Ad: S�STAVA �TUDIJN�CH ODBOROV by HC120310014643

VIEWS: 31 PAGES: 83

									FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 11


INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKY JAZYK 1
A-boKJ-001
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. J. Grusková, PhD.
Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár               Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/1         Týždenný: 4     Za obdobie štúdia: 56              4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Zvládnuť základy gréckeho jazyka.

Stručná osnova predmetu:
Systematický výklad gramatických javov s prekladom z a do gréčtiny.
Menná a slovesná flexia.
Infinitívne väzby.
Particípiá.
Základy vetnej syntaxe.
Rozsah 25 cvičení z cvičebnice a príslušné paragrafy z učebnice gramatiky.

Literatúra: HNÁTEK, J.: Cvičebnice jazyka řeckého,Praha 1969; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. –
VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého, Praha 1956; BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische
Grammatik, Frankfurt am Main 1978; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav
1892; PRACH, V.: Řecko-český slovník.Praha 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 21

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: DEJINY GRÉCKEJ LITERATÚRY
A-boKJ-002
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. Jana Grusková, PhD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                    Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):             kreditov:
ZS/1          Týždenný: 2   Za obdobie štúdia: 28                4

Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 10%, v skúšobnom období 90%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: Získanie základnej orientácie v gréckej literatúre a v jej dejinách.

Stručná osnova predmetu:
Periodizácia gréckej literatúry.
Začiatky gréckej literatúry.
Homérska otázka.
Lyrika archaického obdobia.
Počiatky prózy ; dráma, rečníctvo filozofická próza.
Helenistická poézia.
Historiografia.
Rímske obdobie gréckej literatúry.


Literatúra: CANFORA, L.: Dějiny řecké literatury, 1. vyd., Praha 2001; LESKY, A.: Geschichte der
griechischen Literatur. Bern 1957 (príp. novšie vydania) STIEBITZ, Ferd.: Dějiny řecké literatury.
Praha, Brno (ľubovoľné vydanie); IDEM: Řecká lyrika. Praha 1945. TRONSKIJ, I. M.: Dějiny antické
literatury 1. Praha 1955.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                       25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 31

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: LATINSKÁ MORFOLÓGIA 1
A-buLA-001
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Mgr. Ľ. Buzássyová, PhD.
                        PhDr. A. Dekanová, Mgr. B. Machajdíková
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška a seminár              Počet
predmetu: ZS/1     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
            Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 56             4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné písomné testy.
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Zvládnuť latinskú normatívnu gramatiku so zameraním na morfologické a vybrané
syntaktické javy, vybudovať základnú slovnú zásobu.

Stručná osnova predmetu:
Systematický výklad gramatických javov s prekladom z latinčiny a do latinčiny.
Menná a slovesná flexia.
Vybrané syntaktické javy: akuzatív s infinitívom, nominatív s infinitívom, particípiá.


Literatúra: ŠPAŇÁR, J. – HORECKÝ, J.: Gramatika latinského jazyka. Bratislava 1960 (a neskoršie
vydania); NOVOTNÝ, FR.. Základní latinská mluvnice I. Brno 1971; DEKANOVÁ, A.: Latinčina
základy. Nitra 2007. Latinčina základy. Nitra 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 41

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-003      TOPOGRAFIA ANTICKÉHO SVETA
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Mgr. P. Pavúk

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška                  Počet
predmetu: ZS/1      Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):          kreditov:
             Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28          4
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 20%, v skúšobnom období 80%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Orientácia v miestopise antického světa
Stručná osnova predmetu:
1. Antické pramene starovekého miestopisu a súčasné zistenia archeológie.
2. Krajiny starovekého Grécka.
3. Miestopis klasických Atén.
4. Delfy a Olympia.
5. Maloázijské lokality, Graecia Magna.
6. Staroveká Itália.
7. Topografia starovekého Ríma.
8. Provincie – senátne a cisárske, Diokleciánova organizačná reforma.
9. Poznatky o rímskych lokalitách na našom území a v susedných provinciách.
10. Orbis terrarum Latinus.
Literatúra:
1) BARTONĚK, A.: Odysseové na mořích historie. Praha 1976. – 2) KLASICKÉ ATÉNY. Bratislava
1970. – 3) ANTICKÝ RÍM. Bratislava 1969. – 4) DURANDO, F.: Řecko. Praha 1998. – 5) Pausanias,
Cesta po Řecku, I - II. (český preklad). Praha 1974. – 6) LIBERATI, A.M. - BOURBON, F.: Starověký
Řím. Praha 1998. – 7) ONDROUCH, V.: Limes Romanus na Slovensku. Bratislava 1938.
– 8) VALACHOVIČ, P. - ŠKOVIERA, D. - KOLNÍKOVÁ, E.- KOLNÍK, T.: Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov, I. Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Bratislava 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008            Klasické jazyky / 1.stupeň                inf. list číslo 51

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                      Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-002      Názov: Dejiny filozofie 1: Klasická grécka filozofia
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                     Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.                  Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Obdobie štúdia       Forma výučby: prednáška/seminár                    Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    4
ZS, LS/1-6         Týždenný: 2         Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 40 %, v skúšobnom období 60 %
Priebežné hodnotenie: kontrolný test, prípadne písomná seminárna práca (rozsah 5-6 strán)
Záverečné hodnotenie: skúšobný test
Cieľ predmetu: Študent získa historickú orientáciu a základné vedomosti z antickej gréckej filozofie. Hlavný
dôraz je kladený na tzv. klasické obdobie, t.j. najmä na Platóna a Aristotela. Kurz má študenta oboznámit so
základnými interpretačnými postupmi potrebnými pre porozumenie príslušných filozofických textov.
Stručná osnova predmetu:
I. Predsokratovská filozofia:
 1. Milétska škola, Herakleitos, pytagorovská škola.
 2. Eleati, najmä Parmenides a Zenón. Problematika troch ciest u Parmenida.
 3. Postparmenidovská filozofia: Empedokles, Anaxagoras, atomisti.
 4. Sofisti: historická situácia, rozlíšenie fysis a nomos, epistemologický a hodnotový relativizmus.
II. Sokrates, Platón a Aristoteles:
 1. Sokrates: Život, pôsobenie, súd a smrt. Učenie: “univerzálne definície”, “induktívne dôkazy”, prepojenie
   epistémé a areté, etický intelektualizmus. Tzv. malé sokratovské školy.
 2. Platón: - Podobenstvo o čiare: hypotetický postup matematických vied, princípy a hypotézy, bezpredpokla-
   dový princíp ako predmet dialektiky. Systém vzdelávania filozofov, vymedzenie dialektiky.
   - Teória ideí. Vztah medzi ideami a vecami: methexis (účast, participácia), mimésis (napodobnenie).
   Sproblematizovanie teórie ideí v neskorších dialógoch. Platónov pokus o riešenie v dialógu Sofista. Problematika nesúcna
   a vymedzenie dialektiky v dialógu Sofista.
   - Náuka o duši, tzv. tripartitná teória duše v Ústave. Teória anamnésis. Náuka o cnosti v Ústave. Spravodlivost ako
   rozhodujúca cnost. Učitelnost cnosti a výchova. Tzv. ideálny štát, vztah jednotlivých cností k spoločenským triedam.
   Typy ústav.
   - “Fyzika” - dialóg Timaios. Formovanie sveta: démiurgos, idey a priestor. Matematizácia prírody.
 3. Aristoteles: - Náuka o kategóriách: homónyma a synónyma. Klasifikácia súcien podla 2. kapitoly Kategórií.
   - Metafyzika: Delenie filozofie (VI. kniha). Metafyzika ako veda o najvyšších princípoch a príčinách, ako
   veda o nemateriálnej podstate (teológia), ako veda o súcne ako jestvujúcom a ako veda o podstate.
   - Filozofia prírody: Náuka o 4 príčinách, výklad pohybovej príčiny. Hylomorfizmus. Rozdelenie pohybov,
   definícia pohybu. Náčrt kozmológie. Teleologický charakter Aristotelovej fyziky.
   - Psychológia: Definícia duše, štruktúra duše. Smrtelnost a nesmrtelnost duše.
   - Etika: Teleologický charakter etiky. Eudaimonia ako aktivita cnosti. Definícia cnosti. Cnosti etické a
   dianoetické. Život teoretický a život praktický.
   - Politická filozofia: Vztah etiky a politickej vedy. Štát existuje pre určitý cieľ, ktorý spočíva v dobrom živo-
   te občanov. Politično ako svojbytná, neredukovatelná sféra. Typy a klasifikácia ústav.
III. Helenistická filozofia:
 1. Stoicizmus: Historické delenie, predstavitelia. Učenie: logika, fyzika, etika.
 2. Epikureizmus: Epikuros, Lucretius Carus. Učenie: kanonika, fyzika, etika.
 3. Skepticizmus: Historické členenie, akademická etapa skepticizmu. Predstavitelia. Náuka o trópoch.
 4. Novoplatonizmus: Plotinos, život a dielo. Učenie: Boh=Jedno=Dobro ako absolútna transcendencia.
   Emanačná teória ako tzv. cesta dole. Cesta hore, jej etapy, ekstasis. Další predstavitelia novoplatonizmu.
Literatúra:
ANTOLÓGIA z diel filozofov I. Predsokratici a Platón. Bratislava 1970.
ANTOLÓGIA z diel filozofovII . Od Aristotela po Plotina. Bratislava 1972.
GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                                        25.2.2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 61


Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKY JAZYK 2
A-boKJ-004
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. J. Grusková, PhD.

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár            Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):         kreditov:
LS/2         Týždenný: 4     Za obdobie štúdia: 56           5
Podmieňujúce predmety: A-boKJ-001
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Zvládnuť základy gréckeho jazyka.

Stručná osnova predmetu:
Systematický výklad gramatických javov s prekladom z a do gréčtiny.
Morfológia a vybrané syntaktické javy.
Niektoré typy vedľajších viet.
Číslovky.
Cvičenia 26-50 z cvičebnice a príslušné paragrafy z učebnice gramatiky.

Literatúra: HNÁTEK, J.: Cvičebnice jazyka řeckého,Praha 1969; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. –
VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého, Praha 1956; BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische
Grammatik, Frankfurt am Main 1978; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav
1892; PRACH, V.: Řecko-český slovník.Praha 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 71

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-002      LATINSKÁ MORFOLÓGIA 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. Ľ. Buzássyová, PhD.
                        PhDr. A. Dekanová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška a seminár             Počet
predmetu: LS/2     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):          kreditov:
            Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 56             4
Podmieňujúce predmety: A-buLA-001
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné písomné testy.
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Zvládnuť latinskú normatívnu gramatiku so zameraním na morfologické a vybrané
syntaktické javy, vybudovať základnú slovnú zásobu.

Stručná osnova predmetu:
Systematický výklad gramatických javov s prekladom z latinčiny a do latinčiny.
Morfológia a vybrané syntaktické javy: ablatív absolútny, konjunktívy, priame a nepriame otázky,
  súslednosť časov, opisné časovanie, niektoré typy vedľajších viet, gerundium, gerundívum,
  číslovky.


Literatúra: ŠPAŇÁR, J. – HORECKÝ, J.: Gramatika latinského jazyka. Bratislava 1960 (a neskoršie
vydania); NOVOTNÝ, FR.. Základní latinská mluvnice I. Brno 1971; DEKANOVÁ, A.: Latinčina
základy. Nitra 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:      Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 81

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: DEJINY RÍMSKEJ LITERATÚRY
A-buLA-003
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.,
                        Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD
Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
LS/2         Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28              4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 10%, v skúšobnom období 90%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: Získanie základnej orientácie v rímskej literatúre a v jej dejinách.

Stručná osnova predmetu:
Periodizácia rímskej literatúry.
Archaické obdobie.
Cicero a jeho epocha.
Literatúra Augustovho obdobia.
Strieborné obdobie.
Literatúra neskorého cisárstva.


Literatúra: STIEBITZ, Ferd.: Dějiny římské literatury. Praha, Brno (ľubovoľné vydanie); IDEM:
Římská lyrika. Praha 1957. TRONSKIJ, I. M.: Dějiny antické literatury II. Praha 1955. ALBRECHT,
M. : Geschichte der römischen Literatur. I, II. München 1997. CONTE, G.B.: Dějiny římské
literatury. Praha 2003

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 91

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                    Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: ÚVOD DO ČÍTANIA LATINSKÝCH AUTOROV
A-buLA-010
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: PhDr. Alexandra Dekanová

Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
LS/2         Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 28              4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Zoznámenie sa so súvislým latinským textom a orientácia v ňom, osvojenie si
návykov nevyhnutných pre čítanie s porozumením a preklad.

Stručná osnova predmetu:
Preklad a rozbor textov – upravené školské vydania, stredoveké legendy, Scriptores historiae
Augustae. Leipzig 1955 (al. iné), Corneli Nepotis Vitae. Leipzig 1916 (al. iné). Variabilita textov.

Literatúra: Scriptores historiae Augustae. Leipzig 1955
Corneli Nepotis Vitae. Leipzig 1916
TAYLOR, B. C. – PRENTICE, K. E.: Selected Latin readings. 1966.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                       25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 101

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-005      ANTICKÁ MYTOLÓGIA
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška               Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):        kreditov:
LS/2           Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28       4
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 20%, v skúšobnom období 80%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Orientácia v hlavnej línii mytologickej tradície
Stručná osnova predmetu:
1. Mýtus, mytológia a mytologéma - vymedzenie pojmov
2. Vzťah mytológie k náboženstvu, filozofii, literatúre a výtvarnému umeniu.
3. Antické pramene k štúdiu mytológie, moderné praktické pomôcky.
4. Pôvod sveta a bohov, ich generácie.
5. Olympania a ich sprievodcovia.
6. Hlavní héroovia – Héraklés, Théseus, Argonauti.
7. Povesti trójskeho a tébskeho okruhu.

