ISPITNA PITANJA ZA PISMENI DIO ISPITA

Document Sample
ISPITNA PITANJA ZA PISMENI DIO ISPITA Powered By Docstoc
					 STRUČNI ISPIT ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE VIŠE I SREDNJE STRUČNE
              SPREME

Pripravnički staž je organizirani oblik stručnog osposobljavanja zdravstvenih radnika za
samostalan rad, koji se obavlja pod nadzorom. Pripravnički staž obavlja se po planu i
programu pripravničkog staža koji su utvrđeni Pravilnikom o pripravničkom stažu i
stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“
broj: 25/00;23/01;55/02;35/06).
Zdravstvena ustanova, za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa završenom
višom i srednjom stručnom spremom je dužna uz prijavu za polaganje stručnog ispita,
kantonalnom ministarstvu zdravstva predati i sljedeće dokumente:

  -  ovjerenu fotokopiju diplome
  -  uredno popunjenu i ovjerenu pripravničku knjižicu
  -  lični zahtjev pripravnika


Stručni ispit se polaže najkasnije šest mjeseci nakon obavljenog pripravničkog staža.
Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita donosi nadležni ministar zdravstva.
O datumu i mjestu polaganja stručnog ispita pripravnik se može informisati putem
oglasne ploče u prostorijama Ministarstva zdravstva TK i putem tel.: 035/282-446 i
035/282-447. Ako je pripravnik spriječen iz opravdanog razloga pristupiti u zakazanom
roku polaganja ispita, dužan je pismeno obavijestiti nadležno ministarstvo zdravstva,
najkasnije tri dana prije početka roka određenog za polaganje ispita. Ukoliko pripravnik
pravovremeno ne obavijesti nadležno ministarstvo zdravstva o razlozima ili je razlog
odsustva neopravdan, smatra se da je ispitu pristupio, te troškovi ponovnog izlaska na
stručni ispit idu na teret pripravnika.
Zdravstveni radnici sa završenom višom i srednjom stručnom spremom stručni ispit
polažu pred ispitnom komisijom nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva.

Stručni ispit se sastoji od opšteg i stručnog dijela:

I Opšti dio ispita (pravni dio) polaže se usmeno, a obuhvata poznavanje:
a) Osnova ustavnog sistema
b) Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju
c) Propisa vezanih za stručno zvanje pripravnika koji polaže stručni ispit
d) Propisa iz oblasti radnih odnosa i penzijsko invalidskog osiguranja
e) Kantonalnih propisa iz oblasti zdravstva

II Stručni dio stručnog ispita se polaže pismeno i usmeno, po zdravstvenim
usmjerenjima pripravnika, navedenih u narednom tekstu - Ispitna pitanja.
   ISPITNA PITANJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
    ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA ZAVRŠENOM VIŠOM I
       SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM
A) STRUČNI DIO STRUČNOG ISPITA PO ZDRAVSTVENIM USMJERENJIMA

I VIŠA STRUČNA SPREMA

1. Viši medicinski tehničar - sestra
1.1. Pitanja za pismeni dio – viši medicinski tehničar - sestra

  1) Osnovne karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva
  2) Evidencije u zdravstvu
  3) Proces zdravstvene njege
  4) Vitalni znaci
  5) Kateterizacija
  6) Obavezna imunizacija
  7) Trijaža unesrećenog
  8) Načini zaustavljanja krvarenja
  9) Postupak kod gubitka svijesti
  10) Načini imobilizacije prijeloma

1.2. Pitanja za usmeni dio stručnog dijela ispita- viši medicinski tehničar – sestra

  1) Zdravstvena njega internističkih bolesnika, objasniti kroz primjer
  2) Zdravstvena njega hiruških bolesnika, objasniti kroz primjer
  3) Zdravstvena njega kod infektivnih bolesti, objasniti kroz primjer
  4) Zdravstvena njega bolesnika u ginekologiji i porodiljstvu, objasniti kroz primjer
  5) Zdravstvena njega u pedijatriji, objasniti kroz primjer
  6) Zdravstvena njega u neurologiji, objasniti kroz primjer
  7) Zdravstvena njega u psihijatriji, objasniti kroz primjer
  8) Zdravstvena njega u onkologiji, objasniti kroz primjer
  9) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – gastroskopija
  10) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – bronhoskopija
  11) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – laparoskopija
  12) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – biopsija jetre
  13) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – biopsija bubrega
  14) Pripreme i postupak s bolesnikom kod endoskopskih pretraga – punkcije
  15) Postupak sa bolesnikom nakon narkoze, praćenje vitalnih funkcija
  16) Intravenska terapija
  17) Specifičnost zdravstvene njege u ratnim uslovima
  18) Uzimanje materijala za dijagnostičke postupke (bris, hemokultura i dr.)
  19) Dijagnostički i terapijski zahvati kod akutnih i hroničnih poremećaja prehrane u
    dječijoj dobi
  20) Rad u jedinici intenzivne njege neuroloških bolesnika
  21) Rad sestre u jedinici intenzivne njege psihijatrijskih bolesnika
  22) Hospis
  23) Ishrana bolesnika starije životne dobi
  24) Ishrana bolesnika u hiruškim disciplinama
  25) Ishrana bolesnika sa dijabetes melitusom
  26) Ishrana bolesnika sa hipertenzijom
  27) Ishrana bolesnika sa ulkusnim oboljenjem
  28) Ishrana bolesnika koji imaju zatvor ili opstipaciju
  29) Ishrana bolesnika koji imaju proliv
  30) Djelatnost patronažne sestre
  31) Zdravstveno vaspitni rad u ambulanti porodične medicine
  32) Izvještaji u službi opšte-porodične medicine
  33) Knjiga narkotika
  34) Sestrinska anamneza
  35) Kućna njega hroničnih bolesnika

PITANJA IZ OPŠTEG DIJELA (PRAVNI DIO) STRUČNOG ISPITA SU NA
KRAJU TEKSTA ZA SVA ZDRAVSTVENA USMJERENJA

2. Viši laboratorijski tehničar
2.1. Pitanja za pismeni dio – viši laboratorijski tehničar

  1) Komplet standardnih pretraga mokraće sa sedimentom
  2) Pretrage želučanog soka (određivanje aciditeta i mliječne kiseline te
    mikroskopske pretrage)
  3) Pretrage stolice (žučne boje, krvi i probavljivosti hrane)
  4) Pretrage krvi i seruma-nabrojati i opisati jednu
  5) Pretrage puktata
  6) Pretrage likvora
  7) Određivanje mokraćne kiseline, kreatinina
  8) Određivanje lipida
  9) Određivanje Fe i Cu
  10) Određivanje K i Na

