tarikhcheye varzesh by HC120309183812

VIEWS: 35 PAGES: 47

									                                ‫تاریخچه ورزش‬‫اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و‬
                       ‫و‬
‫ایجاد قّت اجنام می یافت و پاروزنی، بوکس ، کشتی ، شنا ،‬
‫مششیرزنی ، تیراندازی ، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال ،‬
‫،‬  ‫بازی‬  ‫چوگان‬  ‫و‬  ‫فوتبال‬  ‫انواع‬    ‫و‬  ‫بسکتبال‬   ‫و‬  ‫بال‬  ‫سافت‬
‫والیبال ، گلف ، انواع تنیس ، شنا ، پرتاب وزنه و ... جزو‬
‫شوند.‬         ‫می‬            ‫حمسوب‬          ‫ورزش‬
‫اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام هناده اند ،‬
‫یونانیان قدیم می باشند، که ابتدا اصول ورزش در یونان‬
‫خیلی خشن و ناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ‬
‫منودن عضالت بدن می دانستند. بعدها ورزش در یونان به شکل‬
‫ریسمان بازی جان بازی در آمد و برای آن امهیت زیادی قایل‬
‫بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع‬
‫حرکات را آکروباتیک می گفتند. به حمل هایی که در آن جا‬
‫ورزش می منودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهم ترین آن ها‬
‫یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن حمل ها‬
‫خلت ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به‬
  ‫ا‬
‫معنای خلتی است گرفته و به آن حمل ها نام هنادند و بعدً به‬
‫شد.‬   ‫گذاشته‬  ‫نام‬  ‫ژیمناستیک‬    ‫نیز‬    ‫بدنی‬  ‫های‬    ‫ورزش‬  ‫عموم‬
‫مورخ مشهور ، ویل دورانت می نویسد: آن (مدینه فاضله بچه‬
‫ها) فنون خانه داری را به دخرتان و فنون شکار و جنگ را به‬
‫پسران می آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه‬
‫شکار کنند و ماهی بگیرند و شنا کنند و مهچنین شخم زدن کشت‬
‫زارها، دام گسرتی، دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را‬
‫می آموختند، تا در مجع خماطرات زندگی توان حمافظت و حراست از‬
                          ‫خویش را دارا باشند.‬
‫اما اگر بیش تر در مساله دقت کنیم، در خواهیم یافت تعلیم‬
‫و تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنا گزیدن بشر در روی زمین‬
‫آغاز شده است. خاک و سنگ و کوه و تپه و دریا و جنگل و‬
‫جویبار و دیگر مظاهر طبیعت و نیز خود زندگی و نیازهای آن.‬

                  ‫1‬
         ‫خنستین کتاب های درسی نوع بشر بوده اند.‬
‫از قدیم ترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط ، نیاز به‬
‫تامین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب‬
‫توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دمشنان گوناگون،‬
‫جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، به‬
‫عنوان یکی از مهم ترین امور زندگی توجه منایند و این حقیقت‬
‫را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در‬
‫زندگی انسان ها از امهیتی برخوردار است، می توان با هبره‬
‫گیری از مترین ها و فعالیت های جسمانی تا حد قابل مالحظه ای‬
                       ‫تقویت کرد.‬
‫وقتی دولت ها و حکومت ها تشکیل و تاسیس شدند، رهربان آن ها‬
‫متوجه شدند که برای حفظ یا گسرتش مرزهای خود، نیازمند‬
‫بازوان توانایی هستند که در جنگ ها بتوانند پیروزی را‬
‫برای آن ها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت در این باره می‬
                         ‫نویسد:‬
‫« از ضروریات دولت ها و تاکید بر روی حفظ نیروی جسمانی،‬
‫پیروزمندی در جنگ هایی بوده است که متکی بر قدرت بدنی و‬
‫نیرومندی جسمانی بوده است، و نیرومندی و مهارت بدنی، حاصل‬
‫خنواهد شد، مگر در ورزش هایی که در بازی های املپیک مقرر‬
                      ‫گردیده است. »‬
‫در توجه انسان به تربیت جسم و توامنندی، عوامل زیر نقش‬
                     ‫اساس داشته است:‬

‫انسان اولیه در جناح مبارزه با طبیعت، که از بدو‬    ‫‪‬‬

‫تولد تا سپری شدن عمر او را هتدید می کرده، ضرورت‬
              ‫نیرومندی را دریافته است.‬
‫از طرفی بر اثر قهر طبیعت، ناچار به مهاجرت برای‬    ‫‪‬‬

‫یافنت معاش بوده و در این مهاجرت در برخورد با دیگر‬
     ‫اقوام، برای حفظ بقای خویش و بقای اجتماعی.‬
‫و از جناح نیازهای فیزیولوژیک که برای ارضای نیازهای‬  ‫‪‬‬

‫طبیعی خویش و خانواده، به ویژه نظام معیشتی جدیدی که‬
       ‫در اثر مهاجرت برای او ایجاد می گردید.‬

              ‫2‬
                         ‫تاریخچه ورزش در ایران‬

‫اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان‬
‫کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در‬
‫نظام تعلیم و تربیت خود بیش تری الویت را به ورزش و تربیت‬
‫بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت‬
‫بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت‬
‫های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به امهیت و‬
‫ارزش توانایی و سالمتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای‬
   ‫فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند.‬
             ‫هرودوت ، مورخ مشهور یونانی می نویسد:‬
‫می‬  ‫را‬  ‫چیز‬  ‫سه‬  ‫سالگی‬  ‫بیست‬    ‫تا‬  ‫سالگی‬   ‫پنج‬  ‫از‬  ‫ایرانیان‬
                                   ‫آموختند:‬

                                  ‫سواری‬  ‫‪‬‬

                             ‫تیر و کمان‬    ‫‪‬‬

                              ‫راستگویی.‬    ‫‪‬‬


‫جوانان مترینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب‬
‫مترینات‬  ‫مجله‬  ‫از‬  ‫و‬  ‫کردند،‬   ‫می‬    ‫آغاز‬  ‫نیزه‬   ‫پرتاب‬  ‫و‬  ‫سنگ‬
‫معمولشان، ساخنت با جیره اندک و حتمل گرمای بسیار و پیاده‬
‫روی های طوالنی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سالح ها و‬
‫خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول‬
‫و رایج بود و جسنت بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در‬
‫حال دویدن و به طور کلی سرعت و چاالکی، از ویژگی های‬
                  ‫سوارکاران سوار نظام ایران بود.‬
‫به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه‬
‫هپلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد‬
‫ساله آن ها پر از دالوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه‬
‫هپلوان و هپلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را‬
‫منتسب به پارت یا پرتو و هپلو دانسته اند. اینان مردمی‬
‫بودند.‬          ‫شکارچی‬           ‫و‬         ‫جنگجو‬


                   ‫3‬
               ‫هنستین ، مورخ یونانی می نویسد:‬
‫"پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران‬
‫طفولیت تا به هنگام کهولت مهیشه با ورزش و مترینات سخت جنگی‬
                      ‫و شکار بار آمده بودند."‬
                           ‫تارخيچه فوتبال‬
‫اگرچه اطالعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست‬
‫نیست ولی از مطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطالع‬
‫داریم . فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می‬
‫شود که نوعی از آن قبل از حضرت مسیح علیهالسالم بازی می شد‬
‫. در چین نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2200 سال قبل‬
                    ‫.‬  ‫از میالد مسیح وجود داشت‬
‫عکس های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می‬
‫دهد ولی در یونان یک بازی به نام اسپیشکیروز به طرز جالبی‬
‫به فوتبال امروزی شبیه است . فوتبال در سال 1894 از کشور‬
‫برزیل شروع شد . این ورزش به وسیله ی چارلز میلر برزیلی‬
‫شد.‬  ‫معرفی‬  ‫برزیل‬  ‫مردم‬  ‫به‬  ‫بودند‬   ‫انگلیسی‬  ‫او‬  ‫اجداد‬  ‫که‬
‫در سال 2984 مسابقه ای بین ایتالیا و برزیل برگزار شد .‬
‫هیچ کس تصور منی کرد که 229 میلیون نفر از مردم جهان ناظر‬
‫بر اجرای مسابقه باشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال‬
‫بیشرت از سایر ورزشها می پردازند . فوتبال مدرن از کشور‬
                   ‫انگلستان سرچشمه گرفته است .‬
‫در ابتدا اختالفات عقیده ای بسیاری میان عالقمندان راگبی و‬
‫فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دست و فوتبال با پا اجرا‬
‫می شد . این مسئله در سال 1894 زمانی که طرفداران فوتبال‬
‫شروع به اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد .‬
‫گروه دیگر اجنمن راگبی را تاسیس کردند و باالخره در سال‬
‫4994 این دو رشته ی ورزشی کامال از یکدیگر جدا شدند . از‬
‫آن زمان به بعد هر دو رشته پیشرفت های شایانی منوده و‬
‫طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین املللی فوتبال‬
‫در سال 1284 بنیان گزاری شد .این فدراسیون وظیفه دارد که‬                 ‫4‬
‫به حنوه ی اجرای مسابقات نظارت داشته باشد . قوانین فوتبال‬
‫بدون موافقت و تصویب سایر کشورهای عضو فدراسیون تغییر منی‬
‫بازیکنان فوتبال در مسابقات املپیک‬       ‫کند . در سال 2084‬
‫بلژیک شرکت کردند و در سال 2184 اولین جام جهانی در کشور‬
                         ‫اروگوئه برگزار شد‬
‫فوتبال در دنیا مقابل چشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای‬
‫دنیا این واژه انگلیسی در زبان های بین املللی به سادگی‬
‫رسوخ کرده . برای این امر دلیل خوبی است چرا که فوتبال‬
‫مدرن به وسیله انگلیسی ها اخرتاع شد . ولی وقتی در آمریکا‬
‫بار‬  ‫خشونت‬    ‫فوتبال‬  ‫آمریکائیها‬  ‫.‬  ‫شود‬  ‫می‬  ‫گفته‬  ‫فوتبال‬
‫آمریکایی را استنباط می کنند . به هر جهت این لغت باعث‬
‫اشتباه در درک معنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است‬
                                ‫.‬
         ‫در تاریخ ریشه این ورزش بدین گونه بوده است :‬
‫سربازان چینی در حدود 2220 سال پیش ورزشی می کردند که آن‬
‫را تسوچو (‪)TSUCHU‬می نامیدند . تسو یعنی ضربه زدن با پا و‬
               ‫چو یعنی توپ یا هر شی گوی مانند .‬
‫در روز تولد امپراطور در مقابل کاخ امپراطوری دو تیم در‬
‫زمین مسابقه ای که گلی به ارتفاع 28 سانتیمرت داشت بازی می‬
‫و‬  ‫دوستان‬  ‫و‬  ‫امپراطور‬  ‫سرگرمی‬  ‫برای‬  ‫بازیکنان‬  ‫که‬  ‫کردند‬
‫مهمانان به بازی می پرداختند . یکی از امپراطوران به حدی‬
‫این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضایی وقتی‬
  ‫از بازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .‬
‫228 سال بعد هم ژاپنی ها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند‬
‫که آن را کماری (‪ )KEMARI‬می نامیدند . البته بازی کماری‬
‫تدافعی تر از تسوچو چینی بوده است . حتی قبل از چینی ها‬
‫یونانی ها ورزشی اخرتاع کرده بودند که آن را هارپاستون‬
‫(‪ )HARPASTON‬می نامیدند . البته بازی آن با توپی بود که‬
‫درونش ماسه و یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها به یونان‬
‫رفتند ورزشی آوردند به نام هارپاستیوم (‪ )HARPASTIUM‬که آن‬


                 ‫5‬
‫هم با توپ بازی می شد و این زمینه ای بود تا فوتبال در‬
‫.‬   ‫برسد‬    ‫امروز‬      ‫مدرنی‬    ‫به‬   ‫انگلیس‬
‫هیچکس دقیقا زمان شروع فوتبال را منی داند و مورخان تا‬
‫آجناییکه نوشته اند در روستاهای انگلیسی حدود 2224 سال قبل‬
‫بازی با توپ وجود داشته است و بعد از مدتی تیم های خمتلف‬
‫روستایی شروع به مسابقه با هم دادند و ظاهرا شیوه بازی‬
‫طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبا‬
‫از سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) به‬
                  ‫منطقه دفاعی حریف برسانند .‬
‫( در انگلیس بیش از 220 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال‬
‫)‬       ‫کردند‬            ‫می‬       ‫بازی‬
‫در قرن 14 این بازی به قدری حمبوب شد که پادشاه انگلیس آن‬
‫را غیر قانونی خواند ولی مردم هیچ توجهی به آن نکردند و‬
‫جذابیت این بازی به حدی بود که با توجه به غیر قانونی‬
‫بودنش خبصوص میان روستاییان بازی می شد و مقامات مسئول در‬
‫سال 0904 جمبور به تسلیم در مقابل خواسته مردم شدند و‬
             ‫.‬    ‫فوتبال را قانونی اعالم کردند‬
‫200 سال بعد طبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند‬
‫و از دیدن و بازی کردن فوتبال لذت می بردند و باالخره خباطر‬
‫نفوذی که در طبقه حاکم داشتند و عالقه و متایلشان به فوتبال‬
‫باعث شد که تصمیمی برای پیاده کردن یک شیوه کالسیک در‬
                  ‫قوانین فوتبال اختاد منایند .‬
‫در دهه 2294 میالدی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به‬
‫عنوان تفریح حمصلین در برنامه درسی گنجانیدند ولی متامی‬
‫مدارس از یک قانون خاص در فوتبال پیروی منی کردند . هر‬
‫مدرسه قانون خمصوص به خود داشت . سپس در سال 1094 فوتبال‬
‫به صورت معمول رمسیت یافت و در سال های 9194 و 0894 فوتبال‬
‫در سطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده‬
‫ترین ورزش) نوشنت شد که مشتمل بر قوانین اصولی فوتبال آن‬
                           ‫زمان بود .‬               ‫6‬
‫(در سال 2094 فوتبال به دوردست ترین شهر های دنیا از قبیل‬
         ‫مانیال در فیلیپین و سایر کشور ها رسید )‬

                ‫قدمه ای در رابطه با فوتبال‬

‫فوتبال بدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترین ورزش دنیا است‬
‫. بیشرت مردم جهان در اندک مدت شیفته فوتبال می شوند . حتی‬
‫کودک خردسال مهین که توپ را می بیند ، به طرفش می دود و آن‬
‫را با پا می زند . اکثر جوانان و بزرگساالن عالقه مند به‬
‫فوتبال برای گذرانیدن اوقات فراغت خود ، به این بازی روی‬
‫می آورند و یا چون دیگران پای تلویزیون و در میدان ها‬
‫متاشاگر بازی فوتبال می شوند.بازی فوتبال پر هیجان و زیبا‬
‫است و انسان را خیلی زود سرگرم می کند ، تا آن جا که در‬
‫سال های اخیر شیوه های فوتبال نوین ، مردم جهان را بیش از‬
                 ‫بیش به خود جمذوب کرده است.‬
‫گفته می شود که کشور ما بیشرتین طرفدار را در سطح قاره‬
‫آسیا داشته و دارد و از این جهت با کشورهای اروپا و دیگر‬
‫کشورهای صاحب نام در فوتبال رقابت می کند اگر خبواهیم این‬
‫رقابت به برتری بینجامد و فوتبال ما بیش از پیش رشد کند ،‬
‫ناگزیر باید اشکاالت کمی و کیفی آن را از راه آموزش هبرت و‬
‫.‬   ‫کنیم‬   ‫طرف‬   ‫بر‬    ‫رس‬   ‫زود‬   ‫آموزش‬
‫در کشور ما ، مربیان تازه کار سخت شیفته دانش فوتبال نوین‬
‫می باشند که می باید در راه افزایش دانش آنان هنوز هم‬
‫بیشرت تال ش کنیم و نیز به آموزش زود رس فوتبال امهیت بیشرتی‬
                          ‫بدهیم.‬
‫برای دستیابی به این هدف و رواج فوتبال در مدارس ابتدایی‬
‫، آموزش فوتبال نوین و تربیت مربیان زبده نیاز به برنامه‬
       ‫ریزی های اصول و سرمایه گذاری های جدی دارد.‬
‫آموزش این ورزش که می باید از مدارس ابتدایی آغاز شود و‬
‫در مراحل بعدی به تکامل برسد ، عمال در مدارس ابتدایی و‬
‫حتی راهنمائی به چشم منی خورد. متاسفانه بازیکنان خردسال و‬
‫نوجوان ، اصول ابتدایی این بازی را خیلی دیر و غالبا در‬


