39. Artet 10

Document Sample
39. Artet 10 Powered By Docstoc
					ERIK BOTIME
                                                         PLANI MËSIMOR
Rr. “Kont Urani”, Nr. 25                                                   Artet
Tel./Fax: +355 4 2220645                                      (Muzika, Teatri, Vallëzimi, Arti pamor)
Cel.: +355 69 20 63 228
E-mail: erikbotime@mail.com

 Artet është strukturuar në katër lëndë: muzika, teatri, vallëzimi dhe teatri pamor. Pjesa e përgjithshme për të gjitha këto lëndë është pjesa e estetikës. Ajo do të
 zhvillohet si një lëndë e përbashkët për të katër lëndët, meqenëse çështjet e vendosura si kërkesë për studim janë të njëjta, duke veçuar vetëm specifikën e tyre.
 Orët e estetikës do të realizohen në mënyrë të përbashkët për të dyja lëndët, që do të përzgjidhen nga mësuesit për të trajtuar në vitin mësimor. Pra, orët e
 mbledhura për të dyja lëndët e përzgjedhura janë 10 orë, nga të cilat 8 orë mund të përdoren për shpjegimin e kuptimit të përgjithshëm të estetikës për të gjitha
 artet dhe 2 orët e mbetura (përkatësisht nga 1 orë për secilën lëndë të zgjedhur) sipas specifikave estetike të lëndës së përzgjedhur. Për këtë arsye numërimi te linja
 e dytë fillon me numrin 6 pasi 5 orët për secilën lëndë janë ezauruar te estetika e përgjithshme, dhe pjesa e estetikës specifike për secilën lëndë është 1 orë.

 Muzika, teatri, vallëzimi dhe teatri pamor në gjimnaz studiohen në 54 orë mësimore, përkatësisht në 3 semestra me nga 1 orë në javë.
                                  Muzika: 54 javë x 1 orë = 54 orë
                                  Teatri: 54 javë x 1 orë = 54 orë
                                 Vallëzimi: 54 javë x 1 orë = 54 orë
                                 Arti pamor: 54 javë x 1 orë = 54 orë
               Pjesa e muzikës është e shoqëruar me CD-në përkatëse, që përmban pjesët muzikore të vendosura në libër.

 Nr.    Linja    Objektivat                                      Tema                      Orët
  1.  Linja 1    - Të përkufizojnë termin “estetikë”.                         ESTETIKA DHE DETYRAT E SAJ           1
             - Të shpjegojnë dy llojet e njohjes së njeriut: atë mbi veten dhe mbi botën.
             - Të analizojnë detyrat e estetikës.
 2   Estetika e   -Të dinë ç’është arti                                Ç’ËSHTË ARTI?                  1
     arteve     -Të shpjegojnë raportin e termit “art” në jetën e përditshme me kuptimin specifik
             të tij.
      8 orë     • Të shpjegojnë termin “kënaqësi estetike”, “vlerësim estetik”, “vëmendje
             estetike”, “distancë estetike”.
             • Të dallojnë në një vepër arti cilësitë estetike të saj.
 3           • Të tregojnë vështirësitë në përkufizimin e së bukurës në një vepër arti.      PROBLEMI I SË BUKURËS              1
             • Të shpjegojnë konceptin e së bukurës në një vepër arti.
 4           • Të tregojnë rolin e autorit në një vepër arti.                   AUTORI DHE VEPRA                 1
             • Të analizojnë një vepër, duke u nisur edhe nga kushtet historiko-sociale, në të
             cilat ka jetuar autori.
             • Të interpretojnë përkufizimin e veprës artistike sipas Tatarkieviçit.
             • Të shpjegojnë se çfarë e bën një krijim, vepër arti.

