Menedzsment alapjai puska

Document Sample
Menedzsment alapjai puska Powered By Docstoc
					                                X-elmélet: az átlagember nem szeret dolgozni, ezért        Decentralizált döntési jogkörök: munkáltatói jogok       egyik legfontosabb eszköze. Bizonyos helyzetekben a
VEZETÉS ALAPJAI                        kényszeríteni, ellenőrizni kell. Szereti ha irányítják, kerüli a  gyakorlása                           szervezeti kultúra akadályt, korlátot jelent.
                                felelősséget, biztonságot akar.                  Választható: értékesítés, anyagbeszerzés alapanyagok
Vezető hely, szerepe a szervezetben                                                                               Vezetés eltérő kultúrák esetén
                                Y-elmélet: a munka természetes, önirányítás és önkontroll     esetében, kisegítő-kiszolgáló tevékenységek.
A modern vezető a mai időkben az alábbi vezetői        a célok érdekében, az elkötelezettség a jutalomtól függ,      Decentralizáció lehetőségei: 1. Növelése: döntési hatáskör   A globalizáció új szempontok megjelenését hozza
feladatcsoportokkal találja szembe magát: 1. Feladat és    képes szervezeti problémák megoldására, szellemi          alacsonyabb szervezeti szintre helyezése. 2. Szélesítése:   magával: külföldi munkaerő, menedzser – tevékenysége
szervezet vezetése, irányítása 2. Emberek vezetése 3.     képességeit részben használják ki.                 a szervezeti hierarchia alacsonyabb szintjére több       megnövekedik, kultúrák ütközése – kulturális különbségek
Munkafolyamat vezetése                                                      hatáskört telepítenek. 3. Mélyítése: nagyobb önállóság     kezelése, új típusú emberierőforrás-menedzsment –
                                Vezetési funkciók - Fayol szerint
                                                                 biztosítása az alacsonyabb szervezeti lépcsőben        külföldi vezető (műszaki, vezetői tapasztalatok, kapcsolat
Vezető – menedzser                                                        dolgozónak, döntési jogkör delegálása nélkül.
                                Tervezés                                                             az anyacéggel és támogatás, vállalati arculat), vagy hazai
Áldozat: egyaránt gyenge az elképzelésben és          Szervezés:   hatásköri  rendszer,  munkamegosztás,      Feltételei. 1. Alsó szintű vezetés színvonalának emelése.   vezető (kevesebb fizetés, saját kultúrkör, helyi arculat,
megvalósításban                        osztályba szervezés, szervezetszabályozás, mélységi        2. Döntéselőkészítés színvonalának megerősítése. 3.      munkavállalói engedély). Leggyakoribb: 1. Külföldi vezető
Álmodozó: igen jó elképzelő, de gyenge megvalósító       tagoltság (vezetői lépcső) és szélességi tagozódás         Stratégia, középtávú célok ismertetése. 4. Hatáskörök     hazaira váltása 1-2 év után. 2. Külföldön tanult, vezető
Végrehajtó: jó megvalósító, de gyenge elképzelő        (egyénhez tartozó részlegek, emberek száma)            írásbeli, tételes szabályozása.                képzésben részt vett vezető alkalmazása. 3. Hazai vezető
Menedzser: egyaránt jó elképzelő és megvalósító        Emberek    irányítása:   motiváció,  kommunikáció,                                     hosszabb távú külföldi képzése.
                                munkacsoportok vezetése, humánerőforrás menedzsment,        VEZETÉS ÉS SZERVEZET KÖRNYEZET
A menedzsment beszámoltathatósága és felelőssége        szervezetfejlesztés és változásmenedzsment                                            STRATÉGIAI MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS
                                                                 Környezet hatása a szervezetre, vezetésre
A menedzsment beszámoltathatósága és felelőssége        Ellenőrzés:   Ellenőrzési  rendszerek:  1.  Belső
                                                                                                 Stratégiai döntéshozatali folyamat
irányulhat: Tulajdonosok: tőkejövedelmek, befektetés      kontrollrendszer – ellenőrzési nyomvonal, szervezeti        A szervezetet befolyásoló tényezőket két csoportra
megtérülése. Alkalmazottak: munkahelyek stabilitása,      kockázatkezelés, eljárásrend kialakítása szabálytalanság      oszthatjuk: 1. Elsődleges tényezők: szervezet környezte.    Stratégiai menedzsment: stratégiai tervezés és vezetés,
jövedelmek növekedése, morális elvárások. Vevők: vevői     esetén 2. Belső ellenőrzés                     2. Másodlagos tényezők: belső adottságok.           mely a szervezet jövőjére orientáltan megkísérli
elégedettség, szavatosság, minőség, választék. Szállítók:   FUEVE: folyamatba épített utólagos vezetői ellenőrzés;                                      kiszámítani a környezetből érkező kihívásokat.
                                                                 Szervezet környezete
megbízható partnerség, pontos fizetés. Társadalom:       olyan folyamatok, melyeknek létrehozása és működtetése                                      Stratégiai tervezés lépései: 1. Környezetelemzés (belső
törvények    betartása,    adók   megfizetése,    az adott szervezeti egységek vezetőinek felelőssége,        Verseny- vagy akciókörnyezet, Politikai-jogi környezet,    és külső) 2. Stratégiaválasztás 3. Stratégia megvalósítása
környezetvédelem.                       céljuk pedig, hogy ésszerű biztosítékot adjanak a         Technológiai és tudáskörnyezet, Szociális-kulturális      (a szervezetben és emberek által) 4. Mérés, ellenőrzés
A menedzsment szociális felelőssége a szűkebb és        célkitűzések eléréséhez                      környezet, Gazdasági környezet
                                                                                                 Stratégiai menedzsment lényege
tágabb környezetért. A felelősség nem, de a mértéke
                                                                 A külső (makro-) környezeti tényezők azonosítása
vitatható.                           PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL                                                 Eredeti értelemben: hadviselés művészete, megtervezni a
Egyenlő foglalkozatás: nők, kisebbségek, fogyatékosok,     A problémamegoldás folyamata, módszerei              Gazdasági rendszer: gazdasági növekedés, infláció,       csata előtt a sereg előnyre vezető lépéseit, begyakorolni a
időskorúak.                                                            munkanélküliség, fizetési mérleg állapota, költségvetési    cseleket, felkészülni az ellenfél lépéseire.
Vezetői etika: legalább két szinten szükséges számon      Probléma keletkezése                        hiány, kamatlábak, adóterhek, korrupció            Gazdasági értelemben: 1. Hosszú távú jövővel
kérni, az egyén és szervezet szintjén.                                              Politikai-jogi rendszer: politikai stabilitás, kormányzat   kapcsolatos 2. Célja versenyelőny létrehozása és
                                Probléma: a szó legtágabb értelmében az a helyzet,
                                                                 súlya a gazdaságban, demokrácia mértéke, jogrend,       fenntartása. 3. Irányt ad a menedzsment tevékenységének
Vezetési szintek és vezetőtípusok               amelyben bizonyos célt el akarunk érni, de a cél
                                                                 joghatóság, versenytörvények, szakszervezetek szerepe,     azáltal, hogy kijelöli a tevékenységek határait. 4. Segíti a
                                elérésének útja számunkra rejtve van. (Az észlelt állapot
Vezetés forrásai: A vezetés négy erőforrás kombinálását                                      jogi szabályozás megléte és minősége.             környezethez való illeszkedést, alkalmazkodást. 5. Hatást
                                nem egyezik a kívánatos állapottal.)
végzi a szervezet céljainak elérése érdekében: 1. Anyagi                                     Technológiai és tudástényezők: Kutatás-fejlesztés       gyakorol az erőforrás-elosztásra. 6. Kifejezésre juttatja a
erőforrások (energia, gépek, készletek stb.) 2. Emberi     Problémamegoldás                          finanszírozására fordított összeg a GDP %-ában,        vállalkozásban érdekelt egyének értékeit, vágyait,
erőforrások. 3. Pénzügyi erőforrások: A pénzügyi                                         infrastruktúra,    kommunikáció       fejlettsége,  törekvéseit.
                                Lehetséges változatok a probléma megoldására: elérjük a
menedzsmentnek kettős funkciója van a szervezet                                          szakemberállomány minősége                   Vezető problémák osztályozása: sürgős és fontos: 1.
                                célunk, lemondunk a célról, módosítjuk mind a jelenlegi,
működőképességének megőrzése céljából: gondoskodás                                        Szociális-kulturális tényezők: Demográfiai jellemzők,     Krízis problémák: sürgős és fontos 2. Taktikai problémák:
                                mind a kívánatos állapotot.
a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állásáról,                                      értékrend, társadalmi normák, egészségügyi ellátás,      sürgős, nem fontos 3. Stratégiai problémák: fontos, nem
                                A probléma-megoldás folyamatának fázisai: Döntés-
valamint a megszerzett források hatékony elosztása a                                       környezetvédelem színvonala, vállalkozói kultúra, oktatás,   sürgős 4. Operatív problémák: nem fontos, nem sürgős
                                előkészítés -: 1. A probléma felismerése. 2. Probléma
felhasználási célok között. 4. Információs erőforrások                                      képzés, lakásviszonyok, bűnözés                Operatív menedzsment problémai: Rutinszerűen
                                elemzése. 3- Alternatívák felállítása, értékelés szempontok
Vezetési szintek: Felső vezetés: stratégiai szint,                                        Globalizáció                          kezelhető és világos döntési helyzet, gyakran alkalmazott,
                                kiválasztása. DÖNTÉS - 4. Az egyik alternatíva
Középvezetés: vezetői szint, Alsó szintű vezetés: operatív                                                                    szokásos döntési modellek. A szervezet egyes részeit
                                kiválasztása. Végrehajtás - 5. Kiválasztott alternatíva      A közvetlen (mikro-) környezeti tényezők azonosítása
szint                                                                                              érintő és az egyes elszigetelt funkciókra vonatkozó
                                megvalósítása.   Ellenőrzés,   visszacsatolás  -  6.
Vezetési specializációk: általános és funkcionális                                        Öt fő versenyerő (Porter): 1. Piacon lévő versenytársak    döntések. Rövid távú hatások és következmények.
                                Visszacsatolás
vezetők                                                              2. Új belépők fenyegetése 3. Szállítók tárgyalási pozíciója  Stratégiai menedzsment problémái: Komplex és nem
                                A vezetői döntések típusai                     4. Vevők tárgyalási pozíciója 5. Helyettesítő termékek     egyértelmű helyzetek, egyedi megoldási módszerek.
Vezetői képességek és szerepek                                                                                  Szervezet egészére ható és alapvető fontosságú
                                                                 fenyegetése
                                Feladatok jellege alapján: programozott (a probléma
Vezetői képességek: technikai (szakmai jártasság),                                        Egyéb tényezők: integrált üzleti folyamatok, vevői igények   döntések. Hosszú távú hatások és következmények)
                                megoldására létezik egy megoldó algoritmus, amely az
humán (emberi viszonyokban való jártasság) és                                           újszerű kielégítése, globalizáció, innováció, szellemi     Stratégiai         menedzsment:          a
                                ismétlődő problémamegoldás során mindig alkalmazható.
koncepcionális (szervezet egésze és benne a vezető                                        erőforrás                           menedzsmenttevékenységeknek az a része, amely 1. A
                                Nem programozott (új problémahelyzet esetén).                                           szervezet egészének hosszú távú fejlődésével, alapvető
helye).
