Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

??????? ??? ?? MCQ 20 by l467Q1b

VIEWS: 100 PAGES: 18

									คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                     1

พ.ศศ. 601 : การฝึกปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ เป็นนักศึกษาเวชปฏิบัติ 13 หน่วยกิต 13( 0/0 –13/ ฝ)
เงื่อนไขที่ต้องผ่าน จบ์ชั้นปีที่ 5. และเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยสมบูรณ์
คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
      นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั้งชั้นปีจะถูกจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่
โดยที่แต่ละกลุ่มจะถูกจัดให้หมุนเวียนเพื่อฝึกการปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรม เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
โดยแบ่งเป็น 8 สัปดาห์ สาหรับศัลยศาสตร์ทั่วไป และ 4 สัปดาห์ สาหรับศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
โดยที่การฝึกปฏิบัติงานทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือฝึกปฏิบัติที่คณะแพทยศาสตร์ 4
สัปดาห์ และที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสถาบันสมทบของภาควิชาฯ 4 สัปดาห์
หรือฝึกที่สถาบันสมทบทั้ง 8 สัปดาห์
สาหรับศัลยศาสตร์เฉพาะทางจะเข้ารับการฝึกเฉพาะที่คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น
      การฝึกปฏิบัติจะเป็นไปในลักษณะที่นักศึกษาจะต้องทาหน้าที่เป็นนักศึกษาเวชปฏิบัติ
รับผิดชอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทางศัลยกรรม เข้าร่วมในการผ่าตัด
หรือผ่าตัดด้วยตนเองภายใต้การดูแลจากแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้านหรืออาจารย์
รับผิดชอบอยู่เวรที่ได้รับมอบหมายในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง
และรวมถึงการเรียนรู้แนวทางในการเขียนรายงานผู้ป่วย รายงานการชันสูตรบาดแผล
และความเห็นของแพทย์ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ ยุติธรรม
การเขียนใบส่งต่อผู้ป่วยและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ภาควิชาฯ หรือที่สถาบันสมทบได้จัดไว้ให้

วัตถุประสงค์ หลังจากการเรียนกระบวนวิชา พ.ศศ.601 แล้ว
1. นักศึกษารู้และเข้าใจหัวข้อต่อไปนี้
   1.1 กลไกการเกิดพยาธิสภาพ (พยาธิกาเนิด) และพยาธิสรีรวิทยา
     1.1.1 อาการสาคัญ/ปัญหาสาคัญที่นาผู้ป่วยมาพบแพทย์
         ไข้
         ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด
         ปวดศีรษะ
         ปวดหลัง ปวดคอ
         หอบเหนื่อย หายใจขัด เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ใจสั่น
         ไอ ไอเป็นเลือด
         แผล ฝี
         ตาเหลือง ตัวเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
         อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระดา
         สะอึก สาลัก
         กลืนลาบาก ท้องเดิน ท้องผูก
         ปัสสาวะลาบาก ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผิดปกติ
         กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะมีเลือดปน
         ปัสสาวะเป็นกรวดทราย หนองออกจากท่อปัสสาวะ
2                        คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


      แผลบริเวณอวัยวะเพศ
      ก้อนที่คอ ก้อนใต้ผิวหนัง ก้อนที่เต้านม ก้อนในท้อง
      ชัก ชา ซึม ไม่รู้สติ
       น้าหนักตัวลดลง อ้วน
       อุบัติเหตุ ถูกทาร้าย ฆ่าตัวตาย สัตว์มีพิษกัด/ต่อย
  1.1.2  โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการ
      ที่เป็นสาเหตุของอาการสาคัญ/ปัญหาทางศัลยกรรมที่นาผู้ป่วยมาพบแพทย์
      โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน
      cardiac arrest, pulmonary edema, shock, cardiac tamponade
      respiratory arrest, respiratory obstruction, suffocation,
      pneumothorax
      superior vena cava obstruction
      anuria, acute urinary retention
      coma, syncope, convulsion, acute increased intracranial pressure
      acute abdomen
      serious bleeding (massive, intracranial)
      bite & sting
      injury/accident
      โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่พบบ่อย และ/หรือมีความสาคัญในประเทศไทย
      I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
      gastroenteritis, typhoid & paratyphoid fever
      tuberculosis
      septicemia
      tissue parasites
      sexually transmitted disease
      human immune deficiency virus (HIV) infection including AIDS
      II. NEOPLASM
      benign and malignant neoplasm of oral cavity ,esophagus, stomach, colon, liver and
      biliary tract, lung, skin, and subcutaneous tissue, breast, prostate gland, kidney, urinary
      bladder, brain, thyroid gland, lymph node
      II. DISEASES OF BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS AND DISORDERS
      INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM
      coagulation defects
      acquired platelet dysfunction
      immune deficiency states
      III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES
      goiter, iodine deficiency, thyrotoxicosis, hypothyroidism
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                     3

