Wykaz os�b uprawnionych do prowadzenia prac licencjackich w roku by pI646458

VIEWS: 498 PAGES: 35

									                                                                     1
           Wykaz tematów prac dyplomowych (licencjackich) oraz magisterskich na rok akademickim 2010/2011.
Lp.  Jednostka      Nauczyciel       Tematyka                          Kierunek  Rodzaj pracy
   organizacyjna    akademicki

1.  Zakład Chorób    dr n. med. Joanna   Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i  Wszystkie  Dyplomowa,
   Układu Nerwowego   Rosińczuk - Tonderys  edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych   kierunki  Magisterska
                         i neurochirurgicznych:
                          Choroby naczyniowe mózgu,
                          Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,
                          Urazy czaszkowo-mózgowe,
                          Choroba przeciążeniowa i zwyrodnieniowa kręgosłupa,
                          Choroby zakaźne o.u.n.
                          Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,
                          Chory nieprzytomny,
                          Padaczka,
                          Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe
                           porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady
                           wrodzone o.u.n.),
                         Tematyka z zakresu intensywnej terapii:
                          Choroby nerek (ostra i przewlekła niewydolność nerek),
                          Choroby układu krążenia,
                          Wstrząs septyczny, hipowolemiczny, anafilaktyczny,
                          Odżywianie enteralne i parenteralne,
                          Ostre stany zagrożenia życia (wstrząsy),
                          Intensywna opieka nad pacjentem z zaburzeniami
                           świadomości.

              dr n. med. Adrian   Tematyka z zakresu psychiatrii:               Wszystkie  Dyplomowa,
              Sieradzki        Wyzwania psychiatrii XXI wieku.              kierunki  Magisterska
                          Niesprawność w zaburzeniach psychicznych.
                          Co boli współczesnego człowieka - zaburzenia osobowości
                          we współczesnym świecie.
                          Zespół poaborcyjny – mit, produkt medialno-ideologiczny
                          czy rzeczywistość?
                          Rozwój psychiczny dziecka a system edukacji – wyzwania,
                          problemy, perspektywy.
                                                       2
             Zespół wypalenia zawodowego.
             Symbolika zawodów medycznych we współczesnym
             świecie – oczekiwania, potrzeby społeczeństwa wobec
             medyków.
             Psychoterapia w przełomowych okresach życia – okres
             okołoporodowy, umieranie i żałoba.
             Zespół Munchhausena.
             Rola diety w zaburzeniach psychicznych (ADHD, autyzm,
             depresja).
             Edukacja i metoda wychowania według Marii Montessori a
             rozwój psychospołeczny i intelektualny dzieci i młodzieży.
             Zaburzenia kontroli impulsów (nałogowe poszukiwanie
             przyjemności, kleptomania i. in.) jako problem
             cywilizacyjny – badania własne.
             Uzależnienia behawioralne (m.in. hazard patologiczny) w
             populacji osób dorosłych.
             Związek leków z występowaniem depresji i innych
             zaburzeń sfery psychoseksualnej w praktyce
             ginekologiczno-położniczej – badania własne.
             Metody utrzymywania sprawności funkcji poznawczych u
             osób z zaburzeniami otępiennymi.
             Rola położnej w promocji zdrowia psychicznego.
             Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego.
             Ratownik medyczny w sytuacjach ostrych kryzysów
             psychicznych spowodowanych katastrofami.
             Zespół stresu pourazowego wśród personelu
             pielęgniarskiego – badania własne.
             Zespół nadruchliwości z deficytem uwagi u dorosłych -
             badania własne.

mgr Urszula Żerkowska Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i    Wszystkie  Dyplomowa
           edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych     kierunki
           neurochirurgicznych i internistycznych:
            Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,
            Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,
            Choroby naczyniowe mózgu,
            Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe
                                                       3
              porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady
              wrodzone o.u.n.),
              Zespoły bólowe kręgosłupa,
              Urazy czaszkowo-mózgowe,
              Urazy kręgosłupa,
              Choroby zakaźne o.u.n.
              Chory nieprzytomny,
              Reumatoidalne zapalenie stawów,
              Toczeń układowy trzewny,
              Osteoporoza.

mgr Monika Michalak   Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i  Wszystkie  Dyplomowa
            edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych   kierunki
            i neurochirurgicznych:
             Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,
             Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,
             Choroby naczyniowe mózgu,
             Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe
              porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady
              wrodzone o.u.n.),
             Zespoły bólowe kręgosłupa,
             Urazy czaszkowo-mózgowe,
             Urazy kręgosłupa,
             Choroby zakaźne o.u.n.

dr hab. Janusz     Tematyka z zakresu leczenia, opieki pielęgniarskiej,    Wszystkie  Magisterska
Mierzwa, prof. nadzw.  rehabilitacji i edukacji chorych w wybranych chorobach   kierunki
            neurologicznych i neurochirurgicznych.
             Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,
             Choroba zwyrodnieniowe i przeciążeniowa kręgosłupa,
             Guzy mózgu,
             Guzy rdzenia,
             Urazy czaszkowo-mózgowe,
             Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
             Wady wrodzone i wodogłowie,
             Miastenia,
             Choroby naczyniowe mózgu,
                                                                        4
                          Intensywna opieka nad pacjentem z zaburzeniami
                         Świadomości.

2.  Zakład Gerontologii             Zakres badanych zagadnień obejmuje tematy z gerontologii,
                         geriatrii, pielęgniarstwa geriatrycznego oraz wszystkich
                         aspektów promocji zdrowia, profilaktyki, organizacji opieki
                         nad ludźmi dorosłymi i w wieku podeszłym.
                          (Tematy prac dyplomowych i magisterskich prowadzonych
                         przez pracowników Zakładu Gerontologii - do uzgodnienia ze
                         studentami zainteresowanymi problemami zdrowia i chorób
                         ludzi dojrzałych.)

3.  Zakład Prawa     dr n. med. mgr prawa   1. Zgon człowieka – aspekty prawne i medyczne.       Wszystkie    Dyplomowa,
   Medycznego –     Tomasz Jurek       2. Sekcja zwłok – znaczenie wiedzy medycznej dla      kierunki     Magisterska
   Katedra Medycyny                  potrzeb instytucji wymiaru sprawiedliwości.      studiów
   Sądowej                     3. Medyczno-sądowe oględziny zwłok ludzkich w       I i II stopnia
                             miejscu ich znalezienia.
                           4. Udział profesjonalistów medycznych w czynnościach
                             kryminalistycznych.
                           5. Obowiązek współpracy z organami ścigania i
                             instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
                           6. Prawa pacjenta.
                           7. Prawa pracownika ochrony zdrowia w trakcie
                             udzielania świadczeń zdrowotnych.
                           8. Eutanazja – problem prawny, medyczny i etyczny.
                           9. Zagadnienia formalne transplantacji.
                           10. Obowiązek ratowania życia a wola pacjenta.
                           11. Postępowanie z pacjentem uratowanym – problemy
                             formalne i możliwość ich rozwiązania.
                           12. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa
                             pracowników ochrony zdrowia.
                           13. Bezpieczeństwo prawne udzielania świadczeń
                             zdrowotnych.

              lek. Radosław Drozd    1. Zgon człowieka – aspekty prawne i medyczne.       Wszystkie    Dyplomowa
                           2. Sekcja zwłok – znaczenie wiedzy medycznej dla      kierunki
                            potrzeb instytucji wymiaru sprawiedliwości.       studiów
                                                                     5
                         3. Medyczno-sądowe oględziny zwłok ludzkich w       I i II stopnia
                           miejscu ich znalezienia.
                         4. Udział profesjonalistów medycznych w czynnościach
                           kryminalistycznych.
                         5. Obowiązek współpracy z organami ścigania i
                           instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
                         6. Prawa pacjenta.
                         7. Prawa pracownika ochrony zdrowia w trakcie
                           udzielania świadczeń zdrowotnych.
                         8. Eutanazja – problem prawny, medyczny i etyczny.
                         9. Zagadnienia formalne transplantacji.
                         10. Obowiązek ratowania życia a wola pacjenta.
                         11. Postępowanie z pacjentem uratowanym – problemy
                           formalne i możliwość ich rozwiązania.
                         12. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa
                           pracowników ochrony zdrowia.
                         13. Bezpieczeństwo prawne udzielania świadczeń
                           zdrowotnych.

