PowerPoint-presentatie - PowerPoint 3 by n6q4b0

VIEWS: 71 PAGES: 54

									 Scripties
2007-2008
Algemene richtlijnen
           DOEL
  - Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek
  - Schriftelijk + mondeling
  - 1 of 2 studenten
  - Scriptie indienen rond 20 mei 2008
  - 2de zittijd: indienen rond 20 augustus
  2008
        BEOORDELING
- 2 juryleden lezen de scriptie + promotor
  / co-promotor
- Schriftelijk + voorstelling + ondervraging
- 2 studenten :
  ‣ Gezamenlijke voorstelling
  ‣ Aparte ondervraging
  ‣ Soms verschillende punten
- Wegingsfactor X 2
         BEGELEIDING
-  Promotor : ZAP lid of post doc
-  Co-promotor :ZAP lid of post doc
-  Begeleider : lid van UGent betrokken bij
  opleiding
-  Co-promotor OF begeleider
-  (Informeel) contract Promotor-Student
-  Geschillen : examencommissie
       GOEDKEURING
- Door examencommissie
- Voorstel student en promotor
- Voorlopige titel: 15 mei 2007 (3 de bachelor)
 indienen
- Abstract
- Definitieve titel 15 december 2007 (Master)
 indienen
- Formulieren van titels kunnen afgehaald
 worden op de website: www.lo-bsw.ugent.be
        ONDERWERP
- Betrekking op de opleiding
- Aansluiting bij optie niet verplicht

        TITEL
- Onderwerp + methodiek
          INHOUD
- literatuurstudie + empirisch onderzoek

         VORM
- Nederlands / spelling
- Inleiding – Methode – Resultaten –
 Discussie
- Sobere lay-out
- Inhoudstafel + samenvatting (300
 woorden)
- Referentielijst volgens tijdschrift
- Tabellen en figuren
- Letterlijk overnemen / plagiaat
- 50 bladzijden
- raadplegingsclausule
Titels Scripties
   Onderzoekseenheid

“Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid”
Validering van een internetvragenlijst

- Een recent ontwikkelde
 computervragenlijst over dagelijkse
 fysieke activiteit werd aangepast voor
 internetgebruik. De internetversie wordt
 gevalideerd gebruik makend van
 accelerometers en hartslagregistratie
      Pedometer studies

- De effectiviteit van de promotie van
fysieke activiteit in een bedrijf met behulp
van pedometers.
- Is het meten van beweging voldoende om
fysieke activiteit te promoten?
 Beweging bij kleuters en jonge kinderen
-Het effect van een bewegingsvriendelijke
speelplaats op de fysieke activiteit van kleuters.
 ‣ effect van speelkoffers
 ‣ effect van belijning
 ‣ effect van de combinatie (belijning en speelkoffers)
 ‣ Het effect van een interventie ter promotie van fysieke
 activiteit tijdens bewegingsonderwijs bij kleuters
  Beweging bij kleuters en jonge kinderen

- Promotie van fysieke activiteit bij 2-4 jarigen
en 6-8 jarigen en hun gezinnen: een
pilootstudie
Beweging en voeding bij kinderen en
adolescenten

-Relatie tussen TV kijken en Internetten en
ongezonde voedings- en bewegingsgewoonten
bij kinderen en jongeren
- Kwalitatief onderzoek naar factoren die jongeren
motiveren of verhinderen om meer te bewegen en
naar de manier waarop jongeren informatie
verwerken met als doel een bewegingsadvies op
maat voor adolescenten te ontwikkelen
Beweging en voeding bij kinderen en
adolescenten
-Kwalitatief onderzoek naar factoren die jongeren motiveren
of verhinderen om minder vet te eten en naar de manier
waarop jongeren informatie verwerken met als doel een
vetadvies op maat voor adolescenten te ontwikkelen
- Ontwikkelen en evalueren van een bottom-up (aanpak
vanuit de leerlingen) versus top-down (aanpak vanuit de
directie) interventie voor het verlagen van de frisdrank
consumptie in het secundair onderwijs
Beweging en voeding bij kinderen en
adolescenten
- Onderzoek naar de invloed van lengte en
persoonlijke relevantie van een op maat gemaakt
bewegingsadvies voor adolescenten op de
appreciatie en effectiviteit van het
bewegingsadvies op maat
- Onderzoek naar de invloed van lengte en
persoonlijke relevantie van een op maat gemaakt
vetadvies voor adolescenten op de appreciatie en
effectiviteit van het vetadvies op maat
De rol van de omgeving in fysieke activiteit

