historisch_onderzoek - Henk Beijers Archiefcollectie - DOC - DOC

Document Sample
historisch_onderzoek - Henk Beijers Archiefcollectie - DOC - DOC Powered By Docstoc
					ARCHIEFBESTAND – toegang 10
KSM = Kwartiersvergadering van Stad en Meierij
In dit archief bevinden zich een hele serie resoluties van de Staten Generaal specifiek voor dit
gebied uitgevaardigd en dit kan een interessante aanvulling opleveren op de reeds bewerkte
resoluties van de Raad van State [zie elders op mijn website]

inventarisnummer 13
Resoluties van de Staten Generaal 1735-1744

de stukken zijn slechts in telegramstijl toegankelijk gemaakt op het hoofdthema uit die
resolutie – de resoluties zijn wel gedateerd maar daarin klopt de chronologie niet altijd; het
zijn wel belangrijke stukken voor lokale historici binnen de Meierij van ’s-Hertogenbosch

03.01.1735 stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. aanstelling van schepenen
13.01.1735 regenten van Asten m.b.t. proceskosten voor de Raad van Brabant tegen een
      zekere Hendrik Halbersmit
02.01.1735 rekest classis Peel- en Kempenland over Arnold Hermani in zijn leven
      gereformeerd lidmaat te Oerle en 2 buitenechtelijke en rooms opgevoede
      kinderen verwekt bij Antonetta Heeren van de roomse religie
03.02.1735 Pero de Cassemajor drossaard te Deurne over groot gerucht en geraas door ca.
      50 jongens op het kerkhof waardoor de verkondiging van Gods woord wordt
      gehinderd
17.02.1735 secretaris van Groot Lith die vanwege toevallen en ziekte niet in staat is zijn
      ambt naar behoren uit te oefenen zoals blijkt uit een attestatie van een medicine
      doctor uit ’s-Hertogenbosch en verzoekt om een substituut
27.02.1735 Bossche schepenen contra de Heer van Oijen inzake het recht van ingebod
01.03.1735 regenten van Empel i.v.m. de aanbesteding van twee klippen
11.04.1735 Pero de Cassemajor te Deurne met klachten over paapse stoutigheden refererend
      aan de jongens op het kerkhof die daar zijn tijdens de predicatie
      reglement op het vaar[t]geld van schepen en vaartuigen voor de vrijheid
      Waalwijk
04.04.1735 Sint Michielsgestel en Gemonde i.v.m. het omslaan van hun middelen
08.04.1735 Thomas Coets drossaard van Berlicum en Middelrode over art. 10 van het
      echtreglement over personen in ondertrouw en hun bruiloften en de ton bier of
      kwanselbier dat ermee gemoeid is – genoemd wordt Claes van Rijswijk rooms
      pastoor
26.04.1735 Helmond over Johan de Cassemajor drossaard aldaar en het arrest van Balthasar
      van Sterksel soldaat in garnizoen te Venlo
13.05.1735 Martin Bergman secretaris van Hilvarenbeek Diessen en Westelbeers m.b.t. de
      aanstelling van schepenen voor die dingbank
18.05.1735 Johan de Cassemajor drossaard te Helmond i.v.m. de criminele procedure tegen
      Balthasar van Sterksel
21.05.1735 ingezetenen van Waalwijk en enigen van de principaalste roomse ingezetenen
      op een rekest van Johan David Werther aangesteld stadsdokter en uitbreiding
      van doctoren en chirurgijns……
01.06.1735 rekest Oss over een verbod op grossierderijen en factorijen en het staken van het
       graven van een nieuwe vaart van Waalwijk
07.06.1735  regenten Waalwijk met verzoek om een kopie van het octrooi voor het graven en
       verdiepen van een vaart
08.06.1735  regenten Waalwijk betreffende het octrooi voor het heffen van vaar[t]geld
10.06.1735  rapport als reactie op een rekest van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch over
       de bijdrage vanuit ieder kwartier voor het handhaven van criminele zaken ter
       waarde van 100 rijksdaalders wat ook vorige hoogschouten hebben genoten
       [lange akte] – ook de kwestie van delinquenten binnen particuliere heerlijkheden
10.06.1735  Eindhoven over gemaakte onkosten t.b.v. het officie fiscaal
25.06.1735  Johan David de Werther apotheker te Waalwijk en de pacht van een
       apothekerswinkel door Francois de Mulder – en de bevoegdheid van de regenten
       inzake medicine doctoren, chirurgijns en apothekers – de zaak wordt
       ingetrokken want de regenten zouden niet bevoegd zijn
15.06.1735  Rosmalen i.v.m. het omslaan der verponding over vaste goederen
17.06.1735  gecommitteerden van Ham en Rijskampen onder Vught over het opnemen van
       1600 gl. t.b.v. de polder en over het omslaan der verponding
28.06.1735  Jacob Dirk Sweerts de Landas halfheer van Oirschot over de provisionele
       waarneming van het drostambt aldaar en de rol van de hoogschout in deze
02.07.1735  reactie op rekest vanuit Waalwijk over de heffing van vaartgeld en over het
       uitdiepen en opgraven van hun vaart tot op de oude diepte en breedte
14.07.1735  rekest vanuit Boxtel over het omslaan van hun verpondingen
20.07.1735  rekest Johan Hartong stadhouder van de kwartierschout van Oisterwijk
12.08.1735  rekest W.Bopp klerk van de rentmeester der stad ’s-Hertogenbosch en Jacobus
       Festus (?) van Breugel en diens afstand uit zijn ambt
20.08.1735  akte m.b.t. de te betalen recognitie van roomse priesters
31.08.1735  advies aan Isfridus van den Broeck prelaat van de abdij van Postel m.b.t. Johan
       Francois Tybosch en Willem van Engelen eigenaars van de tienden van Lieshout
07.09.1735  reactie op rekest van W.Bopp over afstand nemen van het ambt [zie 12.08.1735]
23.09.1735  akte over processen ten laste van corpora van steden en andere plaatsen
28.09.1735  kiezen van de nieuwe schepenen te ’s-Hertogenbosch + namenlijst
06.10.1735  ordinaris gecommitteerden van kwartier Oisterwijk over verhuur van huizen en
       kamers door mensen van buiten
22.10.1735  armentafel parochie Oisterwijk en armentafel Udenhout
26.10.1735  advocaat fiscaal van Brabant aangaande artikelen van het reglement van politie
       en justitie
05.11.1735  regenten van Alem over de afstand van de Rijswaard aan de abt van Sint
       Truiden en onderhoud der kribben
14.11.1735  G. van Walraven inwoners Asten wiens huis op 18 feb. is getroffen door
       bliksem en afgebrand
17.11.1735  David Le Heu de Wilhem Heer van Berlicum en Middelrode over een kwestie
       tussen hem en Raad en Leenhof van Overmaze over het recht van aanstelling
       borgemeesters etc.
30.11.1735  Otto Juijn drossaard van Loon op Zand op een rekest van roomsgezinden over
       hun kerkenhuis of schuurkerk en willen een andere van 20 voeten land en 40
       voeten breed met blinde gevel
01.12.1735  Pieter Martens drossaard van Boxtel over probleem van aanstelling
       gekwalificeerde schepenen - gereformeerden als ook pausgezinden
24.12.1735  drost der heerlijkheid Waalre over een geldlening bij Christiaan Jochims – diens
       erfgenaam was een zekere Hendrik Verbruggen
28.12.1735 regenten Nuland m.b.t. hun verpondingen
31.12.1735 pensionaris Van Heurn te ’s-Hertogenbosch over pensionaris mr. Quintius
      Crollis , mr. Cornelis Santvoort griffier


soms staat 1735 aangegeven terwijl toch 1736 bedoeld zal zijn ……die data heb ik ook
onder 1736 laten vallen

23.01.1736 classis Peel- en Kempenland op een rekest van Jan van Ravesteijn koopman te
      Gemert – collatie der predikantsplaats op de persoon van Jacob Gerits Stratingh
      – zie ook 3 maart
14.01.1736 J.Elsevier dorssaard van Sint Michielsgestel over stoutigheden door
      roomsgezinden aan de gereformeerde kerk te Gemonde gepleegd
      rekest erfgenamen van Herman Cremers i.v.m. remissie van twee hoeven
      genaamd Ganswinkel en de andere onder Beek genaamd Bleek
28.01.1736 regenten van Waalre m.b.t. de weduwe van Hendrik Verbruggen mr. valkenier
      die woonde te Valkenswaard en in het buitenland is overleden en erfgenaam is
      Christiaan Jochims
09.02.1736 drossaard van Waalre Valkenswaard en Aalst m.b.t. zijn traktement
16.02.1736 rekest van Hendrik Laads [dubieus] de stadhouder van het officie der baronie
      van Cranendonk - Francis Lormier is daar de drossaard en heeft deze
      stadhouder aangesteld
24.02.1736 rekest Hendrik Deniker [dubieus], Joh.Fr. van Walraven en Michaël van
      Nieustad brouwers te Helmond hoofdstad van kwartier Peelland, in een
      vergelijking met de brouwers van Eindhoven hoofdstad kwartier Kempenland,
      Sint Oedenrode zijn hoofdbank
01.03.1736 stad Eindhoven m.b.t. traktement van de drossaard
02.03.1736 rekest Johan Hartongh stadhouder van de kwartierschout van Oisterwijk
      vanwege dispositie niet in staat voor de Raad van Brabant te verschijnen en
      heeft uitstel gevraagd – Jacobus Coenraads drossaard Hilvarenbeek – over de
      eed op het reglement der reformatie
03.03.1736 missive classis Peel- en Kempenland op rekest van Jan van Ravesteijn
      linnenkoopman te Gemert i.v.m. de collatie der predikantsplaats aldaar in de
      persoon van Jacob Stratingh [lange akte]
16.03.1736 akte m.b.t. beroepen of aanstellen van predikanten binnen de generaliteit
21.04.1736 classis Peel- en Kempenland – Johan van Ravesteijn – over onkosten in de zaak
      Gerrit Jacob Stratingh gewezen beroepen predikant te Gemert
03.05.1736 J.D. de Jongh te Valkenswaard gereformeerd door mr. Jan Bout aangesteld tot
      diens stadhouder
05.05.1736 rekest Pieter de Cort met bericht dat het huis bewoond door Jan Jan Ariens
      staande omtrent de hei bij de Bakelse brug in september 1735 is afgebrand en
      vermoedelijk is aangestoken door kwaaddoeners
19.05.1736 Graaf van Regteren hoogschout van ’s-Hertogenbosch op het rekest van Pieter
      Komans, Henricus van Weerd en Franciscus Boita [dubieus] van de roomse