4.  Katedra i Zakład  Lek. Marcin Zawadzki  Zdrowie Publiczne - problematyka prac dyplomowych       Ratownictwo   Dyplomowa
   Higieny                  1. Zagadnienia prawne funkcjonowania Państwowego       Medyczne,
                        Ratownictwa Medycznego w Polsce.               Zdrowie
                        2. Rola i uprawnienia ratownika medycznego i pielęgniarki   Publiczne,
                        systemu w Państwowym Ratownictwie Medycznym.         Dietetyka
                        3. Uzależnienia i toksykomanie.
                        4. Tematyka związana ze zdrowiem środowiskowym - wpływ
                        różnych czynników środowiskowych na stan populacji.
                        5. Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne.
                        Ratownictwo Medyczne - problematyka prac dyplomowych
                        1. Działania ratunkowe w warunkach ekstremalnych - szereg
                        prac o specyfice działań ratunkowych w różnych zagrożeniach
                        środowiskowych i przemysłowych, np. niskiego i wysokiego
                        ciśnienia, skażeń radiacyjnych, w warunkach wysokogórskich,
                        podwodnych, itp.
                        2. Działania ratunkowe w warunkach skażeń chemicznych.
                        3. Współczesne zagrożenia terrorystyczne - rola ratownictwa
                        medycznego.
                                                       6
             4. Współpraca pogotowia ratunkowego ze strażą pożarną.
             5. Zagadnienia prawne pracy ratownika medycznego w Polsce.
             6. Krytyczne spojrzenie na Ustawę o Państwowym
             Ratownictwie Medycznym - ocena zapisów ustawy w
             kontekście codziennej pracy ratownika, próba podania
             własnych rozwiązań systemowych.
             7. Działania ratunkowe w ostrych zatruciach - wiele tematów o
             roli ratownictwa medycznego w pomocy przespecjalistycznej u
             pacjentów zatrutych.
             8. Działania ratunkowe u pacjentów z asfiksją - powieszenia,
             zachłyśnięcia, utonięcia.
             9. Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS - sudden infant
             death syndrome).
             Dietetyka - problematyka prac dyplomowych
             1. Suplementy diety na rynku Polskim - próba oceny zagrożenia
             i skutków, które niesie za sobą używanie dostępnych w Polsce
             tzw. suplementów diety.
             2. Patofizjologia otyłości - współczesne spojrzenie na
             etiopatogenezę otyłości, możliwości farmakologicznego
             wspomagania odchudzania, fizjologiczna ocena diet otyłości.
             3. Dieta Dukana - analiza diety i jej skuteczności w oparciu o
             badania ankietowe.
             4. Środki odchudzające na rynku Polskim - "zdrowe i
             skuteczne" czy realne zagrożenie dla życia i zdrowia?
             5. Meizitang, Lidia i inne chińskie "ziołowe" suplementy
             odchudzające - badania ankietowe wpływu w/w preparatów na
             stan zdrowia osób, które je zażywały.
             6. Farmakoterapia odchudzania - przegląd współczesnych i
             dawnych metod farmakologicznego wspomagania diety.
             7. Pierwiastki śladowe w diecie - od fizjologii do zatruć.
             8. Substancje ksenobiotyczne ("obce") w żywności - przegląd i
             analiza "głośnych" zdarzeń zanieczyszczeń żywności z oceną
             wpływu tych zanieczyszczeń na stan zdrowia ludzi.

5.  Katedra       Fizjoterapia                     Fizjoterapia,  Magisterska
   Pielęgniarstwa w   Promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo
   Podstawowej Opiece  uwarunkowania zdrowia, kształcenie, opieka, postawy, ,
                                                                      7
   Zdrowotnej                zachowania zdrowotne.                      Położnictwo,
                       Pielęgniarstwo                         Zdrowie
                       Kształcenie, Ochrona zdrowia, Promocja zdrowia, profilaktyka,  Publiczne
                       edukacja zdrowotna, uwarunkowania zdrowia, jakość opieki,
                       opieka, zarządzanie opieką, postawy, zachowania zdrowotne,
                       itp.
                       Położnictwo
                       Kształcenie, Ochrona zdrowia, Promocja zdrowia, profilaktyka,
                       edukacja zdrowotna, uwarunkowania zdrowia, jakość opieki,
                       opieka, postawy zachowania zdrowotne, itp.
                       Zdrowie Publiczne
                       Kształcenie, Ochrona zdrowia, Promocja zdrowia, profilaktyka,
                       edukacja zdrowotna, uwarunkowania zdrowia, jakość opieki,
                       opieka, postawy zachowania zdrowotne itp.
                       Ratownictwo Medyczne                      Ratownictwo   Dyplomowa
                       Kształcenie, edukacja, ochrona zdrowia, postawy, zachowania   Medyczne
                       zdrowotne itp.

6.  Zakład        Dr Eleonora Mess,  Zagadnienia dotyczące udziału pielęgniarki w opiece,      Pielęgniarstwo  Dyplomowa
   Pielęgniarskiej   Mgr Iwona Twardak  rehabilitacji i edukacji chorych z zakresu:           i Położnictwo:
   Opieki Paliatywnej            - Chorób nowotworowych dzieci i dorosłych:           studia
                       nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki),     stacjonarne i
                       guzy OUN,                            niestacjonarne
                       guz Wilmsa,                           (pomostowe)
                       nowotwory płuc,
                       nowotwory piersi,
                       nowotwory jelita grubego,
                       nowotwory nerki i nadnerczy, pęcherza moczowego
                       nowotwory gruczołu krokowego
                       - Niedoborów odporności wrodzonych i nabytych.
                       - Opieki paliatywnej nad dziećmi i dorosłymi w środowisku
                       szpitalnym i domowym.
                       - Bólu przewlekłego
                       - Obłożnie chorych:
                       odleżyny,
                       kacheksja,
                       - Jakości życia dzieci i dorosłych z chorobami
                                                        8
          nowotworowymi.
          - Jakości życia pacjentów po przeszczepie szpiku.
          Przeszczepiania narządów i szpiku kostnego.

Mgr Aleksandra   Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób z chorobami    Pielęgniarstwo  Dyplomowa
Lisowska,     reumatycznymi.                         i Położnictwo:
Mgr Agnieszka   Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec chorego i jego rodziny  studia
Kraińska      po udarze mózgu.                        stacjonarne i
          Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec chorego i jego rodziny  niestacjonarne
          po amputacji piersi.                      (pomostowe)
          Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po odjęciu kończyn.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób z
          choroba Parkinsona.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób z
          choroba Alzheimera.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób chorych
          na stwardnienie rozsiane.
          Muzykoterapia i jej zastosowanie terapeutyczne.
          Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
          Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji dzieci z zespołem
          Downa
          Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób w wieku
          podeszłym.
          Problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem z cukrzycą.
          Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec pacjenta chorego na
          cukrzyce oraz jego rodziny.

Mgr Kamila Jonak  Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób z chorobami ukł.  Pielęgniarstwo  Dyplomowa
          krążenia,                           i Położnictwo:
          Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób z chorobami ukł.  studia
          oddechowego,                          stacjonarne i
          Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec chorego i jego rodziny  niestacjonarne
          po udarze mózgu.                        (pomostowe)
          Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec chorego i jego rodziny
          po amputacji piersi.
          Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po odjęciu kończyn.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób z
                                                         9
          choroba Parkinsona.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób z
          choroba Alzheimera.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób chorych
          na stwardnienie rozsiane.
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne dzieci z
          autyzmem.
          Arteterapia i jej zastosowanie terapeutyczne.
          Terapia zajęciowa.
          Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
          Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji dzieci z zespołem
          Downa
          Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób z
          wadami postawy.
          Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacja osób w wieku
          podeszłym.
          Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacja osób z upośledzeniem
          umysłowym.

