OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/OFFENTLIG ST�TTE by fIJVP0b

VIEWS: 6 PAGES: 42

									OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/OFFENTLIG
STØTTE M. Larsen KS Advokatene
v/ Advokat Erna
Hovedinnholdet
                       Presentasjon 2008
• Adgangen til å inngå interkommunalt
 samarbeid – er anskaffelsesregelverket en
 hindring?

• Utbyggingsavtaler og forholdet til
 anskaffelsesregleverket

• Salg av kommunale eiendommer – forholdet
 EØS-reglene om offentlig støtte
                       KS Advokatene
Hvorfor samarbeid mellom kommuner?
                          Presentasjon 2008
• Vanligste motiver for samarbeid er:
• Direkte økonomiske besparelser av
 samordning og stordrift (effektivisering)
• Bedre evne til å oppfylle lovpålagte krav
• Gir nye muligheter innen tjenesteområdene
• Enklere rekruttering av personell til et større
 miljø
                          KS Advokatene
Ulike samarbeidsformer:
                         Presentasjon 2008
• Interkommunalt selskap (IKS) = et
 frittstående selskap som eies av flere
 kommuner/fylkeskommuner
• Aksjeselskap = frittstående selskap
• Vertskommunesamarbeid = en kommune
 utfører tjenester på vegne av seg selv og en
 eller flere andre kommuner
• Andre samarbeidsavtaler som ikke er
 organisert i bestemt juridisk form
                         KS Advokatene
Når gjelder anskaffelsesreglene?
                               Presentasjon 2008
• Utgangspunkt:
 EØS-avtalen (og anskaffelsesreglene) regulerer forholdet
 mellom offentlige organer og markedet.
• Lov og forskrift om offentlige anskaffelser kommer til
 anvendelse på ”anskaffelser”/”tildeling av offentlige
 kontrakter”.
               ↓
        Myndighetsutøvelse faller utenfor
                               KS Advokatene
Egenregi faller utenfor
                         Presentasjon 2008
• Kommunen velger (som hovedregel) om de
 skal produsere en vare eller en tjeneste selv
 eller om de skal kjøpe denne i markedet.
• Når varen/tjenesten produseres av en etat
 eller en annen enhet som omfattes av
 rettsubjektet ”kommunen”, kalles det
 egenregi.
• I disse tilfellene foreligger det ingen
                         KS Advokatene
 anskaffelse.
HOVEDREGEL når andre enn
kommunen utfører tjenestene
                         Presentasjon 2008
• Reglene i anskaffelsesregelverket kommer
 til anvendelse når tjenesten skaffes utenfor
 kommunen
                         KS Advokatene
Utvidet egenregi – et unntak?
                          Presentasjon 2008
• Når kommunen går utover eget rettssubjekt
 for å få varen/tjenesten, vil dette i
 utgangspunktet være en anskaffelse.
• EF-domstolen har utvidet egenregi-tilfellene
 til også å omfatte enkelte tilfeller der
 varene/tjenestene ytes av et annet
 rettssubjekt.
• Viktig å huske på at dette er unntakstilfeller,
                          KS Advokatene
 og at kravene derfor tolkes strengt.
Kravene til utvidet egenregi
                                Presentasjon 2008
• Kontrollkriteriet
  – Tildelende enhet må ha minst like god kontroll over den
   enhet som skal utføre oppdraget, som de har over egne
   enheter.
   • Kun offentlige eiere, men åpnet for flere eiere
   • Ikke avledet eierskap, krav om direkte eierskap med
     sterk kontroll
• Omsetningskriteriet
  – Enheten som skal utføre oppdraget må ha det alt
   vesentlige av sin omsetning til sine eiere (ikke ut i
   markedet).
                                KS Advokatene
                          Presentasjon 2008
Hvis ikke egenregi eller utøvelse av
 myndighetsutøvelse
             ↓

 Det foreligger en anskaffelse

             ↓

 Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!
                          KS Advokatene
Hvilke organisasjonsformer
tilfredsstiller egenregikravene?
                             Presentasjon 2008
• IKS
  – Forutsatt at selskapet har liten omsetning i
   markedet (til andre enn eierne)
  – Forutsatt at selskapet ikke har så mange eiere at
   kontrollen blir helt utvannet.
  – Forutsatt at tildelende kommune har en reell
   eierandel.
• AS
  – Som for IKS
• Vertskommunemodell
  – Kontrollkriteriet ikke oppfylt – sannsynligvis
                             KS Advokatene
   ingen egenregi!
Konsekvenser for kommunene:
                        Presentasjon 2008
 Interkommunalt samarbeid som i realiteten
 er tjenestekjøp bør organiseres slik at de
 tilfredsstiller kravene til egenregi.