          diabetes mellitus
          protein-energy malnutrition, obesity
          disorders of fluid, electrolytes, and acid-base balance
          IV. DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM
          brain abscess
          myasthenia gravis
          hemiplegia
          hydrocephalus
          VI. DISORDERS OF THE CIRCULATORY SYSTEM
          rheumatic fever, valvular heart diseases
          hypertension, hypotension
          ischemic heart disease
          pulmonary embolism
          infectious endocarditis, pericarditis, myocarditis
          conmon cardiac arrhythmias
          heart failure
          cerebrovascular disease
          atherosclerosis
          varicose veins of lower extremities, hemorrhoids
          VII. DISORDERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM
          lower respiratory infections (pneumonia, lung abscess, bronchiectasis)
          empyema, pneumothorax
          respiratory failure
          VIII. DISORDERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM
          gastroesophageal reflux, peptic ulcer, gastritis, dyspepsia
          acute appendicitis, hernia, intestinal obstruction, irritable bowel syndrome,
          anal fissure, fistula in ano, perianal abscess, peritonitis
          alcoholic liver disease, cirrhosis, hepatic failure, liver abscess
          cholelithiasis, cholecystitis, pancreatitis
          gastrointestinal hemorrhage
          IX. DISORDERS OF THE SKIN & SUBCUTANEOUS TISSUE
          cellulitis, abscess ,necrotizing fascitis
          corn, keloid, scar, wart
          ulcer
          cyst
          X. DISORDERS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM
           myositis, pyomyositis
4                          คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


         XI. DISORDERS OF GENITOURINARY SYSTEM
         renal failure
         urolithiasis, cystitis, urethritis & urethral syndrome,
         orchitis and epididymitis, prostatitis
         hydrocoele of testis
         phimosis/paraphimosis
         mastitis
         fistula involving female genital tracts (vesico-vaginal fistula, recto-vaginal fistula)
         XII. CONGENITAL MALFORMATION
         encephalocoele, hydrocephalus
         preauricular sinus, branchial cleft, cust sinus
         congenital malformation of heart
         cleft lip, cleft palate, thyroglossal duct cyst
         tracheo-esophageal fistula
         diaphragmatic hernia
         congenital hypertrophic pyloric stenosis,
         congenital megacolon, imperforate anus
         omphalocoele, gastrochiasis
         hypospadias, undescended testis, ambiguous genitalia
         XIII. INJURY, POISONING, AND CONSEQUENCES OF EXTERNAL CAUSES
         head injury, chest injury, abdominal injury,
         spinal cord and peripheral nerve injury
         wound, abrasion, contusion
         burns, corrosion, electrical injury
         animal bite, maltreatment syndrome (child abuse , battered child)

  1.2 ข้อบ่งชี้ของการตรวจ วิธีการตรวจ และวิธีเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจ
    1.2.1 เครื่องมือแพทย์พื้นฐาน
         stethoscope sphygmomanometer (BP measurement , tourniquet test)
         jerk hammer
         opthalmoscope, otoscope,
         proctoscope
         electrocardiograph
    1.2.2 ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
         การตรวจเลือด :
         ฮีมาโตคริต จานวนเม็ดเลือดขาว สเมียร์และนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
         ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                    5