              ‫7‬
‫سن جوانی در باشگاه یاد می گیرند که مهزمان با رشد بدنی‬
‫آنان نیست ، در حالی که اصول و تکنیک های بازی فوتبال می‬
‫این‬  ‫ها‬  ‫بعد‬  ‫تا‬  ‫شود‬  ‫آموخته‬   ‫کودک‬  ‫رشد‬  ‫دوران‬  ‫در‬  ‫باید‬
‫بازیکنان در نوجوانی با آگاهی و مهارت بیشرت بتوانند آن‬
‫.‬  ‫کنند‬  ‫پیاده‬   ‫بازی‬  ‫های‬  ‫زمین‬  ‫را‬  ‫ها‬  ‫آموخته‬  ‫و‬  ‫اصول‬
‫آموزش فوتبال نوین حاضر برای رفع مهین نیاز به دوست داران‬
‫فوتبال و برنامه ریزان آموزشی کشور تقدیم می شود تا شاید‬
‫کمکی باشد در راه آموزش اصول اساسی و فنون و میدان داری‬
‫های پیشرفته فوتبال جدید و گنجانیدن آن در برنامه های‬
‫آموزشی ... امید است مربیان جوان با آموزش اصول فوتبال‬
‫بتوانند پا به پای رشد بدنی فوتبالیست های خرد سال ، با‬
‫به کار گیری شیوه های علمی ، مهارت های بدنی بچه های‬
‫فوتبال دوست را پرورش دهند و در افزایش مهارت های بازی‬
‫آورند.‬       ‫دست‬       ‫به‬      ‫کامل‬        ‫توفیق‬
‫این آموزش ارزمشند بدون شک کلیه مربیان و عالقمند به فوتبال‬
‫را قانع خواهد کرد، زیرا اصول اساسی و نیز اصول پیشرفته‬
‫این ورزش به گونه ای مفید ارائه شده است که خواننده ی‬
‫کنجکاو را در این آموزش با انواع تکنیک ها و تاکتیک های‬
‫کند‬     ‫می‬      ‫آشنا‬      ‫جدید‬     ‫و‬    ‫ابتدائی‬
‫از سوی دیگر مطالعه این آموزش هم برای داوران و هم برای‬
‫بازیکنان مفید خواهد بود ، زیرا بعضی از قوانین جدید‬
‫داوری در این آموزش آمده است که بازیکنان باید از کم و‬
‫کیف آن آگاه شوند ، چون بسیاری از درگیری ها و خشونت ها‬
‫در فوتبال به علت مهین عدم آگاهی بازیکن از قوانین فوتبال‬
‫.‬                                  ‫است‬
‫خماطبان این آموزش بدون توجه سن و سال کلیه کسانی هستند که‬
‫فوتبال بازی می کنند . آن ها با مطالعه این آموزش به اصول‬
‫و فنون الزم فوتبالی خوب دست خواهند یافت. مهه می دانیم که‬
‫هبرتین راه برای فراگیری فوتبال و پیشرفت ، بازی به صورت‬
‫حمکم و خود جوش است. اما قبول داریم که این کار حد و مرزی‬
‫دارد . بنابراین برای پشرفت در فوتبال آگاهی عمیق تری‬                  ‫8‬
‫مناید.‬              ‫می‬             ‫ضروری‬
‫این آموزش برای مربی مرجعی پر ارزش است و برای جلسات مترین‬
     ‫توصیه ها و مطالب دقیق در اختیار او قرار می دهد .‬
‫در این آموزش به کلیه جنبه های فوتبال پرداخته شده است .‬
‫ما یاد می گیریم که چگونه حرکات خمتلف تکنیکی را هببود‬
‫خبشیده و چگونه آن ها را بعدا در صحنه بازی بکار بربیم (‬
    ‫امکانات تکنیکی را در خدمت خالقیت تاکتیکی قرار دهیم).‬
‫این موقعیت بازی در زمین است که مهه چیز را دیکته می کند (‬
‫انتخاب حرکت ، جا گیری ، جابه جایی ) ، پس باید آن را درک‬
‫منود . بدیهی است که انتخاب های خمتلف مهواره به عهده بازیکن‬
‫است . خالقیت بازیکن ، سبک فردی او و در یک کلمه شخصیت او‬
      ‫است که در این آموزش مورد توجه قرار خواهد گرفت .‬

                    ‫فوتبال ، مدرسه بزرگ زندگی‬

‫بگذار کسی که تا کنون فوتبال بازی نکرده است اولین توپی‬
‫کند.‬   ‫پرتاب‬  ‫ما‬  ‫سوی‬  ‫به‬    ‫رسد‬  ‫می‬  ‫دستش‬  ‫به‬  ‫که‬  ‫را‬
‫در سواحل برزیل ، در کوچه های تنگ مراکش ، زیر آفتاب‬
‫سوزان مکزیک ، پای آتشفشان وزووی (‪ )Vesuve‬ناپل در فرانسه‬
‫و در مهه جای دنیا افسون توپی گرد یا یک توپ ساده ، بی رنگ‬
‫و رو به صورت های خمتلف ما را شیفته خود می کند . فوتبال‬
‫برای مهیشه مردمی خواهد ماند. میلیون ها جوان و بزرگسال‬
‫مهواره این احساس را دارند که خود را با بازیکنان برجسته‬
‫ای چون پله ، پالتینی یا مارادونا مقایسه کنند، چرا که‬
‫فوتبال ورزش مورد عالقه مهگان است . هر اندازه که مشا در‬
‫اجنام حرکات مهارتی با توپ مستعد باشید ، هر اندازه که خوب‬
‫توپ را با سر بزنید ، یا در بازی با پا مهارت داشته باشید‬
‫یا فقط ( فوتبالیست آماتور ) باشید ، از مهه این ها به یک‬
‫اندازه لذت خواهید برد . جذابیت فوتبال در این پدیده هنفته‬
                                 ‫است.‬
‫میان ستارگان توپ گرد و دیگران نیز مهین سخن مطرح است . با‬
‫گذشت زمان سبک های خمتلف بازی سعی داشته اند که روشی مطلوب‬


                 ‫9‬
‫را به خود اختصاص داده تا بتوانند بر هر حرکتی در بازی‬
‫غلبه پیدا کنند . این عمل بیهوده است . بازی فوتبال بیشرت‬
‫حتت تاثیر حوادث است ، بیشرت در اختیار جمموعه افراد تیم است‬
‫تا در اختیار یک بازیکن ، هر چند که این بازیکن بسیار هم‬
‫باشد.‬                        ‫مستعد‬
‫یک کودک یا یک نوجوان با ورود به یک تیم زندگی در یک مجع‬
‫ورزشی را یاد می گیرد،جایی که خودخواهی و فرد گرایی هیچ‬
‫جایی ندارد. فوتبال قبل از هر چیز مدرسه ی بزرگ زندگی‬
‫است. اگر به آن هبا ندهیم چیزی هم از آن به دست خنواهیم‬
‫آورد. دویدن به منظور کمک به یار خودی، فداکاری و در خدمت‬
‫تیم بودن از ارزش های الزم برای مهکاری در بازی فوتبال می‬
                          ‫باشد.‬
‫این آموزش سعی دارد که راهنمای جوانان و نیز کسانی باشد‬
‫که مایل هستند تکنیک خود را کامل کنند و به اصول و فنون‬
‫این ورزش دست یابند . مطالب این آموزش مشا را وارد مقوله‬
‫.‬    ‫کند‬    ‫منی‬   ‫تکنیکی‬     ‫بسیار‬   ‫های‬
‫هدف این خبش آموزشی گشودن درهای جهان فوتبال بر روی متام‬
‫مردم است. ما ادعا نداریم که از مشا پالتینی یا پله خواهیم‬
‫ساخت، ما تنها امیدمان این است که مشا را در درک زبان و‬
‫دهیم.‬       ‫یاری‬       ‫توپ‬       ‫رموز‬
‫به تدریج که مشا در زندگی فوتبالیستی خود پیشرفت کنید، به‬
‫این واقعیت پی خواهید برد که شیفتگی مشا به این ورزش بی‬
‫پایان است، زیرا شناخت و کشف رموز این ورزش ناحمدود است،‬
‫حتی آن زمان که تصور کنید که به مهه ی رموز آن دست یافته‬
                           ‫اید.‬
‫درک اصول و فنون این بازی برای مترین خوب این ورزش امهیت‬
‫دارد. مدافعی که در موقعیت محله به صورت مهاجم در آمده است‬
‫در حقیقت خود را از، درگیری های دفاعی خالص می کند تا‬
‫بتواند به نفوذ بیشرت تیم کمک کند. برعکس، رفتار مهامجی که‬
‫بر حسب موقعیت به مدافع تبدیل شده است تنها پایداری و‬
‫مقاومت تیم را افزایش می دهد. هر نقطه از بازی برای خود‬              ‫01‬
                    ‫معنای خاصی دارد.‬
           ‫امهیت دوندگی و قدرت بدنی در فوتبال‬

‫پیشرفت های چشمگیر علم بدنسازی ، تکنیک ها و تاکتیک های‬
‫فوتبال امروز را دگرگون کرده است. امروزه تیمی در میدان‬
‫موفق است که بازیکنانی پر قدرت در خدمت خود داشته باشد ،‬
‫بازیکنانی که با نیروی بدنی باال در زمین حاضر شوند و‬
‫مربیان بتوانند به یاری آنان روش های فوتبال نوین را به‬
‫آسانی در زمین پیاده کنند. چنین تیمی در متام مدت بازی می‬
‫تواند ب ر حریف و زمین مسلط باشد و در طول بازی هرگز به‬
‫حریف خود باج ندهد . قدرت بدنی حرف اول و آخر در بازی‬
‫به مهین سبب متام مربیان درجه اول جهانی‬  ‫فوتبال است .‬
‫آگاهانه کلیه تاکتیک های تیمی و تکنیک های بازی را بر‬
‫اساس قدرت بدنی آنان برنامه ریزی می کنند ، تا آن جا که‬
‫دیگر شیوه های ساده و قدیمی دفاع در منطقه نزدیک دروازه ،‬
‫فنون ثابت در محله ، خط میانی و نیز دفاع ثابت کار آیی خود‬
‫را از دست داده اند . اکنون مربیان ، بازیکنانی را به‬
‫میدان می فرستند که قادر باشند بیش از 204 دقیقه یک نفس‬
‫بدوند و در متامی درگیری های زمین شرکت کنند و به اقتضای‬
‫موقعیت در کمرتین مدت از حالت دفاعی به محله و بالعکس‬
                       ‫بپردازند.‬
‫اگر این آموزش پاسخگوی سواالت اصلی مشا باشد، ما کامال به‬
                   ‫هدف خود رسیده ایم.‬


         ‫نگاهی به تاریخچه فوتبال زنان در ایران‬
‫شیرزنان: اگراز مشا بپرسند که فوتبال زنان در ایران چند‬
‫سال است که راه اندازی شده چه جوابی میدهید؟ چند نفر حدس‬
‫می زنید فوتبال زنان در ایران قدمتی 91 ساله داشته باشد؟‬
‫ما که وقتی از دهان خدیجه سپنجی نائب رئیس سابق فدراسیون‬


              ‫11‬
‫فوتبال شنیدیم که فوتبال زنان درایران سابقه ای 91 ساله‬
‫دارد برای مدتی دهامنان از تعجب باز ماند. آنطور که سپنجی‬
‫میگوید فوتبال زنان در ایران از سال 2984 میالدی آغاز شده‬
‫است. وقتی که زنان برای خنستین بار در برخی از شهرها به‬
‫عنوان دروازه بان و گاهی بازیکن وارد تیم های حملی و‬
‫خیابانی آقایان شدند.بر این اساس و با افزایش زنان عالقه‬
‫گرفت‬  ‫تصمیم‬     ‫فوتبال‬  ‫فدراسیون‬    ‫ایران،‬   ‫در‬  ‫فوتبال‬  ‫به‬  ‫مند‬
‫چندین نفر از زنان مستعد را برای آموزش در زمینه مربیگری‬
                   ‫به کالس های آموزشی فیفا بفرستد.‬
‫در طول این کالس ها مربیان ایرانی توانستند مسابقات فوتبال‬
‫زنان سنگاپور،هند و کره را که در حمل برگزاری کالس های فیفا‬
‫برگزار شده بود ببینند.با بازگشت این مربیان به کشور و‬
‫جلساتی که در داخل برگزار شد، سران فوتبال کشور تصمیم‬
‫گرفتند تیم های فوتبالی را برای پرورش زنان مستعد تشکیل‬
‫دهند.در این میان باشگاه تاج(استقالل کنونی)خنستین باشگاهی‬
‫هم‬  ‫آن‬  ‫از‬  ‫گذاشت.پس‬   ‫مترینی‬   ‫های‬    ‫کالس‬  ‫زنان‬  ‫برای‬  ‫که‬   ‫بود‬
‫باشگاههای دیگر مانند پرسپولیس، دیهیم و عقاب نیز کالس های‬
‫را برای آموزش زنان تشکیل دادند.به مهین ترتیب در شهرهای‬
                ‫خمتلف کشور نیز این روند ادامه یافت.‬
‫گاهی هم به صورت گروهی با شوهرها و برادرهایمان میرفتیم‬
                     ‫درزمین های خاکی بازی میکردیم‬
‫بتول باقری، یکی از قدیمی ترین بازیکنان حملی انزلی در این‬
‫ارتباط میگوید:"سال 8114 پس از مدت ها تالش توانستیم حملی‬
‫را به صورت رمسی برای مترین هایمان پیدا کنیم پیش از آن‬
‫و‬  ‫شوهرها‬   ‫با‬  ‫گروهی‬  ‫صورت‬   ‫به‬  ‫هم‬  ‫گاهی‬  ‫و‬  ‫کوچه‬  ‫در‬  ‫گاهی‬
‫برادرهایمان میرفتیم درزمین های خاکی بازی میکردیم اما در‬
‫سال 8114 به صورت رمسی اجازه پیدا کردیم که بدون مردان در‬
‫زمین خاکی مترین کنیم. اویل مشکالت زیادی داشتیم مثال می‬
‫آمدند به حمل مترین و مزامحت برایمان ایجاد میکردند. برخی از‬
‫مترین‬  ‫جداگانه‬     ‫صورت‬  ‫به‬  ‫ما‬  ‫که‬  ‫ببینند‬   ‫منیتوانستند‬    ‫مردها‬
      ‫میکنیم این مشکل برای ما شهرستانی ها بیشرت هم بود."‬


                     ‫21‬
‫با متام مشکالت به دلیل وجودعالقمندان زیادی که در کشور بود‬
‫فدراسیون فوتبال ایران تصمیم به تشکیل تیم فوتبال زنان‬
‫گرفت و به این ترتیب خنستین تیم ملی فوتبال زنان در ایران‬
‫تشکیل شد اما به دلیل نابسامانی اوضاع سیاسی کشوردر اواخر‬
‫رژیم گذشته و باپیروزی انقالب اسالمی در سال 9014 ، فوتبال‬
‫زنان در ایران به طور کلی فراموش شد. 14 سال بعد یعنی در‬
‫اواخر سال 4914 فوتبال زنان در ایران با مسابقات سالنی یا‬
‫الزهرا(فرح‬  ‫دانشگاه‬  ‫باردر‬  ‫خنستین‬  ‫برای‬  ‫که‬  ‫فوتسال‬  ‫مهان‬
‫سابق) برگزار شده بود تا حدودی احیا شد اما در متام طول سال‬
‫های پیش از ریاست مجهوری خامتی با وجود تالش های فائزه هامشی،‬
‫زنان تنها در مسابقات فوتسال و داخل سالن حق بازی داشتند.‬
‫با انتخاب شدن خامتی به عنوان رئیس مجهور و باز شدن فضای‬
‫سیاسی در کشور ورزش زنان هم تا حدودی آزادی بیشرتی به دست‬
‫آورد و فوتبال زنان دوباره جان تازه ای گرفت. در این زمان‬
‫تیم ملی فوتبال زنان جمددا تشکیل و برای اجنام مسابقات‬
‫آماده شد. در این زمان چندین تیم برای مسابقه به ایران‬
‫آمدند و تیم زنان کشورخنستین جتربه مسابقه با تیم های خارجی‬
                           ‫را جتربه کرد.‬
‫با گذشت زمان و اجرای طرح ادغام ورزش زنان و مردان در‬
‫ایران پستی باعنوان نائب رئیس زنان در هر فدراسیون تشکیل‬
‫شد و به این ترتیب اوضاع ورزش زنان به گواه بسیاری از‬
‫کارشناسان روبه هببودی رفت. پس از آن تیم فوتبال زنان پس‬
‫از اخذ جموز شوراى برون مرزى ورزش آماده حضور در مسابقات‬
                          ‫آ‬
‫ُسیایی شد و توانست در خنستین حضورش درمسابقات غرب آسیا‬
‫نائب قهرمان شود. پس ازآن نیز فوتبال زنان در ایران روندی‬
‫صعودی داشت.اما در این میان سال 9220 برای زنان فوتبالیست‬
‫ایرانی سال بسیار خوبی بود چرا که آهنا توانستند در مرحله‬
               ‫آ‬
‫مقدماتی جام ملت های ُسیا با غلبه برهند به مرحله دوم‬
‫مسابقات راه پیدا کنند و این خنستین جتربه جدی زنان ایرانی‬
                     ‫در عرصه فوتبال بود.‬                ‫31‬
‫این روزها با تغییر کادر فدراسیون فوتبال و رفنت خدیجه‬
‫و‬  ‫هستند‬  ‫تیم‬  ‫وضعیت‬  ‫نگران‬  ‫ها‬  ‫خیلی‬  ‫فدراسیون‬  ‫از‬  ‫سپنجی‬
‫معتقدند با وجود سیستم ارتباطی که در ایران وجود دارد ممکن‬
‫است رفنت سپنجی باعث شود خیلی ازکادرفدراسیون تغییرکند. به‬
‫هرحال باید منتظر بود و دید که زنان ایرانی با سابقه 91‬
‫ساله آیا می توانند در مرحله دوم جام ملت های آسیا موفق‬
                     ‫باشند یا.............‬


