Visuomenes sveikatos mokslai galutine ataskaita 2007 by dt5546r

VIEWS: 360 PAGES: 37

									 Programos           VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKSLAI
pavadinimas
   Tikslas     Atskleisti naujus gyvensenos ir aplinkos veiksnių įtakos žmogaus sveikatai
           dėsningumus. Gauti ir kaupti naujas žinias Lietuvos sveikatos politikos
           principams pagrįsti, gyventojų sveikatai, gyvenimo kokybei ir sveikatos
           raštingumui pagerinti. Atskleisti naujus fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių
           poveikio sveikatai dėsningumus, ieškoti naujų efektyvių šių veiksnių kontrolės
           metodų ir priemonių.

  Uždaviniai     1. Atskleisti naujus vaiko sveikatos ir psichosocialinių veiksnių ryšius ypatingais
           augimo periodais (kūdikystėje, pradėjus lankyti ugdymo įstaigas, paauglystėje);
           įvertinti sveikų ir neįgaliųjų vaikų gyvenimo kokybę.
            2. Atskleisti Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčių dėsningumus ir pagrįsti
           sveikatos ugdymo prioritetus.
            3. Nustatyti rizikos susirgti skrandžio vėžiu priklausomybę nuo gyvensenos ir
           aplinkos veiksnių.
            4. Įvertinti kvėpavimo sistemos ligų ir jų rizikos veiksnių paplitimą bei
           profilaktiką, nustatyti imuninio atsako, bronchų reaktyvumo ypatumus.
            5. Nustatyti toksiškų metalų pasiskirstymo audiniuose dinamiką eksperimentinės
           intoksikacijos metu, įvertinti cinko bei seleno reikšmę apsaugant organizmą nuo
           pažeidimo toksiškais metalais.
            6. Ištirti sunkiųjų metalų įtaką baltymų biosintezės ir imuninės sistemų
           komponentų funkcionavimui.
           7. Nustatyti aplinkos taršalų (sunkiųjų metalų ir ksenobiotikų mišinio) poveikį
           mitochondrijų funkcijoms.
            8. Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigos slaugytojų nusiskundimų sveikata sąsajas
           su darbo aplinkos veiksniais, pasiūlyti priemones sveikatos sutrikimų prevencijai.

   Metodai     Epidemiologiniai vienmomentiniai bei prospektyviniai tyrimai, naudojant
           standartizuotus gyventojų sveikatos tyrimo metodus, anketinę apklausą ir tyrimo
           duomenų daugiamatę statistinę analizę; klinikiniai ir instrumentiniai ligonių
           tyrimai; eksperimentai su gyvūnais ir ląstelių kultūromis, naudojant šiuolaikinius
           fizikinius, biocheminius ir imunologinius tyrimo metodus. Fizinės sveikatos
           (fizinio išsivystymo ir fiziologiniai parametrai), fizinio pajėgumo (fizinių
           ypatybių), kūno masės kompozicijos (riebalinių odos raukšlių, KMI, riebalinės ir
           aktyvios kūno masės), laikysenos vertinimai.

