Docstoc

Vivekananda

Document Sample
Vivekananda Powered By Docstoc
					               º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù
              The Known Philosopher
               The Unknown Poet
                      +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò
                  Eò‡{É±É SÉÆpùɪÉxÉ (xÉÉMÉ{ÉÚ®ú)
                     ªÉVɨÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò
                   º´É{xÉÉ EòÉä±½äþ÷ (xÉɇ„ÉEò)
                        ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷³ý
                    ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä)
                  ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖƤÉ<Ç)
                     ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖƤÉ<Ç)
                    „ɇ„ÉEòÉÆiÉ ®úhÉ´É®äú (`öÉhÉä)
+ÆEò Gò.103  xÉä]õÉIÉ®úÒ          ºÉÉ®úÆMÉ ¦ÉhÉMÉä ({ÉÖhÉä)
 º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù - The Known Philosopher..The Unknown Poet
            +ÉVÉ 4 VÉÖ±Éè.º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSÉÒ {ÉÖhªÉ‡iÉlÉÒ.
        iªÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒ±ÉÉ <Ç ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉä ‡´ÉxÉƒÉ +‡¦É´ÉÉnùxÉ.
               xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ ½þÉ +Énù®úÉÆVɱÉÒ{É®ú +ÆEò..
ÁÉ +ÆEòÉiÉ ´ÉÉSÉÉ
   º´ÉɨÉÒVÉÒ -
 BEòÉ |ÉEòÉ„ÉMÉÉä±ÉÉ´É®ú
 Eò‡{É±É SÉÆpùɪÉxÉ ÁÉÆSÉÉ
    |ÉEòÉ„ÉZÉÉäiÉ
   ‡´É´ÉäEò´ÉÉhÉÒ -
 º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSªÉÉ
Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ º´É{xÉÉ EòÉä±½äþ
ÁÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉnù

