TPC Module1 alb by 73jiEX9y

VIEWS: 1 PAGES: 5

									                       MODULI 1

INTEGRIMI EKONOMIK DHE LIBERALIZIMI TREGTAR MULTILATERAL
Seksioni 1. Integrimi Rajonal kundrejt Liberalizimit Tregtar
                   Sesioni i Mëngjesit: Dita 1
1. Integrimi Global: arranxhimet unilaterale, bilaterale, dhe multilaterale
  1.1. Gjëndja e integrimit global: Përkufizimi i globalizimit
     1.1.1. Prezantim i shkurtër historik i integrimit
     1.1.2. Evidenca për të mbështetur një tendencë drejt integrimit të mëtejshëm
     1.1.3. Pengesat për integrimin e mëtejshëm
  1.2. Sfondi teorik dhe diskutimi për një sistem tregtar multilateral
     1.2.1. Liberalizimi unilateral: konsiderata ekonomike dhe politike
     1.2.2. Liberalizimi bilateral: konsiderata ekonomike dhe politike
     1.2.3. Liberalizimi multilateral: konsiderata ekonomike dhe politike
2. Integrimi Rajonal
  2.1. Përkufizimi i integrimit
     2.1.1. Integrimi i tregut: faktorët ekonomikë që lidhin tregjet
     2.1.2. Integrimi i politikave: rregulloret që lehtësojnë integrimin
  2.2. Supra-nacionaliteti dhe bashkimi i sovranitetit
  2.3. Etapat e integrimit
     2.2.1. Zonat e Tregtisë së Lirë (ZTL)
     2.2.2. Unioni doganor (UD)
     2.2.3. Tregu i përbashkët
     2.2.4. Unioni ekonomik
   Rregulloret ndërkombtare për ZTL-të dhe UD-të: Neni XXIV i MPTT
    Klauzolat        Implikimet dhe çështjet e përthputhshmërisë
    relevante
      në:
   Parag. 4    Lehtësimi i tregtisë
   Parag. 5    Periudhat e ndërmjetme
   Parag. 8    Përjashtimet
   Parag. 9    Kushtet për dërgesat ndërkombëtare të spedicionit
   2.4. Debati mbi avantazhet dhe disavantazhet e multilateralizmit kundrejt rajonalizmit (blloqet
rajonale)
       Kriteret/objekivi       Blloqet rajonale    Marrëveshjet
                                  multilaterale
   2.4.1. Përfitimet e
   qëndrueshme
   2.4.2. Promovimi i
   liberalizimit
   2.4.3. Lehtësimi i bisedimeve
   tregtare
   2.4.4. Parimet e MPTT
   2.4.5. Përfitimet dinamike (të
   lëvizshme)
 2.5. Tregtia, ndihma dhe trajtimi preferencial
    2.5.1. Tregtia kundrejt ndihmës
    2.5.2. Efektet ekonomike të ndihmës si tregti nëpërmjet trajtimit preferencial
 2.6. Aspektet ekonomike të zonës së tregtisë së lirë dhe tarifa e jashtme e përbashkët (TJP):
Detyra e Modulit 1
    2.5.1. Prodhimi, konsumi dhe efektet e tregtisë
    2.5.2. Implikimet për mirëqenjen
                    Sesioni i pasdites: Dita 1
3. Integrimi ekonomik: Krijimi i BE-së
  3.1. Sfondi: MPTT, Plani Marshall dhe Traktati i Parisit, 1951
  3.2. Fazat e integrimit
     3.2.1. Faza 1: 1957 Traktati i Romës (ndërtimi i institucioneve)
     3.2.2. Faza 2: vitet 1980 – ambjenti politiko-ekonomik i KE-së
     3.2.3. Faza 3: vitet 1990 – Traktatet e Mastrihtit, Amsterdamit
     Traktate që sjellin BE më Afër
       Traktatet themeluese     Në fuqi     Nënshkrues      Main points
     Traktati i Parisit        1952    KE-6: Belgjika,    pjesëmarrja e
                            Franca, Gjermania,   kufizuar vendesh
     Traktati i Romës         1958    Italia, Hollanda dhe  treg i përbashkët
                            Luksemburgu
     Energjia Atomike         1958               politika e
     Evropiane                              përbashkët
     Zmadhimi: 1973, 1981, 1986          MB, Dan, Irl; Gre; Spa, Por
     Akti i Vetëm Evropian       1987               heq barrierat e
                                KE-12
                                       fundit
     Traktati i Mastrihtit       1992               unioni + EMU
           Zmadhimi: 1995          Aus, Fin, Sue
     Traktati i Amsterdamit      1999               lëvizja e lirë
                                KE-15
     Traktati i Nisës         2003               rregullat e votimit
 3.3. Përqasja fillestare e KE-së për integrimin e tregut të produkteve
     3.3.1. Parimet udhëheqëse: krijimi i unioneve doganore dhe ndjekja e integrimit të tregut
     3.3.2. Mekanizmat: liberalizimi, lëvizja e lirë e mallrave, dhe përafrimi
     3.3.3. Sukseset dhe mangësitë: liberalizimi, përafrimi, dhe përputhshmëria e MPTT
 3.4. Integrimi i tregut të BE-së – shkuarja përtej CET
     3.4.1. Konceptet operative të BE-së: nënvarësia, proporcionaliteti, acquis communautaire
     3.4.2. Mësimet e nxjerra nga 'të mësuarit duke bërë'
     3.4.3. Thellimi, zgjerimi dhe zmadhimi
      Parimet e BE-së
         Nënvarësia (në fushat e fuqive konkuruese mes BE-së dhe vendeve antare
           - psh., rasti i eksternaliteteve dhe ekonomive të shkallëzuara)
         Ruajtja / ndërtimi i acquis communautaire
         nënshtetësia e bashkimit (lëvizja e lirë e qytetarëve)
                          Shtylla 1
       Shtylla 2      Komuniteti Ekonomik                Shtylla 3
                   Akti i Vetëm + KEE
                   Unioni ekonomik +monetar           Çështjet e
       Politikat e
      jashtme dhe të       Zgjerimi (kohezion, infra-         drejtësisë dhe
                    strukture)                   rendit
       sigurisë
                   Adoptimi institucional

