Onderscheid tussen by n6q4b0

VIEWS: 0 PAGES: 22

									Organisatievormen


   Module VI
  Hoofdstuk 2


   Fundament Informatica  1
   ICT voor de tweede fase
    Kenmerken van een
     organisatie
• Een organisatie is een
 samenwerkingsverband tussen mensen
 die een aantal activiteiten uitvoeren om
 vooraf vastgestelde doelen te bereiken.
• Onderscheid tussen:
  • bedrijven (ondernemingen)
  • instellingen


       Fundament Informatica      2
      ICT voor de tweede fase
 Soorten organisaties
Bedrijven           Instellingen
 Bedrijfs-           Niet-economische
 economische          doelen (non-profit).
 doelen.            Sociale, politieke,
 • Voorbeeld:          of ecologische
  garagebedrijf        doelen.
                   • Voorbeeld:
                    verzorgingstehuis       Fundament Informatica             3
      ICT voor de tweede fase
Basisvormen van organisaties
1. Lijnorganisatie
2. Lijn-staforganisatie
3. Matrixorganisatie

Projectorganisatie:
 • tussenvorm
 • tijdelijk
 • uitvoering (grote) projecten
      Fundament Informatica  4
     ICT voor de tweede fase
      Organigram
 Schematische weergave van de
 (hiërarchische) structuur van een
 organisatie.
 Geeft de verhoudingen weer tussen
 diverse functies in een organisatie.
      Fundament Informatica    5
      ICT voor de tweede fase
    Lijnorganisatie (1)
 Mensen:
 • Leidinggevenden (lijnmanagers)
 • Ondergeschikten: uitvoerende medewerkers
 • Duidelijke afbakening van taken en
  bevoegdheden
 Structuur
 • Piramidevorm (lijnmanagers)
 • Hiërarchisch (top-down/bottom-up)
 • Eenvoudig

        Fundament Informatica      6
       ICT voor de tweede fase
Lijnorganisatie (2)
  Fundament Informatica  7
  ICT voor de tweede fase
             Lijnorganisatie
                 voorbeelden
Project Manager rapporteert aan
   een Senior Manager

                           Project Manager rapporteert aan
                              een Groepsmanager               Fundament Informatica                   8
              ICT voor de tweede fase
  Lijn-staforganisatie (1)
 Leidinggevenden worden
 ondersteund door stafdiensten
  • Stafmedewerkers met specialistische
   kennis
  • Voorbeeld: juristen, facilitaire dienst,
   personeelszaken
 Stafdiensten geven advies
 Leidinggevenden nemen beslissing
 en houden eindverantwoordelijkheid
       Fundament Informatica        9
      ICT voor de tweede fase
Lijn-staforganisatie (2)
     stafmedewerkers
   Fundament Informatica  10
   ICT voor de tweede fase
Lijn-staforganisatie
    voorbeelden
              Lijn-staforganisatie
              Het bedrijf dat de Russische onderzeeër
              'De Koersk' boven water heeft gehaald is
              een internationaal werkend bedrijf. Geen
              Nederlandse functie-omschrijvingen dus.
              Bron & copyright:
              www.smit-international.com
  Fundament Informatica                    11
 ICT voor de tweede fase
             Lijn-
             staforganisatie
             De Hogeschool van Amsterdam heeft als
             hoogste baas een College van Bestuur dat
             wordt 'gecontroleerd' door een Raad van
             Toezicht.
             Duidelijk weergegeven zijn hier de
             Stafafdelingen 'Beleid en Ondersteuning'
             en 'Informatietechnologie en
             Voorzieningen'. Onder de laatste valt o.a.
             de ICT-afdeling.
             Bron:
             www.hva.nl
 Fundament Informatica                      12
ICT voor de tweede fase
Lijn-staforganisatie
    voorbeelden

              Lijn-staf
              organisatie
              Ook het Ministerie van
              Defensie heeft een duidelijke
              stafafdeling. Deze bestaat uit
              drie afdelingen met een eigen
              directie en twee aparte
              diensten.
              Bron: www.mindef.nl
  Fundament Informatica               13
 ICT voor de tweede fase
Lijn-staforganisatie
    voorbeelden
  Fundament Informatica  14
 ICT voor de tweede fase
Lijn-staforganisatie
    voorbeelden
              Lijn-staforganisatie
              Over het functioneren van deze
              organisatie zijn de meningen verdeeld.
              Maar er is wel degelijk een
              organisatiestructuur.
              Bron: www.prorail.nl
  Fundament Informatica                    15
 ICT voor de tweede fase
   Matrixorganisatie (1)

 Een medewerker heeft meerdere
 leidinggevenden (superieuren):
 • Hiërarchische chef (operationele chef):
  regelt wat je moet doen.
 • Functionele chef: regelt hoe je iets moet
  doen.
 Verdeling van verantwoordelijkheden
 niet altijd duidelijk


       Fundament Informatica       16
       ICT voor de tweede fase
Matrixorganisatie (2)
   Fundament Informatica  17
  ICT voor de tweede fase
   Projectorganisatie (1)
 Tijdelijke organisatievorm voor het
 uitvoeren van projecten.
 Kenmerken:
 •  Bestaande hiërarchie wordt doorbroken.
 •  Tijdelijk samenwerkingsverband.
 •  Duidelijk omschreven opdracht en tijdpad.
 •  Leden van de projectgroep zijn gelijkwaardig.
 •  Leden worden gekozen op basis van kennis.
        Fundament Informatica       18
        ICT voor de tweede fase
Projectorganisatie (2)

      Stuurgroep   Project Project Project
   groep  groep groep


 Werk  Werk
 groep  groep
   Fundament Informatica  19
   ICT voor de tweede fase
Projectorganisatie
    voorbeelden
              Bron: http://business.vsnl.com
  Fundament Informatica                   20
 ICT voor de tweede fase
Projectorganisatie
    voorbeelden
              Een voorbeeld van een project dat
              uitgevoerd wordt door studenten tijdens
              hun studie aan de Technische Universiteit
              Delft.
              De opdrachtgever heeft via de
              studentprojectleider contact met het
              projectteam. Uiteraard kan de
              opdrachtgever ook direct met de
              teamleden communiceren.
              Omdat de studenten moeten leren is er
              een procesbewaker/coach/coördinator
              van het project. Deze is betrokken bij de
              dagelijkse werkzaamheden van de
              opdrachtgever en de studentprojectleider.
              'Achter' elke student staat een
              expert/coach. Dit is een docent die zowel
              inhoudelijk als procesmatig zijn student
              ondersteunt. Ook deze processen worden
              door de procesbewaker/coach bewaakt.
              Zonodig stuurt de procesbewaker/coach
              bij.

              Bron: http://switch.thrijswijk.nl

  Fundament Informatica                    21
 ICT voor de tweede fase
 Fundament Informatica  22
ICT voor de tweede fase

								
To top