• Vertskommunemodellen er ikke ”klarert” i
 forhold til denne type tjenester.

• Kan det likevel tenkes at interkommunalt
 samarbeid kan være tillatt selv om
 egenregikravet ikke er oppfylt?
                        KS Advokatene
Utfordringer i forhold til:
                              Presentasjon 2008
•  Behov for økt interkommunalt samarbeid

•  Behov for fleksibilitet i forhold til organisering av
  offentlig sektor

•  Ønske om/behov for også å involvere private
  interessenter (særlig i forhold til ulike typer
  næringsutvikling)

•  Hva er samarbeid og ikke kjøp av tjenester?
                              KS Advokatene
EF-domstolens dom i sak C-480/06 –
Stadtreinigung Hamburg 9.juni 2009
                                    Presentasjon 2008
• I korthet var sakens faktum følgende:
• Fire kommuner i Hamburg-området hadde inngått en
 samarbeidsavtale med Hamburg kommune. Avtalen hadde til
 hensikt å sikre at de fem kommunene, gjennom samarbeid,
 kunne ivareta sine offentlige, lovpålagte oppgaver knyttet til
 avfallshåndtering. Avtalen var basert på et reelt samarbeid
 mellom kommunene om utnyttelse av ledig avfallskapasitet.
 Samarbeidsavtalen kunne ikke anses som et egenregitiltak,
 idet kravene til kontroll ikke var oppfylt. Domstolen fant likevel
 at anskaffelsesregelverket ikke kunne være til hinder for
 avtalen, idet regelverket ikke krever at offentlige myndigheter
 benytter noen bestemt juridisk form når de sammen utfører
 typiske offentlige oppgaver.
                                    KS Advokatene
Kriterier som kan utledes av dommen
(1):
                       Presentasjon 2008
• Ingen private kan være involvert i
 samarbeidet.
• Samarbeidet må være om ”public service
 tasks”/ ”public service-oppgaver”/ ”ihrer
 öffentlichen Aufgaben”.
• Det må være et reelt samarbeid, ikke rent
 tjenestekjøp
                       KS Advokatene
 Kriterier som kan utledes av dommen
(2):
                         Presentasjon 2008
• Det er grenser for hva det kan samarbeides
 om (utenfor egenregi)
• Samarbeid kan antagelig skje innenfor
 ”bestiller- området” – driftskontrakter må på
 anbud
• IKT- samarbeid regnes som nødvendig for å
 utføre offentlige oppgaver – kan dette
 kjøpes direkte?
                         KS Advokatene
IKT - samarbeid
                         Presentasjon 2008
• Samarbeid på bestillersiden må antagelig
 kunne tillates. Eks kan samarbeide om å
 anskaffe en felles IKT- løsning

• Samarbeid på driftsoppgaver faller utenfor –
 her gjelder anbudsreglene.
 Unntak: Må antagelig kunne tillates i en
 overgangsperiode – men må begrenses i
 tid.
                         KS Advokatene
Utbyggingsavtaler -
Hovedproblemstillingen
                     Presentasjon 2008
• Hvilken betydning har anskaffelses-
 regelverket for utbyggingsavtalene? – Hva er sikkert og hva er usikkert?
                     KS Advokatene
OPPLEGGET
                        Presentasjon 2008
• Kort redegjørelse for regelverkets
 anvendelsesområde

• Kort om utbyggingsavtaler

• Særlig om anskaffelsesreglene i forhold til
 utbyggingsavtaler
                        KS Advokatene
Når gjelder anskaffelsesregelverket? –
Lov og forskriftstekst
                         Presentasjon 2008
• Loven § 3:
 ”Loven gjelder anskaffelser av varer,
 tjenester og bygge- og anleggsarbeider …”

• Forskriften § 1-3 (1):
 ”Denne forskrift får anvendelse på tildeling
 av offentlige kontrakter om levering av
 varer, tjenester eller utførelse av bygge- og
 anleggsarbeider.”
                         KS Advokatene
Når gjelder anskaffelsesregelverket? –
Noen utgangspunkter
                        Presentasjon 2008
• Skille mellom offentlig myndighetsutøvelse
 og privatrettslig kontraktsinngåelse

 – Ren myndighetsutøvelse i form av
  eksempel av enkeltvedtak ≠ kontrakt
 – Egenregi faller utenfor
                        KS Advokatene
Utgangspunktet
                               Presentasjon 2008
• Utbyggingsavtaler vil etter sitt innhold kunne
 defineres som en ”bygg- og anleggskontrakt”.