     Burimi: Pelkmans, 1997.
 3.5. Koncepte të kohëve të fundit që i shërbejnë negociatave multilaterale
 3.6. Pikat finalizuese mbi harmonizimin dhe integrimin
     3.6.1. Implikimet e regjimit pa kurs të përbashkët këmbimi
     3.6.2. Roli i integrimit të shërbimeve
     3.6.3. Implikimet e mos-harmonizimit fiskal: çështjet që lidhen me taksimin
                   Sesioni i Mëngjesit: Dita 2
4. Sistemi Multilateral Tregtar: Vështrim i OBT
  4.1. Çfarë është OBT?
     4.1.1. Institucionit që merret me rregulloret e tregtisës
     4.1.2. Forum për zhvillimin e negociatave të tregtisë
     4.1.3. Organizatë qeveri për qeveri
     4.1.4. Struktura bazë e institucionit
     Struktua e Organizatës Botrore të Tregtisë
       Mallrat      Shërbimet     Pronësia intelektuale  Mosmarrëveshjet e
                                        tregtisë
       MPTT        MPSHT          PILT          MZK
        Marrëveshje dhe anekse
       Cështje
               Cështje speficike
      speficike të
               të sektorit, psh.:
     sektorit, psh.:
               bujqësi, tekstilet,
     bujqësi, tekstilet,
                 pambuk,
       pambuk,
               investimet, SPT +            Burimi: OBT
     investimet, SPT
                  PTT
       + PTT
      Kërkesa specifike për vendet:
     programimi i përkushtimeve të AT
       Listimi i    Listimi i tarifave,
     tarifave, kuotave     kuotave
4.2. Parimet e OBT-së
     4.2.1. Vendi Më Shumë i Favorizuar (VMSHF)
     4.2.2. Trajtimi Kombëtar
     4.2.3. Reciprociteti
     4.2.4. Parashikueshmëria
     4.2.5. Transparenca
     4.2.6. Siguria
 4.3. Sistemet e tregtisë në perspektivë
     4.3.1. Çështja për tregtinë: analizat e përfitimeve-kostos
     4.3.2. Tregtia dhe teknologjia
     4.3.3. Politikat dhe strategjia e tregtisë (suporti, mbrojtja, promovimi)
     4.3.4. Tregtia dhe faktorët institucionalë
 4.4. Negociatat multilaterale të tregtisë
     4.4.1. Proceset: shumë-etapore, shumë-palëshe, lojë e përsëritur për të zhvilluar axhendën
         dhe për të krijuar modalitetet
     4.4.2. Procedurat: të drejtuara nga konsensusi me formimin e koalicioneve për të çuar
         përpara axhendën, për të bërë apo bllokuar propozimet, dhe për të negociouar
         pozicionimet e përbashkëta
     4.4.3. Pajtimi i interesave vendase
                    Sesioni i Pasdites: Dita 2
Efektet e tregtisë dhe mirëqënies në ZTL +UD

Ushtrmi i Moduli 1. Supozoni një botë të përbërë nga tre vende. Përdorni informacionin nga të tre
tregjet për të zgjidhur situatat e ekuilibrit të rasteve të mëposhtme.
              Vendi I          Vendi II            Vendi III
   Oferta    [QS]1 = 340 + [40/14]P    [QS]2 = 140 + [4]P     [QS]3 = 220 + [15/2]P
   Kërkesa   [QD]1 = 280 - [20/14]P    [QD]2 = 460 - [6]P     [QD]3 = 300 - [5/2]P
Zgjidhni për situatat e ekuilibrit në katër rastet dhe plotësoni tabelën e mëposhtme:
  1. Një situatë jo-tregtare për të kuptuar motivimin/implikimin e blloqeve të tregtisë.
  2. Një ekuilibër i tregtisë së lirë mes tre tregjeve.
  3. Një MTL mes vendeve II dhe III ku ka tregti pa detyrime financiare brenda MTL-së, por
     Vendi II aplikon një tarifë specifike 21 për njësi për importet nga Vendi I.
  4. Një UD mes vendeve II dhe III ku ka tregti pa detyrime financiare brenda UD-së dhe një
     tarifë të jashtme të përbashkët 11.33 për njësi aplikohet për importet nga Vendi I


        Situata e autarkisë (s'ka tregti)            Regjimi i tregtisë së lirë
    Çmimi i mallit nga     Sasitë e ofruara, të   Çmimi i mallit nga      Sasitë e ofruara, të
    vendi i origjinës      kërkuara, të      vendi i origjinës      kërkuara, të tregtuara
                    tregtuara
    P1    P2    P3    QS   QD    QT   P1     P2    P3    QS   QD   QT
 I        --    --
 II   --        --
III   --    --
        Totalet e botës                    Totalet e botës
         Zona e Tregtisë së Lirë                   Unioni Doganor
    Çmimi i mallit nga     Sasitë e ofruara, të   Çmimi i mallit nga      Sasitë e ofruara, të
    vendi i origjinës      kërkuara, të      vendi i origjinës      kërkuara, të tregtuara
                    tregtuara
    P1    P2    P3    QS   QD    QT   P1     P2    P3    QS   QD   QT
 I
 II
III
        Totalet e botës                    Totalet e botës

								
To top