Dr Eleonora Mess  Tematyka z zakresu pielęgniarskiej opieki paliatywnej i    Pielęgniarstwo  Magisterska
          rehabilitacji w niepełnosprawności.
          - ocena jakości życia pacjentów z chorobami nowotworowymi
          - ocena jakości życia dzieci z chorobami nowotworowymi
          - ocena funkcjonowania rodziny, która sprawuje opiekę nad
          osobą przewlekle i terminalnie chorą
          - ocena poziomu lęku u osób przewlekle i terminalnie
          Chorych
          - ocena poziomu lęku u dzieci hospitalizowanych z powodu
          choroby nowotworowej
          - ocena poziomu aktywności fizycznej u osób przewlekle i
          terminalnie chorych
          - ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci z chorobami
          nowotworowymi i przewlekłymi
          - ocena rozwoju dzieci cierpiących na choroby wymagające
          długotrwałej i uporczywej terapii
          - analiza funkcjonowania rodziny z dzieckiem będącym
          pod opieką hospicjum dziecięcego
                                                   10
              - ocena poziomu wiedzy na temat opieki paliatywnej wśród
              pracowników służby zdrowia
              - ocena poziomu wiedzy na temat opieki paliatywnej wśród
              studentów AM
              - udział i zadania pielęgniarki w pielęgnacji dzieci i
              dorosłych z różnym stopniem niepełnosprawności
              - ocena jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym
              - ocena jakości życia dzieci z bólem przewlekłym
              - zadania pielęgniarki w leczeniu w leczeniu bólu
              przewlekłego
              - komunikacja z osobami głuchoniemymi jako problem
              służby zdrowia
              - problemy pielęgnacyjne i rehabilitacyjne u pacjentek po
              mastektomii
              - udar mózgu jako wyzwanie pielęgnacyjne dla pielęgniarki
              - problemy pielęgnacyjne i rehabilitacyjne u pacjentów po
              amputacji kończyny dolnej
              - problemy pielęgnacyjne i rehabilitacyjne u pacjentów po
              złamani kości szyjki udowej
              - udział pielęgniarki postępowaniu z pacjentami po
7.  Zakład Specjalności                                Dyplomowa,
   Zabiegowych       1. Obrażenia czaszkowo – mózgowe w następstwie      Magisterska
                 urazów głowy
               2. Kamica żółciowa. Udział pielęgniarki w procesie
                 leczenia
               3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z krwawieniem
                 górnego odcinka przewodu pokarmowego
               4. Rak piersi – opieka nad kobietą po odcięciu sutka
               5. Rany chirurgiczne. Opracowanie chirurgiczne ran –
                 odleżyn
               6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu
                 operacyjnym na gruczole tarczowym
               7. Pielęgnowanie w urazach klatki piersiowej
               8. Rak jelita grubego. Rola pielęgniarki w opiece
                 okołooperacyjnej
               9. Pielęgnacja pacjenta po operacji żylaków kończyn
                 dolnych
                               11
10. Najczęstsze zabiegi w chirurgii – wskazania, powikłania
  i pielęgnacja
11. Opieka pielęgniarska w tępych urazach jamy brzusznej
12. Postępowanie pielęgniarskie w stanie zagrożenia życia –
  wstrząs krwotoczny w chirurgii
13. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrym zapaleniu
  trzustki
14. Oparzenia
15. Ból – przyjaciel czy wróg w chirurgii
16. Rak płuca – diagnostyka, leczenia i pielęgnowanie
  pacjenta po zabiegu operacyjnym
17. Zadanie pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do
  zabiegu operacyjnego w zakresie jamy brzusznej
18. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom
  szpitalnym
19. Przegląd nowotworów złośliwych przewodu
  pokarmowego.
20. Nowotwory piersi
21. Chorobowa wrzodowa żołądka i dwunastnicy z
  uwzględnieniem zasad pielęgnacji ... i trybu życia
22. Choroby tarczycy i ich obraz histopatologiczny
23. Rak płuca – problemy, diagnostyczno – lecznicze
24. Przerzuty nowotworowe do układu kostnego
25. Etiopatogeneza, symptomatologia i współczesne
  metody leczenia przepuklin pachwinowych
26. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
  zewnatrzwątrobowych
27. Choroby trzustki i ich obraz histopatologiczny
28. Przegląd nowotworów złośliwych układu moczowego
29. Etiopatogeneza i przebieg kliniczny urazów czaszkowo
  – mózgowych
30. Postępowanie pielęgnacyjne w urazach czaszkowo –
  mózgowych
31. Nowotwory gruczołów przewodu pokarmowego
32. Gruczolak prostaty – współczesne metody
  rozpoznawania i leczenia
33. Kamica dróg moczowych – przyczyny, rozpoznawanie,
                                                                   12
                               leczenie i zapobieganie nawrotom
                             34. Rak gruczołu krokowego – współczesne metody
                               rozpoznawania i leczenia.

8.  Zakład Dydaktyki    Dr hab. Alicja Szerląg  - Postawy prozdrowotne wśród mniejszości kulturowych       Dyplomowa,
   Szkoły Wyższej                 - Edukacja zdrowotna w środowiskach zagrożonych         Magisterska

               Dr Żanetta Kaczmarek   - Metodyka nauczania pierwszej pomocy.              Dyplomowa,
                           - Aktywne metody nauczania zdrowia publicznego.         Magisterska
                           - Środki dydaktyczne w kształceniu medycznym.

9.  Zakład Pedagogiki   Dr Dariusz Białas    - Promocja zdrowia.                       Dyplomowa,
   Zdrowia                     - Styl życia a zdrowie.                     Magisterska
                           - Postawy prozdrowotne.
                           - Społeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia.
                           - Rehabilitacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

               Dr Anna Sladek      -Środowisko rodzinne a zdrowie.                 Dyplomowa,
                           - Szkoła a zdrowie ucznia.                    Magisterska
                           - Mass media w promocji zdrowia.
                           - Styl życia a zdrowie młodzieży i dorosłych
                           - Postawy prozdrowotne młodzieży i dorosłych


10.  Zakład Organizacji i  Dr Piotr Karniej                                     Dyplomowa,
   Zarządzania                    1. Zarządzanie operacyjne placówkami opieki zdrowotnej i   Magisterska
                              społecznej
                             2. Restrukturyzacja szpitali, przekształcenia własnościowe
                              i konsolidacje w ochronie zdrowia
                             3. Metody reorganizacji procesu zarządzania w
                              placówkach medycznych: lean management, business
                              process reeingeneering, outsourcing i in.
                             4. Strategie szpitali w warunkach reform
                             5. Systemy zarządzania jakością w zarządzaniu zakładem
                              opieki zdrowotnej
                             6. Systemy informatyczno – informacyjne w zarządzaniu
                              szpitalem
                                               13
          7. Zarządzanie produkcją usług szpitala, implementacja
            koncepcji zarządzania procesowego w ochronie zdrowia
          8. Zarządzanie projektami
          9. Metody podnoszenia efektywności pracy
            profesjonalistów medycznych
          10. Innowacje technologiczne i organizacyjne w
            zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej
          11. Rachunek kosztów, budżetowanie i controlling w
            zakładzie opieki zdrowotnej
          12. Pozycja konkurencyjna zakładu opieki zdrowotnej w
            dobie konkurencji globalnej
          13. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i
            innych krajach Unii Europejskiej, możliwa
            implementacja doświadczeń zagranicznych na grunt
            polskiej ochrony zdrowia
          14. System finansowania świadczeń zdrowotnych, model
            płatnika publicznego, ubezpieczeń alternatywnych,
            komplementarnych i abonamentów medycznych

