Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Document Sample
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Powered By Docstoc
					    Leerprogramvoorbeelde

         vir


EKONOMIESE en BESTUURSWETENSKAPPE


    Senior Fase Graad 7 – 9


       Maart 2005
                           Senior Fase: Leerprogrammodelle

‘n Leerprogram is ‘n faselange plan wat oor ‘n driejaarperiode as ‘n raamwerk dien vir klaskamerbeplanning, -organisering en -bestuur.
Aangesien ‘n leerprogram gegrond word op die onderwyser se visie vir die omvang van die leerders se ontwikkeling aan die einde van die fase
en hoe hulle die leeruitkomste sal bereik, is dit nie moontlik om ‘n “provinsiale” leerprogram te ontwikkel nie. Hierdie leerprogrammodel word
egter tydens die aanvangsperiode van die HNKV aangebied ten einde ‘n omvattende model te voorsien wat alle assesseringstandaarde omvat.
Onderwysers kan hierdie leerprogram aanpas en as model gebruik om hulle lesplanne en werkskedules vir die jaar te ontwikkel, of hulle kan dit
gebruik om die leerprogram wat hulle reeds ontwikkel het te evalueer. Daar moet daarop gelet word dat hierdie model meer bevat as wat ‘n
onderwyser in ‘n leerprogram sou insluit, omdat dit besonderhede insluit wat bykomende ondersteuning en riglyne aan onderwysers verskaf.
Hierdie model kom in seker opsigte ooreen met ‘n werkskedule. Dit is egter nie ‘n werkskedule nie omdat dit nie die skool se bepaalde konteks
in berekening bring nie. Dit bepaal die omvang van onderrig, leer en assessering vir die fase en voorsien vir “die gestruktureerde en
sistematiese reël van aktiwiteite wat die bereiking van leeruitkomste en assesseringstandaarde vir die fase bevorder”.

Hierdie leerprogram is een van ‘n stel wat ontwikkel is deur klein spanne praktiserende onderwysers – in sekere gevalle in samewerking met
beamptes. Hierdie spanne het hulle beplanning voorgelê deur van ‘n verskeidenheid modelle gebruik te maak. Elke span het ander
besonderhede in hulle leerprogram ingesluit. Dit illustreer dat elke onderwyser se leerprogram kan verskil, maar dat die plan in sy geheel elk
van die vereiste elemente moet dek. Hierdie model is slegs ‘n voorbeeld van hoe beplanning kan geskied. Dit is nóg voorgeskrewe, nóg perfek.
Onderwysers kan nie hierdie programme gebruik sonder om hulle aan te pas sodat hulle aan die behoeftes van die leerders voldoen nie. Die
ontwikkelingsproses sal voortgesit word gedurende opleidingskursusse en by die skool soos wat onderwysers saam beplan.

Verwys asseblief na die onderwysershandleiding vir die ontwikkeling van leerprogramme (Teacher’s Guide for the Development of Learning
Programmes) vir meer hulp met betrekking tot die gebruik en ontwikkeling van die beplanningsdokumente.

Ons glo dat daar ‘n behoefte bestaan vir onderwysers om hulle ervarings, veral hulle beste praktyke, te deel. U word derhalwe uitgenooi om op
hierdie leerprogramme te reageer en om u ervarings te deel. Indien onderwysers wel op hierdie uitnodiging reageer, sal ons die ondervindings
deur middel van die webblad of nuusbriewe deel.

Beste wense vir ‘n ryk en opwindende onderrigjaar.

Direkteur: Kurrikulumontwikkeling
Maart 2005

Stuur response, met die opskrif “Kommentaar van onderwyser”, aan: hmentz@pgwc.gov.za of faks dit na (021) 467 2622.
HUISWERKRAAMWERK VIR LEERPROGRAMME

Onderwysers moet daarna streef om huiswerk redelik en toepaslik te hou sodat leerders dit nie te moeilik, te maklik, verwarrend of vervelend
vind nie. Onderwysers in die onderskeie leerareas moet seker maak dat huiswerktake en ander werkstukke versigtig gekoördineer word ten
einde te verhoed dat leerders en onderwysers oorlaai word en om seker te maak dat vereistes gebalanseerd en hanteerbaar is.
Huiswerkvereistes moet nie ‘n onbillike las op leerders of ouers plaas nie.

Die doel met die huiswerktaak hang af van die leerarea en die graad of vlak van bekwaamheid van die leerder in die graad.

    Huiswerk komplementeer en versterk klaskamerleer. Dit bevorder ook goeie lewenslange leer- en studiegewoontes. Dit verskaf die
    geleentheid aan leerders om verantwoordelik te wees vir hul eie leer.
    Doelgerigte en toepaslike huiswerkaktiwiteite, en die belangstelling wat deur ouers getoon word, het die potensiaal om leerders se leer
    te verbeter.
    Huiswerk kan die skakel tussen die huis en die skool versterk deur ouers op ‘n sinvolle manier by hulle kinders se onderwys te betrek.
    Leerders moet uiteindelik die kennis, vaardighede, vertroue en morivering ontwikkel om effektief op hul eie te studeer, wat baie
    belangrik is vir lewenslange leer.

Voorbeelde van sommige van die aanbevole take is:
 Oefenwerkstukke
  Om te lees, om nuwe kennis in die praktyk toe te pas, om onderwerpe wat in die klas bespreek is meer volledig te ondersoek.
 Voorbereidingswerkstukke
  Om ‘n teks deur te lees ter voorbereiding vir die volgende dag se klas, om navorsingsartikels te kry, om vir mondelinge werksopdragte voor
  te berei.
 Uitgebreide Werkstukke
  Langtermynwerkstukke en/of spesiale projekte wat aan leerders die geleentheid bied om navorsingsvaardighede en die vermoë om
  onafhanklik te werk te ontwikkel en te verfyn en terselfdertyd voorafgaande leer toe te pas.

Hoeveelheid huiswerk
 Onderwysers moet seker maak dat hulle ‘n redelike aantal en ‘n verskeidenheid huiswerktake uitdeel, wat op ‘n toepaslike vlak is wanneer
  die ouderdom, fase van onderrig en vermoë van die leerders in berekening gebring word.
 Gedurende die Senior Fase is die voorgestelde maksimum tyd wat aan huiswerk afgestaan word, 70 tot 90 minute per dag.
 Huiswerk moet leerders nie daarvan weerhou om aan buitemuurse aktiwiteite, wat net so belangrik is, deel te neem nie.
Heelskoolbestuur en koördinasie van huiswerk
Die Skoolhuiswerkbeleid (School Homework Policy), wat die doeltreffende bestuur van huiswerk en die ontwikkeling van ‘n gemeenskaplike
verstandhouding met betrekking tot die waarde van huiswerk bewerkstellig, sal die volgende insluit:
   Toepaslike stelsels sal ontwikkel word om die uitdeel van huiswerk binne die graad, fase en skool te monitor en te beheer.
   Take sal behoorlik beplan word en ‘n oorbelading van take op enige gegewe tydstip sal verhoed word.
   Leiding sal gegee word rakende die formaat van die huiswerk – bv. neerskryf van instruksies in ‘n boek, om genoegsame tyd toe te laat
    om afskrifte te maak en die nodige boeke en materiaal wat benodig word om die huiswerk te voltooi, in te pak.
   Leiding sal aan ouers gegee word aangaande die rol wat hulle veronderstel is om te speel met betrekking tot die huiswerk, bv. leerders
    moet hulle EIE werk doen OF bepaalde ouerlike ondersteuning moet aan sukkelende leerders voorsien word, ens.
   ‘n Veilige en stil werksarea sal in die namiddag voorsien word aan leerders wat nie geskikte werkareas by die huis het nie.
   Onderwysers sal met openbare en plaaslike biblioteke skakel sodat hulle boeke en materiaal opsy kan sit vir die leerders.
                                 INLEIDING

