Baza Danych Topograficznych by 58p3Dq

VIEWS: 24 PAGES: 21

									INSPIRE - metadane

 Czym jest INSPIRE?
 Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie (INfrastructure for SPatial InfoRmation in
 Europe)

 W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje, instytucje i urzędy,
 zarówno szczebla centralnego, jak również regionalnego.
   olbrzymia liczba             olbrzymia liczba             kłopotliwe
    baz danych                różnych               pozyskiwanie
   rozproszonych               instytucji                danych
INSPIRE - metadane

 Czym jest INSPIRE?
 Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie (INfrastructure for SPatial InfoRmation in
 Europe)

 W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje, instytucje i urzędy,
 zarówno szczebla centralnego, jak również regionalnego.
   olbrzymia liczba             olbrzymia liczba             kłopotliwe
    baz danych                różnych               pozyskiwanie
   rozproszonych               instytucji                danych                porównywanie danych między różnymi
                krajami Unii Europejskiej jest niemal
                  niemożliwe, gdyż nie są one
                      zintegrowane
INSPIRE - metadane

 Czym jest INSPIRE?
 Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie (INfrastructure for SPatial InfoRmation in
 Europe)

 W celu zmiany opisanej sytuacji powstała inicjatywa nazwana INSPIRE, której prace leżały u podstaw opracowania
 Dyrektywy Unii Europejskiej pod taką samą nazwą.

 Inicjatywa ta w założeniu odnosi się do danych przestrzennych o tematyce środowiskowej. Jej głównym zadaniem jest
 ułatwienie i przyspieszenie dostępu do danych oraz zwiększenie możliwości ich porównywania w ramach krajów Unii
 Europejskiej, co ma skutkować wzrostem zainteresowania danymi przestrzennymi jako narzędziem do zarządzania
 szeroko pojętym środowiskiem.

 Innymi słowy jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami
 oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej.

 Celem jest wsparcie ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań, mogących mieć wpływ na środowisko,
 poprzez stworzenie jednolitej europejskiej infrastruktury danych przestrzennych.
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
    ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
 • Ma ona na celu określenie środków prawnych, standardów technicznych oraz organizacyjnych, w wyniku których
 dostęp do danych przestrzennych i ich jakość będą jednakowe na całym obszarze UE.

 • Główną ideą, które przyświecała twórcom Dyrektywy, jest stworzenie spójnej infrastruktury informacji
 przestrzennej mającej na celu skoordynowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji
 przestrzennej na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

 • Umożliwi to dzielenie się danymi przestrzennymi o środowisku przez organizacje sektora publicznego i ułatwi
 publiczny dostęp do informacji przestrzennej w Europie.

 • Jeden z celów INSPIRE, jakim jest udostępnianie i wymiana danych przestrzennych dotyczących środowiska
 pomiędzy instytucjami publicznymi oraz zapewnienie lepszej dostępności do danych przestrzennych w UE ma
 posłużyć budowie Wspólnego Systemu Informacji o Środowisku (SEIS - ang. Shared Environmental Information
 System).

 • Infrastruktura informacji przestrzennej w Europie będzie pomagać w kształtowaniu polityki ponad granicami.
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
   ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
 INSPIRE opiera się na kilku wspólnych zasadach:

 • Dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane i zarządzane w sposób najbardziej poprawny
 i efektywny przez odpowiednie instytucje i służby.

 • Powinna być zapewniona ciągłość przestrzenna danych tak, aby było możliwe pozyskanie różnych zasobów, z
 różnych źródeł oraz aby możliwe było ich udostępnianie wielu użytkownikom i do różnorodnych zastosowań.

 • Dane przestrzenne powinny być przechowywane na odpowiednim (jednym) poziomie administracji publicznej i
 udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych poziomach.

 • Dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania przestrzenią na wszystkich poziomach administracji
 publicznej powinny być powszechnie dostępne (tj. bez warunków ograniczających i/lub utrudniających ich swobodne
 wykorzystanie).

 • Powinien być zapewniony dostęp do informacji o tym, jakie dane przestrzenne są dostępne i na jakich
 warunkach, a także informacja umożliwiająca użytkownikowi ocenę przydatności tych danych do swoich celów.
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
    ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
 W swoich założeniach INSPIRE łączy infrastruktury informacji przestrzennej tworzone w różnych krajach
 członkowskich w jednej spójny system, którego elementami są:

 • Dane przestrzenne - to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru
 geograficznego.

