Wartosciownik dla formularzy KSIP wersja 1.1 by L07xmp

VIEWS: 1,120 PAGES: 60

									           INSTRUKCJA

           DOTYCZĄCA

    PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ

           ZWIĄZANYCH

   Z REJESTRACJĄ W SYSTEMIE KSIP   obowiązujących od 01 stycznia 2009 roku

wraz z wartościami słownikowymi dla funkcjonariuszy
komórek prowadzących postępowania przygotowawcze

              i innych
               Opracował

   Nadkom. Sławomir Michał TROJANOWSKI WDŚ KRP Warszawa IV

              Konsultacja

         Agnieszka BIERZYŃSKA WDŚ KSP
          Warszawa dnia 25 stycznia 2011
                                          WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuZawartość
Wstęp ......................................................................................................................................... 4
Rozdział 1 .................................................................................................................................. 5
Przepisy ogólne dotyczące pracy z formularzami systemu KSIP ........................................ 5
Rozdział 2 .................................................................................................................................. 7
Rejestracja postępowania / przekształcenie wydarzenia w postępowanie / ........................ 7
  Ogólne zasady wypełniania formularzy KSIP 12................................................................................ 7
  Sposób wypełniania formularzy KSIP 12. .......................................................................................... 8
  Załączniki do formularza KSIP 12 .................................................................................................. 15
  Ujawnienie dodatkowego czynu w toku postępowania ............................................................... 17
Rozdział 3 ................................................................................................................................ 18
Rejestracja spraw wyłączonych / przekazanych ................................................................. 18
  Przekazanie w KSIP całości rejestracji ........................................................................................... 18
  Przekazanie / przejęcie względem czynu ...................................................................................... 18
  Wyłączenie / przekazanie względem osoby.................................................................................. 19
  Obieg dokumentów związanych z przekazaniem rejestracji ....................................................... 20
Rozdział 4 ................................................................................................................................ 21
Osoba w systemie KSIP ......................................................................................................... 21
  Sprawdzenie / rejestracja kryminalna osoby................................................................................ 21
  Sposób wypełniania formularza KSIP 2 ......................................................................................... 22
  Rejestracja procesowa osoby.......................................................................................................... 26
  Rysopis i dodatkowe cechy osoby w systemie KSIP .................................................................... 29
  Zgłoszenie dodatkowej informacji o osobie .................................................................................. 30
  Rejestracja środków zapobiegawczych ............................................................................................. 31
Rozdział 5 ................................................................................................................................ 33
Zakończenie postępowania / rejestracji podejrzanego ....................................................... 33
  Zakończenie postępowania................................................................................................................ 33
  Zakończenie rejestracji procesowej podejrzanego ............................................................................ 34
  Zakończenie Prokuratorskie .............................................................................................................. 36
  Zwrot akt/podjęcie/wznowienie ................................................................................................... 36
Rozdział 6 ................................................................................................................................ 37
Rejestracja poszukiwanych osób .......................................................................................... 37
  Wprowadzenie poszukiwań............................................................................................................ 37
  Rejestracja okoliczności odnalezienia zaginięcia .............................................................................. 39
Rozdział 7 ................................................................................................................................ 40
Rejestracja rzeczy / dokumentu ............................................................................................ 40
  Rejestracja dokumentu ...................................................................................................................... 40
  Rejestracja rzeczy .............................................................................................................................. 42
  Rejestracja pojazdu / tablicy rejestracyjnej ....................................................................................... 47
Rozdział 8 ................................................................................................................................ 51
Sprawdzenie / rejestracja podmiotu ..................................................................................... 51
Rozdział 9 ................................................................................................................................ 54
Sprawdzenie / rejestracja operacyjna osoby i podmiotu .................................................... 54
  Sprawdzenie / rejestracja operacyjna osoby ...................................................................................... 54
  Sprawdzenie / rejestracja operacyjna podmiotu ................................................................................ 55
Rozdział 10 .............................................................................................................................. 56                                                                         2
                                         WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuZatrzymanie osoby w systemie KSIP ................................................................................... 56
  Rejestracja zatrzymania ..................................................................................................................... 56
  Zakończenie rejestracji zatrzymania osoby ....................................................................................... 57
Załącznik numer 1 .................................................................................................................. 58
Wykaz terminów na rejestracje poszczególnych wydarzeń i innych w systemie KSIP ... 58
Załącznik numer 2 .................................................................................................................. 60
Wykaz używanych formularzy rejestracyjnych systemu KSIP ......................................... 60
                                                                       3
                            WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                      Wstęp
Przedmiotowa instrukcja stanowi uszczególnienie zasad związanych z prowadzeniem rejestracji
kryminalistycznej w systemie KSIP w celu ujednolicenia go z systemem PSSP „TEMIDA” –
pomyślana jest jako materiał pomocniczy dla funkcjonariuszy prowadzących postępowania
przygotowawcze, postępowania w sprawach nieletnich oraz dla innych realizujących czynności
związane z rejestrowaniem rzeczy, osób i przedmiotu.
    Ponieważ zasady związane z przekazywaniem danych do systemu KSIP i systemu PSSP
„TEMIDA” są z zasady jednolite / przynajmniej jeśli chodzi o zasadę nie o sposób / bo ten można
sobie samemu skomentować autor stara się wskazać podstawowe reguły rządzące system KSIP.
    Ponieważ koniecznym jest monitorowanie kwestii związanych z ewentualnymi zmianami w
przypadku wprowadzania zmian będą one przekazywane jako zmiany stron do właściwych
egzemplarzy celem zapoznania.


Egzemplarze monitorowane:
                                              4
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                        Rozdział 1

Przepisy ogólne dotyczące pracy z formularzami systemu KSIP
                            §1
1.  Wpisów do formularzy systemu KSIP dokonuje się w sposób staranny, czytelny i trwały, czarnym lub
   niebieskim kolorem. Pisownia poszczególnych wyrazów, cyfr lub liczb nie może budzić wątpliwości i
   powinna być zgodna z obowiązującą normą ortograficzną. W jedną rubrykę można wpisać tylko jeden
   symbol.
2.  Dane zawarte w formularzach systemu KSIP muszą być zgodne z danymi przekazywanymi na formularzach
   systemu PSSP „TEMIDA”.
3.  Formularze do systemu KSIP i PSSP „TEMIDA” przekazuje się równolegle / zasadą powinno być
   równoległe prowadzenie danych w obu systemach /.
4.  Funkcjonariusz wypełniający formularz KSIP odpowiada za poprawność wypełnienia formularza
   rejestracyjnego, który przekazywany jest do rejestracji osobie uprawnionej zwanej dalej operatorem.
5.  Osoba zatwierdzającą formularz KSIP ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie prawdziwości danych
   związanych z danymi na formularzu.
6.  Funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze odpowiedzialni są za dokonywanie rejestracji
   związanych z prowadzonym postępowaniem w terminach zgodnych z Załącznikiem numer 1.
7.  Funkcjonariusz prowadzący postępowanie / wykonujący czynności w sprawie bądź w ramach czynności
   realizowanych w trybie art. 308 § 1 kpk odpowiada za zarejestrowanie osób, rzeczy, pojazdów i
   przedmiotów w terminach zgodnych z Załącznikiem numer 1.
8.  Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za niezwłoczne przekazywanie spraw wraz z
   odpowiednimi formularzami systemu KSIP oraz PSSP „TEMIDA” do RSD.
9.  Materiałów kontrolnych OZ nie można zarchiwizować dopóki nie wpłyną wszystkie rejestracje lub
   potwierdzenia rejestracji dla funkcjonariusza rejestrującego / prowadzącego przedmiotowe
   postępowanie / lub do materiałów kontrolnych nie zostaną dołączone wydruki potwierdzające
   dokonanie rejestracji / zakończenia rejestracji.
10. Dopuszcza się wprowadzanie rejestracji przez funkcjonariuszy prowadzących postępowanie –
   warunkiem jest wykonanie potwierdzenia rejestracji; wówczas funkcjonariusz ten odpowiada na
   podstawie zapisu wprowadzonej przez siebie rejestracji.
11. Występujące na formularzach pola sprawdzenie, rejestracja, zakończenie, modyfikacja określają rodzaj
   czynności jakie musi wykonać wprowadzający w systemie KSIP. Wstawienie „X” przy polu modyfikacja i
   wypełnienie poszczególnych pól, które należy zmodyfikować oznacza, iż wprowadzający w systemie KSIP
   dokona zmiany zapisów zgodnie z formularzem.
   Za właściwe wstawienie symbolu „X” odpowiada funkcjonariusz rejestrujący.
12. Ponieważ na tym samym formularzu / dla oszczędności / dopuszcza się możliwość rejestracji i modyfikacji
   zaleca się aby treści modyfikowane były wpisane innym środkiem kryjącym lub w sposób
   charakterystyczny zaznaczony, tak aby w sposób jednoznaczny wskazać treści podległe modyfikacji.
                                                      5
                                 WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   W przypadku jeżeli formularz jest zapisany w stopniu znacznym zaleca się dla wykonania modyfikacji jego
   ponowne wypełnienie. Jeżeli nie to należy nanieść modyfikacje z zaznaczeniem treści pkt. 16 zdanie
   pierwsze oraz 1 i 2.
13. Numery spraw zapisujemy w formie cyfrowej z zachowaniem formatu, gdzie początkiem numeru jest
   faktyczna liczba łamana na rok np. 2358/11.
14. Dozwolone jest dodawanie wyznaczników w postaci liter tylko i wyłącznie po dodaniu ukośnika po roku
   np. 9567/11/PGII lub 1312/11/WDII lub 256/11/Cm. Uwaga ta najbardziej dotyczy osób
   wprowadzających formularze do systemu KSIP.
15. W systemie KSIP nie rejestruje się danych osobowych pokrzywdzonych – dane te podlegają jedynie
   rejestracji statystycznej związanej z wiekiem, płcią, letniością, narodowością itp.
16. W każdym opisie podając pokrzywdzonego należy wpisać imię oraz pierwszą literę nazwiska. Podczas
   tworzenia klauzuli wydarzenia należy wpisać wiek oraz miejscowość zamieszkania.


                            §2


1.  W  przypadku   ujawnienia   na  formularzach   błędów   lub  oczywistych  omyłek  pisarskich,
   w odpowiednim polu formularza dokonuje się poprawek w sposób umożliwiający odczytanie prawidłowego
   wpisu.
2.  Poprawki powinny być dokonywane w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego wpisu. O
   dokonanych poprawkach osoba, która ich dokonała, sporządza na formularzu adnotację i opatruje ją
   podpisem lub zawiera w odrębnym dokumencie informację o treści poprawek, w razie potrzeby ze
   wskazaniem miejsca dokonania poprawek.
3.  Operator / wprowadzający / nie może samodzielnie dokonać poprawek związanych z dopisaniem lub
   uzupełnieniem danych związanych z modus operandi.
4.  Formularz systemu KSIP zawierający błędy musi być niezwłocznie zwrócony do uzupełnienia osobie
   wypełniającej / po zarejestrowaniu w rejestrze zwrotów / i również niezwłocznie zwrócony po
   naniesieniu poprawek do operatora / już bez pośrednictwa komórki RSD i E-RSD /.
                                                      6
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                         Rozdział 2

   Rejestracja postępowania / przekształcenie wydarzenia w
             postępowanie /
                              §1
                    FORMULARZ SYSTEMU PSSP         FORMULARZ SYSTEMU KSIP
                       „TEMIDA”

   Wszczęcie postępowania              STP 1                 KSIP 12

Umorzenie przed wszczęciem po                                KSIP 12
 wykonaniu czynności w trybie
     308 § 1 kk                  STP 2                  Z1
   Tab. 1 Tabelaryczne zestawienie zależności formularzy systemu PSSP „TEMIDA” i KSIP na wszczęcie i umorzenie
           postępowania przed wszczęciem po wykonaniu czynności w trybie art. 308 § 1 kk.

                            §2

           Ogólne zasady wypełniania formularzy KSIP 12.


1.  Należy wypełnić tyle formularzy KSIP 12 ile ujawniono czynów (przestępstw) w ramach jednego
   postępowania (postępowanie jest tworzone automatycznie przez system).
2.  W każdym memencie do otwartego postępowania można dopisać dowolna liczbę czynów poprzez
   wprowadzenie ich za pomocą wypełnionych formularzy KSIP 12.
3.  Przy wypełnianiu formularzy KSIP 12 należy niestety szczególnie zwrócić uwagę na kwestie związane z
   ewentualnym stosowaniem art. 12 oraz 11 § 1 kk – patrz pkt. 5 i 6 / nie wytwarzać więcej formularzy KSIP
   12 niż jest to konieczne /.
4.  W przypadku posiadania numerów KW / w chwili obecnej EKSD / i ZIW należy je bezwzględnie zapisać /
   wówczas modyfikujemy wydarzenie w przestępstwo /. W przypadku otrzymania zawiadomienia bez
   uprzednio wprowadzenia go jako opcja wydarzenie należy wstawić krzyżyk w rubrykę wydarzenia nie
   rejestrowano.
   W przypadku otrzymania wydarzenia nie przekształconego z ZIW w ZIZ z innej jednostki wpisując numer
   EKSD lub inny należy również wpisać nazwę jednostki dokonującej rejestracji wydarzenia.
5.  Formularz KSIP 12 powinien zawierać najistotniejsze informacje o przestępstwie, dotyczące m.in. opisu i
   rodzaju  miejsca  przestępstwa,  sposobu  działania  sprawcy,  narzędzia  przestępstwa,  opisu
   charakterystycznego ubioru sprawcy, opisu rzeczy utraconych, opisu rzeczy wykorzystanych do popełnienia
   przestępstwa.
6.  Jeżeli mamy doczynienia z działaniem przestępczym polegającym        na pomocnictwie, podżeganiu,
   sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym nie wpisuje się odrębnego formularza KSIP 12.
                                                        7
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   Różnicę wprowadza się jedynie w formularzu KSIP 2 A / rejestracja procesowa osoby / określając odrębną
   rolę sprawców.
7.  W przypadku rejestracji przestępstwa popełnionego w warunkach określonych w art.12 kk lub art. 6 kks
   należy odpowiednio stosować regułę określoną (§ 17 pkt. 4 i 5 oraz pkt. 6 i 7) w zarządzeniu nr 350/2003
   KGP z dnia 1 lipca 2003r w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
   statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięć tj.:
   a) W przypadku działania sprawcy w warunkach określonych w art. 12 Kodeksu karnego, zwanego
     dalej „k.k.”, lub w art. 6 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, zwanego dalej „k.k.s.”, dane o
     przestępstwie, przestępstwie skarbowym lub czynie karalnym, z zastrzeżeniem ust. 5/ skreślony
     autor /, przekazuje się na jednym formularzu Stp-3 – jednym formularzu KSIP 12.
   b) W przypadku, jeżeli sprawca jednym czynem (art. 11 § 1 k.k.) narusza jeden przepis karny
     działając na szkodę dwóch lub więcej pokrzywdzonych dane przekazuje się na jednym
     formularzu Stp-3 / jednym formularzu KSIP 12 /.
   c)  Jeżeli sprawca jednym czynem narusza znamiona więcej niż jednego czynu zabronionego:
         określonego w k.k. lub w k.k. i innych ustawach karnych, z wyjątkiem k.k.s. (art. 11 § 2
         k.k.) – przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym karą najsurowszą na jednym
         formularzu Stp-3 / jednym formularzu KSIP 12 /;
         określonego w k.k.s. (art. 7 § 1 i 2 k.k.s.) – przekazuje się dane o przestępstwie
         zagrożonym karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3 / jednym formularzu KSIP
         12 /;
         określonego w k.k.s. i innych ustawach karnych, w tym także w k.k., (art. 8 k.k.s.) –
         przekazuje się dane o dwóch przestępstwach: powszechnym i skarbowym na osobnych
         formularzach Stp-3 / formularzach KSIP 12 /, w sposób określony w pkt 1 i 2;
         określonego w k.k.s., gdy akta postępowania przekazuje się do finansowych organów
         postępowania przygotowawczego w związku z wnioskiem sprawcy o zezwolenie na
         dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przekazuje się dane o przestępstwie
         zagrożonym karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3 / formularzu KSIP 12 /.
8.  W przypadku umorzenia postępowania przed wszczęciem, także z powodu BCP, należy przekształcić
   zarejestrowane w KSIP Wydarzenie (ZIW) w Przestępstwo (ZIZ), zarejestrować Przestępstwo czyli ZIZ i
   uzyskać Postępowanie ZIS. Postępowanie zakończyć właściwym wynikiem. W takim przypadku datą
   kwalifikacji (w Przestępstwie) i datą wszczęcia (w Postępowaniu) – jest data podjęcia pierwszej czynności
   procesowej przeprowadzonej w trybie art. 308 kpk – tak zwane wszczęcie faktyczne.


                           §3


             Sposób wypełniania formularzy KSIP 12.

