Een woord vooraf by 5q8ivm

VIEWS: 0 PAGES: 31

									Een woord vooraf

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor
u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer
terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur
toe aan de zorg van de juffen en de meesters van de basisschool.
Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool
kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen steeds meer. In werkwijze, sfeer en
resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen
steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen
om een schoolgids te maken. Deze gids helpt bij het het maken
van een bewuste schoolkeuze. In deze schoolgids schrijft de
school over werkwijze, sfeer en kwaliteitsbewaking.
De vier openbare scholen van het cluster Ommen, onder bestuur
van de Openbare rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en
Regio, hebben gekozen voor een verregaande vorm van
samenwerking, maar met behoud van hun eigen specifieke
kenmerken.
Deze schoolgids is een voorbeeld van die samenwerking, waarbij
een aantal hoofdstukken gezamenlijk zijn opgesteld.
We hopen dat onze gids u voldoende basisinformatie verschaft.
Naast deze informatie ontvangt u een nieuwsbrief die regelmatig
uitkomt.
Wenst u nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te
geven. Mocht u op- of aanmerkingen hebben t.a.v. deze
schoolgids, dan horen we dat graag van u.


Team van de openbare basisschool Nieuwebrug

O.B.S. Nieuwebrug           Openbaar Rechtspersoon
Barkeweg 3              Openbaar Onderwijs Zwolle
7731 PS Ommen                    en Regio
Tel.: 0529 – 456708                Postbus 55
Fax: 0529 – 455645               8000 AB Zwolle
www.obsnieuwebrug.nl
E-mail:obsnieuwebrug@zonnet.nl
                                 1
Inhoudsopgave
1  De school
  1.1   Richting
  1.2   Directie
  1.3   Situering
  1.4   Schoolomvang
2  Waar de openbare school voor staat
  2.1   Doelstelling van ons onderwijs
  2.2   Klimaat van de school
3  Organisatie van het onderwijs
  3.1   Organisatie van de school
  3.2   Groepsgrootte
  3.3   Leerlingen met specifieke behoeften
  3.4   Team
  3.5   Activiteiten voor de kinderen
  3.6   Wereldoriënterende vakken
  3.7   Expressieactiviteiten
  3.8   Lichamelijke opvoeding
  3.9   Methodenoverzicht
4  De zorg voor kinderen
  4.1   Opvang van nieuwe leerlingen in de school
  4.2   Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de
      school
  4.3   Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
  4.4   Begeleiding van de overgang naar het voortgezet
       onderwijs
  4.5   Activiteiten
  4.6   Schorsing en verwijdering
5  De groepsleerkrachten
  5.1   Wijze van vervanging bij ziekte, ADV, studieverlof,
       scholing
  5.2   Begeleiding en inzet van stagiaires
6  De ouders
  6.1   Belang van de betrokkenheid van ouders
  6.2   Inspraak
  6.3   Ouderbijdrage
  6.4   Enkele regels aangaande schoolverlof
  6.5   Klachtenprocedure
  6.6   Agressie en geweld op school
7  Ontwikkeling van het onderwijs in de school
  7.1   Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de
       school
  7.2   Zorg voor de relatie school en omgeving
8  Resultaten van het onderwijs
9  Diversen
2
1. De School
OBS Nieuwebrug is een openbare school met een lange historie.
Al op 1 november 1863 startte men hier met het geven van
onderwijs. Indertijd werd de school bezocht door kinderen uit
Archem, Giethmen, Besthmen en Eerde.
Door de aanleg van de verkeersweg naar Lemele moest de school
afgebroken worden. Op de huidige plek werd een schoolgebouw
van twee lokalen neergezet, dat in 1985 en 1996 met een lokaal
werd uitgebreid. In 1999 is er o.a. in verband met de
klimaatbeheersing een nieuwe entree aangebouwd. Ook hebben
de keuken, de hal, de directiekamer en een toiletgroep de laatste
jaren een opknapbeurt gekregen. De voormalige entree wordt
gebruikt als ruimte voor zelfstandig werken of groepsinstructies.
Het documentatiecentrum is hier eveneens. Naast drie lokalen
voor de combinatiegroepen heeft de school de beschikking over
een extra lokaal. Dit lokaal wordt gebruikt als speellokaal, RT-
ruimte en hier vinden ook de vieringen plaats.
1.1 Richting
Onze school is een school voor openbaar onderwijs. Dat wil
zeggen dat zij toegankelijk is voor alle kinderen. Kinderen van
ouders met welke levensovertuiging dan ook leren respect te
hebben voor elkaar. Het onderwijs wordt gegeven met
eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.                                 3
De school weigert geen leerlingen de toegang op grond van ras,
overtuiging of afkomst. In begrijpelijk en kort Nederlands
samengevat, zijn we een openbare school waar iedereen van
harte welkom is.
Met onze leerlingen en hun ouders gaan we samen op weg naar
de toekomst, waarbij een tweetal pijlers belangrijk is:
In de eerste plaats willen we dat de kinderen en de ouders zich op
OBS Nieuwebrug thuis voelen, dat ze het fijn vinden om naar
school te gaan en het totale schoolgebeuren als plezierig ervaren.
Pas dan is het volgens ons mogelijk om te denken aan onze
tweede pijler, namelijk de prestatie. Op elke openbare school is er
de mogelijkheid levensbeschouwelijk onderwijs te volgen. De
ouders van onze school hebben gekozen voor christelijk
godsdienstonderwijs. De leerlingen starten hiermee in groep 4.

1.2 Directie
De directeur van onze school is Rob Oude Nijhuis. Hij is drie
dagdelen per week aanwezig en wel op maandagmiddag en de
gehele donderdag. De overige tijd is hij overdag wel telefonisch
bereikbaar onder nummer 06 - 51 93 60 35. Wilt u alleen in geval
van spoedeisende zaken ‘s avonds en in het weekend bellen?! Bij
afwezigheid van de directeur fungeert Freek van der Meulen als
aanspreekpunt.
1.3. Situering
De school ligt schitterend in een bosrijke omgeving aan de weg
Ommen-Lemele. De leerlingen van school komen uit een groot


4
gebied. Niet alleen uit de buurtschappen in de directe omgeving,
maar ook uit Ommen en Den Ham.
Een groot gedeelte van de huidige ouders heeft bewust voor deze
buurtschool gekozen in verband met het veilige, besloten karakter
van de school.
Dat de leerlingen vanuit de richting Giethmen door het
fietstunneltje onder de drukke verkeersweg Ommen-Hellendoorn
de school kunnen bereiken is bijzonder prettig.
Doordat veel kinderen met de auto of bus worden gehaald en
gebracht, raakt de Barkeweg regelmatig “verstopt”. We willen dan
ook dat u bij het uitgaan van de school uw kind(eren) en dan
vooral de kleuters van het schoolplein afhaalt.