                                                                                      1
5         • Të dinë ç’është estetika për lexuesin dhe spektatorin.              ESTETIKA PËR LEXUESIN DHE   1
         • Të shpjegojnë rolin e lexuesit dhe spektatorit në një vepër arti.         SPEKTATORIN
         • Të argumentojnë parimin e horizontit të pritjes.
6         • Të njihen me estetikën në lashtësi.                        NJË HISTORI E SHKURTËR E   1
         • Të analizojnë gjykimet e Platonit dhe Aristotelit mbi estetikën.         MENDIMIT ESTETIK
7         •Të njihen me konceptin e estetikës në Mesjetë dhe në Rilindje.           MESJETA, RILINDJA DHE     1
         • Të tregojnë arritjet dhe të veçantat e çdo periudhe.               ILUMINIZMI
8         • Të njihen me themelimin e estetikës klasike.                   ESTETIKA KLASIKE DHE AJO   1
         • Të tregojnë mendimin e Kantit, Hegelit mbi estetikën.               MODERNE
         • Të dinë kur lindi estetika moderne dhe cilat janë karakteristikat e saj.
         • Të argumentojnë cilët ishin faktorët që ndikuan në lindjen e estetikës moderne.
                                  Muzika
5         • Të tregojnë lidhjen e estetikës me muzikën.                    ESTETIKA DHE MUZIKA      1
         • Të shpjegojnë elementet estetike në muzikë.
6   Linja 2   • Të dinë ç’është muzika.                              MUZIKA            1
         • Të shpjegojnë funksionet e muzikës.
         • Të analizoni mjetet shprehëse të muzikës, si: melodia, harmonia, ritmi etj.
7  Elementet  • Të dinë ç’është forma muzikore.                          FORMAT MUZIKORE DHE      1
    dhe    • Të shpjegojnë formën muzikore apo periudhën.                   RËNDËSIA E TYRE
   parimet e  • Të analizojnë format muzikore në një vepër konkrete.
8         • Të njohin format e rondosë dhe gjinitë muzikore.                 FORMA E RONDOSË DHE GJINITË  1
   muzikës   • Të analizojnë format e rondosë në një pjesë muzikore.               MUZIKORE
9   4 orë   • Të njihen me format muzikore komplekse.                      FORMAT MUZIKORE KOMPLEKSE   1
         • Të shpjegojnë formën e sonatës si një nga format më komplekse muzikore.
         • Të analizojnë strukturën e formës së sonatës.
10  Linja 3   • Të njihen me parimet e domosdoshme për analizën e veprave të artit.         PARIME TË DOMOSDOSHME NË  1
         • Të tregojnë se cilat janë gjinitë dhe format muzikore në jetën e përditshme.   ANALIZËN
         • Të analizojnë format e vogla muzikore.                      E VEPRAVE MUZIKORE
11  Procese të  • Të analizojnë dhe komentojnë dy kompozime muzikore të kohës sonë.         KOMENTE TË LIRA MBI DY    2
12  realizmit  • Të shpjegojnë raportin midis muzikës klasike dhe muzikës së lehtë në jetën e   KOMPOZIME
   muzikor   përditshme.                                     MUZIKORE
13        • Të njihen me komponentët kryesorë të një vepre skenike.              KOMPONENTËT KRYESORË TË NJË
         • Të shpjegojnë rolin e secilit komponent, duke e ilustruar me shembujt përkatës.  VEPRE SKENIKE
    6 orë   • Të analizojnë komponentët e një vepre operistike.
14        • Të njihen me momentet e veçanta nëpërmjet të cilave kalon dëgjimi me       ANALIZA E FORMAVE TË MËDHA  2
15        vëmendje i një vepre koncertale.                          KONCERTALE
         • Të analizojnë elementet e një vepre të madhe koncertale.
16  Linja 4   • Të tregojnë nga e ka origjinën muzika.                      MUZIKA NË BOTËN ANTIKE    1
         • Të shpjegojnë zhvillimin e muzikës antike egjiptiane, mesopotame dhe hebreje.
                                                                    2
         • Të përshkruajnë kulturën muzikore në Greqinë e Vjetër.
17        • Të njihen me kulturën muzikore në Mesjetë.                     ZHVILLIMI I MUZIKËS NË MESJETË  1
   Historia e  • Të shpjegojnë se ç’janë këngët gregoriane dhe ç’ndikim patën në zhvillimin e
   muzikës,   muzikës.
   bota dhe   • Të analizojnë faktorët që çuan në lindjen e shkrimit muzikor.
18  shoqëria   • Të njihen me zhvillimin e muzikës në periudhën e Rilindjes.            RILINDJA EVROPIANE DHE MUZIKA  1
         • Të shpjegojnë zhvillimin e polifonisë dhe të formave të reja muzikore laike.
         • Të analizojnë shkollat e muzikës polifonike dhe përfaqësuesit e tyre.
19  28 orë   • Të njihen me lindjen e operës në shek. XVII.                    LINDJA DHE ZHVILLIMI I OPERËS  1
         • Të shpjegojnë efektet që pati në muzikë lindja e operës.              NË SHEK. XVII
         • Të përshkruajnë zhvillimin e operës në Evropë gjatë shek. XVII.
20        • Të njihen me zhvillimin e muzikës barok dhe muzikën instrumentale në shek.     BAROKU DHE MUZIKA        1
         XVI-XVIII.                                      INSTRUMENTALE NË SHEK. XVII-
         • Të përshkruajnë elementet e muzikës për instrumentet në tastierë dhe muzikën    XVIII
         për ansambël instrumental dhe për violinë solo.
21        • Të njihen me lindjen e operës në shek. XVII.                    MUZIKA GJERMANE NË SHEK. XVII-  1
         • Të shpjegojnë efektet që pati në muzikë lindja e operës.              XVIII. BAH DHE HENDEL
         • Të përshkruajnë zhvillimin e operës në Evropë gjatë shek. XVII.
22        • Të njihen me muzikën në gjysmën e dytë të shek. XVIII               MUZIKA NË GJYSMËN E DYTË TË   1
         .• Të përshkruajnë kushtet në të cilat u zhvillua muzika klasike           SHEK. XVIII. KLASICIZMI
         • Të tregojnë karakteristikat e muzikës së Hajdenit dhe Moxartit.
23        • Të njihen me jetën dhe veprën e Bethovenit.                    LUDVIG VAN BETHOVEN (1770-    1
         • Të tregojnë periudhën në të cilën ai jetoi e veproi dhe të rejat që solli në    1827)
         muzikë.
24        • Të tregojnë zhvillimin e muzikës në periudhën e romantizmit.            ROMANTIZMI MUZIKOR        1
         • Të përshkruajnë veçoritë e muzikës së kësaj periudhe si edhe prirjet e saj.
25        • Të njihen me këngën lirike romantike.                       KËNGA LIRIKE ROMANTIKE      1
         • Të tregojnë karakteristikat e jetës dhe veprimtarisë muzikore të dy
         kompozitorëve të mëdhenj: Franc Shubert dhe Robert Shuman
26        • Të njihen me zhvillimin e muzikës pianistike ne shek. XIX.             ZHVILLIMI I MUZIKËS PIANISTIKE  1
         • Të përmendin përfaqësuesit kryesorë të muzikës pianistike të shek. XIX dhe të   NË SHEKULLIN XIX
         tregoni se çfarë të rejash sollën në fushën e tyre.
27        • Të tregojnë kushtet në të cilat lindi dhe u zhvillua muzika sinfonike e shekXIX.  MUZIKA SIMFONIKE E SHEKULLIT   1
         • Të analizojnë periudhën në të cilën jetuan dhe krijuan përfaqësuesit e muzikës   XIX
         sinfonike të shek. XIX.
28        • Të njihen me zhvillimin e operës në shek. XIX.                   OPERA NË SHEKULLIN XIX. OPERA  1
         • Të tregojnë arritjet e operës italiane në shek. XIX.                ITALIANE
         • Të renditin përfaqësuesit kryesorë të operës italiane dhe veçoritë specifike të
         tyre.