      gemeente Vught over de combinatie met Cromvoirt met eigen priester en
      kerkenhuis
16.05.1736 rapport aan griffier Fagel over deserteurs uit het garnizoen van Venlo
22.05.1736 regenten Waalwijk over hun octrooi om vaartgeld te mogen heffen [lange akte]
02.06.1736 hoogschout van ’s-Hertogenbosch op rekest van Leonardus Bernaerds en
       Theodorus van der Putten roomse priesters te ’s-Hertogenbosch over het
       kerkenhuis in de Hinthamerstraat en hun priesterlijke functies
05.07.1736  rekest van C.Cleene schoolmeester en koster te Nuenen
30.07.1736  maken van een nieuwe houten brug buiten de St. Jorispoort te ’s-Hertogenbosch
       i.v.m. vrijstelling van tollen, licenten en konvooien voor de aan te voeren
       materialen – aannemer is Johannes Coijmans
08.08.1736  rekest van D.Schonerus [dubieus] te ’s-Hertogenbosch gehuwd met Catharina de
       voormalige weduwe van wijlen mr. Petrus …..die zich destijds borg gesteld
       heeft voor mr. Herman van Breugel rentmr. van de fundatie van Hester van
       Grinsven
10.08.1736  rekest Pieter de Gester gerefomeerd en wonende te Waalwijk aangesteld door
       drossaard Fr. Fliethoorn om af en toe waar te nemen als de drost absent was
11.08.1736  magistraat ’s-Hertogenbosch over de fundatie of gasthuis van Hester van
       Grinsven in 1657 deels ten behoeve van ‘beursen ad studia’
27.08.1736  ingezetenen van Soerendonk en Gastel kwartier Peelland i.v.m. hun
       verpondingen en beden
29.08.1736  regenten van Cromvoirt over de polder Ham en Rijskampen
01.09.1736  roomse ingezetenen van Deurne en Liessel over pastoor Gerardus Pennix vanaf
       1730 aangesteld over inkomsten via zijn communicanten – onderpastoor
       Laurens van Loon [lange akte]
08.09.1736  ingezetenen Valkenswaard met verzoek de drossaard te ordonneren hun roomse
       kerk te ontsluiten en voor de roomse priester de interdictie op te heffen over de
       uitoefening van zijn pastorale functies
17.09.1736  agent Herman van Moerkerken me zijn declaraties
18.09.1736  rekest F.Vliethoorn m.b.t. Maria Timmers weduwe Le Heu de Wilhelm Vrouwe
       van Waalwijk die hem had aangesteld tot drossaard aldaar en zijn waarneming
       tijdens zijn absentie [zie elders]
16.09.1736  Johan de Jongh drossaard van Waalre betreffende het sluiten van de rooms
       katholieke kerk te Valkenswaard
28.09.1736  schepenen ;s-Hertogenbosch over de bekleding van hun schepenstoel
       missive van de hoogschout over de kwestie ronds Pieter de Gester aangesteld te
       Waalwijk
20.09.1736  ingezetenen Valkenswaard n.a.v. het bericht van hun drossaard
24.09.1736  rekest Maria Timmers wed.v. wijlen Maurits Le Heu de Wilhem Vrouwe van
       Waalwijk met nieuwe leden schepencollege + namen
02.10.1736  rekest Jacob Sweerts de Landas halfheer Oirschot en best i.v.m. artikel 4 van het
       reglement van de politieke reformatie – drostambt te Best
05.10.1736  lijsten van de bedragen in de verpondingen en gemene middelen over de dorpen
       van de onderscheiden vier kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch [hele
       lange akte
25.10.1736  reactie op rekest van Pieter de Cort secretaris van Bakel over de afgebrande
       hoeve bij de Bakelse brug [zie ook elders]
17.11.1736  rekest drossaard Eindhoven e.o. over verkoping van vaste goederen
26.11.1736  regenten Valkenswaard i.v.m. de recognitie ter betaling van de roomse kerk
       aldaar
08.12.1736  Lambertus Coolen rooms priester te Stiphout over goederen die hem zijn
       aangekomen
14.12.1736  rekest Hendrik Gualthery gereformeerd over Gijsbertus Gualthery koper van de
       erfsecretarie van Sint Oedenrode + stokhouders- en griffiersambt
21.12.1736 rekest Bernard Willem Scheerders, Pieter Hendrik Verschouts, Jan Aarts van
      Otterdijk, de weduwe Anthony Maas, Gerrit Bruy[s]tens, Hendrik Pieter Wijnen
      en Peter Massijn uit Someren met verzoek om remissie op hun verpondingen
24.12.1736 roomse ingezetenen te Diessen over hun afgelegen kerkschuur in een hoek van
      het dorp maar die schuur is door ouderdom vervallen met verzoek om een
      nieuwe te mogen bouwen [met nadere details over de afmetingen]
28.12.1736 rekest Petrus Beende [dubieus] drossaard te Moergestel over zijn traktement en
      andere gelden

02.01.1737 mr. Frans Chatvelt/Chadveld secretaris te ’s-Hertogenbosch heeft als opvolger
      aangesteld Steven Hasperd (?) & Groulard, ook meldt hij het overlijden van
      Adriaan Ruijs, doctor Cornelis van Blotenbergh en Hendrik Anth. van de Graaff
      en zijn gekozen mr. Arent Verspijk, Otto Juijn, Willem van der Does en mr.
      Jacob Laurens Schadveld [vgl. Schatveld of Chatvelt]
16.01.1737 Schijndel over verschrikkelijk onweer en hagelslag zodat grote schade is
      toegebracht aan de gewassen te velde en de regenten dienen een verzoek tot
      remissie in
23.01.1737 hoogschout op rekest der roomse ingezetenen van Diessen die hadden verzocht
      een bekwame kerkschuur te mogen neerzetten [met details over de uitvoering]
06.02.1737 rekest van Jacobus Loretaat [vermoedelijk bedoeld Losecaat] te Deurne dis
      meldt dat Pieter van Cordshousen [misschien Cotshousen bedoeld] afstand heeft
      gedaan van het secretarisambt te Asten en dat Pieter Valkenier Heer van Asten
      de suppliant op die post had aangesteld
22.02.1737 J.Lormier drossaard van Eindhoven op een rekest van borgemeesters en
      schepenen i.v.m. traktementen
14.02.1737 rekest van Johan Jacob Wagenas (?) rector der Latijnse School te Eindhoven
      waar Petrus Walraven als pausgezinde rector was geweest die 10 jaren geleden
      was afgezet
18.02.1737 rekest Jan van Heijst schepen te Waalre meldende dat zijn woonhuis door brand
      in de as is gelegd en verzoekt om schadevergoeding
19.02.1737 gereformeerde kerkenraad van Waalwijk met bericht dat Pieter de Greef van de
      diaconie zijn rekening heeft ingestuurd
09.03.1737 rekest van Marten Kilsdonk te Veghel over Van Riet als vorster van Erp en twee
      mans- en een vrouwspersoon die gedreigd hadden een huis op Cox in brand te
      steken – Bastiaan van de Werk vorster te Veghel
12.03.1737 rekest Petrus Beinde (?) drossaard te Moergestel over zijn traktement
14.03.1737 agent Moerkerken – declaratie m.b.t. heerlijkheid Asten
18.03.1737 hoogschout ’s-Hertogenbosch m.b.t. de arrestatie van een zekere Jan Doncker
27.03.1737 J.Lormier drossaard van Cranendonk stad Eindhoven e.o. op het rekest van
      Wagener rector der Latijnse School klagende over een zekere Petrus Wagenaar
      zijnde van de pauselijke religie
29.04.1737 hoogschout op rekest Bossche schepenen m.b.t. de functie van klerk of secretaris
      van het hoog officie
18.04.1737 rekest Theod. vd Putten rooms priester wonende te ’s-Hertogenbosch over zijn
      functies die hem door de hoogschout waren verboden binnen het kerkenhuis
      staande in de Hinthamerstraat – genoemd wordt een zekere Dina van Lith de
      Jende
      kerkenraad van Loon op Zand [Venloon] over het beroepen van een predikant
20.04.1737 rekest Pieter Gerrit van Esveld aangesteld door drossaard Lormier tot stadhouder
       te Eindhoven
25.04.1737  gecommitteerden kwartier Kempenland over hun kwartiersomslagen
16.05.1737  reactie op rekest kerkenraad van Venloon [zie 18.04.1737]
22.05.1737  rekest Heer van Heeze en Leende over het kerkenhuis aldaar
25.05.1737  rentmeester Lyclama a Nijhold op een rekest van de regenten van Waalre en
       Valkenswaard over een recognitie van 50 gl.
24.05.1737  rekest Johan van der Meulen gereformeerd secretaris te Groot Lith over het
       afstand doen van Peter Gerardus van der Steen – Gijsb. Jos. Bern. Bonaards is
       erfsecretaris en dijkschrijver
31.05.1737  rekest vanuit Deurne over een hevige brand t.g.v. onweer donder en bliksem
       waardoor hun toren en kerk de nodige schade heeft opgelopen o.a. de kleine
       klok, de tiendklok en het uurwerk
05.06.1737  ordinaris gecommitteerden van kwartier Kempenland i.v.m. hun kwartierslasten
       waarbij ook Hendrik Fabry wordt genoemd
08.06.1737  rekest ingezetenen Venloon over een hevige brand aan de oostzijde van de kerk
       aan ‘t ‘Stratequartier’ met aanhoudende oostenwind – 42 huizen, 13 schuren en
       een brouwerij – zowat de hele Kerkstraat bleek afgebrand
18.06.1737  rekest Casteren en Hoogeloon over een vreselijk onweer en grote schade aan
       hun gewassen – met verzoek om remissie
22.06.1737  rekest van Christoffel Molegraaf Juijn gereformeerd als agent over de Meierij
       i.p.v. Herman Moerkerken
01.07.1737  reactie van de Raad van Brabant op het rekest van J. van der Meulen secretaris
       en dijkschrijver van Groot Lith
04.07.1737  rekest van de diakonen van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch met
       verzoek van ieder huwelijk 2 zilveren ducatons mogen ontvangen
05.07.1737  rekest van hoogschout, schepenen en mr. Johan Corn. Santvoort [er staat
       Standvoord] griffier van de stad betreffende de functie van klerk of secretaris
       van het hoog officie – met verwijzing naar de costuimen van de stad
12.07.1737  rekest Jan Verbeed [vgl. Verbeet] gereformeerd aangesteld door de Heer van
       Helmond tot vorster aldaar
20.07.1737  rekest Cromvoirt met verzoek om remissie der verponding
24.07.1737  missive van de hoogschout op het rekest van Leopoldus Bernaards en Theodorus
       van der Putten roomse priesters binnen ’s-Hertogenbosch o.a. in verband met
       Dina van Lith de Jende – in welke akte ook worden genoemd stadhouder mr.