                         ‫تارخيچه بسكتبال‬
‫ورزش بسكتبال در سال 4984 میالدي توسط آموزگاري به نام دكرت‬
‫مجیزنامسیت ابداع و در استادیوم اسپرینگ فیلد ماساچوست به‬
‫منایش در آمد. در آن زمان به جاي حلقه هاي گل از سبدهاي‬
‫خمصوص كه به شكل زنبیل بودند استفاده مي شد كه توپ پس از‬
‫گل شدن در درون آهنا قرار مي گرفت كه پس از هر بار گل شدن‬
‫توپ را به وسیله نردبان از درون سبد بريون مي آوردند و به‬
‫وسیله بني طرفني در جریان بازي قرار مي دادند. هدف اصلي از‬
‫ابداع چنني ورزشي اجياد فعالیت در حمیط سر بسته اي در فصل‬
‫زمستان بود تا ورزشكاران بتوانند در این فصل نیز فعالیت‬
‫داشته و با ورزش فرم بدني و وضعیت جسماني خود را در حد‬
‫مطلوب حفظ منایند. به مهني جهت تعداد بازیكنان ناحمدود بود و‬
‫هر دفعه مي توانستند از هر تعداد دخلواه براي بازي استفاده‬
‫منایند كه كم كم قوانیين براي اجنام بازي و سایر قسمت ها وضع‬
‫منودند به طوري كه تعداد بازیكنان هر طرف 8 نفر تعیني گردید‬
‫وسپس به 9 نفر تقلیل یافت و باالخره این تعداد به 0 نفر‬
‫تثبیت یافته است. هر بازیكن میتوانست در موقع وقوع خط به‬
‫جاي كلیه بازیكنان تیم خود پرتاب آزاد را اجنام دهد. هر‬
‫تیم مي توانست از شروع تا پایان بازي توپ را در زمني خود‬
‫به طور دخلواه نگهداري مناید. هر دفعه كه توپ گل مي شد بازي‬
‫یا بني طرفني یا ( جامپ بال ) از وسط زمني ادامه مي یافت.‬
‫بازیكنان بلند قد مي توانستند در نزدیك سبد قرار گريند و‬
‫توپ را به آرامي در سبد جاي دهند ( قانون سه ثانیه وجود‬


                 ‫41‬
‫پیشرفت‬   ‫و‬  ‫حتول‬  ‫زمینه‬  ‫چند‬  ‫مسابقاتي‬   ‫با اجراي‬    ‫)‬  ‫نداشت‬
‫بسكتبال را فراهم كردند لیكن بعد از جنگ جهاني اول ( 9484‬
‫) بسكتبال ورزش رقابت آمیز و بزرگي نشد. درآن ایام سعي شد‬
‫توجه رؤساي مدارس و گردانندگان سازمان هاي ورزشي را به‬
‫تعلیم و آموزش بسكتبال جلب منایند. با این وجود و این مهه‬
‫تالش مداوم و پیگري تعلیم بسكتبال براي مربیان حالت جنيب‬
                     ‫ا‬
‫داشت و اساسً فعالیت آهنا در ورزش هاي رقابت آمیز دیگري‬
‫مانند فوتبال آمریكائي متمركز بود. چند سايل چنني وضعیيت‬
        ‫ا‬
‫ادامه داشت بعد از جنگ جهاني اول تدرجيً مربیان بسكتبال‬
‫وضعیت ثابيت پیدا كردند و فعالیتشان مؤثر واقع شد و این‬
‫ورزش شناخته گردید و به اروپا نیز كشیده شد در سال 1084‬
‫فرانسه،‬     ‫بسكتبال‬  ‫هاي‬  ‫تیم‬  ‫املللي بني‬   ‫بني‬    ‫مسابقات‬  ‫اولني‬
‫ایتالیا، انگلستان و آمریكا در پاریس برگزار گردید و از‬
‫سال 0184 فدراسیون آماتوري بسكتبال در ژنو با منایندگي چند‬
‫كشور تشكیل شد و در مسابقات املپیك 8184 براي اولني بار 10‬
‫كشور در مسابقات رمسي بسكتبال شركت منودند و آمریكا قهرمان‬
‫از‬  ‫یكي‬  ‫بسكتبال‬    ‫ورزش‬  ‫اینكه‬    ‫با‬  ‫امروز‬   ‫.‬  ‫گردید‬  ‫املپیك‬
‫سریعرتین و پرطرفدارترین ورزش هاي جهان مي باشد و بعضي از‬
‫اصول آن نیز تغیري یافته ويل هنوز اصول اساسي آن مانند زمان‬
‫دكرت نایسمیت كه در سبدهاي هلو اجنام میگرفت به قوه خود‬
‫به‬  ‫زاده‬    ‫شریف‬  ‫فریدون‬  ‫آقاي‬    ‫توسط‬  ‫ورزش‬   ‫این‬  ‫است.‬  ‫باقي‬
‫ایرانیان شناسانده شد و خدمات ارزنده اي براي پیشربد ورزش‬
‫بسكتبال اجنام داد به طوري كه براي اولني بار ایران در سال‬
         ‫9184 توانست در مسابقات املپیك لندن شركت منایند‬
‫بسكتبال مانند سایر رشته هاي ورزشي تارخيچه خاص خود را‬
‫دارد و از زمان پیدایش آن تاكنون ، تغیريات قابل مالحظه اي‬
‫در قوانني ، مقررات ، شكل بازي و دیگر ابعاد آن بوجود آمده‬
                                      ‫است.‬
‫قبل از اخرتاع رمسي ورزش بسكتبال ، ورزشهایي بوده اند كه‬
‫شباهت زیادي به بسكتبال داشته اند. در قرن دهم قبل از‬
‫میالد ، نوعي بازي به نام ’’پوك-تا-پوك‘‘ در قبایل اوملك‬


                    ‫51‬
‫(‪ )Olmecs‬مكزیك رواج داشت كه در آن از حلقه و توپي شبیه‬
‫’’پوك-تا-پوك‘‘‬    ‫شد.‬  ‫مي‬  ‫استفاده‬  ‫امروزي‬    ‫بسكتبال‬  ‫بازي‬
‫بعنوان یك جشن مذهيب شناخته مي شد. توپ بازي ، از برگ و‬
‫ساقه گیاهان مقدس ساخته شده بود و حفره هایي به منزله سبد‬
‫وجود داشت و در اطراف زمني ، جمسمه خدایان آن زمان تعبیه‬
                                 ‫شده بود.‬


‫نام‬  ‫به‬  ‫بسكتبال‬  ‫به‬  ‫شبیه‬  ‫بازي‬  ‫نوعي‬  ‫شانزدهم‬    ‫قرن‬  ‫در‬
‫’’اوالمالیتزيل‘‘ (‪ )Ollamalitzli‬در میان آزتكهاي مكزیك رایج‬
‫بود. در این بازي ، بازیكنان تالش مي كردند توپ الستیكي‬
‫توپري را وارد یك حلقه سنگي منایند و بازیكن برنده مي‬
‫توانست متام لباسهاي متاشاچیان را تصاحب كند و كاپیتان تیم‬
‫گردید.‬         ‫مي‬         ‫اعدام‬          ‫مغلوب‬
‫ورزش‬  ‫آموزگار‬  ‫یك‬   ‫مشسي)‬   ‫هجري‬  ‫(1271‬  ‫میالدي‬  ‫1891‬  ‫سال‬  ‫در‬
‫بسكتبال را ابداع كرد. این استاد ورزش ، آقاي دكرت ’’جیمز‬
‫نیسمیت‘‘ از ایالت ماساچوست آمریكا بود. او براي خنستني بار‬
‫، ورزش بسكتبال را در استادیوم ’’اسپرینگ فیلد‘‘ به منایش‬
‫درآورد. چون در فصول سرما برنامه اي براي آماده نگهداشنت‬
‫بازیكنان رشته هاي بیسبال و فوتبال آمریكایي وجود نداشت ،‬
‫نیاز به یك ورزش سالين كه بتواند با حداقل امكانات و كمرتین‬
‫خطر ، بدن بازیكنان این دو رشته را درفرم دخلواه نگه دارد‬
‫، جیمز نیسمیت را به ابداع این رشته ورزشي واداشت. در‬
‫ابتدا جباي حلق ه از سبدهاي خمصوص میوه استفاده مي شد كه‬
‫شباهت زیادي به زنبیل داشتند. علت نامگذاري ’’ ‪BASKET‬‬
‫‪ ‘‘BALL‬نیز از مهني جاست. چون ته سبدها بسته بود ، هربار كه‬
‫توپ وارد سبد مي شد با استفاده از نردبان توپ را كه در‬
‫واقع الستیك داخلي توپ فوتبال بود ، از سبد خارج مي كردند.‬
‫بعدها شكل سبد و توپ تكامل یافت و به شكل كنوني درآمد. در‬
‫ابتدا بعد از هربار گل شدن ، توپ از نیمه زمني به جریان مي‬
‫افتاد. امروز خباطر صرفه جویي در وقت ، بازي از زیر سبد‬
‫ادامه مي یابد. در ابتدا تعداد بازیكنان هر تیم ناحمدود‬


                  ‫61‬
‫بود. بعدها هر تیم مي توانست از 3 تا 10 نفر بازیكن تشكیل‬
‫شود. بعد از مدتي ، تعداد بازیكنان هر تیم به 8 نفر و سپس‬
‫2 نفر و باالخره در سال 2891 به 5 نفر رسید. در هنگام خطا ،‬
‫هركدام از بازیكنان مي توانستند پرتاب آزاد را اجنام دهند.‬
‫اما امروزه هر بازیكن ، تنها مي تواند از پرتاب آزاد‬
                ‫مربوط به خود استفاده مناید.‬
‫در ابتدا بازیكنان بلند قد زیر سبد مي ایستادند تا توپ را‬
‫وارد سبد كنند. بعدها براي جلوگريي از این موضوع ’’قانون‬
‫سه ثانیه‘‘ وضع شد. در ابتدا هر بازیكن بدون آنكه حق‬
‫دویدن داشته باشد ، مي توانست یكبار توپ را به زمني بزند.‬
‫بعدها این تعداد به 7 و 3 رسید و سپس ناحمدود گردید. درعوض‬
   ‫، قانون رانینگ(‪ )Running‬و سپس دوبل (‪ )Double‬وضع شد.‬
‫در آغاز هیچ بازیكين ، جایگزین بازیكن دیگري كه از زمني‬
‫خارج شده بود مني شد. ويل بعدها این قانون تغیري كرد و در‬
‫عوض تعداد خطاهایي كه موجب اخراج بازیكن مي شد از 7 به 5‬
‫افزایش یافت. امروزه چهار خطا از هر تیم موجب پرتاب آزاد‬
‫تیم مقابل مي گردد. در ابتدا ، بازي از دو نیمه 51 دقیقه‬
‫اي تشكیل مي شد. بعدها این زمان به 17 دقیقه براي هر نیمه‬
‫و 51 دقیقه اسرتاحت بني دو نیمه افزایش یافت. هم اكنون بازي‬
‫از چهار پریود (دوره) 11 دقیقه اي تشكیل مي شود كه زمان‬
‫اسرتاحت بني پریود اول و دوم 7 دقیقه ، زمان اسرتاحت بني‬
‫پریود دوم و سوم 51 دقیقه و زمان اسرتاحت بني پریود سوم و‬
‫چهارم هم 7 دقیقه است. مهچنني در قوانني پیشني ، هر تیم مي‬
‫توانست از آغاز تا پایان بازي ، توپ را در زمني خود نگه‬
‫دارد. براي جلوگريي از این وضعیت ، در سال 1381 ، قانون 11‬
‫ثانیه وضع گردید. امروز این زمان به هشت ثانیه كاهش یافته‬
‫است. در ابتدا بازیكنان تنها با یك دست دریبل مي كردند و‬
‫دریبل كننده جماز به شوت كردن نبود. این قانون ، بعدها‬
                  ‫بصورت فعلي اصالح گردید.‬
‫اولني مسابقه بني دو تیم در سال 7891 اجرا شد. رهربي یكي از‬


              ‫71‬
‫آلونر‬  ‫’’آمرس‬  ‫را‬  ‫دیگري‬  ‫و‬  ‫نیسمیت‘‘‬   ‫’’جیمز‬  ‫را‬  ‫ها‬   ‫تیم‬
‫واستگ‘‘ بعهده داشت. پس از این مسابقه ، حمبوبیت بسكتبال‬
‫در بني جوانان بیشرت شد. در سال 1891 اولني تیم بانوان تشكیل‬
‫گردید و قوانني بسكتبال بانوان در سال 8891 میالدي منتشر‬
                                 ‫گردید.‬


‫این ورزش در آغاز با سرعت كم و به كندي اجنام مي شد. زمني‬
‫بازي نیز در ابتدا به سه قسمت تقسیم مي شد و فعالیت‬
‫بازیكنان هر ناحیه ، تنها در حمدوده مربوط به خود جماز بود.‬
‫بعدها كه بازي سرعت بیشرتي یافت ، زمني بازي نیز به دو قسمت‬
‫تقسیم شد. شوت جفت خنستني بار در سال 1381 به منایش درآمد.‬
‫دانشگاه‬  ‫دانشجوي‬    ‫سيت‘‘‬  ‫لویي‬   ‫’’هنگ‬  ‫را‬  ‫شوت‬   ‫نوع‬   ‫این‬
‫استانفورد آمریكا در ایالت كالیفرنیا ابداع منوده بود. این‬
     ‫ابتكار جذابیت بسكتبال را نزد جوانان افزایش داد.‬
‫در سال 7381 فدراسیون آماتوري بسكتبال (‪ )FIBA‬در ژنو با‬
‫منایندگي چند كشور تشكیل شد. از آن پس بسكتبال به رشته هاي‬
‫ورزشي املپیك پیوست. اولني دوره مسابقات در سال 1381 در‬
            ‫املپیك برلني ، با شركت 17 تیم برگزار شد.‬
‫این ورزش در سال 0131 مشسي ، توسط ’’فریدون شریف زاده‘‘ كه‬
‫در آن زمان در كشور تركیه دانشجو بود به ایران شناسانده‬
‫شد و ابتدا در ’’كاجل الربز‘‘ رواج یافت. باالخره ده سال بعد‬
‫، یعين در سال 9081 تیم بسكتبال كشورمان در املپیك لندن شركت‬
                                   ‫منود.‬

                      ‫13 قانون اولیه بسکتبال‬
‫تاریخچه‬  ‫به‬   ‫سایت‬  ‫بازدیدکنندگان‬   ‫عالقمندی‬  ‫به‬   ‫توجه‬   ‫با‬
‫بس کتبال، در این پست براتون یکی از اسناد تاریخی این رشته‬
‫زیبا و پرطرفدار رو ذکر می کنم که از امهیت ویژه ای در‬
‫تاریخ بسکتبال برخورداره. مقایسه این قوانین با قوانین‬
‫امروزی می تونه به نوعی پیشرفت این ورزش رو ظرف بیش از یک‬
‫قرن گذشته نشون بده و از طرف دیگه ظرائفی رو نشون میده که‬


                  ‫81‬
‫از مهون ابتدای طراحی مورد نظر قرار گرفنت و تا حبال هم‬
‫هسنت.‬                           ‫پابرجا‬


‫قوانین اولیه بسکتبال که توسط دکرت جیمز نایسمیث در دسامرب‬
‫سال 1891 در اسپرینگ فیلد ماساچوست نوشته شد، در ژانویه‬
‫سال 7891در روزنامه کاجل اسپرینگ فیلد به نام مثلث منتشر‬
                             ‫گردید.‬


