20. Fizika 7 by 3R6yLzk1

VIEWS: 0 PAGES: 7

									ERIK BOTIMERr.”Kont Urani”, nr. 25
Tel./Fax: +355 4 220645
Cel.: +355 69 20 63228;
E-mail: erikbotime@mail.com
                                 Plani mësimor
                                  Fizika 7
      35 javë x 2 orë në javë =70 orë vjetore

   1.  Dukuri mekanike                13 orë
   2.  Puna, nxehtësia, energjia            15 orë      Tema mësimore          46 orë
   3.  Dukuri dritore                12 orë        Zgjidhje detyrash        6 orë
   4.  Rryma elektrike              16 orë          Test për vetëkontroll      4 orë
   5.  Dukuri elektromagnetike              9 orë      Punë laboratori     9 orë
   6.  Orë në dispozicion                 5 orëNr.      Kreu           Tema                Orët   Objektivat
1.      Dukuri mekanike      1.1 Lëvizja            1    Në përfundim të mësimit nxënësit duhet të jenë të aftë:
                                          - Të kuptojnë rastet kur trupat lëvizin dhe kur trupat prehen
       Gjithsej                               - Të njohin e të përdorin fjalët: vendndodhje dhe trajektore të
       13 orë                                  trupit
                    1.2 Rruga dhe shpejtësia      1    - Të kuptojnë ç’është rruga në lëvizjen e një trupi dhe si matet
       Tema mësimore 6 orë                           ajo.
                                          - Të kuptojnë ç’është shpejtësia e një trupi dhe si gjendet ajo.
       Punë praktike 3 orë                          - Të krahasojnë shpejtësinë e trupave të ndryshëm.
       Zgjidhje detyrash 2    1.3 Të shkruajmë me simbole    1    - Të kuptojnë se formulat e fizikës janë shprehje të shkurtuara të
       orë                                   rregullave dhe ligjeve të saj.
       Përsëritje 1 orë                           - Të përdorin drejt simbolet për të njehsuar shpejtësinë dhe
                                            rrugën gjatë lëvizjes së trupit.
       Test për vetëkontroll   1.4 Punë praktike         1    - Të përcaktojnë shpejtësinë e një trupi.
       1 orë           Të Përcaktojmë shpejtësinë e një      - Të Matin gjatësinë ndërmjet dy skajeve të oborrit                                                                         1
              trupi
              1.5 Zgjidhje detyrash         1  -  Të zgjidhin ushtrime që kanë të bëjnë me trupin në lëvizje dhe
                                     atë në prehje.
                                   - Të dinë të zbatojnë formulat dhe të njehsojnë saktë shpejtësinë
                                     e një trupi në lëvizje dhe rrugën që ai përshkruan.
              1.6 Bashkëveprimi dhe forca      1  - Të dallojnë veprimin dhe kundërveprimin gjatë bashkëveprimit
                                     të trupave
                                   - Të shënojnë drejtimin dhe kahun e forcave
              1.7 Forca shformon trupat       1  - Të japin shembuj që provojnë se forca ka veprim shformues.
              1.8 Forca e rëndesës. Rëndesa dhe   1  - Të shënojnë drejtimin dhe kahun e forcës së rëndesës që vepron
              masa                     mbi një trup
                                   - Të njehsojnë masën e trupit kur jepet forca e rëndesës.
              1.9 Punë praktike Shkallëzimi i    1  - Të dinë si të ndërtojnë një dinamometër dhe ta përdorin atë në
              sustës. Ndërtimi i dinamometrit.     matjen e forcës së rëndesës.

              1.10 Punë praktike Lidhja midis    1  - Të shpjegojnë lidhjen e forcës së rëndesës dhe masës me formulë
              forcës së rëndesës dhe masës       dhe shpjegim eksperimental.
              1.11 Zgjidhje detyrash        1  -  Të zbatojnë formulat e forcës dhe të masës;
                                   -  Të zbatojnë në praktikë lidhjen midis forcës dhe masës, forcës
                                     së rëndesës etj.
              1.12 Përsëritje            1  - Të përsërisin njohuritë mbi lëvizjen dhe bashkëveprimin e trupave
              1.13 Test për vetëkontroll      1  - Të kontrollojnë njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli
2  Puna, nxehtësia,    2.1 Avulli kryen punë. Ai zotëron   1  - Të përshkruajnë dy kushtet e punës së avullit: që ai ushtron
  energjia        energji.                   forcë mbi trupat dhe që i zhvendos ata.
