mju gov - Download Now DOC

Document Sample
mju gov - Download Now DOC Powered By Docstoc
					    www.mju.gov.si, e: gp.mju@gov.si
    Tržaška 21, 1000 Ljubljana
    t: 01 478 83 30, f: 01 478 83 31
   POROČILO O DELU

MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

    ZA LETO 2007
          Ljubljana, april 2008
Kazalo:

TEMATSKI DEL
I. Realizacija programa dela ........................................................................................................3
  Služba za mednarodne odnose .....................................................................................................3
  Služba za notranjo revizijo ..........................................................................................................7
  Direktorat za organizacijo in kadre .............................................................................................8
  Direktorat za e-upravo in upravne procese ................................................................................11
  Direktorat za plače v javnem sektorju .......................................................................................25
  Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave ................................28
  Sekretariat ..................................................................................................................................38
II. Ostalo .......................................................................................................................................39
  Direktorat za organizacijo in kadre ...........................................................................................39
  Direktorat za e-upravo in upravne procese ................................................................................40
  Direktorat za plače v javnem sektorju .......................................................................................42
  Sekretariat ..................................................................................................................................43
NORMATIVNI DEL
I. Zakoni .......................................................................................................................................44
  Kabinet ......................................................................................................................................44
  Direktorat za organizacijo in kadre ...........................................................................................44
  Direktorat za e-upravo in upravne procese ................................................................................44
  Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave ................................44
  Direktorat za plače v javnem sektorju .......................................................................................44
  Sekretariat ..................................................................................................................................44
II. Podzakonski predpisi .............................................................................................................45
  Direktorat za organizacijo in kadre ...........................................................................................45
  Direktorat za e-upravo in upravne procese ................................................................................45
  Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave ................................45
  Direktorat za plače v javnem sektorju .......................................................................................46
III. Interni akti .............................................................................................................................46
  Služba za notranjo revizijo ........................................................................................................46
  Direktorat za organizacijo in kadre ...........................................................................................46
  Sekretariat ..................................................................................................................................46
STATISTIČNI DEL
I. Statistični podatki ....................................................................................................................48
  Služba za odnose z javnostmi in promocijo ..............................................................................48
  Služba za notranjo revizijo ........................................................................................................48
  Direktorat za organizacijo in kadre ...........................................................................................49
  Direktorat za e-upravo in upravne procese ................................................................................65
  Direktorat za investicije, nepremičnine in skupna službe državne uprave ................................66
  Direktorat za plače v javnem sektorju .......................................................................................68
  Sekretariat ..................................................................................................................................69
II. Ostalo .......................................................................................................................................79
  Direktorat za organizacijo in kadre ...........................................................................................79
  Direktorat za e-upravo in upravne procese ................................................................................79
  Direktorat za plače v javnem sektorju .......................................................................................84
  Sekretariat ..................................................................................................................................85                                                                Stran 2 / 86
TEMATSKI DEL
povezava z normativnim programom dela MJU, normativnim programom dela Vlade RS


I. Realizacija programa dela

Služba za mednarodne odnose

Mednarodne dejavnosti ministra in državnega sekretarja v letu 2007:

-  10. januar: srečanje ministra za javno upravo dr. Gregorja Viranta z italijanskim ministrom brez
  listnice, pristojnim za reforme in inovacije v javni upravi, prof. Luigijem Nicolaisom, v Rimu, Italija.
  Na srečanju sta največ pozornosti namenila administrativnim poenostavitvam, namenjenim
  zmanjšanju administrativnih bremen za državljane in podjetja ter e-upravi oziroma informacijski
  tehnologiji v javni upravi;
-  30. in 31. januar: udeležba ministra dr. Gregorja Viranta na dogodku »The Microsoft Government
  Leaders Forum - Europe«, Edinburgh, Škotska. Minister Virant je na srečanju sodeloval tudi kot
  plenarni govornik na temo napredka evropskih demokracij pri vključevanju državljanov (Advances in
  the Way European Democracies Engage with Citizens), ki je bila prvi dan srečanja. Minister je v
  svoji predstavitvi izpostavil pomen e-uprave in s tem povezanimi storitvami do državljanov in
  podjetij za boljše delovanje vlade in javne uprave ter povezanost informacijsko-komunikacijskih
  tehnologij na poenostavitve postopkov in odpravo administrativnih ovir, ki so se jih lotili tako na
  nacionalnih ravneh kot tudi na ravni EU;
-  19. februar: udeležba ministra dr. Gregorja Viranta in mag. Renate Zatler na ministrskem zasedanju
  Sveta EU za konkurenčnost v Bruslju. Glavne teme so bile zmanjšanje administrativnih bremen na
  ravni EU, pa tudi odločenost članic, da podobno ravnajo pri domači zakonodaji, ki ni del pravnega
  reda. Svet EU za konkurenčnost je obravnaval tudi strategijo za avtomobilsko industrijo v 21.
  stoletju, ki jo je nedavno predložila Evropska komisija;
-  3. april: minister dr. Gregor Virant se je sestal s posebnim koordinatorjem aktivnosti Pakta stabilnosti
  za JV Evropo g. Michaelom C. Mozurijem. Pogovori so potekali na temo ustanovitve e-Governance
  Centra, ki bi pokrival južno in vzhodno Evropo in katerega soustanovitelj je med drugim Pakt
  stabilnosti kot pobudnik. Osnovni namen bo usmerjen predvsem v podporo reformam, prenosu znanja
  med državami v regiji, izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks, usposabljanju, itd;
-  6. april: sprejem kosovske delegacije pri državnem sekretarju mag. Romanu Repu. Temi sta bili:
  razvoj uprave in uslužbenski sistem;
-  12. april: plenarno predavanje ministra dr. Gregorja Viranta na konferenci »5th Eastern European
  eGov Days« v Pragi. Minister Virant je na dogodku nastopil kot govornik v osrednjem plenarnem
  zasedanju na temo »e-Uprava v evropskem prostoru« (e-Government in the European Context). V
  svojem govoru je udeležence foruma seznanil z reformami, ki potekajo v večini evropskih držav, kjer
  ima pomemben vpliv tudi sodelovanje državljanov in civilne družbe. Poudaril je tudi, da mora
  komunikacija med vlado in državljani temeljiti na zaupanju, odprtosti in preglednosti;
-  21. maj: udeležba ministra dr. Gregorja Viranta, državnega sekretarja mag. Romana Repa, Dušana
  Kričeja in dr. Aleša Dobnikarja na dogodku »Regional European Forum on Reinventing
  Government«, v Rimu. Minister Virant je na konferenci predstavil slovenske izkušnje pri razvoju
  javne uprave, potrjene in operativne postopke za odpravo administrativnih ovir, ki že kažejo rezultate,
  vključevanje zainteresirane javnosti v postopke priprave gradiv in zakonodaje, tesno povezanost
  informacijsko-komunikacijskih tehnologij skozi t.i. e-upravo na modernizacijo in stalno izboljševanje
  dela uprave ter s tem povečanega zaupanja državljanov in poslovnih subjektov v delovanje uprave;
-  25. maj: državni sekretar mag. Roman Rep je v spremstvu Mojce Ramšak Pešec in dr. Aleša
  Dobnikarja v Pernici podpisal bilateralni sporazum z Avstrijo za izmenjavo državnih uradnikov.
  Sporazum med Ministrstvom za javno upravo in Uradom zveznega kanclerja Republike Avstrije je bil
  podpisan na njihovo pobudo. Sporazum zagotavlja večjo mobilnost javnih uslužbencev med dvema
  državama članicama, kar je tudi eden od ciljev v srednjeročnem načrtu EUPAN 2006–2007;


                                               Stran 3 / 86
-  8. junij: obisk ministra dr. Gregorja Viranta, dr. Aleša Dobnikarja in mag. Judite Bagon pri
  madžarski ministrici dr. Móniki Lamperth. Obravnavane teme so bile: e-uprava, jezikovna
  usposobljenost uradnikov na dvojezičnem področju, reforme javne uprave, slovenske priprave na
  predsedovanje Svetu EU in priprave na skupno sejo obeh vlad;
-  11. junij: minister dr. Gregor Virant se je udeležil poslovne konference »Fifth Business Round Table
  with the Government of Slovenia«, v organizaciji Economist-a, kjer je sodeloval v razpravi na temo
  »Government: a Support or Obstacle for Business?«; Bled, GH Toplice;
-  12. junij: minister dr. Gregor Virant, državni sekretar mag. Roman Rep, Dušan Kričej in prof. dr.
  Miro Cerar so se srečali z estonskim ministrom za gospodarstvo in ekonomijo g. Juhanom Partsom v
  Talinu v Estoniji. Teme obiska so bile estonske izkušnje glede izvedbe e-volitev in predstavitev
  glavnih slovenskih projektov na področju e-uprave;
-  22. junij: udeležba državnega sekretarja mag. Romana Repa na konferenci ministrov, pristojnih za
  javno upravo; bilateralno srečanje z nemškim zveznim ministrom za notranje zadeve dr. Wofgangom
  Schäublom v Berlinu. Osrednja tema ministrskega srečanja je bila namenjena razpravi o negativnih
  demografskih trendih in z njimi povezanimi spremenjenimi potrebami zaposlenih v javnih upravah
  ter državljanov kot uporabnikov javnih storitev. Visoki predstavniki, pristojni za javno upravo, so
  srečanje zaključili s podpisom ministrske resolucije, ki obravnava politične smernice za pripravo
  srednjeročnega programa EUPAN za 2008–2009 ter se zavzema za okrepitev socialnega dialoga v
  okviru neformalne mreže EUPAN;
-  27. junija: obisk nemškega veleposlanika g. Getza pri ministru dr. Gregorju Virantu na MJU zaradi
  priprav na obisk nemškega državnega sekretarja v Uradu zvezne kanclerke, dr. Hansa Bernharda
  Beusa, 7. septembra;
-  9. julij: obisk ministra dr. Gregorja Viranta, dr. Aleša Dobnikarja in mag. Renate Zatler pri komisarki
  Evropske komisije za informacijsko družbo in medije, ge. Viviane Reding, in pri komisarju Evropske
  komisije za upravne zadeve, revizijo in boj proti goljufijam, g. Siimu Kallasu v Bruslju. Poglavitne
  teme obiskov so bile: e-uprava, reforme javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, program
  IDABC in boljši predpisi. Obisk je bil namenjen tudi dogovorom v zvezi z organizacijo konferenc
  IDABC in e-Uprava v Sloveniji med našim predsedovanjem;
-  12. in 13. julij: obisk latvijske ministrice za e-upravo, gospe Ine Gudele z delegacijo, pri ministru dr.
  Gregorju Virantu na MJU. Namen obiska je bil predvsem izmenjava izkušenj s področja e-uprave in
  bilateralna navezava stikov v smislu predpriprav na naše predsedovanje Svetu Evropske unije
  prihodnje leto;
-  7. september: obisk nemškega državnega sekretarja v Uradu zvezne kanclerke, dr. Hansa Bernharda
  Beusa z delegacijo, pri ministru dr. Gregorju Virantu na MJU. Poglavitna tema obiska je bila
  izmenjava izkušenj na področju boljše zakonodaje, in sicer poenostavitev zakonodaje, presoja
  vplivov, odprava administrativnih ovir na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije;
-  18. september: obisk črnogorskega podpredsednika vlade, prof. dr. Vujice Lazovića, pri ministru dr.
  Gregorju Virantu na MJU. Tema pogovora je bila e-uprava oz. informacijski sistemi v delovanju e-
  vlade;
-  19. – 21. september: udeležba ministra dr. Gregorja Viranta z delegacijo na ministrski konferenci za
  e-upravo v Lizboni na Portugalskem. Minister Virant je predaval na temo »Improving Interaction
  between Administrations and Citizens«, drugo predavanje pa je bilo na temo »Outlook of Slovenia's
  EU Presidency Policy Priorities«;
-  25. september: sodelovanje ministra dr. Gregorja Viranta na sestanku »Business Advisory Council
  for South-Eastern Europe« in predavanje na temo »Opening of the e-Governance Centre«, GZS,
  Ljubljana;
-  16. – 17. oktober: udeležba državnega sekretarja mag. Romana Repa in dr. Aleša Dobnikarja na 36.
  zasedanju odbora za javno upravo v okviru OECD (angl. »Public Governance Committee«), v Parizu;
-  17. oktober: udeležba ministra dr. Gregorja Viranta na skupni seji vlad Republike Slovenije in
  Republike Madžarske v Lendavi in Monoštru. Z g. Pétrom Kissom, vodjo Urada predsednika Vlade
  Republike Madžarske v funkciji ministra, sta podpisala Memorandum o soglasju med Ministrstvom
  za javno upravo Republike Slovenije in Uradom predsednika Vlade Republike Madžarske o
  sodelovanju na področju e-uprave;
-  25. in 26. oktober: otvoritveni govor ministra dr. Gregorja Viranta na Sestanku direktorjev za boljšo
  zakonodajo (DBR) v organizaciji MJU na Brdu pri Kranju;


                                               Stran 4 / 86
-  26. oktober: udeležba državnega sekretarja mag. Romana Repa z delegacijo, na DG Trojki EUPAN,
  v Cascaisu, Portugalska. Posebna pozornost je bila posvečena izhodiščem za pripravo srednjeročnega
  programa - MTP 2008-2009 in obravnavi socialnega dialoga v okviru EUPAN mreže;
-  29. oktober: udeležba in predstavitev državnega sekretarja, mag. Romana Repa, na konferenci
  »South-Eastern Europe Ministerial Conference on Information Society Development” in “3rd
  Information Society Conference: e-Government and Public Administration Reform” v Sarajevu, BiH;
-  22. november: udeležba ministra dr. Gregorja Viranta z delegacijo na zasedanju Sveta za
  konkurenčnost v Bruslju. Tam je imel tudi sestanek s komisarjem g. Güntherjem Verheugnom;
-  28. november: obisk srbskega ministra za delo in socialno politiko Rasima Ljajića z delegacijo na
  Ministrstvu za javno upravo. Predvidene teme so: prenos slovenskih izkušenj urejanja plač za javne
  uslužbence in sprejemanje zakona o javnih uslužbencih. Delegacija pa je obiskala tudi MDDSZ, kjer
  so se pogovarjali o socialnem sporazumu med RS in Republiko Srbijo;
-  29. in 30. november: obisk odbora Evropskega parlamenta JURI pri ministru dr. Virantu v Ljubljani.
  Poglavitna tema je bila Oblikovanje boljših predpisov;
-  10. in 11. december: udeležba državnega sekretarja mag. Romana Repa na 49. srečanju generalnih
  direktorjev, pristojnih za javno upravo, v okviru mreže EUPAN, v Lizboni, Portugalska;

Mednarodne aktivnosti javnih uslužbencev na MJU v letu 2007:

-  10. in 11. januar: udeležba dr. Aleša Dobnikarja in Polonce Šega na sestanku »EUPAN TROIKA
  Secretariat« v Berlinu. Namen sestanka je bila predstavitev prednostnih nalog mreže EUPAN v času
  nemškega predsedovanja ter predlagan načrt dela delovnih skupin;
-  12. in 13. januar: udeležba dr. Aleša Dobnikarja na sestanku »eGovernment Agency« v Budimpešti.
  Teme pogovorov so bile predvsem razvoj Slovenije na področju e-uprave in prioritete ter načrti v
  času našega predsedovanja. Dr. Aleš Dobnikar jim je predstavil prioritetne teme za predsedovanje in
  priprave, ki potekajo v zvezi s tem;
-  17. januar: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec na sestanku »2nd Meeting of the IDABC eSignature
  Expert Group« v Bruslju. Razpravljalo se je o tem, kdaj se sploh uporablja e-podpis in ali je pri
  avtentikaciji sploh potreben, za kateri namen se pri določeni aplikaciji uporablja e-podpis - za
  avtentikacijo ali podpisovanje – ter, kako si države razlagajo direktivo EU;
-  1. marec: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec na konferenci »Advancing eGovernment« v Berlinu. Na
  konferenci je nadomeščala dr. Aleša Dobnikarja z vabljenim predavanjem v panelu »National
  eGovernment Strategies« z naslovom »e-Government through Slovenian Public Administration
  Modernization«;
-  2. marec: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec na sestanku ekspertne skupine i2010 eEurope
  eGovernment Subgroup + Troika v Berlinu. Sestanek se je pričel z delovnim zajtrkom trojke, v
  nadaljevanju so na kratko poročali o konferenci »Advancing eGovernment«, sledila je predstavitev
  področja e-Vključenosti, na koncu pa so poročali še o pripravah na ministrsko konferenco e-
  Government, ki bo v Lizboni od 19. do 21. septembra 2007;
-  8. marec: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec na rednem sestanku upravnega odbora PEGSCO
  programa IDABC v Bruslju. Teme so bile: poročilo o napredku programa, mehanizmi za vzpostavitev
  stalne finančne in operativne infrastrukture za storitve, IDABC program, sTESTA načrt za migracijo
  ter predstavitve PCI-jev;
-  16. marec: vabljeno predavanje dr. Aleša Dobnikarja na konferenci »Priložnosti za Slovenijo v
  okviru 7. raziskovalnega programa EU«, v Grimščah pri Bledu. Glavne teme so bile, kako povečati
  posredne in tudi neposredne koristi sodelovanja v EU projektih;
-  22. marec: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec na sestanku predstavnikov e-Government za potrebe
  »Service Directive«, v Bruslju. Poglavitna tema je bila izvajanje 8. člena Direktive o storitvah, ki
  določa, da je treba vse storitve omogočiti na elektronski način;
-  26. marec: udeležba dr. Aleša Dobnikarja na sestanku »EUPAN Troika Secretariat« v Berlinu. Teme
  srečanja so bile: predlog resolucije o socialnem dialogu, evalvacija srednjeročnega programa 2005–
  2007, predlogi glede srednjeročnega programa 2008–2010;
-  29. marec: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec in dr. Aleša Dobnikarja na pripravljalnem sestanku
  konzorcija za prijavo na CIP eID pilot tipa A na Dunaju. Pregled predlaganih dejavnosti in možnih
  načinov sodelovanja v EU CIP projektu eID;


                                             Stran 5 / 86
-  12. - 13. april: udeležba dr. Aleša Dobnikarja na 35. zasedanju Odbora OECD za javno upravo v
  Parizu. Ključna tema sestanka so bile inovacije. Poleg tega so se obravnavale še naslednje teme:
  volitve v urad PGC odbora, nepodpora Ukrajini za sodelovanje v tem odboru ter poročilo o e-upravi
  kot orodju za preobrazbo javnega sektorja;
-  17. april: Štefka Korade Purg, dr. Alenka Žužek Nemec in dr. Aleš Dobnikar so se udeležili sestanka
  v Beogradu, kjer so se dogovarjali o ustanovitvi e-Governance Centra v RS;
-  25. april: vabljeno predavanje dr. Aleša Dobnikarja francoskim vladnim uslužbencem glede priprav
  RS na predsedovanje Svetu EU in predstavitev prioritet RS ter MJU v Parizu, Francija;
-  25. in 26. april: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec na sestanku trojke: Nemčija, Portugalska,
  Slovenija z Evropsko komisijo za eGov, in na sestanku i2010 eGov v Bruslju. Priprava in
  usklajevanje prioritet programa ter usklajevanje zahtevanih dejavnosti Evropske komisije in
  Slovenije. Na sestanku ekspertne skupine i2010 eEurope eGovernment Subgroup pa je bila
  poglavitna tema priprava na ministrsko deklaracijo;
-  3. maj: udeležba dr. Aleša Dobnikarja in Polonce Šega na sestanku držav t.i. trojke na ravni državnih
  sekretarjev oz. generalnih direktorjev v okviru mreže EUPAN (European Public Administration
  Network) v Berlinu. Sestanek DG TROIKE je namenjen pregledu opravljenega dela podskupin in
  pripravi na ministrsko srečanje;
-  10. in 11. maj: udeležba dr. Alenke Žužek Nemec in dr. Aleša Dobnikarja na dogodku »EUPAN
  eGovernment« v Berlinu. Teme na sestanku: nadaljnje aktivnosti te skupine in povezave z ostalimi
  skupinami;
-  5. junij: vabljeni predavanji dr. Aleša Dobnikarja in dr. Alenke Žužek Nemec z naslovom
  "eMergence: Merging and Emerging Technologies, Processes, and Institutions" na mednarodni
  konferenci "20th Bled eConference". Predavanje je bilo v okviru panela "Research Challenges for the
  Future eGovernment" na Bledu;
-  19. junij: udeležba dr. Aleša Dobnikarja in Polonce Šega na DG Troiki v okviru mreže EUPAN v
  Berlinu. Na srečanju je bil opravljen pregled opravljenega dela delovnih skupin EUPAN in podpisana
  ministrska resolucija na temo socialnega dialoga ter strateških smernic za pripravo srednjeročnega
  programa 2008/2009;
-  20. in 21. junij: udeležba dr. Aleša Dobnikarja, Mojce Ramšak Pešec in Polonce Šega na 48. srečanju
  generalnih direktorjev, pristojnih za javno upravo, v okviru mreže EUPAN v Berlinu;
-  26. in 27. junij: udeležba Dušana Kričeja in Teje Batagelj na »7th Global Forum on Reinventing
  Government - Building Trust in Government" na Dunaju (konferenca 26.-29. junija). Forum
  predstavlja največje svetovno srečanje na temo izvajanja učinkovitega, uspešnega, odgovornega in
  preglednega vladanja. Tokratni forum je v središče doseganja dobrega vladanja postavil zaupanje, ki
  je temelj vseh medosebnih odnosov in je hkrati tudi sredstvo zniževanja stroškov v vseh socialnih,
  ekonomskih in političnih odnosih;
-  10. in 11. julij: vabljeno predavanje dr. Aleša Dobnikarja na mednarodni konferenci eGovernment &
  eHealth 2007 z naslovom: Impact of e-Government on Public Administration Modernization, v
  prvem sklopu z naslovom: Towards ICT Integration of eGov and eHealth, v Milanu, Italija;
-  19. julij: udeležba dr. Aleša Dobnikarja na sestanku eGov skupine Evropske komisije, ki je potekal v
  Bruslju. Poglavitni temi sta bili: eGov ministrska konferenca, ki bo od 19.-21. septembra v Lizboni in
  priprava ministrske deklaracije;
-  26. julij: študijski obisk srbske delegacije pri mag. Igorju Klinarju na Direktoratu za sistem plač v
  javnem sektorju v zvezi s predstavitvijo novega plačnega sistema v javnem sektorju v RS;
-  25. september: vodstvo na UA je sprejelo delegacijo iz Litve v sestavi: Neringa Čiakiene, vodja
  koordinacije za izvajanje acquisa v kabinetu predsednika vlade, Ruta Baneiene, vodja oddelka za
  koordinacijo z EU in Mantas Jonauskis, direktor ProBaltic Consulting. Govorili so o programu za
  usposabljanje javnih uslužbencev za predsedovanje Svetu EU ter na splošno o vlogi in organizaciji
  UA, v Ljubljani, RS;
-  27. – 28. september: vabljeno predavanje dr. Alenke Žužek Nemec na konferenci »DOK_SIS 2007«
  o prispevku e-uprave k uresničevanju ciljev iz Lizbonske strategije, v Kranjski Gori;
-  3. oktober: obisk predstavnikov britanske službe za evropske zadeve (EU Affairs), ge. Margaret
  Batty (namestnica direktorja – na ravni g. Gregorja Krajca), g. Matt Hinde in ge. Helen Stokes pri
  Renati Zatler (DEUP). Prioriteta sestanka so srečanja s predstavniki skupin za predsedovanje po
  nekaterih ministrstvih. Tema je bila predvsem priprave Slovenije na predsedovanje EU, prioritete v
  času predsedovanja itd.

                                              Stran 6 / 86
-  4. oktober: obisk nizozemske delegacije na MJU pri Renati Zatler (DEUP);
-  9. – 11. oktober: udeležba mag. Tadeja Kurenta na 41. konferenci ICA v Dublinu, Irska. Glavna tema
  je bila: povečevanje zaupanja državljanov do sprememb v javni upravi in uporabi e-storitev;
-  22. in 23. oktober: udeležba dr. Aleša Dobnikarja, mag, Aleša Pelana in mag. Tadeja Kurenta na
  sestanku EUPAN delovne skupine s področja e-uprave v Lizboni. Teme so bile: poročilo o ministrski
  deklaraciji, ki je bila sprejeta na 4. ministrski konferenci za e-upravo v Lizboni in razprava o temah
  za srednjeročni program (MTP 2008/09). Dr. Aleš Dobnikar je imel tudi predstavitev o prioritetah
  slovenskega predsedovanja Svetu EU;
-  22. in 23. oktober: obisk makedonske delegacije na MJU (DOK, DEUP, SMO, kabinet);
-  23. november: udeležba mag. Polone Srebotnjak Verbinc in Stevena Murdocha drugi dan na Svetu
  za konkurenčnost v Bruslju;
-  26. november: udeležba Polonce Šega, Mojce Oražem in dr. Aleša Dobnikarja na Troika Secretariat
  EUPAN v Lizboni. Sestanek je bil namenjen pregledu opravljenega dela na področju posameznih
  delovnih skupin EUPAN in pripravi na 49. srečanje generalnih direktorjev, ki bo 10. in 11.12. v
  Lizboni;
-  3. in 4. december: udeležba mag. Tadeja Kurenta in mag. Aleša Pelana na e-Government Working
  Group v Lizboni. Teme so bile: razprave o MTP 2008/2009, predlog ustanovitve EUPAN učne
  skupine OAO in predstavitev prioritet Slovenije med predsedovanjem Svetu EU;
-  6. december: udeležba dr. Davorke Šel in mag. Tadeja Kurenta na e-Government Subgroup EK v
  Bruslju. Teme so bile: načrt dela za 2008 za področje e-uprave v Lizbonski deklaraciji, predstavitev
  eGov Days, poročilo o »The Competitiveness and Innovation Framework Programme, Information
  Communication Technologies - Policy Support Programme«;
-  9. december: udeležba dr. Aleša Dobnikarja, Mojce Ramšak Pešec in Polonce Šega na DG Trojki
  EUPAN, v Lizboni, Portugalska. Teme so: PEU in srednjeročni program EUPAN-a;
-  11. december: obisk estonske delegacije na MJU pri Štefki Korade-Purg (DOK). Estonsko delegacijo
  so sestavljali:
       o Monika Tõniste (Ministry of Justice)
       o Ebe Sarapuu (Ministry of Justice)
       o Karin Närep (Ministry of Finance)
       o Merle Kritt (Ministry of Finance)
       o Marann Veisson (State Chancellery)
       o Anu Peljo (State Chancellery);
-  12. december: obisk g. Michael Snyder, vodja financ mesta Londona (Chairman of the Policy and
  Resources Committee, City of London), ga. Angela Knight (Chief Executive, British Bankers
  Association), g. Mike Vernocke (Head of the Brussels Office) in gr. Elizabeth Start, EU Policy
  Officer, City of London, pri dr. Alešu Dobnikarju na MJU v Ljubljani.


Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju SNR) je tudi v letu 2007
nadaljevala z delom na vsebinskem področju, ki ga v skladu z zakonodajo in ustreznimi standardi
pokriva. Namen in cilj delovanja službe sta bila in ostajata skrb za izboljševanje delovanja ministrstva na
področju obvladovanja tveganja ter preverjanje obstoja in ustreznosti delovanja notranjih kontrol v
postopkih dela in delovnih procesih, ki se odvijajo na ministrstvu in v upravnih enotah. Te prav tako
sodijo v notranje kontrolno okolje, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva SNR. Poleg izvajanja revizij in
svetovanja kot osrednje dejavnosti je delovanje službe usmerjeno tudi v večanje ozaveščenosti zaposlenih
in vodstva na področju obvladovanja tveganja, ki se pojavlja v procesu doseganja zastavljenih ciljev
ministrstva in upravnih enot.

Tveganja, ki se pojavljajo pri delovanju ministrstva in jih je opredelila SNR, se nanašajo na enaka
področja kot v preteklih letih - predvsem na področje organizacije in kadrov (v smislu zadostnosti in skrbi
za nenehno usposabljanje, kjer je težava predvsem pomanjkanje časa, pa tudi izredno hiter razvoj stroke
na nekaterih področjih – predvsem na področju informatike), javnega naročanja (pri čemer je treba

                                               Stran 7 / 86
omeniti, da se pregledani del nanaša predvsem na že izvedene postopke javnega naročanja v preteklih
letih), finančnega poslovanja in informatike, ki zaradi svoje kompleksnosti predstavlja ogromen zalogaj
za uvajanje novih storitev, pa tudi za vzdrževanje in posodabljanje že obstoječih. Na vseh naštetih
področjih so bili med letom sprejeti nekateri ukrepi za izboljšanje poslovanja v obliki spremenjene
organizacije, novih internih aktov/navodil za delo, izboljšanega komuniciranja med zaposlenimi in
podobno. Pomembno je izpostaviti dejstvo, da se je ministrstvo v preteklem letu lotilo načrtnega procesa
zavedanja in obvladovanja tveganja, saj je popisalo praktično vse ključne poslovne procese v vseh
organizacijskih enotah, opredelilo postopke, ugotovilo in ocenilo prisotna tveganja in opredelilo obstoječe
oziroma potrebne notranje kontrole v postopkih, ki se izvajajo.

Obstoj in učinkovitost notranjih kontrol sta se preverjala predvsem v okviru izvedenih revizij in izvedenih
svetovanj. Na podlagi ugotovitev SNR ocenjuje, da notranje kontrole v splošnem obstajajo na pretežnem
delu poslovanja ministrstva (in upravnih enot) in da praktično na vseh področjih dela nenehno potekajo
dejavnosti za izboljšanje delovanja ustreznega sistema notranjih kontrol in s tem za boljše obvladovanje
tveganja.

V letu 2007 so bile tako na ministrstvu izvedene predvsem naslednje dejavnosti, ki povečujejo stopnjo
ustreznosti notranjih kontrol:
- izdelava registra tveganja po posameznih organizacijskih enotah do nivoja sektorja/službe, ki naj bi se
  od leta 2007 dalje vsakoletno posodabljal,
- priprava novih in posodobitev nekaterih obstoječih internih aktov/navodil,
- potekale so dejavnosti za pripravo registrov tveganj upravnih enot, vključno z izobraževanjem
  zaposlenih in svetovanjem pri pripravi registrov.


Direktorat za organizacijo in kadre

-  Reorganizacija organov državne uprave na lokalni ravni, reorganizacija inšpekcijskih služb in
  priprava strokovnih podlag za vzpostavitev upravnih okrajev. Direktorat je aktivno sodeloval pri
  pripravi in usklajevanju sprememb in dopolnitev Zakona o državni upravi.

-  Vzpostavitev sistema zagotavljanja informiranja zainteresiranih subjektov o regulacijah ter
  tolmačenju uslužbenske zakonodaje in prakse Komisije za pritožbe. Za čim večjo obveščenost ter
  s tem enotnost pri izvajanju uslužbenske zakonodaje v praksi je bila posvečena posebna pozornost
  strukturi in posodobljenosti objavljanja mnenj in pojasnil ter navodil uslužbenske zakonodaje ter
  prakse komisije za pritožbe, tako da je bila spletna stran strukturno prenovljena in tudi vsebinsko se
  redno posodablja z novimi objavami.

-  Enotna ureditev delovnega časa v državni upravi. Iz uredbe o upravnem poslovanju se je izločil
  del, ki se nanaša na delovni čas ter evidentiranje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih. Sprejeta je bila
  samostojna uredba, s katero so odpravljene tudi nejasnosti in vprašanja, ki so se pojavili v praksi pri
  izvajanju stare uredbe o delovnem času.

-  Koordinacija dela na organizacijsko kadrovskem področju v organih državne uprave. V letu
  2007, kakor že tudi v letu 2006, se je zelo intenzivirala usklajevalna vloga direktorata pri izvajanju
  uslužbenske zakonodaje v praksi. Organizirajo se redni mesečni sestanki vodij kadrovskih služb
  ministrstev - kadrovski kolegiji, ki so zelo uspešen in učinkovit način izmenjav mnenj in izkušenj.
  Predstavniki direktorata tudi dejavno sodelujejo na rednih sejah inšpekcijskega sveta, vodja
  direktorata pa na koordinacijah generalnih sekretarjev ministrstev. Poleg teh rednih sestankov pa so v
  povprečju izvedeni tedensko 3-4 problemski sestanki s posameznimi organi v zvezi s konkretnimi
  vprašanji izvajanja uslužbenske in organizacijske zakonodaje v praksi.                                               Stran 8 / 86
-  Izvajanje inšpekcijskega nadzora. Izvajanje inšpekcijskega nadzora inšpektorice za sistem javnih
  uslužbencev je zelo učinkovit način za zagotavljanje enotnega izvajanja uslužbenske zakonodaje v
  praksi ter s tem zagotavljanje enakega obravnavanja zaposlenih v organih javne uprave. Inšpektorica
  je v letu 2007 opravila 54 inšpekcijskih nadzorov ter 41 pregledov dokumentacije o odpravljenih
  nepravilnostih. Natančnejši podatki so navedeni pod točko Statistični podatki tega poročila.