       Johan van Laar en Johan de Jongh secretaris van Tilburg die naar Antwerpen
       zijn gestuurd om genoemde Dina te horen
25.07.1737  rekest van Donker substituut secretaris te Helmond gereformeerd die door de
       Heer van Mierlo is aangesteld tot drossaard en schout van Mierlo Hout en Broek
       i.p.v. Pieter de Cort
30.07.2737  rekest Johan van der Horst te Helmond gereformeerd die vanwege het
       vrijwillige afstand doen van Hendrik Gualthery van het secretarisambt te Mierlo
       door Gerard Norbertus baron van Scherpenzeel in die functie is benoemd als ook
       van de leen- en laathof
08.08.1737  rekest Adrianus Draak drossaard te Geldrop i.v.m. het doen van collecten ten
       behoeve van roomse kerken door het plaatsen van bussen op heilige plaatsen of
       kerkhoven hetgeen verboden was – genoemd wordt in dit verband de monnik en
       minderbroeder Didacus Constands [deed een blauwe kiel aan], kapelaan van den
       Bergh te Eindhoven
12.08.1737  ordinaris gecommitteerden van de polder van het Laag Hemaal onder Alen
       Maren en Kessel met verzoek om 8000 gl. te mogen opnemen
14.08.1737  F.Lormier drossaard van Cranendonk en stad Eindhoven over het overlijden van
       Johan Hendrik Molegraaff voorheen stadhouder te Eindhoven en aangesteld is
       Pieter Gerard van Esveld [lange akte]
20.08.1737  rekest Rosmalen over hun dorpsrekening
30.08.1737  reactie op rekest van Adrianus Draak drossaard van Geldrop over de monnik
       Didacus Constand uit het klooster in Weert die op 6 juli 1736 de heerlijkheid
       was binnengekomen in een blauwe kiel om langs de huizen te bedelen en
       beeldjes en pater nosters aanbood e.d. – medebroeders van hem waren kapelaan
       van den Bergh te Eindhoven en de pastoor van het dorp Dommelen
06.09.1737  magistraat ’s-Hertogenbosch m.b.t. het weeshuis van de stad
11.09.1737  rekest Gerardus de Jongh te Veghel die is aangesteld als drossaard en schout van
       Beek en Donk in de plaats van Pieter de Cort
22.09.1737  missive van G. van der Hoeven drossaard der heerlijkheid Heeze en Leende
       i.v.m. het kerkenhuis te Heeze op een rekest van baron van Hoebach Heer der
       heerlijkheid
23.09.1737  rekest van kwartierschout Repelaer van Peelland i.v.m. de goederen behorende
       tot het huis van Croij in een zaak tegen mr. Willem Decker
24.09.1737  rekest regenten van Heesch in kwartier Maasland met verzoek om remissie
26.09.1737  officie fiscaal van Brabant als reactie op het rekest van de Heer der heerlijkheid
       Heeze en Leende over het rooms kerkenhuis in die plaats
28.09.1737  bekleding van de schepenstoel te ’s-Hertogenbosch met namen van de
       schepenen
01.10.1737  rekest regenten Vught over de schade aan de gewassen door langdurige regen
07.10.1737  rekest Jacobus de Rooij te Nuland secretaris aldaar over zijn vader Hendrik de
       Rooij, drossaard dijkgraaf en secretaris van Geffen en stadhouder en griffier van
       het leenhof van Geffen, die door een beroerte was getroffen – de suppliant mag
       die posten voorlopig waarnemen
       rekest Johan de Jongh drossaard te Waalre en Valkenswaard voogd over zijn
       zoon Abraham studerende onder dominee Huberd [vgl. Hubert] praeceptor van
       de 2e Latijnse School te ’s-Hertogenbosch i.v.m. twee beurzen
11.10.1737  rekest Ludolf Ribbius gereformeerd te Aarle die bericht dat Johan van Zeeland
       is overleden secretaris te Beek van welke heerlijkheid Johanna Loovens weduwe
       van wijlen Theod. Fr. Scheenaards eigenaresse is – de suppliant wordt op die
       post aangesteld
12.10.1737  regenten van Alem, Maren en Kessel over de opname van een kapitaal
19.10.1737  regenten Borkel en Schaft i.v.m. het traktement van de secretaris
30.10.1737  regenten Nistelrode met verzoek om remissie op de verpondingen
04.11.1737  regenten van Oss met de mededeling dat naar ouder gewoonte hun protocollen
       en documenten in bewaring zijn gegeven ten woonhuize van de secretaris die
       men toch in het raadhuis gedeponeerd wil zien
05.11.1737  regenten Mierlo i.v.m. hun borgemeesters en hun rekeningen
15.11.1737  regenten Schijndel met bericht dat daar met goed succes hop wordt geplant en
       verhandeld, maar ook over de aankoop in Holland van een behoorlijke
       hoeveelheid oude en bedorven hop die te Schijndel werd ingevoerd en vermengd
       met goede hop
22.11.1737  regenten van Heesch onder Maasland met bericht over zware storm en grote
       schade aan de gewassen, vooral de boekweit
04.12.1737  regenten van Groot Lith i.v.m. hun verpondingen
14.12.1737 rekest regenten Oirschot verwijzend naar een octrooi uit 1706
24.12.1737 rekest van H. van Breugel secretaris te Oss over de protocollen en documenten
      in het raadhuis
31.12.1737 missive van Anthony van Heurn met bericht over het overlijden van mr.
      Coenraad Cuper van Holthuijsen en mr. Senior waardoor 2 schepenplaatsen
      vacant zijn te ’s-Hertogenbosch – genoemd worden W.Bobb en Pieter Storm van
      ’s-Gravesande

07.01.1738 rekest van A. de Vries schout der vrijheid Oirschot i.v.m. reparatie aan het
      kerkenhuis door de pastoor en de roomse regenten en ook de heg of omheining
08.01.1738 magistraat ’s-Hertogenbosch i.v.m. de twee gasthuizen gesticht door Hester van
      Grinsven
10.01.1738 rekest Otto Juijn oud-schepen van ’s-Hertogenbosch en lidmaat van de
      gereformeerde religie door Johan Teodorus Felters/Velters kwartierschout van
      Maasland aangesteld tot stadhouder aldaar
11.01.1738 rekest Thomas Coets drossaard te Berlicum en Middelrode over die benoeming
      van de stadhouder door kwartierschout Velters na de dood van stadhouder
      Hermanus van Broeckhuijsen, want de suppliant of diens vader zou volgens
      belofte op die post gezet worden
14.01.1738 rekest van Nistelrode over een zware storm op 15 augustus 1737 waardoor hun
      gewassen flink zijn beschadigd
20.01.1738 rekest Geffen met verzoek om remissie op hun verpondingen
30.01.1738 schepenen van ’s-Hertogenbosch over Cornelia van Zutphen gereformeerd die
      destijds [1732] was getrouwd met een zekere Anthony Paulies [dubieus]
      afkomstig uit Wijk bij Maastricht zijnde rooms, dragonder in het regiment van
      Heijlman – mede over hun kinderen en de opvoeding daarvan
13.02.1738 rekest Maarheeze Soerendonk Gastel en Sterksel met verzoek om remissie
14.02.1738 rekest Mierlo i.v.m. de regerende borgemeesters
18.02.1738 rekest Oirschot op het rekest van A.Strijckhoven [dubieus] vorster aldaar
      rekest van Ph. Ribbius gereformeerd met bericht over het overlijden van
      Martinus van Alphen waardoor de secretarisplaats van Aarle Beek Croij en
      Stiphout vacant is van welke erfsecretarie Johanna Lovens weduwe van wijlen
      Th.Schenaards eigenaresse is – de suppliant wordt aangesteld op die post
31.03.1738 rekest Geffen over een zware storm en schade aan de gewassen
25.03.1738 akte betreffende het arresteren van 7 karren met graan door tolcommiezen te
      Lommel nl. Eugenius Schriba en Marcus Torck [erg lange akte]
29.03.1738 schepenen kerkmeesters en armmeesters van Deurne over een brand veroorzaakt
      door onweer donder en bliksem met grote schade o.a. aan het kerkgebouw,
      toren, kleine klok, horlogie etc. [met details]
09.04.1738 rekest van ingezetenen van Heeze en Leende over een brand ontstaan in het huis
      van een van hen dat volledig in de as gelegd is, met verzoek om remissie
12.04.1738 rekest Gerardus de Jongh drosaard te Beek gereformeerd met bericht over het
      overlijden van Pieter de Cort en dat de Heer van Vlierden Albertus Gijsbertus
      baron van Tengnagel hem heeft aangesteld tot drossaard en secretaris te
      Vlierden
06.05.1738 rekest Groot Lith over hun verpondingen
10.05.1738 rekest van Cornelis van Heusden en Willem de Gier vorsters der dingbank van
      Oisterwijk e.o. over het openbaar maken van publicaties en affiches e.d.