 Pagrindiniai     BMTI Socialinės pediatrijos laboratorijoje atlikti vaikų ir paauglių sveikatos
gauti rezultatai ir  raidos tyrimai. Nuo 1999 iki 2005 metų padidėjo natūralaus kūdikių maitinimo
 jų naujumas     dažnis ir pailgėjo žindymo trukmė. Deja, liko ir neišspręstų problemų: sveikatos
           priežiūros darbuotojai vis dar nepakankamai skiria dėmesio žindymo skatinimui,
           žindyvių žinios apie natūralaus maitinimo reikšmę ir praktiką išlieka
           nepakankamai geros, nesilaikoma tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros
           Kodekso reikalavimų.
            Vaiko sveikatos raida 6-11 metų amžiuje susijusi su individo psichologiniais ir
           socialiniais aplinkos (šeimos ir ugdymo institucijų) veiksniais. Aktyvi sveikatos
           stiprinimo veikla darželyje siejosi su sėkminga auklėtinio socialine adaptacija bei
           geresniais vaiko pažintiniais gebėjimais ne tik vaikų darželyje, bet ir pradėjus
           lankyti mokyklą. Pradinių klasių elgesio ir emocinės problemos yra dažnos. Į jas
           būtina atsižvelgti tiriant vaiko sveikatos raidą. Jų prevenciją tikslinga vykdyti
           individo, šeimos ir visuomenės lygiais, ypač atkreipiant dėmesį į pedagogų ir
           šeimos gydytojų glaudesnį bendradarbiavimą ir kompetencijos vaikų sveikatos
           klausimais ugdymą.
            Moksleivių gyvensenos tyrimų duomenys kelia susirūpinimą, nes labiausiai
           pažeidžiamoje visuomenės dalyje – paauglių populiacijoje – nustatyta negatyvių
gyvensenos pokyčių. Sparčiai daugėja rūkančių ir alkoholinius gėrimus
vartojančių paauglių, daug moksleivių, ypač mergaitės, yra nepakankamai fiziškai
aktyvūs, prastai vertina savo sveikatą. Ypač didelį nerimą kelia kai kurie
moksleivių socialinės aplinkos rodikliai, susiję su paauglių savižudybių rizika.
 Mūsų šalies sąlygomis vaiko negalia iš esmės pakeičia visos šeimos gyvenimo
kokybę. Palyginti su sveikaisiais, neįgalių vaikų ir jų šeimų individo,
tarpasmeninių ryšių bei išorinės aplinkos gyvenimo kokybės rodikliai yra
žemesni. Gyvenimas kaime, nedarbas, bloga materialinė būklė sąlygojo žemesnę
neįgalaus vaiko tėvų gyvenimo kokybę. Motinų, kurių neįgalūs vaikai lankė
ugdymo įstaigas, gyvenimo kokybė buvo geresnė.
 Vaikui susirgus bronchų astma, sutrikdoma ne tik fizinė jo sveikata, iškyla
pavojus bet kuriuo metu patirti astmos paūmėjimo simptomus, bet pablogėja ir
socialiniai santykiai, bendravimas su bendraamžiais, šeimos nariais. Palyginti su
sveikais vaikais, tokie vaikai turi daugiau psichologinės adaptacijos problemų.
Astmos nulemta gyvenimo kokybė susijusi su socialiniais ir ekonominiais
veiksniais: gyvenamąja vieta, būsto šildymu, artimųjų parama, šeimos gydytojų ir
astmos klubų pagalba.
 BMTI Profilaktinės medicinės laboratorijos mokslininkai siekė atskleisti
Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčių dėsningumus ir pagrįsti sveikatos ugdymo
prioritetus.
 Penkių Lietuvos rajonų (Joniškio, Kretingos, Kupiškio, Kaišiadorių, Varėnos)
25-64 m. gyventojų mirtingumas nuo 1987 iki 2000 m. kito netolygiai. Iki 1994
m. didėjo vyrų bendras mirtingumas, mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų
bei išorinių priežasčių. Nuo 1995 m. mažėjo vyrų ir moterų mirtingumas nuo
širdies ir kraujagyslių ligų. Per dvylika metų (1987-1999 m.) arterinės
hipertenzijos, antsvorio ir hipercholesterolemijos paplitimas tarp šių rajonų 25-64
m. moterų sumažėjo, o rūkymo ir rizikingo alkoholio vartojimo dažnis padidėjo.
Tarp vyrų patikimai sumažėjo antsvorio ir hipercholesterolemijos paplitimas, o
padaugėjo dažnai vartojančiųjų alkoholį dalis. Kitų lėtinių ligų rizikos veiksnių
dažnis tarp vyrų nepakito.
 1994-2004 m. Lietuvos žmonių gyvensena kito tiek sveikatai palankia, tiek ir
nepalankia linkme. Mitybos įpročiai labiau atitiko Pasaulio sveikatos
organizacijos mitybos rekomendacijas. Pradėta vartoti daugiau augalinių ir mažiau
gyvulinių riebalų, padidėjo šviežių daržovių ir vaisių vartojimas. Laisvalaikiu
besimankštinančių žmonių dalis padidėjo. Rūkymo paplitimas tarp moterų
padidėjo daugiau nei du kartus, o rūkančių vyrų dalis nuo 2000 m. mažėja. Labai
išaugo alaus vartojimo dažnis. Visų tirtų socialinių grupių gyventojai keitė savo
gyvensenos įpročius, tačiau socialiniai gyvensenos skirtumai išliko. Aukštesnio
išsilavinimo ir kaimo gyventojų dauguma gyvensenos įpročių buvo sveikesni,
negu žemesnio išsilavinimo ir kaimo gyventojų.
 Vykdant Kauno aukštųjų mokyklų studentų tyrimą, nustatyta, kad daugumai
studentų buvo svarbu gerai mokytis universitete. Savo studijomis merginos buvo
patenkintos dažniau negu vaikinai. Mokymosi universitete sąlygas blogiausiai
vertino biomedicinos, geriausiai – technologijų krypties studentai. Beveik pusė
studentų patirdavo nuolatinę ir dažną su studijomis susijusią įtampą. Ją dažniausiai
patirdavo socialinius ir humanitarinius mokslus pasirinkę studentai. Merginos
geriau nei vaikinai vertino gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės vertinimas buvo
susijęs su studentų subjektyvia sveikata, asmenybės vidine darna, socialine
parama, patiriamu stresu.
 Kauno miesto gyventojų, gimusių 1964 m. ir tirtų pagal Juvenilinės hipertenzijos
tyrimo programą 1977 m., 25 metų kohortinio tyrimo rezultatai parodė, kad
brandaus amžiaus (38-39 m.) asmenų arterinės hipertenzijos atsiradimui
didžiausios įtakos turėjo vaikystėje, jaunystėje ar 32-33 m. amžiuje nustatytas
sistolinis ir diastolinis kraujiospūdis, kūno masės indeksas arba jo padidėjimas per
stebėjimo laikotarpį. Kūno masės indeksas didėjo tolygiai per visą stebėjimo
laikotarpį. Asmenys, kurių vaikystės kūno masės indeksas buvo didžiausias, po 25
m. taip pat turėjo jį didesnį. Brandaus amžiaus asmenų cholesterolio koncentracija
tiesiogiai priklausė nuo koncentracijos, buvusios jaunystėje.Vaikystės ir jaunystės
sistolonis arterinis kraujospūdis buvo svarbus suaugusiųjų metabolinio sindromo
prognozinis veiksnys.
 Tiriant pacientų pasitenkinimą pirminės sveikatos priežiūros centrų teikiamomis
paslaugomis, nustatyta, kad dauguma jų palankiai vertina pirminės sveikatos
priežiūros teritorinį ir organizacinį prieinamumą. Didžioji dalis respondentų
nurodė, kad jiems nesunku pasiekti centrus. Pacientai gerai vertino registratūros
personalo darbą bei darbo organizaciją registratūroje. Trečdalis apklausoje
dalyvavusių pacientų pažymėjo, kad per ilgai laukia vizito pas bendrosios
praktikos gydytoją. Daugelis respondentų teigė, kad jų gydytojų kabinetai ir
laukiamieji yra patogūs ir jaukūs, jie pakankamai gerai apsirūpinę medicinine
įranga. Vertinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų sveikatos ugdymo
ir ligų profilaktikos paslaugų kokybę, nustatyta, kad bendrosios praktikos
gydytojai nepakankamai aktyvūs teikdami rekomendacijas apie sveiką gyveseną.
Todėl būtina skatinti sveikatos priežiūros specialistus aktyviau dalyvauti
profilaktinėje veikloje, suteikiant jiems reikiamų žinių, formuojant profilaktinio
darbo įgūdžius ir didinant motyvaciją.
 Grupė mokslininkų (buvusi Sveikatos ekologinio monitoringo laboratorija,
2001-2004 m.) kėlė tikslą nustatyti rizikos susirgti skrandžio vėžiu priklausomybę
nuo gyvensenos ir aplinkos veiksnių.
 Atvejo ir kontrolės tyrimai, atlikti vakarinėje ir centrinėje Lietuvoje bei Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos ligoninėse parodė, kad dieta turi įtakos skrandžio vėžio
atsiradimui: druska ir druska apdoroti maisto produktai didina, o daržovės ir
vaisiai mažina riziką susirgti skrandžio vėžiu. Dažniau vartojant vyną, šios ligos
rizika didėja. Darbe patiriantys dažnas stresines situacijas pat turi didesnę riziką
susirgti skrandžio vėžiu. Tyrimo vakarinėje ir centrinėje Lietuvoje duomenimis,
riziką susirgti skrandžio vėžiu gali didinti ir didesnė nei 0,05 mg/l nitritų
koncentracija geriamajame vandenyje. Abu tyrimai parodė skrandžio vėžio rizikos
priklausomybę nuo šeiminės vėžio anamnezės bei kai kurių socialinių veiksnių.
 BMTI Pulmonologijos laboratorijoje įvertintas kvėpavimo sistemos ligų ir jų
rizikos veiksnių paplitimas bei profilaktikos galimybės, nustatyti imuninio atsako,
bronchų reaktyvumo ypatumai. Tirtuose Lietuvos rajonuose rūko 44,8 proc. vyrų
ir 10,2 proc. moterų, dažniau rūko jaunesni asmenys, vyrai rūko intensyviau negu
moterys. Rūkančių ir metusių rūkyti vyrų plaučių funkcija yra blogesnė negu
nerūkančių, o rūkančių vyrų plaučių ventiliacija priklauso nuo kumuliacinio
rūkymo intensyvumo. LOPL paplitimas tarp 25-64 metų penkių Lietuvos rajonų
gyventojų siekė 2,9 proc, astmos – 2,5 proc. LOPL paplitimas buvo didžiausias
tarp 55-64 metų vyrų (10,4 proc). Rūkymas – svarbiausias nepriklausomas
veiksnys, didinantis tikimybę sirgti LOPL. Lytis, amžius, rūkymas tikimybės
sirgti astma nedidina.
 Teigiamiems rūkymo įpročių pokyčiams daug įtakos turi populiacinės pagalbos
metantiems rūkyti priemonės. Sėkmingam metimui rūkyti turi įtakos išoriniai
veiksniai (aplinkinių spaudimas, stresas, aplinkinių rūkymas), individualios
savybės (sveikatos būklė, tvirta motyvacija), rūkymo įpročiai (rūkymo
intensyvumas) bei priklausomybės charakteristika (abstinencijos reiškiniai,
potraukis rūkyti).
 Neveiksmingas pradinis pneumonijos gydymas susijęs su naujų patogenų
išskyrimu bei pneumonijos apimtimi. Pradinio pneumonijos gydymo
neveiksmingumas didina užsitęsusios pneumonijos tikimybę. Skyrus tinkamą
pradinį empirinį antibakterinį gydymą, etiotropinis gydymas reikšmingos įtakos
pneumonijos prognozei neturi. Mirštamumą ankstyvuoju sunkios pneumonijos
gydymo laikotarpiu didina gretutinė patologija – insultas, sunki pacientų būklė,
reikšmingų patogenų kiekis BAL skystyje, nauja polimikrobinė infekcija.
Neutrofilai yra pagrindinės pirminio vietinio imuninio atsako ląstelės sergant
pneumonija, tačiau imuninio atsako intensyvumas neturi reikšmingos įtakos ligos
eigai ir baigčiai. Sergantiems hospitaline pneumonija dažniau išskiriamos ESBL
gaminančios K.pneumoniae padermės, nei kolonizacijos atveju. Sergant ankstyva
hospitaline pneumonija dažniau išskiriamos ESBL negaminačios K.pneumoniae
padermės, o ESBL gaminančios K.pneumoniae padermės – vėlyvos hospitalinės
pneumonijos metu.
 Astma sergančių pacientų, kurių plaučių funkcija normali, dusulio suvokimas yra
sutrikęs ir priklauso nuo tiriamųjų bronchų reaktyvumo, bet nepriklauso nuo
amžiaus ir lyties.
 Asmenys, sergantys astma, kuriems metacholinas sukelia neribotą kvėpavimo
takų susiaurėjimą, dusulį suvokia silpniau lyginant su kitais sergančiaisiais. Astma
sergantiems pacientams bronchų konstrikcijos ir bronchų dilatacijos metu dusulys
suvokiamas vienodai.
 Rūkančių alergine astma sergančių pacientų indukuotų skreplių ląstelinei
sudėčiai būdinga absoliuti ir santykinė neutrofilija. Nustatytos sąsajos tarp
pakitusio bronchų reaktyvumo ir limfocitų skaičiaus nealergine astma sergančių
pacientų indukuotuose skrepliuose bei tarp eozinofilų skaičiaus skrepliuose bei
BHR sergant alergine astma. Eotaksino-3 koncentracija kraujo serume sergant
astma didesnė nei nesergančių kvėpavimo takų ligomis ir susijusi su eozinofilų
kiekiu skrepliuose bei kraujyje.
 Tirtų naviką slopinančių genų epigenetinės pažaidos nustatytos iki 95,2 proc.
sergančiųjų NSPV navikiniame plaučių audinyje ir iki 77,6 proc. – kraujo serume.
Nustatyta, kad neefektyvi chemoterapija susijusi su geno APC1B metilinimu
kraujo serume. Sergantiesiems NSPV naviką slopinančio geno APC1B metilinimą
kraujo serume tikslinga tyrinėti kaip predikcinį, o geno DAPK metilinimą
navikiniame plaučių audinyje ir proteominį naviko žymenį CYFRA 21-1 kraujo
serume – kaip prognostinius veiksnius.
 BMTI Aplinkos ir sveikatos tyrimų laboratorijoje gauti šie rezultatai.
 Laboratoriniai intoksikacijos sunkiaisiais metalais eksperimentai su pelytėmis
parodė cinko bei augalų-imunomoduliatorių (purpurinės ežiuolės) apsauginio
poveikio efektyvumą ir atskleidė kai kuriuos tirtų metalų metabolizmo
mechanizmus. Apibendrindami gautus rezultatus padarytos išvados: 1) kad cinkas
neindukuoja kepenų ląstelių dalijimosi ir slopina dėl kadmio jonų padidėjusį
kepenų ląstelių mitozinį ir apoptozinį aktyvumą; 2) po ilgalaikio pelių girdymo
kombinuotais purpurinės ežiuolės ekstrakto ir kadmio chlorido tirpalais dėl
purpurinės ežiuolės poveikio didėja kadmio koncentracija kraujyje ir organuose.
Per os purpurinė ežiuolė neveikia kepenų ląstelių mitozinio ir apoptozinio
aktyvumo.
 BMTI Patochemijos laboratorijoje tirta sunkiųjų metalų įtaka baltymų
biosintezės ir imuninės sistemų komponentų funkcionavimui.
 Įvertintas toksinių metalų (kadmio, švino) bei organizmui būtinų mikroelementų
(cinko, seleno) poveikis pelių kepenų transliacijos sistemai ir imunitetui.
Eksperimentuose in vivo ir in vitro parodyta, kad kadmio jonai inhibuoja tRNR Leu
ir leucil-tRNR sintetazės aktyvumą. tRNR yra jautresnė inhibuojančiam kadmio
jonų poveikiui nei aminoacil-tRNR sintetazė. Švino jonai gali tiesiogiai slopinti
abiejų tirtų kepenų transliacijos sistemos komponentų aktyvumą. Eksperimentuose
in vivo nustatytas leucil-tRNR-sintetazės aktyvumo padidėjimas tiesiogiai
koreliuoja su baltymų sintezės intensyvumo padidėjimu 8 val. po švino acetato
tirpalo sušvirkštimo ir gali būti ląstelės kompensacinio mechanizmo dalis siekiant
normalizuoti aminoacil-tRNR koncentraciją ląstelėse ekstremaliomis sąlygomis.
Eksperimentuose in vivo ir in vitro nustatyta, kad cinko jonai gali apsaugoti
organų transliacijos sistemą nuo kadmio ir švino poveikio. Apsauginis poveikis
labiausiai pasireiškia ankstyvose kadmio jonų veikimo stadijose (iki 8 val.). Cinko
jonų apsauginio poveikio baltymų sintezės sistemai nuo švino jonų poveikio
nelemia konkurencinė sąveika tarp švino ir cinko jonų už prisijungimą prie tRNR
ir fermento molekulių. Eksperimentų in vivo ir in vitro duomenimis selenito jonai
gali apsaugoti kepenų transliacijos sistemą nuo kadmio poveikio ankstyvoje
intoksikavimo stadijoje. Bet šį apsauginį poveikį baltymų sintezės intensyvumui ir
tRNR aktyvumui, nustatytą eksperimentuose in vivo lemia ne tiesioginė šių jonų
sąveika su tirtais transliacijos sistemos komponentais, o kiti mechanizmai.
Selenito jonai neturi įtakos švino jonais paveiktų pelių kepenų tRNR bei
aminoacil-tRNR sintetazės aktyvumams.
 Taikant eksperimentinį pelių listeriozės modelį, įvertinta kadmio, cinko ir
selenito jonų įtaka Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) infekciniam
procesui ir imuniteto rodikliams. Ilgalaikis (8 savaičių) kadmio jonų ir kadmio
jonų su cinko jonais arba selenito jonais girdymas ankstyvos infekcijos atvejais
slopina nespecifinį imuninį atsaką ir bakterijų pašalinimą iš pelių po 24 val. Po
ilgalaikio pelių girdymo metalų jonais, esant lėtinei L. monocytogenes infekcijai
nustatyta, kad kadmio jonai didina pelių gaišimą, listerijų nešiotojų skaičių ir
slopina antilisterinių antikūnų sintezę. Kadmio jonai kartu su cinko jonais
aktyvina listerijų pašalinimą iš organizmo ir sumažina listerijų nešiotojų skaičių.
Cinko jonai pašalina žalingą kadmio jonų poveikį humoraliniam imunitetui
(padidėja antilisterinių antikūnų sintezė) ir skatina ląstelinį imuninį atsaką
(padidėja CD8+ limfocitų kiekis) pelių organizme. Kadmio jonai kartu su selenito
jonais skatina antilisterinių antikūnų sintezę, tačiau listerijų nešiotojų skaičius
šioje pelių grupėje reikšmingai nesumažėja. Esant ilgalaikiam kadmio jonų
poveikiui ir lėtinei L. monocytogenes infekcijai, pelių kepenyse nustatytos didelės
limfocitų sankaupos ir nekrozės židiniai. Kadmio jonai sukelia infekuotų pelių
blužnies struktūros pokyčius: hiperemiją bei baltosios pulpos folikulų sumažėjimą.
 Nustatytas apoptozinių kepenų ląstelių skaičiaus padidėjimas 8 val. po
subtoksinės kadmio chlorido dozės sušvirkštimo lyginant su tuo, kuris buvo
nustatytas praėjus 2 val. 24 val. po kadmio chlorido tirpalo sušvirkštimo
apoptozinių kepenų ląstelių skaičius nesiskyrė nuo kontrolės. Atlikus DNR
elektroforezę, nustatytas chaotiškas DNR irimas, būdingas nekrozės būdu
žuvusioms ląstelėms.
 Mokslininkų grupė, dirbanti BMTI Biochemijos laboratorijoje, tyrė aplinkos
taršalų (sunkiųjų metalų ir ksenobiotikų mišinio) poveikį mitochondrijų
funkcijoms.
 Atlikti tyrimai apie sunkiųjų metalų (Cu2+ ir Cd2+ jonų) bei 2,2’,5,5’-
tetrachlorobifenilas (TCB) poveikį oksidacinio fosforilinimo fermentinei sistemai.
Taikydami modulių kinetinės analizės metodą nustatėme aplinkos teršalų Cd 2+
Cu2+ ir TCB poveikio vietas oksidacinio fosforilinimo kvėpavimo posistemėje.
Gauti rezultatai parodė, kad Cd2+ ir Cu2+ inhibuoja tik citochromo c oksidazę.
TCB inhibuoja kvėpavmo grandinės kompleksą bc1. Nustatyta, kad abiejų metalų
jonai inhibuoja kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumą, tačiau inhibicija
didesnė Cu2+ negu Cd2+ jonų atveju. Tirta kvėpavimo grandinės komplekso I
aktyvumo priklausomybė nuo TCB koncentracijos. Šių eksperimentų rezultatai
rodo, kad priešingai nei anksčiau skelbta kitų autorių, TCB inhibuoja kvėpavimo
grandinės I kompleksą.
 Tirtas vieno iš svarbiausių funkciniu požiūriu mitochondrijų kvėpavimo
grandinės kompleksų – I komplekso jautrumą trijų aplinkos teršalų (TCB bei Cd 2+
ir Cu2+ mišiniui. Nustatyta, kad esant prisotinančiai substrato koncentracijai,
bendras teršalų mišinio poveikis yra mažesnis nei atskirų teršalų poveikių suma.
 Eksperimentiškai patikrinti matematinio modeliavimo duomenys, kad adenino
nukleotidų nešiklis (ANT) gali būti inhibuojamas, veikiant TCB. Panaudotas
naujas modulių kinetinės analizės fosforilinimo posistemės lygmenyje būdas,
kuriuo galima įvertinti efektorių poveikį ANT. Gauti rezultatai leido padaryti
išvadą, kad TCB neveikia ANT aktyvumo.
 Taikant fluorescencinį NAD(P)H nustatymo metodą, tirtas TCB, Cd 2+, Cu2+,
Pb2+ ir Hg2+ jonų poveikio NAD(P)H kiekiui kepenų mitochondrijose. Nustatyta,
kad sunkiųjų metalų jonai Hg2+, Cd2+, Cu2+ sukelia kepenų mitochondrijų
NAD(P)H fluorescencijos mažėjimą, panašiai kaip patologinėms būsenoms
būdinga Ca2+ jonų perkrova. Sunkiųjų metalų jonai skatina mitochondrijų
nespecifinio laidumo poros susiformavimą žiurkės kepenų mitochondrijose ir gali
veikti panašiai kaip Ca2+ perkrova bei ją skatinti. Didesnį Cd2+veiksmingumą
pažeidžiant mitochondrijų funkcijas lemia jo sąveika su kitomis mitochondrijų
fermentinėmis sistemomis. Mitochondrijų citochromo P450 izoformos nelemia
metalų jonų sukeltų mitochondrijų funkcijų sutrikimų, tačiau oksiduotų piridino
dinukleotidų formų skaidymo reakcijos papildomai skatina NAD(P)H oksidaciją.
Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Su darbo aplinka susijusios ligos yra aktuali
darbuotojų sveikatos problema daugelyje pasaulio valstybių. Profesinės ligos
sukelia dideles ekonomines ir socialines pasekmes, įtakodamos didelį
nedarbingumo dienų, invalidumo ir net mirčių skaičių. Darbas sveikatos priežiūros
sektoriuje išsivysčiusiose pasaulio valstybėse pripažintas vienu iš sudarančių
didžiausią riziką susirgti profesinėmis odos ligomis, biologinių medžiagų
sukeltomis, bei kaulų ir raumenų sistemos ligomis. įvertinti sveikatos priežiūros
įstaigos slaugytojų nusiskundimų sveikata sąsajas su darbo aplinkos veiksniais,
pasiūlyti priemones sveikatos sutrikimų prevencijai. Anketinės apklausos būdu
2002 m. vasario- kovo mėn. buvo apklausti 2665 slaugos personalo darbuotojai.
Atlikus tyrimą ir išanalizavus rezultatus, buvo pateiktos išvados apie slaugytojų
sveikatą. Dažniausiai respondentai nėra patenkinti aplinkos sąlygomis, nurodo
cheminę darbo aplinkos taršą, stresinę ir triukšmingą darbo aplinką. Dažniausi
odos pažeidimai, siejami su dezinfektantų naudojimu darbo vietose yra odos
niežėjimas, odos paraudimas, odos bėrimas bei odos trūkinėjimas. Darbo, lydimo
emocinės įtampos, sukelti sveikatos sutrikimo simptomai respondentams
pasireiškė galvos skausmu ir svaigimu, 20,0 proc. respondentų atsirado dažna
nuotaikų kaita ir padidėjo mieguistumas darbe. Tyrimo metu nustatyta, kad
psichologinį spaudimą ar agresiją iš pacientų ir jų lankytojų pusės patiria 62,9
proc. slaugytojų. Rizikos indeksu įvertinus darbo sunkumą, nustatyta, kad ligonio
vartymas, prausimas, aprengimas patenka į didelės kaulų - raumenų sistemos
pažeidimų rizikos zoną, o ligonio transportavimas patenka į padidėjusios rizikos
zoną. Buvo atliktas Kauno miesto gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokytojų
patiriamo psichosocialinio streso tyrimas. Šio darbo tikslas – ištirti
psichosocialinio streso ir teroro paplitimą tarp Kauno miesto mokyklų
aukštesniųjų klasių mokytojų bei įvertinti jų sąsajas su nusiskundimais sveikata
bei patvirtintomis ligomis dvylikos mėnesių laikotarpyje. Tyrime dalyvavo 738
Kauno vidurinių mokyklų mokytojai, kurie atsakė į norvegų mokslininkų sukurtą
Negatyvaus elgesio darbe klausimyną, o taip pat į mūsų sudarytus klausimus apie
stresą, subjektyvų savo sveikatos vertinimą bei kai kurias gydytojų nustatytas ligas
metų laikotarpyje. Tyrimo rezultatai parodė, kad reguliariai psichologinį terorą
darbe patyrė 2,6%, atsitiktinai – 23,0% mokytojų. Mokytojų patiriamą
psichologinį terorą dažniausiai formuoja šie negatyvaus elgesio veiksniai:
duodamos betikslės užduotys ir nerealiai trumpi terminai joms atlikti, platinamos
apkalbos ir gandai, nepateikiama informacija apie pasiekimus darbe, atliekamas
žemesnės kompetencijos reikalaujantis darbas, patiriamas erzinantis elgesys ir
sarkazmas, nepakeliamos užduotys, perdėta darbo kontrolė, per dažnai
primenamos padarytos klaidos ir kt. Tik 4,9% mokytojų savo sveikatą vertino
puikiai, 81,1 % - gerai, 14,0% sveikatą įvertino kaip prastą. Patyrusieji
psichologinį terorą darbe beveik tris kartus dažniau skundėsi streso sukeltais
simptomais, palyginus su jo nepatyrusiais. Tikimybės santykis sirgti širdies ir
kraujagyslių ligomis buvo 1,31: 95% PI 1,01 – 1,72. Ši pirmoji Baltijos ir Rytų
Europos šalyse atlikta studija parodė, kad stresas ir psichologinis teroras mokytojų
