Bil141 ch6 by R9r6VJE

VIEWS: 4 PAGES: 30

									Bil 102


Bölüm 6
Diziler
     1
Diziler
  Örn. 40 tane öğrencinin son not
  ortalamasını tutmak gerekiyor.
  double ogrenci1  = 65.5;
  double ogrenci2  = 45;
  double ogrenci3  = 83.5;
  double ogrenci4  = 66;
  …           double [ ] notlar = new double [40];
                     ?
  double ogrenci40 = 91;

                                 2
Dizi
 Aynı veri türüne veya sınıfa ait birbirleri
 ile ilişkili veriler topluluğu.
 Dizinin elemanları basit veri türüne ait
 veya nesneye ait olabilir. Bu duruma göre
 hafızada uygun yer ayrılır.
  veri_türü [ ] dizi_adı = new veri_türü [dizi_uzunluğu]  ;
  int [] a = new int[10];                                 3
Dizi
 Dizilerde indisler 0’dan başlar.
 String de olduğu gibi, uzunluğu 5 olan bir dizinin
 ilk elemanının indisi (bulunduğu pozisyon) 0, son
 elemanının indisi 4 olur.
 Örn. 7 günlük sıcaklık derecelerini tutmak
 istersek:
  ◦  int gun1, gun2, gun3, gun4, gun5, gun6, gun7;
  ◦  int [ ] sicaklik = new int [7];
  ◦  7 adet int tipinde değişken tanımlamaya eşdeğerdir:
  ◦  sicaklik[0], sicaklik[1], sicaklik[2], sicaklik[3], sicaklik[4],
    sicaklik[5], sicaklik[6]

                                    4
Dizi
  Dizi tanımlandıktan sonra her bir elemanına
  değer atanabilir:
  sicaklik[0] = 7;
  sicaklik[1] =4;
  sicaklik[2] =-1;
  sicaklik[3] =-3;
  sicaklik[4] =0;
  sicaklik[5] =2;
  sicaklik[6] =3;


                         5
Dizi - Örnekler
  Kullanıcının bir aylık sıcaklık değerini
  klavyeden gireceği ve bu değerlerin
  ortalamasını, en düşük ve en yüksek
  sıcaklığı bulan bir kod yazın:
                        6
import java.util.*;
public class ortalamaSicaklik
{
     public static void main(String [] args)
     {   Scanner klavye = new Scanner(System.in);
     double [] sicaklik = new double [30];
     int indis, gun1, gun2;
     double toplam,ortalama, enDusuk, enYuksek;
        toplam = 0.0;
        for (indis=0; indis <= 29; indis++) {
                System.out.print (“Gun: “ + (indis+1) + “ sicaklik: “);
                sicaklik[indis] = klavye.nextDouble();
                toplam += sicaklik[indis]; }
        ortalama = toplam / 30.0;
        System.out.println (“Kasim ayi ortalamasi = “ + ortalama);
        enDusuk = sicaklik[0];
        gun1 = 0;
        enYuksek = sicaklik[0];
        gun2 = 0;
for (indis=1; indis <=29; indis++) {
     if (enDusuk > sicaklik[indis]) {
        enDusuk = sicaklik[indis];
        gun1 = indis; }
     if (enBuyuk < sicaklik[indis])    {
        enBuyuk = sicaklik[indis];
        gun2 = indis; } }
System.out.println (“En dusuk sicaklik = “ + enDusuk + “ Gun = “ + (gun1+1));
System.out.println (“En yuksek sicaklik = “ + enYuksek + “ Gun = “ + (gun2+1)); } }
                                             7
Dizi tanımlanması
  double [] sinavNotu = new double [50];

Dizi elemanlarının veri türü
      Dizinin adı    Dizide kaç
             eleman var
 double [] sinavNotu;
 sinavNotu = new double[50];
 sinavNotu[3] = 78.3;
  ◦ Dizinin dördüncü elemanı (3 numaralı indis) = 78.3


