Ph�n t�ch v� l?a ch?n c�c phuong ph�p t�nh h? s? n?n

Document Sample
Ph�n t�ch v� l?a ch?n c�c phuong ph�p t�nh h? s? n?n Powered By Docstoc
					       Phân tích và lựa chọn các phương pháp tính hệ số nền

1. Mở đầu
Hệ số nền là tỷ số giữa lực đơn vị và chuyển vị tương ứng. Hệ số nền là một trong những đặc
trưng quan trọng của đất nền phản ánh sức chịu tải và biến dạng của đất nền. Thực tế hệ số
nền là hàm phi tuyến, phụ thuộc vào cấp độ tải, phương thức gia tải, loại đất, kích thước cấu
kiện tác dụng vào đất. Mô hình hoá tương tác cọc- đất nền như sau:
- Cọc được mô hình bằng một hoặc nhiều thanh thẳng nối với nhau tại các nút sao cho phù
hợp với đặc trưng hình học tương ứng của cọc thực.
- Thay đất nền bằng các liên kết đàn hồi tại các điểm sao cho phù hợp với sự thay đổi của đất
nền và tính chất làm việc của cọc.
- Tổ hợp các điểm chia theo cọc và theo đất.
2. Các phương pháp tính hệ số nền.
2.1. Phương pháp tra bảng.
2.1.1. Quy trình 22TCN 18-79:
Bảng tra này thường dùng cho thiết kế móng cọc theo K.X. Zavriev. Trong bảng tra này, z
(m) là độ sâu lớp đất.


              Tên đất             k/z (t/m3)
  1. Sét và sét pha cát dẻo chảy; bùn          100-200
  2. Sét pha cát, cát pha sét và sét dẻo mềm; cát    200-400
  bụi và rời
  3. Sét pha cát; cát pha sét và sét dẻo cứng; cát    400-600
  nhỏ và trung bình
  4. Sét pha cát; cát pha sét và sét cứng và cát thô   600-1000
  5. Cát lẫn sỏi; đất hòn lớn              1000-2000
2.1.2. J.E.Bowles
Bảng tra này dùng để xác định kh cho móng cọc.


             Tên đất            k (MN/m3)
  1. Sét; cát chặt                   220-400
  2. Cát thô và chặt vừa                157-300
  3. Cát trung                     110-280
  4. Cat mịn; cát bột                  80-200
  5. Sét cứng (ẩm)                   60-220
  6. Sét cứng (bão hoà)                 30-110
  7. Sét dẻo (ẩm)                    39-140


                        1
   8. Sét dẻo (bão hoà)                  10-80
   9. Bùn sét                   2-40
2.2. Phương pháp tính theo các công thức nền- móng.
2.2.1. Theo công thức Terzaghi:
ks = 24(cNc + γDNq+0.4γBNγ)
Trong đó:
ks : hệ số nền
c: lực dính của đất
γ: Trọng lượng riêng cuả đất phía trên điểm tính ks
φ: góc ma sát trong của đất
D: chiều sâu tính ks
B: bề rộng cọc.
Các giá trị Nc; Nq; Nγ tra bảng theo φ
2.2.2. Theo công thức Vesic:

   1.30 E s B 4   Es
 k    12
    B   E p I p (1   2 )

Trong đó:
k: hệ số đàn hồi
B: Bề rộng cọc
EpIp: Độ cứng chống uốn của cọc.
µ: Hệ số poát xông của đất nền
Giá trị µ = 0.3 có thể xem là tương đối chính xác cho các trường hợp.
Es: Mô đun đàn hồi đất nền.
Es= 5N(kg/cm2); N: Trị số SPT
2.2.3. Tính theo giá trị SPT:
ks = 1.95N (MN/m3) cho đất rời
ks = 1.04N(MN/m3) cho đất dính.
Trong đó:
N: giá trị SPT trung bình
B: bề rộng cọc.
2.2.4. Tính theo mô đun biến dạng nền:
a) Hệ số nền tại mũi cọc theo phương đứng tính như sau:
- Cọc đứng: Kv = αEoD-3/4
- Cọc khoan nhồi: Kv = 0.2 α EoD-3/4