darbe yra paplitęs reiškinys ir jis turi įtakos širdies ir kraujagyslių ligomis atsirasti.
Aplinkos ir darbo medicinos katedroje atlikti dirbančių kompiuteriais nuovargio,
darbingumo, sveikatos pakenkimų ir darbo aplinkos tyrimai. Darbo tikslas – ištirti
dirbančių kompiuteriais higienines ir ergonomines darbo sąlygas bei organizmo
psichofiziologinius pokyčius darbo metu, įvertinti jų sąsajas su sveikata. Buvo
nustatyta, jog dirbant kompiuteriu, pakenkiamas regėjimas, pažeidžiama kaulų ir
raumenų sistema, patiriamas stresas bei nustatomi veido odos pakenkimai.
Oftalmologinių tyrimų rezultatai parodė, kad 72% dirbančių kompiuteriais asmenų
turi įvairaus pobūdžio regėjimo sutrikimus.Pagrindiniai faktoriai, įtakojantys
dirbančiųjų kompiuteriais regėjimo pakenkimus, yra sistemingas, ilgalaikis regos
analizatoriaus nuovargis, netinkamos ergonominės darbo sąlygos: per mažas darbo
vietų apšvietimas, kompiuterio monitoriuje susidarantys pašaliniai atspindžiai,
padidėjęs elektromagnetinio spinduliavimo ir elektrostatinio krūvio intensyvumas
bei individualūs veiksniai. Įvairios lokalizacijos kaulų ir raumenų sistemos
pakenkimai nustatyti 83,4% dirbančiųjų kompiuteriais. Pagrindiniai faktoriai,
lemiantys kaulų ir raumenų sistemos pakenkimų vystymąsi yra ergonomiškai
netinkamas darbo vietų įrengimas. 70,2% dirbančiųjų kompiuteriais asmenų
darbe patiria stresą. Dažniausios stresinės reakcijos bei didžiausia
psichofiziologinė įtampa nustatyta programuotojams. Kompiuterių poveikio
sveikatai tyrimai yra tęsiami. Planuojama atlikti kompiuterio įtakos vaikų –
paauglių sveikatai bei elgsenai tyrimus.
 Slaugos faluteto Kineziologijos ir sporto katedroje pasiūlytas tyrimo metodų
rinkinys, skirtas netiesiogiai išmatuoti studentų fizinį aktyvumą, nereikalaujantis
aukštos kvalifikacijos specialistų ir sudėtingos laboratorinės įrangos, paprastas ir
lengvai atliekamas, su nesudėtinga rezultatų vertinimo ir interpretavimo sistema.
Sukurta studentų fizinio aktyvumo kompleksinio vertinimo metodika. Taikant
kompleksinį kūno laikysenos stereotipo modelį jaunesniojo mokyklinio amžiaus
vaikams gauta ne tik išsamesnė informacija apie kūno laikysenos ypatumus, tačiau
atskleistos sąsajos tarp atskirų kūno laikysenos parametrų.
 Visuomenės sveikatos Šeimo medicinos klinika. Vertinant šeimos gydytojo
institucijos galimybes vykdyti tęstinę integruotą lėtinių neinfekcinių ligų
profilaktiką bei sveikatos stiprinimą kaimo bendruomenėje nustatyta, kad
kasdieninėje šeimos gydytojo praktikoje nuolat taikoma sveikatos mokymo bei
ligų profilaktikos veikla gali įtakoti kaimo bendruomenės gyventojų požiūrį į savo
sveikatą, keisti asmenų gyvenseną į sveikesnę, išaiškinti asmenis turinčius rizikos
veiksnių suaugusių ir vaikų tarpe (arterinė hipertenzija), padeda geriau
kontroliuoti lėtines būkles (arterinės hipertenzijos kontrolė per 6 poveikio metus
pagerėjo nuo 1.2 iki 23.6 proc.). (K.Borkienės ir K.Andrijausko disertacijos).
 Vertinant šeimos gydytojo institucijos galimybes vykdyti tęstinę integruotą
lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką bei sveikatos stiprinimą miesto apylinkės
gyventojų tarpe nustatyta, kad kasdieninėje šeimos gydytojo praktikoje nuolat
taikoma sveikatos mokymo bei ligų profilaktikos veikla gali įtakoti miesto
bendruomenės gyventojų požiūrį į savo sveikatą, keisti asmenų gyvenseną į
sveikesnę, palengvina išaiškinti asmenis turinčius rizikos veiksnių suaugusių tarpe
(arterinė hipertenzija), padeda geriau kontroliuoti lėtines būkles R.Armonaitės
disertacija).
 Vertinant šeimos gydytojo galimybes nustatyti depresinę nuotaiką ir depresiją,
nustatyta, kad šeimos gydytojas, panaudodamas nesudėtingą anketą efektyviai gali
įtarti nuotaikos sutrikimus ar depresiją iki 23 proc. pacientų, besikreipiančių į
šeimos gydytoją dėl įvairių sveikatos problemų (M.K.Žilinsko disertacija).
 Vertinant arterinės hipertenzijos kontrolės galimybes pirminėje sveikatos
priežiūros grandyje didinant asmenų su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu fizinį
aktyvumą nustatyta, kad šeimos gydytojas pajėgus įtraukti arterinę hipertenziją
turinčius pacientus į bendradarbiavimą su gydytoju keičiant paciento gyvenseną
(sveikatos mokymas ir fizinio aktyvumo didinimas), šis bendradarbiavimas duoda
rezultatus – nekomplikuotą II laipsnio hipertenziją turintiems asmenims pavyksta
kontroliuoti žymiai geriau, nei tiems, kuriems aktyviai nepadedama būti fiziškai
aktyviems (A.Aukštakalnienės disertacija).
 Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedra. 2007 m.
pradžioje Lietuvoje 50 ligoninės teikė stacionarias chirurgijos ir/arba ortopedijos
traumatologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įvertinus teikiamų
paslaugų apimtis nustatyti ženklūs teikiamų paslaugų apimties netolygumai.
Rajono tipo ligoninėse traumas patyrusių pacientų srautas yra nepakankamas,
technologiniai ir žmogiškieji resursai išnaudojami neefektyviai. Tik penkiose
rajono tipo ligoninėse užtikrinamas traumatologinės pagalbos teikimas visą parą.
Kitose šio tipo ligoninėse nepakankamas gydytojų chirurgų ir ortopedų
traumatologų skaičius. Minėtų specialybių gydytojai ligoninėje dirba pakaitomis ir
tokiu būdu ženkliai kenčia teikiamų paslaugų kokybė. Taip pat nustatytas gana
didelė pensinio ar iki pensinio amžiaus darbuotojų dalis, ypač rajono tipo
ligoninėse. Vertinant traumatologinės pagalbos prieinamumą nustatėme, kad
asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas yra labai tankus. 99 proc. Lietuvos
gyventojų traumatologinė pagalba būtų suteikta greičiau nei per vieną valandą, jei
šalyje būtų 10 Traumos centrų apskričių centruose. Kita vertus, net 2/3 šalies
gyventojų per vieną valandą gali pasiekti 2 ar daugiau traumos centrų. Jei
Traumos centrai būtų kuriami tik Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), traumatologinė pagalba visiems
Lietuvos gyventojams būtu pasiekiama per 1,5 valandos. 2007 m. pradžioje
Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugas teikė 60 įstaigų (16
GMP stotys, 42 GMP skyriai ir 2 privačios įmonės). Net 38 GMP paslaugas
teikiančios įstaigos turi suformuotas 1-3 GMP brigadas. Šis brigadų skaičius nėra
pakankamas įvykus avarijoms, kuriose sužeisti keli asmenys. Žmogiškųjų išteklių
ir GMP automobilių trūkumas kompensuojamas vykdant koordinuotą veiklą su
kitomis GMP paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Lietuvos GMP įstaigų veikla
pagrįsta teritorijos principu, skirtingų įstaigų veikla nėra koordinuojama ir
reglamentuojama teisės aktais, dar vis neveikia vieningos skubios pagalbos
centras.
 GMP brigados dispečerinėse iškvietimų nerūšiuoją pagal teiktinos pagalbos
svarbumą, nėra parengtų GMP iškvietimo ir teikiamos pagalbos algoritmų.
 GMP įstaigos Lietuvoje išdėstytos taškiniu principu ir įkurtos rajonų centruose.
Tik didžiųjų miestų bei Šalčininkų r. GMP įstaigos turi įkurtas GMP pastotes. Dėl
to GMP pagalba greičiau nei per 15 minučių prieinama 75 proc. Lietuvos
gyventojų. Dėl taškinio GMP įstaigų ir brigadų išdėstymo, net pas 20 proc.
Lietuvos gyventojų, gyvenančių kaimiškose vietovėse GMP automobilis atvyks
vėliau nei per 15 min. nuo gauto iškvietimo.
 Vertinant traumatologinės pagalbos prieinamumą prima kartą Lietuvos istorijoje
buvo naudojamos modernios geografinės informacinės žemėlapiai, leidžiantys
įvertinti automobilių judėjimo greitį, kryptį bei kitas prieinamumą mažinančias
priemones.
 Taip pat išsamiai įvertinti Lietuvos teisės aktai reglamentuojantys pagalbos
teikimą traumą patyrusiems pacientams.
 Naudojant PSO parengtą klausimyną, pirma karta Lietuvoje įvertinta Lietuvos
sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų traumas patyrusiems pacientams
kokybė.
 2.2. Tyrime dalyvavo 102 asmenys, sergantys priklausomybe opioidams.
Nustatyta, kad po 6 mėnesių pakaitinio gydymo metadonu statistiškai patikimai
pagerėjo fizinė (p=0.004), psichologinė (p=0.004) ir aplinkos (p=0.048) gyvenimo
kokybė, socialinio gyvenimo kokybės komponento rodikliai statistiškai patikimai
nesiskyrė. Tyrimo dalyviams nustatytas bendros sveikatos būklės pagerėjimas
(p<0.001), rečiau pasireiškė įvairių su narkotikų vartojimų susijusių simptomų
skaičius daugelio organų sistemose: neurologinių (p=0.013), širdies ir kraujagyslių
(p=0.034), kaulų raumenų (p<0.001), virškinimo organų (p<0.001) bei liguistų
simptomų susijusių su injekcijomis (p<0.001). Įgyvendinant PGM programą
Lietuvoje 30,7 proc., arba 65295,33 Lt visų programos sąnaudų, sudarė paciento
patiriamos sąnaudos, kitą dalį 69,3 proc., arba 146710,64 Lt sąnaudos, patirtos
PLC. Per PGM programos įgyvendinimo laikotarpį pacientai, baigę visą šešių
mėnesių PGM programos kursą, vidutiniškai 0,21 KGM y pagerino savo gyvenimo
kokybę. Vienos dienos be narkotikų sąnaudos yra 19,81 Lt, mėnesio, kai
išvengiamas nors vienas ligos simptomas, – 75,70 Lt, o vienų kokybiškų
gyvenimo metų sąnaudos – 118665,72 Lt. Vertinant WHOQOL–bref klausimyno
komponentuose sąnaudų naudingumas svyravo nuo 77874,45 Lt/KGM y
psichologiniame komponente iki 226544,01 Lt/KGMy socialiniame komponente.
 Pakaitinis gydymas metadonu statistiškai reikšmingai sumažina įvairių liguistų
simptomų skaičių bei pagerina programos dalyvių gyvenimo kokybę. Bendrasis
sąnaudų naudingumo rodiklis viršijo pasaulyje nustatytas ekonominio
naudingumo normas, be to, pakaitinio gydymo metadonu programa Lietuvoje
buvo mažiau veiksminga nei kitose šalyse vykdytos pakaitinio gydymo metadonu
programos. Palyginamosios sąnaudos tarp PGM programų vieneriems KGM y
Lietuvoje buvo didžiausios.
 2.3. SAM išduotų pažymų analizė parodė, kad per pirmuosius įstojimo į ES
metus (2004.05-2005.04) pažymos išvykti į kitas šalis buvo išduotos 2,9 proc.
visų Lietuvos gydytojų, 3,9 proc. odontologų, 0,4 proc. slaugytojų ir 0,6 proc.
vaistininkų. Per antruosius metus (2005.05-2006.04) pažymos išvykti į kitas šalis
buvo išduotos 2,1 proc. visų Lietuvos gydytojų, 2,6 proc. odontologų, 0,8 proc.
slaugytojų ir 0,8 proc. vaistininkų. Tačiau pats faktas, jog sveikatos priežiūros
specialistas yra gavęs pažymą išvykti dar nerodo, kad jis iš tiesų išvyko. Gali būti
ir taip, jog jis išvyko į užsienį trumpalaikei stažuotei. Todėl tikslinga pažymas
gavusių sveikatos priežiūros specialistų sąrašą tikrinti kitų Europos Sąjungos šalių
duomenų bazėse, siekiant nustatyti kitose šalyse registruotus Lietuvos sveikatos
priežiūros specialistus (gydytojus, odontologus, slaugytojas).
 Analizuojant užsienio duomenų bazes, nustatyta, kad kitose šalyse registruoti
buvo 76,7 proc. visų pažymas gavusių odontologų, 68,0 proc. gydytojų ir 45,9
proc. slaugytojų. Kitoje ES šalyje registruotų odontologų dalis nuo gavusių
pažymas skyrėsi 1,3 karto, gydytojų - 1,5 karto, o slaugytojų – 2,2 karto.
Nustatyta, kad daugiausiai Lietuvos gydytojų buvo registruota Didžiojoje
Britanijoje (34,9 proc.), Danijoje (21,5 proc.), Švedijoje (11,0 proc.) ir
Prancūzijoje (9,9 proc.). Taip pat buvo nemažai atvejų, kai gydytojas buvo
registruotas keliose Šiaurės šalyse, pvz., Danijoje ir Norvegijoje, ar Švedijoje ir
Danijoje ir t.t. Didžioji dalis odontologų buvo registruota Didžiojoje Britanijoje –
net 71,7 proc. Kitose šalyse – Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje odontologų buvo
registruota daug mažiau. Dauguma slaugytojų buvo registruota taip pat Didžiojoje
Britanijoje –39,3 proc. Norvegijoje buvo registruota 14,3 proc., Vokietijoje -10,7
proc.
 Gydytojų atveju gali atlikti jungtinį tyrimą, t.y. analizuoti ne tik užsienio
duomenų bazių, bet ir VLK informacinės sistemos SVEIDRA duomenis. Jis
leidžia nustatyti, kuri dalis gavusių pažymas gydytojų nedirbo Lietuvoje. Tyrimas
parodė, kad verstis medicinos praktika į kitas šalis buvo išvykę 31,2 proc.
gydytojų, gavusių SAM pažymas išvykti 2004 m. Tie gydytojai buvo registruoti
kitoje šalyje ir jų duomenų nebuvo VLK informacinėje sistemoje SVEIDRA.
Lietuvoje dirbo 22,9 proc. gavusių pažymas. Beveik kas dešimto gydytojo (9,1
proc.) likimas nežinomas – jie nedirbo Lietuvoje ir nebuvo registruoti kitoje
šalyje. Tačiau didžiausia gydytojų dalis - 36,8 proc. dirbo Lietuvoje ir buvo
registruoti kitoje šalyje. Mokslinio tyrimo rezultatų pagrindu parengtos
rekomendacijos sudarys prielaidas kryptingos sveikatos priežiūros žmogiškųjų
išteklių politikos formavimui Lietuvoje. Bus parengtos aukščiau paminėtų
duomenų bazių analizės ataskaitos. Temos mokymo komponentas sustiprins
švietimą sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių srityje, t.y. bus parengti paskaitų
ciklai bei mokymo moduliai KMU ir VU.
 2.4. Pirmą kartą Lietuvoje buvo vykdomas detalus priklausomybės nuo tabako ir
ją įtakojančių veiksnių tyrimas viename didžiausių Lietuvos miestų. Buvo
išanalizuoti priklausomybės psichosocialiniai ypatumai bei jų svarba metant
rūkyti. Buvo išbandyti ir įvertinti diagnostiniai tabako priklausomybės vertinimo
klausimynai. Pirmą kartą detaliai įvertinta populiacinių bei minimalių individualių
priemonių efektyvumas metant rūkyti.
 2.5. Atliekant analizę, sukurtas statistiškai reikšmingas logistinės regresijos
modelis, kuriame 12 iš 45 nagrinėtų veiksnių turėjo statistiškai reikšmingą įtaką
perinataliniam mirtingumui (PM). Ankstesnė neonatalinė patologija, pvz. CNS
pakenkimas (PM TS 5,2; 95% PI = 2,1-13,3) pagal rizikos lygį atitiko sunkaus
fizinio darbo nėštumo metu arba kenksmingų darbo sąlygų nulemtą PM riziką
(atitinkamai TS 4,8; 95% PI = 1,9-12,1 ir TS 4,5; 95% PI = 1,3-15,2). Tėvo
alkoholizmo įtaka PM (TS 2,6; 95% CI = 1,4-4,7) buvo panaši į ankstesnių
negyvagimių arba buvusių priešlaikinių gimdymų riziką dabartinio nėštumo PM.
Keleto rizikos veiksnių suminė įtaka statistiškai reikšmingai didino vaisiaus ir
neonatalinės mirties tikimybę: motinos rūkymas nėštumo metu, tėvo rūkymas bei
alkoholizmas didino šią tikimybę iki 0,03 (TS 6,8), motinos sunkus fizinis darbas
kartu su kenksmingomis darbo sąlygomis didino tikimybių santykį daugiau nei 10
kartų (mirties tikimybė 0,32). Socialinių, aplinkos ir gyvensenos rizikos veiksnių
įtaka PM buvo panaši į ankstesnių nėštumų komplikacijų keliamą riziką dabartinio
nėštumo perinataliniam mirtingumui. Rizikos veiksnių kombinacija reikšmingai
didino vaisiaus ir neonatalinės mirties riziką.
 Sveikatos vadybos katedroje, taikant modernius metodus, atliekami sveikatos ir
gyvenimo kokybės netolygumų tyrimai. Sprendžiant 4.1 užduotį, ištirti Lietuvos
aukštųjų mokyklų studentų gyvenimo kokybę ir jai įtakos turinčius veiksnius,
anoniminės anketinės apklausos pagalba 2001 m. apklausti trijų Lietuvos aukštųjų
mokyklų: Vilniaus universiteto Filologijos, Istorijos, Filosofijos fakultetų, Kauno
technologijos   universiteto  Statybos   ir  architektūros,   Mechanikos,
Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetų, Kauno medicinos universiteto
Stomatologijos, Farmacijos, Medicinos, Visuomenės sveikatos fakultetų trečio
kurso studentai. Nustatyta, jog bendras Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų
gyvenimo kokybės vidurkis buvo 13,7 iš maksimalaus 20 balų. Gyvenimo
kokybės socialinių santykių srities rodikliai buvo aukštesni humanitarinių mokslų
srities studentų grupėje negu biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studentų
grupėse. Beveik du trečdaliai studentų nurodė, jog jų sveikata yra gera ir gana
gera. Daugiau nei pusė studentų metų laikotarpyje, o prieš egzaminus beveik visi
skundėsi įvairiais psichosomatiniais negalavimais. Studentų, kurie savo sveikatą
vertino gerai ir gana gerai gyvenimo kokybės rodikliai fizinėje srityje buvo
didesni nei blogai ir gana blogai savo sveikatą vertinusių studentų. Panašūs
rezultatai buvo pastebėti ir psichologinėje, socialinių santykių bei aplinkos srityse.
Kasdien rūkė kas penktas aukštosios mokyklos studentas. Daugiau nei trečdalis
studentų kelis kartus per mėnesį vartojo alkoholinius gėrimus. Beveik penktadalis
studentų bandė vartoti narkotikus. Fizinis studentų aktyvumas buvo
nepakankamas. Sveikatos ir gyvensenos veiksnių tarpe didžiausios įtakos studentų
gyvenimo kokybės rodikliui fizinės sveikatos srityje turėjo savo sveikatos
vertinimas (ŠS=3,380), rūkymas (ŠS=1,548) ir mitybos ypatumai (valgymų
skaičius per dieną (ŠS=1,253), pusryčiavimas (ŠS=1,854)). Daugiau nei pusė
studentų pasižymėjo polinkiais savižudybėms. Suicidiniais polinkiais
pasižyminčių studentų gyvenimo kokybės vidurkiai buvo žemesni visose srityse.
Daugumos studentų požiūris į studijas buvo teigiamas. Studentų gyvenimo
kokybei fizinės sveikatos bei socialinių santykių srityse su universitetinėmis
studijomis susijusių veiksnių tarpe didžiausios įtakos turėjo pasitenkinimas savo
gebėjimu studijuoti (ŠS =1,420, ŠS =1,192) bei dėstytojų elgesys (ŠS =1,704, ŠS
=1,406).
 Įvertinta bedarbių gyvenimo kokybė, sveikata, sveikatos priežiūros prieinamumą
bei juos įtakojantys veiksniai (4.2 užduotis). Tyrimas atliktas 2005 m. sausio –
balandžio mėn. Kauno darbo biržoje. Anoniminio anketavimo būdu apklausti 429
bedarbiai (atsako dažnis – 53,6 proc.), kurie naudojosi biržos paslaugomis.
Rezultatai parodė, kad 40% bedarbių sveikatą vertina gerai bei gana gerai, o 14,7
proc. – blogai ir gana blogai. Kad sveikata, tapus bedarbiu, pablogėjo nurodė
ketvirtadalis respondentų ir tik 3,7 proc. bedarbių sveikata pagerėjo. Jokio streso
per praėjusias 30 dienų nepatyrė penktadalis respondentų. Gėdos ar
nepilnavertiškumo nepatyrė tik 20% apklaustųjų, o 37,3% respondentų nurodė,
kad jie patiria gėdą, tačiau retai. Ketvirtadalio respondentų santykiai su šeimos
nariais, praradus darbą, tapo blogesni. 35,4% nurodė, kad darbo netekimas jiems
suteikė vienišumo jausmą. Depresija (remiantis BDI skale) buvo nustatyta 35,7%
bedarbių. Tarp apklaustųjų 23,8% turėjo suicidinių polinkių. Vidinės darnos
vidurkis, pagal SOC-13 skalę, tarp Kauno miesto bedarbių buvo 56,6±11,2 (min.
reikšmė 13, o max. 91). 76,2% apklaustųjų nurodė, kad yra patenkinti jiems
suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tačiau tuo pačiu nemaža dalis
bedarbių teigė, kad buvo diskriminuojami sveikatos priežiūros įstaigų personalo
dėl jų socialinės padėties (26,6%). Nustatyta, kad ilgalaikiai bedarbiai dažniau
savo sveikatą vertino gana blogai ir blogai, patirdavo gėdą ir nepilnavertiškumą,
jautėsi vienišesni ir turėjo prastesnius santykius su šeimos nariais, dažniau buvo
depresiškesni bei turėjo žemesnę vidinę darną nei trumpalaikiai bedarbiai.
 Sprendžiant 4.3 užduotį, įvertinus mirtingumo nuo nelaimingų atsitikimų ir
traumų (NAAT) socialinius demografinius aspektus bei netolygumus nuo 1990 m.
nustatyta, kad nuo 1990 m. mirtingumas nuo NAAT intensyviai didėjo (vyrų –
12,9%, moterų – 10,1% per metus, o nuo 1995 m. pradėjo nestabiliai mažėti. 2006
m. mirtingumas nuo NAAT, liko gerokai didesnis negu 1990 m. (vyrų – 24,2%,
moterų - 20,9%). Nors savižudybių skaičius Lietuvoje nuo 1996 m. stabilizavosi,
tačiau autodestrukcinio elgesio epidemija tęsiasi. Nuo 1997 m. savižudybių
rodiklis buvo pradėjęs mažėti, tačiau 2000 m. vėl padidėjo. 2006 m. vyrų
savižudybės kaime buvo 1,8 karto, o moterų 1,5 karto dažnesnės negu mieste.
1994-2006 m. vyrų standartizuotas mirtingumo nuo savižudybių rodiklis buvo
5,2-7,0 karto didesnis negu moterų. Vyrų ir moterų savižudybių dažnio skirtumai
kaime buvo didesni negu gyvenančių miestuose. Mirtingumas nuo transporto
traumų nuo 1990 m. pradėjo mažėti, o nuo 2000 m. stabilizavosi. Kaime ši
problema išliko žymiai didesnė negu mieste. Darbingo amžiaus (15-65 metų) vyrų
vidutinę numatomą gyvenimo trukmę (VGT) labiausiai trumpino NAAT, kurių
reikšmė buvo didžiausia 1994 m. (3,47 metų). Darbingo amžiaus moterys
daugiausia gyvenimo metų iki 1993 m. prarado dėl piktybinių navikų, tačiau
vėliau svarbiausia mirties priežastimi, trumpinančia jų VGT tapo NAAT, kurių
įtaka buvo didžiausia 1994 m.(0,69 metų). Pastaraisiais metais NAAT reikšmė
darbingo amžiaus moterų VGT sumažėjo (2006 m.-0,56 metų), tačiau išliko
svarbiausia šio amžiaus moterų VGT trumpinančia priežastimi. Komponentinės
analizės metodu palyginus 1991 m. ir 1994 m. VGT rodiklius paaiškėjo, kad vyrų
VGT mažėjimą net 45,4% (1,14 m.) sąlygojo NAAT. Nustatyti reikšmingi ir
didėjantys mirtingumo nuo NAAT netolygumai skirtingo išsilavinimo grupėse.
          1989 m. gyventojų, turinčių pradinį ar žemesnį išsilavinimą, mirtingumas nuo
          NAAT buvo 3,7 karto, o 2001 m. 5,6 karto didesnis nei tų gyventojų, kurių
          išsilavinimas buvo aukštasis. Žemo išsilavinimo miesto gyventojų mirtingumas
          nuo NAAT 1989 m. buvo 3,2 karto, o 2001 m. 3,4 karto didesnis nei gyventojų su
          aukštuoju išsilavinimu. Skirtingo išsilavinimo kaimo gyventojų mirtingumo nuo
          NAAT netolygumai buvo didesni – atitinkamai 3,5 ir 4,3 kartų. Didžiausi
          mirtingumo nuo NAAT netolygumai pagal išsilavinimą buvo nustatyti nuo
          savižudybių, ypač tarp vyrų. Aukštesnis išsilavinimas asocijavosi su mažesniu dėl
          NAAT prarandamų VGT metų skaičiumi, ypač moterų grupėje.
Praktinė reikšmė  Atlikto darbo rezultatai padės formuoti sveikatos politiką, kurti ir įgyvendinti
          Lietuvos gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programas. Gautos žinios
          prisidės prie taikomųjų ir fundamentinių mokslų plėtros Respublikoje, taip pat bus
          panaudojamos studentų mokymui. Fizinio aktyvumo lygio ir su juo susijusių
          komponentų nustatymas leido pateikti tikslesnes ir įrodymais pagrįstas
          rekomendacijas saugiam ir efektyviam studentų sveikatos stiprinimui.
          Nustatyti nauji žmogaus sveikatos, gyvenimo būdo ir psichosocialinių veiksnių
          ryšiai, atskleisti nauji įvairių antropogeninių veiksnių įtakos žmogaus ir kitų
          gyvūnų gyvybiniams procesams mechanizmai ir dėsningumai. Lietuvos sveikatos
          informacinė sistema papildyta naujais duomenimis, leidžiančiais įvertinti šalies
          gyventojų sveikatos ir gyvensenos pokyčius pastaruoju metu bei aplinkos veiksnių
          žalingo poveikio įtaką gyventojų sveikatai.