                                   - Të shpjegojnë pse avulli zotëron energji
  Gjithsej        2.2 Rryma elektrike zotëron energji  1  - Të shpjegojnë pse rryma elektrike zotëron energji, në tre llojet e
  15 orë                                veprimit të saj.
                                   - Të thonë se nga e merr rryma energjinë që ka.
  Tema mësimore 12 orë  2.3 Makinat e thjeshta na       1  - Të zbatojnë lidhjen ndërmjet F dhe G, te llozi dhe rrotulla
              lehtësojnë punën             - Të thonë përftimet që kemi nga makinat e thjeshta.
  Ushtrime        2.4 Kur zhvendosim një trup      1  - Të përkufizojnë punën mekanike dhe të shpjegojnë nga se varet
  2 orë         kryejmë punë                 ajo
                                   - Të përdorin formulën e punës dhe njësitë e saj
  Përmbledhje për    Ushtrime të zgjidhura         1
  kapitullin       2.5 Fërkimi rreth nesh. Fërkimi dhe  1  -  Të përgjigjen se kur lind fërkimi dhe sa llojesh është ai.
  1 orë         nxehtësia                 -  Të lidhin fërkimin me çlirimin e nxehtësisë
                                                                   2
           2.6 Nga se varet fërkimi        1  -  Të shpjegojë shkaqet e fërkimit të rrëshqitjes dhe të rrokullisjes
                                 -  Të thotë se nga varet madhësia e forcës së fërkimit
           2.7 Kur mposhtet fërkimi, kryhet    1  -  Të shpjegojë se puna shndërrohet në nxehtësi.
           punë dhe çlirohet nxehtësi         -  Të njehsojë nxehtësinë sipas punës
                                 -  Të bëjë dallimin ndërmjet punës dhe nxehtësisë.
           2.8 Puna e avullit që zgjerohet     1  -  Të gjejnë shndërrimet e nxehtësisë në punë në një proces dhe të
                                   bëjnë skemën përkatëse.
                                 - Të shpjegojnë kuptimin e energjisë termike.
           2.9 Energjia              1  - Të japin kuptimin e energjisë, mënyrën e matjes së saj dhe
                                   njësinë përkatëse.
                                 - Të dallojnë energjinë nga puna dhe nxehtësia.
                                 - Të shpjegojë pse një trup i dhënë ka energji.
           2.10 Burimet e energjisë        1  - Të dallojnë burimet e ndryshme të energjisë në natyrë dhe të japin
                                 llojet e energjive që ka secili burim
           2.11 Energjia e lëvizjes dhe e     1  - Të përkufizojnë energjinë e lartësisë dhe të lëvizjes
           lartësisë. Shndërrimet e energjisë     - Të japin shndërrimet energjetike në situata të ndryshme.
           2.12 Ushtrime për energjinë       1
           2.13 Diskutim për energjinë       1  - Të diskutojnë rreth katër formave të energjisë: elektrike,
                                 mekanike, kimike, termike
           2.14 Përmbledhje e kapitullit      1  - Të dinë pse avulli kryen punë, zotëron energji, nga dhe çfarë
                                   lloj energjie merr?
                                 - Të dinë pse rryma elektrike zotëron energji dhe nga e merr atë?
                                 - Të dinë ç’është llozi, rrotulla dhe për se na shërbejnë.
                                 - Të dinë kur kruhet punë mbi një trup, cila është formula e punës
                                   dhe cila është njësia e saj.
                                 - Të dinë konceptet bazë mbi fërkimin dhe nga se dallohet punë
                                   nga fërkimi.
                                 - Të dinë ç’është energjia, format e saj dhe njësia e matjes.
                                 - Të dinë cilat trupa kanë energji mekanike, termike, kimike,
                                   elektromagnetike, bërthamore dhe pse.
                                 - Të dinë si njehsohet energjia kinetike, potenciale dhe si
                                   shndërrohen ato.
3  Dukuri dritore  3.1 Burime drite. Si i shohim      1  - Të dallojnë burimet që e prodhojnë vetë dritën, nga trupat e
           trupat?                     ndriçuar.
  Gjithsej                           - Të kuptojnë si i shohim trupat e ndriçuar.
