EKONOMSKA FAKULTETA VL JUBLJANI by JVWN7S7J

VIEWS: 18 PAGES: 5

									Predmet 3. letnika UPEŠ                        Skupina:
Šolsko leto 2010/2011                      Seminarje vodi:
              PLAN SEMINARJEV PRI PREDMETU
               STRATEŠKI MANAGEMENT 1

1. Vsak študent mora v teku semestra aktivno sodelovati pri 2 nalogah, ki ju pripravlja skupina
  največ 4-5 študentov. Uspešno izvedeni nalogi sta pogoj za pristop posameznika k izpitu.

    -  Projekt = razvijanje poslovne strategije za konkretno podjetje oziroma strateško
      poslovno enoto (SPE). Skupina poslovno strategijo razvija skozi celoten semester s
      pomočjo vodij seminarjev, ki bodo študentom vsak teden dajali metodološke
      napotke in jim svetovali pri delu. Za izdelavo pisnega izdelka študenti prejmejo
      navodila, projekt pa naj bi obsegal cca. 25 strani teksta. Podjetje oziroma SPE
      izberejo študenti sami, odobritev za izbiro da vodja seminarjev.

    -  Predstavitev članka ali krajša strateška analiza = krajša naloga, ki je ni treba oddati v
      pisni obliki, temveč le pripraviti predstavitev (power point). Skupina jo pripravi za
      dan, ko je določen članek ali analiza predvidena v planu seminarjev. Namen teh nalog
      je drugim študentom predstaviti vsebino članka oziroma način reševanja določenega
      strateškega problema, ker je ta pomemben za projekt.

2. Projektno nalogo je treba oddati na dan nastopa v tiskanem izvodu. Izvodu priložite tudi
  obrazec z ocenjevalnimi kriteriji, ki je na spletni strani predmeta med gradivi. Predstavitev
  članka ali krajša strateška analiza naj traja 10 minut, predstavitev projekta pa 15 minut. Tisti
  študenti, ki na posameznih seminarjih ne sodelujejo kot aktivno nastopajoči, sodelujejo v
  diskusiji po predstavitvi.

3. Članki, ki so predvideni v seminarjih in ki jih bodo skupine predstavljale, so na voljo na spletni
  strani predmeta kot gradivo za seminarje. Vodje seminarjev pričakujejo, da bodo članke,
  predvidene za predstavitev na določeni dan, poznali vsi študenti!

4. Kakovostno izdelan projekt in njegova predstavitev, primerno predstavljen članek ali
  strateška analiza ter sodelovanje v diskusiji lahko prineseta študentu do 30 točk, ki se
  prištejejo k točkam, doseženim na pisnem izpitu—ko izpitni rezultat tudi brez teh točk
  zadošča za pozitivno oceno. Pri tem projekt šteje največ 20 točk, predstavitev članka oziroma
  strateške analize nadaljnjih 5 točk ter sodelovanje študenta pri diskusijah do 5 točk. Projekti,
  ki tehnično ne bodo pripravljeni v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih del in/ali vsebinsko
  ne bodo ustrezni, bodo ocenjeni z 0 točkami in zavrnjeni. Študenti jih bodo morali popraviti.