• Det er likevel uklart om utbyggingsavtaler faller inn
 under anskaffelsesreglene

• En utbyggingsavtale gir en privat leverandør en rett
 til å utføre et arbeid, samtidig også forpliktelser til å
 opparbeide tiltak.
• Eiendommen tilhører enten, utbygger, privat
                               KS Advokatene
 grunneier eller offentlig grunneier (eks kommunen)
Gjensidig bebyrdende kontrakt
                        Presentasjon 2008
• Må være en kontrakt og denne må være
 gjensidig bebyrdende.

• Hvis det først er en kontrakt: Når er en
 kontrakt gjensidig bebyrdende?

• Forutsetter at det offentlige skal yte noe
 tilbake – normalt en økonomisk ytelse
                        KS Advokatene
Hva er utbyggingsavtaler?
                       Presentasjon 2008
• Kommunen benytter kompetanse gitt i pbl.
 kap 17 som grunnlag for en avtale med
 utbygger.
• Bruker kompetansen i pbl. til å pålegge
 utbygging av infrastruktur.
• Noen ganger skal utbygger bekoste alt.
• Noen ganger skal også kommunen bidra,
 med penger eller som utbygger.
                       KS Advokatene
Anskaffelsesreglene og
utbyggingsavtaler
                        Presentasjon 2008
• Utgangspunkt:
 Utbyggingsavtale ≠ gjensidig bebyrdende
 kontrakt
  – Fordi: Utbyggingsavtale erstatter kun et
   vedtak fra kommunen

• Unntak:
 – Når utbyggingsavtalen gjør noe mer enn
  å erstatte et pålegg etter pbl.
                        KS Advokatene
Hva anser man som ytelse og
motytelse?
                            Presentasjon 2008
• Utgangspunkt:
 Hvis det skal være en gjensidig bebyrdende avtale,
 må begge parter yte noe.

• Hva yter partene?
  – Utbygger: Infrastrukturtiltak
  – Kommunen:
    • Bidrag til infrastrukturtiltakene
    • Selve byggetillatelsen?
                            KS Advokatene
    • Forskuttering av tiltak
Utbyggers ytelse
                        Presentasjon 2008
• Hva kan ytes i henhold til lovverket?
 – Utbygging av infrastruktur vedtatt i plan

• Hvordan ytes dette?
 – Påtar seg alt eller deler av det
 – Får refusjon/bidrag fra kommunen
• Hva med fortrinnrett til kjøp av bolig ?
                        KS Advokatene
Scala-dommen (C-399/98)
                          Presentasjon 2008
• Privat prosjekt for utvikling av område.
• Tiltakshaver betaler del av infrastrukturtiltak
 = Nasjonal betingelse for byggetillatelse
• Kommunens frafall av krav på bidrag til
 offentlig opparbeidelse av infrastruktur ble
 betraktet som betaling etter avtalen, slik at
 kontrakten ble ansett for å være gjensidig
 bebyrdende og således omfattet av
                          KS Advokatene
 anskaffelsesregelverket.
Betydningen av Scala-dommen
                            Presentasjon 2008
• Noe særegne italienske regler – ikke tilsvarende i
 Norge
• Pålegge utbygging contra gi avkall på bidrag
• Usikkert hvor langt konsekvensen av dommen kan
 trekkes.
  – Må selve byggetillatelsen anses som
   vederlaget?
  – Må det være elementer i avtalen utover det
   kommunen kan pålegge med hjemmel i pbl. ?
                            KS Advokatene
Konsekvenser (1)
                      Presentasjon 2008
• Bør kunne holde på at utbyggingsavtaler
 ikke er anskaffelser med mindre de
 inneholder noe utover de pålegg som kan
 gis med hjemmel i pbl.
                      KS Advokatene
Konsekvenser (2)
                                  Presentasjon 2008
Når er det en anskaffelse?

1.  Hvis utbygger skal betale for infrastruktur-utbygging alene
   og beholde dette i eget eie.
2.  Hvis utbygger skal betale for infrastruktur-utbygging alene,
   men overføre disse til kommunen.
3.  Hvis utbygger og kommunen deler på kostnadene til
   tiltakene – må se på størrelsen av kommunens bidrag.