Dr Anna Felińczak  1. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży         Dyplomowa,
                                        Magisterska
          2. Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży
          3. Problematyka zaburzeń odżywiania w tym szczególnie
            nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży
          4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowia dzieci i młodzieży
          5. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.
          6. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej i promocji
            zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
            nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

          7. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna chorób
            cywilizacyjnych

          8. Wpływ wybranych elementów stylu życia na zdrowie
                                                  14

Dr Grażyna Siarkiewicz  1. Zarządzanie w pielęgniarstwie               Dyplomowa,
             2. Problemy ekonomiczne                   Magisterska
             3. Niepełnosprawność u dzieci w wieku przedszkolnym i
              wczesnoszkolnym
             4. Integracja społeczna

Mgr Jolanta       1. Zarządzanie, organizacja ochrony zdrowia, system     Dyplomowa
Grzebieluch         ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
             2. Marketing
             3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
             4. PR w ochronie zdrowia

dr Ewa Kuriata      1.  Zarządzanie w ochronie zdrowia             Dyplomowa
             2.  Problemy zdrowia Publicznego
             3.  Ekonomika ochrony zdrowia
             4.  Jakość w opiece zdrowotnej

             5. Zarządzanie w pielęgniarstwie/położnictwie
                                           Dyplomowa,
             6. Zarządzanie zasobami ludzkimi               Magisterska

             7. Optymalizacja organizacji opieki
              pielęgniarskiej/położniczej

             8. Jakość w opiece pielęgniarskiej./położniczej

             9. Marketing medyczny

             10. Monitoring zdrowia


Mgr Agnieszka      1. Zarządzanie, marketing, promocja zdrowia i profilaktyka  Dyplomowa
Lewicka-Rabska
                                                           15
11.  Katedra i Zakład  Dr n. med. Iwona                                Dyplomowa,
   Medycyny Rodzinnej Pirogowicz     1. Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane a      Magisterska
                        wyszczepialność w POZ.
                      2. Znaczenie szczepień ochronnych w aspekcie zdrowia
                        populacyjnego i zdrowia publicznego
                      3. Szczepienia przeciwko HPV i badania cytologiczne –
                        jako profilaktyka raka szyjki macicy
                      4. Szczepienia osób dorosłych – dlaczego, kiedy i czym –
                        znaczenie w profilaktyce chorób przewlekłych.
                      5. Szczepienia dla podróżujących – znaczenie profilaktyki
                        zakażeń w dobie globalizacji
                      6. Szczepienia a zdrowie kobiet
                      7. Aktywność kobiet a ciąża
                      8. Karmienie naturalne – szczególne znaczenie w
                        chorobach ostrych i przewlekłych u niemowląt
                      9. Palenie tytoniu – dlaczego należy unikać także palenia
                        biernego
                      10.Palenie tytoniu a ciąża – noworodek –niemowlę
                      11. Znaczenie diety dla zdrowia i w chorobach dzieci i
                      dorosłych
                      12.Badania bilansowe zdrowia dzieci i młodzieży –
                      dlaczego koniecznie muszą być przeprowadzane
                      13. Znaczenie dyspanseryzacji dzieci – rola poradnictwa
                      czynnego
                      14. Wady wrodzone u dzieci – rola profilaktyki
                      15. Choroby alergiczne a edukacja pacjenta
                      16. Badania czynnościowe dróg occechowych – jako
                      badania przesiewowe i monitorujące przebieg choroby
                      17. Rola nadzoru WOPR na akwenach wodnych –
                      znaczenie ratownictwa i szybkiej pomocy kwalifikowanej
                      18. Pielęgnacja skóry noworodków – zmiany w
                      dotychczasowym postępowaniu – nowe wytyczne.
                      19. Zespół dziecka krzywdzonego a świadomość
                      społeczeństwa i środowisk zawodowych opieki zdrowia
                      20. Znaczenie opieki neonatologicznej w patologiach ciąży

12.  Zakład       Prof. Wanda                                  Dyplomowa,
                                                                   16
   Humanistycznych    Wojtkiewicz – Rok        1. Rozwój anatomii patologicznej w pierwszej połowie   Magisterska
   Nauk Lekarskich                 XIX wieku oraz jej wpływ na medycynę.
                               2.Rozwój fizjologii w XIX wieku i jej wpływ na
                            diagnostykę medyczną.
                               3.Osiągnięcia w zakresie chirurgii we Wrocławiu w
                            XIX i XX wieku.
                               4. Dzieje zakonów pielęgnacyjnych w średniowiecznej
                            Europie.
                               5. Rozwój pielęgniarstwa zawodowego w XIX i XX
                            wieku.
                               6. Magia i zabobon w lecznictwie ludowym i
                            konwencjonalnym.
                               7. Dlaczego czarownice chciały być palone na stosach.
                               8. Rola ziołolecznictwa dawniej i dziś.
                               9. Bractwa antyalkoholowe i tradycje terapii
                            antyalkoholowych.
                               10. Choroby weneryczne w tradycji historycznej.
                               11. Spekulacyjne metody terapii – bioenergio terapia i
                            homeopatia.
                               12. Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki
                            Wrocławskiej w latach 1945 – 1950.

               Dr Agnieszka          1.  Psychologiczne aspekty obrazu własnej choroby.    Dyplomowa,
               Olchowska – Kotala       2.  Korzystanie z medycyny niekonwencjonalnej.      Magisterska
                               3.  Decyzje zdrowotne pacjentów.
                               4.  Potrzeby pacjentów.

               Dr Jarosław Barański                                   Dyplomowa,
                               1. Porozumiewanie się z pacjentem hospitalizowanym.   Magisterska
                               2. Prawne i etyczne aspekty opieki pielęgniarskiej.
                               3. Opieka pielęgniarska jako sztuka.
                               4.
13.  Zakład Rehabilitacji  prof. dr hab. Zdzisława  Fizjoterapia i pielęgniarstwo rehabilitacyjne w zakresie    Magisterska
               Wrzosek          dysfunkcji układu ruchu (ortopedia, traumatologia,
                            reumatologia, neurologia). Ponadto z zakresu zdrowia.

               dr n. med. Edyta     Fizjoterapia i pielęgniarstwo rehabilitacyjne w zakresie    Magisterska
                                                                    17
               Sutkowska       kardiologii, chorób naczyń, pulmonologii, diabetologii,
                           endokrynologii, chirurgii, reumatologii, onkologii, geriatrii.
                           Ponadto z zakresu zdrowia.

               dr Iwona Demczyszak  Fizjoterapia i pielęgniarstwo rehabilitacyjne w zakresie       Magisterska
                           kardiologii, kardiochirurgii, geriatrii, pulmonologii, neurologii,
                           ginekologii i położnictwa, odnowy biologicznej, balneoterapii.
                           Ponadto z zakresu zdrowia.

               dr n. med. Piotr    Zaopatrzenie ortopedyczne, protetyki i ortotyki, patologii      Magisterska
               Koprowski       narządu ruchu. Ponadto z zakresu zdrowia.

14.  III Katedra i Klinika  dr n.med. Aleksandra  Problemy w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym na        Dyplomowa,
   Pediatrii,       Lewandowicz-      pierwotny niedobór odporności.                    Magisterska
   Immunologii i      Uszyńska
   Reumatologii Wieku
   Rozwojowego
15.  Zakład Promocji     Dr Mariola Seń     - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w społeczności        Dyplomowa,
   Zdrowia                    lokalnej, szkole, zakładzie pracy, placówkach służby zdrowia     Magisterska
                           itp.
                           - Promocja zdrowia psychicznego.
                           - Programy zdrowotne i profilaktyczne – ewaluacja
                           - Wpływ edukacji zdrowotnej na poprawę jakości życia
                           pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi.
                           - Promocja zdrowia i profilaktyka w pracy pielęgniarki
                           - Styl życia i zachowania zdrowotne (dzieci i młodzież
                           szkolna, studenci, osoby z grup ryzyka zdrowotnego, pacjenci
                           POZ, pracownicy szpitala itd.).
                           - Nałogi (palenie tytoniu, narkotyki, alkohol itp).
                           - Szczepienia ochronne i profilaktyka chorób.
                           - Opieka nad pacjentem przewlekle chorym, starym i
                           niepełnosprawnym w środowisku domowym i w instytucjach
                           opiekuńczych (ZOL, DPS itp).
                           -jakość opieki długoterminowej.