                                                                      3
29  • Të njihen me operën gjermane dhe franceze në shek. XIX.             OPERA GJERMANE DHE FRANCEZE     1
   • Të tregojnë përfaqësuesit e tyre dhe risitë që ata sollën.            NË SHEKULLIN XIX.
30  • Të njihen me shkollën kombëtare ruse.                      SHKOLLAT KOMBËTARE TË        1
   • Të tregojnë përfaqësuesit e kësaj shkolle dhe risitë që sollën në muzikë.    SHEKULLIT XIX.
31  • Të njihen me figurën e Piotër Iliç Çajkovskit.                  PJOTËR ILIÇ ÇAJKOVSKI (1840-1893)  1
   • Të përshkruajnë momentet kryesore të jetës së tij dhe të zhvillimit të tij si
   kompozitor.
32  • Të njihen me shkollat kombëtare çeke dhe norvegjeze.               MUZIKA ÇEKE DHE NORVEGJEZE     1
   • Të përshkruajnë veçoritë muzikore të tyre.                    NË SHEK. XIX
33  • Të njihen me verizmin, si një nga drejtimet e operës italiane në fund të shek.   DREJTIME TË REJA MUZIKORE     1
   XIX: përfaqësuesit dhe veprat e tyre.                       NË FUND TË SHEKULLIT
   • Të njihen me impresionizmin muzikor në Francë në fund të shek. XIX, me      XIX DHE FILLIMIT TË SHEKULLIT
   përfaqësuesit dhe veprat e tyre.                          XX.
34  • Të njihen me postromantizmin në Gjermani dhe Austri në fund të shek. XIX     POSTROMANTIZMI NË GJERMANI     1
   dhe fillim të shek. XX.                              DHE AUSTRI NË FUND TË
   • Të tregojnë veçoritë që karakterizuan krijimtarinë e dy kompozitorëve      SHEKULLIT XIX DHE NË FILLIM TË
   postromantikë: Gustav Maler dhe Rikard Shtraus                   SHEKULLIT XX
35  • Të njihen me muzikën tradicionale dhe me muzikën e re.              MUZIKA NË SHEKULLIN XX       1
   • Të periodizojnë shkurtimisht muzikën e shek. XX.
   • Të renditin e komentojnë karakteristikat kryesore të muzikës së shek. XX.
36  • Të dinë ç’është ekspresionizmi dhe neoklasicizmi?                 DISA DREJTIME DHE AUTORË     1
   • Të njihen me autorët kryesorë të muzikës ekspresioniste dhe neoklasike.     KRYESORË
                                            TË MUZIKËS SË SHEKULLIT XX
37  • Të njihen me jetën dhe veprën e Bela Bartokut dhe Sergei Prokofievit, dy nga   AUTORË TË TJERË TË MUZIKËS SË    1
   autorët e shek. XX.                                SHEKULLIT XX
   • Të tregojnë veçoritë kryesore të muzikës së tyre.
38  • Të njihen me fillesat e muzikës shqiptare në periudhën e Antikitetit dhe     HYRJE NË HISTORINË E MUZIKËS    1
   Mesjetës.                                     SHQIPTARE
   • Të njihen me periodizimin e muzikës shqiptare.
   • Të njihen me Niket Dardanin dhe Jan Kukuzelin, dy nga figurat e muzikës
   mesjetare.
39  • Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare gjatë fundshekullit XIX deri në   MUZIKA SHQIPTARE NË FUND TË     1
   prag të Luftës II Botërore.                            SHEK. XIX
   • Të tregojnë aktivitetin muzikor të kësaj periudhe.                DERI NË PRAG TË LUFTËS II
                                            BOTËRORE
40  • Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare në gjysmën e dytë të shek. XX.     MUZIKA SHQIPTARE E GJYSMËS    1
   • Të tregojnë në cilat rrethana u zhvillua muzika e kësaj periudhe.        SË DYTË
   • Të renditin kushtet që i paraprijnë zhvillimit të muzikës së mirëfilltë     TË SHEK. XX (1950-1990)
   profesioniste.

                                                                4
41           • Të njihen me jetën dhe veprimtarinë artistike të Çesk Zadesë dhe Feim       AUTORË TË MUZIKËS SHQIPTARE:    1
            Ibrahimit.                                     ÇESK ZADEJA, FEIM IBRAHIMI
            • Të tregojnë veçoritë e muzikës së krijuar nga Ç. Zadeja dhe F. Ibrahimi.
42           • Të njihen me folklorin muzikor shqiptar.                     MBI FOLKLORIN MUZIKOR        1
            • Të përcaktojnë format kryesore të të kënduarit sipas zonave.           SHQIPTAR