5. Delo na seminarjih:
                                                  1
   Vsako srečanje se začne z obravnavo gradiv, pomembnih za posamezno fazo v izdelavi
   projekta razvijanja poslovne strategije. To so članki, ki jih študenti predstavljajo, ali
   članki, o katerih vodja seminarjev razpravlja skupaj s študenti. Lahko gre tudi za krajše
   strateške analize, kot so izdelava SWOT ali portfeljskih analiz, ki jih prav tako lahko
   izvedejo skupine študentov. Predvsem pa so to prosojnice, s katerimi bodo vodje vaj dali
   napotke skupinam za delo na projektu.
   V drugem delu seminarja nato študenti delajo v skupinah na svojih projektih. Vodja
   seminarjev usmerja skupine pri njihovem delu, jim svetuje in skrbi za sodelovanje med
   člani skupine. Predstavitev končnih projektov bo na koncu zimskega semestra v okviru
   treh zaporednih seminarjev (januar 2011).1. seminar: (datum:          )
  a) Spoznavanje študentov
  b) Seznanjanje s programom seminarjev
  c) Uvod v obravnavo člankov (in krajših analiz), izdelavo projekta ter druga navodila za delo
  č) Razdelitev nalog šudentom (oblikovanje skupin, razdelitev člankov/krajših analiz in
    izbira podjetij (izbrano podjetje lahko sporočite vodji tudi do naslednjega srečanja)2. seminar: (datum:      )
STRATEGIJA IN STRATEŠKO RAZMIŠLJANJE

Razprava o gradivu (članke preberejo vsi študenti in na seminarju o njih diskutirajo):
1. Kaj je strategija? (M. Porter: 'What Is Strategy', HBR, Nov-Dec, 1996)
2. Strategija kot revolucija (G. Hamel: 'Strategy as Revolution', HBR, July-Aug, 1996)
3. Strategija 'modri ocean' (W.C. Kim & R. Mauborgne: 'Blue Ocean Strategy', HBR, Oct, 2004)3. seminar: (datum:     )
ANALIZA OKOLJA PODJETJA (1. DEL) - ŠIRŠE OKOLJE

Obravnava člankov (predstavitve študentov):
1. Ali ignorirate trende, ki vam lahko pretresejo poslovanje? (E. Ofec & L. Wathieu: 'Are You
  Ignoring Trends That Could Shake Up Your Business?', HBR, July-Aug, 2010)
2. 10 trendov, ki jih morate poznati (E. Beinhocker, I. Davis & L. Mendonca: 'The 10 Trends You
  Have to Watch', HBR, July-Aug, 2009)
3. Trendi, ki bodo oblikovali jutrišnji svet (M. J. Centron & O. Davies: 'Trends Shaping
  Tomorrow's World', The Futurist, July-Aug, 2010)

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave4. seminar: (datum:      )
ANALIZA OKOLJA PODJETJA (2. DEL) - PANOGA

Obravnava člankov (predstavitve študentov):                                                  2
1. Kakšne informacije potrebuje vodstvo podjetja? (Bernhardt: 'I Want It Fast, Factual,
  Actionable – Tailoring Competitive Intelligence to Executives' Needs', LRP, Vol. 27, No. 1,
  1994)
2. Kako se spopasti s turbulentnimi spremembami? (C. M. Christensen & M. Overdorf: ‘Meeting
  the Challenge of Disruptive Change’, HBR, Mar, 2000)
3. S Porterjevo analizo privlačnosti panoge do analize uspešnosti NBA (K. E. Schnietz, S. Advani,
  T. Henderson, H. McIntyre, D. Simms & S. van Valkenburg: 'A Look at Porter’s 5-Forces
  Industry Analysis as a Tool to Assess the Key Success Factors in the National Basketball
  Association’, GBR, 2005, Vol. 8. Nr. 4 - http://gbr.pepperdine.edu/054/nba.html)

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave5. seminar: (datum:     )
STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA

Obravnava člankov (predstavitve študentov):
1. Kako se pravilno lotiti analiziranja (T. H. Davenport: 'Competing on Analytics', HBR, Jan, 2006)

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave6. seminar: (datum:      )
CELOVITO OCENJEVANJE PODJETJA – SWOT ANALIZA

Razprava o gradivu (članek preberejo vsi študenti) in praktične vaje:
1. Kritična ocena SWOT analize (A. Haberberg: 'Swatting SWOT',
  URL:http://www2.wmin.ac.uk/haberba/SwatSwot.html)
2. Kritična ocena dveh praktičnih primerov SWOT analize