Literatúra:
1) ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava 1969. – 2) SASKA, F. –
GROH, F.: Mytologie Řeků a Římanů. Praha 19494. – 3) ROSCHER, W.H.: Ausführliches Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie. I-VI, 1884-1937. – 4) MERTLÍK, R.: Starověké báje a
pověsti. Praha 1989. – 5) GRAVES, R.: Zlaté rouno. Praha 1993. – 6) KUN, N. A.: Legendy a mýty
starých Grékov. Martin 1958. – 7) HUNGER, H.: Lexicon der griechischen und römischen Mythologie.
Wien 1988

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008      Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 111

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: ÚVOD DO JAZYKOVEDY KLASICKÝCH JAZYKOV
A-boKJ-006
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.,
                        Mgr. B. Machajdíková

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška                 Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):         kreditov:
LS/2         Týždenný: 2   Za obdobie štúdia: 28            4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 10%, v skúšobnom období 90%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné informácie o indoeurópskych jazykoch a ich stavbe, metodológiu
a odbornú terminológiu jazykovedy, zoznámiť sa s jednotlivými jazykovými rovinami.

Stručná osnova predmetu: Výklad základných jazykovedných pojmov – jazyk ako znak – jazyk ako
systém – jazykové roviny.
Fonologický systém latinčiny, výslovnosť.
Morfematický rozbor latinského mena a slovesa.
Slovotvorba.
Gramatické kategórie gréčtiny a latinčiny.
Vybrané syntaktické javy.
Lexikológia a sémantika.
Stručné dejiny jazykovedy so zameraním na antický svet.



Literatúra: ONDRUŠ, Š. – SABOL, J.: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava 1984.
ERHART, A.: Základy jazykovědy. Praha 1984.
       Indoevropské jazyky. Praha 1983
HORECKÝ, J.: Základy jazykovedy. Bratislava 1978.
Encyklopédia jazykovedy. Bratislava 1993.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 121

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKY JAZYK 3
A-boKJ-007
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. J. Grusková, PhD.

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár            Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):         kreditov:
ZS/3         Týždenný: 4     Za obdobie štúdia: 56           5
Podmieňujúce predmety: A-boKJ-004
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 30%, v skúšobnom období 70%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Zvládnuť základy gréckeho jazyka.

Stručná osnova predmetu:
Systematický výklad gramatických javov s prekladom z a do gréčtiny.
Morfológia s dôrazom na grécky slovesný systém.
Základné syntaktické javy.
Cvičenia 51–112 z cvičebnice a príslušné paragrafy z učebnice gramatiky.

Literatúra: HNÁTEK, J.: Cvičebnice jazyka řeckého,Praha 1969; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. –
VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého, Praha 1956; BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische
Grammatik, Frankfurt am Main 1978; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav
1892; PRACH, V.: Řecko-český slovník.Praha 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 131

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-004      LATINSKÁ SYNTAX 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.
                        PhDr. Alexandra Dekanová
Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár              Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
ZS/3         Týždenný: 4     Za obdobie štúdia: 56             4
Podmieňujúce predmety: A-buLA-002
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Osvojenie si základov normatívnej latinskej skladby.

Stručná osnova predmetu:
1. Syntax menných slovesných tvarov (infinitív, infinitívne väzby, particípiá a participiálne väzby,
  gerundium, gerundívum).
2. Vedľajšie vety podmetové a predmetové podstatné s quod, účinkové podmetové a predmetové,
  nepriame otázky, vety snahové, zabraňovacie, obavné).
3. Pádová syntax (akuzatív, genitív).


Literatúra: ŠPAŇÁR, J. – HORECKÝ, J.: Gramatika latinského jazyka. Bratislava 1960 (a neskoršie
vydania); NOVOTNÝ, FR.. Základní latinská mluvnice II. Brno 1971; BARTONĚK, A. –
KAMÍNKOVÁ, E. – MOUCHOVÁ, B.: Cvičebnice latinské syntaxe. Praha 1973 (a neskoršie
vydania).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:      Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 141

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: LATINSKÝ PROSEMINÁR 1
A-buLA-005
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: PhDr. A. Dekanová

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                     Počet
predmetu: ZS/3     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):             kreditov:
            Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 28                4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomný preklad mimo penza so slovníkom, ústny z penza bez slovníka.
Cieľ predmetu: Uvedenie do práce so starovekým lat. textom: čítanie, preklad, výklad; získavanie
návyku čítania v cudzom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
1. Zachovanie a vydanie textu.
2. Autor (C.Iulius Caesar), žáner.
3. Čítanie, preklad a výklad C.IULII CAESARIS: Commentariorum de bello Gallico libri; de bello
  civili libri.


Literatúra: kritické a komentované vydania textu, mapy, preklady, komentáre. BURIAN, J.:
G.J.Caesar. Praha 1963.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 151

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: DEJINY BYZANCIE 1
A-buHI-306
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. M. Hurbanič, PhD

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška                   Počet
predmetu: ZS/3    Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
           Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28             3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, rozbor textov
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Základné poučenie o predmete Byzantológia, úvod do dejín Byzancie v plnom
rozsahu, základy duchovného a kultúrneho vývoja Byzancie.

Stručná osnova predmetu:
1. Byzantológia - dejiny byzantológie - byzantologické centrá a časopisy,

2. Systematický výklad byzantských dejín s ukážkami textov od r. 312 do r. 1018.


Literatúra: Dějiny Byzancie. Praha 1992, G. G. LITAVRIN: Kak žili vizantijci.Moskva 1974, G.
OSTROGORSKI: Geschichte des byzantinischen Staates. (veľa vydaní).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 161

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKA SYNTAX 1
A-boKJ-008
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. J. Grusková, PhD.

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár            Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):         kreditov:
LS/4         Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28           4
Podmieňujúce predmety: A-boKJ-007
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 30%, v skúšobnom období 70%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Zvládnuť základy syntaxe gréckeho jazyka.

Stručná osnova predmetu:
Systematické preberanie a precvičovanie jednotlivých kapitol pádovej a vetnej syntaxe.

Literatúra: BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt am Main 1978;
KÜHNER, R. - GERTH, B.: Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. II. Satzlehre, Hannover-
Leipzig 1898-1904; SCHWYZER, E.: Griechische Grammatik, München 1939-53; LIDDELL, H. G. -
SCOTT, R.: Greek-English Lexicon, Ninth Edition, With revised Supplement, Revised and augmented
throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie, and with the co-
operation of many scholars, Oxford 1996; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. – VARCL, L.: Mluvnice
jazyka řeckého, Praha 1956; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav 1892;
PRACH, V.: Řecko-český slovník, Praha 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 171

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKY PROSEMINÁR
A-boKJ-009
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. Jana Grusková, PhD.

Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
LS/4         Týždenný: 2   Za obdobie štúdia: 28              3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Zoznámiť sa so súvislým gréckym textom a naučiť sa s ním pracovať.

Stručná osnova predmetu:

Čítanie, preklad a rozbor vybraných častí Xenofóntových diel.

Literatúra:
Textovokritické a komentované vydania Xenofónta; ; LIDDELL, H. G. - SCOTT, R.: Greek-English
Lexicon, Ninth Edition, With revised Supplement, Revised and augmented throughout by Sir Henry
Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie, and with the co-operation of many scholars,
Oxford 1996; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav 1892, resp. iné grécke
slovníky; dostupné preklady.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 181

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: DEJINY BYZANCIE 2
A-buHI-307
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Mgr. M. Hurbanič, PhD

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška                   Počet
predmetu: LS/4    Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
           Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28             3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 30%, v skúšobnom období 70%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, rozbor textov
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Základné poučenie o predmete Byzantológia, úvod do dejín Byzancie v plnom
rozsahu, základy duchovného a kultúrneho vývoja Byzancie.

Stručná osnova predmetu:
 Systematický výklad byzantských dejín s ukážkami textov od r. 1018 do r. 1453 s dôrazom na
objasnenie základných udalostí a faktov z duchovného života (základy dogmy) a každodenného života
ľudí. .


Literatúra: Dějiny Byzancie. Praha 1992, G. G. LITAVRIN: Kak žili vizantijci.Moskva 1974, G.
OSTROGORSKI: Geschichte des byzantinischen Staates. (veľa vydaní).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 191

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: LATINSKÁ SYNTAX 2
A-buLA-004
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.
                        PhDr. Alexandra Dekanová
Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár            Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):          kreditov:
LS/4         Týždenný: 4     Za obdobie štúdia: 56           5
Podmieňujúce predmety: A-buLA-004
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 40%, v skúšobnom období 60%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Osvojenie si základov normatívnej latinskej skladby.

Stručná osnova predmetu:
1. Vedľajšie vety príslovkové (časové, príčinné, podmienkové, prípustkové, porovnávacie, nepriama
  závislosť.
2. Pádová syntax: datív, ablatív.




Literatúra: ŠPAŇÁR, J. – HORECKÝ, J.: Gramatika latinského jazyka. Bratislava 1960 (a neskoršie
vydania); NOVOTNÝ, FR.. Základní latinská mluvnice II. Brno 1971; BARTONĚK, A. –
KAMÍNKOVÁ, E. – MOUCHOVÁ, B.: Cvičebnice latinské syntaxe. Praha 1973 (a neskoršie
vydania).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:      Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 201

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: LATINSKÝ PROSEMINÁR 2
A-buLA-011
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: PhDr. A. Dekanová

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                      Počet
predmetu: LS/4     Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):              kreditov:
            Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28                3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: Uvedenie do práce s textami rôznych autorov rôznych žánrov z toho istého „zlatého„
obdoba rímskej literatúry.
Stručná osnova predmetu:
1. Autori.
2. Historické pozadie diela.
3. Žánre.
4. Preklad a výklad: M. Tullii Ciceronis: In Catilinam orationes a C. Sallustii Crispi: Catilinae
  coniuratio.
5. Porovnanie.




Literatúra: Kritické a komentované vydania, preklady. R. Syme: Sallust. London 1964.
SEEL, O.: Cicero. 1953.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 211

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKA SYNTAX 2
A-boKJ-010
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Mgr. J. Grusková, PhD.

Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška a seminár            Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):         kreditov:
ZS/5         Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, priebežné testy
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Zvládnuť základy syntaxe gréckeho jazyka.

Stručná osnova predmetu:
Pokračovanie v systematickom preberaní a precvičovaní jednotlivých kapitol pádovej a vetnej syntaxe.

Literatúra: BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt am Main 1978;
KÜHNER, R. - GERTH, B.: Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. II. Satzlehre, Hannover-
Leipzig 1898-1904; SCHWYZER, E.: Griechische Grammatik, München 1939-53; LIDDELL, H. G. -
SCOTT, R.: Greek-English Lexicon, Ninth Edition, With revised Supplement, Revised and augmented
throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie, and with the co-
operation of many scholars, Oxford 1996; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. – VARCL, L.: Mluvnice
jazyka řeckého, Praha 1956; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav 1892;
PRACH, V.: Řecko-český slovník, Praha 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 221

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-011      GRÉCKY SEMINÁR - HOMÉR
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):        kreditov:
ZS/1           Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28       3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50 %
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, referáty
Záverečné hodnotenie: kolokviom
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s najstarším textom gréckej literatúry
Osvojiť si osobitosti „homérskej gréčtiny„

Stručná osnova predmetu:
1. Homérske eposy – jazykové zvláštnosti.
2. Homérovo básnické umenie.
3. Homérska otázka – jej história a súčasný stav.
4. Lektúra, preklad a rozbor vybraných miest Iliady a Odysseie.
5. Rámcové penzum: 2 spevy z Iliady, 2 spevy z Odysseie (podľa rozhodnutia vedúceho kurzu)

Literatúra:
1) LEPAŘ, F.: Homérovský slovník řecko-český.Mladá Boleslav 1889.– 2) LESKY, A.: Geschichte der
griechischen Literatur. Bern 1957 (príp. novšie vydania) – 3) Kritické a komentované vydania textu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 231

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: BYZANTOLOGICKÝ TEXTOVÝ SEMINÁR 1
A-boKJ-012
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. M. Hurbanič, PhD

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                     Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/5          Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 28              3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Oboznámenie poslucháčov s charakterom byzantskej gréčtiny, nacvičovanie
návykov prekladu, explikácia byzantských reálií a špecifík na základe analýzy textu.

Stručná osnova predmetu:
Čítanie, preklad, rozbor a explikácia reálií vo vybraných úryvkoch byzantských autorov (Theofanes,
Nikeforos, Prokopios)


Literatúra:
Fotokópie textov. Kol. autorov: Dějiny Byzancie.Praha 1996 Dostálová, R.: Dějiny byzantské literatury.
Praha
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 241

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-007      LATINSKÁ ŠTYLISTIKA I
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                    Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/5          Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, systematická príprava, seminárna práca
Záverečné hodnotenie: po preukázaní preloženého penza a odovzdaní samostatnej písomnej práce
Cieľ predmetu:
Dosiahnuť syntézu poznatkov z normatívnej gramatiky a zvládnuť základné štylistické postupy.
Stručná osnova predmetu:
1. Štylistika – pojem, historický vývin, ciceronianizmus ako ideál
2. Základné pomôcky, ich využitie.
3. Domáci preklad vybraných súvislých textov zo slovenčiny do latinčiny (celkový rozsah cca 0,7
  AH)
4. Vypracovávanie „ideálnej verzie„ podľa antických vzorov:
  – texty s mytologickou tematikou
  – texty s historickou tematikou (typ Livius, Sallustius)
5. Samostatný doma zoštylizovaný latinský text v rozsahu cca 0,1 AH v jednom zo stanovených
  žánrov (s priloženou slovenskou verziou):
  – životopis;
  – osobný list;
  – správa pre časopis.