1.  Jednostka rejestrująca / komórka / - należy wpisać PEŁNĄ nazwę Wydziału danej jednostki
   prowadzącej postępowanie.                                                     8
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku2.  Jednostka na terenie której popełniono przestępstwo – wskazanie jednostki na terenie której
   przestępstwo zostało popełnione:
     a)  Dla dzielnicy Wola – KRP Warszawa IV;
     b) Dla dzielnicy Bemowo – KP Warszawa Bemowo;
     c)  Dla   przestępstw  popełnionych   na  terenie  innych  jednostek  –  jednostkę  szczebla
       KP/KRP/KPP/KMP
     d) W przypadku, gdy przestępstwo zostało popełnione poza granicami Polski należy:
         i.   Dla wypełniających formularz - wpisać nazwę kraju;
        ii.   Dla wprowadzających formularz - w polu Jednostka na terenie, której popełniono;
            przestępstwo wybrać ze słownika nazwę jednostki rejestrującej, a następnie w zakładce
            „Miejsce” w polu Jednostka administracyjna – wybrać ze słownika nazwę kraju np.
            WŁOCHY;
3.  Data i godzina popełnienia przestępstwa – wpisujemy czasookres popełnienia przestępstwa ustalony na
   podstawie danych:
     a) Data i godzina popełnienia przestępstwa np. od 2008.09.10 godz. 17:00 do 2008.09.11 godz.19:20
     b) W przypadku braku możliwości ustalenia faktycznej daty popełnienia przestępstwa należy podać
       zakres dat obejmujący cały rok np.:
         i.   Data i godzina popełnienia przestępstwa od 2007.01.01 godz. 00:00 do 2007.12.31 godz.
            23:59
     c)  Analogicznie należy postępować w przypadku pór roku, gdy brak możliwości ustalenia daty
       popełnienia przestępstwa dodając oczywiście rok po miesiącu:
         i.   Wiosna   21.03 – 20.06;
        ii.   Lato    21.06 – 20.09;
        iii.   Jesień   21.09 – 20.12;
        iv.   Zima    21.12 – 20.03.
     d) WAŻNE: Należy podawać pełne daty, bo KSIP nie „kupi” samego roku i miesiąca
4.  Data i godzina zgłoszenia – wpisujemy datę zgłoszenia pierwszej informacji lub wpływu zawiadomienia
   nie rejestrowanego w opcji wydarzenia do jednostki.
5.  Data wszczęcia –
     a)  musi być zgodna z datą wszczęcia na formularzu STP 1 oraz postanowieniem;
     b) dla postępowań morzonych przed wszczęciem jest to data pierwszej czynności procesowej;
     c)  dla postępowań w sprawach nieletnich jest to data pierwszej czynności procesowej wykonanej w
       sprawie nieletniego, data wyłączenia postępowania ze sprawy lub data przesłuchania nieletniego
       sprawcy czynu karalnego;
                                                       9
                              WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku6.  Podstawa wszczęcia / sposób / forma zgłoszenia – wypełniamy zgodnie z tabelą 2.
     SYMBOL       PODSTAWA WSZCZĘCIA / SPOSÓB FORMA                SYMBOL
    PODSTAWY                                       PODSTAWY
   WSZCZĘCIA W           ZGŁOSZENIA                     WSZCZĘCIA W
   SYSTEMIE PSSP                                    SYSTEMIE KSIP
    „TEMIDA”
      1             Zawiadomienie pokrzywdzonego              1

      2        Zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub       2
                         społecznej
      3             Zawiadomienie organu kontroli              3

      5           Inny czyn ujawniony w toku postępowania           5

      7          Zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony          7

      8         Na podstawie innych materiałów własnych Policji         8

      9       Na podstawie danych uzyskanych z Internetu lub innej sieci     9
                        informatycznej
      A      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta pionu     A
                         operacyjnego
      B      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta pionu     B
                            PG
      C      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta pionu     C
                     dochodzeniowo – śledczego
      D       Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta      D
                      prewencji kryminalnej
      E       Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta      E
                       komórki patrolowej
      F      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta ruchu     F
                         drogowego
      G      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta rewiru    G
                        dzielnicowych
      H       Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta      H
                    komórki ds. nieletnich i patologii
      I      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta CBŚ      I
                           KGP
      Y      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez innego policjanta    Y

      J      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta operacyjnego     J

      K       Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta pionu PG      K

      L        Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta pionu       L
                      dochodzeniowo – śledczego
      M       Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta prewencji      M
                          kryminalnej
      N      Na podstawie materiałów operacyjnych komórki wywiadowczej,      N
             patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo
             oddziału prewencji lub samodzielnego pododdziału prewencji
                           Policji
      O        Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta ruchu       O
                          drogowego
      P        Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta rewiru       P
                         dzielnicowych
      R       Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta komórki ds.     R
                       nieletnich i patologii


                                                  10
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku      S       Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta CBŚ KGP              S

      T        W wyniku działań / akacji / operacji policjantów służby             T
                          kryminalnej
      U      W wyniku działań / akacji / operacji policjantów służby prewencji          U

      W        W wyniku działań / akacji / operacji policjantów CBŚ KGP             W

      Z      W wyniku działań / akacji / operacji wspólnych / dwóch lub więcej          Z
                       służb policyjnych /
     Brak                    Anonim                       Brak

     Brak               Pisma od obywateli i instytucji               Brak

     Brak              Przekazane przez inne piony policji               Brak

     Brak                  Zgłoszenie z infolinii                 Brak
           Tab. 2 Podstawy wszczęcia postępowania według KSIP i według PSSP „TEMIDA”


7.  Forma popełnienia przestępstwa
   Symbol systemu          NAZWA FORMY STADIALNEJ                   Symbol systemu
   PSSP „TEMIDA”                                           KSIP
      1                     Dokonanie                     1
        3                   Usiłowanie                     3
        4                  Przygotowanie                    4
        5                   Podżeganie                     5
        6               Sprawstwo kierownicze                   6
        6                Sprawstwo polecające                  6a
        7                  Pomocnictwo                     7
              Tab. 3. Forma popełnienia przestępstwa systemie PSSP „TEMIDA” i KSIP


8.  Rodzaj postępowania / wartości słownikowe – wpisać należy właściwy symbol /:
   1 - Dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym
   2 - Czynności procesowe prowadzone w trybie art. 517b par. 3 Kpk / dochodzenie przyśpieszone /
   3 - Dochodzenie policyjne
   4 - Śledztwo lub dochodzenie powierzone przez prokuratora w całości lub w określonym zakresie
   5 - Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuratora bez udziału Policji
   6 - Śledztwo lub dochodzenie – powierzenie dokonania poszczególnych czynności śledztwa
   7 - Postępowanie w sprawie nieletniego
   9 - Czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 Kpk (umorzenie w
   trybie rejestrowym bez wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia ).
   0 - Czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 lub 17 par. 2 Kpk (z
   wyłączeniem postępowania w niezbędnym zakresie umorzonego w trybie rejestrowym – umorzenie przed
   wszczęciem ).

9.  Kwalifikacja prawna przestępstwa – w postaci konkretnego artykułu np. art. 278 § 1 z Kodeksu karnego.
10. Kwalifikacja szczegóły TEMIDA – w polu nie należy wpisywać symbolu przestępstwa zgodnie z
   Zarządzeniem nr 350 KGP, ale trzeba spojrzeć do walidacji i wpisać odpowiednią formę. Przykładowo przy
   art. 279 k.k., szczegółem będzie określenie czy było to włamanie zwykłe czy do samochodu.                                                         11
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku11. Szczegółowy opis przestępstwa - wprowadzany jest na podstawie formularza służącego do rejestracji
  przestępstwa zgodnie z kwalifikacją prawną czynu oraz przy wykorzystaniu wartości katalogowych modus
  operandi. Informacje dotyczące opisu przestępstwa muszą być uzupełniane informacjami dodatkowymi
  uzyskanymi w trakcie trwania postępowania.
  Opis przestępstwa powinien zawierać najistotniejsze informacje o przestępstwie, np.:
    a)  opis i rodzaj miejsca przestępstwa, sposób działania sprawcy, narzędzia przestępstwa, opis
       charakterystycznego ubioru sprawcy, opis rzeczy utraconych, opis rzeczy wykorzystanych do
       popełnienia przestępstwa;
    b) informacje      identyfikujące   pojazdy    skradzione    lub     wykorzystane
       do popełnienia przestępstwa dotyczące marki i typu pojazdu oraz numeru tablic rejestracyjnych
       należy pisać wielkimi literami, np. marki TOYOTA COROLLA nr tablic rej. WH12345;
    c)  przy opisie samochodu należy wskazać jego rodzaj, np samochód osobowy, TAXI, samochód
       ciężarowy, TIR;
    d) informacje dotyczące nazw firm, sklepów, banków, itp. piszemy wielkimi literami np. ING BANK
       ŚLĄSKI;
    e)  w przypadku danych dotyczących osoby pokrzywdzonej dopuszczalne jest wprowadzenie zapisu w
       postaci imienia osoby i pierwszej litery nazwiska, np. Karol P. Natomiast pełniejsza informacje o
       osobie pokrzywdzonej wpisywane są do oddzielnej zakładki POKRZYWDZENI.
    f)  W przypadku charakterystycznych przestępstw, posiadających swoje potoczne określenia np. „na
       wnuczka”, „na policjanta”, „na koło” - należy je także wpisywać w opisie przestępstwa. Istotnym
       jest również określanie iż utracono dużą partię towaru ze wskazaniem rodzaju towaru, np.
       skradziono kontener z zawartością dużej partii kawy rozpuszczalnej marki Nescafe.
    g) W opisie przestępstwa nie należy podawać danych osobowych sprawców, osób pokrzywdzonych,
       oraz ich adresów zamieszkania.
    h) Niedopuszczalne    jest  wprowadzanie  danych  osobowych   policjantów   wykonujących
       jakiekolwiek czynności w postępowaniu.
  Uwagi szczegółowe do opisu przestępstwa
    a)  W przypadku nietrzeźwych kierowców nie wpisuje się numeru rejestracyjnego samochodu tylko
       jego typ i markę;
    b) W przypadku zgonu kwalifikowanego z art. 155 kk należy podać miejsce zgonu / ujawnienia
       zwłok, bezwzględnie czy denat jest znany czy też nie, w miarę szczegółowe okoliczności zgonu
       oraz przyczynę;
    c)  W przypadku kradzieży z włamaniem musi być podane miejsce, sposób pokonania przeszkody oraz
       przedmiot / przedmioty zamachu /;
    d) W przypadku posiadania środków odurzających należy wpisać w jakich okolicznościach doszło do
       ich ujawnienia / np. podczas legitymowania, przeszukania, pościgu itp. funkcjonariusze ujawnili w
       ubraniu, bagażu itp. narkotyki w postaci …. w ilości …./. Niedopuszczalnym jest ograniczenie
       opisu do zdania „ Posiadanie amfetaminy w dniu …przez …. w ilości … /.
12. Modus operandi                                                     12
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku  a)    Dla każdego przestępstwa należy wprowadzić minimum 6 cech;
  b) Cechy należy wprowadzić tylko i wyłącznie na podstawie katalogu cech;
  c)    Cechy wprowadzane w modus operandi nie mogą się wzajemnie wykluczać, mają odzwierciedlać
       popełnione przestępstwo w sposób szczegółowy;
  d) W szczególności podczas wprowadzania cech katalogowych należy bezwzględnie wprowadzić
       cechy w szczególności;
        i.  Uwzględniające charakter miejsca, rodzaj miejsca, rodzaj obiektu, sposób działania
           sprawców, przedmioty skradzione w przestępstwie, przedmioty wykorzystane do
           popełnienia przestępstwa, narzędzie przestępstwa, rodzaj zabezpieczenia obiektu (przy
           rozboju i kradzieży z włamaniem na pewno!), ilość sprawców, wiek sprawców, płeć,
           narodowość;
        ii.  Uwzględniające informacje dotyczące osoby pokrzywdzonej wiek, narodowość, płeć,
           charakterystyczny zawód;
       iii.  Uwzględniające informacje dotyczące zabezpieczonych śladów kryminalistycznych
           należy dodatkowo uzupełnić w zakładce ”Ślady Kryminalistyczne” w polu opisowym;
           Uwaga w przeciwieństwie do systemu PSSP „Temida”, który wymaga tylko wykazania
           oględzin związanych z miejsce zdarzenia w systemie KSIP wpisujemy wszystkie ślady i
           oględziny / należy pamiętać o tej różnicy /;
Oznaczenia w        Stan faktyczny dotyczący oględzin z technikiem i bez      Oznaczenie w
systemie PSSP       technika w formularzu STP 3 oraz KSIP 12 / w Modus       systemie KSIP /
 „TEMIDA”                     Operandi /               modus operandi /
            Oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki
            i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, które w ramach
            dowodu z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań
     1       wskazały   bezpośrednio  sprawcę   przestępstwa  albo    76 A
            ukierunkowały dalsze czynności operacyjne lub procesowe,
            które doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa
            oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i
            zabezpieczono ślady kryminalistyczne, które w ramach dowodu
            z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań były         76 B
     2       przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych, ale
            nie doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa
            oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i
            zabezpieczono ślady kryminalistyczne, które w ramach dowodu
     3       z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań nie były       76 C
            przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych
            oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i
            zabezpieczono ślady kryminalistyczne, których nie poddano
     4       badaniom w ramach dowodu z opinii biegłego, gdyż dowód z        76 D
            opinii biegłego był zbędny w postępowaniu
            oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i
            zabezpieczono ślady kryminalistyczne, których nie poddano
     5       badaniom w ramach dowodu z opinii biegłego, gdyż odstąpiono      76 E
            od jego przeprowadzenia z innych przyczyn
            oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i
            nie ujawniono śladów kryminalistycznych mimo użycia
     0       środków   techniki  kryminalistycznej  do   ujawniania    76 F
            śladów
                                                   13
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku               oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i
               nie ujawniono śladów kryminalistycznych nie użyto środków
       6       techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów          76 G
               oględziny przeprowadzono bez udziału technika kryminalistyki
               i zabezpieczono ślady kryminalistyczne
       7                                        76 H
               oględziny przeprowadzono bez udziału technika kryminalistyki
               i nie zabezpieczono śladów kryminalistycznych
       8                                         76 J
               oględzin nie przeprowadzono

       9                                        76 K
                Tab. 4 Porównanie wyróżników oględzin w PSSP „TEMIDA” i KSIP

13. Miejsce przestępstwa – do wyboru mamy do zakreślenia dwie opcje adresu
     a)    Inne miejsce związane z wydarzeniem / przestępstwem
     b) Miejsce wydarzenia / przestępstwa
  W polu tym oprócz dokładnego adresu rejestrujemy również szczegółowy opis miejsca przestępstwa np.
  „Dom studencki”, „Agencja Towarzyska”, „Izba Wytrzeźwień” itp.
14. Klasa miejscowości / wartość słownikowa / nie ma kodów wpisać ręcznie niestety trzeba:
  a)  Wieś
  b)  Miasto o liczbie ludności do 5000
  c)  Miasto o liczbie ludności 5001 – 10000
  d)  Miasto o liczbie ludności 10001 – 20000
  e)  Miasto o liczbie ludności 20001 – 50000
  f)  Miasto o liczbie ludności 50001 – 100000
  g)  Miasto o liczbie ludności 100001 – 200000
  h)  Miasto o liczbie ludności 200001- 500001
  i)  Miasto liczbie ludności ponad 500000 / to wypełniamy – Warszawa /
  j)  Terytorium innego państwa / wypełniamy dla spraw gdzie zgłoszono zawiadomienie o popełnienie
     przestępstwa na terenie innego państwa – czyn taki nie liczy się do stwierdzonych /.