-  Strukturna in funkcionalna analiza organizacije organov državne uprave. Analiza je bila
  opravljena z vidika določb uredbe o notranji organizaciji in kadrovske zasedbe organizacijskih enot v
  vseh organih državne uprave. Organizacija v praski glede na določbe uredbe bistveno ne odstopa,
  čeprav primerjava med ministrstvi in med vladnimi službami kaže na izjemno pestrost organiziranja,
  še večje pa so razlike glede kadrovske zasedbe posameznih vrst organizacijskih enot. Analiza
  predstavlja dobro podlago za pripravo sprememb v organiziranju in sistemizaciji delovnih mest.

-  Delovanje internega trga. Interni trg dela je zelo ustrezen mehanizem za zagotavljanje potreb po
  novih zaposlenih s premestitvijo že zaposlenega javnega uslužbenca iz drugega organa, ki je vključen
  v interni trg, pri čemer javni uslužbenec ohrani tudi vse že pridobljene pravice iz dela in v zvezi z
  delom v prejšnjem organu. Tudi v letu 2007 se je nadaljevalo s promoviranjem internega trga. Za
  enostavnejše, bolj prijazno in bolj učinkovito delovanje internega trga bi bilo treba zagotoviti boljšo
  elektronsko podporo delovanja tega trga (e-zaposlovanje), ki je še v razvoju.

-  Izdelava kompetenčnega modela. Naloga je izpeljana delno, saj je z raziskovalno nalogo Fakultete
  za upravo (CRP - Konkurenčnost Slovenije 2006–2013, Določitev kompetenc zaposlenih v javni
  upravi) izveden le kompetenčni model vodenja v javni upravi, ki pa predstavlja dobro osnovo za
  izdelavo modela kompetenc še za druga delovna mesta.

-  Priprave na predsedovanje Slovenije EU. V okviru Podskupine za kadre, ki je bila vodena z MJU,
  je bila izvedena koordinacija nabora kadrov za pokrivanje vsebin in organizacije ter logistike
  predsedovanja, sprejeti so bili ukrepi, ki so zagotavljali pripravo in napotitev kadrov v Ljubljani in v
  Bruslju, način njihovega angažiranja, razporejanja in motiviranja. Izdelana je končna tabela vseh
  predsedujočih, nacionalnih delegatov in odgovornih v SPBR za vsa delovna telesa predsedovanja.
  Izveden in zaključen je bil (razširjen) program usposabljanja in priprav kadrov za predsedovanje
  preko Upravne akademije.

-  Priprave na vodenje delovne skupine HRWG v sklopu EUPAN. V letu 2007, zlasti v zadnjem
  delu leta, so tekle intenzivne priprave na vodenje HRWG, pripravili smo pogodbe za dve študiji in
  pregled aktivnosti glede mobilnosti kadrov med upravami držav članic. V času portugalskega
  predsedovanja je bila oblikovana tudi posebna delovna skupina za pripravo pravil delovanja,
  programa dela ter meril za ocenjevanje testne faze izboljšanega neformalnega socialnega dialoga med
  državami članicami in TUNED, sindikatom, ki predstavlja zaposlene javne uslužbence v državah
  članicah in institucijah EU. Pri delu te delovne skupine smo aktivno sodelovali in se pripravljali na
  začetek dveletne testne faze izvajanja socialnega dialoga, ki se začne s slovenskim predsedovanjem.
  Zaradi srečanja HRWG in socialnega dialoga s TUNED v januarju 2008 je bilo treba začeti s
  pripravami že v oktobru 2007.

-  Nadgradnja kadrovskega dela sistema MFERAC
  Oblikovana je bila delovna skupina, ki spremlja prenavljanje kadrovskega dela MFERAC z vidika
  zakonodaje, posodabljanja podatkov, šifrantov in določanja vrstnega reda dopolnil. Projektna skupina
  je pripravila tudi predloge za nadgradnjo sistema usposabljanja, izdelan in testiran v štirih organih je
  nov šifrant vsebin dela, ki je eden ključnih za spremljanje in usmerjanje poklicnega razvoja kadrov in
  kompetenc. Dosežena je on-line povezava CKE s CRP za posodabljanje osnovnih identifikacijskih
  podatkov zaposlenih. Podlage za prenos kadrovskih podatkov s treh različnih strežnikov na poseben
  strežnik MJU so dorečene, konkretna izvedba pa je še v teku. CKE se je vzporedno dopolnjevala.
  Izdani sta bili dve spremembi Metodologije centralne kadrovske evidence državne uprave,
  pripravljena so bila navodila za vnos podatkov o delovnih mestih, javnih uslužbencih in kadrovskih
  načrtov, oblikovanje izpisov, posebej za MZZ. Podatki so se urejali in posodabljali, tako da se je
  točnost podatkov samo o šolah, poklicih in stopnjah izobrazbe povečala z 20 % na 98 %.

                                               Stran 9 / 86
-  Spremljanje realizacije sprejetih kadrovskih načrtov, priprava podatkov za kadrovske načrte 2008
  in 2009. Pri spremljanju realizacije Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto
  2006 noben organ ni prekoračil dovoljenega števila zaposlenih, mesečno smo spremljali realizacijo
  SKN za leto 2007 in sproti opozarjali na odstopanja. Pripravljali smo dokumentacije za tekoče
  spremembe in dopolnitve SKN 2007. Izpeljan je bil postopek priprave SKN za leti 2008–2009, ki je
  zahteval veliko pogajanj in usklajevanj. Izdelano je bilo Kadrovsko poročilo za leto 2006 in posebna
  zgibanka v angleščini: Slovenska javna uprava v številkah. Realizacijo Zbirnega kadrovskega načrta
  za leto 2006 in 2007 smo spremljali letno. V letu 2006 smo zaradi prekoračitev pozvali ministrstva,
  da uvedejo nadzor nad organi zbirnega kadrovskega načrta, ki so prekoračili dovoljeno kvoto. V letu
  2007 smo prek OAO nadzorovali zaposlovanje v javnih inštitucijah, pri katerih vlada odloča o
  njihovem poslovnem načrtu, poročilu in zakonskih podlagah njihovega delovanja. Pregledano je bilo
  3984 dokumentov, zaradi povečanega zaposlovanja smo se odzvali na več kot 461 dokumentov,
  včasih tudi po večkrat za isto zadevo. Ocenjujemo, da ta način vpliva na manj intenzivno
  zaposlovanje v javnem sektorju.

-  Usposabljanje in izpopolnjevanje: Na področju usposabljanja javnih uslužbencev je bila izvedena
  vrsta aktivnosti zaradi zagotovitve bolj kakovostnega in vsebinsko ustreznega ter posameznim ciljnim
  skupinam prilagojenega usposabljanja. Tako so bili izvedeni naslednji ukrepi:
    o prenova programa usposabljanja »Vodenje in upravljanje v upravi«
    o priprava modularnih programov za inšpektorje in srednje vodstvene delavce
    o analiza horizontalnih potreb po usposabljanju javnih uslužbencev za leto 2008
    o priprava Poročila o izvajanju Strategije izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev v
      letu 2006
    o organizacija predstavitve nove uslužbenske zakonodaje
    o urejanje spletnih strani UA in sodelovanje pri pripravi spletne prijave
    o priprava ponudbe in tekoče izvajanje seminarjev iz programa usposabljanja in
      izpopolnjevanja javnih uslužbencev
    o priprava navodil za oblikovanje učnih gradiv ter tekoče lektoriranje pisnih gradiv in prosojnic
    o priprava usposabljanja po posebnem naročilu upravnih organov (TYPO 3, notranji
      presojevalci, urejanje dokumentarnega gradiva itd.)
    o priprava analiz in predlogov za reorganizacijo UA na področju financ in izvajanja seminarjev

-  Organizacija in izvajanje strokovnih izpitov, izpitov in preizkusov znanja. Tudi na področju
  strokovnih izpitov je bila v letu 2007 uvedena vrsta novosti in izboljšav in sicer:
    o število kandidatov, ki so pristopili k strokovnim izpitom, izpitom in preizkusom znanja, je v
      primerjavi z letom 2006 naraslo za približno 10 %
    o uvedli smo možnost prijave po elektronski pošti iz uradnega naslova organa za tiste
      kandidate, ki jih prijavljajo organi
    o zaradi velike plačilne nediscipline kandidatov, ki se prijavljajo na strokovne izpite sami
      (samoplačniki), smo uvedli predplačila na strokovnih izpitih
    o strokovni izpit za imenovanje v naziv: prenovili smo program strokovnega izpita, ki po
      novem obsega 7 področij (prej 9 področij), uvedli možnost popravnega izpita iz dveh
      področij, izveden je bil poizvedbeni razpis za izpraševalce na strokovnem izpitu

-  Povezovanje baz in razširitev uporabe za notranje uporabnike:
  Izvedeno je bilo dograjevanje aplikacije za vodenje evidenc (EVUA): dopolnitev sistema izpitnih
  vprašanj, sestavljanje izpitnih pol z naključno izbranimi vprašanji in njihovih rešitev z upoštevanjem
  vseh parametrov, ki vplivajo na sestavo izpitne pole ter oblikovanje učinkovitega varnostnega sistema
  izpitnih vprašanj. Opravljena je bila tudi dopolnitev evidenc s statističnimi in drugimi izpisi, ki so
  potrebni za izvedbo, analizo in statistično spremljanje ter oceno strokovnih izpitov, izpitov in
  preizkusov znanja. Opravljena je bila tudi vzpostavitev povezave SPIS-EVUA: vzpostavitev sistema
  elektronskega obveščanja organov in kandidatov za strokovne izpite, izpite in preizkuse znanja ter
  tudi članov izpitnih komisij.                                              Stran 10 / 86
-  Mednarodno sodelovanje na področju usposabljanja. Izvedene so bile predstavitve usposabljanja
  za predsedovanje EU tujim delegacijam (Madžarska, Poljska, Litva).

-  Prenova sistema podeljevanja kadrovskih štipendij. S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o
  štipendiranju, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 67/07, se je postopek podeljevanju kadrovskih
  štipendij bistveno poenostavil ter bolj natančno opredelil sistem točkovanja prispelih vlog, zlasti pri
  dodeljevanju kadrovskih točk. S tem je sistem kandidiranja za podelitev štipendij postal bolj
  enostaven, obenem pa tudi bolj pregleden. Podatki o postopkih štipendiranja v letu 2007 ter število
  štipendistov dne 31.12.2007 so v nadaljevanju tega poročila, v rubriki Statistični podatki.

-  Izvajanje štipendijske politike ter spremljanje in nadzor nad sklenjenimi pogodbami o
  štipendiranju. Tudi v letu 2007 je bil objavljen razpis za podelitev kadrovskih štipendij za
  dodiplomski študij v Sloveniji in poseben tudi za podiplomski študij v tujini. Glede na omejevanje
  števila zaposlenih ter s tem možnosti zaposlitve štipendistov po končanju šolanja je bilo razpisanih
  nekoliko manj štipendij kot pretekla leta, in sicer 80 za študij v Sloveniji in 3 za študij v tujini.
  Vzpostavljena je natančna evidenca štipendistov za spremljanje izvajanja njihovih pogodbenih
  obveznosti.

-  Izvajanje nalog strokovne pomoči in zagotavljanje pogojev za delo Komisije za pritožbe. Tudi v
  letu 2007 je direktorat uspešno in sprotno izvajal naloge strokovne pomoči za KPDR, tako da so se
  pritožbe večinoma reševale v predpisanem 30-dnevnem roku, razen v izjemnih primerih prejema
  izredno velikega števila pritožb v zelo kratkem času (pritožbe zoper sklepe o povračilu prevoznih
  stroškov ali o določitvi letnega dopusta). Vzpostavljena je tudi natančna evidenca spremljanja zadev,
  ki jih je obravnavala KPDR po različnih kriterijih in vse do pravnomočnosti odločitev. V letu 2007 je
  KPDR skupno obravnavala 1036 prejetih zadev, od tega 162 predlogov za razveljavitev individualnih
  aktov. V letu 2007 je bilo prejetih tudi 13 pravnomočnih delovnopravnih sodb ter 22 pravnomočnih
  upravnih sodb zoper odločitve KPDR; večina sodb pa je bila zavrnilna.

-  Izvajanje nalog strokovne pomoči Uradniškemu svetu in posebnim natečajnim komisijam pri
  izvajanju natečajnih postopkov. V letu 2007 sta bili sklicani 2 redni seji Uradniškega sveta in 8
  dopisnih sej. Za potrebe izvedb javnih natečajev za najvišje vodilne položaje v organih državne
  uprave ter direktorje občinskih uprav je bilo objavljenih 64 javnih natečajev, od tega je bilo 15
  ponovitev javnih natečajev. Izvedenih je bilo 81 sej posebnih natečajnih komisij za položajna delovna
  mesta.

-  Izvajanje strokovnih nalog za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za uveljavitev novega
  plačnega sistema v organih državne uprave, upravah pravosodnih organov in upravah
  samoupravnih lokalnih skupnosti. V letu 2007 je bilo opravljenih 9 pogajanj Pogajalske komisije
  za Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
  lokalnih skupnosti - tarifni del, ki predstavlja panožno kolektivno pogodbo za uveljavitev novega
  plačnega sistema v teh organih. Za potrebe pogajanj zaposleni v direktoratu pripravljajo potrebna
  pogajalska gradiva, izvajajo usklajevanja z organi, vodja direktorata pa kot namestnica vladne
  pogajalske skupine v odsotnosti ministra tudi vodi pogajanja.


Direktorat za e-upravo in upravne procese

Spremljanje stanja in priprava stališč in mnenj v zvezi s strateškimi dokumenti:

-  Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih (NRP) - priprava mnenj in dopolnitev k osnutku
  resolucije o NRP, predvsem na področju operacionalizacije resolucije;
-  Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) – priprava dopolnitvenega gradiva k NSRO v okviru
  razvojne prioritete institucionalna in administrativna usposobljenost z opredelitvijo razvojnih ciljev,
  prednostnih usmeritev in kazalnikov;
-  Operativni program razvoja človeških virov – priprava gradiva za razvojno prioriteto Institucionalna
  in administrativna usposobljenost v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov OP ESS z
                                              Stran 11 / 86
  opredelitvijo in utemeljitvijo področij kot so: cilji razvojne prioritete, kazalniki - indikatorji za
  prednostne usmeritve, razvojne prioritete prednostnih usmeritev in dejavnosti za doseganje ciljev
  prednostnih usmeritev (razvoj javnega menedžmenta, razvoj sistema za zagotavljanje učinkovitosti,
  uspešnosti in kakovosti delovanja javne uprave, e-uprava, IKT infrastruktura, modernizacija in
  povezovanje uradnih evidenc ter izmenjava podatkov z EU);
-  Lizbonska strategija in spremljanje ukrepov za njeno izvajanje – priprava mnenj in poročil v zvezi z
  uresničevanjem;
-  Ciljni raziskovalni programi – spremljanje izvajanja projektov CRP.

Odprava administrativnih ovir:

-  Projekt odprave administrativnih ovir, ki poteka od začetka mandata vlade, je sestavljen iz
  preventivnega delovanja in odpravljanja obstoječih administrativnih bremen in temelji na sprejetih
  sklepih Vlade RS, kakor tudi na Programih za odpravo administrativnih ovir, ki jih je sprejela na
  predlog Ministrstva za javno upravo Vlada RS. Prvi program je bil sprejet za leto 2006, dne
  28.11.2007 pa je Vlada RS sprejela že tretji program. Posebno pozornost smo v letu 2007 namenili
  preventivnemu delovanju, kar pomeni, da mora vsak predlagatelj zakona, uredbe ali pravilnika
  posebno pozornost nameniti temu, da predpis ne ustvarja novih nepotrebnih administrativnih bremen
  ter podpisati posebno izjavo o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti. V
  primerih nepopolnih izjav, ki so bile v nasprotju s sprejeto metodologijo, smo predlagatelje pozivali k
  dopolnitvam, ter dosledno vztrajali, da se v pripravo predpisa vključi zainteresirana javnost. Program
  za leto 2007 je vseboval 30 ukrepov. Po sklepu Vlade RS je treba pripraviti prvo poročilo o
  uresničevanju ukrepov do 31.3.2008. (tu bomo še dodali analizo oz. tabelo, ko bo realizacija
  finalizirana; najkasneje do 20.3, ko naj bi Vlada RS obravnavala poročilo).

-  Oddelek za OAO je v spisni evidenci oao.mju v letu 2007 evidentiral oz. knjižil 1512 zadev.
  Pregledanih je bilo 435 pravilnikov, 106 zakonov, ki smo jih prejeli v fazi medresorskega
  usklajevanja, ter 163 uredb Vlade RS. Poleg navedenega smo evidentirali 265 gradiv Vlade RS, ki so
  bila objavljena na vladnem portalu in na katere smo se po Poslovniku Vlade RS morali odzvati v 3
  dneh. Skupno število pregledanih gradiv na vladnem portalu pa je bilo preko 1000. V letu 2007 smo
  glede na prejete predpise (pravilniki oz. zakoni) podali 268 negativnih mnenj, kar pomeni, da smo
  zavrnili okoli 40 % predpisov (38,068 %).

-  Poleg zgoraj navedenega poteka stalna komunikacija z gospodarstvom (podjetja, Obrtno podjetniška
  zbornica, Gospodarska zbornica, Trgovinska zbornica, Turistično gostinska zbornica, Kmetijsko
  gozdarska zbornica, Avtoprevozniška zbornica, Sindikat kmetov, Zdravniška zbornica, nevladne
  organizacije ipd.), s katerimi smo sodelovali pri pripravi in pregledovanju predpisov oz. odpravljanju
  ovir, in tudi z državljani, tako da se sprejemajo tudi predlogi za odpravo administrativnih ovir preko
  posebnega elektronskega predala na MJU (oao.predlogi@gov.si) Tako je bilo v letošnjem letu
  prejetih 600 predlogov za odpravo administrativnih ovir, ki so jih posredovali državljani, organi javne
  uprave ter gospodarski subjekti. Posebej je treba izpostaviti izredno velik odziv na poziv MJU vsej
  zainteresirani javnosti sredi avgusta, naj svoje predloge, pripombe in pobude pošljejo na MJU. Od
  16.8. je bilo v manj kot dveh mesecih prejetih kar 304 predlogov, pri čemer je treba poudariti, da je
  bilo več kot 90 % predlogov posredovanih po elektronski poti na naslov oao.predlogi@gov.si, kar
  kaže precejšen napredek uporabe in prepoznavnost spletnega naslova.

Informacije javnega značaja:

-  Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do IJZ za leto 2006
-  Nadgradnja centralnega kataloga informacij javnega značaja
-  Vzpostavitev novega Kataloga zavezanih organov po ZDIJZ
                                              Stran 12 / 86
Področje upravnih enot:

-  Spremljanje stanja zaostankov ministrstev do njihove odprave
    o Poročilo I. Vladi RS
    o Poročilo II. Vladi RS

-  Spremljanje vodenja in odločanja v upravnem postopku – upravna statistika
    o Obdelava in analiza podatkov o vodenju in odločanju v upravnih zadevah na UE

-  Merjenje učinkovitosti in spremljanje dela UE
   o Poročilo o delu UE v letu 2006
   o Poročilo o delu krajevnih uradov UE v letu 2006
   o Učinkovitost dela UE pri izvajanju upravnih postopkov
   o Priprava pojasnil, navodil in usmeritev za potrebe UE

-  Priprava seminarja »Drugi dnevi upravnih enot« za UE
  Izvajanje nalog za izboljšanje priprave predpisov in sprejemanje odločitev
     o Sistematično pregledovanje predlogov predpisov z vidika OAO
     o Vključitev in koordinacija UE, preko delovne skupine za OAO, v sistematično pregledovanje
      predpisov s področja dela UE v zvezi z izvajanjem OAO

-  Reorganizacija upravnih enot
    o Pravne podlage za reorganizacijo upravnih enot

-  Spremljanje stanja pri izvajanju Zakona o splošnem upravnem postopku in izvedbenih predpisov
    o Spremljanje učinkov uradnih ur organov državne uprave na lokalni ravni in priprava rednih
      analiz
    o Vodenje evidence in priprava analiz izvajanja projekta informatizacija matičnega registra

-  Učinkovita, pregledna in racionalna poraba proračunskih sredstev
    o Priprava predloga spremembe proračuna UE za leto 2008 ter predlog proračuna za leto 2009
     in ustreznih finančnih načrtov za leti 2008 in 2009
    o Izvrševanje proračuna UE za leto 2007 (priprava likvidnostnih mesečnih načrtov UE,
     izdelava predlogov za povišanje proračuna na namenskih postavkah (vplačane tiskovine),
     izvajanje prerazporeditev pravic porabe, dodatne pravice porabe)
    o Koordinacija pri prodaji državnega premoženja UE
    o Zaključni račun UE za leto 2006
    o Poslovno poročilo UE za leto 2006
    o Analiza porabe materialnih stroškov in plač UE

-  Učinkovito upravljanje kadrovskih virov UE
    o Potek rednega mandata načelnikov, javni natečaji in imenovanja (zapisniki, poročila
     natečajnih komisij, sklepi o primernosti kandidata, predlogi za ministra);
    o Izvedba ocenjevanja načelnikov upravnih enot, letni razgovori, določitev njihove letne
     delovne uspešnosti.

Spodbujanje uvajanja sistemov vodenja kakovosti

-  CAF – skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju: izdaja brošure s slovenskim
  prevodom CAF, različica 2006, vodenje baze izvedenih samoocenitev ter uporabnikov orodja CAF,
  spodbujanje uporabnikov za registracijo v bazi Evropskega instituta za javno upravo EIPA;
  sodelovanje na tretjem CAF posvetu oktobra 2007 v Lizboni; v letu 2007 beležimo 100 % porast
  števila uporabnikov CAF v Sloveniji;

-  Nadgradnja barometra kakovosti ter prenova ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih v upravnih enotah
  (vprašalnik in metodologija);

                                           Stran 13 / 86
-  Poskusni projekt Sistem ocenjevanja odličnosti v javni upravi, katerega namen je razviti in
  vzpostaviti sistem zunanjega ocenjevanja odličnosti organizacij na podlagi skupnega ocenjevalnega
  okvira za organizacije v javnem sektorju CAF in Uredbe o upravnem poslovanju glede standardov
  javne uprave s strankami;

-  Konferenca Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007, 12. november 2007; konferenca je bila že
  sedma konferenca ministrstva na področju kakovosti in poslovne odličnosti. Konference se je
  udeležilo med 220 in 230 udeležencev iz organizacij javnega sektorja, predvsem iz organov in
  organizacij državne uprave Republike Slovenije, ter udeleženci iz Evropske komisije in nekaterih
  evropskih držav; izdaja zbornika konference v novembru 2007 in ponatis (druga dopolnjena izdaja) v
  decembru 2007.

-  Sodelovanje v Skupini za inovativne javne storitve IPSG pri Evropski mreži javnih uprav EUPAN;

-  Promoviranje področja kakovosti in poslovne odličnosti prek objavljanja člankov, sodelovanja na
  konferencah in posvetih doma in v tujini, realizacije svetovalnih razgovorov pri zainteresiranih
  organih; informiranje prek spletnih strani MJU;

-  Drugo: delovanje Odbora za kakovost; pregled delovanja na področju kakovosti in poslovne
  odličnosti (marec – april 2007), stalno komuniciranje z organi javne uprave in širše, Evropska
  nagrada EPSA; sodelovanje v raziskavi o poslovni odličnosti v Sloveniji.

Izboljšanje kakovosti in racionalizacija izvajanja storitev izdajateljev digitalnih potrdil SI-CA

Naloga overitelja na MJU je zanesljivo in učinkovito izvajanje storitev, nudenje pomoči pri razvoju
aplikacij v delu, kjer se uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila. V ta namen smo v letu 2007 pripravili
dodatna aplikativna orodja za podporo delovanju prijavnih služb SI-CA in njihovo vzdrževanje.
Zagotavljamo zanesljivo delovanje aplikacij in avtomatiziramo procese povsod, kjer je to možno.

Cilj je neprekinjeno delovanje kritičnih sklopov infrastrukture s čim manj predvidenimi oz.
nepredvidenimi zaustavitvami. Uporabnikom storitve nudimo najboljšo odzivnost, največjo
funkcionalnost in zanesljivost delovanja. V letu 2007 ni bilo niti ene prekinitve oz. nedostopnosti same
storitve.

Merljivi kazalec izboljšanja je izračun časa neprekinjenega delovanja celotnega servisa oz. število vseh
načrtovanih in nenačrtovanih zaustavitev. V letu 2007 tako ni bilo niti načrtovane, niti nenačrtovane
zaustavitve.

Prijavna služba SIGEN-CA – izvedene naloge:
- Izvedli smo testiranje programske opreme ActivIdentity (nadomestila bo programsko opremo
  ActivCard Gold). Iz testa je razvidno, da za prehod na ActivClient medprogramje ni zadržkov.
- V mesecu marcu je bila spremenjena interna politika delovanja izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-
  CA.
- Z DURS smo uskladili in realizirali spremembe v delovanju prijavne službe SIGEN-CA, ki se izvaja
  na davčnih uradih. Odpravili smo krajevno pristojnost, odpravili smo zahtevo po dokumentih, ki jih
  lahko pridobimo sami …
- Pripravili smo pregled uporabe digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA in ga objavili na naših
  spletnih straneh (bančništvo, storitve državne ter lokalne uprave, podjetja in ostalo).
- Omogočili smo elektronsko podaljšanje oz. pridobitev novega spletnega potrdila SIGEN-CA za
  fizične osebe. Imetnik digitalnega potrdila lahko s svojim veljavnim digitalnim potrdilom SIGEN-
  CA za fizične osebe elektronsko odda zahtevek za pridobitev novega digitalnega potrdila, če je do
  preteka veljavnosti obstoječega potrdila največ dva meseca.
- Realizirali smo avtomatično izvajanje preklicev digitalnih potrdil, tako da se jih lahko prekliče
  najpozneje v eni uri od prejema elektronskega zahtevka.


                                               Stran 14 / 86
-  V Uredbi o evidenci digitalnih potrdil iz leta 2006 je navedeno, da bo AJPES vzpostavil evidenco
  digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov. Z AJPES in ostalimi overitelji je bil sprejet dogovor o
  načinu vzpostavitve in posodabljanja evidence ter potrebnih postopkih za vsakodnevno posredovanje
  podatkov med AJPES in overitelji (nadgradnja RA aplikacije Lotus Notes, razširitev prevajalne
  tabele sistema MULTI ter vzpostavitev spletne storitve za izmenjavo podatkov).
-  Za namene razpisa ZZZS smo za podjetji Cetis in Oberthure pripravili cenovno ponudbo za izdajo
  spletnega kvalificiranega potrdila.
-  Za namene razpisa ZZZS smo za podjetje Oberthure pripravili ponudbo za vzpostavitev izdajatelja
  nekvalificiranih potrdil in pripravili odgovore za »CA« razpisno dokumentacijo.

Prijavna služba SIGOV-CA – izvedene naloge:
- Izvedli smo testiranje programske opreme ActivIdentity (nadomestila bo programsko opremo
  ActivCard Gold). Iz testa je razvidno, da ni zadržkov za prehod na ActivClient medprogramje.
- V marcu je bila spremenjena interna politika delovanja izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-CA.

Delovanje SI*CA – izvedene naloge:
- Sodelovali smo pri obisku predstavnikov državne uprave iz Črne Gore, kjer načrtujejo vzpostavitev
  izdajatelja digitalnih potrdil.
- V letu 2007 smo imeli štiri preglede s strani inšpektorja iz Inšpektorata RS za elektronske
  komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto. Vsi pregledi so bili uspešni.
- V aprilu smo organizirali osvežitvena seminarja za referente prijavnih služb SIGEN-CA za fizične
  osebe in poslovne subjekte. Seminarjev so se udeležili referenti prijavnih služb SIGEN-CA, ki
  delujejo na upravnih enotah in krajevnih uradih, kjer sprejemajo in obdelujejo zahtevke za fizične
  osebe, ter referenti prijavnih služb SIGEN-CA, ki delujejo na davčnih uradih in davčnih izpostavah,
  kjer sprejemajo in obdelujejo zahtevke za poslovne subjekte. Seminarja se je udeležilo 128 referentov
  iz upravnih enot in krajevnih uradov ter 43 referentov iz davčnih uradov in davčnih izpostav. Na
  seminarjih smo predstavili poslovnik za delo s prijavnimi službami SIGEN-CA, seznanili referente z
  novostmi, varnostnimi vidiki in napotki za delo z aplikacijo prijavne službe.
- Zunanji strežnik sigov1 smo nadomestili s strežnikoma proxy1 in proxy2 zaradi zagotavljanja večje
  dostopnosti do procesov.
- eOI - elektronska osebna izkaznica – pripravili smo oceno stroškov vzpostavitve agencije za izdajo
  digitalnih potrdil za namene eOI in nekatere odgovore na odprta vprašanja. Pripravili smo tudi nova
  izhodišča za sestanek na temo eOI za sestanek ministrov MNZ, MZ in MJU. Pripravili smo pripombe
  oz. stališča MJU na zakon o novi osebni izkaznici, katerega spremembo pripravlja MNZ.
- Sodelovanje pri pan-EU pilotu na temo prijave prebivališča za državljane EU.

Spletišče SI*CA – izvedene naloge:
- Registrar spletnih domen .si na MJU: prek registrarja na MJU je trenutno registriranih 387 domen,
  kar je 21 več kot leta 2006.
- V letu 2007 je bilo registriranih 14 novih domen (representation.si, informacijskadruzba.si, pitna-
  voda.si, dkom.si, volitve-rs.si, drzavnavolilnakomisija.si, drzavna-volilna.si, volilna-komisija.si,
  volitve-dvk.si, ehealth2008.si, ejustice2008.si, ue2008.si, srsn.si in eupan.si.) Za 7 domen so njihovi
  lastniki zahtevali prenos na registrarja MJU od drugih registrarjev. Za eno leto smo podaljšali
  veljavnost vseh domen in o podaljšanju obvestili njihove lastnike. V letu 2007 nismo brisali nobene
  domene. Aktivnih domen (vpisanih v DNS) je 199, od teh je 155 domen vpisanih v DNS, ki ga
  vzdržuje DEUP.
- Opravljeno je bilo podaljšanje spletnih domen izdajatelja SIGOV-CA in SIGEN-CA (.com, .org,
  .net).
- Zunanji strežnik sigov1 smo nadomestili s strežnikoma proxy1 in proxy2 zaradi zagotavljanja večje
  dostopnosti do procesov.
- S podjetjem Entrust smo imeli pogajanja za pridobitev krovne licence za programsko opremo
  Entrust. K sodelovanju smo povabili tudi predstavnike MORS in Policije.
- Za MS Slovenija smo pripravili potrebne podatke za vključitev SIGEN-CA in SIGOV-CA v Trusted
  Root CA. Pričakujemo, da bosta oba izdajatelja vključena v Trusted Root CA v januarju ali februarju
  2008.


                                              Stran 15 / 86
-  Priprava prijavnice oz. forme za registracijo prijave na konferenco e-Government. (Po potrebi se
   podatki ročno prenesejo iz baze v aplikacijo Mojster).
-  Za spletne strani Overitelja na MJU in za eUpravo smo pripravili navodila za nastavitev brskalnika
   IE7 za operacijski sistem Vista pri uporabi digitalnih potrdil.

CSCA-SI: vzpostavitev nacionalne certifikatske agencije za potrebe biometrične potne listine – izvedene
naloge:
- Za potrebe vzpostavitve biometrične potne listine druge generacije smo sodelovali v mednarodni
  skupini BIG.
- Za potrebe informacijskega sistema IS-DS (sistem za podpisovanje podatkov za BPL) smo izdajali
  potrebna digitalnih potrdila ter CRL liste.
- Pripravljen in podpisan je bil »Aneks k dogovoru o uporabi storitev izdajatelja CSCA-SI, št. CSCA-
  SI-01/2006«
- Imenovani v projektno skupino za projekt »Uvedba prstnih odtisov v biometrične potne listine in
  biometrije v dovoljenje za prebivanje«.