1.4 Schoolomvang
OBS Nieuwebrug is een kleine school, met alle charmes van dien.
Het leerlingenaantal heeft jaren rond de opheffingsnorm van 23
geschommeld. De integrale leerlingenprognose geeft aan dat een
leerlingenaantal van ongeveer 43 leerlingen gerechtvaardigd is.
Op dit moment (juni 2005) telt onze school 57 leerlingen.
Aan de school zijn 5 groepsleerkrachten verbonden, die het
onderwijs verzorgen aan de leerlingen in de onder-, midden- en
bovenbouwgroep.
Naast de groepsleerkrachten is er ook een directeur, een intern
begeleider, een remedial teacher, een ict-onderwijsassistent, een
vakleerkracht muziek en een godsdienstleerkracht. Verder
bezoekt de logopediste de school eenmaal per week.
                                5
2. Waar de openbare school voor staat
2.1 Doelstelling van ons onderwijs.
Het onderwijs aan onze school is bestemd voor kinderen vanaf de
leeftijd van 4 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de
ontwikkelingsfase, waarin kinderen zich bevinden.
Het onderwijs is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel
binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren de school kunnen
doorlopen. Hierbij proberen we ons zoveel mogelijk te richten op
het individuele kind.
De school probeert een ononderbroken ontwikkelingslijn te
bewerkstelligen en zorgt ervoor dat zowel de kleuter als het
oudere kind zich op verantwoorde wijze kan ontwikkelen en met
voldoende motivatie het gehele basisonderwijs zal kunnen volgen.
Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met individuele
verschillen en mogelijkheden van de kinderen en de natuurlijke
ontwikkeling van 4 tot 12 jaar.
Ons basisonderwijs heeft tevens als uitgangspunt, dat de
leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Het is
gericht op het leren kennen van elkaar, het aanvaarden en
waarderen en het zich openstellen voor elementen van elkaars
cultuur. We hebben de methodes zo gekozen dat er tijdens het
onderwijs voldoende aandacht is voor de levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden in onze samenleving.
Door te werken in gecombineerde groepen wordt er veel aandacht
geschonken aan het zelfstandig werken. We doen dat met behulp
van dag- en weektaken. Het is niet nodig dat ieder kind op een
bepaald moment even ver is met de leerstof. Wel wordt ernaar
gestreefd dat de kinderen de leerstof aan het einde van een
leerjaar beheersen. Wanneer leerlingen moeilijkheden
ondervinden in het leerproces, wordt getracht de oorzaken te
bepalen en de remedie vast te stellen. In Hoofdstuk 4 van deze
schoolgids “De zorg voor de kinderen” wordt hierop verder
ingegaan.
Verwijzing naar het speciaal onderwijs vindt alleen plaats als we
ervan overtuigd zijn dat dit beter voor het kind is. Gelukkig zijn
we - mede dankzij het werken in gecombineerde groepen - goed
in staat de uitstroom naar het speciaal onderwijs te beperken en
kunnen we stellen dat in de afgelopen jaren geen kinderen zijn
verwezen naar het school voor Speciaal Basisonderwijs.
6
2.2 Klimaat van de school
Onze school is een plaats waar we met elkaar een vertrouwde en
veilige sfeer voor de kinderen en het leerproces proberen te
maken. Wij vinden dat onze school er niet alleen is voor de
schoolvakken. Onze kinderen moeten ook leren op een goede
manier met elkaar en hun omgeving om te gaan. Daar is
opvoeding voor nodig, waarin de school kinderen leert samen te
werken en in toenemende mate zelf verantwoordelijk te maken
voor hun daden. Onze school is zo een leefgemeenschap, waar
kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen
in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
We zijn wel klein, maar de grote kracht van het klein zijn ligt
onder andere in het spontane samenspelen/samenwerken van
jongere en oudere kinderen, waarbij een ruimer beroep wordt
gedaan op de sociale vaardigheden dan op een grotere school.
Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders zoveel mogelijk bij
de school worden betrokken. Samen vormen we immers de
kinderen. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders om
te helpen bij allerlei activiteiten. Dankzij de enthousiaste
ouderhulp kunnen we als kleine school het onderwijs aan uw
kinderen zo optimaal mogelijk inrichten.
Daarnaast wordt het bijzonder gewaardeerd als ouders met de
school meedenken op een zakelijke ouderavond, in de Ouderraad
of Medezeggenschapsraad over diverse zaken die de school
aangaan. Met al deze hulp en betrokkenheid zijn we natuurlijk
zeer tevreden.
                                7
3. De organisatie van het onderwijs

3.1 Organisatie van de school
Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen.
Wij vinden het belangrijk dat ze elkaar leren en vertellen hoe ze
hun taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en
dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes.
De heterogeen samengestelde groepen (lees: combinatiegroepen)
worden door de groepsleerkrachten begeleid. Binnen de
gecombineerde groepen kunnen de jaargroepen, maar ook
groepjes van verschillende leeftijden worden gevormd.
Activiteiten kunnen aanleiding zijn voor het vormen van nieuwe
groepen. Zo kan het zijn dat een leerling het ene moment
rekeninstructie krijgt met zijn medeleerlingen van groep 7 en het
volgende moment als tutor fungeert voor een leerling van groep
4. Dit alles maakt dat de leerlingen, ondanks het feit dat de
school klein is, toch met veel andere leerlingen te maken krijgen.

3.2 Groepsgrootte
Vooropgesteld moet worden dat het samenstellen van de groepen
goed en verantwoord moet gebeuren. Er moet voortdurend
sprake zijn van een werkbare situatie. Aan het eind van elk jaar
wordt met de MR doorgenomen hoe de formatie van het komend
jaar er uit ziet en hoe de groepen zo doelmatig mogelijk worden
samengesteld. Wij streven ernaar de leerlingen over drie groepen
te verdelen, en wel gr. 1 & 2, gr. 3, 4 & 5 en groep 6, 7 & 8. Voor
elk van deze combinaties proberen we meer dan twee
leerkrachten te vermijden.

3.3 Leerlingen met specifieke behoeften
De school verzamelt en houdt de gegevens bij van alle leerlingen
in een leerlingvolgsysteem. Dat systeem is gedigitaliseerd met
het computerprogramma D@ssier. We kunnen de leerlingen
hierdoor nog beter “volgen”. Het kan voorkomen dat leerlingen
extra begeleiding nodig hebben. In samenspraak met de intern
begeleider wordt er door de leerkracht en de remedial teacher
een handelingsplan opgesteld. In de multifunctionele ruimte of in
het groepslokaal krijgen deze leerlingen gericht extra aandacht
van de remedial teacher of de groepsleerkracht. Vanzelfsprekend
wordt u - als het uw kind betreft - van deze begeleiding op de
hoogte gebracht.8
3.4 Team
Dit schooljaar is het personeel over de groepen als volgt
verdeeld:
Onderbouwgroep 1 / 2        Tanja Bouwhuis (vervangster:
                  Ilka van Dorp) / Jenny Dinkla
Middenbouwgroep 3 / 4 / 5     Jeannette Bakker / Jenny
                  Dinkla
Bovenbouwgroep 6 / 7 / 8      Freek van der Meulen /
                  Miranda de Ruijter
Intern Begeleider         Suzan Kasteel
Remedial Teacher(t/m januari)   Jan Soer
ICT-onderwijsassistent       Jan-Willem van Lingen
Muziekleerkracht          Henk Valk
Godsdienstleerkracht        Dinie Veurink
Logopediste            Jacqueline Swiebel
Directeur             Rob Oude Nijhuis
Aanspreekpunt bij afwezigheid
van de directeur:         Freek van der Meulen