  Apgintos    1.   Andrijauskas    Kornelijus  (eksternu)   Tęstinė   (nuolatinė)  lėtinių
 disertacijos
          neinfekcinių ligų profilaktika kaimo bendruomenėje 2006-02-24
          2.   Armonaitė Rita (eksternu) Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių
          kontrolės  gerinimo   galimybės  šeimos  gydytojo  aptarnaujamoje     miesto
          bendruomenėje 2006-01-17
          3.   Aukštakalnienė Asta Asmenų, sergančių nekomplikuota II laipsnio
          arterine hipertenzija, informuotumo apie ligą ir fizinio aktyvumo įtaka arterinio
          kraujo spaudimo korekcijai 2004-02-25
          4.   Bačiulienė Kristina Vaikų laikysenos rodiklių, širdies ir kraujagyslių
          sistemos bei jėgos parametrų sąsajų vertinimas 2006-02-10
          5.   Blaževičienė Aurelija Slaugytojų vertybių pokytis ir jų sąsajos su
          gyvenimo kokybe 2007-10-23
          6.   Borkienė    Kristina  Lėtinių  neinfekcinių  ligų  rizikos   veiksnių
          profilaktikos galimybės kaimo pirminės sveikatos priežiūros komandos darbe
          2003-03-25
          7.   Dučinskienė Danutė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų gyvenimo
          kokybė ir jai įtaką darantys veiksniai 2004-09-07
          8.   Dudzevičius Vytis Etiologinių ir klinikinių veiksnių bei vietinio
          nespecifinio imuninio atsako intensyvumo įtaka sunkios pneumonijos eigai ir
          baigčiai. 2003-01-31
          9.   Garmienė Asta Jaunesniųjų paauglių gyvensenos sąsajos su šeimos
          psichologiniais ir socialiniais veiksniais 2007-06-19
          10.   Gerikienė Vitalija Lietuvos bendruomenės slaugytojų pasitenkinimas
          darbu pirminės sveikatos priežiūros reformos sąlygomis. 2007-04-03
11.   Grigienė Jurgita Izoliuotų mitochondrijų NAD(P)H fluorescencijos
kitimų biocheminė analizė ir jos taikymas mitochondrijų funkcinei būsenai
įvertinti 2007-08-31
12.   Kalibatas Vytenis Lietuvos bendrojo pobūdžio stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo įvertinimas 2006-01-20
13.   Kregždytė Rima Statistiniai aplinkos taršos sunkiaisiais metalais įtakos
sveikatos rodikliams modeliai 2003-04-04
14.   Kriaučionienė Vilma Lietuvos gyventojų mityba ir jos pokyčių
vertinimas atsižvelgiant į socialinius veiksnius 2005-11-30
15.   Logminienė Žaneta Su liga susijusios tiesioginės ir netiesioginės
išlaidos darbingo amžiaus sergantiems I tipo cukriniu diabetu bei jų jų gyvenimo
kokybė Lietuvoje 2004-11-19
16.   Mauricienė Vilma Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno
laikysenos ypatumai ir sąsajos su kūno kompozicijos parametrais bei dalyvavimu
sportinėje veikloje 2005-12-29
17.   Naginienė Rima Žmonių plikimas ir mikroelementų pusiausvyros
sutrikimas: priežastys ir reikšmė 2005-09-23
18.   Pastavkaitė Gražina Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinė
sveikata ir sąsajos su socialiniais veiksniai 2005-09-29
19.   Peičius Eimantas Pacientų dalyvavimas priimant sprendimus sveikatos
priežiūroje 2005-03-24
20.   Petrauskas Dalius Kauno universitetų studentų subjektyvios sveikatos,
savijautos ir gyvensenos sąsajų vertinimas 2004-12-16
21.   Plieskienė Asta Lietuvos rajonų gyventojų sveikatos pokyčių per
dešimtmetį vertinimas 2003-04-01
22.   Plieskis Mindaugas Pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas ir
gyventojų pasitenkinimas paslaugomis šeimos medicinos plėtros kontekste
2005.06.23
23.   Sakalauskienė Giedrė Valdonė Lėtinių ligų rizikos veiksnių raida nuo
vaikystės (Kauno m. gyventojų kohortinis tyrimas) 2006-02-23
24.   Šimonytė Sandrita Metalų jonų poveikis pelių atsparumui listeria
monocytogenes infekcijai 2004-11-25
25.   Šitkauskienė Brigita Eozinofilų reikšmė sergant obstrukcinėmis plaučių
ligomis bei jų kinetika eksperimentinio imuninio atsako į alergeną metu. 2003-04-
08
26.   Šiupšinskas Laimonas Kompleksinis studentų fizinio aktyvumo
vertinimas fizinės sveikatos, fizinio pajėgumo ir kūno masės kompozicijos
rodikliais 2006-12-15
        27.   Smalinskienė Alina Kadmio ir cinko jonų bei purpurinės ežiuolės
        (Ecinacea Purpurea (L.Moench) poveikio pelėms įvertinimas 2005-12-15
        28.   Staikūnienė Jūratė Sergančiųjų polinoze imuninės būklės ir klinikos
        ypatumai. 2003-01-23
        29.   Stankūnas Mindaugas Bedarbystės sąsaja su sveikata ir sveikatos
        priežiūros prieinamumu 2007-01-23
        30.   Starkuvienė Skirmantė Vaikų ir paauglių traumų priežastys bei
        pasekmės Lietuvoje 2003-03-28
        31.   Vaisvalavičius Vytautas Antsvorio epidemiologinė situacija Lietuvoje ir
        jo kontrolės galimybių pirminėje sveikatos priežiūroje vertinimas 2007-01-31
        32.   Vaitkaitienė Eglė (eksternu) Vaikų, sergančių bronchų astma, gyvenimo
        kokybė 2006-02-10
        33.   Žemaitis  Marius  Sergančiųjų  nesmulkialąsteliniu  plaučių  vėžiu
        epigenetinių ir genetinių pažaidų bei proteominių naviko žymenų ypatumai 2005-
        12-16
        34.   Žičkutė Jurgita Skrandžio vėžio rizikos veiksnių įvertinimas Lietuvos
        sąlygomis 2005-12-29
        35.   Žilinskas Mindaugas Kastytis Depresinės nuotaikos ir depresijos
        diagnostika bendrosios praktikos gydytojo darbe 2003-04-11
        36.   Žumbakytė Renata Krepšininkų ir futbolininkų funkcinės būklės
        ypatybės naudojant integraliojo vertinimo modelį 2007-01-23
 Kt. svarbūs  Inga Stanevičienė laimėjo III vietą konkurse „Metų doktorantas – 2006“.
 pasiekimai   2004 metais B. Šitkauskienė laimėjo KMU jaunojo mokslininko konkurse 1 vietą
 (geriausias  2007 m. B.Šitkauskienė išrinkta Europos alergologų ir klinikinių imunologų
mokslininkas,  akademijso (EAACI) Vykdomojo komiteto nare
  stendas,   Pagrindinius ataskaitinio laikotarpio darbus reprezentuoja apgintos disertacijos. E.
 premijos)   Peičiaus disertacijoje „Pacientų dalyvavimas priimant sprendimus sveikatos
        priežiūroje“ buvo ištirtos pacientų vertybinės nuostatos pirminėje sveikatos
        priežiūros grandyje – galimybė rinktis gydytoją/gydymo įstaiga, paciento
        informuotumą, medicininės informacijos supratimą, pasitikėjimą medicinos
        specialistais, pacientų dalyvavimą priimant sprendimus dėl jų sveikatos priežiūros.
        Gauti vertingi duomenys apie sveikatos priežiūros organizacijų pasiruošimą
        užtikrinti pacientų teises, o taip pat pacientų įtraukimą į jų sveikatos problemų
        sprendimą.
        A. Blaževičienės disertacijoje „Slaugytojų vertybių pokytis ir jų sąsajos su
        gyvenimo kokybe“ ištirti ir įvertinti keturių slaugytojų generacijų vertybių
        skirtumai ir jų sąsajos su gyvenimo kokybe, o taip pat įvertintas socialinio kapitalo
        išreikštumo laipsnis. Gauti duomenys svarbus tiek slaugytojų profesinio, tiek
        asmeninio gyvenimo kokybei įvertinti, gebėjimams integruotis į rinką bei
        humanizuoti atskirų kartų populiacijų tarpusavio santykius ir valdyti kylančius
        konfliktus.
        Per ataskaitinį laikotarpį išleista Z. Liubarskienės monografija „Normatyvioji
        medicinos etika“, o taip pat paruošta habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo
        darbų apžvalga, kurioje patikslinta etinio sveikatos priežiūros darbuotojų ugdymo
        koncepcija, išryškinta sveikatos priežiūros etinės instrumentalizacijos
        metodologinė reikšmė, atskleistos sveikatos priežiūros darbuotojų etinio ugdymo
        tendencijos Lietuvos ir kai kurių Vakarų šalių praktikoje. Tyrimų rezultatai yra
        vertingi: vystant ir tobulinant taikomąją etiką, optimizuojant medicinos
            profesionalų praktinę veiklą ir diegiant bei tobulinant etinį medicinos ir sveikatos
            priežiūros darbuotojų ugdymą universitetuose.
            Jaunųjų mokslininkų darbų parodoje – konkursuose KTU TECHNORAMA (KTU
            TECHNORAMA‘2004 už darbą „Fizinio krūvio efektų vertinimo metodikos“
            laimėta III vieta (darbo autorės Kristina Berškienė, Dovilė Ašeriškytė, vadovai –
            prof. habil. dr. A. Vainoras, prof. dr. Z. Navickas).
            2006 m. kasmetinėje tarptautinėje sporto mokslo konferencijoje „Didelio
            meistriškumo sportininkų rengimo valdymas“ jaunųjų mokslininkų pranešimų
            konkurse doktorantė Kristina Poderytė laimėjo I – ąją vietą.
            KTU Biomedicininės inžinerijos konferencijoje, jaunojo mokslininko geriausio
            pranešimo konkurse laimėtos dvi II - osios premijos: 2005m. Kristina Berškienė,
            2007 m. dr. Laimonas Šiupšinskas.
            2007 m. doc. Skirmantė Starkuvienė – I vieta geriausio jaunojo mokslininko
            konkurse (KMU), prof. Ramunė Kalėdienė – II vieta geriausio brandaus
            mokslininko konkurse (KMU). 2007 m. Dr. Mindaugas Stankūnas – geriausias
            pranešimas (tarptautinė Stampar premija) Europos visuomenės sveikatos
            asociacijos suvažiavime.

     DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE
Programos/projekto     Projekto sutartis   Projekto       Dalyviai (šalys)   Projekto
pavadinimas ir       (pavadinimas)     koordinatorė                vykdymo
trumpinys                                          laikotarpis

                         institucija  šalis            nuo   iki

Europos    socialinis  Farmacijos    ir  Kauno     Lietu  Kauno        2005/  2008/
fondas           medicinos       medicinos   va   medicinos      03/02  02/29
Programa:    Lietuvos  krypties       universitet      universitetas
2004-2006       m.  magistrantūros,    as          (Lietuva),
bendrojo          rezidentūros   ir             Kauno
programavimo        doktorantūros                medicinos
dokumentas         studijų programų              universiteto
Prioritetas         plėtra farmacijos,             Biomedici-ninių
2 „Žmogiškųjų išteklių   biochemijos,                tyrimų institutas
plėtra”           biotechnologijos              (Lietuva)
Priemonė          ir   medicininės
2.5    „Žmogiškųjų   genetikos srityse,
išteklių    kokybės   BPD2004-ESF-
gerinimas mokslinių     2.5.0-01-04/0046
tyrimų ir inovacijų
srityje“
Veiklos sritis
1   „Magistrantūros,
doktorantūros     ir
podiplominės studijos
prioritetinėse MTEP
srityse ir jų mobilumo
užtikrinimas“
Suaugusių    žmonių   Sutartis    dėl  Nacionali   Suom  Estija,  Latvija,  1994  tęsiama
gyvensenos   tyrimas   bendradarbiavimo   nis      ija   Lietuva, Suomija       s
(FINBALT HEALTH       vykdant        visuomen
MONITOR)          FINBALT        ės
              HEALTH        sveikatos
              MONITOR        institutas
              projektą
PSO      Lėtinių  Sutartį  su  PSO  PSO     -    32 šalys       1983  tęsiama
neinfekcinių    ligų  Europos        Europos                      s
integruotos        Regioniniu biuru   Regionini
profilaktikos programa  yra pasirašiusi    s biuras
(CINDI)          SAM
Europos   globalus   ES      6-sios   ES    Belgij  16      šalių  2005    2009
alergijos ir astmos    bendrosios            a    (Austrija,
tinklas (GA2LEN)     programos rėmuose             Belgija, Danija,
                                   Suomija,
                                   Prancūzija,
                                   Vokietija,
                                   Graikija, Italija,
                                   Olandija,
                                   Norvegija,
                                   Lenkija,
                                   Portugalija,
                                   Ispanija, Švedija,
                                   Šveicarija,
                                   Jungtinė
                                   karalystė)
Lėtinės obstrukcinės               KMU    Lietu  2 šalys (Lietuva,   2003
plaučių ligos ir astmos                   va    Švedija)
fenotipų ir gydymo
įvertinimo   tyrimas
(CAPTA)
Lėtinių neinfekcinių               PSO    Suom   29      šalys  1982
ligų    integruotos                   ija   (Austrija,
profilaktikos programa                        Baltarusija,
(CINDI)                               Bulgarija,
                                   Kanada,
                                   Kroatija, Kipras,
                                   Čekija,   Estija,
                                   Suomija,
                                   Gruzija,
                                   Vokietija,
                                   Vengrija, Italija,
                                   Kazachstanas,
                                   Kirgistanas,
                                   Latvija, Lietuva,
                                   Malta, Lenkija,
                                   Moldova,
                                   Portugalija,
                                   Rumunija,
                                   Rusija,
                                   Slovakija,
                                   Slovėnija,
                                   Ispanija,
                                   Turkmenistanas,
                                   Ukraina,
                                   Jungtinė
                                   Karalystė)
Tarptautinis        Tyrimo     nuostatai   PSO      Danij  Šiuo     metu  1992  tęsiama
                                        programoje
moksleivių         (Terms         of  Europin    a                  s
                                        dalyvauja    38
gyvensenos      ir  reference),         is           šalys   (Airija,
                                        Austrija, Belgija,
sveikatos    tyrimas  patvirtinti    tyrime  biuras,    JK
                                        Bulgarija,
(Health Behaviour in    dalyvaujančių šalių     Edinbur        Chroatija,
                                        Čekijos
School-aged children -   asamblėjoje, 2007      go
                                        respublika,
HBSC)                          universi        Danija,   Estija,
                                        Graikija,
                            tetas
                                        Grenlandija,
                                        Italija, Islandija,
                                        Ispanija, Izraelis,
                                        JAV,      JK,
                                        Kanada, Latvija,
                                        Lenkija, Lietuva,
                                        Liuksemburgas,
                                        Makedonija,
                                        Malta,
                                        Niderlandai,
                                        Norvegija,
                                        Portugalija,
                                        Prancūzija,
                                        Rumunija,
                                        Rusija,
                                        Slovakija,
                                        Slovėnija,
                                        Suomija,
                                        Švedija,
                                        Šveicarija,
                                        Turkija, Ukraina,
                                        Vengrija,
                                        Vokietija)
Alliance HPSR Young    Integration       of  KMU      Lie-             2006  2007
Research Grant       ethical    decision-   Filosofi    tuva
              making    in  health  -jos   ir
              care   reform    in  socialini
              Lithuania;     master,  ų
              doctoral,          mokslų
              postgraduate         katedra
              students programs in
              Public Health
ERASMUS                Dėstytojų mainų  Seinajo   Suom   Suomija,        2007  2010
                   programa     ki      ija,   Vokietija
                            Taikom    Vokie
                            ųjų     tija
                            mokslų
                            universi
                            tetas


                            Flensbu
                            rgo
                            Taikom
                            ųjų
                            mokslų
                            universi
                            tetas
Senyvo amžiaus žmonių                  Karolins   Švedi  Švedija, Lietuva,    2008  2009
išnaudojimas: tarptautinis               kos     ja    Italija,  Ispanija,
vienmomentinis       tyrimas           institutas      Bulgaria,
(Elder     Abuse:      A                      Graikija,
multinational prevalence                           Portugalija,
survey – ABUEL).                               Vokietija.
Geriausia    praktika    ir           Londono   Jungti  Jungtine        2008  2009
priemonių       rinkinys,            universit  nė    Karalyste,
pagerinantis                      etas     Karal  Lietuva,
prieinamumą, kokybę ir                        ystė   Austrija, Belgija,
tinkamumą       migrantų,                        Cekija,
imigrantų    ir    tautinių                      Prancuzija,
mažumų         sveikatos                       Vokietija,
priežiūrai         Europos                      Graikija,
Regione (Best Practices                            Vengrija, Italija,
and    Tool    Kit   for                      Nyderlandai,
Improving         Access,                      Lenkija, Ispanija,
Quality            and                      Svedija, Danija,
Appropriateness of Health                           Suomija.
Care    for    Migrants,
Immigrants           and
Minorities      in    the
European     Region     -
EUGATE)
Sveikatos  netolygumai        Erazmus   Oland  25 ES šalys  2006  2007
Europoje (Tackling health        universit  ija
inequalities in Europe, -        etas
(EUROTHINE)


   SVARBIAUSIŲ STRAIPSNIŲ BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS
              I.  Monografijos (K1), vadovėliai (K2a)

1. Armonaitė, Rita; Baltrėnaitė, Aldona-Vitalija; Barzdžiukas, Valerijus; Bojarskas,
Jurgis; Garšvienė, Nijolė; Inčiūra, Arturas; Janovičienė, Erika; Juozaitytė, Elona;
Jaruševičienė, Lina; Jurgutis, Arnoldas; Jurgutis, Mindaugas; Klumbienė, Jūratė;
Lukoševičius, Leonardas; Mazurkevičienė, Vida Aldona; Mačinskas, Šarūnas;
Radzevičienė, Rūta; Randakevičienė, Jūratė; Razgauskas, Eduardas; Rimkus, Artūras;
Satkienė, Genovaitė-Danutė; Urbonas, Gediminas; Valius, Leonas; Vingras,
Algimantas; Žilinskas, Mindaugas-Kąstytis. Šeimos medicinos pagrindai : [vadovėlis
rekomenduojamas studentams medikams, šeimos medicinos rezidentams,
persikvalifikuojantiems į šeimos gydytojus ir bendrosios praktikos gydytojams] /
sudarė Leonas Valius, Šarūnas Mačinskas. 2-as patais. ir papild. leid.. Kaunas : Vitae
Litera, 2003. 457, [1] p. ISBN 9955-9596-1-4.
2. Baltrėnaitė, Aldona Vitalija; Valius, Leonas. Skausmas krūtinėje, diferencinė
diagnostika ir elektrokatdiogramų analizės principai : Kauno medicinos universiteto
mokomoji knyga / Kauno medicinos universitetas. Šeimos medicinos klinika. 2-as
patais. ir papild. leid. Kaunas : Vitae Litera, 2007. 92 p. ISBN 978-9955-686-32-3.
3.    Jeroch, Heinz; Šeškevičienė, Jolanta; Kulpys, Jurgis. Žemės ūkio gyvulių ir
paukščių mitybos fiziologinės reikmės : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams.
Kaunas : Naujasis lankas, 2004. 160 p. ISBN 9955-03-250-2.
4.    Liubarskienė, Zita Vincentina. Normatyvioji medicinos etika : bendrasis
vadovėlis : [2 d.] / recenzentai: Krescensijus Stoškus, Andrius Narbekovas. Kaunas :
Kauno medicinos universiteto leidykla, 2005. 259 p.