Pripravljeni so bili sledeči poslovniki:
- Poslovnik za delo prijavne službe za fizične osebe overitelja na Ministrstvu za javno upravo
- Poslovnik za delo prijavne službe za poslovne subjekte overitelja na Ministrstvu za javno upravo
- Poslovnik za delo prijavne službe na diplomatsko - konzularnih predstavništvih RS v tujini za fizične
  osebe overitelja na Ministrstvu za javno upravo

Statistika izdanih potrdil v letu 2007:

SIGEN-CA
Spletna zaposleni        6 547
Posebna zaposleni         140
Spletna fizične osebe      7 907
Spletna splošni naziv       651
Posebna splošni naziv        12
Podpis kode             1
Spletna strežniki          50
Posebna strežnik           5
SKUPAJ:             15 313

SIGOV-CA
Spletna zaposleni           999
Posebna zaposleni           115
Spletna splošni naziv         256
Posebna splošni naziv          2
Podpis kode               -
Spletna strežniki           66
Posebna strežniki            -
SKUPAJ:               1 438


SKUPAJ (sigen-ca, sigov-ca):        16 751
                                            Stran 16 / 86
Zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega izvajanja centralnih storitev elektronske pošte

Za doseganje velike zanesljivosti delovanja same infrastrukture kljub nepredvidenim dogodkom imamo
potrebno strojno opremo podvojeno. Potrebno programsko in strojno opremo nenehno nadgrajujemo in
vzdržujemo. Skrbimo za redno pridobivanje najnovejše programske opreme, jo na testnih strežnikih oz.
aplikacijah pretestiramo in vgradimo v produkcijo po končanih vsestranskih analizah. Za kritično strojno
opremo imamo sklenjeno vzdrževalno pogodbo, v kateri se natančno določijo odzivni časi in časi
popravila. V procese nadzora za alarmiranje ob nedelovanju nadzorovanih strežnikov in aplikacij
vključujemo v nadzorni sistem vse nove strežnike in aplikacije in ob nedelovanju oz. nedostopnosti le-teh
sprožimo potrebne alarme.

Cilj je neprekinjeno delovanje kritičnih sklopov infrastrukture s čim manj predvidenimi oz.
nepredvidenimi zaustavitvami. Uporabnikom storitve nudimo najboljšo odzivnost, največjo
funkcionalnost in zanesljivost delovanja.

Merljivi kazalec izboljšanja je izračun časa neprekinjenega delovanja celotnega servisa oz. število vseh
načrtovanih in nenačrtovanih zaustavitev, kar smo po naši oceni tudi dosegli.

Izvedene naloge v letu 2007:
- Na CURS se je v letu 2007 izvajal projekt zamenjave e-poštnega sistema, tako da so uporabniki
  namesto POP3 odjemalcev uporabljali Lotus Notes e-poštne odjemalce. Prehod je potekal postopoma
  po posameznih carinskih uradih, zaradi zahtevnosti postopka pa je bilo potrebno vsakokratno
  usklajevanje med posameznim CU, GCU, SRC in OSIS.
- Konec leta 2006 smo uvedli protispam zaščito, ki se je posodabljala skozi vse leto 2007:
    o uporablja se t.i. greylisting, pri katerem protispam sistem sproti gradi seznam legalnih e-
      poštnih strežnikov, s katerih dovoli prejem sporočil, medtem ko pri ostalih oz. neznanih
      strežnikih vrne začasno napako, kar od pošiljanja odvrne velik delež spammerjev,
    o vsa prejeta sporočila se posredujejo sistemu za preverjanje protispam in protivirusne zaščite,
      ki se izvaja na zunanjih e-poštnih strežnikih; vsako sporočilo se glede spama preveri z več
      kriteriji in uteži glede na verjetnost spama, nakar se:
    o sporočila z zelo visoko utežjo zavržejo na strežniku,
    o sporočila s srednjo utežjo označijo z oznako ***SPAM*** v zadevi in dostavijo prejemniku,
    o ostala sporočila se prejemniku dostavijo nespremenjena.


1. Statistika internetne pošte za leto 2007 in primerjava z letom 2006:

a)    Pregled števila uporabnikov e-pošte:

     2007        2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     32129       29562       v imeniku
     ~1300       ~1300       Zavod za zaposlovanje (ni v imeniku)
     ~150        ~150        Državni svet (ni v imeniku)
     ~250                 sodniki za prekrške ()
     ~700        ~700        Splošna bolnišnica Maribor (ni v imeniku)
     ~200        ~200        nekaj občin, ki jih ni v imeniku (~200)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     34479       32200       Skupaj uporabnikov
                                                        Stran 17 / 86
b)    Letna statistika sporočil:

     2007        2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     42,0M 64,0M         poslanih sporočil
     44,0M 71,0M         prejetih sporočil (vključuje neželena sporočila in viruse)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     86,0M       135,0M sporočil skupaj (vključuje neželena sporočila in viruse

     99,5M 90,0M    zavrnjenih sporočil z interneta
     3,7M    28,0M     neželenih sporočil z interneta
     0,1M    1,5M     virusov z interneta


c)    Mesečno povprečje brez greylistinga in z greylistingom za leto 2006 (tisoč/mesec)

          BrezGreyL      ZGreyL            Sprememba
---------------------------------------------------------------------------------------------
Virusi       129         12         -91%
Neželena      2500        390   -85 %
Zavrnjena     7000        13000       +85 %

Oktobra 2006 je bil vključen greylisting. To je tudi leto, ko je spam zelo narastel. Lahko rečemo, da je
leto 2007 v tem smislu zopet običajno. Ker je bilo v letu 2006 10 mesecev brez vključenega greylistinga,
2 meseca pa z njim, je primerjava težka. Ocena je, da količina virusov ne narašča, vsaj ne opazno. V letu
2007 tudi ni bilo večjih virusnih črvov. Nasprotno pa spam narašča, kar kaže povečanje zavrnjenih sej za
10 %.

Greylisting močno omeji napade virusov (-90 %) in nezaželenih sporočil (-85 %). Zavrnjena sporočila ne
vstopijo v omrežje, prihranek na pasovni širini povezave v internet in na procesorski obremenitvi proti-
virusne/proti-spam programske opreme. Greylisting malenkostno obremeni strežnike, izkustveno
potrebuje manj kot 1 % procesorske moči v primerjavi s proti-virusno/proti-spam analizo.

2. Elektronska izmenjava podatkov (EDI, X.400)

2007 2006
------------------
4,3M 5,5M

Elektronska pošta X.400 ni več primerna za sodobno poslovanje. Upad števila sporočil je posledica
prehajanja na sodobnejše načine izmenjave podatkov.

Zagotavljanje učinkovitega delovanja in racionalizacija izvajanja storitev časovnega žigosanja
izdajatelja SI-TSA

Storitev časovnega žigosanja je zanesljiva in učinkovita storitev. Uporabnikom nudimo vso pomoč pri
razvoju aplikacij v delu, kjer se uporabljajo storitve SI-TSA.

Ciljno stanje je neprekinjeno delovanje kritičnih sklopov infrastrukture s čim manj predvidenimi oz.
nepredvidenimi zaustavitvami.
Uporabnikom storitve nudimo najboljšo odzivnost, največjo funkcionalnost in zanesljivost delovanja. V
letu 2007 ni bilo niti ene same prekinitve oz. nedostopnosti same storitve.

Merljivi kazalci: merljivi kazalec izboljšanja je izračun časa neprekinjenega delovanja celotnega servisa
oz. število vseh načrtovanih in nenačrtovanih zaustavitev.
V letu 2007 ni bilo niti načrtovane, niti nenačrtovane zaustavitve.

                                                       Stran 18 / 86
Izvedene naloge v letu 2007:
- Statistike izdanih časovnih žigov ne vodimo na letnem nivoju zaradi velikega števila podpisanih
  dokumentov. Tako je bilo v mesecu decembru 2007 izvedenih več kot 100 000 časovnih žigov
  aplikacij znotraj javne uprave kot tudi zunanjih aplikacij poslovnih subjektov.
- Pripravljen in sprejet je bil amandma k politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov, ki vključuje
  podatke o novih potrdilih sistema za časovno žigosanje SI-TSA.

Izvajanje projektov na lokalni infrastrukturi

Delovne naloge so bile končane v celoti. Realizacija del je 100 %.

Prenova informacijske tehnologije MJU:
- Nadaljevanje uspešnega poenotenja Informacijskega sistema na MJU
- Uspešna nadgradnja računalniške opreme na nivoju uporabnika na MJU
- Priprava tehničnih specifikacij in predlogov JN za vse razpise (nabava opreme), ki smo jih izvedli na
  MJU
- Pomoč in svetovanje državnim organom in ostalim službam pri nabavi računalniške opreme
- Spremljanje tehnoloških novosti na področju strojne in programske opreme ter testiranje novih
  tehnologij za potrebe MJU
- Pomoč uporabnikom pri pripravi raznih aplikacij in uspešnih namestitev le-teh
- Pomoč uporabnikom pri namestitvah periferne računalniške opreme kot so tiskalniki, optični
  čitalniki, dodatne testne delovne postaje za potrebe raznih testiranj ipd

Projekt »Predsedovanje 2008«:
- Analiza trga na IT področju
- Spremljanje tehnoloških novosti na področju strojne in programske opreme
- Priprava tehničnih specifikacij in predlogov JN za nabavo računalniške opreme
- Udeležba v komisijah javnih razpisov za potrebe predsedovanja
- Udeležba na projektnih sestankih, ki so bili nujni za izvedbo predsedovanja na področju ITkT

Izvedba skupnih javnih naročil (celotna državna uprava) za delovne postaje in zaslone:
- Analiza trga na IT področju
- Spremljanje tehnoloških novosti na področju strojne in programske opreme
- Priprava tehničnih specifikacij
- Koordinacija z naročniki (drugi državni organi)
- Priprava predlogov JN
- Udeležba v komisijah javnih razpisov kot člani in predsedniki komisij ter priprava končnega poročila
  o izbiri ponudnikov

Projekt prenove AVZ za celotno državno upravo:
- Analiza trga na področju AVZ
- Spremljanje tehnoloških novosti na področju programske opreme AVZ
- Priprava tehničnih specifikacij za potrebe usposobljenosti razpisa
- Koordinacija s ponudniki programske opreme
- Testiranje raznih programskih paketov od različnih ponudnikov AVZ
- Priprava predloga JN in udeležba v komisiji javnega razpisa kot člani in predsednik komisije ter
  priprava končnega poročila o izbiri ponudnikov

Dosežki na področju informacijske in komunikacijske infrastrukture upravnih enot – področje
DATS (datotečni strežniki)

Ministrstvo je uspešno zaključilo Projekt Prenove UE, ki je obsegal prenovo celotnega lokalnega
računalniškega okolja UE, (približno 144 aplikacijskih in datotečnih strežnikov s pripadajočimi
diskovnimi polji, tračnimi enotami in UPSI, poenotenje sistemske in uporabniške programske opreme).
Doseženi so bili naslednji cilji:

                                            Stran 19 / 86
-  Prenova OS-ov na posameznih strežnikih in sicer na Linux OES. S tem smo zamenjali stare OS-e in
  posodobili strežniško infrastrukturo
-  Povečanje zmogljivosti in razpoložljivosti terminalske opreme in storitev lokalnega računalniškega
  omrežja (povečanje deleža opreme v garanciji)
-  Skrajšanje časa za nameščanje posodobitev in popravkov (čas za distribucijo popravka za vse
  delovne postaje posamezne UE je praktično enak kot distribucija na eno)
-  Skrajšan čas nameščanja in uvajanja nove terminalske opreme (delovnih postaj) z novimi orodji –
  ZENWorksi

Prenova IT podpore uporabnikom:

Tudi v letu 2007 je Ministrstvo za javno upravo poskrbelo za izvajanje kakovostne podpore uporabnikom
za celotno lokalno računalniško okolje za vse državne organe (ministrstva) in Upravne enote.
Izvedla se je posodobitev Enotne vstopne točke (EVT), ki je namenjena prvemu stiku uporabnika pri
reševanju tehničnih težav z informacijsko tehnologijo z aplikacijo za upravljanje telefonskih klicev.
Aplikacija nam omogoča funkcije odzivnika in distribucije klicev, funkcijo operativnega dela in nadzora
nad delom ter možnost snemanja in pripravo raznih analiz, ki so potrebne za spremljanje kakovosti
izvajanja storitev EVT. Poleg omenjene posodobitve smo uspešno zaključili javno naročilo za aplikacijo
za spremljanje podpore in pričeli z izvajanjem omenjene aplikacije. Aplikacija nam bo omogočala
elektronsko sledenje zahtevkom in njihovemu reševanju ter hkrati posodobitev baze strojne računalniške
opreme s skladiščnim poslovanjem.


Izvajanje razvojnih projektov e-uprave

Razvojni projekti e-uprave so bili izvedeni v celoti, razen projektov »eJavni razpisi, eObjave in eDražbe",
katerih izvedba je bila prenesena na Ministrstvo za finance in Uradni list.

-  e-VEM-GD-I (e-VEM za gospodarske družbe)
    o zagon e-VEM za s.p. omogoča samostojnim podjetnikom registracijo in prijavo ostalih
     obveznih podatkov ustanov državne uprave. Od julija 2005 smo zaznali v povprečju mesečno
     28,8 % rast vpisov v PRS in za več kot 6 770 več obstoječih samostojnih podjetnikov glede
     na julij 2005. Vsi postopki, ki jih lahko uporabniki opravijo preko spleta ali na vstopni točki
     VEM (222), so brezplačni. Sistem je v dveh letih prinesel 3 mio EUR prihranka za
     podjetnike.
    o produkcija e-VEM g.d.i je bila prestavljena na 1.2.2008. V letu 2007 so bile izvedene vse
     razvojne dejavnosti in s tem je bil ukrep izveden v celoti. Opis: temeljni namen sistema e-
     VEM za gospodarske družbe je v najkrajšem možnem času omogočiti vpis družbe v sodni
     register in opravljanje drugih postopkov na enem mestu. Pomeni podporo vstopnim točkam
     VEM, notarjem in sodiščem pri njihovem delu. Objava vpisov v Uradnem listu se nadomesti
     z objavo teh vpisov na javnih spletnih straneh AJPES, kar zmanjša stroške objav in omogoči,
     da se vpis objavi hkrati s tem, ko je opravljen. V okviru racionalizacije poslovanja in
     spodbude podjetništvu se ukinjajo sodne takse in nadomestila za vpise in objave vpisov v
     sodnem registru. Predvideva se skrajšanje časa za ustanovitev na 4 dni od popolne vloge (le-
     te bodo večinoma popolne zaradi kontrole na vhodu sistema e-VEM). Prav tako bodo
     avtomatsko sestavljene vse listine, ki so priloga predlogu za vpis v sodni oziroma poslovni
     register. Z vpisom v sodni register se bo opravil hkratni vpis v Poslovni register Slovenije ter
     tudi Davčni register Slovenije. Obenem bodo lahko podjetja na daljavo opravljala prijave,
     odjave in spremembe podatkov zaposlenih in njihovih družinskih članov v obvezna socialna
     zavarovanja. Predvideni prihranki na letni ravni za državljane: preko 3 mio eurov.

-  e-podaljšanje registracije prometnega dovoljenja – 2. faza:
  Izvedene so bile vse zadane naloge iz ukrepa. ePodaljšanje prometnega dovoljenja omogoča: storitev
  je mogoče opraviti preko spleta v primerih, ko ne potrebujete tehničnega pregleda, oziroma je trenutni
  tehnični pregled veljaven še več kot 30 dni, opravite pa jo lahko že 30 dni pred potekom veljavnosti
  prometnega dovoljenja. Storitev omogoča tudi možnost oprostitve oziroma znižanja plačila letnega

                                              Stran 20 / 86
  povračila za uporabo cest določenim vrstam vozil in vozilom za prevoz ljudi s posebnimi potrebami.
  Za izvedbo potrebujemo številko prometnega dovoljenja, urejeno obvezno avtomobilsko zavarovanje
  in enega od plačilnih sredstev: Activa, MasterCard, Visa, Visa Electron, abanet, Moneta, Diners ter
  Maestro pametna kartica z e-čipom.
  Izdelana in distribuirana je zloženka o možnosti e-podaljšanja (povprečno 20.000/mesec). Praktično
  vse zavarovalnice omogočajo tudi spletno podaljšanje obveznega in tudi kasko zavarovanja. Storitev
  je vse bolj uporabna.
  Statistika:
    o januar 2007: 29
    o februar 2007: 33
    o marec 2007:30
    o april 2007: 32
    o maj 2007: 63
    o junij 2007: 70
    o julij 2007: 210
    o avgust 2007: 224
    o september 2007:229
    o oktober 2007: 326
    o november 2007: 337
    o december 2007: 246

-  E-sodelovanje in e-demokracija ter podpora OAO
  e-demokracija z OAO: nadgrajevanja sistema za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov in
  odpravi administrativnih ovir preko predlogov. Nadgradnja in posodobitev e-demokracije z moduli za
  kontakt z izvoljenimi predstavniki, vključitev možnosti oddaje pohvale in graje, modul spremljanja
  programa dela vlade ...

-  eJavni razpisi, eObjave in eDražbe
  Ukrep ni izveden zaradi politične odločitve, da dejavnosti izvaja Uradni list skupaj z ministrstvom za
  finance. Aktivnosti s strani MJU so bile ustavljene.

-  Vladni kontaktni center
  Vladni kontaktni center je vzpostavljen. Zaključeno je javno naročilo za izvajalca prvega nivoja
  telefonske pomoči (Mobitel). V okviru UIE smo vzpostavili sektor za podporo državnemu
  kontaktnemu centru in kadrovali. Izvajajo se priprave na operativni zagon kontaktnega centra v
  smislu usposabljanja operaterjev in priprave povzetkov vsebin za hitro odgovarjanje državljanom po
  telefonu. Preskusili smo tudi interni iskalnik za hitro iskanje po vsebinah državnega portala, ki ga
  bomo nabavili v januarju 2008.
  Ukrep je izveden v celoti.

-  e-podpora volitvam
  Glede na uspešno izvedbo in podporo lokalnim volitvam 2006 smo pričakovali, da bomo izvedli v
  letu 2007 še podporo predsedniškim volitvam. Planiran ukrep je bil izveden v celoti. MJU je podprl
  predsedniške volitve.

-  Povezovanje uradnih evidenc in interoperabilnost
  V letu 2007 smo izvedli poskusni projekt za preskus koncepta e-izmenjave podatkov med uradnimi
  evidencami na primeru aplikacije za znižano plačilo vrtca (kratko ime projekta: IO-vrtci). Na podlagi
  izsledkov poskusnega projekta je bila izdelana tudi zasnova nacionalnega okvira interoperabilnosti.

  V nadaljevanju sta bila v letu 2007 izvedena 2 razpisa iz strukturnih skladov in sicer za pridobitev
  vsebin za nacionalni interoperabilnostni okvir na podlagi zasnove, ki je nastala v okviru poskusnega
  projekta e-vrtci in razpis za nadgradnjo metaregistra – t.j. kataloga uradnih evidenc, ki vsebuje meta-
  podatke o uradnih evidencah. Oba projekta bosta zaključena v prvi polovici 2008. V letu 2007 je bila
  ustanovljena tehnična delovna skupina za povezovanje med uradnimi evidencami in zbran seznam


                                              Stran 21 / 86
  članov za organizacijsko-semantično delovno skupino. Obe skupini sta podskupini medresorske
  delovne skupine za povezavo med uradnimi evidencami.

-  Druge dejavnosti v povezavi s projekti e-uprave:
    Državni portal E-uprava:
    o povečanje števila uporabnikov portala E-uprava (rekordno 1 030 000 v juliju 2007, v
     povprečju 800 000 na mesec):
    o posledično tudi povečanje števila vprašanj s strani javnosti: več kot 1 300 vseh vprašanj na
     mesec; koordiniranje odgovorov na vprašanja državljanov, posebej postavljena po elektronski
     pošti (v letu 2007 do 30.10. jih je bilo 7 449), pri tem smo skrbeli za koordinacijo s
     pristojnimi organi javne uprave.
    o nove vsebine, nove informacije javne uprave:
      ISPO moduli: statistika samostojnih podjetnikov, pregled javnih plač funkcionarjev javne
       uprave, posodobljeni prikazi podatkov javne uprave
      vpogledi v registre: e-MRVL-vpogled v tehnične podatke svojega vozila, od začetka
       storitve (maj 2007 do konca oktobra 2007) 68 867 vpogledov
      nove e-storitve: obogateno spletno podaljšanje prometnega dovoljenja, omogočanje e-
       spremembe prebivališča (sprememba stalnega prebivališča, prijava in odjava začasnega
       prebivališča), e-opomnik za dokumente za naročanje na obvestila o poteku veljavnosti
       osebnih dokumentov (1 154 registriranih uporabnikov), e-naročanje na novice o
       spremembi zakonodaje s področja okolja in prostora, omogočeno e-dovoljenje
       zakonitega zastopnika za potovanje otroka v tujino in e-podpora volivca zahtevi za
       razpis referenduma. V pripravi tudi prenovljena e-vloga za pridobitev otroškega dodatka.
      razširitev zalednega sistema e-uprave: dopolnitve specializirane spletne aplikacije za
       objavo življenjskih dogodkov, razširitev e-plačevanja (omogočeno mobilno plačevanje:
       Moneta, spletne banke Abanet, plačilne in kreditne kartice: Mastercard, pametna Maestro
       kartica, Activa, Visa, Diners). V pripravi pogodba z NLB, ki bo omogočila tudi uporabo
       spletne banke KLIK.
    o povečanje števila storitev in vlog za državljane, objavljenih na portalu: preko 600 storitev in
     preko 500 vlog
    o skupaj z zagonom e-VEM g.d..i. (1.2.2008) bomo objavili prenovo življenjskih dogodkov za
     pravne osebe (povečanje števila storitev in vlog)
    o v sistem življenjskih dogodkov aktivno vključena vsa ministrstva in organi v sestavi,
     postopoma se vključujejo tudi drugi organi javne uprave
    o razvoj generičnega orodja e-obrazcev (za urednike življenjskih dogodkov): omogoča
     generiranje e-obrazcev, ki se lahko samodejno predizpolnijo z osebnimi podatki iz CRP,
     naslovi se kontrolirajo preko RPE (registra prostorskih enot); tak e-obrazec je možno
     uporabljati kot druge e-aplikacije (e-podpisovanje, e-plačevanje, e-oddaja pristojnemu
     organu).

Projektna koordinacija e-uprave (PKEU)
Aktivnost je bila izvedena v celoti.

V začetku leta 2007 je bil sprejet Akcijski načrt (AN) 2010 za področje projektov e-uprave. Poročanje o
izvajanju akcijskega načrta je potekalo v treh periodičnih segmentih in sicer so bila pripravljena poročila
o napredku projektov za obdobja dec 06 – feb 07, marec 07– sept 07 in okt 07 – dec 07. Na podlagi
poročanja so bila izdelana zbirna poročila.

Projektna koordinacija se je sestala:
- na 8. sestanku PKEU v aprilu 2007, na katerem je bila poleg spremljanja realizacije projektov in
  storitev e-uprave podrobneje obravnavana tudi tematika informacij javnega značaja
- na 9. sestanku PKEU v decembru 2007, na katerem je bila poleg pregleda stanja projektov in storitev
  e-uprave predstavljena tudi konferenca e-Uprave med slovenskim predsedovanjem Evropski uniji, ki
  bo 11.2.1008 in novi benchmarking za leto 2008, ki se bo izvajal v prvi polovici leta.                                              Stran 22 / 86
Pripravljen je tudi predlog za novo imenovanje članov projektne koordinacije e-uprave in njihovih
namestnikov, saj se je mnogo članov zamenjalo, skupina pa se je tudi precej razširila. Poročilo o
opravljenem delu na področju promocije in izvajanja aplikacije projektna pisarna PP 3.0. V marcu 2007
je bila na MJU izvedena predstavitev informacijske rešitve za podporo projektnemu vodenju Projektna
pisarna. Udeležba je bila zelo velika, od povabljenih 85 udeležencev se jih je udeležilo 53. V letu 2007 je
bilo na državnih organih izvedenih 8 namestitev aplikacije PP 3.0 za splet, od tega so na 2 DO že
uporabljali ver. PP 2.0 za splet in je šlo za nadgradnjo z novo verzijo, na 5 DO pa je implementacija PP
3.0 v postopku.

Poročilo o stanju priprav na predsedovanja Slovenije Svetu EU:

-  Spletno mesto
  Spletno mesto in uredniški sistem pripravljen in delujoč (www.eu2008.si). Gostuje v okviru
  BABIEL-infrastrukture v Düsseldorfu.
  Izvedeno izobraževanje za tehnično ekipo MJU pri dobavitelju v Düsseldorfu.
  Notesniki (8) za uredniško ekipo in tehnično podporo so bili dobavljeni in razdeljeni.
  Uredniška ekipa je v polni funkciji.
  Dne 1.12. ob 24:00 uspešno izvedena predobjava spletnega mesta.
  Trenutno v izgradnji rezervni sistem, ki bi se vključil v primeru katastrofe v računalniškem centru v
  Düsseldorfu. Predviden zaključek 31.12.2007. Končna objava se bo izvedla zadnji dan v letu.

-  Videokonferenčni sistemi
  Razpis zaključen, pogodba podpisana, oprema dobavljena in nameščena (MZZ, SPBR, MF, KPV).
  Videokonferenčni sistemi se redno uporabljajo. S strani KPV bile pripombe, ker se v razpisu za
  videokonferenčno opremo (poleg vgrajene 256 bitne) ni dobavila tudi kriptografska oprema za ISDN.
  Bil je podan predlog, da se uporabi tista, ki jo ima MZZ za svoje potrebe v primeru komunikacije z
  SPBR (Misija Bruselj).

-  Informacijski sistem za akreditacije
  Informacijski sistem je vzpostavljen (infrastruktura MJU-HKOM) in delujoč kljub nekaterim
  tehničnim zapletom na strani dobavitelja in izvajalca programske opreme (Normacom).
  Tehnični zapleti so nastali kot posledica dvomesečnega zamika pri izvajalcu. Gre zato, da so se pri
  spremembi organizacijske strukture iz Logističnega centra v Sekretariat za predsedovanje zamenjale
  osebe za določitev vsebine. Novi nosilci so imeli nekoliko drugačen pogled na vsebino, kar je
  posledično zahtevalo vsebinske spremembe na aplikaciji. V veliki meri je tudi izvajalec obremenjen z
  vzporednimi projekti. Trenutno teče prevzem aplikacije preko Configuration Management Review in
  Performance Management Review. Generalni preizkus je predviden v petek 21.12. V prvem tednu
  januarja se bo izvedla revizija varnostnih elementov, ob prvih dogodkih med 5.1. in 15.2. pa bo
  svetovalec iz PCT Luxemburg na podlagi spremljanja dela Sekretariata za predsedovanje izvedel
  optimizacijo procesov.

-  Multimedijska oprema za novi kongresni center – infrastruktura za tolmačenje, audio, video in
  osvetlitev
  Sistem fiksnih 12 in mobilnih kabin za tolmačenje (do 30) ter audio, video in CCTV tehnike
  dobavljen in postavljen. V 51. tednu je bila izvedena tudi dodatna prilagoditev in nastavitev
  podsistemov (ozvočenje, osvetlitev).
  Sistem tehnike za tolmačenje (fiksne in montažne tolmaške kabine in audio oprema) je uspešno
  prestal inšpekcijski pregled SCIC. Poročilo g. Didiera Hespela je v prilogi. Prav tako je bil opravljen
  ponovni pregled v KDIC in Grand Hotelu Union. Pri KDIC je ostaja problem oddaljenosti in slabega
  vidnega kota fiksnih kabin. Rešitev se nakazuje s prenosom slike na monitor v kabino.
  Pri fiksnih kabinah bo potrebna dodatna signalizacija – prikaz oznake jezika, ki se bo rešila z
  elektronskimi prikazovalniki.
  Vzpostavljen zajem slike iz dvorane kongresnega centra in RTV signala ob tiskovnih konferencah in
  digitalni prenos v omrežje HKOM. Kodirniki prav tako zagotavljajo naknadno dogovorjen (UKOM)
  prenos slike in tonov v Mobitelovo omrežje za potrebe zagotavljanja slike na mobilnikih. Prav tako je
  bila vzpostavljena distribucija videosignala do Avtente, ki posreduje prenos v internet.
                                              Stran 23 / 86
  Zgrajen sistem omogoča tudi neposredno izmenjavo signala z RTV (v vgrajene povezave na sistem
  kamer).

-  Pasivna infrastruktura – strukturirano ožičenje spremljajočih objektov KC Brdo
  Zgrajeno strukturirano ožičenje spremljajočih objektov kongresnemu centru (tiskovno središče, RA-
  TV hiša, akreditacijski center, hotel Kokra) v povezavi z optičnim razvodom med objekti.

-  Lokalno komunikacijsko omrežje »Brdo«
  Dobavljena komunikacijska oprema in zgrajeno komunikacijsko omrežje za potrebe kongresnega
  centra, RA-TV hiše, tiskovnega središča in akreditacijskega centra na Brdu.
  Vzpostavljena povezava z omrežjem državnih organov in zunanjim ponudnikom Telekom. Omrežje
  zagotavlja tudi distribucijo TV vsebin in prenos multimedijske vsebine v omrežje HKOM in Mobitel.
  Za delegate in novinarje omogočene žične in brezžične povezave v internet.

-  Namizna računalniška oprema, strežniška in licenčna programska oprema IT oprema za novi
  kongresni center, radijske in TV hišo, tiskovno središče in akreditacijski center
  Dobavljena in postavljena oprema: 35 namiznih mrežnih tiskalnikov, 12 zmogljivejših A3/A4
  mrežnih tiskalnikov. Strežniška gruča z omaro in sistemom napajanja, licenčna programska oprema,
  150 delovnih postaj z zasloni, 10 fotokopirnih strojev z možnostjo najema.

-  Oprema za novi kongresni center – kopirni aparati
  Dobavljeni vsi planirani kopirni aparati in nameščeni na dogovorjena mesta (8 kosov).

-  Tehnična podpora za delovanje namizne informacijske infrastrukture in lokalnega omrežja
   novega kongresnega centra
  Izbrani izvajalec zaključil postavitev strežniškega dela in namizne opreme ter prevzel sistem v
  podporo. (JN izvedel GSV, MJU sodeloval pri pripravi zahtev, delo v komisiji, zagotovil sredstva).

-  Telefonski sistem in telefaks
  Kongresni center in spremljajoči objekti so opremljeni s telefoni in telefaksi v skladu z načrtom. V
  tiskovnem središču in RA-TV hišo so omogočene dodatne modemske povezave za potrebe
  novinarjev.

-  Vloga MJU:
    o načrtovanje ali sodelovanje pri načrtovanju sistemov in podsistemov,
    o priprava specifikacij JN,
    o izvedba JN, vodenja JN sodelovanje v razpisnih komisijah drugih DO (okoli 17 JN),
    o nadzor nad izvedbo,
    o koordinacija med izvajalci in naročniki v času izgradnje in postavitev,
    o svetovanje naročnikom (Brdo, Speu) pri odpravi pomanjkljivosti,
    o podpora pri vzpostavljanju sponzorskih odnosov,
    o koordinacija v SPEU,
    o tehnična koordinacija Brda v času PEU.

Dosežki na področju skupne informacijske in komunikacijske infrastrukture državne uprave

-  Ministrstvo je zaključilo s prenovo komunikacijskega omrežja državnih organov:
  o s prenovo doseglo visoko stopnjo standardizacije in racionalno upravljanje;
  o povečalo skupno propustnost za 8 krat;
  o povečalo stopnjo informacijske varnosti v omrežju in uvedlo kriptiranje povezav med
   institucijami na mrežnem nivoju;
  o omogočilo uvajanje novih komunikacijskih storitev in IP telefonije;
  o ob tem znižalo stroške lastništva omrežja v povprečju za 29,1 % na mesečni ravni.

-  Na skupni strežniški infrastrukturi ministrstva so vzdrževani naslednji večji registri in sistemi
  (vsi ti sistemi so se razvili pod vodstvom strokovnjakov na MJU):

                                              Stran 24 / 86
  o  Matični register – MRRSP s pripadajočimi podsistemi,
  o  Register vozil in listin - MRVL,
  o  Register potnih listin - POTN,
  o  Register tujcev,
  o  Centralni katalog informacij javnega značaja CKIJZ
  o  Centralizirano blagajniško poslovanje upravnih enot, MPZT-BLAG
  o  vsi državni organi imajo spletne predstavitvene strani v okolju TYPO3,
  o  novi carinski portal SI-AES

  Da se je navedeno omogočilo, je ministrstvo izvedlo visoko stopnjo standardizacije aplikativnega
  okolja tako v primarnem prenovo celotne strežniške infrastrukture skupaj s centralnimi računalniki na
  primarni lokaciji in lokaciji nadomestnega centra. V nadomestnem centru je vzpostavljena
  infrastruktura, ki bo omogočala zagon kritičnih aplikacij v primeru izpada primarne lokacije. Za
  navedene sisteme je ministrstvo vložilo velik napor za stabilizacijo delovanja in zanesljivo ter
  predvidljivo obratovanje. Tako je ministrstvo uspelo znižati število klicev uporabnikov na enotno
  vstopno točko (EVT) iz 698 v oktobru 2006 na 168 v oktobru 2007. Poleg navedenega ministrstvo
  vzdržuje sistemska in aplikativna okolja za e-Upravo, e-VEM in ESJU ter še 46 aplikativnih spletišč
  za potrebe različnih državnih institucij.