Die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Leerarea is daarop gerig om leerders toe te rus met kennis, vaardighede, waardes en houdings wat
hulle in staat sal stel om aan te pas, deel te neem en te oorleef binne ’n ekonomies komplekse samelewing. Die leerarea is ook daarop gemik
om produktiwiteit, sosiale geregtigheid en omgewingsvolhoubaarheid te bevorder. ‘n Verskeidenheid van onderrig- en leerstrategieë moet
toegepas word, met inagneming van bestaande alledaagse lewendige, aktiewe praktyke in die besigheidswêreld, om die verskillende leerstyle
van leerders te akkommodeer.

Sommige van die Leeruitkomste is effens beklemtoon om die suksesvolle vordering van die AOO na die VOO te verseker, soos van toepassing
op daardie vakke wat toegang vergemaklik na die VOO.

LEERUITKOMSTE:

Leeruitkoms 1: DIE EKONOMIESE KRINGLOOP

Die leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon

Leeruitkoms 2: VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELING

Die leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink

Leeruikoms 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FIANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas

Leeruitkoms 4: ENTREPRENEURSKENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om entrepreneurskennis, -vaardighede en -houdings te ontwikkel

RASIONAAL VIR DIE KONSTRUKSIE VAN DIE LEERPROGRAM

‘n Praktiese vloei vir die leerprogram is geskep deur die samevoeging van assesseringstandaarde in vier natuurlike eenhede, wat ‘n logiese
leerervaring tot gevolg het, en kan teen die voorgestelde tempo gefasiliteer word.
TYDSTOEDELING

Wanneer die werkskedules vir die NKV-program ontwikkel word, deur gebruik te maak van die leerprogram as basis, moet die beginsels van
die HNKV ingekorporeer word in die Leerareas, met die doel om leerders te bemagtig om ‘n bydrae te lewer tot die transformasieproses as
toekomstige burgers van Suid-Afrika.

Grade 7:   2uur 7 minute per week (5 dag siklus)
Grade 8 & 9: 2uur 12 minute per week (5 dag siklus)

    EBW Leeruitkomste    Gewig per uitkoms    Graad 7       Grade 8 & 9
    LU 1          20%           14uur 30 minute   16 uurs
    LU2           15%           11 uur       12 uur
    LU3           30%           21 uur 30 minute  24 uur
    LU4           35%           25 uur       28 uur
    Totaal         100%          72 uur       80 uur


ASPEkTE WAT OORWEEG IS IN DIE ONTWERP VAN HIERDIE LEERPROGRAM

Nota: Die volgende belangrike aspekte moet verder toegelig word by die opstelling van werkskedules vanaf die voorgestelde leerprogram.

1.   INTEGRASIE

Slegs waar geleenthede vir ingegrasie duidelik en ooglopend voorkom, is dit as deel van die Leerprogram aangedui.

2.   DEURLOPENDE ASSESSERING
Voorstelle vir die toepassing van die verskillende vorms van deurlopende assessering, wat as deel van die Werkskedule vir elke graad
uitgevoer kan word, is aangedui. Hierdie voorstelle dien slegs as ‘n riglyn vir onderwysers en moet gekies word met inagneming van die doel
van die assessering; soos bepaal deur die kognitiewe werkwoord van die assesseringstandaard. Die tipes/vorms moet ‘n verskeidenheid van
geleenthede bied aan leerders om hul bereiking van die nodige kennis, vaardighede, waardes en houdiings te demonstreer. Die toepaslike
voorgeskrewe assesseringsriglyn moet gebruik word om die verskillende vorms van assesserings te bepaal.
VOORGESTELDE PLAN VIR DEURLOPENDE ASSESSERING

Nota: Ander vorms van assessering behalwe Kontroletoetse moet uitgevoer word voor die voorgestelde sperdatums, soos voorgestel in die
onderstaande table, sodat dit ingehandig kan word deur die leerders:

 Graa      Kwartaal 1           Kwartaal 2            Kwartaal 3           Kwartaal 4
  d

 7    Week 4 Waarneming van      Week 16 Werksopdrag       Week 21 Gevallestudies,     Week 36 Kontroletoets
     verskillende besighede                     Navorsingsprojek /
                     (Tegnologie in
     (Opsioneel)                           Gevallestudies (Praktiserende
                     telekommunikasie, dienste)
                                     entrepreneurs in die
     Week 6 Addisionel Vorm:
                     Week 17 Kontroletoets      gemeenskap
     Debat
                                     Week 24 Aanbiedings
     Week 7 Kontroletoets
 8    Week 2 Navorsingsprojek     Week 17 Rekeningkune      Week 27             Week 33 Kontroletoetst
     (Historiese Ontwikkeling van  Simulasie
                                     Kontroletoets (Opsioneel)    Week 35 Geïntegreerde
     Geld)
                     Week 18 Kontroletoets                      Besigheidsimulasie (Einde)
                                     Week 29 Geïntegreerde
     Week 8 Werksopdrag
                                     Besigheidsimulasie (Begin)
     (Nasionale Begroting)
     Week 7 Kontroletoets
 9    Week 7 Kontroletoets      Week 11 Navorsingsprojek    Week 23 Kontroletoetst     Week 29 Addisionele Vorm:
                                                     Vraelys/ Gevallestudie
     Week 9 Werksopdrag       Week 12 Gevallestudie      Week 26 Geïntegreerde
     (Nasionale Begroting)                      Besigheidsimulasie       Week 35 & 36 GTA
                     Week 18 Kontroletoets
     Opsioneel
Vorms van assessering

   a.  Toetse
   b.  Prestasie gebaseerde assessering
   c.  Onderhoude
   d.  Vraelyste
   e.  Gestruktureerde vrae
   f.  Werksopdragte
   g.  Gevallestudies
   h.  Praktiese oefeninge/demonstrasies
   i.  Projekte
   j.  Rolspel
   k.  Simulasies
   l.  Gehoor/mondelinge vrae
   m.  Waarnemings
   n.  Self – verslagassessering

UITGEBREIDE GELEENTHEDE EN LEERSTRUIKELBLOKKE

3.1    AANSPREEK VAN UITGEBREIDE GELEENTHEDE

Die EBW Leerarea maak voorsiening vir uitgebreide geleenthede vir daardie leerders met gegewe talente in die verskeie veelvuldige
intelligensies, bv. besoeke aan besighede en finansiële instellings of die bedryf van eie besighede, asook navorsingsgeleenthede van huidige
gebeurtenisse en inligting soos deur die media uitgebeeld.