3.5 Activiteiten voor de kinderen
Kleuters leren tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te
zorgen dat er veel materiaal is, waarvan kleuters kunnen leren. Er
wordt veel gepraat over allerlei onderwerpen en begrippen, zodat
de woordenschat flink wordt uitgebreid en de kleuters mondeling
taalvaardig worden. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het
latere lees- en taalonderwijs. Ook is er ruimschoots gelegenheid
voor expressieve bezigheden.
Het taalonderwijs was vroeger vooral gericht op foutloos
schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos schrijven, maar
we besteden veel meer aandacht dan vroeger aan leren praten,
luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed
antwoorden. We leren leerlingen hun eigen mening onder
woorden te brengen. Tegenwoordig is het taalonderwijs dan ook
meer op spreken en luisteren gericht.
Het rekenen bestond vroeger uit sommen maken, tafels leren,
optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen, staartdelingen en
breuken. Daar moest je maniertjes voor leren. Nu leren kinderen
rekenen door het oplossen van praktische probleempjes, die ze in
het dagelijks leven tegenkomen. Kinderen leren ook tabellen en
grafieken op te stellen van de gegevens die ze hebben verzameld
en maken kennis met eenvoudige wiskunde. Hierbij wordt ook de
computer als hulpmiddel gebruikt, ook waar het realistisch
rekenen betreft.

                                  9
3.6 Wereldoriënterende vakken
Uitgangspunt van het onderwijs in de wereldoriënterende vakken,
zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, is de leerstof in
onze moderne methodes. Naast het werken vanuit de methode,
worden incidenteel projecten door de hele school georganiseerd.
Naast deze leermethodes maakt de school dankbaar gebruik van
de ideale plek waar de school is gelegen. Zo worden er excursies
o.l.v. de boswachter gehouden, gaan we op bezoek naar de
schaapskooi en heeft de bovenbouw een perceel heidegrond
geadopteerd, waar enige keren per jaar, na instructie van
medewerkers van het Overijssels Landschap, onderhoud wordt
gepleegd.

3.7 Expressieactiviteiten
Op school krijgen ook de expressieve vakken ruim de aandacht.
Voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw is onze
vakleerkracht muziek er een middag per week om de leerlingen te
begeleiden. Naast de muzieklessen krijgen de leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 op elke vrijdagmiddag verschillende
handvaardigheidtechnieken aangeboden.

3.8 Lichamelijke opvoeding
Eenmaal per week worden alle leerlingen van groep 3 t/m 8 met
de bus naar sportzaal De Slaghen in Ommen vervoerd om te gaan
gymmen. In verband met de reistijd is er helaas geen
mogelijkheid om tweemaal te sporten. Daarom krijgen de
leerlingen van de bovenbouw in de zomermaanden extra
gymnastiek buiten op het veld. De leerlingen uit de groepen 3, 4
en 5 hebben naast de gymles ook een lesuur per week
zwemonderwijs. Voor een goede verdeling van de
verantwoordelijkheden bij het zwemonderwijs is een protocol naar
landelijk model van kracht.
10
3.9 Methodenoverzicht
Op onze school worden vanaf groep 1 t/m groep 8 methoden
gebruikt voor de diverse vakken. Deze methoden zeggen iets over
de manier waarop de kinderen de stof aangeboden krijgen en
waarop ze die moeten verwerken. De meeste methoden worden
integraal gebruikt.

Wat zeg je             taal: auditief
Taalactiveringsprogramma(band 1&2) mondeling taal
Leeslijn              ontwikkelingsspelletjes
Schatkist taal/lezen        voorbereidend lezen
Schrijven in de basisschool    voorbereidend schrijven
Idee                rekenen
Rekenrijk             rekenen
Schatkist             rekenen
Vier seizoenenboek         wereldoriëntatie
Toveltje en Katelijntje      natuurkundige
                  ontdekkingen
Groepen 3 t/m 8
Veilig leren lezen         aanvankeljk lezen
Estafette             voortgezet technisch lezen
Lees je wijzer (nieuwe versie)   begrijpend- en studerend
                  lezen)*
Schrijven in de basisschool    schrijven
Rekenrijk             rekenen
Taal op Maat            taal
Taaljournaal            spelling
Wijzer door de wereld       aardrijkskunde
Wijzer door de tijd        geschiedenis
Natuur Buitengewoon        kennis der natuur,
                  gezondheids- en
                  milieuopvoeding
Klaar Over!            verkeer
Hello World            Engels
Tekenvaardig en Handvaardig    tekenen en
                  handvaardigheid
Basislessen bewegingsonderwijs
deel 1 en 2            lichamelijke opvoeding
Muziek in de basisschool      muzikale vorming
AaBeeCee              computeronderwijs
                              11
)*In afwachtin van de aanschaf van een nieuwe methode,
gebruikt de bovenbouwgroep ook de boekjes "Informatie Junior"
en "Informatie".

Naast deze methoden beschikt de school over veel extra
materialen om daar waar mogelijk de weektaken te
individualiseren. Sommige kinderen kunnen echter meer aan. Zij
kunnen onder andere Plustaak Rekenen of Plustaak Taal
aangeboden krijgen. Verder zijn op het gebied van begrijpend
lezen of wereldverkenning extra materialen aangeschaft (bijv.
Blokboeken). Vanzelfsprekend maken we gebruik van de
computer om te differentiëren.
In het schooljaar 2005/2006 wordt de nieuwe taalmethode "Taal
op Maat" ingevoerd in de groepen. Tevens wordt gezocht naar
een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen.
12
4. De zorg voor de kinderen


4.1 Opvang van nieuwe leerlingen in de school
Als nieuwe ouders hun kinderen op onze school willen plaatsen,
willen we graag dat u eens kennis komt maken. Het is dan ook
mogelijk de school eens van binnen te bekijken en de
groepslokalen binnen te wandelen om de sfeer bij ons te proeven.
Na een gesprek, een rondleiding door de school en het lezen van
onze schoolgids, kan men dan besluiten om het kind op onze
school te plaatsen.
Toelating: De leerlingen die in groep 1 beginnen, worden officieel
een dag na hun vierde verjaardag toegelaten. Deze kinderen
mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 keer komen voor
“gewenning en verkenning”. Graag zien we dat kinderen die in de
laagste groepen beginnen tijdig worden aangemeld. De
betreffende leerkracht belt de ouders en nodigt de nieuwe leerling
uit voor de kijkdagen.
Aannamebeleid
De leerlingen die in een hogere groep beginnen, kunnen pas
toegelaten worden nadat er contact is geweest met de
voorgaande school. Wij willen graag van te voren weten welke
zorg uw kind nodig heeft en of wij die zorg kunnen bieden.

