Den medf�rer nedsat stabilitet af generne og tidlig aldring

Document Sample
Den medf�rer nedsat stabilitet af generne og tidlig aldring Powered By Docstoc
					Aldringen
Medicinsk kompendium, Kap. 14
17. udgave
Ung eller gammel ??
Aldring
Selv  de   mest   forsigtige fremskrivninger  forudsiger,   at
ældrebefolkningen i de kommende år vil vokse til en hidtil uset andel af
den danske befolkning. I den sidste ende er det de ældres fysiske og
intellektuelle funktionsevne, der bestemmer, om ældrebefolkningen vil
blive en byrde eller et potentiale.
I den forbindelse er de afgørende spørgsmål:
• Hvor længe kan menneske leve, og vil levealderen fortsætte med at
stige?
• Er aldringen en mekanisk proces, eller er den påvirkelig og
foranderlig?
• Hvorfor ældes vi så forskellige – hvad kan man selv gøre?
• Vil fremtidens ældre ikke blot leve længere, men også med et bedre
helbred?
• Er det uundgåeligt, at mænd i gennemsnit lever 5-7 år kortere end
kvinder?
Aldringen
Incidensen  af de   hyppigste   og  mest
behandlingskrævende sygdomme såsom cancer og
hjertekar-sygdomme stiger kraftigt med alderen.

Det normale aldersbetinget funktionstab vil også
medføre et betydeligt tab af fysisk styrke f.eks.
muskelstyrken vil halveres fra 50- til 90-års
alderen.
Aldringen
Aldringen er i vid udstrækning er en plastisk og
påvirkelig proces.
Dette er med til at understrege, at diagnostik og
behandling af ældre mennesker kan resultere i en
betydelig forbedring af livskvalitet, samt ofte tillige
give en samfundsmæssig besparelse hvis ældre
forbliver selvhjulpne.
Ældre vil i fremtiden udgøre en stadigt større del af
patienterne i både det primære og det sekundære
sundhedsvæsen.
Biologisk aldringen
Mortalitetsraten (målt som dødsrisiko per år) i
voksenlivet stiger eksponentielt med alderen.

Mortalitetsraten er dog faldet (halveret) til 4 år
gennem de sidste 50 år. Årsagen kan være en øget
adgang til medicinsk behandling, forbedrede
livsvilkår og muligvis psykologiske faktorer.

Dette illustrerer aldringsprocessernes plasticitet.
Biologisk aldringen
Flere har til gengæld langvarige sygdomme men
med færre funktionsindskrænkninger og længere
levetid.

Disse   færre  funktionsindskrænkninger er
foreneligt med tidligere diagnostik og bedre og
tidligere behandling af en række sygdomme.
Hvorfor vi ældes

Der er adskillige teorier om hvorfor vi ældes.

Forskellige dele af aldringsprocesserne kan have
forskellige baggrund, og mange mekanismer kan
spille ind.
Slitageteorien
”Wear and tear” teorien giver en simpel, molekylær forklaring på variationen i
aldringsprocesserne.
Beskadigelser af  immunforsvaret,    DNA-reparationssystemerne    og
cellemembranerne menes at være centrale i aldringsprocesserne.
DNA-mutationer har en særlig betydning, da de spiller en central rolle i
cancerætiologien.
Enkelt-mutationer i DNA repair-gener kan       afstedkomme   tidligere
aldringssygdomme og (ikke alle) aldringstegn.
Werner syndrom skyldes en mutation i et DNA helicase-gen og er en af de mest
undersøgte sygdomme i molekylærbiologisk aldringsforskning. Den medfører
nedsat stabilitet af generne og tidlig aldring, tidlig forekomst af
aldersrelaterede sygdomme og oftest død inden 50-års-alderen.
En anden faktorer for aldringsprocesserne er skadelige metabolisme-
biprodukter, især frie radikaler.
Mutationsakkumulationsteorien


Her er mutationer ophobet gennem menneskets
evolution, fordi der ikke har været selektion mod
mutationer med effekt efter den reproduktive
alder.
Afvejningsteorier
Trade-off-teorier bygger på den antagelse, at gener, der gavner en
tidligt i livet f.eks. i forbindelse med reproduktionen, kan skade en
senere i livet.
Teorien bygger bl.a. på dyr, der lever livet farligt pga. klimaet eller som
bytte, må reproducere sig hurtigt, hvis de skal have en rimelig chance
for at få levedygtigt afkom. For dem er det ikke hensigtsmæssigt at
bruge energi på vedligeholdelses- og reparationssystem, da de
formentlig ikke lever længe nok til at få glæde af det.
Antallet af unger er som regel langt mindre hos de dyrearter, som lever
mindre farligt såsom elefanter, flagermus eller mennesker, end de
hurtigt reproducerende dyrearter.
Der er en meget generel afvejningsteori om balance mellem
forplantning og vedligeholdelse.
Aldersrelateret funktionstab vs.
patologisk funktionstab
Der sker et lineært funktionstab fra 30 til 70 års alderen mht. fysisk og
kognitiv funktion samt organspecifikke variable og immunologiske,
endokrinologiske og regulatoriske funktioner.
Blandt de funktioner, der viser det mest beskedne fald, er CNS-, hjerte-
og nyrevariable.
Blandt funktioner med det kraftigste fald er nogle hormonfunktioner,
gastrointestinale funktioner og termoregulering.
Det midterste gruppe omfatter muskulo-skeletale, respiratoriske og
mange endokrinologiske og immunologiske funktioner.
Meget tyder på at det aldersrelaterede tab fra de 70 og opad sker
hurtigere end lineært.
Sygdomme og aldringsprocesser
Incidensen af de store behandlingskrævende
sygdomsgrupper, såsom hjertekar-sygdomme,
cancer og degenerative lidelser, stiger med alderen.

Det er stadigt et      åbent  spørgsmål i
aldringsforskningen om sygdomme er en del af
aldringsprocesserne eller om sygdomme blot
optræder hyppigere med alderen uden at være en
direkte følge af aldringsprocesserne.
Kan og skal aldring behandles?
Det er vanskeligt at definere hvad der er naturlig aldring og
hvilke aldersrelaterede tab og forandringer der bør
foranledige et behandlingstilbud.

Der er forskellige behandlingstilbud såsom anti-ageing
medicin (fyldt med skuffelser), cataractoperationer,
ledalloplastikker og bedre medicin. Man har ligeledes store
forhåbninger til stamcelleforskning og nanoteknologi i
forbindelse med behandling af aldersrelaterede tab.

I den kliniske hverdag skal de ældre generelt vurderes ud
fra deres præmorbide funktionsevne og generelle status og
ikke blot ud fra deres alder.
De længstlevende
   Jeanne Calment    Christian Mortensen
   21/2 1875 – 4/8 1997  16/8 1882 – 25/4 1998

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:3/9/2012
language:Danish
pages:15