Leerders wat uitgebreide geleenthede benodig kan bewus gemaak word van die jaarlikse Wêreld Toerisme Dag en Kleinsake Week.
Projekte/Werksopdragte behoort gemik te wees op hierdie gebeurtenisse.

3.2    AANSPREEK VAN LEERSTRUIKELBLOKKE

3.2.1 VISIUELE GESTREMEDHEDE

Maak seker dat flitskaarte, plakkate, transparante in vergrote skrif aangebied word. Plaas leerders voor in die klas.
3.1.2 AANDAG AFLEIBAARHEID

Met die beplanning van leerervarings, maak seker dat die belangstellings van leerders in ag geneem word, deur daardie onderrig en
leerstrategieë in te sluit wat die verskillende veelvuldige intelligensies aanspreek, indien van toepassing.

Onderwysers moet kort en duidelike instruksies gee asook steurnisse in die klaskamer tot ‘n minimum beperk.

3.1.3 SWAK MOTORIESE VAARDIGHEDE

Ondersywers moet aan leerders met gebrekkige fyn motoriese vaardighede meer tyd toelaat om Rekeningkunde take te voltooi.
Ondersywers moet aan leerders met gebrekkige groot motoriese vaardighede meer tyd toelaat om aktiwiteite soos Markdag te voltooi.

3.1.4 DISLEKSIE

Onderwysers moet seker maak dat spelprogramme toegangklik is vir die leerders. Leerders ka nook toegelaat word om die inhoud te noem of
te bespreek, in plaas van geskrewe antwoorde te gee..

3.1.5 MEDIUM VAN ONDERRIG (MOEDERTAAL)

Leerders waar die moedertaal en die medium van onderrig verskil, vereis spesiale aandag.

3.1.6 OORVOL KLASKAMERS

Waar moontlik, kan EBW klasse gebruik maak van die skoolsaal/ groter lokaal en die vierkant. om die groepwerk t.o.v Markdae te vergemaklik.

3.1.7 GEHOORGESTREMDHEDE

Die onderwyser moet leerders met gehoorgestremdhede so na as moontlik voor in die klaskamer plaas, binne die onderwyser se gehoorveld.
Die onderwyser moet toesien dat sy/haar mond te alle tye sigbaar is vir hierdie leerders om liplees te vergemaklik.
Indien die leerder se gehoor beperk is tot net een oor, moet die onderwyser verseker dat die oor en die oorsprong van die klank ooreenstem.

Vir verdere inligting aangaande struikelblokke tot onderrig, leer en assessering kan die “Teacher’s guide for the development of Learning
Programmes (EMS)” paragraaf 2.6 bl 30 tot 32, geraadpleeg word.
VOORBEELD VAN DIE HNKV EKONOMIESE EN BESTUURWETENSKAPPE LEERAREA SENIOR FASE LEERPROGRAM
KWARTAAL 1
 Wk           Graad 7                      Graad 8                          Graad 9
1  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop         LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop             LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop

   7.1.1                       8.1.1                           9.1.1
   Verduidelik behoeftes en begeertes en hoe die   Beskryf die historiese ontwikkeling van geld en die rol  Verduidelik die vloei van geld, verskillende
   verskille daartussen gemeenskappe en die     daarvan in samelewings en hul ekonomie.          produksiefaktore, goedere en dienste in die
   omgewing beïnvloed.                                             ekonomiese kringloop in die Suid-Afrikaanse
                            INTEGRASIE                        ekonomie
                            Sosiale Wetenskappe (Geskiedenies, Historiese
                            kennis en begrip)

2  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop         LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop             LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop

   7.1.1                       8.1.1                           9.1.1
   Verduidelik behoeftes en begeertes en hoe die   Beskryf die historiese ontwikkeling van geld en die rol  Verduidelik die vloei van geld, verskillende
   verskille daartussen gemeenskappe en die     daarvan in samelewings en hul ekonomie          produksiefaktore, goedere en dienste in die
   omgewing beïnvloed.                                             ekonomiese kringloop in die Suid-Afrikaanse
                            INTEGRASIE:                        ekonomie
   7.1.3                       Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis; Geskiedkundige
   Verduidelik die begrippe “vrye” en “ekonomiese”  ondersoek)                        9.1.2
   (skaars) goedere, en die invloed van vraag en                                Bespreek die rol van die buitelandse sektor in die
   aanbod op markpryse.               DEURLOPENDE ASSESSERING:                 ekonomiese kringloop.
                            Navorsingsprojekte

3  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop         LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop             LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop

   7.1.3                       8.1.3                           9.1.3
   Verduidelik die begrippe “vrye” en “ekonomiese”  Verduidelik hoe verskillende ekonomiese stelsels die   Illustreer met behulp van ‘n grafiek hoe vraag en
   (skaars) goedere, en die invloed van vraag en   ekonomiese probleem hanteer (bv. ‘n beplande, ‘n     aanbod pryse beïnvloed en bespreek dit.
   aanbod op markpryse.               mark- en ‘n gemengde ekonomie).

                            8.1.5
                            Verduidelik wat inflasie is en bespreek redes vir
                            veranderinge in die inflasiekoers.
4  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop         LU 1:   Die Ekonomiese Kringloop          LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop

  7.1.2                       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       9.1.3
  Beskryf verskillende soorte sakeondernemings en                             Illustreer met behulp van ‘n grafiek hoe vraag en
  bedrywighede binne die primêre, sekondêre en   8.1.2                         aanbod pryse beïnvloed en bespreek dit.
  tersiêre sektor.                 Bespreek hoe die handel (invoer en uitvoer) die
                           ekonomiese probleem (keuse en die koste van
                           geleenthede) hanteer, en die rol van banke in     INTEGRASIE:
                           belegging in die ekonomie.              Taal (Praat)

                           8.4.2
                           Identifiseer finansiële instellings en organisasies  DEURLOPENDE ASSESSERING:
                           wat entrepreneurskap onderteun.            (Aanbieding)

5  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop         LU 1:   Die Ekonomiese Kringloop          LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop

  7.1.2                       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       9.1.4
  Beskryf verskillende soorte sakeondernemings en                             Evalueer vakbonde se optrede (stakings en
  bedrywighede binne die primêre, sekondêre en   8.1.2                         wegblyery) oor die algemeen en tydens apartheid
  tersiêre sektor.                 Bespreek hoe die handel (invoer en uitvoer) die    krities en die invloed daarvan op:
                           ekonomiese probleem (keuse en die koste van      die Suid-Afrikaanse ekonomie;
                           geleenthede) hanteer, en die rol van banke in        politieke, ekonomiese en maatskaplike
                           belegging in die ekonomie.                 transformasie;
                                                          arbeidsvraagstukke.
                           8.4.2
                           Identifiseer finansiële instellings en organisasies  INTEGRASIE:
                           wat entrepreneurskap onderteun.            Lewensorientering (Burgerregte en Persoonlike
                                                      keuses)
                                                      Sosiale-wetenskappe (Historiese kennis en begrip)

6  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop         LU 1:   Die Ekonomiese Kringloop          LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop

  7.1.4                       8.1.4                         LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  Beskryf en debatteer die magsverhoudinge,     Bespreek vakbonde se rol, regte en          en vaardighede
  ekonomiese regte en verantwoordelikhede tussen  verantwoordelikhede
  die:                                                  9.1.4
   verbruiker en produsent;             INTEGRASIE:                      Evalueer vakbonde se optrede (stakings en
     werkgewer en werknemer;           Lewensoreintering (Skending van Mense Regte)     wegblyery) oor die algemeen en tydens apartheid
    staat en die sakewêreld.                                      krities en die invloed daarvan op:
                                                      die Suid-Afrikaanse ekonomie;
                                                         politieke, ekonomiese en maatskaplike
                                                         transformasie;
  INTEGRASIE:                                               arbeidsvraagstukke.
  Lewensorientering (Menseregte) Taal (Debat)
                                                     9.3.7
                                                     Doen navorsing oor die wette met betrekking tot
                                                     basiese diensvoorwaardes en nie-diskriminasie in die
                                                     werkplek

                                                     9.3.2
                                                     Ondersoek verskillende sakeondernemings se
                                                     strategieë en optrede ten opsigte van openbare
                                                     betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en
                                                     omgewingsverantwoordelikheid

                                                     INTEGRASIE:
                                                     Lewesnsorientering (Regte em verantwoordelikhede
                                                     in die werkplek)

7  LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop        LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop          LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                                                     en vaardighede
  7.1.4                      LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
  Beskryf en debatteer die magsverhoudinge,                              9.3.7
  ekonomiese regte en verantwoordelikhede tussen  8.1.5                        Doen navorsing oor die wette met betrekking tot
  die:                       Verduidelik wat inflasie is en bespreek redes vir  basiese diensvoorwaardes en nie-diskriminasie in die
    verbruiker en produsent;          veranderinge in die inflasiekoers.         werkplek
     werkgewer en werknemer;
    staat en die sakewêreld.          8.2.1                        9.3.2
                           Ondersoek en beskryf hoe die nasionale begroting  Ondersoek verskillende sakeondernemings se
  DEURLOPENDE ASSESSERING Kontroletoets      gebruik word om groei te beïnvloed en om      strategieë en optrede ten opsigte van openbare
                           ekonomiese ongelykhede reg te stel.         betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en
                                                     omgewingsverantwoordelikheid
                           DEURLOPENDE ASSESSERING:
                           Kontroletoets                    INTEGRASIE:
                                                     Lewensorientering (Regte en verantwoordelikhede in
                                                     die werkplek)

                                                     DEURLOPENDE ASSESSERING:
                                                     Kontroletoets
8  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling         LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop
  en vaardighede
                             8.2.1                         LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
  7.3.1                        Ondersoek en beskryf hoe die nasionale begroting
  Verduidelik die rol van beplanning, organisering,  gebruik word om groei te beïnvloed en om        9.1.5
  leierskap en beheer (bv. finansiële en prosedurele  ekonomiese ongelykhede reg te stel.          Bespreek die uitwerking van die nasionale begroting
  kontrole) in ‘n sakeonderneming.                                      op die ekonomie (bv. belasting en uitgawes aan
                             8.2.2                         onderwys, maatskaplike dienste, gesondheid en
  7.3.2                        Ondersoek hoe die HOP gebruik kan word om       sekuriteit).
  Bespreek verskillende benaderings tot leierskap en  ekonomiese groei en heropbou te stimuleer (bv.
  bestuur.                       kapasiteitsbou, die skep van werksgeleenthede).    9.2.1
                                                        Bespreek hoe die nasionale begroting en streeks- en
                             INTEGRASIE:                      internasionale ooreenkomste gebruik kan word om
                             Lewensorientering (Demokratiese prosedures:      volhoubare groei en ontwikkeling te bevorder.
                             Nasiebou) Taal (Praat)
                                                        9.2.3
                                                        Verduidelik die rol van spaar en beleggings in
                                                        ekonomiese vooruitgang en groei.

9  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling         LU 1:  Die Ekonomiese Kringloop
  en vaardighede
                             8.2.3                         LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
  7.3.1                        Bespreek die belangrikheid van spaar vir beleggings.
  Verduidelik die rol van beplanning, organisering,                              9.1.5
  leierskap en beheer (bv. finansiële en prosedurele  8.2.4                         Bespreek die uitwerking van die nasionale begroting
  kontrole) in ‘n sakeonderneming.           Ondersoek en doen verslag oor hoe tegnologie      op die ekonomie (bv. belasting en uitgawes aan
                             produktiwiteit, ekonomiese groei, lewenstandaarde,   onderwys, maatskaplike dienste, gesondheid en
  7.3.2                        ens. kan verbeter.                   sekuriteit).
  Bespreek verskillende benaderings tot leierskap en
  bestuur.                                                  9.2.1
                                                        Bespreek hoe die nasionale begroting en streeks- en
                                                        internasionale ooreenkomste gebruik kan word om
                                                        volhoubare groei en ontwikkeling te bevorder.

                                                        9.2.3
                                                        Verduidelik die rol van spaar en beleggings in
                                                        ekonomiese vooruitgang en groei
KWARTAAL 2
 Wk            Graad 7                        Graad 8                      Graad 9
1  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis   LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
   en vaardighede                     en vaardighede
                                                         9.2.2
    7.3.3                        8.3.1                        Ondersoek en debatteer die HOP se suksesse en
    Beskryf die belangrikheid van administrasie in die  Onderskei tussen finansiële begrippe wat in die   tekortkominge
    bestuur van ‘n sakeonderneming (rekordhouding, die  sakewêreld gebruik word (bv. vaste bates,
    bewaar van dokumentasie).              bedryfsbates, laste, eienaarsbelang).        INTEGRASIE
                                                         Lewensorientering (Diverse kulture)

2   LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
    en vaardighede                    en vaardighede
                                                         LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede
    7.3.3                        8.3.1
    Beskryf die belangrikheid van administrasie in die  Onderskei tussen finansiële begrippe wat in die   9.2.2
    bestuur van ‘n sakeonderneming (rekordhouding, die  sakewêreld gebruik word (bv. vaste bates,      Ondersoek en debatteer die HOP se suksesse en
    bewaar van dokumentasie).              bedryfsbates, laste, eienaarsbelang).        tekortkominge
                              .
                                                         9.4.10
                                                         Doen navorsing oor die rol van klein-, medium- en
                                                         mikro-ondernemings in die proses van welvaart- en
                                                         werkskepping.
                                                         INTEGRASIE:
                                                         Lewensorientering (Geleenthede in die werkplek)

                                                         DEURLOPENDE ASSESSERING:
                                                         Navorsingsprojekte

3   LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
    en vaardighede                    en vaardighede
                                                         LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
    7.3.7                        8.3.1                        en vaardighede
    Verduidelik die verskillende prosesse van menslike  Onderskei tussen finansiële begrippe wat in die
    hulpbronbestuur.                   sakewêreld gebruik word (bv. vaste bates,      9.2.4
                              bedryfsbates, laste, eienaarsbelang).        Bespreek produktiwiteit en die uitwerking daarvan op
                                                         ekonomiese vooruitgang, groei en
                                                         wêreldmededinging.

                                                         9.3.2
                                                         Ondersoek verskillende sakeondernemings se
                                                         strategieë en optrede ten opsigte van openbare
                                                         betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en
                                                          omgewingsverantwoordelikheid

                                                          9.2.3
                                                          Verduidelik die rol van spaar en beleggings in
                                                          ekonomiese vooruitgang en groei.