4.2 Het leerlingenvolgsysteem
Observatie van de leerlingen.
De leerlingen worden het gehele jaar op hun kennis en
vaardigheden getoetst. Observatie tijdens spel en werk vinden wij
erg belangrijk. Door het verzamelen en noteren van de
testgegevens in D@ssier, ons digitaal leerlingvolgsysteem, of op
een overzichtsformulier, kan de ontwikkeling van de
schoolloopbaan van de leerlingen beter in de gaten gehouden
worden. In de onderbouw wordt voor de planning gebruik
gemaakt van het OVK (Ontwikkelvolgsysteem Voor Kleuters).
Naast de “peilkaarten” uit dit systeem maakt de leerkracht
gebruik van door onszelf ontwikkelde leerlijnen.
Naast toetsen uit de methodes, werkt de school voornamelijk met
het CITO-leerlingenvolgsysteem. De afgelopen jaren is dit
systeem grotendeels ingevoerd. De toetsgegevens worden
verzameld binnen D@ssier.
De observaties in de groep en de toetsgegevens van de leerlingen
zijn uitgangspunt voor de leerlingbesprekingen van het personeel.

                                13
In deze besprekingen o.l.v. de intern begeleider kan besloten
worden een handelingsplan te (laten) maken voor een individuele
leerling. In een handelingsplan wordt beschreven welke stapjes
gezet moeten worden om die leerling een leerstofonderdeel wel te
laten beheersen. Zijn er meerdere leerlingen met dezelfde
problemen, dan kan er besloten worden om niet een
handelingsplan maar een groepsplan te maken. De ouders worden
op de hoogte gesteld indien gewerkt wordt met een
handelingsplan.
In het begin van deze schoolgids hebben we al aangegeven dat
we het welbevinden van het kind van zeer groot belang vinden.
Steeds meer worden instrumenten ontwikkeld om dat
welbevinden van het kind in een groep te kunnen “meten”. Het
team heeft zich verdiept in het sociaal-emotionele aspect van de
leerlingenzorg. Naast het afnemen van de toetsen van lezen,
rekenen en taal kijken we ook naar hoe een kind in zijn vel zit;
zijn positie in de groep en hoe de “uitvallers” op dit gebied erbij
getrokken kunnen worden. Hiervoor gebruiken we het OVK- en de
IALO-lijst (Ik en de Ander Leerling Onderzoek)

Bespreking welbevinden en leervorderingen met de ouders.
Structureel is er twee keer per jaar contact tussen de ouders en
de leerkrachten over de kinderen. Twee keer per jaar worden
ouders in de gelegenheid gesteld te praten over de vorderingen
van hun kind(eren) tijdens de 10-minutengesprekken.
Uitgangspunt voor deze gesprekken zijn de leervorderingen.
Daarnaast gaat de leerkracht eenmaal per jaar op huisbezoek bij
de kinderen van de groepen 2, 4 en 7. Hierbij wordt de nadruk
gelegd op algemeen welbevinden van de leerling.
Vanzelfsprekend zijn er naast deze momenten altijd
mogelijkheden om een afspraak te maken voor een gesprek met
de leerkracht van uw kind.

4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
Kinderen die op enigerlei wijze (leerproblemen, lichamelijke
problemen en sociaal-emotionele problemen) worden belemmerd
in hun functioneren, worden in een teamvergadering besproken.
Indien nodig starten de intern begeleider (juf Suzan) en de
groepsleerkracht in overleg met de remedial teacher (meester
Jan) met een hulpprogramma. Vanzelfsprekend worden de ouders
bij deze ontwikkeling betrokken. Zo nodig wordt de schoolarts of
de logopediste geraadpleegd. Hulp van externe instanties wordt
ingeroepen na toestemming van de ouders.


14
Voorzieningen
Iedere groep beschikt over een basispakket didactische
hulpmiddelen (leerboekjes, leermaterialen, etc.)
De school beschikt eveneens over een orthotheek. Hierin zitten
materialen die gebruikt kunnen worden voor leerlingen die
probleem hebben met de leerstof. We proberen ook als kleine
school het basispakket door de jaren heen te complementeren.
Naast onze eigen orthotheekmaterialen kunnen we dankbaar
gebruik maken van de materialen en kennis van het team,van de
RT'er, de IB'er van de SBO Johan Seckel of van de
leerlingbegeleider (IJsselgroep). Wanneer onze school
onvoldoende mogelijkheden heeft om een kind met leerproblemen
adequaat op te vangen, wordt na overleg met de ouders, de
procedure voor verwijzing naar het speciaal onderwijs gestart.

Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke
behoeften
We proberen het 'zittenblijven' te voorkomen door kinderen een
onderwijsprogramma met een individuele doorgaande lijn aan te
bieden. Kinderen die belemmeringen in het leerproces
ondervinden, willen we zoveel mogelijk op hun eigen niveau tot
hun recht laten komen. Omdat de school werkt met
combinatiegroepen, is het organisatorisch mogelijk een leerling
voor een bepaald leerstofonderdeel of vak “mee te laten doen”
met een andere groep.
Niet alleen kunnen kinderen buiten de boot vallen omdat ze de
leerstof niet aankunnen, ook kan er sprake zijn van andere zaken.
Eerder werd al melding gemaakt van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Ook kan het zijn dat een leerling meer begaafd is.
Als dit wordt geconstateerd, kunnen we beschikken over speciale
zogenaamde 'compacting-' en verrijkingsprogramma’s. In principe
kunnen meer begaafde leerlingen de stof op een andere wijze
doorlopen.
Verlenging van een groep komt nog een enkele keer voor,
wanneer leerkracht en ouders ervan overtuigd zijn dat dat in het
belang van de ontwikkeling van het kind is en een duidelijke
meerwaarde heeft.

De procedure
De beslissing om de procedure verwijzing speciaal onderwijs op te
starten, wordt door de school in overleg met ouders en


                               15
ingeschakelde externe instanties genomen. Het zijn altijd de
ouders die hun kind bij een andere school aanmelden.
Onze school is aangesloten bij het Federatief
Samenwerkingsverband “Weer Samen Naar School”, regio
Ommen. Bij ons interzuilaire samenwerkingsverband zijn 31
basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs (Joh.
Seckelschool) betrokken uit de gemeenten Ommen, Dalfsen en
Hardenberg. Het WSNS-samenwerkingsverband heeft een
Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) ingericht die de
toelaatbaarheid van kinderen tot de school voor speciaal
basisonderwijs beoordeelt. Ouders en school kunnen kinderen
met complexe hulpbehoeften via een onderwijskundig rapport
aanmelden bij de PCL. De uitkomst van een PCL-bespreking kan
zijn dat:
a. de leerling op de basisschool blijft met eventuele extra
begeleiding;
b. de leerling wordt verwezen naar een andere basisschool die de
extra zorg aan het betreffende kind kan bieden;
c. de leerling wordt verwezen naar het speciale basisonderwijs
waarbij terugplaatsing naar de basisschool mogelijk is.
Logopedie
De gemeente Ommen heeft logopedisten in dienst die de
logopedie op de basisscholen verzorgen. Deze logopedisten
hebben zowel een preventieve (voorlichting, adviezen, screening,
controles en onderzoek) als curatieve (wekelijkse begeleiding)
taak. De logopediste screent aan het begin van het schooljaar alle
leerlingen van groep 2. De ouders krijgen hierover van tevoren


