8. Typologie bytov�ho domu 8.4. FUNKCN� CLENEN� by 9VHr24sV

VIEWS: 0 PAGES: 16

									8. Typologie bytového domu

 8.4. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY


• Prostory hlavní: byty
• Prostory komunikační:
   vertikální: schodiště, výtahy, rampy
   horizontální: chodby, pavlače
• Prostory vedlejší:
   domovní vybavení
   technické zázemí
 8. Typologie bytového domu
   PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

 8.4.2. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - SCHODIŠTĚ
                       ČSN 73 4130


• Tvary:
  –jednoramenné
  –dvouramenné
  –víceramenné
  –točité
  –kombinované


  Musí umožňovat přepravu
  předmětů vel.2000 x 700 mm
  Počet výšek stupňů může být
  max.16 v jednom rameni
8. Typologie bytového domu
  PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

8.4.2. SCHODIŠTĚ, sklony a šířky  viz Neufert: Navrhování staveb
  8. Typologie bytového domu
    PROSTORY KOMUNIKAČNÍ
  8.4.2. SCHODIŠTĚ, sklony,
             šířky


•  Lehmannův vzorec:
  pomůcka pro výpočet
  optimálních parametrů
  schodiště pro sklon 30°30´:
  - šířky a výšky stupně

•  šířky schodišťového
  ramene, šířky podest
•  BD – max.sklon 35°u domů
     s výtahem
   - max.sklon 33°u domů bez
     výtahu
  - optimální sklon 30°30´
  - uvnitř bytu (mezonet)
      až 41°
  8. Typologie bytového domu
    PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

  8.4.3. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE - VÝTAHY

•  1osobní výtah nejméně pro 4 osoby u BD s byty:
    - v 5.-8.NP
    - v 9.NP, jestliže vstup do 1.NP je nejvýše 300mm nad úrovní
      přilehlého terénu v pásmu š. 5 000mm po obvodu domů a výška
      domu nepřesahuje 22,50 m
    - v 4.NP, jestliže je hlavní vstup do domu v podzemním podlaží
•  Tento výtah má mít parametry umožňující užití osob s omezenou schopností
   pohybu a orientace, dopravu nábytku a nosítka s nemocným
•  Domy o 4. NP musí mít takové stavebně technické řešení, které umožňuje
   dodatečné zřízení výtahu
•  Osobním výtahem nemusí být vybaveny domy s nástavbami nebo přístavbami
   se vstupy do bytu v 5.NP.
•  2 výtahy (jeden z nich pro přepravu osob s omezenou schopností
   pohybu a orientace, dopravu nábytku a nosítka s nemocným)
    - v 9. NP a vyšším, přesahuje-li výška 22,50 m.
•  Domy s větší výškou než 30 m musí mít nejméně 1 evakuační výtah
  8. Typologie bytového domu
    PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

    VÝTAHY – označení podlaží

•  Podlaží – část stavby vymezená dvěma
  nad sebou následujícími líci nosných
  konstrukcí stropu
•  Nadzemní podlaží -NP– úroveň podlahy
  je výše nebo rovno 800mm pod nejvyšší
  úrovní přilehlého terénu v pásmu š.5m po
  obvodu domu
•  podzemní podlaží- PP –každé podlaží,
  přilehlého terénu v pásmu š.5m po
  obvodu domu které má úroveň podlahy
  níže než 800mm pod nejvyšší úrovni
  přilehlého terénu v pásmu š.5m po
  obvodu domu
•  podkroví- přístupný vnitřní prostor nad
  posledním NP vymezený konstrukcí krovu
  a dalšími stavebními konstrukcemi určený
  k účelovému využití
  8. Typologie bytového domu
    PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

   VÝTAHY – určení výšky budovy


•   výška pro navrhování výtahu se
   určuje vzdáleností úrovně podlahy
   1.NP a podlahy posledního NP

•   výtahová šachta nesmí
   bezprostředně sousedit s akusticky
   chráněnými místnostmi(obytné), je
   samostatný požární úsek, vysoká
   požární odolnost materiálů

•   Výtahovou šachtou nesmí vést
   žádné rozvody a instalace, které
   nesouvisí s výtahem
  8. Typologie bytového domu
    PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

   VÝTAHY


• Výška objektu h´ - pro
 posuzování nutnosti
 umístění výtahu
8. Typologie bytového domu
  PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

  VÝTAHY

•  Výtahová šachta, výtahová kabina
•  Min.rozměry kabiny:
        osobní   1100x1400
        evakuační 1100x2100
        dveře 800 mm
8. Typologie bytového domu
  PROSTORY KOMUNIKAČNÍ