                                Időtartamuk alapján: hosszú, közép- és rövid távú         Kockázatviselők (érintettek) a szervezet működésében
Menedzseri képességek: tervezés, szervezés, személyes                                                                      céljainak teljesülésével kapcsolatos. 2. Keretet szab a
                                döntések, azaz stratégiai és taktikai döntések
vezetés, ellenőrzés, működtetés. Stratégiai képességek: új                                    Érintettek: azok a szervezetek, csoportok, egyének, akik    szervezeten belül az alsó szinteken hozott, rövid távú,
                                Döntéshozatal módja szerint: egyéni és csoportos
lehetőségek keresése, új termékek, piacok, megoldások,                                      kapcsolatba kerülve a szervezettel, annak működését      funkcionális vezető döntéseknek. 3. Eligazít a
                                döntések                                                             környezetből érkező, a szervezet létét befolyásoló
új növekedési utak                                                        befolyásolhatják,   vagy   érdekeltek a  működés
Vezetői feladatok: 1. Cél kitűzése 2. Vezetői irányítás 3.   A vezetői döntéshozatal összetevői                 következményeiben.                       kihívásokra    adandó   válaszokat   illetően.  4.
Problémamegoldás és döntéshozatal 4. Kommunikáció                                         Belső    érintettek:  tulajdonosok,  menedzserek,    Versenytársakkal szembeni előny megőrzésén és
                                A döntéshozatal racionális oldala
(ráérzés, közeg, jó megfigyelőképesség) 5. Oktatás és                                       alkalmazottak                         növelésén keresztül a tulajdonosok és szervezet egyéb
                                Döntéshozatal személyes, érzelmi oldala
tanácsadás 6. Változások és konfliktusok kezelése. 7.                                       Külső érintettek: fogyasztók, szállítók versenytársak,     érdekcsoportjai elvárásainak teljesítését szolgálja.
                                Kielégítő döntéshozatal
Diplomáciai készség 8. Gazdálkodás az idővel 9.                                          állami intézmények, helyi, regionális közösségek,       Stratégiai menedzsment folyamata
Értékelés és jutalmazás                    Döntéshozatal csapdái                       természeti környezet.
Vezető szerepek: 1. Emberek közötti szerepek: nyilvános                                                                     Folyamata: 1. Stratégiai elemzés irányul: külső
                                1.  A  döntés  jelentőségének  túlértékelése.  2.     A szervezet működését befolyásoló másodlagos
megjelenések, főnöki szerep, kapcsolatteremtő és –ápoló                                                                     környezetre, belső erőforrásokra és a céljait befolyásoló
                                Krízisszituációk teremtése. 3. Másokkal való konzultáció      tényezők, adottságok
2. Információs szerep: információgyűjtő, szétosztó és                                                                      érdekcsoportokra 2. Stratégiai döntés: változatok,
szóvivő szerep. 3. Döntési szerepek: vállalkozói,       elmulasztása. 4. Hibák be nem ismerése. 5. Félelem a
                                                                 Belső adottságok: 1. Vállalkozás mérete – kicsi, nagy, 2.   összemérés, és döntés 3. Stratégia végrehajtása:
zavarelhárító,  erőforrás-elosztó,              döntéshozataltól. 6. Korábbi tapasztalatok figyelmen kívül                                    erőforrás-tervezés, szervezeti kultúra, változás vezetése.
                   tárgyaló-megegyező                                     Profil, a termékek jellemzői – összetétele, bonyolultsága,
szerep.                            hagyása. 7. Hiányos és/vagy elavult adatok felhasználása.                                     A sorrend változhat.
                                                                 nemzetgazdasági     besorolása,  piacérzékenysége,
                                8. Ígéretek be nem tartása.                                                    Stratégiai menedzsment szintjei: 1. Vállalati szintű
Formális és informális vezetés: a csoport mást fogad el                                      fejlesztésigénye 3. Piaci kapcsolatok jellege – belföld,
érdemi vezetőnek, mint a kinevezett személy          Döntéshozatali folyamat                      külföld, kelet, nyugat. 4. Belső termelési és informatikai   stratégia: az egész vállalat távlati fejlődésével, a
                                                                 struktúra – horizontális/nincs kapcsolat, vertikális/szoros  rendelkezésre álló források felosztásával, a vállalat
Közvetlen munkahelyi vezetés                  1. Akaratképzés folyamata (Döntési helyzet felismerése,      kapcsolat a termelőkapacitások között, vegyes szerkezetű    küldetésével, gazdaságban és társadalomban elfoglalt
Munkahelyi vezető: a vezetési lánc utolsó láncszeme,      Döntés előkészítése, Döntési variánsok értékelése,         5. Telepítési helyzet: egy telephelyen, egy helységben     helyzetével kapcsolatos célok, módszerek, értékek
célja a szervezet céljainak megvalósítása a végrehajtás    Döntés) 2. Akaratérvényesítés folyamata – Utasítás a        több telephelyen, elkülönült telephelyek 6. Szervezet     összessége. 2. Stratégiai üzleti egységek szintje: A
irányításával.                         megvalósításra 3. Ellenőrzés folyamata - Ellenőrzés        eredete                            fogyasztó számára közvetlenül eladható termék alapján
Termelési, területi vonal: a termelést-szolgáltatást      Vezetői döntéshozó típusok                     Szervezeti folyamatok irányítása: 1. Irányítási-vezetési    kialakított üzleti egységek, melyek között az erőforrások
közvetlenül irányító szervezeti lánc Törzskari-funkcionális                                    alrendszer    feladata  egyrészt  a  cél,   feladat  elosztása, átcsoportosítása fontos stratégiai feladat. 3.
vonal: a szervezet egyéb részei.                1. Laissez faire: döntésfogadtatás alacsony, döntés        meghatározása,    másrészt   a  zavaró   hatások  Funkcionális stratégiák szintje: az egyes stratégiai üzleti
A munkahelyi vezető kapcsolatai: 1. Beosztottak 2.       minősége alacsony 2. Főnök: döntésfogadtatás alacsony,       kiküszöbölése,      Részrendszerei:     tervezési,  egységeken belül a különböző jellegű erőforrásokkal és
Felsőbb vezetés 3. Vezetőtársak 4. Érdekképviseletek      döntés minősége magas. 3. Szimpátia v jófiú:            feladatmeghatározási, döntési és hatáskör meghatározási,    tevékenységekkel kapcsolatos távlati célok, fejlesztési
A munkahelyi vezetés szükséges képességek: 1.         döntésfogadtatás magas, döntés minősége alacsony 4.        szervezet-   és   működésszabályozási,   információs,  irányok, módszerek és eszközök alkotta stratégiák. Az
Szakmai jártasság 2. Humán: empátia, kommunikációs       Team-vezető: döntésfogadtatás magas, döntés minősége        kontrolling,  érdekeltségi,  ösztönzési, tájékoztatási,  üzleti egységek stratégiáját szolgálják.
készség, motivációs készség, tolerancia, oktatás -       magas.                               ellenőrzési részrendszerek.                  A szintek közös vizsgálati területei: időhorizont (hosszú
nevelési - fejlesztési 3. Koncepcionális: célmeghatározó,   Csoportos döntéshozatal                                                      távú   vagy   középtávú),  specifikusság   (minden
                                                                 Vezetés környezete: a szervezeti (vállalati) kultúra
koordináció, ütemezés és ellenőrzés, időgazdálkodás,                                                                       tevékenységre,    alapcélokra   vagy   meghatározott
felfogókészség                         1. Brainstorming típusú eljárások: brainstorming -         Kultúra szintjei (Hofstede): 1. Nemzeti 2. Regionális 3.    tevékenységre),   hozzájárulás   jellege  (cél  vagy
Sikeres munkahelyi vezető jellemzői: 1. Képesség és      ötletroham, 635-ös módszer, Philips 66 módszer, Delphi       Etnika, vallási 4. Nyelvi hovatartozás 5. Nemi 6.       eszközjellegű), felelősség jellege (legfelső vezetés vagy
hajlandóság a delegálásra. 2. Hatalomgyakorlás         módszer, Nominálcsoport-módszer 2. Kauzális típusú         Generációs 7. Társadalmi osztály/réteg 8. Szervezeti      szervezeti egységek vezetői).
megfelelősége. 3. Személyes példamutatás fontossága. 4.    (diszkurzív) eljárások: Funkcióelemzés, Morfológiai        Vállalati kultúra szintjei (Barakonyi): 1. Alapvető
                                módszer, Döntési táblázatok módszere                                               Stratégiai környezet- és erőforrás-elemzés
Vezetői szerepvállalás megítélése. 5. Vezetővé válás                                       feltételezések: ösztönös, adottként elfogadott hitek,
tudatos vállalása                       Pozitív vonások: A csoport ismeretanyaga nagyobb, mint       felfogások, gondolatok és érzések. pl. igazság, emberi     Stratégiai környezetelemzés: 1. szint - Tág környezet
                                az egyéné, az alternatívák szélesebb sorozatával          kapcsolatokról nézetek, idő, stb. 2. Elfogadott értékek:    elemzése: PESTEL – elemzés: Political – Economic –
Munkahelyi vezető feladatai                  rendelkezik. A döntéshozatalban való részvétel növeli a      stratégiák, célok, filozófiák pl. tanulási folyamattal 3.   Socio-cultural, Tecnological, Environmental, Legal: a
Mechanisztikus szakaszban: a legfontosabb a feladatok     döntés elfogadását, a csoporttagok részéről. A           Látható jegyek: látható tárgyak, szervezeti struktúrák és   szervezetre ható hosszú távú tendenciák rendszerezett
maradéktalan végrehajtatása. Ez a feladatorientált       csoporttagok jobban megértik a döntést és a vizsgált        folyamatok. pl. nyelv, öltözködés               felkutatása és hatásuk minősítése a szerint, hogy melyek
vezetés.                            alternatívákat.                          Vállalati kultúra komponensei: 1. Ideológiai: az érték     fejtenek ki kedvező hatást, és melyek hatnak rá
Human Relations mozgalom: dolgozóközpontú munkahelyi      Negatív vonások: Valaki uralhatja és/vagy ellenőrizheti a     fogalma és szerepe a vállalati működésben, lehetnek a     kedvezőtlenül. 2. szint - Iparági versenykörnyezet
vezetés.   Maximális   teljesítményt  és  dolgozói   csoportot. A feltűnés kerülése, a hasonlóságra, másokkal      környezeti kihívásokra reagáló vagy belső viszonyokat     elemezése: Porter-féle modellel Iparág: azonos fogyasztói
elégedettséget hoz.                      való azonosságra törekvés gátolhatja a tagokat. A         alakító értékek. 2. Tárgyi elemek: nyelv, közös élmények,   igényt kielégítő terméket állítanak elő, hasonló
John Adair akcióközpontú elmélete: a feladat igényeit,     győzelem fontosabbá válhat a gondolatnál. Első           vállalati hagyományok, logók 3. Szociális komponensek: a    beszállítókkal  és   vevőkkel   állnak   kapcsolatban.
egyén igényeit, csoport igényit kell kielégíteni.       potenciális pozitív megoldás elfogadásának lehetősége, a      vállalat belső viszonyait, értékeit, kapcsolatok kezelését   Versenytársakkal, beszállítókkal és vásárlóival való
Feladatfunkciók: 1. Feladat meghatározása. 2. Tervezés.    többire csekély figyelem.                     tartalmazza.                          kapcsolatokra   irányul   –  tényezők,    amelyek   a
3. Munka és erőforrások elosztása. 4. Minőség és        Hatáskör, felelősség                        Vállalati kultúra közvetítése: 1. Belső közvetítés:      versenyhelyzetet formálják. 3. szint – Működési
munkatempó ellenőrzése. 5. Terv és teljesítmény                                          tréningek, szocializáció 2. Kifelé irányuló: vállalati nyílt  környezet elemzése: Kikkel és miben versenyzik -
összevetése. 6. Terv módosítása. Egyéni funkciók: 1.      Feladat, hatáskör, felelősség                   napok, vállalati újság, szponzorálás stb.           Stratégiai  csoport   meghatározása:    azonos    piaci
Törődés az egyéni problémákkal. 2. Egyének bíztatása. 3.    Feladat: mit, milyen részletességgel, mikor kell elvégezni.    Szervezeti kultúra tipizálása: 1. Klubkultúra: Zeusz – pók   szegmenst szolgálnak ki, azonos sikertényezők szabják
Elismerés, státusz nyújtása. 4. Egyéni képességek       Hatáskör: intézkedési jogosultság                 a hálóban: a kapcsolat sokkal fontosabb, mint a formális    meg a tevékenységét, hasonló versenystratégiát követnek,