03.06.1738 rekest Enschot op het rekest van genoemde vorsters [zie vorige akte]
09.06.1738 rekest Vught i.v.m. het verplaatsen van hun kermis van 12 oktober naar 29 juni
11.06.1738 rekest van Hartongs stadhouder kwartier Oisterwijk met verzoek om een
      advocaat en procureur
12.06.1738 rekest van dekens en gezworenen van het kleermakersgilde te ’s-Hertogenbosch
      n.a.v. de militairen die er in garnizoen liggen
11.06.1738 rekest Borkel en Schaft i.v.m. het traktement van de secretaris
05.07.1738 rekest Helvoirt Haaren en Udenhout over schade ten gevolge van zwaar onweer
11.07.1738 rekest Hogemierde over de bouwvallige staat van hun toren en torenspits en enig
      muurwerk daaronder alsmede schade aan het daarnaast staande
      schoolmeestershuis
14.07.1738 rekest Hoogeloon en Casteren over geleden schade door onweer donder en
      bliksem met verzoek om remissie
31.07.1738 rekest Esch over remissie der verpondingen
11.08.1738 rekest Veghel over remissie van hun verpondingen
      Sint Oedenrode – idem
      rekest Jan Bont of Bout kwartierschout van Kempenland over gereformeerde en
      roomse schepenen in zijn kwartier + kantoor van de admiraliteit
11.09.1738 rekest Eindhoven met verzoek drossaard Lormier te gelasten zich exact te
      houden aan een resolutie van 8 juni 1734 m.b.t. traktementen van drossaards
12.09.1738 rekest van diverse ingezetenen van Bakel met een verzoek om remissie
19.09.1738 rekest Anthony Clavimans, Joost van de Water, Adriaen Bol en Stephanus van
      der Hulst gereformeerde schepenen van Oisterwijk met het bericht dat hun
      college 2 roomsgezinde schepenen telt nl. Jan Sorimans en Walterus van Esch
20.09.1738 rekest Waalwijk over hun octrooi voor het heffen van weggeld
23.09.1738 rekest Sint Michielsgestel over de bede en verponding t.a.v. watermolens van
      Nieuw Herlaer op de Dommel
27.09.1738 magistraat ’s-Hertogenbosch over nieuwe leden voor het schepencollege +
      namen
03.10.1738 rekest Budel t.a.v. hun aangestelde klepperman/klapperman of nachtroeper –
      eedsaflegging ten overstaan van stadhouder en schepenen [namen genoemd]
07.10.1738 rekest Esch met verzoek om remissie op hun verpondingen
16.10.1738 rekest Helvoirt en Udenhout met verzoek om remissie
11.10.1738 rekest ’s-Hertogenbosch m.b.t. meningsverschil aangaande het gasthuis Hester
      van Grinsven
22.10.1738 rekest Herman van Breugel agent en administrateur van het gasthuis gesticht
      door Hester van Grinsven
30.10.1738 rekest mr. Francois Lormier drossaard stad Eindhoven e.o. over de betaling van
      de recognitie door pastoor en kerkmeesters van Woensel
04.11.1738 rekest Andreas Strijphoven vorster te Oirschot contra een zekere Nicolaas van
      der Vleuten
08.11.1738 stadhouder en ordinaris gecommitteerden van Maasland i.v.m. het opstellen van
      een inventaris van hun archieven
10.11.1738 rekest Gijsbert Bonaards erfsecretaris van Maasland - Henricus van Breugel
      griffier van Maasland
17.11.1738 advocaat fiscaal i.v.m. een rekest vanuit Valkenswaard over de recognitie aan de
      rentmeester der geestelijke goederen – rooms kerkenhuis van Waalre en
      Valkenswaard – procureur Wannardus van Wesenburg
06.12.1738 Hendrik van Berten president-schepen te Woensel dat aan de regenten van
      Woensel verboden blijft geen gerecht- of raadkamer te houden ten huize van de
       weduwe van Daniel van Ennette maar er wordt verwezen naar het gehucht de
       Fellenoord voor een raadkamer
16.12.1738  rekest Haaren en Belveren om remissie op hun verpondingen
22.12.1738  rekest Heesch onder Maasland met verzoek om een authentieke kopie via de
       griffie van een verleende remissie vanwege geleden schade
       rekest Berghem onder Maasland met verzoek om remissie der verpondingen
       rekest Rosmalen en Nuland met verzoek om remissie op hun verpondingen
24.12.1738  rekest Gijsbert Bonaards t.a.v. charters, protocollen, documenten etc.
31.12.1738  Ant. van Heurn met bericht over het overlijden van Abraham van Daasdonck,
       Johan van Zeevenhoven en Herman van Broekhuijsen waardoor drie
       schepenplaatsen vacant zijn en benoemt worden mr. Hermanus Gerbade, Johan
       Philip van Eijs en Nicolaas de Blankendaal

14.01.1739 rekest Hendrik van Berten te Woensel over de plaats van de raadkamer –zie
      06.12.1738]
19.01.1739 rekest Danile Gunhoven de Chastille griffier van Kempenland over verhoging
      van zijn traktement
28.01.1739 Hendrik Donker distributeur van het klein zegel over kwartier Peelland
06.02.1739 rekest Gijsbert Bonaards erfsecretaris in Maasland over de charters en
      documenten [zie ook elders]
14.03.1739 rekest Budel m.b.t. hun aangestelde klepperman of nachtroeper
19.03.1739 gecommitteerden van Oss Geffen Lith en Lithoijen van de polder van het Hoog
      Gemaal m.b.t. de omslag der landerijen in de polder
23.03.1739 rekest Waalwijk i.v.m. hun verponding en koningsbede
28.03.1739 rekest F.Lormier drossaard te Eindhoven e.o. over de recognitie t.n.v. zijn ambt
      door de roomse kerken te betalen
06.04.1739 rekest diakonie Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch over de inkomsten
      van te sluiten ondertrouw en huwelijken
09.04.1739 rekest van Anthonia de Leeuw weduwe van wijlen Hendrik Anthony de Graaff
      i.v.m. de wagenposterij ’s-Hertogenbosch-Maastricht en verlenging van een
      octrooi uit 1679
15.04.1739 rekest Johan van Heijst uit Waalre gereformeerd – over zijn afgebrand
      woonhuis van 26 op 27 mei 1736
      rekest Hermanus van Sloterdijk gereformeerd en aangesteld door de Prins van
      Nassau als drossaard van Cranendonk e.o. en stadhouder van Gestel Strijp en
      Stratum
16.04.1739 Beek en Donk ovewr de interpretatie van een resolutie van 16 mei 1736 met
      verwijzing naar art.13 en 14 van van een ordonnantie uit nov. 1695
09.05.21739 rekest Bladel over aflossing van obligaties
      armen van Strijp over en vrouw met kind vanuit Breugel waarin een zekere
      Arnoldus Adriaans wordt genoemd
14.05.1739 rekest Helmond met verzoek om remissie van de verponding
20.05.1739 rekest Vessem en Hoogeloon over uitstaande kapitalen
22.05.1739 missive P. van Hoven drossaard van Tilburg over stoutigheden der roomsen
      i.v.m. een processie over bedevaart naar O.L.Vrouw van Kevelaer
30.05.1739 rekest Maria Bijnen weduwe van wijlen Hendrik Oostbosch te Zeelst over het
      afbranden van haar huis
01.06.1739 rekest Woensel over een meningsverschil tussen Francois Lormier drossaard
      der baronie Cranendonk en Christiaan Coppens pastoor te Woensel
10.06.1739  armen van Zeelst i.v.m. rekest van de armen van Strijp over het onderhoud van
       een kind van een zekere Peter van Zanden
       missive rekest van Johan Samuel de Guit en de Chatillon [dubieus] in het
       kwartier van Kempenland aangaande zijn traktement
12.06.1739  roomse ingezetenen van Overloon in het land van Cuijk over hun kerkenhuis
       [met details]
13.06.1739  rekest Berkel m.b.t. de verponding en bede over hun landerijen etc.
22.06.1739  rekest Lith met verzoek om remissie vanwege hagelslag en hoog water
26.06.1739  reactie op rekest Rosmalen en Nuland over hun verpondingen en bede over
       landerijen in de polder van der Eijgen
07.07.1739  rekest Empel met verzoek om remissie
18.07.1739  reactie op rekest van Maria Bijnen weduwe van wijlen Hendrik Oostbosch uit
       Zeelst [zie boven]
09.07.1739  missive P.van Hoven drossaard te Tilburg die een resolutie van de SG had
       getoond aan de pastoor en kapelaan der roomse kerk aldaar m.b.t. processie –
       o.a. de processie naar Kevelaer
30.07.1739  rekest Helmond over een octrooi uit 1706 over het opnemen van penningen
14.08.1739  Raad van State met een missive voor alle corpora in de Meierij i.v.m.
       obligaties, rentebrieven etc.
19.08.1739  rekest Oss kwartier Maasland over hun verpondingen en bede
24.08.1739  rekest Frans (?) Horman uit Eindhoven gereformeerd en aangesteld tot
       drossaard van de baronie Cranendonk en stadhouder of substituut-drossaard
       van Eindhoven e.o.
27.08.1739  rekest van de predikant en herkenraad van Groot Lith over een zekere Hendrik
       Steenbakker van een gereformeerde vader en diens zoon Dirck Steenbakker
       verwekt bij Johanna van der Cribbe – gedwongen tot knielen en tot bidden uit
       een paaps boek [lange akte]
05.09.1739  rekest Heeswijk & Dinther met verzoek om remissie op hun verpondingen
16.09.1739  rekest gezamenlijke notarissen te ’s-Hertogenbosch over het doen van publieke
       verkopingen [discussie hierover]
18.09.1739  reactie RvS op rekest Catharina Bierens weduwe van Adriaen Clessens
       [dubieus] e.a. inwoners van Eersel met verzoek om remissie vanwege het
       afbranden van hun huis
       reactie op rekest van de provisoren der armen te Helmond die drie hoeven in
       eigendom hebben en verzoeken om remissie
21.09.1739  rekest Geffen met verzoek om remissie
23.09.1739  nieuwe schepenen voor de stad ’s-Hertogenbosch met alle namen
29.09.1739  rekest Steensel met verzoek om remissie op hun verponding
03.10.1739  rekest Willem Paulus te Bergeijk wiens huis is afgebrand
09.10.1739  rekest Lithoijen over het omslaan van hun verpondingen
10.10.1739  diverse dorpen uit Peelland over inundaties in 1738 met verzoek om remissie
19.10.1739  rekest Asten met verzoek om remissie op de verpondingen
       rekest van Arnoldus de Veen van ’s-Hertogenbosch, Lambert van Doerne, Dirk
       Hendriks en Hendrik Goords van den Boogaard uit Verghel met verzoek om
       herstel van hun afgebrande woning en schuur etc.
18.11.1739  rekest Johan van Pelt secretaris te Maarheeze e.o. aangaande zijn traktement
25.11.1739  rekest mr. Herman van Breugel administrator van het gasthuis van Hester van
       Grinsven
27.11.1739  rekest Adriaan Draak drossaard te Geldrop over bedelaars, schooiers,
       vagabonden en lediggangers in het district en afkomstig van buiten [zeer lange
       akte]
28.11.1739  reactie op rekest van gecommitteerden van Oss, Geffen en Lithoijen van de
       polder van het Hoog Gemaal en ook die van het Laag Gemaal over de prijs per
       morgen grond en het onderhoud der schutlakens e.d.