 • Metadane infrastruktury informacji przestrzennej - to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz
 usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

 • Usługi danych przestrzennych - to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu
 oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi
 metadanych.

 • Usługi i technologie sieciowe.

 • Porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania.

 • Mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z
 dyrektywą.
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
   ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)


 Jakie tematy obejmuje INSPIRE?

 Dane przestrzenne podzielone są na grupy tematyczne ujęte w Aneksach Dyrektywy. Obejmują one następujące
 zagadnienia:

  Aneks   Liczba porządkowa Temat
            1      Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
            2      Systemy siatek geograficznych
            3      Nazwy geograficzne
            4      Jednostki administracyjne
  Aneks I       5      Adresy
            6      Działki katastralne
            7      Sieci transportowe
            8      Hydrografia
            9      Obszary chronione
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
   ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)


 Jakie tematy obejmuje INSPIRE?

 Dane przestrzenne podzielone są na grupy tematyczne ujęte w Aneksach Dyrektywy. Obejmują one następujące
 zagadnienia:

  Aneks   Liczba porządkowa Temat
            1      Ukształtowanie terenu
            2      Użytkowanie terenu
  Aneks II
            3      Ortofotomapa
            4      Geologia
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
    ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)


 Jakie tematy obejmuje INSPIRE?

 Dane przestrzenne podzielone są na grupy tematyczne ujęte w Aneksach Dyrektywy. Obejmują one następujące
 zagadnienia:

  Aneks    Liczba porządkowa Temat
             1      Jednostki statystyczne
             2      Budynki
             3      Gleba
             4      Zagospodarowanie przestrzenne
             5      Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi
  Aneks III       6      Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
             7      Urządzenia do monitorowania środowiska
             8      Obiekty produkcyjne i przemysłowe
             9      Obiekty rolnicze i akwakultury
            10      Rozmieszczenie ludności – Demografia
            11      Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
    ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)


 Jakie tematy obejmuje INSPIRE?

 Dane przestrzenne podzielone są na grupy tematyczne ujęte w Aneksach Dyrektywy. Obejmują one następujące
 zagadnienia:

  Aneks    Liczba porządkowa Temat
            12      Strefy zagrożenia naturalnego
            13      Warunki atmosferyczne
            14      Warunki meteorologiczno-geograficzne
            15      Warunki oceanograficzno-geograficzne
            16      Regiony morskie
  Aneks III
            17      Regiony biogoegraficzne
            18      Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne
            19      Rozmieszczenie gatunków
            20      Zasoby energetyczne
            21      Zasoby mineralne
INSPIRE - metadane

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY
         z dnia 14 marca 2007 r.
   ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)


 Etapy adaptacji i implementacji INSPIRE
  03-12-2010   Dostępne metadane dla danych przestrzennych z Aneksu I i II

  30-06-2011   Wdrożenie geoportalu na poziomie Wspólnoty przez Komisję Europejską

  19-10-2011   Dostępne usługi wyszukiwania i przeglądania danych

   06-2012    Nowe zbiory danych przestrzennych Aneksu I zgromadzone i przystosowane do wymogów Dyrektywy

   12-2012    Dostępne usługi transformacji danych

   12-2012    Dostępne usługi pobierania danych

          Wdrożenie rozporządzenia w zakresie dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług z państw członkowskich przez instytucje i
  19-04-2013
          organy Wspólnoty na podstawie zharmonizowanych warunków dla istniejących rozwiązań

  03-12-2013   Dostępne metadane dla danych przestrzennych z Aneksu III

   01-2015    Nowe zbiory danych przestrzennych Aneksu II i III zgromadzone i przystosowane do wymogów Dyrektywy

   06-2017    Inne zbiory danych przestrzennych Aneksu I zgromadzone i przystosowane do przepisów implementacyjnych Dyrektywy

  30-05-2019   Inne zbiory danych przestrzennych Aneksu II i III zgromadzone i przystosowane do przepisów implementacyjnych Dyrektywy
INSPIRE - metadane
 Co to są metadane?

 • Metadane to „dane o danych” – dokumentują zbiory danych, opisują je i charakteryzują

 • Powinny dawać odpowiedzi na pytania
    Co? ( znajduje się w zbiorach danych )
    Kto? ( jest odpowiedzialny za dane )
    Po co? ( do czego dane mogą być użytkowane )
    Kiedy? ( dane zostały zgromadzone lub zaktualizowane )
    Jak? ( można dane pozyskać )
    Gdzie? ( dane są przechowywane )

 • Klasycznymi przykładami metadanych są zbiory biblioteczne a w kartografii legenda mapy. W geodezji mapy
 przeglądowe, skorowidze, numer KERG, który może być rozpatrywany jako metadana opisująca zbiór danych
 geodezyjnych, który powstał w ramach jednego zlecenia
INSPIRE - metadane

 KTO?