2.2. Pitanja za usmeni dio – viši laboratorijski tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

2.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Kontrola kvaliteta rad u laboratoriju
  2) Promjene koncentracije glukoze u krvi
  3) DKS
  4) Kontrola sterilizacije
  5) Holesterol i frakcije u krvi
  6) Retikulociti
  7) Priprema pacijenta za uzimanje uzoraka krvi, urina
  8) Elektroforeza poteina seruma
  9) Konstante eritrocita
 10) Skupljanje urina za pretrage
 11) Enzimi u serumu
 12) Eozinofilni granulociti
 13) Greške-slučajne, sistemske, grube
 14) Patološki sediment urina
 15) Određivanje natrija i kalija
 16) Kontrolni serum
 17) Klirens testovi
 18) Željezo i TIBC u krvi
 19) Uzimanje materijala za mikrobiološke pretrage
 20) Antikoagulansi
 21) Određivanje frakcija holesterola
 22) Hranjive podloge
 23) Pregled likvora
 24) Urea i kreatinin u serumu
 25) Hematom, hemoliza i hemokoncentracija
 26) Biohemijske pretrage likvora
 27) Bilirubin u serumu i urinu
 28) Tipovi mikrobiološkog bojenja
 29) Hematurija i hemoglobinurija
 30) Imunoglobulini


2.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
  2) Evidencioni obrasci
  3) Krvarenje, vrste krvarenja prema sredini
  4) Intrahospitalne infekcije
  5) Prevencija intrahospitalnih infekcija
  6) Ulazna vrata infekcije
  7) Hidrične infekcije
  8) Imobilizacija, vrste imobilizacije
  9) Prevencija hidričnih infekcija
  10) Dezinsekcija
  11) Uzorkovanje hrane na terenu
  12) Deratizacija
  13) Uzorkovanje vode na terenu
  14) Sterilizacija, vrste
  15) Dezinfekcija, vrste
  16) Dezificijensi
  17) Davanje inzulina
  18) Znaci smrti
  19) Izlučevine
  20) Postupak reanimacije unesrećenog

2.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

3. Viši radiološki tehničar
3.1. Pitanja za pismeni dio – viši radiološki tehničar

  1) Zaštita bolesnika i osoblja od zračenja
  2) Metode zaštite pacijenata i osoblja od jonizujućeg zračenja
  3) Kontrastna dijagnostika
  4) Priprema bolesnika pri izvođenju kompjuterizovane tomografije abdomena
  5) Priprema bolesnika za izvođenje intravenskih radioloških pretraga

3.2. Pitanja za usmeni dio – viši radiološki tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

3.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Radioterapija
  2) Lokalna aplikacija izotopa
  3) Uloga višeg radiološkog tehničara pri izvođenju kontrastnih radioloških pretraga
  4) Abdominalan dijagnostika
  5) Torakalna dijagnostika
  6) Snimanje kostiju, standardne i specijalne snimke
  7) Nativni snimak abdomena i urotrakta
  8) Mjere zaštite od zračenja
  9) Obrada rendgenskog filma
  10) Kontrasna sredstva za kompjuterizovanu tomografiju
  11) Uloga višeg radiološkog tehničara pri izvođenju dijaskopskih pretraga probavnog
    trakta
  12) Irigoskpija
  13) Irigografija
  14) Bronhografija
  15) Endoskopije

3.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Sterilizacija, vrste i kontola
  2) Evidencije u zdravstvu
  3) Vitalni znaci
  4) Priprema bolesnika za ultrazvučnu dijagnostiku
  5) Trijaža unesrećenog
  6) Načini zaustavljanja krvarenja
  7) Postupak kod gubitka svjesti
  8) Načini imobilizacije prijeloma
  9) Intravenska terapija
  10) Dezinfekcija, vrste

3.3.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

4. Viši sanitarno-ekološki tehničar

4.1. Pitanja za pismeni dio – viši sanitarno-ekološki tehničar

  1) Prijavljivanje zaraznih bolesti
  2) Faktori okoline koji utiču na ljudsko zdravlje
  3) Hidrične infekcije
  4) Alimenatrne toksikoinfekcije
  5) Sanitarni nadzor

4.2. Pitanja za usmeni dio – viši sanitarno-ekološki tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

4.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Vođenje evidencije zaraznih bolesti
  2) Vođenje evidencije kliconoša
  3) Terensko ispitivanje pojave zaraznih bolesti
  4) Nadzor nad osobama zaposlenim u prometu živežnih namirnica
  5) Uzimanje uzoraka za hemijske i mikrobiološke pretrage
  6) Provođenje nadzora nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima
  7) Vršenje nadzora nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari
  8) Ispitivanje životne i radne sredine (zagađenost zraka, buka, prašina, radiološko
    zračenje i dr.)
  9) Dezinfekcija
 10) Deratizacija
 11) Dezinsekcija
 12) Sanitarna inspekcija
 13) Pravila sigurne primjene pesticida, zaštita pri radu
 14) Preparati i oprema koji se koriste za DDD
 15) Pretrage vode i živežnih namirnica
4.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Vogralikov lanac
  2) Sterilizacija, vrste i kontola
  3) Evidencije u zdravstvu
  4) Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
  5) Kalendar imunizacije
  6) Vitalni znaci
  7) Načini zaustavljanja krvarenja
  8) Postupak kod gubitka svjesti
  9) Načini imobilizacije prijeloma
 10) Važnost održavanja lične higijene

4.3.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

5. Viši fizioterapeutski tehničar

5.1. Pitanja za pismeni dio – viši fizioterapeutski tehničar

  1) Kineziterapija
  2) Toplinska terapija
  3) Hidroterapija
  4) Dijatermija
  5) Interferentne struje

5.2. Pitanja za usmeni dio – viši fizioterapeutski tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

5.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji neuroloških bolesnika
  2) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji traumatiziranih bolesnika
  3) Postupci za primjenu ortopedskih pomagala
  4) Vježbe (škola) hodanja
  5) Vježbe kod skolioza i ostalih deformiteta
  6) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji reumatskih bolesnika
  7) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji srčanih bolesnika
  8) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji dijabetičara
  9) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji respiratornih bolesnika
 10) Primjena kineziterapijskih postupaka u rehabilitaciji osoba sa vaskularnim
    bolestima
 11) Hidroterapija
 12) Krioterapija
 13) Parafinoterapija
 14) Masaža
 15) Elektroterapija