elismerése és felhasználása. 5. Egyén képzése.         Felelősség: bizonyos tevékenységek elvégzésnek,          beosztás. Gyors döntések jellemzik. A jó működés záloga    hasonló jellegzetességekkel és hasonló forrásokkal
Csoportfunkciók: Teljesítménykövetelmények felállítása. 2.   intézkedések meghozatalának kötelezettségét jelenti. Az      a bizalom, az empátia és motiváció. Olyan helyzetekben     rendelkeznek. Stratégiai térkép készítése, ezek elemzése.
Fegyelem fenntartása. 3. Csapatszellem kialakítása. 4.     adott dologban számon kérhetővé válik.               eredményes, ahol a gyorsaság fontosabb, mint a részletek    Stratégiai erőforrás-elemzés célja, hogy azonosítsuk a
Biztatás, motiválás, értelmes munkavégzés érzetének      A feladatkörnek, a hatáskörnek és a felelősségi körnek       pontos ismerete, azaz a késés költsége magasabb lehet,     vállalat számára rendelkezésre álló eszközöket, majd
kialakítása. 5. Helyettes vezető kinevezése. 6. Csoporton   összhangban kell lennie.                      mint a részben hibás döntések. 2. Tevékenységközpontú     feltárjuk ezeknek a versenytársak erőforrásaihoz
belüli kommunikáció biztosítása.                                                 kultúra: Apolló – görög templom: A tevékenységre,       viszonyított értéktermelő képességét, majd ezek alapján a
                                Működési és vezetői hatáskör                    munkakörre koncentrál. Akkor működik jól, ha a jövő nagy    vállalat megkülönböztető jellemvonásait. Lépesei: 1.
A VEZETÉS FELADATRENDSZERE                   Működési hatáskör: utasítást nem adó hatáskör           biztonsággal előre tervezhető. A fő célkitűzés a        Erőforrás- átvilágítás: anyagi, technológiai, pénzügyi, és
                                Vezetői vagy döntési hatáskör: jogosultság utasítások,       hatékonyság. Az egyén számára előny a stabilitás és      egyéb erőforrások számszerűsítésével (mennyiség és
Vezetési ismeretek rendszerezése                                                                                 minőség). 2. Iparági és vállalati értékpiaci elemzés 3.
                                intézkedések kiadására a szervezeti célok elérése         biztonság. Állami vállalatokra, kormányzatra jellemző. 3.
Klasszikus irányzat - taylorizmus: feladat szerinti vezetés,  érdekében.                             Eredményközpontú kultúra – Athéné – háló: A          Történelmi és iparági összehasonlítások 4. Erős és
funkcionális irányítás. Fayol szerint a vezetés feladatai:   Vezetői hatáskör forrásai: Hivatalos – ráruházott,         menedzsment a problémák folyamatos és sikeres         gyenge pontok azonosítása
tervezés, szervezés, közvetlen irányítás, koordinálás,     Személyes tulajdonság, Szakmai tudás. Fontos ezek         megoldására fordítják a figyelmet. A hatalom a háló      Vállalati erőforrások osztályai: 1. Pénzügyi források: cég
ellenőrzés                           erősítése.                             metszéspontjaiban található. A szervezet rugalmasan      hitelképessége,    hitelezési   kapacitása,    likviditás,
Emberközpontú irányzatok. 1. Emberi viszonyok tana 2.     Egyéb hatáskörök: javaslattételi, véleményezési          kapcsolódó    egységek   hálózata,  az   egységek   jövedelemtermelő képesség. Eladósodottsági mutató,
Társadalmi rendszerek irányzata 3. Magatartástudományi                                      öntörvényűek, de meghatározott felelősségük van a teljes    hitelbesorolás. 2. Fizikai források: méret, telephely,
irányzat X – Y elmélet 4. Operációkutatási (döntéselméleti   Hatáskör-átruházás, delegálás                   szervezet stratégiájának megvalósulásában. A hatalom      műszaki színvonal, technológiai rugalmasság. Állandó
irányzat)                           Delegálás: egy adott szintű vezető feladatokkal bíz meg a     legfőbb, elismert alapja a tehetség, kreativitás,       tőke,   műszakkihasználtság,     gépek    korszerűsége,
Integrációs   irányzatok:  1.  Rendszerelmélet   2.  hierarchiában alatta álló személyeket. A hatáskör         szakértelem. A változatosság az éltetője, rendszerint rövid  alternatív használhatóság 3. Emberi erőforrások: számuk,
Kontingenciaelmélet (szituációelmélet)             átruházható, a felelősség nem.                   idő   után   átalakul  másmilyen   kultúrává.   4.  képzettség,   tanulási   képesség,   lojalitás. Összes
Összehasonlító irányzat: 7S-model: Fő célok állnak a      Hogyan: 1. Beosztottaink képességeinek ismerete. 2. Ne       Személyiségközpontú kultúra – Dionüszosz – csillagos ég:    bérköltség, kilépők aránya, hiányzások. 4. Technológiai
középpontban.    Struktúra,  stratégia,  rendszerek,  féltsük a beosztottat, hogy sokat bíztunk rá. 3. Világos      a szervezet azért létezik, hogy az egyének saját céljaikat   erőforrások: termeléshez szükséges technológia megléte,
személyzet, vezetői stílus, képességek,            utasítások és a megértés ellenőrzése. 4. Hatásköri         megvalósíthassák. Tagjai magasan képzett szakemberek,     minőség-ellenőrzési rendszerek, tudományos kapcsolatok,
                                átfedések minimalizálása. 5. Szabadság a hatáskör         akik azért hozzák létre a szervezetet, hogy egyéni céljaikat  szabadalmak. Találmányok száma, K+F kiadások
A vezetés feladatrendszere                                                    olcsóbban tudják elérni.                    mértéke, új termékek száma. 5. Hírnév, elismertség:
                                gyakorlására. 6. Ne avatkozzunk közbe kis problémáknál.
A vezetés komplex tevékenység, melynek tartalma a       7. Az elfogadható minőségű teljesítmény is megfelelő.       Összefoglalás: Egy-egy részleg kultúrája rendszerint      márkatermékek részesedése, fogyasztói kapcsolatok
munkavállaló, mint szervezeti ember munkájának                                          egymással összhangban lévő értékekből, előfeltevésekből,    színvonala, cég elleni jogi ügyek. Márkatermékek aránya,
felhasználása a szervezeti célok elérése érdekében.      Centralizáció és decentralizáció a döntési rendszerben       szokásokból tevődik össze, ami a szervezet számára       árkülönbözet,    díjazott   termékek,     csereköltség,
Történelmi vonalon: feladatközpontú és emberközpontú      Centralizált döntési jogkörök: vállalati stratégia, középtávú   egyfajta belső harmónia forrása. Ez a vezetők és        visszavásárlási arány
munkahelyi vezetés                       tervezés; vállalati pénz- és hitelgazdálkodás, befektetések,    beosztottak közti együttműködés alapja lehet, amihez      Értéklánc-modell: az alapanyagokhoz a vállalat által
                                kutatás, fejlesztés, alapvető működés szabályozása.        hozzáadódik, hogy az egységen belüli magatartás        hozzáadott érték, amelyet a fogyasztó hajlandó megfizetni.
                                                                 irányításának, befolyásolásának a szervezeti kultúra az    Porter-féle értéklánc-modell: 1. Milyen összekapcsolódó
tevékenységek működnek közre a végtermékek piacra        értékelés Auditbizottság: résztvevői könyvvizsgálók, belső   közösen tevékenykednek adott iparágban,      alá-  és  javaslatok továbblépésre, hibák gyors kezelése 4,
jutásában. 2. E tevékenységek hogyan járulnak hozzá a      auditor, pénzügyi igazgató. Feladatai: beszámolók        fölérendeltség alakul ki a vállalatok között.         Részvétel ösztönzése: tevékenységi elv kidolgozása,
kibocsátás értéknöveléséhez. 3. E tevékenységek mennyit     áttekintése,  könyvvizsgálati   kérdések egyeztetése,                                   külső vélemények kérése, tagonkénti jelentéskészítés,
                                                                 Holding
kötnek le a vállalati erőforrásokból, mennyibe kerülnek.     kivizsgálás, javaslattétel Belsőellenőrzés: A belső                                      szóbeli észrevételek. 5. A csoportos érzelmi intelligencia
Támogató tevékenységek: infrastruktúra, műszaki és        ellenőrök feladatai kiegészítik a külső ellenőrök,       A konszern egy olyan speciális esete, amely csak a      normarendszerének bevezetése: Érzelmi tudatosságot
technológiai fejlesztés, emberi erőforrás-menedzsment,      könyvvizsgálók funkcióit. Konkrét vizsgálatokat is       vagyonkezelés eszközeivel befolyásolja az irányított     kialakító normák egyén szinten: egymás megértése, jövő
beszerzés. Elsődleges tevékenységek: belső logisztika,      folytatnak. Külső ellenőrzés – könyvvizsgálat: objektív,    vállalatot. Típusai: operatív – erős közvetlen irányítás,   megalapozás; csoport szinten: csoport önértékelése,
termelés átalakító technológiái, külső logisztika, marketing   hatékony módon ellenőrzi a pénzügyi beszámolókat        stratégiai, pénzügyi és vagyonkezelői – tőkeallokáció     visszajelzés kérése; külső szinten: szervezeti megértés.
és eladás, szolgáltatások. Ezek együtt határozzák meg a     Felső vezetők kinevezése, teljesítményértékelése,        révén befolyásol.                       Az érzelmek szabályozását segítő normák: egyéni szint:
hozzáadott értéket.                       díjazása: etikai normák, kódexek alapján. Lehet SOX-                                     konfrontáció szabályai, eszközei, módjai; törődés;
Értékláncelemzés lépései: 1. Fogyasztói értékek         törvény vagy ajánlás, különösen a tőzsdén szereplő cégek    Alapkategóriák a szervezeti működésben            csoportszint: munka érzelmi töltése – forrásteremtés,
(minősítés, döntés, elvárás) megfogalmazása. 2. Ezen       esetében fontos. Felelős vállalatirányítási ajánlások (BÉT):  Informális szervezet                     pozitív beállítódás elősegítése, problémák előzetes
értékek alapján a vállalat értéktermelési folyamatát fel kell  nyilvános stratégiai tervek, rendszeres kapcsolat a                                      megoldása. Külső szint: külső kapcsolatok kialakítása. 6.
bontani olyan elemi egységekre, amelyek önállóan         részvényesekkel, igazgatósági tagot alkalmasság alapján,    Spontán kapcsolatok, amelyek túlnőnek a hivatalos alá- és   Hatékonyság ellenőrzése: rendszeresen 7. Rátermett
hozzájárulnak a végső értékhez. 3. E tevékenységek        érdekeltség kiépítése a hosszú távú árfolyam-          fölérendeltségi, hierarchikus kapcsolatokon. Előnyei:     csoportvezető választás szempontjai: magas érzelmi
abszolút és relatív értéktermelő képességét kell         emelkedésben.                          elősegíthetik a munkafolyamatok sikerét, enyhítik a      intelligencia, célkitűzés és megvalósítás ismerete,
megállapítani. 4. A tevékenységek által megtermelt értéket                                    formális menedzserek munkaterheit, kiegészítik azok      csoporttagok szereptisztázása, bevonása, információt és
                                 Munkaszervezet azonosítása, jellemzői              képességeit, elégedettséget és biztonságot jelentenek a
össze kell hasonlítani a folytatásukhoz szükséges                                                                       útmutatást szolgáltat, konfliktushelyzetek kezelése,
vagyonelemekkel, költségekkel. 5. Elemezni kell az egyes     Cél, folyamat szervezet integrációja              dolgozóknak, hasznos kommunikációs csatornák, megléte     fejlődés figyelése
elemek logikai és műszaki kapcsolatait. 6. A vállalat                                      figyelmesebb tervezésre és cselekvésre készteti a       Csoportok közötti versengés a szervezetekben
határainak kijelölése, mit vegyen vagy gyártson,         A szervezeti célokból szükséges levezetni a folyamatokat,    menedzsereket. Tényezői: szociális igényt elégít ki,     A szervezetek hatékonysága és a csoportok belső és
költségcsökkentés.                        amelyek nem lehetnek sem számosabbak, sem            megpróbálják megvédeni tagjaikat, kommunikációs        külső kapcsolatainak jellemzői között összefüggés van.
Összehasonlítások: az adatok sokszor csak valamilyen       szűkebbek, mint amit a célok megkövetelnek.           rendszer az információk megszerzésére; pozíciót,       Egészséges is lehet, de károsak az olyan csoportok
vonatkozási rendszerben értelmezhetők. Leggyakoribbak:      Szervezetek tanulmányozása: formális szervezet: a        elismertséget  szereznek,  amelyet   befolyásolásra   közötti konfliktusok, amelyekben nem a feladat fontos,
1. A vállalat a saját fejlődéséhez viszonyít. 2.         vállalat hivatalos, szervezeti ábrán is megjelenő        használnak fel; támogathatják, de gátolhatják is a      hanem csupán a másik csoporttal szemben nyerhető
Versenytársakkal való összehasonlítás 3. Benchmarking-      struktúrája.                          menedzsment tevékenységét; szerepek kialakulása,       előny. Lehetséges következmények: A verseny ugyan