16
bericht en het verzoek enkele vragen te beantwoorden. Bij de
schoolinschrijving kunnen ouders eventueel bezwaar maken tegen
deelname aan de screening en verwerking van de gegevens. Na
de screening worden alle ouders op de hoogte gesteld van de
uitslag van de screening, ook als er geen logopedische
bijzonderheden zijn aangetroffen.
Logopedische hulp naar aanleiding van de screening kan variëren
van een eenmalig adviserend gesprek tot een intensieve
wekelijkse behandeling in overleg met de ouders. Leerlingen met
onderwijsgerelateerde stoornissen kunnen in principe volledig op
school behandeld worden. Kortdurende behandelingen (maximaal
6 keer) kunnen in alle gevallen binnen de schoollogopedie vallen.
Logopedische begeleiding is er voor leerlingen van groep 1 tot en
met 8.
De ouders, leerkrachten en andere betrokkenen (bijvoorbeeld
medewerkers van de schoolbegeleidingsdienst, de jeugdarts of
tandarts) kunnen overigens ook buiten de screeningsperiode
leerlingen aanmelden voor logopedisch advies of onderzoek.
Op school zijn ook voorlichtingsbrochures beschikbaar over de
meest voorkomende stoornissen bij kinderen.
U kunt voor informatie contact opnemen via de school of direct
met Mevr. J.Swiebel, de Schammelte 17, 7731 BL Ommen.
Tel.0529-452207

4.4 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet
onderwijs
Het is heel belangrijk dat een leerling die onze school verlaat op
de juiste vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt. Welke
school het moet gaan worden is van een aantal factoren
afhankelijk. In de eerste plaats is er de wens van de leerling en
de ouders. De school kan met behulp van de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem, aangevuld met de gegevens van de CITO-
eindtoets een weloverwogen advies aan de ouders verstrekken
tijdens individuele schoolkeuzegesprekken. Doorgaans wijken de
wens van de ouders en het advies van de school niet veel van
elkaar af.
De plaatselijke werkgroep van de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs organiseert in januari een voorlichtingsavond in
samenwerking met een zestal openbare scholen voor voortgezet
onderwijs uit de regio. Deze avond is bedoeld voor de ouders en
leerlingen van de groepen 7 en 8.
Omdat onze school een streekfunctie heeft en de leerlingen naar
verschillende plaatsen in de omgeving het vervolgonderwijs


                                 17
genieten, worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld een
bezoek te brengen aan hun eigen toekomstige school. Deze open
dagen worden met advertenties aangekondigd in de kranten.
U vormt zich dan alvast een beeld van het voortgezet onderwijs.
De toekomstige brugklasleerlingen worden voor de
schoolwisseling doorgesproken met de brugklascoördinatoren. De
aanmeldingen vinden plaats voor 1 april. Natuurlijk zijn we heel
benieuwd hoe het met de oud-leerlingen gaat. Heel veel
leerlingen komen nog regelmatig even langs om te buurten en om
hun rapport te laten zien. Dat stellen we zeer op prijs! Daarnaast
worden we van de zijde van de school voor voortgezet onderwijs
op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van
`onze’ leerlingen.

4.5 Activiteiten
In een schooljaar vinden de volgende activiteiten o.a. plaats:
• Spelletjesdag in de kennismakingsweek (week 1)
• Sinterklaasviering
• Kerstviering met o.a. kerstmaaltijd
• Excursies
• Culturele activiteiten
• Playbackshow
• Paasviering met maaltijd
• Voetbaltoernooi / volleybaltoernooi
• Sportdag voor de groepen 7 en 8
• Schoolreisjes / schoolkamp
• Afscheidsavond/Musical
 (barbecue voor alle leerlingen van school en hun ouders)

4.6 Schorsing en verwijdering
Indien problemen dreigen te escaleren en passende maatregelen
niet meer voorhanden zijn, dan kan
• tot schorsing voor een bepaalde tijd worden overgegaan;
• in onderling overleg worden besloten om een kind van groep of
school te laten veranderen.
In het basisonderwijs geldt als regel voor verwijdering dat de
school gedurende 8 weken naar een andere school moet zoeken.
Heeft dit geen succes dan kan tot verwijdering worden
overgegaan, in overleg met leerplichtambtenaar en inspectie.
18
5. De groepsleerkrachten
5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, ADV studieverlof,
scholing
Het is niet meer zoals vroeger dat een groepsleerkracht vijf dagen
werkt en daarmee de enige leraar van een groep is. Alle
leerkrachten werken in deeltijd en daarom krijgen de leerlingen te
maken met meerdere leerkrachten. Mocht een van de docenten
door ziekte of scholing afwezig zijn, dan wordt er als volgt
gehandeld:
1.   De collega-deeltijder wordt verzocht de groep in zijn
    geheel over te nemen.
2.   Als dit niet mogelijk is wordt er om vervanging verzocht.
3.   Als dit niets oplevert zal een leerkracht met een speciale
    taak deze taak tijdelijk opschorten om de eerste opvang
    van de klas te verzorgen.
4.   Er wordt geprobeerd -als andere vorm van opvang-
    enkele groepen samen te voegen. In de praktijk zal dit
    echter moeilijk uitvoerbaar zijn.
5.   Aan de ouders van de betreffende groep wordt verzocht
    hun kind(eren) thuis te houden. Indien er thuis geen
    opvang is, zal de school deze verzorgen.
6.   Wanneer de leerkracht langer dan enkele dagen afwezig is
    zal, bij het ontbreken van vervanging, een wisselschema
    worden gehanteerd. Dit houdt in dat er per dag een
    andere groep vrij heeft. Dit om te voorkomen dat een
    groep voor langere tijd de dupe is.

Wanneer leerlingen naar huis worden gestuurd, zal altijd eerst
worden nagegaan of er opvang thuis is. Mocht dit niet het geval
zijn, dan zorgt de school voor opvang.
                                19
5.2 De begeleiding en inzet van stagiaires
Stagiaires hebben het vaak moeilijk om een stageplaats te
vinden, terwijl het opdoen van ervaring in de praktijk voor hen zo
belangrijk is. Natuurlijk snijdt het mes aan twee kanten: de
stagiaires brengen de school op de hoogte van ontwikkelingen en
kunnen daarnaast de leerkracht assisteren bij de lessen.
Elk jaar wordt in overleg met de teamleden zorgvuldig overwogen
of de school stagiaires van Pabo of andere opleidingen kan
plaatsen. De stagiaire wordt begeleid door de betreffende
groepsleerkracht. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de
desbetreffende opleiding.
OBS Nieuwebrug is een gecertificeerde stageplaats voor de
opleiding voor onderwijs- en klassenassistent. U zult ook het
komend jaar stagiaires tegenkomen op school.
20
6. De ouders
Naast deze methoden beschikt de school over veel extra
materialen om daar waar mogelijk de weektaken te
individualiseren. Sommige kinderen kunnen echter meer aan. Zij
kunnen onder andere Plustaak Rekenen of Plustaak Taal
aangeboden krijgen. Verder zijn op het gebied van begrijpend
lezen of wereldverkenning extra materialen aangeschaft (bijv.
Blokboeken). Vanzelfsprekend maken we gebruik van de
computer om te differentiëren.
In het schooljaar 2005/2006 wordt de nieuwe taalmethode "Taal
op Maat" ingevoerd in de groepen. Tevens wordt gezocht naar
een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen.