               Dr Grażyna       - Pielęgnowanie i edukacja pacjentów w wybranych           Dyplomowa,
               Szymańska-Pomorska   schorzeniach i stanach chorobowych (choroby układu krążenia,     Magisterska
                                                  18
           pokarmowego, oddechowego, nerwowego, moczowego,
           płciowego, w nadciśnieniu, ze stomią, odleżynami…).
           - Pielęgnowanie i edukacja pacjentów w wybranych
           oddziałach szpitalnych( oddz. chirurgiczny, internistyczny,
           geriatryczny, reumatologiczny,
           neurologiczny, położniczy, ginekologiczny, geriatryczny…).
           - Problematyka zachowań zdrowotnych (wśród młodzieży
           szkolnej, studentów, osób pracujących – pielęgniarek,
           położnych, nauczycieli, fizjoterapeutów, dietetyków…):
           - palenie papierosów
           - racjonalne odżywianie
           - aktywność fizyczna i wypoczynek
           - używki i uzależnienia
           - higiena osobista
           - stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
           - Problematyka komunikowania w medycynie
           i pielęgniarstwie/położnictwie (komunikowanie z pacjentem,
           komunikowanie w grupie pracowniczej0:
           - relacje pielęgniarka-pacjent
           - relacje w grupie pracowniczej
           - Rola i zadania pielęgniarki/położnej/fizjoterapeuty/dietetyka
           w opiece
           nad pacjentem.
           - Oczekiwania pacjentów wobec
           pielęgniarek/położnych/fizjoterapeutów/dietetyków
           - Wypalenie zawodowe i stres związany z zawodem

Mgr Iwona Klisowska  - Opieka pielęgniarska nad pacjentem               Dyplomowa
           w środowisku domowym.
           - opieka pielęgniarska nad dzieckiem w stanach zagrożenia
           życia (intensywna terapia dziecięca)
           - Jakość życia ludzi w wieku podeszłym
           w środowisku domowym.
           - Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży
           w wieku szkolnym.
           - Potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci
           i młodzieży [uzależnienia].
                                                              19
                        - Ochrona zdrowia pracowników w środowisku pracy

             Mgr Marzena Krysa  -Problem nikotynizmu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych   Dyplomowa
                        oraz pomoc palącym osobą.
                        -Samorząd lokalny jako lider promocji zdrowia
                        - Rola i znaczenie programów promocji zdrowia
                        koordynowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. .
                        - Kampanie społeczne w promocji zdrowia .
                        - Promocja zdrowia i profilaktyka czynników ryzyka chorób
                        sercowo-naczyniowych.
                        -Znaczenie zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.
                        -Organizacje pozarządowe w społeczeństwie lokalnym
                        -Rozwój zdrowia społecznego w wieku senioralnym.
                        -Rola i zadnia promotorów zdrowia .
                        -Podstawowa opieka zdrowotna –rola edukacyjna pielęgniarek i
                        położnych.

             Mgr Agnieszka Blok  Dogoterapia (zooterapia)                    Dyplomowa
                        - Pedagogika specjalna ( w tym
                        upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce
                        i inne)
                        - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dzieci
                        w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
                        oraz promocja zdrowia i edukacja zdrowotna osób
                        niepełnosprawnych.

             Mgr Jadwiga     - Opieka nad pacjentem ze schorzeniami internistycznymi,    Dyplomowa
             Staniszewska     chirurgicznymi.
                        Opieka nad osobami bezdomnymi.

16.  Zakład Medycznych  Dr Dominik      Opieka pielęgniarska w schorzeniach onkologicznych, w opiece  Dyplomowa,
   Nauk Społecznych  Krzyżanowski     długoterminowej i opiece paliatywnej, chorobach        Magisterska
                        psychiatrycznych.
                        Uzależnienia: politoksykomanie, narkotyczne, alkoholowe,
                        hazard i inne.
                        Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół kacheksja-
                        anoreksja).
                                                  20
           Jakość życia osób w opiece długoterminowej, opiece
           paliatywnej, onkologicznej i schorzeniach internistycznych.
           Zespół wypalenia zawodowego.
           Pielęgnowanie w wybranych problemach pielęgniarskich:
           odleżyny, stomie, owrzodzenia nowotworowe, owrzodzenia
           niedokrwienne.
           Pacjent odczuwający ból (ostry, przewlekły, diagnostyka i
           leczenie, patomechanizm,).
           Eutanazja – różne ujęcia i spostrzeganie eutanazji i opieki
           paliatywnej.
           Etyka w opiece paliatywnej.
           problemy z zakresu zdrowia publicznego.
           Psychoonkologia i psychoneuroimunologia.
           Reakcje psychologiczne pacjenta przewlekle chorego, objętego
           opieką paliatywną.
           Żałoba i systemy wsparcia dla osieroconych (fizjologiczna,
           patologiczna, u dzieci).
           Wolontariat w opiece paliatywnej.

Dr Iwona Taranowicz  Problemy uzależnień wśród młodzieży i innych kategorii     Dyplomowa,
           społecznych.                          Magisterska
           Ludzie starzy i ich miejsce w życiu społecznym
           Niepełnosprawni i niepełnosprawność.
           Społeczno-kulturowe uwarunkowania problemów
           zdrowotnych.
           Rodzina i jej problemy.

Dr Monika Wójta -   Społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby (głównie chorób    Dyplomowa,
Kempa         nowotworowych).                         Magisterska
           Społeczne aspekty rozwoju transplantologii w Polsce.
           Socjologiczna analiza zawodów medycznych.
           Marketing społeczny w ochronie zdrowia.
           Samobójstwa jako problem medyczny i społeczny.
           Asortyment sklepików szkolnych we wrocławskich
           podstawówkach – praca badawcza.
           Wsparcie społeczne jako element roli zawodowej fizjoterapeuty
           w wybranych schorzeniach.
                                                                 21
                           Wzory samoleczenia i poszukiwanie wsparcia – reakcje
                           pacjentów na pierwsze informacje o diagnozie.

               Mgr Grażyna Solecka   Koncepcje zdrowia w historii medycyny.             Dyplomowa
                           Ból a cierpienie.
                           Etyczne aspekty pracy ratownika medycznego.
                           Interpretacje zasad etycznych zawartych w kodeksach
                           etycznych zawodów medycznych.
                           Znaczenie choroby w życiu człowieka (aspekty ontologiczne,
                           epistemologiczne i aksjologiczne).
                           Sytuacje graniczne w życiu człowieka.

               Mgr Izabela Czekalska  Komunikacja niewerbalna w relacjach interpersonalnych na    Dyplomowa
                           przestrzeni wieków.
                           Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej piersi u kobiet.
                           Wypalenie zawodowe a lobbing w firmach.

               Mgr Agnieszka      Oczekiwania kobiet rodzących wobec roli pielęgniarki,     Dyplomowa
               Turkiewicz       położnej.
                           Różne aspekty motywacji do podjęcia zawodu pielęgniarki.
                           Sposoby radzenia sobie z sytuacją przewlekłej choroby osób
                           bliskich.
                           Emocjonalne uwarunkowania radzenia sobie z bólem
                           przewlekłym.

               Mgr Mirosław Chybicki Komunikacja w organizacjach medycznych, jako narzędzie      Dyplomowa
                          poprawy funkcjonowania zespołu i jako narzędzie poprawy
                          opieki nad pacjentem.
                          Negocjacje w funkcjonowaniu placówek medycznych.
                          Psychologiczne kompetencje menadżerskie w służbie zdrowia.