elemzések: az adott iparág legjobbnak minősített                                         amelyek nem mindig egyeznek a menedzsment           általában automatikusan javítja a csoporton belüli
                                 Munkamegosztás
vállalataihoz viszonyít.                                                     elvárásaival.                         hatékonyságot, de többnyire negatív következményekkel
SWOT-elemzés folyamata: Strengths, Weeknesses,          Munkamegosztás és annak szabályozása: egy nagyobb                                       jár a csoportok közötti hatékonyság tekintetében. (negatív
                                                                 Szervezeti ábra
Opportunities, Threats meghatározása, 8-10 tényező        feladatkomplexum részfeladatokra bontása és e                                         sztereotípiák, konszenzus ellehetetlenülése). A vezetőnek
kiválasztása,   hatásuk,   lehetőségük    becslése,   részfeladatok egyes szervezeti egységekhez való         Alá-fölérendeltségi kapcsolat az egyes egységek és      mindenekelőtt a versengő csoportok közötti káros
fontosságának meghatározása, valóságos tényezők         telepítése. Munkamegosztás alapelvei: funkció, tárgy,      pozíciók között, szervezet szélességi és mélységi tagolása  konfliktusok megelőzésére kell törekednie a kezdettől
kiválasztása. Kiterjesztett SWOT mátrix: Lehetőségek-      régió alapján. Egydimenziós szervezet: az előbbiek közül    szervezeti egységenként, pozíciók megjelölése.        fogva, ennek érdekében: objektív elbírálás, a csoportok
Fenyegetések, Erősségek- Gyengeségek. Használd ki az       egy-egy elv alapján történik a munkamegosztás. Két- vagy                                   közötti kommunikáció segítése, kölcsönös szimpátia-
                                 többdimenziós szervezet: ahol az előbbi munkamegosztási     Vonalbeli és törzskari egységek a szervezetben
erősségeidet új lehetőségekért. Építs a lehetőségekre,                                                                     megértés   kialakítása, kerülni  a  győztes-vesztes
hogy ellensúlyozd a gyengeségeidet. Használd ki az        elveket párhuzamosan alkalmazzák. mátrixszervezet.       A vonal (line) kapcsolat a hatáskör és felelősség elosztása  szituációkat.
erősségeidet, hogy elkerüld a fenyegetést. Csökkentsd a     Hatáskörmegosztás                        a hierarchián belül. Törzskari (staff) kapcsolatok a     Meglévő konfliktusok megszüntetésének mérséklésének fő
gyengeségeidet és kerüld el a fenyegetéseket.                                          vonalbeli vezetés tanácsadó, segítő szervezetek        stratégiája olyan célok kitűzése, amelyekben a csoportok
                                 Egyvonalas szervezet: az alárendelt egységek csak egy      elhelyezkedése a szervezetben. Főszabály: törzskar nem    egyetértésre juthatnak és köztük a kommunikáció újra
Stratégiaalkotás folyamata és módszerei             felsőbb szervezeti egységtől kaphatnak utasítást.        adhat direkt utasítást a vonalbeli szervezet részére.     indulhat pl.: közös ellenfél kijelölése, tárgyalási stratégia
Stratégiai alternatívák kidolgozása               Többvonalas szervezetben a személyeket két vagy több      Eltérések lehetnek.                      kidolgozása, magasabb rendű cél kitűzése, csoportos
                                 felsőbb személy is utasíthatja.                                                tréningek.
Fejlesztési stratégiák lehetséges csoportjai: 1. Milyen                                     Vezetés hatóköre
                                 Koordináció                                                          Komplex ember
versenyelőnyre támaszkodjunk: Porter féle alapstratégiák                                     Az egy vezetőhöz tartozó szervezetek, beosztottak számát   McGregor X- és Y- elméletét kiegészítése, vitatja a
alapján: költségvezető – költségminimalizálással elérni     Egymás mellé rendelés, összehangolás. Koordinációs       jelenti. A nagyobb szervezetekre a kevésszámú         leegyszerűsített képet, mert az emberi motívumok
átlag feletti hozamot, megkülönböztető – magasabb        eszközök: 1. Strukturális: különböző összekötőegységek     szervezetirányítás a jellemző.                összetettek és változatosak, a szükségletek rangsora
ráfordítással egyedi termék létrehozása, amire a fogyasztó    és megoldások, melyek a funkcionális hierarchia mellett                                    változhat, a szervezet hatékonysága csak részben függ az
hajlandó többet áldozni. Szűk versenyterület esetén:                                       Magas és lapos szervezetek
                                 másfajta szempontok szerint is strukturálják a szervezetet.                                  egyén motivációs jellemzőitől. Ehhez kapcsolódó vezetési
összpontosító költségvezető vagy megkülönböztető. 2.       Pl. projektszervezet, termékmenedzser 2. Technokratikus:    Magas szervezetek előnyei: világos munkamegosztás,      stratégia, hogy az alkalmazott és szervezet közötti
Milyen irányba fejlessze a tevékenységét? – Ansoff-féle     formalizált útmutatók, szabályok, szabályzatok, belső      egyértelmű alá- és fölérendeltség, hatáskörök. Hátránya    kapcsolatot folyamatosan figyelni kell. Megválaszolandó
(meglévő/új) termék – (meglévő/új) piac mátrix (piaci      utasítások,  tervek,  programok,  menetrendek.   3.   nehézkes kommunikáció a torzulás miatt, költséges,      kérdések: 1. Milyen mértékben egyeznek meg a
behatolás, termékfejlesztés, piacfejlesztés, diverzifikáció),  Személyorientált:   az  egyén  szervezettel  való   nehézkes vezetői előrehaladás. Lapos szervezetekben      munkavállaló igényei és a szervezet által támasztott
BCG-mátrix:   stratégiai  üzleti  egységek    egyedi   azonosulását,    értékrend,   szervezeti   kultúra   széles a vezetői hatókör, de komoly vezetői képességeket   követelmények az adok-kapok kérdésben? 2. Mi az, amit
stratégiájának   kidolgozására   alkalmazzák.   Piaci   meghonosítását     célozzák.   Vezető-kiválasztás,   igényel.                           az egyezség során valóban kicserélnek? Pénz –
részesedés és növekedési ütem alapján: döglött kutya,      továbbképzés.                                                         munkaidő, társadalmi igény - biztonság, lehetőség az
kérdőjel, fejőstehén, sztár 3. Hogyan hajtsa végre a                                       Hatékony szervezet jellemzői
                                 Konfiguráció                                                         önérvényesítésre – sikerélmény, kihívás stb. Az egyén és
fejlesztést? Belső fejlesztés, közös fejlesztés, stratégiai                                   A szervezetfejlesztés tervezett, a szervezet működésének   a szervezet közötti kapcsolat interaktív, cél a munkavállaló
szövetség, felvásárlás.                     Leírása: 1. Mélységi tagozódás 2. Szélességi tagozódás,     egységét figyelembe vevő, rendszeresen folytatott vállalati  kreativitásának megőrzése.
Stratégiai döntés és stratégiai célok rendszere         3. Egyes szervezeti egységekben foglalkoztattak száma,     stratégia. Célja a szervezet hatékonyságának, a
                                 vonal (line) és törzskar (staff) megkülönböztetése.       gazdasági és társadalmi fejlődés gyorsításához való      Vezetési stílusok az alkalmazottak vezetésében
A stratégiai alternatívák minősítésének és értékelésének     Szabály: a törzskar nem adhat direkt utasítást a vonal     hozzájárulásának növelése.                  Vezetői stílus a vezető személyiségének megnyilvánulása
három alapvető szempontja van: megfelelőség – milyen       részére, csak annak felettese közreműködésével.         Hatékony szervezet jellemzői: 1. A szervezet rugalmas,    a beosztottak irányában. Típusai: 1. Autokratikus:
mértékben segítenek megoldani a felmerült problémákat,                                      képes a megújulásra. 2. A kitűzött célok és tervek szerint  határozott,  egyszemélyi   döntések,   távolságtartás,
megvalósíthatóság – kivitelezhető, van-e elég erőforrás,     Szervezet összetevői
                                                                 végzik munkájukat. 3. A szervezet céljai egyértelműek, a   fegyelem, ellenőrzés. – csoport: nincs felelősség, a vezető
elfogadhatóság.                         Minzberg alapján: csúcsvezetés, középvezetők, operatív     dolgozók ezekkel egyetértenek. 4. Biztosított az       távollétében a termelés szegényes 2. Demokratikus:
Döntés eredményét megvalósítandó célok rendszerére kell     szint. Vezetéstámogató törzskar: munkafolyamatok,        önbecsülés és teljesítményértékelés. 5. Zavartalan      hatalom és felelősség megosztása a munkatársakkal,
lebontani. A szervezeti célok hierarchikus rendszert       munkakörök tervezése stb. Segédtörzskar: közvetett       kommunikáció, magas fokú bizalom. 6. Cél - folyamat -     bizalom a többiekben, javasol, elfogad ötleteket, objektív
alkotnak. Szervezeti célok: Küldetés: általános jövőkép,     szolgáltatások, mint információ, jogi tanácsadás a       szervezet integráció 7. Döntések és intézkedések a      kritika és dicséret – csoport: értékelik az új ötleteket,
mindenkire érvényes, minden egyéb célt meghatározó,       szervezet részére.                       megfelelő szinten történnek. 8. A vezetők ösztönzési     felelősségérzet,  magas   minőségű    munka    és
gyakran nincs leírva. Vállalati stratégiai cél: a tulajdonosok                                  rendszere figyelembe veszi a rövid távú nyereséget és a    termelékenység, sikerérzet 3. Hadd menjen stílus: lassan,
érdekeit kifejező, hosszabb távra szóló, írott formájú.     Szervezettípusok
                                                                 termelésnövekedést, beosztottak fejlődését, hatékony     vonakodva dönt, elhárítja a felelősséget, rossz
Üzemi szintű operatív cél: mindig adott egységre jellemző,    Vállalkozói, lineáris szervezet                 munkacsoportok    kialakítását.  9.  Magas   fokú  teljesítményértékelés, kevés önbizalom, munkáját a
működésre vonatkozó, rövidebb távú, összetett. Feladat a                                     együttműködési készség, önirányítás.             munkatársakra   hagyja.  –  csoport:   véletlenszerű
stratégiai cél lebontása az alacsonyabb szervezetei       Egydimenziós, egyvonalas szervezeti forma, egyszerű,
                                                                 Sikeres szervezetfejlesztés feltételei: 1. Változások     döntéshozás,   hanyag    munkavégzés,    alacsony
szintek és funkciók céljaira, az időtávok, irányultságok     könnyen áttekinthető, alacsony költség. Hátránya: nem
                                                                 iránti belső és külső kényszer. 2. Felsővezetés aktív     termelékenység, alacsonyszintű team-munka és morál.
összhangjának megtartásával.                   eléggé rugalmas, kommunikáció csak a line-on terjed.
                                                                 részvétele. 3. Új ötletek, módszerek és megoldások a     Vezetői stílust alakító tényezők: vezetőben uralkodó
Stratégiai célok végrehajtása: tervezés, szervezet és      Családi és kisvállalkozások.
                                                                 problémák leküzdésére, kockázatvállalási hajlandóság 4.    erők:  értékrendszer,  személyes   vezetői   hajlam,
szervezeti kultúra kialakítása, emberek mozgósítása,       Funkcionális szervezet                     Korábbi eredmények megerősítése, fokozása.          biztonságérzet.   Beosztottakban    munkáló    erők:
változások végrehajtása, végrehajtás ellenőrzése.                                        Kreatív   szervezet   jellemzői:  1.  Megbízható
                                 Egydimenziós, többvonalas, Előfeltételei: stabil piac,                                    függetlenség igénye, készség felelősségvállalásra,
Stratégiai célok végrehajtása, ellenőrzése                                            menedzsment, amely nem viszi túlzásba az emberek       bizonytalanság   tűrése,   érdek   és   probléma
                                 tudományos-technikai technológiai környezet, könnyem
                                                                 ellenőrzését. 2. Nyitott kommunikációs csatornák. 3.     fontosságérzete,  szervezeti  célok megértése     és
A stratégiai kontroll arra törekszik, hogy a szervezet      áttekinthető termelés tevékenység, kisebb termékskála.     Külsősökkel fenntartott jelentős kapcsolatok 4. Sokféle
                                 Strukturális jellemzői: Elsődleges munkamegosztás a                                      alkalmazkodás, elvárások a döntéshozatallal szemben. 3.
viselkedését a folyamatosan változó feltételekhez és a                                      típusú személyiség. 5. Hajlandóság a változás         Környezetben ható erők: szervezettípus, munkacsoport