                              8
  length
  Length ile dizinin büyüklüğünü (eleman sayısını) bulabiliriz.
   ◦ sinavNotu.length       dizinin büyüklüğünü
                   verir
  double[] sinavNotu = new double[50];
  System.out.println (“Dizinin uzunlugu: “ + sinavNotu.length );
  Dizinin uzunluğu atama yoluyla değiştirilemez:
   ◦ sinavNotu.length = 100; // Yazılamaz, hatalı
  Dizinin boyutlarının dışına çıkmamaya dikkat edilmeli!
   ◦ sınavNotu[50] = 65.1;     //Max indis aşıldı
  Derleyici hatası olmaz ama program çalışması sırasında Array
  index out of bounds mesajı alınır (çalışma zamanı hatası)
  Yukarıdaki sınavNotu dizisinin tanımına göre en son elemanın
  indisi 49 olur. (0 ile 49 arasında olacak. Toplam 50 eleman.)                                   9
Diziye İlk Değer Atama
  Diziler yaratıldığı sırada ilk değerlerini
  alabilirler:
  ◦ int [] sicaklik = {17,16,14,15,18,17,16};
  ◦ Dizinin 7 elemanlı bir dizi olduğunu anlıyoruz.
  Veya dizi tanımlandıktan sonra tek tek
  değer ataması yapılabilir:
  ◦ int [] sicaklik = new int [7];
  ◦ sicaklik[0]=17; sicaklik[1]=16; …;
   sicaklik[6]=16;


                            10
Diziye İlk Değer Atama
 int veri tipindeki diziler eğer ilk değer
 almazlarsa otomatik olarak 0’a atanırlar. Fakat
 programın daha anlaşılır olması için, daha sonra
 değiştirilmek üzere bütün değerler bir döngü
 kullanarak 0’a da atanabilir.
 Kod:
  int [] sicaklik = new int[365];
  int i;
  for (i=0; i < sicaklik.length; i++)
   sicaklik[i] = 0;

                           11
Örnekler
 Bir dizi yapın ve bu diziyi başka bir diziye kopyalayın:
…
int dizi1 = { 7, 4, 8, 1, 4, 1, 4};
float dizi2 = new float[dizi1.length];
//diziyi yazdir
…
//dizi1’i dizi2’ye kopyala
for(i=0; i< dizi1.length; i++)
  dizi2[i] = (float) dizi1[i];
//dizi2 yazdir
…
Örnek 2) Math.random() metodunu kullanarak 500
  elemanlı int veri türünde bir dizi yapıp bu dizinin
  ortalaması, min ve max umunu ekrana basacak programı
  kodlayınız.                        12
Sınıf ve Metotlarda Dizi Kullanımı
  Bir sınıf içinde bir değişken tanımlanabildiği gibi
  bir dizi de tanımlanabilir. (gerçekleştirme
  değişkeni)
  Dizilerin tamamı metotlara gönderilebilirler –
  parametre olarak-, bu durumda bir nesne olarak
  gönderildikleri için referans ile çağırma
  tekniğiyle gönderilmiş olurlar.
  Eğer dizinin bir elemanı metoda gönderilirse ve
  dizi elemanlarının veri tipi basit ise değer ile
  çağırma tekniği uygulanır, eğer dizi elemanları
  nesne ise referans ile çağırma tekniği uygulanır.

                           13
  Elemanları Ogrenci adında bir sınıf tipinde
  olan kayit adında bir dizi oluşturun:
   Ogrenci [] kayit;
   kayit[i] = new Ogrenci(); // kayit dizisinin her bir
   elemani Ogrenci sinifinin bir nesnesi
                              14
Metoda Giren İndisli Dizi Elemanları
 Dizinin bir elemanı metoda parametre olarak
 yollanabilir.
 ortalama = ortalamaBul (birinciDeger, sicaklik[i]);
 Bu örnekte sicaklik ve birinciDeger parametrelerinin
 ortalamaları ortalamaBul metoduyla hesaplanmaktadır.
 Bu durumda sicaklik[i] metot tanımındaki veri tipinde
 sıradan bir değişken olarak metoda gönderilmiştir.
 Eğer metoda gönderilen dizinin veri tipi basit veri
 tipiyse, metot bu indisli dizi elemanın değerini
 değiştiremez. Eğer, veri tipi bir nesne ise, referans ile
 çağırma vasıtasıyla bu indisli elemanın değeri değişebilir.                              15
Metoda Giren Diziler
  Bir diziyi metoda gönderirken köşeli parantezler kullanılmaz.
  Gönderilen dizi bir nesne olarak gönderilmiş olur.
  double [] sicaklik = new double[30];
  ortalama = ortalamaBul (sicaklik);
 Bu durumda ortalamaBul metodu bir diziyi argüman olarak
 almaktadır ve bir double değeri alan ortalama geri vermektedir.
 ortalamaBul değerinin tanımı ise aşağıdaki şekilde olabilir.
public double ortalamaBul (double[] deger)
{
 int i, toplam = 0;
 for (i = 0; i < deger.length; i++ )
     toplam = toplam + deger[i];
 return (toplam/deger.length);
}                                  16
 Diziler de birer nesne gibi düşünüldüğü için
 diziler için atama “=” ve eşitlik “==” kavramları
 dizilerde de geçerli değildir.
 İki dizi için “=” ifadesi kullanıldığında bu iki
 dizinin referansı (bellekteki gösterimleri
 eşitlenmiş olur, dolayısıyla iki dizi de aynı diziyi
 gösteriyor olurlar.)
 Aynı şekilde “==” gösterimi ancak iki dizi aynı
 referansa sahip olduğunda doğru olmaktadır.
 Bunun yerine nesnelerde olduğu gibi bir equals
 metodu tanımlamak gerekmektedir.