‫دست نوشته اصلی این قوانین که پس از حدود 111 سال در معرض‬
‫دید عموم قرار گرفت در سال 5117 از طرف بنیاد بین املللی‬
‫بسکتبال دکرت نایسمیث، به سرپرستی نوه مبدع بسکتبال، برای‬
           ‫فروش به مبلغ 11 میلیون دالر عرضه شد.‬
      ‫31 قانون اولیه بسکتبال توسط دکرت جیمز نایسمیث‬
‫1- توپ را می توان با یک یا هر دو دست به هر جهتی پرتاب‬
                              ‫کرد.‬
‫7- به توپ می توان با یک و یا هر دو دست به هر جهتی ضربه‬
‫نیست).‬   ‫جماز‬    ‫توپ‬  ‫به‬   ‫زدن‬      ‫(مشت‬    ‫زد‬
‫3- بازیکنان منی توانند با توپ بدوند اما می توانند آنرا‬
‫از حملی که دریافت کرده اند پرتاب کنند. بازیکنی که در حال‬
‫دویدن با سرعت توپ را دریافت می کند درصورتیکه سعی در‬
‫است.‬       ‫مستثنی‬       ‫کند‬          ‫توقف‬
‫0- توپ باید در یا بین دستان گرفته شود و از بدن منی توان‬
‫کرد.‬    ‫استفاده‬     ‫توپ‬      ‫گرفنت‬      ‫برای‬
‫5- تنه زدن، نگه داشنت، هل دادن، پشت پا زدن و یا ضربه زدن‬
‫به بازیکن حریف به هر شکل جماز منی باشد. اولین ختلف از این‬
‫قانون توسط هر یک از بازیکنان بعنوان خطا حمسوب شده و‬
‫دومین خطا باعث اخراج وی تا کسب امتیاز بعدی می گردد. در‬
‫صورتیکه قصد آسیب رسانی مشهود باشد، بازیکن برای متام طول‬
           ‫بازی اخراج شده و حق جایگزینی ندارد.‬
‫1- مشت زدن به توپ خطا حمسوب می شود و ختلف از قوانین مشاره‬              ‫91‬
‫بود.‬    ‫خواهد‬     ‫5‬       ‫و‬      ‫0‬     ‫3،‬
‫2- در صورتیکه هر یک از طرفین 3 خطای متوالی اجنام دهد، یک‬
‫گل برای حریف منظور خواهد شد (منظور از متوالی اینست که‬
        ‫حریف در فاصله این خطاها مرتکب خطا نشود).‬
‫9- گل زمانی اتفاق می افتد که توپ با ضربه و یا پرتاب از‬
‫زمین به داخل سبد وارد شده و در آن باقی مباند، مشروط بر‬
‫اینکه مدافعین گل را ملس نکرده و مزامحتی برای آن ایجاد‬
‫نکرده باشند. در صورتیکه توپ روی کناره ها باقی مباند و‬
        ‫حریف سبد را حرکت دهد، گل حمسوب خواهد شد.‬
‫8- در صورتیکه توپ از زمین خارج شود باید توسط اولین نفری‬
‫که آنرا ملس می کند به داخل زمین پرتاب گردد. در صورت‬
‫اختالف نظر، سرداور باید توپ را مستقیما بداخل زمین پرتاب‬
‫کند. پرتاب کننده، برای پرتاب توپ از بیرون زمین، 5 ثانیه‬
‫زمان در اختیار دارد. در صورت ختلف، توپ به حریف واگذار می‬
‫شود. اگرهر یک از طرفین در تاخیر بازی پافشاری کنند،‬
‫کرد.‬  ‫خواهد‬  ‫اعالم‬  ‫را‬     ‫تیم‬    ‫آن‬  ‫خطای‬  ‫سرداور‬
‫11- داور مسئول قضاوت برای بازیکنان است و باید خطاها را‬
‫یادداشت کرده و سرداور را پس از 3 خطای متوالی مطلع کند.‬
‫مهچنین وی می تواند بازیکنان را بر اساس قانون 5 اخراج‬
                               ‫کند.‬
‫11- سرداور مسئول قضاوت روی توپ است و باید در مورد زمانی‬
‫که توپ در جریان بازی است یا خارج از زمین است و مالکیت‬
‫توپ و مهچنین حماسبه وقت تصمیم گیری کند. سرداور باید گل‬
‫شدن توپ را تعیین کند، امتیازات را حماسبه مناید و سایر‬
             ‫وظائف معمول سرداور را اجنام دهد.‬
‫71- زمان بازی دونیمه 51 دقیقه ای و یک اسرتاحت 5 دقیقه ای‬
                         ‫بین دونیمه است.‬
‫31- تیمی که بیشرتین امتیازات را در این زمان بدست آورد‬
‫برنده اعالم می شود. در صورت تساوی، با موافقت کاپیتاهنای 7‬
      ‫تیم، بازی تا کسب یک گل دیگر قابل ادامه است.‬               ‫02‬
                                  ‫تارخيچه واليبال‬
‫واليبال در سال 1895 ميالدي مطابق با سال 1275 مشسي توسط ويليام .ج‬
‫. مورگان مدير ‪ Y.M.C.A‬در هوليک ايالت ماساچوست آمريکا ابداع‬
‫شد. درابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود ودليل انتخاب‬
‫فراوان‬   ‫حمبوبيت‬  ‫تأثري‬   ‫حتت‬  ‫بود.‬   ‫نامعلوم‬  ‫مهگام‬  ‫براي‬  ‫نام‬  ‫اين‬
‫بسکتبال در بني عامه، مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود‬
‫ورزشي را به وجود آورد که بازي ازروي تور اجنام گريد و لذت خبش‬
‫باشد. مورگان با استفاده ازتوئي توپ بسکتبال که به دليل سبکي‬
‫وزن به دست ها آسيب مني رساند بازي را شروع کرد. با وجود اينکه‬
‫به طور آهسته و کند از ‪ Y.M.C.A‬آغاز شد ويل طويل نکشيد که در‬
           ‫کليه شهرهاي ماساچوست و نيوانگالند عموميت يافت.‬
‫دراسپرينگ فيلد، دکرت ت-آهالستيگ با مشاهده بازي، مينتونت را‬
‫به واليبا ل تغيري نام داد، زيرا قصد اساسي از بازي کردن،‬
‫فرستادن و برگشت دادن (ردو بدل کردن) توپ از روي تور است که‬
‫کلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص مي سازد. با اينکه‬
‫واليبال در آغاز ورزش سالين بود و در حمل هاي سرپوشيده بازي آن‬
                    ‫ا‬
‫اجنام مي شد و اساسً براي فعاليت هاي سرگرم کننده پيشه وران و‬
                             ‫جت‬
‫ّار اختصاص يافته بود ويل کم کم به زمني هاي روباز کشيده شد و‬
‫به عنوان يکي از فعاليت هاي جالب توجه تابستاني درآمد و به‬
                             ‫د‬
‫شّت تعقيب مي شد. در آغاز براي بازي واليبال قوانني خاصي تدوين‬
‫نشده بود، هر فرد و در هر کشوري به ميل خود و به طريق خمتلف با‬
‫توپ باي مي کردند. رفته رفته واليبال در مناطق و نواحي خمتلف‬
‫جهان گسرتش مي يافت. مهچنان که هر ابداع يا اخرتاعي در آغاز با‬
‫نواقص مهراه بوده و به مرور زمان تکميل و رفع نواقص مي شود،‬
‫واليبال نيز ازاين قاعده مستثين نبود و کم کم قوانني براي اين‬
‫بازي وضع شد و روش ها و حرکات تکنيکي جايگزين حرکات قبلي‬
                                       ‫گرديد.‬
‫پوئن‬  ‫57‬  ‫بازي‬   ‫ست‬  ‫هر‬  ‫امتيازات‬    ‫که‬  ‫شد‬  ‫پذيرفته‬   ‫1185‬  ‫درسال‬
                                 ‫باشد.‬  ‫(امتياز)‬
                   ‫درسال 7585 سيستم چرخش به تصويب رسيد.‬
  ‫درسال 2585 پذيرفته شد که هر ست بازي 15 پوئن (امتياز) باشد.‬
                     ‫12‬
‫درسال 9585 تعداد بازيکنان هر طرف زمني 6 نقر پيشنهاد شد که‬
                       ‫مورد قبول عامه قرار گرفت.‬
‫درسال 5785 موافقت شد که هرتيم با سه ضرب توپ را به طرف ديگر‬
                                 ‫بفرستد.‬
            ‫درسال 1785 اندازه زمني بازي 8×95 مرت تعيني شد.‬
‫به مرور در سال هاي بعد، قوانني فراواني براي اين بازي وضع شد‬
‫و در بسياري از قوانني قبلي نيز تغيرياتي حاصل گشت که هنوزهم‬
‫اين تغيريات (سال1117) ادامه دارد و هر چهار سال يک بار در‬
‫کنگره بني املللي واليبال تغيرياتي در قوانني بازي به تصويب مي‬
‫رسد و در آخرين کنگره جهاني که درسال 9885 ميالدي (2215 مشسي) هم‬
‫زمان با برگزاري چهاردمهني دوره مسابقات واليبال جهاني مردان و‬
‫سيزدمهني دروه زنان در ژاپن برگزار شد با تصويب و تغيري قوانني‬
‫مانند روش امتياز گريي با برد رايل، امتيازات 17 براي ست هاي‬
‫اول، دوم، سوم و چهارم و امتيازات 15 براي ست پنجم و مهچنني‬
‫تصويب بازيکن دفاعي ليربو، به کار بردن روش جديد دگرگوني و‬
‫هيجان فراواني دربازي واليبال به وجود آورده است. اولني کشور‬
‫خارجي که واليبال را پذيرفت، کشور کانادا و به سال 1185 بود.‬
‫(سازمان جوانان مسيحي) در معريف اين ورزش به‬              ‫ا‬
                            ‫اساسً هنضت ‪Y.M.C.A‬‬
‫ديگر کشورهاي جهان و تعميم آن سهم فراواني دارد. بازي واليبال‬
‫در پايان سال1185 به هندوستان و در سال هاي 1185 به کوبا، 8185‬
‫به پورتريکو، 1585 به فيليپني، 7585 به اوروگوئه، 1585 به چني و‬
‫2585 به ژاپن و به تدريج ازسال 1585 به بعد توسط سربازان قواي‬
‫آمريکا و مستشاران و اشخاص ديگر به کشورهاي اروپائي از قبيل‬
‫فرانسه، چکسلواکي، هلستان، شوروي و بلغارستان و ساير کشورهاي‬
‫اروپائي معريف شد و تعميم يافت. ويل بسبب بيگانه بودن اين ورزش‬
‫مي‬  ‫صورت‬  ‫کندي‬   ‫به‬  ‫آن‬  ‫قبول‬  ‫امر‬  ‫درابتدا‬  ‫اروپائيان‬  ‫براي‬
‫فرانسه، چکسلواکي و هلستان سه کشوري بودند که قبل‬          ‫پذيرفت.‬
           ‫ل‬
‫ازديگران اقدام به تشکيل فدراسيون مّي واليبال در کشور خود‬
‫منودند. کشور شوروي که در سال1785 اقدام به تأسيس اجنمن مّي‬
 ‫ل‬
‫واليبال منود براي پيشرفت و دگرگوني آن فعاليت زيادي به عمل‬
‫و‬  ‫تکنيک‬  ‫پيشرفت‬  ‫در‬  ‫که‬  ‫است‬  ‫کشورهائي‬  ‫از‬  ‫شوروي‬  ‫ال‬
                                ‫اصوً‬  ‫آورد.‬
‫تاکتيک واليبال و تنظيم قوانني درجهان سهم به سزائي دارد و‬
‫براي قهرماني در مسابقات است که قدرت بزرگ جهاني به حساب مي‬


                    ‫22‬
‫آيد. کشورهاي فرانسه، چکسلواکي و هلستان پس از تشکيل فدراسيون‬
                             ‫ل‬
‫مّي مصمم شدند که با کمک کشورهاي ديگر فدراسيون بني املللي را‬
‫تأسيس منايند و در سال 6185 بينگام بازي هاي املپيک در برلني آملان‬
 ‫و‬
‫در اين زمينه فعاليت زيادي منودند ويل با آغاز جنگ بني املللي دّم‬
 ‫ل‬
‫و طغيان آن در اروپا اقدامات آنان متوقف شد. به طور کّي‬
‫تغيريات و پيشرفت واليبال را ميتوان به سه دوره تقسيم منود،‬
‫دوره اّل ازسال آغاز تا سال 9585، دوره دّم ازسال 8585 تا سال‬
          ‫و‬                ‫و‬
‫6185 و دوره سّم از سال 2185 به بعد که تغيريات و پيشرفت اساسي‬
                       ‫و‬
‫واليبال در دوره سوم صورت پذيرفته است. پس از جنگ بني املللي‬
   ‫ا‬                          ‫و‬
‫دّم، فعاليت هاي فراوان براي حرکت جديد به واليبا ل جمددً آغاز‬
‫شد و اولني مسابقه بني املللي درقاره اروپا بني دو کشور فرانسه و‬
‫تأسيس‬  ‫براي‬   ‫پيگريي‬  ‫گرديد.‬  ‫برگزار‬  ‫پاريس‬  ‫شهر‬  ‫در‬  ‫چکسلواکي‬
‫فدراسيون بني املللي واليبال ادامه يافت. مذاکرات بني سه کشور‬
‫فرانسه، چک و هلستان منتج به موافقت در جهت تشکيل کنگره ويژه‬
              ‫براي تأسيس احتاديه بني املللي واليبال گرديد.‬
‫سراجنام در تاريخ آوريل 2185 کنگره اي با شرکت منايندگان چهارده‬
‫کشور از سراسر جهان در پاريس برگزار و موافقت شد فدراسيون بني‬
‫املللي واليبال (‪ ) F.I.V.B‬تأسيس گردد که اين فدراسيون در پاريس‬
‫تشکيل شد و آقاي پل ليبود از کشور فرانسه به عنوان اولني رئيس‬
‫فدراسيون بني املللي واليبال انتخاب شد. به زودي کشورهاي زيادي‬
‫درخواست عضويت خود را براي پيوسنت به فدراسيون بني املللي اعالم‬
‫منودند که امروز اين فدراسيون حدود 257 کشور عضو دارد (سال 1117)‬
‫و بيش از 117 ميليون نفر از مردم جهان واليبال بازي مي کنند.‬
‫اولني رئيس انتخابي فدراسيون بني املللي واليبال آقاي پل ليبود‬
‫از کشور فرانسه تا سال 1985 (يعين 21 سال متام) رياست فدراسيون‬
‫و توانست با کمک ساير اعضاء‬       ‫بني املللي را با قدرت برعهده داشت‬
‫اين فدراسيون را در رديف فعال ترين فدراسيون ها، و واليبال را‬
‫تأسيس‬  ‫از‬  ‫پس‬  ‫درآورد.‬   ‫جهاني‬  ‫هاي‬  ‫ورزش‬  ‫ترين‬  ‫بزرگ‬  ‫زمره‬  ‫در‬
‫فدراسيون بني املللي، کميته هاي خمتلفي در داخل آن به وجود آمد و‬
‫برنامه مسابقات رمسي بني املللي تنظيم و آغاز شد. درسال 8185 اولني‬
‫دوره مسابقات جهاني واليبال براي مردان درپراگ و درسال 7185‬
‫دومني دوره مسابقات جهاني مردان و اولني دوره مسابقات جهاني‬
‫زنان در مسکو برگزار شد. برنامه اين مسابقات بطور منظم هرچهار‬                    ‫32‬
‫سال يکبار تاکنون درکشورهاي خمتلف اجنام شده است. در سال 9885‬
‫دوره چهاردهم مسابقات جهاني مردان با شرکت 17 تيم و دوره‬
‫سيزدهم مسابقات جهاني زنان با شرکت 65 تيم در کشور ژاپن اجنام‬
‫يافت. (تيم ملي واليبال بزرگساالن ايران در اين مسابقات شرکت‬
‫منود) و به سبب امهييت که واليبال در بني ورزش ها به دست آورد، در‬
‫سال 1685 مسابقات واليبال مردان و زنان به برنامه بازي هاي‬
‫املپيک توکيو اضافه شد که تاکنون (سال 1117) درنه دوره از بازي‬
‫هاي املپيک برنامه هاي آن امهيت خاصي اجنام شده است. عالوه بر‬
‫مسابقات قهرماني جهان و املپيک، مسابقات واليبال مردان و زنان‬
‫در سراسر جهان با عنوان هاي: جام جهاني، ليگ جهاني، قهرماني‬
‫اروپا، پان آمريکن، قهرماني آسيا، بازي هاي آسيائي، واليبال‬
‫ساحلي، جهاني دانشجويان (يونيور سياد)، قهرماني آفريقا، ارتش‬
‫قهرماني‬  ‫جهان،‬  ‫هاي‬  ‫آهن‬  ‫راه‬   ‫زنان،‬  ‫گراندپري‬  ‫جهان،‬  ‫هاي‬
‫ناشنوايان، قهرماني معلولني، پاراملپيک معلولني، قهرماني کشورهاي‬
‫عربي، چهارتيم برتر، جايزه بزرگ، ستاره ها و تورمننت هاي بني‬
‫املللي و دوستانه و غريه درگروه هاي سين نوجوانان، جوانان و‬
‫بزرگساالن بطور منظم اجنام مي شود.درتارخيچه واليبال جهان بايد‬
‫کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنيک ها، تاکتيک ها و‬
‫آمادگي جسماني در واليبال معريف منود (دگرگون کننده در سرويس،‬
‫ساعد، انواع تاس ها، توپ گريي و انواع آبشارهاي سرعت با پاس‬
          ‫هاي کوتاه الف و ب و ترکييب و به ويژه بدنسازي).‬          ‫تاريخچه كوتاهی از پيدايش و تكامل تنيس روی میز‬
‫توضیح در این مورد كه بازی تنیس روی میز، كی ، چگونه و‬
‫كجا به وجود آمد بی هنایت مشكل است . عقاید در مورد منشاء‬
           ‫ا‬          ‫ا‬
‫این بازی شدیدً مغایرهم هستند. دقیقً منی توان تاریخ و حمل‬
‫پیدایش این ورزش را تعیین منود. به طور كلی آغاز تاریخ‬
‫تنیس روی میز را می توان از اواخر قرن نوزدهم دانست و این‬
‫هم زمانی بود كه تنیس روی میز جای خود را از اطاقها و‬
‫بدین‬  ‫و‬  ‫كرد‬  ‫عوض‬  ‫مسابقات‬  ‫سالنهای‬    ‫با‬  ‫خصوصی‬  ‫زیرزمینهای‬
‫ترتیب ورزشی كه یك نوع تفریح خصوصی و خاص طبقه اشراف بود‬
                   ‫به یك ورزش عمومی تبدیل گشت .‬


