UKSZTA_TOWANIE DNA OCEANICZNEGO

Document Sample
UKSZTA_TOWANIE DNA OCEANICZNEGO Powered By Docstoc
					UKSZTAŁTOWANIE
   DNA
 OCEANICZNEGO
Topografia dna Oceanu Światowego
Topografia dna Oceanu Światowego
Krzywa hipsograficzna jest wykresem przedstawiającym udział

powierzchni Ziemi poszczególnych wysokości bezwzględnych.
W dnie oceanicznym wyraźnie
  widoczne są trzy części:
       • -szelf
  • -skłon kontynentalny
   • -łoże oceaniczne
Łoże oceaniczne
         SZELF
 Ang. Shelf- półka
 Strefa dna morskiego wzdłuż kontynentu
 Oddzielona wyraźnym załamaniem od skłonu
 kontynentalnego.
 Obniża się pod bardzo małym kątem około 0,07º
 Budowa geologiczna zbliżona do budowy
 przyległego kontynentu.
 Szerokość szelfu- od 15-20km u zach. Wybrzeży
 Am. Południowej na Atlantyku, do 1400km na
 Morzu Barentsa
 Od otwartego oceanu szelf kończy się krawędzią
 Dno na skutek trwającej przez długi czas
 działalności tektonicznej i lodowcowej jest
 bardzo urozmaicone….
  Największe formy szelfowe:

          Moreny
          Fiordy
          Głębie
Głębie na Morzu Bałtyckim
Mapa dna Atlantyku, okolice Nowego Jorku.
    Podmorskie pradoliny rzek.
Do mniejszych form szelfowych zaliczamy:

       Podwodne progi
         Ławice
         Płycizny
Mielizny
   SKŁON KONTYNENTALNY

Podmorski stok kontynentu opadający od
 szelfu do głębi oceanicznej
Nachylenie 3º na Oc. Atlantyckim i
 Indyjskim, 5º na Oc. Spokojnym
Ok. 18%pow. Dna oceanów i mórz
Stok kontynentalny
Występują tu takie formy jak:

     Terasy (półki)
       Rynny
       Uskoki
      Urwiska
      Grzbiety
  Kaniony podmorskie
głęboka, stroma dolina V-kształtna
Najczęściej są to morskie przedłużenia rzek
          Kanion podmorski
prądy zawiesinowe przenoszą materiał pochodzenia lądowego, proces
      ten przypomina tworzenie się lawin na lądzie.
       ŁOŻE OCEANU

 Zajmuje ok. 80% dna oceanicznego
 Znajdują się na nim wzniesienia, obszary płaskie
 oraz doliny.
Grzbiety Śródoceaniczne

    To pasma wzniesień
     pochodzenia wulkanicznego
     o dużej rozciągłości.
    Na Atlantyku- Grzbiet
     Śródatlantycki o długości
     ponad 20 000km.
    Szerokość grzbietów dochodzi
     do 3000km, niekiedy tworzą
     wyspy…
Islandia
Grzbiety są obszarami aktywnymi wulkanicznie i sejsmicznie
  W osiowej części grzbietów charakterystyczne są
 rozpadliska- ryfty, o szerokości od 30 do 60km i ponad
   2000m głębokości w stosunku do grzbietów.
Otwierający się ryft Morza Czerwonego jest być może zaczątkiem
             nowego oceanu.
        Góry podmorskie
formy wulkaniczne, mają nieco ponad 1000m wys.
                 Niektóre z nich wystają
                 ponad powierzchnię
                 oceanu, tworząc wyspy
                 bądź archipelagi wysp.
                 HAWAJE
Rozległe, płaskie wzniesienia

             Niektóre wystają
             ponad zwierciadło wody,
             Wzniesienia Falklandzkie,
             Bermudzkie.
        Równiny abisalne
Rozległe, płaskie o nieurozmaiconej rzeźbie; znajdują się na
 głębokości 4000-5000m i zbudowane są głównie ze skał
  pochodzenia wulkanicznego – bazaltów, przykrytych
       warstwą różnorodnych osadów.
 Baseny oceaniczne- zagłębienia w dnie
 oceanicznym, głębokie od 3 do 7km;

Basen Norweski
Basen Mozambicki
Basen Chilijski
Rowy oceaniczne

 Rów Mariański - najgłębszy
 rów oceaniczny na świecie,
 położony w zachodniej
 części Oceanu Spokojnego,
 na południowy wschód od
 Marianów. Ciągnie się
 łukiem o długości blisko
 2000km.
        Rowy oceaniczne

 obniżenie dna oceanu, podłużne (do kilku tys.
 km), wąskie (kilkadziesiąt do ponad 100 km) i
 głębokie (powyżej 6000 m głębokości), o
 stromych zboczach i płaskim dnie,
 występujące przeważnie na skraju płyty
 oceanicznej w sąsiedztwie łańcuchów wysp
 wulkanicznych lub górzystych brzegów
 kontynentalnych.
 Zbocza od strony łuku wysp lub kontynentu są
 bardziej strome i odznaczają się silną
 sejsmicznością.
        Rów Mariański
Rów Japoński
Rów Japoński
OGNISTY PIERŚCIEŃ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:448
posted:3/8/2012
language:Polish
pages:34