- De relatie tussen de objectieve en
gepercipieerde woonomgeving en fysieke
activiteit bij volwassenen
- Een natuurlijk experiment: effecten van een
verandering in de omgeving op sport en
beweging bij volwassenen
De rol van de omgeving in fysieke activiteit

- Het verschil tussen de gepercipieerde en
de objectieve omgeving bij adolescenten
- De invloed van gepercipieerde en
objectieve omgevingsdeterminanten op de
fysieke activiteit van adolescenten
De rol van de omgeving in fysieke activiteit

- De relatie tussen omgevingsfactoren van fysieke
activiteit en overgewicht bij adolescenten
- De invloed van omgevingsfactoren op de mate
van fysieke activiteit bij 17-18 jarigen
- De relatie tussen omgevingsfactoren van fysieke
activiteit en overgewicht bij 17-18 jarigen
Overgewicht, obesitas en diabetes type 2

- Predictoren van therapiesucces bij obese
jongeren
-Promotie van beweging aan de hand van
pedometers bij patiënten met type 2 diabetes
-Bepaling van de optimale dosis-respons relatie
met betrekking tot fysieke activiteit aan de hand
van pedometers bij patiënten met type 2 diabetes
   Onderzoekseenheid

“Inspanningsfysiologie en Trainingsleer”
Trainingsleer: talentidentificatie in voetbal en
handbal
- Multidisciplinaire toepassing van talent-
identificatie in handbal: maturiteit, morfologische,
fysieke, technische en psychologische parameters
-Maturiteit in jeugdvoetbal: invloed op fysieke en
fysiologische parameters
-Intra-seizoenveranderingen in het fysiek
prestatieprofiel bij jeugdvoetballers
-Het relatief leeftijdseffect in jeugdvoetbal
Trainingsleer: talentidentificatie in voetbal en
handbal
- Fysiologische belasting tijdens small-sided
games en trainingsvormen in voetbal
- De gemiddelde leeftijd van voetballers: een
historisch perspectief
- De gemiddelde leeftijd van wielrenners:
een historische perspectief
- Wedstrijdanalyse in handbal
Inspanningsfysiologie

-Invloed van beta-alanine suppletie op de
inspanningsprestatie tijdens herhaalde
sprints
- De rol van carnosine in de contractiefunctie
van de skeletspier: een NMR studie
- Doorbloeding van inactieve spieren tijdens
lichamelijke inspanning
Inspanningsfysiologie
- Vergelijking van niet-invasieve metingen van
skeletspierdoorbloeding (NIRS en Ultrason
Doppler)
- Effect van spoeling of inname van
koolhydratensportdrank op de tijdritprestatie bij
wielrenners
- De VO2 kinetiek en skeletspierdoorbloeding bij
type 2 diabetici bestudeerd a.d.h.v. niet-invasieve
metingen
Inspanningsfysiologie

-Invloed van training op de VO2 kinetiek en
de skeletspierdoorbloeding bij type 2
diabetici
- Spiervezelrecrutering en spieroxygenatie
tijdens fietsarbeid bij niet-getrainden,
wielrenners en afstandslopers
Onderzoekseenheid