15. Pokrzywdzeni – dane te są tylko przetwarzane statystycznie. Obligatoryjnie należy zaznaczyć czy
  pokrzywdzony jest nieletni czy nie, płeć, narodowość i obywatelstwo
16. Pokrzywdzone podmioty – w zakładkę wpisujemy informacje dotyczące: nazwy podmiotu, formy
  organizacyjnej podmiotu, nr REGON oraz danych o adresie podmiotu.
17. Forma organizacyjna podmiotu / wartość słownikowa / nie ma kodów wpisać ręcznie niestety trzeba:
  a)  - Cech
  b)  - Fundacja
  c)  - Inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą
  d)  - Inna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą
  e)  - Izba gospodarcza
  f)  - Izba rzemieślnicza
  g)  - Jednostka badawczo – rozwojowa
  h)  - Jednostka samorządu zawodowego
  i)  - Kolumna transportu sanitarnego
  j)  - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  k)  - Przedsiębiorstwo państwowe
  l)  - Przedsiębiorstwo zagraniczne
  m)  - Publiczny zakład opieki zdrowotnej
  n)  - Społeczno – zawodowa organizacja rolników                                                    14
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   o)  - Spółdzielnia
   p)  - Spółka akcyjna
   q)  - Spółka cywilna
   r)  - Spółka jawna
   s)  - Spółka komandytowa
   t)  - Spółka komandytowo – akcyjna
   u)  - Spółka partnerska
   v)  - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   w)  - Stowarzyszenie
   x)  - Stowarzyszenie kultury fizycznej
   y)  - Zakład ubezpieczeń wzajemnych
   z)  - Związek Rzemiosła Polskiego
   aa)  - Związek zawodowy pracodawców
   bb)  - Związek zawodowy rolników indywidualnych

18. Rzeczy     w   przestępstwie    (dokument,    rzecz,    pojazd)  –  rzeczy  utracone
   w wyniku przestępstwa powinny być zarejestrowane w chwili rejestracji wydarzenia. Podczas
   przekształcenia wydarzenia w przestępstwo system automatycznie przenosi wszystkie rejestracje utraconych
   pojazdów, dokumentów, rzeczy do przestępstwa. W celu sprawdzenia i potwierdzenia zarejestrowanej
   rzeczy na dokumencie służącym do rejestracji przestępstwa powinny być wskazane identyfikatory bazy
   KSIP w postaci nr RRU.
19. W przypadku stwierdzenia, iż dana rzecz nie jest zarejestrowana jako utracona należy
   NATYCHMIAST ją zarejestrować.


                             §4


                Załączniki do formularza KSIP 12

1.  Na każdym z wypełnianych dodatkowo formularzy mogących stanowić załącznik do formularza KSIP 12
   tj., KSIP 12A, KSIP 12D, KSIP 12H, KSIP ST1,KSIP D1, KSIP R1, KISP PP1 w zależności od
   posiadanych informacji należy obligatoryjnie uzupełnić nr ZIW, ZIZ. Jest to niezbędne do prawidłowego
   powiązania informacji z wydarzeniem, przestępstwem.
2.  Formularz KSIP 12H – ZAŁĄCZNIK DO DRUKU KSIP 12 FALSYFIKATY służy do rejestracji
   ujawnionych falsyfikatów banknotów lub monet. W celu prawidłowego połączenia falsyfikatów z
   właściwym czynem konieczne jest wpisanie nr ZIZ.
3.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP 12 H / falsyfikaty /
   Metoda reprodukcji / wpisujemy ręcznie brak symboli / :


   a)  - Inna metoda
   b)  - Kserokopiarka/drukarka
   c)  - Metoda nieustalona
   d)  - Odlew
   e)  - Przed ekspertyzą NBP
   f)  - Tłoczenie
   g)  - Tradycyjna metoda poligraficzna (offset, staloryt, typografia)
   h)  - Wg ekspertyzy autentyczny                                                    15
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
   Oznaczenia Banku Rezerw Federalnych USA

   a)  - A1
   b)  - B2
   c)  - Brak oznaczenia Banku Rezerwy Federalnej USA
   d)  - C3
   e)  - D4
   f)  - E5
   g)  - F6
   h)  - G7
   i)  - H8
   j)  - I9
   k)  - Inne niż w banknotach autentycznych
   l)  - J10
   m)  - K11
   n)  - L12

   Liternictwo obrzeża:

   a) - Brak
   b) - Czytelne
   c) - Nieczytelne

   Strona narodowa EURO

   a)  - Austria
   b)  - Belgia
   c)  - Brak strony narodowej
   d)  - Dania
   e)  - Finlandia
   f)  - Francja
   g)  - Grecja
   h)  - Hiszpania
   i)  - Holandia
   j)  - Inna niż w monetach autentycznych
   k)  - Irlandia
   l)  - Luksemburg
   m)  - Niemcy
   n)  - Portugalia
   o)  - Słowacja
   p)  - Szwecja

4.  Formularz KSIP 12D – ZAŁĄCZNIK DO DRUKU KSIP 12 ŚLADY KRYMINALISTYCZNE służy do
   rejestrowania ujawnionych śladów kryminalistycznych dla danego czynu (przestępstwa) w prowadzonym
   postępowaniu.
5.  Na formularzu konieczne jest podanie rodzaju zabezpieczonego śladu, ilości śladów oraz podanie jego opisu
   (np. zabezpieczony na folii daktyloskopijnej)
   Wartości słownikowe dla formularza KSIP 12 D / ślady te oczywiście wymagają opisania /
   a) - 465 – ślady kryminalistyczne – fizykochemiczne
   b) - 464 - ślady kryminalistyczne – biologiczne
   c) - 463 - ślady kryminalistyczne – mechanoskopijne
   d) - 462 - ślady kryminalistyczne – daktyloskopijne
   e) - 472 - ślady kryminalistyczne – komputerowe, teleinformatyczne


                                                     16
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   f)  - 471 - ślady kryminalistyczne – fonoskopijne
   g)  - 470 - ślady kryminalistyczne – broni i jej użycia
   h)  - 469 - ślady kryminalistyczne – osmologiczne
   i)  - 468 - ślady kryminalistyczne – inne
   j)  - 467 - ślady kryminalistyczne – pisma / ręcznego, maszynowego /
   k)  - 466 - ślady kryminalistyczne – traseologiczne

                            §5


        Ujawnienie dodatkowego czynu w toku postępowania

1.  Ujawnienie kolejnego czynu (przestępstwa) w toku prowadzonego postępowania / ale nie tego znanego już
   w chwili zawiadomienia / wymaga wypełnienia kolejnego formularza KSIP 12 zgodnie z zasadami
   określonymi w § 2 i 3 oraz poniższymi zasadami:
     a)  W polu Sposób/Forma Zgłoszenia należy zaznaczyć wartość: Inny czyn ujawniony w toku
        postępowania / obecnie cyfra 5 /;
     b) W polu jednostka/komórka rejestrująca należy wpisać jednostkę/komórkę identyczną, jaka była
        wpisana w pierwszym formularzu KSIP12;
     c)  W polu Numer RSD należy wpisać numer RSD identyczny, jaki był wpisany w pierwszym
        formularzu KSIP 12.
                                                   17
                                 WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                        Rozdział 3

       Rejestracja spraw wyłączonych / przekazanych
                            §1


              Przekazanie w KSIP całości rejestracji

1.  Formularz KSIP PZ – PRZEKAZANIE/PRZEJĘCIE służy do przekazania i przejęcia wszystkich
   rejestracji posiadających w KSIP funkcję przekazania między jednostkami lub w ramach tej samej jednostki
   prowadzącej   i  nie  są   przekazywane    formularzami  KSIP  P1  lub  KSIP   P2.
   Do takich rejestracji należy m.in. rejestracja poszukiwania osoby, wydarzenia, rzeczy utraconych,
   postępowania itp.
2.  W przypadku przekazań i przejęć dokonywanych za pomocą formularza KSIP PZ obieg dokumentów oraz
   czynności niezbędne do wykonania są takie same jak przy realizacji przekazań i przejęć formularzami KSIP
   P1 i KSIP P2.
3.  Jednostka rejestrująca w przypadku dołączenia przekazanych rejestracji do swojej rejestracji nanosi
   przyczynę włączenia według wartości słownikowych
   Przyczyna włączenia
   a)  - Inna
   b)  - Przestępstwo objęte postępowaniem
   c)  - Ten sam sprawca
   d)  - To samo modus operandi
4.  Pamiętać należy, by wraz z aktami sprawy przekazywać druk KSIP PZ podpisany przez właściwego
   przełożonego oraz osobę dokonującą przekazania rejestracji w bazie KSIP oraz formularz STP 5 jeżeli
   sprawa zarejestrowana jest w RSD.
                            §2


             Przekazanie / przejęcie względem czynu

1.  Formularz KSIP P 1 – PRZEKAZANIE / PRZEJĘCIE WZGLĘDEM CZYNU służy do przekazywania
   poszczególnych czynów / ZIZ / z postępowania do innej jednostki lub do nowego numeru RSD. Stosuje się
   np. przy wyłączaniu czynów, gdzie w części będzie kierowany akt oskarżenia a w części będą one morzone.
2.  Funkcjonariusz prowadzący postępowanie lub inny upoważniony wpisuje numery ZIZ czynów
   podlegających wyłączeniu. Wpisuje numer postępowania ZIS / z jakiego zostaną wyłączone czyny / oraz
   ZIS jednostki przejmującej jak posiada.
3.  Wyłączenia/Przekazania względem czynu dokonujemy poprzez Postępowanie:
                                                    18
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   W module Postępowanie należy wcisnąć klawisz „P” (Przekaż) – odznaczyć „Wyłączenie względem
   czynu” – na liście rekordów zaznaczyć za pomocą „v” przestępstwa ZIZ, które należy wyłączyć z
   Postępowania (ZIS1). Działanie takie spowoduje wyłączenie/przekazanie jednego lub wszystkich
   przestępstw z Postępowania (ZIS1) do drugiego Postępowania (ZIS2) na nowy numer RSD
4.  Wyłączenie wszystkich Przestępstw (ZIZ-ów) z Postępowania (ZIS1) powoduje zakończenie Postępowania
   (ZIS1) z automatycznie ustawioną wartością słownikową „Przekazanie postępowania do innej komórki
   organizacyjnej Policji w tej samej jednostce Policji”.
5.  Należy pamiętać, iż dokonując wyłączenia/przekazania przestępstwa na nowy numer RSD – automatycznie
   przekazujemy   wszystkie  czynne   rejestracje,  np.  procesowe  osób,  rzeczy  powiązane  z
   wyłączanym/przekazywanym przestępstwem.
6.  Jednostka rejestrująca w przypadku dołączenia przekazanych rejestracji do swojej rejestracji nanosi
   przyczynę włączenia według wartości słownikowych
   Przyczyna włączenia
   a)  - Inna
   b)  - Przestępstwo objęte postępowaniem
   c)  - Ten sam sprawca
   d)  - To samo modus operandi
7.  Formularz ten przekazuje czyny.


                             §3


            Wyłączenie / przekazanie względem osoby

1.  Formularz KSIP P 2 – PRZEKAZANIE / PRZEJĘCIE WZGLĘDEM OSOBY służy do przekazywania
   poszczególnych rejestracji procesowych osoby / ORP /.
2.  Funkcjonariusz prowadzący postępowanie lub inny upoważniony wpisuje numery ORP rejestracji
   podlegających wyłączeniu. Wpisuje numer postępowania ZIS / z jakiego zostaną wyłączone czyny / oraz
   ZIS jednostki przejmującej jak posiada.
3.  Wyłączenia/Przekazania „Względem osoby” dokonujemy poprzez Postępowanie:
   W module Postępowanie należy wcisnąć klawisz „P” (Przekaż) – odznaczyć „Wyłączenie względem
   osoby” – na liście rekordów zaznaczyć za pomocą „v” jedną lub kilka rejestracji procesowych osób, które
   chcemy wyłączyć z Postępowania (ZIS1) do drugiego Postępowania (ZIS2) na nowy numer RSD.
4.  Należy pamiętać, iż wyłączeniu/przekazaniu względem osoby podlegają tylko czynne rejestracje procesowe.
5.  Jednostka rejestrująca w przypadku dołączenia przekazanych rejestracji do swojej rejestracji nanosi
   przyczynę włączenia według wartości słownikowych
   Przyczyna włączenia
   a)  - Inna
   b)  - Przestępstwo objęte postępowaniem
   c)  - Ten sam sprawca
   d)  - To samo modus operandi
                                                     19
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku6.  Za pomocą tego formularza z postępowania wyłączymy osoby wraz ze wszystkimi rejestracjami
   procesowymi, które posiada w danym postępowaniu.


                           §4


     Obieg dokumentów związanych z przekazaniem rejestracji

1.  W przypadku przekazania postępowania do prowadzenia do innej jednostki Policji jednostka przekazująca
   sporządza odpowiedni dokument informujący o dokonaniu w KSIP przekazania postępowania do innej
   jednostki wskazując nazwę jednostki przejmującej oraz numer sprawy.
2.  O fakcie dokonania przekazania należy poinformować jednostkę przejmującą przekazując im formularz oraz
   przekazując daną rejestracje w systemie KSIP.
                                                   20
                                 WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                         Rozdział 4

                    Osoba w systemie KSIP
     Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami przed zarejestrowaniem osoby
   istnieje obowiązek sprawdzenia, czy informacja ta nie została już wcześniej wprowadzona
      do KSIP / zwłaszcza czy dana osoba nie posiada już numeru OIO / oraz sprawdzenia
             prawidłowości jej danych osobowych w tym numeru PESEL
                          z systemem CEL.


                            §1


            Sprawdzenie / rejestracja kryminalna osoby
1. Formularz KSIP 2 – SPAWDZENIE / REJESTRACJA OSOBY służy do jawnego sprawdzania osoby w
   systemie KSIP oraz do jej rejestracji.
2. W celu dokonania takiego sprawdzenia należy zaznaczyć „X” w polu sprawdzenie i wpisanie danych
   zgodnie z polami umieszczonymi na formularzu, które umożliwią wyszukanie osoby w systemie.
3. Jeśli po dokonanym sprawdzeniu następuje rejestracja informacji w KSIP należy ponownie wykorzystać
   formularz KSIP 2 zaznaczając „X” w polu rejestracja / w tym miejscu następuje wyjątek od reguły
   niewykorzystania dwóch formularzy /.
4. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia ustalono, że osoba posiada nr OIO w systemie KSIP / model
   akademicki /:
   a)  operator ma obowiązek wpisania na formularzu KSIP 2 – SPAWDZENIE REJESTRACJA OSOBY nr
      OIO osoby oraz przekazania całości dokumentów wraz z wynikiem sprawdzenia osobie rejestrującej;
   b) osoba rejestrująca po otrzymaniu całości dokumentów w zależności od rodzaju informacji jakie
      powinny zostać zarejestrowane w systemie wstawia „X” w polu rejestracja na formularzu KSIP 2 oraz
      wypełnia właściwy formularz, np. KSIP 2A - REJESTRACJA PROCESOWA OSOBY, KSIP 2H -
      REJESTRACJA OSOBY ZDJĘCIA/ RYSOPIS i przekazuje formularze do komórki odpowiedzialnej
      za wprowadzanie danych / tyle teoria w praktyce zawsze należy sprawdzić osobę czy nie ma już
      nadanego numeru OIO /;
   c)  operator  wprowadza    w  systemie  KSIP  informacje   zgodnie  z  danymi    zawartymi
      na  formularzu,   po    uzyskaniu  identyfikatora    systemowego    rejestracji   wpisuje
      go w odpowiedniej rubryce formularza, dokonuje ewentualnego wydruku potwierdzenia zapisów w
      systemie i całość dokumentacji przekazuje do osoby rejestrującej;
   d) osoba rejestrująca dokonuje włączenia całości materiałów do akt kontrolnych postępowania
      przygotowawczego lub zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce Policji.
5.  W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia ustalono, że osoba nie posiada nr OIO w systemie KSIP / model
   akademicki /:


                                                        21
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   a)  operator po sprawdzeniu osoby przekazuje do rejestrującego formularz KSIP 2 – SPAWDZENIE
     REJESTRACJA OSOBY wraz z wydrukiem z systemu KSIP potwierdzającym brak zarejestrowanych
     informacji o sprawdzanej osobie;
   b) osoba rejestrująca po otrzymaniu formularza KSIP 2 w zależności od rodzaju informacji, jakie powinny
     / a obligatoryjne dane to imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, płeć, miejsce
     urodzenia i nazwisko panieńskie matki / zostać zarejestrowane w systemie wstawia „X” w polu
     rejestracja na formularzu KSIP 2 oraz wypełnia odpowiedni formularz, np. KSIP 2A - REJESTRACJA
     PROCESOWA OSOBY i przekazuje go do komórki odpowiedzialnej za wprowadzanie danych;
   c)  operator  wprowadza   w  systemie  KSIP    informacje  zgodnie  z  danymi  zawartymi
     na formularzu, po uzyskaniu identyfikatora systemowego osoby i rejestracji wpisuje wszystkie
     numery w odpowiednie rubryki formularza, dokonuje ewentualnego wydruku potwierdzenia
     zapisów w systemie i całość dokumentacji przekazuje do osoby rejestrującej;
   d) osoba rejestrująca dokonuje włączenia całości materiałów do akt kontrolnych postępowania
     przygotowawczego lub zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce Policji.
     UWAGA! W przypadku braku numeru OIO formularz KSIP 2 przed wprowadzeniem
     innych formularzy rejestracyjnych osoby jest obligatoryjny.
                           §2