17.  Klinika Hematologii,              1. Dyskrazje plazmocytowe i gammapatie monoklonalne      Dyplomowa,
   Nowotworów Krwi i               2. Stany zagrożenia życia w hematologii            Magisterska
   Transplantacji                 3. Zmiany kostne w chorobach nowotworowych krwi
   Szpiku                     4. Stany zakrzepowo-zatorowe oraz krwotoczne
                           5. Choroby autoimmunologiczne w hematologii
                                                                   22
Zakład Klinicznych   Prof. dr hab. Andrzej   Problem leczenia wybranych chorób ucha         Fizjoterapia  Dyplomowa/
Podstaw Fizjoterapii  Kierzek          zewnętrznego, ucha środkowego i trąbki słuchowej w          magisterska
                         aspekcie medycyny fizykalnej.
                         Choroby nosa i zatok przyusznych. Ich fizykalne.
                         Diagnostyka: terapia chorób gardła, ze szczególnym
                         uwzględnieniem zapalenia migdałków. Ich leczenie
                         fizykalne.
                         Choroby krtani – ich leczenie fizykalne
                         Leczenie fizykalne po operacjach na szyi, ze
                         szczególnym uwzględnieniem operacji tarczycy.
                         Rozwój lecznictwa fizykalnego i hydroterapeutycznego
                         w XIX i XX wieku w uzdrowiskach.


Zakład Klinicznych   Dr med. Jadwiga        1. Usprawnianie w zakresie schorzeń centralnego i Fizjoterapia  Dyplomowa/
Podstaw Fizjoterapii  Kuciel-Lewandowska        obwodowego układu nerwowego osób dorosłych           magisterska
                            i dzieci.
                           2. Medycyna    uzdrowiskowa.    Balneoterapia
                            schorzeń narządu ruchu.
                           3. Profilaktyka i terapia wad postawy.
                           4. Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego oraz
                            medycyny fizykalnej.

Zakład Rehabilitacji  Prof. dr hab. Andrzej   Badanie wpływu ograniczenia ruchomości w stawie    Fizjoterapia  Dyplomowa/
w Dysfunkcjach     Pozowski         biodrowym na wyznaczniki chodu.                    magisterska
Narządu Ruchu                  Możliwości usprawniania ręki reumatoidalnej.
                         Wpływ utrwalonego przykurczu zgięciowego stawu
                         kolanowego na sposób obciążenia stopy.
                         Ocena parametrów chodu w zależności od deformacji
                         osi ruchomości stawu kolanowego

Zakład Rehabilitacji  Dr med. Małgorzata     1. Problematyka dotycząca pacjentów z:        Fizjoterapia  Dyplomowa/
w Dysfunkcjach     Paprocka-Borowicz         Uszkodzeniami rdzenia kręgowego               magisterska
Narządu Ruchu                       Stwardnieniem rozsianym (SM)
                             Chorobą Parkinsona
                             Dystrofinami mięśniowymi
                                                               23
                          Bocznym skrzywieniem kręgosłupa
                          Niedowładami połowicznymi
                          Amputacjami urazowymi kończyn
                          Amputacjami naczyniowymi kończyn
                          Zmianami   zwyrodnieniowymi stawów
                           kolanowych
                      2. Sport osób niepełnosprawnych
                      3. Aktywna rehabilitacja
                      4. Zaopatrzenie ortopedyczne:
                          Protezy kończyn dolnych
                          Protezy kończyn górnych

Samodzielna   Prof. dr hab. Ludwika  1. Dziecko ryzyka- diagnostyka, terapia, prognozowanie. Fizjoterapia  Dyplomowa/
Pracownia    Sadowska        2. Dzieci z zespołem Downa- realizacja opieki nad           magisterska
Rehabilitacji  Dr Anna Maria        dzieckiem( dorosłym) w świetle współczesnej nauki i
Rozwojowej   Choińska          opieki społecznej.
                    3. Rehabilitacja dzieci z Mózgowym Porażeniem
                      Dziecięcym,
                    4. Problemy medyczne, psychopedagogiczne i edukacyjne
                      u dzieci z upośledzeniem umysłowym.
                    5. Metody neurofizjologiczne w diagnostyce i terapii
                      dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
                    6. Ocena diagnostyki i efektów terapii dzieci z
                      uszkodzeniem oun wrodzonym i /lub nabytym.
                    7. Ocena rozwoju psychomotorycznego niemowląt i
                      małych dzieci z zespołem Downa usprawnianych
                      według wrocławskiego modelu usprawniania(WUM).
                    8. Animaloterapia jako metoda wspomagająca
                      rehabilitacje dzieci z zaburzeniami rozwoju,
                    9. Hippoterapia metoda wspomagająca klasyczną
                      rehabilitacje osób z zaburzeniami rozwojowymi (
                      ADHD, ZD, MPD)
                    10. Znaczenie szkoły rodzenia dla jakości prowadzonego
                      porodu stanu zdrowia matki i noworodka
                    11. Rozwój kompetencji społecznych u osób z zespołem
                      Downa, MPD, upośledzeniem umysłowym
                    12. Występowanie wad postawy u dzieci przedszkolnych ,
                                                                          24
                              wczesnoszkolnych , szkolnym i w wieku gimnazjalnym
                            13. Występowanie otyłości u dzieci przedszkolnych i
                              szkolnych
                            14. Kształtowanie się więzi między matką i dzieckiem
                              niepełnosprawnym
                            15. Metody diagnostyki neurorozwojowej: profil rozwoju
                              wg testów MFDR
                            16. Neurokinezjologiczna diagnostyka metodą Vojty,
                            17. NDT-Bobath - metoda diagnostyczno terapeutyczna
                              dzieci z zaburzeniami rozwoju u psychomotorycznego
                            18. Integracji Sensorycznej Ayres jako metoda w
                              diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania
                            19. Metody diagnostyki psychologicznej i diagnostyka
                              pedagogiczna.
                            20. Występowanie ADHA w populacji wczesnoszkolnej


   Zakład Balneologii i  Prof. dr hab. Piotr         Fizjoterapia w reumatologii            Fizjoterapia   Dyplomowa/
   Medyczny        Wiland                                                 magisterska
   Uzdrowiskowej

   Zakład Fizjoterapii  Dr Żanna Fiodorenko-        1. Choroby naczyniowe – profilaktyka, Fizjoterapia         Dyplomowa/
               Dumas                 rehabilitacja                          magisterska
                                 2. Fizjoterapia w schorzeniach narządu ruchu.
                                 3. Rehabilitacja w chirurgii naczyniowej.
                                 4. Fizjoterapia w    przypadku   amputacji
                                  naczyniowych.
                                 5. Problematyka odnowy biologicznej i rola
                                  fizjoterapeuty.
                                 6. Choroby metaboliczne – profilaktyka.