 “Sportmanagement”
Trainersontslag in teamsporten (vb voetbal,
basketbal): kwalitatief onderzoek naar de
strategie van de nieuwe trainer
-Trainersontslag in teamsporten (vb voetbal,
basketbal): kwalitatief onderzoek naar de
persoonlijkheid van de trainer en de relatie
met prestaties
- Leerprocessen bij trainers: how coaches
learn
- Leiderschapsstijlen bij trainers
- Deelname van de vrouw doorheen de
Olympische Spelen
- Sponsoring van een groot sportevenement
(vb de aankomst van de Ronde van Frankrijk
te Gent)
- Scripties ivm sponsoring: Mogelijkheid om
een eigen onderwerp aan te brengen binnen
het gebied sponsoring
  Onderzoekseenheid

“Bewegingseducatie en aangepast
   bewegingsonderwijs”
   Research on Teacher Education
     in Physical Education

- Vergelijkend onderzoek naar de
 verschillen in lesbeoordelingen van
 “sport”-experts, schoolmentoren, en
 beginnende leraren lichamelijke
 opvoeding
- Kwalitatief onderzoek naar de
 toepassing van het nieuwe
 eindtermenreferentiekader in de
 formulering van doelstellingen bij
 leraren lichamelijke opvoeding in de
 schoolpraktijk
- Kwalitatieve en kwantitatieve analyse
 van de diepgang van reflectieverslagen
 in de opleiding lichamelijke opvoeding
- Onderzoek naar de kwaliteit van
 begeleidingsgesprekken door mentoren
 in de stages van studenten lichamelijke
 opvoeding: een inhoudelijke en
 procesgerichte analyse van
 begeleidingsgesprekken
- Onderzoek naar het observatievermogen
 van studenten, beginnende leraren en
 expertleraren bij het kijken naar
 lesgeefgedrag van leraren lichamelijke
 opvoeding
 Onderzoekseenheid

“Grondslagen, geschiedenis en
encyclopedie van de Lichamelijke
  opvoeding en de sport”
-Een studie van de relatie tussen agressie en sport, met als
uitgangspunt een analyse van actualiteitsmappen 1998-
2007 met meningen van journalisten en
eerstejaarsstudenten (of andere ethische invalshoeken
zoals racisme, corruptie, kansenongelijkheid, …)
- Lokale geschiedschrijving van het zwemmen in Oost-
Vlaanderen, met als uitgangspunt een analyse van
studentenwerkstukken gemaakt aan de UGent en de
K.U.Leuven (of een andere sportdiscipline/regio naar keuze)

- Andere, door de student zelf aangebrachte thema’s in de
sfeer van sociaal-culturele, ethisch-filosofische en
historisch-comparatieve studies.
Onderzoekseenheid