             Sposób wypełniania formularza KSIP 2

1.  Kod / powód sprawdzenia – wpisywany podczas jawnego sprawdzania osoby.

   1 - Z innych przyczyn nakazanych ustawą
   D- - Przed / po zatrzymaniem –u
   E - Przed przeszukaniem
   F - Przed przesłuchaniem
   G- Przed przedstawieniem zarzutu, sporządzeniem wniosku o wykroczenie
   H - Przed wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego, tymczasowego
   J- Przed dopuszczeniem do informacji niejawnych
   K- Przed doprowadzeniem
   L - Przed wszczęciem poszukiwań
   M - Czy był daktyloskopowany, czy ma oznaczony kod genetyczny
   N- Pomoc prawna dla zagranicy
   O- Nadanie obywatelstwa
   P - Karta stałego pobytu
   R - Przed wydaleniem
   S - Pozwolenie na broń
   T - Koncesja/licencja
   U - Kandydat do służby lub pracy
   W - Rodzina kandydata
   X - Postępowanie skargowe
   Y - Zmiana nazwiska

2.  Powód rejestracji – używając formularza KSIP 2 jako podstawy do wprowadzenia formularza KSIP 2 A /
   rejestracja procesowa / w przypadku wprowadzenia rejestracji procesowej należy wpisać „ inne”.
3.  Wartości słownikowe dla rejestracji kryminalnej osoby:


                                                    22
                           WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokua) Aktywny sympatyk, członek grupy subkulturowej
b) Cudzoziemiec - praca "na czarno"
c) Cudzoziemiec naruszający porządek publiczny na imprezach masowych
d) Cudzoziemiec podejrzewany o dokonywanie przestępstw na terytorium RP
e) Członek grupy wyznaniowej zakładającej programowe łamanie porządku prawnego
f) Daktyloskopowanie dla podmiotów pozapolicyjnych
g) Daktyloskopowanie dla potrzeb Policji
h) Dezinformowanie Policji
i) Dokonuje oszustw i wyłudzeń
j) Fotokomunikat
k) Inne / dla rejestracji podejrzanego / nieletniego sprawcy czynu karalnego /
l) Kibic kategoria A
m) Kibic kategoria B
n) Kibic kategoria C
o) Kibic (nie objęty zakazem) naruszający porządek publiczny podczas imprez masowych
p) Kibic (objęty zakazem) naruszający porządek publiczny podczas imprez masowych
q) Naruszanie zasad współżycia społecznego w miejscu zamieszkania
r) Nie stawia się na wezwania Policji
s) Nielegalny import i obrót pojazdami oraz ich częściami
t) Nierejestrowana działalność gospodarcza
u) Niewykluczone niedopełnienie obowiązku podatkowego
v) Niewykluczone planowanie przestępstwa
w) Niewykluczone usiłowanie przestępstwa
x) NN sprawca
y) Obrót bez zezwolenia towarami i usługami
z) Obrót przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa
aa) Organizowanie pracy "na czarno"
bb) Osoba podejrzewana o dokonanie wymuszeń/haraczy
cc) Osoba podejrzewana o dokonywanie kradzieży i dewastacji urządzeń telekomunikacyjnych itp
dd) Osoba podejrzewana o dokonywanie kradzieży kabli telekomunikacyjnych, energetycznych itp
ee) Osoba podejrzewana o dokonywanie kradzieży paliw na stacjach paliw
ff) Osoba podejrzewana o dokonywanie przestępstw w pociągach i na terenach kolejowych
gg) Osoba podejrzewana o handel kradzionymi częściami samochodowymi
hh) Osoba podejrzewana o handel kradzionymi przedmiotami
ii) Osoba podejrzewana o popełnienie czynów przeciwko małoletnim np. pornografii, pedofilia
jj) Podawanie się za inną osobę, posługiwanie się nie swoim nazwiskiem
kk) Podejrzany w postępowaniu prokuratorskim
ll) Podejrzewany o dokonywanie oszustw metodą "na wnuczka"
mm)     Podejrzewany o dokonywanie włamań metodą "na śpiocha"
nn) Popełnienie przestępstwa za granicą
oo) Posiadanie narzędzi przydatnych w celach przestępczych
pp) Posiadanie przedmiotów nieznanego pochodzenia
qq) Powiązany z dystrybucją paliw i komponentów
rr) Powiązany z dystrybucją spirytusu skażonego
ss) Praca "na czarno"
tt) Prowadzenie działalności gospodarczej w celu przykrycia faktycznego źródła dochodu
uu) Prowadzenie meliny, udostępnianie mieszkania
vv) Prowadzenie wystawnego trybu życia nie uzasadnionego oficjalnie uzyskiwanymi dochodami
ww) Przedłuża samowolnie przepustkę z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
xx) Przedłuża samowolnie przepustkę z Zakładu Karnego/Aresztu Śledczego
yy) Sądowne nadanie personaliów NN osobie
zz) Uczestnik zbiorowych zakłóceń porządku publicznego
aaa) Udzielanie pomocy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terenie kraju
bbb)     Udzielanie pomocy cudzoziemcom podejrzanym o działalność przestępczą w Polsce
ccc) Ukrywanie się - niewykluczony związek z porachunkami
ddd)     Ukrywanie się, unikanie znajomych
eee) Upozorowanie popełnienia przestępstwa
fff) Ustalenie tożsamości NN osoby                                                23
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   ggg)    Utrzymywanie kontaktów przestępczych
   hhh)    Utrzymywanie kontaktów z cudzoziemcami nielegalnie przebywającymi na terenie kraju
   iii) Utrzymywanie kontaktów z narkomanami
   jjj) Wydano zaświadczenie o utracie dokumentu podróży przez cudzoziemca
   kkk)    Wykorzystywanie do "prania pieniędzy"
   lll) Związany ze środowiskiem złodziei samochodów

4.  Rodzaj adresu

   Wartości słownikowe / należy wpisać wartość ręcznie /

   a)  - Adres dealera
   b)  - Adres korespondencyjny
   c)  - Bez stałego miejsca zamieszkania
   d)  - Przebywa bez zameldowania
   e)  - Siedziba filii/filii oddziału podmiotu
   f)  - Siedziba oddziału/terenowej jednostki podmiotu
   g)  - Siedziba podmiotu
   h)  - Siedziba przedstawicielstwa podmiotu
   i)  - Zameldowanie na pobyt czasowy
   j)  - Zameldowanie na pobyt stały

5.  Rodzaj wykształcenia

   Wartości słownikowe / należy wpisać wartość ręcznie /

   a)  - Bez wykształcenia
   b)  - Wykształcenie podstawowe
   c)  - Wykształcenie gimnazjalne
   d)  - Wykształcenie zasadnicze zawodowe
   e)  - Wykształcenie średnie
   f)  - Wykształcenie kolegialne
   g)  - Wykształcenie wyższe zawodowe z tytułem inżyniera, licencjata lub równorzędnym
   h)  - Wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym


6.  Rodzaj zawodu

   Wartości słownikowe / należy wpisać wartość ręcznie /

   Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi
   Architekci, inżynierowie i pokrewni
   Archiwiści, bibliotekarze i specjaliści do spraw informacji
   Ceramicy, szklarze i pokrewni
   Czyścibuty i inni świadczący usługi na ulicach
   Duchowni
   Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy
   Elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   Fizycy, chemicy i pokrewni
   Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
   Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni
   Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni
   Górnicy i robotnicy obróbki kamienia
   Hodowcy zwierząt i pokrewni
   Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści
   Informatycy
   Inspektorzy bezpieczeństwa pracy i jakości wyrobów
   Kierowcy pojazdów silnikowych


                                                   24
                          WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuKierownicy małych i średnich zakładów pracy
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności pomocniczej
Kowale, ślusarze i pokrewni
Ładowacze nieczystości i pokrewni
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Marynarze i pokrewni
Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni
Matematycy, statystycy i pokrewni
Mechanicy maszyn i urządzeń
Modelki
Monterzy
Nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego
Nauczyciele nauczania ponadelementarnego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy
Nauczyciele szkół specjalnych
Nauczyciele szkół wyższych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów
Operatorzy maszyn do przetwórstwa żywności i produktów pokrewnych
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni
Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych
Operatorzy samojezdnych maszyn rolniczych i pokrewni
Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i pokrewni
Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni
Operatorzy urządzeń w przetwórstwie chemicznym i pokrewni
Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych      w  przemyśle
elektromaszynowym
Parlamentarzyści
Pielęgniarki i położne
Policjanci i pokrewni
Politycy zawodowi
Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki
Pozostali operatorzy maszyn i monterzy
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Pozostali pracownicy usług osobistych
Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy
Pracownicy bibliotek, archiwów, poczty i pokrewni
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
Pracownicy do spraw finansowych i handlowych
Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu
Pracownicy obrotu pieniężnego
Pracownicy opieki osobistej i pokrewni
Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług domowych i gastronomicznych
Pracownicy usług ochrony
Pracownicy żeglugi i lotnictwa
Prawnicy
Psychotronicy
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni                                              25
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   Robotnicy budowlani robót wykończeniowych
   Robotnicy leśni
   Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
   Robotnicy obróbki skóry
   Robotnicy poligraficzni i pokrewni
   Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze
   Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie
   Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni
   Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych
   Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni
   Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle przetwórczym
   Robotnicy w przetwórstwie spożywczym
   Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby
   Rolnicy produkcji roślinnej i ogrodnicy
   Rolnicy upraw polowych i produkcji zwierzęcej
   Rybacy
   Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych
   Specjaliści do spraw biznesu
   Specjaliści kultury fizycznej
   Specjaliści kultury i sztuki
   Specjaliści nauk przyrodniczych
   Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych
   Specjaliści ochrony zdrowia
   Sprzedawcy i demonstratorzy
   Sprzedawcy uliczni i pokrewni
   Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy
   Średni personel biurowy
   Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek)
   Technicy
   Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni
   Techniczny personel obsługi komputerów
   Urzędnicy państwowi do spraw podatków, ceł i pokrewni
   Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni
   Wyżsi urzędnicy
   Zawodowi działacze                             §3


                  Rejestracja procesowa osoby

1.  Formularz    KSIP   2A  –  REJESTRACJA      PROCESOWA   OSOBY  służy   do  rejestracji
   lub modyfikacji informacji dotyczących rejestracji procesowej osoby w systemie KSIP. Rejestracja
   procesowa osoby KSIP 2 A musi być powiązana z istniejącym przestępstwem w ramach prowadzonego
   postępowania.
2.  Jeśli  jedna  osoba  dopuściła  się  kilku  przestępstw  i  prowadzone  jest  postępowanie
   o wszystkie przestępstwa za jednym numerem RSD, należy wówczas wprowadzić jedną rejestrację
   procesową (ORP) dla tej osoby. Wszystkie przestępstwa (ZIZ) muszą być dołączone do tej rejestracji np.
   Postępowanie RSD-1 osoba dopuściła się 6 przestępstw = 6 -ZIZ-ów i 1-ORP z uwzględnieniem wszystkich
   czynów w dla jednego OIO. Na formularzu KSIP 2 A należy podać wszystkie ZIZ o które podejrzana jest
   dana osoba / zawsze można wykorzystać przedłużenie w postaci KSIP 2A1.                                                     26
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku3.  W efekcie końcowym jedna rejestracja procesowa winna posiadać informacje o wszystkich (ZIZ)
   przestępstwach jakie były prowadzone w danym postępowaniu przeciwko osobie.
4.  Formularz  KSIP  2A   wymaga  wypełnienia  podstawowych   danych  identyfikujących  osobę
   z uwagi na dołączanie formularza KSIP 2 – SPAWDZENIE REJESTRACJA OSOBY, gdzie szczegółowo
   wpisywane są dane osoby, jej adresy, dokumenty i dane dodatkowe.
5.  Ponieważ pewnych wartości niestety nie można wpisać od razu należy pamiętać o modyfikacji każdorazowo
   po uzyskaniu stosowanych danych / np. o karalności lub wynik postępowania /.
6.  Bezwzględnie należy pamiętać, aby ustalić, czy dane osoby istnieją w systemie i posiadają numer OIO.
   – brak takiego sprawdzenia powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną dla osoby, która nie dokonała
   takiego sprawdzenia.

   Wartości słownikowe dla formularza KSIP 2 A

   Rodzaj postępowania

   1 - Dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym
   2 - Czynności procesowe prowadzone w trybie art. 517b par. 3 Kpk / dochodzenie przyśpieszone /
   3 - Dochodzenie policyjne
   4 - Śledztwo lub dochodzenie powierzone przez prokuratora w całości lub w określonym zakresie
   5 - Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuratora bez udziału Policji
   6 - Śledztwo lub dochodzenie – powierzenie dokonania poszczególnych czynności śledztwa
   7 - Postępowanie w sprawie nieletniego
   9 - Czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 Kpk (umorzenie w
   trybie rejestrowym bez wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia ).
   0 - Czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 lub 17 par. 2 Kpk (z
   wyłączeniem postępowania w niezbędnym zakresie umorzonego w trybie rejestrowym – umorzenie przed
   wszczęciem ).

   Podstawa rejestracji:

   1-      Przesłuchano osobę w charakterze podejrzanego co do której wydano postanowienie o
   przedstawieniu zarzutów (zmianie/uzupełnieniu -), albo której postawiono zarzut w związku z
   przystąpieniem do przesłuchania (ar.. 308 § 2, ar.. 325g § 2 i art. 517b § 3 k.p.k.)
   2 - Sporządzono w dochodzeniu postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale nie ogłoszono
   3 - Przesłuchano nieletniego w charakterze sprawcy czynu karalnego wyczerpującego znamiona
   przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w wypadkach niecierpiących zwłoki

   Informacja o zatrzymaniu:

   SYMBOL ZWIĄZANY        OPIS STANU ZATRZYMANIA              SYMBOL ZWIĄZANY Z
   Z ZATRZYMANIEM                                ZATRZYMANIEM W KSIP
   W PSSP „TEMIDA”
       1       Osoba dorosła: zatrzymana i zwolniona przed upływem        1
               48 godzin
       3       Osoba dorosła: tymczasowo aresztowana, lecz środek        3
               uchylono w czasie trwania postępowania
       4       Osoby dorosłe: tymczasowo aresztowany i środek był
               stosowany w czasie zakończenia postępowania            4
               zatrzymany i aresztowany – areszt trwał w momencie
               zakończenia postępowania
       7       Osoba dorosła: zatrzymana i zwolniona po przekazaniu       7
               do dyspozycji sądu                                                    27
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku     BRAK     Osoba   dorosła: zatrzymana   w   postępowaniu         8
            przyspieszonym
     5      Nieletni zatrzymany w policyjnej izbie dziecka              5
     6      Nieletni zatrzymany i umieszczony w schronisku dla            6
            nieletnich
     BRAK     Niezatrzymywany                             9
               Tab. 5 Porównanie symboli zatrzymań w PSSP „Temida” i KSIP. Karalność sądowa:

 1 - Uprzednio nie karany
 2 - Karany uprzednio za przestępstwa podobne
 3 - Karany uprzednio za inne przestępstwa
 5 - Brak odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego

 Sposób ustalenia

  SYMBOL      PODSTAWA USTALENIA / SPOSÓB FORMA                  SYMBOL PODSTAWY
 PODSTAWY                                          USTALENIA W
 USTALENIA W          ZGŁOSZENIA                          SYSTEMIE KSIP
SYSTEMIE PSSP
  „TEMIDA”
   0         Dobrowolne zgłoszenie się sprawcy / samooskarżenie /             0

   1      Wskazany przy zawiadamianiu lub ujęty na gorącym uczynku przez           1
                     obywatela
   2      Wskazany lub ujęty przez specjalistyczne uzbrojone formacje            2
            ochronne (w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia )
   4      W wyniku czynności procesowych (dowodowych) w postępowaniu             4

   6              Na podstawie danych systemu AFIS                 6

   7                Inne materiały własne Policji                 7

   8               Na podstawie typowania w KSIP                  8

  BRAK      Dane systemu GENOM – nowa wartość nie związana z TEMIDĄ            10

   A      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta pionu          A
                       operacyjnego
   B      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta pionu           B
         PG

   C      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta pionu           C
         dochodzeniowo – śledczego
   D      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta              D
         prewencji kryminalnej
   E      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta komórki          E
         patrolowej
   F      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta ruchu           F
         drogowego
   G      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta rewiru         G
         dzielnicowych
   H      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta komórki        H
         ds. nieletnich i patologii                                                    28
                                 WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku  I      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez policjanta CBŚ               I
        KGP
  Y      Ujęcie na gorącym uczynku lub w pościgu przez innego policjanta              Y

  J      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta operacyjnego               J

  K      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta pionu PG                 K

  L      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta pionu                   L
        dochodzeniowo – śledczego
  M      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta prewencji                 M
        kryminalnej
  N      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta komórki                  N
        patrolowej
  O      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta ruchu drogowego              O

  P      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta rewiru                  P
        dzielnicowych
  R      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta komórki ds.                R
        nieletnich i patologii
  S      Na podstawie materiałów operacyjnych policjanta CBŚ KGP                  S

  T      W wyniku działań / akacji / operacji policjantów służby kryminalnej            T

  U      W wyniku działań / akacji / operacji policjantów służby prewencji             U

  W      W wyniku działań / akacji / operacji policjantów CBŚ KGP                 W

  Z      W wyniku działań / akacji / operacji wspólnych / dwóch lub więcej             Z
        służb policyjnych /
      Tab. 6 Porównanie symboli sposobu ustalenia podejrzanego w systemie PSSP „TEMIDA” oraz KSIP.