18.  Katedra i Zakład   dr hab. Ireneusz     Kierunek pielęgniarstwo                     Pielęgniarstwo  Magisterska
   Biochemii Lekarskiej Całkosiński         1. Narażenie na dioksyny a zachorowalność na choroby     , Zdrowie
                              układu oddechowego, krążenia i dokrewnego.        Publiczne,
                            2. Oddziaływanie dioksyn na procesy rozrodcze        Położnictwo,
                            3. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego      Fizjoterapia
                              ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.
                                  25
  4. Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki zakażeń
    szpitalnych.
  5. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych
    oddziałach – studium porównawcze.
  6. Odruch somatyczno-wegetacyjny u osób z przerwaniem
    ciągłości rdzenia kręgowego.
  7. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    wiejskiego.
  8. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    miejskiego.
  9. Ból śródoperacyjny u pacjentów znieczulanych ogólnie
    i/lub epiduralnie.
  10. Stres związany z urazem
  11. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
  12. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii
    człowieka, stres, stres oksydacyjny.
Kierunek zdrowie publiczne
  1. Narażenie na dioksyny a zachorowalność na choroby
    układu oddechowego, krążenia i dokrewnego.
  2. Wiedza pracowników służby zdrowia na temat
    profilaktyki zakażeń szpitalnych
  3. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego
    ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.
  4. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych
    oddziałach – studium porównawcze..
  5. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    wiejskiego.
  6. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    miejskiego.
  7. Zatrucia w środowisku wiejskim
  8. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych.
  9. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii
    człowieka, stres, stres oksydacyjny.
                                  26
Kierunek położnictwo
  1. Oddziaływanie dioksyn na procesy rozrodcze
  2. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego
    ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.
  3. Wiedza położnych na temat profilaktyki zakażeń
    szpitalnych.
  4. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych
    oddziałach – studium porównawcze.
  5. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    wiejskiego.
  6. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    miejskiego.
  7. Ból śródoperacyjny u pacjentek znieczulanych ogólnie
    i/lub epiduralnie.
  8. Stres związany z urazem
  9. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
  10. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii
    człowieka, stres, stres oksydacyjny.
Kierunek fizjoterapia
  1. Narażenie na dioksyny a zachorowalność na choroby
    układu oddechowego, krążenia i dokrewnego.
  2. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego
    ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.
  3. Wiedza pracowników służby zdrowia na temat
    profilaktyki zakażeń szpitalnych
  4. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych
    oddziałach – studium porównawcze.
  5. Odruch somatyczno-wegetacyjny u osób z przerwaniem
    ciągłości rdzenia kręgowego.
  6. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    wiejskiego.
  7. Choroby odzwierzęce w populacji dzieci w
    poszczególnych grupach wiekowych ze środowiska
    miejskiego.
                                                          27
           8. Ból śródoperacyjny u pacjentów znieczulanych ogólnie
             i/lub epiduralnie.
           9. Stres związany z urazem
           10. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
           11. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii
             człowieka, stres, stres oksydacyjny.

dr hab. Ireneusz  Kierunek pielęgniarstwo                       Pielęgniarstwo  Dyplomowa
Całkosiński       1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego       , Zdrowie
              ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.       Publiczne,
            2. Zakażenia szpitalne.                    Ratownictwo
            3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych        Medyczne
              oddziałach
            4. Stres związany z urazem
            5. Zatrucia w środowisku wiejskim
            6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
            7. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii,
              fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.
          Kierunek zdrowie publiczne
            1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego
              ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.
            2. Zakażenia szpitalne.
            3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych
              oddziałach
            4. Stres związany z urazem
            5. Zatrucia w środowisku wiejskim
            6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
            7. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii,
              fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.
          Kierunek ratownictwo medyczne
            1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego
              ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.
            2. Zakażenia szpitalne.
            3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych
              oddziałach
            4. Stres związany z urazem
            5. Zatrucia w środowisku wiejskim
                                                                      28
                          6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
                          7. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii,
                            fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.

19.  Katedra i Zakład  Dr n. med. Izabela    1. Zastosowanie metody MLPA w diagnostyce          Pielęgniarstwo  Dyplomowa
   Genetyki      Łaczmańska         genetycznej.                       I i II stopnia,
                         2. Zalety i ograniczenia metody RapidFISH w inwazyjnej   Położnictwo
                           diagnostyce prenatalnej.                 I i II stopnia,
                         3. Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce genetycznej.   Fizjoterapia
                                                       I i II stopnia,
                         4. Inwazyjna diagnostyka prenatalna – wybór i        Zdrowie
                           zastosowanie metod.                   Publiczne
                                                       I i II stopnia
                                                       Ratownictwo
                                                       Medyczne
                                                       I stopnia,
                                                       Dietetyka
                                                       I stopnia
             Dr n. med. Robert        1. Analiza kliniczna wad rozwojowych u dzieci z
             Śmigiel              zarośnięciem przełyku
                             2. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
                              przyjmowane do poradni Genetycznej w latach
                              2000-2010 - analiza danych klinicznych

             Mgr Paweł Karpiński  1. Zjawiska epigenetyczne i ich znaczenie kliniczne w
                        sporadycznych rakach. - wymagana znajomości języka
                        angielskiego

20.  Zakład Nauki    Mgr Wiesława Bogdan  -Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie.         Pielęgniarstwo  Dyplomowa
   Zawodu                  -Opieka nad dzieckiem z chorobą (ZUM, zapaleniem płuc,
                        chorobą trzewną, biegunką).
                        -Inny wybrany przez studenta temat dotyczący opieki nad
                        dzieckiem.

             Mgr Teresa Brodziak  -Udział pielęgniarki w leczeniu chorób wieku dziecięcego.   Pielęgniarstwo  Dyplomowa
                        -Rola pielęgniarki w chirurgicznym leczeniu różnych schorzeń
                        (woreczek żółciowy, wyrostek, rak sutka...).
                                                             29
             -Udział pielęgniarki w leczeniu wybranych schorzeń
             internistycznych(cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, RZS)

Mgr Jolanta Kolasińska  -Proces pielęgnowania pacjenta w chorobach leczonych        Pielęgniarstwo  Dyplomowa
             zachowawczo.
             -Kulturowe uwarunkowania procesu pielęgnowania.
             -Nieznane Fakty z historii pielęgnowania.
             -Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą
             internistyczną.

Mgr Krystyna Kuriata-  -Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z urazem kręgosłupa i    Pielęgniarstwo  Dyplomowa
Kowalska         rdzenia kręgowego.
             -Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą naczyń
             tętniczych.
             -Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrym zapaleniem
             trzustki.
             -Udział pielęgniarki w opiece nad chorym z powodu raka
             żołądka.
             -Opieka pielęgniarska nad chory z wyłonioną stomią jelitową.
             -Rola pielęgniarki w opiece nad chorym po cholecystectomii.
             -Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po strumectomii.
             -Opieka nad chorym z urazem narządu ruchu
             -Propozycje studentów........

Mgr Elżbieta Pięta    -Udział pielęgniarki w leczeniu i edukacji pacjenta chorego na   Pielęgniarstwo  Dyplomowa
             cukrzycę typu 2.
             -Udział pielęgniarki w opiece nad chorym ze stomią jelitową.
             -Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn.
             -Udział pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu choroby
             wrzodowej iXII-cy.
             -Opieka pielęgniarska nad chorym po operacji raka żołądka.
             -Opieka nad chorym po operacji tarczycy.
             -Udział pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym w
             oddziale chirurgicznym.
             -Rola pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego.

Mgr Danuta Witko     -Opieka pielęgniarska w chorobach wieku dziecięcego.        Pielęgniarstwo  Dyplomowa
                                                                      30
                         -Opieka nad pacjentem leczonym na oddziale internistycznym.
                         -Opieka nad pacjentem z żylakami kończyn dolnych.
                         -Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi.
                         -Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nowotworem
                         żołądka.

                         -Opieka nad pacjentem po przeszczepie nerki.
             Mgr Halina Targosz   - Rola pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów pacjenta    Pielęgniarstwo  Dyplomowa
                         leczonego chirurgicznie z powodu:
                         1) kamicy pęcherzyka żółciowego
                         2) wyrostka robaczkowego
                         3) przerostu gruczołu krokowego
                         4) ropnia płuc
                         5) przepuklin brzusznych
                         6) schorzeń tarczycy
                         7) amputacji kończyny dolnej ( przyczyna angiologiczna )

                         8) żylaków kończyn dolnych
                         9) żylaków odbytu
                         10) miażdżycy naczyń tętniczych kończyn dolnych
                         11) pomostowania naczyń wieńcowych
                         - Rola pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów pacjenta
                         leczonego chirurgicznie z powodu nowotworu:
                         1) piersi
                         2) jelita grubego
                         3) żołądka
                         4) płuc
                         5) szyjki macicy
                         - Udział pielęgniarki w zapobieganiu:
                         1) zakażeniom wewnątrzszpitalnym
                         2) odleżynom
                         Mile widziane proponowanie tematów przez
                         studentów.