  “Bewegingsleer”
Onderzoekslijn motorische controle

- Spatiële en temporele veranderingen tijdens het
leren van het éénhandig balvangen
-Veranderingen in coördinatie tijdens de overgang
van bovenhands naar onderhands vangen
- Planning en bijsturing van het éénhandig vangen
aan verschillende balsnelheden
Onderzoekslijn motorische controle
- Planning en bijsturing van het éénhandig vangen
in intermittente visuele condities
- Statische en dynamische informatie tijdens het
remmen voor een obstakel in een gesimuleerde
verkeerssituatie
-Motorische vaardigheden bij kinderen met
overgewicht
-Fysieke capaciteiten en motorische vaardigheden
bij lagere schoolkinderen
Onderzoekslijn motorisch leren
- 3-3 en 5-5 in basketbal of andere balsport:
onderzoek naar de verschillen en gelijkenissen in
leermogelijkheden
- Impliciet en expliciet leren van
evenwichtsvaardigheden: de rol van aandacht en
stress
- Valideren van VBS (Vragenlijst Beleving voor een
Sportwedstrijd) en SEQ (Sport Emotion
Questionnaire)
Onderzoekslijn biomechanica
- Experimentele studie naar de invloed van het
asisteren of tegenwerken van de dorsiflexoren door
middel van een pneumatisch aangedreven enkel-
voet-orthese op de transities tussen wandelen en
lopen (experimenten mei/juni 2007!)
- Experimentele studie naar de invloed van het
assisteren of tegenwerken van de plantairflexoren
door middel van een pneumatisch aangedreven
enkel-voet-orthese op de transities tussen
wandelen en lopen.
Onderzoekslijn biomechanica
- Beschrijvende studie van de
spatiotemporele realisatie van constante-
snelheid-transities tussen wandelen en lopen
die geïnduceerd worden door progressieve
veranderende assistentie of tegenwerking
van de dorsiflexoren of de plantairflexoren
door middel van een pneumatisch
aangedreven enkel-voet-orthese.
Onderzoekslijn biomechanica
-Onderzoek naar de kinematische en
dynamische realisatie van de plotse
overgang van wandelen naar lopen als
reactie op een visuele stimulus
-Onderzoek naar de invloed van
antropometrie op de spatiotemporele
factoren en de dynamica van de spontane
transitie van wandelen naar lopen
Onderzoekslijn biomechanica
- Onderzoek naar de invloed van het
versnellingsprotocol bij de overgang van
wandelen naar lopen
- Experimenteel onderzoek naar de relatie
tussen de aanloop- en de afstootcondities
en de spronghoogte bij vrouwelijke
hoogspringsters uit de Europese top
(bestaande 3D video-opnames)
Keuzevakken in de Master
-Studenten kiezen voor 6 studiepunten
keuzevakken uit een beperkte lijst
- Studenten uit de afstudeerrichting
sportmanagement hebben geen keuzevakken
-Lijst varieert per afstudeerrichting
-Minimaal 6 studiepunten, maximaal 8
studiepunten te kiezen (1 of 2 keuzevakken)
- Opleidingsonderdelen uit andere majoren (3 de
bachelor) of andere Masters van opleidings L.O.
en Bewegingswetenschappen
- opleidingsonderdelen uit andere opleidingen ter
“verbreding” van de studie (vb. voedingsleer)
- laatste jaar mogelijk om opleidingsonderdelen uit
de oude AILO-opleiding te nemen
Keuze uit:
-Specifieke inspanningsfysiologie en
gezondheidsproblematiek van de competitiesport
-Individu- en groepsgerichte methoden en
technieken voor gedragsbeïnvloeding
-Basisbegrippen moleculaire biologie
-Event- en projectmanagement in de sport
-Onderwijsorganisatie – en beleid
-Marketing
-Ontwikkelings- en gedragsstoornissen:
psychologische diagnostiek
-Aangepaste bewegingsactiviteiten bij
personen met een handicap
-Sportpsychologie en coaching
-Gezondheid en maatschappij
-Voedingsleer
-Inleiding tot ondernemerschap in de sport
-Sportrecht
-Sportgeschiedenis en vergelijkende lichamelijke
opvoeding
-Onderwijs en maatschappij*
-Psychologie en sociologie van de jeugd*
-Pedagogische componenten van het leraarschap*
-Maatschappelijke en wetenschapsfilosofische
analyse van de vakinhouden*
*Opleidingsonderdelen uit AILO-programma
Sportpraktijk in de Master
 Actuele bewegings- en sportactiviteiten
      (12A-uren, 48 B-uren en 24 C-uren)

Studenten kiezen 2 van de voorgestelde disciplines
(telkens 1 jaaruur):
- Actuele dansvormen
- Ropeskipping
- Bewegingsrecreatie
- Vormen van zelfverdediging (enkel in academiejaar 2007-
2008)
- Klimmen (enkel in academiejaar 2007-2008)
Procedure & Timing voor keuzevakken en
sportpraktijk

- Keuzeformulieren (zowel voor keuzevakken
 als voor keuze binnen de sportpraktijk)
 downloaden van www.lo-bsw.ugent.be en
 indienen voor 29/06/07 op het
 studentensecretariaat

								
To top