tulajdonosok változó elvárásaihoz igazítsa.           funkciók szerint történik, törekszik a szabályozottságra,    elfogadására. 6. Új ötletekkel való kísérletezés öröme. 7.
                                 döntési jogok centralizáltak, a koordináció technokratikus.                                  hatékonysága, probléma, időhiány, felsőbb elvárások,
Stratégiai ellenőrzés típusai: 1. Stratégiai feltételezések                                   Más végzettségű kollégák ötleteinek kifejtése. 8. Kreatív   kormányzat, társadalom, szakszervezet elvárásai.
ellenőrzése. 2. Stratégia megvalósulásának ellenőrzése 3.    Előny: munkatermelékenység növekedése, egységköltség,
                                                                 emberek megtartása. 9. Hiba elkövetésekor ne legyen      Blake-Mouton féle vezetői rács: 1-től 9-ig osztályozza,
Tág környezet folyamatos nyomon követése 4. Vészjelzés      koordinációs költség csökkentése, olcsó szervezeti forma.    erős félelem. 10. Képesség legyen az alapja a
                                 Hátrány: növekvő diverzifikációnál a funkcionális                                       ahogy a vezető az emberekre és munkára figyel. 1.1 –
Balanced Scorecard – BSC – stratégiai menedzsment                                        kiválasztásnak. 11. Brainstorming, javaslati rendszer     „fél”-vezetés, 5.5 – kiegyensúlyozott vezetés 1.9
                                 specializáció miatt az anyagi és információs kapcsolatok    működtetése. 12. Elegendő erőforrás a célok eléréséhez.
rendszere, irányítási és vezetési rendszer            nehezen áttekinthető rendszere jöhet létre, funkcionális                                   Emberközpontú vezetés, 9.1 Hajtós vezetés 9.9
                                 specializáció a megváltozott környezeti feltételekhez való                                  Csoportközpontú vezetés, csak elméleti típus
Olyan értékelési rendszer, amellyel nemcsak a múlt                                        EMBEREK VEZETÉSE                       Főnök vagy beosztott-központú vezetés folyamatmodellje:
teljesítménye, de a jövőbeni sikerek feltételei is mérhető    alkalmazkodóképesség    elvesztését  eredményezheti,
                                 centralizált hatáskörök és az erőteljes szabályozottság     Személyes vezetés (leadership) feladatai           döntés meghozatalának lehetőségei a tekintélyelvű
válnak. Szervezeti teljesítmény nézőpontjai: pénzügy,                                                                     egyszemélyi döntéstől a csoportdöntésig.
vevők, működési folyamatok, tanulás és fejlődés. Újítása,    miatt a szervezet adaptációs képessége veszélybe kerül.
                                                                 Személyes vezetés: folyamat, az alkalmazottak hatékony
hogy a Porter-modellt kiegészíti az innovációs          Divizionális szervezet                     késztetése a vállalati célok elérése érdekében sajátos    Személyiségközpontú elméletek
folyamatokkal,  a   terméktervezéssel,  -fejlesztéssel.                                   vezetői eszközökkel és módszerekkel.             Középpontjában a vezető személyiségét, figyelmének
Bevezetésével a vezetők megbízható információt          Előfeltételek: vállalati méretek növekedése, széles
                                                                 Személyes vezetési feladatok és készségek: 1. Tervezés,    irányultsága áll. Típusai: Feladatcentrikus: szigorú
kaphatnak a stratégia végrehajtásnak a folyamatáról és      termékskála, heterogén termékek, termékcsaládok,
                                                                 szervezés,  feladatellenőrzés  a  csoportban.  2.    felügyelet, számonkérés, emberi tényezők figyelmen kívül
magáról a stratégiáról.                     dinamikus környezet Strukturális jellemzők: Elsődleges
                                                                 Alkalmazottak helyének, szerepének meghatározása a      hagyása. Kapcsolatcentrikus: összetartó, jó hangulatú
                                 munkamegosztás tárgyi elvű, termékek, vevők, régiók
                                                                 csoportban. 3. Tagok teljesítményének értékelése,       csoporttól várja a feladatok magas szintű teljesítését.
A SZERVEZETI RENDSZER                      szerinti divíziók, funkcionális irányító, ellenőrző és
                                                                 elégedettség megteremtése.                  Hatáskör és felelősség megosztása, önellenőrzés.
                                 szolgáltatóegységek    a   központban.    Hatáskörök
Tulajdonosi és munkaszervezet                  decentralizáltak, divízión belül centralizáltak. Koordináció:  Személyes vezetés terepe: a csoport              Helyzetorientált: kizárólag a beosztott képessége és
                                 technokratikus, tervek, költségvetés, pénzügyi és                                       hajlandósága alapján választja ki a vezetői stílusát, ami
Szervezetek csoportosítása: gazdálkodó, védelmi, civil,                                     Maximum 7 fő, amit a vezető feladatok és emberek       lehet delegáló, együttműködő, meggyőző vagy rendelkező.
közszolgáltató, egyházi                     elszámolórendszer. Előnyei: a stratégiai és operatív
                                                                 tekintetében át tud látni. A csoportok erős befolyással
OECD alapelvek a vállalatirányítás területére: 1.        feladatok szétválaszthatók, erőteljes piaci orientáció, a                                   Lelkesítő vezetési stílus, az érzelmi intelligencia
                                                                 vannak tagjaikra, más csoportokra és szervezetre.
Részvényesek jogai: részvényátruházás, részvétel és       vállalati és divíziók céljai közötti kapcsolat könnyen
                                 megteremthető, rekeszelő hatás, teljesítményre ösztönző     Konfliktus                          A szubjektív, érzelmi-lelki tényezők játsszák a
szavazat a közgyűlésen 2. Részvényesek egyenlő                                                                         legfontosabb szerepet a sikeres vezetési stílus
kezelése – egyenlőség kisebbségi, külföldi részvényesek     felelősségi és érdekeltségi rendszer, alacsony horizontális
                                 koordinációs költség. Hátrányai: divíziók egoizmusa, a     Szervezeti és egyéni érdekek ütközése             kifejlesztésében. Goffee és Jones kutatásai alapján a
esetén is,   jogorvoslat  lehetőség 3.    Érintettek,                                  A konfliktusok eredményes feloldásának néhány lépése és    legeredményesebb vezetők stílusjegyei: 1. Szelektív
érdekcsoportok szerepe – jogaik védelme, részvétele 4.      decentralizációval járó létszámnövekedés, párhuzamos
                                 funkciók léte. Formái: profitközpont: nyereségképző       szempontja: 1. Probléma felismerése és tisztázása. 2.     módon felfedik gyenge pontjaikat – emberivé válnak. 2.
Nyilvánosság, áttekinthetőség – előírt határidőben, pontos                                    Törekvés a probléma megoldására. 3. Személyek         Nagymértékben    támaszkodnak   megérzéseikre.  3.
tájékoztatás a lényeges információk tekintetében 5.       helyek,   költségközpont:   költségvetés   betartása,
                                 költségminimalizálás, investment-központ: tőkebefektetési    különválasztása a problémától. 4. Érzelmek kontroll alatt   Szenvedélyesen, nagy empátiával közelítik meg
Igazgatóság felelőssége: a társaság és részvényesek felé                                     tartás. 5. Aktív figyelés. 6. Kielégítő megoldások közös   munkatársaikat. 4. Kimutatják és kihasználják a
a stratégia végrehajtása, vezetés ellenőrzése tekintetében.   és működtetési jogosítványok a vezetőknek.
                                                                 keresése. 7. Eredmények átbeszélése, megértés         munkatársak különbözőségeit.
Igazgatóságok alaprendszerei: 1. Angol-amerikai         Mátrixszervezet                         biztosítása.                         Érzelmi intelligencia EQ: a saját magunk és emberi
megoldás esetében testület – igazgatótanács működik,                                       A konfliktusok hasznosak is lehetnek, ha a körülmények    kapcsolataink fejlesztésének képessége. Az IQ kevés
vállalati igazgatóság, független tagok, végrehajtó        Előfeltételek: dinamikus és heterogén környezet, komplex,
                                 magas újdonságú, nagy rizikótartalmú feladatok, tárgyi
                                                                 objektívek, a szervezet és a munkafolyamatok         ahhoz, hogy valakiből kimagasló vezető legyen. Az érzelmi
menedzserek,    audit   bizottság   alkotják.  Mint                                  szabályozottak, a döntés pártatlan.              intelligencia tényezői - Goleman: 1. Önismeret: érzelmek,
igazgatótanács   felelősek   a   stratégiai   célok  elvű munkamegosztás, fejlett kommunikációs készség.
                                                                 Konfliktusok pozitív hatásai: fenntartják a feszültség    önértékelés, önbizalom. 2. Önmenedzselés: önkontroll,
megfogalmazásáért, végrehajtásáért. 2. Klasszikus vagy      Strukturális jellemzői: funkcionális és tárgyi elvű
                                                                 optimális szintjét, a különböző nézetek kiváló ötleteket   megbízhatóság, lelkiismeretesség, teljesítményorientáció,
német modell esetében két testület, a végrehajtói funkció a   munkamegosztás egyszerre van jelen, nincs erőteljes
                                                                 eredményezhetnek, erősítik a belső egységet, felhívják a   kezdeményezés.     3.  Közösségtudat:   empátia,
menedzsereket is magába foglaló igazgatótanács, az        szabályozottság. Hatáskörmegosztás: kettős irányítás, a
                                                                 figyelmet a problémákra, változtatás szükségességére.     szervezettudat, szolgáltatásközpontúság. 4. Közösségi
ellenőrzést felügyelő-bizottság, független tagokkal látja el.  két dimenzió vezetői együtt döntenek, azonos
                                                                 Hatékony csoportviselkedések: 1. Munkára vagy         jártasság: látnoki vezetés, befolyás, mások fejlesztése,
                                 kompetenciával rendelkeznek, legkevésbé szabályozott,
A felelős vállalatirányítás feladatai              formalizált. Koordináció: személyorientált koordinációs     feladatra  irányuló  magatartások:   kezdeményezés,   kommunikáció,          változáskezdeményezés,
                                                                 információadás, jelentésellenőrzés, tisztázás, összegzés,   konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, csoportmunka és
Stratégiaformálás: stratégiai célok megvalósulásának       eszközök, a horizontális és vertikális koordináció a
                                                                 valószerűség   tesztelése.  2.  Csoportot  fenntartó  együttműködés. Vezetőként a legfontosabb kérdések: Mi
évenkénti vizsgálata, új stratégiai célok elfogadása, cég    strukturális megoldás révén biztosított. Előnyei: adaptív,
                                                                 viselkedések: harmonizálás, kaputartás – kommunikációs    akarok lenni? Ki vagyok most?
tőkebefektetéseinek,     pénzügyi    sztenderdjeinek,   innovatív, nagyobb teljesítményre ösztönöz, együttes
                                                                 csatornák nyitva tartása, elképzelések megosztásának
politikájának, terveinek vizsgálata és jóváhagyása,       tanulás révén új vezetési kultúra alakulhat ki. Hátrányai:                                  Átalakító vezetés
                                                                 lehetősége,   részvétel  ösztönzése,   közvélemény
Ellenőrzési rendszerek: Belső ellenőrzési (kontroll-)      közös anyagi és emberi erőforrások miatt a vezetők
                                                                 tesztelése, ösztönzés, bátorítás, kiegyezés segítése. Nem   Az átalakító vezető átalakítja önmagát és a vezetés
rendszerek: számviteli, ellenőrzési nyilvántartások,       rivalizálása,   túlhajtott munkacsoport,   döntések,
                                                                 megfelelő viselkedések: agresszív megnyilatkozás,       természetét is, miközben folyamatosan tanul, hogy jobban
dokumentumok vezetése a belső kontrollrendszeren         felelősségvállalás elhárítása, összeomlás veszélye