04.12.1739  missive generaliteitsrekenkamer op rekest van Herman van Breugel
       administrator van het gasthuis van Hester van Grinsven
10.12.1739  rekest Empel met verzoek om remissie op hun verpondingen
22.12.1739  rekest Oss, Lithoijen, Lith en Geffen met verzoek om geld te mogen opnemen
30.12.1739  Heer van Deurne op rekest van Pero de Cassemajor drossaard over aanstelling
       paapse schepenen en gemeijntmeesters
31.12.1739  missive mr. Van Heurn pensionaris der stad ’s-Hertogenbosch over het
       afleggen van de eed van nieuwe leden


04.01.1740 rekest Haaren Berkel Enschot en Heukelom op rekest van mr. Hendrik
      Stephanus van Son advocaat i.v.m. een declaratie
07.01.1740 gecommitteerden van de polder van der Eijgen met verzoek om geld te mogen
      opnemen
      Johan de Cassemajor drossaard te Helmond over handhaving der justitie
19.01.1740 rekest van Jan Bowier gereformeerd die vanwege de vrijwillige afstand door
      Pieter Martens solliciteert naar de functie van drossaard der baronie van Boxtel
      - men gaat in de RvS akkoord met die aanstelling
29.01.1740 rekest van Aarle Beek en Stiphout over menigvuldige slagregens in 1738
      waardoor de landerijen onder water zijn komen staan – verzoek om remissie
01.02.1740 rekest van de meeste dorpen uit de vier kwartieren betreffende de
      ‘onderkruiping’ van notarissen en andere functionarissen verwijzend naar
      plakkaten uit 1654 en 1657 [lange akte]
09.02.1740 rekest regenten van Leuterveld onder Lithoijen m.b.t. geïnundeerde landerijen
      met verzoek om remissie op de verponding
11.02.1740 rekest Arnoldus de Veen e.a. inwoners van Veghel met verzoek om remissie op
      de verponding vanwege hun afgebrande huizen
18.02.1740 rekest polder van het Hoog Hemaal met verzoek om geld te mogen opnemen
23.02.1740 rekest Liempde met verzoek om remissie op de verponding
26.02.1740 rekest Groot Lith met verzoek om remissie op de verponding
08.03.1740 rekest Berghem en Oss met verzoek om remissie op de verponding
1203.1740 rekest Asten met verzoek om remissie op de verponding
23.03.1740 rekest Geffen – idem
24.03.1740 rekest Waalre – idem
      rekest Aarle Rixtel – idem
02.04.1740 akte over rentebrieven en obligaties binnen het district der generaliteit
05.04.1740 rekest Son met verzoek om remissie op de verponding
08.04.1740 rekest Vught Cromvoirt Boxtel Esch en St.Michielsgestel met verzoek om
      remissie op de verponding
      Vlierden met verzoek om remissie op de verponding
      stad ’s-Hertogenbosch betreffende het recht van ingebod m.b.t. Oijen
13.04.1740 verzoek van Empel om voor de polder geld te mogen opnemen
14.04.1740 rekest Erp met verzoek om remissie op de verponding
16.04.1740 rekest Lierop – idem
       Nuenen e.o. – idem
22.04.1740  rekest Someren – idem
       rekest Tongelre – idem
25.04.1740  akte m.b.t. het gereformeerd zijn der politieke ambtenaren binnen de generaliteit
       en degenen die in het huwelijk treden met een vrouw van de roomse religie met
       extract uit het resolutieregister der SG van 11 mei 1739 over dit thema
28.04.1740  hoogschout ’s-Hertogenbosch betreffende een concept-reglement m.b.t. de
       vorsters der vrijheid Oirschot en hun traktement of salaris
29.04.1740  hoogschout ’s-Hertogenbosch op het rekest van Maria de Jong weduwe van
       wijlen Jan van Oisterwijk in leven drossaard van Nuland en secretaris in
       Maasland nu woonachtig te Schijndel met een klacht over het verleiden en
       wegvoeren van haar dochter Alida van Oisterwijk
02.05.1740  hoogschout ’s-Hertogenbosch over bovengenoemde klacht en actie tegen de
       roomse priester van Schijndel en dreiging met sluiting de roomse kerk aldaar
07.05.1740  reactie op het concept-reglement t.a.v. de vorsters binnen de vrijheid Oirschot
       rekest Veldhoven met verzoek om remissie op de verponding
10.05.1740  rekest Bakel met verzoek om remissie
14.05.1740  rekest Sterksel – idem
17.05.1740  Hendrik de Ruijter geboortig van Zutphen en gereformeerd over de aanstelling
       te Helmond van een zekere Frederik Hermans [dubieus] zijnde van de roomse
       religie tot schutter en nachtroeper
19.05.1740  rekest Berlicum en Middelrode met verzoek om remissie
20.05.1740  rekest Asten met verzoek ten laste van het corpus geld te mogen opnemen [lange
       akte]
02.06.1740  Liempde Nederwetten Aarle Rixtel en Beek met verzoek om remissie
08.06.1740  misisve J. de Cassemajor drossaard te Helmond op het rekest van H. de Ruijter
       i.v.m. de aanstelling te Helmond van Fredericus Hermans
       reactie op rekest van Isack Damen vorster en gerechtsbode der dingbank
       Vessem, Wintelre en Vessem m.b.t. zijn traktement
14.06.1740  rekest Helmond met verzoek om remissie op de verpondingen
17.06.1740  rekest regenten van Hinthamereinde te ’s-Hertogenbosch met huizen en
       achterstraten, veel roomse ingezetenen ca. 1500 zielen die altijd een eigen
       priester of kapelaan in dienst hebben gehad die in stilte dient deed in het
       kerkenhuis aldaar – ook worden genoemd de kerk van pater De Jong in de
       Verwerstraat en van pater Donkers in de Tolbrugstraat die gesloten waren
22.06.1740  rekest Hendrik van Irhoven burger en boekverkoper te ’s-Hertogenbosch over
       mr. Johan Cornelis Santvoort griffier en een verzoek om een octrooi tot het
       drukken van een manuaal of woordenboek
       rekest van Son, Erp en Vlierden met verzoek om remissie op de verponding
29.06.1740  rekest regenten en armmeesters van Hoogeloon over de staat der arme inwoners
       van hun dorp en de uitreiking van aalmoezen
01.07.1740  hoogschout ’s-Hertogenbosch i.v.m. de sluiting van de kerk van Schijndel n.a.v.
       de acte rond Alida van Oisterwijk en verzoek om het kerkenhuis weer te mogen
       openen
       rekest Berlicum met verzoek geld te mogen opnemen
04.07.1740  rekest Rosmalen en Nuland met verzoek om remissie op de verponding
29.07.1740  rekest roomse ingezetenen van Schijndel i.v.m. de kwestie rond Alida van
       Oisterwijk met als bijlage het rekest van Maria de Jongh weduwe van wijlen
       Johan van Oosterwijk
10.08.1740 rekest van Maria de Jongh weduwe van wijlen Johan van Oosterwijk + missive
      van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch
17.08.1740 missive van de stadhouder van ’s-Hertogenbosch W. van de Laar in de kwestie
      rond Alida de Jongh en het rekest van haar moeder
20.09.1740 missive Raad van Brabant op een missive van Johan de Cassemajor drossaard te
      Helmond op een rekest van Hendrik de Ruijter uit Zutphen, geen geboren
      Brabander over de aanstelling van schutter of nachtroeper in de persoon van
      Fredericus Hermans [zie ook elders]
27.09.1740 rekest roomse ingezetenen van Schijndel rond de kwestie van Alida de Jongh en
      de sluiting van het kerkenhuis aldaar en de reden tot sluiting was inmiddels niet
      meer van toepassing
28.09.1740 reactie op het rekest van de armmeesters van Hoogeloon over de armoedige staat
      der ingezetenen
01.10.1740 rekest van Maria de Jongh betreffende haar dochter Alida i.v.m. heropening van
      het kerkenhuis te Schijndel
27.10.1740 magistraat ’s-Hertogenbosch over de aanleg van een kasseiweg en bouw van een
      barrièrehuis breed 28 of 30 rijnlandse voeten
19.10.1740 roomse ingezetenen van Udenhout over hun afgezonderde kerkschuur die door
      ouderdom bouwvallig was geworden en versleten met verzoek een nieuwe te
      mogen bouwen [met details over de uitvoering]
22.10.1740 akte betreffende de boterwaag van Veghel en hun botermarkt
07.11.1740 rekest Mathias Willem Schonius predikant te Sint Michielsgestel over de vier
      ‘hoofddorpen’ [Boxtel, Schijndel, Sint Oedenrode en Sint Michielsgestel] en de
      rol van diverse functionarissen als secretaris, schoolmeester en koster etc. rond
      diverse bevoegdheden
30.11.1740 rekest Den Dungen met verzoek om remissie op de verponding
06.12.1740 missive van de hoogschout over een zekere vrouwspersoon genaamd Margriet
      van den Valck geboren te Sambergen [vgl. Sambeek] bij Boxmeer die was
      gearresteerd door een militair van het regiment dragonders – in dit verband
      wordt een zekere Joost Canters genoemd [diverse akten]
      kerkenraad van de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch en de verkiezing
      tot diakoon van Johan Cornelis van der Gen commies ter recherche van de stad
07.12.1740 gouverneur van ’s-Hertogenbosch m.b.t. eerder genoemde Margrita van der
      Valck gearresteerd door een detachement van het garnizoen van Rosmalen
17.12.1740 missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbosch aangaande Margrita van der
      Valck
24.12.1740 rekest Gijsbertus de Jong advocaat te Schijndel wiens grootvader Gijsbertus de
      Jong erfsecretaris was van de secretarie aldaar
28.12.1740 rekest Christiaan Rombouts geboren te Dussen wonende te Hilvarenbeek met
      bericht dat Adam Damen was komen te overlijden waardoor de vorstersplaats te
      Nuenen, Gerwen, Wetten en Tongelre vacant werd, met een verzoek hem in die
      functie aan te stellen


02.01.1741 missive van pensionaris Van Heurn te ’s-Hertogenbosch met bericht over het
      overlijden van de heer mr. Jacob van der Hoeven Heer van Heeswijk en Dinther
      en van Gerard Doens waardoor schepenplaatsen vacant zijn geworden
03.01.1741 rekest Francois van Meuwen uit de vrijheid Oss verwijzend naar een octrooi
      rond de dijkschatten anno 1325 door Hertog Jan van Brabant over de benoeming
       van 7 personen samen de heemraad vormend en hun functioneren [lange akte]
07.01.1741  reactie op rekest van de gecommitteerden van de polders Koedijk, Pepers, en
       Vliert onder Hintham en Rosmalen met verzoek om geld op te mogen nemen
02.01.1741  [vermoedelijk toch februari] – magistraat ’s-Hertogenbosch op een missive van
       de gouverneur betreffende de jurisdictie van de krijgsraad van het garnizoen
       inzake de kwestie rond Margriet van de Valck [zie ook in 1740]
       akte m.b.t. de aanvraag van de magistraat van ’s-Hertogenbosch voor het
       realiseren van een kasseiweg
03.02.1741  reactie op rekest van magistraat ’s-Hertogenbosch i.v.m. het realiseren van een
       kasseiweg of steenweg vanaf het punt voorbij ‘den Stockvis’ door het dorp
       Vught tot de ‘Helsebrugge’ [vgl. Haldersebrug] en zo naar Boxtel via de molen
       of het gehucht Brukelen en zo verder naar Eindhoven [met nadere details in 15
       artikelen
       reglement t.a.v. het heffen van straatgeld of barrièregeld op de nieuwe straatweg
       samengevat in 20 artikelen
07.02.1741  rekest van verschillende personen uit ’s-Hertogenbosch over de vordering van
       brandstof en licht voor het garnizoen in de vorm van turf en hout
       rekest van de gezamenlijke notarissen in de meierij van ’s-Hertogenbosch en
       hun functioneren
10.02.1741  rekest Christiaan Paulus van Beresteijn met bericht dat aan hem toekomt kasteel
       Mourik met alle landerijen en de dijk naast het kasteel waarover discussie is
       ontstaan
14.02.1741  rekest Hapert met verzoek om het corpus geld te laten opnemen
27.02.1741  rekest Francois van Meuwen te Oss en Gerrit Verhoeve te Geffen i.v.m.