Literatúra:
1) HORECKÝ, J. – ŠPAŇÁR, J.: Latinská gramatika. Bratislava 1995. – 2) OKÁL, M.: Latinská
štylistika. Bratislava 1966. – 3) HRUBÝ, T. -HRDINA, K.: Cvičebnice jazyka latinského pro vyšší
gymnasia. Praha 1933 (poznámky stylistické, s. 92-109).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň        inf. list číslo 251

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: LATINSKÝ SEMINÁR - Ovidius
A-buLA-012
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.    Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.,
                          Mgr. B. Machajdíková

Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/5         Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 28               3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Praktické zvládnutie hexametra, oboznámenie sa s prekladom a interpretáciou
básnického textu.

Stručná osnova predmetu:
Zásady čítania hexametra.
Špecifiká básnického jazyka.
Umelecké ciele Ovidiovej poézie.
Ovidius a zlatá epocha rímskej kultúry.

Literatúra: Textovokritické vydania a komentované texty.
BURIAN, J.: Publius Ovidius Naso. Praha 1975.
OTIS BROOKS: Ovid as Epic Poet. Cambridge 1966.
BOCHENSKI, I.: Básnik Ovidius. Bratislava 1975.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                       25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 261

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-013      ZÁKLADY ANTICKEJ METRIKY
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                     Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):              kreditov:
ZS/5          Týždenný: 1      Za obdobie štúdia: 14              2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu:
Uvedenie do metrickej terminológie

Stručná osnova predmetu:
1. Rozdiely v zastúpení viazanej reči v antických literatúrach a v modernej spisbe.
2. Základné stavebné prvky časomiery
  – tempus primum,
  – syllaba,
  – pes,
  – metrum.
3. Druhy stôp (genera pedum) – ich kategorizácia.
4. Thesis, arsis, ictus a scansio.
5. Hiát a spôsoby jeho eliminácie.
6. Kólon a takt, prerývky.
7. Descendencia a ascendencia.
8. Sylabicko-dynamická a časomerná prozódia.

Literatúra:
1) KOLÁŘ, A.: De re metrica poetarum Graecorum et Romanorum. Praha 1947. – 2) OKÁL, M.:
Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava 1990. – 3) KRÁL, J.:
Řecká a římská metrika. I-III. Praha 1906-1913. – 4) VIDMANOVÁ, A.: Poezie latinského středověku.
In: Sestra Múza. Praha 1990, s. 7-42.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 271

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-008      LATINSKÁ ŠTYLISTIKA 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje:Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                     Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
LS/6           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20 %
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, systematická príprava
Záverečné hodnotenie: po preukázaní preloženého penza písomný preklad textu (v rámci penza)
Cieľ predmetu:
Praktické uvedenie do problematiky 3 základných štýlov, modelovanie štýlu na vzoroch (Cicero,
básnici, historici).
Stručná osnova predmetu:
1. Domáci preklad vybraných súvislých textov zo slovenčiny do latinčiny (celkový rozsah cca 0,7
  AH)
2. Vypracovávanie „ideálnej verzie„ podľa antických vzorov, diskusia o predložených verziách:
  – texty s historickou tematikou (vzory Sallustius, Tacitus)
  – texty s prakticko-filozofickou tematikou (vzor Cicero, Plinius, Seneca)
  – texty s právno-historickou tematikou (vzor Cicero)
  – texty s literárno-vedným zameraním (vzory Cicero, Plinius)
  – texty s reáliami antickej spoločnosti (vzory: rozliční autori)
3. Moderné latinské texty (časopisy Latinitas a Vita Latina, texty diplomov Dr. h. c.)

Literatúra:
1) HORECKÝ, J. - ŠPAŇÁR, J.: Latinská gramatika. Bratislava 1995. – 2) OKÁL, M.: Latinská
štylistika. Bratislava 1966. – 3) HRUBÝ, T. -HRDINA, K.: Cvičebnice jazyka latinského pro vyšší
gymnasia. Praha 1933 (poznámky stylistické, s. 92-109). – 4) NOVOTNÝ, F.: Historická mluvnice
jazyka latinského, 2. Praha 1955. – 5) MAROUZEAU, J.: Traité de stylistique appliquée au latin. Paris
1935. – 6) jednotlivé čísla časopisov Latinitas (Roma, Civitas Vaticana) a Vita Latina (Avignon)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 281

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: LATINSKÝ SEMINÁR - Vergilius
A-buLA-009
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.,
                         Mgr. B. Machajdíková

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                   Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):          kreditov:
LS/6          Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28            3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Upevnenie čítania hexametra, oboznámenie sa s prekladom a interpretáciou
Vergiliovej poézie s dôrazom na historickú epiku.

Stručná osnova predmetu:
Špecifiká básnického jazyka: preklad a interpretácia textu.
Vergilius – klasik rímskej literatúry.
Historické pozadie vzniku jednotlivých diel.
Vergilius – klasik svetovej literatúry.

Literatúra: Textovokritické vydania a komentované texty.
Pio Vati. (Sborník statí). Praha 1930.
KLINGER, F.: P. Vergilius Maro. In: RE 8A2 (1266 –1486)
       Virgil, Bucolica, Georgica, Aeneis. Zürich 1967.
OPPERMANN, H.: Wege zu Vergil. Darmstadt 1975.
BRISSON, J.P.: Virgile: Sou temps et le nótre.Paris 1966.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 291

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: GRÉCKY SEMINÁR - Dráma
A-boKJ-014
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. J. Grusková, PhD.

Obdobie štúdia    Forma výučby: seminár                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
LS/6         Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 28              3
Podmieňujúce predmety: A-KJ0017-10
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: seminárna práca
Cieľ predmetu: Podrobne sa zoznámiť s vybranými dielami hlavných predstaviteľov gréckej
dramatickej poézie.

Stručná osnova predmetu:
Čítanie, preklad, rozbor, výklad a analýza vybraných diel gréckych dramatikov (Aischylos, Sofoklés,
Euripidés, Aristofanés, Menandros).

Literatúra:
Textovokritické a komentované vydania; LIDDELL, H. G. - SCOTT, R.: Greek-English Lexicon, Ninth
Edition, With revised Supplement, Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, with
the assistance of Roderick McKenzie, and with the co-operation of many scholars, Oxford 1996;
LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav 1892, resp. iné grécke slovníky;
dostupné preklady.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 301

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD A-boKJ-015    Názov:
           SEMINÁR K ZÁVEREČNEJ PRÁCI
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: pedagógovia katedry

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                    Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
LS/6          Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28          14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, referát v rámci seminára
Záverečné hodnotenie: po odovzdaní referátu v písomnej podobe
Cieľ predmetu:
Metodológia samostatnej vedeckej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Voľba témy; jej zužovanie.
2. Heuristika – bibliografie a odborné časopisy.
3. Práca s prameňmi a sekundárnou literatúrou.
4. Využiteľnosť internetu.
5. Zhromažďovanie a triedenie materiálu.
6. Schéma diplomovej práce, koncipovanie jednotlivých kapitol.
7. Od analýzy k syntéze – formulácia záverov, vedecký a odborný štýl.
8. Odkazy a citácie – zásada verifikovateľnosti a etika vedeckej práce.
9. Typológia vedeckých prác.
10. Formálne náležitosti kvalifikačných prác.
Tematika referátov: náležitosti vedeckých prác rozličného rozsahu a druhu.

Literatúra:
1) JÄGER, G.: Einführung in die Klassische Philologie. München 1975. – 2) KATUŠČÁK, D.: Ako
písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava, Stimul 1998. – 3) MAKULOVÁ, S.: Sprievodca
po internete.Bratislava, EL&T 1997. – 4) ŠALDA, J.: Od rukopisu ke knize a časopisu. Praha, SNTL
1957.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 311

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-016      ÚVOD DO ŠTÚDIA KLASICKEJ FILOLÓGIE
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška/praktické cvičenie            Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):              kreditov:
ZS/1           Týždenný: 1        Za obdobie štúdia: 14             4
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 20%, v skúšobnom období 80%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu:
Základná orientácia vo vedách o antickom staroveku
Stručná osnova predmetu:
1. Klasická filológia či Altertumswissenschaften? Pojmy a ich dejiny.
2. Klasická filológia od antiky po súčasnosť.
3. Cieľ štúdia, jeho vedecký a kultúrny kontext.
4. Jazykové disciplíny klasickej filológie – pomôcky.
5. Literárnovedné disciplíny klasickej filológie – pomôcky.
6. Historické a komplementárne disciplíny klasickej filológie – základné študijné pomôcky.
7. Vedecké a odborné encyklopédie, Handbuch, Thesauri.
8. Bibliografie, súpisy, odborné periodiká.
9. Texty, kritické edície.
10. Klasická filológia na Slovensku – minulosť, súčasnosť, medzinárodný kontext.
Literatúra:
1) HOŠEK, R. - MAREK, V.:Úvod do studia latiny. Praha 1977. – 2) OKÁL, M.: Slovensko - In: Třicet
let výzkumu antiky v ČSSR. Praha 1976. – 3) IRMSCHER, J.: Einleitung in die klassischen
Altertumswissenschaften. Berlin 1986. – 4) Introduzione allo Studio della Cultura Classica, I-III.
Milano 1972. – 5) LAURAND, L.: Manuel des Études Grecques et Latines. Paris 1928. – 6) Einleitung
in die griechische Philologie. Hrsg. H.-G. Nesselrath. Stuttgart und Leipzig.B. G. Teubner 1997.
– 7) Einleitung in die lateinische Philologie. Hrsg. F. Graf. Stuttgart und Leipzig 1997. – 8) Zprávy
Jednoty klasických filologů/AVRIGA. 1958 a nn. (zväzky obsahujúce česko-slovenskú bibliografiu) –
9) ŠKOVIERA, D.: Sedemdesiat rokov klasickej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. ZJKF-Auriga XXXVI/XXXVII, Praha 1995, s. 13-19.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 321

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

Kód: A-boKU-107    Názov:
           Dejiny umeleckej kultúry: dejiny divadla 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje:
                        Mgr. Viera Bartková
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška/seminár                 Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):              kreditov:
ZS/5          Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28         3
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 60%, v skúšobnom období 40%
Priebežné hodnotenie: aktívne vystúpenia počas seminárov, test, esej
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú prehľad dejín divadla ako sociokultúrnej inštitúcie od staroveku po novovek.
Oboznámia sa so špecifikami európskej divadelnej tradície.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky dramatických umení: jazyk kultúry a jazyk divadla.
2. Miesto divadla v socio-kultúrnom systéme starovekého Grécka a Ríma (porovnanie a rozdiely).
  Rozdiel „divadlo„ – „dráma„. Ceremónie, rituály, divadlo.
3. Koncepcia tragédie v Grécku (trilógie a tetralógie). Inovácie a prínosy. Tragédia v kontexte
  kultúry starovekého Ríma.
4. Grécka a rímska komédia. Štruktúra komédie. Komédia a aktuálna spoločensko-politická situácia.
  Aristofanes, Menandros Plautus, Terentius. Rímska komédia. Typológia postáv v komédii.
5. Divadelné tradície Orientu a Východu. Špecifiká v porovnaní s európskou divadelnou tradíciou.
6. Divadlo v socio-kultúrnom systéme kultúry stredoveku: náboženské divadlo.
7. Tradície svetského divadla. Ľudové divadlo. Komédia dell´arte a jej premeny.
8. Premeny divadla v renesancii a baroku. Inscenizačné konvencie. Teoretická reflexia.
9. Divadlo v XVI. – XVIII. storočí: Klasicizmus a baroko v divadle.
10. Osvietenské divadlo, požiadavky spravodlivosti a prirodzenosti, formovanie drámy a meštiacke
  divadlo. Zriaďovanie Národných divadiel.
11. Preromantizmus a romantizmus, estetické ideály a východiská, vplyv na divadelný život
  v Nemecku. Boj o novú podobu drámy. Romantická melodráma.
12. Divadelný život a divadelná kultúra na Slovensku od stredoveku do r. 1850.