                       2
Trong đó:
Kv: Hệ số nền muic theo phương đứng (kgf/cm3)
α : Hệ số điều chỉnh mũi cọc Eo = 1
D: Đường kính mũi cọc (cm).
Eo: Mô đun biến dạng nền (kgf/cm2)
Eo = 25N; (N: Giá trị xuyên tiêu chuẩn).
b) Hệ số nền dọc thân cọc thdeo phương đứng tính như sau:
- Cọc đóng trong đất rời: ksv = 0.05 αEoD-3/4
- Cọc đóng trong đất dính: ksv = 0.1 αEoD-3/4
- Cọc khoan nhồi: ksv = 0.03 αEoD-3/4
ksv: hệ số nền thân cọc theo phương đứng (kgf/cm3)
c) Hệ số nền ngang thân cọc tính như sau:
ksv = 0.2 αEoD-3/4
kh: Hệ số nền ngang thân cọc (kgf/cm3).
3. Ví dụ tính toán theo các phương pháp:
3.1. Số liệu địa chất, nền móng:
Tài liệu địa chất và nền móng này được tham khảo từ thiết kế chi tiết cầu Quý Cao tại lý trình
Km 44.000trên Quốc lộ 10 do Công ty Tư vấn Nippon Koei, Louis Berger và Tcty Tư vấn
thiết kế GTVT (TEDI) thực hiện.
Áp dụng công thức tính toán hệ số nền theo một số phương pháp trên, ta có kết quả trong
bảng dưới đây:
Cọc P4: Dài 44m, đỉnh ở độ cao – 2.00, cọc khoan nhồi đường kính 1.00(m).


Đặc trưng đất nền, cọc                      k(kN/m3)
 Bề rộng cọc B=1.00m      Bảng    Bảng   The    Theo   Theo        Theo Eo
               (22TCN    (J.E.
Cao  Độ   N    Loạ              SPT    Terzagh  Vesic   Kv    Ksv    Kh
độ  sâu      i đất    18-79)  Bowles         i
-2  0   2    4    0      10000  2080    1492.49  1034.09  3162.3  474.345  3162.3
-4  2   3    4    2000     10000  3120    3630.89  1604.44  4743.45  711.518  4743.5
-6  4   3    4    4000     10000  1040    5769.29  1604.44  4743.45  711.45  4743.5
-8  6   3    4    6000     10000  3120    7907.69  1604.44  4743.45  711.45  4743.5
-10  8   4    4    8000     10000  4160    10046.1  2191.16  6324.6  948.69  6324.6
-12  10  2    4    10000    10000  2080    12184.5  1034.09  3162.3  474.345  3162.3

-14  12  3    4    12000    10000  3120    14322.9  1604.44  4743.45  711.518  4743.5

-16  14  7    4    14000    10000  7280    16461.3  4017.58  11068.1  1660.21  11068
-18  16  9    4    16000    10000  9360    18599.7  5274.78  14230.4  2134.55  14230
-20  18  6    4    18000    10000  6240    20738.1  3399.69  9486.9  1423.04  9486.9
-22  20  6    4    20000    10000  6240    22876.5  3399.69  9486.9  1423.04  9486.9


                             3
-24  22  3   4  22000   10000  3120     25014.9  1604.44  4743.45  711.518  4743.5
-26  24  3   4  24000   10000  3120     27153.3  1604.44  4743.45  711.518  4743.5
-28  26  15   4  26000   10000  15600    29291.7  9173.61  23717.3  3557.59  23717
-30  28  16   5b  56000   15000  16640    32810.4  9837.96  25298.4  3794.76  25298
-32  30  14   5b  60000   15000  14560    34948.8  8512.95  22136.1  3320.42  22136
-34  32  21   5b  64000   15000  21840    37087.2  13208.3  33204.2  4980.62  33204
-36  34  23   7  136000   110000  23920    37845.3  14576.3  36366.5  5454.97  36366
-38  36  27   7  144000   110000  28080    39983.7  17341.5  42691.4  6403.66  42691
-40  38  27   7  152000   110000  28080    42122.1  17341.5  42691.4  6403.66  42691
-42  40  28   7  160000   110000  29120    44260.5  18038.3  44272.2  6640.83  44272
-44  42  18   7  168000   110000  18720    46398.9  11176.9  28460.7  4269.11  28461
-46  44  35   7  176000   110000  36400    48537.3  22971.1  55340.3  8301.04  55340