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders.
Regelmatig krijgt u van school een Nieuwsbrief. Hierin informeren
wij u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Uiteraard
beschikt onze school ook over een website,
www.obsnieuwebrug.nl, waar u ook allerlei informatie over onze
school kunt vinden.
We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen
in de privé-sfeer op de hoogte houdt. Een goede communicatie
tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.
Ook doen we een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten
deel te nemen of mee te helpen met de organisatie. Er zijn
diverse mogelijkheden voor ouders om actief aan het schoolleven
deel te nemen. Aan het begin van het jaar kunt u zich opgeven
voor verschillende activiteiten.

6.2 Inspraak
De Medezeggenschapsraad (M.R.) regelt de medezeggenschap
van personeelsleden en ouders in schoolzaken. De M.R. is te
vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Sinds
1 januari 2005 is ons schoolbestuur de Openbare Rechtspersoon
Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
De MR is bevoegd tot bespreking met de werkgever van alle
aangelegenheden die de school betreffen, zoals veiligheid,
gezondheid, stagiaires, leerlingen, ouderparticipatie, aanstelling
en ontslag, taakverdeling personeel, wijziging beleid t.a.v.
schoolleiding, besteding van middelen ten behoeve van de school,
onderhoud, goedkeuring schoolplan e.d.
De raad vergadert regelmatig. Als u dat op prijs stelt, kunt u de
vergaderingen bijwonen. Die zijn openbaar. Voor meer informatie

                                21
verwijzen we u naar het reglement voor de medezeggenschap,
dat op school ter inzage ligt.
Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad). Namens elke school in Ommen heeft
daarin één ouder of personeelslid zitting. Deze GMR behartigt de
belangen van de gezamenlijke openbare scholen in Ommen,
Zwolle, Hattem en Dalfsen. Het is voor dat verre bestuur in
Zwolle onmogelijk om alle 29 MR'en in Zwolle, Hattem, Dalfsen en
Ommen langs te gaan voor overleg over schoolse zaken. Daarom
is per 1 januari 2005 deze Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad voor Zwolle en Regio ingesteld, die de
bovenschoolse taken overneemt van de M.R. van elk van de
deelnemende scholen. Specifieke belangen voor elke afzonderlijke
school blijven echter nadrukkelijk een taak van de eigen MR.

De ouderraad (OR) is een communicatiekanaal tussen ouders en
schoolleiding, MR en schoolbestuur. Ouders kunnen algemene
vragen, opmerkingen, aan de ouderraad doorgeven, die deze dan
kan bespreken met bovenstaande organen. Omgekeerd kunnen
schoolleiding en MR de OR gebruiken voor het toetsen van hun
plannen en activiteiten. De OR start onder meer (buiten)schoolse
activiteiten op en begeleidt deze. De OR rekent het tot zijn taak
zoveel mogelijk ouders bij de activiteiten te betrekken. Enige
keren per jaar vergaderen MR en OR gezamenlijk.
MR-voorzitter:     Femke Goossens,     0546 - 673548
OR-voorzitters:     Miranda Nyzink,     0529 - 450918
            Jolanda Schottert,   0529 - 454516
Penningmeester:     Anja Huisjes,      0529 - 456005

6.3 Ouderbijdrage
De school wordt volledig gefinancierd door de overheid. Het
onderwijs is dus gratis. Om extra dingen te kunnen doen, hebben
de ouders besloten een schoolfonds in te stellen. Het geld wordt
gebruikt voor bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de schoolreisjes,
buitenschoolse activiteiten in het kader van projecten enz. De
jaarlijkse vrijwillige bijdrage is per kind € 17,50.
Tijdens de zakelijke ouderavond in het najaar krijgt u als ouder
een overzicht van de inkomsten en uitgaven door de
penningmeester van de OR. Veranderingen in bovenstaande
bijdragen worden in overleg met u als ouders vastgesteld. De
school hanteert geen actief invorderingsbeleid.
22
6.4 Enkele regels aangaande extra schoolverlof
Een kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand,
volgende op die waarop het 5 jaar is geworden.
Voor kinderen van 5 jaar zijn er twee vrijstellingsmogelijkheden:
     a.   Gedurende 5 uur per week mogen
        ouders/verzorgers hun kind thuis houden na
        melding aan de directie.
     b.   Gedurende nog eens 5 uur per week mogen 5-
        jarigen thuis worden gehouden, mits de directie
        hiervoor toe stemming geeft.
Aan de overige leerlingen wordt vrijstelling verleend in de
volgende bijzondere gevallen:
     a.   Sluiting van de school wegens bijvoorbeeld een
        besmettelijke ziekte.
     b.   Ziekte van de leerling.
     c.   Vervulling van godsdienstige plichten.
     d.   Andere gewichtige omstandigheden zoals:
        -Verhuizing.
        -Huwelijk van familielid.
        -Ernstige ziekte van familielid.
        -Bevalling van moeder/voogdes/verzorgster.
        -Bij 121/2, 25, 40 en 60 jarig ambts- of
        huwelijksjubileum van familielid t/m de vierde
        graad.
        -Als de werkgever van de ouders/verzorgers hen
        verplicht vakantie te nemen buiten de
        schoolvakanties.
        -Vakantie van kleine zelfstandigen om het andere
        jaar.
        -Bezoeken van familie in een ander werelddeel
        (niet jaarlijks).
Als een beroep wordt gedaan op gewichtige omstandigheden is
toestemming van de directie nodig. U begrijpt het al. De
leerplichtwet staat het niet toe vrijstelling te geven voor
bijvoorbeeld een lang weekend of een wintersportvakantie. Vraagt
u ons dus niet iets waar we toch nee op moeten zeggen.
De directeur van de school is verplicht om te controleren of u zich
aan de regels van de leerplicht houdt. Indien u zich niet aan de
regels houdt, verzuimt uw kind dus ongeoorloofd de school. De
directeur dient dit ongeoorloofde schoolverzuim aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente te melden.
                                23
De vakanties in het schooljaar 2005/2006 zijn:
                eerste dag  laatste dag
herfstvakantie         24-10-05 t/m 28-10-05
Kerstvakantie         26-12-05 t/m 06-01-06
voorjaarsvakantie       20-02-06 t/m 24-02-06
Paasvakantie          14-04-06 t/m 17-04-06
Meivakantie          01-05-06 t/m 05-05-06
Hemelvaart           25-05-06 t/m 26-05-06
junivakantie          19-06-06 t/m 23-06-06
Pinksteren           05-06-06
Ommer Bissingh         11-07-06
Zomervakantie    *     24-07-06 t/m 01-09-06

     vrije middag voor de zomervakantie, dus alleen ‘s
     ochtends naar school.
24
6.5 Klachtenprocedure
Het bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke
klachtencommissie voor het openbaar primair en openbaar
voortgezet onderwijs en algemeen bijzonder voortgezet
onderwijs. Deze commissie is er om klachten over bijvoorbeeld
begeleiding van kinderen, ongewenste intimiteiten, intimidatie of
discriminatie te behandelen. Als vertrouwenspersoon heeft het
bestuur aangesteld mevrouw Edith Ziegler (Arbo-Unie, Postbus
30056, 8003 CB Zwolle, tel. 038 4558900). De
vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing
voor de klacht kan worden bereikt en zal de klager desgewenst
begeleiden bij de verdere procedure.