43           • Të njihen me zhvillimin e muzikës shqiptare në vitet 1960-1990.          MUZIKA E LEHTË SHQIPTARE NË     1
            • Të tregojnë veçoritë e zhvillimit të muzikës së lehtë shqiptare në Festivalet e  VITET 1960-1990
            Këngës në RTSH.                                   DHE FESTIVALET E KËNGËS NË
                                                      RTSH
44     Linja 5   • Të njihen me zhvillimin e akustikës në Antikitet.                 TRADITA AKUSTIKE E MJEDISEVE    1
            • Të renditin fazat e zhvillimit teknologjik dhe të rejat që sollën në muzikë.   ANTIKE
45           •Të përshkruajnë zhvillimin teknologjik në muzikë.                 ZHVILLIME TEKNOLOGJIKE TË      1
     Teknologji  • Të analizojnë funksionin dhe elementet që përbëjnë një studio regjistrimi.    SHEKULLIT TONË
46     a dhe    • Të njihen me revolucionarizimin e shkrimit muzikor në të gjitha nivelet me anë  SHKRIMI MUZIKOR NË KOMPJUTER    2
47     media    të kompjuterit.
            • Të përdorin programin e Finales për shkrimin e notave muzikore.
48           • Të përgatitni vetë një CD, me pjesë të zgjedhura sipas parapëlqimeve tuaja.    PËRGATITJA E CD-ve MBI NJË     1
      10 orë                                             REPERTOR TË PARAPËRZGJEDHUR
            • Të dinë se çfarë është një Dj dhe roli i tij në një shfaqje artistike.      NJOHURI MBI PROFESIONIN DHE     1
49           • Të përgatitin një CD me një repertor të parapërzgjedhur.             PUNËN E DI XHEIT (Dj)
50           • Të përshkruajmë procesin dhe etapat artistike që kalon një shfaqje muzikore    IDEIMI DHE REALIZIMI I NJË     2
51           nga ideimi deri në kontaktin me publikun.                      PROJEKTI ARTISTIK
            • Të realizojnë një projekt për organizimin e një shfaqjeje artistike.
52           • Të njihen me ndër-timin e veshit.                         PUBLICITETI             1
            • Të përshkruajnë efektet muzikore negative që shkaktojnë dëmtime fizike.
            • Të shpjegojnë pse ndotja akustike është një nga shqetësimet e ditëve tona.
53           • Të njihen me ndër-timin e veshit.                         NDOTJA AKUSTIKE NË MJEDISE TË    1
            • Të përshkruajnë efektet muzikore negative që shkaktojnë dëmtime fizike.      NDRYSHME
            • Të shpjegojnë pse ndotja akustike është një nga shqetësimet e ditëve tona.
54                                                     KONKURS MBI NJOHURITË E       1
                                                      MËSUARA
                                      Teatri
   1.   Linja 1.  • Të dinë ç’është teatri dhe cilat janë veçoritë e tij.               LIGJËSI KRYESORE TË TEATRIT   1
      Estetika e  • Të përshkruajnë elementet e artit të teatrit.
      arteve dhe  • Të argumentojnë zhvillimin e teatrit në kohë dhe në hapësirë
       teatri
       5 orë
6     Linja 2   • Të tregojnë lidhjen teatër-spektator.                       TEATRI, PUBLIKU, KOHA      1
                                                                          5
         • Të përshkruajnë rolin që luan publiku në teatër.
         • Të argumentojnë pse teatri dhe publiku “shpirtëzojnë” njëri-tjetrin.
7
   Elementet  • Të tregojnë zhanret e ndryshme të teatrit.                     LLOJET E TEATRIT (zhanre të    1
     dhe   • Të përshkruajnë elementet e tyre.                         ndryshme teatrale)
   parimet e  • Të japin ngjashmëritë dhe dallimet midis tyre.
8   teatrit  • Të tregojnë elementet dhe parimet e teatrit.                    STRUKTURA DHE KARAKTERI      1
         • T’i gjejnë dhe t’i përshkruajnë ato në një vepër konkrete.             DRAMATIK
9         • Të dinë llojet kryesore të dramatikes.                       DRAMATURGU DHE          2
10   7 orë   • Të shpjegojnë rolin kyç që luan dramaturgu dhe dramaturgjia në zhvillimin e    DRAMATURGJIA
         teatrit.
11        • Të identifikojnë regjisorin si udhëheqësin e teatrit.               ROLI I REGJISORIT DHE I AKTORIT  1
         • Të identifikojnë aktorin si qendrën e skenës.                   NË TEATËR
         • Të shpjegojnë lidhjen midis tyre.
12        • Të tregojnë rëndësinë e skenografit në teatër.                   SKENOGRAFIA DHE ELEMENTËT     1
         • Të shpjegojnë rëndësinë e secilit element viziv të shfaqjes si pjesë e së tërës.  VIZIVË TË SHFAQJES
         • Të argumentojnë lidhjen që ekziston midis përbërësve, që i japin jetë teatrit.
13  Linja 3   • Të zbulojnë dhuntitë tuaja në fushën e teatrit.                  DHUNTITË DHE ZBULIMI I TYRE    1
14        • Të krijojnë dhe të improvizojnë lirshëm në publik                 ZBËRTHIMI DHE KONCEPTIMI I    2
15                                                   PERSONAZHIT
16  Procese të  • Të dinë rëndësinë e të vepruarit.                         VEPRIMI DHE KUPTIMI I TIJ     2
17  krijimit  • Të komunikojnë dhe të veprojnë nëpërmjet veprimit.
18   dhe    Të komunikojnë dhe të veprojnë nëpërmjet fjalës.                   TË VEPRUARIT ME FJALËN      2
19        • Ta përdorin fjalën si artin e komunikimit..
   realizmit  • Të përvetësojnë elementët kryesorë për të folur bukur dhe me ndjenjë.
    skenik   • Të ushtrohen për një të folur të bukur.
20        • Të dinë rolin që luan tempi dhe ritmi në një pjesë teatrore.            DIAGRAMA TEMPO - RITMIKE     2
21  21 orë   • T’i zbatojnë ato në ushtrimet përkatëse.
22        • Të ushtrohen për të krijuar ushtrime mbi ritmin dhe tempin.            USHTRIME MBI RITMIN DHE      2
23                                                   TEMPIN
24        • Të kuptojnë se mizanskena është gjuha artistike figurative e regjisorit në     MIZANSKENA DHE PLASTIKA      2
25        shfaqjen teatrore.
         • Të dallojnë mizanskenën si mjet i shprehësisë vizive të veprimit skenik..
         • Të njohin plastikën e aktorit si mjet karakterizues i rolit
26        • Të dallojnë ngjarjen në jetë dhe ngjarjen në skenë, rrethanat në jetë dhe     KONVENCIONI, ILUZIONI, “SIKURI”  1
         rrethanat në skenë.
         • Të zhvillojnë aftësinë për të vepruar me anë të konvencionit, iluzionit dhe
         sikurit.
27        • Të aftësohen për të vepruar me sikurin dhe pa fjalë nëpërmjet ushtrimeve të    USHTRIME ME “SIKURIN”       1
         plastikës trupore.

                                                                       6
28        • Të ushtrohen për realizimin e elementeve bazike të lojës, regjisurës etj.       USHTRIME ME ELEMENTE      2
29        • Të realizojnë ushtrime të ndryshme për mprehjen e dëgjimit, shikimit,        BAZIKE TË LOJËS,
         vëmendjes, i imagjinatës etj.                             TË REGJISURËS ETJ.
30        • Të kuptojnë ç’është veprimi nëpërmjet etydeve të improvizimit, duke arritur të   KRIJIMI DHE IMPROVIZIMI I    2
31        rrokë karakterin e tij psikofizik.                          ETYDIT
         • Të realizojnë etydin si një nga njësitë më të vogla të një shfaqjeje dramatike me
         elementet e tij kompozicionale: fabula, subjekti, ngjarja, tema, ideja etj.
32        • Të dinë rolin që ka detaji në një vepër teatrore.                  DETAJET             2
33        • Të komunikojnë dhe të veprojnë nëpërmjet detajeve, si një ndër mjetet artistike
         që përdoren në teatër.
34  Linja 4   • Të dinë se cila është origjina e teatrit.                      ORIGJINA E TEATRIT. TEATRI    1
         • Të shpjegojnë elementet kryesore të artit antik grek.                ANTIK
         • Të njihen me përfaqësuesit e teatrit antik.
35  Historia e  • Të njihni autorët e teatrit antik greko-romak.                   AUTORËT E TEATRIT ANTIK     1
    artit   • Të tregojnë vlerat që ata sollën në teatër dhe të veçantat e tyre.         GREKO-ROMAK
   Bota dhe   • Të argumentojnë lidhjen dhe dallimet midis tyre.
36        • Të argumentojnë ekzistencën e teatrit shqiptar në këtë periudhë.          TEATRI SHQIPTAR NË ANTIKITET   1
   shoqëria   • Të njohin karakteristikat e artit në Shqipëri gjatë Antikitetit.
37        • Të njihen me teatrin folklorik dhe karakteristikat e tij.              TEATRI SHQIPTAR NË RRJEDHËN E  1
   15 orë   • Të njihen me tetarin në periudhën e Rilindjes Kombëtare dhe veçoritë e tij.     HISTORISË
         • Të argumentojnë zhvillimin e teatrit në të dyja periudhat.
38        • Të tregojnë karakteristikat e zhvilli-mit të teatrit pas Luftës së Dytë Botërore.  TEATRI SHQIPTAR PAS LUFTËS SË  1
         • Të evidentojnë ndryshimet që ka pësuar teatri deri në ditët tona.          DYTË BOTËRORE
39        • Të njihen me dramaturgjinë shqiptare dhe kushtet historike të zhvillimi të saj.   DRAMATURGJIA SHQIPTARE      1
         • Të tregojnë dramaturgët dhe veprat e tyre.
         • Të renditin fazat nëpër të cilat ka kaluar zhvillimi i dramaturgjisë shqiptare.
40        • Të dinë kushtet historike në të cilat lindi dhe u zhvillua Komedia e Artit.     KOMEDIA E ARTIT         1
         • Të renditin burimet kryesore nga lindi Komedia e Artit.
         • Të shpjegojnë cilësitë thelbësore të Komedisë së Artit.
41        • Të tregojnë kushtet në të cilat u zhvillua teatri gjatë Rilindjes Evropiane.    TEATRI GJATË RILINDJES      1
         • Të përshkruajnë veçoritë e teatrit gjatë kësaj periudhe.              EVROPIANE
         • Të analizojnë formimin e dramës spanjolle.
42        • Të tregojnë kushtet në të cilat u zhvillua teatri në Angli.             TEATRI ANGLEZ NË PERIUDHËN E   1
         • Të përshkruajnë veçoritë e teatrit gjatë kësaj periudhe.              RILINDJES
         • Të analizojnë njërën prej figurave më të mëdha të Rilindjes Evropiane Angleze
         Uilliam Shekspirin.
43        • Të tregojnë se cilat janë parimet estetike të klasicizmit.              TEATRI I KLASICIZMIT FRANCEZ  1
         • Të njihen me përfaqësuesit e teatrit të klasicizmit dhe karakteristikat e tyre.   DHE
         • Të gjejnë dhe të evidentojnë në veprat e klasicizmit parimet estetike themelore.  PËRFAQËSUESIT E TI