  12 orë                            - Të përshkruajnë provat që tregojnë se drita ka energji.
           3.2 Drita përhapet në vijë të drejtë.  1  - Të përshkruajë fakte e prova që tregojnë se drita përhapet në
  Tema mësimore  Shëmbëllimet.                  vijë të drejtë.
  8 orë                            - Të kuptojnë ç’është shëmbëllimi i trupit dhe ta ndërtoni atë në
                                   rastin e dhomës së errët.
  Punë praktike  3.3 Punë praktike Të ndërtojmë     1  - Të dinë të ndërtojnë dhomën e errët.
                                                                  3
   3 orë       dhomën e errët              -  Të shpjegojnë shëmbëllimin e trupit në dhomën e errët.
            3.4 Hijet dhe gjysmëhijet      1  -  Të njohin dhe të përshkruajnë prova të tjera që tregojnë se drita
   Përsëritje                           përhapet në vijë të drejtë.
   1 orë                           - Të shpjegojnë dhe të hartojnë hijet dhe gjysmëhijet e trupave të
                                  ndryshëm.
            3.5 Eklipset             1  - Të shpjegojnë dukurinë e eklipsit të Diellit dhe atij të Hënës.
                                - Të ndërtoni zonat e hijes dhe gjysmëhijes në rastet kur burimi i
                                  dritës ka përmasa të mëdha.
                                - Të shpjegojnë pse format e sipërfaqeve të mbuluara gjatë
                                  eklipseve janë harkore.
            3.6 Pasqyrimi i dritës. Pasqyra e  1  - Të kuptojnë ç’është pasqyrimi nga ligji i pasqyrimit
            rrafshët.                - Të zbatojnë ligjin e pasqyrimit për të ndërtuar shëmbëllimet në
                                  pasqyrën e rrafshët.
                                - Të kuptojnë e të përdorin saktë vetitë e shëmbëllimit të formuar
                                  në pasqyrën e rrafshët.
            3.7 Punë praktike          1  - Të vrojtojnë pasqyrimin e një pllake pasqyrore qelqi
            Të ndërtojmë pasqyrën e rrafshët     - Të vrojtojnë se shëmbëllimi nuk mbivendoset mbi trupin
                                - Të ndërtojnë shëmbëllimin në pasqyrën e rrafshët
            3.8 Përthyerja e dritës       1  - Të kuptojnë e të shpjegojnë ç’është përthyerja e dritës.
                                - Të krahasojnë mjediset nga aftësia e tyre përthyese
                                - Të përshkruajnë prova ku tregohet se drita përthyhet.
                                - Të njohin vetitë që ka pllaka me faqe paralele në përthyerjen dy
                                  herë të dritës.
            3.9 Thjerrat. Qelqi zmadhues.    1  - Të kuptojnë pse thjerra ka veti përmbledhëse për dritën.
                                - Të njohin ç’janë e si gjenden boshti optik dhe vatra e thjerrave
                                  përmbledhëse.
                                - Të njohin e të përdorin lupën për të përftuar shëmbëllime të
                                  zmadhuara të trupave të vegjël.
            3.10 Drita e përbërë. Ngjyrat.    1  - Të shpjegojnë ç’është drita e bardhë dhe përbërëset e saj.
                                - Të njihni e të kombinoni ngjyrat e ndryshme për të përftuar
                                  dritën e bardhë dhe ngjyrat e tjera.
                                - Të kuptojnë dhe të shpjegojnë si i shohim ngjyrat e trupave.
            3.11 Punë praktike          1  - Të formojnë dritën e bardhë
            Të studiojmë rrethin e ngjyrave     - Të formojnë ngjyrat plotësuese
                                - Të formojnë dritën e bardhë me ngjyrat plotësuese
                                - Të vrojtojnë ngjyrën e trupave
            3.12 Përsëritje           1  - Të përsërisin njohuritë mbi dukuritë dritore si: përhapja,
                                pasqyrimi, përthyerja dhe përbërja e dritës.
            Test për vetëkontroll        1  - Të vetëkontrollojnë njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli.