                 ‫42‬
‫ورزش تنیس روی میز در آغاز در آسیا ، انگلستان یا نزد‬
‫سرخپوستان آمریكای مشالی و جنوبی به طور ابتدایی بازی می‬
‫در ابتدا برای بازی دراین ورزش از راكتهای شبكه دار‬               ‫شد.‬
‫مثل راكت تنیس و توهپای پارچه ای كه به صورت گلوله حمكم‬
‫شد‬  ‫می‬   ‫باد‬  ‫كه‬  ‫كوچكی‬   ‫الستیكی‬   ‫توپ‬   ‫یا‬  ‫بود،‬   ‫شده‬  ‫پیچیده‬
‫استفاده می كردند، تا اینكه كم كم راكتهای شبكه دار جای‬
‫خود را با راكتهای چوبی دسته بلند و باریك و پوشیده از‬
‫سابق‬   ‫رییس‬  ‫كردند.‬   ‫عوض‬    ‫راكت‬  ‫ختته‬  ‫دردوطرف‬    ‫گوساله‬  ‫پوست‬
‫فدراسیون بین املللی تنیس روی میز آقای "ایورمونتا گو" از‬
‫انگلیس كه ساهلا دراین پست بود منشاء بازی تنیس روی میز را‬
‫از سرخپوستان می دانست. هنگامی كه در سال 1891 "جیمز گیب"‬
   ‫ا‬
‫انگلیسی، توپ خمصوصی كه جنس آن از سلولوئید( تقریبً مهجنس‬
‫توهپای فعلی) بود درست كرد، حتولی بزرگ در این ورزش ایجاد‬
‫منود. راحتی و كنرتل این توپ در هنگام بازی باعث رونق و‬
‫معروفی ت بیشرت این ورزش گردید و به خاطر صدای پینگ و پنگ‬
‫كه از برخورد راكت با توپ سلولوئیدی ایجاد می شد، نام این‬
‫ورزش را كه به اسم "گوسیما" یا "فلیم فالم" یا "ویف وایف"‬
‫یا "پیم پام" متداول بود به "پینگ پنگ" تغییر یافت . این‬
‫اصطالح در انگستان حتت مشاره 12181 به احنصار ثبتی رسید. اما‬
‫چون این ورزش مقررات و قوانین خمصوصی نداشت، بازیكنان هر‬
‫كشور به فراخور حال و موقعیت و عالقه خود هر طور كه مایل‬
‫بودند بازی می كردند و طول و عرض میز یا بلندی و كوتاهی‬
‫آن در نزد كشورهای خمتلف متفاوت بود ، یا بلندی و كوتاهی‬
‫تورمیز یك كشور با تور میز كشورهای دیگر هم سطح نبود. به‬
‫دلیل مهین نامهاهنگی هر كس فقط می توانست روی میز منتخب خود‬
‫كه عادت كرده بود هبرت بازی كند. در آن زمان "السچلوپارمتان"‬
‫جماری و در ساهلای بعد "شومن واریته" با كفشهای قالبدار و‬
‫می‬  ‫ظاهر‬   ‫صحنه‬   ‫در‬  ‫ابریشمی‬   ‫مشكی‬    ‫پیراهن‬  ‫و‬  ‫مشكی‬   ‫شلوار‬
‫و متاشاچیان را با فوت و فن هایی از بازی تنیس روی‬               ‫شدند‬
‫در‬  ‫آهنا‬  ‫خاص‬   ‫هنرمنایی‬   ‫و‬  ‫شگرد‬   ‫.‬  ‫كردند‬  ‫می‬  ‫سرگرم‬   ‫میز‬
                     ‫52‬
‫برگرداندن توهپا از داخل یك لیوان بود، هنری كه امروز فقط‬
             ‫تعداد كمی از بازیكنها بدان تسلط دارند.‬
‫در سال 5181 یك انگلیسی به نام " گود" به روی راكتهای‬
‫چوبی، قطعه ای الستیك موج دار( دندانه دار) قرار داد و‬
‫و‬  ‫ها‬  ‫پیچ‬  ‫آن‬  ‫به‬  ‫كه‬  ‫گرفتند‬  ‫یاد‬  ‫بازیكنان‬  ‫وسیله‬  ‫بدین‬
‫سرعتهای گوناگون به توپ بدهند و بدین ترتیب راكتهای روكش‬
‫الستیكی دانه دار به سرعت مورد قبول عامه قرار گرفت و جای‬
‫راكتهای چوب پنبه ای و چوبی را گرفت ونیز راكتهایی ساخته‬
‫شد كه روكشهای خمملی داشتند. در آغاز، بازی تنیس روی میز‬
‫شامل محله از یك طرف و ضربه ای از طرف دیگر بود كه به‬
  ‫عنوان جواب این محله( دفاع) از طرف دیگر میز داده می شد.‬
‫از سال 1781 یك جتارختانه ورزشی برای تبلیغ عالمت كاالی جتارتی‬
‫اش از نام پینگ پنگ استفاده كرد و به مهین علت بعدها نام‬
‫این ورزش از پینگ پنگ به تنیس روی میز تغییر داده شد. در‬
‫سال 1781 فدراسیون بین املللی تنیس روی میز تأسیس شد و با‬
‫كمكدكرت"لی من" قوانین و مقررات خاص و یكنواخت تنیس روی‬
‫میز را تصویب كرد. از مهین سال مسابقات جهانی تنیس روی میز‬
‫آغاز شد كه اولین دوره آن در لندن برگزار شد. از سال 8381‬
‫تا 1081 به علت وقوع جنگ جهانی دوم مهه فعالیتها و مسابقات‬
‫جهانی این ورزش تعطیل شد. درسال 2081 یعنی بعد از جنگ دوم‬
                     ‫ا‬
‫جهانی جمددً مسابقات جهانی شروع شد و تا كنون بدون وقفه‬
                           ‫اجنام شده است.‬
‫از سال 1781 تا 7581 این ورزش كه بیشرت با راكتهای ختته ای‬
‫پوشیده از الستیك دانه دار در دو طرف چوب راكت و با روش‬
‫دفاعی بازی می شد را به علت كسب عناوین خمتلف قهرمانی توسط‬
‫اروپایی ها می توان عصر اروپایی ها دانست و دهه سال 1581‬
‫را كه به دلیل ظهور و درخشش ژاپنی ها و معرفی روشپن‬
‫هولدر( گرفنت راكت به شكل مداد) و ارائه ضربه های فورهند و‬
‫بازی هتامجی نزدیك به میز به وسیله راكتهای اسفنجی و رقص پا‬
‫توسط آهنا و كسب اغلب عناوین قهرمانی این ورزش، این دهه را‬
‫نیزعصر ژاپنی ها نامید. ژاپنی ها تا سال 1181 این برتری‬


                  ‫62‬
‫مطلق را حفظ كردند و مهواره ستاره مسابقات جهانی بودند. در‬
‫سال 8581جنگ كوتان اولین بازیكن چینی بود كه كاپ انفرادی‬
‫مردان جهان را با خود به پكن برد . از 1181 تا 2181 كه‬
‫چینی ها در مسابقات جهانی حضور پیدا كردند و گوی رقابت را‬
‫از ژاپنی ها گرفته بودند و قهرمان بی چون و چرای تنیس روی‬
‫میز دنی ا شدند و عناوین انفرادی و تیمی مردان را در‬
‫مسابقات جهانی 1181 پكن، 3181 پراگ و 5181 لوبلیانا را به‬
‫خود اختصاص دادند عصر چینی ها نامیده شد. در ضمن ، ضربه‬
‫(ضربه های پیچدار و مارپیچی) از سال 1181 توسط‬        ‫هایلوپ‬
‫ژاپنی ها اخرتاع شد كه با استقبال عامه روبرو شد( این ضربه‬
‫به وسیله الستیكهای اسفنجی دانه دار پشت رو شده و معكوس‬
‫زده می شود) در طول ساهلای 1181 تا 3981 عناوین قهرمانی در‬
‫اختیار ژاپنی ها ، چینی ها و تا حدی جماری ها بوده است كه‬
      ‫از این میان فاتح مطلق مهچنان چینی ها بوده اند.‬
‫عقاید و نظرات متفاوتی درباره زمان و مکان پیدایش ورزش‬
‫تنیس روی میز وجود دارد اما به طور کلی می توان اواخر قرن‬
‫نوزدهم را آغاز تاریخ این رشته دانست. رئیس سابق فدراسیون‬
‫بین املللی تنیس روی میز اقای "ایورمونتاگو" منشا این بازی‬
         ‫را از سرخ پوستان امریکای مشالی می دانست.‬
‫در ابتدا برای بازی تنیس روی میز از راکت های شبکه دار‬
‫مهانند راکت تنیس و توهپای پارچه ای که به صورت گلوله حمکم‬
‫پیچیده شده بود استفاده می شد تا اینکه کم کم این نوع‬
‫راکت ها جای خود را به راکت های چوبی دسته بلند و باریک‬
       ‫که در دو طرف پوشیده از پوست گوساله بود داد.‬
‫سلولوئید‬  ‫جنس‬  ‫از‬  ‫خمصوصی‬  ‫توپ‬  ‫انگلیسی‬  ‫یک‬  ‫۱۸۹۰‬  ‫سال‬  ‫در‬
‫(تقریبا مهجنس توهپای فعلی) ساخت و این موجب حتولی عظیم و‬
‫رونق بیشرت این بازی شد.بدلیل صدایی که از برخورد راکت با‬
‫توپ سلولوئیدی ایجاد می شد نام این ورزش که در ابتدا‬
‫"گوسیما" بود به "پینگ پونگ" تغییر یافت.در سال ۱۱۸۰ یک‬
‫انگلیسی دیگر به نام "گود" به روی راکت های چوبی قطعه ای‬                ‫72‬
‫از الستیک موج دار قرار داد و بدین ترتیب بازیکنان می‬
       ‫توانستند به توپ سرعت و پیچ های خمتلف بدهند.‬
‫سال ۱۹۸۰ یک شرکت جتاری ورزشی برای تبلیغ بیشرت کاالی جتاری‬
‫اش از نام پینگ پونگ استفاده کرد و به مهین علت بعد ها نام‬
  ‫این ورزش از پینگ پونگ به " تنیس روی میز تغییر یافت.‬
‫در سال ۱۹۸۰ فدراسیون بین املللی تنیس روی میز تاسیس شد و‬
‫با کمک دکرت "لی من" قوانین و مقررات خاص و یکنواختی برای‬
‫این ورزش تصویب شد. از مهین سال هم مسابقات جهانی تنیس روی‬
            ‫میز به میزبانی شهر لندن آغاز شد.‬
‫از سال ۱۹۸۰ تا ۹۱۸۰ را به علت کسب عناوین خمتلف قهرمانی‬
‫توسط اروپایی ها می توان عصر اروپایی ها نامید. اما دهه‬
‫۱۱۸۰ با درخشش ژاپنی ها و ابداع روش "پن هولدر" (گرفنت‬
‫راکت بشکل مداد ) و ارائه ضربات فورهند و بازی هتامجی نزدیک‬
‫به میز آهنا مهراه بود. اما از سال ۰۱۸۰ به بعد چینی ها گوی‬
‫سبقت را از رقیب شرق آسیایی خود ربودند به طوری که آهنا هم‬
      ‫اکنون نیز قدرت درجه یک این رشته حمسوب میشوند.‬
‫اما در ایران ورزش تنیس روی میز ازسال ۱۰۱۰ مشسی توسط‬
‫مستشاران انگلیسی در شهر های نفت خیز جنوب آغاز و کم کم‬
‫توسعه یافت. اولین فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز در‬
‫سال ۱۹۱۰ مشسی به ریاست " آقا خان خبتیار " تشکیل شد و یک‬
‫سال پس از آن هم ایران به عضویت فدراسیون بین املللی این‬
                       ‫رشته در آمد‬
‫عقاید و نظرات متفاوتی درباره زمان و مکان پیدایش ورزش‬
‫تنیس روی میز وجود دارد اما به طور کلی می توان اواخر قرن‬
‫نوزدهم را آغاز تاریخ این رشته دانست. رئیس سابق فدراسیون‬
‫بین املللی تنیس روی میز اقای "ایورمونتاگو" منشا این بازی‬
        ‫را از سرخ پوستان امریکای مشالی می دانست.‬
‫در ابتدا برای بازی تنیس روی میز از راکت های شبکه دار‬
‫مهانند راکت تنیس و توهپای پارچه ای که به صورت گلوله حمکم‬
‫پیچیده شده بود استفاده می شد تا اینکه کم کم این نوع‬
              ‫82‬
‫راکت ها جای خود را به راکت های چوبی دسته بلند و باریک‬
       ‫که در دو طرف پوشیده از پوست گوساله بود داد.‬
‫سلولوئید‬  ‫جنس‬  ‫از‬  ‫خمصوصی‬  ‫توپ‬  ‫انگلیسی‬  ‫یک‬  ‫۱۸۹۰‬  ‫سال‬  ‫در‬
‫(تقریبا مهجنس توهپای فعلی) ساخت و این موجب حتولی عظیم و‬
‫رونق بیشرت این بازی شد.بدلیل صدایی که از برخورد راکت با‬
‫توپ سلولوئیدی ایجاد می شد نام این ورزش که در ابتدا‬
‫"گوسیما" بود به "پینگ پونگ" تغییر یافت.در سال ۱۱۸۰ یک‬
‫انگلیسی دیگر به نام "گود" به روی راکت های چوبی قطعه ای‬
‫از الستیک موج دار قرار داد و بدین ترتیب بازیکنان می‬
         ‫توانستند به توپ سرعت و پیچ های خمتلف بدهند.‬
‫سال ۱۹۸۰ یک شرکت جتاری ورزشی برای تبلیغ بیشرت کاالی جتاری‬
‫اش از نام پینگ پونگ استفاده کرد و به مهین علت بعد ها نام‬
  ‫این ورزش از پینگ پونگ به " تنیس روی میز تغییر یافت.‬
‫در سال ۱۹۸۰ فدراسیون بین املللی تنیس روی میز تاسیس شد و‬
‫با کمک دکرت "لی من" قوانین و مقررات خاص و یکنواختی برای‬
‫این ورزش تصویب شد. از مهین سال هم مسابقات جهانی تنیس روی‬
              ‫میز به میزبانی شهر لندن آغاز شد.‬
‫از سال ۱۹۸۰ تا ۹۱۸۰ را به علت کسب عناوین خمتلف قهرمانی‬
‫توسط اروپایی ها می توان عصر اروپایی ها نامید. اما دهه‬
‫۱۱۸۰ با درخشش ژاپنی ها و ابداع روش "پن هولدر" (گرفنت‬
‫راکت بشکل مداد ) و ارائه ضربات فورهند و بازی هتامجی نزدیک‬
‫به میز آهنا مهراه بود. اما از سال ۰۱۸۰ به بعد چینی ها گوی‬
‫سبقت را از رقیب شرق آسیایی خود ربودند به طوری که آهنا هم‬
      ‫اکنون نیز قدرت درجه یک این رشته حمسوب میشوند.‬
‫اما در ایران ورزش تنیس روی میز ازسال ۱۰۱۰ مشسی توسط‬
‫مستشاران انگلیسی در شهر های نفت خیز جنوب آغاز و کم کم‬
‫توسعه یافت. اولین فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز در‬
                ‫سال ۱۹۱۰ مشسی به ریاست " آقا خان‬


                           ‫تاریخچه بیسبال‬
                 ‫92‬
‫بیسبال نوعی ورزش گروهی است كه با چوب و توپ توسط ۸ بازیكن‬
‫در یک زمني مچن بازی میشود. بیسبال در قرن نوزدهم از ورزش‬
                    ‫انگلیسی کریکت ریشه گرفته است.‬
‫بیسبال از بازیهای متعددی كه با چوب و توپ بازی می شدند‬
‫اشتقاق پیدا كردهاست. از مجله این بازی ها می توان به ورزش‬
‫ورزش‬   ‫میشد،‬   ‫مشالی بازی‬     ‫در امریکای‬    ‫كه‬  ‫راوندر‬   ‫قدميی‬
       ‫ا‬
 ‫انگلیسی کریکت و ورزش بسیار قدميی رومانیایی ُینا نام برد.‬
‫خنستني مسابقه ورزش مدرن بیسبال كه در اسناد نوشتاری گزارش‬
‫بیچ‬   ‫در‬   ‫۹۱۹۰‬   ‫ژوئن‬   ‫۴‬   ‫در‬   ‫مسابقهای‬    ‫به‬   ‫شدهاست،‬
                 ‫ویل،انتاریو، کانادا مربوط میشود.‬
‫بیسبال در دهه ۱۱۹۰ حالت نیمهحرفهای پیداكرد. خنستني تیم‬
‫كامال حرفهای بیسبال در ایاالت متحده، تیم سینسیناتی رد‬
                 ‫استاكینگز بود كه در ۸۱۹۰ تشكیلشد.‬
                          ‫لیگ برتر بیسبال امریکا‬
‫ام ال بی یا لیگ برتر بیسبال امریكا (‪)League Baseball Major‬‬
‫مهمرتین لیگ حرفه ای بیسبال در امریکای مشالی است که كه‬
‫کانادایی‬   ‫تیم‬  ‫یک‬  ‫و‬   ‫آمریکایی‬   ‫تیم‬   ‫بیستونه‬  ‫با‬  ‫هماكنون‬
‫برگزار میشود. این مسابقات در ۱۱۹۰ آغاز شد. امالبی اولني‬
‫لیگ ورزشی واقعی در ایاالت متحده بود و تا سال ۹۱۸۰ بیشرتین‬
‫تعداد‬   ‫سال‬   ‫این‬  ‫در‬   ‫داشت.‬    ‫را‬   ‫تلویزیونی‬    ‫متاشاگران‬
‫متاشاچیان ان اف ال (لیگ فوتبال امریکایی) از این مسابقات‬
‫بیشرت شد. از ۹۱۸۰ بهبعد نیز امالبی مهواره پس از انافال‬
         ‫دومني لیگ پربیننده در امریکای مشالی بوده است.‬
‫در سال ۱۱۱۹ میانگني متاشاگران هر بازی این مسابقات بیش از‬
‫سیودو هزار نفر بود و جمموع متاشاگران ۰۱۴۹ مسابقه آن به‬
‫بیش از هفتادونه و نیم میلیون نفر رسید. و با فاصلهای‬
‫این‬   ‫گرفت.‬  ‫لقب‬   ‫دنیا‬   ‫ورزشی‬    ‫لیگ‬  ‫ترین‬  ‫پربیینده‬   ‫زیاد‬
‫درحالیست كه هفده لیگ كوچكرت بیسبال این كشور هم بیش از‬
                  ‫چهل میلیون متاشاگر در سال دارند.‬
‫این ورزش در بسیاری از نقاط دنیا بهویژه امریکای مشالی و‬
               ‫مركزی و شرق آسیا بسیار پرطرفدار است.‬