                                                                 blokkolás, elkerülő viselkedés, uralkodás, playboy      vezethessen. Elvei: 1. Mindenki minden helyzetben kifejt
keresztül. A pénzügyi ellenőrzésen túlmenően kiterjed a     krízishelyzetben.
                                                                 viselkedés.                          valamilyen hatást. 2. Ha megtanuljuk ezeknek a
működési és törvényességi szabályozásra, valamint a       Konszern                            Munkacsoport-kialakítás lépései: 1. Indulás: hivatalos    hatásoknak a megfigyelését, mindig észrevesszük a
kockázatkezelésre is. Segít minimalizálni a hibák és                                       fogadás,   jövőkép,   csoportcélok  ismertetése  2.  vezetői beavatkozás lehetőségeit. 3. Mindig megpróbál
kudarcok előfordulását. Részei: 1. Belső kontrollkörnyezet    Vállalati csoportosulás, amely jogilag is önálló tagjai az
                                                                 Megegyezés az alapokban: célkitűzés, határidők,        kedvező változást elérni. 4. Erőnket és befolyásunkat
2. Kontroll- (szabályozási) célok és kockázatok         együttes piaci fellépés, fejlesztési források racionális
                                                                 teljesítményelvárások, alternatívák, szerepek, felelősségi  pozitív célok érdekében és másokat tisztelve kell
azonosítása    és   értékelése.   3.  Szabályozási   felhasználása, az optimális tőkeallokáció, valamint az
                                                                 körök, azonnali feladatok, belső folyamatok: döntéshozatal  bevetnünk. 5. Minden az emberek kezdeményezésével
tevékenységek: elvek és eljárások 4. Információs és       összehangolt termék- és technológiapolitika érdekében
                                                                 és probléma-megoldás 3. Félelmek eloszlatása: kétségek    kezdődik. 6. Emberek mélyebb igényeinek megértése és
kommunikációs folyamatok 5. Monitoring: vizsgálat,                                        meghallgatása,    egyéni  részvétel  hangsúlyozása,  teljesítése. 7. Erkölcs. 8. Megérti és bevonja az
embereket.  9.  Vezetőre  szükség  van minden        prezentálható. Adatgyűjtés: adatmérési módszerek         hátránya hogy a kizárólagos képviselet díja magasabb. 2.
környezetben, minden emberi kapcsolatban, minden         hierarchikus felépítése: nominál adatok, sorrendi adatok,    Indirekt  export   licenc-,  franchise-megállapodással.
helyzetben, minden pillanatban. 10. Hosszú távú          intervallumadatok,   arányszámadatok.   Adatgyűjtési    Licencszerződés keretében termék gyártása vagy
hatásokra és hosszú távú fejlődésre törekszik. 11. Az       technikák: kérdőívek, magyarázó leírás, ellenőrzőkérdés-     márkanév használata, ellenértéke a licencdíj. A
emberek hit- és értékrendszerének mélyén kezdődik. 12.      lista.                              licencátadó ellenőrzi a termék, szolgáltatás minőségét.
Mindig létezhet másik, magasabb rendű, mélyebb felfogás.                                      Franchise-szerződés keretében a know-how átadása
                                 Vizuális kommunikáció
                                                                  belépési díj és forgalom arányos franchise használati díj
Az alkalmazottak motiválása
                                 Olvasás: Hatékony olvasás: fontos, sürgős, nem lényeges     ellenében. Arculatra, beszerzési forrásokra, üzletvezetés
Az ember különleges erőforrás, mert elhagyhatják a        rangsor felállítása. Aktív olvasás: megértés, értékelés.     módjára, reklámokra terjed ki. 3. Közös vállalat: direkt
szervezetet,    magasabb     béreket   követelhetnek,  Kiemelt részek elolvasása: érdeklődés, ismerős szöveg.      export, részben saját tulajdonú cégen keresztül. Erősebb
megtagadhatják az utasításokat, teljesítményük változó,      Továbbadni, kidobni: amire nincs szükség             irányítási jogosítványok, vállalatvezetés összetétele,
sztrájkolhatnak a céljaikért. A motiváció az emberekben                                      stratégia, menedzsment ellenőrzése. Akkor alkalmazzák,
                                 Prezentáció
ható, cselekvésre késztető belső generátor, amely                                         ha a tiszta külföldi vállalatok alapítása korlátozott, tiltott a
állandóan újratermelődő szükségleteink kielégítésére       A szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikáció együttes      belső piac, tőke védelmében. 4. Teljes tulajdonnal
sarkall. Teljesítmény = képesség + motiváció           alkalmazásának fontos módszere. Előnye a személyes        irányított termelő vállalat a célpiacon: piaci jelenlét
Motivációs elméletek: 1. Maslow alaptételei: Az emberi      hatás, közvetlen kapcsolat, vizuális bemutatás, tömörség,    folyamatos biztosítása leányvállalaton keresztül.
motiváció mögött szükségletkielégítési szándék húzódik      könnyíti a megértést. Vizuáltechnikai eszközök: írásvetítő,   Menedzsmentválaszok: módszerek, technikák
meg. Ha egy szükséglet kielégítést nyert, jön a másik. Az     diavetítő, projektor, videó stb.
emberi szükségletek hierarchikus formába szervezhetők.                                       Stratégiai tervezés technikái
                                 Elektronikus kommunikáció                    1. STEEPLE-elemzés: PESTEL (Political – Economic –
Szükségletpiramis és megvalósításuk: Fizikai szükséglet –
jó fizetés, komfort a munkavégzésben. Biztonsági         Előnyei: költséghatékony, gyors. Formái: e-mail,         Socio-cultural, Tecnological, Environmental, Legal)
szükségletek     –    biztonságos    munkavégzés,   videokonferencia, internet-alkalmazások             elemzés továbbfejlesztése globális környezetre. Szintjei:
nyugdíjrendszerek,    biztosítások.   Közösség   iránti                                  globális környezet, külgazdasági kapcsolatok és belső
szükségletek – csoportok stabilitása, kooperáció         Vezetői információs rendszer                   gazdaság szintje. 2. Porter féle versenymodell
ösztönzése, csoportmunka, jó vezető-beosztott viszony.      Információs rendszer részei: adatfeldolgozó rendszer,      „kinyitása”: alap: versenytársak, vevők, szállítók
Megbecsülés, elismerés iránti szükségletek – jó          vezető információs rendszer, döntéstámogató és szakértői     pozíciója, helyettesítő termékek, új belépők. Globalizációs
teljesítmény megbecsülése és publikálása, előmenetel,       rendszer, irodai információs rendszer.              kiegészítés: idő, kockázat, hálózatok, tőkekoncentráció. 3.
státuszszimbólumok. Önmegvalósítási szükségletek –        Vezetői információs rendszerek azon alapulnak, hogy a      Vállalati kockázatmenedzsment (ERM): folyamat,
kihívás a munkában, előrehaladási lehetőségek nyújtása,      vezetés számára az információ értékének milyen          melynek célja hogy a szervezetet érintő lehetséges
autonómia, önellenőrzés. 2. Herzberg kétfaktoros         meghatározói    léteznek:  információ  mennyisége,    kockázatokat meghatározza, kezelje. Kockázat okai
elmélete: a motivációs tényezők vagy motivátorok megléte     időszerűsége, minősége, fontossága. Egyes vezetési        lehetnek: véletlenszerű események, hiányos ismeret,
elégedettséget okoz, míg a higiéniás tényezők jelenléte      szintek információszükséglete: Munkahelyi vezetés: belső,    információ, ellenőrzés hiánya, gyengesége. Forrásai:
önmagában nem vezet a munkával való elégedettséghez,       jól definiált, szűk hatókörű, részletezett, tényidőszakra    külső,   pénzügyi,    tevékenységi,    emberi-erőforrás
de ha hiányoznak vagy nem megfelelőek, akkor           vonatkozó, naprakész, magas pontosságú,        sűrű    kockázatok. Lépesei: veszélyforrások meghatározása
elégedetlenség lép fel. Motivátorok: munka általi         felhasználás. Felső vezetés: nagyrészt külső, nagyon       (kockázatvizsgálat – kockázati térkép) és kockázati
elégedettség, kihívás a munkában, jó csapatszellem, jól      széles hatókörű, tömörített, jövőre vonatkozó, kevésbé      önértékelés), intézkedési lehetőségek vizsgálata (kockázat
informáltság, szellemi képességek kihasználása. Higiéniás     naprakész, alacsony pontossági fokú, ritkábban használja.    átadása, elviselése, kezelése, kockázatos tevékenység
tényező: jó fizetés, biztonság, jó csapatszellem, tekintély,   A középvezetés a két szint között helyezkedik el         befejezése), legjobb módszer kiválasztása, ennek
munkakörülmények,     jól   informáltság,  panaszok   információigény szempontjából is. Vezetői információs      végrehajtása, monitoring és továbbfejlesztés. COSO-
meghallgatása, szabadidő-eltöltési lehetőség, tanulási,      rendszer egy integrált rendszer, amely informatikai       modell: ERM egyik technikája. Jelképe egy hasáb,
előmeneteli lehetőség. 3. Folyamatelméletek a motiváció      támogatást nyújt a tervezéshez, a szabályozáshoz, a       melynek elején találhatók: kontrollkörnyezet, célkitűzés,
belső dinamikájával foglalkozik.                 működtetéshez. Kulcstényezői: integrált – kapcsolat az      esetazonosítás, kockázatelemzés, kockázat válaszok,
Motivációs stratégiák: 1. Támogatáselmélet: az egyén       egyes funkcióterületek között. Tervezés, szabályozás,      irányítási tevékenységek, információ és kommunikáció,
általában olyan viselkedésformát őriz meg az           működtetés támogatása, vezetés és döntéshozatal –        monitoring. A felső részén: stratégia, működés, pénzügyi
emlékezetében vagy gyakorol a valóságban, amelyik         pontos adatok a szükséges időben, Múlt, jelen, jövő, Belső    beszámoló, megfelelőség. Oldalán az egyéni szint, divízió,
pozitív megerősítést kapott, és a cselekvés végrehajtását     működés értékelése – tevékenységek ellenőrzési, mérés      üzleti egység, leányvállalat. 4. Stratégiai szövetségek:
közvetlenül követő támogatásnak erősebb a hatása, mint      elvégzése, Külső tényezők informatikája – külső         célja   különböző    versenyelőnyök     megszerzése,
annak, amelyik később következik be. Megerősítési         információk a jövőbeli működés megtervezéséhez.         megtartása. Csoportjai: 1. Nagyságrendi megtakarítások
stratégiák: Pozitív megerősítés, negatív megerősítés,       Funkcionális részrendszerei: marketing, termelési és       elérése pl. nagyobb sorozatok. 2. Műszaki – technológiai -
kioltás, büntetés. 2. Munkakör újratervezése, a          személyzeti információs, valamint anyagszükséglet-        szolgáltatási ismeretek szervezése, bővítése – licenc,
munkakör-gazdagítás: vertikális terheléstöbbletet jelent,     tervezési rendszer. Döntéstámogató rendszerek olyan       know-how stb. 3. Új piacok megszerzése 4. Politikai és
mert a beosztott több hatáskört kap a munkatervezésben      vezeti eszközök, amelyek támogatást nyújtanak a vezetői     jogi természetű akadályok leküzdése. Formái: horizontális
és az ellenőrzésben. Motivációs eszközök és elvek:        döntéshozatalhoz olyan esetekben,      amikor nem     (azonos piacon versenytársak, K+F), vertikális (más
Felelősség, elismerés – fokozott felelősség a saját        programozott döntésekről van szó. Képes a különböző       ágazatban, adott rendszer szállítóit és vevőit kapcsolja
munkáért.   Felelősség,   elismerés,   lehetőség   a  modellek összekötésére. Részei: interfész-mechanizmus -     össze), diagonális (más ágazatban, vevő-szállító kapcsolat
teljesítményre – szélesebb jogkör és nagyobb szabadság      adatbevitel, adat-alrendszer - adatbázisok, modell-       nélküli) 5. Benchmarking (összemérés): a hatékonyság
a munkában. Fejlődési és tanulási lehetőség – különböző      alrendszer – modellek építése, tárolása, visszakeresése.     fokozásának egy módszere, összemérés alapján figyelni
nehézségi szinteken többletfeladatok. Elismerés –                                         és megtanulni azt, amiben jobbak. Pillérei az alázat és
Időszakonként    állapotjelentés   a  munkatársaknak.   NEMZETKÖZI VÁLLALATOK – MENEDZSMENT               becsületesség.    Típusai:   Belső   (vállalaton  belüli
Felelősség,   személyes előrelépés – csökkentett        VÁLASZOK                             folyamatok, szervezeti egységek, feladatok,), külső (más
ellenőrzés, irányítás. 3. Célkitűzés: a célok lebontása, az                                    vállalat), funkcionális (bármely valamely területen kiváló
alkalmazotti   részvétel   biztosítása  a  részcélok   Globalizációt kialakító tényezők                 cég – termék, szolgáltatás is) Folyamata: célkitűzés,
kimunkálásában a célokkal való azonosulás lényeges        Informatika   fejlődése, műszaki  fejlődés  és       kiválasztás, prioritások, felelősség, összehasonlítás