-  NIC
  Vzpostavljen je bil nadomestni informacijski center (NIC) za potrebe zagotavljanja operativne
  varnosti kritičnih sistemov (v novem centru so nameščena okolja vseh kritičnih transakcijskih
  sistemov). V novembru je stekla tudi hitra povezava med NIC in primarnim centrom v Ljubljani in s
  tem so vzpostavljeni vsi pogoji za zagon vročega backupa.

-  Typo3
  V standardiziran model in sistemsko okolje Typo3 za skupne predstavitvene strani ministrstev in
  organov v sestavi vključenih 64 spletnih mest (trenutna produkcija).

-  Prehod na EVRO
  Skupaj z Ministrstvom za finance in Banko Slovenije so bile izvedene tehnične priprave na integralno
  testiranje informacijskih sistemov za potrebe prehoda javne uprave na euro. Naloge so bile izvedene
  brezhibno.

-  PEU
  Ministrstvo za javno upravo je v okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU pripravilo
  načrte in izvedlo 8 javnih naročil za področje tehnične opreme in tehnične podpore s področja skupne
  informacijske in komunikacijske infrastrukture.


Direktorat za plače v javnem sektorju

V letu 2007 je bilo 36 sej Pogajalske komisije za sklenitev Kolektivne pogodbe za skupno metodologijo
in Kolektivne pogodbe za javni sektor na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) z
naslednjo vsebino:

-  Spremembe in dopolnitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju (objavljene v Uradnem listu RS,
  št. 57/07)
-  Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) o poglavju o orientacijskih delovnih mestih, poglavju o
  delovni uspešnosti in o poglavju dodatkov (parafirana je bila julija 2007)
-  Dogovor glede višine in izplačila regresa za leto 2007 (izplačan pri plači za april 2007)
-  Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju (začetek pogajanj po dejavnostih v
  oktobru 2007)
-  Usklajevanje predloga uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
-  Usklajevanje predloga uredbe o merilih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
-  Usklajevanje predloga uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
                                             Stran 25 / 86
-  Usklajevanje predloga uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
  uslužbence

Nobena od navedenih uredb ni bila v celoti usklajena do konca leta 2007.

Konec leta 2007 je bil pripravljen nov predlog sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju, ki je vključeval predlog uskladitve plač in nekatere vsebine, ki bi omogočile lažji prehod v nov
plačni sistem, ki pa ne pomenijo poseganja v vsebino ZSPJS.

V letu 2007 je bilo 13 sestankov širše vladne pogajalske skupine za sklenitev Kolektivne pogodbe za
javni sektor na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Od marca do konca maja so bili sestanki
širše vladne pogajalske skupine, na katerih smo se dogovorili o pripravi Kataloga funkcij, delovnih mest
in nazivov po posameznih plačnih skupinah in podskupinah za celotni javni sektor. Na širši vladni
pogajalski skupini pa je bil predstavljen tudi predlog Kolektivne pogodbe za javni sektor in podzakonski
akti, pripravljeni na podlagi ZSPJS.

V marcu je Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence. Ministrstvo za finance je imelo pripombe na gradivo, konec
marca pa je bilo gradivo dokončno usklajeno in poslano Vladi RS v sprejem.

Od januarja do konca junija 2007 je bilo na Javnem zavodu RTV Slovenija osem sestankov delovne
skupine, ki sta jo imenovala minister za javno upravo dr. Gregor Virant in generalni direktor RTV
Slovenija g. Anton Guzej. Javni zavod RTV Slovenija je del plačne skupine G, to je področje kulture.
Vsebina sestankov je bila namenjena vzpostavitvi novega plačnega sistema v Javnem zavodu RTV
Slovenija.

-  Celovita uveljavitev plačnega sistema za funkcionarje

V letu 2007 je DPJS skupaj s predstavniki državnih in pravosodnih organov pripravil vse potrebne
podlage za začetek uporabe novega plačnega sistema za funkcionarje. V sodelovanju z omenjenimi
predstavniki in pristojnimi organi so bili pripravljeni vsi potrebni akti za prevedbo funkcij in
funkcionarjev v plačne razrede in pripravljen predlog obvestil, sklepov oziroma odločb, potrebnih za
izvedbo plačnega sistema na ravni posameznega funkcionarja. DPJS je, skupaj z Ministrstvom za finance,
Direktoratom za javno računovodstvo, pripravilo ustrezno testno računalniško rešitev, s katero so
predstavniki državnih in pravosodnih organov lahko preverili obračun posamezne plače. Na ta način so
bili zagotovljeni vsi pogoji, da se s 1.1.2008 plačni sistem začne uporabljati za vse funkcionarje v
Republiki Sloveniji. S tem se bo plačni sistem v celoti uporabljal za plačni skupini A (funkcionarji) in B
(ravnatelji, direktorji in tajniki).

-  Pogajanja po posameznih dejavnostih javnega sektorja

Podatki za katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju so bili osnova, na podlagi katere
so bili po posameznih dejavnostih javnega sektorja pripravljeni tarifni deli kolektivnih pogodb ali aneksi
h obstoječim kolektivnim pogodbam dejavnosti oz. poklicev.

Podatki za katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (v nadaljevanju podatki za katalog) so bili
pripravljeni na podlagi četrtega odstavka 7. člena ZSPJS. Delovne skupine posameznih plačnih skupin in
podskupin so pripravile podatke o vseh delovnih mestih in nazivih v določeni plačni skupini. Pri pripravi
podatkov za katalog so sodelovali člani iz posameznega ministrstva. Ko so posamezni resorji pripravili
podatke za katalog, so nabor delovnih mest in nazivov spreminjali ali dopolnjevali v sodelovanju s
predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Tako oblikovane delovne skupine, ki so
pripravljale podatke za katalog, niso imele pogajalskih pristojnosti, saj so se plačni razredi (osnovne
plače) za vsa delovna mesta oz. nazive določili s pogajanji s sindikati, ki so reprezentativni za posamezno
področje, in sicer v pogajanjih o aneksih/kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev.                                              Stran 26 / 86
Septembra 2007 je DPJS pripravil gradivo z naslovom Predlog pogajalskih izhodišč za pogajanja o
aneksih oziroma kolektivnih pogodbah dejavnosti/poklicev in usklajevanja o uredbah z oceno finančnih
posledic iz naslova odprave plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. V gradivu so bili vladi predlagani
naslednji sklepi:
  o Vlada RS sprejema predlagane anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti/poklicev, kolektivne
    pogodbe dejavnosti in uredbe, skupaj z oceno finančnih posledic iz naslova odprave plačnih
    nesorazmerij v javnem sektorju kot skupni pogajalski cilj
  o Vlada RS kot skupni pogajalski cilj določa finančni okvir v višini 290,3 mio EUR, ki je bil sprejet
    z oceno finančnih posledic ekstrapolacije orientacijskih delovnih mest in nazivov (ODMN) na
    podlagi parafirane Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
  o Vlada RS pooblašča ministra za javno upravo za uskladitev predlaganih uredb o uvrstitvi delovnih
    mest in nazivov v plačne razrede in
  o Vlada RS preklicuje sklep št. 110-09/2001-31 z dne 6.5.2004 in vse anekse h kolektivnim
    pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili na njegovi podlagi posredovani reprezentativnim
    sindikatom.

Kolektivne pogodbe oz. aneksi, o katerih so do konca leta 2007 tekla pogajanja in še niso bila zaključena,
so naslednji:

  o  Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
    lokalnih skupnosti – tarifni del
  o  Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
  o  Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
  o  Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
  o  Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
  o  Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
  o  Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
  o  Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost – tarifni del
  o  Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – tarifni del
  o  Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora – tarifni del
  o  Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
  o  Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del

Konec leta 2007 je DPJS pripravil gradivo z naslovom Predlog pogajalskih izhodišč oziroma usmeritev za
zaključek pogajanj o aneksih oziroma kolektivnih pogodbah dejavnosti/poklicev z oceno finančnih
posledic iz naslova odprave plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, v katerem je Vlado RS seznanil s
stanjem na pogajanjih. Vladi RS je predlagal, da sprejme sklep, v katerem je zadolžil pogajalske skupine,
da pogajanja dokončajo v okviru sredstev, izhajajočih iz posredovanih vladnih predlogov.
Vlada RS v letu 2007 gradiva ni obravnavala.

-  Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

V ponedeljek 16. julija 2007 je vladna pogajalska skupina z večino reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja parafirala besedilo KPJS. S tem so bila zaključena pogajanja, ki so se začela marca 2003. Na tej
podlagi bo v KPJS in kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev ter ponekod v uredbah na podlagi
ZSPJS urejeno poglavje plač za celoten javni sektor. V KPJS so na podlagi ZSPJS določena in usklajena
orientacijska delovna mesta, dodatki in delovna uspešnost. Poglavje delovne uspešnosti in dodatkov je v
KPJS urejeno enotno za celoten javni sektor in se v kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev ne bo
urejalo. Na podlagi uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov (ODMN) v plačne razrede je bil
izveden tudi izračun potrebnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij do leta 2010.
V povezavi s parafiranjem KPJS je vodstvo JZ RTV Slovenija 10. julija 2007 sklicalo poseben sestanek,
na katerega je povabilo ministra za javno upravo, dr. Gregorja Viranta in reprezentativna sindikata JZ
RTV Slovenija, in sicer Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije (SDRD) in Sindikat kulturnih in
umetniških ustvarjalcev (SKUU). Vodstvo zavoda in oba sindikata so uskladili predlog poimenovanja
ODMN in njihove uvrstitve v plačne razrede, in o tem sprejeli pisni dogovor, ki sta ga vodstvo JZ RTV
Slovenija in SDRD takoj podpisala, naslednji dan pa ga je podpisal še SKUU.
                                              Stran 27 / 86
-  Usklajevanje novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Usklajevanje novele ZSPJS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je intenzivno potekalo v aprilu
in maju 2007.
Konec aprila 2007 je bil na javnem zavodu RTV Slovenija organiziran sestanek vodstva JZ RTV
Slovenija in ministra za javno upravo dr. Gregorja Viranta z reprezentativnimi sindikati JZ RTV
Slovenija, na sestanek pa je bil vabljen tudi vodja sindikalne pogajalske skupine g. Drago Ščernjavič.
Vsebina sestanka je bila usklajevanje določil 49. b člena ZSPJS in KPJS – ODMN RTV Slovenija.
Rezultat sestanka je bil z reprezentativnimi sindikati JZ RTV Slovenija usklajen predlog 49b člena ZSPJS
in podpisana Izjava o upoštevanju aneksov po 49b členu ZSPJS.
Na 118. seji Pogajalske komisije za sklenitev Kolektivne pogodbe za javni sektor na podlagi zakona o
sistemu plač v javnem sektorju dne 23.5.2007 je vladna stran sindikalni strani predlagala podpis besedila
Izjave o stopnji usklajenosti besedila novele ZSPJS, ki sta jo vladna in sindikalna stran na sami seji
uskladili. V izjavi so bili našteti členi, ki so bili v noveli usklajeni v celoti, členi, ki s posameznimi
reprezentativnimi sindikati niso bili usklajeni in dva člena, ki nista bila usklajena z nobenim od
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.


Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave

Realizacija programa dela

Delovno področje direktorata je izredno obsežno tako po vsebini kot tudi po količini dela. Gre za
področje dela , ki je v primerjavi z drugim upravnim delom dokaj specifično, saj je globalno sestavljeno
iz dveh področij in sicer področja stvarnega premoženja in področja investicij. Glede na to je - zlasti na
investicijskem področju - specifična tudi izobrazbena struktura zaposlenih/ gradbeniki,arhitekti/.V
direktoratu je bilo ob koncu leta 2007 zaposlenih skupaj 60 delavcev.

V letu 2007 je bil naš direktorat v veliki meri obremenjen z aktivnostmi, povezanimi z vzpostavitvijo
zunanje meje EU. Naš največji problem v prvo polovici leta je bilo pomanjkanje sredstev za realizacijo
projekta, ki smo ga uspešno sanirali s sprejetjem sklepov Vlade RS 19.4.2007. Drug problem pa je bil
doseganje roka pri realizaciji projekta, ki ga je določal vstop Slovenije v schengenski prostor.

Znotraj Ministrstva za javno upravo je Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave s strani Vlade pooblaščeni investitor izgradnje mejnih prehodov na zunanji meji EU od leta 2001.
Ministrstvo za javno upravo je v Dopolnitvah k izvedbenem načrtu za uveljavitev schengenskih
standardov nadzora bodoče zunanje meje Evropske unije 2005 – 2007, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na svoji seji 23.06.2005, načrtovalo, da bo v letu 2007 dokončalo še izgradnjo naslednjih mejnih
prehodov:
  -  treh mejnih prehodov, sofinanciranih s sredstvi programa Phare: MP Starod, MP Središče ob
    Dravi in MP Dragonja, ter
  -  17 mejnih prehodov, sofinanciranih s sredstvi Schengenskega vira: MP Bistrica ob Sotli, MP
    Zavrč, MP Sočerga, MP Sečovlje, MP Petišovci, MP Dobovec, MP Rigonce, MP Babno polje,
    MP Petrina, MP Vinica, MP Orešje, MP Imeno, MP Ormož, MP Gibina, MP Razkrižje, MP
    Podplanina in MP Zgornji Leskovec.

Vsi mejni prehodi na zunanji meji EU so rekonstruirani ali na novo zgrajeni v skladu s schengenskimi
standardi. Rekonstrukcije oz. novogradnje zajemajo predvsem ustrezno vzpostavitev cestne in komunalne
infrastrukture ter objekte, ki so potrebni za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora.
Mejni prehodi, ki so že na novo zgrajeni in minimalne variante rekonstrukcij 11 mejnih prehodov
omogočajo, da se v skladu s schengenskimi standardi mejna kontrola opravlja zunaj kontrolnih kabin, na
večjih prehodih pa, da so potniki avtobusnega prometa pregledani v ustreznih prostorih, da so ustrezno
                                              Stran 28 / 86
ločeni osebni, avtobusni in tovorni promet, ter da se loči potnike na državljane EU in državljane drugih
držav. Predvsem pa so vsi mejni prehodi opremljeni z ustrezno informacijsko opremo, ki je že povezana
na schengenski informacijski sistem (SIS).
Za izgradnjo teh mejnih prehodov so bila v letu 2007 zagotovljena EU sredstva iz Schengenskega vira.
Phare sredstva pa so bila izkoriščena že v letu 2006 in v letu 2007 so se le še dokončali projekti,
sofinancirani iz programa Phare.
Program Phare

  -  Finančni memorandum FM 03 (MP Središče ob Dravi, MP Starod in MP Dragonja) je zaključen.
  -  Zahtevki podjetij SCT d.d. (MP Dragonja, MP Središče ob Dravi) in PRIMORJE d.d. (MP
    Starod) za dodatna dela in iz naslova pospešenega dela so bili rešeni.
  -  Otvoritve vseh treh mejnih prehodov (MP Središče ob Dravi, MP Starod in MP Dragonja) so bile
    izvedene v prvi polovici leta 2007.

Schengenski vir

Republika Slovenija je od EU prejela skupno 119,8327 mio EUR Schengenskega vira, ki je razdeljen na
posredniška telesa, med katerimi je tudi MJU, in sicer za predvidene cilje.
  -  S Schengenskim virom na MJU upravlja Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe
    državne uprave. Po veljavnem Schengenskem indikativnem programu (SIP 3), ki ga je potrdila
    EK, je po usklajevanju med posredniškimi telesi za cilj izgradnje mejnih prehodov namenjenih
    11,9457 mio EUR (od tega v letih 2004 in 2005 0,0572 mio EUR, v letu 2006 0,0964 mio EUR,
    v letu 2007 pa 11,7921 mio EUR).
  -  V letu 2007 se je glede na povečane zahteve v zvezi z legalizacijo mejnih prehodov in
    dotrajanostjo mejnih prehodov ter recesije v gradbeništvu, ki je močno povečala cene, izkazal
    primanjkljaj finančnih sredstev na postavki izgradnje mejnih prehodov. Iz tega razloga je bila
    definirana racionalizacija 11 manjših mejnih prehodov in racionalizacija mejnega prehoda
    Sočerga. Vlada je na 118. redni seji dne 19.04.2007 sprejela sklep št. 41001-2/2007/21, ki je
    definiral minimalne variante in ukinitev tovornega prometa na nekaterih mejnih prehodih s
    01.12.2007.
  -  Schengenski nadzorni odbor je potrdil s strani MJU predstavljeno problematiko sprememb
    projektov v vsebini in rokih, kar je znižalo načrtovani Schengenski vir za izgradnjo mejnih
    prehodov s cca. 11,9 mio EUR na cca. 8,3 mio EUR. Razliko je prejel MNZ, ki je izkazoval
    večje potrebe. Iz Schengenskega vira so bili izvzeti MP Zavrč (GOI), MP Sočerga (GOI,
    inženiring, projektna dokumentacija) in 13 MP (inženiring, projektna dokumentacija).
    Spremembe so se odrazile v revidiranem Schengenskem indikativnem programu.
  -  Do dne 31.10.2007 je MJU na MF-CFPE posredovalo vse zahtevke za povračilo sredstev iz
    Schengenskega vira, razen za zadržana sredstva, za katera so bili le-ti posredovani po prejetju
    ustreznih zahtevkov s strani izvajalcev. S tem je MJU v celoti izpolnilo obveznosti črpanja
    Schengenskega vira.

Delo na projektih

  -  Luka Koper - Realiziran je bil odkup objekta (del prostorov za Policijo) ter povračilo iz
    Schengenskega vira.
  -  Letališče Jožeta Pučnika - Realiziran je bil odkup objekta (del prostorov za Policijo) ter
    povračilo iz Schengenskega vira.
  -  Prehodna mesta - Vzpostavljenih je bilo 96 kontroliranih prehodov meje od predvidenih 116,
    ker za določene posege ni bilo doseženo soglasje s strani Republike Hrvaške. Vse spremembe so
    tekle v okviru medresorske skupine MNZ, MZZ, MJU in so bile potrjene s sklepi Vlade.
Vsi posegi so bili financirani iz Schengenskega vira in so bili realizirani do 30.09.2007. Vlada je sprejela
tudi sklep o prenosu osnovnih sredstev prehodnih mest na Policijo, ki bo tudi bodoči upravljavec
kontroliranih prehodov.
                                              Stran 29 / 86
 -  MP Starod, MP Središče ob Dravi, MP Dragonja - Zadnji dodatki so bili sklenjeni v letu 2007,
   končni obračuni so končani. V prvi polovici leta 2007 so bile izvedene tudi otvoritve vseh treh MP.
 -  17 mejnih prehodov -
    o  MP Zavrč – Mejni prehod je dokončan. Tehnični pregled je bil izveden dne 22.11.2007,
      uporabno dovoljenje pridobljeno dne 30.11.2007, otvoritev pa je potekala dne 13.12.2007.
    o  MP Sočerga - Projekt je bil razdeljen na dva dela :
    o  del - PLAZ: Sanacija plazu je izvedena. Tehnični pregled je bil izveden dne 25.10.2007,
      uporabno dovoljenje pridobljeno dne 07.12.2008, otvoritve ni bilo.
    o  del - PLATO: Minimalna varianta na platoju je dokončana. Dne 30.11.2007 je bil opravljen
      komisijski pregled.
    o  MP Bistrica ob Sotli in MP Petišovci - Tehnični pregled za MP Bistrica ob Sotli je bil
      izveden dne 13.09.2007, za MP Petišovci pa 20.09.2007. Uporabna dovoljenja so bila
      pridobljena za MP Bistrica ob Sotli dne 27.09.2007 in za MP Petišovci dne 28.09.2007.
      Otvoritve so potekale za MP Bistrica ob Sotli dne 08.11.2007 in za MP Petišovci dne
      15.11.2007.
    o  MP Dobovec - Tehnični pregled je bil izveden dne 03.12.2007, uporabno dovoljenje
      pridobljeno dne 17.12.2007, otvoritev pa je potekala dne 20.12.2007.
    o  11 mejnih prehodov (MP Sečovlje, MP Rigonce, MP Babno polje, MP Petrina, MP
      Vinica, MP Orešje, MP Imeno, MP Ormož, MP Gibina, MP Razkrižje, MP Zgornji
      Leskovec) - Sprejeta je bila izvedba minimalnih variant, ki je zaključena. Prav tako so
      zaključeni odkupi zemljišč, tečejo le še razlastitve in nekateri odkupi z občino Piran za MP
      Sečovlje. 11 MP je bilo dokončanih do dne 20.11.2007, komisijski pregledi pa so bili
      realizirani do konca novembra 2007. Ti mejni prehodi so bili razdeljeni v tri sklope glede na
      lokacije.
    o  MP Podplanina - Na prvo javno naročilo se ni javil noben ponudnik, zato so bila v drugo
      izvedena pogajanja, ki se pa jih je udeležil le en ponudnik in ponudil ceno, ki je bistveno
      odstopala od ocenjene vrednosti. Pogajanja so bila zato zaključena, v dogovoru z MNZ pa bo
      MJU ponovil razpis in MP Podplanina bo ob soglasju MNZ dokončana v letu 2008.
Plan izgradnje MP bo v celoti izpolnjen.

Izgradnja policijskih postaj

MJU je v skladu z dogovorom z MNZ uspešno zaključil tudi projekt izgradnje policijskih postaj (PP) in
jih predaja MNZ. Tudi za izgradnjo policijskih postaj je MJU črpal sredstva Schengenskega vira.

PP Brežice, PP Metlika, PP Ormož, PP Gorišnica, PP Podlehnik, PP Piran – Policijske postaje so
končane in pridobljena so uporabna dovoljenja. Potekajo končni dogovori o obliki in obsegu predaje
upravno-tehnične dokumentacije in ostale dokumentacije na MNZ.

Pomemben segment investicij pa je v letu 2007 izpeljal tudi Sektor za investicije, ki je prioritetno
zadolžen za zagotavljanje prostorskih pogojev državnim upravnim organom na primarni in sekundarni
ravni. Med opravljenimi nalogami s tega področja bi želeli izpostaviti predvsem:

Merila za urejanje poslovnih prostorov za potrebe DUO
V začetku leta 2007 je bila pripravljena končna verzija Meril 3.0, ki so bila usklajena med ministrstvi in
potrjena na Vladi 29.06.2007. Konec leta 2007 je bil pripravljen osnutek dopolnitve Meril z vsebinami,
vezanimi na pasivno gradnjo, sistem pametne hiše, izdelavo študije o najbolj smotrnem načinu ogrevanja
in vključitev menz pod opcijski spremljajoč program v objektih državne uprave.

Pregled, ocenjevanje in potrjevanje investicijske dokumentacije
S strani izvajalca je bila pregledana in potrjena vsa posredovana investicijska dokumentacija.

                                              Stran 30 / 86
V drugi polovici obravnavanega leta smo na novo definirali postopke s pomočjo katerih se pregleduje in
potrjuje investicijska dokumentacija znotraj direktorata.

Primarna raven – ministrstva in vladne službe

Investicije in investicijsko vzdrževalna dela, najem in najem s postopnim odkupom, nakup
poslovnih prostorov in opreme

Najem s postopnim odkupom poslovnih prostorov na Kotnikovi 38 - I. Faza
V letu 2007 se je nadaljevalo s plačevanjem leasigna za naveden objekt. Konec leta je bilo odplačanih 49
obrokov od predvidenih 180ih.

Najem s postopnim odkupom Kotnikova 38 - II. Faza
Izdelana je bila investicijska dokumentacija za najem objekta na Kotnikovi 38 – II. faza za potrebe
Ministrstva za šolstvo in šport. Kljub potrjenemu proračunu za leto 2007, potrjenem Načrtu reševanja
prostorske problematike DUO na primarni ravni ter izvedenim pogajanjem z leasingodajalcem Vlada RS
ni izdala soglasja za predviden način izvedbe investicije, zato smo izvedli pogajanja za najem predmetnih
prostorov. Skladno z odločitvijo Vlade RS je nato naveden objekt za potrebe Ministrstva za šolstvo in
šport kupilo podjetje v državni lasti (DSU).

Najem s postopnim odkupom objekta Maistrova 10
V letu 2007 se je nadaljevalo s plačevanjem leasigna za naveden objekt. Konec leta je bilo odplačanih 59
obrokov od predvidenih 144ih.

Objekt nekdanje vojašnice na Roški cesti - vzhodni trakt
Izvajalec GOI del je v letu 2007 odpravljal pomanjkljivosti in izvajal meritve klime v kleti objekta.
Dobavljena in montirana je bila celotna arhivska oprema.
Izdelana in potrjena je bila projektna naloga za sanacijo hladilnega sistema v kleti objekta nekdanje
vojašnice na Roški cesti. Glede na vrsto obravnavane problematike je bila podpisana pogodba za izvedbo
storitev nadzora.

Najem s postopnim odkupom poslovnih prostorov na Tržaški 21 (del objekta)
S strani Ministrstva za finance je bilo izdano soglasje za izvedbo postopnega odkupa poslovnih prostorov,
ki jih ima MJU v najemu. Glede na navedeno so bila v 2007 izvedena pogajanja za postopen odkup
prostorov. Postopek odkupa vodi Sekretariat.

Ureditev prostorov v poslovnem kompleksu Tržaška - Langusova
V letu 2007 sta bili dobavljeni in montirani stekleni steni z drsnimi vrati v hodniku 6. in 7. nadstropja,
urejena vhodna avla, dobavljene in montirane lesene stenske obloge v 6. in 7. etaži, urejena čajna kuhinja
DEUPa, Sekretariatu posredovana specifikacija manjkajoče ali dotrajane pisarniške opreme in stolov ter
arhivske opreme, dobavljene in montirane napisne table in urejena konferenčna dvorana na Langusovi 4
Poleg navedenega je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija za kolesarnico in pripravljena
razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila izvedbe kolesarnice.

Tiskovni center v pritličju Tržaške 21
V letu 2007 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija ter izvedeno javno naročilo za
izvedbo storitev nadzora. Izvedena so bila gradbena, obrtniška in instalacijska dela, dobavljena in
montirana oprema ter multimedijska oprema.

Rekonstrukcija objekta Gregorčičeva 25
V letu 2007 je bil podpisan zadnji dodatek k pogodbi za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del. Po sklenitvi dodatka je bil izveden prevzem del. Skladno z zadnjim dodatkom je izvajalec pripravil
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za diesel agregat.

Nadgradnja in dograditev sistema ohlajevanja, ogrevanja in prezračevanja
                                              Stran 31 / 86
V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacijo in izvedena recenzija projektne dokumentacije.
Izvedena so bila vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, angažiralo se je izvajalca storitev nadzora
in koordinatorja za varnost pri delu.

Novogradnja - nadstrešnica na Gregorčičevi 25
V letu 2007 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, ki je bila potrjena s strani
predstojnika. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, angažiran je bil izvajalec storitev nadzora in
koordinator za varnost pri delu. Izvedena so bila vsa gradbeno, obrtniška in instalacijska dela ter
dobavljena vsa oprema. Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Selitve državnih upravnih organov na primarni ravni
V letu 2007 je bila skladno za Načrtom reševanja prostorske problematike DUO na primarni ravni
izvedena selitev Ministrstva za promet iz lokacije Kotnikova 19a na lokacijo Tržaška Langusova s ciljem
umestitve ministrstva za enotno lokacijo. Hkrati je bila izvedena selitev Urada za meroslovje na lokacijo
Kotnikova 19a ter selitev Ministrstva za finance, Ministrstva za zdravje in Uprave za varstvo pred sevanji
ter UMARja. Istočasno je bila izvedena delna selitev Ministrstva za javno upravo v okviru kompleksa
Tržaška Langusova. Ministrstvo za javno upravo je tako poleg Ministrstva za promet v celoti umeščeno v
kompleks Tržaška Langusova.

Redna vzdrževalna dela, čiščenje, upravljanje in obratovanje, varovanje

V letu 2007 so bila izvedena nujna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih na Kotnikovi 8. S strani
pogodbenih izvajalcev so bile redno izvajane storitve čiščenja, upravljanja in varovanja v prostorih, ki jih
uporablja Ministrstvo za javno upravo. Glede na številne selitve tekom leta je bilo posledično potrebno
skleniti dodatke k obstoječim pogodbam.

Sekundarna raven – upravne enote, inšpekcije, GURS

Načrt reševanja prostorske problematike državnih upravnih organov na sekundarni ravni

Kljub nejasnemu stališču Ministrstva za finance glede predvidenih najemov s postopnim odkupom (ki so
bili predvideni v Finančno ovrednoteni strategiji nabav nepremičnin za potrebe državne uprave za
obdobje 2004 – 2007) in nejasnim stališčem glede formiranja pokrajin, se je konec leta 2007 pristopilo k
pridobivanju podatkov s strani organov (upravne enote, inšpekcijske službe, geodetskih izpostav,
geodetskih uprav in uradov) za pripravo novega dokumenta »Načrt reševanja prostorske problematike
državnih upravnih organov na sekundarni ravni«.

Celje
 -   Novogradnja - prizidek k Narodnemu domu
    V letu 2007 je bil sklenjen aneks k dogovoru za financiranje izgradnje prizidka, odpravljene so bile
    pomanjkljivosti vezane na izgradnjo prizidka ter izdelan elaborat za vpis etažne lastnine v kataster
    stavb.

 -   Inšpekcijska izpostava
    V letu 2007 je bila sklenjena pogodba za najem novih poslovnih prostorov, saj je občina želela
    prekiniti obstoječo najemno pogodbo. Poleti je bila izvedena selitev inšpekcijskih služb v nove
    najete prostore. Izdelana in potrjene je bila investicijska dokumentacija, pripravljen je bil projekt
    opreme. V najete prostore je bila dobavljena in montirana pisarniška oprema.

Velenje
 -   Upravna enota, inšpekcijska izpostava
    V letu 2007 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija na nakup obstoječih prostorov.
    Prostori za potrebe upravne enote in inšpekcijske izpostave so bili konec leta odkupljeni.

                                               Stran 32 / 86
Koper
 -   Upravni center
    V začetku leta s strani Ministrstva za finance ni bilo pridobljeno soglasje za izvedbo najema s
    postopnim odkupom. Ne glede na navedeno je bila deloma izdelana in potrjena investicijska
    dokumentacija (DIIP). Izvedeno je bilo javno naročilo za izvedbo preveritve statike objekta, kjer
    se nahaja upravna enota, konec leta pa je bilo Ministrstvo za finance ponovno pozvano za izdajo
    soglasja za najem poslovnih prostorov s postopnim odkupom.

Izola
 -   Upravna enota
    V letu 2007 se je nadaljevalo s plačevanjem leasinga za naveden objekt. Konec leta je bilo
    odplačanih 25 obrokov od predvidenih 180ih.

Kranj
 -   Upravna enota
    V letu 2007 je bila izvedena zamenjava oken in obnova fasade. Investicijsko vzdrževanje je bilo
    izvedeno skupaj z občino Kranj.

 -   Objekt v Goričah
    Na podlagi prejete inšpekcijske odločbe, da je potrebno objekt porušiti, je bilo izvedeno javno
    naročilo za izvedbo rušitvenih del. Poleg izvajalca rušitvenih del se je angažiralo še izvajalca
    nadzora.

Jesenice
 -   Upravni center – nadomestna gradnja
    V letu 2007 je imenovana projektna skupina pripravila elaborat za potrebe izgradnje upravnega
    centra. Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca inženiring storitev.

Krško
 -   Upravna enota
    V letu 2007 so bila izvedena obsežna investicijsko vzdrževalna dela. Izdelana je bila projektna
    dokumentacija, investicijska dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in angažiran nadzor
    ter koordinator za varnost pri delu. I. faza gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobava in
    montaža opreme je bila izvedena konec leta, II. faza pa je predvidena v pričetku leta 2008.

Brežice
 -   Upravni center
    V letu 2007 se je nadaljevalo s plačevanjem leasinga za naveden objekt. Konec leta je bilo
    odplačanih 16 obrokov od predvidenih 180ih.

Ljubljana
 -   Upravna enota
    V letu 2007 se je Sektor za upravno notranje zadeve preselil na lokacijo Tobačne v najete prostore.
    Najemodajalec je poslovne prostore prilagodil skladno z zahtevami uporabnikov in po selitvi
    uporabnikov odpravil ugotovljene pomanjkljivosti. Dobavljena in montirana je bila pisarniška
    oprema. Na podlagi zahteve upravne enote sta bili izvedeni še dve naročili manjkajoče opreme.