    xÉä]õÉIÉ®úÒ ½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ,ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ, |ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ - netaksharee@gmail.com
      xÉä]õÉIÉ®úÒ +ÆEòÉÆiÉÒ±É ºÉɇ½þiªÉÉ´É®ú ºÉƤÉƇvÉiÉ Eò´ÉÓSÉä EòÉì{ÉÒ®úÉ<Ç]õºÉ +ɽäþiÉ.iɺÉäSÉ <Ç ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉ xÉÉånùhÉÒEòÞiÉ ºÉƺlÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä
     +ÆEòÉiÉÒ±É ºÉɇ½þiªÉÉSÉä {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ‡„É´ÉÉªÉ {ÉÖxÉǨÉÖpùhÉ +lÉ´ÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉɆªÉÉÆ´É®ú IT ACT +ÆiÉÇMÉiÉ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.
                                           º´ÉɨÉÒVÉÒ
                                      ½þiÉÉä ´ÉÉ |ÉÉ{ºªÉ‡ºÉ º´ÉMÉÆÇ ‡VÉi´ÉÉ ´ÉÉ ¦ÉÉäIªÉºÉä ¨É½þÒ¨É *
                                         iɺ¨ÉÉnÖù‡kɹ`ö EòÉèxiÉäªÉ ªÉÖrÉªÉ EòÞiɇxÉ„SɪÉ& **
       ¸ÉÒ¨Énù ¦ÉMÉ´Énù MÉÒiÉäiÉÒ±É nÖùºÉ†ªÉÉ +vªÉɪÉÉiÉÒ±É 37 ´ªÉÉ „±ÉÉäEòÉiÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒEòÞ¹hÉÉÆxÉÒ ‡´É¹ÉhhÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +VÉÖÇxÉɱÉÉ +‡kɹ`ö +ºÉÉ +Énäù„É Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ.JÉ®äú iÉ®ú ½þÉ
+Énäù„É Eäò´É³ý +VÉÖÇxÉ xÉÉ´ÉÉSªÉÉ ´ªÉHòÒ±ÉÉ xɺÉÚxÉ +É{ɱªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEòÉEò®úÒiÉÉ +ɽäþ.º´ÉÉlÉÇ ´É ¨ÉÉä½þÉxÉä OÉɺɱÉ䱪ÉÉ +VÉÖÇxÉÉSÉä |ɇiÉË¤É¤É Eò¨ÉÒ VÉɺiÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ +É{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÉȨÉvªÉä
‡´Ét¨ÉÉxÉ +ɽäþ.ªÉɨÉÖ³äý ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ +iªÉÉSÉÉ®ú,+xÉÉSÉÉ®ú ´ÉÉføiÉÉä +ɽäþ ´É vɨÉÉÇSÉÒ M±ÉÉxÉÒ ½þÉäiÉä +ɽäþ.¨É½þɦÉÉ®úiÉ EòɳýÉiÉ VÉä´½þÉ ½þÒ ÎºlÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ iªÉÉ´Éä³ýÒ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉÆxÉÒ ¸ÉÒEòÞ¹hÉ ¯û{ÉÉiÉ
+´ÉiÉÉ®ú PÉä>ðxÉ {ÉÉÆb÷´ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉxÉä vɨÉÇM±ÉɇxÉ nÚù®ú Eò¯ûxÉ ºÉiªÉ vɨÉÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ.
       +ÉVÉ VªÉɱÉÉ +É{ÉhÉ Eò‡±ÉªÉÖMÉ ¨½þhÉiÉÉä iªÉÉ ªÉÖMÉÉiÉ näùJÉÒ±É ÎºlÉiÉÒ ¡òÉ®ú„ÉÒ ´ÉäMɳýÒ xÉɽþÒ.¨ÉvªÉªÉÖMÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉ´É®ú +ÉGò¨ÉhÉÉÆ´É®ú +ÉGò¨ÉhÉä
ZÉɱÉÒiÉ.¨ÉÉäMɱÉ,£åòSÉ,<ÆOÉVÉ ÁÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉkÉÉ ½þºiÉMÉiÉ Eäò±ÉÒ ´É iªÉɨÉÖ³äý ºÉxÉÉiÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vɨÉÉDZÉÉ M±ÉÉxÉÒ ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉÒ.<ÆOÉVÉÉÆxÉÒ iÉ®ú +É{ɱªÉÉ
ºÉƺEòÞiÉÒSªÉÉ ¨ÉÖ³ýÉ´É®ú ¨½þhÉVÉäSÉ +É{ɱªÉÉ ‡„ÉIÉhÉ {ÉvnùiÉÒ´É®ú ½þ±±ÉÉ Eäò±ÉÉ.{ɇ®úhÉÉ¨É +ºÉÉ ZÉɱÉÉ EòÒ +ɨ½þÒ ‡´É‡´ÉvÉ ‡´ÉtÉ {ÉÉ®ÆúMÉiÉ iÉ®ú ZÉɱÉÉä {ÉhÉ +ɨÉSÉÉ º´Éɇ¦É¨ÉÉxÉ,{É®úº{É®ú
ºxÉä½þ ´É näù„Éɇ¦É¨ÉÉxÉ +ɨ½þÒ MɨÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉ±ÉÉä.VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒEòÞ¹hÉÉxÉä +VÉÖÇxÉÉiɱÉÉ IÉÉjÉvɨÉÇ VÉÉMÉÞiÉ Eäò±ÉÉ ´É iªÉɪÉÉäMÉä vɨÉǺlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä +ÉvÉÖ‡xÉEò
¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ®úɹ]ÅõvɨÉÇ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ¨É º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆxÉÒ Eäò±Éä.
       º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSÉÉ VÉx¨É 12 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1863 ¨ÉvªÉä ¨ÉEò®ú ºÉÆGòÉÆiÉÒSªÉÉ „ÉÖ¦É ¨ÉÖ½ÚþiÉÉÇ´É®ú Eò±ÉEòkªÉÉiÉÒ±É ‡ºÉ¨ÉÖ‡±ÉªÉÉ ¨ÉÉä½þ±±ªÉÉiÉ nùkÉ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉiÉ ZÉɱÉÉ.ºÉÆGò¨ÉhÉ EòɳýÒ
VÉx¨É±É䱪ÉÉ ÁÉ ¤ÉɱÉEòÉxÉä VÉhÉÚ {ÉÖfäø ½þÉähÉɆªÉÉ ®úɹ]Åõ ºÉÆGò¨ÉhÉÉSÉä ºÉÖiÉÉä´ÉÉSÉSÉ Eäò±Éä.¤ÉɱÉ{ÉhÉÒ º´ÉɨÉÒVÉÓSÉä xÉÉ´É ½þÉäiÉä xÉ®åúpù ‡´É…ÉxÉÉlÉ nùkÉ.¤ÉɱÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉiªÉ ¤ÉÉä±ÉhÉä ´É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä
                                              ä
´ÉÉMÉhÉä ½þÉ º´ÉɨÉÒVÉÓSÉÉ ºlÉɪÉÒ¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ.iªÉÉÆSÉä ´Éb÷Ò±É ¨ÉÉä`äö ´ÉEòÒ±É ½þÉiÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ VÉÉiÉÒ VɨÉÉiÉÓSÉä ±ÉÉäEò ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉÉEò®úÒiÉÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉ.iªÉÉEòɳýÉSªÉÉ
‡®úiÉÒ|ɨÉÉhÉä ¤Éè`öEòÒiÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ VÉÉiÉÓSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆEò®úÒiÉÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý ½ÖþCEäò `äö´É±Éä±Éä +ºÉɪÉSÉä.¤ÉÉ±É xÉ®åúpù±ÉÉ ÁÉ MÉÉä¹]õÓSÉä ¨ÉÉä`äö EÖòiÉÚ½þ±É ´ÉÉ]õɪÉSÉä.EÖòiÉÚ½þ±ÉÉ{ÉÉä]õÒ iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ ºÉ´ÉÇ
½ÖþCCªÉÉÆxÉÉ +ÉäfÚøxÉ {Éɇ½þ±Éä ´É „Éä´É]õÒ +É{ɱªÉÉ ´É‡b÷±ÉÉÆxÉÉ ¨½þhÉɱÉä,VÉ®ú ºÉ´ÉÇ ½ÖþCCªÉÉƨÉvªÉä BEòSÉ iÉƤÉÉJÉÚ +ɽäþ iÉ®ú Eäò´É³ý VÉÉiÉÒ¦ÉänùɨÉÖ³äý |ÉiªÉäEòɱÉÉ ´ÉäMɳýÉ ½ÖþCEòÉ EòÉ ? ÁÉ
º´ÉɦÉɇ´ÉEò |É„xÉÉiÉÚxÉ º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÒ VÉÉiÉÒ |ÉlÉ䇴ɯûvnù ªÉÖvnùÉSÉÉ „ÉÆJÉxÉÉnù Eäò±ÉÉ.{ÉÖfäø iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆxªÉºlÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ +xÉäEònùÉ EòvÉÒ ¦ÉɹÉhÉÉiÉÚxÉ iÉ®ú EòvÉÒ EòÞiÉÒiÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ ÁÉ
VÉÉiÉÒ´ªÉ´ÉºlÉä´É®ú +ÉPÉÉiÉ Eäò±Éä.º´ÉɨÉÒVÉÒ ¨½þhÉiÉ,¦ÉÉ®úiÉɱÉÉ VÉ®ú VÉMÉnÂùMÉÖ¯û {ÉnùɱÉÉ {ÉÉä½þSÉɪÉSÉä +ºÉä±É iÉ®ú +É{ɱªÉɱÉÉ |ÉlÉ¨É VÉÉiÉÒ´ªÉ´ÉºlÉä±ÉÉ nÚù®ú Eäò±Éä {Éɇ½þVÉä.º´ÉɨÉÒVÉÓSªÉÉ ÁÉSÉ
‡´ÉSÉÉ®úÉÆSÉä ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú EòÞiÉÒiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú Eò®úhÉä EòɳýÉSÉÒ ‡xÉiÉÉÆiÉ MÉ®úVÉ +ɽäþ.
       ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +vªÉÉi¨ÉÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ®åúpù±ÉÉ <Ç…É®ú|ÉÉ{iÉÒSÉÒ +Éäfø ±ÉÉMɱÉÒ iÉÒ iÉɯûhªÉÉiÉ.xÉ®åúpù iªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É +xÉäEò ºÉÆiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ iªÉÉÆxÉÉ lÉä]õ