Literatúra:
BROCKETT, O.: Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II. III. Bratislava: Národné divadelné
centrum, 1998.
KAZDA, J.: Kapitoly z dějin divadla [příručka]. Praha: H+H, 1998.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 331

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-003   Názov: Dejiny filozofie 2: Dejiny stredovekej filozofie
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Doc. PhDr. Jozef Piaček, CSc.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška/seminár                 Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):             kreditov:
ZS,LS/1-6        Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28             4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80 %, v skúšobnom období 20 %
Priebežné hodnotenie: účasť, esej, test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Poslucháči si osvoja poznatky o hlavných smeroch stredovekej filozofie, ich
predstaviteľoch, učeniach, problémoch a kategóriách.
Stručná osnova predmetu:
1. Kategoriologická analýza filozofém 5. až 15. stor. v Európe; hlavné problémy stredovekej
  filozofie.
2. Predpoklady (zdroje), etapy a vyústenie stredovekej filozofie.
3. Poč iatky patristiky.
5. Plné rozvinutie patristickej filozofie.
6. Doznievanie patristickej filozofie.
7. Prípravné obdobie scholastiky.
8. Raná scholastika.
9. Stredoveká arabská filozofia.
10. Stredoveká židovská filozofia.
11. Vrcholná scholastika.
12. Neskorá scholastika.
13. Stredoveká mystika.
Literatúra:
PETŘÍČEK, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991. 92 s.
PEREGRIN, Jaroslav: Logika ve filosofii, filosofie v logice. (Historický úvod do analytické filosofie).
Praha: Herrmann a synové 1992. 126 s.
Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Antológia z diel filozofov. VIII. zv.
Bratislava: Epocha 1969. 604 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                                25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 341

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-004   Názov: Dejiny filozofie 3: Klasická novoveká filozofia
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. Erika Lalíková, PhD.
                                 Mgr. Antónia Furjelová
Obdobie štúdia    Forma výučby: prednáška/seminár                  Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):              kreditov:
ZS/LS 1-6       Týždenný: 2          Za obdobie štúdia: 28           4
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 70%, v skúšobnom období 30%
Priebežné hodnotenie: test /príp. písomná práca/
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu: V priebehu kurzu poslucháči získajú základné informácie o vývine filozofického
myslenia na európskom kontinente v období medzi stredovekom a osvietenstvom.
Stručná osnova predmetu:
1. Koniec stredoveku a počiatky renesancie.
2. Renesančný platónizmus a renesančný aristotelizmus.
3. Renesančná prírodná filozofia.
4. Renesanční humanisti a sociálni reformátori.
5. Racionalizmus.
6. Empirizmus.
7. Osvietenecká filozofia.
Literatúra:
MIHINA, František a kol. Dejiny filozofie. 2. vyd. Bratislava: Iris, 1994. str. 98-173
SOBOTKA, Milan a kol.. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 2. vyd. Praha: Filosofia,
1994,str. 7-112
ZIGO, Milan. Pohľady do novovekej filozofie. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987, 284 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                              25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 351

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-017      ANTICKÉ GRÉCKE NÁBOŽENSTVO
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška + seminár              Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/3          Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50 %
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomne testom
Cieľ predmetu:
Orientácia v problematike náboženstva antického Grécka s osobitným zameraním na rítus

Stručná osnova predmetu:
1. Vývin antickej religionistiky
2. Základné charakteristiky antického náboženstva.
3. Hlavné kategórie a formy rítov; modlitba a obeť
4. Posvätný priestor – temenos, chrám, kultový obraz
5. Posvätný čas – kalendár, sviatky.
6. Personál verejného kultu.
7. Mýtus a rítus.
8. Božstvá, ich funkcie a systematika.
9. Divinatorické a terapeutické kulty.
10. Mystériové kulty.

Súčasťou kultu je lektúra a výklad vybraných textov.

Literatúra:
1) HOŠEK R.: Řecké náboženství. Praha 1969. – 2) VIDMAN, L.: Od Olympu k Panteonu. Praha 1986,
19982. – 3) NILSSON, M.P.: Geschichte der griechischen Religion. I-II. München 1955-1962.2 – 4)
VANDENBERG, Ph.: Tajomstvo veštiarní. Bratislava 1983.. –4) KOMOROVSKÝ, J.: Po stopách
Asklépiových. Bratislava 1994. – 5) DOSTÁLOVÁ, R. - HOŠEK, R.: Antická mystéria. Praha 1997.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 361

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-017      ANTICKÉ RÍMSKE NÁBOŽENSTVO
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška + seminár               Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):             kreditov:
LS/4           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50 %
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomne testom
Cieľ predmetu:
Uvedenie do problematiky náboženstva antického Ríma
Stručná osnova predmetu:
I. Náboženstvo rímskej republiky
  1. Pramenná základňa, problém etruského a gréckeho vkladu.
  2. Ponímanie hlavnej náboženskej autority.
  3. Organizačné formy – kolégiá, ríty, disciplina Etrusca.
  4. Posvätný priestor – templum, inaugurácia, dedikácia.
  5. Posvätný čas – kalendár, sviatky.
  6.. Rímsky polyteizmus.
II. Náboženstvo obdobia cisárstva
  1. Cisár a náboženstvo Domus Augusta – nové ponímania autority.
  2. Apoteóza, zmeny v kňazských kolégiách.
  3. Alternatívne kulty a autority - mystériové (orientálne) kulty.
III. Kresťanstvo v Rímskej ríši
  1. Judaizmus a počiatky kresťanstva v Palestíne, pramene.
  2. Emancipácia kresťanstva od židovstva, prenasledovania, dokumenty.
  3. Katolícka cirkev a heterodoxné prúdy vnútri kresťanstva, gnosticizmus, prvé koncily.
  4. Uznanie kresťanstva štátom, formovanie verejného kultu, mníšstvo, úcta mučeníkov a púte.
Súčasťou kultu je lektúra a výklad vybraných textov.

Literatúra:
1) DUMÉZIL, G.: La religion romaine archaique. Paris 1974. – 2) HOŠEK R.: Římské náboženství.
Praha 1986. – 3) BURIAN, J. - MOUCHOVÁ, B.: Záhadmí Etruskové. Praha 1966. – 4) Antický Rím.
Bratislava 1967. – 5) CUMONT, F.:: Les religions orientales dans le paganisme romain. Paris 19294.
– 6) POKORNÝ, P.: Píseň o perle. Praha 1986 – 7) VOUGA, F.: Dějiny raného křesťanství. Brno
1997. – 8) Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Vyd. M. Gajdoš. Prešov 1999
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 371

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: ÚVOD DO FILOLÓGIE LATINSKÉHO STREDOVEKU
A-buLA-013
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: PhDr. A. Dekanová

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                 Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):         kreditov:
ZS/5          Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomná práca
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Oboznámenie sa s predmetom, metódami a pomôckami latinskej medievalistiky,
uvedomenie si rozdielu medzi klasickou a stredovekou latinčinou.

Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie odboru a obdobia.
2. Metóda práce, pomôcky, príručky, vydania textov.
3. Stredoveká latinčina: klasická, vulgárna a kresťanská latinčina.
4. Čítanie a preklad vydaných textov.



Literatúra: NECHUTOVÁ, J.: Středověká latina. Brno 1995. PALMER, L. R.: Latin Language.
London 1954. Fotokópie textov. KUZMÍK, J.: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii.
Martin 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 381

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-014      NOVOLATINSKÉ PÍSOMNÍCTVO V EURÓPE
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška a seminár              Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/5           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28          3
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, referát
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Latinské písomníctvo od 15. stor. do súčasnosti s osobitným zameraním na humanizmus – antický
kontext a časovo-lokálna determinovanosť.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojmy renatae litterae, litterae humaniores a „novolatinský„.
2. Artes a auctores.
3. Hlavné javy, periodizačné problémy, žánre.
3. Hlavní predstavitelia latinského humanizmu
  – Petrarca, Marsilius Ficinus, Politianus, Valla ai.
  – Erasmus Rotterodamus, anglická a francúzská latinská spisba epochy humanizmu;
  – Renesančný a reformačný humanizmus v Nemecku.
4. Strata dominantného postavenia latinského písomníctva.
5. Lektúra vybraných (reprezentatívnych) latinských textov, preklad, vecná a formálna interpretácia

Literatúra:
1) KRISTELLER, P. O.: Humanismus und Renaissance, I-II. München, UTB zv. 914-915 1974-1976.
– 2) Musae reduces. Ed. P. Laurens - C. Balavoine. Leiden 1975. – 3) IJSEWIJN, J.: Companion to
Neo-Latin Studies. I - II. Leuven/Louvain 1990, 1998. – 4) CYTOWSKA, M.: Studia neolatina.
Wrócław 1983. – 5) LUDWIG, W.: Die neuzeitliche lateinische Literatur seit der Renaissance. In:
Einleitung in die lateinische Philologie. Stuttgart 1997, s. 323-356.– 6) Antika a česká kultura. Praha
1978.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 391

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
 A-buLA-015     PÍSOMNÍCTVO LATINSKÉHO STREDOVEKU
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: PhDr. A. Dekanová

Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                       Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):              kreditov:
LS/6          Týždenný: 2     Za obdobie štúdia: 28                3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomná práca;
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Oboznámenie sa so základnými charakteristikami stredovekého latinského písomníctva, získanie
základných zručností v čítaní rukopisného textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Kresťanský charakter stredovekého písomníctva, význam „versionis vulgatae".
2. Vplyv liturgie na tvorbu poézie a drámy.
3. Základné literárne žánre, ich charakteristika na základe čítania, prekladu, analýzy a výkladu textov.
4. Čítanie a transkripcia rukopisov.

Literatúra: CURTIUS, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998. AUERBACH, E.:
Literary Language and its Public. Princeton 1993. LANGOSCH, K.: Hymnen und Gedichter,
Geistliche Spiele. Darmstadt 1957, 1955. MANITIUS, M.: Geschichte des lateinischen Literatur des
Mittelalters I., II. In: Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft heraugegeben von Iwan Müller,
IX, II, 1, 2. München 1911. BIBLIA SACRA VULGATA. Stuttgart 1983. Fotokópie textov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 401

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-016      NOVOLATINSKÉ PÍSOMNÍCTVO NA SLOVENSKU
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška a seminár               Počet
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
LS/6           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety: –
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, referát
Záverečné hodnotenie: písomný referát
Cieľ predmetu:
Latinské písomníctvo po r. 1465 – antický kontext, časovo-priestorové súvislosti a špecifiká.
Stručná osnova predmetu:
1. Academia Istropolitana a prvá fáza šírenia renesančného humanizmu.
2. Periodizácia novolatinskej spisby na Slovensku, jej uhorský kontext.
3. Slovenskí/uhorskí erazmianisti, ich vzťahy k vzdelancom v Poľsku, Česku a Rakúsku.
4. Reformačný humanizmus na Slovensku.
5. Prejavy manierizmu.
6. Rozbor textov podľa výberu:
  – korvínovské a jagellovské obdobie
  – predreformačný a reformačný humanizmus
  – učenecký humanizmus
  – latinská literatúra obdobia baroka
  – latinské noviny (Mercurius veridicus a Nova Posoniensia)
7. Zastúpenie žánrov: svetská a náboženská poézia, humanistický dialóg a list, odborná próza
Literatúra:
1) Humanizmus a renesancia na Slovensku. Vyd. Holotík-Vantuch. Bratislava 1967. – 2) ŠMATLÁK,
S.: Dejiny slovenskej literatúry. I. Bratislava 19972. – 3) ŠKOVIERA, D.: Bardejovčan Valentín
Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi. Bratislava 2002. – 4) OKÁL, M.: Život a dielo Martina
Rakovského, I - II. Martin 1979, 1983. – 5) MINÁRIK, J.: Renesančná a humanistická literatúra.
Bratislava 1975. – 6) MINÁRIK, J.: Baroková literatúra. Bratislava 1984. – 7) KÁKOŠOVÁ, Z.:
Kapitoly zo slovenskej literatúry - 9. až 18. storočie. Bratislava 2001.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 411

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-018      ANTICKÁ VERSOLÓGIA
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):        kreditov:
LS/6          Týždenný: 1       Za obdobie štúdia: 14       2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu:
Osvojiť si základné veršové formy antickej poézie

Stručná osnova predmetu:
1. Metrá čisté, zložené, zmiešané.
2. Metrá z trojdobových stôp (trocheje, jamby).
3. Metrá zo štvordobových stôp (daktyly, anapesty).
4. Logaedické verše.
5. Ioniky.
6. Porovnanie antických a vybranýách stredovekých latinských veršových typov.
7. Saturnský verš.

Literatúra:
1) KOLÁŘ, A.: De re metrica poetarum Graecorum et Romanorum. Praha 1947. – 2) OKÁL, M.:
Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava 1990. – 3) KRÁL, J.:
Řecká a římská metrika. I-III. Praha 1906-1913. – 4) VIDMANOVÁ, A.: Poezie latinského středověku.
In: Sestra Múza. Praha 1990, s. 7-42.

Jazyk, v ktorom sa předmět vyučuje:         Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                      25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008      Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 421

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                 Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-100      REPETITORIUM GRAECUM 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: PMgr. Jana Grusková, PhD., Mgr. Eva
                         Taranová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
ZS/1          Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomné previerky
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Osvojiť si precvičovaním a drilom: schopnosť čítať grécky text,
                  schopnosť čítať jednoduchý grécky text s porozumením,
                  základy gréckej morfológie,

Stručná osnova predmetu:
1. grécka alfabeta
2. grécke dĺžky a prízvuky
3. morfológia mena
4. morfológia slovesa.
5. morfológia prídavného mena

Literatúra: HNÁTEK, J.: Cvičebnice jazyka řeckého,Praha 1969; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. –
VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého, Praha 1956; BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische
Grammatik, Frankfurt am Main 1978; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav
1892; PRACH, V.: Řecko-český slovník.Praha 1998.
Jazyk, v ktorom sa předmět vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008      Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 431

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                 Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-boKJ-101      REPETITORIUM GRAECUM 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Mgr. Jana Grusková, PhD., Mgr. Eva
                         Taranová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
LS/1          Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomné previerky
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Osvojiť si precvičovaním a drilom: schopnosť čítať grécky text,
                  schopnosť čítať jednoduchý grécky text s porozumením,
                  základy gréckej morfológie,

Stručná osnova predmetu:
1. čítanie jednoduchého súvislého textu s porozumením
2. morfológia čísloviek
3. morfológia zámen
4. morfológia slovesa.
5. morfológia prídavného mena

Literatúra: HNÁTEK, J.: Cvičebnice jazyka řeckého,Praha 1969; NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. –
VARCL, L.: Mluvnice jazyka řeckého, Praha 1956; BORNEMANN, E.-RISCH, E.: Griechische
Grammatik, Frankfurt am Main 1978; LEPAŘ, F.: Nehomérovský slovník řeckočeský, Mladá Boleslav
1892; PRACH, V.: Řecko-český slovník.Praha 1998.
Jazyk, v ktorom sa předmět vyučuje:       Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008      Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 441

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                 Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-100      REPETITORIUM LATINUM 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: PhDr.Alexandra Dekanová, Mgr. Eva
                         Taranová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):             kreditov:
ZS/1          Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomné previerky
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Osvojiť si precvičovaním a drilom: schopnosť čítať latinský text,
                  schopnosť čítať jednoduchý latinský text s porozumením,
                  základy latinskej morfológie morfológie,