eleme, és mint ilyen, jelentős motivációs tényező.        tőkekoncentráció felgyorsulása, piacok áthelyeződése       Szervezetfejlesztés technikái
                                 világméretekbe.                         1. Hatalommal való felruházás (Empowerment): a
A vezető személyzeti funkciói és feladatai
                                                                  nemzetközi vállalkozás akkor fog hatékonyabban működni,
A vezető személyzeti funkciói: munkaerő vonzása,         Globális cégek                          ha minden dolgozó önállóan hozhatja meg saját döntésit.
munkaerő megtartása, munkaerő motiválás, munkaerő         Nemzetközi    vállalat:  olyan  vállalat,  amely  a   2. Vállalati folyamatok újjászervezése (Business
hasznosítása                           nemzethatárokon túl is folytat tevékenységet, működtet      Process Reengineering) BPR: folyamatok alapvető
                                 termelőüzemet, kereskedelmi egységet. Multinacionális      újragondolása      és     radikális    átszervezése
Érzelmi kompetencia fejlesztése a munkahelyen
                                 vállalat: olyan, több telephellyel rendelkező nagyvállalat,   teljesítménynövekedés céljából.       Folyamata:   kezdő
Személyes kompetencia: bánás saját magunkkal. Részei:       amelynek    termelő-szoláltató  egységei   különböző   lépések, ahogy van, ahogy lennie kell, különbségek
Éntudatosság (érzelmi tudatosság, pontos önértékelés,       országokban helyezkednek el – leányvállalat lokális       elemzése, átalakítás. Területei: tevékenységek, feladatok,
önbizalom) Önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság,       stratégiával a központi stratégiára épülve. Globális cégek:   munka-    és szerepkörök,     értékelési  szempontok,
lelkiismeretesség, alkalmazkodás) Motiváció (teljesítmény-    több telephellyel rendelkező nagyvállalat, melynek        technológiák, környezet, szervezés, üzleti politika, kultúra.
motiváció,   elköteleződés,   kezdeményezőkészség,      részlegei   nem   rendelkeznek  még   viszonylagos   3. Időgazdálkodás (Time Management): elsőbbség
optimizmus). Szociális kompetencia: Empátia (mások        önállósággal sem. Egységei horizontálisak, országra való     meghatározása és rangsorolása fontosság és sürgősség
megértése, fejlesztése, kliensközpontúság, sokszínűség      tekintet nélkül adaptálják tervezési, termelési, eladási,    tekintetében. Aki jól gazdálkodik az idejével, mindent, ami
értékelése, politikai tudatosság), Társas készségek        elszámolási módszereiket. Céljuk a gazdaságosság.        lehetséges másokra bíz, munkacélok, tanul és pihen.
(befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés, vezetés,     Transznacionális vállalat: egész világot behálózó        Havonta elemzés az időfelhasználását. 4. MTM Methods
kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem)          óriásvállalatok, hálózati rendszerben működnek.         Time Measurement eljárás: mozdulatelemzés. Olyan
                                                                  eljárás,   amely   az   emberi    mozgásfolyamatokat
VEZETÉS: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ                Globalizáció vállalati hatásai                  alapmozdulataira bontja, amihez előre meghatározott
                                 Fejlesztések jellege ugrásszerűen (lépésekben). Termelés     időértéket rendel, amely a mozdulattól függ. Alaptétele,
Kommunikáció jelentősége és folyamata                                               hogy két azonosan gyakorlattal rendelkező, azonos
                                 jellege:   tömegtermelés  egyéni  igény-kielégítéssel
Kommunikációnak nevezzük az információ átvitelét egyik      (tömegtermelés). Beszerzési és értékesítési piac         teljesítményintenzitású és alkalmas dolgozó közötti
személytől a másikhoz vagy a szervezet egyik egységétől      világméretű (főként hazai). Fő erőforrás az informatika     teljesítmény   eltérése   kizárólag   az   alkalmazott
a másikhoz. Kommunikációs lánc alkotóelemei: feladó,       (materiális eszközök). Siker kritériuma a változás        módszerektől függ.
kódolás, médium, dekódolás, fogadó, visszajelzés. Zaj:      (stabilitás). A működés jellege rugalmas, változó        Vállalatirányítási technikák
nem része a folyamatnak, de zavarja a folyamatot.         (strukturált, állandó). Munkaerő státusza: munkatársak      Termelésirányítás: JIT, KANBAN, gyártás 0 hibával, CAD-
Hatékony kommunikáció gátjai: folyamat, fizikai,         (beosztottak). Minőség 0 hibával (lehető legjobbat).       CAM, FMS - rugalmas gyártórendszer
szemantikus   (használt  kifejezések),  pszichológiai-    Beszámolás a pénzügyi helyzetről valós idejű           Szervezetirányítás: vezetési rendszerek, vezetői rács,
társadalmi akadályok. Alapfeltételi: őszinteség, tisztelet    (negyedévenként).                        felelős vállalatirányítás, Z - elmélet, munkakör-gazdagítás,
és elfogadás, empátia. Kommunikációs fejlődés területei:                                      innováció-menedzsment, TQM, BSC, SAP, Oracle
általános, prezentáció, tárgyalástechnika, érveléstechnika,    Menedzsmentválaszok a globális kihívásokra            vállalatirányítási rendszerek.
konfliktuskezelés, változásmenedzsment Funkciói a         A nemzetközi vállalkozások menedzsmentjének           Just in time: akkor és csak olyan mennyiségben lehet
szervezetben: értelmi, motivációs, információs, ellenőrzési    sajátosságai                           legyártani a terméket, amilyen mennyiségben irántuk az
funkció.                                                              igény felmerül. Alkalmazásánál stratégiai cél lehet:
                                 A vállalatok nemzetközi tevékenységének fontos része a      készletérték     radikálisan     csökkentése,     a
Kommunikáció lehetséges útjai a szervezetben           külföldön működő leányvállalataik tevékenysége. Ezek a      munkatermelékenység határozott növekedése, időtényező
Horizontális: az egyes mellérendelt szervezetek közötti      célországban alapított helyi vállalkozások termelő,       központba helyezése esetén. A cégnél a feltételek:
kommunikáció a munkavégzés koordinációja céljából.        kereskedelmi,   szállítási, szolgáltatási tevékenység     termékorientált, nagy mennyiségű termelés stabil piacra,
Vertikális: információ-áramlás a szervezetben az         céljából. Lehet szoros – tevékenységi – kapcsolat az       fejlett iparági környezet. Előnyei, hogy csökken:
alacsonyabb vezetési lépcsőktől a magasabb felé vagy       anyacéggel illetve egyszerű gazdasági befektetés.        helyszükséglet, készletérték, gyártás átfutási ideje,
fordítva (alulról vagy felülről jövő kommunikáció).        A vállalkozások nemzetközi piacra lépését befolyásoló      dokumentációt, növeli a tőke forgási sebességét.
Diagonális: nem azonos szervezeti vonal részére adott       fontosabb tényezők                        Problémái: szervezeti kérdések, termelés átszervezése,
feladat, számonkérés.                                                       beszerzés ütemezése.
                                 Gazdasági okok: gazdasági verseny éleződésének          MBO – Vezetés megegyezéses célok alapján: vezetési
Kommunikáció lehetséges formái és azok használata         tendenciái   (túlkínálat,  rövidebb  termék-életgörbe),   rendszer, mely algoritmizálható módon határozza meg
Szóbeli kommunikáció                       felgyorsult műszaki és technológiai fejlődés, külpiacon     azokat a teendőket, amelyek alkalmazása sikeres vállalati
                                 megszerezhető kedvezőbb erőforrás-feltételek, kedvezőbb     működést eredményezhet. Sajátos cél – feladat hierarchiát
Személyes formái: beszélgetések, interjúk, találkozók.      termelési, technológiai feltételek (lazább környezetvédelmi   hoz létre: vállalati célok, divízió, részleg célok, feladatok –
Személyes vezetői kommunikáció előnyei: azonnali         szabályok), jobb értékesítési, elosztási lehetőségek (közös   gyáregységi célok, feladatok – funkcionális célok,
visszajelzés a hallgató reakcióját, megértését és         vállalat meglévő piaci kapcsolatok kihasználására),       feladatok – osztálycélok, feladatok – egyéni célok,
támogatását. Aktív figyelési képességek: odafigyelési       kedvezőbb működési, jogi, adóztatási környezet,         feladatok. Alapkategóriái: írásbeliség, mérhetőség,
képességek (testbeszéd, zavartalan környezet), követési      esetenként a nemzetközi kereskedelem korlátainak (vám,      megegyezés, realitás, határidők. Megvalósítási fázisok: 1.
képességek, reflektáló (visszajelzési) képességek (rövid     korlátozások) megkerülését szolgálják, üzemgazdasági és     Stratégia ismertetése. 2. Cél – feladat hierarchia
összegzés, érzések, megértés, összefoglaló visszajelzés)     egyéb   megfontolások.   Gazdaságok   kívüli okok:   kialakítása, célok lebontása. 3. Vezetői alapfeladatok
Tárgyalás, megbeszélések típusai: információorientált,      vállalkozásbarát, kiegyensúlyozott társadalmi, politikai     meghatározása.      4.    Teljesítés    mérésének
cselekvésorientált, kombinált. Tárgyalás elemei: hatalom,     háttér mind a makro-, mind a mikrokörnyezetben; jó        mutatószámainak kidolgozása. 5. Átfogó ellenőrzési
idő, információ Tárgyalási módok: versenystratégia,        közbiztonság,    jogbiztonság,  jól  működő,   stabil  program. 6. Feltételek felmérése és biztosítása. 7.
együttműködő stratégia (bizalom kiépítése, elkötelezettség    demokratikus     közigazgatás,    társadalmi-politikai  Rendszeres ellenőrzés. 8. Eredményt gátló problémák
megnyerése, ellentétek kezelése. Tárgyalási folyamat       intézményrendszert. Külpiaci működésük mozgatórugói: A      feltárása. 9. Vezetőket motiváló programok készítése,
szakaszai: 1. Probléma felmerülése – célok tisztázása       túlkínálat a vállalkozásokat arra ösztönzi, hogy jelen      végrehajtása. Előny a szervezet számára: - vezetők és
(célhelyzet, elfogadható alternatívák, küszöbértékek),      legyenek minden potenciálisan érdekes piacon. Pl.:        beosztottak aktív részvétele a stratégia kialakításában és
tárgyalási pozíció erősítése (érvelés, alátámasztás,       ugródeszka nagyobb piac felé. A kereslet is globalizálódik    megvalósításában, cél-feladat integráció, munkatársak
hangsúlyozás, figyelemelterelés), ellenfél helyzetének      –   külföldi  termékek   minősége,   presztízsértéke.  kezdeményezése és önállósága Előny a dolgozók
megértése. 2. Együttműködés – probléma megbeszélése,       Szabványosítás, standardizálás terjedése. Szállítási,      számára: cselekvési lehetőség, hatáskör, felelősség, jobb
alkudozás. 3. Megegyezés: írásos formában.            hírközlési költségek relatív csökkenése, a korszerű       feltételek, önkontroll, teljesítményértékelés, továbbképzés
Írásbeli kommunikáció                       logisztika által biztosított lehetőségek gazdaságilag      TQM – Teljeskörű minőségbiztosítás: Fő elvei: vevői
                                 racionálissá teszik a cégek nemzetközi működését. A       elégedettség, dolgozói részvétel, minőség folyamatos
Előnye: archiválhatóság, több címzett. Hátránya: lassú,      kutatási-fejlesztési költségek, termék életciklus rövidülése   fejlesztése. A termék minősége feleljen meg, vagy haladja
nincs   azonnali  visszajelzés.  Jelentés jellemzői:    kikényszeríti a tömegtermelés gazdasági előnyeinek        meg a vevői elvárásokat. Alapegysége a csoport.
rendezettség, egyértelműség, tömörség. Készítésének        kihasználását. A tőkepiacok liberalizálása csökkenti a      Jellemzői: közös elhivatottság, megosztott vezetői szerep,
folyamata: előzetes tervezés, ötletek, információk        tőkebefektetések kockázatát. Cégek globális fejlődését      csoportos eredményértékelés, nyílt megbeszélések és
gyűjtése, összeállítása, tervezet megírása, tervezet       fékező tényezők: kereskedelmi korlátok pl. vámok,        viták. A csoport kialakítására különösen fontos. Mindenkire
felülvizsgálata, jelentés közzététele. Vezetői eszközök:     szállítási és logisztikai költségek emelkedése, helyi      kiterjed a felelősség a minőségért. Filozófiája, hogy
Folyamatábrák: az egyes rendszereken belüli tranzakció-      igények, szokások jelentős eltérése a globálistól.        minőség a keletkezési helyen biztosítható a legjobban.
feldolgozás általános leírása és vázlatos bemutatása.       Nemzetközi piacra lépés stratégiai fázisai: 1.
Előnyei: jobb vizuális ábrázolás, átfogó, kapcsolódási      Legóvatosabb - indirekt export képviseleti cégeken
pontok,   információs   útvonalak  és  áramlások,     keresztül. Előnye a helyi piac ismerete, kisebb tőkeigény,
VEZETÉS ALAPJAI ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