|É„xÉ ‡´ÉSÉÉ®úÒiÉ +ºÉä EòÒ,iÉÖ¨½þÒ näù´ÉɱÉÉ {Éɇ½þ±Éä +ɽäþ EòÉ?BEòÉ ±É½þÉxÉMªÉÉxÉä ‡xɦÉÔb÷{ÉhÉäý ‡´ÉSÉÉ®ú±É䱪ÉÉ +„ÉÉ |É„xÉɨÉÖ³äý +xÉäEò ºÉÉvÉÚ ºÉÆiÉÉÆSÉÒ ZÉɱÉä±ÉÒ Eäò‡´É±É´ÉÉhÉÒ ÎºlÉiÉÒ ,iªÉÉÆSÉÒ
JÉ®úÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉ®åúpùSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉä.+„ÉÉ |ÉEòÉ®äú +xÉäEò ‡`öEòÉhÉÒ +ªÉ„ɺ´ÉÒ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú½þÒ xÉ®åúpùSÉÒ <Ç…É®ú nù„ÉÇxÉÉSÉÒ +Éäfø EòɽþÒ Eò¨ÉÒ ZÉɱÉÒ xÉ´½þiÉÒ.BEäò ‡nù´É„ÉÒ iªÉÉSÉÒ
¦Éä]õ nù‡IÉhÉä…É®ú EòɱÉÒ ¨ÉƇnù®úÉSÉä {ÉÖVÉÉ®úÒ ´É VªÉÉÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ vɨÉÉÈSÉÒ ´É ºÉÆ|ÉnùɪÉÉÆSÉÒ ºÉÉvÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò¯ûxÉ <Ç…É®ú BEò +ɽäþ ½äþ ºÉiªÉ |ÉEòɇ„ÉiÉ Eäò±Éä +„ÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ ®úɨÉEòÞ¹hÉ
{É®ú¨É½ÆþºÉ ÁÉÆSªÉÉ„ÉÒ ZÉɱÉÒ.xÉ®åúpùxÉä iÉÉäSÉ |É„xÉ {É®ú¨É½ÆþºÉÉÆxÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú±ÉÉ ´É iªÉÉÆxÉÒ ½þºÉÚxÉ =kÉ®ú ‡nù±Éä,"½þÉäªÉ ¨ÉÒ <Ç…É®úɱÉÉ {Éɇ½þ±Éä +ɽäþ.+MÉnùÒ iÉÖ±ÉÉ {ÉɽþiÉÉäªÉ iɺÉÉ ËEò¤É½ÖþxÉÉ iªÉɽÚþxɽþÒ
+‡vÉEò VɴɳÚýxÉ'.xÉ®åúpù±ÉÉ ºÉnÂùMÉÖ¯û ‡¨É³ýɱÉä,MÉÆMÉÉ ºÉÉMÉ®úÉºÉ ‡¨É³ýɱÉÒ.®úɨÉEòÞ¹hÉÉÆSªÉÉ ºÉɇzÉvªÉÉiÉ xÉ®åúpùɨÉvªÉä +xÉäEò ¤Énù±É ZÉɱÉä.{É®úҺɺ{É„ÉÉÇxÉä {ÉÉä±ÉÉnùÉSÉä ºÉÉäxÉä ½þÉä>ð
                                  ä
±ÉÉMɱÉä.ºÉÉvÉxÉä¨ÉÖ³äý xÉ®åúpù±ÉÉ vªÉÉxÉ ´É ºÉ¨ÉÉvÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉ>ð ±ÉÉMɱÉÒ.xÉ®åúpù ½þ³Öý½þ³Úý ‡xÉVÉÉxÉÆnùÉiÉ ®ú¨ÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ.+„ÉÉ ´Éä³äýºÉ MÉÖ¯ÆûSÉÒ +ÉYÉÉ ZÉɱÉÒ,"º´ÉiÉ&ºÉÉ`öÒ xÉɽþÒ <iÉ®úÉƺÉÉ`öÒ
VÉMÉ.={Énäù„É ZÉɱÉÉ VÉÒ´É ºÉä´ÉÉ ½þÒSÉ ‡„É´É ºÉä´ÉÉ'.
       xÉ®åúpùxÉä +É{ɱªÉÉ PÉ®úÒSÉ ‡„ÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ.xÉÆiÉ®ú 1884 ¨ÉvªÉä iÉä ¤ÉÒ.B.SÉÒ {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉä.{ÉÉ„SÉÉkªÉ iÉi´ÉYÉÉxÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ iªÉÉÆxÉÒ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉƺEòÞiÉ,¤ÉÆMÉɱÉÒ
OÉÆlÉÉSÉɽþÒ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ.iªÉÉÆxÉÉ "¸ÉÖ‡iÉvÉÉ®úÉ' ¨½þhÉVÉäSÉ ‡´É±ÉIÉhÉ º¨É®úhÉ„ÉHòÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ ¨½þ]õ±Éä VÉÉiÉ +ºÉä.
       {É®ú¨É½ÆþºÉÉÆSªÉÉ ¨É½þɺɨÉÉvÉÒ xÉÆiÉ®ú º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆxÉÒ (+É{ÉhÉ +ÉiÉÉ ªÉÖ´ÉÉ xÉ®åúpù±ÉÉ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù ¨½þhÉÚªÉÉiÉ) nù‡®úpùxÉÉ®úɪÉhÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ ½äþSÉ µÉiÉ PÉäiɱÉä.+É{ɱªÉÉ näù„ÉÉSÉÒ
JÉ®úÒ ÎºlÉiÉÒ EòÉªÉ +ɽäþ ½äþ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉÉEò®úÒiÉÉ º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÒ {ɇ®úµÉÉVÉEò ¤ÉxÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiɧɨÉhÉ ºÉÖ¯û Eäò±Éä.EòÉ΄¨É®ú iÉä EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ {ÉɪÉÒ ´É MÉÉb÷ÒxÉä |É´ÉÉºÉ Eäò±ÉÉ ´É ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉÉiÉäSÉä
´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ¯û{ÉÉiÉ nù„ÉÇxÉ PÉäiɱÉä.iªÉÉÆSÉÉ ½þÉ |É´ÉÉºÉ ‡EòiÉÒ JÉb÷iÉ®ú {ÉhÉ ‡´ÉSÉÉ®úºÉ¨ÉÞvnù ¤ÉxÉ´ÉhÉÉ®úÉ ½ÉäiÉÉ ½äþ iªÉÉÆxÉÒ BEäò ‡`öEòÉhÉÒ xɨÉÚnù Eäò±Éä±Éä +ɽäþ,iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ..Many times I
have been in the jaws of death, starving, footsore, and weary; for days and days I had no food, and often could walk no further; I would
sink down under a tree, and life would seem to be ebbing away. I could not speak, I could scarcely think, but at last the mind reverted to
the idea: "I have no fear, nor death; never was I born, never did I die; I never hunger or thirst. I am It! I am It! The whole of nature
cannot crush me; it is my servant. Assert thy strength, thou Lord of lords and God of gods! Regain thy lost empire! Arise and walk and
stop not!" And I would rise up, reinvigorated; and here I am today, living! Thus, whenever darkness comes, assert the reality and
everything adverse must vanish. For after all, it is but a dream. Mountain-high though the difficulties appear, terrible and gloomy
though all things seem, they are but Maya. Fear not, and it is banished. Crush it, and it vanishes. Stamp upon it, and it dies.
       +YÉÉxÉ,nùɇ®úpù¬ ´É +iªÉÉSÉÉ®úÉSÉä ®úÉVªÉ ¤ÉPÉÚxÉ º´ÉɨÉÒVÉÒ ´ªÉ‡lÉiÉ ZÉɱÉä ´É EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÉiÉÒ±É ‡„ɱÉä´É®ú vªÉÉxɺlÉ ¤ÉºÉ±Éä.vªÉÉxÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉäEò‡„ÉIÉhÉ Eò®ú
+ºÉÉ +Énäù„É ‡¨É³ýɱÉÉ.¦ÉÉ´ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ +ÉJÉhÉÒ Eò®úiÉ º´ÉɨÉÒVÉÒ {ÉÖfäø ‡xÉPÉɱÉä iÉÉäSÉ iªÉÉÆxÉÉ ‡„ÉEòÉMÉÉä ªÉälÉä ½þÉähÉɆªÉÉ ºÉ´ÉÇvɨÉÇ {ɇ®ú¹ÉnäùºÉ ‡xɨÉÆjÉhÉ ‡¨É³ýɱÉä.¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒ®úɨÉEòÞ¹hÉ ´É
¨ÉÉiÉÉ „ÉÉ®únùÉnäù´ÉÒ ÁÉÆSªÉÉ +ɇ„É´ÉÉÇnùÉxÉä º´ÉɨÉÒVÉÒ ‡„ÉEòÉMÉÉä±ÉÉ {ÉÉä½þSɱÉä.+xÉäEò +b÷lɳäý ´É +b÷SÉhÉÒÆxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ ºÉ¦ÉäiÉ |É´Éä„É ‡¨É³ýɱÉÉ.¦ÉÉ®úiÉɺÉÉ®úJªÉÉ ºÉɨÉlªÉǽþÒxÉ ´É nù‡®úpùÒ
näù„ÉÉiÉÒ±É ºÉÆxªÉɺÉÒ +ɨ½þɱÉÉ EòÉªÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú ? ¤É½ÖþvÉÉ ½þÒSÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ¦ÉäSªÉÉ +ɪÉÉäVÉEòÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ {ÉhÉ +É{ɱªÉÉ +EòÞ‡jÉ¨É ºxÉä½þÉxÉä,+VɺjÉ YÉÉxÉÉxÉä ´É +ÉäVɺ´ÉÒ ´ÉÉhÉÒxÉä
º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÒ ºÉ¦Éä±ÉÉ ¨ÉÆjɨÉÖMvÉ Eò¯ûxÉ ]õÉEò±Éä. iªÉÉ {ɇ®ú¹ÉnäùiÉ iªÉÉÆxÉÒ "+¨É䇮úEäòiÉÒ±É ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉÆvÉÖ +ɇhÉ ¦É‡MÉxÉÓxÉÉä' +„ÉÒ ¦ÉɹÉhÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ +ɇhÉ ºÉ¦ÉÉMÉÞ½þÉiÉ ]õɲªÉÉÆSÉÉ
|ÉSÉÆb÷ Eòb÷Eòb÷É]õ ZÉɱÉÉ.ºÉ´ÉÉÇiÉ |ÉÉSÉÒxÉ +ºÉhÉɆªÉÉ ´Éä‡nùEò {É®Æú{É®äúSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä,‡VÉxÉä VÉMÉɱÉÉ ºÉ‡½þ¹hÉÖiÉÉ ´É ´É臅ÉEòiÉäSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ ‡„ÉEò´ÉhÉ ‡nù±ÉÒ +ɽäþ,¨ÉÒ VÉMÉÉiÉÒ±É