21.  Zakład Propedeutyki dr n. med.   Halina 1. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki            Pielęgniarstwo  Dyplomowa
   Pielęgniarstwa    Wojnowska-        Wybrane problemy etyczne i deontologiczne w pracy
              Dawiskiba         zawodowej pielęgniarek.
                                                           31
mgr Dorota Blajerska    Koncepcje filozoficzne w wybranych teoriach i modelach
mgr Jerzy Twardak      opieki, holizm w modelach opieki pielęgniarskiej.
              Zastosowanie wybranych koncepcji filozoficznych w
               modelu opieki.
              Dylematy etyczne i moralne w praktyce zawodowej.
            2. Podstawy pielęgniarstwa
              Proces pielęgnacji jako metoda pracy pielęgniarki.
              Jakość opieki pielęgniarskiej.
              Rola i funkcje zawodowe w pielęgniarstwie.
              Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej.
              Procedury i algorytmy w praktyce pielęgniarskiej.
              Diagnoza i diagnostyka w pielęgniarstwie klinicznym.
              Rola pielęgniarki w udzielaniu świadczeń
               zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
            3. Pielęgniarstwo psychiatryczne
              Model opieki nad osobami z zaburzeniami
               psychotycznymi „endogennymi”, zaburzeniami
               lękowymi, depresyjnymi, maniakalnymi oraz wieku
               podeszłym i starczym (psychogeriatria).
              Model opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu i
               substancji psychoaktywnych.
              Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad dziećmi z
               zaburzeniami psychicznymi.
              Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z
               zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.
            Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z
            zaburzeniami odżywiania.


dr n. med.       1. Teoria pielęgniarstwa                    Pielęgniarstwo  Magisterska
 Halina Wojnowska-     Współczesne tendencje rozwoju pielęgniarstwa w
  Dawiskiba        zakresie nauki, edukacji, organizacji i praktyki w opiece
              nad zdrowiem.
              Wpływ myśli filozoficzno- naukowej na istnienie
              koncepcji i modeli zdrowia.
              Istota i znaczenie teorii pielęgniarstwa. Struktury
                                                       32
              pojęciowe i modele teoretyczne w pielęgniarstwie (teoria
              środowiskowa, samopielęgnacji, procesu życia, adaptacji,
              interakcji,  systemów)   na  przykładzie  modelu
              pielęgniarstwa F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C.
              Roy, B. Neuman, H. Paplau, J. Watson.
             Holistyczne modele opieki w praktyce klinicznej.
             Zastosowanie wybranych modeli pielęgniarstwa w
              praktyce klinicznej.
           2. Pielęgniarstwo europejskie
             Pielęgniarstwo polskie na tle pielęgniarstwa w wybranych
              krajach Europy (aspekt porównawczy).
             Rola i zadania międzynarodowych organizacji i
              stowarzyszeń pielęgniarskich.
             Modele opieki pielęgniarskiej w wybranych krajach Unii
              Europejskiej.
             Systemy kształcenia, systemy opieki pielęgniarskiej w
              wybranych krajach Unii Europejskiej.
           3. Pielęgniarstwo psychiatryczne
             Model    opieki  nad  osobami   z  zaburzeniami
              psychotycznymi     „endogennymi”,    zaburzeniami
              lękowymi, depresyjnymi, maniakalnymi oraz wieku
              podeszłym i starczym (psychogeriatria).
             Model opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu i
              substancji psychoaktywnych.
             Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad dziećmi z
              zaburzeniami psychicznymi.
             Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z
              zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.
             Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z
              zaburzeniami odżywiania.

22.  Z. Dietetyki   1. Odżywki i płyny regeneracyjne stosowane przez       Zdrowie   Dyplomowa
              sportowców                         Publiczne
            2. Sposób żywienia w profilaktyce i leczeniu choroby
              nadciśnieniowej
                                             33
3. Sposób żywienia w profilaktyce osteoporozy
4. Postępowanie dietetyczne w niedokrwistości z
  niedoboru żelaza
5. Porównanie wartości odżywczej wybranych diet
  alternatywnych
6. Epidemiologia zespołu metabolicznego
7. Epidemiologia nadwagi i otyłości
8. Rola warzyw i owoców w prewencji chorób sercowo-
  naczyniowych
9. Rola antyoksydantów w prewencji chorób sercowo-
  naczyniowych
1. Ocena występowania zespołu metabolicznego w       Pielęgniarstwo  Magisterska
  populacji dolnośląskiej                 II stopnia
2. Sposób żywienia w profilaktyce i leczeniu nadwagi i
  otyłości
3. Postępowanie dietetyczne w celiakii oraz przejściowej
  nietolerancji glutenu
4. Rola diety w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-
  naczyniowej
5. Charakterystyka postępowania dietetycznego w
  wybranych chorobach przewodu pokarmowego
1. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet    Położnictwo   Magisterska
  ciężarnych                       II stopnia
2. Postępowanie dietetyczne w cukrzycy ciążowej
1. Postępowanie  dietetyczne  w  wybranych  grupach Fizjoterapia   Magisterska
  sportowców                       II stopnia
                                                                     34


23.  Katedra i Zakład   prof. dr hab. n. med. Tematy:                         Wszystkie     Dyplomowa/
   Medycyny Sądowej               1. Prawno-medyczne problemy dzieciobójstwa.      kierunki I i II  Magisterska
              Barbara Świątek
                          2. Narażenie personelu medycznego na szkodliwe stopnia
              dr n. med. Jakub Trnka   działania w miejscu pracy.
                          3. Problemy medyczno-prawne przestępczości na tle
              dr n. med. Jerzy
                            seksualnym.
              Kawecki
                          4. Formy zaspokajania popędu seksualnego jako problem
              dr n. med. Krzysztof
                            medyczno-prawny.
              Maksymowicz
                          5. Rola ratownika medycznego w przypadkach zatruć.
              lek. Łukasz
                          6. Zatrucia jako praktyczny problem fachowych
              Szleszkowski
                            pracowników ochrony zdrowia.
              lek. Robert Susło
                          7. Problemy medyczno-prawne związane z zaburzeniami
                            odżywiania.
                          8. Epidemiologia przemocy.
                          9. Medycyna niekonwencjonalna jako źródło powikłań u
                            pacjentów.
                          10. Zakres kompetencji personelu medycznego w ujęciu
                            prawno-medycznym.
                          11. Przemoc domowa jako problem medyczno-prawny.
                          12. Opieka terminalna nad pacjentem w ujęciu prawno-
                            medycznym.
                          13. Odpowiedzialność pracownika ochrony zdrowia za
                            błędy medyczne.
                          14. Ratownik medyczny na miejscu znalezienia zwłok.

24.  Zakład Alergologii  Mgr inż. Dorota Kiedik   1. Organizacja i zarządzanie systemem ochrony.           Dyplomowa
                            2. Zarządzanie jednostkami, przekształcenia,
                              restrukturyzacja.
                            3. Programy zdrowotne, organizacja, realizacja,
                              monitorowanie, ocena skuteczności.
                            4. Zarządzanie projektem.

25.  Zakład        dr Marta Arendarczyk   1. Funkcje i zadania pielęgniarki anestezjologicznej pracującej    Dyplomowa,
   Pielęgniarstwa                 na bloku operacyjnym i w oddziale pooperacyjnym w różnych       Magisterska
   Anestezjologicznego              specjalnościach.
                                           35
i Intensywnej Opieki  2. Funkcje i zadania pielęgniarki pracującej w oddziale
            intensywnej terapii w aspekcie monitorowania, usprawniania,
            żywienia chorego oraz komunikowania się z chorym.
            3. Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym.
            4. Pielęgnowanie chorego w oddziale intensywnej terapii z
            obrażeniami wielonarządowymi, urazami czaszkowo-
            mózgowymi, sepsą, po zabiegach kardiochirurgicznych.
            5. Współudział pielęgniarki w leczeniu bólu.
            6. Pielęgnowanie dzieci w oddziale intensywnej terapii
            dziecięcej.

								
To top