Stručná osnova predmetu:
1. výslovnosť latinských hlások
2. latinské dĺžky a prízvuky
3. morfológia mena
4. morfológia slovesa.
5. morfológia prídavného mena
6. morfológia zámena
Literatúra: ŠPAŇÁR, J. – HORECKÝ, J.: Gramatika latinského jazyka. Bratislava 1960 (a neskoršie
vydania); NOVOTNÝ, FR.. Základní latinská mluvnice I. Brno 1971; DEKANOVÁ, A.: Latinčina
základy. Nitra 2007.
Jazyk, v ktorom sa předmět vyučuje:      Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 451

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                  Informačný list predmetu

KÓD:         Názov:
A-buLA-101      REPETITORIUM LATINUM 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: PhDr.Alexandra Dekanová, Mgr. Eva
                         Taranová
Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                    Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):             kreditov:
LS/1          Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28           3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomné previerky
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Osvojiť si precvičovaním a drilom: schopnosť čítať latinský text,
                  schopnosť čítať jednoduchý latinský text s porozumením,
                  základy latinskej morfológie morfológie,

Stručná osnova predmetu:
1. výslovnosť latinských hlások
2. latinské dĺžky a prízvuky
3. morfológia mena
4. morfológia slovesa, perfektum, konjunktívy.
5. morfológia prídavného mena – stupňovanie
6. základy syntaxe, porovnávanie, ablatív časový, infinitívne väzby, ablatív absolútny, konjunktívy
  samostatné, vety podmienkové, cum historicum, vety účelové, nepriame otázky, gerundium,
  gerundívum.
Literatúra: ŠPAŇÁR, J. – HORECKÝ, J.: Gramatika latinského jazyka. Bratislava 1960 (a neskoršie
vydania); NOVOTNÝ, FR.. Základní latinská mluvnice I. Brno 1971; DEKANOVÁ, A.: Latinčina
základy. Nitra 2007.
Jazyk, v ktorom sa předmět vyučuje:        Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                     25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 461

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód:          Názov:
A-boHI-301       Civilizácia starovekého Grécka a Ríma
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                  Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.       Doc. PhDr. Pavol Valachovič, Csc.
Obdobie štúdia      Forma výučby: špeciálny kurz                   Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 3
1,2/L          Týždenný: 2   Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežné 100%
Priebežné hodnotenie: príprava k jednotlivým témam
Záverečné hodnotenie: test/ kolokvium
Cieľ predmetu: Kurz sa venuje antickým civilizáciám v starovekom Grécku a Ríme, hlbšiemu pochopeniu
problémov politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho vývoja.
Stručná osnova predmetu:

Kurz sa venuje hlbšej analýze vybraných problémov z nasledujúcich okruhov:

- Grécka spoločnosť v mykénskom období, archaické obdobie gréckych dejín
- Vznik a vývoj gréckych mestských štátov, ich politický a hospodársky vývoj, politický systém
jednotlivých štátov, kultúra klasického gréckeho obdobia
- Grécko po peloponézskej vojne a vstup Makedónie do gréckej politiky, Alexander Veľký,
helenistické obdobie
- najstaršie obdobie rímskych dejín - Etruskovia, kráľovský Rím
- Rímska republika
- Principát
- Dominát
- rímske provincie a Slovensko v susedstve Rímskej ríše



Literatúra:
Encyklopedie antiky. Praha 1973
Burian, J.: Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace. Praha 1994
Burian, J. - Oliva, P.: Civilizace starovĕkého Stredomoří. Praha 1984
Pečírka, J.: Dĕjiny pravĕku a starovĕku I. - II. Praha 1988
Valachovič, P.: Zákonníky starovekých národov. Bratislava 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                        25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 471

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód:            Názov:
A-boHI-003         Dejiny staroveku
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                    Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.         Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.
Obdobie štúdia        Forma výučby: prednáška                      Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                   3
1/Z             Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50 %, v skúšobnom období 50%.
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu: Základný kurz pre poslucháčov histórie, dejepisu, archívnictva, klasickej filológie, archeológie
a klasickej archeológie Kurz sa venuje antickým civilizáciám v starovekom Grécku a Ríme, pochopeniu
základných problémov politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho vývoja. Poskytuje základné
informácie k uvedeným problémom.
Stručná osnova predmetu:
1. Príchod gréckych kmeňov na Balkán, vzťah mykénskeho obdobia a nasledujúceho obdobia. Periodizácia
  gréckych dejín, charakteristika jednotlivých období. Sociálne rozvrstvenie gréckej spoločnosti v tzv.
  homérskom období. Hospodársky a politický vývoj. Homérove eposy Íllias a Odyssea, Hesiodos.
2. Archaické obdobie gréckych dejín, základné problémy politického vývoja Grécka – vznik gréckych mestských
  štátov, vznik občiankych kolektívov, občianske práva. Hospodársky vývoj a jeho krízové možnosti a ich
  riešenie – veľká grécka kolonizácia. Jej príčiny, priebeh, smerovanie, význam.
3. Politický vývoj v archaickom období, raná grécka tyranis. Jej príčiny, vývoj a charakter. Vznik najstarších
  gréckych zákonníkov a zákonodarná činnosť v gréckych mestských štátoch. Kultúrny vývoj – architektúra,
  sochárstvo, literatúra.
4. Klasické obdobie gréckych dejín. Politický, hospodársky a sociálny vývoj v Athénach a v Sparte. Základné
  politické inštitúcie. Kríza gréckeho mestského štátu a jej riešenie – peloponézska vojna.
5. Grécko po peloponézskej vojne – obdobie tzv. prechodných hegemónií. Politický vývoj v Grécku, nástup
  Macedónie a jej vstup do gréckych dejín, Alexander Veľký a vznik jeho ríše. Sociálny a hospodársky vývoj.
6. Helenistické štáty, základný politický, sociálny a hospodársky vývoj. Helenistická kultúra.
7. Príchod indoeurópskych kmeòov do Itálie. Etruskovia, etruská civilizácia. Vzťah Etruskov a Latinov v strednej
  Itálii, vznik mestského štátu Ríma. Základná periodizácia a charakteristika jednotlivých období. Základné
  politické inštitúcie. Základný politický, hospodársky a sociálny vývoj v strednej Itálii.
8. Expanzia Ríma do Itálie. Vnútropolitický vývoj, sociálne problémy a ich riešenie. Rímske obèianske práva,
  zákony XII tabúľ. Rímska republikánska ústava.
9. Vojny Ríma v Stredomorí s Kartágom, Gréckom a orientálnymi štátmi. Základný politický vývoj, dôsledky
  expanzie pre vnútropolitický vývoj. Povstania otrokov, sociálne reformy bratov Gracchovcov.
10. Kríza rímskej republiky a obdobie obèianskych vojen. Zahraničnopolitický a vnútropolitický vývoj,
  hospodársky a sociálny vývoj.
11. Principát – prvé obdobie rímskeho cisárstva. Základný politický vývoj, vnútorná a zahranièná politika.
12. Dominát – riešenie krízovej situácie v Rímskej ríši v 4.a 5. storočí n. l. Hospodárske a sociálne problémy,
  vznik kresťanstva, jeho charakter a podstata. Príchod tzv. barbarských kmeňov a národov. Vznik prvých
  barbarských štátov na území Rímskej ríše. Otázka kontinuity a diskontinuity medzi antikou a stredovekom.
Literatúra:
Encyklopedie antiky. Praha 1973
Burian, J.: Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace. Praha 1994
Burian, J. - Oliva, P.: Civilizace starovĕkého Stredomoří. Praha 1984
Pečírka, J.: Dĕjiny pravĕku a starovĕku I. - II. Praha 1988
Valachovič, P.: Zákonníky starovekých národov. Bratislava 2003.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
Slovenský                          25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 481




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                      Informačný list predmetu

Kód:          Názov:
A-boHI-500       Rímske cisárstvo I.
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                    Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.        Doc. PhDr. Pavol Valachovič, Csc.
Obdobie štúdia       Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    3
2/Z             Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: priebežné referáty
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Záujemcovia o antické dejiny sa hlbšie a podrobnejšie zoznámia s obdobím raného rímskeho
cisárstva, s jeho politickými, kultúrnymi a sociálnym dejinami. Pri praktických úlohách si osvoja zručnosti a
schopnosti práce s antickými prameňmi rôzneho druhu, s ich interpretáciou a hodnotením.
Stručná osnova predmetu:
13. Úvod do problematiky, plán práce, úlohy.
14. Základná literatúra k problematike a základné heuristické pomôcky – encyklopédie, bibliografie, biografické
  slovníky.
15. Pramene k dejinám raného cisárstva I. - Numizmatické pramene.
16. Pramene k dejinám raného cisárstva II. - Epigrafické pramene.
17. Pramene k dejinám raného cisárstva III. - Literárne pramene a diela rímskej historiografie.
18. Základné problémy politického vývoja v Rímskej ríši: zánik republiky, nástup nového politického systému.
19. Základné problémy politického vývoja v Rímskej ríši: nástupnícky systém, dynastie, panovníci.
20. Základné politické inštitúcie v Rímskej ríši za principátu: ľudové zhromaždenia, senát, úrady.
21. Budovanie nových politických orgánov a inštitúcií v ranom cisárstve.
22. Úloha a funkcia rímskeho vojska v politickom živote Rímskej ríše v prvých troch storočiach n. l.
23. Sociálne rozvrstvenie obyvateľstva rímskej ríše v prvých troch storočiach n. l.
24. Záver prvej časti seminára, vyhodnotenie.
Literatúra:
BURIÁN, J.: Římské impérium. Praha 1997
MOMMSEN Th.: Römische Kaisergeschichte. München 1992
DOBIÁŠ, J.: Dejepisectví starověké. Praha 1998
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                         25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň             inf. list číslo 491




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-buHI-501    Názov:
            Rímske cisárstvo II.
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                    Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.        Doc. PhDr. Pavol Valachovič, Csc.
Obdobie štúdia       Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                     3
LS/4            Týždenný:      Za obdobie štúdia:
Podmieňujúce predmety: seminár Rímske cisárstvo I
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: priebežné referáty
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu: Záujemcovia o antické dejiny sa hlbšie a podrobnejšie zoznámia s obdobím raného rímskeho
cisárstva, s jeho politickými, kultúrnymi a sociálnym dejinami. Pri praktických úlohách si osvoja zručnosti a
schopnosti práce s antickými prameňmi rôzneho druhu, s ich interpretáciou a hodnotením.
Stručná osnova predmetu:
1.Rekapitulácia práve v zimnom semestri. Rozdelenie úloh na letný semester.
2.Mesto v Rímskej ríši: teoretické východiská municipálneho života v Rímskej ríši.
3.Metropola Rímskej ríše Rím a ďalšie významné politické centrá v jednotlivých rímskych provinciách.
4.Itália a rímske provincie v prvých troch storočiach n. l.
5.Hospodársky život v Rímskej ríši, špecifiká vývoja v Itáli a jednotlivých provinciách Rímskej ríše.
6.Sociálne problémy Rímskej ríše v prvých troch storočiach n. l. Jednotlivé inštitúcie: rodina, mesto, sociálne
  rozvrstvenie – slobodní, otroci, medzivrstvy.
7.Komunikácia v Rímskej ríši – cestovanie, štátna správa, výmena informácií.
8.Materiálna kultúra Rímskej ríše I. - urbanizácia, mestské stavby, mestská kultúra.
9.Materiálna kultúra Rímskej ríše II. - vidiek, mimomestské oblasti.
10.Špecifiká vývoja pohraničných oblastí. Vojenské konflikty, hospodárske kontakty.
11.Rímska ríša a „barbarský svet“.
12.Vyhodnotenie seminára, záver.
Literatúra:
BURIÁN, J.: Římské impérium. Praha 1997
MOMMSEN Th.: Römische Kaisergeschichte. München 1992
DOBIÁŠ, J.: Dejepisectví starověké. Praha 1998
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                         25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 501

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                    Informačný list predmetu

Kód:          Názov:
A-boHI-051       Dejiny umenia 1

Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                      doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc.
Obdobie štúdia       Forma výučby: prednáška                       Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    2
3/Z            Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: záverečný test
Cieľ predmetu: Kurz je zameraný na vývoj od antiky po koniec stredoveku v Európe. Poskytuje znalosti od
prvých rozhodujúcich kapitol pre Európsku kultúru až po zrelý stredovek v západnej Európe v rozsahu vývoja
architektúry, sochárstva, maliarstva umeleckých remesiel
Stručná osnova predmetu:
  1. Historická a estetická kategória slohu v umení. Základné pojmy
  2. Egypt. Vznik a vývoj egyptskej kultúry. Umelecké prejavy jednotlivých vývojových období, významné
     diela, špecifiká
  3. Mezopotámia. Osobitosti starovekej kultúry Predného východu, základné črty sumerskej a semitskej
     kultúry.
  4. Umenie egejskej oblasti. Kréta a Mykény.
  5. Grécko. Cesta od archaického umenia ku klasickému umeniu za Perikla. Helenizmus a nové funkcie
     umenia.
  6. Etruskovia. Technologické zmeny staviteľstva (inžinierske staviteľstvo, etruský dom, etruský kostol).
  7. Rímske umenie, kozmopolitizmus, odkaz helenizmu a Etruskov. Umenie cisárskej doby
  8. Starokresťanské umenie (kresťanská antika). Vznik novej symboliky a antická tradícia
  9. Úvod k umeniu európskeho stredoveku. Umenie víťazného kresťanstva. Zmeny v ikonografii, od antiky
     k stredoveku. Druhy architektúry a umeleckej produkcie. Základné pojmy.
  10. Umenie predrománske. Anglosaská architektúra a umelecké remeslá. Iluminované rukopisy. Sochárstvo.
     Karolínsky sloh. Ottonský sloh.
  11. Romantika. Vznik novej, špecifickej architektúry a osobitosti regiónov. Antické odkazy a styk s
     Východom. Význam farby a svetla. Ikonografická skladba sakrálneho priestoru. Maľba, kresba,
     iluminované rukopisy, svetská a pevnostná architektúra. Kláštory. Románske umenie vo Francúzsku,
     Nemecku, Taliansku a v strednej Európe.
  12. Gotika. Ideové základy, spoločenské a technické podmienky. Gotické maliarstvo, vitráž, knižná maľba.
     Cistercitská gotika. Gotika vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku a v strednej Európe

Literatúra:
-- Pijoan, J.: Dejiny umenia, 1. až 4. diel, Tatran, 1983
-- Huyghe, R. a kol.: Umění středověku: Encyklopedie. Umění a Lidstvo. Larousse. Praha,
  1969
-- Matthew, D: Svět středověké Evropy. Praha, 1996
-- Weltonová, J.: Ako vnímať obrazy. Perfekt, Bratislava, 1995
-- Kolektív autorov: Encyklopédia - Slovensko 4. Kultúra. I. časť. Obzor. Bratislava, 1979, s.
  590 - 414
-- Strong, D. E.: Antické umenie. Pallas, Bratislava, 1970.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský                         5.3. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň         inf. list číslo 511

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:         Názov: NOVOGRÉCKY JAZYK 2
A-BoKJ-105,
A-KF00-552
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje:
                          Mgr. Marek Kramár, Mgr. Jana Grusková, PhD
Obdobie štúdia     Forma výučby: seminár                     Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):            kreditov:
3, 4/Z         Týždenný: 1     Za obdobie štúdia: 14              3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Získať prehľad o najdôležitejších zmenách oproti klasickej gréčtine. Osvojiť si
základy jazyka (morfológia, syntax), správnu výslovnosť, zvládnuť základné modelové rozhovory.