5.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Vitalni znaci
  2) Postupak kod gubitka svjesti
  3) Trijaža unesrećenog
  4) Evidencije u zdravstvu
  5) Sterilizacija, vrste i kontola
  6) Načini imobilizacije prijeloma
  7) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
  8) Dezinfekcija, vrste
  9) Opekotine i stupnjevi opekotina
 10) Primjena načela asepse i antisepse

5.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja


II SREDNJA STRUČNA SPREMA

1. Medicinske sestre-tehničari
1.1. Pitanja za pismeni dio – medicinske sestre - tehničari

  1) Prijem bolesnika u bolnicu
  2) Primopredaja dužnosti
  3) Proces zdravstvene njege
  4) Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
  5) Planiranje zdravstvene njege
  6) Provođenje zdravstvene njege
  7) Evaluacija zdravstvene njege
  8) Važnost održavanja lične higijene
  9) Održavanje lične higijene nepokretnih bolesnika
  10) Dekubitus
  11) Zadaci medicinske sestre u sprečavanju dekubitusa
  12) Zadaci medicinske sestre i postupci sa bolesnikom koji ima dekubitus
  13) Zadaci medicinske sestre pri sprečavanju tromboflebitisa
  14) Sterilizacija
  15) Intravenska primjena lijeka
  16) Transfuzija krvi
  17) Njega umirućeg bolesnika
  18) Postupak sa umrlim
  19) Vitalni znaci
  20) Preoperativna priprema bolesnika
  21) Postoperativna njega bolesnika
  22) Vještačka ishrana (nazogastrična sonda,gastrostoma,rektalna hranljiva klizma)
  23) Organizacija posjete bolesnicima
  24) Priprema bolesnika za rektoskopiju
  25) Ekg-tehnika uzimanja
  26) Zdravstvena njega komatoznog bolesnika
  27) Priprema bolesnika i bolesničke sobe
  28) Klizma
  29) Kateterizacija
  30) Inzulin i način aplikacije

1.2. Pitanja za usmeni dio stručnog dijela ispita- medicinske sestre - tehničari

  1) Sterilizacija, vrste
  2) Sterilizacija, kontrola
  3) Uloga medicinskog tehničara kod sterilizacije
  4) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
  5) Krvarenje, vrste krvarenja prema sredini
  6) Uloga medicinara kod zaustavljanja krvarenja
  7) Intrahospitalne infekcije
  8) Prevencija intrahospitalnih infekcija
  9) Uloga medicinara u prevenciji intrahospitalnih infekcija
  10) Ulazna vrata infekcije
  11) Hidrične infekcije
  12) Prevencija hidričnih infekcija
  13) Postupak sa bolesnikom oboljelim od hidrične infekcije
  14) Imobilizacija, vrste imobilizacije
  15) Uloga medicinara pri imobilizaciji
  16) Dezinfekcija, vrste
  17) Dezinsekcija
  18) Deratizacija
  19) Dezinficijensi
  20) Uzorkovanje hrane na terenu
  21) Uzorkovanje vode na terenu
  22) Porodična medicina-definicija, sestrinski proces u porodičnoj medicini
  23) Rad medicinara u ambulanti opšte medicine
  24) Rad medicinara na recepciji porodične medicine
  25) Rad medicinara u intervenciji porodične medicine
  26) Edukaciona uloga medicinara u timu porodične medicine
  27) Tim porodične medicine
  28) Znaci smrti
  29) Postupak sa lešom umrlog
  30) Promjena donjeg čaršafa kod nepokretnog pacijenta
  31) Uloga medicinara kod transfuzije
  32) Transfuzija, krvni ćelijski elementi
  33) Lumbalna punkcija, uloga medicinara
34) Pleuralna punkcija, uloga medicinara
35) Davanje inzulina
36) Diabetes melitus, liječenje
37) Uloga medicinara u edukaciji pacijenta oboljelog od dijabetes melitusa
38) Uloga medicinara prilikom prijema bolesnika u bolnicu
39) Uloga medicinara prilikom dolaska pacijenta u ambulantu
40) Uloga medicinara u bolesničkoj sobi bolnice
41) Evidencioni obrasci
42) Prevencija akutnih alergijskih reakcija
43) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove
44) Uloga patronažne sestre u patronaži
45) Izvještaji patronažne službe
46) Klizma za čišćenje-postupak medicinara
47) Izdavanje, aplikacija i čuvanje narkotika
48) Knjiga narkotika
49) Vitalna statisitika
50) Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
51) Ishrana i njega bubrežnih bolesnika
52) Ishrana i njega srčanih bolesnika
53) Ishrana bolesnika koji boluju od hipertenzije
54) Ishrana i njega šećeraša
55) Priprema bolesnika ua ultrazvučnu dijagnostiku
56) Priprema bolesnika za CT
57) Izlučevine
58) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije
59) Uloga medicinara u preoperativnoj pripremi pacijenta
60) Uloga medicinara u postoperativnoj njezi pacijenta
61) Krvni pritisak kao vitalni znak
62) Tjelesna temperatura kao vitalni znak
63) Puls kao vitalni znak
64) Respiracije kao vitalni znak
65) Postupak reanimacije unesrećenog
66) Organizacija rada u stanici hitne medicinske pomoći
67) Uloga medicinara u timu hitne medicinske pomoći
68) Prijelomi i vrste
69) Uloga medicinara u zbrinjavanju prijeloma
70) Načini imobilizacije
71) Uzimanje krvi za dijagnostičke pretrage
72) Uzimanje urina za dijagnostičke pretrage
73) Uzimanje stolice za dijagnostičke pretrage
74) Uzimanje brisa nosa i grla
75) Uzimanje brisa rane
76) Kompresivni zavoj
77) Endemija
78) Epidemija
79) Pandemija
  80) Uloga medicinara u ispiranju vanjskog zvukovoda
  81) Kateterizacija mokraćne bešike
  82) Dekubitusi, znaci dekubitusa
  83) Predilekciona mjesta na tijelu za nastanak dekubitusa, prevencija
  84) Liječenje dekubitusa
  85) Načini mjerenja tjelesne temperature
  86) Čuvanje sterilnog materijala
  87) Podjela hranljivih materija
  88) Važnost proteina za organizam
  89) Važnost ugljenih hidrata za organizam
  90) Važnost masnoća za organizam
  91) Značaj pregleda urina
  92) Značaj pregleda stolice
  93) Postupak sa psihotično nemirnim bolesnikom
  94) Podjela vitamina
  95) Zdravstveno vaspitni rad u ambulanti porodične medicine
  96) Opekotine i stupnjevi opekotina
  97) Uloga medicinara u liječenju opekotina
  98) Njega bolesnika oboljelog od žutice
  99) Njega bolesnika oboljelog od meningitisa
 100) Njega bolesnika oboljelog od kolitisa
 101) Simptomi i znaci trovanja hranom, uzročnici
 102) Uloga medicinara kod trovanja hranom
 103) Patronažna dokumentacija
 104) Načini primjene lijekova
 105) Primjena načela asepse i antisepse

Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

2. Akušerska sestra
2.1. Pitanja za pismeni dio – akušerska sestra

  1) Medicinska dokumentacija u akušerstvu
  2) Načela asepse i antisepse
  3) Obrada trudnice
  4) Prijem rodilje u rađaonicu
  5) Načini davanja terapije
  6) Priprema bolesnice na operaciju
  7) Priprema trudnice za pregled
  8) Patronažna posjeta, uloga sestre

2.2. Pitanja za usmeni dio – akušerska sestra

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela
2.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Dijagnoza trudnoće
  2) Antenatalna zaštita
  3) Trudnička obrada
  4) UZ kontrola u trudnoći
  5) EPH gestoze
  6) Eklampsija
  7) Promjene u trudnoći
  8) Ishrana u trudnoći
  9) Higijena u trudnoći
 10) Dojenje i priprema za dojenje
 11) Prednosti dojenja
 12) Porođaj
 13) Prvo porođajno doba
 14) Drugo porođajno doba
 15) Treće porođajno doba
 16) Četvrto porođajno doba
 17) Anemija u trudnoći
 18) Lijekovi u trudnoći
 19) Spontani pobačaj
 20) Prvi pregled u trudnoći
 21) Rano okrivanje genetskih anomalija
 22) Prijevremeni porođaj
 23) Placenta previja
 24) Ablacija placente
 25) Blizanačka trudnoća
 26) IVF
 27) Psihofizička priprema za porođaj
 28) Njega i higijena porodilje
 29) Građa karlice
 30) Građa genitalnih organa žene
 31) Menstrualni ciklus
 32) Poremećaji menstrualnog ciklusa
 33) Upalne bolesti male karlice
 34) Amenorea
 35) Bolesti vulve i vagine
 36) Rano otkrivanje Ca grlića materice
 37) Kolposkopija
 38) Papa test
 39) Rano okrivanje malignih bolesti
 40) Endometrioza
 41) Planiranje porodice
 42) Vrste kontracepcije
 43) Hormonska oralna kontracepcija
 44) UZ u ginekologiji
 45) Priprema pacijentice za UZ pregled
 46) Priprema pacijentice za kolposkopiju
 47) Priprema pacijentice za ginekološki pregled
 48) Miomi
 49) Perimenopauza
 50) Menopauza
 51) Namjerni prekid trudnoće
 52) Spad i prolaps uterusa

2.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Respiracija kao vitalni znak
  2) Načini imobilizacije
  3) Uloga medicinara u posoperativnoj njezi bolesnika
  4) Prijelomi, vrste
  5) Kompresivni zavoj
  6) Liječenje dekubitusa
  7) Evidencioni obrasci
  8) Sterilizacija, vrste
  9) Ulazna vrata infekcije
 10) Krvarenje, vrste kravrenja prema sredini
 11) Postupak reanimacije unesrećenog
 12) Značaj pregleda urina
 13) Intrahospitalne infekcije
 14) Opekotine i stupnjevi opekotina
 15) Postupak s lešom umrlog
 16) Dezificijensi
 17) Znaci smrti
 18) Izlučevine
 19) Priprema bolesnika za CT
 20) Migracije i zdravstveni problemi vezano za migracije
 21) Uloga medicinara u timu hitne medicinske pomoći
 22) Uloga medicinara pri imobilizaciji
 23) Promjena donjeg čaršafa kod nepokretnog pacijenta
 24) Gordonov trijas
 25) Kateterizacija mokraćne bešike
 26) Priprema bolesnika za UZ dijagnostiku
 27) Liječenje dekubitusa
 28) Uloga medicinara prilikom dolaska pacijenta u bolnicu
 29) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove

2.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja
3. Pedijatrijska sestra
3.1. Pitanja za pismeni dio – pedijatrijska sestra

  1) Medicinska domumentacija u pedijatriji
  2) Kalendar vakcinacije
  3) Uloga patronažne sestre u pedijatriji
  4) Ishrana dojenčeta
  5) Priprema dojenčeta za pregled

3.2. Pitanja za usmeni dio – pedijatrijska sestra

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

3.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Podjela razvojne dobi
  2) Faktori rasta
  3) Pubertet, karakteristike, rani i kasni pubertet
  4) Poremećaji metabolizma vode, elektrolita i acidobazne ravnoteže
  5) Dehidracija, klinički znaci i način zbrinjavanja pacijenata
  6) Rahitis i profilaksa rahitisa
  7) Ishrana zdravog djeteta u prvoj godini života
  8) Prirodna ishrana i njene prednosti nad vještačkom ishranom
  9) Tehnike dojenja i prvi podoj
 10) Kontraindikacije za dojenje
 11) Vještačka ishrana i dijetalna ishrana djeteta
 12) Infekcije pupka i obrada pupka
 13) Procjena vitalnosti novorođenčata (Apgar score)
 14) Poremaćaji disanja novorođenčeta i njega respiratorno ugroženog djeteta
 15) Fiziološka žutica u novorođenčeta
 16) Patološke žutice u djece
 17) Njega djeteta u inkubatoru
 18) Konvulzije u djece
 19) Prevencija dječijih zaraznih bolesti, kalendar vakcinacije
 20) Poremećaji ishrane djeteta (vrste poremaćaja, prevencija)
 21) Prolivi u dječijem uzrastu
 22) Povraćanje u dječijoj dobi
 23) Kontrola i praćenje vitalnih funkcija u djece u Odjeljenima intenzivne njege
 24) Bronhitis i astma u djece, primjena inhalatorne terapije
 25) Klinički znaci dijabetične ketoacidoze
 26) Klinički znaci hipoglikemije u djeteta
 27) Ishrana djece oboljele od dijabetesa
 28) Inzulin i njegova primjena
 29) Akutni laringitis u djece, klinički znaci i sestrinska trijaža pacijenata
 30) Osnovni principi zaštite djece ometene u razvoju, djece s posebnim potrebama
3.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Vitalna statistika
  2) Sterilizacija, kontrola
  3) Davanje inzulina
  4) Evidencioni obrasci
  5) Intrahospitalne infekcije
  6) Znaci smrti
  7) Prijelomi i vrste
  8) Puls kao vitalni znak
  9) Opekotine i stupnjevi opekotina
 10) Tjelesna temperatura kao vitalni znak
 11) Uloga medicinara u postoperativnoj njezi pacijenta
 12) Podjela vitamina
 13) Sterilizacija, vrste
 14) Izlučevine
 15) Dezinfekcija, vrste
 16) Krvarenje, vrste kravrenja prema sredini
 17) Ishrana i njega bubrežnih bolesnika
 18) Primjena asepse i antisepse
 19) Uloga medicinara pri imobilizaciji
 20) Podjela hranjivih materija
 21) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove

3.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

4. Laboratorijski tehničar
4.1. Pitanja za pismeni dio – laboratorijski tehničar

  1) Pretrage krvi i seruma
  2) Pretrage urina
  3) Pretrage stolice
  4) Pretrage likvora
  5) Pretrage punktata

4.2. Pitanja za usmeni dio – laboratorijski tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

4.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Uzimanje uzoraka krvi i njihovo centrifugiranje
  2) Glukoza u krvi i urinu
  3) Sediment urina
  4) Kontrola sterilizacije
  5) Analiza urina
  6) Urea u krvi
  7) Priprema pacijenta za uzimanje uzoraka krvi, urina
  8) Fizikalni pregled urina
  9) Fibrinogen
 10) Puna krv, serum, plazma
 11) Pregled urina test-trakom
 12) Lipidi u krvi
 13) Tehnike uzimanja kapilarne krvi
 14) Krvna slika
 15) Mikrobiološke pretrage urina
 16) Kontrolni serum
 17) Sedimentacija eritrocita
 18) Kvalitativna analiza urina
 19) Uzimanje materijala za mikrobiološke pretrage
 20) Bijela krvna loza
 21) Holesterol i triglicerid
 22) Hranjive podloge
 23) Crvena krvna loza
 24) Proteinogram
 25) Hematom, hemoliza i hemokoncentracija
 26) Makroskopski pregled likvora
 27) Vrste hranjivih podloga
 28) Metode bojenja mikroorganizama
 29) Hematurija i hemoglobinurija
 30) DKS

4.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije
  2) Prijelomi i vrste
  3) Načini imobilizacije
  4) Uzimanje krvi za dijagnostičke pretrage
  5) Uzimanje urina za dijagnostičke pretrage
  6) Endemija
  7) Epidemija
  8) Opekotine i stupnjevi opekotina
  9) Podjela vitamina
 10) Značaj pregleda stolice
 11) Važnost masnoća u organizmu
 12) Načini mjerenja tjelesne temperature
 13) Značaj pregleda urina
 14) Primjena načela asepse i antisepse
 15) Pandemija
 16) Načini primjene lijekova
 17) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
 18) Uzimanje brisa nosa i grla
 19) Uzimanje brisa rane
 20) Sterilizacija, vrste

4.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

5. Sanitarno-ekološki tehničar
5.1. Pitanja za pismeni dio – sanitarno-ekološki tehničar

  1) Evidencija zaraznih bolesti
  2) Prijavljivanje zaraznih bolesti
  3) Imunizacija
  4) Terensko ispitivanje pojave zaraznih bolesti
  5) Vođenje evidencije kliconoša

5.2. Pitanja za usmeni dio – sanitarno-ekološki tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

5.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Hidrične infekcije
  2) Alimentarne toksikoinfekcije
  3) Dezinfekcija
  4) Dezinsekcija
  5) Deratizacija
  6) Kalendar imunizacije
  7) Uzimanje uzoraka za hemijske pretrage
  8) Uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage
  9) Nadzor nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima
 10) Nadzor nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari
 11) Propisi za nadzor nad osobama zaposlenim u prometu živežnih namirnica
 12) Ispitivanje zagađenosti zraka
 13) Sanitarna inspekcija
 14) Hladni i topli lanac
 15) Vitalna statistika

5.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Epidemija
  2) Pandemija
  3) Endemija
  4) Evidencije u zdravstvu
  5) Vogralikov lanac
  6) Gordonov trijas
  7) Sterilizacija, vrste i kontrola
  8) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije
  9) Važnost održavanja lične higijene
 10) Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

5.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

6. Fizioterapeutski tehničar
6.1. Pitanja za pismeni dio – fizioterapeutski tehničar

  1) Hidroterapija, nabrojati metode i jednu opisati
  2) Krioterapija, nabrojati metode i jednu opisati
  3) Parafinoterapija, nabrojati metode i jednu opisati
  4) Masaža, nabrojati metode i jednu opisati
  5) Elektroterapija, nabrojati metode i jednu opisati

6.2. Pitanja za usmeni dio – fizioterapeutski tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

6.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Kineziterapijski postupci kod oštećenja perifernih živaca
  2) Kineziterapijski postupci kod progresivne mišićne distrofije
  3) Kineziterapijski postupci kod multiple skleroze
  4) Kineziterapijski postupci kod Parkinsonovog sindroma
  5) Kineziterapijski postupci kod cerebrovaskularnog inzulta-hemiplegija
  6) Kineziterapijski postupci kod djece sa cerebralnom paralizom (Vojta, Kabat, Bobat)
  7) Testovi aktivnosti svakodnevnog života neuroloških bolesnika
  8) Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji bolesnika sa ozljedama lokomotornog
   sistema (rani postupak i postupak u kasnijoj fazi)
  9) Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji bolesnika sa ozljedama glave
 10) Kineziterapijski postupci u rehabilitaciji bolesnika sa ozljedama kralježnične
    moždine (paraplegije, tetraplegije)
 11) Vježbe kod lošeg držanja tijela i deformacija kralježnice
 12) Vježbe za ravna stopala
 13) Škola hodanja – način učenja hodanja osoba sa amputacijama
 14) Postupci za primjenu ortopedskih pomagala
 15) Kineziterapijski postupci kod reumatoidnog artritisa
 16) Kineziterapijski postupci kod ankilozatnog spondilitisa
 17) Kineziterapijski postupci kod degenerativnih bolesti kralježnice i zglobova
 18) Kineziterapijski postupci kod infarkta miokarda
 19) Vježbe disanja i drenaže kod plućnih bolesnika i bolesti dišnih puteva
 20) Galvanizacija
 21) Iontoforeza
 22) Dijadinamske struje
 23) Interferentne struje
 24) Dijatermija
 25) Terapijski ultrazvuk – ultrasonoforeza
 26) Elektrostimulacijska terapija – funkcionalno električno podraživanje
 27) Transkutana električna živčana stimulacija (TENS)
 28) Magnetoterapija
 29) Parafinoterapija
 30) Krioterapija (kriomasaža, kriooblozi, raspršivači sa isparavanjem)
 31) Infracrveno zračenje
 32) Ultraljubičasto zračenje
 33) Sjedeće kupke (Hauffeove kupke, Hubbardov tank)
 34) Podvodna masaža ili hiromasaža (Škotski tuševi)
 35) Tretman u terapijskom bazenu, sauna
 36) Manuelna masaža