                                                                       7
44         • Të njihen me tiparet e teatrit iluminist dhe romantik në Francë, Angli, Itali,    TEATRI ILUMINIST DHE ROMANTIK    1
          Gjermani e Rusi si dhe përfaqësuesit e tyre.
          • Të tregojnë të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet tyre.
          • Të përshkruajnë risitë që ka sjellë kjo periudhë sipas vendit ku është zhvilluar.
45         • Të tregojnë se cilat janë karakteristikat e teatrit realist.             TEATRI REALIST           1
          • Të përshkruajnë tiparet kryesore të këtij teatri, sipas autorëve të tij.
          • Të argumentojnë, duke u mbështetur te veprat e kësaj rryme pse këta autorë
          quhet realistë.
46         • Të përshkruajnë tiparet kryesore të teatrit modernist, ekzistencialist dhe atij të  TEATRI MODERN            1
          absurdit.
          • Të tregojnë përfaqësuesit kryesorë të secilës rrymë.
          • Të argumentojnë lidhjen midis tyre.
47         • Të përshkruajnë tiparet kryesore të teatrit të absurdit.               TEATRI ABSURD            1
          • Të tregojnë përfaqësuesit kryesorë të kësaj rryme.
          • Të argumentojnë pse quhet “teatri i absurdit”.
48         • Të dallojnë rryma, shkolla e stile teatrore të ndryshme.               RRYMA, SHKOLLA, STILE        1
          • Të përshkruajnë zhvillimin e teatrit në periudha të ndryshme.            TEATRORE
          • Të argumentojnë zhvillimin e teatrit nga njëra periudhë në tjetrën.
49  Linja V    • Të shpjegojnë ndikimin që ka pasur dhe ka zhvillimi teknologjik për teatrin.     ZHVILLIMI TEKNOLOGJIK DHE      1
          • Të dinë se cilat janë makineritë skenike dhe funksionin e tyre.           TEATRI
50         • Të renditin disa nga elementët skenikë.                       MJETET DHE PAJISJET MË TË      1
   Teknologji   • Të përshkruajnë përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve më të domosdoshme në       DOMOSDOSHME
    a dhe    skenë, si: ndriçimi skenik, muzika, zhur-mat dhe efektet zanore në teatër, në
    media    raport me zhvillimin teknologjik.
          • Të argumentojnë lidhjen midis këtyre elementeve.
51         • Të dinë lidhjen midis teatrit dhe kinematografisë.                  TEATRI, KINEMATOGRAFIA DHE     1
    5 orë    • Të shpjegojnë elementët që i afrojnë dhe i dallojnë.                 MEDIA
          • Të argumentojnë dallimin midis aktorit të teatrit nga ai i filmit.
52         • Të shpjegojnë etapat që kalon procesi i realizimit të një shfaqje teatrore.     PROCESI I REALIZIMIT TË       1
          • Të improvizojnë duke u bazuar në këto procese.                    SHFAQJES TEATRORE
53         • Të dinë rolin që luan kritika në teatër.                       KRITIKA TEATRORE          1
          • Të shprehin mendimin kritik mbi një vepër të caktuar.
54                                                     PËRSËRITJE VJETORE         1
                                    Vallëzimi
    Linja 1.   • Të tregojnë lidhjen e estetikës me dansin.                     ESTETIKA E DANSIT        1
    Estetika e  • Të shpjegojnë elementet estetike në dans.
     arteve
 6          • Të njihen me dansin dhe baletin.                          KËRCIMI, SI ART I THJESHTË   1
           • Të tregojnë lidhjen e dansit me artet e tjera.
                                                                          8
          • Të argumentojnë zhvillimin e dansit dhe vendin që ai zë si art i thjeshtë.
7   Linja II.  • Të dinë ç’është dansi.                            DANSI APO GJUHA E TRUPIT   1
          • Të kuptojnë rolin e ndryshimeve trupore në realizimin e një kërcimi.
          • Të shpjegojnë raportin kërcimtar spektator.
8  Elementet   • Të dallojnë kërcimin individual nga ai në grup.               KËRCIMI INDIVIDUAL DHE    1
    dhe    • Të njohin monologun, si mjet për të shprehur forcën artistike dhe      KËRCIMI NË GRUP
   parimet e   psikologjike si dhe emocione të ndryshme.
          • Të tregojnë rolin e korifeut, udhëheqësit të valles.
9
   kërcimit   • Të shpjegojnë elementet e strukturës së spektaklit të baletit.         ELEMENTË TË STRUKTURËS SË  1
                                                 SPEKTAKLIT
    4 orë                                           TË TEATRIT TË BALETIT
10         • Të dinë se ç’është pantomima.                        PANTOMIMA           1
          • Të tregojnë lidhjen midis pantomimës dhe imitimit.
          • Të shpjegojnë rolin e pantomimës në skenë.
11  Linja 3   • Të mësojnë ecjet e thjeshta dhe t’i kombinoni në kërcime të ndryshme.    ECJET E THJESHTA       3
12         • Të improvizojnë lëvizje të thjeshta në bazë të një muzike të caktuar.
13
14         • Të pozicionohen në skenë, duke ruajtur raportin me hapësirën, objekteve   TRUPI DHE HAPËSIRA      3
15         dhe partneres/it.
16  Procese të
17         • Të improvizojnë lëvizje të lira, duke u frymëzuar nga një pjesë muzikore,  KËRCIMI I LIRË        3
18
   realizmit  nga një ritëm i caktuar etj.
19  të kërcimit
20         • Të mësojnë hapat e një kërcimi të caktuar.                  KËRCIM I PËRCAKTUAR      3
21   24 orë
22
23         • Të mësojnë hapat dhe të kërceni një kërcim dysh.               KËRCIMI DYSH         3
24
25
26         • Të mësojnë hapat e kërcimit në grup dhe t’i interpretoni para klasës.    KËRCIMI NË GRUP        3
27
28
29         • Të komunikojnë nëpër-mjet plastikës së fytyrës dhe të trupit.        PANTOMIMA           3
30
31
32         • Të komunikojnë në skenë me anë të monologut.                 MONOLOGU           3
33
34
35  Linja IV   • Të njihen me fillimet e dansit në periudhën parahistorike.          ARTI PARAHISTORIK       1