Grosuplje
 -   Upravni center
    V letu 2007 je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance za izvedbo javnega naročila za
    najem poslovnih prostorov s postopnim odkupom in izdelana ter potrjena novelacija investicijske
                                               Stran 33 / 86
     dokumentacije. Zaradi nesprejemljive ponudbe so bila kasneje izvedena pogajanja. Navedeno
     javno naročilo je bilo s tem postopkom pripeljano do konca.

Logatec
 -   Upravni center
     Na podlagi sporazuma z občino je bila v letu 2007 izdelana projektna in investicijska
     dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina je konec leta izstavila refundacijskih
     zahtevek za plačilo zemljišča in projektne dokumentacije, ki je bil s strani MJU odobren. Konec
     leta se je pričela pripravljati razpisna dokumentacija za izvedbo GOI del.

Maribor
 -   Novogradnja - prizidek k občinski stavbi
     V letu 2007 je bil zaključen postopek izvedbe natečaja. Pripravljen je bil Dogovor o določitvi
     medsebojnih razmerij pri investiciji, vendar dogovor zaradi neusklajenosti ni bil podpisan.

Lenart
 -   Upravna enota
     V letu 2007 so bila izvedene investicijsko vzdrževalna dela (obnova sanitarij in elektroinstalacij) in
     naročena evidenčna ura. Glede na navedeno je bil izdelan popis del in angažiran izvajalec nadzora.
     Konec leta je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo statične presoje objekta, ki ga uporablja
     upravna enota.

Pesnica
 -   Upravna enota
     V letu 2007 so bila izvedene investicijsko vzdrževalna dela (obnova sanitarij in elektroinstalacij).
     Predhodno je bil izdelan popis del in angažiran izvajalec nadzora.

Ptuj
 -   Upravna enota
     V letu 2007 so bila izvedene investicijsko vzdrževalna dela (obnova fasade, sanacije strehe, obnova
     stopnišča in sanitarij ter adaptacija mansarde). Angažiran je bila izvajalec za storitve tehničnega
     svetovanje in gradbeni nadzor ter koordinator za varstvo in zdravje pri delu.

Gornja Radgona
 -   Upravna enota, geodetska uprava
     V letu 2007 je bila izdela in potrjena dokumentacija za izvedbo investicijskega vzdrževanja
     prostorov upravne enote (menjava oken in vrat, elektroinštalacijska dela, sanacija centralnega
     ogrevanja in sistema varovanja) ter za ureditve prostorov za arhiv. Izdelani so bili popisi del za
     ureditev prostorov za arhiv.

Ljutomer
 -   Gradnja prizidka k občinski stavbi
     V letu 2007 je bil sklenjen dogovor o financiranju gradnje prizidka k občinski stavbi. Ustanovljena
     je bila projektna skupina, zadolžena za vodenje izgradnje prizidka. Občina je pričela z aktivnostmi
     za spremembo ureditvenega načrta oz. za sprejetje novega prostorskega akta.

Ajdovščina
 -   Upravna enota
     V letu 2007 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija za investicijsko vzdrževanje
     (zamenjava oken in senčil). Izvedena je bila dobava in montaža oken in senčil.

                                                Stran 34 / 86
Idrija
 -   Upravna enota
     V letu 2007 je bil z občino podpisan dogovor o sofinanciranju obnove prostorov.

Tolmin
 -   Upravni center
     V letu 2007 je bil objekt na podlagi izdelanega elaborata vpisan v kataster stavb. Izvajalec GOI del
     je odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.

Novo mesto
 -   Upravni center
     V letu 2007 je bila prevzeta oprema prostorov upravnega center. Odpravljale so se pomanjkljivosti
     iz naslova garancije GOI del.
     Prodan je bil del zemljišča, ki se ne potrebuje za potrebe upravnega centra. Izvedeno je bilo
     posebno javno naročilo za izvedbo GOI del, ki niso bila predvidena v osnovni pogodbi za izvedbo
     GOI del. Objekt je bil vpisan v kataster stavb.

Metlika
 -   Upravna enota
     V letu 2007 je bila izvedena zamenjava vseh oken in senčil. Izdelana je bila projektna in
     investicijska dokumentacija za ureditev dostopnih površin upravne enote. Pridobljena so bila vsa
     soglasja lastnikov za odkup skupnih prostorov zaradi ureditve dostopa do upravne enote.

Trebnje
 -   Upravna enota
     V letu 2007 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija ter izvedena investicijsko
     vzdrževalna dela (obnova hodnikov, pisarne, prestavitev strežnika).

Ribnica
 -   Upravna enota
     V letu 2007 je bil sklenjen dogovor z občino o izvedbi obsežnejših investicijsko vzdrževalnih delih
     (obnova dela pritličja, prvega nadstropja, fasade, okolice). Izdelana in potrjena je bila investicijska
     dokumentacija ter izveden razpis za gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

Postojna
 -   Upravna enota
     V letu 2007 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija za ureditev prostorov za arhiv.
     Izvedeno je bilo javno naročilo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter javno
     naročilo za dobavo arhivske opreme.

Ilirska Bistrica
 -   Upravni center
     V letu 2007 so bile izvedene številne aktivnosti vezane na izgradnjo upravnega centra v Ilirski
     Bistrici. V pričetku leta 2007 se je z občino dogovarjalo o skupni izvedbe rekonstrukcije bivšega
     doma JLA na Vidmu, vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da so stroški za rekonstrukcijo
     navedenega doma previsoki, zaradi česar je MJU odstopilo od predvidene investicije.
     Sprejeta je bila odločitev, da bo občina brezplačno prenesla na državo objekt »provizorij«, MJU pa
     bo odstopil od rezervacije za Dom na Vidmu. Tehnična stališča MJU in občina glede predlagane
     rešitve še usklajujeta.


                                                Stran 35 / 86
Radlje ob Dravi
 -  Upravna enota
   V letu 2007 so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela vezana na ureditev električnih
   instalacij. V ta namen je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo teh del. Dela so bila v celoti
   izvedena.

Ravne na Koroškem
 -  Upravna enota
   V letu 2007 so se izvajale aktivnosti vezane na menjavo prostorov APP z prostori Občine Ravne za
   potrebe upravne enote (tako da bo upravna enota ostala v sedanjih prostorih).

Prevalje
    MJU je na podlagi sklepa Vlade RS konec leta 2006 prejel v upravljanje poslovne prostore v
    izmeri 269,90 m2, ki jih kot najemnik uporablja Ramšaku s.p.. V letu 2007 je bila naročena
    cenitev navedenih poslovnih prostorov. Ker na Prevaljah država nima prostorskih potreb, so
    prostori predvideni za prodajo takoj po ureditvi ZK stanja.

Trbovlje
 -  Upravna enota
   MJU je v letu 2007 skupaj z občino sofinanciralo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del - menjava
   vrat. V ta namen je bil podpisan sporazum in kasneje podpisana pogodba z izvajalcem del. Vsa
   predvidena dela so bila končana jeseni 2007.

Službena stanovanja in stanovanjske hiše

V letu 2007 je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje posameznih službenih stanovanj (34 + 12
službenih stanovanj). V ta namen sta bili v sredini leta podpisani pogodbi za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del. Jeseni 2007 je bil izdelan popis za obnovo stanovanj v letu 2008 (34
službenih stanovanj), nato pa začeto javno naročilo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
Poleg navedenega so bila izvedena manjša obnovitvena in nujna dela ter odpravljene posamezne napake
iz naslova garancije.

Počitniške enote

V letu 2007 je bilo izvedeno redno investicijsko in tekoče vzdrževanje posameznih počitniških enot in
izvedba nujnih popravil. Izveden je bil pregled vseh počitniških enot v Republiki Hrvaški. Izvedeni in
predani so bili detajlni popisi potrebnih vzdrževalnih del. Izvedena so bila dela vezana na odpravo napak
v garancijski dobi, zagotovljena je bila pomoč pri prevzemu novih osnovnih sredstev v Republiki
Sloveniji in Republiki Hrvaški in popisovanju stanja opreme in osnovnih sredstev.

Ravnanje s stvarnim premoženjem države

Pomembno delovno področje, za katerega je naš direktorat zadolžen znotraj ministrstva, je področje
ravnanja s stvarnim premoženjem države. MJU v 2007 sistemsko zaokrožil področje stvarnega
premoženja države in lokalnih skupnosti z pripravo zakona in uredbe,kot je že omenjeno v točki II/a in
II/b, poleg tega pa je Sektor za stvarno premoženje države izpeljal še vrsto pomembnih nalog:

 -  Izdelal koncept in izpeljavo javnega naročila druge faze Centralne evidence nepremičnin v lasti
   Republike Slovenije;
 -  Izpeljal popis stavb in delov stavb v lasti Republike Slovenije ter v upravljanju Ministrstva za
   javno upravo
 -  Izpeljal postopke prodaje premoženja v lasti Republike Slovenije ter v upravljanju Ministrstva za
   javno upravo.,
                                              Stran 36 / 86
 -  Aktivno je sodeloval pri odkupih zemljišč za potrebe izgradnje mejnih prehodov ter s tem
   pomembno pripomogel k pravočasni zagotovitvi predpogojev za izgradnjo mejnih prehodov na t.i.
   južni meji , kar je bil pogoj za vstop v schengensko območje.,
 -  Bodisi v pisni obliki ali neposredno na sestankih svetoval ministrstvom in občinam na področju
   stvarnega premoženja v lasti države.

Znotraj Direktorata smo v okviru sektorja za stanovanjske zadeve in počitniško dejavnost zadolženi
za izvajanje dveh dejavnosti, ki sta namenjeni izboljševanju standarda zaposlenim v državnih upravnih
organih in sicer oddajanje stanovanj v najem za čas dela v državnih upravnih organih ali za čas
opravljanja funkcije in oddajanje počitniških kapacitet z namenom zagotavljanja pogojev za oddih in
rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti delavcev, zaposlenih v organih državne uprave.

V sektorju za stanovanjske zadeve in počitniško dejavnost smo v preteklem letu pripravili dva ločena
strateška programa dela, tako za področje stanovanj, kot tudi za počitniško dejavnost. Oba strateška
programa sta bila obravnavana na kolegiju Ministrstva za javno upravo, program dela za področje
stanovanj pa tudi na vladi RS

V začetku leta 2007 je bilo v upravljanju Stanovanjske komisije 674 stanovanj. Nezasedenih je bilo 145
stanovanj (38 v Ljubljani, 67 izven Ljubljane, načrt prodaje 40 stanovanj). Na dan 31.12.2007 je bilo v
upravljanju Stanovanjske komisije 663 stanovanj. Nezasedenih je bilo 110 stanovanj (8 v Ljubljani, 51
izven Ljubljane, načrt prodaje 27 stanovanj, dodeljenih in še ne predanih 24 stanovanj).
Oddelek za stanovanjske zadeve je tekoče organiziral delo, pripravljal ustrezna gradiva in zagotavljal
izvedbo vseh sklepov sej Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ki jih je bilo v preteklem letu
11. V letu 2007 je bilo tako dodeljenih 120 stanovanj v najem, podaljšanih je bilo 29 najemnih pogodb in
odobrenih 8 vlog za zamenjavo službenih stanovanj.
Po končanju najemnega razmerja ali iz drugih razlogov je bilo prevzetih 62 stanovanj. V najem pa je bilo
predanih 94 stanovanj.
V marcu je bil objavljen razpis za dodelitev službenih stanovanj, na katerega se je prijavilo 150
kandidatov, dodeljenih je bilo 67 stanovanj, ki so bila nato postopoma predana najemnikom.
Dodeljevanje stanovanj na osnovi razpisa je bilo dokončano v januarju 2008.
Za potrebe vzdrževanja stanovanj smo v oddelek za investicije posredovali 132 zahtevkov za tekoče in
investicijsko vzdrževanje stanovanj. Tekoče vzdrževanje se je izvajalo v 60 službenih stanovanjih, od
tega 46 v Ljubljani. Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v 118 stanovanjih, od tega 71 v Ljubljani.
Za investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo porabljenih 814.364 EUR in 33.712 EUR za projektno
dokumentacijo in nadzor investicij. Za tekoče vzdrževanje stanovanj je bilo porabljenih 27.845 EUR. Za
nabavo opreme za stanovanja je bilo porabljenih 31.340 EUR.
V skladu s programom razpolaganja z državnim premoženjem je bilo na javnih dražbah prodanih 13
stanovanj, skupna kupnina za prodana stanovanja znaša 536.550 €. Poleg tega je bilo eno izmed stanovanj
vrnjeno v upravljanje MORS. Na podlagi sodb sodišča pa smo v tem letu pridobili tri stanovanja, v
Ljubljani, Kopru in Rogaški Slatini.

Počitniški oddelek je v začetku leta upravljal s 83 počitniškimi enotami, konec leta 2007 pa s 87
počitniškimi enotami. Z oddajanjem počitniških kapacitet smo v letu 2007 skupaj realizirali za 230.168
EUR prilivov. Skupno smo lani dosegli 8514 dni zasedenosti počitniških enot, od tega 3909 dni v
Sloveniji in 4605 dni na Hrvaškem. V primerjavi z letom 2006 smo zabeležili za 744 dni večjo zasedenost
na Hrvaškem in za 757 dni večjo v Sloveniji. Skupno se je zasedenost v letu 2007 v primerjavi z letom
2006 povečala za 1501 dan zasedenosti.
Zasedenost počitniških enot v zimski sezoni 2006/07 je bila 85% in se je v primerjavi z letom 2006
povečala za 1 odstotno točko. Zasedenost počitniških enot na Hrvaškem je bila v poletni sezoni 2007
94,02%, kar pomeni v primerjavi z letom poprej povečanje za 6,02 odstotnih točk. Zasedenost
počitniških enot v Sloveniji je bila v poletni sezoni 2007 83,84% kar pomeni v primerjavi z letom poprej
povečanje za 13,30 odstotnih točk.
V letu 2007 smo za redno vzdrževanje počitniških enot v Sloveniji in na Hrvaškem porabili skupno
29.299,38 EUR. Vzdrževalna dela so se v večji meri izvajala pred sezono in v tistih počitniških enotah, ki
so bile vključene v posamezni razpis. Za nabavo opreme v počitniških enotah je bilo v letu 2007
porabljenih 19.554,94 EUR.

                                              Stran 37 / 86
V letu 2007 smo v pozivu, poslanem vsem ministrstvom predlagali združevanje počitniških enot državne
uprave v okviru Ministrstva za javno upravo. Na osnovi tega poziva smo postopno prevzeli v upravljanje
6 novih počitniških enot, na lokacijah: Kranjska Gora, Terme Čatež, Bovec, Novigrad in Pag Gajac.
Počitniške enote so bile prevzete od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstva
za promet, Direkcije RS za ceste. Posamezne enote so v relativno slabem stanju in jih bomo morali pred
oddajanjem še delno obnoviti.

Pravna podpora

Zaradi podpore investicijski dejavnosti smo s spremembo sistemizacije 15.5.2007 organizirali Sektor za
pravne zadeve. Osnovni namen pri tem je bil zagotavljanje pravne korektnosti pravnih poslov in
reševanje sporov v tej zvezi na investicijskem področju, podpora delu Stanovanjske komisije, počitniške
dejavnosti, urejanje prostorske problematike na lokalni ravni (tako v pogodbenih razmerjih, kot tudi v
sodnih postopkih), naloge povezane s področjem zavarovanja državnega premoženja, priprave in
koordinacije letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, ki je v pristojnosti Ministrstva za javno
upravo. Poleg tega pa vodja sektorja opravlja tudi pregled predpisov in drugih dokumentov v okviru
OAO.
Naloge so bile realizirane v celoti in kvalitetno.

V okviru svojih pristojnosti je sektor od ustanovitve dalje uspel organizirati delo na novo ter s svojim
delom bistveno pripomogel k kvalitetni realizaciji programa dela s področja investicij.


Sekretariat

V letu 2007 so bila skladno s Sklepi Vlade RS, št. 43000-10/2006/9 z dne 06.07.2006, št. 43000-
4/2007/3 z dne 15.03.2007 in št. 43000-6/2007/7 z dne 19.07.2007, izvedena naslednja skupna javna
naročila:

-  zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe RS za obdobje 24 mesecev (pogodba
  je sklenjena do 28.02.2009).

-  Dobava pisarniškega materiala za dobo 24 mesecev od podpisa pogodbe (pogodba je sklenjena do
  27.11.2009).

-  Nakup goriv za osebna vozila in plovila na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super,
  neosvinčeni motorni bencin super plus in dizelsko gorivo ter nakup določenih izdelkov za nego in
  vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev (pogodba
  poteče 06.11.2009).

-  Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov RS; pogodba je sklenjena do 04.12.2009.

-  Dobava plina propan in butan–propan; pogodba je sklenjena do 14.09.2008.

-  Dobava letalskega goriva (pogodba je sklenjena do 16.08.2008).

-  Izvajanje letalskih prevozov na redni, direktni zračni povezavi Ljubljana-Bruselj-Ljubljana za
  potrebe organov RS in javne uprave (okvirni sporazum je sklenjen do 16.01.2009).

-  Nakup osebnih računalnikov in zaslonov z oznako OMRZ-1/2005-1 za obdobje dveh let od sklenitve
  okvirnega sporazuma do konca avgusta 2009.

-  Nakup vozil za leto 2007 (enkraten nakup).

Javni naročili, izvedeni v letu 2006 za storitve mobilne telefonije (storitev mobilne telefonije in nakup
mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup
                                              Stran 38 / 86
PCMCIA kartic za prenos podatkov za potrebe državnih organov RS in javne uprave za obdobje 2006-
2008) in razpis za letalske prevoze v skupni ponudbi z družbama GIO d.o.o. in Adria Airways d.d. ter za
dobavo elektrike z Elektro Maribor d.d. sta se izvajali tudi v letu 2007.

Nova naročila, navedena v Sklepu Vlade RS 43000-6/2007/8, z dne 19.7.2007 za nakup vozil, dobava
letalskega goriva in dobava plina propan in plina butan-propan se bodo realizirala v letu 2008.

Nerealizirane naloge:

-  Aplikacija za elektronsko dražbo (nosilec naloge je Uradni list RS) in Pilotska aplikacija elektronski
  prejem ponudb (nosilec naloge je Uradni list RS).

-  Naloga Aplikacija elektronska vprašanja in odgovori je vezana na Aplikacijo velika naročila
  preureditev in vzpostavitev nove aplikacije in ni bila realizirana, ker ni bilo finančnih sredstev,
  naloge pa so se z osnutkom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
  prenesle na Uradni list RS.

Ostale realizirane naloge:

-  V letu 2007 so bila izvedena vsa potrebna javna naročila za predsedovanje (nakupi informacijske
  opreme, mulitmedijske opreme, vzpostavitev komunikacijskih povezav, licenčne opreme in storitev
  (skupaj 16 velikih naročil).

-  V letu 2007 so bila izvedena vsa javna naročila (vključno z vsemi pogajanji) za dokončanje mejnih
  prehodov na južni meji za vzpostavitev Schengenskega režima.

-  Za področje javnih naročil, financ in kadrov so bile imenovane delovne skupine, katerih naloga je
  bila analiza in optimiziranje poslovnih procesov na navedenih področjih. Na tej podlagi so se v letu
  2007 pripravile spremembe in dopolnitve notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest na
  MJU.

-  V letu 2007 je bilo o delu na skupnih javnih naročilih MJU ter o načinih oddaje predmetnih naročil,
  prihrankih in posebnostih izvedenih več različnih predavanj. V Portorožu smo v aprilu in oktobru
  predstavili tematiko na Konferenci javnih naročil ter na dveh predavanjih februarja in marca v
  Ljubljani.


II. Ostalo

Direktorat za organizacijo in kadre

Odgovori na ustavne pobude:

-  Odgovor na pobudo za oceno ustavnosti 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
  državni upravi (Uradni list RS, št. 93/05),
-  Odgovor na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 2., 3. in 9. člena ter drugega odstavka 10. člena
  Uredbe o povračilih stroškov za prevoz na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v
  državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06)
-  Odgovor na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti dvanajstega odstavka 58. člena Uredbe o
  notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
  pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05,
  72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07).                                              Stran 39 / 86
Odgovori na poslanska in svetniška vprašanja:

-  Odgovor na poslansko vprašanje poslanca Saša PEČETA glede službenih potovanj v tujino (priprava
  skupnega odgovora za državno upravo)
-  Odgovor na dopolnilno poslansko vprašanje poslanca Saša PEČETA glede službenih potovanj v
  tujino (priprava odgovora glede posamezno izpostavljenih službenih potovanj)
-  Odgovor na ustno poslansko vprašanje poslanke Majde POTRATA glede pojava šikaniranja v
  organih državne uprave.

Priprava odgovorov na novinarska vprašanja:

V direktoratu prejemamo preko Službe ministrstva za odnose z javnostmi in promocijo veliko število
novinarskih vprašanj, povezanih z vsemi delovnimi področji direktorata. Povprečno prejmemo 2-3
novinarska vprašanja tedensko, na katere pripravimo predlog odgovora in posredujemo novinarjem preko
pooblaščene službe ministrstva.

Uslužbenski sistem in organizacija uprave

Izvajanje nalog na področju organizacije in delovanja uprave ter uslužbenskega sistema je sledilo ciljem
glede zagotavljanje kakovostnega uslužbenskega sistema z odpravo praktičnih problemov in nejasnosti.
Naloge na tem področju so se nanašale na spremembe predpisov, pripravo mnenj, razlag in stališč,
pripravo vzorcev individualnih aktov ter vzorcev javnih in internih natečajev, izvajanje usposabljanja in
na pripravo navodil za prehod na izvajanje kadrovskih postopkov brez prilaganja dokazil v papirnati
obliki.

Ob normativnih so bistvene naloge na področju organiziranosti in delovanja uprave ter uslužbenskega
sistema posegale še na naslednja področja:

-  priprava pripomb in predlogov na posredovane zakone, podzakonske predpise ter druga gradiva s
  področja uslužbenskega sistema in organizacije javne uprave preko sistema OAO (515 odzivov);
-  dajanje usmeritev organom v zvezi z izvajanjem normativne regulacije na področju uslužbenskega
  sistema in organizacije uprave;
-  pripravljena so bila pisna in ustna tolmačenja veljavnih predpisov s področja uslužbenskega sistema
  ter organizacije in delovanja javne uprave (1199 pisnih mnenj in odgovorov na prejeta vprašanja; v
  povprečju opravljenih okoli 60 telefonskih pogovorov dnevno kot odzivov na klice organov oziroma
  javnih uslužbencev v zvezi z izvajanjem uslužbenske zakonodaje in delovanjem uslužbenskega
  sistema;
-  sodelovanje pri izvajanju usposabljanj s področja nove uslužbenske zakonodaje za organe javne
  uprave in pravosodne organe;
-  predstavitve reforme javne uprave in uslužbenskega sistema predstavnikom tujih delegacij (Turčija,
  Estonija, Francija - v sodelovanju z MP, Kosovo)."


Direktorat za e-upravo in upravne procese

Upravno poslovanje:

-  odgovor na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega o bivanju več oseb na istem naslovu,
-  odgovor Varuhu človekovih pravic v zadevi Branko Rota,
-  odgovor Varuhu človekovih pravic o poslovanju upravnih organov s slepimi in slabovidnimi,
-  odgovor na pobudo Osmana Hazirja iz Postojne in mag. Matevža Krivica iz Medvod za začetek
  postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka in drugega stavka 22. člena Zakona o upravnem sporu
  ter pobudi Miloša Šoškića iz Ljubljane za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 22.
  člena istega zakona (U-I-69/07),
-  priprava Zbirnega poročila o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01004-2/2006/6 in sklepi
  Vlade RS,
                                             Stran 40 / 86
-  priprava sklepov VRS o elektronski izmenjavi dokumentov med organi državne uprave,
-  izdaja dovoljenja Antonu Mucu in Damiru Jusufagiću za uporabo priimka Janeza Trdine v firmi
  družbe,
-  odgovor na pobudo Vide Šilc za oceno ustavnosti tretjega odstavka 23. člena Zakona o upravnem
  sporu,
-  priprava sklepov VRS o pripravi neuradno prečiščenih besedil.

Nevladne organizacije:

-  Organizacija in izvedba letnega srečanja z nevladnimi organizacijami:
-  MJU je v letu 2007 z NVO organiziral 4 posvete na temo razvoja in krepitve NVO. S tem v zvezi je
  financiral tudi pripravo predloga ukrepov za krepitev in razvoj NVO sektorja, ki bi jih bilo moč
  pospešiti s sredstvi iz strukturnih skladov.
-  Priprava in izvedba javnega razpisa za servisne dejavnosti in podporo dialogu med Vlado RS in
  nevladnimi organizacijami - 2007, višina sredstev 110 872,00 eurov.
-  Strokovno-tehnična podpora dogovarjanju med Vlado RS in nevladnimi organizacijami:
  V zvezi z načrtovanimi nalogami je Vlada RS sprejela stališča k civilnemu dialogu glede Sporazuma
  o sodelovanju nevladnih organizacij z Vlado RS, ki jih je pripravil MJU v sodelovanju z drugimi
  resorji. Stališča glede pravnega okvira za delovanje NVO, zaposlovanja v NVO sektorju in
  financiranje NVO, katerih nosilci priprave so bili MNZ, MDDSZ in MF, Vlada RS ni sprejela. MJU
  pa je poleg tega odigral pomembno koordinativno in pogajalsko vlogo pri usklajevanju stališč glede
  prednostne usmeritve Razvoj NVO in civilnega dialoga, v okviru strukturnih skladov.
-  V zvezi z načrtovanimi nalogami je Vlada RS sprejela stališča k civilnemu dialogu glede Priprave
  izvedbenih instrumentov za črpanje sredstev strukturnih skladov - v okviru prednostne naloge 4.5.5.3.
  Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga:
-  Pripravljen in v januarju 2008 objavljen je bil javni razpis za črpanje sredstev iz strukturnih skladov.
  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za leto 2008, znaša 654 256 EUR (sredstva
  EU 556 118 EUR, slovenska udeležba 98 138 EUR).

Področje upravnih enot:

-  pripravljeni so bili odgovori za časopisno hišo »DNEVNIK« v zvezi s poslovanjem in kadrovskimi
  zadevami upravnih enot z izdelavo ustreznega razvida upravnih postopkov in drugih upravnih nalog
  upravnih enot,
-  pripravljeni so bili odgovori za časopisno hišo »DELO« za P. Škerla v zvezi s poslovanjem in
  kadrovskimi zadevami upravnih enot, potekom mandata načelnikov ter novimi imenovanji,
-  zbrani so bili podatki in pripravljeno je bilo poročilo o stanju na področju sprejemanja načrtov
  integritete upravnih enot in izdelana je bila preglednica vseh faz sprejema načrtov integritete za
  odgovor na poslansko vprašanje,
-  pripravljena je bila analiza razmerij med bodočimi pokrajinami ter upravnimi enotami in
  predvidenimi upravnimi okraji – reorganizacija teritorialne državne uprave na lokalni ravni z
  obrazložitvami, organigramom ter tabelami o stanju javnih uslužbencev za Kabinet ministra oziroma
  za poslance Državnega zbora RS,
-  Večkratna priprava podatkov in analiza dela upravnih enot na prvo soboto v mesecu za predstavitev
  na tiskovni konferenci ministra,
-  Večkratna izdelava podatkov in obrazložitev o izboru kandidatov na posebnih javnih natečajih za
  načelnike upravnih enot za tiskovne konference ministra,
-  Pripravljen je bil odgovor na poslansko vprašanje Mirana Potrča, poslanca Državnega zbora RS, v
  zvezi z imenovanji načelnikov upravnih enot ob poteku njihovega prvega mandata;
-  Pripravljeno je bilo gradivo za tiskovno konferenco za državnega sekretarja R. Repa in namestnika D.
  Kričeja v zvezi z vzpostavitvijo shengenskega reda na meji z zapornicami, propustnicami,
  zemljiškoknjižnimi vložki in ključi;
-  Pripravljeno je bilo gradivo za ministra za tiskovno konferenco v zvezi z upravnimi taksami, koleki,
  pripravami na delo v upravnih enotah za zmanjšanje vrst ob zamenjavi dokumentov v letu 2008 in
  obveščanjem o poteku rokov in potrebnosti zamenjave;


                                              Stran 41 / 86
-  Večkratna in sprotna priprava podatkov, opomnikov in krajših analiz s preglednicami za ministra za
  tiskovne konference z delovnega področja.


Direktorat za plače v javnem sektorju

Direktorat je v začetku leta 2007 ponovno pozval ministrstva, pristojna za posredne proračunske
uporabnike, da imenujejo svoje člane v pogajalske skupine, ki se bodo pogajale o aneksih/kolektivnih
pogodbah dejavnosti oziroma poklicev, da se bo na podlagi predlogov lahko pripravil sklep, s katerim bo
Vlada RS imenovala člane pogajalskih skupin za pogajanja o aneksih/kolektivnih pogodbah dejavnosti
oziroma poklicev. Konec julija 2007 so bili v vladni postopek posredovani predlogi resorjev za
imenovanje vodij in članov pogajalskih skupin, ki so se v septembru začeli z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja pogajati o aneksih/ kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev. Minister za javno
upravo je predlagal, da so vodje pogajalskih skupin ministri, pristojni za posamezne resorje, v pogajalskih
skupinah pa so tudi predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo (DPJS).

Od januarja do konca leta 2007 je direktorat telefonsko, po elektronski pošti in v dopisih odgovarjal na
vprašanja v zvezi z vzpostavitvijo novega plačnega sistema, večinoma s področja plač direktorjev, tako
glede določanja osnovne plače, redne, dodatne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela ter
dodatkov, pa tudi s področja plač županov, ki so se jim na podlagi ZSPJS plače začele izplačevati že v
začetku tega leta, to je 1.1.2007.
                                              Stran 42 / 86
Sekretariat

-  Priprava odgovorov na novinarska vprašanja v zvezi s skupnim javnim naročilom za letalske prevoze,
  zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov RS, storitvami mobilne telefonije, prevozi
  Ljubljana – Bruselj, sistema za elektronsko podpisovanje, nakupa stolov za sejno sobo Vlade RS,
  izgradnje nadstrešnice na Gregorčičevi 25, nakupa osebnih vozil, izdelavo grafične podobe DO,
  izobraževanja, uporabe Ius-infa in financiranja verskih skupnosti,

-  Pomoč pri pripravi izjav za javnost, predvsem pri oddaji večjih ali pomembnejših naročil in pri
  sprejemu sklepov Vlade,

-  Podana ena zahteva za informacijo javnega značaja na zahtevo družbe Četrta pot in sicer v obliki
  vpogleda v pogodbo, podpisano med MJU in izvajalcem del Jantar d.o.o. za sistem za pristopno
  kontrolo registracije delovnega časa na MJU.

-  Odgovor na poslansko vprašanje o nakupu vozil za potrebe državnih organov.
                                            Stran 43 / 86
NORMATIVNI DEL
povezava z normativnim programom dela MJU, normativnim programom dela Vlade RS


 I. Zakoni

 Kabinet
  -  Zakon o volilni in referendumski kampanji ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS);
  -  Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru ZSReg-C
    (Uradni list RS, št. 93/07)
  -  predlog zakona o omejitvah in prepovedih za nosilce javnih funkcij – poslan v državnozborsko
    proceduro.

 Direktorat za organizacijo in kadre
  -  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 33/07);
  -  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu (Uradni list RS, št.
    26/07);
  -  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih – v medresorskem usklajevanju.


 Direktorat za e-upravo in upravne procese
  -  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
    126/07);
  -  predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi – poslan v vladno
    proceduro. Postopek na vladi je bil začasno prekinjen na predlog ministra za javno upravo do
    dokončne odločitve o pokrajinah.


 Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
 uprave
  -  Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07);
  -  Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni
    list RS, št. 66/07);
  -  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih – v
    medresorskem usklajevanju.


 Direktorat za plače v javnem sektorju
  -  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
    57/07).


 Sekretariat
  -  Sodelovanje pri pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov
    javnega naročanja (ZRPJN-E);
  -  posredovanje pripomb na predlog sprememb na Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS
    št. 128/2006) – v postopku v DZ.
                                             Stran 44 / 86
II. Podzakonski predpisi

Direktorat za organizacijo in kadre

 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
   in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 9/07),
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
   delavcem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 16/07),
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
   (Uradni list RS, št. 16/07),
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega
   obsega dela (Uradni list RS, št. 23/07),
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 32/07) –
   sodelovanje v delu, ki se nanaša na nadurno delo in možnost drugačne ureditve poslovnega časa na
   lokalni ravni,
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št.
   41/07),
 -  Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07),
 -  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju pripravnikov za opravo izpita za
   imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 05/07 in 108/07).
 -  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju ( Uradni list RS, št. 67/07)
 -  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv
   (Uradni list RS, št. 5/07)
 -  Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 111/07)
 -  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev
   kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 70/07)


Direktorat za e-upravo in upravne procese

 -  uveljavitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju v delu, ki se
   nanaša na delo območnih enot in izpostav v soboto,
 -  uveljavitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju v delu, ki se
   nanaša na odpravo krajevne pristojnosti pri prijavi in odjavi stalnega in začasnega prebivališča in
   spremembe naslova stanovanja,
 -  Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu iz upravnega postopka (opravljeno medresorsko
   usklajevanje)
 -  uveljavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potrjevanju dokončnosti in
   pravnomočnosti upravnih aktov,
 -  uveljavljen Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu,
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pridobivanju in posredovanju in ponovni uporabi
   informacij javnega značaja.


Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave

 -  Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – sprejeta;
 -  Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti
   nad 300 000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2008 – sprejet ter
 -  Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti
   nad 300 000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 – sprejet
                                             Stran 45 / 86
Direktorat za plače v javnem sektorju

 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
   RS, št. 37/07, 95/07 in 112/07)
 -  Uredba o pogojih, merilih in obsegu plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
   za državne pravobranilce (Uradni list RS, št. 71/07)
 -  Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
   izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/07)
 -  Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni
   list RS, št. 115/07).III. Interni akti

Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo je v letu 2007 pripravila posodobitev pravilnika kot formalne podlage za
delovanje službe.


Direktorat za organizacijo in kadre

 -  Spremembe in dopolnitve Poslovnika Uradniškega sveta
 -  Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Posebne natečajne komisije


Sekretariat

 -  Navodilo o spremembah Navodila o opravljanju občasnega dela dijakov in študentov ter
   praktičnega usposabljanja v Ministrstvu za javno upravo, številka: 007-365/2005/4 z dne
   18.01.2007;

 -  Navodilo o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije, parkirnih
   mest, plačilnih kartic, prenosnih računalnikov in delovnih sredstev v Ministrstvu za javno upravo -
   prečiščeno besedilo, številka: 020-256/2005/7 z dne 17.08.2007;

 -  Navodilo o oddaji naročil po postopku zbiranja ponudb, številka 007-205/2006/6 z dne 06.03.2007
   - prečiščeno besedilo;

 -  Navodilo o opremljenosti delovnih mest v Ministrstvu za javno upravo, št. 020-66/2007/1 z dne
   19.03.2007;

 -  Navodilo o uporabi in upravljanju službenih avtomobilov v Ministrstvu za javno upravo, številka
   020-19/2007/1 z dne 19.03.2007;

 -  Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o stroških reprezentance, številka: 007-91/2005/3 z
   dne 05.02.2007;

 -  Program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v Ministrstvu za javno upravo za leto
   2007, številka: 023-14/2007/3, z dne 01.02.2007 in Sklep o določitvi višine sredstev, ki jih
                                              Stran 46 / 86
  posamezne notranje organizacijske enote namenjajo za izobraževanje in službene poti v
  Ministrstvu za javno upravo v letu 2007, številka: 023-14/2007-1 z dne 05.02.2007;

-  Navodilo o oddaji naročil po postopku zbiranja ponudbe (uskladitev Navodila o oddaji naročil
  malih vrednosti z ZJN-2), januar 2007;

-  Navodilo o finančnem poslovanju v Ministrstvu za javno upravo, številka 007-92/2005/18 z dne
  05.06.2007;

-  Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za upravljanje z dokumentarnim gradivom v
  Ministrstvu za javno upravo, številka: 020-182/2006/2 z dne 06.03.2007;

-  Navodilo o spremembi Navodila za uporabo Petrolovih plačilnih kartic »M« v Ministrstvu za javno
  upravo, številka: 007-145/2006/2 z dne 07.12.2007;

-  Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o finančnem poslovanju v ministrstvu za javno
  upravo, številka: 007-92/2005/20 z dne 17.12.2007;

-  Vzorčna notranja pravila varstva dokumentarnega gradiva organa
                                           Stran 47 / 86
STATISTIČNI PODATKI
 I. Statistični podatki

 Služba za odnose z javnostmi in promocijo

 Novinarske konference (minister/ds)                    10
 Izjave za javnost (minister/ds)                      22
 Pomembnejša sporočila za javnost (mediji, splet …)            43
 Novinarska vprašanja/odgovori, ostala sporočila            1195
 SKUPAJ (091-1/2007):                          2270 (številka: 091-1/2007)
 Interna komunikacija (MJU-MJU, MJU-KPV, MJU-UKOM,…)           312 (številka: 091-2/2007)
 Dopisi z državljani/zunanjimi institucijami                250 (številka: 091-4/2007)
 Medijski dogodki – minister/DS (lokalni mediji, obisk VRS, obiski upravnih
 enot, gost na TV, radiu,...)                       292
 SKUPAJ:                                 3124


 Služba za notranjo revizijo

 V letnem načrtu so bile predvidene naslednje revizijske dejavnosti SNR:
  - Priprava analize tveganja za organizacijske enote ministrstva.
  - Priprava strateškega načrta delovanja SNR – posodobitev že obstoječega načrta glede na
    spremembe.
  - Priprava letnega načrta dela v letu 2007.
  - Izvajanje rednih, naknadnih in izrednih revizij organizacijskih enot ministrstva in glede na
    razpoložljive kadrovske vire tudi upravnih enot.
  - Izvajanje svetovalne dejavnosti v obliki sprotnih svetovanj in svetovalnih projektov.

 Predvidene so bile štiri redne revizije, 1 naknadna revizija in najem zunanjega izvajalca za revidiranje
 področja informacijske (aplikativne) podpore.

 Dejansko so bile izvedene tri redne, ena izredna in ena naknadna notranja revizija:
  - Sektor za stanovanjske zadeve in počitniško dejavnost – redna sistemska revizija.
  - Sektor za razvoj e-uprave – redna sistemska revizija.
  - UE Maribor – redna revizija sistema delovanja s poudarkom na pravilnosti finančnega poslovanja.
  - UE Kranj – izredna revizija sistema delovanja s poudarkom na pravilnosti finančnega poslovanja.
  - Upravljanje s schengenskim virom – naknadna revizija.

Dana priporočila so se nanašala na:

  -  pregled obstoječih internih aktov in njihovo posodabljanje (dopolnitev, prenova) v smislu
    preglednosti in veljavnosti (skladnosti z veljavno zakonodajo) oziroma pripravo manjkajočih
    internih aktov,
  -  uvedba manjkajočih in dosledno izvajanje obstoječih notranjih kontrol – kontrola štirih oči,
    preverjanje dokumentacije pred izvedbo izplačil …,


                                               Stran 48 / 86
  -  priprava ustreznih navodil v smislu opredelitve postopkov in odgovornih oseb za izvajanje
    posameznih dejavnosti pri izbiri posameznih dobaviteljev,
  -  imenovanje odgovornih oseb, priprava ustreznega načrta izobraževanja ter spremljanje njegovega
    izvajanja,
  -  določitev ustrezne formalne podlage za delo MJU – področje upravljanja s stanovanji – ki bo
    omogočala opredelitev odgovornosti MJU kot upravljavca stanovanj,
  -  določitev jasnih pravil delovanja Stanovanjske komisije (imenovanje, število članov,
    sklepčnost…),
  -  popolna izraba aplikacije za upravljanje s stanovanji - vnos vseh potrebnih podatkov,
  -  prenova registra tveganj v smislu posameznih ugotovitev, ki izhajajo iz izvedenih revizij,
  -  natančen popis finančnih postopkov, iz katerega so razvidne vse potrebne dejavnosti v posameznih
    situacijah (velja za pregledane upravne enote),
  -  enotno evidentiranje in arhiviranje dokumentacije.

 Poleg izvedenih revizij je bilo opravljenih 10 kratkih svetovanj in 1 svetovalni projekt z različno vsebino:
  - Svetovalni projekt – pomoč pri pripravi registrov tveganj upravnih enot ter koordinacija priprave
    Izjave o notranjem nadzoru javnih financ
  - Pregled internih navodil pred njihovim sprejetjem in uvedbo (finančno poslovanje in javno
    naročanje)
  - Spremljanje investicijskih projektov na MJU
  - Prenos premičnega premoženja med organi državne uprave
  - Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe
  - Dopolnitev postopkovnika za upravljanje s Schengenskim virom
  - Priprava in vodenje podjemnih pogodb na ministrstvu in v upravnih enotah.


 Direktorat za organizacijo in kadre

 Podatki o izvedenih dejavnostih na področju usposabljanja in strokovnih izpitov javnih
 uslužbencev

Opravljene naloge v letu 2007          Število udeležencev
Seminarji                         5205
Strokovni izpiti, izpiti in preizkusi znanja       5275
Priprave na strokovne izpite, izpite in          2925
preizkuse znanja
Usposabljanje za predsedovanje EU             3874
Tečaji tujih jezikov                    597
                                               Stran 49 / 86
Število udeležencev na seminarjih in pripravah na strokovne izpite od leta 1998 do 2007
                                            11.221

                                                  9.890

                                       8.707                     7.108
                7.913
                                                        7.377
                                6.713
                       6.441
           3.722
      3.066
     1998   1999   2000     2001       2002     2003    2004    2005    2006     2007
Število udeležencev usposabljanja iz tujih jezikov od leta 1988 do leta 2007
                       926
                                                  846
                                                        800

                                             694
           619                   610       627
                                                               597
                525


      366
     1998   1999   2000     2001       2002    2003     2004    2005    2006     2007
Število udeležencev usposabljanja iz evropskih zadev od leta 2000 do leta 2007
                                                          3874

            582
                   551
                                                  1979

      57     1135              715
                   874                451
      443                                     283
                            194       111      98        0
     2000    2001      2002       2003       2004      2005     2006       2007

                   EU splošni    EU specializirani    EU predsedovanje
                                                                   Stran 50 / 86
Število udeležencev na strokovnih izpitih in preizkusih znanja v letih 2006 in 2007


                Število udeležencev na strokovnih izpitih in preizkusih znanja
 obdobje  STROKOVNI  STROKOVNI  STROKOVNI  STROKOVNI   STROKOVNI    IZPIT ZA  STROKOVNI STROKOVNI      PREIZKUS   SKUPAJ
       IZPIT ZA   IZPIT IZ   IZPIT IZ  IZPIT IZ PO-  IZPIT ZA IN-  MATIČARJA   IZPIT za    IZPIT iz   ZNANJA za
      IMENOV. V  UPRAVN.   UPRAVN.   SLOVANJA Z   ŠPEKTORJA          pridobitev  varnosti in   vodenje in
       NAZIV   POSTOPKA    POSLO-    DOKUM.                  licence za zdravja pri delu odločanje v
                    VANJA   GRADIVOM                  opravljanje         prekrškovnem
                                                 poslov           postopku
                                              nepremičninsk
                                                 ega
                                              posredovanja
 2006    2.424    795     373       3      178      18     620      118      256     4.785

 2007    1.997    809     1058       0      126      55     594      192      444     5.275
                              LETO 2006
     STROKOVNI IZPIT ZA IMENOVANJE V NAZIV
     STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA
     STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
     STROKOVNI IZPIT IZ POSLOVANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM
     STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA
     IZPIT ZA MATIČARJA
     STROKOVNI IZPIT za pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
     STROKOVNI IZPIT iz varnosti in zdravja pri delu
     PREIZKUS ZNANJA za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
                                                                  Stran 51 / 86
                      LETO 2007
   STROKOVNI IZPIT ZA IMENOVANJE V NAZIV
   STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA
   STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
   STROKOVNI IZPIT IZ POSLOVANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM
   STROKOVNI IZPIT ZA INŠPEKTORJA
   IZPIT ZA MATIČARJA
   STROKOVNI IZPIT za pridobitev licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja
   STROKOVNI IZPIT iz varnosti in zdravja pri delu
   PREIZKUS ZNANJA za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
Skupno število udeležencev seminarjev, priprav na strokovne izpite in preizkuse znanja,
usposabljanje za predsedovanje EU in tečajev tujih jezikov v letih 2006 in 2007


       Število udeležencev seminarjev, priprav na posamezne strokovne izpite in
       preizkuse znanja, priprave na predsedovanje v EU in tečajev tujih jezikov
                    na Upravni akademiji
      obdobje    SEMINARJI PRIPRAVLJA PRIPRAVE      TEČAJI    SKUPAJ
              (redni in po    LNI    NA     TUJIH
               naročilu)  SEMINARJI PREDSEDO    JEZIKOV
                    (na strokovne VANJE V EU
                      izpite)
        2006     5.828     2.564    2.391     789      11.572

        2007     5.205     1.903    3.874     597      11.579
                                             Stran 52 / 86
            7000

                   5828
            6000
                                                                   5205
 število udeležencev

            5000

                                                                          3874
            4000

            3000         2564 2391
                                                                      1903
            2000

            1000                789
                                                                                 597

              0
                         1                        2                         3
                            leto 2006                                  leto 2007

                  SEMINARJI                             PRIPRAVLJALNI SEMINARJI
                  PRIPRAVE NA PREDSEDOVANJE V EU                  TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Gibanje števila udeležencev seminarjev in priprav na strokovne izpite, strokovnih izpitov in
preizkusov znanja ter usposabljanja za predsedovanje EU od leta 1998 do 2007


            ŠTEVILO UDELEŽENCEV 1998 - 2007
                    SEMINARJI IN PRIPRAVE NA SI   STROKOVNI IZPITI IN PREIZKUSI ZNANJA  TUJI JEZIKI  IZOBRAŽEVANJA IZ EU
                                                               381
                                                               846
                                                       562
                                                       694

                                                                             3.874
                                                     5.175       7.621    1.979
                                               909
                                               627                      800      597
                           500
                           525   1.717
                                        1.425     3.313
                                926       610                           4.785      5.275
                         2.921
                                2.637      2.355
                    0
                    619                                11.221
               0
               366                                               9.890
                   1.931                         8.707
              1.740         7.913                                         7.377
                                6.441      6.713                                   7.108

              3.066   3.722              1998   1999    2000    2001      2002     2003     2004       2005     2006       2007
                                                                                 Stran 53 / 86
Uspeh kandidatov na strokovnem izpitu za imenovanje v naziv v letu 2007

                          število      delež

            pristopi           1997      100,00 %

            uspešni           1257      62,94 %

            neuspešni          257       12,87 %

            popravni           483       24,19 %
 2500

 2000
                                          pristopi
 1500                                        uspešni
 1000                                        neuspešni
                                          popravni
 500

  0
       pristopi     uspešni    neuspešni       popravniStatistični podatki o prijavah na inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev v letu 2007

PODROČJE DELA INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV
V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2007

PRIJAVE DOMNEVNIH KRŠITEV PO ORGANIH
MINISTRST   ORGANI V    VLADNE    UPRAVNE      ZAVODI,    UPRAVE    SKUPNO
  VA     SESTAVI    SLUŽBE     ENOTE      AGENCIJE,   LOKALNIH    ŠTEVILO
                               OSTALI    SKUPNOSTI    PRIJAV
                              DRŽAVNI
                               ORGANI
  22      19        6      8        23       23       101

PRIJAVE DOMNEVNIH KRŠITEV PO PODROČJIH
SISTEMIZA  KADROVSK POSAMIČNI NATAČAJNI OCENJEVA REORGANIZ     OSTALO
  CIJA,     A     AKTI,  POSTOPKI   NJE,    ACIJA, (NADLEGOV
 SPLOŠNI   EVIDENCA, POGODBE O   (JAVNI, NAPREDOV  PROGRAMI   ANJE,
  AKTI,   KADROVSK ZAPOSLITVI  INTERNI,  ANJE,  IZOBRAŽEVA OMEJITVE V
KADROVSK   I NAČRT  , ODPOVED ZAPOSLITE PREMESTIT    NJA,   ZVEZI S
 I NAČRT          POZ,  V NA STDM)  EV,  USPOSABLJA SPREJEMANJ
            IMENOVANJ       NESPOSOBN   NJE,  EM DARIL)
             E V NAZIV        OST   IZPOPOLNJE
                              VANJE,
                             PRIPRAVNIŠ
                               TVO,
                             KONFLIKT
                             INTERESOV
   8       3        27     18       19       2        24

                                            Stran 54 / 86
 Statistični podatki o delu komisije za pritožbe pri vladi RS iz delovnega razmerja v letu 2007

 Število rešenih zadev po organih za leto 2007


                 J     F  M    A  M   J  J  A   S  O  N  D  SKUPAJOrgani državne uprave      97  71    135    85  76  86  48  57  36  55  36 27  809
Pravosodni organi        1   3    6     5  5  4  14  11  1  5  7 3   65
Uprave lokalnih         8   9    21    13  31  24  2  15  9  3  16 11  162
skupnosti
      SKUPAJ        106  83    162    103 112 114  64  83  46  63  59 41  1036
 Pregled pritožb in zahtev za odpravo kršitev iz delovnega razmerja za leto 2007:
 - Po vsebini


Razveljavitev po 76. členu ZJU          162

Javni natečaj                   134

Interni natečaj                    2

Prenehanje delovnega razmerja           48

Premestitev                    54

Plača                       21

Kadrovska štipendija               16

Letni dopust                   86

Delovni čas

Razporeditev                     7

Razrešitev naziva

Imenovanje v naziv                26

Nadurno delo                     3

Prepoved opravljanja dela             14
Delo izven opisa del in nalog-95. člen ZJU
                         17
Opravljanje dela po navodilih in odredbah -
94. člen ZJU

Povečan obseg dela-96. člen ZJU            4

Potni stroški                   274
Pritožba zoper sklep komisije za pritožbe

                                                 Stran 55 / 86
                        78

Strokovni izpit                 4
Odvzem službenega mobilnega telefona

Izredna pravna sredstva po ZUP         2

Disciplinski postopek              11

Ustavitev postopka s sklepom          1

Ocena uradnika                 3

Izplačilo odpravnine

Šikaniranje

Status stranke v postopku            1

Realizacija sodbe                7

Sklep o popravi pomote

Solidarnostna pomoč
Zadržanje izvršitve izpodbijane odločbe
(24/4 člen ZJU)                 1
Pravica do denarnega nadomestila
                        1

Pravna pomoč

Izrek o pravnem vprašanju

Stvarna nepristojnost              1

Razrešitev s položaja              2

Napredovanje                  29

Beneficirana doba                1

Sprememba delodajalca              2

Drugo                      22

Interno                     3

Skupaj                     1036
  -   Po mesecih


    MESEC      UGODI    ZAVRNE      ZAVRŽE,  NEPRISTOJNOST  SKUPAJ
                           USTAVI
Januar           17      78       2              97

Februar           14      36       3              53

Marec            41      65       4              110
                                        Stran 56 / 86
April            11    83        2                  96

Maj             28    69                          97

Junij            16    79        3         1        99

Julij            10    45        3                  58

Avgust           20    60                          80

September          10    30        5                  45

Oktober           12    46        3                  61

November           3    40        2                  45

December           4    33        1                  38

Skupaj           186    664       28         1        879
Pregled predlogov za razveljavitev aktov iz delovnega razmerja za leto 2007:

  -   Po mesecih


  MESEC     UGODI      DELNO   NE UGODI    USTAVI  NEPRISTOJNOST   SKUPAJ
                 UGODI
    Januar     7            1                       8

  Februar       31                                  31

    Marec      55                                  55

    April     9                                   9

    Maj      11           4                      15

    Junij     15                                  15

    Julij     6                                   6

    Avgust     3                                   3

 September      1                                   1

  Oktober       2                                   2

 November       14                                  14

 December       3                                   3

    Skupaj   157             5                      162
                                           Stran 57 / 86
  -   Po predlagateljih


MESEC       JAVNI        URADNIŠKI  PREDSTOJNIK      RAČUNSKO    INŠPEKTOR    SKUP
         USLUŽBENEC     SVET               SODIŠČE
Januar         1                 7                        8

Februar                          2                   29    31

Marec                           8                   47    55

April                           9                        9

Maj                            14                   1    15

Junij                                              15    15

Julij                           5                   1    6

Avgust                                              3    3

September                         1                        1

Oktober                          1                   1    2

November                                             14    14

December                                             3    3

Skupaj            1               47                  114   162 Pregled pritožb zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja po vsebini za leto 2007:

PRAVNA PODLAGA        J  F  M  A  M  J  J    A  S  O  N  D    SKUPAJ
 Izredna odpoved      1  1*  1  1  6  1  1    2  4           17
 pogodbe o zaposlitvi
   111/I-1 ZDR
 Izredna odpoved        1  2  1  1  2       3  2    1        13
 pogodbe o zaposlitvi
   111/I-2 ZDR
 Izredna odpoved
 pogodbe o zaposlitvi
   111/I-3 ZDR
 Izredna odpoved        1                   1          2
 pogodbe o zaposlitvi
   111/I-4 ZDR
 Izredna odpoved
 pogodbe o zaposlitvi
   111/I-5 ZDR
 Izredna odpoved               1                       1
 pogodbe o zaposlitvi
   111/I-6 ZDR
  Redna odpoved               2                 1      3
pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga po
    158 ZJU
  Redna odpoved         1               1              1
pogodbe o zaposlitvi iz
                                            Stran 58 / 86
razloga nesposobnosti
   po 160 ZJU
  Redna odpoved            1       1   1         1    4
 pogodbe o zaposlitvi
  po 88/I-3 ZDR
Prenehanje delovnega        2    1                       3
 razmerja po 83/VII
     ZJU
   Drugi načini              1     1   1    1         4
prenehanja delovnega
   razmerja
             1   3  5  3  12   3  3   8  6  2  1   2    48
   SKUPAJ
* postopek je bil ustavljen


Analitični pregled delovanja Komisije za pritožbe pri Vladi RS iz delovnega razmerja v letu
2007

Število rešenih zadev po organih za leto 2007

Številčni prikaz:


  Uprave lokalnih
               162
   skupnosti
 Pravosodni organi   65
  Organi državne
                               809
    uprave
Prikaz v odstotkih:
                         Organi
          16%              državne
                         uprave
       6%
                         Pravosodni
                         organi

               78%        Uprave
                         lokalnih
                         skupnosti
                                           Stran 59 / 86
Pregled pritožb in zahtev za odpravo kršitev iz delovnega razmerja za leto 2007:

 -  Po vsebini


              Napredovanje   29

      Pritožba zoper sklep KPDR          78

              Potni stroški                         274

          Imenovanje v naziv   26

              Letni dopust         86

                 Plača  21

              Premestitev      54

    Prenehanje delovnega razmerja       48

              Javni natečaj            134

     Razveljavitev po 76. členu ZJU                162

                 Ostalo           125 -  Glede na odločitev:

    Številčni prikaz:


 Zavrže, ustavi,
          29
 nepristojnost
    Zavrne                            664
     Ugodi          186
                                          Stran 60 / 86
    Prikaz v odstotkih:
         21%
                       Ugodi
       3%
                       Zavrne

                       Zavrže, ustavi,
             76%         nepristojnost
Pregled predlogov za razveljavitev aktov iz delovnega razmerja za leto 2007:

 -  Glede na odločitev:

   Številčni prikaz:
   Ne ugodi   5
     Ugodi                     157
                                        Stran 61 / 86
   Prikaz v odstotkih:
              3%


                      Ugodi
                      Ne ugodi


               97%
-  Glede na predlagatelja

  Številčni prikaz      Inšpektor                  114
     Predstojnik       47
  Javni uslužbenec  1
   Prikaz v odstotkih:

              1%
                     Javni
                     uslužbenec
                  29%
                     Predstojnik


                     Inšpektor
   70%
                               Stran 62 / 86
 Pregled pritožb zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja po vsebini za leto 2007


     Drugi načini prenehanja delovnega razmerja          4


    Prenehanje delovnega razmerja po 83/VII ZJU        3


  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi po 88/I-3 ZDR          4

    Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga
                              1
        nesposobnosti po 160 ZJU
  Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
                                  3
         razloga po 158 ZJU

  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 111/I-6 ZDR    1


  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 111/I-5 ZDR  0


  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 111/I-4 ZDR      2


  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 111/I-3 ZDR  0


  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 111/I-2 ZDR                    13


  Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 111/I-1 ZDR                       17
 Štipendisti vlade RS po posameznih organih državne Uprave na dan 31.12.2007


ORGAN DRŽAVNE UPRAVE                        ŠT. ŠTIPENDISTOV

Generalni sekretariat Vlade RS                             1
Protokol RS                                      1
Služba Vlade RS za zakonodajo                             1
SOVA                                          3
Statistični urad RS                                  13
Ministrstvo za javno upravo                              20
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve                    6
Ministrstvo za gospodarstvo                              7
Urad RS za varstvo potrošnikov                             3
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano                   10
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano                  1
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja                   1
Fitosanitarna uprava RS                                2
Veterinarska uprava RS                                 8
Ministrstvo za okolje in prostor                            5
Geodetska uprava RS                                  24
Uprava RS za jedrsko varnost                              5
Agencija RS za okolje                                 12
Inšpektorat RS za okolje in prostor                          4
Ministrstvo za pravosodje                               9
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij                       1
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni                    1
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig                          1
Ministrstvo za promet                                 1
Direktorat za civilno letalstvo                            1
Min. za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo                     6
Ministrstvo za šolstvo in šport                            2

                                                Stran 63 / 86
Urad RS za mladino                                         1
Ministrstvo za zdravje                                       6
Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke                          1
Ministrstvo za zunanje zadeve                                   16
Ministrstvo za obrambo RS                                     48
Ministrstvo za finance                                       7
Davčna uprava RS                                          3
Carinska uprava RS                                        15
Ministrstvo za notranje zadeve                                   5
Policija                                             25
Upravne enote                                           8
Otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991                              10

SKUPAJ                                             294

 Pregled opravil na področju štipendiranja v letu 2007

SKLEPI in ODLOČBE podkomisije zaradi:
- prekinitve štipendijskega razmerja in vračila štipendije v enkratnem znesku                6
- prekinitve štipendijskega razmerja in obročnega vračila štipendije                    14
- kadrovske prerazporeditve zaposlitve v drug organ                             8
- oprostitve pogodbenih obveznosti (zaradi prekoračenega roka za zaposlitev oz. drugih razlogov -      9
   bolezen, invalidnost, smrt, itd.)
- prepozne vloge                                              7
- ustavitev postopka dodelitve kadrovske štipendije                             7
- nedopolnjene vloge kljub pozivu                                      9
- nedodelitev kadrovske štipendije                                     36


SKLENITEV POGODB OZ. ANEKSOV K POGODBAM o kadrovski štipendiji zaradi:
- sklepanje pogodb z novimi štipendisti                                   78
- odloga sklenitve delovnega razmerja (zaradi neizpolnjevanja študijskih obveznosti oziroma         73
nedokončanja študija v pogodbenem roku in podaljšanja roka zaključka študija; zaradi nadaljevanja
izobraževanja na višji stopnji z izplačevanjem štipendije ali brez štipendije; zaradi materinstva, itd..)

 Statični pregled opravil na področju upravljanja s kadri v letu 2007

Statistika nalog na področju upravljanja s kadri v 2007             Skupaj

Objave prostih delovnih mest                            1681

OAO - kontrola zaposlovanja - javni sektor - število dokumentov          3984
OAO odzivi na povečanje zaposlovanja                        461
Spremembe SKN                                    26
spremembe ZKN                                    10
Spremembe KN PEU                                   3
uradni dopisi, informacije, mnenja, pojasnila, navodila               893

CKE-dopolnitve aplikacije                              61
dopolnitve navodil                                  22
nujna obvestila                                   31
dopolnitev šifrantov                                310

Sistemizacija - manjše spremembe                          577
večje spremembe                                   11
65. člen                                       34
informacije, mnenja, pojasnila, navodila                      395
kadrovska evidenca DOK - ročni vnosi (papirna evidenca)              1344
                                                      Stran 64 / 86
 vnosi v uro (popravki, napake, dopusti, bolniške, porodniške …)   1211
 telefonski imenik (spremembe)                    634  Direktorat za e-upravo in upravne procese

Zap.  Naloge                                            Število
št.
1   Odgovori na tožbe Upravnemu sodišču                              3
2   Sklepi o izločitvi načelnikov v upravnem postopku                       9
3   Pregled zakonodaje z vidika OAO in pristojnosti SUE                      85
4   Pregled uredb z vidika OAO in pristojnosti SUE                        40
5   Pregled pravilnikov z vidika OAO in pristojnosti SUE                     55
6   Pregled ostalih predpisov in splošnih aktov z vidika OAO in pristojnosti SUE         32
7   Priprava pojasnil in navodil za upravne organe z delovnega področja SUE in DEUP        50
8   Priprava pravnih mnenj                                    32
9   Posredovanje v zvezi z dopisi in odgovarjanje na dopise strank in organov javne uprave    48
10   Priprava gradiv in dokumentov na področju kadrovskega poslovanja za upravne enote       86
11   Učinkovitost in racionalnost upravnega poslovanja na upravnih enotah, priprava dokumentov   48
    za tekoče izvajanje na področju upravnih postopkov in drugih upravnih nalog
12   Opravljeni inšpekcijski pregledi na terenu                          /
13   Evidentiranje in popis nepremičnin državnega pomena                      /
14   Opomniki za UE                                        45
15 a  Soglasja za izrabo pravice do nadomestne zaposlitve v UE oziroma za dodatne zaposlitve    96
15 b  Dodatne zaposlitve                                      5
16   Pogodbe in aneksi k pogodbam, tristranske pogodbe o premestitvi, razveljavitev pogodb o    78
    zaposlitvi za načelnike upravnih enot
17   Odločbe o imenovanju načelnika upravnih enot                         49
18 a  Delovno pravni sklepi                                     112
18 b  Odločbe o imenovanju v naziv                                 16
18 c  Odločbe o imenovanju vršilcev dolžnosti načelnikov                      26
18 d  Ocenjevanje načelnikov                                    58
18 e  Preverjanje podatkov za izbrane kandidate za načelnike                    10
19   Prerazporejanje sredstev med UE                                297
20   Letni razgovori z načelniki UE po ZJU                             56
21   Prodaja državnega premoženja (UE) – gradivo za vlado                     7
22   Usposabljanje – podpora MJU resorjem pri organizaciji in izvedbi               2
23   Soglasja za ustanovitev in sklepi o ukinitvi krajevnih uradov upravnih enot          4
24   Izdaja soglasij k drugačni ureditvi uradnih ur za upravne organe               16
    SKUPAJ:                                            1.365

  Področje upravne inšpekcije:

 Zap.  Vrste zadeve                        Skupno  Št.   Št.   V
 Št.                                število  rešenih storno  reševanju
 1   Predpisi, strategije in programi              4     3        1
 2   Sistem, delovanje, organizacija in razvoj javne uprave   2     2
 3   Strokovni in drugi sveti                  11    11
 4   Upravno poslovanje                     27    24   2    1
 5   Upravni postopek                      36    34        2
 6   Poslovanje s tajnimi podatki                1     1
 7   Volitve                          1     1
 8   Nadzorstvo                         2     2
                                              Stran 65 / 86
9    Inšpekcija                        50    36           14
10    Upravna inšpekcija                    845    761    19     65
11    Inšpekcija za javne uslužbence              2     2
12    Informacije javnega značaja               1     1
13    Vloge, prošnje in pritožbe državljanov izven
     upravnega postopka                    63    59     3      1
14    Individualna delovna razmerja              1                1
15    Register prebivalstva, prijava in odjava prebivališča  3     3
16    Dovoljenja za stalno in začasno prebivanje        1     1
17    Okolje                          1     1
18    Storitve v informacijski družbi             1     1
19    Pobiranje javnih dajatev                 1     1
20    Nepremična kulturna dediščina              1                1
21    Sodišča                         1     1
22    Odvetništvo                       1     1
23    Civilno in gospodarsko pravo               1     1
24    Testiranje                        1     1
     Skupaj                          1058   948    24     86

   -  trend povečane uporabe e-storitev e-uprave (obisk državnega portala v povprečju 0,8 mio/mesec,
     največ 1 mio/mesečnih obiskov, 326 e-podaljšanj v oktobru 2007);
   -  trend povečane uporabe e-VEM za s.p. (28,8 % rast vpisov v PRS, 6 770 več obstoječih
     samostojnih podjetnikov glede na julij 2005), prihranki 3 mio evrov v 2 letih;
   -  povečanje števila uporabnikov portala E-uprava (rekordno 1 030 000 v juliju 2007, v povprečju
     800 000 na mesec);
   -  posledično tudi povečanje števila vprašanj s strani javnosti: več kot 1 300 vseh vprašanj na mesec;
     koordiniranje odgovorov na vprašanja državljanov, posebej postavljena po elektronski pošti (v letu
     2007 do 30.10. jih je bilo 7 449), pri tem smo skrbeli za koordinacijo s pristojnimi organi javne
     uprave;
   -  vpogledi v registre: e-MRVL-vpogled v tehnične podatke svojega vozila, od začetka storitve (maj
     2007 do konca oktobra 2007) 68 867 vpogledov.