Forma popełnienia przestępstwa
1 - Dokonanie
3 - Usiłowanie
4 - Przygotowanie
5 - Podżeganie
6 - Sprawstwo kierownicze
6a - Sprawstwo polecające / 18 § 1 kk /
7 - Pomocnictwo

Stan świadomości / obligatoryjnie do wypełnienia /
1 - Trzeźwy
2 - Nietrzeźwy
4 - Nieustalony
5 - Pod wpływem środka odurzającego
5A-     Pod wpływem narkotyku
6 - Trzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego
7 - Nietrzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego
8 - Nieustalony, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego


                            §4


       Rysopis i dodatkowe cechy osoby w systemie KSIP                                                       29
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku1.  Formularz KSIP 2H – REJESTRACJA OSOBY RYSOPIS, ZDJĘCIA / odpowiednik dawnego PKR 13 /
   służy do rejestracji informacji o:
     a)  rysopisie osoby,
     b) fakcie wykonania zdjęć osoby,
     c)  fakcie daktyloskopowania osoby
     d) dacie faktu pobrania próbki DNA.
2.  Formularz wypełnia się bezpośrednio po wykonaniu czynności wymienionych powyżej.
3.  Na formularzu KSIP 2H znajdują się m.in. pola umożliwiające wpisanie identyfikatora systemowego
   zdjęcia, natomiast zdjęcie rejestrowane jest na podstawie karty albumowej stanowiącej załącznik nr 5
   Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie
   przetwarzania przez Policję informacji o osobach.
4.  W przypadku wypełniania formularza odnośnie informacji o rysopisie osoby należy pamiętać o
   szczegółowym opisaniu znaków szczególnych osoby, np. tatuaży, blizn. Do systemu KSIP powinny być
   wprowadzone również zdjęcia znaków szczególnych.
5.  W przypadku posiadania już przez osobę rysopisu w systemie operator po otrzymaniu formularza KSIP 2 H
   powinien tylko zmodyfikować rysopis do aktualnego.
6.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP 2 H
   Rodzaj zdjęcia
   a)  - Fragmenty zwłok
   b)  - Lewy półprofil
   c)  - Portret
   d)  - Portret pamięciowy
   e)  - Prawy półprofil
   f)  - Profil
   g)  - Rekonstrukcja twarzy
   h)  - Sylwetka
   i)  - Znaki szczególne

   Powód odnotowania

   a)  - Inne zainteresowania Policji / dla osób, którym przedstawiono zarzuty /
   b)  - NN osoby
   c)  - NN zwłoki
   d)  - Osoby zaginione
   e)  - Portret pamięciowy
   f)  - Poszukiwania nadzwyczajna
   g)  - Poszukiwania zwyczajne                             §5


            Zgłoszenie dodatkowej informacji o osobie
                                                   30
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku1.  Formularz KSIP 2J – ZGŁOSZENIE DODATKOWEJ INFORMACJI O ADRESACH/ NUMERACH/
   DOKUMENTACH/      POJAZDACH/    RZECZACH/    ZWIĄZKACH    OSOBY   służy  do  rejestracji
   dodatkowych informacji o adresach osoby, numerach tj. adres e-mail, inny numer, nr NIP, poprzedni nr
   OIO, poprzedni nr PESEL, adres strony internetowej, nr telefonu, dokumentach używanych przez osobę,
   pojazdach należących do osoby lub będących w jej posiadaniu, rzeczach używanych przez osobę lub
   będących w jej posiadaniu, związkach z innymi osobami.
2.  Formularz wypełnia się z chwilą uzyskania informacji o osobie, która zdaniem osoby rejestrującej może być
   przydatna w postępowaniu przygotowawczym lub innym czynnościami prowadzonymi przez Policję.
3.  Wypełnienie formularza zależy li tylko i wyłącznie od decyzji funkcjonariusza prowadzącego
   postępowanie przygotowawcze.
4.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP 2 J
   Rodzaj numeru:

   a)  - Adres e-mail
   b)  - Inny
   c)  - NIP
   d)  - Poprzedni nr OIO
   e)  - Poprzedni nr PESEL
   f)  - Strona internetowa
   g)  - Telefon


                            §6


              Rejestracja środków zapobiegawczych

1.  Formularz KSIP 2E – REJESTRACJA DOZORU/ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH OSOBY służy do
   rejestracji dozoru policyjnego lub innego środka zapobiegawczego zastosowanego wobec osoby.
2.  Uwaga wprowadzanie dozorów i aresztów do biuletynu odbywa się odrębnie u służby dyżurnej lub
   innej komórki uprawnionej albowiem to jest chwalenie się wynikami Komendantowi Stołecznemu
   pod kątem wydarzeń i uzyskanych efektów w biuletynie / czas na wprowadzenie niezwłocznie do 8
   godzin / . Czym innym jest związanie środka zapobiegawczego z osobą w systemie KSIP.
3.  Rodzaje środków zapobiegawczych
   a)  - nadzór kuratora lub innej osoby godnej zaufania
   b)  - nadzór organizacji młodzieżowej, innej organizacji społecznej albo zakładu pracy
   c)  - nakazanie powstrzymania się od określonej działalności
   d)  - nakazanie powstrzymania się od prowadzenia pojazdów
   e)  - poręczenie majątkowe
   f)  - poręczenie społeczne lub osoby godnej zaufania
   g)  - tymczasowe aresztowanie
   h)  - zakaz opuszczania kraju
   i)  - zawieszenie w czynnościach służbowych

4. Ponieważ wprowadzono szereg nowych zasad związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych
   należy niezwłocznie nanosić te środki i przekazywać do zarejestrowania.
5. W przypadku braku środków w opcji menu należy wprowadzać je jako uwagi do zastosowanego dozoru np.


                                                      31
                            WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokupoprzez podanie informacji o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonego / trzeba podać imię i nazwisko oraz
imię ojca, nakaz opuszczenia mieszkania itp. /
                                                  32
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                       Rozdział 5

      Zakończenie postępowania / rejestracji podejrzanego
                           §1


                  Zakończenie postępowania

1.  Formularz KSIP Z1 – ZAKOŃCZENIE/ PODJĘCIE/ WZNOWIENIE/ ZWROT AKT POSTĘPOWANIA
   służy do zakończenia postępowania z wyszczególnieniem wyniku dla poszczególnego czynu (przestępstwa).
   Formularzem tym rejestruje się również informacje o podjęciu, wznowieniu lub uzupełnieniu akt
   postępowania.
2.  UWAGA! Aby prawidłowo zakończyć postępowanie wraz z dołączonymi do niego rejestracjami
   procesowymi należy zakończyć wszystkie rejestracje procesowe osoby/osób wypełniając formularz KSIP 2C.
3.  W przypadku braku rejestracji procesowych kończymy postępowanie wypełnieniem samego KSIP Z 1.
4.  Na druku należy obligatoryjnie podać sumę kosztów postępowania oraz liczbę sprawców poniżej 13 lat w
   sprawie bo inaczej system nie zakończy postępowania.
5.  Wynik postępowania w systemie KSIP jest o wiele bardziej rozbudowany niż w systemie PSSP
   „TEMIDA”


Symbol              Sposób zakończenia                       Uwagi
zakończ
 enia w
systemie
 KSIP
   00   Wniosek o akt oskarżenia bez przeprowadzenia procedury określonej
                w art. 335 k.p.k. i bez mediacji
   01   Wniosek o akt oskarżenia po przeprowadzeniu procedury określonej w
                 art. 335 k.p.k. i mediacji
   02   Wniosek o akt oskarżenia po przeprowadzeniu procedury określonej w
                art. 335 k.p.k., bez mediacji
   03   Wniosek o akt oskarżenia po przeprowadzeniu mediacji, bez procedury
                określonej w art. 335 k.p.k.
   10        Wniosek o zastosowanie amnestii lub abolicji
   12   Przekazanie postępowania do finansowych organów postępowania
                   przygotowawczego
   13   Wniosek o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia że czyn     Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                         podejrzanego jak jest zarejestrowany.
                  stanowi wykroczenie

   14    Przekazanie postępowania do innych organów Rzeczypospolitej
                     Polskiej
 14 A       Przekazanie postępowania do Agencji Bezpieczeństwa
 14 B    Przekazanie postępowania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 14 C       Przekazanie postępowania do Żandarmerii Wojskowej
 15         Wniosek o zawieszenie dochodzenia lub śledztwa        Zawieszenie z innych przyczyn niż
                                         poszukiwanie jednego z podejrzanych np.
                                         na wykonanie ekspertyzy, ustalenia
                                         świadków itp. /.
 15 A         Zawieszenie z powodu ukrywania się podejrzanego       W przypadku użycia tego zakończenia dla
                                                       33
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku                                            postępowania używa się go nawet jeżeli
                                            dotyczy    jednego    podejrzanego.
                                            Wymagane jest aby ten podejrzany był
                                            następnie w jakiś sposób poszukiwany.
   16   Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bez przeprowadzenia
                 mediacji (art. 23a Kpk)
   17   Wniosek o umorzenie postępowania z innych przyczyn wyłączających
                    ściganie
 17 A         Umorzenie z powodu przedawnienia karalności            Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                            podejrzanego jak jest zarejestrowany.
 17 B              Umorzenie z powodu zgonu                Wymagane jest zakończenie rejestracji
                                            podejrzanego oraz zgłoszenie informacji
                                            formularzem KSIP 2 o zgodnie osoby
                                            celem dokonania zapisu w numerze OIO.
 17 C          Umorzenie wobec cofnięcia wniosku o ściganie
 18    Wniosek o umorzenie postępowania wobec okoliczności że podejrzany      Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                            podejrzanego jak jest zarejestrowany.
      nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa a- jednocześnie nie wykryto
                     sprawcy
   19   Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawcy
   20    Wniosek o umorzenie postępowania wobec znikomej społecznej
                   szkodliwości czynu
   21     Wniosek o umorzenie postępowania z braku znamion czynu         Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                            podejrzanego jak jest zarejestrowany.
                    zabronionego
 21 A           Umorzenie z powodu działania w błędzie            Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                            podejrzanego jak jest zarejestrowany.
 21 B    Umorzenie z powodu działania w granicach dozwolonego ryzyka w       Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                            podejrzanego jak jest zarejestrowany.
                 ramach eksperymentu
 21 C       Umorzenie z powodu działania w obronie koniecznej           Wymagane    jest    wyrejestrowanie
                                            podejrzanego jak jest zarejestrowany.
   22     Wniosek o umorzenie postępowania z braku znamion czynu
      zabronionego, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 par. 2
         Kpk bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania
   23   Wniosek o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia że podejrzany
            dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności
   25   Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niecelowości orzekania
   26   Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania po przeprowadzeniu
                  mediacji (art.. 23a Kpk)
   32   Przekazanie postępowania do sądu rodzinnego lub zakończenie sprawy
                 przez sędziego rodzinnego
   41   Przekazanie postępowania do przejęcia ścigania przez organy wymiaru
                sprawiedliwości innych państw
   42       Przekazano do Prokuratury do własnego prowadzenia          Musi być bezwzględnie wypełniony
                                            numer Ds.
   43   Zwrot akt po czasowym, własnym prowadzeniu postępowania przez       Dotyczy to rejestracji zwrotu akt
                   Prokuratora
                  Tab. 7 Sposób zakończenia postępowania oraz uwagi.


                              §2


          Zakończenie rejestracji procesowej podejrzanego

1.  Formularz KSIP 2C – REJESTRACJA PROCESOWA OSOBY ZAKOŃCZENIE POLICJI /
   ROKURATURY, UMORZENIE CZĄSTKOWE służy do wprowadzania w systemie KSIP informacji o
   sposobie zakończenia rejestracji procesowej.
2.  Aby prawidłowo zakończyć postępowanie wraz z dołączonymi do niego rejestracjami procesowymi należy:
   a)  zakończyć wszystkie rejestracje procesowe osoby/osób wypełniając formularz KSIP 2C;                                                          34
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   b) w celu zakończenia postępowania należy wypełnić formularz KSIP Z1– ZAKOŃCZENIE/ PODJĘCIE/
      WZNOWIENIE/ ZWROT AKT POSTĘPOWANIA z wyszczególnieniem wyniku postępowania dla
      poszczególnego czynu (przestępstwa).
3.  ZAKOŃCZENIE POLICJI/UMORZENIE CZĄSTKOWE W REJESTRACJI PROCESOWEJ
   OSOBY - wynik postępowania dla rejestracji procesowej osoby jest wspólny dla wszystkich czynów
   (przestępstw). W przypadku umorzenia jednego z czynów (przestępstw) należy podać identyfikator ZIZ
   umarzanego czynu (przestępstwa) oraz obowiązkowo wskazać kwalifikację prawną, formę popełnienia i
   ewentualnie wypełnić pole „W związku z kwalifikacją”, co umożliwi wprowadzenie odrębnego wyniku do
   jednego z czynów w rejestracji procesowej, który należy umorzyć.
4.  ZAKOŃCZENIE PROKURATURY - Wynik postępowania dla wszystkich czynów jest wspólny.
5.  Sposób zakończenia postępowania:
   12 -      Przekazano do skarbowych organów dochodzenia
   14 -      Przekazano do innego organu ścigania RP
   14A -     Przekazano do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
   14B -     Przekazano do Centralnego Biura Antykorupcyjnego
   14C -     Przekazano do Żandarmerii Wojskowej
   14 D -     Przekazano do Straży Granicznej
   14 E -     Przekazano do innej jednostki Policji
   14 F -     Przekazano do prokuratury powszechnej
   14 G -     Przekazano do celnego organu dochodzenia
   14 H -     Przekazano do innej komórki organizacyjnej Policji
   14 I -     Przekazano do prokuratury wojskowej
   14 J -     Przekazano do sądu z wnioskiem o ukaranie / postępowanie przyspieszone /
   32 -      Przekazano do sądu rodzinnego i nieletnich
   41 -      Przekazano do prokuratury z wnioskiem o przejęcie ścigania przez organ innego państwa

6.  Wynik postępowania:

   00 -  Wniosek o akt oskarżenia bez przeprowadzenia procedury określonej w art. 335 k.p.k. i bez
      mediacji
   01 -  Wniosek o akt oskarżenia po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k. i mediacji
   02 -  Wniosek o akt oskarżenia po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k., bez mediacji
   03 -  Wniosek o akt oskarżenia po przeprowadzeniu mediacji, bez procedury określonej w art. 335 k.p.k.
   10 -  Wniosek o zastosowanie amnestii lub abolicji
   15 -  Wniosek o zawieszenie dochodzenia lub śledztwa
   15 A - Zawieszenie z powodu ukrywania się podejrzanego
   16 -  Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bez przeprowadzenia mediacji (art. 23a Kpk)
   17 -  Wniosek o umorzenie postępowania z innych przyczyn wyłączających ściganie
   17 A - Umorzenie z powodu przedawnienia karalności
   17 B - Umorzenie z powodu zgonu
   17 C - Umorzenie wobec cofnięcia wniosku o ściganie
   18 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec okoliczności że podejrzany nie popełnił zarzucanego
      mu przestępstwa a- jednocześnie nie wykryto sprawcy
   20 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
   21 -  Wniosek o umorzenie postępowania z braku znamion czynu zabronionego
   23 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia że podejrzany dopuścił się czynu w stanie
      niepoczytalności
   25 -  Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niecelowości orzekania
   26 -  Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania po przeprowadzeniu mediacji (art. 23a Kpk)
                                                      35
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku7.   Kod umorzenia / umorzenie cząstkowe / :

13 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia że czyn stanowi wykroczenie
16 -  Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bez przeprowadzenia mediacji (art. 23a Kpk)
17 A - Umorzenie z powodu przedawnienia karalności
17 B - Umorzenie z powodu zgonu
17 C - Umorzenie wobec cofnięcia wniosku o ściganie
18 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec okoliczności że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu
    przestępstwa a- jednocześnie nie wykryto sprawcy
19 -  Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawcy
20 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
21 -  Wniosek o umorzenie postępowania z braku znamion czynu zabronionego
21 A - Umorzenie z powodu działania w błędzie
21 B - Umorzenie z powodu działania w granicach dozwolonego ryzyka w ramach eksperymentu
21 C - Umorzenie z powodu działania w obronie koniecznej
22 -  Wniosek o umorzenie postępowania z braku znamion czynu zabronionego, po wykonaniu czynności w
    trybie art. 308 lub 17 par. 2 Kpk bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania
23 -  Wniosek o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia że podejrzany dopuścił się czynu w stanie
    niepoczytalności
25 -  Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niecelowości orzekania
26 -  Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania po przeprowadzeniu mediacji (art. 23a Kpk)
                           §3


                  Zakończenie Prokuratorskie

1.   Po otrzymaniu z prokuratury odpisu prawomocnej decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze
    policjant wypełnia formularz, na którym wskazuje datę podjęcia decyzji przez prokuratora, kwalifikację
    prawną przestępstwa, wynik postępowania, organ do którego przekazano akta sprawy oraz nr DS.
2.   Operator w KSIP na podstawie informacji zawartych na dokumencie uzupełnia następujące zakładki -
    „Kwalifikacje prawne Prokuratury” i „Zakończenie Prokuratury” w module Osoba - Rejestracja Procesowa.
3.   W przypadku zakończenia postępowania należy w przestępstwie uzupełnić informacje w zakładce
    „Zakończenie kwalifikacji prokuratury”. Obligatoryjne jest wypełnienie pól dotyczących Jednostki
    prokuratury, numeru Ds. oraz kwalifikacji prawnej.
4.   W przypadku kończenia postępowania, gdy znana jest decyzja Prokuratury należy umieścić ja na
    formularzach kończących postępowanie.