                                                                  9
         • Të shpjegojnë rolin e dansit në jetën shoqërore të kësaj periudhe.
         • Të argumentojnë vendin që zinte dansi në kulturën greke dhe atë romake.
36
   Historia e  • Të njihen me zhvillimin e dansit në Orientin e Largët.             DANSI NË ORIENTIN E LARGËT  1
   kërcimit,  • Të shpjegojnë kushtet në të cilat u zhvillua dansi.
37  bota dhe   • Të njihen me zhvillimin e dansit në Antikitet.                 DANSI NË PERIUDHËN E     1
   shoqëria   • Të shpjegojnë se si u zhvillua dansi në kulturën greke dhe atë romake.     ANTIKITETIT KLASIK
                                                  GREK DHE ROMAK
38        • Të njihen me kërcimet që njiheshin në Antikitet.                VALLET ARKAIKE GREKE DHE TË  1
   17 orë   • Të njihen me specifikën e valleve në epokën e qytet-shteteve.         EPOKËS SË QYTET-SHTETEVE
39        • Të njihen me llojet e kërcimit në Mesjetë.                   DANSI NË MESJETË       1
         • Të shpjegojnë veçoritë e tyre.
40        • Të dinë ku dhe në ç’kushte u zhvillua arti i kërcimit në periudhën e      RILINDJA           1
         Rilindjes.
         • Të përshkruajnë karakteristikat kryesore të kërcimit në periudhën e
         Rilindjes.
41        • Të dinë ç’përfaqëson emri i Zhan Zhorzh Noverit në artin e kërcimit.      ZHAN ZHORZH NOVER       1
         • Të përmendin disa nga pjesët e krijimtarisë së tij.
         • Të argumentojnë zhvillimin e kërcimit me Zhan Zhorzh Noverin dhe
         Salvatore Viganon.
42        • Të njihen me zhvillimin e kërcimit gjatë periudhës së Romantizmit.       ROMANTIZMI          1
         • Të tregojnë pjesët më kryesore që bënë emër në këtë periudhë.
         • Të përshkruajnë evoluimin e baletit në periudhën e Romantizmit.
43        • Të njihen me zhvillimin e baletit rus.                     BALETI NË RUSI GJATË     1
         • Të tregojnë përfaqësuesit më të shquar të kësaj periudhe.           SHEKULLIT XIX
         • Të përshkruajnë etapat nëpërmjet të cilave kaloi zhvillimi i baletit në Rusi
         gjatë shekullit XIX.
44        • Të njihen me Ana Pavllovnën, me përfaqësuesen më të shquar të baletit     ANA PAVLLOVA         1
         klasik rus.
         • Të tregojnë disa nga pjesët që ajo ka interpretuar dhe të rejat që solli në
         baletin rus të asaj kohe.
45        • Të njihen me zhvillimin e baletit në shek. XX.                 ZHVILLIMI I BALETIT NË    1
         • Të përshkruajnë karakteristikat kryesore të baletit në këtë periudhë dhe    SHEKULLIN XX
         balerinët që bënë emër.
46        • Të njihen me lëvizjen kulturore dhe artistike, që njihet me emrin “baletet   KOMPANIA “BALETET RUSE” TË  1
         ruse”.                                      DIAGILIEVIT
         • Të tregojnë karakteristikat e baletit rus në shek. XX.
         • Të përshkruajnë elementet, që ndikuan në zhvillimin e artit të shek. XX në
         Rusi.
47        • Të njihen me të rejat që solli Marta Graham në kërcim.             MARTA GRAHAM         1

                                                                   10
            • Të përmendin pjesët e lëvruara nga Marta Graham.
            • Të tregojnë metodat që lëvroi Marta Graham.
48           • Të njihen me Moris Bezhar, një nga perso-nalitetet më të rëndësishme të       MORIS BEZHAR                1
            baletit në shek. XX.
            • Të tregojnë metodat që u lëvruan prej tij në baletin modern.
49           • Të njihen me Pina Bauch.                              PINA BAUSH                 1
            • Të tregojnë risitë që ajo solli në baletin e shek. XX dhe atë se çfarë e
            karakterizonte atë.
50           Të njihen me zhvilli-min e kërcimit në Shqipëri para viteve ’90.           BALETI NË SHQIPËRI             1
            • Të përmendin prirjet kryesore të kërcimit në Shqipëri deri në vitet ’90.
51           • Të njiheni me zhvilli-min e dansit në Shqipëri pas viteve ’90.           ZHVILLIMI I BALETIT SHQIPTAR        1
            • Të tregoni rrymat kryesore që u lëvruan gjatë kësaj periudhe.            PAS VITEVE ‘90
52   Linja V.    • Të tregojnë si ndikoi zhvillimi i medies në kërcim.                 KËRCIMI DHE MEDIA              1
            • Të përshkruajnë arritjet e kërcimit me lindjen dhe zhvillimin e teknikave të
   Teknologjia   reja digjitale.
53   dhe media    • Të shpjegojnë rolin që luan zhvillimi i programeve të veçanta kompjuterike     KËRCIMI DHE KOMPJUTERI           1
     2 orë     në kërcim.
            • Të argumentojnë lidhjen kërcim-kompjuter.
54                                                      Përsëritje e përgjithshme          1
                                   Arti pamor
     Linja I.   • Të tregojnë lidhjen e estetikës me artin pamor.                              Estetika e imazhit    1
    Estetika e   • Të shpjegojnë elementet estetike në artin pamor.
   arteve dhe arti
     pamor
6.   Linja II    • Të njihen me linjën dhe sipërfaqen si elementë të vepre arti.                       LINJA DHE        1
            • Të shpjegojnë karakteristikat e linjës dhe sipërfaqes.                           SIPËRFAQJA
            • Të vlerësojnë rolin që ka linja dhe sipërfaqja në procesin e krijimit artistik të një vepre artistike
   Elementet    pamore.
7    dhe      • Të njihen ngjyrën si element të artit.                                   NGJYRA          1
   parimet e    • Të shpjegojnë karakteristikat e ngjyrës.
   artit pamor    • Të vlerësojnë rolin që ka ngjyra në procesin e krijimit artistik të një vepre artistike pamore.
8           • Të njihen me formën dydimensionale në artet pamore.                            PERCEPTIMI DHE      1
            • Të shpjegojnë treguesit e thellësisë në një vepër dydimensionale.                     PARAQITJA
     6 orë     • Të perceptojnë dhe shprehin karakteristikat e formës dydimensionale në një vepër arti.           DYDIMENSIONAL
                                                                  E NË HAPËSIRË
9           • Të tregojnë ndryshimin midis formave dydimensionale dhe tredimensionale.                  VEPRA          1
            • Të shpjegojnë krijimin e formave të ndryshme tredimensionale.                       TRIDIMENSIONA
            • Të perceptojnë veprën si imazh mendor.                                   LE