 II. Straipsniai mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose
                    (S1, S2)

1. Babušytė, Agnė; Stravinskaitė, Kristina; Jeroch, Jolanta; Lötvall, Jan;
Sakalauskas, Raimundas; Šitkauskienė, Brigita. Patterns of airway inflammation and
MMP-12 expression in smokers and ex-smokers with COPD // Respiratory research.
ISSN 1465-9921. 2007, vol. 8. p. 1-81.
2. Bankauskaitė, Vaida; Jakušovaitė, Irayda. Dealing with ethical problems in the
healthcare system in Lithuania: achievements and challenges // Journal of medical
ethics. ISSN 0306-6800. 2006, vol. 32, no. 10. p. 584-587. Bučiūnienė, Ilona;
Stonienė, Laimutė; Blaževičienė, Aurelija; Kazlauskaitė, Rūta; Skudienė, Vida. Blood
donors' motivation and attitude to non-remunerated blood donation in Lithuania :
[elektroninis išteklius] // BMC public health [elektroninis išteklius]. ISSN 1471-2458.
2006, vol. 6, June. p. 166.
3. Bunevičius, Adomas; Pečeliūnienė, Jūratė; Mickuvienė, Narseta; Valius, Leonas;
Bunevičius, Robertas. Screening for depression and anxiety disorders in primary care
patients // Depression and anxiety. ISSN 1091-4269. 2007, Vol. 24, Issue 7. p. 455-
460.
4. Daukilas, Sigitas; Dumčienė, Audronė; Dumčius, Antanas; Jakušovaitė, Irayda.
Ценностные ориентации студентов-медиков и их сравнительный анализ в
контексте других профессий // Социологические исследования. ISSN 0132-1625.
2005, № 9. p. 131-135.
5. Feinstein, Efraim; Deikus, Gintaras; Rusinova, Elena; Rachofsky, Edward L;
Ross, J.B. Alexander; Laws, William R. Constrained analysis of fluorescence
anisotropy decay: application to experimental protein dynamics // Biophysical journal.
ISSN 0006-3495. 2003, vol. 84, no. 1. p. 599-611.
6. Gaižauskienė, Aldona; Padaiga, Žilvinas; Basys, Vytautas; Grigorjev, Grigorij;
Mizerienė, Rūta. Risk factors of perinatal mortality in Lithuania, 1997-1998 //
Scandinavian journal of public health. ISSN 1403-4948. 2003, vol. 31, no. 2. p. 137-
142.
7. Gaižauskienė, Aldona; Padaiga, Žilvinas; Starkuvienė, Skirmantė; Mizerienė,
Rūta. Prediction of perinatal mortality at an early stage of pregnancy // Scandinavian
journal of public health. ISSN 1403-4948. 2007, vol. 35, no. 6. p. 564-569.
8. Garmienė, Asta; Žemaitienė, Nida; Zaborskis, Apolinaras. Family time, parental
behaviour model and the initiation of smoking and alcohol use by ten-year-old
children: an epidemiological study in Kaunas, Lithuania // BMC public health
[elektroninis išteklius]. ISSN 1471-2458. 2006, vol. 6. p. 287.
9. Giedrikaitė, Rytė; Misevičienė, Irena; Jakušovaitė, Irayda. Pacientams suteiktos
informacijos apie ligą ir jos eigą vertinimas ligoninėse // Medicina. ISSN 1010-660X.
2007, t. 43, Nr. 8. p. 664-670.
10. Goštautas, Antanas; Povilaitis, Romualdas; Pilkauskienė, Ina; Jakušovaitė, Irayda;
Statkevičienė, Svetlana. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ypatybės
(2005–2006 mokslo metų tyrimo duomenys) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t.
43, Nr. 2. p. 153-160.
11. Hansted, Edita; Šitkauskienė, Brigita; Kėvalas, Rimantas; Tattersall, Andrea;
Day, Toni. Research for practice: a new in vitro test for identification of tuberculosis
infection // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 7. p. 519-522.
12. Helasoja, Ville; Lahelma, Eero; Prattala, Ritva; Kasmel, Anu; Klumbienė, Jūratė;
Pudule, Iveta. The sociodemographic patterning of health in Estonia, Latvia,
Lithuania and Finland // European journal of public health. ISSN 1101-1262. 2006,
vol. 16, no. 1. p. 8-20.
13. Helasoja, Ville; Lahelma, Eero; Prättälä, Ritva; Klumbienė, Jūratė; Pudule, Iveta;
Tekkel, Mare. Trends in the magnitude of educational inequalities in health in
Estonia, Latvia, Lithuania and Finland during 1994-2004 // Public health. ISSN 0033-
3506. 2006, vol. 120, no.9. p. 841-853.
14. Helasoja, Ville; Lahelma, Eero; Prattala, Ritva; Patja, Kristiina M.; Klumbienė,
Jūratė; Pudule, Iveta; Kasmel, Anu. Determinants of daily smoking in Estonia, Latvia,
Lithuania, and Finland in 1994-2002 // Scandinavian journal of public health. ISSN
1403-4948. 2006, vol. 34, no. 4. p. 353-362.
15. Helasoja, Ville; Lahelma, Eero; Prattala, Ritva; Petkevičienė, Janina; Pudule,
Iveta; Tekkel, Mare. The sociodemographic patterning of drinking and binge drinking
in Estonia, Latvia, Lithuania and Finland, 1994-2002 : [elektroninis išteklius] // BMC
public health [elektroninis išteklius]. ISSN 1471-2458. 2007, vol. 7 (1). p. 241.
16. Ivanov, Leonid; Gailevičiūtė, Rasa; Sadauskienė, Ilona; Ivanovienė, Laima. The
effects of cadmium and zinc ions on protein synthesis in mouse liver // Trace elements
and electrolytes. ISSN 0946-2104. 2006, vol. 23, no. 1. p. 37-42.
17. Ivanov, Leonid; Sadauskienė, Ilona; Vieželienė, Dalė; Stapulionis, Romualdas.
Mice liver protein synthesis in vivo and in vitro after cadmium chloride
administration // Trace elements and electrolytes. ISSN 0946-2104. 2003, vol. 20, no.
3. p. 149-153.
18. Ivanovienė, Laima; Ivanov, Leonid; Lesauskaitė, Vaiva; Stanevičienė, Inga;
Sadauskienė, Ilona. Alteration of protein synthesis and cell death in mouse organs
under long-lasting exposure to cadmium // Trace elements and electrolytes. ISSN
0946-2104. 2007, vol. 24, no. 1. p. 1-5.
19. Ivanovienė, Laima; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid; Lesauskaitė, Vaiva;
Gailevičiūtė, Rasa; Rodovičius, Hiliaras; Karčiauskaitė, Dovilė. Cadmium ions inhibit
activity of translation components and induce cell death in mouse liver // Biologija.
ISSN 1392-0146. 2005, Nr. 1. p. 47-50.
20. Ivanovienė, Laima; Stanevičienė, Inga; Lesauskaitė, Vaiva; Sadauskienė, Ilona;
Ivanov, Leonid. Activities of tRNA Leu and leucyl-tRNA synthetase and programmed
cell death in the liver of mice under experimental cadmium // Trace elements and
electrolytes. ISSN 0946-2104. 2004, vol. 21, no. 3. p. 180-184.
21. Jakušovaitė, Irayda; Bankauskaitė, Vaida. Teaching ethics in a masters program
in public health in Lithuania // Journal of medical ethics. ISSN 0306-6800. 2007, vol.
33, no. 7. p. 423-427.
22. Jakušovaitė, Irayda; Blaževičienė, Aurelija. The approach of medical students
towards studies of the humanities and social sciences // Medicina. ISSN 1010-660X.
2007, t. 43, Nr. 7. p. 580-586.
23. Jakušovaitė, Irayda; Darulis, Žilvinas; Žekas, Romualdas. Lithuanian health care
in transitional state: ethical problems // BMC public health [elektroninis išteklius].
ISSN 1471-2458. 2005, vol. 5. p. 117.
24.   Jaruševičienė, Lina; Levasseur, Gwenola; Liljestrand, Jerke. Confidentiality
for adolescents seeking reproductive health care in Lithuania: the perceptions of
general practitioners // Reproductive health matters. ISSN 0968-8080. 2006, vol. 14,
issue 27. p. 129-137.
25.   Juozaitytė, Elona; Inčiūra, Arturas; Sakalauskas, Raimundas; Valius, Leonas.
Влияние    прогностических    показателей   и   лучевой  терапии   на
продолжительность жизни больных раком легких // Терапевтический архив.
ISSN 0040-3660. 2004, т. 76, №. 10. p. 17-23.
26. Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga. Inequalities in Daily Variations of
Deaths from Suicide in Lithuania: Identification of Possible Risk Factors // Suicide &
life-threatening behavior. ISSN 0363-0234. 2004, vol. 34, no. 2. p. 138-146.
27. Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga. Inequalities in mortality by education
and socio-economic transition in Lithuania: equal opportunities? // Public health.
ISSN 0033-3506. 2005, vol. 119, no. 9. p. 808-815.
28. Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga; Starkuvienė, Skirmantė. Inequalities
in mortality by marital status during socio-economic transition in Lithuania // Public
health. ISSN 0033-3506. 2007, vol. 121 , issue 5. p. 385-392.
29. Kalediene, Ramune; Starkuvienė, Skirmantė; Petrauskienė, Jadvyga. Social
dimensions of mortality from external causes in Lithuania: do education and place of
residence matter? // Sozial- und Präventivmedizin = Social and Preventive Medicine.
ISSN 0303-8408. 2006, vol. 51, no. 4. p. 232-239.
30. Kalėdienė, Ramunė; Starkuvienė, Skirmantė; Petrauskienė, Jadvyga. Seasonal
patterns of suicides over the period of socio-economic transition in Lithuania // BMC
public health [electronic resource]. ISSN 1471-2458. 2006, vol. 6. p. 40.
31. Kalėdienė, Ramunė; Starkuvienė, Skirmantė; Petrauskienė, Jadvyga. Mortality
from external causes in Lithuania: looking for critical points in time and place //
Scandinavian journal of public health. ISSN 1403-4948. 2004, vol. 32, no. 5. p. 374-
380.
32. Kaminskas, Raimundas; Darulis, Žilvinas. Peculiarities of medical sociology:
application of social theories in analyzing health and medicine // Medicina. ISSN
1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 2. p. 110-117.
33. Kaminskas, Raimundas; Peičius, Eimantas. The Development of Medical
Sociology in the Post-soviet Society: The Case of Lithuania // Central European
journal of public health. ISSN 1210-7778. 2007, vol. 15, no. 2. p. 74-78.
34. Kašauskas, Artūras; Rodovičius, Hiliaras; Vieželienė, Dalė. Effect of Polyscias
filicifolia Bailey tincture on tRNALeu and leucyl-tRNA synthetase activity in isolated
pig heart // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 4. p. 72–75.
35. Kasmel, Anu; Helasoja, Ville; Lipand, Andrus; Prättälä, Ritva; Klumbienė,
Jūratė; Pudule, Iveta. Association between health behaviour and self-reported health
in Estonia, Finland, Latvia and Lithuania // European journal of public health. ISSN
1101-1262. 2004, vol. 14, no. 1. p. 32-36.
36. Klumbienė, Jūratė; Milašauskienė, Žemyna; Misevičienė, Irena; Šačkutė, Aušra.
Динамика артериального давления и прогнозирование артериальной
гипертензии: данные 20-летнего наблюдения детской когорты // Кардиология.
ISSN 0022-9040. 2004, т. 44, №2. p. 30-34.
37. Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Helasoja, Ville; Prattala, Ritva; Kasmel,
Anu. Sociodemographic and health behaviour factors associated with obesity in adult
populations in Estonia, Finland and Lithuania // European journal of public health.
ISSN 1101-1262. 2004, vol. 14, no. 4. p. 390-394.
38. Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Vaisvalavičius, Vytautas; Misevičienė,
Irena. Advising overweight persons about diet and physical activity in primary health
care: Lithuanian health behaviour monitoring study // BMC public health [electronic
resource]. ISSN 1471-2458. 2006, vol. 6. p. 30.
39.   Korsakas, Stasys; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Jurkonis, Vidmantas;
Ruseckas, Rimtautas; Miškinis, Vytautas; Jurkonienė, Rūta; Vitartaitė, Algė. Personal
monitor for evaluation of human functional state // Elektronika ir
elektrotechnika=Electronics    and  electrical  engineering=Электроника    и
электротехника. ISSN 1392-1215. 2007, Nr. 6 (78). p. 61-66. [INSPEC; ISI Master
Journal List; VINITI].
40.   Krančiukaitė, Daina; Rastenytė, Daiva; Jurėnienė, Kristina. Kauno
populiacijos gyvenimo kokybės vertinimas naudojant SF-12 klausimyną // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 6. p. 501-507.
41.   Krančiukaitė, Daina; Rastenytė, Daiva; Jurėnienė, Kristina; Šopagienė, Diana.
Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybė // Medicina. ISSN 1010-
660X. 2007, t. 43, Nr. 9. p. 736-745.
42.   Lignugarienė, Asta; Petrauskienė, Jadvyga; Kaselienė, Snieguolė. Lietuvos
universiteto (Vytauto Didžiojo universiteto) Medicinos fakulteto Akių klinikos veikla
1922–1938 metais // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 10. p. 757-766.
43.   Liseckienė Juodrytė, Ida; Boerma, Wienke G.W.; Milašauskienė, Žemyna;
Valius, Leonas; Misevičienė, Irena; Groenewegen, Peter P. Primary care in a post-
communist country 10 years later: Comparison of service profiles of Lithuanian
primary care physicians in 1994 and GPs in 2004 // Health policy. ISSN 0168-8510.
2007, vol. 83, issue 1. p. 105-113.
44. Liubarskienė, Zita Vincentina. Could new biotechnologies revive the old moral
principles? // Medical science monitor. ISSN 1234-1010. 2006, vol. 12, no 1. p. LE1-
2.
45. Liubarskienė, Zita Vincentina; Peičius, Eimantas. Жители Литвы о правах
пациентов // Социологические исследования. ISSN 0132-1625. 2007, № 3 (275).
p. 82-85.
46. Logminienė, Žaneta; Nolte, Ellen; McKee, Martin; Valius, Leonas; Gaižauskienė,
Aldona. Avoidable mortality in Lithuania: 1991–1999 compared with 1970–1990 //
Public health. ISSN 0033-3506. 2004, vol. 118, Issue 3. p. 201-210.
47. Lopez-Azpiazu, I; Sanchez-Villegas, A; Johansson, L; Petkevičienė, Janina;
Prättälä, Ritva; Mattinez-Gonzalez, M.A. Disparities in food habits in Europe:
systematic review of educational and occupational differences in the intake of fat //
Journal of human nutrition and dietetics. ISSN 0952-3871. 2003, vol. 16, no. 5. p.
349-364.
48.   Makaraitė, Alanta; Bumblytė, Inga Arūnė; Kuzminskis, Vytautas; Valius,
Leonas; Gofmanaitė, Rasa; Bagdonavičiūtė, Gintarė. Lėtinės inkstų ligos didžiųjų
rizikos veiksnių paplitimas tarp pirminės sveikatos priežiūros centrų pacientų //
Medicina : septintasis Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asiociacijos
suvažiavimas : 2007 m. gegužės 26-27 d., Dubingiai. ISSN 1648-9233. 2007, t. 43,
priedas 1. p. 40-45.
49. Makari, Joana; Zaborskis, Apolinaras; Labanauskas, Liutauras; Ragelienė, Lina.
Onkologinėmis ligomis sergančių vaikų gyvenimo kokybė Lietuvoje // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 9. p. 726-735.
50. Malakauskas, Kęstutis; Šitkauskienė, Brigita; Stravinskaitė, Kristina;
Sakalauskas, Raimundas. Dyspnea perception and reversibility of methacholine-
induced unlimited airway narrowing in asthmatics // The Journal of asthma. ISSN
0277-0903. 2006, vo. 43, no. 6. p. 463-467.
51. Marozas, Raimondas; Rimdeika, Rytis; Jasinskas, Nedas; Vaitkaitienė, Eglė;
Vaitkaitis, Dinas. The ability of Lithuanian ambulance services to provide first
medical aid in trauma cases // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 6. p. 463-
471.
52. Permyakov, Eugene A.; Permyakov, Serge E.; Deikus, Gintaras; Morozova-
Roche, Ludmila A; Grishchenko, Valery M.; Kalinichenko, Lina; Uversky, Vladimir
N. Ultraviolet illumination-induced reduction of -lactalbumin disulfide bridges //
Proteins: structure, function, and genetics. ISSN 0887-3585. 2003, vol. 51, no. 4. p.
498-503.
53. Petkevičienė, Janina; Klumbienė, Jūratė; Prättälä, Ritva; Paalanen, Laura; Pudule,
Iveta; Kasmel, Anu. Educational variations in the consumption of foods containing fat
in Finland and the Baltic countries // Public health nutrition. ISSN 1368-9800. 2007,
vol. 10, no. 5. p. 518-523.
54. Petkevičienė, Janina; Klumbienė, Jūratė; Prättälä, Ritva; Paalanen, Laura; Pudule,
Iveta; Kasmel, Anu. Educational variations in the consumption of foods containing fat
in Finland and the Baltic countries // Public health nutrition. ISSN 1368-9800. 2007,
vol. 10, no. 5. p. 518-523.
55. Petrauskienė, Aušra; Dregval, Liudmila; Petkutė, Sandra. Health behavior of
families having preschool-age children // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr.
10. p. 816-823.
56. Petrauskienė, Aušra; Matulevičiūtė, Deimantė. Abiturientų mokymosi krūvio ir
savijautos sąsajos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 4. p. 332-337.
57. Petronytė, Gintarė; Zaborskis, Apolinaras; Veryga, Aurelijus. Jaunimo
alkoholinių gėrimų vartojimo rizikos veiksniai ir prevencijos programų kryptys //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 2. p. 103-109.
58.           Poškaitis, Vytautas; Miseckaitė, Birutė; Venskaitytė, Eurelija;
Poderys, Jonas; Vainoras, Alfonsas. Deguonies įsotinimo raumenyse ir funkcinių
išeminių reiškinių miokarde kitimo ypatybės atliekant pakopomis didėjantį krūvį
veloergometru // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 5. p. 385-389. [ISI
Master Journal List; MEDLINE; Index Copernicus].
59.   Puska, Pekka; Helasoja, Ville; Prattala, Ritva; Kasmel, Anu; Klumbienė,
Jūratė. Health behaviour in Estonia, Finland and Lithuania 1994-1998. Standardized
comparison // European journal of public health. ISSN 1101-1262. 2003, vol. 13, no.
1. p. 11-17.
60. Puska, Pekka; Helasoja, Ville; Prattala, Ritva; Kasmel, Anu; Klumbienė, Jūratė.
Health behaviour in Estonia, Finland and Lithuania 1994-1998. Standardized
comparison // European journal of public health. ISSN 1101-1262. 2003, vol. 13, no.
1. p. 11-17.
61.   Rastenytė, Daiva; Krančiukaitė, Daina. Poinsultinė depresija ir jos įtaka
gyvenimo kokybei // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 1. p. 1-9.
62. Rodovičius, Hiliaras; Vieželienė, Dalė; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid.
Protein synthesis and activities of tRNALeu and leucyl-tRNA synthetase in mouse
liver under acute lead and zinc exposure // Trace elements and electrolytes. ISSN
0946-2104. 2005, vol. 22, no. 4. p. 288-291.
63. Šeškevičienė, Jolanta. Einfluß von NSP-Gehalt und Enzymergänzung auf den
Futterwert von Winterweizen und weizenreicher Broilerrationen // Archiv für
Geflügelkunde. ISSN 0003-9098. 2003, vol. 67. no. 6. p. 261-163.
64. Šeškevičienė, Jolanta; Jankowski, Jan; Kozlowski, Krzysztof. Einfluss eines
probiotischen Präparates und eines phytogenen Futterzusatzstoffes auf die
Nährstoffverdaulichkeit, die Umsetzbarkeit der Bruttoenergie und den Gehalt an
Umsetzbarer Energie einer konventionellen Futtermischung für Mastputen // Archiv
für Geflügelkunde. ISSN 0003-9098. 2005, Bd. Nr. 69, Nr. 3. p. 107-109.
65. Šeškevičienė, Jolanta; Jeroch, Heinz; Westermeier, Ch. Prüfung einer
Futterrezeptur mit höheren Anteilen Rapskuchen und Erbsen bei Broilerküken // Die
Bodenkultur. ISSN 0006-5471. 2004, Band. 54, Heft. 3. p. 181-186.
66. Šeškevičienė, Jolanta; Kozlowski, Krzysztof; Jan Jankowski, Jan; Faruga,
Andrzej. Use of A Sanguinaria Canadensis L. preparation in Turkey Feeding // Polish
journal of natural sciences. ISSN 1643-9953. 2005, vol. 8, no. 1. p. 83-91.
67. Šimonytė, Sandrita; Plančiūnienė, Rita; Lesauskaitė, Vaiva; Čerkašin, Genadij;
Ivanov, Leonid. Effect of cadmium and zinc chronic exposure on the mice organs
alterations and resistance to Listeria monocytogenes infection // Trace elements and
electrolytes. ISSN 0946-2104. 2004, vol. 21, no. 4. p. 215-219.
68. Šimonytė, Sandrita; Sadauskienė, Ilona; Stapulionis, Romualdas; Ivanov, Leonid.
Effects of lead on mice protein synthesis in vivo and in vitro // Trace elements and
electrolytes. ISSN 0946-2104. 2003, vol. 20, no. 2. p. 89-93.
69. Šitkauskienė, Brigita; Sakalauskas, Raimundas; Malakauskas, Kęstutis; Lotvall,
Jan. Reversibility to a beta2-agonist in COPD: relationship to atopy and neutrophil
activation // Respiratory medicine. ISSN 0954-6111. 2003, vol. 97, no. 6. p. 591-598.
70. Šitkauskienė, Brigita; Stravinskaitė, Kristina; Sakalauskas, Raimundas;
Dicpinigaitis, Peter V. Changes in cough reflex sensitivity after cessation and
resumption of cigarette smoking // Pulmonary pharmacology & therapeutics. ISSN
1094-5539. 2007, vol. 20, Issue 3. p. 240-243.
71.   Šiupšinskas, Laimonas; Vitartaitė, Algė; Vainoras, Alfonsas; Berškienė,
Kristina; Zaveckas, Vidmantas; Sedekerskienė, Virginija; Poškaitis, Vytautas;
Sendžikaitė, Ernesta. Ten-year physical fitness survey of students of the Kaunas
university of medicine // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B.
Natural, Exact and Applied Sciences. ISSN 1407-009X. 2006, vol. 60, no. 5-6. p. 205-
209. [ISI Master Journal List].
72. Smalinskienė, Alina; Lesauskaitė, Vaiva; Ryselis, Stanislovas; Abdrachmanovas,
Olegas; Kregždytė, Rima; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid; Savickienė, Nijolė;
Žitkevičius, Virgilijus; Savickas, Arūnas. Assessment of the effect of Echinacea
purpurea (L.) Moench on apoptotic and mitotic activity of liver cells during
intoxication by cadmium // Annals of the New York Academy of Sciences. ISSN
0077-8923. 2007, vol. 1095, no. 1. p. 574-584.
73. Smalinskienė, Alina; Lesauskaitė, Vaiva; Ryselis, Stanislovas; Abdrachmanovas,
Olegas; Kregždytė, Rima; Ivanov, Leonid; Kondratas, Donatas Algirdas. Effects of
six-week intoxication on cadmium and zinc distribution in internal organs and blood
and on the mitotic activity of liver cells // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 4. p.
76–79.
74. Smalinskienė, Alina; Lesauskaitė, Vaiva; Savickienė, Nijolė; Žitkevičius,
Virgilijus; Savickas, Arūnas; Ryselis, Stanislovas; Kregždytė, Rima;
Abdrachmanovas, Olegas; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid. The relationship of
Echinacea purpurea to the toxicity of cadmium // Pharmaceutical biology. ISSN 1388-
0209. 2005, vol. 43, no. 9. p. 797-802.
75. Stanevičienė, Inga; Smalinskienė, Alina; Lesauskaitė, Vaiva; Ivanovienė, Laima;
Liekis, Arūnas; Sadauskienė, Ilona; Abdrachmanovas, Olegas; Ivanov, Leonid.
Influence of long-term cadmium ions exposure on mitotic and apoptotic activities and
protein synthesis in mouse liver // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 3. p. 118-
122.
76. Stankūnas, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė; Starkuvienė, Skirmantė;
Kapustinskienė, Violeta. Duration of unemployment and depression: a cross-sectional
survey in Lithuania // BMC public health [electronic resource]. ISSN 1471-2458.
2006, vol. 6. p. 74.
77. Starkuvienė, Skirmantė; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga. Epidemic of
suicide by hanging in Lithuania: Does socio-demographic status matter? // Public
health. ISSN 0033-3506. 2006, vol. 120, no. 8. p. 769-775.
78. Stock, C; Kücük, N; Misevičienė, Irena; Guillén-Grima, F; Petkevičienė, Janina;
Aguinaga-Ontoso, I; Krämer, A. Differences in health complaints among university
students from three European countries // Preventive medicine. ISSN 0091-7435.
2003, vol. 37, Issue 6. p. 535-543.
79. Stoupel, Elijiah; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga; Domarkienė,
Stanislava; Radišauskas, Ričardas; Abramson, Eugeny; Israelevich, Peter; Sulkes,
Jacqueline. Three kinds of cosmophysical activity: links to temporal distribution of
deaths and occurrence of acute myocardial infarction // Medical science monitor.
ISSN 1234-1010. 2004, vol. 10, no. 2. p. CR80-4.
80. Stoupel, Elijyah; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga; Starkuvienė,
Skirmantė; Abramson, Evgeny; Israelevich, Peter; Sulkes, Jaqueline. Clinical
cosmobiology: distribution of deaths during 180 months and cosmophysical activity.
The Lithuanian study, 1990–2004 The role of cosmic rays // Medicina. ISSN 1010-
660X. 2007, t. 43, Nr. 10. p. 824-831.
81. Šumskienė, Jolanta; Šumskas, Linas; Petrauskas, Dalius; Kupčinskas, Limas.
Disease-specific health-related quality of life and its determinants in liver cirrhosis
patients in Lithuania // World journal of gastroenterology. ISSN 1007-9327. 2006,
vol. 12, no. 48. p. 7792-7797.
82. Toliušienė, Jolanta; Peičius, Eimantas. Changes in nursing ethics education in
Lithuania // Nursing Ethics: An International Journal for Health Care Professionals.
ISSN 0969-7330. 2007, vol. 14, no. 6. p. 753-757.
83. Vaitkaitienė, Eglė; Makari, Joana; Zaborskis, Apolinaras. Gyvenimo kokybės
samprata ir sveikatos nulemtos vaikų gyvenimo kokybės tyrimai // Medicina. ISSN
1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 9. p. 746-753.
84. Valiukevičienė, Skaidra; Misevičienė, Irena; Gollnick, Harald. The Prevalence of
Common Acquired Melanocytic Nevi and the Relationship With Skin Type
Characteristics and Sun Exposure Among Children in Lithuania // Archives of
dermatology. ISSN 0003-987X. 2005, vol. 141, no. 5. p. 579-586.
85. Vieželienė, Dalė; Rodovičius, Hiliaras; Ivanov, Leonid. Effect of aluminum ions
on the activities of tRNALeu and leucyl-tRNA synthetase in mouse liver in vivo and
in vitro // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 4. p. 28–30.
86. Vieželienė, Dalė; Rodovičius, Hiliaras; Kašauskas, Artūras; Ivanov, Leonid.
Effect of aluminum ions on the activities of mouse liver tRNA leu and leucyl-tRNA
synthetase in vivo // Trace elements and electrolytes. ISSN 0946-2104. 2006, vol. 23,
no. 4. p. 262-265.
87. Vitkauskienė, Astra; Giedraitienė, Agnė; Dudzevičius, Vytis; Sakalauskas,
Raimundas. Klebsiella pneumoniae, gaminančių plataus veikimo beta laktamazes,
išskyrimo ir hospitalinės pneumonijos eigos sąsajos // Medicina. ISSN 1010-660X.
2007, t. 43, Nr. 10. p. 778-783.
88. Vitkauskienė, Astra; Scheuß, S; Sahly, H; Sakalauskas, Raimundas; Dudzevičius,
Vytis. Pseudomonas aeruginosa strains from nosocomial pneumonia are more serum
resistant than P. aeruginosa strains from noninfectious respiratory colonization
processes // Infection. ISSN 0300-8126. 2005, t. 33, no. 5-6. p. 356-361.
89. Zaborskis, Apolinaras; Lenčiauskienė, Ilona. Health Behavior among Lithuania's
Adolescents in Context of European Union // Croatian medical journal. ISSN 0353-
9504. 2006, vol. 47, no. 2. p. 335-343.
90. Zaborskis, Apolinaras; Šumskas, Linas; Maser, Mai; Pudule, Iveta. Trends in
drinking habits among adolescents in the Baltic countries over the period of transition:
HBSC survey results, 1993-2002 // BMC public health [elektroninis išteklius]. ISSN
1471-2458. 2006, vol. 6. p. 67.
91. Zaborskis, Apolinaras; Žemaitienė, Nida; Borup, Ina; Kuntsche, Emmanuel;
Moreno, Carmen. Family joint activities in a cross-national perspective // BMC Public
Health [electronic resource]. ISSN 1471-2458. 2007, vol. 7. p. 94.
92. Žemaitienė, Nida; Zaborskis, Apolinaras. Suicidal tendencies and attitude towards
freedom to choose suicide among Lithuanian schoolchildren: results from three cross-
sectional studies in 1994, 1998, and 2002 // BMC public health [elektroninis
išteklius]. ISSN 1471-2458. 2005, vol. 5, no.1. p. 83.
93. Žitkevičius, Virgilijus; Smalinskienė, Alina; Lesauskaitė, Vaiva; Savickienė,
Nijolė; Savickas, Arūnas; Ryselis, Stanislovas; Kregždytė, Rima; Abdrachmanovas,
Olegas; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid. Influence of Echinacea purpurea (L.)
Moench extract on the toxicity of cadmium // Annals of the New York Academy of
Sciences. ISSN 0077-8923. 2007, vol. 1095, no. 1. p. 585-592.

