�terf�rs�ljaravtalet Kommersiell avtalsr�tt och f�rhandling by q8a1ML

VIEWS: 0 PAGES: 29

									 Återförsäljaravtalet
Kommersiell avtalsrätt och
   förhandling
Mikael Wahlgren, Chefsjurist Alfa Laval Group.
Bakgrund
Mikael Wahlgren
 Jur. kand. – Lunds universitet (1991)
 Tingstjänstgöring - Jönköpings Tingsrätt
 (1991-1992)
 Bolagsjurist - Skanska (1992-1997,
 Stockholm, Asien med säte i New Delhi))
 Bolagsjurist – ABB (1997-2000, Baden,
 Schweiz)
 Bolagsjurist – Rolls Royce (2000-2004,
 London, England)
 Bolagsjurist – NCC (2004-2006, Stockholm)
 Chefsjurist – Alfa Laval (sedan 2006 , Lund)
Innehåll
1. Alfa Lavals återförsäljare
2. Kontraktsskrivning – några
  grundläggande koncept
3. Agent vs. återförsäljare
4. Återförsäljareavtalet.
5. Uppgifter inför den 11
  december 2009
Alfa Laval

  Alfa Laval är en
  ledande global
  leverantör av
  specialprodukter och
  processtekniska
  lösningar baserade på
  nyckelteknologierna
  värmeöverföring,
  separering och
  flödeshantering.
Kunder som använder Alfa Lavals produkter
       Beverages   Metal working
        Biofuels   Mining
        Biotech   Oil and gas
      Chemicals    Pharmaceutical
         Food   Oil refinery
Heating and ventilation   Power
      Hydraulics   Pulp and paper
Industrial fermentation   Refrigeration and
              cooling
         Latex
              Semiconductor systems
      Machinery
              Textiles
   Marine and diesel
              Waste water treatment
Alfa Laval ett globalt bolag
 27  Produktionsanläggningar
 70  Service centra
 Säljbolag  i 55 länder
 Annan form av
 säljrepresentation (agenter
 och återförsäljare) i 45 länder
Kontraktsskrivning – några grundläggande
koncept
 Kontrakt = en åtgärdsplan
 Åtgärdsplan = en beskrivning av
 parternas respektive åtaganden.
 Åtaganden = syftar alltid på framtida
 (mänskliga) aktiviteter
 Kontraktet = summan av
 överenskomna åtaganden.
 Var finns rättigheterna?
 Åtaganden antyder
 rättigheter/skyldigheter
Kontraktsskrivning – några grundläggande
koncept
  Den rättliga relationen mellan avtalsparter
En rättslig relation fastställer en rättighet och en skyldighet vilken grundar sig
på samma aktivitet. Nedan exempel beskriver tre distinkta rättsliga relationer  .
Ansvarig för         ------ Aktivitet -----    rättighetsinnehavare
åtagandet                         n

Exempel 1:
Säljaren skall leverera   Leverans           Köparen kan begära
                             leverans
Exempel 2:
Köparen skall betala     Betalning          Säljaren kan begära
                             betalning
Exempel 3:
Säljarenskall reparera    Reparationen         Köparenkan begära
                             reparationen.
Kontraktsskrivning – några grundläggande
koncept
  Ett avtal rörande köp eller försäljning består av ett
  antal direkta (t.ex. levarens, betalning) och
  fortlöpande (t.ex. garantiåtaganden) rättsliga
  åtaganden.

  Tre typer av kontraktsvillkor:
    Individuellt överenskomna villkor (t.ex. pris och
    betalningsvillkor, omfattningen av leveransen);
    Allmänna villkor; och
    Relevanta villkor enligt lag.

Följaktligen:
 “om man inte reglerar ett (individuellt) åtagande i
 ett kontrakt så innebär inte detta nödvändigtvis att
 åtagandet inte är reglerat.”
Agent vs. återförsäljare
De tre huvudsakliga säljkanalerna:

1.    Direktförsäljning
2.    Försäljning via en agent
3.    Försäljning via en återförsäljare

  Alfa Laval marknadsför och säljer sina produkter
   direkt till:
   - slutanvändaren
   - entreprenörer som agerar på uppdrag av en
   slutanvändare
   - systembyggare som integrerar produkten i en
   annan produkt.
Agent vs. återförsäljare
Vad bör en tillverkare/leverantör
beakta vid valet av säljkanal som kan
öka dennes vinst och marknadsandel?