                                                                                 11
10        • Të njihen me ekuilibrin dhe lëvizjen si pjesë e artit pamor.                  EKUILIBRI    1
         • Të identifikojnë ekuilibrin dhe lëvizjen në një vepër konkrete arti.              (BALANCA) DHE
         • Të argumentojnë lidhjen midis tyre.                               LËVIZJA
11        • Të dinë se ç’është ritmi dhe proporcioni.                            Ritmin      1
         • Të njihen me kushtet e zhvillimit të ritmit dhe proporcioneve.
         • Të shpjegojnë efektet që realizohen me anë të proporcioneve.
12  Linja III  • Të njihen me mjetet e vizatimit (lapsin, karbonin dhe bojën e Kinës).              Vizatimi     3
13        • Të përdorin efektet e tyre në një krijim tuajin.
14        • Të realizojnë një krijim me anë të vizatimit, ku të përdorni mjete të thata dhe të njoma.
15  Procese të  • Të njihen me pikturën, si arti i të fiksuarit të imazheve mbi një sipërfaqe.          Piktura     3
16  krijimit  • Të përvetësojnë materialet dhe teknikat që përdoren për realizimin e një pikture.
17   dhe    • Të realizojnë një pikturë me anë të temperëve dhe akuareleve.
   realizmit
   artistik
18        •Të njihen me teknikat kryesore të stampimit: ksilografia, akuaforti, serigrafia, majë e thatë.  Teknika të    3
19  16 orë   • Të punojnë me anë të këtyre teknikave ushtrime të ndryshme.                   stampimit
20
21        • Të dinë se fotografia është arti i riprodhimit dhe interpretimit të imazheve të realitetit.   Fotografia    3
22        • Të njihen mjetet teknike, që përdoren për të realizuar një fotografi.
23        • Të përdorin mjetet e nevojshme për të realizuar një fotografi.

24        • Të njihen me skulpturën, si arti i krijimit të imazheve në reliev.               Skulptura    4
25        • Të përvetësojnë elementet e realizimit të një skulpture (gdhendja, modelimi, derdhja dhe
26        asemblimi).
27        • Të realizojnë skulpturën e rrumbullakët dhe basorelievin, duke përdorur mjetet përkatëse.
28  Linja IV.  • Të njihen veprat e para të njerëzimit.                             ARTI       1
         • Të dinë ç’është imazhi si strukturë shenjash në periudhën e Paleolitit dhe Neolitit.      PREHISTORIK
         • Të shpjegojnë transformimin e shenjave dhe përpunimin e gurit.
29
   Historia e  • Të tregojnë tiparet kryesore të qytetërimit egjiptian e babilonas.               ARTI EGJIPTIAN  1
    artit   • Të interpretojnë konceptin e të jetuarit përtej vdekjes.                    DHE AI NË
   pamor,   • Të përshkruajnë periudhat e zhvillimit të qytetërimit egjiptian dhe të kulturën sumere.     MESOPOTAMI
30  bota dhe   • Të njihen me kulturën dhe qytetërimin e ishullit të Kretës e të Mikenës.            ARTI NË EGJE   1
   shoqëria   • Të shpjegojnë artin e ndërtimit të pallateve mbretërore.
         • Të tregojnë dallimet mes kulturës egjiptiane, asire dhe asaj së Kretës.
31        • Të njihen me artin grek dhe periudhat e zhvillimit të tij.                   ARTI GREK    1
   22 orë   • Të tregojnë skulptorët dhe qeramistët më të mëdhenj të këtij arti.
         • Të argumentojnë ndryshimin midis artit grek dhe atij egjiptian.
                                                                     12
32  • Të tregojnë pararendësit e artit romak.                                   ARTI NË     1
   • Të shpjegojnë elementet e artit italik.                                   GADISHULLIN
   • Të përvijojnë rrugën që ndoqi arti në gadishullin italik.                          ITALIK
33  • Të dinë se ç’është arti i krishterë dhe ai bizantin dhe ku u përhapën ato.                 ARTI I      1
   • Të argumentojnë pse arti bizantin përkon me artin heleniko-romak.                      KRISHTERË DHE
   • Të shpjegojnë karakteristikat historike, stilistike dhe estetike të këtyre periudhave historike të artit.  AI BIZANTIN
34  • Të dinë se cilat janë gjurmët e para të artit ilir.                             ARTI SHQIPTAR  1
   • Të tregojnë ndikimet që pati arti ilir nga kulturat e tjera.                        DHE NDIKIMI
   • Të renditin qendrat e kulturës shqiptare dhe veprat kryesore të skulpturës e pikturës ilire.        NGA KULTURAT
                                                          E TJERA
35  • Të njihen me zhvilli-min e artit në qytetet bregdetare të vendit tonë.                   ARTI ANTIK I   1
   • Të tregojnë ndikimin e artit grek në këto qytete koloniale.                         BUTRINTIT,
   • Të përshkruajnë karakteristikat dhe veçoritë e zhvillimit të pikturës e skulpturës në këto qytete.     APOLONISË,
                                                          DYRRAHUT
36  • Të dinë se ç’është arti i krishterë dhe ai bizantin dhe ku u përhapën ato.                 ARTI ISLAMIK   1
   • Të argumentojnë pse arti bizantin përkon me artin heleniko-romak.
   • Të shpjegojnë karakteristikat historike, stilistike dhe estetike të këtyre periudhave historike të artit.
37  - Të dinë se cili është trualli ku u kultivua arti romanik dhe pse quhej i tillë.               ARTI ROMANIK   1
   - Të analizojnë fillimet e artit pamor në artin romanik.
   - Të shpjegojnë elementet dhe parimet e përdorura në realizimin e artit arkitektonik, skulptural dhe në
   pikturat romanike.
38  • Të dinë domethënien e fjalës “gotik” dhe kushtet në të cilat lindi arti gotik.               ARTI GOTIK    1
   • Të përshkruajnë karakteristikat e artit gotik në Francë.
   • Të analizojnë elementët e arkitekturës gotike.
39  • Të njihen me kulturën dhe artin që u zhvillua në qytetërimin e hershëm në Amerikë, Afrikë dhe      QYTETËRIMET E    1
   Kinë.                                                   HERSHME NË
   • Të tregojnë elementët dhe parimet që u për-dorën në artin e këtyre qytetërimeve.            AMERIKË DHE
                                                        KINË
40  • Të njihen me artin e Rilindjes së parë në Itali, me fillimet e këtij arti në Toskanë dhe me përhapjen e RILINDJA E PARË   1
   tij në qytetet e tjera.
   • Të tregojnë veçoritë e artit të Rilindjes së parë; drejtimet që mori ky art në pikturë, skulpturë dhe
   ndërtime; përfaqësuesit më të mëdhenj të epokës së Rilindjes së parë.
41  • Të tregojnë mënyrat e kërkimit të së bukurës në art në periudhën e Rilindjes së Lartë italiane.     RILINDJA E      1
   • Të njihen me përfaqësuesit kryesorë të artit të Rilindjes së Lartë dhe veçoritë e artit të Rilindjes.  LARTË
   Të përshkruajnë teknikat që janë përdorur dhe parimet e këtij arti në skulpturë e pikturë
42  • Të njihen me artin e Rilindjes së vonë në Itali, manierizmin, stilin barok e rokoko si dhe       Manierizmi      1
   përfaqësuesit e tyre.                                           (Rilindja e vonë),
   • Të analizojnë hapat e parë të zhvillimit të artit pamor në këto periudha.                Baroku, Rokoko