                                                          INTEGRASIE:
                                                          Tegnologie (kommunikeer die gevolgtrekkings van ‘n
                                                          gevallestudie

                                                          DEURLOPENDE ASSESSERING:
                                                          Gevallestudie

4  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling
  en vaardighede                    en vaardighede
                                                          LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  7.3.7                        8.3.3                           en vaardighede
  Verduidelik die verskillende prosesse van menslike  Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,
  hulpbronbestuur.                   tjeks) in en hou rekord van elementêre          9.3.6
                             kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en     Onderskei tussen vorme van kredietaankope (bv.
                             betalings                         oop rekeninge, paaiementverkope, kredietkaarte) en
                                                          verduidelik en evalueer:
                             8.3.4                             die gebruik van verskillende vorme van betaling
                             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om        in die ekonomie (bv. kontant, tjeks, posorders,
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.    kredietkaarte, debietkaarte, slimkaarte,
                                                            reistjeks);
                             8.2.4                           die voordele van kontantaankope
                             Ondersoek en doen verslag oor hoe tegnologie
                             produktiwiteit, ekonomiese groei, lewenstandaarde,    9.2.3
                             ens. kan verbeter.                    Ondersoek verskillende sakeondernemings se
                                                          strategieë en optrede ten opsigte van openbare
                             INTEGRASIE:                        betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en
                             Wiskunde (Berekenings) Tegnologie (Invloed van      omgewingsverantwoordelikheid
                             tegnologie)

                             HULPBRONNE:
                             Rekenaarlokaal
5  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  en vaardighede                    en vaardighede                      en vaardighede

  7.3.4                        8.3.3                           9.3.6
  Bespreek die gebruik van tegnologie in        Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,   Onderskei tussen vorme van kredietaankope (bv.
  telekomunikasiedienste (bv. selfone) en finansiële  tjeks) in en hou rekord van elementêre          oop rekeninge, paaiementverkope, kredietkaarte) en
  transaksies (bv. OTM, Internet)           kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en     verduidelik en evalueer:
                             betalings.                          die gebruik van verskillende vorme van betaling
  INTEGRASIE:                                                     in die ekonomie (bv. kontant, tjeks, posorders,
  Tegnologie(Kommunikeer deur gebruik te maak van   8.3.4                             kredietkaarte, debietkaarte, slimkaarte,
  ‘ sleutelbord)                    Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om        reistjeks);
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.  die voordele van kontantaankope
  HULPBRONNE:
  Rekenaarlokaal                    8.2.4                           9.3.3
                             Ondersoek en doen verslag oor hoe tegnologie       Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
                             produktiwiteit, ekonomiese groei, lewenstandaarde,    diens- en kleinhandelondernemings:
                             ens. kan verbeter                       gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
                                                            debiteure-en-krediteurejoernaal;
                             INTEGRASIE:                          boek joernale in die algemene
                             Tegnologie (Invloed van tegnologie)              grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.

                             HULPBRONNE:                        9.3.4
                             Rekenaarlokaal                      Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
                                                          sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
                                                          te redigeer.

                                                          INTEGRASIE:
                                                          Wiskunde (Berekenings)

6  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  en vaardighede                    en vaardighede                      en vaardighede

  7.3.4                        8.3.3                           9.3.3
  Bespreek die gebruik van tegnologie in        Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,   Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  telekomunikasiedienste (bv. selfone) en finansiële  tjeks) in en hou rekord van elementêre          diens- en kleinhandelondernemings:
  transaksies (bv. OTM, Internet)           kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en       gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
                             betalings.                           debiteure-en-krediteurejoernaal;
  HULPBRONNE:                                                    boek joernale in die algemene
  Rekenaarlokaal                    8.3.4                             grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
                             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.
                             HULPBRONNE:                        9.3.4
                             Rekenaarlokaal                      Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
                                                          sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
                                                          te redigeer.

                                                          INTEGRASIE:
                                                          Wiskunde (Berekenings)

                                                          HULPBRONNE:
                                                          Rekenaarlokaal

7  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  en vaardighede                    en vaardighede                      en vaardighede

  7.3.4                        8.3.3                           9.3.3
  Bespreek die gebruik van tegnologie in        Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,   Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  telekomunikasiedienste (bv. selfone) en finansiële  tjeks) in en hou rekord van elementêre          diens- en kleinhandelondernemings:
  transaksies (bv. OTM, Internet)           kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en       gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
                             betalings.                           debiteure-en-krediteurejoernaal;
  INTEGRASIE:                                                    boek joernale in die algemene
  Tegnologie (Invloed van tegnologie          8.3.4                             grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
                             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
  DEURLOPENDE ASSESSERING               basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.  9.3.4
  Werksopdrag                                                  Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
                             HULPBRONNE:                        sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
  HULPBRONNE:                     Rekenaarlokaal                      te redigeer.
  Rekenaarlokaal
                                                          HULPBRONNE:
                                                          Rekenaarlokaal
8  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  en vaardighede                    en vaardighede                      en vaardighede

  7.3.5                         8.3.3                           9.3.3
  Stel ‘n elementêre staat van netto waarde op deur   Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,   Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  persoonlike rekords te gebruik.            tjeks) in en hou rekord van elementêre          diens- en kleinhandelondernemings:
                             kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en       gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
  7.2.1                         betalings.                           debiteure-en-krediteurejoernaal;
  Versamel inligting oor die invloed van ekonomiese                                  boek joernale in die algemene
  beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap,   8.3.4                             grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
  armoede, welvaart en gehalte.             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.  9.3.4
  INTEGRASIE:                                                   Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
  Wiskunde (Berekenings)                HULPBRONNE:                        sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
                             Rekenaarlokaal                      te redigeer.
  DEURLOPENDE ASSESERING
  Kontroletoets                     DEURLOPENDE ASSESERING:                  HULPBRONNE:
                             Rekeningkunde simulasie                  Rekenaarlokaal
  HULPBRONNE:
  Rekenaarlokaal
9  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling        LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                             en vaardighede                      en vaardighede
  7.2.1
  Versamel inligting oor die invloed van ekonomiese   8.3.5                           9.3.3
  beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap,   Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n     Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  armoede, welvaart en gehalte.             staat daarvan                       diens- en kleinhandelondernemings:
                                                            gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
  7.2.3                         DEURLOPENDE ASSESERING:                    debiteure-en-krediteurejoernaal;
  Vergelyk en bespreek die verskil tussen om te spaar  Kontroletoets                         boek joernale in die algemene
  en om te belê.                                                    grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.

                                                          9.3.4
                                                          Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
                                                          sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
                                                          te redigeer.

                                                          HULPBRONNE:
                                                          Rekenaarlokaal

                                                          DEURLOPENDE ASSESERING:
                                                          Kontroletoets
KWARTAAL 3
 Wk           Graad 7                         Graad 8                         Graad 9
1  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling         LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis   LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                              en vaardighede                     en vaardighede
    LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

    7.2.2                        8.3.5                          9.3.1
    Identifiseer stappe om sosio-ekonomiese       Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n    Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
    wanbalanse en armoede reg te stel..         staat daarvan.                     diens- en kleinhandelonderneming op

    7.4.1                        8.3.2                          9.3.4
    Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede   Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n      Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
    wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee   opbrengs uit beleggings sal verseker.          sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
    eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie                              te redigeer.
    gemeenskap                      8.2.3
                              Bespreek die belangrikheid van spaar vir beleggings.  9.3.5
                                                          Ontleed finansiële state vir besluitneming op ‘n
                              8.3.6                          basiese vlak.
                              Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
                              te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,     HULPBRONNE:
                              aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n  Rekenaarlokaal
                              verskeidenheid beleggings.