1.  Investeringar i ökad produktions-
   och försäljningskapacitet.
2.  Skjuta över kostnader och risk till
   en avtalspart mot att denne får en
   andel i den vinst som kan uppstå.
Agent vs. återförsäljare
Huvudtyperna av de avtal
som kan beaktas vid
överlåtelse av tillverkning
eller distribution:

1. Licensavtal
2. Återförsäljaravtal
3. Agentavtal
Agent vs. återförsäljare
Vad kännetecknar en ”agent”?

  En agent/handelsagent är någon som i näringsverksamhet har
  avtalat med en huvudman att för hans räkning självständigt och
  varaktigt verka för försäljning av varor genom att ta upp anbud till
  huvudmannen eller sluta avtal i hans namn.
  Agenten blir således inte part i avtalet med kunden.
  Ersättningen till agenten utgår som provision baserad på de affärer
  som agenten förmedlar.

  I Sverige gäller lagen om handelsagentur, vilken baserar sig på ett
  EU-direktiv. Motsvarande lagstiftning gäller således i övriga
  EU/EES-länder. Lagen innehåller vissa regler som är tvingande till
  agentens förmån. Det går inte att avtala bort agentens rätt till
  avgångsvederlag när agenturavtalet upphör eller att avtala bort
  reglerna om minsta uppsägningstid. Uppsägningstiden ökar för varje
  år avtalsförhållandet varar för att från och med sjätte året uppgå till
  sex månader. Kommissionslagen kan också bli tillämplig.
Agent vs. återförsäljare
Vad kännetecknar en ”återförsäljare”?

  En återförsäljare:
    köper och säljer i eget namn och för egen räkning;
    uppträder som ett självständigt företag gentemot
    tillverkaren och kunderna;
    är mer eller mindre integrerad i tillverkarens
    säljorganisation;
    skall agera i tillverkarens intresse; och
    har en långvarig rättslig relation med tillverkaren.

  Återförsäljares vinst ligger i skillnaden mellan
  inköps- och försäljningspris.
 Agent vs. återförsäljare
 Avvägande vid beslut om huruvida man vill använda sig av en
 återförsäljare eller agent:
Återförsäljare:                Agent:
1. Möjlighet att kontrollera produktionen.  1. Starkt intresse att ha inflytande över
                         kvaliteten och marknadsföringen av sina
                         produkter.
2. Dra nytta av återförsäljarens bättre    2.  Är mellanman – leverantörens
  förmåga att bearbeta en viss marknad.      uppdragstagare

3. Delar marknadsrisken.           3.  Möjlighet att ge behörighet att sälja i
                          leverantörens namn eller I eget namn
                          (kommission).
4. Självständig köpare av leverantörs     4.  Leverantören är säljare och det är dennes
  produkter                    kunder.
5. Ingår avtal med kund I eget namn och för  5.  Intresse av att upprätthålla märkesstatus.
  egen räkning.
6. Kan sköta marknadsföring och försäljning  6.  Kan inte sköta marknadsföring och
  mer kostnadseffektivt.             försäljning mer kostnadseffektivt.
7. Risken att skapa en framtida konkurrent.  7.  Starkt intresse av att få detaljkunskap om
                          ny marknad och kunder.
Återförsäljareavtalet.
  Ett återförsäljaravtal innebär antingen att
  återförsäljaren får :

  a)  ensamrätt att inom ett bestämt
     geografiskt område sälja tillverkarens
     produkter. Tillverkaren förbinder sig att
     inte utse någon annan återförsäljare
     inom området.
  b)  sälja tillverkarens produkter inom ett
     bestämt geografiskt område men att viss
     konkurrens råder med andra utvalda
     återförsäljare inom samma geografiska
     område.
Återförsäljareavtalet.
Faktorer som avgör graden av hur integrerad en
återförsäljare blir med tillverkarens organisation är
t.ex:

A.  territoriet
B.  exklusiviteten
C.  produkten och applikationer
D.  kundkretsen
E.  tillämpliga konkurrensregler
F.  rapportskyldighet
G.  användandet av varumärke och produktnamn
H.  minimum försäljning
I.  förhållandet till betydande slutkunder
J.  lagerhållningen.
K.  löptiden för avtalet
Återförsäljareavtalet.
Centrala frågeställningar:
a) Upplåtelse
b) Förändringar av produkterna
c) Återförsäljarens ställning och allmänna förpliktelser
d) Leveransvillkor
e) Immateriella rättigheter
f) Information och insyn
g) Marknadsföring
h) Sekretess
i) Konkurrensbegränsning
j) Vidareupplåtelse och överlåtelse
k) Avtalstid
l) Kontraktsbrott
m) Rättsverkningar när avtalet upphör
n) Övriga bestämmelser
o) Tvistlösning
Återförsäljareavtalet.
Konkurrensregler:

  Varje ensamåterförsäljaravtal innebär i sig en
  konkurrensbegränsning och är därför
  underkastat de konkurrensrättsliga reglerna,
  svenska för den svenska marknaden och EU:s
  för handel mellan medlemsstater i EU/EES. De
  svenska reglerna är baserade på EU:s regler
  men vissa skillnader finns.
  Vad som är och vad som inte är tillåtet i form
  av konkurrensbegränsande bestämmelser i
  återförsäljaravtal beror bland annat på hur stor
  marknadsandel tillverkaren har.
Återförsäljareavtalet.
  Konkurrensregler (forts):
  Det finns dock vissa grundprinciper som alltid gäller.
  a) Återförsäljaren måste alltid vara fri att sätta sina egna
    priser. Det är dock tillåtet för tillverkaren att ange
    rekommenderade priser förutsatt att det är klart att
    återförsäljaren får avvika från dessa och priserna inte blir
    faktiskt styrande för prissättningen.
  b) Tillverkaren kan med bindande verkan åta sig att inte
    leverera varor till någon kund inom återförsäljarens
    område.
  c) Återförsäljaren kan förbjudas att aktivt sälja till kunder
    utanför sitt område. Däremot kan man inte förbjuda att
    ensamåterförsäljaren säljer produkterna till de kunder
    utanför området som på eget initiativ kontaktar
    ensamåterförsäljaren, så kallad passiv försäljning.
  d) Återförsäljaren kan också förbjudas att sälja
    konkurrerande produkter. Enligt EU:s regler får dock ett
    sådant förbud inte gälla längre än fem år.
Återförsäljareavtalet.
Konkurrensregler (forts):
 Avtal som ingås av små och medelstora företag
 faller ofta utanför förbudet mot
 konkurrensbegränsande samarbete. Sådana
 avtal anses inte kunna påverka konkurrensen
 på ett märkbart sätt.
 Parterna i ett återförsäljaravtal måste på egen
 risk ta ställning till om avtalet står i strid med
 konkurrensreglerna.
 Avtalsvillkor som strider mot reglerna är
 ogiltiga och kan leda till att hela avtalet
 förklaras ogiltigt.
Återförsäljareavtalet.
Rätt till ersättning vid uppsägning

  Den fråga det oftast blir tvist om mellan parterna är i vilken mån
  återförsäljaren har rätt till ersättning när tillverkaren säger upp
  avtalet. Denna fråga bör därför uttryckligen regleras i avtalet.
  Om återförsäljaren ska vara berättigad till ersättning, vilket kan vara
  rimligt i vissa situationer, kan ersättningen exempelvis göras
  beroende av:
  a)   om återförsäljaren med egna insatser väsentligt ökat försäljningen inom
      området; och
  b)   i vilken mån tillverkaren kommer att ha nytta av detta efter avtalets
      uppsägning.
    Dock brukar t.ex. ersättning för ”goodwill” inte utgå.
    Viktigt svenskt avgörande HD T 3/08 (3 november 2009) – HD
     fastslog att hänsyn bör tas till att återförsäljaravtal ofta är
     internationella och att modellreglerna i Draft Common Frame of
     Reference (”DCFR”) bör beaktas och skälig uppsägningstid skall
     gälla för att skadestånd ej skall utgå. Skälig uppsägningstid ansågs
     vara 3 månader.
Återförsäljareavtalet.
Andra viktiga avtalsvillkor:

a)  Återförsäljarens geografiska och ev. produkt område
   måste definieras (speciellt om det rör sig om ett
   ensamåterförsäljaravtal);
b)  Det bör klargöras i avtalet vilka minimikvantiteter som
   återförsäljaren är skyldig att köpa och att tillverkaren
   får säga upp avtalet om dessa inte nås (speciellt om
   det rör sig om ett ensamåterförsäljaravtal);
c)  Parterna måste komma överens om vilka leverans- och
   betalningsvillkor som ska gälla mellan dem.
d)  Det bör regleras hur handläggning och kostnader för
   reklamationer från kunder och garantiservice ska
   fördelas. Om tillverkaren lämnar garanti är det viktigt
   att denna samordnas i tid och omfattning med den
   garanti som återförsäljaren lämnar till sina kunder.
Återförsäljareavtalet.
Andra viktiga avtalsvillkor (forts):
a) Även om leveranstid anges i tillverkarens
  orderbekräftelse, bör återförsäljaren åtminstone
  kräva att leveranstiden normalt inte bör överstiga
  en viss angiven period.
b) Tillverkaren bör antingen ange minimikvantiteter
  eller en bindande prognos avseende vad
  återförsäljaren förväntas sälja.
c) Om tillverkaren bifogar allmänna villkor till
  avtalet och vill förbehålla sig att få göra ändringar
  i dessa avtalade allmänna villkor, bör det
  klargöras att dessa skall anses godtagna av
  återförsäljaren om invändning inte gjorts inom
  viss tid.
Återförsäljareavtalet.
Andra viktiga avtalsvillkor (forts):