•  Sannsynligheten for at det er en anskaffelse øker jo
   lengre ned på listen man kommer! Men må uansett se på
   realitetene!
                                  KS Advokatene
Konsekvenser (3)
                      Presentasjon 2008
• Hvis noen del av avtalen = anskaffelse
           ↓
    Anskaffelsen må ut på anbud

• Kommunen kan selv utlyse eller kreve at
 utbygger overholder regelverket

• Kommunen kan også velge anbud for
                      KS Advokatene
 sikkerhets skyld
Men ikke alltid så enkelt!
                         Presentasjon 2008
• Ulemper ved å måtte utlyse
• Kan utbygger gjøre arbeidet som
 ”egenregi”? neppe
• Hvis utbygger utlyser - kan utbygger delta i
 en anbudskonkurranse? neppe
• Hvis kommunen utlyser – kan utbygger
 delta i konkurransen? – hvis grunnleggende
 krav overholdes
                         KS Advokatene
Ikke alltid så enkelt – fort.
                       Presentasjon 2008
• Hvis også kommunen er utbygger - f. eks
 skal bygge deler av vei – må det ut på
 anbud eller kan kommunen avtale at
 utbygger også tar kommunens del mot
 betaling? Neppe - terskelverdiene

• Økonomisk ytelse - må på anbud – eks.
 utbyggingen av Kulturhus Vest i Kr. sand
                       KS Advokatene
Råd
                             Presentasjon 2008
• Skaff oversikt over hva som skal ytes av hvem tidlig
 i prosessen
• Foreta en konkret vurdering av forpliktelsene – kan
 noe være en fordekt anskaffelse for kommunen
• Hvis noe er å anse som en anskaffelse, vurder
 hvordan regelverket kan oppfylles.
  – Hvem skal utlyse konkurranse?
  – Er det aktuelt for utbygger å delta?
  – Finnes det unntaksregler som gir kommunen
                             KS Advokatene
   mulighet til å tildele kontrakten direkte?
Salg av kommunal eiendom
                         Presentasjon 2008
• EØS-avtalen setter grenser for når offentlige
 myndigheter kan tildele støtte til
 næringsvirksomhet.

• Hovedregelen: All offentlig støtte som truer
 med å vri konkurransen og påvirker
 samhandelen mellom EØS-landene er
 forbudt (EØS artikkel 61 (1) og Lov av
                         KS Advokatene
 117/1992
Salg av kommunal eiendom – forts.
                             Presentasjon 2008
•  For at støtten skal omfattes av forbudet må fire
  vilkår være oppfylt:

1. Støtten må være gitt av offentlige midler i en hver
  form
2. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen
3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller
  produksjonen av enkelte varer
4. Støtten må vær egnet til å påvirke samhandelen
                             KS Advokatene
  mellom EØS-landene.
Salg av kommunal eiendom - forts.
                       Presentasjon 2008
• Med ”støtte” menes alle økonomiske tiltak
 som gir finansielle fordeler til bestemte
 bedrifter eller bestemte deler av
 næringslivet

• Kan salg av kommunal eiendom anses som
 offentlig støtte?
                       KS Advokatene
Når kan kommunalt salg av eiendom
være offentlig støtte?
                     Presentasjon 2008
• Salg av kommunal eiendom under
 markedspris – forutsatt at det er til
 ”næringsvirksomhet”.
                     KS Advokatene
Prosedyrer ved salg av eiendom
                        Presentasjon 2008
•  To alternative fremgangsmåter fastsatt av
  Kommisjonen:

1. Åpen anbudsrunde
2. Eiendommen selges til markedsverdi
  fastsatt av takstmann
                        KS Advokatene
Prosedyrer ved salg av fast eiendom
                         Presentasjon 2008
• Oppnås ikke takst – kan selge til under 5 %
 av takst – ny takst hvis det heller ikke kan
 oppnås

• Takst – må fastsettes av godkjent
 takstmann

• Ryddig prosess – under takst – skal meldes
 til ESA
                         KS Advokatene
Prosedyrer ved salg forts.
                      Presentasjon 2008
• Det kan ikke knyttes vilkår til salget

• Unntak: Vilkår i plan – f. eks hva
 eiendommen kan brukes til
                      KS Advokatene

								
To top