         การตรวจหาหมู่เลือด ABO และ cross matching
         การตรวจปัสสาวะ และสารน้าต่างๆ ในร่างกาย
         (น้าไขสันหลัง น้าในช่องปอด น้าในช่องท้อง น้าจากข้อ)
         ตรวจหาน้าตาล โปรตีน น้าดี คีโตน ความถ่วงจาเพาะ
         ตรวจตะกอนทางจุลทัศน์
         การตรวจ อุจจาระ
         ตรวจหาเลือด (occult blood) เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
         ปรสิต และไข่ปรสิต
         การตรวจหาเชื้อก่อโรคจากสิ่งตรวจต่างๆ ด้วยการย้อมสีกรัม และสีทนกรด
         (เสมหะ หนอง น้าจากช่องต่างๆ ของร่างกาย และน้าปัสสาวะ)
      1.2.3 การตรวจเครื่องมือแพทย์พิเศษ
         เครื่องมือที่ต้องเข้าใจวิธีการตรวจ         สามารถเตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจ
         และแปรผลการตรวจได้ถูกต้อง
         การตรวจทางรังสีวิทยา (plain film)
         ภาพรังสีทรวงอก
         ภาพรังสีช่องท้อง
         ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ และโพรงจมูก
         เครื่องมือที่สามารถเตรียมผู้ป่วยสาหรับการตรวจ และแปลผลผลรายงานการตรวจได้ถูกต้อง
         radiocontrast media study
         radioactive substance imaging
         computerized tomography,
      1.2.3 ห้องปฏิบัติการพิเศษ
         การตรวจทางชีวเคมี
         การตรวจทางจุลชีววิทยา
         การตรวจทางพยาธิวิทยา
         การตรวจทางสรีรวิทยา
         การตรวจทางอิมมุโนวิทยา
         การตรวจวัตถุพยานทางนิติเวช

   1.3  ขบวนการวินิจฉัยปัญหา/วินิจฉัยแยกโรค
   1.4  หลักการดูแลรักษาในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด
   1.5  วิธีเขียนรายงานชันสูตรบาดแผล และความเห็นแพทย์เกี่ยวกับขบวนการยุติธรรม
   1.6  ข้อบ่งชี้ หลักการทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด สาหรับการทาหัตถการพื้นฐานทางคลินิก
      1.6.1 หัตถการพื้นฐานทั่วไป/หัตถการพื้นฐานเพื่อรักษาภาวะฉุกเฉิน
           venepuncture, parenteral fluid transfusion, blood transfusion
           venesection & measurement of central venous pressure
           arterial puncture
6                           คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


          endotracheal intubation, oxygen therapy
          cardio-pulmonary resuscitation (CPR)
          subcutaneous injection, intramuscular injection, intravenous injection,
           intradermal injection
          gastric intubation & lavage
          urethral catheterization
          incision & drainage
          debridement, suturing of wound, desuturing, wound dressing
          first aid management of injured patient
    1.6.2.2 หัตถการพื้นฐานเฉพาะทางคลินิกศัลยศาสตร์
          excision of benign tumor & cyst of skin and subcutaneous tissue
          local anesthesia
  1.7 ข้อบ่งชี้      หลักการทา     ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดสาหรับหัตถการที่มีความซับซ้อนมาก
    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งผู้ป่วยต่อไปได้อย่างเหมาะสม
  1.8 บทบาทและหน้าที่ในการช่วยผ่าตัด/ทาผ่าตัดด้วยตนเอง
  1.9 วิธีป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพของโรคทางศัลยกรรม2. นักศึกษาสามารถ
  2.1 ใช้เครื่องมือแพทย์พื้นฐานในการตรวจร่างกายได้
  2.2 ตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และแปลผลได้
  2.3 เตรียมผู้ป่วย    และส่งตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์พิเศษ      และ/หรือส่งตรวจห้องปฏิบัติการพิเศษ
    และแปรผลได้
  2.4 รวบรวมข้อมูล และสรุปข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจโดยการใช้เครื่องมือ
    การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉัย กาหนดแผนการรักษา
    และ/หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
  2.5 สามารถวินิจฉัยแยกโรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่เป็นสาเหตุสาคัญ และ/หรือที่พบได้บ่อย
  2.6 บันทึกเรียบเรียงรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์                         ถูกต้อง
    และเป็นลาดับขั้นตอนและนาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มได้
  2.7 เขียนรายงานการชันสูตรบาดแผล และความเห็นแพทย์ได้
  2.8 ทาหัตถการพื้นฐานทั่วไป/หัตถการพื้นฐานเพื่อการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้
         venepuncture, parenteral fluid transfusion, blood transfusion
         venesection & measurement of central venous pressure
         arterial puncture
         endotracheal intubation, oxygen therapy
         cardio-pulmonary resuscitation (CPR)
         subcutaneous injection, intramuscular injection, intravenous injection,
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                         7