                    ‫03‬
‫متحده‬    ‫ایاالت‬  ‫ورزش‬  ‫ترین‬  ‫پرطرفدار‬    ‫یا‬    ‫ملی‬   ‫ورزش‬   ‫بیسبال‬
‫پاناما،‬      ‫دومینیکن،‬      ‫پورتوریکو،‬       ‫کوبا،‬     ‫امریکا،‬
‫نیکاراگوا، ونزوئال در قاره امریكا و مهچنني ژاپن، کره جنوبی‬
                           ‫و تایوان در آسیا است.‬
                                 ‫بیسبال در آسیا‬
‫ژاپن یكی از اولني كشورهایی بود كه بیسبال به آن راهیافت.‬
‫سال‬   ‫در‬  ‫شد.‬   ‫ژاپن‬  ‫گروهی‬  ‫ورزش‬   ‫مهمرتین‬    ‫زود‬   ‫خیلی‬   ‫بیسبال‬
‫۱۱۸۰نیپون بیسبال لیگ شروع بهكار كرد. ۴۱۹ مسابقه این لیگ‬
‫در سال ۱۱۱۹ بیش از بیست میلیون و چهارصد هزار متاشاگر‬
                ‫داشت و چهارمین لیگ پرمتاشاگر دنیا بود‬
‫ژاپنیها و امریكاییها این ورزش را به دیگر كشورهای شرق‬
‫اولکره‬    ‫گروهی‬   ‫ورزش‬  ‫بهسرعت‬    ‫بیسبال‬    ‫و‬   ‫بردند‬   ‫هم‬   ‫آسیا‬
‫جنوبی و تایوان شد. لیگ حرفهای بیسبال در کرهجنوبی از ۹۹۸۰‬
‫و در تایوان از ۱۸۸۰ شكل گرفت.چین و اسراییل هم دو كشور‬
‫آسیایی دیگری هستند كه به ترتیب در ۱۱۱۹ و ۱۱۱ لیگ حرفهای‬
                         ‫بیسبال را تشكیل دادند.‬
‫بیسبال در سال ۴۸۸۰ وارد بازیهای آسیایی هم شد. ژاپنیها‬
‫این رشته را در تقویم مسابقات هیروشیما قرار دادند، سه‬
‫دوره اول این مسابقات با قهرمانی تیم ملی ژاپن به پایان‬
‫رسید، اما در آخرین دوره مسابقات در سال ۱۱۱۹ تیم ملی‬
‫بیسبال تایوان با شكست پنج تیم دیگر شركت كننده (ژاپن،‬
       ‫كرهجنوبی، چني، تایلند، فیلیپین) به قهرمانی رسید.‬
                                 ‫بیسبال در املپیک‬
‫ازاملپیک ۱۸۸۰ آتالنتا دو رشته ورزشی بیسبال و سافت بال در‬
‫تقومي املپیک قرار گرفتند و مقررشد تا مسابقات سافتبال در‬
       ‫گروه بانوان و بیسبال در گروه آقایان برگزار شود.‬
‫در‬   ‫املپیک‬  ‫املللی‬   ‫بین‬   ‫کمیته‬  ‫۱۱۱۹‬   ‫سال‬     ‫جلسه‬   ‫در‬  ‫اما‬
‫اولني‬  ‫رشته‬   ‫دو‬  ‫۹۰۱۹ این‬   ‫میزبانی املپیک‬      ‫تعیني‬  ‫سنگاپور برای‬
‫قربانیان سیاست كاهش و جلوگريی از گسرتش تعداد ورزشكاران و‬
‫مسابقات و رشته های ورزشی املپیک شده و از برنامه مسابقات‬                     ‫13‬
‫برگزاری‬  ‫برای‬  ‫بعدی‬  ‫املپیکهای‬  ‫در‬  ‫شدند.‬  ‫حذف‬  ‫لندن‬  ‫املپیک‬
   ‫مسابقات این دو رشته ورزشی رأیگريی بهعمل خواهد آمد.‬
                         ‫تاریخچه ورزش کشتی‬
‫کشتی عبارت است از فعالیت طرفین مهراه با ردوبدل شدن فنون‬
‫که سراجنام به نفع یکی به پایان میرسد. پارسیان و زرتشتیان‬
‫هنگام غروب آفتاب بندی به کمر خود می بستند و در برابر‬
‫کانون آتش به دعا خواندن می پرداختند . آن کمربند کستی‬
‫نامیده میشد و کشتی گرفنت هم از این کلمه آمده است و به‬
‫معنی کمریکدیگر را گرفنت است. به عبارت دیگر نام کشتی از‬
‫نام کمربند خمصوص زرتشتیان می آید که اصل آن در زبان هپلوی،‬
   ‫کستیک ‪ kostik‬و در زبان فارسی دری، گشتی خوانده میشود.‬
‫کشتی که زرتشتیان آن را «بندرین» نیز مینامند، کمربندی‬
‫است با 72 نخ که از پشم گوسفند توسط زن موبدی بافته‬
‫میشود. 72 به شش رشته تقسیم میگردد و هر دسته دوازه نخ‬
‫دارد که هفتاد و دو اشاره دارد به هفتاد و دو فصل یسنا‬
‫(یکی از خبشهای اوستا) و دوازده به دوازده ماه سال و ش‬
‫اشاره دارد به شش گاهنبار (حبشهای دینی سال). کستی را سه‬
‫بار برکمر می بستند که یادآور سه اصل زرتشت یعنی گفتار‬
‫نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. کستی بعدها با «شین»‬
          ‫تلفظ گردید و تبدیل به کلمه کشتی گردید.‬
‫آنچه از شواهد برمیآید کشتی از گذشته های دور با زندگی‬
‫انسان عجین بوده است. اولین نشانه در کشتی مربوط به کشور‬
‫هپلوان خیز ایران و یا متدن سومریان است که حدود 1 هزار سال‬
‫پیش در قسمت جنوبی بینالنهرین می زیستهاند. در طی سالیان‬
‫دراز این ورزش در اثر عوامل خمتلف اشکال متفاوتی به خود‬
‫گرفته است. در عصر پارسیان و هخامنشیان فنون کشتی تکامل‬
‫بیشرتی پیدا کرد و هپلوانان در نزد پادشاهان دارای قرب و‬
‫احرتام خاص بودند. در دوران سلطنت اردشیر دوم، برای خنستین‬
‫بار مجعی از جوانان دلیر یونانی برای امر سپاهیگری در ارتش‬
‫ایران اجیر شدند و آنان که جتربههایی در املپیک باستان‬
‫داشتند، در ایران نیز به اجنام مسابقات پرداختند که کشتی‬


                ‫23‬
‫گرفنت یکی از آهنا بود. در مصر باستان هم کشتی از احرتام‬
‫خاصی برخوردار بود. قدیمیترین شرح کشتی در مصر مربوط به‬
‫نقشهایی است که در یک مقربه از سلسله پنجم (1737 تا 1207‬
‫قبل از میالد) با شکلهایی از شش زوج کودک نقاشی شده است که‬
‫در حال کشتی گرفنت هستند. قدیمیترین مدرکی که به دست آمده‬
‫دانشگاه‬   ‫مناینده‬  ‫اسپیر‬    ‫دکرت‬  ‫وسیله‬     ‫به‬   ‫9381‬  ‫سال‬    ‫در‬  ‫است‬
‫پنسیلوانیا و مهراهانش بوده که در هنگام کاوش در ویرانههای‬
‫معبد گیاناجه نزدیک بغداد کشف شده است. این مدرک شامل دو‬
‫لوح بود که یکی از سنگ و دارای دو شکل برجسته از انسان در‬
‫حال مبارزه و دیگری از برنز که صورت دو نفر کشتیگیر را‬
‫نشان میداد که هر یک کمر دیگری را گرفته است. این آثار‬
‫قبل‬  ‫سال‬  ‫هزار‬   ‫شش‬   ‫حدود‬   ‫در‬    ‫که‬  ‫است‬    ‫سومریان‬    ‫به‬  ‫متعلق‬
‫میزیستهاند. کشتی یکی از رشتههای ورزشی املپیک باستان در‬
‫فراوانی‬   ‫احرتام‬  ‫خود‬  ‫قهرمانان‬      ‫به‬   ‫یونانیان‬     ‫و‬   ‫بود‬  ‫یونان‬
                                       ‫میگذاشتند.‬
‫فراوانی‬   ‫رواج‬   ‫ایران‬   ‫در‬  ‫هپلوانی‬     ‫کشتی‬    ‫متمادی‬    ‫قرنهای‬   ‫در‬
‫داشته است. در شاهنامه فردوسی محاسهسرای بزرگ ایران اشعار‬
‫فراوانی در این مورد وجود دارد. با پیدایش فرهنگ و متدن‬
‫اسالم، فرهنگ هپلوانی، دلیری و سلحشوری نقش بسیاری در این‬
‫ورزش ایفا منود. اسالم ارزش ورزش کشتی را در تزکیه نفس و‬
‫خودسازی خالصه میکرد که میتوان آن را در زورخانهها جستجو‬
‫کرد. بدین ترتیب قرنها هپلوانان فراوانی در ایران زمین‬
‫ظهور کردند، از پوریای ولی تا سیدحسن رزاز و ورزش کشتی با‬
‫است.‬     ‫شده‬    ‫عجین‬      ‫سرزمین‬        ‫این‬     ‫مردم‬     ‫زندگی‬
‫کشتی امروزه یکی از شایعترین ورزشها در دنیا حمسوب میشود‬
‫آماتور‬    ‫کشتی‬   ‫میگیرد.‬  ‫نشأت‬      ‫ملی‬  ‫آیین‬    ‫و‬   ‫سنن‬  ‫از‬    ‫زیرا‬
‫(غیرحرفهای) در اولین دوره بازیهای املپیک نوین در آتن به‬
‫سال 1891 احیا شد. در آن دوره مسابقه کشتی هیچ حمدوده زمانی‬
‫ادامه‬  ‫مسابقه‬    ‫شود،‬  ‫مشخص‬   ‫برنده‬     ‫که‬  ‫هنگامی‬    ‫تا‬  ‫و‬  ‫نداشت‬
‫مییافت. برای پیروز شدن هر کشتیگیرمیبایست حریفش را سه با‬
‫ربه زمین میزد. در اولین دوره املپیک تنها کشتی فرنگی حضور‬


                      ‫33‬
‫داشت و مسابقات در دسته بیوزن اجنام شد. کشتی فرنگی پس از‬
‫انقالب فرانسه توسط فرانسویان در اروپای غربی رواج یافت.‬
‫مسابقات کشتی آزاد خنستین بار در املپیک 0181 سنت لوئیز به‬
‫بازیهای املپیک وارد شد. مسابقات جهانی کشتی فرنگی از دهه‬
‫1381 و کشتی آزاد خنستین باردر سال 1581 برگزار شده است.‬
‫روسیه، ایران، ترکیه، بلغارستان، و ایاالت متحده بیش از‬
            ‫سایرین در این رشته ورزشی موفق بودهاند.‬
                           ‫تاریخچه کشتی در ایران‬
‫در دوران صفویه و زندیه، کشتی و ورزش باستانی و هپلوانی‬
‫رونق بیسابقهای در ایران یافت به طوری که در هر شهر صدها‬
‫هپلوان بنام وجود داشته است. در دواران قاجاریه عالقه به‬
‫این ورزش چنان زیاد شد که در دوران ناصرالدین شاه برای‬
‫اولین بار شخصی به نام صاحب الدوله مأمور توسعه کار ورزش‬
‫کشتی شد و به زودی کشتی چنان رواج پیدا منود که در متامی‬
‫گرفنت‬  ‫کشتی‬  ‫به‬   ‫شهر‬   ‫میادین‬  ‫در‬   ‫هپلوانان‬   ‫تعطیل‬   ‫روزهای‬
‫میپرداختند. مسابقات کشتی هپوانی برای انتخاب هپلوان پایتخت‬
‫نیز از مهین ایام آغاز شد و بعدها به صورت یک سنت جاری مهه‬
‫ساله درآمد. برای انتخاب هپلوان پایتخت رسم براین بودکه‬
‫هپلوانان را در روز مشخصی مصادف با یک روز از عید یا یک‬
‫روز تعطیل در میدانی مجع میکردند و کشتی گرفنت و اجرای‬
‫عنوان‬  ‫به‬   ‫را‬  ‫هپلوانان‬  ‫سرآمد‬   ‫و‬  ‫میمنودند‬   ‫برپا‬  ‫را‬  ‫مراسم‬
‫«هپلوان پایتخت» معرفی میمنودند. آقا حممد صادق مراسم را‬
‫برپا میمنودند و سرآمد هپلوانان را به عنوان «هپلوان پایتخت»‬
‫یزدی‬  ‫ابراهیم‬   ‫بلورفروش،‬   ‫صادق‬    ‫حممد‬  ‫آقا‬  ‫میمنودند.‬  ‫معرفی‬
‫معروف به یزدی بزرگ،هپلوان اکرب خراسانی، حسین یوزباشی،‬
‫سیدحسن رزاز، سیدامساعیل کالسکه ساز و ... از کشتیگیران و‬
                     ‫هپلوانان معروف آن زمان بودند.‬
‫از زمان رضا شاه زورخانه با فرهنگ جدید رونق بیشرتی گرفت و‬
‫در کنار زورخانهها، باشگاهها و ورزشگاهها هم شکل گرفتند.‬
‫با تأسیس اداره تربیت بدنی و اجباری شدن ورزش در مدارس و‬
‫پادگانهای نظامی، جوانان کشتیگیر از زورخانهها روی به‬


                   ‫43‬
‫میدان های ورزش هنادند و با اصول جدید و حتت تعلیم هپلوانان و‬
            ‫مربیان قدیم و جدید به مترین پرداختند.‬
‫مسابقات کشتی تا سال 9131 به صورت هپلوانی با رسم و رسوم‬
‫خاص ایرانی ادامه داشت، اما از این سال به بعد با مطرح‬
‫شدن مقررات بینامللل، تغییر و حتوالتی در شیوه کشتی گرفنت‬
           ‫وطرز لبای پوشیدن کشتیگیران پدیدار گشت.‬
‫ورزش کشتی با شرایط و خصوصیات و قوانین خاص هر ناحیه و‬
‫منطقه از کشور اجنام میشده است و قواعد و آداب و رسوم حملی‬
‫هر منطقه در این رشته ورزشی تأثیر فراوانی داشته است. از‬
‫مشهورترین کشتیهای مناطق ایران میتوان به کشتیهای زیر‬
                               ‫اشاره کرد‬
‫کشتی لوچو: از ورزش های حمبوب روستاهای مازندران است و چون‬
‫جایزه کشتیگیران را بر نوک یک چوب در وسط میدان آویزان‬
‫میکنند به آن لوچو گویند. جایزه؛ قواره پارچه، شال و ترمه‬
‫و گاهی گاو یا گوسفند است که به مهان چوب وسط میدان بسته‬
                                ‫میشود.‬
‫ویژه‬  ‫به‬  ‫خراسان‬  ‫سراسر‬  ‫کشتی در‬   ‫این‬  ‫چوخه:‬  ‫با‬  ‫کشتی‬  ‫7-‬
‫قوچان، فریمان و اسفراین، رواج دارد و در فضای آزاد به‬
                          ‫اجرا در میآید.‬
‫3- کشتی گیله مردی: این کشتی چند صد سال است که در استان‬
‫گیالن رواج دارد. در این کشتی هر جای بدن حریف با زمین متاس‬
‫پیدا کند شکست خورده است. در این کشتی، عالوه بر کشتی‬
‫گرفنت، ضربات با مشت نیز وجود دارد و کشتی گیران گیله مرد‬
‫تنها یک شلوار تنگ استفاده می کنند و جایزه آن گاو،‬
‫گوسفند، پارچه و... است و بعد از افتادن حریف، برنده به‬
‫طرف متاشاچیان میرود و با پریدن به باال از متاشاچیان طلب‬
                            ‫پاداش می کند‬
                ‫- کشتی زوران پاتوله در کردستان‬
                      ‫5- کشتی لری در لرستان‬
           ‫1- کشتی جنگ (یا زوران) در منطقه الیگودرز‬
                   ‫2- کشتی بغل به بغل در قزوین‬