  III.  Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarpt. duomenų
   bazėse referuojamuose ir kituose periodiniuose leidiniuose (S3, S4 ir P1a)

1.Andrijauskas, Kornelijus; Valius, Leonas. Pirminės sveikatos priežiūros komandos
profilaktinės veiklos įtaka formuojant gyventojų požiūrį į mitybą ir jos pokyčius //
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 7-8. p.
508-515.
2.Aniulienė, Rosita; Nadišauskienė, Rūta Jolanta; Blaževičienė, Aurelija. Paslaugų
kokybė pacienčių ir medikų požiūriu universitetinės ligoninės Moterų konsultacijoje //
Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2006, t. 9, Nr. 3, rugsėjis. p. 170-
177.
3.Armonaitė-Engelmanienė, Rita. Osteoporozės profilaktika // Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 4. p. 269-271.
4.Ašeriškytė, Dovilė; Berškienė, Kristina; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas;
Gargasas, Liudas. Information dimension of the heart function parameters during
stress test // Computers in Cardiology : 32nd Annual Conference on Computers in
Cardiology, Lyon, September 25-28, 2005. New York : IEEE. ISBN 0-7803-9337-6.
p. 491-493. [ISI Proceedings; ISI Proceedings; MEDLINE; IEEE/IEE; INSPEC].
5.Babušytė, Agnė; Šitkauskienė, Brigita; Sakalauskas, Raimundas. Genetinių pokyčių
ypatybės sergant lėtine obstrukcine plaučių liga // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006,
t. 42, Nr. 7. p. 527-535.
6.Bačiulienė, Kristina; Zaborskis, Apolinaras. Požiūris į vaiko sveikatą Jungtinių
Tautų Vaiko teisių konvencijoje // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 8. p.
714-720.
7.Bardauskienė, Sandra; Sendžikaitė, Ernesta; Vitartaitė, Algė; Vainoras, Alfonsas.
Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaita paros metu ir per aerobikos
pratybas // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport.
ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 1 (64). p. 3-9. [Index Copernicus].
8.Basevičienė, Ingrida; Laiškonis, Alvydas Pranas; Šumskas, Linas; Šaferis, Viktoras.
Determinants of early sexual involvement and risk for HIV infection in adolescent
girls // HIV & AIDS review. ISSN 1730-1270. 2005, vol. 4, no. 3. p. 7-12.
9.Basevičienė, Ingrida; Šumskas, Linas. Paauglių merginų kontraceptinių priemonių
naudojimas ir ryšys su užsikrėtimu Chlamydia trachomatis infekcija // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 10. p. 997-1003.
10.   Berškienė, Kristina; Lukoševičius, Arūnas; Navickas, Zenonas; Vainoras,
Alfonsas. Modeling of Long Lasting Functional State of Healthiness Dynamics //
Elektronika ir elektrotechnika=Electronics and electrical engineering=Электроника и
электротехника. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 7(71). p. 73-76. [INSPEC; VINITI].
11.   Bertašienė, Zita; Blužas, Juozas; Braždžionytė, Julija; Vainoras, Alfonsas;
Žaliūnas, Remigijus. Computerised Stress - Test: Usual of New Derivative
Electrocardiographic Variables // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215.
2004, Nr.3(52). p. 63-66. [INSPEC; VINITI].
12.   Bielskutė, Jolita; Zaborskis, Apolinaras. Paauglių polinkis vartoti alkoholinius
gėrimus ir šį poelgį skatinantys veiksniai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41,
Nr. 5. p. 409-417.
13.   Blaževičienė, Aurelija; Kaselienė, Snieguolė. Slaugytojų požiūris į profesinę
veiklą ir su ja susijusius veiksnius // Sveikatos mokslai=Health sciences. ISSN 1392-
6373. 2007, t. 17, Nr. 5 (52). p. 1178-1180.
14.   Blaževičienė, Aurelija; Petrauskienė, Jadvyga; Jakušovaitė, Irayda. Skirtingų
slaugytojų generacijų gyvenimo kokybės įvertinimas Lietuvos apskričių ligoninėse //
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 9. p. 575-
579.
15.   Bubnaitienė, Vilija; Kalėdienė, Ramunė; Kėvalas, Rimantas. Case-control
study of sudden infant death syndrome in Lithuania, 1997-2000 // BMC Pediatrics.
ISSN 1471-2431. 2005, vol. 5, no. 1. p. 41.
16.   Bučiūnienė, Ilona; Blaževičienė, Aurelija; Bliūdžiūtė, Eglė. Health care
reform and job satisfaction of primary health care physicians in Lithuania // BMC
family practice[elektroninis išteklius]. ISSN 1471-2296. 2005, vol. 6, no. 10. p. 10.
17.   Bučiūnienė, Ilona; Petkinis, Jonas; Milašauskienė, Žemyna. Ligoninės
medicinos personalo ir pacientų vertinimai apie medikų ligoninėje teikiamas
paslaugas // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr.3. p. 272-277.
18.   Buinovskienė, Sandra; Levinienė, Giedra; Petrauskienė, Aušra. Pirminės
sveikatos priežiūros specialistų žinių ir veiklos skatinant kūdikių žindymą vertinimas
// Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 1. p. 13-
17.
19.   Burneckienė, Jūratė Marija; Dučinskienė, Danutė; Lukoševičius, Leonardas;
Kašauskas, Aurimas; Kondratas, Donatas Algirdas; Vladičkienė, Jurgita. Medicinos
studentų alkoholinių gėrimų vartojimo ir rūkymo įpročiai // Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 1. p. 18-23.
20.   Darulis, Žilvinas; Gonak, Anton. Sąvartyno gyventojų sveikatos bei ją
lemiančių socialinių ir ekonominių veiksnių vertinimas // Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 1. p. 23-26.
21.   Darulis, Žilvinas; Grabauskas, Vilius Jonas; Valius, Leonas; Ulozienė,
Ingrida. E-sveikata ir šeimos gydytojo praktika. Faktų analizė // Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 6. p. 415-419.
22.   Darulis, Žilvinas; Grabauskas, Vilius Jonas; Valius, Leonas; Ulozienė,
Ingrida. Elektroninė sveikata šeimos gydytojo praktikoje, bandomojo tyrimo
duomenimis // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10,
Nr. 9. p. 551-555.
23.   Darulis, Žilvinas; Grabauskas, Vilius Jonas; Valius, Leonas; Ulozienė,
Ingrida. E-sveikata ir šeimos gydytojo praktika. Faktų analizė // Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 6. p. 415-419.
24.   Dičkutė, Jolanta; Padaiga, Žilvinas; Grabauskas, Vilius-Jonas; Nadišauskienė,
Rūta Jolanta; Basys, Vytautas; Gaižauskienė, Aldona. Maternal socio-economic
factors and the risk of low birth weight in Lithuania // Medicina. ISSN 1010-660X.
2004, t. 40, Nr. 5. p. 475-482.
25.   Dučinskienė, Danutė; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga. Quality of
life among Lithuanian university students // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138.
2003, t. 10, Nr. 2. p. 76-81.
26.   Dučinskienė, Danutė; Vladičkienė, Jurgita; Kalėdienė, Ramunė; Haapala, Irja.
Awareness and practice of patient's rights law in Lithuania : [elektroninis išteklius] //
BMC international health and human rights [elektroninis išteklius]. ISSN 1472-698X.
2006, vol. 6. p. 10.
27.   Dudzevičius, Vytis; Vitkauskienė, Astra; Sakalauskas, Raimundas. Pradinio
antibakterinio gydymo veiksmingumo, klinikinių bei etiologinių veiksnių įtaka
užsitęsusiai sunkios pneumonijos eigai ir baigčiai // Medicina. ISSN 1010-660X.
2003, t. 39, Nr. 3. p. 260-265.
28.   Ekman, Robert; Kaasik, Taie; Villerusa, Anita; Starkuvienė, Skirmantė;
Bangdiwala, Shrikant I. Injury mortality in local communities in Sweden and in the
three Baltic States: implications for prevention // International journal of injury
control and safety promotion. ISSN 1745-7300. 2007, vol. 14, issue 3. p. 153-161.
29.   Garmienė, Asta; Žemaitienė, Nida; Zaborskis, Apolinaras. Tėvų ir vaikų
konfliktai, jų reikšmė vaiko savijautai šeimoje bei priklausomybę sukeliančių
medžiagų vartojimui // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 2(33). p.
32-36.
30.   Gečaitė, Raminta; Starkuvienė, Skirmantė. Profilaktinis darbas pirminės
sveikatos priežiūros įstaigose pacientų požiūriu // Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 6. p. 388-391.
31.   Gerikienė, Vitalija; Petrauskienė, Jadvyga. Bendruomenės slaugytojo vaidmuo
pirminėje sveikatos priežiūroje // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN
1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 9. p. 546-550.
32.   Grabauskas, Vilius Jonas; Misevičienė, Irena; Klumbienė, Jūratė;
Petkevičienė, Janina; Milašauskienė, Žemyna; Plieskienė, Aista; Margevičienė, Lilija.
Lipidų apykaitos sutrikimai tarp Lietuvos kaimiškųjų rajonų gyventojų (CINDI
programa) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 12. p. 1215-1222.
33.   Grabauskas, Vilius Jonas; Petkevičienė, Janina; Klumbienė, Jūratė;
Vaisvalavičius, Vytautas. Antsvorio ir nutukimo dažnio priklausomybė nuo socialinių
bei gyvensenos veiksnių (Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas) //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 12. p. 1223-1230.
34.   Grabauskas, Vilius-Jonas; Peičius, Eimantas; Kaminskas, Raimundas.
Pacientų vaidmuo priimant sveikatos priežiūros sprendimus // Medicina. ISSN 1010-
660X. 2004, t. 40, Nr. 11. p. 1109-1116.
35.   Grabauskas, Vilius-Jonas; Petkevičienė, Janina; Kriaučionienė, Vilma;
Klumbienė, Jūratė. Lietuvos gyventojų sveikatos skirtumai: išsimokslinimas ir
mitybos įpročiai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 9. p. 875-883.
36.   Grabauskas, Vilius-Jonas; Zaborskis, Apolinaras; Klumbienė, Jūratė;
Petkevičienė, Janina; Žemaitienė, Nida. Lietuvos paauglių ir suaugusių žmonių
gyvensenos pokyčiai 1994–2002 metais // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40,
Nr. 9. p. 884-890.
37.   Grinienė, Elvyra; Kačiulytė, Žaneta; Žumbakytė, Renata; Vainoras, Alfonsas.
Functional and mental working abilities for female after physical load // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 9. p. 767-773. [MEDLINE; Index Copernicus].
38.   Gudienė, Vilma; Lignugarienė, Asta; Minevičius, Rolandas. Farmacijos teisės
įtaka Kauno gubernijos vaistininkų monopolio formavimuisi XIX a. // Medicina :
Tarptautinė mokslinė konferencija „Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje“ 2003 m.
lapkričio 21 d. Kaunas. ISSN 1392-3218. 2003, t. 39, pr. 2. p. 160-164.
39.   Gustienė, Olivija; Šlapikas, Rimvydas; Klumbienė, Jūratė; Sakalauskienė,
Giedrė Valdonė; Kubilius, Raimundas; Bagdzevičiūtė, Sigita; Žaliūnas, Remigijus.
Metabolinio sindromo paplitimas tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 10. p. 867-876.
40.   Gustienė, Olivija; Šlapikas, Rimvydas; Klumbienė, Jūratė; Sakalauskienė,
Giedrė Valdonė; Kubilius, Raimundas; Bagdzevičiūtė, Sigita; Žaliūnas, Remigijus.
Metabolinio sindromo paplitimas tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 10. p. 867-876.
41.   Gustienė, Olivija; Šlapikas, Rimvydas; Marcinkevičienė, Jolanta Elena;
Petrauskienė, Irena; Milašauskienė, Žemyna; Griškevičiūtė, Rasa; Plepytė, Julija;
Žaliūnas, Remigijus. Ryšys tarp metabolinio sindromo, endotelio funkcijos, intimos ir
medijos storio bei paciento amžiaus // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr.
10. p. 825-836.
42.   Harro, M; Oja, L; Tekkel, M; Aru, J; Villa, I; Liiv, K; Jurimiae, T; Prättälä,
Ritva; Pudule, Iveta; Klumbienė, Jūratė. Monitoring physical activity in Baltic
countries: the FINBALT study, HBSC and other surveys in young people // Journal of
Public Health. ISSN 0943-1853. 2006, vol. 4, no. 2. p. 103-109.
43.   Hug, Kristina. Therapeutic perspectives of human embryonic stem cell
research versus the moral status of a human embryo – does one have to be
compromised for the other? // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 2. p. 107-
114.
44.   Hug, Kristina. Žmogaus embrionų šaltiniai kamieninių ląstelių tyrimams.
Etinės problemos ir galimi jų sprendimai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41,
Nr. 12. p. 1002-1010.
45.   Ivanov, Leonid; Lesauskaitė, Vaiva; Ivanovienė, Laima; Sadauskienė, Ilona;
Gailevičiūtė, Rasa; Karčiauskaitė, Dovilė; Rodovičius, Hiliaras. Effects of cadmium
ions on the initial stage of translation and the cell death in mouse liver // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 1. p. 47-53.
46.   Ivanovienė, Laima; Sadauskienė, Ilona; Lesauskaitė, Vaiva; Stapulionis,
Romualdas; Ivanov, Leonid. Induction of apoptosis by cadmium chloride in mouse
liver // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 2. p. 42-45.
47.   Ivonaitis, Albinas; Klumbienė, Jūratė. Pacienčių pasitenkinimas paslaugų
kokybe akušerijos stacionaruose // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-
5091. 2006, t. 9, Nr. 1. p. 12-15.
48.   Jakušovaitė, Irayda; Darulis, Žilvinas. Medicinos ir sveikatos priežiūros tikslai
ir vertybės // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 9. p. 825-832.
49.   Janilionis, Vytautas; Janavičiūtė, Edita; Klumbienė, Jūratė; Sakalauskienė,
Giedrė Valdonė. Juvenilinės hipertenzijos prognozavimo modeliai // Lietuvos
matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44. p. 554-558.
50.   Jaruševičienė, Lina; Levasseur, Gwenola. The appropriateness of gatekeeping
in the provision of reproductive health care for adolescents in Lithuania:the general
practice perspective // BMC family practice. ISSN 1471-2296. 2006, vol. 7, no. 16. p.
1-8.
51.   Jaruševičienė, Lina; Valius, Leonas; Baubinienė, Ala; Bumblys, Alfridas;
Narbutas, Jonas; Šiaudikis, Virgilijus. Šeimos gydytojo vaidmuo prižiūrint paauglių
lytinę reprodukcinę sveikatą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose // Lietuvos
bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 3. p. 174-179.
52.   Kajėnienė, Alma; Vainoras, Alfonsas; Žumbakytė, Renata; Berškienė,
Kristina. Kai kurių fiziologinių rodiklių kitimo įvertinimas atsigavimo laikotarpiu po
submaksimalaus fizinio krūvio mėginio // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas =
Education. Physical Training. Sport. ISSN 1392-5644. 2007, Nr. 2 (65). p. 16-22.
[Index Copernicus].
53.   Kajėnienė, Alma; Vainoras, Alfonsas; Žumbakytė, Renata; Navickas,
Zenonas; Gutkovas, Ramūnas. Krepšininkų ir futbolininkų submaksimalaus
veloergometrinio mėginio rodiklių histerezės analizė // Sporto mokslas = Sport
science. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 3 (49). p. 39-42. [Index Copernicus; SPOLIT].
54.   Kalėdienė, Ramunė. Šiuolaikinės sveikatos vadybos svarba Lietuvos sveikatos
sistemos reformos sėkmei // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 9. p. 891-
896.
55.   Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga. Healthy life expectancy – an
important indicator for health policy development in Lithuania // Medicina. ISSN
1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 6. p. 582-588.
56.   Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga. Socio-economic transition,
inequality, and mortality in Lithuania // Economics and human biology. ISSN 1570-
677X. 2004, vol. 2, no. 1. p. 87-95.
57.   Kalėdienė, Ramunė; Šumskas, Linas. Развите на професионалного
обучение по обществено здравеопазване: международният контекст и примерьт
на медицинския университет - Каунас, Литва // Социална медицина. ISSN 1310-
1757. 2005, №3. p. 10-13.
58.   Kalibatas, Julius; Glumbakaitė, Edita; Kanapeckienė, Virginija; Mikutienė,
Dangutė; Valius, Leonas. Stresas šeimos gydytojų ir slaugytojų darbe // Lietuvos
bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 2. p. 102-109.
59.   Kalibatas, Vytenis; Petrauskienė, Jadvyga. Stacionarinio gydymo atvejų
struktūros įvertinimas bendrojo pobūdžio ligoninėse // Medicinos teorija ir praktika.
ISSN 1292-1312. 2005, Nr. 3. p. 154-157.
60.   Kalibatas, Vytenis; Petrauskienė, Jadvyga; Pundzius, Juozas. Evaluating
average expenditures per case in Kaunas University of Medicine Hospital // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 10. p. 1004-1013.
61.   Kaminskas, Raimundas; Peičius, Eimantas. Gydytojo–paciento santykių
sociologiniai ir etiniai aspektai // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. 2005, Nr.
4. p. 62-69.
62.   Kaminskas, Raimundas; Peičius, Eimantas. Telemedicinos vaidmuo tinklinėje
visuomenėje: galimybės, perspektyvos ir etinės problemos // Sveikatos mokslai. ISSN
1392-6373. 2006, t. 16, Nr. 1. p. 89-93.
63.   Kaselienė, Snieguolė; Petrauskienė, Jadvyga. Nėščiųjų teisės į sveikatos
informaciją įgyvendinimo įvertinimas // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.
ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 5. p. 334-339. Khroutski, Konstantin S; Peičius,
Eimantas. Introducing the Emergence-Discourse Method to Philosophy of Medicine
and Bioethics: In Search for Rational Comprehension of Individual Health // Eubios
Journal of Asian and international bioethics (EJAIB). ISSN 1173-2571. 2003, vol. 13,
January. p. 15 - 20.
64.   Kibiša, Raimundas Brunonas; Grūnovas, Albinas; Poderys, Jonas; Kiudelis,
Mindaugas; Kimtys, Algimantas; Grūnovienė, Danguolė. The effect of passive foot
flexion on blood circulation in sports and clinical medicine // Medicina. ISSN 1010-
660X. 2006, t. 42, Nr. 11. p. 932-938. [MEDLINE; Index Copernicus].
65.   Klumbienė, Jūratė; Domarkienė, Stanislava. Cardiovascular epidemiology in
Lithuania // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and
Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian
Heart Association. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 2. p. 68-75.
66.   Klumbienė, Jūratė; Sakalauskienė, Giedrė; Milašauskienė, Žemyna;
Misevičienė, Irena. Role of childhood blood pressure and weight for hypertension in
adults // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and
Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian
Heart Association. ISSN 1648-7966. 2005, vol. 11, no. 1. p. 7-14.
67.   Korsakas, Stasys; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Miškinis, Vytenis;
Ruseckas, Rimtautas; Jurkonis, Vidmantas; Vitartaitė, Algė; Poderys, Jonas. On-line
and off-line ECG and motion activity monitoring system for athletes // Ugdymas.
Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport. ISSN 1392-5644. 2007,
Nr. 3 (66). p. 31-38. [Index Copernicus].
68.   Korsakas, Stasys; Vainoras, Alfonsas; Miškinis, Vytenis; Ruseckas,
Rimtautas; Jurkonis, Vidmantas; Jurkonienė, Rūta; Berškienė, Kristina; Šiupšinskas,
Laimonas; Marozas, Vaidotas. Electrocardiosignals and motion signals telemonitoring
and analysis system for sportsmen // Computers in Cardiology : 32nd Annual
Conference on Computers in Cardiology, Lyon, September 25-28, 2005. New York :
IEEE Computer Society. ISBN 0-7803-9337-6. p. 363-366. [ISI Proceedings;
IEEE/IEE].
69.   Krančiukaitė, Daina; Rastenytė, Daiva. Measurement of quality of life in
stroke patients // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 9. p. 709-716.
70.   Kriaučionienė, Vilma; Petkevičienė, Janina; Klumbienė, Jūratė;
Vaisvalavičius, Vytautas. Ar Lietuvos gyventojai domisi maisto produktų ženklinimo
informacija? // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11,
Nr. 5. p. 329-333.
71.   Kriaučionienė, Vilma; Petkevičienė, Janina; Vaisvalavičius, Vytautas.
Pirminės sveikatos priežiūros specialistų sveikos mitybos patarimai gyventojams //
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 11. p.
704-708.
72.   Krisiukėnienė, Algirda; Šitkauskienė, Brigita; Malakauskas, Kęstutis;
Sakalauskas, Raimundas. Indukuotų skreplių ląstelinės sudėties savybės sergant
alergine ir nealergine astma // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 3. p. 196-
202.
73.   Kubilienė, Daiva; Šumskas, Linas. Sveikatos priežiūros paslaugų poreikio
Alytaus miesto mokyklose vertinimas // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.
ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 3. p. 174-179.
74.   Laskienė, Skaistė; Laskytė, Agnė; Tumelytė, Kristina. Trenerių atsparumo
stresui ypatumai // Sporto mokslas. ISSN 1392-1401. 2005, Nr. 1 (39). p. 8-13.
75.   Laskytė, Agnė; Žemaitienė, Nida; Laskienė, Skaistė. Sąmoningai save
žalojantys vaikai ir paaugliai: Lietuvoje atliktų tyrimų apžvalga // Visuomenės
sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 4(31). p. 38-43.
76.   Lenčiauskienė, Ilona; Zaborskis, Apolinaras. Per didelio mokymosi krūvio
įtaka moksleivių sveikatai // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 3(30).
p. 33-40.
77.   Leonaitė, Aura; Vitartaitė, Algė. Dviejų vidurinių mokyklų 11 - 12 metų vaikų
kūno masės indekso bei santykinės riebalinės masės įtaka širdies ir kraujagyslių
sistemos funkciniams rodikliams // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr.
3(30). p. 46-51. [Index Copernicus].
78.   Leonavičius, Vylius; Plieskis, Mindaugas; Petrauskienė, Jadvyga. Pacientų
pasitenkinimo bendrosios praktikos gydytojo paslaugomis analizė sveikatos modelio