xɴɇxĘ́ÉiÉ ®úɹ]ÅõÉÆSÉä º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉÉä ªÉÉ „ɤnùÉÆiÉ iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖfäø SÉɱÉÚ Eäò±Éä.+É{ɱªÉÉ ºÉÖÆnù®ú ´ÉHòÞi´ÉÉxÉä iªÉÉÆxÉÒ ‡´É…ÉvɨÉÇ {ɇ®ú¹ÉnäùSÉä |ÉÉhÉSÉ ‡´É¹Énù Eäò±Éä.+É{ɱªÉÉ
‡´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÒ +¨É䇮úEòxÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉÆSÉä ±ÉIÉ ´ÉävÉÚxÉ PÉäiɱÉä.iªÉÉÆxÉÒ º´ÉɨÉÒVÉÓSÉä ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÚxÉ +ɱÉä±ÉÉ BEò ´ÉÉnù³ýÒ ´ªÉ‡Hò¨Éi´ÉÉSÉÉ ºÉxªÉɺÉÒ +ºÉä Eäò±Éä.{ÉÖfäø ´ÉänùÉÆiÉ +ɇhÉ
ªÉÉäMÉ ÁÉ ‡´É¹ÉªÉÉ´É®ú º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÒ +¨É䇮úEòÉ,<ÆM±ÉÆb÷ ´É <iÉ®ú ªÉÖ®úÉä{ÉÒªÉ näù„ÉÉÆiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉä ‡nù±ÉÒiÉ.
       +¨É䇮úEòÉ ´É ªÉÖ®úÉä{É ¨ÉvªÉä ºÉxÉÉiÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ vɨÉÉÇSÉÒ ‡´ÉVÉªÉ {ÉiÉÉEòÉ ¡òb÷EòÉ´ÉÚxÉ º´ÉɨÉÒVÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {É®úiɱÉä.{É®úiɱªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +xÉäEò ‡`öEòÉhÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉä
‡nù±ÉÒiÉ.iªÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉƨÉvªÉä º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÒ ®úɹ]Åõ´ÉÉnù,¨ÉxÉÖ¹ªÉ‡xɨÉÉÇhÉ ´É ‡xɹEòÉ¨É Eò¨ÉÉÇ´É®ú ¨É½þi´ÉÉSÉä ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉ Eäò±Éä.º´ÉɨÉÒVÉÓSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉɨÉÖ³äý ®úɹ]Åõ´ÉÉnùÉSÉÒ ´É ®úɹ]Åõ‡¦É¨ÉÉxÉÉSÉÒ
¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉxɨÉÉxɺÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ ZÉɱÉÒ.iªÉɨÉÖ³äý º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉɨÉɱÉÉ „ÉHòÒ ‡¨É³ýɱÉÒ.+¨É䇮úEòÉ ´É ªÉÖ®úÉä{É ºÉÉ®úJªÉÉ näù„ÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ Eò³ýɱÉÒ.¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iɯûhÉÉÆxÉÉ Eäò±É䱪ÉÉ
+É´ÉɽþxÉɨÉÖ³äý ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É iɯûhÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉä.iªÉɨÉÖ³äý M±ÉÉxÉÒOɺiÉ +ÆvÉEòÉ®ú nÚù®ú ½þÉä>ðxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ xÉ´ÉSÉèiÉxªÉÉSÉÉ ºÉÚªÉÉænùªÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉÉ.
       º´ÉɨÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä ½þÉäiÉä EòÒ,¨É±ÉÉ 100 ‡xɹEòÉ¨É iɯûhÉ tÉ,¨ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉɱÉÉ VÉMÉnùMÉÖ¯û ¤ÉxÉ´ÉÚxÉ nùÉJÉ´ÉiÉÉä.iªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÒ ®úɨÉEòÞ¹hÉ ‡¨É„ÉxÉ ´É +É¸É¨É ÁÉ
¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ‡xɨÉÉÇhÉÉSÉä ¨É½þÉxÉ EòɪÉÇ ºÉÖ¯û Eäò±Éä.½äþ EòɪÉÇ ºÉÖ¯û +ºÉiÉÉÆxÉÉSÉ Eò±ÉEòkªÉÉVɴɳýÒ±É ¤Éä±ÉÚ®ú ¨É`öÉiÉ 4 VÉÖ±Éè 1902 ®úÉäVÉÒ ®úÉjÉÒ 9 ´ÉÉVÉÚxÉ 10 ‡¨ÉxÉÒ]õÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉä
¦ÉÉè‡iÉEò „É®úÒ®ú iªÉÉMɱÉä,iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ PÉäiɱÉÒ ´É iÉä ‡xÉVÉÉxÉÆnùÉiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ ZÉɱÉä +ɇhÉ 40 ´É¹ÉÉÈ{ɪÉÈiÉ +É{ÉhÉ VÉMÉÚ ½þÒ º´ÉiÉ&SÉÒ ¦É‡´É¹ªÉ´ÉÉhÉÒ iªÉÉÆxÉÒ JÉ®úÒ Eäò±ÉÒ.EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ªÉälÉä
ºÉ¨ÉÖpùÉiÉ EòɽþÒ +ÆiÉ®úÉ´É®ú ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù º¨ÉÉ®úEò =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ.
       +ÉVÉ º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù VÉ®úÒ ºlÉֱɯû{ÉÉiÉ +É{ɱªÉÉiÉ xÉɽþÒiÉ iÉ®úÒ iÉä ºÉÖI¨É ¯û{ÉÉiÉ +É{ɱªÉɱÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇxÉ Eò®úɪɱÉÉ ºÉiÉiÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ.iªÉÉÆSÉä
OÉÆlÉ,‡´ÉSÉÉ®ú,{ÉÖºiÉEäò,Eò‡´ÉiÉÉ,quotes +É{ɱªÉɱÉÉ Eò¨ÉÇ{ÉlÉÉ´É®ú +OÉäºÉ®ú Eò®úɪɱÉÉ =iºÉÖEò +ɽäþiÉ.MÉ®úVÉ +ɽäþ iÉÒ +É{ÉhÉ iªÉÉÆxÉÉ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ.
       ¨½þhÉÚxÉSÉ,VÉMɦɮúÉiÉ ‡´ÉJÉÖ®ú±É䱪ÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÉ VÉÉäb÷hÉɆªÉÉ xÉä]õÉIÉ®úÒxÉä º´ÉɨÉÒVÉÓxÉÉ ´Éɇ½þ±Éä±ÉÉ ½þÉ +ÆEò ÁÉSÉ =nùÉkÉ =qäù„ÉÉxÉä |ÉEòɇ„ÉiÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ.+„ÉÉ
±ÉÉäEòɇ¦É¨ÉÖJÉ xÉä]õÉIÉ®úÒSªÉÉ +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò{ÉnùÉSÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÉxÉ ¨É±ÉÉ ‡nù±ªÉɤÉqù±É ¨ÉÒ º´É{xÉÉSÉä ¨ÉxÉ&{ÉÚ´ÉÇEò +ɦÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÉä ´É <Ç ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉɱÉÉ {ÉÖføÒ±É ´ÉÉ]õSÉɱÉÒºÉÉ`öÒ ½þÉÌnùEò
„ÉÖ¦ÉäSUÉ näùiÉÉä.º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù ½äþ BEò |ÉJªÉÉiÉ ‡´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉ ¨½þhÉÚxÉ |ɇºÉvnù {ÉɴɱÉä {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÒ +xÉäEò ¨Éxɺ´ÉÒ ´É |ɤÉÉävÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÖÆnù®ú Eò‡´ÉiÉÉ näùJÉÒ±É ‡±É½þ±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ ½äþ +MÉnùÒ
Eò¨ÉÒ VÉhÉÉÆxÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒ +ɽäþ.ÁÉ +ÆEòÉiÉÒ±É Eò‡´ÉiÉÉƺÉÉä¤ÉiÉSÉ +ɨ½þÒ iªÉÉÆSÉä EòɽþÒ ºÉÖÆnù®ú quotes näùJÉÒ±É ºÉ¨Éɇ´É¹]õ Eäò±Éä±Éä +ɽäþiÉ VÉä iÉÖ¨½þɱÉÉ ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò®úÒiªÉÉ |É䇮úiÉ Eò®úiÉÒ±É.
       nùÉäºiÉÉÆxÉÉä,º´ÉɨÉÒVÉÓSÉä ºÉɇ½þiªÉ ´É ‡´ÉSÉÉ®ú ¨½þhÉVÉä xÉ´ÉSÉèiÉxªÉÉSÉÉ +‡´É®úiÉ |É´Éɽþ +ɽþä.iªÉÉ |É´ÉɽþÉiÉ ºxÉÉxÉ Eò¯ûxÉ +É{ÉhɽþÒ Eò¨ÉÇ{ÉlÉÉ´É®ú SÉɱÉiÉ ®úɽÚþªÉÉiÉ.º´ÉɨÉÒVÉÓSªÉÉ
¦ÉÉ®úiÉ näù„ÉɱÉÉ +ÉVɽþÒ "iªÉÉ' 100 ‡xɹEòÉ¨É iɯûhÉÉÆSÉÒ MÉ®úVÉ +ɽäþ.iªÉɨÉÖ³äý º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSªÉÉ {ÉÖhªÉ‡iÉlÉÒ‡xɇ¨ÉkÉÉxÉä +É{ÉhÉ º´ÉiÉ&±ÉÉSÉ ¦ÉÉ®úiÉ näù„ÉɱÉÉ +{ÉÇhÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉÉ
¸ÉvnùÉÆVɱÉÒ näù>ðªÉÉiÉ.iªÉÉÆSªÉÉ iÉäVɺ´ÉÒ Sɇ®újÉÉiɱÉä VÉä VÉä MÉÖhÉ +É{ɱªÉɱÉÉ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É iÉä iÉä Eò¯ûªÉÉiÉ ´É ¦ÉÉ®úiÉ ¨ÉÉiÉäSÉÒ +SÉÇxÉÉ Eò¯ûªÉÉiÉ.
                                        +Éä¨É xɨÉ& ¸ÉÒ ªÉiÉÒ®úÉVÉÉªÉ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnù ºÉÖ®úªÉä
                                        ºÉnù‡SÉkÉ ºÉÖJÉ º´É¯û{ÉÉªÉ º´ÉɨÉÒhÉä iÉÉ{ɽþɇ®úhÉä