          intradermal injection
          gastric intubation & lavage
          urethral catheterization
          incision & drainage
          debridement, suturing of wound, desuturing, wound dressing
          first aid management of injured patient
  2.9 ทาหัตถการพื้นฐานเฉพาะทางคลินิกศัลยกรรมได้
          excision of benign tumor & cyst of skin and subcutaneous tissue
          local anesthesia
  2.10 ทา/ช่วยทา/อาจทาได้ในกรณีที่จาเป็น สาหรับหัตถการเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน
     กว่าหัตถการพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการรักษา โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินได้
     2.10.1 หัตถการที่สามารถทาด้วยตนเอง
          paracentesis (abdominal, pleural)
          biopsy of skin, superficial mass
          intercostal drainage
          appendectomy
          cricothyroidotomy
    2.10.2 หัตถการที่เคยช่วยทา หรือเคยเห็น และอาจทาได้ในกรณีที่จาเป็น
          pressure cycling artificial ventilation
          paracentesis (pericardium, urinary bladder)
          liver aspiration
          peritoneal lavage
          amputation of finger, toes and extremities
          tendon repair
          herniorrhaphy
          suprapubic cystostomy, vasectomy, circumcission
          tracheostomy
          cranial burr hole
          exploratory laparotomy
          repair of gastric perforation, suture of peptic ulcer bleeding, intestinal perforation
          colostomy
          peripheral nerve block
 2.11 ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนการสอน
1. การแบ่งกลุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จะต้องฝึกเวชปฏิบัติทางด้านศัลยศาสตร์เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
  โดยจะถูกจัดให้ฝึกปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาหรับศัลยศาสตร์ทั่วไป 8 สัปดาห์ และศัลยศาสตร์เฉพาะทาง 4
  สัปดาห์
8                         คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์  สาหรับศัลยศาสตร์ทั่วไป
  นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
     1.1 กลุ่มที่ 1 เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 4 สัปดาห์
       ร่วมกับสถาบันสมทบอีก 4 สัปดาห์
       สาหรับสถาบันสมทบที่นักศึกษาจะเลือกฝึกเวชปฏิบัติได้แก่
         ก. โรงพยาบาลนครพิงค์              จ. เชียงใหม่
         ข. โรงพยาบาลศูนย์ลาปาง             จ. ลาปาง
         ค. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์              จ. อุตรดิตถ์
     1.2 กลุ่มที่ 2 เป็นการฝึกปฎิบัติงานที่สถาบันสมทบตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์
       สาหรับสถาบันสมทบที่นักศึกษาจะเลือกฝึกเวชปฎิบัติได้แก่
         ก. โรงพยาบาลพุทธชินราช             จ. พิษณุโลก
         ข. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์       จ. เชียงราย
         ค. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์          จ. นครสวรรค์

  ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
  นักศึกษาทุกคนจะได้รับการฝึกเวชปฏิบัติศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
  เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ 2 หน่วยสาขาวิชาในทั้งหมด 5
  หน่วยสาขาวิชาและหอผู้ป่วยหนักศัลยศาสตร์ทั่วไป โดยที่แต่ละหน่วยสาขาวิชา จะปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
  2 สัปดาห์ ทั้งนี้แต่ละหน่วยสาขาวิชาที่ได้จัดให้ปฏิบัติงาน
  จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอนในช่วงการเป็นนักศึกษาปีที่ 5 เป็นพื้นฐาน
          สาหรับศัลยศาสตร์เฉพาะทางได้แก่
          ก. ศัลยศาสตร์ ระบบ หัวใจและหลอดเลือด ( Cardiovascular thoracic Surgery )
          ข. ประสาทศัลยศาสตร์ ( Neuro – Surgery )
          ค. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Uro – Surgery )
          ง. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ( Plastic – Surgery )
          จ. กุมารศัลยศาสตร์ ( Pediatric – Surgery )
          ฉ. หอผู้ป่วยหนักศัลยศาสตร์ทั่วไป (ICU Surgery)2. การเรียนการสอน ( ภาควิชาศัลยศาสตร์ )
    2.1 ภาคทฤษฎี ( Knowledge )
        2.1.1 การเรียนการสอน ข้างเตียง ( Bed side ward round )
        2.1.2 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา
            Surgical grand round
            Morbidity – Mortality Conference
            Collective review
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                        9