atžvilgiu // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2003, Nr. 1. p. 93-101.
79.   Lignugarienė, Asta. Epilepsijos gydymas ir slauga Lietuvoje nuo XIX amžiaus
antrosios pusės iki 1940 metų // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2005, t. 9,
Nr. 2(24). p. 118-122.
80.   Liubarskienė, Zita Vincentina; Juodrytė, Ida; Jacobsen, Ramunė. Kokią
informaciją teikia šeimos gydytojai apie šalutinį kontraceptikų poveikį moterims? //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 4. p. 340-345.
81.   Liubarskienė, Zita Vincentina; Juodrytė, Ida; Jacobsen, Ramunė. Kokią
informaciją teikia šeimos gydytojai apie šalutinį kontraceptikų poveikį moterims? //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 4. p. 340-345.
82.   Liubarskienė, Zita; Šoliūnienė, Laima; Kilius, Vaidas; Peičius, Eimantas.
Pacientų pasitikėjimas sveikatos priežiūra // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40,
Nr.3. p. 278-285.
83.   Logminienė, Žaneta; Norkus, Antanas; Valius, Leonas. Tiesioginės ir
netiesioginės išlaidos ligoniams, sergantiems cukriniu diabetu // Medicina. ISSN
1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 1. p. 16-26.
84.   Luneckaitė, Žydrūnė; Skorupskienė, Dalia; Šeškevičius, Arvydas.
Onkologinėmis ligomis sergančių pacientų gyvenimo kokybės ir pasitenkinimo
sąsajos paliatyviojoje priežiūroje // Sveikatos mokslai=Health sciences. ISSN 1392-
6373. 2007, t. 17, Nr. 5 (52). p. 1221-1226.
85.   Mačiulaitis, Romaldas; Petrikaitė, Vilma; Aukštakalnienė, Asta; Janušonis,
Tomas. Antimikrobinių vaistų vartojimo įvertinimas ir palyginimas su jų racionalaus
vartojimo rekomendacijomis // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 12. p.
999-1005.
86.   Makari, Joana. Tėvų nuomonė apie sveikatos priežiūros darbuotojų darbo
kokybę gydant ir slaugant onkologinėmis ligomis sergančius vaikus // Lietuvos
bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 9. p. 589-593.
87.   Malakauskas, Kęstutis; Bajoriūnienė, Ieva. Nespecifinis bronchų
hiperreaktyvumas sergant astma ir alerginiu rinitu arba tik astma // Medicina. ISSN
1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 3. p. 237-243.
88.   Malakauskas, Kęstutis; Sakalauskas, Raimundas. Lėtinės obstrukcinės plaučių
ligos diagnostika ir gydymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 2. p. 171-
179.
89.   Malakauskas, Kęstutis; Veryga, Aurelijus; Sakalauskas, Raimundas. Rūkymo
paplitimas tarp viešosios gydymo įstaigos darbuotojų // Medicina. ISSN 1010-660X.
2003, t. 39, Nr. 3. p. 301-306.
90.   Mauricienė, Vilma; Bačiulienė, Kristina. Spine's sagittal plane curves'
coherence with anthropometric parameters in schoolchildren // Ugdymas. Kūno
kultūra. Sportas. ISSN 1392-5644. 2005, Nr. 3 (57). p. 25-29. [Index Copernicus].
91.   Milašauskienė, Žemyna; Juodrytė, Ida; Misevičienė, Irena; Boerma, Wienke;
Rezgienė, Rasa. Pacientų nuomonė apie pirminės sveikatos priežiūros prieinamumą
Šiaulių apskrities pirminės sveikatos priežiūros centruose // Medicina. ISSN 1010-
660X. 2006, t. 42, Nr. 3. p. 231-237.
92.   Misevičienė, Irena; Milašauskienė, Žemyna. Changes of patients’ satisfaction
with the health care services in Lithuanian Health Promoting Hospitals network //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 6. p. 604-609.
93.   Pastavkaitė, Gražina; Petrauskienė, Aušra; Zaborskis, Apolinaras. Jaunesniojo
mokyklinio amžiaus vaikų sveikata ir savijauta mokykloje // Medicinos teorija ir
praktika. ISSN 1292-1312. 2004, Nr.3 (39). p. 209-212.
94.   Peičius, Eimantas; Gefenas, Eugenijus. Patient participation in health care and
medical decision-making: a conceptual review // Engineering economics. ISSN 1392-
2785. 2004, no. 4(39). p. 84-89.
95.   Peičius, Eimantas; Liubarskienė, Zita. Medicininės informacijos poreikis ir jo
tenkinimas pirminėse sveikatos įstaigose, Lietuvos gyventojų požiūriu // Lietuvos
bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 4. p. 250-254.
96.   Petkevičienė, Janina; Klumbienė, Jūratė; Kriaučionienė, Vilma; Šakytė, Edita.
Moterų dalyvavimas gimdos kaklelio vėžio patikroje (Lietuvos suaugusių žmonių
gyvensenos tyrimas) // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2007, t.
10, Nr. 2. p. 128-133.
97.   Petkevičienė, Janina; Kriaučionienė, Vilma. Lietuvos gyventojų daržovių ir
vaisių vartojimo įpročiai // Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. ISSN 0236-
4212. 2005, Nr.24(1). p. 88-97.
98.   Petrauskienė, Aušra; Jurevičiūtė, Sandra. Kauno pradinių klasių moksleivių
mitybos ypatumai // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007,
t. 11, Nr. 1. p. 9-12.
99.   Petrauskienė, Aušra; Matulevičiūtė, Deimantė. Dvyliktų klasių moksleivių
mokymosi krūvio ir dienotvarkės įvertinimas // Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 10. p. 626-630.
100. Petrauskienė, Aušra; Zaborskis, Apolinaras; Pastavkaitė, Gražina. Pirmaklasių
savijauta ir sveikata // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1292-1312. 2004, Nr.3
(39). p. 204-208.
101. Petrauskienė, Jadvyga; Kalėdienė, Ramunė. Lietuvos gyventojų mirtingumo
pokyčiai per pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį // Medicina. ISSN 1010-660X.
2003, t.39, Nr.8. p. 788-796.
102. Petrauskienė, Jadvyga; Kalėdienė, Ramunė; Starkuvienė, Skirmantė.
Savižudybių būdai Lietuvoje ir jų ryšys su demografiniais veiksniais // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 9. p. 905-911.
103. Petrauskienė, Jadvyga; Kalėdienė, Ramunė; Starkuvienė, Skirmantė;
Kaselienė, Snieguolė; Dudzevičius, Juozas Eduardas. Lietuvos gyventojų mirtingumo
nuo pagrindinių priežasčių kritinių pokyčių periodų įvertinimas // Visuomenės
sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 3(30). p. 18-21.
104. Petronytė, Gintarė; Vizbaraitė, Daiva. 14 - 18 metų mokinių mitybos ir fizinio
aktyvumo sąsaja // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 3(30). p. 41-45.
105. Poderys, Jonas; Emeljanovas, Arūnas. Mobilization of cardiovascular function
at onset of dosed aerobic and all-out anaerobic workouts // Ugdymas. Kūno kultūra.
Sportas. ISSN 1392-5644. 2005, Nr. 3 (57). p. 36-41. [Index Copernicus].
106. Radžiūnienė, Rasma. Kaklo darinių vertinimas // Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 4. p. 289-291.
107. Radžiūnienė, Rasma; Urbonas, Gediminas. Gripo diagnostika ir gydymas //
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 2. p. 196-
197.
108. Raitelaitienė, Ramunė; Paunksnis, Alvydas; Ivanov, Leonid; Kurapkienė,
Skaidra. Cukriniu diabetu sergančio žmogaus akies lęšiuko ultragarsiniai ir
biocheminiai tyrimai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 8. p. 641-648.
109. Rodovičius, Hiliaras; Sadauskienė, Ilona; Vieželienė, Dalė; Kašauskas,
Artūras; Ivanov, Leonid.Effects of lead and zinc ions on protein synthesis in mouse
organs in vivo // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 2 (1 priedas). p. 66-69.
110. Rodovičius, Hiliaras; Vieželienė, Dalė; Sadauskienė, Ilona; Valentukonytė,
Sandra; Ivanov, Leonid. The effects of zinc ions on activities of tRNALeu and leucyl-
tRNA synthetase of mice liver // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 10. p.
982-986.
111. Rodovičius, Hiliaras; Vieželienė, Dalė; Stanevičienė, Inga; Sadauskienė,
Ilona; Kašauskas, Artūras; Ivanov, Leonid. Švino jonų poveikis pelių kepenų
tRNRLeu ir leucil-tRNR-sintetazės aktyvumui // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t.
39, Nr. 7. p. 683-688.
112. Smalinskienė, Alina; Gailevičiūtė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Sadauskienė,
Ilona; Abdrachmanovas, Olegas; Ivanov, Leonid.Effects of cadmium and zinc ions on
mitotic activity and protein synthesis in mouse liver // Medicina. ISSN 1010-660X.
2005, t. 41, Nr. 6. p. 506-511.
113. Smalinskienė, Alina; Ryselis, Stanislovas; Abdrachmanovas, Olegas;
Kregždytė, Rima; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid. Investigation of cadmium
concentration after acute intoxication // Metal ions in biology and medicine :
Proceedings of the eighth international symposium on metal ions in biology and
medicine held in the Hungarian Academy of sciences, Budapest, Hungary, Europe, on
May 18-22, 2004 : Huitieme symposium international sur les ions metalliques en
biologie et en medecine Academie des sciences de Hongrie, Budapest, Hongrie,
Europe, 18-22 mai 2004. Paris : John Libbey Eurotext, 2004. ISBN 2-7420-0522-6. p.
320-323. (Experimental studies; VII).
114. Smalinskienė, Alina; Ryselis, Stanislovas; Abdrachmanovas, Olegas;
Kregždytė, Rima; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid. Investigation of cadmium
concentration after acute intoxication // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 2 (1
priedas). p. 113-115.
115. Staikūnienė, Jūratė; Sakalauskas, Raimundas. Žiedadulkių sukelto alerginio
rinito ir bronchų astmos imunologinės savybės bei rizikos veiksniai // Medicina. ISSN
1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 3. p. 244-253.
116. Stankevičiūtė, Vilija; Zaborskis, Apolinaras; Petrauskienė, Aušra;
Valiukevičienė, Skaidra. Odos vėžio profilaktika: vaikų mokymo, kaip saugotis
žalingo saulės poveikio, programa bei jos veiksmingumo įvertinimas // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 4. p. 386-393.
117. Stankūnas, Mindaugas; Lovkytė, Liudvika; Padaiga, Žilvinas. Lietuvos
gydytojų ir rezidentų ketinimų dirbti Europos Sąjungos šalyse tyrimas // Medicina.
ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 1. p. 68-74.
118. Stankūnas, Mindaugas; Starkuvienė, Skirmantė; Kalėdienė, Ramunė;
Kapustinskienė, Violeta. Bedarbių požiūrio į sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę tyrimas // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN
1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 4. p. 245-249.
119. Starkuvienė, Skirmantė; Zaborskis, Apolinaras. Lietuvos moksleivių
nelaimingų atsitikimų ir gyvensenos veiksnių sąsaja // Medicina. ISSN 1010-660X.
2005, t. 41, Nr. 1. p. 73-80.
120. Stock, Christiane; Kucuk, Nazan; Misevičienė, Irena; Petkevičienė, Janina;
Kramer, Alexander. Misperceptions of body shape amongst university students from
Germany and Lithuania // Health education. ISSN 0965-4283. 2004, vol. 104, no. 2.
p. 121.
121. Stoupel, Eliahu; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga; Gaižauskienė,
Aldona; Israelevich, Peter; Abramson, Eugeny; Sulkes, Jacqueline. Monthly number
of newborns and environmental physical activity // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006,
t. 42, Nr. 3. p. 238-241.
122. Stoupel, Eliahu; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga; Starkuvienė,
Skirmantė; Abramson, Eugeny; Israelevich, Peter; Sulkes, Jacqueline. Suicide-
homicide temporal interrelationship, links with other fatalities, and environmental
physical activity // Crisis. ISSN 0227-5910. 2005, vol. 26, no. 2. p. 85-89.
123. Stoupel, Elijiah; Kalėdienė, Ramunė; Petrauskienė, Jadvyga; Israelevich,
Peter; Abramson, Eugeny; Sulkes, Jacqueline. Temporal distribution of death among
oncology patients: environmental links // Journal of basic and clinical physiology and
pharmacology. ISSN 0792-6855. 2003, vol. 14, no. 3. p. 225-233.
124. Stravinskaitė, Kristina; Malakauskas, Kęstutis; Šitkauskienė, Brigita;
Sakalauskas, Raimundas. Perception of dyspnea in asthmatics with normal lung
function // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 9. p. 747-753.
125. Strumylaitė, Loreta; Kregždytė, Rima; Kontrimavičiūtė, Andželė;
Dudzevičius, Juozas; Vaitkaitienė, Eglė; Starkuvienė, Skirmantė. Atmosferos oro
taršos įtaka Kauno miesto vaikų sveikatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39,
Nr. 1. p. 83-89.
126. Strumylaitė, Loreta; Kregždytė, Rima; Vaitkaitienė, Eglė. Pasyvus rūkymas ir
vaikų kvėpavimo sutrikimai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 4. p. 348-
354.
127. Šeškevičienė, Jolanta; Kozlowski, Krzysztof; Jankowski, Jan; Faruga,
Andrzej; Jeroch, Heinz. Erste Untersuchungen mit einem Präparat aus der Pflanze
Sanguinaria Canadensis L. bei Putenküken // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-
2130. 2005, t. 30 (52). p. 88-91.
128. Šimonytė, Sandrita; Čerkašin, Genadij; Plančiūnienė, Rita; Naginienė, Rima;
Ryselis, Stanislovas; Ivanov, Leonid. Influence of cadmium and zinc on the mice
resistance to Listeria monocytogenes infection // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t.
39, Nr. 8. p. 767-772.
129. Šitkauskienė, Brigita; Krisiukėnienė, Algirda; Sakalauskas, Raimundas.
Difficult/Therapy-Resistant Asthma: Pathog-enesis and Possible Relationship with
Tobacco Smoke // Current respiratory medicine reviews. ISSN 1573-398X. 2006, vol.
2, no. 1. p. 67-74.
130. Šumskas, Linas; Zaborskis, Apolinaras. Lietuvos moksleivių alkoholinių
gėrimų vartojimas (1994–2002) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 11. p.
1117-1123.
131. Šumskienė, Jolanta; Kupčinskas, Limas; Pundzius, Juozas; Šumskas, Linas.
Prognostic factors for short and long-term survival in patients selected for liver
transplantation // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 1. p. 23-29.
132. Tytmonas, Giedrius. Padidėjusio kūno masės indekso ir pilvinio nutukimo
įtaka metaboliniam sindromui išsivystyti // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42,
Nr. 2. p. 123-129.
133. Vainoras, Alfonsas; Ašeriškytė, Dovilė; Poderys, Jonas; Navickas, Zenonas.
Fractal dimensions in evaluation of heart function parameters during physical
investagations // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. ISSN 1392-5644. 2005, Nr. 3 (57).
p. 61-66. [Index Copernicus].
134. Vainoras, Alfonsas; Marozas, Vaidotas; Korsakas, Stasys; Gargasas, Liudas;
Šiupšinskas, Laimonas; Miškinis, Vytenis. Cardiological telemonitoring in
rehabilitation and sports medicine // Studies in health technology and informatics.
Vol. 10 ; Transformation of healthcare with information technologies. ISSN 0926-
9630. 2004, vol. 105. p. 121-130. [MEDLINE].
135. Vaisvalavičius, Vytautas; Petkevčienė, Janina; Kriaučionienė, Vilma; Šakytė,
Edita. Antsvorio kontrolės galimybių pirminėje sveikatos priežiūroje vertinimas //
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr.3. p. 166-
170.
136. Vaisvalavičius, Vytautas; Petkevičienė, Janina; Klumbienė, Jūratė. Lietuvos
moterų požiūris į savo kūno svorį ir nutukimo dažnumas // Lietuvos akušerija ir
ginekologija. ISSN 1392-5091. 2006, t. 9, Nr. 2, birželis. p. 92-96.
137. Vaitkevičienė, Vilija; Milčiuvienė, Simona; Zaborskis, Apolinaras. Kauno
miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higiena ir jų tėvų požiūris į vaikų burnos
sveikatą // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 5. p. 247-434.
138. Valius, Leonas. LOPL paūmėjimai // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.
ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 2. p. 128-131, 190-193.
139. Vareikienė, Inga; Malinauskienė, Vilija. Moksleivių mokykloje patiriamo
priekabiavimo, konfliktų, smurto šeimoje ir psichologinės būsenos sąsajos //
Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 1(36). p. 10-15.
140. Vareikienė, Inga; Malinauskienė, Vilija. Priekabiavimo mokykloje, konfliktų
šeimoje ir moksleivių sveikatos sutrikimų sąsajos // Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 4. p. 257-262.
141. Vasiliauskienė, Olga; Šukytė, Auksė. Vaikystės autizmas // Lietuvos
bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 4. p. 292.
142. Vitartaitė, Algė; Poškaitis, Vytautas; Bieliūnas, Vincas Vytautas;
Liachovičius, Ričardas; Plioplys, Liutauras. Skirtingo amžiaus vyrų kūno masės ir jos
komponentų pokyčiai taikant ilgalaikius fizinius pratimus // Ugdymas. Kūno kultūra.
Sportas. ISSN 1392-5644. 2005, Nr. 1 (55). p. 60-65. [Index Copernicus].
143. Vitartaitė, Algė; Šiupšinskas, Laimonas; Bieliūnas, Vincas Vytautas;
Liachovičius, Ričardas; Plioplys, Liutauras; Sendžikaitė, Ernesta; Šauklys, Gerardas.
Kauno medicinos universiteto studenčių fizinio pajėgumo kaita // Ugdymas. Kūno
kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport. ISSN 1392-5644. 2006, Nr.1
(60). p. 84-91. [Index Copernicus].
144. Vitartaitė, Algė; Vainoras, Alfonsas; Sedekerskienė, Virginija; Poderys, Jonas.
Sveikatingumo aerobikos pratybų poveikis 30–40 metų moterų širdies ir kraujagyslių
sistemos funkciniams rodikliams // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 5. p.
451-458. [MEDLINE; Index Copernicus].
145. Vitkauskienė, Astra; Dudzevičius, Vytis; Ryškus, Liutauras; Adukauskienė,
Dalia; Sakalauskas, Raimundas. Klebsiella pneumoniae, gaminančių plataus veikimo
beta laktamazes, išskyrimo iš bronchų sekreto dažnis ir atsparumas antibiotikams //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 4. p. 288-293.
146. Vitkauskienė, Astra; Sakalauskas, Raimundas; Dudzevičius, Vytis.
Antibiotikų poveikis hospitalinės pneumonijos etiologijos tyrimų duomenims //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 3. p. 254-259.
147. Vitkus, Aleksandras; Siudikas, Vytautas. Prof. Eber Landau, the very first
chief of Histology and Embryology Department at the University of Lithuania //
Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 10. p. 919-924.
148. Vizbaraitė, Daiva; Petronytė, Gintarė. Paauglių fizinio aktyvumo kaitos
analizė lyties ir sveikatos aspektu // Sporto mokslas. ISSN 1392-1401. 2005, Nr.
2(40). p. 77-80.
149. Zaborskis, Apolinaras; Cirtautienė, Lina; Žemaitienė, Nida. Moksleivių
patyčios Lietuvos mokyklose 1994–2002 m // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t.
41, Nr.7. p. 614-620.
150. Zaborskis, Apolinaras; Lenčiauskienė, Ilona. Lietuvos mokinių sveikatą
veikiančių gyvensenos veiksnių paplitimas integruojantis į Europos sąjungą //
Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 3(34). p. 26-32.
151. Zaborskis, Apolinaras; Lenčiauskienė, Ilona; Klibavičius, Andrius. Sveikatos
stiprinimas mokykloje ir moksleivių gyvensena // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-
2696. 2005, Nr. 2(29). p. 34-40.
152. Zaborskis, Apolinaras; Petrauskienė, Aušra; Gradeckienė, Svajūnė;
Vaitkaitienė, Eglė; Bartašiūtė, Vilma. Ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoris ir
padidėjęs arterinis kraujospūdis // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, Nr. 12. p.
1200-1207.
153. Zaborskis, Apolinaras; Petronytė, Gintarė; Buitvydaitė, Renata; Lubienė,
Jolita; Monkauskaitė, Alma; Ambrazevičienė, Inga; Kuzmarskienė, Gerda. Lietuvos
vyresniųjų klasių moksleivių mitybos įpročių netolygumai // Visuomenės sveikata.
ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 1(32). p. 40-45.
154. Zaborskis, Apolinaras; Petronytė, Gintarė; Lubienė, Jolita. Moksleivių
nuomonė apie maitinimo paslaugų kokybę bendrojo lavinimo mokyklose //
Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 4(35). p. 5-8.
155. Žemaitienė, Nida; Zaborskis, Apolinaras. Moksleivių įvardijamos savižudiškų
polinkių priežastys // Psichologija : mokslo darbai. ISSN 1392-0359. 2004, t. 29. p.
115-130.
156. Žemaitis, Marius; Rieger, Norman; Fischer, Jürgen Richard; Sakalauskas,
Raimundas; Malakauskas, Kęstutis; Lahm, Harald. Naviką slopinančių metilintų genų
dažnis plaučių vėžiu sergančiųjų kraujo serume bei jų ryšys su klinikinėmis plaučių
vėžio charakteristikomis // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 2. p. 123-131.
157. Žemaitis, Marius; Sakalauskas, Raimundas; Malakauskas, Kęstutis; Muley,
Thomas; Fischer, Jürgen Richard; Lahm, H. Naviko žymenų: citokeratino 19
fragmento, karcinoembrioninio antigeno ir neuronui specifinės enolazės klinikinė ir
prognostinė reikšmė sergant plaučių vėžiu // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41,
Nr. 7. p. 566-576.
158. Žičkutė, Jurgita; Strumylaitė, Loreta; Dregval, Liudmila; Petrauskienė,
Jadvyga; Dudzevičius, Juozas Eduardas; Stratilatovas, Eugenijus. Daržovių bei vaisių
vartojimas ir skrandžio vėžio rizika // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 9.
p. 733-740.
159. Žumbakytė, Renata; Vainoras, Alfonsas; Kajėnienė, Alma; Berškienė,
Kristina; Augutienė, Viktorija. Krepšininkų, futbolininkų ir nesportuojančiųjų
atsigavimo proceso ypatybės po submaksimalaus fizinio krūvio mėginio // Ugdymas.
Kūno kultūra. Sportas=Education. Physical training. Sport. ISSN 1392-5644. 2006,
Nr. 3 (62). p. 59-64. [Index Copernicus].

								
To top