                                                                               ¸ÉÒ.Eò‡{É±É SÉÆpùɪÉxÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
                                                                                    (+‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò)

               BOOKS BY SWAMI VIVEKANANDA                                       Swami Vivekananda Rock Memorial,Kanyakumari

Karma Yoga,Raja Yoga,Vedanta Philosophy:An address before the graduate
philosophical society,Lectures from Colombo to Almora,Vedanta philosophy:
lectures on Jnana Yoga,Addresses on Bhakti Yoga,Bhakti Yoga,Complete works
Vol 5,The East and the West,Inspired Talks, Raja Yoga,Yoga,Narada Bhakti Sutras
- translated by Swami Vivekananda, Jnana Yoga, Lectures from Colombo to
Almora,Para Bhakti or Supreme Devotion,Practical Vedanta,Speeches and writings
of Swami Vivekananda-Acomprehensive collection,Vivekavani,My Master


                                                    -- +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEòÉSÉÒ +Éä³ýJÉ --

                                                                 ¸ÉÒ.Eò‡{É±É SÉÆpùɪÉxÉ
                                                      Economist by Profession

                                                      Visiting Professor in Nagpur & Pune Colleges

                                                      Sr. Research Fellow
                                                      Center for Development Research,Nagpur

                                                      Founder President - Young Initiatives,Nagpur
                                                      (Working in urban water management )

                                                      Runs a support group for pancreatitis Patients

                                                      Studying Vedic Astrology for last 5 years

  In a day when you don't come across any problems..you can be sure that
           you are traveling in the wrong path.
‡´É´ÉäEò´ÉÉhÉÒ - º´ÉɨÉÒ ‡´É´ÉäEòÉxÉÆnùÉÆSªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉnù

         ....‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ....
         +ºÉä±É VÉ®ú ºÉÚªÉÇ føMÉÉƨÉÉMÉä
         +xÉ ‡IÉiÉÒVÉ +ÆvÉÉ®ú±Éä±Éä
         vÉÒ®ú vÉ®ú ®äú
         ´ÉÒ®ú ¿nùªÉÉ,‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ
               xɺÉä ‡½þ´ÉɳýÉ,ªÉä<Ç =x½þɳýÉ
               ½þ®äúEò ±ÉÉ] {ÉÉäEò³ý ¡òºÉ´ÉÒ
               JÉä³ý Eò®úÒ >ðxÉ ºÉɴɱÉÒ
               ®ú½þÉ +‡´ÉSɱÉ,¤ÉxÉ vÉÒ]õ ®äú
               ´ÉÒ®ú ¿nùªÉÉ,‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ
         VÉÒ´ÉxÉ EòiÉÇ´ªÉ ´ÉänùxÉÉnùɪÉÒ
         IɇhÉEò ºÉÖJÉ ‡xÉ vªÉäªÉ +ÆvÉÖEòºÉä
         SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ ºÉ´ÉDŽɇHò‡xÉ„ÉÒ ®äú
         ´ÉÒ®ú ¿nùªÉÉ,‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ
               xÉÉ Eò¨ÉÇ ´ªÉlÉÇ xÉÉ ZÉÖÆVÉ
               VÉ®úÒ xɺÉä +É„ÉÉ xÉÉ „ÉHòÒ
               ½þÉä„ÉÒ±É iÉÚ VÉMÉÉSÉÉ iÉÉ®úhɽþÉ®ú
               ºÉiEò¨ÉÇ ´ªÉlÉÇ xÉÉ VÉÉ<Ç ®äú
               ´ÉÒ®ú ¿nùªÉÉ, ‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ
         VÉ®úÒ xÉÉ ½þÉä<Ç VÉÒ´ÉxÉÒ ¦É±Éä iÉÖZÉä
         |ÉMÉiÉÒSÉÒ ‡¡ò®úiÉÉiÉúSÉ SÉGäò
         ½þÉäiÉÉä =„ÉÒ®ú,{ÉhÉ ËEò¨ÉiÉ VÉMÉÉºÉ Eò³ýiÉä
         xÉÉ BäEò EÖòhÉÉSÉä,ºÉÉ´ÉEòÉ„ÉÒxÉä {ÉÖfäø SÉÉ±É ®äú
         ´ÉÒ®ú ¿nùªÉÉ,‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ
         nÚù®únùÞ¹]õÒ +ºÉiÉä VɪÉÉÆxÉÉ
         ®úÉVÉä iÉä „ÉHòÒSÉä ¤ÉxÉiÉÉiÉ
               +ɇ„É¹É ‡¨É³ýiÉÉä iɪÉÉÆxÉÉ
               ¨É½þÉxÉ iÉä +ºÉiÉÒ,iɪÉÉÆSÉä ¨ÉÆMÉ±É ½þÉäiÉä
         iɪÉÉÆSÉä ¨ÉÆMÉ±É ½þÉäiÉä..´ÉÒ®ú ¿nùªÉÉ,‡´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É +ɽäþ
     Strength is Life,Weakness is death.
                  ....ºÉÖº´É{xÉ....
                  ¤É®Æú ´ÉÉ<Ç]õ EòɽþÒ½þÒ PÉb÷Éä
      SÉä½þ†ªÉÉ´É®ú +ÉxÉÆnù {É®úiɱÉÉ ËEò´ÉÉ nÖù&JÉÉSÉÉ ºÉÉMÉ®ú VÉ®úÒ =¡òɳý±ÉÉ
                 iÉ®úÒ ±ÉIÉÉiÉ PªÉÉ nùÉäºiÉÉÆxÉÉä,
                 iÉä +ºÉiÉÆ ¡òHò BEò º´É{xÉ
             ‡xɪÉiÉÒSªÉÉ ®ÆúMɨÉÆSÉÉ´É®úSÉÉ BEò JÉä³ý..
                    BEò +ºÉÉ JÉä³ý
         EòÒ VªÉÉSªÉÉiÉ +É{ÉhÉÉ |ÉiªÉäEòÉºÉ BEò ¦ÉÚ‡¨ÉEòÉ +ºÉiÉä
          |ÉiªÉäEòɱÉÉ ÁÉ JÉä³ýÉiÉ ½þºÉÉ´Éä ËEò´ÉÉ ®úb÷É´Éä ±ÉÉMÉiÉä
              |ÉiªÉäEòÉºÉ +É{ÉÉ{ɱÉÒ ´Éä¹É¦ÉÚ¹ÉÉ +ºÉiÉä
      |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ ´ÉÉ]õ¬É±ÉÉ +ɱÉ]ÚõxÉ {ÉɱÉ]ÚõxÉ >ðxÉ +ɇhÉ {ÉÉ>ðºÉ ªÉäiÉÉä
          ½äþ ºÉÉ®Æú BEò º´É{xÉ +ºÉiÉÆ..BEò ºÉÖJÉnù º´É{xÉ
         ‡VÉiÉEÆò nÚù®ú ‡iÉiÉEÆòSÉ Vɴɳý +xÉ vÉÖCªÉÉiÉ ½þ®ú´É±Éä±ÉÆ
      ÁÉSªÉÉ BEò¨ÉäEòÉÆiÉ ‡´É®úPɳý±É䱪ÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ <iÉCªÉÉ MÉb÷nù +ºÉiÉÉiÉ
              EòÒ , Eò`öÒhÉiÉäiÉú½þÒ ¨ÉÞnÚiÉÉù ¦ÉɺÉiÉä
                 {ÉhÉ, ½þÒ EòɽþÒ VÉÉnÚù xɺÉiÉä
                      EòÉ®úhÉ..
             ÁÉSÉÉ º{É„ÉÇ ´Éɳý´ÉÆ]õÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¡Öò±É´ÉiÉÉä
             GÚò®ú ´ÉÉnù³ýɱÉÉ ºÉÖ¨ÉvÉÖ®ú MÉÒiÉ ¤ÉxÉ´ÉiÉÉä
                   ¨ÉÞiªÉںɽþÒ ½þ®´ÉúiÉÉä
               +xÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ MÉÉäb÷´ÉÉ +ÉhÉiÉÉä
The whole life is a succession of dreams. My ambition is
     to be a conscious dreamer,that’s all.
               ....„ÉÉÆiÉÒ....
      ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ....
      ‘iÉä’ +É{ɱªÉÉ {ÉÚhÉÇ iÉÉEònùÒ‡xÉ„ÉÒ ªÉäiÉ +ɽäþ
      VÉÒ „ÉHòÒ ¡òHò „ÉHòÒ xÉɽþÒ
      iÉ®ú EòɳýÉäJÉÉiɱÉÉ |ÉEòÉ„É
      +xÉ ±ÉEòÉEòiÉÒ |ÉEòÉ„ÉU]õÉ +ɽäþ
           +ºÉÉ +ÉxÉÆnù VÉÉä ´ªÉHò ½þÉäiÉ xÉɽþÒ
           +ɇhÉ +ºÉä nÖù&JÉ VÉä {Éä±É´ÉiÉ xÉɽþÒ
           +ºÉÆ +¨É®ú VÉÒ´ÉxÉ VÉä VÉMɱÉÆSÉ MÉä±ÉÆ xÉɽþÒ
           +xÉ ¨ÉÞiªÉÚ VªÉÉSÉÉ „ÉÉäEòSÉ Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ xÉɽþÒ
      VÉä ºÉÖJɽþÒ xÉɽþÒ +xÉ nÖù&JɽþÒ
      {ÉhÉ iªÉɨÉvɱÉä +ɽäþ
      +ÉVɽþÒ xÉɽþÒ +xÉ =tɽþÒ
      {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÉ VÉÉäb÷hÉÉ®äú +ɽäþ
           VÉä ºÉÆMÉÒiÉÉiɱÉÉ MÉÉäb÷´ÉÉ
           Eò±ÉäiɱÉÉ ‡´ÉºÉÉ´ÉÉ +ɽäþ
           VÉä ºÉÆ´ÉÉnùÉiɱÉÆ ¨ÉÉèxÉ
           +ÉEò¹ÉÇhÉÉiɱÉÆ ¤É³ý +ɽäþ
           ¿nùªÉÉiɱÉÒ „ÉÉÆiÉiÉÉ
           EÖòhÉÒ½þÒ xÉ {Éɇ½þ±Éä±ÉÆ ºÉÉèÆnùªÉÇ +ɽäþ
           VÉä +fø³ý |Éä¨É
           MÉɪɱÉä xÉ MÉä±Éä±Éä MÉÒiÉ +ɽäþ
           +ɇhÉ VÉä +YÉÉiÉ YÉÉxÉ +ɽäþ
      nùÉäxÉ VÉx¨ÉÉiɱÉä ¨É®úhÉ +ɽäþ
      nùÉäxÉ ´ÉÉnù³ýÉiɱÉÒ „ÉÉÆiÉiÉÉ +ɽäþ
      MÉÖ±ÉɤÉÉSÉÆ VÉx¨Éºlɳý
      +xÉ ‡VÉlÉä iÉä {É®úiÉiÉÆ iÉÒ {ÉÉäEò³ýÒ½þÒ +ɽäþ
           ‡iÉlÉä +¸ÉÚ {É®úiÉiÉÉä ½þɺªÉ ¤ÉxÉÚxÉ =¨É±ÉhªÉɺÉ
      ½äþSÉ iÉ®ú +ɽäþ VÉÒ´ÉxÉvªÉäªÉ +ɇhÉ ‘„ÉÉÆiÉÒ’ iªÉÉSÉÆ BEò¨Éä´É ‡xÉ´ÉɺɺlÉÉxÉ
      +Éä¨É „ÉÉÆiÉÒ „ÉÉÆiÉÒ „ÉÉÆiÉÒ....
The powers of the mind are like the rays of the sun
  when they are concentrated they illumine.
                       ....Eò{É....