              Journal club
              Special lecture
         2.1.3 กิจกรรมวิชาการระหว่างภาควิชา ( Interdepartment Conference )
              Surgico patho X- rays conference ( SRPC )
              Gastro – intestinal conference ( G I conference )
              Pediatric conference
              Breast conference
     2.2 ภาคปฎิบัติ ( Skill )
         2.2.1 ฝึกปฏิบัติในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและ ที่ห้องฉุกเฉิน
         2.2.2 ฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
              รวมทั้งการเข้าช่วยผ่าตัดในผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล
         2.2.3 ฝึกปฏิบัติในการเป็นผู้นาเสนอข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย
              และฝึกการนาข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยมาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการวินีจฉัยโรค/
              หรือปัญหาต่างๆของผู้ป่วยทั้งในระยะเวลาก่อนผ่าตัด ในขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
              รวมถึงการฝึกวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรค การเกิดพยาธิสภาพ
              ตลอดถึงแนวทางในการรักษา
         2.2.4 ฝึกปฏิบัติงานศัลยกรรมเทคนิค และศัลยศาสตร์หัตถกรรมพื้นฐาน
              โดยอยู่ในความดูแล และช่วยเหลือจาก อาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน
              หรือแพทย์ใช้ทุนของภาควิชาฯ
         2.2.5 ฝึกการบันทึกและเรียบเรียงรายงานของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลให้ถูกต้องสมบรูณ์
              และเป็นลาดับขั้นตอนตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาบนหอผู้ป่วย
         2.2.6 ฝึกเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผล
              และความเห็นของแพทย์ในผู้ป่วยที่เกี่ยวกับคดีในรายที่ได้รับมอบหมาย

     2.3 ภาคเจตคติ ( Attitude )
         2.3.1 เจตคติต่อการเรียนรู้
             ( 1 ) มีความสนใจกระตือรือร้นต่อการเรียนการสอน
             ( 2 ) สนใจและรับผิดชอบต่อการชี้แนะ ( feed back )
         2.3.2 เจตคติต่อการเสริมสร้างนิสัย
             ( 1 ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการอ่านตาราและวารสารทางการแพทย์
                และฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างสม่าเสมอ
             ( 2 ) การแก้ปัญหาทางการแพทย์โดยขบวนการทางวิทยาศาสตร์
         2.3.3 เจตคติต่อการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาพึงตระหนักว่า
              ( 1 ) แพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ
              (2 )
                ข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกต้องและแน่นอนเท่านั้นที่จะนามาวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉั
                ยโรค / ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรือใกล้เคียงที่สุด
10                         คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


              ( 3 ) แพทย์ต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจนสามารถวินิจฉัยโรค / ปัญหาให้ได้ก่อน
                จึงกาหนดแผนการรักษา
             ( 4 ) แพทย์ต้องติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเสมอ เพื่อทราบผลการดูแลรักษา
                และการเปลี่ยนแปลง / การดาเนินของโรค
                และบันทึกไว้ในรายงานอย่างละเอียดทั้งนี้
                นอกจากจะทาให้ผู้ป่วยมีขวัญดีอยู่เสมอจากการที่มีแพทย์มาเยี่ยมเยียนเป็นประ
                จาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แก่แพทย์เอง
             ( 5 ) แพทย์ต้องรู้ขอบเขตความรู้และความสามารถของตนเอง
                โดยรู้จักปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ผู้มีความรู้ความสามารถ /
                แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องตามกาลเวลา
                และสภาพการที่เหมาะสม
         2.3.4  เจตคติต่อผู้ป่วย / ผู้ร่วมงาน นักศึกษาพึงตระหนักว่า
             ( 1) มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของแพทย์ต่อผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยมีขวัญดี
                และให้ความร่วมมืออย่างดีต่อการดูแลรักษา
             ( 2 ) ผู้ป่วยทุกคนคือ “ ผู้สอนหรือครู “ ของแพทย์ที่หาค่ามิได้ และหนังสือตารา
                เป็นแนวทางที่แพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
             ( 3) ควรพยายามปรับตัวให้เช้ากับสภาพแวดล้อม
                โดยมีความเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย
                และต่อชื่อเสียงของผู้ร่วมงานทุกระดับ