Obravnava kratkih prigodkov (predstavitve študentov):
1. Izdelava SWOT analize za slovensko transportno-logistično podjetje (2010) (študijski primer
  prejme skupina študentov pri vodji)

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave7. seminar: (datum:      )
CELOVITO OCENJEVANJE PODJETJA – PORTFELJSKA ANALIZA

Obravnava kratkih prigodkov (predstavitve študentov):
1. Prigodek Konfekcionar (Gradivo za vaje Strateško upravljanje, 2004)
2. Prigodek Zavarovalnica Triglav (Gradivo za vaje Strateško upravljanje, 2004)
3. Prigodek Alpina (Gradivo za vaje Strateško upravljanje, 2004)
4. Prigodek Skupine TPV (Gradivo za vaje Strateško upravljanje, 2004)
                                                 3
8. seminar: (datum:      )
KONKURENČNA PREDNOST IN VIRI KONKURENČNE PREDNOSTI

Obravnava člankov (predstavitve študentov):
1. Teorija osrednje sposobnosti podjetja (K. C. Prahalad & G. Hamel: 'The Core Competence of
  Corporation', HBR, May-June, 1990)
2. Povezava med konkurenčno prednostjo in družbeno odgovornostjo podjetja (M. E. Porter &
  M. R. Kramer: 'Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and CSR', HBR,
  Dec, 2006)
3. Razvijanje trajnostne strategije (S. L. Hart: 'Beyond Greening: Strategies for A Sustainable
  World', HBR, Jan-Feb, 1997)

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave9. seminar: (datum:        )
RAZVIJANJE POSLANSTVA IN VIZIJE TER POSTAVLJANJE STRATEŠKIH CILJEV

Obravnava člankov (predstavitve študentov):
1. Trženjska kratkovidnost (T. Levitt: 'Marketing Myopia', HBR, Jul, 2004)

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave10. seminar: (datum:          )
RAZVIJANJE STRATEGIJE PODJETJA

Obravnava člankov (predstavitve študentov):
1. Kako strategija podjetja oblikuje panogo in konkurenčno pozicijo podjetja v njem (W. C. Kim
  & R. Mauborgne: 'How Strategy Shapes Structure', HBR, Sep, 2009)
2. Kako uporabiti uravnoteženi sistem kazalcev za razvijanje in uresničevanje strategije (R. S.
  Kaplan & D. P. Norton: 'Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System',
  HBR, Jul-Aug, 2007 (Jan-Feb, 1996))

Napotki za delo na projektu in skupinske priprave11. seminar: (datum:          )
PREDSTAVITVE PROJEKTOV – 1. DEL

12. seminar: (datum:          )
PREDSTAVITVE PROJEKTOV – 2. DEL

13. seminar: (datum:          )
PREDSTAVITVE PROJEKTOV – 3. DEL

Seznanjanje študentov z dodeljenimi bonusnimi točkami.
                                               4
Dodatni članki za obravnavo (po potrebi):

1. Motrenje okolja (G. S. Day & P. J. H. Schoemaker: 'Scanning the Periphery ', HBR, Nov, 2005)
  – 3. seminar
2. Identifikacija in razvijanje medsebojnih povezav med tehnološkimi in trženjskimi zmožnostmi
  podjetja (J. Prašnikar, M. Lisjak, A. Rejc Buhovac & M. Štembergar: 'Identifying and Exploiting
  the Inter-relationships between Technological and Marketing Capabilities', LRP, 2008) – 8.
  seminar
3. Ustvarjanje konkurenčne prednosti (D. J. Collis & C. Montgomery: 'Creating Corporate
  Advantage', HBR, May, 1998) – 8. seminar
4. Mi lahko poveste, kaj je vaša strategija? (D. J. Collis & M. G. Rukstad: 'Can You Say What Your
  Strategy Is?', HBR, April, 2008) – 9. ali 10. seminar
                                                5

								
To top