8.4.3. HORIZONTÁLNÍ DOMOVNÍ KOMUNIKACE – CHODBY,
                     PAVLAČE

•  Nesmí být užší než šířka
  schodišťového ramene(1200 mm)
•  Musí umožňovat přepravu předmětů
  o rozměrech 1950 x 800 x 1950 mm
  a nosítek 2000x600 do všech bytů
•  Vedlejší komunikace nesloužící ke
  vstupu do bytu nesmí být užší než
  1100 mm, musí umožňovat
  přepravu předmětů o rozměrech
  1800 x 600 x 1800mm
•  Max.docházková vzdálenost od
  dveří bytu ke schodišti je 35m
•  Podchodná výška nejméně
  2100mm
•  Hlavní vstup do BD z veřejné
  komunikace a vstupy do bytů z
  otevřených pavlačí musí mít zádveří
•  Vstupní dveře do BD a dveře
  zádveří 900mm, do bytu 800 mm
8. Typologie bytového domu
  PROSTORY VEDLEJŠÍ

8.5.1. DOMOVNÍ VYBAVENÍ


• BD musí mít:            • BD mohou mít
  - domovní schránky          - místnost se skladem pro údržbu
  - prostor pro ukládání kočárků,      domu
     kol a invalidních vozíků   - úklidovou komoru s výlevkou a
  - místnosti pro ukládání          výtokem teplé vody
     předmětů           - sušárnu, prádelnu, žehlírnu
 - prostory pro ústřední vytápění   - zařízení na klepání koberců
 - prostory pro lokální vytápění   - shromažďovací místnost
 - prostor pro ukládání odpadků    - úpravu plochých střech pro rekreaci a
 - odstavné a parkovací plochy        sušení prádla
 - garážová stání pro osobní
     automobily         •  Větrání: sušárny, žehlírny, místnost pro
                     údržbu a prostory pro ukládání odpadků
                     musí být přímo větrány
                   •  Místnost pro ukládání kol, kočárků,
                     sezónních předmětů, sklad paliva, úklid
                     komory mohou mít nepřímé větrání
8. Typologie bytového domu
  PROSTORY VEDLEJŠÍ

8.5.2. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

•  Technické zázemí vytvářejí užitnou
  hodnotu obytných budov
-  Zdravotně technická zařízení
  (voda,plyn, kanalizace)
-  Vytápění
-  Větrání bytů – větrací šachty
-  Větrání domovních komunikací a
  dom. vybavení
-  Plynová odběrná zařízení
-  Elektrické rozvody
-  Ochranu před bleskem
-  Elektrickou požární signalizaci
-  Elektrickou zabezpečovací
  signalizaci
  8. Typologie bytového domu

  8.7. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního
      prostředí

•  Obecné požadavky:

•  Stavba musí být navržena tak, aby
   neohrožovala životy a zdraví osob:

•  úroveň podlahy obytných místností
•  výška parapetu a zábradlí
•  mezní vzdálenosti zvýšeného terénu
•  světlá výška místností
•  osvětlení a oslunění,viz byt
•  ochrana proti hluku a vibracím
•  umístění balkonů, loggií a arkýřů
   ( min.4,8m nad veřejnou komunikací)
8. Typologie bytového domu

8.7. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního
    prostředí
8. Typologie bytového domu

8.6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


•  Požární bezpečnost         •  Požární odolnost – doba, po
•  Je to schopnost stavby max.      kterou jsou schopny stavební
  omezit riziko vzniku a šíření     konstrukce odolávat požáru,
  požáru a zabránit ztrátám na      aniž došlo k porušení jejich
                      funkcí
  životě a zdraví osob, vč. osob
  provádějící požární zásah, popř.  •  Požární úsek- je prostor stavby
                      oddělený od ostatních částí
  zvířat a ztrátám na majetku
  v případě požáru.           stavby (nebo od sousední
                      stavby) požárně dělícími
•  Toho se dosahuje vhodným        konstrukcemi(byt je
  urbanistickým, dispozičním,      samostatným požárním
  konstrukčním a materiálovým      úsekem)
  řešením stavby a zařízením     •  Úniková cesta – je
  požární ochrany.            komunikace, která umožňuje
                      bezpečnou evakuaci osob ze
                      stavby nebo její části ohrožené
                      požárem na volné prostranství
8. Typologie bytového domu

8.6. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


•  Chráněná úniková cesta –      •  Požárně nebezpečný prostor -
  trvale volný komunikační prostor    je prostor kolem hořící stavby,
  ústící na volné prostranství,     ve kterém je nebezpečí
  tvořící samostatný požární       přenesení požáru sáláním tepla
                      nebo padajícími částmi
  úsek, z požárně odolných
  konstrukcí, větrané a osvětlené.  •  nesmí přesáhnout hranici
                      stavebního pozemku.
•  min. š. 1,5 x 550 mm        •  Členění budov pro bydlení:
•  dveře 800mm              rodinné domy - OB1
                      bytové domy - OB2
•  Nechráněná úniková cesta –
  š.min.550 mm
  je požárním úsekem bez       •  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost
  požárního rizika            staveb

								
To top