Stručná osnova predmetu:
Gramatika: morfológia mien, adjektív, slovies. Situačné rozhovory. Lekcie 11-20 z učebnice Základní
kurz novořeckého jazyka.

Literatúra:
DOSTÁLOVÁ, R.-FRANC-SGOURDEOU, K. (a kol.): Základní kurz novořeckého jazyka, Brno 2000; Kol.
autorov: Nová gréčtina pre cudzincov, Thessaloniki 1993; NEDĚLKA, T: Novořecko-český slovník,
Praha 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                       25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 521

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód:          Názov:
A-boHI-011       Slovenské dejiny do 1526
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                 Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.     Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc; Doc Martin Homza, Dr.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška                    Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                3
1/L           Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu: oboznámenie poslucháčov so základnými problémami vývinu Slovenska v období stredoveku.

Stručná osnova predmetu:
1. Vláda posledných Arpádovcov v Uhorsku. Kríza starého hospodársko-spoločenského systému.
2. Okolnosti vydania Zlatej buly Ondrejom II. roku 1222 a jej jednotlivé ustanovenia.
3. Charakteristika vlády Bela IV. Pokus o záchranu kráľovského patrimónia.
4. Tatársky vpád do Uhorska v rokoch 1241/42 a jeho dôsledky.
5. Doosídľovanie Slovenska a budovanie sústavy kamenných hradov a hradných panstiev. Šírenie
  emfyteutického (nemeckého) zákupného práva.
6. Anarchia na prelome 13. a 14. stor. a Matúš Čák Trenčiansky.
7. Nová dynastia Anjouovcov na uhorskom tróne a konsolidácia krajiny v priebehu 14. stor.
8. Vláda Žigmunda Luxemburského 1387-1437, zápas v husitmi. Tlače 19. storočia.
9. Habsbursko-jagelovské dvojvládie a anarchia v Uhorsku v polovici 15. stor. Jiskrovci a bratríci na
  Slovensku.
10. Pokus o vybudovanie centralizovanej monarchie v období vlády Mateja Korvína.
11. Jeseň stredoveku – obdobie Jagelovcov v slovenských dejinách.
12. Hospodársky vývin Slovenska v období stredoveku. Význam slovenského baníctva.
Literatúra:
Dejiny Slovenska I., Bratislava , Veda 1986. 532 s.
Přehled dějin Československa I/1, Praha 1980, 645 s.
Kronika Slovenska I, Bratislava , Fortuna Print 1998.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                        5. 3. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 531

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód:          Názov:
A-boHI-012       Slovenské dejiny 1526-1780
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                   Zabezpečuje:
 Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.       Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
Obdobie štúdia       Forma výučby: prednáška                       Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2                  3
  2/Z           Týždenný: 14        Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: -
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu:
Poslucháči získajú základné znalosti o ranonovovekom vývoji Slovenska v prvých troch storočiach novoveku .
Peripetie tohto vývinu sa budú objasňovať v širšom uhorskom a stredoeurópskom historicko-geografickom
kontexte. Študenti získajú dostatočný prehľad o spoločensko- politických , hospodárskych a kultúrnych procesoch
ako východiska pre poznanie ďalších období našich národných a stredoeurópskych dejín.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu so zameraním na problematiku raného novoveku
2. Základné historické pramene a odborná literatúra – historiografia raného novoveku
3. Slovensko –Kráľovské Uhorsko na prahu novoveku – demografický Vývin , Spoločenské rozvrstvenie a
  Majetková diferenciácia uhorskej stavovskej spoločnosti
4. Moháč – medzník v slovenských, uhorských a stredoeurópskych dejinách
5. Habsburgovci ako (stredo)európsky fenomén
6. Problematika vzniku a počiatkov habsburskej monarchie
7. Nástup Ferdinanda I. na český, uhorský a chorvatský trón
8. Mocenský Zápas Ferdinanda I. a Jána Zápoľského o charakter uhorského štátu
9. Osmani v slovenských a uhorských dejinách
10. Hospodársky /agrárny/ vývin a problematika znevoľnenia poddaných
11. Náboženské pomery: reformácia a rekatolizácia
12. Vzdelanosť a školské pomery, kultúra a umenie novoveku
13. Protihabsburské stavovského povstania – boj absolutizmu so stavovstvom
14. Kontúry a možnosti osvietenskej reformy spoločnosti
Literatúra:
DEJINY SLOVENSKA II. (1526-1780). BRATISLAVA: VEDA 1987, S. 7 -624. .
DANGL, V.- SEGEŠ : VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA II. (1526-1711). BRATISLAVA: 1995, 224 S,
BAĎURÍK, J. – KÓNYA, P.(EDITORES): SLOVENSKO V HABSBURSKEJ MONARCHII 1526 – 1918.
BRATISLAVA. 2000, S. 7-93.
BAĎURÍK, JOZEF: SLOVENSKO V ZÁPASE FERDINANDA I. O UHORSKÚ KORUNU (1526-1532).
BRATISLAVA: MISTRÁL 1998, 182 S.
 ĎALŠIA LITERATÚRA NA SAMOSTATNÉ ŠTÚDIUM – OBOZNÁMENIE NA ZAČIATKU SEMESTRA

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                        5. 3. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 541




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód:          Názov:
A-boHI-004       Všeobecné dejiny 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                  Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.       Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška                     Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 2
1/L            Týždenný:   2  Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test/ ústna skúška
Cieľ predmetu: Základný kurz so všeobecných dejín má poskytnúť poslucháčom prehľad politických a
sociálnych dejín západnej Európy v stredoveku.
Stručná osnova predmetu:

Kríza rímskeho impéria a tzv. sťahovanie národov
Germánske kráľovstvá raného stredoveku : Vizigóti, Ostrogóti, Vandali, Burgundi, Longobardi
Franská ríša za Merovejovcov a Karolovcov
Cirkev a pápežstvo v stredoveku
Vznik islamu a jeho expanzia
Nemecko počas vlády otónskej a sálskej dynastie (919–1137 a za vlády Štaufovcov (1137–1254)
Normanská expanzia na Britské ostrovy a do južnej Itálie
Britské ostrovy od odchodu Rimanov (5. str.) až do začiatku 14. Stor
Francúzsko v stredoveku
Škandinávia v stredoveku
Vznik Córdobskeho kalifátu a Reconquista na Pyrenejskom polostrove
Stredoveké mesto a základné tendencie hospodárskeho a sociálneho vývoja v stredoveku
Stredoveká kultúra a vzdelanosť

Literatúra:
Základná: TEICHOVÁ, A. a kol.: Dějiny středověku I. – II. Praha 1968.; DRŠKA, V. – SKŘIVAN, A. –
STELLNER, F.: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648. Praha 1995.; Le GOFF, J.: Kultura středověké
Evropy. Praha 1991.; MATTHEW, D.: Svět středověké Evropy. Kulturní atlas. Praha 1996.
Rozširujúca: ŠUSTA, J. a kol.: Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. zv. IV. Středověk vrcholný a stárnoucí.
Praha 1942.; VESELÝ, R.: Přehled politických a kulturných dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce
18. století. I. – II. Praha 1991. (skriptum); KUDRNA, J. a kol.: Dějiny Francie. Praha 1988.; KUDRNA, J.:
Materiály k německým dějinám ve středověku I. Praha 1958. (skriptum); KUDRNA, J.: Materiály k dějinám
Anglosasů. Brno 1968. (skriptum); KUDRNA, J.: Materiály k dějinám středověkého Španělska. Brno 1979.
(skriptum); KUDRNA, J.: Materiály k německým dějinám. Brno 1981. (skriptum); KUDRNA, J.: Dějiny Itálie 5.
– 18. století. Brno 1983. (skriptum); KUDRNA, J.: Materiály ke středověkým dějinám: Francie, Španělsko a
anglosaská Anglie. Praha 1984. (skriptum)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                       5.3. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 551



Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód:         Názov:
A-boHI-005      Všeobecné dejiny 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,    Zabezpečuje:
PhD.                      Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška                   Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                2
2/Z           Týždenný: 2         Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: test/ ústna skúška
Cieľ predmetu:
Oboznámenie študentov s kľúčovými problémami európskymi dejinami v prechodnom období medzi dvoma
vyhranenými historickými epochami stredovekom a novovekom všeobecne nazývanom raný novovek.
Stručná osnova predmetu:
  1. Kríza 14. – 15. storočia - talianska renesancia
  2. Počiatky európskej zámorskej expanzie
  3. Reformácia, protireformácia a náboženské vojny v Európe
  4. Tridsaťročná vojna
  5. Anglicko na ceste ku konštitučnej monarchii
  6. Francúzsko za Ľudovíta XIV.
  7. Osvietenstvo a jeho ideové zdroje
  8. Vojna o španielske dedičstvo
  9. Tendencie vývoja v Európe v 1. polovici 18. storočia

Literatúra:
Dějiny středověku II. (red. A. Teichová). Praha 1968
Dějiny novověku I. (red. Květa Medřická). Praha 1969
FRANZEN, A.: Malé cirkevní dějiny. Praha 1992.
ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny I. – II. Sv. Martin 1943.
CETL, J. – HORÁK, P. – HOŠEK, R. – KUDRNA, J.: Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha 1984
SKŘIVAN, A. – DRŠKA,V. – STELLER,F.: Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648. Praha 1995
SKŘIVAN, A. – DRŠKA,V. – STELLER,F.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 – 1914.Praha 1994
Dejiny Európy. Európska iniciatíva Fréderica Deloucha. Bratislava 1995
WANDYCZ, P.S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti . Cena svobody. Praha 1988
DUROSELLE, J.-B.: Dejiny Európy a Európanov. Bratislava 2002
HORDEN, N. – DRESNER, S. – HILLMAN, M.: Nový svět. Praha 1987
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                      5.3. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň             inf. list číslo 561




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-003     Názov: Dejiny filozofie 2: Dejiny stredovekej filozofie
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,    Zabezpečuje: Mgr. Michal Chabada, PhD.
PhD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška/seminár                     Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                      4
ZS,LS/1-6         Týždenný: 2         Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80 %, v skúšobnom období 20 %
Priebežné hodnotenie: účasť, esej, test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu: Poslucháči si osvoja poznatky o hlavných smeroch stredovekej filozofie, ich predstaviteľoch,
učeniach, problémoch a kategóriách.
Stručná osnova predmetu:
1. Kategoriologická analýza filozofém 5. až 15. stor. v Európe; hlavné problémy stredovekej filozofie.
2. Predpoklady (zdroje), etapy a vyústenie stredovekej filozofie.
3. Počiatky patristiky.
4. Plné rozvinutie patristickej filozofie.
5. Doznievanie patristickej filozofie.
6. Prípravné obdobie scholastiky.
7. Raná scholastika.
8. Stredoveká arabská filozofia.
9. Stredoveká židovská filozofia.
10. Vrcholná scholastika.
11. Neskorá scholastika.
12. Stredoveká mystika.
Literatúra:
PETŘÍČEK, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991. 92 s.
PEREGRIN, Jaroslav: Logika ve filosofii, filosofie v logice. (Historický úvod do analytické filosofie). Praha:
Herrmann a synové 1992. 126 s.
Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Bratislava:
Epocha 1969. 604 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                                     25.2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 571




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-004    Názov: Dejiny filozofie 3: Klasická novoveká filozofia
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                  Zabezpečuje: Mgr. Erika Lalíková, PhD., PhDr. Kristína Korená,
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.       CSc.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška/seminár                   Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    4
ZS/LS 1-6        Týždenný: 2         Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 70%, v skúšobnom období 30%
Priebežné hodnotenie: test /príp. písomná práca/
Záverečné hodnotenie: ústna skúška
Cieľ predmetu: V priebehu kurzu poslucháči získajú základné informácie o vývine filozofického myslenia na
európskom kontinente v období medzi stredovekom a osvietenstvom.
Stručná osnova predmetu:
1. Koniec stredoveku a počiatky renesancie.
2. Renesančný platónizmus a renesančný aristotelizmus.
3. Renesančná prírodná filozofia.
4. Renesanční humanisti a sociálni reformátori.
5. Racionalizmus.
6. Empirizmus.
7. Osvietenecká filozofia.
Literatúra:
MIHINA, František a kol. Dejiny filozofie. 2. vyd. Bratislava: Iris, 1994. str. 98-173
SOBOTKA, Milan a kol.. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 2. vyd. Praha: Filosofia, 1994,str. 7-
112
ZIGO, Milan. Pohľady do novovekej filozofie. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987, 284 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