d)   Då eventuell tvist skall avgöras genom skiljeförfarande bör
    det föreskrivas:
   a)  vilken tidsfrist för skiljedomens meddelande som gäller;
   b)  uppgift om plats för förfarandet;
   c)  vilken den gällande lagen är vid påkallande
     skiljeförfarandet;
   d)  om part inte vill att skiljenämnden diskretionärt prövar
     kostnadsfördelningen mellan parterna kan föreskrivas att
     tappande part slutligt skall bära samtliga kostnader i
     samband med förfarandet;
   e)  antalet skiljemän;
   f)  att skiljemannen skall ha viss kompetens, och
   g)  utseende av skiljemannen bör ske genom någon
     institution t.ex. Stockholms handelskammare.
Återförsäljareavtalet.
Villkor som bör finnas med i ett återförsäljaravtal är:

  Upplåtelse: Är det ett ensamåterförsäljaravtal
  (exklusivt avtal) eller ett vanligt återförsäljaravtal
  Återförsäljarens beställningar: specifikation av vilka
  produkter som avses.
  Återförsäljarens försäljningsinsatser: specificerar
  minimikvantiteter eller bindande prognos avseende
  vad återförsäljaren förväntas sälja.
  Kunder utanför Territoriet: Förhindrar att
  återförsäljaren under avtalstiden direkt eller
  indirekt marknadsför och/eller försäljer
  produkterna till kunder utanför Territoriet.
  Omfattar dock ej s.k. passiv försäljning.
Återförsäljareavtalet.
  Tillverkarens priser; anger priset för berörda
  produkter och kan även ange
  rekommenderade försäljningspriser.
  Dröjsmål med betalning; fastställer
  dröjsmålsräntan vid dröjsmål med
  betalningen.
  Allmänna villkor; hänvisar till tillämpliga
  allmänna villkor om sådan finns.
  Marknadsföring; fastställer
  kostnadsfördelningen och ansvar i samband
  med säljkonferenser, mässor och
  utställningar.
  Varumärken; begränsar rätten Tillverkarens
  varumärken och produktbenämningar.
Återförsäljareavtalet.
  Sekretess; fastställer sekretessen kring
  affärshemlighet.
  Konkurrerande produkter; begränsar återförsäljarens
  rätt utveckla, tillverka, främja eller försälja produkter
  som kan konkurrera med tillverkarens produkter.
  Avtalstid; fastställer avtalsperioden.
  Förtida upphörande och hävning; fastställer på vilka
  grunder part kan häva avtalet och den eventuella
  ersättning som skall utgå vid sådan hävning
  Vite; reglerar skadeståndet eller ersättningen som
  skall utgå till tillverkaren vid kontraktsbrott.
  Force Majeure; fastställer parters rättigheter och
  skyldigheter vid ”befriande omständighet
  Skiljedom; fastställer villkoren för skiljeförfarande.
Uppgifter inför den 11 december 2009
Inför den 11:e december så har ni följande uppgifter:

A.    Ni kommer delas in i olika förhandlingsgrupper.
   a)   Ni som tillhör den första gruppen agerar som juridisk rådgivare
       åt en återförsäljare och skall med hjälp av det distribuerade
       avtalsutkastet utforma ett lämpligt avtal och vara förberedda på
       att förhandla villkoren i ert avtalsförslag.
   b)   Den andra gruppen agerar som juridisk rådgivare åt en
       tillverkare och skall med hjälp av det distribuerade
       avtalsutkastet ta ställning till vilka villkor som är viktiga att
       bibehålla och vilka eftergifter som kan göras i övrigt samt vara
       förberedda att förhandla dessa villkor.
B.    Jobba gärna i grupp och för “dagbok” över hur ni resonerat då ni
     kommit fram till era ståndpunkter.
C.    Det slutförhandlade återförsäljaravtalet skall sändas till e-mail
     adress mikael_wahlgren@yahoo.se senast 18.00 den 9:e december
     2009.

								
To top