                              INTEGRASIE:
                              Wiskunde (Berekenings)
                              Taal (Dink en redeneer)

2   LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling         LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                                                          en vaardighede
    7.4.1                        LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
    Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede   en vaardighede                     9.3.1
    wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee                               Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
    eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie  8.3.5                          diens- en kleinhandelonderneming op
    gemeenskap.                     Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
                              staat daarvan                      9.3.4
    INTEGRASIE:                                                 Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
    Lewensorientering (Selfbeeld)            8.3.2                          sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
                              Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n      te redigeer.
    DEURLOPENDE ASSESSERING               opbrengs uit beleggings sal verseker.
    Gevallestudie                                                9.3.5
                              8.2.3                          Ontleed finansiële state vir besluitneming op ‘n
                              Bespreek die belangrikheid van spaar vir beleggings.  basiese vlak.
                             8.3.6                          HULPBRONNE:
                             Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en    Rekenaarlokaal
                             te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                             aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                             verskeidenheid beleggings.                .


                             INTEGRASIE:
                             Wiskunde (Berekenings)
                             Taal (Dink en redeneer)

                             DEURLOPENDE ASSESSERING
                             Gevallestudie (Entrepreneur)

3  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede        LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                                                          en vaardighede
  7.4.1                         8.4.3
  Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede    Bespreek verskillende idees om ‘n sakeonderneming    9.3.1
  wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee   te begin (insluitend idees om toeriste te lok en idees  Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
  eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie  oor konsessies/franchise).).               diens- en kleinhandelonderneming op
  gemeenskap
                             INTEGRASIE:                       9.3.4
  7.2.4                         Lewensorientering                    Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
  Bespreek die betekenis van produktiwiteit..      (Loopbaangeleenthede)                  sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
                                                          te redigeer.
  DEURLOPENDE ASSESSERING
  Navorsingsprojekte                                               9.3.5
                                                          Ontleed finansiële state vir besluitneming op ‘n
                                                          basiese vlak

4  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede        LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                                                          en vaardighede
  7.4.3                         8.4.3
  Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       Bespreek verskillende idees om ‘n sakeonderneming    9.3.1
  aanbevelings te doen oor hoe             te begin (insluitend idees om toeriste te lok en idees  Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
  gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om       oor konsessies/franchise).                diens- en kleinhandelonderneming op
  inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.
                             INTEGRASIE:                       9.3.4
  7.1.1                         Lewensorientering                    Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
  Verduidelik behoeftes en begeertes en hoe die     (Loopbaangeleenthede)                  sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
  verskille daartussen gemeenskappe en die                                    te redigeer.
  omgewing beïnvloed.
  7.4.9                                                    9.3.5
  Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie                                 Ontleed finansiële state vir besluitneming op ‘n
  sakeonderneming te adverteer.                                        basiese vlak
  INTEGRASIE
  Kuns en Kultuur (Plakkaatontwerp)                                      HULPBRONNE:
                                                        Rekenaarlokaal

5  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

  7.4.3                         8.4.2                         9.3.1
  Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       Identifiseer finansiële instellings en organisasies  Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
  aanbevelings te doen oor hoe             wat entrepreneurskap onderteun.            diens- en kleinhandelonderneming op
  gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om
  inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.  .                           9.3.4
                                                        Gebruik toetsbordsvaardighede en funksietoetse om
  7.4.9                                                    sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en
  Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie                                 te redigeer.
  sakeonderneming te adverteer.
                                                        9.3.5
                                                        Ontleed finansiële state vir besluitneming op ‘n
                                                        basiese vlak.

                                                        HULPBRONNE:
                                                        Rekenaarlokaal

                                                        DEURLOPENDE ASSESSERING
                                                        Kontroletoetse


6  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

  7.4.3                         8.4.7                         9.4.3
  Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       Onderskei tussen vorme van eienaarskap in die     Kom, deur ‘n “SWOT”-ontleding te gebruik, met
  aanbevelings te doen oor hoe             informele en formele sektor (alleeneienaar,      moontlike sake-idees vorendag om in die behoefte
  gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om       vennootskap, beslote korporasie            vir vervaardigde goedere of dienste te voorsien.
  inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.
                                                        9.1.3
  7.4.9                                                    Illustreer met behulp van ‘n grafiek hoe vraag en
  Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie                                 aanbod pryse beïnvloed en bespreek dit..
  sakeonderneming te adverteer.
                                                        INTEGRASIE:
  INTEGRASIE:                                                 Lewensorientering (Ontleding van
  Taal (Praat)                                                probleemoplossingsvaardighede)
  DEURLOPENDE ASSESSERING                                         Wiskunde (Grafieke)
  Aanbiedings

7  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

  7.4.6                        8.4.7                        9.4.3
  Bedryf ‘n sakeonderneming deur die gebruik van een  Onderskei tussen vorme van eienaarskap in die    Kom, deur ‘n “SWOT”-ontleding te gebruik, met
  of twee idees of geleenthede wat in ‘n ontwerpte   informele en formele sektor (alleeneienaar,     moontlike sake-idees vorendag om in die behoefte
  vraelys geïdentifiseer is.              vennootskap, beslote korporasie).          vir vervaardigde goedere of dienste te voorsien.

  INTEGRASIE:                                               9.1.3
  Lewensorientering (Loopbaanverwante aktiwiteit,                             Illustreer met behulp van ‘n grafiek hoe vraag en
  bestuursvaardighede)                                           aanbod pryse beïnvloed en bespreek dit..

  HULPBRONNE:                                               INTEGRASIE:
  Saal/vierkant/tafels                                           Lewensorientering (ontleding van
                                                       probleemoplossingsvaardighede) Wiskunde
                                                       (Grafieke)

8  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

   7.4.6                        8.4.8                        9.4.4
  Bedryf ‘n sakeonderneming deur die gebruik van een  Evalueer ‘n sakeonderneming se finansiële      Ontwikkel ‘n sakeplan (wat ‘n begroting insluit) vir ‘n
  of twee idees of geleenthede wat in ‘n ontwerpte   lewensvatbaarheid (bv. aanvangskoste,        vervaardigings-, diens- of toerismebedryf gebaseer
  vraelys geïdentifiseer is.              produksiekoste, verkope, wins).           op die beste sakegeleentheid uit die voorgestelde
                                                       idees.
  INTEGRASIE:                     8.3.7
  Lewensorientering (Loopbaanverwante aktiwiteit,   Beskryf die vlak, kategorie, vergoeding en     INTEGRASIE:
  bestuursvaardighede)                 verantwoordelikheid van verskillende soorte werk.  Lewensorientering (doelwitbepaling en
                                                       besluitnemeing)
  HULPBRONNE:                     INTEGRASIE:                     Wiskunde (Berekenings)
  Saal/vierkant/tafels                 Lewensorientering (Loopbaangeleenthede)
                                                       DEURLOPENDE ASSESSERING
                                                       Simulasie