           GDZIE?  CO?
 GDZIE?
               KIEDY?
INSPIRE - metadane

 Co to są metadane?

 • Metadane to „dane o danych” – wg Dyrektywy INSPIRE są to informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i
 usług danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie.

 • Powinny gromadzić informację o położeniu i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzeniu, dokładności,
 szczegółowości i aktualności zbioru danych, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich,
 cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.

 • Tworzone są według ściśle określonych standardów.


 Po co nam metadane?

 • Ułatwiają organizację i zarządzanie dużymi zbiorami danych.
 • Pozwalają na uniknięcie tworzenia zduplikowanych zbiorów danych oraz optymalizację działań związanych z
 tworzeniem nowych zasobów i aktualizacją istniejących danych.
 • Pomagają określić przydatność danych zbioru pod względem wymagań użytkownika.
 • Ułatwiają wyszukiwanie, rozpoznanie i ponowne wykorzystanie danych.
 • Użytkownicy są w stanie lepiej lokalizować, uzyskiwać dostęp, oceniać, nabywać i wykorzystywać dane.
 • Ułatwiają korzystanie z nagromadzonych zasobów zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 • Pozwalają na lepsze planowanie przedsięwzięć dotyczących pozyskiwania i aktualizacji danych.
 • Umożliwiają realizację istotnych usług w ramach infrastruktury danych przestrzennych.
INSPIRE - metadane

         KRAJOWY PROFIL METADANYCH W ZAKRESIE GEOINFORMACJI
 profil metadanych – podzbiór klas i elementów podstawowego standardu metadanych, ewentualnie rozszerzony o
 elementy metadanych nie występujące w standardzie podstawowym, utworzony w celu zaspokojenia wymagań
 określonej grupy użytkowników.

 Krajowy profil metadanych dla zbiorów danych przestrzennych powstał w oparciu o normy:
 • ISO 19115 - Geographic information – Metadata (podstawowy dokument określający metadane odnośnie danych i
 serii danych, definiuje ok. 400 elementów metadanych)
 • ISO 19119 - Geographic information – Services (reguluje zagadnienia usług geoinformacyjnych)
 • ISO 19139 - Geographic information - Metadata – XML Schema Implementation

 Krajowy profil metadanych definiuje dokument „Polski krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji”
 wprowadzonym do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju.


 Polski krajowy profil metadanych stanowi podzbiór encji i elementów z normy ISO 19115 i służy do opisu zbiorów i
 danych przestrzennych oraz usług geoinformacyjnych

 • Elementy obligatoryjne: 35 dla opisu zbiorów danych i 37 dla usług
 • Elementy warunkowe: 20 dla opisu zbiorów danych i 15 dla usług
 • Elementy fakultatywne rekomendowane: 39 dla opisu zbiorów danych i 28 dla usług


 Metadane należy tworzyć dla serii zbiorów danych, zbiorów danych i usług geoinformacyjnych! Metadanych nie
 tworzymy dla zasobu w postaci analogowej!
INSPIRE - metadane

         KRAJOWY PROFIL METADANYCH W ZAKRESIE GEOINFORMACJI
 Metadane należy obligatoryjnie utworzyć dla wszystkich niej wymienionych zasobów danych przestrzennych
 gromadzonych w postaci cyfrowej wektorowej lub rastrowej:

 •  Osnowy podstawowe poziome i wysokościowe (geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne),
 •  Państwowy Rejestr Granic,
 •  Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
 •  Zdjęcia lotnicze i satelitarne,
 •  Ortofotomapy i fotomapy
 •  Mapy topograficzne
 •  Baza Danych Ogólnogeograficznych,
 •  Baza Danych Topograficznych
 •  Numeryczne modele rzeźby terenu utworzone w projekcie LPIS
 •  Numeryczne modele rzeźby terenu utworzone w projekcie SMOK
 •  Mapy Sozologiczne
 •  Mapy Hydrograficzne
 •  Osnowy szczegółowe poziome i wysokościowe,
 •  Mapa Zasadnicza,
 •  Ewidencja Gruntów i Budynków,
 •  Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.