6.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Primjena načela asepse i antisepse
  2) Simptomi i znaci trovanja hranom, uzročnici
  3) Dekubitusi, znaci dekubitusa
  4) Evidencioni obrasci
  5) Puls kao vitalni znak
  6) Imobilizacija, vrste imobilizacije
  7) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
  8) Tjelesna temperatura kao vitalni znak
  9) Postupak reanimacije unesrećenog
 10) Migracije i zdravstveni problemi vezani za migracije
 11) Respiracija kao vitalni znak
 12) Intrahospitalne infekcije
 13) Vitalna statistika
 14) Predilekciona mjesta na tijelu za nastanak dekubitusa, prevencija
 15) Epidemija
 16) Postupak reanimacije unesrećenog
 17) Sterilizacija, vrste
 18) Krvarenja, vrste krvarenja prema sredini
 19) Pandemija
 20) Endemija

6.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja
7. Zubni tehničar
7.1. Pitanja za pismeni dio – zubni tehničar

  1) Osnovne karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva
  2) Obavezna imunizacija
  3) Evidencije u zdravstvu
  4) Krvarenje, načini zaustavljanja krvarenja (u stomatologiji)
  5) Postupak kod gubitka svijesti

7.2. Pitanja za usmeni dio – zubni tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

7.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Vrsta i izrada radnih modela
  2) Specijalna pravila postave zuba u totalnim protezama
  3) Faze izrade fasetiranog mosta
  4) Podjela zubnih proteza
  5) Zaštita rubova funkcionalnog otiska
  6) Odnos tijela mosta prema sluznici i sidrima
  7) Funkcionalni otisak
  8) Reparatura protezne baze
  9) Redosljed faza u izradi totalnih proteza
 10) Podjela krunica (navlaka)
 11) Izrada individualne kašike za totalnu protezu
 12) Vrste kašika za otisak
 13) Dodatak zuba u protezu
 14) Opšta pravila postave zuba u totalnu protezu
 15) Izbor vještačkih zuba za postavu
 16) Vrste kukica i njihov značaj
 17) Podlaganje totalnih proteza
 18) Anatomski otisak
 19) Postavljane prednjih i bočnih zuba u totalnim protezama
 20) Krilni most (apendiks)

7.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Dezinfekcija, vrste
  2) Vogralikov lanac
  3) Sterilizacija, vrste
  4) Intrahospitalne infekcije
  5) Deratizacija
  6) Evidencioni obrasci
  7) Imobilizacija, vrste imobilizacije
  8) Gordonov trijas
  9) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
 10) Epidemija
 11) Pandemija
 12) Prijelomi i vrste
 13) Primjena načela asepse i antisepse
 14) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove

7.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja


8. Stomatološka sestra
8.1. Pitanja za pismeni dio – stomatološka sestra

  1) Osnovne karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva
  2) Obavezna imunizacija
  3) Evidencije u zdravstvu
  4) Krvarenje, načini zaustavljanja krvarenja (u stomatologiji)
  5) Postupak kod gubitka svijesti

8.2. Pitanja za usmeni dio – stomatološka sestra

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

8.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Organizacija rada stomatološke službe
  2) Način rada u stomatološkom-rentgen kabinetu
  3) Način rada u odjeljenju za protetiku
  4) Način rada odjeljenja za bolesti zuba i usta
  5) Amalgam i njegova upotreba
  6) Pulpiti, vrste punjenja-uloga sestre
  7) Instrumenti za pregled-održavanje
  8) Fluorizacija zuba
  9) Plombiranje, priprema-uloga sestre
 10) Gangrena-zadaci sestre
 11) Kliješta za ekstrakciju i poluge-održavanje
 12) Alginati – priprema za otiske
 13) Vrste kašika za otiske i njihovo održavanje
 14) Anatomski otisak – rad sestre
 15) Gips u protetici-vrste i rad sestre
8.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Dezinfekcija
  2) Sterilizacija instrumenata
  3) Zdravstveno prosvjećivanje u školama
  4) Intrahospitalne infekcije
  5) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove
  6) Zaštita osoblja od zaraznih bolesti
  7) Vogralikov lanac
  8) Primjena načela asepse i antisepse
  9) Epidemija
 10) Evidencioni obrasci
 11) Putevi prenošenja i širenja zaraze
 12) Protivepidemijske mjere
 13) Zaustavljanje krvarenja-tamponada
 14) Ulazna vrata uzročnika u organizam

8.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

9. Farmaceutski tehničar
9.1. Pitanja za pismeni dio – farmaceutski tehničar

  1) Organizacija rada u apoteci, dužnost farmaceutskog tehničara
  2) Vođenje rokovnika lijekova
  3) Vođenje laboratorijskog dnevnika
  4) Evidencije u zdravstvu
  5) Administrativni poslovi u apoteci – zadaci tehničara