9  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

  7.4.6                        8.4.8                        9.4.4
  Bedryf ‘n sakeonderneming deur die gebruik van een  Evalueer ‘n sakeonderneming se finansiële      Ontwikkel ‘n sakeplan (wat ‘n begroting insluit) vir ‘n
  of twee idees of geleenthede wat in ‘n ontwerpte   lewensvatbaarheid (bv. aanvangskoste,        vervaardigings-, diens- of toerismebedryf gebaseer
  vraelys geïdentifiseer is.              produksiekoste, verkope, wins).           op die beste sakegeleentheid uit die voorgestelde
                                                       idees.
    INTEGRASIE:                     8.3.7                        INTEGRASIE:
    Lewensorientering (loopbaanverwante aktiwiteit,   Beskryf die vlak, kategorie, vergoeding en     Lewensorientering (doelwitbepaling en
    Tydsbestuursvaardighede)               verantwoordelikheid van verskillende soorte werk.  besluitnemeing)
                                                        Wiskunde (Berekenings)
    HULPBRONNE:                     INTEGRASIE:
    Saal/vierkant/tafels                 Lewensorientering (Loopbaangeleenthede)       DEURLOPENDE ASSESSERING
                                                        Simulasie
                              DEURLOPENDE ASSESSERING
                              KontroletoetsKWARTAAL 4
 Wk           Graad 7                        Graad 8                       Graad 9
1  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede      LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

   7.4.1                         8.4.7                        9.4.9
   Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede    Onderskei tussen vorme van eienaarskap in die    Voer ‘n bemarkingsveldtog uit as promosie vir ‘n
   wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee   informele en formele sektor (alleeneienaar,     produk en bespreek die reklamemedia wat ingespan
   eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie  vennootskap, beslote korporasie).          word.
   gemeenskap
                              8.3.7                        INTEGRASIE:
   7.4.3                         Beskryf die vlak, kategorie, vergoeding en     Tegnologie (Kommunikeer met behulp van ‘n
   Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       verantwoordelikheid van verskillende soorte werk.  plakkaat)
   aanbevelings te doen oor hoe                                       Kuns en Kultuur (Ontwerp ‘n plakkaat/Skep ‘n
   gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om                                 advertensie)
   inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.
                                                        DEURLOPENDE ASSESSERING
   7.4.9                                                   (Addisionele vorm: vraelys / gevallestudie)
   Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie
   sakeonderneming te adverteer.

   7.4.5
   Neem deel aan ‘n
   gesamentlike onderneming
   tussen die skool en die
   gemeenskap/ouers deur ‘n
   produk of ‘n diens te lewer

   INTEGRASIE:
   Tegnologie (Tegnologiese prosesse en vaardighede)
  HULPBRONNE:
  Saal/vierkant/tafels
2  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

  7.4.1                         8.4.6                         9.4.9
  Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede    Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,   Voer ‘n bemarkingsveldtog uit as promosie vir ‘n
  wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee   produksie en bemarking behels (finansiering van    produk en bespreek die reklamemedia wat ingespan
  eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie  onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.  word.
  gemeenskap                      oortrokke bankrekening – plaasvind).
                                                        INTEGRASIE:
  7.4.3                         INTEGRASIE:                      Tegnologie (Kommunikeer met behulp van ‘n
  Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       Tegnologie (Tegnologiese prosesses en         plakkaat)
  aanbevelings te doen oor hoe             vaardighede; Ontwerp ‘n produk vir die teikenmark)  Kuns en Kultuur (Ontwerp ‘n plakkaat/Skep ‘n
  gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om       Kuns en Kultuur (Beoefening van            advertensie)
  inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.  bemarkingsvaardighede)
                             Tegnologie (Kommunikeer deur gebruik te maak van   DEURLOPENDE ASSESSERING
  7.4.9                         ‘n plakkaat)                     (Addisionele vorm: vraelys / gevallestudie)
  Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie
  sakeonderneming te adverteer.             HULPBRONNE:
                             Saal/vierkant/tafels
  7.4.5
  Neem deel aan ‘n
  gesamentlike onderneming
  tussen die skool en die
  gemeenskap/ouers deur ‘n
  produk of ‘n diens te lewer

  INTEGRASIE:
  Tegnologie (Tegnologiese prosesse en vaardighede)

  HULPBRONNE:
  Saal/vierkant/tafels

3  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                             en vaardighede                    en vaardighede
  7.4.1
  Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede    LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede
  wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee
  eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie  8.4.6                         9.4.7
  gemeenskap                      Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,   Raak betrokke by die sake-aktiwiteit wat beplan is en
                             produksie en bemarking behels (finansiering van    bespreek die redes vir die keuse van ‘n spesifieke
  7.4.3                         onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.  vorm van eienaarskap.
  Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       oortrokke bankrekening – plaasvind).
  aanbevelings te doen oor hoe             8.3.2                           9.3.3
  gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om       Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n       Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.  opbrengs uit beleggings sal verseker.           diens- en kleinhandelondernemings:
                                                            gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
  7.4.9                         8.3.3                             debiteure-en-krediteurejoernaal;
  Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie      Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,     boek joernale in die algemene
  sakeonderneming te adverteer.             tjeks) in en hou rekord van elementêre             grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
                             kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en
  7.4.5                         betalings.                        9.3.1
  Neem deel aan ‘n                                                Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
  gesamentlike onderneming               8.3.4                           diens- en kleinhandelonderneming op.
  tussen die skool en die                Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
  gemeenskap/ouers deur ‘n               basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.
  produk of ‘n diens te lewer                                           INTEGRASIE:
                             8.3.5                           Tegnologie (Ontwerp ‘n produk vir die teikenmark)
  INTEGRASIE:                      Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
  Tegnologie (Tegnologiese prosesses en         staat daarvan.
  vaardighede)
                             8.3.6
  HULPBRONNE:                      Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
  Saal/vierkant/tafels                 te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                             aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                             verskeidenheid beleggings.

                             DEURLOPENDE ASSESSERING
                             Simulasie

4  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede       LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
                             en vaardighede                      en vaardighede
  7.4.1
  Vergelyk noodsaaklike eienskappe en vaardighede    LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede         LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede
  wat nodig is om ‘n entrepreneur te wees uit twee
  eenvoudige gevallestudies van entrepreneurs in eie  8.4.6                           9.4.7
  gemeenskap                      Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,     Raak betrokke by die sake-aktiwiteit wat beplan is en
                             produksie en bemarking behels (finansiering van      bespreek die redes vir die keuse van ‘n spesifieke
  7.4.3                         onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.    vorm van eienaarskap.
  Gebruik tegnieke om idees te stimuleer en       oortrokke bankrekening – plaasvind).
  aanbevelings te doen oor hoe                                          9.3.3
  gemeenskapshulpbronne gebruik kan word om       8.3.2                           Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  inkomste op ‘n verantwoordelike manier te genereer.  Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n       diens- en kleinhandelondernemings:
                             opbrengs uit beleggings sal verseker.             gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
  7.4.9                                                        debiteure-en-krediteurejoernaal;
  Ontwerp plakkate of ander materiaal om eie                                     boek joernale in die algemene
  sakeonderneming te adverteer.            8.3.3                             grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
                             Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,
  7.4.5                        tjeks) in en hou rekord van elementêre          9.3.1
  Neem deel aan ‘n                   kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en     Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
  gesamentlike onderneming               betalings.                        diens- en kleinhandelonderneming op.
  tussen die skool en die
  gemeenskap/ouers deur ‘n               8.3.4                           INTEGRASIE:
  produk of ‘n diens te lewer             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om     Tegnologie (Ontwerp ‘n produk vir die teikenmark)
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.
  INTEGRASIE:                     .
  Tegnologie (Tegnologiese prosesses en        8.3.5
  vaardighede)                     Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
  HULPBRONNE:                     staat daarvan.
  Saal/vierkant/tafels
                             8.3.6
  DEURLOPENDE ASSESSERING               Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
  Simulasie                      te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                             aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                             verskeidenheid beleggings.