                 ‫53‬
              ‫9 - کشتی آشیرما در آذربایجان شرقی‬
                ‫8- کشتی گرش در مناطق ترکمن نشین‬
         ‫11- کشتی عربی در میان ایالت و عشایر خوزستان‬
                    ‫11- کشتی کمربندی در اصفهان‬
                     ‫71- کشتی لشکرکشی در یزد‬
‫در‬  ‫ویژه‬  ‫به‬  ‫بلوچستان‬  ‫و‬  ‫سیستان‬  ‫در‬  ‫گردان‬  ‫کج‬  ‫کشتی‬  ‫31-‬
                      ‫روستاهای شهرستان زابل‬
   ‫01- کشتی دسته بغل در استان فارس یه ویژه منطقه ارسنجان‬
‫مهگی این کشتی های حملی زمینهساز این ورزش است که در زندگی‬
‫و سنتهای ما ایرانیان به قدری ریشه دوانیده که تبدیل به‬
                        ‫یک ورزش ملی شده است.‬
‫در سال 2131 محید حممودپور که دارای حتصیالت عالی تربیت بدنی‬
‫از دانشگاه ترکیه بود به تعلیم کشتی در ایران پرداخت. وی‬
‫او لین تشک کشتی ازجنس اسفنج را در دانشسرای تربیت بدنی‬
‫واقع در دروازه دولت هتران هپن منود و فنون کشتی آزاد و‬
‫فرنگی را آموزش داد. در زمانهای گذشته تشک کشتی وجود‬
‫نداشته و به جز گود زورخانه، کشتی روی زمین و خاک نرمی که‬
‫روی آن میپاشیدند اجنام میگرفت. حممودپور قبل از اینکه از‬
‫تشک کشتی استفاده کند در ورزشگاه اجمدیه روی چاله پرش‬
‫ارتفاع برزنت میانداخت و فنون کشتی کالسیک را آموزش میداد.‬
‫در سال 9131 اولین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در‬
‫ورزشگاه اجمدیه هتران برگزار شد. خنستین باشگاه کشتی، باشگاه‬
‫سلیمان خان پایین خیابان شاهپور سابق بود. اولین تیم کشتی‬
       ‫خارجی، ترکیه بود که در سال 1731 به ایران آمد.‬
‫خنستین حضور بین املللی کشتی ایران در املپیک 9081 بود که‬
‫مرحوم منصور رئیسی به مقام چهارم رسید. با آشنایی بیشرت‬
‫کشتیگیران با فنون کشتی، افتخارات زیادی نصیب کشتی ایران‬
‫شد و بسیاری از قهرمانان ایران بر سکوهای جهانی قرار‬
‫گرفتند. عبداهلل موحد، غالمرضا ختتی، ابراهیم جوادی، امامعلی‬
‫حبیبی، منصور مهدیزاده، حممد ابراهیم سیفپور، رسول خادم‬                 ‫63‬
‫افتخارات‬   ‫بودندکه‬   ‫کشتی‬  ‫جهان‬    ‫بنام‬   ‫قهرمانان‬    ‫از‬  ‫و....‬
‫فراوانی در مسابقات املپیک و جهانی برای ورزش ایران به دست‬
                                   ‫آوردند.‬
                              ‫تاریخچه کاراته‬
‫کاراته ورزشي است با ریشه ژاپين که هدف آن این است كه بدن‬
‫ورزشي است‬   ‫را وسیله اي ختصصي جهت محله ودفاع مناید.در واقع‬
‫میگردد.‬   ‫اجرا‬    ‫نفر‬   ‫دو‬    ‫بني‬   ‫مبارزه‬    ‫درقالب‬   ‫که‬
‫کاراته در لغت به دو واژه کارا یعين خايل (‪ )Empty‬وته به‬
‫تقسیم میشود که معناي کلي کاراته –‬           ‫معناي دست (‪)Hand‬‬
‫دو(راه کاراته)، مبارزه با دست خايل (بدون سالح) میباشد كه‬
‫در این راه دل و ذهن از متام خواسته های دنیوي و غرور بي‬
                    ‫ا‬
‫جا خايل وهنایتً فرد میبایست بر نفس اماره خویش فایق آید.‬
‫دوخبش‬  ‫در‬  ‫وانفرادي‬  ‫تیمي‬   ‫بصورت‬     ‫مسابقات‬  ‫رشته،‬  ‫این‬  ‫در‬
‫آقایان و بانوان در رشته هاي کاتا وکومیته اجنام میگردد.‬
‫اوزان مسابقات كومیته انفرادي به ترتیب 55- و 11- و51- و‬
‫12- و52- و19- و19+و آزاد برای آقایان و 35- و11-و11+و آزاد‬
                           ‫براي بانوان میباشد.‬
                      ‫تارخيچه جهاني كاراته:‬       ‫‪Ø‬‬
‫انسان از زمان تولد جمبور به مبارزه براي ادامه زندگي‬
‫میباشد پس تاریخ قطعي براي پیدایش این فكر كه بدن را به‬
‫وسیله مبارزه تبدیل مناید منیتوان یافت، اما کاراته امروزی‬
‫چیين (بوکس چیين) مي باشد که‬      ‫شکل تکامل یافته اي از کمپوي‬
               ‫نامیده میشد.‬      ‫در ابتدا اوکیناواته‬
‫کاراته از سال 7181 به صورت سیستماتیک از کشور ژاپن به‬
‫جهان خارج معريف شد ودر سال 0181 اولني فدراسیون رمسي کاراته‬
‫در جهان توسط اجنمنهاي گوناگون ژاپين هم زمان با بازیهاي‬
‫یافت.(‪)FAIKO‬‬       ‫تشکیل‬        ‫ژاپن‬      ‫در‬      ‫املپیک‬
‫در طي این ساهلا کاراته از طریق سازماهناي خمتلف بني املللي‬
‫تغذیه گردید تا اینکه هم زمان با اولني دوره مسابقات جهانی‬
‫این رشته در سال 1281 ، کنفرانسی با حضور 73 کشور برگزار‬
‫گردید که منجر به تشکیل سازمان جهاني کاراته دو (‪)WUKO‬‬

                   ‫73‬
‫شد. و از این زمان به بعد کاراته به عنوان ورزش جهاني دست‬
                                 ‫یافت.‬
  ‫ا‬
‫مدتي بعد فدراسیون جهاني کاراته‪ W.K.F‬تاسیس و هنایتَ به‬
‫تایید ‪ I.O.C‬رسید و اکنون این سازمان زیر نظر ‪ I.O.C‬مشغول‬
‫به کار میباشد ومسابقات رمسي آن از طریق مهني جمموعه در جهان‬
‫میگردد.‬                             ‫اجنام‬
‫‪ W.K.F‬درهرقاره اي مناینده اي دارد که عالوه بر این که به‬
‫عنوان رئیس فدراسیون مهان قاره متويل امور مي باشد مست نایب‬
‫رئیسي فدراسیون جهاني را نیز دارد و مسابقات دوره ای آن‬
‫(فدراسیون کاراته‬     ‫قاره را اجنام میدهد که در آسیا‪A.K.F‬‬
‫آسیا) عهده دار آن است و کشور ما نیز بعنوان زیر جمموعه‬
                ‫هردو سازمان فوق فعالیت مینماید.‬
‫مرکز سازمان جهاني کاراته در کشور اسپانیا و سایت اینرتنيت‬
‫آن ‪ www.wkf.net‬و مرکز فدراسیون کاراته آسیا در کشور تایوان‬
                                ‫میباشد.‬
                   ‫تارخيچه کاراته ایران :‬     ‫‪Ø‬‬
         ‫هنر رزمي کاراته در سال 7031 وارد ایران شد.‬
‫بنیانگذار كاراته ایران آقاي فرهاد وارسته هستند و اولني‬
‫نفري که در کشور مان توانست موفق به اخذ کمربند مشکي گردد‬
‫آقاي مرتضي کاتوزیان بود که در خرداد سال 8031 به این امر‬
‫کاراته با سبکهای کان ذن ریو، شوتوکان و‬          ‫نائل گردید‬
‫وادوریو در ایران شروع به کار منود ويل به تدریج سبكها گسرتش‬
‫یافت بطوریكه هم اکنون 20 سبک بصورت رمسي درایران فعالیت‬
                              ‫مینمایند.‬
‫رمسي‬  ‫باشگاه‬  ‫اولني‬  ‫عنوان‬  ‫به‬  ‫کاراته‬  ‫آکادمي‬  ‫1531‬  ‫سال‬  ‫در‬
‫کاراته کشور کار خود را بصورت منسجم و کالسه شده آغاز منود.‬
‫در سال 7531 براي اولني بار تیم ملي کاراته کشورمان شکل‬
‫که با هزینه شخصي به دومني دوره مسابقات جهاني که در‬        ‫گرفت‬
‫پاریس برگزار مي شد اعزام گردید و موفق به کسب مدال برنز‬
    ‫کومیته تیمي و عنوان پنجمي این دوره از مسابقات شد.‬                   ‫83‬
‫در سال 3531 فدراسیون کاراته ایران شکل گرفت که مسئولیت آن‬
‫از سوي سازمان ورزش وقت به آقاي فرهاد وارسته واگذار‬
                             ‫.‬   ‫گردید‬
‫مربوط به سبکهاي آزاد‬   ‫امروزه فدراسیون کاراته متويل امور‬
‫فعالیت‬  ‫کاراته نیزهست که به دو شکل رینگي و غري رینگي‬
‫مینمایند. الزم به ذکر است این دو رشته در جهان از طریق‬
‫سازماهناي غري متمرکز رهربي میگردد. اما در کشورمان با توجه‬
‫به‬  ‫امورمربوط‬  ‫کاراته‬  ‫فدراسیون‬  ‫خبش،‬  ‫این‬  ‫زیاد‬    ‫مجعیت‬  ‫به‬
                 ‫سبکهاي آزاد را عهده دار است‬


                            ‫تاریخچه هاکی‬
‫هاكي از انواع بازیهاي توپ و چوب از خانواده چوگان – گلف‬
‫– اسكواش – تنیس – بیسبال – تنیس روي میز – كریكت و...‬
‫است كه در هر گوشه از دنیا در زماهناي خمتلف به شكلي اجنام‬
                            ‫مي شده است .‬
‫هاكي را فرانسویها هوكه ایرلندیها هورلینگ اسكاتلندیها‬
‫شینيت انگلیسیها هوكي اهايل ولز بندي اهايل لیتواني ریپكا مي‬
‫گویند و این نامها نشان میدهد كه هاكي از قدميي ترین‬
‫ورزشهاي توپ و چوب در جهان به مشار مي آید و در بسیاري از‬
‫نقاط گیيت متداول بوده و هست . در باره پیدایش شطرنج روایت‬
‫و افسانه های بسیاری شنیده شده است که اکثر آهنا (مهانطور‬
‫که در شاه نامه فردوسی نیز آمده است) بر این عقیده اند که‬
‫شطرنج حدود 1157 سال پیش در هندوستان توسط شخصی بنام سیسابن‬
‫است . منظور از اخرتاع این بازی شبیه‬        ‫شده‬  ‫دهیر ابداع‬
‫سازی صحنه های کار زار بوده و به وسیله آ ن طرحها و شیوه‬
‫اجرای تاکتیکها ی نظا می نشان داده می شد .حتی در مواردی‬
‫سر نوشت یک اختالف را رقم‬    ‫نتیجه یک بازی‬    ‫جبای نربدی خونین‬
                               ‫می زد .‬
‫به ایران آورده شد‬   ‫میالدی‬  ‫گویا شطرنج در اواخر قرن پنجم‬
‫پیچید گیها ی شطرنج امروزی این احتمال را که متام قوانین‬
‫می‬  ‫بازی توسط یک نفر تعیین شده باشد را به کلی منتفی‬


                ‫93‬
‫داند بلکه بیشرت قابل قبول است که شطرنج به مرور زمان از‬
‫یک بازی ساده به هنر ،علم وباالخره ورزش فکری تبدیل شده‬
‫است . شطرنج آن زمان ایران با بازی کنونی شطرنج در چند‬
                ‫ال‬
‫مثً پیروزی هنگامی به دست می آمد که‬             ‫مورد تفا وت داشت‬
‫شاه حریف مات یا بازی در اصطالح امروزه پات می شد .اگرچه‬
‫را‬  ‫خود‬  ‫امروزی‬  ‫حرکت‬  ‫(قلعه)‬    ‫رخ‬    ‫(اسب)‬   ‫،فرس‬   ‫شاه‬  ‫مهره‬
‫ولی هنوز گرفنت حین عبور و به قلع رفنت شاه ابداع‬             ‫داشتند‬
‫نشده بود ، فرزین (وزیر) مهره ای ضعیف بود و فقط یک خانه‬
‫به صورت اریب حرکت می کرد ،فیل هم اریب حرکت می کرد با‬
‫این تفاوت که از خانه اول گذشته و در خانه بعدی می نشست‬
‫.بیدق (پیاده)منی توانست مثل امروز در حرکت اول د و خانه‬
                                  ‫پیشروی کند .‬
‫این قوانین با معیارهای امروز، بازی بسیار حمدودی را به‬
‫وجود می آورد. در قرن هشتم میالدی شطرنج توسط اعراب مسلمان‬
‫اروپا(جبز‬  ‫سراسر‬   ‫در‬  ‫آجنا‬  ‫از‬    ‫و‬  ‫شد‬   ‫برده‬  ‫اسپانیا‬   ‫به‬
‫آسیای میانه (و‬           ‫ال‬
           ‫روسیه)گسرتش یافت.چون احتماًشطرنج از طریق‬
‫به وسیله شاهان مغول )به روسیه برده شد شباهتهای نامهای‬
‫روسی مهرهای شرقی آهنادلیل بر این ادعا است .در آن دوران‬
‫اما بازی به علت‬    ‫بیشرت کوشش می شد محله سریعی را آغاز کنند‬
               ‫حمدود یت حرکت وزیر و فیل کند بود .‬
‫تا‬  ‫شد‬   ‫داده‬  ‫اجازه‬  ‫پیاده‬    ‫به‬    ‫میالدی‬   ‫سیزدهم‬  ‫قرن‬  ‫در‬
‫و مهره شاه‬     ‫خبواهد در حرکت اول دو خانه پیشروی کند‬            ‫اگر‬
‫در جهت دخلواه پرش‬    ‫در حرکت اول خود می توانست به خانه سوم‬
‫دوره رنسانس (قرن 11-51میالدی) بااختاذ‬            ‫کند تا این که در‬
‫قوانین واحدی برای آن .شطرنج حمبوبیت بیشرتی کسب کرد ، پرش‬
‫فیل از بین رفت و فیل می توانست (در قطر ) تا آجنایکه‬
‫نداشت حرکت کند .حمدودیتهای وزیر بر طرف شد و‬             ‫مانعی وجود‬
‫وزیر از مهره ضعیف به قویرتین مهره تبدیل گشت که می توانست‬
‫هم حرکت فیل و هم حرکت رخ را داشته باشد و پیروزی تنها در‬
‫(حالت پات پیروز‬     ‫صورت مات شدن شاه حریف به دست می آمد‬
                   ‫04‬
‫نبود) ارتقاء پیاده به سوار دخلواه (جبز شاه ) امکانات‬
              ‫جدیدی را در آخر بازی به وجود آورد.‬
‫در قرن شانزدهم میالدی حالت پرش از بین رفت و حرکت قلعه‬
‫کوچک وبزرگ جایگزین آن گردید. در طول حیات پر فراز ونشیب‬
‫و در اثر تغییر و حتوالت نوین‬    ‫و متحول شطرنج وبا گذشت زمان‬
‫علمی و‬    ‫ویژگیهای‬  ‫خاص و‬  ‫اجتماعی و با توجه به شرایط‬
‫از احنصار شاهان و در باریان خارج و در بین‬     ‫هنری شطرنج‬
‫جایگاه مطلوب خویش را یافت و رشد و تکامل بیشرتو هبرتی‬    ‫عوام‬
‫پیدا کرد .در دنیای امروز شطرنج‬      ‫در عرصه پیکار جهانی‬
‫ساده فکری بشمار منی رود بلکه جمموعه ای است‬    ‫ورزش‬  ‫تنها یک‬
‫از علم و تکنیک و هنر و از نظر تربیت بدنی پروش دهنده‬
‫دماغی و مغزدمی است و از جهت علمی آمیزه ای است از‬      ‫قوای‬
‫ریاضیات و روانشناسی و مالکی است برای سنجش هوش وحافضه و‬
‫در زمینه هنر عرصه جوالن وخالقیت ظریف و زیبا که گاهگاه‬
     ‫مینیاتورهای پدیدمی آورداز یاد نرفتنی و ستودنی .‬
‫ایران باستان كودكان و نوجوانان كه اسب براي چوگان در‬
‫اختیار نداشتند مهان شیوه از بازي را بدون اسب كه براي‬
                             ‫متاشاگ‬
‫در باره پیدایش شطرنج روایت و افسانه های بسیاری شنیده‬
‫شده است که اکثر آهنا (مهانطور که در شاه نامه فردوسی نیز‬
‫آمده است) بر این عقیده اند که شطرنج حدود 1157سال پیش در‬
‫است‬   ‫شده‬   ‫هندوستان توسط شخصی بنام سیسابن دهیر ابداع‬
‫. منظور از اخرتاع این بازی شبیه سازی صحنه های کار زار‬
‫بوده و به وسیله آ ن طرحها و شیوه اجرای تاکتیکها ی نظا‬
‫نتیجه‬  ‫می نشان داده می شد .حتی در مواردی جبای نربدی خونین‬
          ‫سر نوشت یک اختالف را رقم می زد .‬  ‫یک بازی‬
‫به ایران آورده شد‬    ‫میالدی‬  ‫گویا شطرنج در اواخر قرن پنجم‬
‫پیچید گیها ی شطرنج امروزی این احتمال را که متام قوانین‬
‫می‬  ‫بازی توسط یک نفر تعیین شده باشد را به کلی منتفی‬
‫داند بلکه بیشرت قابل قبول است که شطرنج به مرور زمان از‬
‫یک بازی ساده به هنر ،علم وباالخره ورزش فکری تبدیل شده‬