    VEZETŐ HELY, SZEREPE A SZERVEZETBEN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
    VEZETŐ – MENEDZSER ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    A MENEDZSMENT BESZÁMOLTATHATÓSÁGA ÉS
    FELELŐSSÉGE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
    VEZETÉSI SZINTEK ÉS VEZETŐTÍPUSOK ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    VEZETŐI KÉPESSÉGEK ÉS SZEREPEK............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
    KÖZVETLEN MUNKAHELYI VEZETÉS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Munkahelyi vezető feladatai ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1

A VEZETÉS FELADATRENDSZERE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

    VEZETÉSI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    A VEZETÉS FELADATRENDSZERE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
       Vezetési funkciók - Fayol szerint ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

    A PROBLÉMAMEGOLDÁS FOLYAMATA, MÓDSZEREI ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Probléma keletkezése ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Problémamegoldás .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    A VEZETŐI DÖNTÉSEK TÍPUSAI ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       A vezetői döntéshozatal összetevői.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Döntéshozatal csapdái ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    VEZETŐI DÖNTÉSHOZÓTÍPUSOK ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
    CSOPORTOS DÖNTÉSHOZATAL .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    HATÁSKÖR, FELELŐSSÉG ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Feladat, hatáskör, felelősség ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
       Működési és vezetői hatáskör ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Hatáskör-átruházás, delegálás ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
       Centralizáció és decentralizáció a döntési
       rendszerben ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

VEZETÉS ÉS SZERVEZET KÖRNYEZET .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1

    KÖRNYEZET HATÁSA A SZERVEZETRE, VEZETÉSRE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    SZERVEZET KÖRNYEZETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    A KÜLSŐ (MAKRO-) KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK AZONOSÍTÁSA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
    A KÖZVETLEN (MIKRO-) KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK
    AZONOSÍTÁSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
    KOCKÁZATVISELŐK (ÉRINTETTEK) A SZERVEZET
    MŰKÖDÉSÉBEN .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MÁSODLAGOS
    TÉNYEZŐK, ADOTTSÁGOK .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    VEZETÉS KÖRNYEZETE: A SZERVEZETI (VÁLLALATI)
    KULTÚRA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
       Vezetés eltérő kultúrák esetén........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

STRATÉGIAI MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1

    STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
    STRATÉGIAI MENEDZSMENT LÉNYEGE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1
    STRATÉGIAI MENEDZSMENT FOLYAMATA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    STRATÉGIAI KÖRNYEZET - ÉS ERŐFORRÁS-ELEMZÉS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1
    STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA ÉS MÓDSZEREI ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Stratégiai alternatívák kidolgozása .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
       Stratégiai döntés és stratégiai célok rendszere .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
    STRATÉGIAI CÉLOK VÉREHAJTÁSA, ELLENŐRZÉSE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
    BALANCED SCORECARD – BSC – STRATÉGIAI
    MENEDZSMENT RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSI ÉS VEZETÉSI
    RENDSZER ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2


A SZERVEZETI RENDSZER ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2

    TULAJDONOSI ÉS MUNKASZERVEZET .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
    A FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS FELADATAI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
    MUNKASZERVEZET AZONOSÍTÁSA, JELLEMZŐI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
       Cél, folyamat szervezet integrációja ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
       Munkamegosztás.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
       Hatáskörmegosztás .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Koordináció .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Konfiguráció ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Szervezet összetevői ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
    SZERVEZETTÍPUSOK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Vállalkozói, lineáris szervezet .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Funkcionális szervezet ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Divizionális szervezet ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Mátrixszervezet................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
       Konszern ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Holding ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
    ALAPKATEGÓRIÁK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSBEN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Informális szervezet ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Szervezeti ábra ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
       Vonalbeli és törzskari egységek a szervezetben ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
       Vezetés hatóköre .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
       Magas és lapos szervezetek .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
    HATÉKONY SZERVEZET JELLEMZŐI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2

EMBEREK VEZETÉSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2

    SZEMÉLYES VEZETÉS (LEADERSHIP) FELADATAI ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
    SZEMÉLYES VEZETÉS TEREPE: A CSOPORT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
    KONFLIKTUS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
    VEZETÉSI STÍLUSOK AZ ALKALMAZOTTAK VEZETÉSÉBEN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
       Személyiségközpontú elméletek ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2
       Lelkesítő vezetési stílus, az érzelmi intelligencia ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
       Átalakító vezetés .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2
    AZ ALKALMAZOTTAK MOTIVÁLÁSA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
    A VEZETŐ SZEMÉLYZETI FUNKCIÓI ÉS FELADATAI ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
    ÉRZELMI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE A MUNKAHELYEN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

VEZETÉS: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

    KOMMUNIKÁCIÓ JELENTŐSÉGE ÉS FOLYAMATA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
    KOMMUNIKÁCIÓ LEHETSÉGES ÚTJAI A SZERVEZETBEN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
    KOMMUNIKÁCIÓ LEHETSÉGES FORMÁI ÉS AZOK
    HASZNÁLATA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
       Szóbeli kommunikáció...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
       Írásbeli kommunikáció ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
       Vizuális kommunikáció .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
       Prezentáció...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
       Elektronikus kommunikáció ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
    VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

NEMZETKÖZI VÁLLALATOK – MENEDZSMENT
VÁLASZOK..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

    GLOBALIZÁCIÓT KIALAKÍTÓ TÉNYEZŐK ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
    GLOBÁLIS CÉGEK ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
    GLOBALIZÁCIÓ VÁLLALATI HATÁSAI .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
    MENEDZSMENTVÁLASZOK A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOKRA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
      A nemzetközi vállalkozások menedzsmentjének
      sajátosságai ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
      A vállalkozások nemzetközi piacra lépését
      befolyásoló fontosabb tényezők ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
      Menedzsmentválaszok: módszerek, technikák ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
         Stratégiai tervezés technikái .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
         Szervezetfejlesztés technikái ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
         Vállalatirányítási technikák ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:348
posted:3/8/2012
language:Hungarian
pages:4