5  LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede         LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis
  en vaardighede                                                 en vaardighede
                             8.4.6
  7.3.5                        Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,     LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede
  Stel ‘n elementêre staat van netto waarde op deur  produksie en bemarking behels (finansiering van
  persoonlike rekords te gebruik.           onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.    9.4.7
                             oortrokke bankrekening – plaasvind).           Raak betrokke by die sake-aktiwiteit wat beplan is en
                                                          bespreek die redes vir die keuse van ‘n spesifieke
                             8.3.2                           vorm van eienaarskap.
                             Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n
                             opbrengs uit beleggings sal verseker.           9.3.3
                                                          Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
                             8.3.3                           diens- en kleinhandelondernemings:
                             Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,
                             tjeks) in en hou rekord van elementêre            gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
                             kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en       debiteure-en-krediteurejoernaal;
                             betalings.                          boek joernale in die algemene
                                                            grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
                             8.3.4
                             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om     9.3.1
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.  Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
                                                          diens- en kleinhandelonderneming op.
                             8.3.5                           INTEGRASIE:
                             Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n     Tegnologie (Ontwerp ‘n produk vir die teikenmark)
                             staat daarvan.

                             8.3.6
                             Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
                             te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                             aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                             verskeidenheid beleggings.

6  LU 2: Volhoubare groei en ontwikkeling        LU 3: Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële kennis    LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede
                             en vaardighede
  7.2.3                                                      9.4.7
  Vergelyk en bespreek die verskil tussen om te spaar  LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede         Raak betrokke by die sake-aktiwiteit wat beplan is en
  en om te belê.                                                 bespreek die redes vir die keuse van ‘n spesifieke
                             8.4.6                           vorm van eienaarskap.
  7.2.1                         Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,
  Versamel inligting oor die invloed van ekonomiese   produksie en bemarking behels (finansiering van      9.3.3
  beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap,   onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.    Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
  armoede, welvaart en gehalte.             oortrokke bankrekening – plaasvind).           diens- en kleinhandelondernemings:
                                                            gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
                             8.3.2                             debiteure-en-krediteurejoernaal;
                             Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n         boek joernale in die algemene
                             opbrengs uit beleggings sal verseker.             grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.

                             8.3.3                           9.3.1
                             Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,   Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
                             tjeks) in en hou rekord van elementêre          diens- en kleinhandelonderneming op.
                             kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en
                             betalings.                        INTEGRASIE:
                                                          Tegnologie (Ontwerp ‘n produk vir die teikenmark)
                             8.3.4
                             Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
                             basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.

                             8.3.5
                             Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
                             staat daarvan.

                             8.3.6
                             Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
                             te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                             aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                            verskeidenheid beleggings.

                            DEURLOPENDE ASSESSERING
                            Kontroletoets

7  LU 2 Volhoubare groei en ontwikkeling        LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede         LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede

  7.2.1                        8.4.6                           9.4.7
  Versamel inligting oor die invloed van ekonomiese  Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,     Raak betrokke by die sake-aktiwiteit wat beplan is en
  beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap,  produksie en bemarking behels (finansiering van      bespreek die redes vir die keuse van ‘n spesifieke
  armoede, welvaart en gehalte..           onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.    vorm van eienaarskap.
                            oortrokke bankrekening – plaasvind).
  INTEGRASIE:                                                  9.3.3
  Sosiale Wetenskappe (Geskiedkundige Ondersoek)   8.3.2                           Doen kontant- en krediettransaksies in die boeke van
                            Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n       diens- en kleinhandelondernemings:
                            opbrengs uit beleggings sal verseker.             gebruik ‘n kontantontvangstejoernaal en ‘n
                                                            debiteure-en-krediteurejoernaal;
                            8.3.3                             boek joernale in die algemene
                            Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,      grootboek oor en stel ‘n proefbalans op.
                            tjeks) in en hou rekord van elementêre
                            kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en     9.3.1
                            betalings.                        Stel ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n
                                                         diens- en kleinhandelonderneming op.
                            8.3.4
                            Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om     INTEGRASIE:
                            basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.  Tegnologie (Ontwerp ‘n produk vir die teikenmark)

                            8.3.5
                            Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
                            staat daarvan.

                            8.3.6
                            Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
                            te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                            aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                            verskeidenheid beleggings.

8  LU 2 Volhoubare groei en ontwikkeling        LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede         GEMEENSKAPLIKE TAAK VIR ASSESSERING

  7.2.1                        8.4.6
  Versamel inligting oor die invloed van ekonomiese  Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,
  beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap,  produksie en bemarking behels (finansiering van
  armoede, welvaart en gehalte..           onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.
  7.2.2                   oortrokke bankrekening – plaasvind).
  Identifiseer stappe om sosio-ekonomiese
  wanbalanse en armoede reg te stel.    8.3.2
                       Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n
                       opbrengs uit beleggings sal verseker.

                       8.3.3
                       Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,
                       tjeks) in en hou rekord van elementêre
                       kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en
                       betalings.

                       8.3.4
                       Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
                       basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.

                       8.3.5
                       Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
                       staat daarvan.
                       8.3.6
                       Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
                       te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
                       aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
                       verskeidenheid beleggings.

                       DEURLOPENDE ASSESSERING
                       Simulasie

9  LU 2 Volhoubare groei en ontwikkeling   LU 4: Entrepreneurskennis en –vaardighede         GEMEENSKAPLIKE TAAK VIR ASSESSERING

  7.2.2                   8.4.6
  Identifiseer stappe om sosio-ekonomiese  Raak betrokke by ‘n sakegeleentheid wat aankope,
  wanbalanse en armoede reg te stel.    produksie en bemarking behels (finansiering van
                       onderneming moet met eie of geleende kapitaal – bv.
  DEURLOPENDE ASSESSERING          oortrokke bankrekening – plaasvind).
  Kontroletoets
                       8.3.2
                       Ontwikkel leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n
                       opbrengs uit beleggings sal verseker.

                       8.3.3
                       Vul brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies,
                       tjeks) in en hou rekord van elementêre
kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en
betalings.

8.3.4
Gebruik toetsbordvaardighede en funksietoetse om
basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin.

8.3.5
Verduidelik die begrip netto waarde en ontleed ‘n
staat daarvan.


8.3.6
Ondersoek die verskillende metodes om te spaar en
te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s,
aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n
verskeidenheid beleggings.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1172
posted:3/9/2012
language:
pages:30