Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

otazky ZP by AtFOKj

VIEWS: 53 PAGES: 3

									            ZMENKOVÉ PRÁVO
                 (otázky na postupovú skúšku)
           Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva


vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka
garant: mim. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.


1. Vymedzenie pojmu cenný papier. Forma, podoba a druh cenného papiera.
2. Vlastnosti cenných papierov (konštitutívne a deklaratórne c. p.; dokonalé a nedokonalé c. p.;
umorenie c. p.).
3. Vzájomný vzťah právnych predpisov upravujúcich cenné papiere a zvlášť zmenky (Občiansky
zákonník, Obchodný zákonník, zákon o cenných papieroch, zákon zmenkový a šekový).
4. Účastníci zmenkovoprávneho vzťahu (vystaviteľ, akceptant, remitent, indosant, indosatár,
avalát, avalista).
5. Podstata princípu bezpodmienečnosti v zmenkovom práve.
6. Zmenková suma a mena na zmenke.
7. Označenie fyzickej osoby a právnickej osoby ako účastníka na zmenke.
8. Podstata cudzej zmenky na vlastný rad, porovnanie s klasickou cudzou zmenkou a s vlastnou
zmenkou.
9. Deň vystavenia zmenky a splatnosť zmenky (datozmenka, fixná zmenka, vistazmenka,
lehotová vistazmenka); platobný deň.
10. Miesto vystavenia a miesto splatnosti, miesto uplatnenia práv zo zmenky.
11. Formálna a materiálna stránka podpisu na zmenke. Formálne a materiálne vady podpisov.
12. Podpis fyzickej osoby a podpis štatutárnych orgánov na zmenke.
13. Podpis zástupcov na zmenke (splnomocnení a zákonní zástupcovia, prokuristi, poverené
osoby pri prevádzkovaní podniku, osoby v prevádzkárni, vedúci organizačnej zložky).
14. Podpis právnických osôb verejnoprávnej povahy na zmenke (starosta obce, predseda VÚC,
rektor VŠ, guvernér NBS, riaditeľ štátneho podniku).
15. Domicil, domiciliát a platobné miesto. Hospodársky význam domicilovaných zmeniek.
16. Akceptácia zmenky.
                         2
17. Porovnanie zmenkovoprávneho záväzku s klasickým súkromnoprávnym záväzkom
(občianskoprávnym a obchodnoprávnym).
18. Hospodársky význam zmenky pro soluto a pro solvendo.
19. Hospodársky význam zaisťovacej zmenky.
20. Dohoda o vydaní zmenky. Dohoda o vyplnení zmenky. Podstata blankozmenky.
21. Zmluva o prevode cenného papiera. Modus et titulus nadobudnutia zmenky.
22. Zásada nemo plus iuris, jej premietnutie do súkromnoprávnych vzťahov; Výnimky zo zásady.
Spôsob nadobudnutia zmenky.
23. Zmena na strane zmenkového dlžníka (smrť fyzickej osoby, zánik právnickej osoby bez
likvidácie, konkurz).
24. Zmenkovoprávny spôsob zmeny zmenkového veriteľa (indosament, blankotradícia).
25. Občianskoprávny spôsob zmenky zmenkového veriteľa (cesia, smrť fyzickej osoby, zánik
právnickej osoby bez likvidácie, konkurz).
26. Charakter indosamentu, jeho význam pri prevode listinných cenných papierov.
27. Vedľajšie doložky na zmenke a ich význam („nie na rad“, „bez protestu“, „zaisťovacia
zmenka“, „sine obligo“, avízová doložka, doložka o efektívnom platení).
28. Prevodný účinok indosamentu a námietky nadobúdateľa zmenky.
29. Záručný účinok indosamentu a zodpovednosť indosantov.
30. Legitimačný účinok indosamentu. Reivindikačná žaloba na vydanie zmenky.
31. Pojmové znaky blankozmenky.
32. Podstata, vznik, rozsah a zánik vyplňovacieho oprávnenia na blankozmenke.
33. Zmena zmenkového textu a jeho vplyv na práva majiteľa zmenky.
34. Prejav akcesority a subsidiarity pri ručení podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka
v porovnaní s avalom.
35. Postavenie avalistu na zmenke vo vzťahu k avalátovi a ostatným účastníkom na zmenke.
36. Námietky avalistu voči plateniu zmenky.
37. Absolútne námietky voči plateniu zmenky.
38. Relatívne námietky voči plateniu zmenky.
39. Kauzálne námietky voči plateniu zmenky.
40. Možnosti uplatnenia práv zo zmenky pred jej splatnosťou.
41. Prezentácia zmenky. Prezentant, prezentát.
                         3
42. Protestácia zmenky. Protestant, protestát, protestný orgán.
43. Postavenie zmenkových dlžníkov na zmenke.
44. Priami a nepriami dlžníci; spoločné a rozdielne znaky.
45. Výkon postihových práv na zmenke; obsah postihových práv.
46. Zmenkový rovnopis. Zmenkový odpis.
47. Zánik zmenkových práv v dôsledku opomenutia zachovávacích úkonov. Premlčanie
zmenkových práv.
48. Koncentračná zásada v špecifickom občianskom súdnom konaní.
49. Procesné a hmotnoprávne podmienky vydania zmenkového platobného rozkazu.
50. Námietka ako opravný prostriedok voči zmenkovému platobnému rozkazu.

								
To top