9.2. Pitanja za usmeni dio – farmaceutski tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

9.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Lijekovi i vrste lijekova
  2) Ispitivanje lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava
  3) Apoteka, namjena, prostor i oprema
  4) Farmakopeja
  5) Prostor, oprema i organizacija rada u galenskom laboratoriju
  6) Doze i doziranje lijekova
  7) Recept
  8) Pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa
  9) Izbor ambalaže za izrađene lijekove
 10) Sterilizacija i postupci sterilizacije
 11) Paste
 12) Čajevi
 13) Farmaceutsko- tehnološke operacije
 14) Voda u izradi farmaceutskih preparata
 15) 3% hidrogen peroksid, izrada i upotreba
 16) Rastvori
 17) Aromatične vode
 18) Kapi za oči – oculoguttae
 19) Infuzi – infusa
 20) Ljekovite masti i podloga za njihovu izradu
 21) Ricinusovo ulje, djelovanje i upotreba
 22) Prašci za posipanje – conspergentia
 23) 1% rivanol, priprema i upotreba
 24) Podijeljeni prašci
 25) Knjige koje se vode u apoteci
 26) Destilacija
 27) Infuzione otopine
 28) Eterična ulja
 29) Tečni puderi- pastae aquosae
 30) Izdavanje lijekova na recept

9.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Podjela hranjivih materija
  2) Čuvanje sterilnog materijala
  3) Dezinfekcija
  4) Načini zaustavljanja krvarenja
  5) Dezificijensi
  6) Prijelomi i vrste prijeloma
  7) Sterilizacija, kontrola
  8) Izdavanje, aplikacija i čuvanje narkotika
  9) Intrahospitalne infekcije
 10) Uloga ugljikohidrata u organizmu
 11) Podjela vitamina
 12) Tjelesna temperatura kao vitalni znak
 13) Važnost masti za organizam
 14) Postupak reanimacije unesrećenog
 15) Imobilizacija, vrste imobilizacije
 16) Važnost proteina za organizam
 17) Prijelomi i vrste
 18) Krvarenje, vrste krvarenja prema sredini
 19) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
 20) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove

9.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja
10. Psiho-gerijatrijska sestra-tehničar
10.1. Pitanja za pismeni dio – psiho-gerijatrijska sestra-tehničar

  1) Prijem bolesnika u bolnicu
  2) Primopredaja dužnosti
  3) Proces zdravstvene njege
  4) Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
  5) Planiranje zdravstvene njege
  6) Provođenje zdravstvene njege
  7) Evaluacija zdravstvene njege
  8) Važnost održavanja lične higijene
  9) Održavanje lične higijene nepokretnih bolesnika
  10) Dekubitus
  11) Zadaci medicinske sestre u sprečavanju dekubitusa
  12) Zadaci medicinske sestre i postupci sa bolesnikom koji ima dekubitus
  13) Zadaci medicinske sestre pri sprečavanju tromboflebitisa
  14) Sterilizacija
  15) Intravenska primjena lijeka
  16) Transfuzija krvi
  17) Njega umirućeg bolesnika
  18) Postupak sa umrlim
  19) Vitalni znaci
  20) Preoperativna priprema bolesnika
  21) Postoperativna njega bolesnika
  22) Vještačka ishrana (nazogastrična sonda,gastrostoma,rektalna hranljiva klizma)
  23) Organizacija posjete bolesnicima
  24) Priprema bolesnika za rektoskopiju
  25) Ekg-tehnika uzimanja
  26) Zdravstvena njega komatoznog bolesnika
  27) Priprema bolesnika i bolesničke sobe
  28) Klizma
  29) Kateterizacija
  30) Inzulin i način aplikacije

10.2. Pitanja za usmeni dio – psiho-gerijatrijska sestra-tehničar

Usmeni dio stručnog dijela ispita se sastoji iz specijalnog i opšteg(medicinskog)dijela

10.2.1. Specijalni dio stručnog dijela ispita

  1) Diabetes melitus, liječenje
  2) Uloga medicinara u edukaciji pacijenta oboljelog od dijabetes melitusa
  3) Kateterizacija mokraćne bešike
  4) Dekubitusi, znaci dekubitusa
  5) Predilekciona mjesta na tijelu za nastanak dekubitusa, prevencija
  6) Liječenje dekubitusa
  7) Postupak sa psihotično nemirnim bolesnikom
  8) Depresija, uloga sestre kod oboljelih od depresije
  9) Šizofrenija, uloga sestre kod oboljelih od šizofrenije
 10) Opisati odnos psihički bolesnik i zdravstveni radnik-sestra
 11) Grupna terapija
 12) Zdravstvena njega bolesnika sa ICV-om
 13) Zdravstvena njega bolesnika sa epilepsijom
 14) Parkinsonova bolest
 15) Demencija
 16) Njega pacijenata sa paraplegijom
 17) Njega pacijenata sa hemiplegijom
 18) Njega pacijenata sa kvadriplegijom
 19) Njega pacijenata sa opekotinama
 20) Njega reumatičnih bolesnika
 21) Njega pacijanata poslije prijeloma kičme
 22) Njega pacijenata sa lumboišijalgijom
 23) Kućna njega starih i izmemoglih
 24) Ishrana osoba treće životne dobi
 25) Hospis
 26) Uloga patronažne sestre u zaštiti starih i nemoćnih
 27) Zbrinjavanje starih i nemoćnih, socijalno ugroženih
 28) Zdravstveno odgojni rad sa pacijentima
 29) Rad u ambulanti porodične medicine
 30) Načini-putevi unosa lijekova u organizam
 31) Definicija gerijatrije
 32) Psihološke promjene kod starijih
 33) Najčešće bolesti lica treće životne dobi
 34) Njega kardiovaskularnih bolesnika
 35) Njega pacijenata sa oboljenjima respiratornig sistema
 36) Njega bolesnika sa oboljenjima probavnog sistema
 37) Njega bolesnika sa oboljenjima lokomotornog sistema
 38) Njega bolesnika sa poremećajem metabolizma
 39) Najčešće bolesti sluha i vida u trećoj životnoj dobi
 40) Najčešće bolesti urogenitalnog trakta starijih osoba i njega istih