 Zaleca sie utworzenie metadanych dla innych zbiorów danych przestrzennych poza wymienionymi a tworzonymi i
 udostępnianymi przez służbę geodezyjna i kartograficzną na poziomie wojewódzkim oraz powiatowym, w
 szczególności zawartych w regionalnych i lokalnych systemach informacji przestrzennej.
INSPIRE - metadane

         KRAJOWY PROFIL METADANYCH W ZAKRESIE GEOINFORMACJI

 Źródła informacji do tworzenia metadanych:

 • Informacje zawarte w dokumentacji przyjęcia danych do zasobów danych przestrzennych.
 • Informacje zawarte w systemach zarządzania bazami danych przestrzennych.
 • Metadane zawarte w dotychczasowych opracowaniach wykonane według różnych standardów.
 • Metryki wszelkiego rodzaju opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
 • Legenda i opisy pozaramkowe map.
 • Regulaminy pracy definiujące godziny otwarcia punktów kontaktowych oraz określające osoby odpowiedzialne za
 zasób danych przestrzennych i kontakty z klientami
 • Ustawy, rozporządzenia i zarządzenia definiujące ograniczenie związane z udostępnieniem zasobów danych
 przestrzennych oraz cenniki danych
 • Inne materiały powalające ustalić faktyczne parametry opisywanych zbiorów danych.
INSPIRE - metadane

         KRAJOWY PROFIL METADANYCH W ZAKRESIE GEOINFORMACJI

 Etapy tworzenia metadanch:

 • Zapoznanie się z dokumentacją polskiego profilu metadanych.

 • Wyodrębnienie zbiorów danych i pogrupowanie ich w serie danych.

 • Przyjęcie nazewnictwa dla zbiorów i serii danych przestrzennych.

 • Przygotowanie zasięgów przestrzennych dla serii i zbiorów danych.

 • Zebranie informacji dotyczących danych kontaktowych podmiotów.

 • Utworzenie zbiorów metadanych w edytorze metadanych.

 • Walidacja metadanych.

 • Publikacja metadanych na serwerze katalogowym.
INSPIRE - metadane

         KRAJOWY PROFIL METADANYCH W ZAKRESIE GEOINFORMACJI

 Poziomy stosowania metadanch:
 • Metadane wyszukania – służą do wybierania zbiorów, które mogą być przedmiotem zainteresowania użytkownika
 o określonych wymaganiach (nazwa i opis zbioru, przeznaczenie i zakres stosowania, data pozyskania danych i ich
 aktualizacja, obszar – nazwy geograf., jednostki admin., struktura zbioru i sposób dostępu)

 • Metadane rozpoznania – zawierają bardziej szczegółowe informacje o zbiorze (zawartość, dokładność,
 pochodzenie, częstotliwość aktualizacji)

 • Metadane stosowania – określają te właściwości zbioru z punktu widzenia określonego zastosowania. Potrzebne
 do odczytania danych oraz ich transferu. (układ współrzędnych, format danych, sposób pozyskania danych)
 Jak pokazuje praktyka najbardziej pożądaną informacją jest numer telefonu do osoby kontaktowej, która może
 udzielić nam wyczerpujących informacji o znalezionym zbiorze danych. Dzieje się tak dlatego, że wciąż aktualność,
 kompletność metadanych nie jest dostateczna.
INSPIRE - metadane
 Zakres informacyjny krajowego profilu metadanych

 • Metadane o metadanych (punkt kontaktowy metadanych, data metadanych, język metadanych)

 • Identyfikacja (tytuł zasobu, streszczenie, typ zasobu, adres zasobu, unikalny identyfikator zasobu, sprzężony zasób,
 język zasobu)

 • Klasyfikacja danych przestrzennych i usług (kategoria tematyczna, klasyfikacja usług geoinformacyjnych)

 • Słowa kluczowe (wartość słowa kluczowego, standardowy słownik źródłowy)

 • Położenie geograficzne (geograficzny prostokąt ograniczający)

 • Odniesienie czasowe (wymiar czasowy, data opublikowania, data ostatniej aktualizacji, data utworzenia)

 • Jakość i wiarygodność (zapis historii, rozdzielczość przestrzenna)

 • Zgodność (specyfikacja, stopień)

 • Warunki dotyczące dostępu i użytkowania

 • Ograniczenia w publicznym dostępie

 • Organizacje odpowiedzialne za utworzenie, zarządzanie, utrzymywanie i rozpowszechnianie zbiorów danych
 przestrzennych i usług (jednostka odpowiedzialna, rola jednostki odpowiedzialnej)

								
To top