                                                                    13
           • Të shpjegojnë të përbashkëtat dhe të veçantat ndërmjet tyre.
43          • Të njihen me zhvillimin e pikturës shqiptare të shek. XVI-XVII.                      ONUFRI.        1
           • Të përshkruajnë aktivitetin artistik të ikonografit të famshëm shqiptar Onufri.              IKONOGRAFËT E
           • Të listojnë veprat kryesore të Konstandin Shpatarakut dhe vëllezërve Zografi.               SHEK. XVIII
44          • Të analizojnë karakteristikat historike, stilistike dhe estetike të neoklasicizmit, roman-tizmit dhe   NEOKLASICIZMI,     1
           realizmit.                                                 ROMANTIZMI,
           • Të tregojnë teknikat, që përdorin përfaqësuesit e këtyre arteve.                     REALIZMI
           • Të shpjegojnë ndikimet që kanë këto rryma te njëra-tjetra.
45          • Të njohin impresionizmin si rrymë artistike dhe përfaqësuesit kryesorë të tij.              Impresionizmi dhe   1
           • Të dinë ç’është post-impresionizmi dhe përfaqësuesit kryesorë.                      Postimpresionizmi
           • Të argumentojnë ku qëndron dallimi dhe ngjashmëria mes kë-tyre dy rrymave.
46          • Të njihen me aktivi-tetin artistik të Rilindjes sonë Kombëtare dhe viteve të pavarësisë në fillim të   ARTI SHQIPTAR     1
           shek. XX.
           • Të tregojnë përfaqësuesit më të shquar të pikturës në këtë periudhë.
           • Të argumentojnë ndikimet e artit shqiptar prej artit botëror.
47          • Të njihen me kushtet e zhvillimit të artit shqiptar pas çlirimit të vendit.                ZHVILLIMI I      1
           • Të tregojnë përpjekjet e bëra gjatë kësaj periudhe për hapjen e shko-llave të vizatimit dhe të liceve   ARTIT SHQIPTAR
           në vendin tonë.                                               PAS ÇLIRIMIT
           • Të analizojnë dukuritë skematike, që u shfaqën në art për shkak të pengesës së lirisë së krijimit.
48          • Të njiheni me kushtet e zhvillimit të artit në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe të shqiptarëve në     ARTI NË KOSOVË     1
           diasporë.                                                  DHE TROJE TË
           • Të dini se kush janë përfaqësuesit kryesorë dhe çfarë i kanë dhënë ata artit shqiptar.          TJERA
           • Të analizoni lidhjet e ndikimet që kanë veprat e artistëve shqiptarë me artin që u zhvillohet në
           Shqipëri dhe në botë.
49          • Të njihen me prirjet e reja të artit shqiptar pas viteve nëntëdhjetë.                   Drejtimet e reja pas  1
           • Të tregojnë veprimtaritë kryesore artistike, organizuar gjatë këtyre viteve në Tiranë dhe qytetet e    viteve ’90
           tjera shqiptare.
           • Të analizojnë bashkëveprimin e artit bashkë-kohor që prodhohet në botë me atë shqiptar.
50   Linja V    • Të përshkruajnë ndikimin e zhvillimit të teknologjisë në artin pamor.                   Arti pamor,      2
51          • Të dinë ç’është imazhi audioviziv.                                    teknologjia dhe
   Teknologji   • Të analizojnë raportin art viziv/ zhvillim teknologjik.                          media
52   a dhe     • Të dinë se me kë ka të bëjë videoarti; cilat instrumente të reja çelën hapësira të reja hulumtimesh.   Arti Virtual      2
53   media     • Të kenë njohuri se kush ishte përfaqësuesi më i madh i videoartit dhe cilës rrymë arti i përshtatej ai.
    4 orë     • Të kenë informacionin për Kompjuter artin dhe funksionin e tij sot.
           • Të dinë se ç’është ngjyra si element i spikatur në kodet kinematografike.
54                                                                Përsëritje e      1
                                                                 përgjithshme
Shënim: Ky është një plan alternativ për të orientuar mësuesit për zbërthimin e programit mësimor.


                                                                               14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:668
posted:3/8/2012
language:Latin
pages:14