3.2. Kết quả thử tải tĩnh.
Kết quả thử tải tĩnh cọc nói trên được tham khảo theo tài liệu của Viện Khoa học Công nghệ
Giao thông vận tải. Những số liệu chính được mô tả dưới đây:
Độ lún (mm) tính theo cấp tải (kN)


          Cấp tải (kN)            Độ lún đỉnh P4
      Trị số      Thời điểm           (mm)
        2360      Chất tải          4.668
                 Dỡ tải          2.235
        2870      Chất tải          5.568
                 Dỡ tải          2.238
        3540      Chất tải          6.128
                 Dỡ tải          2.245
        4310      Chất tải          7.998
                 Dỡ tải          3.753
3.3. Tính theo mô hình:
Mô hình cọc đơn có các liên kết đàn hồi bố trí theo các khoảng cách 2m cách đều. hệ số nền
tính theo phương pháp mô đun biến dạng nền.
Gối đàn hồi gắn vào cọc được tính như sau:
1. Gối đàn hồi đứng mũi cọc: Kv = kv . At, (At diện tích mũi cọc)
2. Gối đàn hồi đứng thân cọc : Ksv = ksv .As (As diện tích xung quanh phần cọc giữa hai gối
đàn hồi ngang).
3. Gối đàn hồi ngang: Kh = khp .Ahp (Ahp diện tích hình chiếu đứng của phần cọc giữa hai gối
đàn hồi ngang)




                          4
Kết quả kiểm tra cho thấy hệ số nền tính cách này khá sát với kết quả thử rải. Bảng chuyển vị
(mm) theo tải trọng thẳng đứng P(kN) tính theo mô hình:


          Cấp tải P (kN)           Độ lún của cọc P4 (mm)
     Trị số    Thời điểm
      2360     Theo mô hình               5.170
            Theo thí nghiệm, sai khác      4.668, +11%
      2870     Theo mô hình               6.180
            Theo thí nghiệm, sai khác      5.568; +11%
      3540     Theo mô hình               7.510
            Theo thí nghiệm, sai khác      6.128; +22%
      4310     Theo mô hình               9.030
            Theo thí nghiệm, sai khác      7.998; +12%

4. Kết luận
- Phạm vi áp dụng: quy mô dự án lớn nên tiến hành thí nghiệm để xác định giá trị hệ số nền.
Các phương pháp còn lại áp dụng theo síô liệu địa chất nào có độ tin cậy cao hơn.
- Phương pháp luận: Một số phương pháp có xét đến kích thước của cọc. Chúng ta đều biết
khi thí nghiệm xác định hệ số nền bằng tấm lún thì kích thước tấm nén khác nhau cho kết quả
khác nhau. Như vậy các phương pháp có kể đến ảnh hưởng của kích thước cọc có ý nghiã lý
luận chặt chẽ hơn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hệ số nền của đất rời thay đổi theo chiều
sâu, đối với đất dính thì ảnh hưởng này không đáng kể.
Do đặc điểm như vậy nên khi thiết kế, hệ số nền cần phải được tính theo ít nhất là hia phương
pháp khác nhau để có cơ sở đánh giá độ tin cậy của hệ số đưa vào tính toán. Trong trường hợp
chỉ có số liệu mô tả đất thì dùng phương pháp tra bảng. Nếu có hình trụ lỗ khoan thì nên tính
theo SPT. Nếu không có giá trị SPT hay Eo thì tính theo Terzaghi.


      Giai đoạn thiết kế          Phương pháp tính hệ số nền
 Thiết kế sơ bộ            - Dùng bảng tra
                    - Tính theo các chỉ tiêu cơ lý
 Thiết kế chi tiết:          - Dùng bảng tra
 - Công trình quy mô nhỏ (C)      - Tính theo các chỉ tiêu cơ lý
 - Công trình quy mô trung bình (B)  - Tính theo các số liệu thí nghiệm địa chất
                    - Dùng các bảng tra để đối chiếu
                    - Cho phép tiến hành thực nghiệm nếu cần thiết
 - Công trình quy mô lớn (A)      - Tiến hành thí nghiệm xác định hệ số nền
                    - Tính toán theo tài liệu địa chất để đối chiếu



Nguồn: Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 11/2006



                       5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:151
posted:3/8/2012
language:Vietnamese
pages:5