       aanstelling van personen voor het heemraad van de polder van het Hoog Hemaal
       – wordt doorgestuurd naar kwartierschout van Maasland Theodorus Velters
28.02.1741  rekest van de notarissen te ’s-Hertogenbosch over hun functioneren van voor en
       na de reductie van de stad o.a. in verband met verkoop of verhuur van vaste
       goederen zowel in als buiten de stad
01.03.1741  rekest Waalwijk met verzoek om remissie op hun verpondingen
04.03.1741  rekest stadhouder en gecommitteerden van kwartier Kempenland i.v.m.
       aflossing van kapitalen
       rekest Gansoijen grenzend aan het land van Heusden met verzoek om remissie
       op de verpondingen
08.03.1741  rekest van regenten van het dorpje Hogaart gelegen in de bedijking van het land
       van Heusden over verponding, ongerepareerde huizen en koningsbeden
08.03.1741  rekest van de gezamenlijke notarissen van ’s-Hertogenbosch [zie ook elders]
11.02.1741  [moet misschien toch maart zijn] – reactie op rekest Groot Lith over calamiteiten
       en hoog water in het jaar 1740 en de armoedige staat van hun ingezetenen met
       verzoek van het corpus een geldbedrag te mogen opnemen
14.03.1741  missive Otto Juijn stadhouder van de kwartierschout van Maasland op het rekest
       van Francois van Meuwen en Gerrit van der Hoeven t.a.v. Johan Paal, Hendrik
       Gerrit van Breugel en Hendrik de Rooij od de Booij heemraden van de polder
       van het Hoog Hemaal of Hooggemaal – aanstelling Johan Cling
15.03.1741  Mr. Christiaan Paulus van Beresteijn eigenaar van kasteel Maurik te Vught met
       landerijen en een dijk die met ijzeren hekken zijn afgesloten in welke akte ook
       mr. Pieter Karmans wordt genoemd
05.04.1741  rekest Lithoijen over hoog water en doorbraak der dijken en geleden schade
14.04.1741  rekest Hapert over de omslag der dorpslasten
21.04.1741 rekest Lithoijen en Empel met verzoek om geld te mogen opnemen
28.04.1741 rekest Lithoijen – idem
01.05.1741 rekest ’s-Hertogenbosch m.b.t. arrest van Gerrit Koolhaas commies ten
      recherche op de post te Hedel
03.05.1741 rekest van Jan Everds de Rooij president te Nuenen, Jacobus Zwinkels [vgl.
      Swinkels] president te Tongelre aangaande een weg lopende van Wetten naar de
      Molenbrug van Nuenen en verder over de Sluisbrug van genoemde molen naar
      Tongelre
09.05.1741 rekest Den Dungen met verzoek om remissie
10.05.1741 rekest Drunen met verzoek om remissie op de verpondingen
16.05.1741 Willem Driessen Vrients inwoners van Eersel met verzoek om remissie
18.05.1741 rekest van stadhouder en gecommitteerden van kwartier Peelland i.v.m.
      afgeloste kapitalen
23.05.1741 roomse ingezetenen van Netersel over de bouwvallige staat van hun kerkschuur
      of kerkenhuis
24.05.1741 rekest Gerard de Vries in 1728 aangesteld tot vorster en gerechtsboden te
      Woensel over zijn werkzaamheden en over zijn traktement
04.06.1741 rekest Gansoijen over het omslaan van hun verpondingen
20.06.1741 rekest van regenten en roomse priesters van dorpen en heerlijkheden in de
      Meierij over de beperkingen die hen zijn opgelegd verwijzend naar een resolutie
      van 19 juli 1730
21.06.1741 hoogschout ’s-Hertogenbosch m.b.t. het rekest der roomse ingezetenen van het
      Hinthamereind [zie ook elders]; vijf Bossche kerkenhuizen
28.06.1741 rekest van de gezamenlijke notarissen in de stad ’s-Hertogenbosch [zie ook
      elders]
08.07.1741 rekest ’s-Hertogenbosch over enig artikelen zoals opgenomen in het octrooi om
      een kasseiweg of steenweg te mogen aanleggen richting Eindhoven
10.07.1741 hoogschout ’s-Hertogenbosch i.v.m. rekest van de roomse ingezetenen van
      Netersel over hun bouwvallige kerkschuur of kerkenhuis en de vervanging ervan
12.07.1741 rekest der secretarissen van de stad ’s-Hertogenbosch en hun bevoegdheden
13.07.1741 kwartierschout en gecommitteerden van kwartier Peelland over de functie van
      vorsters en hun bevoegdheden
18.07.1741 reactie op rekest van ’s-Hertogenbosch i.v.m. recht van eigendom, hypotheek of
      reële affectatie op huizen, landerijen, houtgewassen dit alles i.v.m. de aanleg van
      de steenweg en de rol van de leen- en tolkamer
16.07.1741 missive magistraat ’s-Hertogenbosch gepresenteerd door Jacob Dirk Sweerts de
      Landas + corpus van Oirschot i.v.m. de aanleg van de straatweg op Eindhoven
      nl. het traject van Boxtel op de kerk van Oirschot
07.08.1741 magistraat ’s-Hertogenbosch i.v.m. de aanleg van de straatweg
08.08.1741 rekest Waalwijk die om remissie op de verponding hadden verzocht
17.08.1741 rekest Drunen die ook om remissie op hun verponding hadden verzocht
25.08.1741 reactie op rekest ’s-Hertogenbosch rond de aanleg van de straatweg op
      Eindhoven, fortificatie van fort Isabella
07.09.1741 rekest Jan Jan Pijnenborgh te Haaren over zijn afgebrand huis etc.
13.09.1741 gecommitteerden van de polder Ham en Rijskampen over inundatie der
      landerijen en over hun polderboeken [lang stuk]
12.10.1741 magistraat ’s-Hertogenbosch m.b.t. de interpretatie of executie van de
      gildenkaarten of reglementen der respectievelijke gilden
14.10.1741 classis van ’s-Hertogenbosch inzake de onkosten van het beroepen van
       predikanten, transport van hun bagage e.d.