4.  Rryma elektrike  4.1 Rryma dhe rezistenca elektrike  1  - Të lexojnë saktë skemën e një qarku të thjeshtë elektrik
                                - Të krahasojnë elementët e një qarku elektrik me ato të një qarku
                                                                4
Gjithsej                                hidraulik
16 orë                               -  Të krahasojnë rrymën dhe rezistencën elektrike me rrymën dhe
                                    rezistencën hidraulike
Tema mësimore      4.2 Punë praktike           1  - Të dinë se nga varet madhësia e rrymës elektrike dhe me se
7 orë          Matja e rrymës në qark             shënohet.
                                  - Të dinë si bëhet lidhja e ampermetrit me qarkun elektrik
Punë praktike                           - Të dijë të lexojë fushën e shkallëzuar të një ampermetri.
3 orë          4.3 Tensioni elektrik         1  - Të tregojë se rryma në të gjithë përcjellësit e lidhur në seri është
                                    e njëjtë.
Zgjidhje detyrash                         - Të tregojë se tensioni në skajet e qarkut të përbërë nga disa
4 orë                                 përcjellës të lidhur në seri dhe sa shuma e tensioneve në skajet e
                                    secilës pjesë.
Test për vetëkontroll                       - Të njehsojë rezistencën e plotë të qarkut kur dinë rezistencën e
1 orë                                 secilës pjesë.
            4.4 Punë praktike           1  - Të dinë të masin tensionin në skajet e një pile duke përdorur
            Matja e tensionit. Voltmetri          voltmetrin dhe të njehsojnë vlerën e tensionit me anë të
                                    formulës.
            4.5 Ligji i Omit për një pjesë të   1  - Të formulojnë ligjin e Omit për një pjesë të qarkut.
            qarkut.                  - Të njehsojnë njërën nga madhësitë I, U ose R kur njihni dy të
                                    tjerat.
            4.6 Zgjidhje detyrash         1  - Të dinë se kur kalon rrymë më e madhe, sa është tensioni në skajet
                                  e rezistencës, sa është intensiteti i rrymës.
            4.7 Lidhja në seri e rezistencave   1  - Të tregojnë se rryma në të gjithë përcjellësit e lidhur në seri
                                    është e njëjtë.
                                  - Të tregoni se tensioni në skajet e qarkut të përbërë nga disa
                                    përcjellës të lidhur në seri është sa shuma e tensioneve në skajet
                                    e secilës pjesë.
                                  - Të njehsojnë rezistencën e plotë të qarkut kur dinin rezistencat
                                    e secilës pjesë.
            4.8 Zgjidhje detyrash         1  - Më anë të zgjidhjes së eksperimenteve dhe detyrave të jenë në
                                    gjendje të tregojnë se ç’ndodh në disa llamba të lidhura në seri
                                    nëse njëra prej tyre hiqet nga qarku.
                                  - Të llogarisin rezistencën e njëvlershme dhe tensionin në skaje
                                    të një qarku me anë të ligjit të Omit.
            4.9 Lidhja në paralel e rezistencave  1  - Të tregojnë se tensioni në skajet e qarkut e përbërë nga disa
                                    përcjellës të lidhur në paralel është i njëjtë me tensionin në
                                    skaje të secilit përcjellës.
                                  - Të tregojnë se rryma në një qark elektrik të përbërë nga disa
                                    përcjellës të lidhur në paralele është sa shuma e rrymave të
                                    lidhura në secilin përcjellës.
                                  - Të njehsojnë rezistencën e plotë të qarkut kur dinë rezistencat e
                                                                  5
                                     secilës pjesë.
             4.10 Zgjidhje detyrash         1  -  Të gjejnë rezistencën e njëvlershme të dy rezistencave.
                                   -  Të përcaktojnë rezistencën e njëvlershme për lidhjen në paralel.
                                   -  Të krijojë një qark me disa llamba të njëjta, pra me rezistencë të
                                     barabarta R të lidhura në mënyra të ndryshme dhe të shohin cila
                                     prej tyre ndriçon më shumë.
             4.11 Fuqia dhe Energjia e rrymës    1  - Të tregojnë nëpërmjet shembujve se rryma zotëron energji
             elektrike                 - Të tregojnë se energjia e rrymës është e përpjesshme me
                                     intensitetin e rrymës, tensionin dhe kohën.
                                   - Të përdorin formulën e punës dhe të fuqisë së rrymës
             4.12 Zgjidhje detyrash         1  - Të dinë të gjejnë rezistencën e njëvlershme të dy rezistencave.
                                   - Të njehsojnë rezistencën e njëvlershme të qarkut kur rezistencat
                                     janë lidhur në mënyra të ndryshme, si dhe rrymën në degët
                                     kryesore dhe në secilën rezistencë.