Direktorat za investicije, nepremičnine in skupna službe državne
uprave

Mejni prehodi


                    Opravljene naloge               število
             Opravljeni tehnični pregledi :
             MP Dragonja – 25.01.2007;
        MP    MP Petišovci - 20.09.2007;                    6
             MP Bistrica ob Sotli - 13.09.2007;
             MP Zavrč – 22.11.2007,
             MP Dobovec – 03.12.2007;
             MP Sočerga-plaz – 25.10.2007.
             Pridobljena uporabna dovoljenja:
             MP Petišovci -28.09.2007;
             MP Bistrica ob Sotli -27.09.2007;
        MP    MP Zavrč – 30.11.2007;                      8
             MP Dobovec – 17.12.2007;
             MP Središče ob Dravi – 6.02.2007;

                                                 Stran 66 / 86
           MP Dragonja – 09.03.2007;
           MP Starod – 12.03.2007;
           MP Sočerga-plaz – 07.12.2007.
           Otvoritve MP:
       MP   MP Središče ob Dravi - 20.04.2007,             7
           MP Dragonja - 21.03.2007,
           MP Starod - 16.03.2007,
           MP Bistrica ob Sotli - 08.11.2008,
           MP Petišovci - 15.11.2007,
           MP Zavrč - 13.12.2007,
           MP Dobovec - 20.12.2007.
       MP   Zgrajene površine objektov, nadstrešnic,
           platojev:
           MP Središče ob Dravi: površin objektov 897
           m², nadstrešnic 1.271 m², platojev 12.631 m²;
           MP Dragonja: površin objektov 1.766 m²,
           nadstrešnic 1.250 m², platojev 17.700 m²;
           MP Starod: površin objektov 1.586 m²,
           nadstrešnic 1.890 m², platojev 14.100 m²;      Skupaj površin
           MP Bistrica ob Sotli: površin objektov 669 m²,     objektov:
           nadstrešnic 1.310 m², platojev 6.265 m²;        7.169 m²,
                                    skupaj nadstrešnic:
           MP Petišovci: površin objektov 730 m²,
           nadstrešnic 1.353 m², platojev 9.100 m²;        10.175 m²,
           MP Zavrč: površin objektov 1.055 m²,       skupaj platojev: 87.168
                                        m².
           nadstrešnic 1.989 m², platojev 22.502 m²;
           MP Dobovec: površin objektov 466 m²,
           nadstrešnic 1.112 m², platojev 4.870 m².
       MP   MP Brnik: odkup objektov 2.697 m²;         Skupaj površin
           MP Luka Koper: odkup objektov 150 m² in        objektov:
           nadstrešnice 280 m²                  2.847 m²,
                                    skupaj nadstrešnic:
                                      280 m².
     Prehodna  Izvedenih ukrepov za kontrolirane prehode je       96
      mesta  bilo

Policijske postaje

                  Opravljene naloge             število
           Opravljeni tehnični pregledi za PP:
           PP Brežice - 22.12.2006;
       PP   PP Metlika - 30.01.2007;                  6
           PP Podlehnik - 18.07.2007;
           PP Gorišnica - 13.03.2007;
           PP Ormož - 21.12.2006;
           PP Piran - 10.08.2007.

           Pridobljena uporabna dovoljenja za PP:
           PP Brežice - 09.12.2006;
           PP Metlika - 15.02.2007;
       PP   PP Podlehnik - 24.08.2007;                 6
           PP Gorišnica - 13.03.2007;
           PP Ormož - 22.01.2007;
           PP Piran - 17.08.2007.                                            Stran 67 / 86
            Otvoritve PP :
       PP    PP Brežice - 03.04.2007;                  6
            PP Metlika - 08.06.2007;
            PP Podlehnik - 16.10.2007;
            PP Gorišnica - 23.05.2007;
            PP Ormož - 20.04.2007;
            PP Piran - 25.09.2007.
       PP    Zgrajene površine objektov:
            PP Brežice: 2.951,55 m²;             Skupaj površin
            PP Metlika: 2.339,39 m²;               objektov:
            PP Podlehnik: 1.419,85 m²;             13.737,52 m².
            PP Gorišnica: 1.574,15 m²;
            PP Ormož: 2.195,73 m²;
            PP Piran: 3.256,85 m².

 Ravnanje s stvarnim premoženjem države


      Opravljene naloge               število
      Kontrola pogodb in drugih           1.519
      odločitev na strokovni komisiji
      Posredovanje pogodb na Vlado         1.151
      RS
      Pregled pogodb po novih             67
      predpisih ter podaja mnenj MJU


 Direktorat za plače v javnem sektorju

              Opravljene naloge              Število
1. Odgovori na vprašanja glede uvedbe novega plačnega sistema: pisno,
po elektronski pošti, po telefonu (ocena)                 450
2. Število pogajanj Pogajalske komisije za sklenitev Kolektivne
pogodbe za javni sektor na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem     36
sektorju
3. Število sestankov ožje vladne pogajalske skupine za sklenitev
Kolektivne pogodbe za javni sektor na podlagi Zakona o sistemu plač v   30
javnem sektorju (ocena)
3. Število sestankov širše vladne pogajalske skupine za sklenitev
Kolektivne pogodbe za javni sektor na podlagi Zakona o sistemu plač v   13
javnem sektorju
4. Število sestankov Koordinacijske skupine za pogajanja o kolektivnih
pogodbah dejavnosti oz. poklicev                      10
                                            Stran 68 / 86
Sekretariat

Služba za javna naročila

Planirana oddaja javnih naročil za leto 2007 je bila 1000 javnih naročil, izvedena oddaja javnih naročil v
letu 2007 je 1368 vseh javnih naročil.


                        ŠT.        ŠT.
                       ZAČETIH IZVEDENI ZAČETIH
                      POSTOPKOV POSTOPKI POSTOPKOV
                       V 2007*  V 2007  V 2006
1. VELIKA NAROČILA
POSTOPEK S POGAJANJI               73       63       74
ODPRTI POSTOPEK                  41       32       64
OMEJENI POSTOPEK                 40       33       24

ZBIRANJE PONUDB (po objavi)            17       13       6

SKUPAJ VELIKA NAROČILA:             171      141      168


2. NAROČILA MALE VREDNOSTI
APLIKACIJA NMV - zbiranje ponudb         180      146      234
NMV (TABELA) SKUPAJ Z B
STORITVAMI                    1101      1081      717
SKUPAJ MALA NAROČILA:              1281      1227      951

SKUPAJ NAROČILA 2007               1452      1368      1119

*Začeti postopki pomenijo, da so se začeli v letu 2007 in se bodo zaključili v letu 2008. V letu 2007 je bil
začetih za 29,8 % več naročil kot leto poprej, porast pa je pretežno posledica večjega števila oddanih
naročil male vrednosti (34,7 % porast).

Ministrstvo je samo s skupnimi naročili v letu 2007 ustvarilo 4 710 000,00 EUR prihrankov na letni
ravni, kar pomeni približno 15- do 25-odstotni prihranek, odvisno od posameznega skupnega
javnega naročila. Ocenjen prihranek v letu 2006 je znašal 3 160 000 EUR.

Služba za kadrovske in splošne zadeve

Prenehanje delovnih razmerij in nove zaposlitve v letu 2007:

 -  izvedba 7 internih natečajev
 -  izvedba 25 javnih natečajev
 -  izvedba 28 objav za zasedbo prostih delovnih mest po ZDR (brez PEU)
 -  16 objav za delovna mesta za potrebe PEU
 -  18 sprememb sistemizacije
 -  priprava 82 odločb o imenovanju v naziv
 -  75 pogodb o zaposlitvi
 -  130 aneksov k pogodbam o zaposlitvi
 -  26 sporazumov o prenehanju delovnega razmerja
 -  priprava sporazuma o prenosu kvot z Ministrstvom za finance


                                              Stran 69 / 86
V letu 2007 je 28 javnim uslužbencem prenehalo delovno razmerje, od tega je bilo 11 prehodov v drug
organ, 8 odpovedi delovnega razmerja na podlagi pisnega sporazuma o razveljavitvi pogodbe o
zaposlitvi, 4 na podlagi poteka časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, 2 upokojitvi, 1 mirovanje
pravic in 1 smrt javnega uslužbenca ter 1 na podlagi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.


          PRENEHANJE DR


                     PREHOD V
                     DRUG ORGAN
                     SPORAZUMNA
                     PREKINITEV
                     POTEK
                     POGODBE
                     SMRT

                     IZREDNA
                     ODPOVEDV tem času smo zaposlili 41 javnih uslužbencev (PEU, nadomestne zaposlitve, pripravniki), od tega 6
premestitev v okviru državne uprave in 1 zaposlitev na podlagi mirovanja pravic.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na MJU

V letu 2007 je bilo izvedenih 16 manjših sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest in sicer zaradi:
 - ukinitve dejavnosti »zagotavljanje kurirskih storitev in frankiranje pisemskih pošiljk za organe
    državne uprave« z dnem 03.05.2007 in prenos delovnih mest kurirjev ter dejavnosti in javnih
    uslužbencev, ki so opravljali te naloge, na Pošto Slovenije, d.o.o.,
 - spremembe opisov del in nalog ter smeri izobrazbe,
 - oblikovanja nove organizacijske enote
 - določitve nove organizacijske strukture DINSSDU,
 - oblikovanja novih delovnih mest v posameznih NOE,
 - sprememb posameznih podatkov na podlagi sprememb predpisov,
 - spremembe organizacijske strukture Sektorja za upravne procese in odpravo administrativnih ovir,
 - spremembe opisa nalog za Sektor za investicije in Sektor za vzpostavitev zunanje meje EU.

Napredovanje, ocenjevanje javnih uslužbencev in izvedba letnih pogovorov:

Napredovanje javnih uslužbencev v plačilne razrede na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v
državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/01, 38/02):

- januar 2007        12 javnih uslužbencev
- maj 2007          25
- september 2007       31
---------------------------------------
Skupaj            68 javnih uslužbencev

V septembrskem roku napredovanja so bili pripravljeni ocenjevalni listi tudi za tiste javne uslužbence, ki
imajo plačo določeno na podlagi 65. člena ZDDO in napredujejo na zalogo.

Izvedeno je bilo ocenjevanje uradnikov, z vsemi javnimi uslužbenci pa so bili opravljeni tudi letni
pogovori.                                              Stran 70 / 86
Naloge, vezane na uveljavitev Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne
telefonije v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 106/06):

 -  izdaja soglasja k internim aktom MZZ, SVEZ, Ministrstva za obrambo in MNZ,
 -  priprava poročila o stroških uporabe službenih mobilnih telefonov v organih državne uprave na
   podlagi poročil teh organov za obravnavo na Vladi RS (v sodelovanju s Službo za javna naročila).

Sklepi za letni dopust

V začetku meseca maja so bili vsem javnim uslužbencem izdani sklepi za letni dopust 2007.

Pooblaščeni zdravnik

Na podlagi pogodbe št. 3111-40/06 MAN/2006-67 za izvajanje strokovnih nalog varovanja zdravja pri
delu - izbira pooblaščenega zdravnika, sklenjene z ZD Ljubljana-Center, ki je bila sklenjena za obdobje
dveh let oziroma do porabe sredstev, je bilo od 01.01.2007 dalje na predhodni oziroma obdobni pregled k
izbrani zdravnici mag. Alenki Lestan, dr. med., napotenih 138 javnih uslužbencev.

Dne 16.06.2007 smo od ZD Ljubljana–Center prejeli zdravstveno oceno glavnih skupin delovnih mest na
MJU.

Pogodbena vrednost znaša 27 667,53 EUR, od tega je bilo od sklenitve pogodbe (29.08.2006) do
31.12.2007 porabljenih 15 431,30 EUR.

Strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu

Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja je bila izdelana v februarju 2007.

Signirni načrt

Maja 2007 je bil v skladu z novo sistemizacijo izdelan nov signirni načrt za DINNS. Signirni načrt se
tekoče dopolnjuje in popravlja (spremembe sistemizacije, fluktuacije kadrov….)

MFERAC

V MFERAC-u posodabljamo podatke o končanih šolah javnih uslužbencev, obrazec CKE (izpis), sprotne
zahteve DOK-a. Vneseni so bili tudi vsi opravljeni zdravniški pregledi javnih uslužbencev in podatki o
službenih mobilnih telefonih, ki jih posedujejo javni uslužbenci.

Imenovanja delovnih skupin, izdaja sklepov, posredovanje vlog

V letu 2007 so bili pripravljeni in izdani naslednji sklepi:
 - 104 imenovanj delovnih skupin oziroma sprememb in dopolnitev imenovanj delovnih skupin ter
    predlogov za imenovanja naših uslužbencev drugim organom,
 - 480 sklepov za nadurno delo, pripravljenost na domu in efektivno delo v času pripravljenosti,
 - 1172 sklepov za povečan obseg dela,
 - 232 sklepov o dodelitvi, odvzemu oz. spremembah limita službenih mobilnih telefonov po novi
    Uredbi o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije,
 - 42 sklepov za dodelitev službenih računalnikov,
 - 87 sklepov za dodelitev parkirnih mest,
 - 36 sklepov za izredni dopust,
 - 12 sklepov za prerazporeditev delovnega časa,
 - 15 vlog za dostop do IS Vlade in 13 vlog za dostop do EU portala,
 - Register predpisov Slovenije: dodelitev 79 EVA številk in izjav o skladnosti,
 - opravljenih 10 primopredaj ob odhodu / premestitvi javnih uslužbencev,
 - posredovanje 11 vlog za dostop do tajnih podatkov na MNZ,

                                              Stran 71 / 86
 -  priprava sklepov za dodelitev pravice za dostop do poslovnih prostorov MJU (pogodbeni
 -  partnerji MJU),
 -  priprava sklepov glede prenosa osnovnih sredstev,
 -  priprava sklepov glede povrnitve stroškov uničenja GSM aparatov,
 -  priprava sklepov o imenovanju natečajnih komisij,
 -  priprava sklepov za povečan obseg dela za PEU.

Postopki zbiranja ponudb, podjemne in ostale pogodbe, aneksi

 -  izvedenih je bilo 40 postopkov zbiranja ponudb,
 -  sklenjenih 5 podjemnih pogodb,
 -  sklenitev 9 ostalih pogodb.

Izobraževanje

 -  priprava programa izobraževanja ter sklepov glede dodelitve sredstev,
 -  priprava 13 aneksov k pogodbam o izobraževanju ob delu,
 -  prijava na cca 35 strokovnih izpitov,
 -  prijava na cca 30 tečajev tujih jezikov,
 -  prijava cca 100 izobraževalnih dogodkov,
 -  vodenje evidence prijav na izobraževanje ter porabe sredstev za izobraževanje po NOE,
 -  ureditev rezervacije namestitev v zvezi z izobraževalnimi dogodki izven Ljubljane,
 -  prijava na usposabljanje iz varstva tajnih podatkov,
 -  prijava na 9 različnih seminarjev za potrebe PEU.

Obračun plač

 -  mesečni in letni pregled realizacije po plačnih proračunskih postavkah in kontih (redne plače PP
   5562, predsedovanje PP 5831, projekt Schengen PP 9902, projekt OneStopGov PP 7416);
 -  mesečni in celoletni pregled izplačanih dodatkov (koledarsko leto 2007) iz naslova uspešnosti,
   povečanega obsega dela in nadur;
 -  mesečni in celoletni pregled narejenih vseh nadur - dodatek za delo, daljše od polnega delovnega
   časa, efektivno delo v času dežurstva do in nad 20 ur (koledarsko leto 2007);
 -  udejanjanje postopkovnika za pripravo tabel za povečan obseg dela iz naslova predsedovanja, ki
   smo ga pripravili v začetku leta 2007;
 -  podražitve prevoznih stroškov tekom leta 2007 in ustrezno korigiranje v aplikaciji MFerac in
   preverjanje izjav o potnih stroških za novo zaposlene;
 -  priprava mesečnih sklepov o upravičenosti do kilometrine in upravičenosti do novih prevoznih
   stroškov;
 -  priprava ER-28 obrazcev za javne uslužbence, ki so odšli (podatki o izračunanem letnem
   povprečju) in poizvedovanje o ER obrazcih za uslužbence, ki so prišli;
 -  na PP 7416 je v marcu 2007 zmanjkalo sredstev za izplačilo plače za 1 javnega uslužbenca, za
   izplačilo dodatka za povečan obseg dela za 5 javnih uslužbencev in za prenos sredstev na UE
   Sevnica po sporazumu. Iz PP 5562 je bilo treba založiti sredstva. V septembru oziroma oktobru
   2007 je na devizni račun proračuna prišel priliv, ki je zadostoval le za delno pokritje že nastalih
   stroškov. S temi sredstvi smo pokrili nastale stroške do vključno plače za september 2007, za
   nadaljnje mesece pa je bilo treba "zalagati" iz redne PP za plače. Preknjižbe smo naredili v oktobru
   2007. Konec leta 2007 je prišel še ostanek sredstev za plače za oktober in november 2007, kar pa je
   pomenilo pripravo preknjižb v začetku leta 2008.
 -  priprava novega sklepa/sporazuma za UE Sevnica;
 -  urejanje podatkov za starševsko varstvo (priprava obrazcev o plači za Center za socialno delo);
 -  prenos sredstev na UMAR in SVR po sporazumu;
 -  prenos sredstev na UEM po sklepu Vlade RS;
 -  priprava napovedi porabe sredstev za plače za strukturne sklade do leta 2015 (ko se bosta odprli
   novi proračunski postavki, bo treba pripraviti tudi plače na obe postavki v deležu);
 -  priprava bremenitev in FEP-a za zadnjo plačo za PP 7574 in PP 7575

                                             Stran 72 / 86
 -  priprava proračuna za leti 2008/09 po plačnih postavkah;
 -  priprava sklepov za solidarnostno pomoč;
 -  ukinitev izplačevanja plač na PP 9902;
 -  sodelovanje pri vzpostavitvi nove aplikacije evidentiranja Jantar in pri prenosu (izvoz / uvoz)
   podatkov v sistem za plače MFERAC (aplikacija še ne deluje tako, kot bi bilo treba);
 -  prenos sredstev na SVZ (Damjan Tušar);
 -  priprava plačnih podatkov za najem kredita;
 -  priprava preknjižb med proračunskimi postavkami;
 -  priprava FEP-ov in vnos bremenitev v začetku meseca decembra 2007 za izplačilo plač v letu
   2008.

Osnovna sredstva, vzdrževanje voznega parka, nabava tonerjev in pisarniškega materiala ter
naloge skladišča – Jadranska 21

 -  Prenos pravice upravljanja z OS iz SVEZ na MJU 4.1.2007
 -  Prenos pravice upravljanja z OS iz GSV na MJU 4.1.2007
 -  Priprava in pošiljanje v podpis primopredajnega zapisnika za prenos iz MJU na SURS
 -  Priprava in pošiljanje v podpis primopredajnega zapisnika za prenos iz MJU na GSV
 -  Priprava in pošiljanje v podpis primopredajnega zapisnika za prenos iz MJU na SVEZ
 -  Priprava in pošiljanje v podpis primopredajnega zapisnika za prenos iz MJU na MZ
 -  Priprava in pošiljanje v podpis primopredajnega zapisnika za prenos iz MJU na Kabinet vlade.
 -  Predlog za odpis na MF 23.1.2007
 -  Pošiljanje primopredajnega zapisnika na MF 14.2.2007
 -  Predloga za odpis na MF 26.2.2007
 -  Prenos pravice upravljanja z OS iz MVZT na MJU
 -  Predlog za odpis na MF 6.6.2007
 -  Sklep o izločitvi na MF 8.6.2007
 -  Sklep o prenosu UE na MF 8.6.2007
 -  Primopredajni zapisnik iz MJU na MP
 -  Primopredajni zapisnik iz MJU na UMAR
 -  Predlog za odpis na MF (mobiteli)
 -  Predlog za odpis na MF (osnovna sredstva)
 -  Predlog za odpis na MF (Gregorčičeva)
 -  Predlog za odpis na MF (skladišče)

Knjižnica
 - vzpostavitev knjižnice MJU:
     o popisane in zavedene so bile vse knjige in ostala literatura v program,
     o - uredila se je posebna manjša soba v prostorih MJU, ki sedaj služi kot knjižnica,
      - pregledana in popisana je bila celotna pravna in računalniška literatura, ki se je nahajala
      v knjižnici na DEUP,
     o narejen je bil tudi seznam manjkajoče literature, ki se je izgubila med selitvami,
     o v knjižnico so bili vrnjeni vezani Uradni listi - zbirka obsega vse Uradne liste od 1990 do
      vključno 2006,
     o trenutno se vzpostavlja program "baza podatkov - knjižnica", ki bo bolj popolno
      omogočala pregled nad knjižnično literaturo,
     o uveden je bil poseben obrazec "Seznam prejete literature", ki ga ob prevzemu literature
      podpišejo uporabniki.

Služba za finance in proračun

Glavne tekoče naloge službe, ki so se izvajale v letu 2007, so tako bile:
 -  Vnos računov v aplikacijo MFERAC
 -  Potrjevanje računov v aplikaciji SPIS
 -  Vnos in obdelava odredb
 -  Pregled pogodb
                                             Stran 73 / 86
  -  Vnos pogodb in priprava finančnih elementov predobremenitev
  -  Obdelava potnih nalogov in priprava potnih nalogov v aplikaciji MFERAC
  -  Izdaja računov
  -  Obračun telefonije
  -  Priprava in spremljanje načrtov razvojnih programov
  -  Priprava zaključnega računa proračuna 2006
  -  Priprava likvidnostnega načrta ministrstva
  -  Priprava proračuna 2008–2009
  -  Izdaja naročilnic
  -  Knjiženje bančnih garancij
  -  Blagajniška dela
  -  Spremljanje prekoračitev GSM
  -  Izvajanje prerazporeditev sredstev

Ker količine opravljenega dela ni mogoče v popolnosti upariti z zgornjo paleto del in nalog je te treba
podati ločeno, ker se le na ta način lahko izrazi dejanska količina opravljenega dela. Bistveni parametri
znotraj službe bi tako bili:                           Leto 2006   Leto 2007   Indeks 2007/2006
Število izdanih računov:                  16.907    17.349        102,61
Število odredb:                      38.213    38.844        101,65
Število Fepov:                        635      710        111,81
Število knjiženih prilivov, ki nam jih pošilja UJP:     1.400     1.400        100,00
Število naročilnic:                      700     1.044        149,14
Število bančnih garancij:                   206      322        156,31
Število proračunskih vrstic:                 302      380        125,83


Število izdanih računov nam prikaže intenziteto opravljanja lastne dejavnosti v okviru direktoratov.
Obračun se izvaja v SFP. V letu 2007 smo od DINSS prevzeli celotno izdajo računov in obračun stroškov
za počitniško dejavnost. V tem delu smo delo bistveno poenostavili in tako zagotovili večjo učinkovitost.
Še bistveno večji napredek smo zagotovili v delu, ki se nanaša na zaračunavanje stroškov delovanja
SIGEN CA. Postopek je v tem primeru informacijsko v celoti pokrit, pokritost pa se nanaša tudi na del
postopkov, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance. Izvajanje stanovanjske dejavnosti DINSS na
podlagi njihove zahteve še vedno ostaja v okviru direktorata.
Število odredb odraža poslovno dinamiko ministrstva. Treba je upoštevati, da obdelava odredbe zahteva
večkratno spremljanje in spreminjanje statusa odredbe v računovodskih aplikacijah. Osnovno število
odredb se tako z vidika delovne obremenitve pomnoži. V veliki meri je zagotovljena tudi poslovna
spremljava prejetih računov v aplikaciji SPIS, s čemer se naše ministrstvo postavlja v kakovostni vrh
aplikativne spremljave poslovnih procesov vseh ministrstev. Takšen način dela je bil prikazan tudi
samemu Ministrstvu za finance, kjer smo zabeležili izredno pozitivni odziv.
Število FEP-ov predstavlja vsebinsko najzahtevnejša dela, ki se izvajajo znotraj službe. Gre za
vzdrževanje in spremljanje pogodb ministrstva s finančnega vidika.
Število prihodkov predstavlja evidentiranje prejetih prilivov in s tem zapiranje izkazanih terjatev.
Število naročilnic je v največji možni meri avtomatizirano, bistven kakovostni preskok pa bi bilo mogoče
storiti s pripravo predloga za izdajo naročilnice v okviru Lotus Notes aplikacij po vzoru obdelave potnih
nalogov.
Število bančnih garancij ni toliko pomembno s količinskega kot z vsebinskega vidika. S takšnim načinom
dela je zagotovljeno hranjenje garancij na enem mestu in evidenca o poteku veljavnosti posamezne
garancije. V praksi se je že večkrat pokazala pomembnost takšnega načina dela.
Število proračunskih vrstic izkazuje finančno – vsebinsko pestrost proračuna ministrstva.

                                               Stran 74 / 86
Služba za finance in proračun tvorno sodeluje z drugimi službami v okviru sekretariata in s preostalimi
direktorati v okviru ministrstva. Predvsem gre tu za strokovno pomoč pri izvajanju pogajanj, pripravi
načrta pridobivanja materialnega premoženja in izvajanje lastne dejavnosti na naslednjih področjih:
 -  HKOM
 -  SIGEN CA
 -  Upravna akademija
 -  Počitniška dejavnost
 -  Dobra praksa v slovenski javni upravi

Pri tem smo zagotovili visok nivo odzivnosti.

Glavna pisarna

32,6 % več evidentiranih dokumentov v letu 2007

V letu 2007 je bilo na ministrstvu evidentiranih 149 144 dokumentov, kar je za 36 629 dokumentov oz.
32,6 % več dokumentov kot v letu poprej.

                                                   SKUPAJ   INDEKS
    ZBIRKE        VHODNI IZHODNI LASTNI RAČUN SKUPAJ 07                  06     07/06
Splošne zadeve         60.189 29.720 10.638   0 100.547                  81674    123,1%
Mednarodno sodelovanje       687   226   76   0   989                    636    155,5%
Kabinet             7.116  2.161  120   0  9.397                   6885    136,5%
Računi*             2.856  2.991 7.897 15.727 29.471                  15957    184,7%
Telekomunikacije         1.639   57 2.245   0  3.941                   5181    76,1%
Inšpektorji**          2.770  1.833  196   0  4.799                   2182    219,9%
SKUPAJ             75.257 36.988 21.172 15.727 149.144                  112515    132,6%

Tabela 1: Skupno mesečno število vseh vrst dokumentov, povzeto iz vseh zbirk za leto 2007 s primerjavo z letom 2006
* - Zbirka računi se je vzpostavila marca 2006
** - Zbirka Inšpektorji se je vzpostavila junija 2006       2007     2006
 JAN     11.555    6.614
 FEB     11.052    6.881
 MAR     14.316    9.561
 APR     11.052    8.121
 MAJ     11.052    10.916
 JUN     12.123    9.278
 JUL     11.528    9.360
 AVG     11.043    7.717
 SEP     12.826    9.696
 OKT     16.604    11.645
 NOV     15.089    11.938
 DEC     10.904    10.788
Tabela 2: Skupno mesečno število vseh vrst dokumentov, povzeto iz vseh zbirk za leti 2006 in 2007.
                                                      Stran 75 / 86
          PRIMERJALNO POROČILO EVIDENTIRANIH
                   DOKUMENTOV MJU


    18.000
    16.000
    14.000
    12.000
    10.000                                         2006
    8.000                                         2007
    6.000
    4.000
    2.000
 ŠTEVILO 0
          JAN  FEB  MAR APR  MAJ  JUN  JUL  AVG SEP   OKT  NOV DEC  MESEC


Graf 1 - PRIMERJALNI GRAF VSEH DOKUMENTOV 2006/2007

Znižanje stroškov poštnine za 19,2 % – spodbujanje e-poslovanja

Ocenjujemo, da smo zaradi spodbujanja elektronskega poslovanja v letu 2007 kljub povečanju izhodnih
dokumentov za 5840 dokumentov oz. 18,7 % privarčevali 12 703,62 EUR, kar je razlika med plačano
poštnino za MJU v letu 2006 (66 342,54 EUR) in 2007 (53 638,38 EUR).


          PRIMERJAVA POŠTNINE 2006/2007 MJU
 VREDNOST V EUR
   12.000,00
    10.000,00
    8.000,00
                                               2006
    6.000,00
                                               2007
    4.000,00
    2.000,00
       0,00
           Jan Feb  Mar  Apr Maj  Jun  Jul Avg Sep Okt  Nov  Dec
                          MESEC

Graf 2 – PRIMERJAVA STROŠKOV POŠTNINE V LETIH 2006 IN 2007
                                             Stran 76 / 86
   70.000,00
              66.342,54
   60.000,00
                        53.638,38
   50.000,00

   40.000,00
                               Niz1
   30.000,00

   20.000,00

   10.000,00

     0,00
            1          2
     Niz1   66.342,54      53.638,38
Projektna enota za strukturne sklade

Projektna enota za strukturne sklade (PE SS) je bila vzpostavljena 15.6.2007 (zaposlena vodja PE SS).
Njene najpomembnejše naloge, ki so bile izvedene v letu 2007, so:

Vzpostavitev projektne enote za strukturne sklade
 -   priprava ustreznega opisa delovnih nalog za zaposlene v PE SS in KE MJU (opis za 5 zaposlitev)
    glede na zahteve evropske ter slovenske zakonodaje s področja strukturnih skladov.

Izvajanje tehnične pomoči na MJU
 -   prijava in potrditev aktivnosti zaposlitev v okviru tehnične pomoči MJU (4 zaposlitve),
 -   prijava in potrditev aktivnosti izobraževanj in usposabljanj v okviru tehnične pomoči do leta 2015
    (dodatna sredstva v višini 40 000 EUR/ leto),
 -   koordinacija izvajanja aktivnosti izobraževanj in usposabljanj v okviru projekta tehnične pomoči
    na MJU,
 -   priprava priročnika za izvajanje aktivnosti izobraževanj in usposabljanj v okviru projekta tehnične
    pomoči na MJU,
 -   organizacija in izvedba usposabljanja za nova ministrstva, ki so vključena v kohezijsko politiko
    2007–2013 (število udeležencev: 27 oseb),
 -   koordinacija s KE Organa upravljanja glede dokumentacije za izvajanje kontrol po členu 13
    (posredovanje dokumentacije, dopolnjevanje, nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, sodelovanje s
    SFP glede preknjižb itd.).

Vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora
 -   priprava opisa sistema upravljanja in nadzora,
 -   priprava revizijskih sledi posameznih instrumentov,
 -   priprava osnutka priročnika za izvajanje postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007–
    2013 na MJU (celovita informacija o izvajanju postopkov na MJU; cca. 60 strani),
 -   priprava osnutkov kontrolnih listov ter evidenc pri izvajanju projektov (6 različnih kontrolnikov za
    različna področja, 2 evidenci),
 -   priprava spremembe projekta tehnične pomoči (vključitev aktivnosti tehnični sekretariat, službene
    poti, zadnja zaposlitev).                                               Stran 77 / 86
Sodelovanje pri izvajanju prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava
 -  koordinacija in pomoč DEUP pri pripravi in izvajanju vsebin, nadzor nad izvajanjem operacij,
 -  koordinacija z Organom za upravljanje,
 -  priprava seznama upravičenih stroškov,
 -  priprava predloga poenostavitve zbiranja list prisotnosti,
 -  priprava vlog za potrditev operacij ter prednostno usmeritev,
 -  priprava obrazcev na ravni operacij,
 -  priprava meril za potrditev na Nadzornem odboru OP RČV 2007-2013.

Sodelovanje pri izvajanju prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnega sektorja,
socialnega in civilnega dialoga
 -  sodelovanje pri pripravi ustreznih sistemskih podlag za izvajanje,
 -  priprava obrazložitve za utemeljitev upravičenosti bruto bruto izplačil plač
 -  sodelovanje pri pripravi javnega razpisa za spodbujanje razvoja horizontalnih mrež ter regionalnih
   stičišč,
 -  priprava podatkov za prednostno usmeritev,
 -  priprava podatkov za instrument javni razpis ter koordinacija z Organom za upravljanje
 -  priprava meril za potrditev na NO OP RČV 2007-2013.

Finančno upravljanje operacij
 -  spremljanje izvajanja pogodb v okviru PU Učinkovita in uspešna javna uprava (kontrola FEP-ov,
   usklajevanje NRP-jev in EP, kontrola odredb za izplačilo) - podpisanih 9 pogodb,
 -  sodelovanje pri izvedbi prerazporeditve namenskih sredstev tipa 71,
 -  mesečno finančno poročanje o izvajanju posameznih pogodb v okviru prednostnih usmeritev na
   MJU,
 -  poročanje na ministrskih sestankih o izvajanju operacij na MJU (finančno in vsebinsko),
 -  koordinacija s kontrolno enoto Organa upravljanja pri izvajanju kontrol po členu 13 (posredovanje
   dokumentacije, dopolnjevanje, nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, sodelovanje s SFP glede
   preknjižb itd.).