22.11.1741  rekest Sweerts de Landas Heer van Oirschot; drossaard Oirschot is Anthony van
       Grevenbroek en de ontweldiging van een criminele gevangene Anthony Andries
       Schepers gearresteerd vanwege moord
       rekest Rosmalen, Nuland en Geffen met verzoek om remissie op hun verponding
27.11.1741  rekest Waalwijk op een rekest van Anthony van Assem en Philippus Verhagen
       uit die plaats m.b.t. het toezicht en beheining der dijken, dammen, straten en
       wegen
30.11.1741  magistraat ’s-Hertogenbosch e.a. over het octrooi tot aanleg van de straatweg
11.12.1741  hoogschout ’s-Hertogenbosch over de jurisdictie van de krijgsraad in criminele
       en civiele zaken
       rekest van de predikant van Oostel-, Middel- en Westelbeers over de hinder die
       hij ondervindt van verschillende ingezetenen waarbij genoemd worden Willem
       Libregds en zijn vrouw, Gijsbert van Oudenbos [dubieus] – gebruik der pastorie
       en bijbehorende landerijen
22.12.1741  missive van de krijgsraad van het Zwitserse regiment van luitenant generaal
       Hirtsel [dubieus] op een missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch over
       de jurisdictie van de krijgsraad t.a.v. niet-militaire personen
28.12.1741  rekest van predikant J. van Nimmegen [zie bij 11.12.1741] op een bericht van de
       kwartierschout van Kempenland

01.02.1742 missive van Ant. van Heurn pensionaris van de stad ’s-Hertogenbosch met
      bericht over het overlijden van mr. Jan van Heurn secretaris van de stad en dat
      als opvolger is aangesteld mr. Nicolaas de Blankendaal en over het vacant zijn
      van twee schepenplaatsen
11.01.1742 rekest van Jan en Pieter Dankaards te Den Haag te kennen gevende genegen te
      zijn een schip te sturen met enig volk naar in het gebied van Moscovien in
      Archangel Cola om daar valken te vangen, met verzoek om een paspoort
16.01.1742 rekest predikant Van Nimmegen [zie hierboven]
07.02.1742 rekest magistraat ’s-Hertogenbosch over de rechten der Bossche poorters
      verwijzend naar hun privilege uit 1363
23.02.1742 magistraat ’s-Hertogenbosch en borgemeesters, kerk- en armmeesters etc. der
      baronie van Boxtel over de aanleg van de straatweg of steenweg naar Eindhoven
17.02.1742 rekest Oerle, Meerveldhoven, Blaarthem en Strijp die in hun dagelijks
      onderhoud afhankelijk zijn van de linnenweverij over het looien van hun
      geweven stukken
03.03.1742 rekest Vught die hadden verzocht de weg Helvoirt –’s-Hertogenbosch te mogen
      verleggen – dit zal gebeuren op aanwijzing van de leen- en tolkamer
12.03.1742 Raad van Brabant op een rekest van de schepenen van ’s-Hertogenbosch over de
      rechten van geboren poorters van de stad met verwijzing naar het privilege uit
      1363
14.03.1742 rekest Waalwijk met verzoek om het corpus geld op te laten nemen
15.03.1742 rekest van Coenraad Dagevos te Eindhoven gereformeerd die door de Heer van
      Waalre en Valkenswaard dhr.Heer Johan Arnold Swaar is aangesteld tot
      secretaris der genoemde heerlijkheden in de plaats van Johan de Jongh
19.03.1742 rekest drossaard, schepenen, predikant etc. der baronie van Boxtel over de
      parochiekerk die op sommige plaatsen tussen schip en toren is ingestort en ze
      verzoek geld te mogen opnemen ter reparatie
01.04.1742 classis van Peel- en Kempenland over de onkosten t.a.v. het beroepen van
       predikanten, transport van bagage e.d. ; Joachim Mobachius [dubieus] is
       beroepen en bevestigd te ’s-Hertogenbosch
12.04.1742  rekest Waalwijk over het toezicht op de dijken, dammen etc. [zie hierboven]
20.04.1742  rekest Adriaan de Jongh gereformeerd die meldt dat door het overlijden van
       Johan de Jongh de secretarisplaats van Aalst vacant is en op die post is de
       suppliant benoemd
       rekest van Joachim Mobachius predikant te ’s-Hertogenbosch i.v.m. de kosten
       van zijn beroep en bevestiging
21.04.1742  rekest Geleijn Roels curator van Alem
07.05.1742  rekest Jan Reijniers uit Bergeijk wiens woning is afgebrand
25.05.1742  hoogschout ’s-Hertogenbosch over een zekere Jan Bijsterveld en diens vrouw te
       Nuenen en twee jonge kinderen; suggestie dat hier sprake is van overspel; ze
       worden opgeroepen getuigenis der waarheid te komen afleggen
30.06.1742  rekest mr. Christoffel Molegraaf Juijn [dubieus] advocaat van het hof van
       justitie in 1736 aangesteld door de vier kwartieren
02.07.1742  rekest van de gecommitteerden van de polder van Empel over de omslag der
       landerijen in deze polder
04.07.1742  rekest Boxtel over de schade aan hun parochiekerk tussen toren en koor
15.08.1742  rekest Gijsbertus Gualtery gereformeerd die stadhouder is geweest van Balthasar
       Repelaer kwartierschout van Peelland en verzoekt verlenging van het
       stadhouderschap
22.08.1742  rekest Sint Oedenrode om f 3600 te mogen opnemen tot aankoop van grond
       waarop men parochiale woningen wil bouwen
29.09.1742  rekest schepenen van ’s-Hertogenbosch over de keuze der nieuwe schepenen +
       namenlijst
06.10.1742  sollicitaties voor een plaats in de Bossche schepenbank
17.10.1742  rekest borgemeesters en armmeesters van Den Dungen over 1735-1739 over het
       sluiten van hun rekeningen gevolgd door enige artikelen betreffende die
       rekeningen en informatie over behoeftige ingezetenen [lange akte]
27.10.1742  rekest Abraham Verster gereformeerd, aangesteld tot drossaard van Sint
       Michielsgestel en Oud en Nieuw Herlaer na de dood van Isaack Elsevier
02.11.1742  rekest diakonie van ’s-Hertogenbosch over de kosten van het sluiten van een
       huwelijk en de voorafgaande ondertrouw nl. 2 zilveren ducatons – in deze
       resolutie wordt genoemd Johan Anthony Keller cadet bij de dragonders in
       garnizoen te ’s-Hertogenbosch
03.11.1742  rekest Drunen met verzoek geld te mogen opnemen
07.12.1742  rekest Reijnier Nurken [dubieus] koopman – Francois Lormier gewezen
       drossaard van Budel – dagvaarding vanwege moord
13.12.1742  rekest Adriaan van der Straaten secretaris der heerlijkheid Empel over een
       beneficie gefundeerd op het Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Geffen
       waarvan de collatie was gegund aan de zoon van genoemde Adriaan
14.12.1742  missive van advocaat mr. Van Erpenum uit 1666 over de diverse rentmeesters
       binnen het district van de generaliteit van abdijen, kloosters, kapittels etc. etc.
       [lange akte]
       rekest Gosewinus van der Wouw jonge man en Adriaentie van Bol jonge
       dochter uit Moergestel die een wettig huwelijk willen aangaan
31.12.1742  missive Ant. van Hurn [vgl. Heurn] pensionaris der stad ’s-Hertogenbosch met
       bericht van het overlijden van Willem Lodewijk Graham Heer van Avestein,
       Nicolaas van Blotenburg, Jacobus van der Helst en Isaak Elsevier waardoor 4
       schepenplaatsen vacant zijn met namen van de nieuwe schepenen

12.01.1743 rekest van de gecommitteerden van de polders Bosseveld en Maij die graag een
      bedrag van 7000 gl. willen opnemen waarna 5 bepalingen volgen
21.01.1743 rekest Lommel die verzoeken om renovatie van een privilege van Hertog Jan
      van Brabant van 8 september 1442, geconfirmeerd te Brussel door Albert en
      Isabella op 28.11.1603 m.b.t. het houden van drie jaarmarkten
29.01.1743 rekest van Dirk Goords te Mierlo over zijn huis schop en pakhuis gelegen op
      Brandevoort dat is afgebrand en hij verzoekt om remissie
      rekest Oirschot richting de magistraat van ’s-Hertogenbosch over een
      aangelegde kasseiweg door het Besterbroek
14.02.1743 rekest Oirschot over hetzelfde thema
21.02.1743 rekest Oerle over de bouwvallige en slechte staat van het schoolhuis in hun dorp
      met een verzoek tot het opnemen van 1000 gl.
01.03.1743 rekest magistraat ’s-Hertogenbosch i.v.m. het aanleggen van de straatweg op
      Eindhoven
      rekest mr. Christiaan Paulus van Beresteijn
12.03.1743 rekest Isaac Verster gereformeerd met bericht over het overlijden van Johan
      Hartong stadhouder van kwartier Oisterwijk en dat hij door Sebes van Leijsen
      (?) kwartierschout van kwartier Oisterwijk is aangesteld tot stadhouder aldaar
01.04.1743 magistraat ’s-Hertogenbosch over de gemene middelen en imposten binnen de
      stad
06.04.1743 reactie Raad van Brabant op een rekest van de hoog- en laagschout van stad en
      meierij m.b.t. het onecht kind van Helena van Beresteijn
17.04.1743 rekest Petrus de Jongh te Veghel gereformeerd met bericht dat hij vanwege de
      vrijwillige afstand van zijn vader Gerard de Jongh door Alexander Gijsbert
      baron van Tengnagel heer der heerlijkheid Vlierden is aangesteld tot drossaard
      en secretaris aldaar
20.04.1743 rekest van de drossaard van Nulasnd over een zekere Johannes Haarlegger een
      geboren Zwitser zijnde van de ware gereformeerde religie die 2 dochters heeft
      die af en toe in de roomse kerk komen
27.04.1743 rekest Jenneke Gerrit Thomas weduwe van wijlen Steven Lamberts te Bergeijk
      met een verzoek om remissie op de verponding op haar huis en landerijen
01.05.1743 rekest Oirschot over het arrest door de drossaard van Francis van Lusdonk alias
      Wolff [lange akte]
      rekest Petrus Beende drossaard van Moergestel waar voor de wet is getrouwd
      Willem Beex van de paapse religie met Johanna Geetruijda van Andel [23]
      gereformeerd en dochter van Johan van Andel secretaris te Moergestel –
      Johanna was zwanger
18.05.1743 rekest Dirk Goords van Akkendonk schepen te Mierlo met verzoek om remissie
      rekest Andries Welten uit Helmond met verzoek om remissie
      rekest Oirschot inzake Francois van Lusdonk alias Wolff [zie hierboven]
07.06.1743 regenten Oerle met verzoek geld te mogen opnemen i.v.m. de bouw van een
      nieuw schoolhuis
08.06.1743 missive van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jan Goosen
      zoon van Francis Goossens te Westerhoven klagende over mishandeling op
      basis van zijn religie
      missive hoogschout van ’s-Hertogenbosch met bericht over het overlijden van
      Gijsbert van der Asdonck rooms wereldlijk priester waardoor het vicariaat
       vacant is waarin ook genoemd wordt de roomse priester Johan van der Lee
       geboortig uit ’s-Hertogenbosch die 23 jaar als rooms pastoor te Den Haag had
       gefunctioneerd
       missive van de RvS op het rekest van Oirschot
14.06.1743  rekest Willem van Overbeeck en Huijbert Eijkemans en Jan van Kempen
       afgegane borgemeesters van Den Dungen waarin ook genoemd worden de
       personen Dielis, Peter en Anthony van Westerlaken broers n.a.v. het
       borgemeestersambt
10.07.1743  rekest Marten van den Loverbos uit Asten met verzoek om remissie vanwege
       zijn afgebrand huis
17.07.1743  rekest provisoren van de armentafel van Eindhoven over een zekere Jan Janssen
       van Reijt uit Asten i.v.m. een akte van cautie uit 1728
31.07.1743  reactie RvS op rekest van de magistraat van ’s-Hertogenbosch over ’s lands
       middelen
10.08.1743  rekest van de drossaard van Nuland W.Aanhuijs over Johannes
       Haarlecher/Haarlegger geboren Zwitser met twee dochters van resp. 15 en 14
       jaar - zie ook elders – ook wordt genoemd Josias de Waal predikant te Geffen
       [lange akte]
26.08.1743  rekest Pieter de Gester gereformeerd binnen de vrijheid Waalwijk m.b.t.
       Frederik Vliethoorn drossaard schout en stadhouder – de suppliant mag hem
       vervangen tijdens absentie
20.09.1743  rekest Marten van den Loverbos uit Asten over zijn afgebrand huis
27.09.1743  kiezen van de schepenen van de stad ’s-Hertogenbosch met namenlijst
07.10.1743  rekest Valkenswaard als provisoren van de armentafel over de verkoop van een
       huisje en grond en over het opnemen van een bedrag van 250 gl.