                     ½þÉ ‘iÉÖZÉÉ’ Eò{É +ɽäþ
                       iÉÖ±ÉÉ ºÉÉä{ɴɱÉä±ÉÉ
                      ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ{ÉɺÉÚxÉ....
                    ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɳýÉ,¨ÉÒ VÉÉhÉiÉÉä
        EòÒ,iªÉÉiɱªÉÉ MÉb÷nù {ÉäªÉÉiɱÉä ‡EòiÉÒ iÉÖZÉä º´É‡xĘ́ÉiÉ +ɽäþ iÉä
        JÉÖ{É ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔSªÉÉ iÉÖZªÉÉ SÉÖEòÉ +xÉ iÉÖZªÉÉ ½þÉ´ÉäxÉä iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä..
           ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɱÉEòÉ,+xÉɇnù EòɳýÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÒ ½äþ VÉÉhÉiÉÉä..
         ½þÉSÉ iÉÖZÉÉ ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþ..Eò¹]õnùɪÉEò +ɇhÉ xÉè®úÉ„ªÉÉxÉä OÉɺɱÉä±ÉÉ
           iªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú ¨ÉÒ +ºÉä nùMÉb÷¯û{ÉÒ +b÷lɳäý {Éä®ú±Éä +ɽäþiÉ
               VÉä iÉÖ±ÉÉ EòvÉÒSÉ ‡´É¸ÉÉÆiÉÒ PÉä>ð näùhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ
     iÉÖZªÉÉ ‡¨ÉjÉɱÉÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÒ ºÉÖJÉnùɪÉEò +ɇhÉ ¨ÉÉäEò²ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú {ÉÉ`ö´É±ÉƪÉ
             {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ..iÉ®úÒ½þÒ iÉÉä iÉÖ±ÉÉ „É®úhÉ ªÉɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ
           ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɱÉEòÉ,iÉÚ ¨ÉÉjÉ ÁÉ ¨ÉÉMÉÉǴɯûxÉSÉ VÉɪɱÉÉ ½þ´ÉäºÉ