                           §3


                 Zwrot akt/podjęcie/wznowienie

1.   Formularz  KSIP   Z1  –  ZAKOŃCZENIE/    PODJĘCIE/   WZNOWIENIE/    ZWROT   AKT
    POSTĘPOWANIA). Formularzem tym rejestruje się również informacje o podjęciu, wznowieniu lub
    uzupełnieniu akt postępowania.
                                                    36
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku2.  Formularz ten jest odpowiednikiem formularza STP 5 w zakresie jak w opisie i musi zostać wprowadzony
   równolegle.


                       Rozdział 6

             Rejestracja poszukiwanych osób
                           §1


                 Wprowadzenie poszukiwań

1.  Formularz KSIP 6 – OSOBA POSZUKIWANA służy do rejestracji poszukiwania osoby oraz
   wyrejestrowania osoby po zakończeniu poszukiwań. Formularz ten jest również podstawą do
   zarejestrowania formularza KSIP 6A.
2.  Formularz wypełnia się z chwilą otrzymania informacji, że w stosunku do danej osoby należy wszcząć
   poszukiwanie lub otrzymania informacji o zaginięciu osoby.
3.  Osobie poszukiwanej można założyć związki z wydarzeniem, przestępstwem, postępowaniem, osobą,
   dokumentem, pojazdem, rzeczą, oraz zarejestrować dodatkowe informacje o: adresach, numerach,
   dokumentach, pojazdach, rzeczach. Wyżej wymienione dane rejestruje się formularzem KSIP 2J.
4.  Informacje o osobie poszukiwanej można także uzupełnić formularzami KSIP 2H.
5.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP 6
   Podstawa poszukiwania:

   - Decyzja
   - Europejski Nakaz Aresztowania
   - List gończy
   - Nakaz
   - Wezwanie do ustalenia miejsca pobytu
   - Wniosek
   - Zarządzenie
   - Zgłoszenie zaginięcia

   Rodzaj poszukiwania:

   - Międzynarodowe
   - Nadzwyczajne
   - Operacyjne
   - Zwyczajne

   Cel poszukiwania osoby:

   - Doprowadzenie do ABW, Straży Granicznej lub innego organu
   - Doprowadzenie do jednostki Policji
   - Doprowadzenie do najbliższego AŚ lub ZK
   - Doprowadzenie do ośrodka deportacyjnego
   - Doprowadzenie do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodka prawnej izolacji dla nieletnich
   - Doprowadzenie do placówki służby zdrowia
   - Doprowadzenie do sądu okręgowego                                                    37
                            WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku- Doprowadzenie do sądu rejonowego
- Doprowadzenie do sądu wojskowego
- Doprowadzenie do Żandarmerii Wojskowej
- Doprowadzić do Domu Dziecka
- Doprowadzić do innej placówki interwencyjnej
- Doprowadzić do jednostki wojskowej
- Doprowadzić do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- Doprowadzić do Pogotowia Opiekuńczego
- Doprowadzić do Policyjnej Izby Dziecka
- Doprowadzić do Schroniska dla Nieletnich
- Inny
- Ustalenia miejsca pracy
- Ustalenie miejsca pobytu dla celów operacyjnych
- Ustalenie miejsca pobytu dla celów prawnych
- Ustalenie miejsca pobytu małoletniej osoby zaginionej
- Ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej
- Zatrzymanie
- Zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury okręgowej lub apelacyjnej
- Zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury rejonowej
- Zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury wojskowej
- Zatrzymanie i ekstradycja do Polski
- Zatrzymanie w związku z żądaniem ekstradycji

Przyczyna zaginięcia:

- Choroba psychiczna
- Inna
- Naturalny zgon
- Nieporozumienia rodzinne
- Nieszczęśliwy wypadek
- Oddalenie z domu pomocy społecznej (DPS)
- Oddalenie ze szpitala
- Samobójstwo
- Świadome zerwanie ze środowiskiem
- Ucieczka małoletniego z domu, domu dziecka, domu pomocy społecznej (DPS), rodziny zastępczej,
placówki opiekuńczo-wychowawczej
- Ucieczka nieletniego z placówki opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodka prawnej izolacji nieletniego
- Uprowadzenie
- Zabójstwo

Rodzaj zakończenia:

- Odwołano – anulowano podstawę poszukiwań
- Odwołano – ustalono miejsce pobytu
- Odwołano – zatrzymano !
- Odwołano z powodu amnestii
- Odwołano z powodu przedawnienia
- Odwołano z powodu stwierdzenia zgonu osoby poszukiwanej
- Przekazano innej jednostce Policji
- Zakończone w KSIP w. zw. z przystąpieniem RP do SIS

Czynności kończące:

- Osoba poszukiwana zgłosiła się sama
- Ustalono miejsce pobytu – przebywa w wojsku
- Ustalono miejsce pobytu – przebywa w zakładzie lecznictwa zamkniętego
- Ustalono miejsce pobytu – przebywa w zakładzie pomocy społecznej


                                               38
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   - Ustalono miejsce pobytu – przebywa w zakładzie prawnej izolacji
   - Ustalono miejsce pobytu po publikacji
   - Ustalono miejsce pobytu przez inną jednostkę Policji
   - Ustalono miejsce pobytu w wyniku sprawdzenia w miejscu zamieszkania
   - Zatrzymano na podstawie danych operacyjnych
   - Zatrzymano w miejscu zamieszkania
   - Zatrzymano w wyniku działań penetracyjnych
   - Zatrzymano w wyniku pościgu
   - Zatrzymany przy próbie przekroczenia granicy
   - Zatrzymany(a) przez inną jednostkę policji
   - Zatrzymany(a) przez organ obcego państwa
   - Zidentyfikowano z NN osobą
   - Zidentyfikowano z NN zwłokami

                            §2


          Rejestracja okoliczności odnalezienia zaginięcia

1.  Formularz KSIP 6A – REJESTRACJA OKOLICZNOŚCI ODNALEZIENIA/ ZAGINIĘCIA służy do
   rejestracji informacji o osobie zaginionej, osobie o nieustalonej tożsamości, odnalezieniu nieznanych zwłok
   i dla tych rejestracji stanowi uzupełnienie formularza KSIP 6. Formularz ten służy również do zakończenia
   w/w rejestracji, jak również do wprowadzenia informacji o identyfikacji nieznanej osoby, nieznanych
   zwłok.
2.  Dane podstawowe dotyczące poszukiwania osoby zaginionej, odnalezienia NN zwłok, ujawnienia NN osoby
   rejestrowane są formularzem KSIP 6, a następnie uzupełniane formularzem KSIP 6A.
3.  Rejestrację  KSIP  6A  można  uzupełnić  formularzem  KSIP  2H.  Osobie  zaginionej,  osobie
   o nieustalonej tożsamości, nieznanym zwłokom można założyć związki z wydarzeniem, przestępstwem,
   postępowaniem, osobą, dokumentem, pojazdem, rzeczą, oraz zarejestrować dodatkowe informacje o:
   adresach, numerach, dokumentach, pojazdach, rzeczach
4.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP 6 A


   Rodzaj adresu:

   - INNY
   - POCZTOWY

   Rodzaj zakończenia:

   - Przekazano do innej jednostki Policji
   - Wznowiono
   - Zakończono
   - Zakończono – identyfikacja z inną osobą
   - Zakończono – identyfikacja z NN osobą
   - Zakończono – identyfikacja z NN zwłokami
   - Zakończono – identyfikacja z osobą zaginioną
   - Zakończono – ustalono tożsamość
   - Zakończono – zgon
                                                      39
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                       Rozdział 7

              Rejestracja rzeczy / dokumentu
                            §1


                   Rejestracja dokumentu

1.  Formularz KSIP D1 – REJESTRACJA DOKUMENTU służy do rejestracji, odwołania lub anulowania
   odwołania dokumentów utraconych lub będących w zainteresowaniu Policji.
2.  Rejestracja  utraconego  dowodu  osobistego  wymaga  wprowadzenia   w  module  Dokumenty
   w KSIP danych osobowych właściciela dokumentu.
3.  Rejestracja utraconego dowodu rejestracyjnego pojazdu wymaga wprowadzenia w module Dokumenty w
   KSIP danych właściciela pojazdu (osoba, podmiot) oraz danych pojazdu.
4.  Warunkiem rejestracji w systemie jest posiadanie danych jednoznacznie identyfikujących dokument,
   rejestracja dokumentu bez numeru jest niedopuszczalna.
5.  Jeśli osoba pokrzywdzona nie jest w stanie podać numeru dokumentu z chwilą złożenia zawiadomienia o
   przestępstwie lub wykroczeniu i nie można ustalić tych danych poprzez dokonanie sprawdzenia w systemie
   poza policyjnym, wtedy taki dokument należy zarejestrować w systemie po ustaleniu brakujących
   informacji. W celu prawidłowego połączenia rejestracji z właściwym czynem konieczne jest wpisanie nr
   ZIW, ZIZ.
6.  W przypadku stwierdzenia, iż dokument utracony w wyniku przestępstwa nie został zarejestrowany
   na etapie wydarzenia należy obligatoryjnie dokonać takiej rejestracji do właściwego przestępstwa.
7.  Dokumenty utracone w wyniku przestępstwa powinny być zarejestrowane w chwili rejestracji wydarzenia.
   Podczas przekształcenia wydarzenia w przestępstwo system automatycznie przenosi wszystkie rejestracje
   utraconych dokumentów do przestępstwa.
8.  W KSIP może być zarejestrowana tylko jedna czynna rejestracja utraty danego dokumentu (ten sam
   utracony dokument nie może być szukany przez dwie różne jednostki Policji).
9.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP D1


   Rodzaj dokumentu podlegającemu rejestracji w systemie KSIP:

   CZEKI BANKOWE
   DOKUMENT BRONI
   DOWÓD OSOBISTY
   DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU – POLSKI
   DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU – ZAGRANICZNY
   DOWÓD TOŻSAMOŚCI ZAGRANICZNY
   KARTA OPŁATY DROGOWEJ
   KARTA POBYTU
   KARTA POJAZDU POLSKA
   KARTA POJAZDU ZAGRANICZNA
   KARTA ROWEROWA / MOTOROWEROWA
   KSIĄŻECZKA MARYNARZA                                                   40
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuKSIĄŻECZKA UBEZPIECZENIOWA
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA
KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA
KWITARIUSZ PRZYCHODOWY
LEGITYMACJA SŁUŻBOWA
LEGITYMACJA STUDENCKA
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
NALEPKA KONTROLNA (POJAZD)
PASZPORT POLSKI
PASZPORT ZAGRANICZNY
POLISA UBEZPIECZENIOWA
POZWOLENIE CZASOWE
POZWOLENIE CZASOWE BADAWCZE
POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM
PRAWO JAZDY POLSKIE
PRAWO JAZDY ZAGRANICZNE
RECEPTA LEKARSKA
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI
UPRAWNIENIE DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ ZAKŁADOWĄ
ZNAK LEGALIZACYJNY (TABLICE REJESTRACYJNE)

Kolor nadruku:

- brak danych
- CZARNY
- CZERWONY

Powód rejestracji i wartość powodu rejestracji
    Powód rejestracji:                   Wartość powodu rejestracji:
        UTRACONO                KRADZIEŻ
                            PRZYWŁASZCZENIE
                            ROZBÓJ / NAPAD
                            WŁAMANIE
                            ZAGUBIENIE
    W ZAINTERESOWANIU                Przed podjęciem decyzji skontaktować się z jednostką
                            rejestrującą.
                            Ustalić dane personalne posiadacza.
                            Uwaga: niebezpieczny przestępca!
                            Uwaga: osoba poszukiwana!
                            Uwaga: osoba zaginiona!
                            Zabezpieczyć dokument
            Tab. 8 Powód rejestracji w rozbiciu na utratę i zainteresowanie

  Powód odwołania:

  ODNALEZIONO – INNE SŁUŻBY
  ODNALEZIONO – POLICJA
  ODZYSKANO – WŁAŚCICIEL
  WYCOFANO ZGŁOSZENIE

  Powód anulowania:

  Błąd rejestracji
  Dane z ekspertyzy
                                                    41
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                           §2


                     Rejestracja rzeczy

1.  Formularz KSIP R1 – REJESTRACJA RZECZY służy do rejestracji, odwołania lub anulowania
   odwołania rzeczy utraconych, zabezpieczonych lub będących w zainteresowaniu Policji.
2.  Warunkiem rejestracji w systemie jest posiadanie danych jednoznacznie identyfikujących rzecz, rejestracja
   rzeczy bez numeru jest niedopuszczalna.
3.  Jeśli osoba pokrzywdzona nie jest w stanie podać numerów rzeczy z chwilą złożenia zawiadomienia o
   przestępstwie lub wykroczeniu, taką rzecz należy zarejestrować w systemie po ustaleniu brakujących
   danych.
4.  W celu prawidłowego połączenia rejestracji z właściwym czynem konieczne jest wpisanie nr ZIW, ZIZ.
5.  W przypadku stwierdzenia, iż rzecz utracona w wyniku przestępstwa nie została zarejestrowana na
   etapie wydarzenia należy obligatoryjnie dokonać takiej rejestracji do właściwego przestępstwa.
6.  Rzeczy utracone w wyniku przestępstwa powinny być zarejestrowane w chwili rejestracji wydarzenia.
   Podczas przekształcenia wydarzenia w przestępstwo system automatycznie przenosi wszystkie rejestracje
   utraconych dokumentów do przestępstwa.
7.  W  KSIP  może  być  zarejestrowana  tylko  jedna  czynna  rejestracja  utraty  danej  rzeczy
   (ta sama utracona rzecz nie może być szukana przez dwie różne jednostki Policji).
8.  Wartości słownikowe dla formularza KSIP R1


   Kategoria rzeczy podlegających rejestracji w systemie KSIP:

                 - AKCESORIA GSM
KARTA DOŁADOWUJĄCA TELEFON
KARTA SIM
KARTA SIM Z DOSTĘPEM DO INTERNETU
TELEFON KOMÓRKOWY
             - CZĘŚCI / WYPOSAŻENIE POJAZDU
AKUMULATOR
ALTERNATOR
AMORTYZATOR
AUTOALARM, BLOKADY
CZĘŚCI WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
INNE CZĘSCI I WYPOSAŻENIE POJAZDU
INNE CZĘŚCI SAMOCHODOWE
INSTALACJA GAZOWA
KOŁO
LICZNIK OBROTÓW
OPONA
PARKOMETR
PLANDEKA, POKROWIEC
POMPA PALIWOWA
ROZRUSZNIK
SILNIK MOTOCYKLOWY                                                      42
                       WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuSILNIK SPALINOWY
SKRZYNIA BIEGÓW
SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY (POJAZDU)
SZYBKOŚCIOMIERZ
SZYBY
TAKSOMETR
TYLNY MOST
ZAWIESZENIE
                 - DZIEŁO SZTUKI
BROŃ, OPORZĄDZENIE
CERAMIKA
ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
GRAFIKA (RYSUNEK)
INSTRUMENTY MUZYCZNE
JUBILERSTWO
KONWISARSTWO
KOŚĆ, LAKA, GLIPTYKA
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE
KRAWIECTWO, KORONKI
KSIĄŻKI
MALARSTWO
MEBLE
NUMIZMATY, MEDALE
RÓŻNOŚCI (VARIA)
RZEŹBA
SZKŁO
TKANINY
ZEGARY
ZŁOTNICTWO
                 - INNE
BROŃ NIE WYMAGAJĄCA POZWOLENIA
BUTLA TURYSTYCZNA
CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
DEPILATOR
DYSTRYBUTOR
EKSPRES DO KAWY
INNA RZECZ UTRACONA
INNY SPRZĘT DOMOWY
INNY SPRZĘT SPORTOWY
INSTRUMENT MUZYCZNY
KASA PANCERNA
KOMINEK, WKŁAD KOMINKOWY
KUCHENKA (ELEKTRYCZNA / GAZOWA)
KUCHENKA MIKROFALOWA
KWARCÓWKA
LODÓWKA
ŁÓDŹ
MASZYNKA DO GOLENIA
MASZYNKA DO STRZYŻENIA ELEKTRYCZNA
MASZYNKA ELEKTRYCZNA DO MIĘSA
MIKSER
MŁYNEK
NARTY
NAWILŻACZ POWIETRZA
ODKURZACZ
ODZNACZENIE PAŃSTWOWE
PRALKA
PRZYSTAWKA ELEKTRONICZNA                                        43
                      WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuRAKIETA TENISOWA
ROBOT KUCHENNY
ROWER
SOKOWIRÓWKA
STOPER
SUSZARKA
URZĄDZENIE ALARMOWE
URZĄDZENIE GRZEJNE
WENTYLATOR
WIĄZANIA NARCIARSKIE
WIRÓWKA (DO PRANIA)
ZAMEK
ZAMRAŻARKA
ZEGAR / ZEGARKI
ZMYWARKA
ŻELAZKO
              - MASZYNY I NARZĘDZIA
APARAT WTRYSKOWY
AUTOTRANSFORMATOR / TRANSFORMATOR
BETONIARKA
CYKLINIARKA
DOJARKA ELEKTRYCZNA
GWINTOWNICA
INDUKTOR
INNA MASZYNA / NARZĘDZIE
KOMBAJN (ZBOŻOWY / ZIEMNIACZANY)
KOSIARKA
LUTOWNICA
MASZYNA BUDOWLANA
MASZYNA DO OBRÓBKI DREWNA
MASZYNA DO SZYCIA / OVERLOCK
MASZYNA DZIEWIARSKA
MASZYNA OGRODNICZA
MASZYNA ROLNICZA
MASZYNA RZEMIEŚLNICZA
METKOWNICA
MŁOT UDAROWY
NOŻYCE ELEKTRYCZNE
PALNIK
PASTUCH ELEKTRYCZNY
PIŁA
PISTOLET DO KOŁKÓW
PODNOŚNIK
POMPA
PRĄDNICA / AGREGAT /GENERATOR
PROSTOWNIK
ROZTRZĄSACZ OBORNIKA
SILNIK ELEKTRYCZNY
SPAWARKA
SPRĘŻARKA
SZLIFIERKA
ŚRUTOWNIK ELEKTRYCZNY
TOKARKA (MASZYNA ŚLUSARSKA)
WIBRATOR
WIERTARKA ELEKTRYCZNA
WKRĘTARKA ELEKTRYCZNA
WYTWORNICA
               - OBIEKT SZCZEGÓLNY                                       44
                      WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuJEDNOSTKA PŁYWAJĄCA
STATEK POWIETRZNY
                - SPRZĘT BIUROWY
APARAT TELEFONICZNY
BINDOWNICA
CENTRALKA TELEFONICZNA
CZĘŚCI KOMPUTERA
CZYTNIK MIKROFILMÓW
DALEKOPIS
DOMOFON / AUTOMATYCZNA SEKRETARKA
DRUKARKA / POWIELACZ
FAX
GILOTYNA
INNY SPRZĘT BIUROWY
KALKULATOR / MASZYNA LICZĄCA
KASETA / WOREK POCZTOWY
KLAWIATURA
KOMPUTER, MIKROKOMPUTER, LAPTOP
KSEROGRAF
LAMINATOR DOKUMENTÓW
MASZYNA DO PISANIA
MASZYNA KSIĘGUJĄCA
MYSZ, PIÓRO ŚWIETLNE
NISZCZARKA DOKUMENTÓW
PEAGER
PIECZĄTKA / NUMERATOR
PLOMBOWNICA
PLOTER
SCANER
              - SPRZĘT ELEKTRONICZNY
ADAPTER, GRAMOFON
ANTENA SATELITARNA / TUNER SATELITARNY
DYKTAFON
DYSKOLOR, ILUMINOFON
GRA ELEKTRONICZNA
INNY SPRZĘT ELEKTRONICZNY
KAMERA POGŁOSOWA
KASA FISKALNA
KASETA MAGNETOWIDOWA
KINESKOP, LAMPA ELEKTRONICZNA
KOLUMNA, GŁOŚNIK
KOREKTOR
LICZARKA BANKNOTÓW
ŁADOWARKA
MAGNETOFON, ODTWARZACZ
MAGNETOWID, VIDEO
MIKROFON
MIKSER ELEKTRONICZNY
ORGANIZER ELEKTRONICZNY
PRZEMIENNA ZWROTNICA ANTENOWA
PULPIT, PILOT, MANIPULATOR
RADIO / RADIOMAGNETOFON / TUNER
RADIOTELEFON, RADIOSTACJA
SŁUCHAWKI
STABILIZATOR NAPIĘCIA
TELEWIZOR, MONITOR
TESTER BANKNOTÓW
WZMACNIACZ                                       45
                             WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuZASILACZ
ZESTAW, WIEŻA, MINI WIEŻA
               - SPRZĘT FOTO – OPTYCZNY
ANALIZATOR FOTOGRAFICZNY
APARAT FOTOGRAFICZNY
APARAT PROJEKCYJNY
CZUJNIK / FOTOKOMÓRKA
FOTOKOPIARKA
INNY SPRZĘT FOTO – OPTYCZNY
KAMERA
LABORATORYJNY SPRZĘT OPTYCZNY
LAMPA BŁYSKOWA
LORNETKA
LUNETA / TELESKOP
MIKROSKOP
NOKTOWIZOR
OBIEKTYW / TELEOBIEKTYW
OKULAR MIKROSKOPU
OPTYCZNY SPRZĘT POMIAROWY
POWIĘKSZALNIK
PRYZMAT
RZUTNIK
STATYW / PIONOWNIK
SUSZARKA FOTOGRAFICZNA
ŚWIATŁOMIERZ
             - SPRZĘT POMIAROWY I MEDYCZNY
APARAT DO EKG
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA
APARAT SŁUCHOWY
INNY SPRZĘT POMIAROWY
LICZNIK
PRZYRZĄDY POMIAROWE
REDUKTOR
SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY (MEDYCZNY)
URZĄDZENIE MEDYCZNE
WAGA MECHANICZNA / ELEKTRONICZNA
          - INNA RZECZ W WYDARZENIU/PRZESTĘPSTWIE

   Powód rejestracji i wartość powodu rejestracji
 Powód rejestracji:              Wartość powodu rejestracji:

UTRACONO             KRADZIEŻ
                 PRZYWŁASZCZENIE
                 ROZBÓJ / NAPAD
                 WŁAMANIE
W ZAINTERESOWANIU        Oznakować tajnie rzeczy.
                 Przed podjęciem decyzji skontaktować się z jednostką rejestrującą.
                 Ustalić dane personalne posiadacza.
                 Uwaga: niebezpieczny przestępca!
                 Uwaga: osoba poszukiwana!
                 Uwaga: osoba zaginiona!
                 Zabezpieczyć na parkingu/w depozycie.
                 Zabezpieczyć za zobowiązaniem
ZABEZPIECZONO          W DEPOZYCIE
                 W DEPOZYCIE PO BADANIU
                 W DEPOZYCIE PRZED BADANIEM
                 ZA ZABOWIĄZANIEM                                                   46
                                   WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku               Tab. 9 Wartość powodu rejestracji w rozbiciu na powód rejestracji.
     Powód odwołania:

     ODNALEZIONO – INNE SŁUŻBY
     ODNALEZIONO – POLICJA
     ODZYSKANO – WŁAŚCICIEL
     WYCOFANO ZGŁOSZENIE
     WYDANO
     WYDANO – PROKURATURA/SĄD
     WYDANO – URZĄD CELNY
     WYDANO – URZĄD SKARBOWY

     Powód anulowania:

     Błąd rejestracji
     Dane z ekspertyzy


                              §3


            Rejestracja pojazdu / tablicy rejestracyjnej

1.  Formularz   KSIP  ST1  –  REJESTRACJA       POJAZDU/     TABLICY      REJESTRACYJNEJ   służy
   do rejestracji, odwołania lub anulowania odwołania pojazdu lub tablicy rejestracyjnej utraconej,
   zabezpieczonej lub będącej w zainteresowaniu Policji.
2.  Wszystkie rejestracje wprowadzone do systemu na podstawie formularza KSIP ST1 muszą posiadać numery
   jednoznacznie identyfikujące rodzaje rejestrowanych pojazdów.
3.  System umożliwia wprowadzenie danych niepełnych, wybranie takiej opcji oznacza iż KSIP nie będzie
   wymagał uzupełnienia wszystkich pól obowiązkowych.
4.  Wprowadzenie danych niepełnych jest dopuszczalne, jednakże należy pamiętać o uzupełnieniu
   pozostałych danych w terminie późniejszym. Jest to szczególnie istotne z uwagi na przekazywanie
   informacji o utraconych pojazdach do innych systemów poza policyjnych, np. SISone4ALL.
5.  Na formularzu w części zatytułowanej „Ostrzeżenia” można wpisywać ostrzeżenia, które zostały
   udostępnione   w  KSIP    w  związku    z   przystąpieniem     Polski    do  strefy  Schengen
   i przekazywaniem oraz sprawdzaniem danych w systemie SIS. Ww. ostrzeżenia wprowadzone w module
   Pojazdy w zakładce Ostrzeżenia są przekazywane do bazy SIS.
6.  W celu połączenia rejestracji z właściwym czynem konieczne jest wpisanie nr ZIW, ZIZ.
7.  W przypadku stwierdzenia, iż pojazd lub tablica rejestracyjna utracona w wyniku przestępstwa nie
   została zarejestrowana na etapie wydarzenia należy obligatoryjnie dokonać takiej rejestracji do
   właściwego przestępstwa.
8.  Pojazdy i tablice rejestracyjne utracone w wyniku przestępstwa powinny być zarejestrowane w chwili
   rejestracji wydarzenia. Podczas przekształcenia wydarzenia w przestępstwo system automatycznie przenosi
   wszystkie rejestracje utraconych pojazdów/tablic rejestracyjnych do przestępstwa.


                                                           47
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku9.  W KSIP może być zarejestrowana tylko jedna czynna rejestracja utraty danego pojazdu (ten sam utracony
   pojazd nie może być szukany przez dwie różne jednostki Policji).
10. Wartości słownikowe dla formularza KSIP ST 1


   Rodzaj pojazdu czyli co można rejestrować:

   AUTOBUS, MIKROBUS
   CIĄGNIK OGRODNICZY
   CIĄGNIK ROLNICZY, TRAKTOR
   CIĄGNIK SIODŁOWY
   CIĄGNIK TRANSPORTOWY, CIĘŻKI
   CZTEROKOŁOWIEC (quad)
   KAROSERIA
   MOTOCYKL
   MOTOROWER
   PODWOZIE CIĄGNIKA
   PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
   PODWOZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO
   POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
   POLE NUMEROWE / TABLICZKA ZNAMIONOWA
   PRZYCZEPA / NACZEPA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
   PRZYCZEPA BAGAŻOWA LEKKA
   PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA
   PRZYCZEPA DO TRANSPORTU ŁODZI
   PRZYCZEPA TURYSTYCZNA
   SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
   SAMOCHÓD DOSTAWCZY, FURGON
   SAMOCHÓD OSOBOWY
   SILNIK CIĄGNIKOWY
   SILNIK MOTOCYKLOWY
   SILNIK MOTOROWEROWY
   SILNIK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
   SILNIK SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
   SILNIK SAMOCHODU OSOBOWEGO
   TABLICA CIĄGNIKOWA / MOTOCYKLOWA
   TABLICA MOTOROWEROWA
   TABLICA REJESTRACYJNA SAMOCHODOWA
   WÓZEK TRANSPORTOWY

   Dane pojazdu:

   Dane pełne
   Niepełne
   Zweryfikowane

   Kolor pojazdu:

   BEŻ / KREM
   BIAŁY
   BRĄZOWY
   CZARNY
   CZERWONY
   FIOLETOWY / PURPUROWY
   NIEBIESKI
   NIEZNANY
   POMARAŃCZOWY


                                                   48
                            WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku RÓŻOWY
 SZARY / SREBRNY
 WIELOBARWNY
 ZIELONY
 ŻÓŁTY / ZŁOTY

 Rodzaj nadwozia:

 HATCHBACK
 KABRIOLET
 KOMBI
 LIMUZYNA (PULLMAN)
 PICK UP
 SEDAN
 SPECJALIZOWANE
 SPORTOWY
 TERENOWY
 VAN/MPV

 Firma znakująca pojazd:

 C&C
 COID
 SOMERW

 Powód rejestracji i wartość powodu rejestracji

     Powód rejestracji               Wartość powodu rejestracji
UTRACONO                  NA „KÓŁKO”
                      NA „STŁUCZKĘ”
                      PO KRADZIEŻY KLUCZYKÓW
                      PO WYDANIU ZA ZOBOWIĄZANIEM
                      PRZYWŁASZCZENIE
                      W WYNIKU ROZBOJU
                      Z GARAŻU / Z POSESJI
                      Z PARKINGU
                      Z PARKINGU STRZEŻONEGO
                      Z ULICY
                      ZA GRANICĄ
W ZAINTERESOWANIU              Oznakować tajnie rzeczy.
                      Przed podjęciem decyzji skontaktować się z jednostką
                      rejestrującą.
                      Szczegółowo skontrolować zgodność cech identyfikacyjnych
                      z dokumentami.
                      Ustalić dane personalne posiadacza.
                      Uwaga: niebezpieczny przestępca!
                      Uwaga: osoba poszukiwana!
                      Uwaga: osoba zaginiona!
                      Wylegitymować osoby poruszające się pojazdem.
                      Zabezpieczyć – przeprowadzić szczegółowe oględziny.
                      Zabezpieczyć na parkingu/w depozycie.
                      Zabezpieczyć procesowo dokumenty pojazdu.
                      Zabezpieczyć za zobowiązaniem.
ZABEZPIECZONO ADMINISTRACYJNIE

ZABEZPIECZONO PROCESOWO                                                49
                                  WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuZABEZPIECZONO ZA ZOBOWIĄZANIEM

             Tab. 10 Wartość powodu rejestracji w stosunku do powodu rejestracji


   Parking:

   NA PARKINGU
   NA PARKINGU – PO BADANIU
   NA PARKINGU – PRZED BADANIEM

   Ostrzeżenia:

   Pasażer(- owie) potencjalnie niebezpieczni
   Pasażer(- owie) potencjalnie niebezpieczni i posiadają skradzione lub fałszywe tablice rejestracyjne
   Tablice rejestracyjne skradzione lub fałszywe
   Zagrożenie chemiczne
   Zagrożenie napromieniowaniem
   Zagrożenie wybuchem

   Powód odwołania:

   ODNALEZIONO – INNE SŁUŻBY
   ODNALEZIONO – POLICJA
   ODZYSKANO – OKUP
   ODZYSKANO – WŁAŚCICIEL
   WYCOFANO ZGŁOSZENIE
   WYDANO
   WYDANO – PROKURATURA/SĄD
   WYDANO – URZĄD CELNY
   WYDANO – URZĄD SKARBOWY

   Zakres odwołania:

   Całe poszukiwanie
   Tylko tablice
   Tylko silnik
   Tylko podwozie
   Pojazd bez tablic
   Pojazd bez silnika

   Powód anulowania:

   Błąd rejestracji
   Dane z ekspertyzy
                                                    50
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                       Rozdział 8

            Sprawdzenie / rejestracja podmiotu
1.  Formularz KSIP PP1 – REJESTRACJA PODMIOTU służy do rejestracji procesowej podmiotu lub
   notowania podmiotu.
2.  Powód notowania / należy wpisać ręcznie /:
   a)  Dokonuje oszustw i wyłudzeń
   b)  Inne
   c)  Nielegalny import i obrót pojazdami oraz ich częściami
   d)  Nierejestrowana działalność gospodarcza
   e)  Niewykluczone niedopełnienie obowiązku podatkowego
   f)  Niewykluczone planowanie przestępstwa
   g)  Niewykluczone usiłowanie przestępstwa
   h)  Obrót bez zezwolenia towarami i usługami
   i)  Obrót przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa
   j)  Organizowanie pracy „na czarno”
   k)  Powiązany z dystrybucją paliw i komponentów
   l)  Powiązany z dystrybucją spirytusu skażonego
   m)  Prowadzenie działalności gospodarczej w celu przykrycia faktycznego źródła dochodu
   n)  Udzielanie pomocy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terenie kraju
   o)  Udzielanie pomocy cudzoziemcom podejrzanym o działalność przestępczą w Polsce
   p)  Upozorowanie popełnienia przestępstwa
   q)  Wykorzystywanie do „prania pieniędzy”