6.6 Agressie en geweld op school
Geweld op school wordt niet geaccepteerd. Daarom hebben de
vier openbare basisscholen in Ommen in een protocol vastgelegd
op welke wijze moet worden omgegaan met geweld en het
bestrijden ervan. Het gaat om vormen van fysiek, psychisch en
verbaal geweld. Ook vandalisme hoort erbij. Binnen de school
gaan we ervan uit dat leerlingen, leerkrachten en ouders rekening
houden met elkaar en dat ze elkaars waarden en normen
respecteren. Het protocol ligt op school ter inzage. Daarin staat
de procedure met betrekking tot het nemen van maatregelen
vermeld. Op een meldingsformulier kan men aangeven welk
voorval zich heeft voorgedaan.

6.7 Schorsing en verwijdering
Indien problemen dreigen te escaleren, overleg met ouders
onvoldoende oplevert en passende maatregelen niet meer
voorhanden zijn, dan kan tot schorsing voor een bepaalde tijd
worden overgegaan; in onderling overleg kan worden besloten om
een kind van groep of school te laten veranderen.
In het basisonderwijs geldt als regel voor verwijdering dat de
school gedurende 8 weken naar een andere school moet zoeken.
Heeft dit geen succes dan kan tot verwijdering worden
overgegaan, in overleg met leerplichtambtenaar en inspectie.
                                25
7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de
school
- Het onderwijs evalueren wij bij voortduring. Naast observaties
zijn er de methodegebonden toetsen, toetsen van het
leerlingvolgsysteem e.d. Bijna alle toetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem zijn in gebruik. Deze worden ingevoerd in het
programma D@ssier.
- De methode Rekenrijk is inmiddels in alle leerjaren ingevoerd.
- De nieuwe taalmethode 'Taal op Maat' wordt dit jaar ingevoerd.
- In dit schooljaar gaat het team een begrijpend leesmethode
uitzoeken

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

Speciaal onderwijs
De scholen werken in het kader van zorgverbreding en het Weer
Samen Naar School-project samen met de Joh. Seckelschool voor
speciaal onderwijs te Ommen.

Schoolbegeleidingsdienst
OBS Nieuwebrug is aangesloten bij de
onderwijsbegeleidingsdienst “De IJsselgroep”, De Esch 1a, 7783
CG Gramsbergen, Telefoon 0524-563622, Fax 0524-562975. De
IJsselgroep verleent hulp bij het onderzoek naar bijv.
schoolrijpheid of hulp bij de begeleiding van kinderen met
leermoeilijkheden. Leerlingenbegeleiding gaat nooit zonder
overleg met de ouders.
Naast leerlingbegeleiding kent het de IJsselgroep ook zgn.
systeembegeleiding. Hiermee wordt deskundigheidsbevordering
van het schoolteam bedoeld.

Schoolartsendienst
OBS Nieuwebrug valt onder de Geneeskundige- en
Gezondheidsdienst Regio IJssel-Vecht, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV
Zwolle. Telefoon 038- 4281428.

Opgroeiende kinderen: Meestal leuk, soms ook lastig
(Mededeling van de G.G.D.)
Het opvoeden van kinderen is meestal leuk en zonder al te grote
problemen. Maar als ouder kunt u ook tegen situaties aanlopen
waarbij u vragen, twijfels of zorgen heeft. Bijvoorbeeld als uw

26
kind erg druk of juist erg stil is. Moeite heeft in het omgaan met
leeftijdsgenootjes, last heeft van pesterijen. Of problemen met
zindelijkheid, slecht slapen of eten. Het is niet goed en ook niet
nodig dat u hiermee blijft zitten! Er over praten is vaak al het
halve werk.
Heeft u vragen, zorgen of twijfels over uw kind? Dan kunt u altijd
contact opnemen met de jeugdverpleegkundige, tevens
contactpersoon voor het basisonderwijs te Ommen, van de GGD:
Lia Boxman. Met haar kunt u deze vragen over uw kind
bespreken. Zij geeft waar tips en adviezen. En als er meer hulp
gewenst is helpt zij bij het doorverwijzen. Een gesprek kan
worden gehouden op een manier die u het beste uitkomt, op
school, bij u thuis of via de telefoon.
Bereikbaarheid:
Telefonisch via 038 - 428 15 00. U krijgt dan het secretariaat
Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Vraagt u naar Lia Boxman. Is
zij er niet dan wordt een bericht aan haar doorgegeven. Zij belt u
dan zo snel mogelijk terug.
De contacten tussen school en de GGD lopen meestal via de
Intern Begeleider. Zij kan uw vraag rechtstreeks bij Lia Boxman
neerleggen. U wordt dan teruggebeld voor een afspraak.

Meer over de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdverpleegkundige maakt deel uit van het JGZ- team van
de GGD, dat bij uw kind op school komt. Naast de
verpleegkundige bestaat een team uit de jeugdarts, Marijke van
Keulen, een doktersassistente en een medewerker
tandheelkundige preventie.
Het JGZ-team verzorgt onder andere het preventieve
gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt bij leerlingen in groep 2 en 7.
Daarnaast ziet het team regelmatig kinderen voor extra
onderzoek. Dat extra onderzoek kan gebeuren vanwege de
uitkomst van het onderzoek in groep 2 of 7. Maar ook als de
ouders of de school vragen hebben.
Heeft u vragen over de algemene ontwikkeling van uw kind? Ook
dan kunt u altijd contact met de GGD. Dat kan rechtstreeks aan
de Jeugdgezondheidszorg of via de school.
Blijf nooit met vragen zitten, neem gerust contact op!

Cito-scores
Deze schoolgids wil ouders duidelijk voorlichten over de kwaliteit
van het onderwijs. Elke school heeft in dit verband zijn sterke en
zwakke kanten. Om te beoordelen of het onderwijs nu goed of


                                27
slecht is, kunnen we niet alleen kijken naar het aantal kinderen
dat jaarlijks naar het V.W.O. gaat, naar het aantal zittenblijvers
of naar de Cito-scores waar leerresultaten worden vergeleken met
het landelijk gemiddelde. Een goede school moet niet alleen
gericht zijn op prestaties, maar heeft daarnaast ook oog voor de
pedagogische kanten van het onderwijs.
De Cito-eindtoets wordt elk jaar in februari in groep 8 gehouden
em geeft naast de individuele scores ook de schoolscore weer.
Naast de schoolscore van dit jaar worden ook de scores van
voorgaande jaren aangegeven. Voor de vakgebieden Rekenen,
Taal, Informatieverwerking en Wereldoriëntatie zie je of de
schoolscore een stijgende lijn vertoont of dat er sprake is van een
dalende lijn.
In 2005 lagen de resultaten van de Cito Eindtoets Basisonderwijs,
gelet op de samenstelling van de leerlingenpopulatie, "op of
boven het te verwachten niveau", zoals dit in de beoordeling van
de inspectie genoemd wordt. Dit was de twee jaren daarvoor ook
het geval. Daarbij is rekening gehouden met de plaatsing van
leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs. Ook de
tussentijdse opbrengsten in de lagere leerjaren liggen op het te
verwachten niveau. Slechts een enkele leerling in de hogere
groepen laat een leerachterstand zien bij rekenen-wiskunde en
begrijpend lezen.