         ½äþ ‘iÉÖZÉÆ’ EòɪÉÇ +ɽäþ VªÉÉiÉ +ÉxÉÆnù xÉɽþÒ,¨ÉÉxɺÉx¨ÉÉxÉ xÉɽþÒ
                  {ÉhÉ ½äþ EÖòhÉÉ ºÉɨÉÉxªÉɺÉÉ`öÒ xÉɽþÒ
            +ɇhÉ ¨ÉÉZªÉÉ ÁÉ ‡´É…ÉÉiÉ ¨ÉÉäVÉCªÉÉSÉ VÉÉMÉÉ +ɽäþiÉ
                        PÉä>ðxÉ ]õÉEò..
             iÉÖ±ÉÉ ½äþ ºÉÉ®Æú Eò³ýÉ´ÉÆSÉ +„ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ +{ÉäIÉÉ xÉɽþÒ
                    ¨ÉÉZÉÆ nù„ÉÇxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ
                      iÉÚ ¡òHò b÷Éä³äý ‡¨É]õ
                        ¡òHò b÷Éä³äý ‡¨É]õ
You cannot believe in God until you believe in yourself.
                    ....SÉ±É {É®úiÉ VÉÉ>ð....
          ½äþ ¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉÉ,SÉ±É {ÉÖx½þÉ {É®úiÉ VÉÉ>ð,+{ÉÖ±ªÉÉ MÉÉ´ÉÉ
          ¦ÉÚiɱÉÉ´É®ú±ªÉÉ ÁÉ {É®únäù„ÉÒ
          EòÉ ¦É]õEòÉ´Éä ? ‡nù„ÉɽþÒxÉiÉäxÉä {É®úCªÉÉSªÉÉ ´Éä¹ÉÉ ?
          ½þÒþ ºÉVÉÒ´É ‡xÉ {ÉÆSɨɽþɦÉÚiÉÆ
          +xÉÉä³ýJÉÒ iÉÖVɺÉÉ`öÒ ºÉÉ®äú,xɺÉä BEò½þÒ iÉÖZÉä +{ÉÖ±Éä
          EòÉ ‡´ÉºÉ®ú±ÉɺÉÒ º´ÉiÉ&ºÉ <iÉÖEòÉ ?
          ¨ÉÚJÉÇ ¨ÉxÉÉ..{É®úCªÉÉÆSªÉÉ |Éä¨ÉÉ
          EòÉ ‡´ÉºÉ®ú±ÉɺÉÒ º´É‡½þiÉÉ ?
               ½äþ ¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉÉ..SÉfø ºÉiªÉÉSÉä ‡„ÉJÉ®ú xÉ lÉEòiÉÉ
               PÉä>ðxÉÒ nùÒ{É |Éä¨ÉÉSÉÉ,{ÉlÉ iÉÖZÉä =VɳýɪÉÉ
               ±É{É´É ®äú |É´ÉɺÉÉiÉ º´ÉMÉÖhÉ
               ´ÉÉ]õ {ɽþÉiÉÒ ®äú ½þÉ´É ‡xÉ §É¨É
               ±ÉÖ]õɪÉÉ iÉÖZÉä vÉxÉ iÉä ¤ÉxÉiÉÒ ±ÉÖ]õÉ°ü ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú±Éä
               ®úIÉhªÉÉºÉ iÉÖVɱÉÉ ¤ÉɳýMÉ Vɴɳý ‡xÉ®ÆúiÉ®ú
               ¨ÉxÉ&„ÉÉÆiÉÒ ‡xÉ º´É‡xɪÉÆjÉhÉ
          ½äþ ¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉÉ,ºÉ½þ´ÉÉºÉ lÉÉä®úÉÆSÉÉ +ºÉää±É iÉÖVɺÉÉ`öÒ
          Eò®äú±É º´ÉÉMÉiÉ ‡´É¸ÉɨÉMÉÞ½þ ´ÉÉ]äõ´É®úÒ
          näù +É®úÉ¨É lÉEò±É䱪ÉÉ näù½þÉ,{ÉÖfäø VÉÉiÉÉÆxÉÉ
          {ÉhÉ, +ɱÉÒ VÉ®ú iÉÖVÉ EòvÉÒ½þÒ „ÉÆEòÉ SÉÉèEòÒnùÉ®úÉSÉÒ ‡iÉlɱªÉÉ
          |É´ÉɺÉÉiÉ VÉ®ú Eò„ÉÉxÉä½þÒ ‡¦É´É´É±Éä iÉÖVɱÉÉ
          º¨É®ú |ɦÉÚ±ÉÉ....
               ®úÉVÉÉ +ºÉä iÉÉä iªÉÉ {ÉlÉÉSÉÉ
               ¨ÉÞiªÉÚ½þÒ Eò®úÒ ºÉ±ÉÉ¨É VªÉɱÉÉ
          ¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉÉ, º¨É®ú |ɦÉÚ±ÉÉ
          ¨ÉÞiªÉÚ½þÒ Eò®úÒ ºÉ±ÉÉ¨É iªÉɱÉÉ
Whatever you think that you will be.If you think yourself weak,weak you
    will be.If you think yourself strong,strong you will be.
          ....ºÉ¨ÉÉvÉÒ MÉÒiÉ....
           ¨Éɴɳäý ºÉÚªÉÇ , ‡´ÉZÉä SÉÆpù
         ±ÉÉä{Éä |ÉEòÉ„É ‡®úHò +´ÉEòÉ„ÉÒ
           iÉ®ÆúMÉä ºÉɴɱÉÒ VÉMÉÉSÉÒ
             ‡®úHò ¨ÉxÉÉSÉÒ {ÉÉäEò³ýÒ
        iÉ®ÆúMÉä iªÉÉiÉ {ÉÞl´ÉÒ , =MÉ´Éä +xÉ ´Éɽäþ
     ´ÉiÉǨÉÉxÉÉiɱªÉÉ ‘¨ÉÒ’iÉ , {ÉÖx½þÉ +xÉÆiÉÉiÉ ¤ÉÖbä÷
         +±É´ÉÉ®ú ºÉɴɱÉÒ MÉÖ‡hÉiÉ ½þÉä<Ç
        |É´Éä„Éä MɦÉÉÇiÉ , iÉ®ÆúMÉä +xÉÆiÉÉiÉ
        ¡òHò ¨ÉÒ , ‘¨ÉÒ’SÉ =®äú ´ÉiÉǨÉÉxÉÉiÉ
        EòÉ±É lɤÉEä ò, ´ÉiÉǨÉÉxÉÉiÉ xÉÉ EòɽþÒ
    „ɤnÆù +xÉ ¨ÉxÉÉ {ɱªÉÉb , ‡®úHòÉiÉ ‡®úHò ºÉɨÉÉ´Éä
      VÉä ¿nùªÉ ½äþ ºÉ¨ÉVÉä,iÉäSÉ VÉÉhÉä iÉäSÉ =¨ÉVÉä
Be a Hero. Always say, “I have no fear.”
     xÉä]õÉIÉ®úÒ
¨É®úÉ`öÒ ºÉɇ½þiªÉ ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ =kɨÉÉäkÉ¨É ´É xÉɇ´ÉxªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉɇ½þiªÉ {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉSÉÉ <Ç ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉÉ vªÉÉºÉ xÉä]õÉIÉ®úÒ VÉÉä¨ÉÉxÉä {ÉÉ®ú
{ÉÉb÷iÉ +ɽäþ.nù®ú´Éä³ýÒ <ǨÉä±ÉxÉä ªÉähÉɆªÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ |ɇiɺÉÉnùÉÆxÉÒ +ɨÉSÉÉ =iºÉɽþ =vÉÉhÉiÉÉä.ÁÉSÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉÉSªÉÉ ¤É³ýÉ´É®ú xÉä]õÉIÉ®úÒxÉä ¨ÉÉMÉÒ±É
¨É‡½þxªÉÉiÉSÉ +É{ɱÉÉ „ÉiÉEòÉäiºÉ´É ºÉÉVÉ®úÉ Eäò±ÉÉ.½þÉ +ÆEò ºÉvªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 85000 ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ <ǨÉä±ÉxÉä ¨ÉÉä¡òiÉ ‡´ÉiÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉäªÉ.ºÉÉä¤ÉiÉSÉ
¨ÉÉMÉÒ±É ºÉ´ÉÇ |ÉEòɇ„ÉiÉ +ÆEò ´ÉÉSÉhªÉɺÉÉ`öÒ www.esahity.com ÁÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýɱÉÉ ¦Éä]õ näùhÉɆªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉɽþÒ ±ÉIÉhÉÒªÉ +ɽäþ.½äþ
+ÆEò iÉÖ¨½þÒ +É{ɱªÉÉ £åòb÷‡±Éº]õ±ÉÉ Fwd Eò¯ûxÉ iªÉÉÆxÉɽþÒ ÁÉ +ÉxÉÆnùªÉÉjÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´Éä ½þÉ +ɨÉSÉÉ |Éä¨É³ý +ÉOɽþ.iªÉÉSÉ
<ǨÉä±ÉSÉÒ cc netaksharee@gmail.com ´É®ú +ɨ½þɱÉÉ ‡nù±ªÉÉºÉ {ÉÖføÒ±É +ÆEò +ɨ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ ‡xɪɇ¨ÉiÉ {ÉÉ`ö´ÉiÉ ®úɽÚþ.¨É®úÉ`öÒ ¦ÉɹÉäSÉÒ
±ÉÉäEò‡|ɪÉiÉÉ ‡nù´ÉºÉå‡nù´ÉºÉ ´ÉÉføiÉ VÉÉhªÉÉºÉ +É{ɱÉÉ ½þÉiɦÉÉ®ú ±ÉÉMÉÉ´ÉÉ +ºÉä EÖò`ö±ªÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¦Éɇ¹ÉEòÉºÉ xÉɽþÒ ´ÉÉ]õhÉÉ®ú ?
ÁÉSÉ ‡´É…ÉɺÉÉSªÉÉ ¤É³ýÉ´É®ú +É{ɱªÉɺÉÉ®úJªÉÉ nùnùÔ ®ú‡ºÉEòÉÆSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä xÉä]õÉIÉ®úÒ ±É´ÉEò®úSÉ ±ÉÉJÉÉSÉɽþÒ {ɱ±ÉÉ {ÉÉ®ú Eò®úÒ±É +„ÉÒ
+ɨ½þÉƱÉÉ JÉÉjÉÒ +ɽäþ.
                                    +ɨÉSÉÒ <iÉ®ú <Ç |ÉEòÉ„ÉxÉä –
   ‡´ÉxÉÉänùÉSÉÉ nùÉnùÉ-<Ç º]õÉì{É,Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ +É´ÉÉVÉ-º´É®ú xÉä]õÉIÉ®úÒ,¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÉ xÉä]õ |É´Éä„É-¤ÉÉ±É xÉä]õÉIÉ®úÒ,¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÆ ´Éè¦É´É-nÖùMÉÇ nÖùMÉÇ]õ ¦ÉÉ®úÒ
                                 +ɨÉSÉÒ |ÉEòɇ„ÉiÉ <Ç {ÉÖºiÉEäò –
      ]õ±±ÉÒSÉÒ „ÉɳýÉ,¨ÉEò®ÆúnùSªÉÉ ‡jÉ´ÉähªÉÉ,OÉä´½þªÉÉbÇ÷ ‡±É]õ®äúSÉ®ú,SÉÉ® IÉhÉ,iÉÉä +ɇhÉ iÉÒ,‡|ɪÉäSÉä +¦ÉÆMÉ,näù„ÉÒ nùɯûSÉä nÖùEòÉxÉ,<Ç „ÉɳýÉ,
iÉÉä ¨ÉÒ +ɇhÉ ‡ºÉMÉ®äú]õ,¨ÉÉä®úªÉÉ,±ÉÉäEò±É MÉÉä¹]õÒ,¨ÉÒ®úÉ(¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù),+ÉälÉƤÉ,ºÉɴɲªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒSÉÒ MÉÉhÉÒ,ºÉ<ÇSÉÒ ´É½þÒ,±ÉɱÉxÉÉCªÉÉ,BEò ½þÉäiÉä ®úÉVÉä
   ´É®úÒ±É <Ç {ÉÖºiÉEäò ¨ÉÉä¡òiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ,ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉ,º´É‡±É‡JÉiÉ ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ – www.esahity.com
      xÉä]õÉIÉ®úÒ ½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ,ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ - netaksharee@gmail.com
                <Ç ºÉɇ½þiªÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ„ÉxÉä cd ¨ÉvªÉä näùJÉÒ±É ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ – 9869674820
xÉä]õÉIÉ®úÒSªÉÉ +ÆEòÉÆiÉÒ±É ºÉɇ½þiªÉÉ´É®ú ºÉƤÉƇvÉiÉ Eò´ÉÓSÉä EòÉì{ÉÒ®úÉ<Ç]õºÉ +ɽäþiÉ.iɺÉäSÉ <Ç ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉ xÉÉånùhÉÒEòÞiÉ ºÉƺlÉÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä +ÆEòÉiÉÒ±É ºÉɇ½þiªÉÉSÉä
             {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ‡„É´ÉÉªÉ {ÉÖxÉǨÉÖpùhÉ +lÉ´ÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉɆªÉÉÆ´É®ú IT ACT +ÆiÉÇMÉiÉ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú EòÉ®ú´ÉÉ<Ç Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4678
posted:3/8/2012
language:
pages:11