3.  Forma organizacyjna podmiotu:

   Cech
   Fundacja
   Inna organizacja społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą
   Inna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą
   Izba gospodarcza
   Izba rzemieślnicza
   Jednostka badawczo – rozwojowa
   Jednostka samorządu zawodowego
   Kolumna transportu sanitarnego
   Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
   Przedsiębiorstwo państwowe
   Przedsiębiorstwo zagraniczne
   Publiczny zakład opieki zdrowotnej
   Społeczno – zawodowa organizacja rolników
   Spółdzielnia
   Spółka akcyjna
   Spółka cywilna
   Spółka jawna
   Spółka komandytowa
   Spółka komandytowo – akcyjna
   Spółka partnerska
   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   Stowarzyszenie
   Stowarzyszenie kultury fizycznej
   Zakład ubezpieczeń wzajemnych
   Związek Rzemiosła Polskiego                                                 51
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku   Związek zawodowy pracodawców
   Związek zawodowy rolników indywidualnych

4.  Numery podmiotu:

   Adres e-mail
   Adres skrytki pocztowej
   Fax
   Inny
   Poprzedni nr PIP
   Strona internetowa
   Telefon

5.  Rodzaj reprezentanta:

   Fundacja – Członek rady fundatorów
   Fundacja – Członek rady konsultacyjnej
   Fundacja – Członek zarządu fundacji
   Fundacja – Fundator / założyciel
   Reprezentujący w sytuacjach określonych ustawą – Członek zarządu komisarycznego
   Reprezentujący w sytuacjach określonych ustawą – Kurator
   Reprezentujący w sytuacjach określonych ustawą – Likwidator
   Reprezentujący w sytuacjach określonych ustawą – Syndyk masy upadłości
   Reprezentujący w sytuacjach określonych ustawą – Zarządca komisaryczny
   Reprezentujący w sytuacjach określonych ustawą – Zarządca przymusowy
   Spółdzielnia – Członek rady nadzorczej
   Spółdzielnia – Członek zarządu spółdzielni
   Spółdzielnia – Prezes
   Spółka/przedsiębiorstwo – Akcjonariusz
   Spółka/przedsiębiorstwo – Członek komisji rewizyjnej
   Spółka/przedsiębiorstwo – Członek rady nadzorczej
   Spółka/przedsiębiorstwo – Członek rady pracowniczej
   Spółka/przedsiębiorstwo – Członek zarządu spółki
   Spółka/przedsiębiorstwo – Dyrektor
   Spółka/przedsiębiorstwo – Dyrektor głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń
   Spółka/przedsiębiorstwo – Główny księgowy
   Spółka/przedsiębiorstwo – Komandytariusz
   Spółka/przedsiębiorstwo – Komplementariusz
   Spółka/przedsiębiorstwo – Osoba upoważniona do reprezentowania przez przedsiębiorcę zagranicznego
   Spółka/przedsiębiorstwo – Partner
   Spółka/przedsiębiorstwo – Pełnomocnik przedsiębiorstwa
   Spółka/przedsiębiorstwo – Prezes
   Spółka/przedsiębiorstwo – Prokurent
   Spółka/przedsiębiorstwo – Przedstawiciel Skarbu Państwa
   Spółka/przedsiębiorstwo – Udziałowiec
   Spółka/przedsiębiorstwo – Wspólnik/wspólnik uprawniony do reprezentowania
   Spółka/przedsiębiorstwo – Zastępca dyrektora

6.  Powód sprawdzenia:

   Po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie, do popełnienia, którego wykorzystano działalność podmiotu.
   Przed zainteresowaniem operacyjnym.

7.  Rodzaj sankcji:

   Kara pieniężna
   Przepadek przedmiotów, korzyści majątkowych z przestępstwa                                                    52
                           WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 rokuZakaz korzystania z dotacji, subwencji, itp.
Zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych
Zakaz promocji lub reklamy
Zakaz prowadzenia określonej działalności
Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
                                            53
                              WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                       Rozdział 9

    Sprawdzenie / rejestracja operacyjna osoby i podmiotu
                          §1


            Sprawdzenie / rejestracja operacyjna osoby

1.  Formularz SPRAWDZENIE/REJESTARCJA OPERACYJNA OSOBY służy do sprawdzenia osoby z
   powodów oraz do niejawnego:
     a)  zarejestrowania osoby;
     b) zakończenia rejestracji;
     c)  usunięcia rejestracji,
     d) modyfikowania zastrzeżeń koordynacyjnych;
     e)  przekazania do archiwum.
2.  Wykonanie czynności wymienionych powyżej z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące rejestrowania
   dokumentów niejawnych wymaga wypełnienia nowego formularza.
3.  Każda czynność wykonana w systemie w ramach rejestracji osoby (zarejestrowanie osoby, zakończenie
   rejestracji, usunięcie rejestracji, przekazanie do archiwum) wymaga wydrukowania potwierdzenia
   dokonania tych czynności.
4.  Rodzaj zakończenia rejestracji:
     a)  Przekazano do ABW i WSI
     b) Przekazano do innej jednostki Policji
     c)  Przekazano do innych organów uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-
       rozpoznawczych
     d) Przekazano do Straży Granicznej
     e)  Przekazano do Żandarmerii Wojskowej
     f)  Zakończono
     g) Zawieszono
5.  Powód zakończenia rejestracji:

     a)  Czyn nie stanowi przestępstwa
     b) Dłuższe leczenie szpitalne
     c)  Osadzenie w zakładzie karnym
     d) Potwierdzenie materiałów
     e)  Wyczerpanie możliwości operacyjnych
     f)  Wyjazd za granicę
     g) Wystąpienie innych przyczyn wyłączających ściganie
     h) Zgon
                                                 54
                               WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku                          §2


          Sprawdzenie / rejestracja operacyjna podmiotu

1.  Formularz     SPRAWDZENIE/REJESTRACJA        OPERACYJNA    PODMIOTU     służy
   do sprawdzenia podmiotu z powodów oraz do niejawnego:
     a)  zarejestrowania podmiotu;
     b) zakończenia rejestracji;
     c)  usunięcia rejestracji,
     d) przekazania do archiwum.
2.  Wykonanie czynności wymienionych powyżej z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące rejestrowania
   dokumentów niejawnych wymaga wypełnienia nowego formularza.
3.  Każda czynność wykonana w systemie w ramach rejestracji podmiotu (zarejestrowanie podmiotu,
   zakończenie rejestracji, usunięcie rejestracji, przekazanie do archiwum) wymaga wydrukowania
   potwierdzenia dokonania tych czynności.
4.  Rodzaj zakończenia rejestracji:


     a)  Przekazano do ABW i WSI
     b) Przekazano do innej jednostki Policji
     c)  Przekazano do innych organów uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-
       rozpoznawczych
     d) Przekazano do Straży Granicznej
     e)  Przekazano do Żandarmerii Wojskowej
     f)  Zakończono
     g) Zawieszono
                                                 55
                                 WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku
                        Rozdział 10

             Zatrzymanie osoby w systemie KSIP
                             §1


                    Rejestracja zatrzymania

1.  Rejestracja osób zatrzymanych w bazie KSIP dokonywana jest na podstawie protokołu zatrzymania osoby.
   Obligatoryjnie należy znać numer KZ zatrzymania lub ID zatrzymania z bazy EKSD.
2.  Przed rejestracją należy sprawdzić, czy zatrzymywana osoba ma OIO! Dokonujemy tego wybierając
   opcję „Sprawdzenie prewencyjne”, co pozwala na całościowy „obraz” osoby i jej kontaktów z ukochaną
   Policją.
3.  Podstawy zatrzymania:
     a. art. 15 ust. 1 pkt. 2a Ustawy o Policji – AŚ niepowrót (zatrzymanie penitencjarne)
     b.   art. 15 ust. 1 pkt. 2a Ustawy o Policji – ZK niepowrót (zatrzymanie penitencjarne)
     c.   art. 15 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Policji – zatrzymanie prewencyjne
     d.   art. 75 § 2 Kpk – doprowadzenie podejrzanego/oskarżonego (zatrzymanie procesowe)
     e.   art. 243 Kpk – ujęcie obywatelskie (zatrzymanie procesowe)
     f.   art. 244 Kpk – zatrzymanie zwykłe – (zatrzymanie właściwe, procesowe)
     g.   art. 244 Kpk - w postępowaniu przyśpieszonym (zatrzymanie właściwe, procesowe)
     h.   art. 247 Kpk – doprowadzenie do prokuratora (zatrzymanie procesowe)
     i.   art. 247 Kpk – doprowadzenie do sądu (zatrzymanie procesowe)
     j.   art. 382 Kpk – doprowadzenie na zarządzenie przewodniczącego (zatrzymanie procesowe)
     k.   art. 75 § 2 Kpk w zw. z art. 150 § 3 kks – zatrzymanie na żądanie organu finansowego
     l.   art. 40 § 1 Upn – zatrzymanie nieletniego
4.  Organ zatrzymujący:
     a.   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
     b.   Centralne Biuro Antykorupcyjne
     c.   Finansowy organ postępowania przygotowawczego
     d.   Policja
     e.   Straż Graniczna
     f.   Żandarmeria Wojskowa
5.  Miejsce zatrzymania (dokładny adres!)
     a.   uwzględniamy także rodzaj miejsca zatrzymania
6.  Miejsce osadzenia
     a.   należy wybrać z listy właściwe miejsce osadzenia oraz podać dokładną godzinę i datę
7.  Uwagi dotyczące stanu zdrowia i zachowania
     1.   Czy zachowywał się agresywnie itp.;                                                    56
                                WERSJA 2.1 25 stycznia 2011 roku8.  Ostrzeżenia – np. o posiadaniu broni palnej (wybór ostrzeżenia z listy)


                            §2


            Zakończenie rejestracji zatrzymania osoby

1.  Zakończenie rejestracji zatrzymania polega na wyszukaniu rekordu, a następnie w zakładce „Zakończenie”

   należy podać datę i godzinę zwolnienia osoby oraz wybranie odpowiedzi TAK w polu „Czy ustały

   przesłanki zatrzymania”.

2.  W przypadku, gdy osoba trafić ma do aresztu lub zakładu karnego wybieramy odpowiednią wartość

   słownikową w polu ‘Przekazano do”.

3.  Co ważne, zatrzymanie należy zakończyć w bazie KSIP w ciągu 72 godzin!
                                                   57
                                                  WERSJA 2.1 24 stycznia 2011 roku
                                Załącznik numer 1      Wykaz terminów na rejestracje poszczególnych wydarzeń i innych w systemie KSIP

LP.    RODZAJ INFORMACJI                      TERMIN NA REJESTRACJE INFORMACJI W KSIP
1.     Wszczęcie dochodzenia       Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty wydania
                                              postanowienia o wszczęciu
2.       Wszczęcie śledztwa       Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty wpływu do
                                      jednostki zarządzenia Prokuratora o powierzeniu śledztwa
3.     Rejestracja podejrzanego      Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 3 dni liczonych od:
                          Zatwierdzenia przez Prokuratora wniosku Policji o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym
                          Przesłuchania nieletniego przez Policję lub przekazania do Sadu Rodzinnego materiałów zebranych przez
                           Policję w ramach czynności nie cierpiących zwłoki
                          Przedstawienia przez Policję w dochodzeniu zarzutu popełnienia przestępstwa lub przesłuchania w charakterze
                           podejrzanego
                          Wpływu do jednostki informacji o przedstawieniu przez Prokuratora zarzutu popełnienia przestępstwa
                          Zastosowania środka zapobiegawczego
4.      Poszukiwanie osoby       Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wpływu do
                                   jednostki dokumentu będącego podstawą do wszczęcia poszukiwań.
5.       Zatrzymanie osoby          Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od
                                          sporządzenia protokołu zatrzymania osoby
6.       Zaginięcie osoby        Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia
                                            zawiadomienia o zaginięciu osoby
7.      Rejestracja podmiotu      Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty uzyskania
                                        informacji o podmiocie podlegającym rejestracji
8.      Rejestracja rachunku      Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty uzyskania
                                         informacji o rachunku podlegającym rejestracji
9.  Rejestracja zdjęcia osób wymienionych  Niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia
           w pkt. 3                             okoliczności wymienionej w pkt. 3
                                                 WERSJA 2.1 24 stycznia 2011 roku10.     Rejestracja operacyjna         Niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji będącej podstawą do rejestracji

11.  Rozszerzona informacja operacyjna       Nie później niż w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji dających podstawę do dokonania rejestracji

12.  Informacja o NN zwłokach lub NN              Nie później niż w ciągu 48 godzin od ujawnienia NN osoby lub NN zwłok
           osobie
13.    Uzupełnienie rejestracji osób      Niezwłocznie po ich uzyskaniu nie później ni ż w ciągu 9 dni od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby
         zaginionych
14.  Uzupełnienie rejestracji NN osób i NN           Niezwłocznie po ich uzyskaniu nie później ni ż w ciągu 9 dni od ich ujawnienia
           zwłok
15.      Utracone pojazdy           Niezwłocznie nie później niż w ciągu 1 godziny od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

16.   Utracone rzeczy inne niż pojazdy       Niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

17.    Odwołanie poszukiwań osoby      Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby lub ustaleniu miejsca jej pobytu nie później niż w ciągu 3 godzin od wpływu
                                     dokumentu będącego podstawą do odwołania poszukiwań
18.    Odwołanie poszukiwań rzeczy     Niezwłocznie po uzyskaniu POTWIERDZONEJ informacji pozwalającej na odwołanie poszukiwań nie później niż
                                        w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji
19.  Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego               Nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania dokumentu
     albo uprawnienia do kierowania
20.   Zatrzymanie / zwrot dokumentu              Nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania bądź zwrotu dokumentu
     uprawniającego do kierowania
          pojazdem
21.   Uzupełnienie / zmiana rejestracji                   Niezwłocznie po zebraniu niezbędnych danych.

22.     Rejestracja wydarzenia                 W ciągu 8 godzin od chwili potwierdzenia informacji o wydarzeniu.
                        / W przypadku, gdy czynności związane z ustaleniem rodzaju i okoliczności wydarzenia trwają dłużej niż 8 godzin
                       należy wprowadzić informację częściową z adnotacją, iż czynności trwają. Po zakończeniu czynności należy uzupełnić
                                                 rejestrację /
23.  Rejestracja kierowców naruszających           W ciągu 5 dni od wpływu karty do jednostki właściwej do dokonania rejestracji
     przepisy Ruchu Drogowego
24.     Rejestracja o zakazach      W ciągu 24 godzin od wpływu do jednostki rejestrującej dokumentu będącego podstawą do dokonania rejestracji.

25.  Inne informacje nie wymienione w pkt.            W ciągu 8 godzin od potwierdzenia informacji uzyskanej przez Policję.
           1 – 24
                 Załącznik numer 2

   Wykaz używanych formularzy rejestracyjnych systemu KSIP
LP   OZNACZENIE                  NAZWA FORMULARZA
    FORMULARZA
1.    KSIP 12                  Informacja o przestępstwie
2.    KSIP 12 A      Załącznik do formularza KSIP 12 – dane statystyczne o pokrzywdzonych
3.    KSIP 12 D          Załącznik do formularza KSIP 12 – ślady kryminalistyczne
4.    KSIP 12 H             Załącznik do formularza KSIP 12 – falsyfikaty
5.    KSIP 2                 Sprawdzenie / rejestracja osoby
6.    KSIP 2 A                 Rejestracja procesowa osoby
7.    KSIP 2 C    Rejestracja procesowa osoby zakończenie Policji / Prokuratury / Umorzenie cząstkowe
8.   KSIP 2 C 1          Załącznik do formularza KSIP 2 C – umorzenie cząstkowe
9.    KSIP 2 E           Rejestracja dozoru / środków zapobiegawczych osoby
10.   KSIP 2 H                Rejestracja osoby rysopis, zdjęcia
11.   KSIP 2 J           Zgłoszenie dodatkowej informacji o adresach / numerach
                    dokumentach/pojazdach/rzeczach/ związkach osoby
12.   KSIP 2 K              Rejestracja osoby notowanie / NN sprawcy
13.   KSIP ST1              Rejestracja pojazdu / tablicy rejestracyjnej
14.   KSIP D1                   Rejestracja dokumentu
15.   KSIP R 1                    Rejestracja rzeczy
16.   KSIP PP1                Sprawdzenie / rejestracja podmiotu
17.    KSIP 6                    Osoba poszukiwana
18.   KSIP 6 A            Rejestracja okoliczności odnalezienia / zaginięcia
19.   KSIP Z1      Zakończenie / podjęcie / wznowienie / zwrot akt do uzupełnienia postępowania
20.   KSIP Z 1 A         Załącznik do KSIP Z1 – wynik postępowania / przestępstwa /
21.   KSIP P 1               Przekazania / przejęcie względem czynu
22.   KSIP P 2               Przekazanie / przejęcie względem osoby
23.   KSIP PZ                   Przekazanie / przejęcie
24.  Bez oznaczenia            Sprawdzenie / rejestracja operacyjna osoby
25.  Bez oznaczenia           Sprawdzenie / rejestracja operacyjna podmiotu

								
To top