Inspectiebezoek
De inspectie van het onderwijs komt regelmatig op bezoek om te
kijken hoe het met het onderwijs in alle facetten is gesteld.
Globaal kan worden gezegd dat het inspectierapport aangeeft of
het onderwijs van voldoende of onvoldoende kwaliteit is. De
school kan de tips genoemd in het rapport gebruiken om het
onderwijs anders te organiseren en op deze wijze de kwaliteit van
het onderwijs verbeteren.
Onze inspecteur is dhr. G.Renkema. Zijn adres is:
Inspectie van het onderwijs
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
Telefoon 038 - 4257820
28
School- en begintijden voor een vlotte gang van
schoolzaken:
    8.35 uur: kleuters mogen met hun ouders naar binnen.
    8.40 uur: Er wordt gebeld. Alle kinderen gaan naar
    binnen.
    8.45 uur: De lokaaldeuren gaan dicht; alle kinderen
    moeten binnen zijn en alle ouders moeten het lokaal
    verlaten hebben.
    12.55 uur: Er wordt gebeld. Alle kinderen gaan naar
    binnen.
    13.00 uur: De lokaaldeuren gaan dicht; alle kinderen
    moeten in de klas zijn en alle ouders moeten het lokaal
    hebben verlaten.

De verplichte schooltijden zijn:
Groep 1 en 2: mamo t/m vrmo          08.45-12.00  uur
        mami, dimi           13.00-15.15  uur
Groep 3:    mamo t/m vrmo          08.45-12.00  uur
        mami, dimi, domi        13.00-15.15  uur
Groep 4 t/m 8: mamo t/m vrmo          08.45-12.00  uur
        mami, dimi, domi, vrmi     13.00-15.15  uur
Elke woensdagmorgen gaan we tot 12.30 uur   naar school.

Eten en drinken in de pauze
`s Morgens hebben de kinderen een kwartier pauze. Vlak
daarvoor eten of drinken we dan iets met elkaar. Wilt u uw kind
daarvoor fruit of een boterham en eventueel wat drinken
meegeven? Er is op school een koelkast aanwezig. De kinderen
kunnen daar hun drinken in bewaren. Het mooiste is een groot
pak voor meerdere dagen. Wilt u met viltstift de naam van uw
kind op dit pak en ook de datum waarop het pak wordt
opengemaakt zetten? Bij het schoonmaken van de koelkast op
vrijdag kan sneller bepaald worden of het drinken verouderd is of
niet.
De kinderen, die tussen de middag thuis eten, mogen niet eerder
dan 12.45 uur weer bij school zijn.

Overblijven
Voor de leerlingen bestaat de mogelijkheid om over te blijven. Dit
gebeurt onder toezicht van ouders. De overblijvers kunnen een
kaart kopen bij de overblijfkracht en kunnen daar een aantal
weken voor overblijven. De ouderraad bepaalt in overleg met
school de prijs van het overblijven.


                                  29
Godsdienstonderwijs
Elke openbare school moet gelegenheid geven tot het volgen van
godsdienstonderwijs. Bij ons op school gaat het
godsdienstonderwijs uit van de plaatselijke Nederlandse
Hervormde Gemeente.
Dit onderwijs kan vanaf groep 4 worden gevolgd. De lessen zijn
niet verplicht. Bij geen tegenbericht gaan we ervan uit dat u geen
bezwaar heeft dat uw kind deze lessen volgt.

Schoolkrant
De schoolkrant komt drie a vier keer per jaar uit. Het meest
belangrijke van de schoolkrant is het werk van de leerlingen.
Kinderen schrijven o.a. over de projecten, excursies, maar ook
worden er spelletjes en puzzels bedacht. In de bovenbouwgroep
wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de computer in te
schakelen bij het maken van de schoolkrant. Naast bijdragen van
de kinderen, bevatten de kranten mededelingen van team, OR en
MR. Ook de bibliotheek levert incidenteel kopij voor de
schoolkrant.

Computeronderwijs
Samen met de andere drie openbare scholen in Ommen wordt
intensief samengewerkt op het gebied van ICT. De afgelopen
jaren heeft de school de beschikking gekregen over een flink
aantal computers. Een tiental computers zijn middels een netwerk
met elkaar verbonden. Vanaf elke werkplek kan programmatuur
worden gedeeld en ook kan er contact gezocht worden met
leerlingen achter andere computers binnen de school of de andere
scholen.
Naast programma’s die de gebruikte leermethodes ondersteunen
heeft de school verschillende programma’s van het genre
“edutainment”. Al deze programma’s vormen een verrijking van
de gewone leerstof. De groepen werken meerdere keren per week
met de computers.
De leerlingen van de bovenbouw kunnen naast het zoeken in
elektronische naslagwerken ook Kennisnet of Internet gebruiken
om gegevens te zoeken voor bijvoorbeeld hun werkstuk of opstel.
De leerlingen krijgen het lespakket AaBeeCee aangeboden.
Hierdoor leren ze te werken met diverse bekende
computerprogramma’s en te e-mailen / internetten. Deze lessen
worden verzorgd door de ICT-onderwijsassistent Jan-Willem van30
Lingen, die tevens het onderhoud van de computers en de
website op zich heeft genomen.

Begunstiging school
Er is geen regeling betreffende sponsoring van de school. Wel
maken personen gebruik van de mogelijkheid een donatie te doen
aan de Stichting Prinses Beatrix Mavo Fonds. De gelden uit dit
fonds komen ten goede aan het openbaar basisonderwijs in de
gemeente Ommen. Incidenteel verrast het fonds de openbare
scholen met artikelen die het onderwijs kwalitatief verbeteren. Zo
heeft de school enige jaren geleden een keyboard en een digitale
camera mogen ontvangen.
Het is ook mogelijk bij uw donatie de school te vermelden
waarvoor u uw gift wilt bestemmen. Het rekeningnummer is:
6920 23 100 t.n.v. Stichting Prinses Beatrix Mavo Fonds te
Vinkenbuurt

Tenslotte........
Het onderwijs is in beweging... Ook het onderwijs op OBS
Nieuwebrug. We gaan met de tijd mee. Niet alleen omdat anderen
dat doen, maar omdat we overtuigd zijn van het feit dat er in uw
buurt een goede school voor de kinderen uit die buurt moet
staan: OBS Nieuwebrug.
Niet alleen uw kinderen leren, ook de school leert. Voortdurend
wordt het proces van onderwijs geëvalueerd en bijgesteld. Door
impulsen van buitenaf worden we geprikkeld om alert te blijven
en adequaat te reageren. We moeten vooruitzien.
Veel zaken zijn op onderwijskundig gebied al in beweging gezet:
de invoering van het leerlingenvolgsysteem,
de optimalisatie van klassenmanagement en het zelfstandig
werken,
de verdergaande vernieuwing van methodes,
de invoering van ICT en de aanleg van het netwerk.
... en we gaan -graag samen met u - verder bouwen aan de
school.
We hebben geprobeerd u door middel van deze schoolgids een
beeld te geven van onze school. Misschien hebt u bepaalde zaken
gemist of bent u van mening dat sommige onderwerpen meer
verduidelijkt kunnen worden.
We vragen dan ook nadrukkelijk om uw reacties !
            OBS Nieuwebrug:
   een prettige school op nog geen steenworp afstand.                                31

								
To top