                             17
int [] a = new int[3];
int [] b = new int[3];
int i;
for (i = 0; i < a.length; i++ )
  a[i] = i;
for (i = 0; i < a.length; i++ )
  b[i] = i;
if (b==a)
  System.out.println (“== kullanarak esittirler.”);
else
  System.out.println (“== kullanarak esit degildirler.”);

== kullanarak esit degildirler


                               18
public class TestEsitlik
{
  public static void main(String[] args)
  {
   int[] a = new int[3]; int[] b = new int[3]; int i;
   for (i = 0; i < a.length; i++)
     a[i] = i;
   for (i = 0; i < b.length; i++)
     b[i] = i;
   if (b == a)
     System.out.println("== ile esit.");
   else
     System.out.println("== ile esit degil.");
   if (esit(b,a))
     System.out.println(“Esit metodu ile esit.");
   else                                 == ile esit degil
     System.out.println(" Esit metodu ile esit degil.");
  }                                    Esit metodu ile esit
 public static boolean esit(int[] a, int[] b) {
   boolean denkmi;
   if (a.length != b.length)                 Static bir metod icinden
     denkmi = false;
   else                            (main) static bir baska
   {                             metodu (esit) cagirdigimiz
     denkmi = true; //gecici olarak true degeri ata     icin, ve her ikisi de ayni sinif
     int i = 0;
     while (denkmi && (i < a.length))      {      icinde tanimli oldugu icin
       if (a[i] != b[i])                 sadece adini kullanmamiz
         denkmi = false;
       i++;      }  }
                                yeterli. Nesne olusturup
   return denkmi; } }                     onun uzerinden
                                cagirmamiza gerek yok.

                                                  19
Dizi Döndüren Metotlar
 public int faktoriyel(int sayi)
 Javada metotlar bir nesne döndürebilirler.
 Diziler de birer nesne olarak kabul edildikleri
 için metotlarda dizi döndürmek mümkündür. Bu
 tip bir metot aşağıdaki gibi tasarlanır.
 public veri_tipi[] metot_ismi (parametre listesi)
 Metodun ulaşılabilirliği public ya da private
 olabilir. Ayrıca metot static olarak da
 tanımlanabilir.


                           20
Dizi Döndüren Metotlar
public static char [] sesliHarfler ()
{
 char[] yeniDizi = new char[8];
 yeniDizi [0] = ‘a’;
 yeniDizi [1] = ‘e’;
 yeniDizi [2] = ‘ı’;
 yeniDizi [3] = ‘i’;
 yeniDizi [4] = ‘o’;
 yeniDizi [5] = ‘ö’;
 yeniDizi [6] = ‘u’;
 yeniDizi [7] = ‘ü’;
 return yeniDizi;
}                    21
Dizi Değerlerinin Sıralanması
 Değerleri küçükten büyüğe veya tersi şekilde sıralamak
 için.
 Kabarcık sıralama (Bubble Sort) (n sayıyı küçükten
 büyüğe sıraya dizmek için bir algoritma)
 Algoritma için iç içe iki döngü ve bir yineleme sayacı
 kullanılır. Bu yineleme sayacının bir turunda, dizideki
 kalan en büyük sayı dizinin sonuna gider. Buna göre ilk
 yinelemede dizinin en büyük sayısı en sona gider. Bundan
 sonra artık en son sayıyı denetlemeye gerek yoktur.
 İkinci yinelemede en büyük ikinci sayısı sondan bir
 önceki yere gider. Bu şekilde n-1 yinelemede n sayı
 sıraya dizilmiş olur. Her yinelemede ise denetlenmesi
 gereken sayı adedi 1 azalır.