Projektna enota za strukturne sklade pri izvajanju sodeluje z drugimi NOE tako v okviru Sekretariata kot
v okviru ostalih NOE. Dejanske količine opravljenega dela ne moremo skrčiti zgolj na empirične podatke,
saj je funkcija enote predvsem vzpostavitev sistema izvajanja strukturnih skladov na MJU, stalno
zagotavljanje pravilnosti, smotrnosti ter zakonitosti delovanja v okviru nedorečenega sistema kohezijske
politike v Sloveniji ter koordinacija izvajanja aktivnosti tako znotraj MJU kot v razmerju do Organa
upravljanja.
                                             Stran 78 / 86
II. Ostalo

Direktorat za organizacijo in kadre

Pregled izvedenih aktivnosti na področju uslužbenskega sistema

 -  Pripombe in predlogi na posredovane zakone in podzakonske predpise ter druga gradiva s področja
   uslužbenskega sistema in organizacije javne uprave preko sistema OAO: 515 odzivov
 -  Pripravljena pisna mnenja, stališča in odgovori na vprašanja v zvezi z izvajanjem uslužbenske
   zakonodaje in organizacije javne uprave: 1199 pisnih mnenj in odgovorov na prejeta vprašanja
 -  Aktivnosti Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev: 54 inšpekcijskih nadzorov, 41 pregledov
   dokumentacije o odpravljenih nepravilnostih, v primeru izvedenega inšpekcijskega nadzora pri
   10 organih podani predlogi komisiji za pritožbe za razveljavitev izdanih individualnih aktov,
   izvedenih 7 hitrih prekrškovnih postopkov.

Pregled izvedenih aktivnosti na področju štipendiranja

 -  Opravljeni sta bili 2 redni seji in 8 dopisnih sej Podkomisije za štipendiranje
 -  Objavljena sta bila 2 javna natečaja za podelitev kadrovskih štipendij Vlade RS in sicer za 80
   štipendij za dodiplomski študij ter za 3 štipendije za podiplomski študij v tujini za delo na področju
   evropskih zadev (skupno 281 prijav, prvič tudi možnost prijave po elektronski poti).
 -  Pripravljen je bil celovit pregled dolžnikov, bivših štipendistov, ki so bili na podlagi sklepov
   podkomisije o vračilu dolžni vrniti prejete kadrovske štipendije v celoti ali sorazmerni del, pa tega
   kljub opominom niso storili. Dokumentacija je bila predana Državnemu pravobranilstvu RS, ki je
   proti njim že sprožilo ustrezne postopke.
 -  Omogočanje tečajev tujih jezikov za štipendiste in sicer je v letu 2007 te tečaje obiskovalo 65
   štipendistov.

Pregled izvedenih aktivnosti na področju zagotavljanja strokovne podpore delovanju Uradniškega
sveta in posebnim natečajnim komisijam Uradniškega sveta

 -  Organizirani sta bili 2 redni seji Uradniškega sveta - 23.1.2007 in 4.4.2007 in 8 dopisnih sej
   Uradniškega sveta: 15.1.2007, 14.3.2007, 21.3.2007, 10.4.2007, 26.4.2007, 23.5.2007, 28.5.2007
   in 15.6.2007
 -  Objavljenih je bilo 64 javnih natečajev, od tega je bilo 15 ponovitev javnih natečajev. Izvedenih
   je bilo 81 sej posebnih natečajnih komisij za položajna delovna mesta. Na javne in interni natečaj
   se je prijavilo skupno 349 kandidatov, od tega jih je bilo 294 uvrščenih v izbirni postopek
   (izpolnjevali so natečajne pogoje oz. od prijave niso odstopili).
 -  Sprožena sta bila 2 nova upravna spora zoper odločitev posebne natečajne komisije, v katerih je
   bil tudi pravočasno podan odgovor na tožbo.


Direktorat za e-upravo in upravne procese

Stalna medresorska delovna skupina za področje boljše priprave predpisov in odpravo
administrativnih ovir

 -  V letu 2007 je Vlada RS ustanovila stalno medresorsko delovno skupino za področje boljše
   priprave predpisov in odpravo administrativnih ovir. Strateški svet se je sestal trikrat. Prvi sestanek
   strateškega sveta je bil 17.5.2007 z namenom oblikovanja štirih ad hoc delovnih skupin na
   področju priprave boljših predpisov. Naslednjič se je strateški svet sestal z nemško delegacijo
   7.9.2007 in potrdil metodologijo za merjenje administrativnih stroškov. Zadnji sestanek strateškega
   sveta pa je bil 14.11.2007. Obravnaval je koncept nove metodologije za pripravo ocene učinkov in
                                               Stran 79 / 86
  usklajevanja predpisov z zainteresirano javnostjo ter poročilo o realizaciji nalog. Koordinativno
  usmerjevalna skupina stalne medresorske delovne skupine pa se je v sedmih mesecih delovanja
  dobila enkrat, 14.11.2007, in obravnavala poročilo o realizaciji nalog.

-  Sestanek direktorjev in strokovnjakov za pripravo boljših predpisov

  Dne 25. in 26. oktobra 2007 je v Hotelu Kokra na Brdu potekala mednarodna konferenca
  direktorjev in strokovnjakov za področje boljše priprave predpisov. Prvi dogodek v okviru
  predsedovanja je slovesno otvoril minister dr. Gregor Virant.
  Konference se je udeležilo preko 60 mednarodnih in nacionalnih strokovnjakov (iz vseh držav
  članic in Turčije) in razpravljalo o "komunikaciji v povezavi s področjem boljši predpisi".
  Zaključke konference so poskušali povzeti v praktična navodila za nadaljnje delo držav članic v
  povezavi z odpravo administrativnih ovir, procesi vključevanja deležnikov in druge zainteresirane
  javnosti v postopke priprave nacionalne in evropske zakonodaje, z uporabo ocen učinkov
  predpisov ter z informatizacijo procesov.

-  Zmanjševanje/odprava administrativnih ovir na ravni EU

  V okviru delovne skupine za sodelovanje z Evropsko komisijo pri Akcijskem programu za
  zmanjševanje administrativnih ovir za 25 % na trinajstih prednostnih področjih potekajo aktivnosti
  pregleda mapiranih informacijskih obveznostih po pristojnih ministrstvih.

     o  na nacionalni ravni
       V novembru je Vlada RS sprejela Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir v
       letu 2008 in 2009, ki je sestavljen iz treh delov. Prvi del zajema novi paket 44 ukrepov za
       odpravo administrativnih ovir, drugi del zajema izvedbo ukrepa št. 28/07 – zmanjšanje
       obveznosti na področju zbiranja statističnih podatkov in zbiranja različnih poročil, tretji
       del pa predstavlja program znižanja administrativnih stroškov za 25 odstotkov v obdobju
       do leta 2010 na prioritetnih področjih (delovno okolje/delovna razmerja).

-  Merjenje administrativnih stroškov in izpolnitev cilja zmanjšanja administrativnih stroškov
  do leta 2012 za 25 %:

     o na ravni EU
      V decembru je bil na Ministrstvu za javno upravo opravljen sestanek med Evropsko
      komisijo, svetovalno agencijo Deloitte in ad hoc delovno skupino za pregled prenosa
      evropske zakonodaje na nacionalno raven. Namen sestanka je bil nacionalnim
      strokovnjakom po ministrstvih in vladnih službah vsebinsko in praktično predstaviti
      projekt Evropske komisije za zmanjševanje administrativnih stroškov ter časovnico
      nadaljnjega izvajanja faz projekta.
     o na nacionalni ravni
      Strateški svet stalne medresorske delovne skupine za področje boljših predpisov je sprejel
      metodologijo merjenja administrativnih stroškov. Opravljene so bile konkretne meritve
      na spremembah zakonodaje s stališča odprave administrativnih ovir. Tako so bili
      ugotovljeni prihranki iz naslova odprave administrativnih ovir za gospodarske subjekte
      pri spremembah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) v višini 36 mio
      EUR, pri spremembah v postopkih javnega naročanja (ZJN-1-UPB1 in ZJN-2) pa se je
      povprečen strošek oddaje enkratnega javnega naročila velikih vrednosti zmanjšal z dobrih
      59 EUR na 5,40 EUR, oziroma kar za 11-krat. Poleg omenjenega so bila opravljena
      merjenja administrativnih stroškov na področju Zakona o delu in zaposlovanju tujcev v
      RS (ZZDT-1-UPB1) in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na
      delovnem mestu. Opravljena je bila identifikacija informacijskih obveznosti po Zakonu o
      varstvu in zdravju pri delu (ZVZD) in Zakonu o pokojninskem in invalidskem
      zavarovanju (ZPIZ).                                            Stran 80 / 86
        V letu 2007 smo se aktivno vključili v mednarodno skupino SCM Network, ki vključuje
        17 članic iz Evrope in Avstralije, ukvarja pa se z metodami in načini merjenja in
        poenostavitvami obstoječe in nove zakonodaje.

 -  Metodologija za sprejemanje predpisov
   Na novo oblikovana metodologija za pripravo ocene učinkov in usklajevanje predpisov z
   zainteresiramo javnostjo, s priporočili »SIGME« in Računskega sodišča, je šla čez fazo
   medresorskega usklajevanja in je trenutno v ponovnem vsebinskem preoblikovanju.

 -  Ostalo
   Ministrstvo za javno upravo je v septembru 2007 dobilo posebno priznanje za primer dobre prakse
   »ePractice.eu Good Practice Label« za primer oblikovanja programa odprave administrativnih ovir
   (OAO) z razvojem novega informacijskega sistema. Priznanje je ministrstvo prejelo na podlagi
   priporočila konzorcija European e-Government Awards 2007.

Priprave na predsedovanje

V letu 2007 smo se v Sektorju za upravne procese in odpravo administrativnih ovir intenzivno pripravljali
na predsedovanje Slovenije Evropski uniji na področju boljše priprave predpisov. To je zajemalo
udeležbo na različnih usposabljanjih in izpopolnjevanjih za predsedujoče (tolmačenja, vodenje sestankov,
Evropska unija itd.), udeležbo in vodenje različnih bilateralnih sestankov (Velika Britanija, Danska,
Nizozemska, Nemčija, Portugalska), sestankov trojke predsedujočih držav (Nemčija, Portugalska in
Slovenija) in sestankov s predstavniki Evropske komisije in Sveta zaradi predstavitve slovenskih prioritet,
izmenjave izkušenj in mnenj ter posvetovanj ter sodelovanje na avdiokonferencah s Stalnim
predstavništvom Slovenije v Bruslju pri pripravi strategije predsedovanja z našega področja.

V novembru 2007 smo se kot prihodnji predsedujoči skupaj z ministrom Virantom udeležili več
sestankov v Bruslju (s podpredsednikom Komisije Verheugnom, z generalno sekretarko Komisije
Catherine Day, z evropskim poslancem Bertom Doornom, članom Odbora Evropskega parlamenta za
pravne zadeve in članom EPP, z nemškim državnim sekretarjem dr. Joachimom Wuermelingom, z
angleškim ministrom Stephenom Timmsom in nizozemsko ministrico Mario Van Der Hoeven ter
Heinzom Zourekom, generalnim direktorjem Generalnega direktorata Komisije za podjetništvo in
industrijo) in Sveta za konkurenčnost z namenom predstavitve slovenskih načrtov za predsedovanje,
predstavitve naših prioritet in do takrat opravljenega dela na področju odprave administrativnih ovir in
boljše priprave predpisov.

Področje upravnih enot:

 -  Priprava narisa poslovnih procesov v SUE,
 -  Koordinacija in priprava razdelitve točk za javne uslužbence upravnih enot po javnem razpisu za
   dodelitev službenih stanovanj v najem,
 -  Priprava gradiv in ocena stroškov za izvedbo projekta pokrajin,
 -  Priprava analize predpisov v zvezi z možnostjo sklepanja zakonskih zvez s strani duhovnikov za
   Kabinet ministra,
 -  Za Kabinet ministra so bile pripravljene teze v zvezi s pokrajinami za nagovor predsednika vlade
   za seminar oziroma strokovno srečanje,
 -  Priprava meril in zagotovitev sredstev MJU za izplačila javnim uslužbencem upravnih enot po 96.
   členu ZJU.

Področje upravne inšpekcije:

Pregled ukrepov in obravnavanih zadev upravne inšpekcije v letu 2007

V prikazani tabeli (glej stran 54) so razvidne vse prejete zadeve, ki jih je upravna inšpekcija obravnavala
v letu 2007 oziroma pri njih bila kakorkoli udeležena. Upravna inšpekcija je v letu 2007 obravnavala


                                               Stran 81 / 86
veliko različnih zadev, ki se nanašajo na različne vsebine oziroma vrste zadev, zaradi česar je bilo kar 24
zadev storniranih, ker ne spadajo v delo upravne inšpekcije.

V letu 2007 je upravna inšpekcija rešila večino prejetih zadev, kar je razvidno iz spodnjega pregleda.
Rešenih zadev v letu 2007 je bilo 89,60 %. Ob tem pa je treba omeniti, da se v število zadev, ki so v
reševanju, ki jih je še 86 ali slabih 10 %, nahajajo tudi zadeve, v katerih so stranke že dobile odgovore, saj
so zadeve že bile obravnavane, ker pa se stranke v istih zadevah ponovno pritožujejo, se zadeve niso
mogle zaključiti. Gre namreč za določeno število zadev, v katerih se stranke kar naprej pritožujejo, kar
pomeni, da so zadeve neprestano v reševanju.

Področje upravnih enot:

 -  Analiza in poročilo vladi o stanju zaostankov ministrstev, organov v sestavi in nosilcev javnih
   pooblastil,
 -  Priprava pregleda poročil o delu pri odločanju v upravnih zadevah na prvi stopnji na upravnih
   enotah v letu 2006,
 -  Priprava pregleda poročil o delu pri odločanju v upravnih zadevah ministrstev za leto 2006 na 1. in
   2. stopnji ter pri uporabi izrednih pravnih sredstev na 1. in 2. stopnji,
 -  Vzpostavitev vodenja evidence nudenja pomoči drugi upravni enoti (na področju vnosov v matični
   register),
 -  Priprava in podpora pri izvedbi usposabljanja za UE – evidenca trga nepremičnin GURS,
 -  Za potrebe OAO je bil izdelan posnetek stanja izdaje dovoljenja tujcu,
 -  Priprava opomnika v zvezi z upravnimi enotami k poročilu o reševanju denacionalizacijskih zadev
   za obdobja v letu 2007,
 -  Priprava Poročila o realizaciji Sklepov Vlade RS v zvezi z izvajanjem ZDEN za Ministrstvo za
   pravosodje,
 -  Stalno spremljanje in posodabljanje Razvida z zahtevnostjo upravnih postopkov upravnih enot s
   sprotnimi navodili za evidentiranje v SPIS in izdelavo poročil,
 -  Stalno spremljanje in posodabljanje Razvida z zahtevnostjo drugih upravnih nalog upravnih enot s
   sprotnimi navodili za evidentiranje v SPIS in izdelavo poročil,

 -  Izvedba nalog, vezanih na uvedbo eura v RS v januarju in februarju 2007 (koordinacija UE ter
   priprava zaključnega poročila za Ministrstvo za finance),
 -  Zbiranje namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007,
 -  Izdelano je bilo gradivo za pogajanja s sindikati - pregled izplačanih sredstev za delovno uspešnost
   načelnikov UE ter zaposlenih na UE in uskladitev predloga za prerazporeditev dodatnih sredstev z
   MJU na UE,
 -  Priprava izjave o oceni delovanja notranjega nadzora javnih financ za skupino proračunskih
   uporabnikov 62 – Upravne enote
 -  Stalno spremljanje realizacije upravnih enot na proračunskih postavkah plače, materialni stroški ter
   vplačane tiskovine,
 -  Sprotno izvajanje koordinacije skrbništva šifrantov MPZT+blag.,
 -  Izvajanje skrbništva šifrantov MJU,

 -  Koordinacija na področju krovnih pogodb za upravne enote;
 -  Priprava metodologije za vsebinsko poročilo o delu za upravne enote za leto 2006,
 -  Tekoče in sprotno pregledovanje aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter
   pregledovanje kadrovskih podatkov v sistemu MFERAC,
 -  Pripravljenih je bilo 5 predhodnih mnenj ministra, pristojnega za upravo, glede vlog posameznih
   UE za ukinitev oziroma za določitev uradnih prostorov UE za sklepanje zakonskih zvez;
 -  Pridobljeni in zbrani so bili podatki od UE o premoženju v lasti Republike Slovenije na podlagi
   Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
 -  Tekoče in sprotno delo na spletnih straneh UE,
 -  Koordinacija in priprava 5 sklepov o imenovanju delovnih skupin za pregledovanje spletnih
   vsebin, vlog, in obrazcev za posamezne storitve z delovnih področij upravnih enot (delovna
   področja MNZ, MOP, MKGP, MDDSZ, MG in ostala);

                                               Stran 82 / 86
 -  Posredovanje vlog UE za dostop do elektronske zemljiške knjige na Vrhovno sodišče RS;
 -  Delo v delovnih skupinah:
      o sodelovanje v Delovni skupini za odpravo administrativnih ovir in evalvacijo učinkov
        predpisov, ki so v pristojnosti upravnih enot ob sočasnem usklajevanju s Sektorjem za
        odpravo administrativnih ovir in upravne procese,
      o za izvedbo projekta reorganizacije upravnih enot,
      o skupini za učinkovitost,
      o za pripravo sprememb Pravilnika o vodenju evidence upravnega postopka, ki določa in
        usklajuje časovne standarde manjkajočih upravnih postopkov po razvidu,
      o za upravno poslovanje
      o za pripravo notranjih vzorčnih pravil
      o za pripravo nove aplikacije SPIS 6
      o za IJZ in VOP
      o za spletne strani UE
      o za MPZT + blag
      o za centralni katalog informacij javnega značaja UE,
      o za pripravo variantnih predlogov spremenjene ureditve uradnih ur in premakljivega
        delovnega časa organov na lokalni ravni,
      o za implementacijo Uredbe o določitvi plačila letnega povračila za uporabo cest v
        upravnih enotah,
      o Koordinacijski skupini za pospešitev in zaključek denacionalizacije (gradiva, zapisniki,
        usklajevanje predlogov gradiv za vlado z MP, …),

 -  Sodelovanje v posebnih komisijah in delovnih skupinah Vlade RS, ministrstev:
      o Komisiji za obravnavo javnih simbolov pred vpisom v register Arhiva RS Ministrstvo za
       kulturo,
      o komisiji Vlade RS za narodnosti,
      o Komisiji Vlade RS za romske skupnosti in Komisiji Vlade RS za zaščito romske etnične
       skupnosti;
      o komisiji za ugotavljanje skladnosti informacijskih rešitev, ki jih uporabljajo organi javne
       uprave za vodenje evidenc o dokumentnih zadevah in dosjejih v skladu z Uredbo o
       upravnem poslovanju,
      o Medresorski delovni skupini za koordinacijo in pospešeno izvajanje postopkov
       denacionalizacije,
      o sodelovanje v SOLVIT Centru,
      o sodelovanje v Delovni skupini za administrativne podatke – SURS,
      o sodelovanje v Delovni skupini za regionalizacijo S VRS LS RP.

Drugi dosežki e-uprave

 -  25. januarja 2007 sprejet Akcijski načrt e-uprave do leta 2010;
 -  Na predlog MJU dosegli oprostitev plačila upravnih taks pri spletnih storitvah (ZUT-F);
 -  Uspešna izvedba volitev predsednika republike (1. krog in 2. krog);
 -  V vzpostavljanju je kontaktni center (izveden javni razpis, vzpostavljen novi sektor v DEUP-u,
   opravljeni razpisi za kadre);
 -  Priprava koncepta za standardizirano izmenjavo podatkov med organi javne uprave: pripravljen je
   koncept, ki omogoča standardizirano izmenjavo podatkov med organi slovenske javne uprave kot
   tudi izmenjavo podatkov z drugimi EU državami in institucijami. Končuje se prvi korak pri
   vzpostavitvi tega koncepta (nacionalnega interoperabilnostnega okvira) – izvedba poskusnega
   sistema do konca leta 2007. Na osnovi ugotovitev pri testiranju in uporabi poskusnega sistema
   bodo v nadaljevanju lahko izdelana orodja, ki bodo uradnikom omogočala učinkovito izvajanje
   139. člena ZUP (pridobivanje podatkov iz drugih uradnih evidenc), seveda v zakonskih okvirih in
   ob zagotovljenem varstvu osebnih podatkov. V pripravi tudi projekt za vseevropsko storitev in
   sicer prijava prebivališča ter možnost ustanavljanja podjetja iz tujine;
 -  V teku je mednarodni projekt One Stop Gov (OSG), ki omogoča prikaz uporabe življenjskih
   dogodkov na evropskem nivoju.

                                             Stran 83 / 86
 -  Skrb za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ciljne skupine (tiskalniki za slepe, nadgradnja
   državnega portala, portal za otroke do konca leta 2007);
 -  Izredni mednarodni uspehi: 2. mesto v Evropi po primerjalnih analizah Evropske komisije.

Promocija:

 -  Celovita promocija dela UIE preko zloženk, izdelane majice, obiski regij za promocijo dejavnosti
   za lokalno samoupravo, izdelana in razposlana zloženka za obvestilo o možnosti e-podaljšanja
   (povprečno 20 000/mesec). Nastopi na konferencah doma in v tujini
 -  Mednarodna Evropska konferenca javne uprave, marec 2007: promocija slovenske e-uprave
 -  Promocija storitev e-uprave ob dnevu informacijske družbe na portalu www.informacijskadruzba.si
   v mesecu maju 2007 ter na straneh spletnih časopisov in iskalnikov
 -  Vodenje sekcij in predstavljeni prispevki e-uprave na konferenci in zborniku DOK_SIS 2007
 -  Prva predstavitev e-uprave občanom v okviru e-vključenosti (oktober 2007)
 -  Predavanja na Dnevih slovenske informatike
 -  Otvoritveno predavanje na I-BLOK (odprta koda), kontaktna oddaja na radiu Maribor, kontaktne
   oddaje na radiu Ljubljana
 -  Predstavitev e-demokracije in sistema OAO na mednarodni konferenci Better Regulation (oktober
   2007)
 -  Predstavitve dosežkov e-uprave tujim delegacijam (ministrica za informacijsko družbo – Litva,
   bosanska delegacija, delegacija Kosova, črnogorska delegacija, nizozemska delegacija, itd…)

EU meritve in druge nagrade:

 -  Po meritvah EK (Evropska komisija) glede razvitosti e-storitev javne uprave je Slovenija v letu
   2007 napredovala s 7. na 2. mesto. Slovenija si tako z Malto deli drugo mesto na lestvici zrelosti
   storitev e-uprave in je uvrščena takoj za Avstrijo.
 -  V okviru 4. ministrske konference o e-upravi v Lizboni je Ministrstvo dobilo posebno priznanje za
   primer dobre prakse »ePractice.eu Good Practice Label«. Priznanje je prejelo za primer
   oblikovanja programa odprave administrativnih ovir (OAO) s pomočjo razvoja novega
   informacijskega sistema, ki podpira program OAO.
 -  V okviru 4. ministrske konference o e-upravi je kot primer najboljše prakse posebej pohvaljen tudi
   državni portal E-uprava z vidika personalizacije in ciljne usmerjenosti v storitve. Tu je Slovenija
   dosegla največ 93 %, pri čemer je EU27+ povprečje 75 %.
 -  V letnem poročilu Evropske komisije o digitalnem gospodarstvu i2010, objavljenem v aprilu 2007,
   je bila Slovenija na področju e-uprave pohvaljena. Javne storitve v Sloveniji, ki so na voljo
   državljanom in podjetjem preko e-uprave, izrazito presegajo evropsko povprečje. Prav tako je
   nadpovprečen delež državljanov in podjetij, ki te storitve uporabljajo. Nadvse uspešna je slovenska
   e-uprava pri storitvah, ki jih ponuja državljanom.
 -  Tudi svetovno priznanje projektu e-VEM s.p. kot finalistu nagrade ZN (junij 2007).

V decembru 2007 se je začelo testiranje tiskalnika za slepe. Rezultati so izredno pozitivni, omogočamo
tiskanje v Braillovi pisavi. Manjkajo še šumniki, čakamo na izvajalca in potem lahko uporabimo tiskalnik
v produkciji.
V decembru smo odprli tudi portal za otroke in mladino, ki se oglašuje na naslovu:
http://www.gov.si/za_otroke/

Izvedli smo podporo elektronskih voščilnic za novo leto.


Direktorat za plače v javnem sektorju

 -  DPJS je v začetku leta 2007 ponovno pozval ministrstva, pristojna za posredne proračunske
   uporabnike, da imenujejo svoje člane v pogajalske skupine, ki se bodo pogajale o aneksih/
   kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev, da se bo na podlagi predlogov pripravil sklep, s
   katerim bo Vlada RS imenovala člane pogajalskih skupin za pogajanja o aneksih/ kolektivnih
                                             Stran 84 / 86
   pogodbah dejavnosti oziroma poklicev. Konec julija 2007 so bili v vladni postopek posredovani
   predlogi resorjev za imenovanje vodij in članov pogajalskih skupin, ki so se v septembru začeli z
   reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pogajati o aneksih/kolektivnih pogodbah dejavnosti
   oziroma poklicev. Minister za javno upravo je predlagal, da so vodje pogajalskih skupin ministri,
   pristojni za posamezne resorje, v pogajalskih skupinah pa so tudi predstavniki Ministrstva za
   finance in Ministrstva za javno upravo (DPJS).

 -  Konec februarja so se začela usklajevanja sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem
   sektorju s sodniki, in sicer na podlagi odločbe ustavnega sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06 in U-I-
   228/06 z dne 7.12.2006, ki je odločalo o ustavnosti posameznih določb Zakona o sodniški službi,
   Zakona o državnem tožilstvu, Zakona o državnem pravobranilstvu, Zakona o sistemu plač v
   javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, o plačnem položaju sodnikov, državnih tožilcev
   in državnih pravobranilcev.

   Pri presoji pobud sodnikov je Ustavno sodišče izhajalo iz dejstva, da je ključnega pomena za
   presojo 125. člen Ustave o načelu neodvisnosti sodnikov, ki med drugim zagotavlja tudi njihovo
   materialno neodvisnost in odločilo, da načelu neodvisnosti sodnikov ustreza urejanje plačnega
   položaja sodnikov z zakonom.

   Usklajevanje sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju s sodniki je bilo
   zaključeno aprila 2007.


 -  Od januarja do decembra 2007 je direktorat telefonsko, po elektronski pošti in v dopisih odgovarjal
   na vprašanja v zvezi z vzpostavitvijo novega plačnega sistema, večinoma s področja plač
   direktorjev, tako glede določanja osnovne plače, redne, dodatne delovne uspešnosti in povečanega
   obsega dela ter dodatkov, pa tudi s področja plač županov, ki so se jim na podlagi ZSPJS plače
   začele izplačevati s 1.1.2007.

   Na podlagi določb novele ZSPJS, ki je bila sprejeta junija 2007, so s 1.1.2008 v nov plačni sistem
   prešli še ostali funkcionarji, zato je zadnje mesece leta 2007 potekalo intenzivno delo pri pripravi
   obračuna plač za ta segment zaposlenih v javnem sektorju. S tem je bil uresničen eden od štirih
   temeljnih ciljev novega plačnega sistema, to je enoten plačni sistem za funkcionarje in ostale javne
   uslužbence.


Sekretariat

 -  določitev odgovornih oseb za posamezne zbirke osebnih podatkov v NOE
 -  posodabljanje Registra zbirk osebnih podatkov na MJU in posredovanje podatkov informacijskemu
   pooblaščencu za vpis v Register zbirk osebnih podatkov
 -  priprava mnenja strokovne komisije v zvezi z razpisom MJU za najboljše magistrske naloge
 -  sodelovanje v komisijah za izvedbo (skupnih) javnih naročil
 -  vodenje in sodelovanje v projektni skupini za pripravo načrta integritete MJU
 -  sodelovanje pri izdelavi požarnega reda za kompleks objektov na Kotnikovi ulici 8 in 8a v
   Ljubljani
 -  priprava odgovorov glede podaljšanja pogodb o štipendiranju
 -  priprava odgovorov in pojasnil Državnemu pravobranilstvu
 -  priprava podatkov za pripravo proračuna (postavka 5563 - materialni stroški, postavka 5564 -
   investicije)
 -  vodenje obrambnega področja (razporeditev na delovno dolžnost, obrambni načrt, infrastruktura,
   projekt CIMIC ...)
 -  priprava spremembe cenika storitev Upravne akademije
 -  priprava raznih obvestil glede ravnanja zaposlenih MJU
 -  urejanje ter sporočanje posodobljenih podatkov glede uporabnikov sistema Ius info
 -  urejanje dokumentacije glede plačilnih kartic MJU
                                             Stran 85 / 86
-  priprava dopisov v zvezi s plačilom pavšalnega prispevka na podlagi podjemne pogodbe
-  odpoved pogodbe SPL (DEUP)
-  priprava pooblastil glede izvedbe javnih naročil, ki jih izvajajo drugi državni organi
-  sodelovanje pri izpopolnitvi aplikacije "Službene poti"
-  izvedba objave kadrovskih štipendij in štipendij za podiplomski študij
-  priprava dopisov glede zavrnitve računov
-  izvajanje kolektivnega nezgodnega zavarovanja
-  izvajanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja
-  urejanje področja opravljanja prakse študentov
-  vodenje evidence dokumentacije z oznako tajnosti
-  priprava mnenj na predloge predpisov
-  posodabljanje podatkov - MAGNA (Petrol)
-  organizacije internega tečaja EXCEL
-  prenos in odpis knjižničnega gradiva iz MJU na MNZ
-  mesečno pregledovanje in potrjevanje za upravljanje stroškov na Kotnikovi 8, Upravna akademija
-  mesečno pregledovanje in potrjevanje stroškov za službena vozila (4 pogodbe za servisiranje,
  pogodba za zavarovanje, pogodba za čiščenje, pogodba za porabo goriva, pogodba za poplačniško
  plačevanje cestnine, pogodba za zavarovanje)
-  obračun študentskega dela – cca 25 študentov mesečno
-  nabava zaščitnih sredstev za šoferja
-  25 pooblastil za nadomeščanje in podpisovanje
-  91 preverjanj verodostojnosti dokazil o izobrazbi
-  priprava Vladnih gradiv: 6 sistemizacij, 1 imenovanje direktorja, 4 kadrovski načrti
-  vodenje evidence prevozov za potrebe MJU
-  razrešitev in imenovanje GS
-  nadomeščanje voznikov iz kabineta ministrstva za čas dopustov oz. koriščenje viška ur ali
  bolniškega staleža
-  vzdrževanje voznega parka (čiščenje, servisiranje, registracija s tehničnimi pregledi, menjava
  pnevmatik, izvedba lažjih del pri vzdrževanju vozil)
-  prevoz oz. fizična odstranitev regalov iz l. kleti za potrebe arhiva na Jadransko v skladišče
-  usklajevanje osnovnih sredstev po nosilcih posameznih lokacij
-  usklajevanje osnovnih sredstev z Ministrstvom za finance
-  preštevilčenje osnovnih sredstev na lokaciji Tržaška 21 z novimi inventarnimi številkami
-  odpis kontejnerjev na mejnem prehodu Obrežje
-  priprava in posredovanje predlogov glede nadgradnje dela aplikacije MFERAC-podpora
  izobraževanju
-  določitev vsebin dela delovnih teles in vsebin usposabljanja ter izpopolnjevanja
-  v začetku leta 2007 je bilo ob sprejemu novega ZJN-2 izvedeno predavanje za vse zaposlene na
  ministrstvu
-  koordinacija vzpostavitve povezave aplikacije AVE / SPIS
-  testiranje elektronske evidence tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva
-  izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva
-  aplikacija računi – povezava javna naročila, finančna dokumentacija
-  sodelovanje z GSV pri projektu E-arhivi in E-podpis
-  sodelovanje pri projektu povezovanja aplikacij SPIS in MFERAC
-  vzpostavitev E-faksa
-  vzpostavitev tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva v e-obliki
-  prevzem stalne zbirke dokumentarnega gradiva – Župančičeva 3
-  uskladitev aplikacije za izvajanje naročil male vrednosti z ZJN-2, to je na postopke zbiranja
  ponudb do 40 000EUR za blago in storitve in do 80 000EUR za gradnje, januar 2007.
                                           Stran 86 / 86

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:159
posted:3/8/2012
language:Croatian
pages:86