10.2.2. Opšti (medicinski) dio stručnog dijela ispita

  1) Sterilizacija, vrste
  2) Sterilizacija, kontrola
  3) Uloga medicinskog tehničara kod sterilizacije
  4) Krvarenje, vrste krvarenja prema vrsti krvnog suda
  5) Krvarenje, vrste krvarenja prema sredini
  6) Uloga medicinara kod zaustavljanja krvarenja
  7) Intrahospitalne infekcije
  8) Prevencija intrahospitalnih infekcija
 9) Uloga medicinara u prevenciji intrahospitalnih infekcija
10) Ulazna vrata infekcije
11) Dezinfekcija, vrste
12) Dezinsekcija
13) Deratizacija
14) Dezinficijensi
15) Znaci smrti
16) Postupak sa lešom umrlog
17) Promjena donjeg čaršafa kod nepokretnog pacijenta
18) Davanje inzulina
19) Izlučevine
20) Postupak reanimacije unesrećenog
21) Uloga medicinara prilikom prijema bolesnika u bolnicu
22) Uloga medicinara prilikom dolaska pacijenta u ambulantu
23) Uloga medicinara u bolesničkoj sobi bolnice
24) Znaci, simptomi, terapija alergije na lijekove
25) Klizma za čišćenje-postupak medicinara
26) Ishrana i njega bubrežnih bolesnika
27) Ishrana i njega srčanih bolesnika
28) Ishrana bolesnika koji boluju od hipertenzije
29) Ishrana i njega šećeraša
30) Priprema bolesnika ua ultrazvučnu dijagnostiku
31) Priprema bolesnika za CT
32) Krvni pritisak kao vitalni znak
33) Tjelesna temperatura kao vitalni znak
34) Puls kao vitalni znak
35) Respiracije kao vitalni znak
36) Kompresivni zavoj
37) Prijelomi i vrste
38) Uloga medicinara u zbrinjavanju prijeloma
39) Načini imobilizacije
40) Uzimanje krvi za dijagnostičke pretrage
41) Uzimanje urina za dijagnostičke pretrage
42) Uzimanje stolice za dijagnostičke pretrage
43) Uzimanje brisa nosa i grla
44) Uzimanje brisa rane
45) Endemija
46) Epidemija
47) Pandemija
48) Načini mjerenja tjelesne temperature
49) Čuvanje sterilnog materijala
50) Podjela hranljivih materija
51) Važnost proteina za organizam
52) Važnost ugljenih hidrata za organizam
53) Važnost masnoća za organizam
54) Značaj pregleda urina
  55) Značaj pregleda stolice
  56) Podjela vitamina
  57) Opekotine i stupnjevi opekotina
  58) Uloga medicinara u liječenju opekotina
  59) Načini primjene lijekova
  60) Primjena načela asepse i antisepse

10.2.3. Pitanja iz opšteg dijela (pravni dio) stručnog ispita su na kraju teksta za sva
zdravstvena usmjerenja

B) OPŠTI DIO STRUČNOG ISPITA (PRAVNI DIO) ZA SVA ZDRAVSTVENA
USMJERENJA, VIŠE I SREDNJE STRUČNE SPREME

Osnove ustavnog uređenja

  1. Dejtonski sporazum
  2. Definicija Ustava i Ustavni sistem u BiH
  3. Struktura vlasti u BiH
  4. Ljudska prava i osnovne slobode po Ustavu BiH
  5. Izvršna vlast u BiH
  6. Ustav Federacije BiH, uspostava Federacije i sastav
  7. Koja pitanja su utvrđena Ustavom Federacije BiH
  8. Struktura Federalne vlasti
  9. Sudska vlast Federacije – sudovi u Federaciji
  10. Struktura kantonalne vlasti
  11. Općinska vlast

Zakon o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH», broj: 30/97, 7/02 i
70/08)

  1. Zdravstveno osiguranje – pojam i vrste (član 1. i 2.)
  2. Na kojim načelima se zasniva zdravstveno osiguranje (član 6.)
  3. Koja lica se smatraju članovima porodice osiguranika (član 20.)
  4. Do koje godine djeca osiguranika imaju pravo na zdravstveno osiguranje (član
   22.)
  5. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 31.)
  6. Ko može ostvariti pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 53.)
  7. Iz kojih izvora se osiguravaju sredstva za finansiranje prava iz obaveznog
   zdravstvenog osiguranja (član 80.)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
(«Službene novine FBiH», broj: 29/98,40/00,32/01,61/02,73/05,59/06)

  1. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (član 2. i 3.)
  2. Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju (član 30.)
  3. Uslovi za sticanje prava na invalidsku penziju (član 52.)
  4. Koja lica mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju (član 60.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine FBiH», broj:29/97)

  1. Zdravstvena zaštita građana – pojam (član 1.)
  2. Zdravstvena djelatnost – podjela (član 6.)
  3. Načela zdravstvene zaštite (član 10. do15.)
  4. Ko obavlja zdravstvenu djelatnost na području Federacije (član 35.)
  5. Organi upravljanja i rukovođenja u zdravstvenim ustanovama (član 50, 51.)
  6. Statut zdravstvene ustanove (član 57.)
  7. Dom zdravlja (član 59.)
  8. Apoteka (član 64.)
  9. Šta obuhvata bolnička djelatnost (član 70.)
  10. Podjela bolnica po namjeni (član 71.)
  11. Organizacija rada i radno vrijeme u zdravstvenim ustanovama (član 96.)
  12. Zdravstveni radnici, pojam (član 101.)
  13. Odobrenje za samostalan rad zdravstvenih radnika (član 107.)

Zakon o radu («Službene novine FBiH», broj: 43/99, 33/20 i29/03)

  1. Zasnivanje radnog odnosa (član 2.)
  2. Poslodavac, zaposlenik - pojam (član 3. i 4.)
  3. Ugovor o radu na određeno vrijeme (član 19.)
  4. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (član 19.)
  5. Sadržaj ugovora o radu (član 21.)
  6. Prijem pripravnika (član 26.)
  7. Volonterski rad (član 27.)
  8. Radno vrijeme (puno i nepuno) (član 29. i 30.)
  9. Skraćeno radno vrijeme (član 31.)
  10. Prekovremeni rad (član 32.)
  11. Noćni rad maloljetnih zaposlenika (član 36.)
  12. Odmori (član 37, 38, 39)
  13. Godišnji odmori (član 41. do 45.)
  14. Plaćeno odsustvo (član 46.)
  15. Neplaćeno odsustvo (član 47.)
  16. Zaštita žena i materinstva (član 52. do 63.)
  17. Plaće (član 68. do 71.)
  18. Naknada plaće (član 72.)
  19. Način prestanka ugovora o radu (član 86.)
  20. Otkaz ugovora o radu (član 87. do 91.)
  21. Forma otkaza ugovora o radu (član 94.)
  22. Trajanje otkaznog roka (član 95.)
  23. Zaštita prava iz radnog odnosa (član 103.)
  24. Pravilnik o radu (član 107.)
  25. Radna knjižica (član 133. i 134.)
  26. Privremeni i povremeni poslovi (član 136. i 137.)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:364
posted:3/8/2012
language:Serbo-Croatian
pages:28