Slovenský                                  25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň             inf. list číslo 581




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-109     Názov: Dejiny helenistickej filozofie
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje: Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
PhD.
Obdobie štúdia       Forma výučby: prednáška s aktívnou diskusiou             Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    3
ZS,LS/2-6          Týždenný: 2         Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: A-boFI-002
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50 %
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: Poslucháči sa oboznámia so základnými historicko-filozofickými prúdmi helenistického obdobia
antickej filozofie: stoicizmus, epikureizmus, skepticizmus, novoplatonizmus a iné.
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecná charakteristika helenizmu a helenistickej filozofie.
2. Pramene pre helenistickú filozofiu.
3. Epikuros a epikureizmus: život, dielo, pramene, empiristická teória poznania, atomizmus, odchýlka atómov,
etika.
4. Skepticizmus: Pyrrhón a Timón, akademický skepticizmus a styky s Rímom, neopyrrhónizmus.
5. Stoicizmus: historické členenie, osobnosti, pramene, vzťah k cynizmu, logika a teória jazyka, fyzika,
psychológia, teória poznania, koncepcia príčin a determinizmus, osud a sloboda v kontexte stoického etického
ideálu.
6. Stredný stoicizmus: Panaitios a Poseidónios, eklekticizmus a iné.
7. Novoplatonizmus, novopytagoreizmus a iné iracionálne prúdy neskorej antiky.
Literatúra:
Long, A.A.: Hellenistic Philosophy. London, Gerald Duckworth 1974.
Rist, M. J.: Stoická filosofie. Praha, Oikúmené 1998.
Zlomky starých stoikov. Prel.M. Okál, Bratislava, Pravda 1983.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                                   25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 591


Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boFI-130     Názov: Textový seminár z antiky
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,      Zabezpečuje: Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
PhD
Obdobie štúdia       Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    3
ZS,LS/2-6         Týždenný: 2          Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: A-boFI-002
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: seminárna práca
Cieľ predmetu: Poslucháči sa oboznámia s niektorými ťažiskovými textami z antickej filozofie.
Stručná osnova predmetu:
1. Herakleitos: príslušné miesta v Antológii z diel filozofov I.
2. Eleátska škola (Parmenides, Zenón): príslušné miesta v Antológii z diel filozofov osobitne Parmenidove
  zlomky B2 a 3, B4, B5, B6 a najmä celý B8.
3. Empedoklés: príslušné miesta v Antológii z diel filozofov I, najmä spis O prírode.
4. Náuky určené na vzdelávanie filozofov a význam dialektiky:
  Platón, Ústava (Štát), VII. kn., najmä 521C-534E
5. Platón: Ústava VI a VII: najmä tri slávne podobenstvá o slnku, čiare a jaskyni a vysvetlenie
  transcendentálneho charakteru idey dobra (Platón: Dialógy**, Bratislava, Tatran 1990 alebo F. Novotného)
6. „Spoločenstvo ideí“ (KOINONIA TON EIDON), nesúcnosť ako odlišnosť, koncepcia pravdy a reči: Platón
  Sofista, 236E-241E, 254A, - 264B
7. Aristoteleove kategorie: prvé a druhé podstaty a problematika predikácie: (Kategórie, 5. kap.), vysvetlenie
  významu „byť v podmete“ (Kategórie 2. kap.)
8. Problematika pojmu „bytnosť“ u Aristotela:
  Aristoteles, Metafyzika, VII. kn., 4. – 6. kapitola.
9. Aristotelova kritika teórie ideí: Aristoteles, Metafyzika, VII. kn., 14. – 16. kapitola.
10. Boh a jeho podstata podľa Aristotela: Aristoteles, Metafyzika, XII. kn., 7. – 9. kapitola.
11. Porovnanie dvoch koncepcií metafyziky u Aristotela, systém vied:
  Aristoteles, Metafyzika, IV. kn.,1. kap., VI. kn., 1.kap.
12. Epikúros: List Menoiekovi. In: Epikuros: O šťastnom živote. Prel. M. Okál, Bratislava, Pravda 1989.

Literatúra: ANTOLÓGIA z diel filozofov I. Predsokratici a Platón. Bratislava 1970.
ANTOLÓGIA z diel filozofovII . Od Aristotela po Plotina. Bratislava 1972.
GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha 2000.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                                   25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 601




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta



                   Informačný list predmetu

Kód: A-boAI-006    Názov:
            Latinská paleografia 1 (P)
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                  Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD       Mgr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška a seminár                Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 4
1/Z           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 30%, v skúšobnom období 70%
Priebežné hodnotenie: seminárna práca, priebežný test, kolokvium.
Záverečné hodnotenie: záverečný test alebo ústna skúška.
Cieľ predmetu:
Oboznámiť s najstaršími dejinami nášho písma.

Stručná osnova predmetu:
1. Dejiny paleografie ako vedy.
2. Metodológia, terminológia a nomenklatúra paleografie.
3. Svetový systém historických písem.
4. Vznik a dejiny latinského písma.
5. Latinské písmo v období antiky.
6. Latinské písmo v ranom stredoveku.

Literatúra:
 GENZOR, J. - KRUPA, V.: Písma sveta. Bratislava 1989.
 HÚŠČAVA, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský
                            25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008        Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 611




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

Kód: A-boAI-007    Názov:
           Latinská paleografia 2 (P)
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                  Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD       Mgr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška a seminár                Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                 4
1/L           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: A-boAI-006
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 30%, v skúšobnom období 70%
Priebežné hodnotenie: seminárna práca, priebežný test, kolokvium.
Záverečné hodnotenie: záverečný test alebo ústna skúška.
Cieľ predmetu:
Oboznámiť s vývojom písma v stredoveku.

Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj latinského písma v karolínskom období.
2. Gotické písma.
3. Písma raného novoveku.

Literatúra:
 GENZOR, J. - KRUPA, V.: Písma sveta. Bratislava 1989.
    HÚŠČAVA, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951.
    BISCHOFF, B. - LIEFTINCK, G. I. - BATTELI, G.: Nomenclature des coritures livresques du IXe au
    XVIe siecle. Paris 1954..




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský
                           25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 621




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                   Informačný list predmetu

Kód: A-boAI-008    Názov:
            Latinská paleografia 3 (P)
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje:                  Zabezpečuje:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD       Mgr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška a seminár                 Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  4
2/Z           Týždenný: 2        Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety: A-boAI-007
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 30%, v skúšobnom období 70%
Priebežné hodnotenie: seminárna práca, priebežný test, kolokvium.
Záverečné hodnotenie: záverečný test alebo ústna skúška.
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa s novovekou paleografiou.

Stručná osnova predmetu:
1. Latinské (humanistické a novogotické) písma v novoveku.
2. Stredoeurópske („nemecké“) písma v období baroka.
3. Písma 18. storočia.
4. Moderné písma.

Literatúra:
 GENZOR, J. - KRUPA, V.: Písma sveta. Bratislava 1989.
  HÚŠČAVA, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951.
  LEHOTSKÁ, D.: Diplomatický seminár. Latinské písomnosti zo 16. - 18. storočia. Bratislava 1985.




Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský
                            25. 2. 2008
FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 631




Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


                    Informačný list predmetu

Kód: A-boKA-001     Názov:
            Úvod do klasickej archeológie
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,    Zabezpečuje: PhDr. Peter Pavúk
PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška                      Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  3
1/Z           Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
                      Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 50%, v skúšobnom období 50%
Priebežné hodnotenie: aktivita, dochádzka, krátky referát o vybranej publikácii
Záverečné hodnotenie: test
Cieľ predmetu: Úvod do metodológie, základnej terminológie, archeologickej dokumentácie, použitia internetu
v archeológii a dejín bádania odboru. Krátke referáty o odborných publikáciách podľa vlastného výberu.

Stručná osnova predmetu:
1. Topografia a organizácia archeologickej činnosti v Grécku, Taliansku a Turecku
2. Vývoj vyobrazenia ľudskej postavy, perspektíva
3. Ikonografia, mytológia, písmo
4. Princípy datovania a chronológia. Druhy archeologických prameňov
5. Keramika: výroba, tvary, vývoj, výzdoba
6. Práca s archeologickým materiálom
7. Sochárstvo - technológia, metodológia, terminológia
8. Architektúra
9. Drobné umenie
10. Dejiny bádania

BOUZEK, Jan a kol. Úvod do klasické archeologie. Praha 1999.
RICHTER, Gisela: A Handbook of Greek Art. New York 1969 (6. vydanie).
BOARDMAN, John. The Greek Art. London 1964, 1987 (3. vydanie).
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                            25. 2. 2008
slovenský
 FiF UK - Akreditácia 2008           Klasické jazyky / 1.stupeň             inf. list číslo 641


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-109     Názov:
             Praktické cvičenie z latinskej a gréckej drámy 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,      Zabezpečuje: PhDr. Alexandra Dekanová, Mgr. Ľudmila
PhD.                       Buzássyová, PhD., Mgr. Jana Grusková, PhD.

Obdobie štúdia       Forma výučby: cvičenie                          Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                      4
Z             Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                          Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na analýze a nácviku hry
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Rozšírenie a prehĺbenie znalostí z literatúry, histórie, reálií, gramatiky. Oživenie jazyka, základ živej
komunikácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie sa s autorom, hrou, literárnym a kultúrnym pozadím hry.
2. Detailný rozbor textu hry s prekladom.
3. Nácvik správneho čítania, prednesu, memorovanie, deklamácia.

Texty konkrétnych hier v latinskom alebo gréckom jazyku.
HARSH, Philip Whaley: A Handbook of Classical Drama. Standford University, California 1944.
CONTE, G.B.: Dějiny římské literatury. Praha 2003
CANFORA, L.: Dějiny řecké literatury, Praha 2001
STEHLÍKOVÁ, E.: Antické divadlo, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: Divadlo za časú Nerona, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
slovenský
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 651

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-110     Názov:
            Praktické cvičenie z latinskej a gréckej drámy 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje: PhDr. Alexandra Dekanová, Mgr. Ľudmila
PhD.                       Buzássyová, PhD., Mgr. Jana Grusková, PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: Cvičenie                          Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                     4
L            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na analýze a nácviku hry
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Aktuálne posolstvo textu. Inscenácia hry resp. častí hry.
Stručná osnova predmetu:
              1. Charakteristika postáv, zobrazenie charakteru - rôzne možnosti.
              2. Nácvik hry - interakcia hercov
              3. Príprava inscenácie a inscenovanie hry.

Texty konkrétnych hier v latinskom alebo gréckom jazyku.
HARSH, Philip Whaley: A Handbook of Classical Drama. Standford University, California 1944.
CONTE, G.B.: Dějiny římské literatury. Praha 2003
CANFORA, L.: Dějiny řecké literatury, Praha 2001
STEHLÍKOVÁ, E.: Antické divadlo, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: Divadlo za časú Nerona, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
slovenský
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 661

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-111    Názov:
            Úvod do indoeurópskej jazykovedy 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia      Forma výučby: prednáška                        Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    5
Z            Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: systematický úvod do metodológie historickej jazykovedy na historickom materiáli.

Stručná osnova predmetu:
- historická jazykoveda
- ciele a metódy indoeuropeistiky
- indoeurópske jazyky: problém genézy (chronológia), archeologické doklady o IE obyvateľoch (Kurgan-Culture,
 Yamnaya-Culture), príchod IE do Európy (klasické názory - Gimbutas, Haeusler)
- otázky členenia IE jazykov (kentum-satem, Balkanindogermanisch...)
- praindoeurópsky rekonštruovaný stav (fonológia, morfológia, otázka frazeológie a tzv básnického jazyka)


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 671

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-115     Názov:
             Úvod do indoeurópskej jazykovedy 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia       Forma výučby: prednáška                       Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                   5
L             Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: kolokvium
Cieľ predmetu: načrtnutie otázok indoeurópskej kultúry na základe skúmania jazykových faktorov

Stručná osnova predmetu:
- materiálna kultúra a typ spoločnosti (trojčlenenie spoločnosti)
- vojna a hrdinský epos u Indoeurópanov
- indoeurópske náboženstvo a duchovná kultúra
- oheň, královské rituály a obetovanie koní (asvamedha)
- mágia u Indoeurópanov
- IE mytológia a jej kontinuity v najstarších IE tradíciách

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008           Klasické jazyky / 1.stupeň              inf. list číslo 681

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-112      Názov:
             Grécka a rímska epigrafika
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,      Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia       Forma výučby: seminár                           Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                      5
Z             Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                          Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomná práca, interpretácia gréckeho resp. latinského nápisu (preklad + komentár)
Cieľ predmetu: praktické spoznávanie metód práce s gréckymi a latinskými nápismi

Stručná osnova predmetu:
- problém vzniku abecedy a prevzatie fenickej abecedy v Grécku
- typy gréckeho písma a ich regionálna distribúcia
- vznik latinského písma: grécko-italské kontakty a etruský vplyv
- typológia gréckych a rímskych nápisov (oficiálne - decreta, acta et leges, tituli honorarii, tituli sacri; súkromné -
  tituli sepulchrales, tituli loquentes etc.)
- konvencie transkripcií (Leidener Klammersystem)
- čítanie gréckych a latinských nápisov z rôznych regiónov s komentárom

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 691

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-113     Názov:
            Jazyk a kultúra Keltov 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    5
Z            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu: metodický úvod do keltskej problematiky, prehľad historických údajov o Keltoch
Stručná osnova predmetu:
- problémy chronológie a archeológie (Halstatt etc.)
- Kelti a stredomorský svet
- keltská kultúra: materiálna a duchovná
- mytológia a literatúra u Keltov
- Kelti v Strednej Európe, ich stopy v onymickom substráte
Všetko ilustrované četbou prameňov a literárnych diel antických, stredovekých a írskych autorov.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 701

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-117    Názov:
            Jazyk a kultúra Keltov 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    5
L            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu: metodický úvod do keltskej problematiky, prehľad historických údajov o Keltoch
Stručná osnova predmetu:
- prehľad keltských jazykov
- najdôležitejšie charakteristiky keltských jazykov
- ukážky najstarších doložených keltských pamiatok
- galčina - nápisy
- stará írčina - epika.