             4.13 Sigurimi teknik          1  - Të dallojnë kur formohet një qark i shkurtër
                                   - Të shpjegojë ndërtimin dhe rolin e siguresës në një qark
                                     elektrik dhe sidomos në rastin e qarkut të konsumatorëve në
                                     shtëpitë tuaja.
             4.14 Punë praktike Pjesët e një    1  - Të ndërtojnë në praktikë një llambë dhe një portollambë.
             qarku elektrik               - Të shpjegojnë se cilat janë pjesët e qarkut dhe si funksionojnë
                                     ato.
             4.15 Përsëritje për rrymën elektrike    - Të përsërisin konceptet bazë të rrymës elektrike dhe të dinë
                                     aparatet matëse të rrymës elektrike.
                                   - Të zgjidhin ushtrime me anë të ligjit të Omit.
                                   - Të gjejnë rezistencën e përgjithshme të dy apo më shumë
                                     rezistencave të lidhura në seri apo në paralel.
             Detyra për përsëritje         1  - Të aftësohen në zgjidhjen e ushtrimeve dhe përsëritjen e
                                   formulave e koncepteve bazë të kapitullit.
             4.16 Test për vetëkontroll       1  - Të vetëkontrollojnë njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli.
5             5.1 Fusha magnetike e rrymës      1  - Të përshkruajnë disa prova ku të tregohet se bashkëveprimi i
             elektrike                 rrymave elektrike dhe i magneteve realizohet me anën e fushave
  Dukuri                              magnetike
  elektromagnetike   5.2 Veprimi i fushës magnetike     1  - Të dallojnë se kahu i forcës magnetike mbi përcjellësin me
             mbi rrymën elektrike              rrymë varet nga kahu i rrymës.
  Gjithsej                             - Të zbatojnë drejt rregullën e dorës së majtë për të përcaktuar
  9 orë                                kahun e forcës magnetike që vepron mbi përcjellësin me rrymë
                                     në situata të ndryshme.
  Tema mësimore 7 orë  5.3 Elektromotori           1  - Të dallojnë pjesët kryesore të një elektromotori
                                   - Të shpjegojnë parimin e punës të një elektromotori.
  Përsëritje 1 orë   5.4 Fusha magnetike e         1  - Të japin shembuj ku të tregojnë se si. Me ndihmën e fushës
             ndryshueshme prodhon rrymë         magnetike, në kushte të caktuara, mund të përfitoni rrymë elektrike.
                                                                   6
                  5.5 Gjeneratori i rrymës elektrike  1    -  Të shpjegojnë parimin e punës së një gjeneratori
     Test për vetëkontroll                         -  Të dallojnë pjesët kryesore të një gjeneratori
     1 orë           5.6 Rryma alternative        1    -  Të dallojnë rrymën alternative nga rryma e vazhduar
                                         -  Të shpjegojë se si mund të përftohet rryma alternativë nga një
                                           gjenerator
                                         - Të dallojnë madhësitë që e karakterizojnë rrymën alternative
                  5.7 Transformatori          1    - Të dallojnë pjesët kryesore të një transformatori
                                         - Të shpjegojë parimin e punës dhe rolin e një transformatori në
                                           një qark elektrik.
                  5.8 Prodhimi dhe transportimi i   1    - Të dallojnë pjesët kryesore të linjave elektrike nëpërmjet të
                  energjisë elektrike               cilave transportohet energjia elektrike
                                         - Të shpjegoni rolin e pjesëve të ndryshme për zvogëlimin e
                                           humbjeve të energjisë elektrike në linjat elektrike.
                  5.9 Përsëritje            1    - Të përsërisin konceptet bazë dhe formulat duke i vendosur ato në
                                         zgjidhjen e ushtrimeve përkatëse.


                  Test për vetëkontroll        1    - Të vetëkontrollojnë njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli.

Shënim: Ky është një plan alternativ për të orientuar mësuesit për zbërthimin e programit mësimor. Të gjithë mësuesit mund të ndërhyjnë në të
për shpërndarjen e orëve të lira, përcaktimin e Mjeteve mësimore didaktike dhe literaturës si dhe vendeve ku mund të zhvillojnë orën mësimore.
                                                                         7

								
To top