                             22
Kabarcık Sıralama (Bubble Sort)

   12 4 15 7 20 13
   ◦ 4 12 15 7 20 13
   ◦ 4 12 7 15 20 13
   ◦ 4 12 7 15 13 20
   4 12 7 15 13 20
   ◦ 4 7 12 15 13 20
   ◦ 4 7 12 13 15 20  Tamamlandı


                   23
public class kabarcikSiralama
{ final static int maksEleman = 2000;
   public static void main(String[]args)
   {
         int n;
         Scanner klavye = new Scanner(System.in);
         int[] liste = new int[maksEleman];
         //listeyi yarat
         System.out.print("Liste boyunu giriniz:");
         n = klavye.nextInt();
         for(int i=0; i<n; i++)
                  liste[i] = (int)Math.round(Math.random()*5)+1;
         liste = kabarcik(liste,n);
         System.out.println("Sirali Liste:");
         for(int i=0; i<n; i++)
          System.out.println(liste[i]);

   }
//------------------------------------------
  public static int[] kabarcik(int[] x, int boy)               Static bir metod icinden
  {                                      (main) static bir baska
   int gecici;                               metodu (kabarcik)
   for(int k=1; k<boy; k++)
    for(int i=0; i<boy-k; i++)                       cagirdigimiz icin, ve her ikisi
           if(x[i]>x[i+1])                      de ayni sinif icinde tanimli
           {
                     gecici = x[i];
                                        oldugu icin sadece adini
                     x[i] = x[i+1];            kullanmamiz yeterli. Nesne
                     x[i+1] = gecici;           olusturup onun uzerinden
           }
    return x; }}                              cagirmamiza gerek yok.                                                         24
Dizilerde Veri Türü Olarak Nesne
Kullanılması
Bir dizinin eleman tipi nesne olabilir.
public class Kisi
{                           Kisi [] ogrenci = new Kisi [maksMevcut];
   private String isim;
   private String ePosta;              ogrenci[i] = new Kisi(); //nesne kurucu
   private String dogumYeri;
   private double gpa;               ogrenci[i].setIsim(“Ali Veli”);
//----------------------------------------------------
   public Kisi(String a, String b, String c, double o)
   {
         isim=a;ePosta=b;dogumYeri=c;gpa=o;
   }
//----------------------------------------------------
   public Kisi()
   {
   }
//----------------------------------------------------
   public void setIsim(String adSoyad)
   {
         isim=adSoyad;
   }
…
}                                                 25
Çok Boyutlu Diziler
   Matris veya çok boyutlu veri    80  65  55  70
   gösterimi için kullanılırlar.
   2 Boyutlu bir dizi:
                     67  70  55  90

   veri_turu [] [] matris = new    45  80  73  36
   veri_turu [4] [4];
   Bir elemana ulaşmak için yerini 2  25  16  81  96
   indisi de kullanarak tespit etmek
   lazım.
   matris[1][1] = 70;
   matris[0] [0]= 80;
   matris[1][0]=67;
   matris[2][3]=36;                          26
Çok Boyutlu Diziler
  Çok boyutlu diziler aslında her boyut içinde yer
  alan birer boyutlu dizilerin bileşkesidir. Tüm
  dizinin uzunluğu (büyüklüğü) her boyuttaki
  dizilerin uzunluğunun çarpımına eşittir.
  Örnek:
  int [][] tablo = new int [10][20];
  tablo[3][5] = 23;
  System.out.println (“Tablo cok boyutlu dizisinin
  uzunlugu: “ + tablo.length);  10


                            27
 Ayrıca her boyuttaki dizilere de ayrı ayrı erişebiliriz,
  bunları da birer boyutlu diziler olarak kullanabiliriz.
 Örnek:
int [][] tablo = new int [3][10]     yazmak yerine
int [][] tablo;
tablo = new int [3][];
tablo[0] = new int [10];
tablo[1] = new int [10];
tablo[2] = new int [10];
 yazılabilir ve bu iki ifade de birbirine denktir. Bu şekilde
  çok boyutlu diziyi oluşturan tek boyutlu dizilerin
  uzunluklarını da ayrı ayrı kullanmak mümkün olabilir.
  Buna göre
 tablo[0].length ifadesi 0. indisteki dizinin uzunluğunu
  gösterir.


                                 28
int [][] matris = new int [4][4];
for (sira = 0; sira <4; sira++ )
  for (sutun = 0; sutun <4; sutun++ )
    matris [sira][sutun] = (int) (Math.random()*5) + 1;
for (sira = 0; sira <4; sira++ )
{
  for (sutun = 0; sutun <4; sutun++ )
    System.out.print (matris[sira][sutun] + “ “);
  System.out.println ();
}
Çıktı:
7 4 5 3
6 5 4 1
2 4 5 8
9 6 5 3

                               29
Referans : kadioğlu
           30

								
To top