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 711

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-114    Názov:
            Starovekí Germáni 1
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    5
Z            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu: metodický úvod do germánskej problematiky
Stručná osnova predmetu:
- prehľad historických údajov o Germánoch
- miesto Germánov v dejinách antického sveta
- prehľad germánskych kmeňov, ich opisy u autorov (Tacitus)
- germánska kultúra na základe literárnej tradície
- germánska mytológia a literatúra (Edda, skaldi)
- Germáni na území Slovenska
- Všetko ilustrované čítaním prameňov a literárnych diel antických autorov.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 721

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-118     Názov:
            Starovekí Germáni 2
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                        Počet kreditov:
predmetu:         Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                   5
L             Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu: metodický úvod do germánskej problematiky
Stručná osnova predmetu:
- prehľad germánskych jazykov
- charakteristické črty germánskych jazykov
- problémy členenia germánskych jazykov
- problém vzniku runickej abecedy
- germánsky preklad Biblie (gótsky jazyk)
- najstaršie germánske literárne formy: nórska epika (Eddy), starosaská poézia (Heliand), starohornonemecká
poézia (Merserburger Zaubersprüche).
-

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 731

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-116    Názov:
            Historická gramatika gréčtiny a grécke dialekty
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje:
PhD.                       Doc. Dr. Stefan Schaffner

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    5
L            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Cieľ predmetu: systematický úvod do aktuálnych problémov historickej gramatiky a dejín gréckeho jazyka
Stručná osnova predmetu:
- pradejiny gréčtiny
- príchod Grékov do Grécka, kontakty s negréckym etnikom
- formovanie a členenie gréckych nárečí
- prevzatie abecedy
- vývoj fonologického a morfologického systému, zdedené kategória a ich vvoj, od pragréckeho obdobia do novej
gréčtiny
- grécke dialekty a ich vývoj
- problém formovania koiné

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
nemecký
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 741

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                    Informačný list predmetu


Kód: A-boKJ-119     Názov:
            Grécka štylistika
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje: PhDr. Wojciech Sowa, PhD.
PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: seminár                         Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    4
Z            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Úvod do problematiky gréckej štylistiky z diachrónneho pohľadu
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy, ciele a metódy štylistickej analýzy, roviny jazyka, formálne rozlíšenie štýlov
 štylistická anylýza básnického jazyka: archaická lyrika
 štylistická analýza: epika a epický štýl
 základy metriky a jej využitie ako štylémy (hexameter)
 úvod do gréckej prózy: historiografia – Herodotos, Thukydides
 rétorika a pragmatika jazyka
 nová štylistika: Nový Zákon
 byzantská gréčtina

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
slovenský
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 751

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu


Kód: A-boKJ-120    Názov:
            Mykenológia
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera,     Zabezpečuje: PhDr. Wojciech Sowa, PhD.
PhD.

Obdobie štúdia      Forma výučby: S                            Počet kreditov:
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    4
L            Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
                         Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Uvedenie do problematiky najstarších epigrafických dokladov gréckeho jazyka písaných lineárnym písmom B.
Stručná osnova predmetu:
 základné pojmy, chronológia mykénskeho sveta, druhy písma na území antickej Európy
 lineárne písmo B, znaky a problémy transkripcie
 mykénska gramatika: fonológia, nominálna a verbalna morfológia
 mykénska lexika, sociálna štruktúra mykénskeho sveta doložená na tabulkách
 výberové kapitoly mykenológie: onomastika, jazykové kontakty.
 Kurz je zameraný predovšetkým ako praktický úvod, hlavnou dominantou je praktický nácvik transkripcie a
  interpretácie originálnych tabuliek.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              16. 6. 2008
slovenský
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň              inf. list číslo 761


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-134      Názov:
              Praktické cvičenie z latinskej a gréckej drámy 3
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.    Zabezpečuje: PhDr. Alexandra Dekanová, Mgr. Ľudmila
                          Buzássyová, PhD., Mgr. Jana Grusková, PhD.

Obdobie štúdia        Forma výučby: cvičenie                          Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                     3
Z              Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
       Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na analýze a nácviku hry
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Rozšírenie a prehĺbenie znalostí z literatúry, histórie, reálií, gramatiky. Oživenie jazyka, základ živej komunikácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie sa s autorom, hrou, literárnym a kultúrnym pozadím hry.
2. Detailný rozbor textu hry s prekladom.
3. Nácvik správneho čítania, prednesu, memorovanie, deklamácia.

Texty konkrétnych hier v latinskom alebo gréckom jazyku.
HARSH, Philip Whaley: A Handbook of Classical Drama. Standford University, California 1944.
CONTE, G.B.: Dějiny římské literatury. Praha 2003
CANFORA, L.: Dějiny řecké literatury, Praha 2001
STEHLÍKOVÁ, E.: Antické divadlo, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: Divadlo za časú Nerona, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                               1. 6. 2009
slovenský
 FiF UK - Akreditácia 2008          Klasické jazyky / 1.stupeň              inf. list číslo 771


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                      Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-135      Názov:
              Praktické cvičenie z latinskej a gréckej drámy 4
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.    Zabezpečuje: PhDr. Alexandra Dekanová, Mgr. Ľudmila
                          Buzássyová, PhD., Mgr. Jana Grusková, PhD.

Obdobie štúdia        Forma výučby: cvičenie                          Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                     3
Z              Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na analýze a nácviku hry
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Rozšírenie a prehĺbenie znalostí z literatúry, histórie, reálií, gramatiky. Oživenie jazyka, základ živej komunikácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie sa s autorom, hrou, literárnym a kultúrnym pozadím hry.
2. Detailný rozbor textu hry s prekladom. (Ak bude hra iná než v LS)
3. Nácvik správneho čítania, prednesu, memorovanie, deklamácia.
4. Kostýmy, rekvizity – návrhy, výroba;
4. NÁCVIK HRY, PREDVEDENIE HRY
Texty konkrétnych hier v latinskom alebo gréckom jazyku.
HARSH, Philip Whaley: A Handbook of Classical Drama. Standford University, California 1944.
CONTE, G.B.: Dějiny římské literatury. Praha 2003
CANFORA, L.: Dějiny řecké literatury, Praha 2001
STEHLÍKOVÁ, E.: Antické divadlo, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: Divadlo za časú Nerona, Praha 2005
STEHLÍKOVÁ, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                               1. 6. 2009
slovenský
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 781


Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                  Informačný list predmetu

KÓD:          Názov:
A-boKJ-136       LOQUERE LATINE (ROZPRÁVAJ PO LATINSKY!)
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.    Zabezpečuje: PhDr. Alexandra Dekanová

Obdobie štúdia      Forma výučby: cvičenie                Počet
predmetu:        Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):        kreditov:
1/Z           Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28       3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%, v skúšobnom období 0%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Upevnenie znalosti morfológie používaním v živej komunikácii.
Rozšírenie slovnej zásoby.
Oboznámenie sa s reáliami všedného života v starovekom Ríme.
Latinčina v modernom svete.

Stručná osnova predmetu:
Rozvinutie načrtnutých tém v používanej učebnici.

Literatúra: Alexandra DEKANOVÁ: Latinský jazyk základy. Nitra, ENIGMA 2007; Angela WILKES:
Latin for Beginners. London 1993; EICHENSEER, C.: Latinitas viva. Saarbrücken 1981; BEACH G.B.,
BATTLES F.L.: Locutionum cottodianarum glossarium. Hartford, Connecticut 1967; Koller, H.: Orbis
pictus Latinus. Zürich 1976.



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:          Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

slovenský                       25. 2. 2008
 FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň           inf. list číslo 791


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-129      Názov:
              Indoeurópska kultúra a archeológia
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: Doc. S. Schaffner, PHD

Obdobie štúdia        Forma výučby: prednáška                      Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                  5
Z              Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
        Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Dozvedieť sa základné výsledky moderného bádania o národoch indoeurópskej jazykovej rodiny
Stručná osnova predmetu:
- indoeurópska jazyková rodina: čas a miesto (archeologické a jazykovedné doklady)
- prehistorické a historické kontakty Indoeurópanov
- klasifikácia IE jazykov a rozsah osídlenia IE národov
- linguistická rekonštrukcia a linguistická paleontológia
- sociálna štruktúra Indoeurópanov
- materiálna a duchovná kultúra Indoeurópanov (zákonodarstvo, náboženstvo, poézia atď.)



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              1. 6. 2009
anglický
 FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň             inf. list číslo 801


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-130      Názov:
             Tvorenie slov v latinčine a starovekej gréčtine
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.   Zabezpečuje: doc. S. Schaffner, PHD

Obdobie štúdia        Forma výučby: prednáška                        Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                    5
Z              Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Zoznámenie sa so základnými procesami slovotvorby
Stručná osnova predmetu:
-uvedenie do terminológie a základné procesy slovotvorby v IE jazykoch (vonkajšia a vnútorná derivácia,
kompozícia)
- prehľad latinskej a gréckej nominálnej kompozície
- nominálna kmeňotvorba a derivácia so sufixami v lat.a gr.
- rozdelenie nominálnych sufixov podľa formálnych, funkčných a semantických kritérií
- produktivita sufixov
- dôležité procesy nominálnej slovotvorby v lat. a gr. ( nomina agentis, nomina actionis, nomina resultativa, nomina
instrumenti a loci, verbálne adjektíva, adjektíva materiálov atď.)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:             Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                              1. 6. 2009
nemecký
FiF UK - Akreditácia 2008       Klasické jazyky / 1.stupeň          inf. list číslo 811


Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                   Informačný list predmetu

KÓD:          Názov:
A-boKJ-132       Národy a jazyky starovekej Itálie
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.    Zabezpečuje: Doc. S. Schaffner, PhD.

Obdobie štúdia     Forma výučby: prednáška                  Počet
predmetu:       Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):           kreditov:
Z           Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28           5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Oboznámiť sa so základnými vedeckými poznatkami a problémami týkajúcimi sa jazykov starovekej
Itálie

Stručná osnova predmetu:
- italická vetva IE jazykovej rodiny (venétska, latino-faliská, sabelská)
- prehistória italických národov
- iné IE jazyky starovekej Itálie (galský, lepontský, grécky, messapský)
- neindoeurópske jazyky starovekej Itálie (etruština, púnčina, severopicenčina)
- kultúrna koiné starovekej Itálie
- problém etnogenézy Etruskov
- filologická a liguistická interpretácia vybraných nápisov v oskickom jazyku (Tabula Bantina),
   v umberskom jazyku (Tabulae Iguvinae), a v juho picénskom jazyku.
Literatúra:
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:           Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
                             1.6.2009
anglicky
 FiF UK - Akreditácia 2008           Klasické jazyky / 1.stupeň              inf. list číslo 821


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                      Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-131       Názov:
              Seminár z latinskej epigrafiky
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.     Zabezpečuje: Doc. S. Schaffner, PHD

Obdobie štúdia        Forma výučby: seminár                           Počet kreditov:
predmetu:           Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                      5
L               Týždenný: 2      Za obdobie štúdia: 28
        Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov so základnými metódami výskumu latinských starovekých nápisov
Stručná osnova predmetu:
1. pôvod latinskej abecedy: grécko-italické kontakty a etruský vplyv
2. typológia rímskych nápisov (decreta, acta et leges, tituli honoraria, tituli sacri, tituli sepulchrales, tituli
  loquentes atď)
3. transkripčné konvencie (leidenský system zátvoriek)
4. čítanie latinských nápisov z rôznych oblastí s filologickým komentárom (senatus consulta, eulógie nan
  Scipionov, Monumentum Ancyranum, nápisy z Pompejí)



Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:              Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                                1. 6. 2009
anglický
 FiF UK - Akreditácia 2008         Klasické jazyky / 1.stupeň            inf. list číslo 831


 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

                     Informačný list predmetu

Kód: A-boKJ-133      Názov:
             Indoeurópska etymológia
Študijný odbor: 2.1.31 Klasické jazyky
Študijný program: Klasické jazyky
Garantuje: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.  Zabezpečuje: Doc. S. Schaffner, PHD

Obdobie štúdia        Forma výučby: prednáška                       Počet kreditov:
predmetu:          Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):                   5
L              Týždenný: 2       Za obdobie štúdia: 28
      Podmieňujúce predmety: -
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 80%, v skúšobnom období 20%
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť
Záverečné hodnotenie:
Cieľ predmetu:
Dozvedieť sa základné výsledky a moderné metódy bádania v oblasti IE etymológie
Stručná osnova predmetu:
1. princípy a metódy etymologickej analýzy s príkladmi z IE jazykov (gréčtina, latinčina, keltský jazyk, slovanské
  jazyky)
2. fonologická a sémantická rekonštrukcia
3. história slov a etymológia
4. diachronická stratifikácia lexiky (zdedená lexika, slovné inovácie, výpožičky)
5. IE etymológia a linguistická paleontológia
6. Etymológia a kognitívna linguistika


Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:            Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:

                             1. 6. 2009
nemecký

								
To top