                 ‫14‬
‫است . شطرنج آن زمان ایران با بازی کنونی شطرنج در چند‬
                ‫ال‬
‫مثً پیروزی هنگامی به دست می آمد که‬             ‫مورد تفا وت داشت‬
‫شاه حریف مات یا بازی در اصطالح امروزه پات می شد .اگرچه‬
‫را‬  ‫خود‬  ‫امروزی‬  ‫حرکت‬  ‫(قلعه)‬    ‫رخ‬    ‫(اسب)‬   ‫،فرس‬   ‫شاه‬  ‫مهره‬
‫ولی هنوز گرفنت حین عبور و به قلع رفنت شاه ابداع‬             ‫داشتند‬
‫نشده بود ، فرزین (وزیر) مهره ای ضعیف بود و فقط یک خانه‬
‫به صورت اریب حرکت می کرد ،فیل هم اریب حرکت می کرد با‬
‫این تفاوت که از خانه اول گذشته و در خانه بعدی می نشست‬
‫.بیدق (پیاده)منی توانست مثل امروز در حرکت اول د و خانه‬
                                  ‫پیشروی کند .‬
‫این قوانین با معیارهای امروز، بازی بسیار حمدودی را به‬
‫وجود می آورد. در قرن هشتم میالدی شطرنج توسط اعراب مسلمان‬
‫اروپا(جبز‬  ‫سراسر‬   ‫در‬  ‫آجنا‬  ‫از‬    ‫و‬  ‫شد‬   ‫برده‬  ‫اسپانیا‬   ‫به‬
‫آسیای میانه (و‬           ‫ال‬
           ‫روسیه)گسرتش یافت.چون احتماًشطرنج از طریق‬
‫به وسیله شاهان مغول )به روسیه برده شد شباهتهای نامهای‬
‫روسی مهرهای شرقی آهنادلیل بر این ادعا است .در آن دوران‬
‫اما بازی به علت‬    ‫بیشرت کوشش می شد محله سریعی را آغاز کنند‬
               ‫حمدود یت حرکت وزیر و فیل کند بود .‬
‫تا‬  ‫شد‬   ‫داده‬  ‫اجازه‬  ‫پیاده‬    ‫به‬    ‫میالدی‬   ‫سیزدهم‬  ‫قرن‬  ‫در‬
‫و مهره شاه‬     ‫خبواهد در حرکت اول دو خانه پیشروی کند‬            ‫اگر‬
‫در جهت دخلواه پرش‬    ‫در حرکت اول خود می توانست به خانه سوم‬
‫دوره رنسانس (قرن 11-51میالدی) بااختاذ‬            ‫کند تا این که در‬
‫قوانین واحدی برای آن .شطرنج حمبوبیت بیشرتی کسب کرد ، پرش‬
‫فیل از بین رفت و فیل می توانست (در قطر ) تا آجنایکه‬
‫نداشت حرکت کند .حمدودیتهای وزیر بر طرف شد و‬             ‫مانعی وجود‬
‫وزیر از مهره ضعیف به قویرتین مهره تبدیل گشت که می توانست‬
‫هم حرکت فیل و هم حرکت رخ را داشته باشد و پیروزی تنها در‬
‫(حالت پات پیروز‬     ‫صورت مات شدن شاه حریف به دست می آمد‬
‫نبود) ارتقاء پیاده به سوار دخلواه (جبز شاه ) امکانات‬
               ‫جدیدی را در آخر بازی به وجود آورد.‬
                   ‫24‬
‫در قرن شانزدهم میالدی حالت پرش از بین رفت و حرکت قلعه‬
‫کوچک وبزرگ جایگزین آن گردید. در طول حیات پر فراز ونشیب‬
‫و در اثر تغییر و حتوالت نوین‬  ‫و متحول شطرنج وبا گذشت زمان‬
‫علمی و‬  ‫ویژگیهای‬  ‫خاص و‬   ‫اجتماعی و با توجه به شرایط‬
‫از احنصار شاهان و در باریان خارج و در بین‬    ‫هنری شطرنج‬
‫جایگاه مطلوب خویش را یافت و رشد و تکامل بیشرتو هبرتی‬  ‫عوام‬
‫پیدا کرد .در دنیای امروز شطرنج‬    ‫در عرصه پیکار جهانی‬
‫ساده فکری بشمار منی رود بلکه جمموعه ای است‬  ‫ورزش‬  ‫تنها یک‬
‫از علم و تکنیک و هنر و از نظر تربیت بدنی پروش دهنده‬
‫دماغی و مغزدمی است و از جهت علمی آمیزه ای است از‬    ‫قوای‬
‫ریاضیات و روانشناسی و مالکی است برای سنجش هوش وحافضه و‬
‫در زمینه هنر عرصه جوالن وخالقیت ظریف و زیبا که گاهگاه‬
     ‫مینیاتورهای پدیدمی آورداز یاد نرفتنی و ستودنی .‬
                     ‫تاریخچه بدمینتون :‬
‫از هزاره دوم قبل از میالد مسیح در چني چیزي شبیه بدمینتون‬
‫امروزي بازي مي شد و سپس در هندوستان رایج و و بنام پونا‬
‫بوده است این ورزش به وسیله افسران انگلیسي ساكن ان كشور‬
‫به انگلستان برده شد و كم كم در بسیاري از كشورهاي دیگر‬
                         ‫رواج یافت.‬
‫اما پیش از پرداخنت به بازى كنوىن بدمینتون خنست باید پرسید:‬
‫«بازى كه آن را ‪ Poona‬نامیدند خود چگونه و در میان چه كساىن‬
                        ‫اجنام مى شد؟»‬
‫بازى كودكانه : بازى «پونا» از بازى هاى كودكانه دیگرى‬
‫آغاز شد. آن بازى ها براساس مدت زمان ضربه زدن هرگروه بر‬
‫شى ءاى، بدون برخورد آن به زمني، توسط اسباىب شبیه چوگان یا‬
‫شیئى پارو شكل اجنام مى شد. این بازى مشاركىت و نه رقابىت،‬
‫در اصل بدون وجود تور اجنام مى شد، و توپ مورد استفاده را‬
‫«پرنده» مى نامیدند چون بیشرت مواقع از پر ساخته شده بود.‬
‫امروزه برخى از انواع توپ هاى بدمینتون از پالستیك درست مى‬
‫شود اما توپ هاىي كه در رقابت هاى جدى و رمسى استفاده مى‬
‫شوند از ۱۰ پر واقعى درست شده اند. كارشناسان ادعا مى‬


                ‫34‬
‫كنند هبرتین توپ هاى موجود، آهناىي هستند كه ازبال چپ غاز‬
‫براى قسمت پردار توپ استفاده شده است!! (این هم خود معماىي‬
‫جالب است، خاصیت بال چپ غاز!!) البته پیش از تكامل بازى‬
‫هاى یاد شده هم درجاى جاى این دنیاى بزرگ ، بازى هاى‬
                 ‫مشابه با آن اجنام مى شد.‬
‫در قرن پنجم در چني بازى به نام(‪ )Ti jian zi‬وجود داشتكه در‬
‫آن به توپى در هوا ضربه مى زدند.در حدود سال ۱۱۱۰ مردم در‬
‫اروپا بازى به نام«‪ »de Volant jeu‬را با استفاده از یك راكت‬
‫اجنام مى دادند. زماىن كه افسران انگلیسى در هندوستان مستقر‬
‫شدند با بازى ‪ Poona‬آشنا شدند و خیلى زود از آن یك رقابت‬
‫ورزشى ساخته شد و آهنا در اوایل سال ۱۱۹۰ آن را مهراه با‬
        ‫وسایل و جتهیزات الزم به كشورشان معرىف كردند.‬
               ‫ا‬
‫یك «دوك انگلیسى » رمسً این بازى را به انگلستان معرىف‬
‫كرد. در سال ۱۱۹۰ ، بابرگزارى یك مهماىن درحمل زندگى خود‬
‫(‪ )Badminton‬ترتیب برگزارى بازى «پونا» را داد و این بازى‬
‫از مهاجنا توجه سایرین را جلب كرد ومیان طبقه مرفه جامعه‬
‫انگلیس شناخته شد و از آجنا گسرتش یافت. آهنا بازى جدید را‬
‫به نام حمل زندگى دوك «بدمینتون» نامیدند. (پوناى كودكان‬
‫كوچه و خیابان هندوستان به طبقه مرفه جامعه انگلستان رسید‬
                  ‫و نامش تغیري پیدا كرد!)‬
‫بدمینتون قانومنند خنستني بار قوانني این بازى درسال ۱۱۹۰‬
‫نوشته شد و طى چند سال شكل زمني بازى تغیرياتى كرد تا اینكه‬
‫در سال ۰۱۸۰ زمني رمسى بدمینتون به شكل مستطیل فعلى تثبیت‬
‫شد. باشگاه هاى ورزشى بدمینتون كم كم در سرتاسر انگلستان‬
‫شروع به كار كردند. تا سال ۱۸۹۰ این بازى تا اندازه اى‬
‫پیشرفت كرد كه ۴۰ باشگاه براى ساخنت یك احتادیه به هم ملحق‬
‫شدند.(سپس وقىت كشورهاى بیشرتى فدراسیون هاى خود را راه‬
‫اندازى كرد این نام به «اجنمن بدمینتون انگلستان تغیري پیدا‬
‫كرد»). در آن زمان این اجنمن یا احتادیه قوانني مشخص و معیىن‬
‫را براى این بازى ها تدوین و خنستني و با ارزش ترین مسابقات‬
              ‫44‬
‫بدم ینتون كه در خود انگلیس و بني ورزشكاران آجنا بود را‬
                            ‫برگزار مى كرد.‬
‫با گسرتش این ورزش در میان سایر كشورها، نیاز به وجود‬
‫تشكیالت بني املللى براى این ورزش حس شد. فدراسیون جهاىن‬
‫بدمینتون (‪ )IBF‬در سال ۴۱۸۰ تأسیس شد و درحال حاضر اداره‬
‫مركزى آن در (كنت) انگلستان است. این ۸كشور نیز خنستني‬
‫روند:كانادا‬  ‫مى‬  ‫مشار‬  ‫به‬  ‫احتادیه‬  ‫این‬   ‫اعضاى‬  ‫و‬   ‫بانیان‬
‫،دامنارك، انگلستان ، فرانسه، ایرلند ، هلند، نیوزیلند،‬
‫عضویت‬  ‫كشور‬  ‫۱۱۰‬  ‫از‬   ‫‪IBF‬بیش‬  ‫در‬  ‫امروزه‬  ‫ولز.‬  ‫اسكاتلند،‬
                                  ‫دارند.‬
            ‫ا‬
‫یك بازى ساده اما جذاب : تقریبً هر شخصى مى تواند به كمك‬
‫یك راكت سبك وزن بدمینتون و ضربه زدن به توپى از روى تور‬
‫از این بازى لذت خبش استفاده كند. چرا كه این بازى براى‬
‫مبتدیان بسیار ساده است. این بازى در مجع هاى خانوادگى ،‬
‫مهماىن ها و... درسرتاسر دنیا پرداخته مى شود. اما نباید‬
‫فراموش كرد كه سریع ترین بازى اجنام شده با راكت است. یك‬
‫ضربه حمكم به توپ باعث مى شود كه توپ با سرعت تقریىب ۱۱۱‬
‫كیلومرت در ساعت حركت كند و در سطوح حرفه اى و باالى آن‬
‫نیاز به سرعت، عكس العمل ، اسرتاتژى و قدرت زیاد بازیكن‬
‫دارد. چرا كه بازیكن برجسته این رقابت حىت تا ۹ كیلومرت را‬
‫طى یك مسابقه در زمني مى دود و به این طرف و آن طرف مى‬
‫زند! رقابت ها و مسابقات بیشرتى در كشورهاى خمتلف دنیا، با‬
‫اهلام از آنچه در انگلستان شكل گرفت، راه اندازى شد جام‬
‫«‪ »Thomas‬یكى از این رقابتها بود كه خنست وارد این عرصه شد.‬
‫«جورج توماس» یك تنیسور انگلیسى بود كه به سوى بدمینتون‬
‫كشیده شد و در ۱۸ مسابقه عنوان كسب كرد (طى ۴۹ سال). او‬
        ‫مهچنني خنستني رئیس فدراسیون جهاىن بدمینتون بود.‬
‫بدمینتون‬  ‫جهاىن‬  ‫مسابقه‬  ‫عنوان‬  ‫به‬  ‫توماس‬  ‫جام‬   ‫۸۴۸۰‬  ‫درسال‬
‫مردان (مانند جام ‪ Devis‬در تنیس) معرىف شد. در سال ۱۱۸۰ نیز‬
‫رقابت هاى جام «‪ »uber‬براى زنان خلق شد.«‪ »Betty uber‬انگلیسى‬
‫یك بازیكن برجسته در بدمینتون دوبل جایزه آن را اهدا كرد.‬


                 ‫54‬
‫در ابتدا این مسابقات هر ۱ سال یكبار اجنام مى شد. امروزه‬
‫بازیكنان برجسته این رشته ورزشى براى جوایز ماىل با هم در‬
                     ‫سرتاسر دنیا رقابت مى كنند.‬
‫آسیا و بدمینتون اگرچه بدمینتون در انگلستان متولد شد اما‬
‫آسیاىي ها بدمینتون را از آن خودكردند. چني و اندونزى دو‬
‫كشورى هستند كه مقتدرانه درمسابقات بني املللى این رشته‬
‫شركت مى كنند و مسابقات این رشته مردم زیادى را متوجه خود‬
              ‫ا‬
‫مى كند. این دو كشور جمموعً بطور اعجاب انگیزى تاكنون ۱۱‬
‫درصد از مسابقات ‪ IBF‬را برنده شده اند و در ۱۹ مسابقه‬
‫(جام توماس) مهواره آسیاىي ها برنده بوده اند. در جام ‪uber‬‬
‫نیز آخرین ۱۰ عنوان برتر جهان را آسیاىي ها از آن خود كرده‬
‫اند. بعد از آسیاىي ها، ورزشكاران اسكاندیناوى، بدمینتون‬
             ‫را با قدرت و سرعت خوىب بازى مى كنند.‬
‫كشور‬  ‫سه‬  ‫فقط‬  ‫كار‬  ‫به‬  ‫شروع‬  ‫اززمان‬  ‫توماس‬  ‫جام‬  ‫برندگان‬
‫مالزى، چني و اندونزى بوده اند. - و جام‪ uber‬نیز تنها در‬
‫سال هاى ۱۱۸۰ و ۱۱۸۰ و ۱۱۸۰ در خارج از آسیا برنده داشته‬
‫است! - ‪ Judy Hashman‬آمریكاىي بیشرتین عنوان را در مسابقات‬
‫انگلستان در این رشته داشته است(۱۰ مرتبه) . - از شخصیت‬
‫هاى مشهورى كه بدمینتون را به خوىب بازى مى كنند مى توان‬
  ‫به «‪»PaulNewman‬و «‪»DiegoMaradonna‬و «‪ »Nick Faldo‬اشاره كرد.‬
‫در ایران نیز با ورود كارشناسان نفيت بدمینتون رواج یافت و‬
 ‫.‬  ‫اولني زمني بدمینتون در شهرستان مسجد سلیمان خط كشي شد‬
‫زماني كه ایران به عنوان میزبان مسابقات اسیایي 0281 تعیني‬
‫شد بدمینتون نیز با تایید كمیته برگزاري بازیها به عنوان‬
‫یكي از رشته هاي ورزشي معني شد به دنبال ان نیز فدراسیون‬
            ‫بدمینتون ایران در سال 1531 تاسیس شد .‬
     ‫۰۵/‬ ‫۴۷/‬
‫آیا مى دانید كه: وزن توپ بدمینتون بني۴ ‪‎‬و ۱ ‪‎‬گرم است. -‬
‫هبرتین توپ از پرهاى بال چپ غاز درست مى شود!!! - ۱۰ پر‬
‫براى ساخت یك توپ به كار مى رود. - بزرگرتین توپ بدمینتون‬
‫درزمني مچن موزه كاتراس سیىت وجود دارد كه ۹۴ مرتبه بزرگرت از‬
    ‫توپ واقعى است و ۹۰ فوت درازا و ۱۱۱۹ كیلو وزن دارد!‬


                  ‫64‬
‫و خالصه اینكه بدمینتون چهارمني ورزش شناخته شده دنیاست! و‬
‫ورزشهابدمینتون‬  ‫برخى‬  ‫از‬  ‫تر‬  ‫ارزان‬  ‫ورزشى‬  ‫گفت:‬  ‫توان‬  ‫مى‬
‫ورزشي است که مردان و زنان در هر رده اي و در هر سين مي‬
‫توانند به آن بپردازند. ويل براي بازي کردن در باالترین رده‬
‫ها ورزشکاران باید مهارهتاي ویژه، استقامت، قدرت و انعطاف‬
‫پذیري خود را افزایش دهند.این ورزش در سراسر دنیا و خبصوص‬
‫در آسیا گسرتش پیدا کرده و به جایي رسیده که در مسابقات‬
‫مهم تعداد متاشاگران به پانزده هزار نفر هم رسیده است.در‬
‫یونان ورزش بدمینتون به شکل قابل توجهي رو به رشد است. در‬
‫سال ۱۸۸۰ تنها ۸ بازیکن رمسي در یونان وجود داشت در حالیکه‬
            ‫تعداد آن امروزه به ۱۱۱۱ نفر مي رسد.‬
               ‫74‬

								
To top