09.10.1743  rekest Willem van Overbeeck en Huijbert Eijkeman en Jan van Kempen
       afgegane borgemeesters van Den Dungen – zie hierboven]
21.10.1743  rekest Oirschot in de zaak van Francis van Lusdonk alias Wolff in het tuchthuis
       te Breda met details over gedane betalingen
29.10.1743  missive hoogschout van ’s-Hertogenbosch over Jan van de Sande en Jan van
       Hoogstraaten schepenen als ook Freins Patronus secretaris der dingbank Hoge
       en Lage Mierde en Hulsel en over het secretarisambt ter plaatse
22.11.1743  missive van de RvS over het bouwen van barakken te ’s-Hertogenbosch i.v.m.
       het logeren van 1800 man – gevolgd door een reglement voor taxatie van
       huizen, personele omslag van neringdoenden etc. etc. in 27 artikelen
29.11.1743  roomse ingezetenen van Wintelre over de reparatie van hun kerkenhuis of
       schuur en evt. sluiting door de hoogschout
07.12.1743  rekest Theodorus Petrus Peijpers i.v.m. mr. Christoffel Molegraaff Juijn agent
       der kwartieren van ’s-Hertogenbosch
13.12.1743  missive Raad van Brabant m.b.t. notaris- en secretarisambt
14.12.1743  rekest Den Dungen i.v.m. de verhoging van de 20e penning
16.12.1743  dekens van het kapittel van Luik over de onkosten te Lith nadat men heeft
       onderzocht het rekest van Guilielmus Philippus Marquis van Herzelles prelaat
       van de adellijke abdij van Sint Geertrui te Leuven klagende over de afzetting
       van advocaat mr. Adriaan Schoneus en zijn ontslag als rentmr. van genoemde
       abdij [zeer lange akte]
31.12.1743  missive van de pensionaris van de stad ’s-Hertogenbosch met bericht dat sinds
       de aanstelling van Francois van Paddenburgh tot schepen van de stad niemand is
       overleden
07.01.1744 reactie van de hoogschout op een bericht van de drossaard Willem Aanhuijs te
      Nuland over de beide dochters van de geboren Zwitser [zie 1743] Johan
      Haarlechter – roomse ingezetenen verzoeken dat het kerkenhuis weer geopend
      mag worden [zeer lange akte]
10.01.1744 hoogschout op een rekest van de roomse ingezetenen van Wintelre m.b.t. de
      reparatie van de kerkschuur aldaar
18.01.1744 rekest vanuit Maasland betreffende het griffierschap binnen dat kwartier
27.01.1744 rekest Thomas Coets drossaard van Berlicum en gereformeerd – door Josephus
      Bonaards erfsecretaris der vrijheid Oss en griffier van Maasland en Maria
      Gijsberdina van Berkel weduwe van wijlen Johan Batista Bonaards als tochteres
      aangesteld van genoemd erfsecretarisambt
01.02.1744 rekest Berghem over de omslag van hun verpondingen
05.02.1744 rekest hoofdbank van Cuijk m.b.t. de politieke reformatie en het beroepen van
      predikanten
11.02.1744 missive RvS op rekest van Den Dungen
27.02.1744 rekest Ant. Jansz. uit Duizel met verzoek om remissie
05.03.1744 rekest vanuit Maasland op wat Thomas Coets had gepresenteerd [zie 27.1]
07.03.1744 rekest van roomse ingezetenen van Nuland i.v.m. de dochter van de geboren
      Zwitser Johan Haarslager [elders Haarlecher] zie hierboven – met verzoek dat
      hun roomse kerk weer geopend mag worden
10.03.1744 rekest Reusel i.v.m. een reglement op het beleid der examinatie van de
      gemeentenszaken van Bladel
      rekest van Gijsbert Josephus Bonaards erfsecretaris van Oss griffier van
      Maasland en Maria Gijsberdina van Berkel weduwe van wijlen Johan Batista
      Bonaards [zie boven]
12.03.1744 missive van de hoogschout over een schrijven van de aartshertogin Maria van
      Oostenrijk en Prins Carel van Lotharingen i.v.m. geordonneerde paarden in zijn
      district [lange akte]
26.03.1744 rekest Jan van Heijst schepen en Lucas Peter Smulders collecteur te Waalre met
      verzoek om remissie
30.03.1744 rekest Guilielmus Vervorst geboren te ‘s-Hertogenbosch en leden van de roomse
      gemeente vallende onder de kerk van de Kruisstraat welke Guilielmus door
      wijlen vicaris Verasdonck [dubieus] was aangesteld tot kapelaan in genoemde
      kerk waarvan Simon van Wijdeven pastoor was die in augustus 1743 is
      overleden
07.04.1744 missive van O. Juijn stadhouder van de hoogschout i.v.m. de reis van Hare
      Koninklijke Hoogheid hertogin Marisa van Oostenrijk en Prins Carel haar
      gemaal i.v.m. betaling der geordonneerde paarden
09.04.1744 reactie op rekest van ’s-Hertogenbosch en de vrijdom over de omslag der
      verpondingen
11.04.1744 rekest Gijsbertus Bonaards – zie hierboven
16.04.1744 rekest vanuit Maasland op het rekest van Thomas Coets en op dat van Gijsbertus
      Bonaards – zie boven
16.05.1744 rekest Caspar van Eijndhoven schutter te Hilvarenbeek gearresteerd en
      verblijven op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch met verzoek ontslagen te
      mogen worden uit zijn detentie
01.06.1744 rekest J.Timmers uit Hilvarenbeek gereformeerd door Jacobus Coenraads [hoge
      leeftijd!] aangesteld tot stadhouder of substituut-drossaard
10.06.1744 gecommitteerden van de polder van der Eijgen met verzoek 12.000 gl. te mogen
      opnemen
17.06.1744 rekest Pero de Cassemajor drossaard te Deurne & Liessel over een
      vrouwspersoon genaamd Petronella Sijmons weduwe van Ant. van Bommel die
      klandestien in Deurne woonde en een onecht kind ter wereld heeft gebracht dat
      ze vermoedelijk om het leven gebracht zou hebben of dat zij de dood van het
      kind in de hand heeft gewerkt – genoemds worden vorster Michiel van Schaijk
      en de schutters van Deurne Johannes Brenes (?) en Paulus Maarland [zeer lange
      akte]
01.07.1744 rekest Haaren met verzoek om geld te mogen opnemen tot het optimmeren van
      het huis van de schoolmeester en het schoolhuis en de levering van steen en kalk
02.07.1744 rekest Lucas Cuijpers te ‘sBosch gereformeerd en vanwege het overlijden van
      Johan van Handel [OF Andel] in zijn leven secretaris van Moergestel waarin de
      suppliant is aangesteld
30.07.1744 rekest Dinther met verzoek vier markten te mogen introduceren nl. 3 april, 4
      mei, Sint Michielsdag 4 september en Sint Maartensdag 11 november
31.07.1744 advies op rekest van Goort Lomans uit Asten die om remissie heeft verzocht
01.08.1744 rekest vanuit Sint Michielsgestel en Gemonde over het omslaan van hun
      verponding
06.08.1744 rekest mr. Hendrik van Breugel op 28.4.1741 provisioneel aangesteld tot rentmr.
      van het gasthuis van Hester van Grinsven en als borg voor zijn administratie is
      aangesteld Jacob Festus van Breugel – het gaat om een bedrag van 3000 gl.
08.08.1744 rekest vanuit Maasland op het rekest van Thomas Coets - zie ook elders
11.08.1744 rekest van Gijsbertus Josephus Bonaards – zie elders
15.08.1744 rekest Vessem met verzoek om geld te mogen opnemen tot 300 gl. i.v.m. de
      ophouw van ‘de pastorijhuizing’
02.09.1744 advies op rekest van Aart Jans te Budel die heeft verzocht om remissie
14.09.1744 reactie op de stukken van Gijsbertus Jos. Bonaards erfsecretaris [zie elders]
19.09.1744 hoogschout van ’s-Hertogenbosch over Johannes Mazer geboren in het
      Wittenbergerland vanwege drie bijzondere paardendieverij zowel in de Meierij
      als in de baronie van Breda waar hij paarden uit de stallen weghaalde - hij zou
      de doodstraf gekregen hebben maar daar is discussie over
22.09.1744 rekest vanuit Oisterwijk met verzoek om opname van gelden ten bedrage van
      2500 gl.
25.09.1744 gecommitteerden polder van der Eijgen met verzoek 12.000 gl. te mogen
      opnemen
      reactie op rekest van Haaren om geld te mogen opnemen voor het optimmeren
      van de schoolmeesterwoning en het schoolhuis
26.09.1744 magistraat ’s-Hertogenbosch en het kiezen der schepenen + namenlijst
12.10.1744 rekest Goirle over de imposten ter plaatse
19.10.1744 gecommitteerden van de polder de Honderd Morgen tussen Isabella en Deuteren
      over het onderhoud der polderwerken
29.10.1744 rekest Maren en Alem m.b.t. het recht en privilege van vernadering van i.v.m.
      een bepaald huis toebehorende aan Johanna Catharina Wardeveld weduwe van
      luitenant Moller om te dienen tot pastorie voor de predikant en opname van een
      bedrag van 1200 gl.
05.11.1744 missive van de hoogschout over Johannes Mazer – zie ook elders
12.11.1744 reactie op rekest van Jan Josephus Dejosne (?) en de kinderen van Ant. Robert te
      ’s-Hertogenbosch met verzoek om remissie
       rekest schepenen van ’s-Hertogenbosch over een privilege uit 1463 t.a.v. hun
       jaarmarkten met de datering
14.11.1744  rekest schepenen van ’s-Hertogenbosch over overleden en nieuw aan te stellen
       schepenen
21.11.1744  rekest Petrus Bogaards rooms priester te Sint Oedenrode over goederen die hem
       zijn aangekomen van zijn ouders
09.12.1744  advies op rekest van schepenen van Oisterwijk over het opnemen van 2500 gl.
15.12.1744  missive Raad van Brabant op het rekest van Petrus Bogaards rooms priester te
       Sint Oedenrode
16.12.1744  rekest sint Michielsgestel en Gemonde die om remissie op hun verponding
       hebben verzocht
24.12.1744  rapport op het rekest van Guilielmus Vervorst te ’s-Hertogenbosch – zie
       hierboven [kapelaan in de kerk van de Kruisstraat]
       missive Raad van Brabant op rekest van de hoogschout aangaande de straf op
       veedieverijen

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:3/9/2012
language:Dutch
pages:23