3. การประเมินผล
    3.1 การประเมินผลความรู้
        1. การสอบข้อเขียน ( MCQ )               20 %
    3.2 การประเมินผลภาคปฏิบัติและเจตคติ
        1. การสังเกตุ
             1.1. ความรู้                10%
             1.2. เจตคติ                 25%
                 ความรับผิดชอบ
                 มนุษยสัมพันธ์ – ความประพฤติ
                 การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
             1.3. ทักษะ                 25%
                 การรายงานและสื่อสารด้วยวาจา
                 การตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาผู้ป่วย
                 หัตถการและผ่าตัด
        2. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน              5%
        3. การบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วย            15 %
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                      11

          (เวชระเบียนผู้ป่วยได้แก่ รายงานแรกรับ (Admission note) บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Progress
          note) สรุปรายงานผู้ป่วยเมื่อจาหน่ายออกจากหน่วยหรือโรงพยาบาล (Summary discharge
          note) และ OPD card
12                          คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย A

วัน      7.00 - 8.00    8.00 - 9.30    9.30 - 12.00   12.00-13.00      13.00 - 16.30
                   OPD & Minor operation                OPD & Minor
จันทร์    Ward round
                       Ward work                   Ward work
                           Major Operation (Room 2)
อังคาร    Ward round
                       Ward work                    Ward work
                             Service              Service
พุธ      Ward round      Ward work
                            Conference(1)           Conference(2)
                            Major Operation (Room 9)
พฤหัสบดี   Ward round
                       Ward work                   Ward work
           Ward round &
ศุกร์                       Department Activity          Department Activity
            Ward work
1. Ward round เริ่มที่ศัลยกรรมฉุกเฉิน
2. Service Conference1 : New cases conf. (Extern เตรียม)
3. Service Conference2 : Pre-op round, Journal club, Topics

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย B

วัน      7.00 - 8.00    8.00 - 9.30    9.30 - 12.00   12.00-13.00       13.00 - 16.30
                         Major Operation (Room 5 and 6)
จันทร์    Ward round
                     Ward work                     Ward work
                             Service              Preoperative
อังคาร    Ward round      Ward work
                            Conference             Conference
                           Major Operation (Room 9)
พุธ     Ward round
                     Ward work                     Ward work
                    OPD & Minor                    Endoscope
พฤหัสบดี   Ward round
                     Ward work                    OR (Room 14B)
            Ward round &
ศุกร์                     Department Activity         Department Activity
             Ward work
1. Ward round เริ่มที่ศัลยกรรมฉุกเฉิน
2. Service Conference : Pre-op round (Extern) Journal Club (Extern & Intern) New admission(Extern)
3. Vascular Club : (Resident)
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                           13

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย C

วัน      7.00 - 8.00    8.00 - 9.30   9.30 - 12.00   12.00-13.00       13.00 - 16.30
                          Major Operation (Room 9 and 4)
จันทร์     Ward round
                      Ward work                     Ward work
                    OPD & Minor surgery                  OPD & Minor
อังคาร     Ward round
                      Ward work                     Ward work
        New cases               Major Operation (Room 2)
พุธ
        Conference       Ward Round & Ward work                  Ward work
            Ward round &        Endoscope            Preoperative Round ,
พฤหัสบดี
             Ward work        OR (Room 14)              Journal Club
            Ward round &
ศุกร์                     Department Activity          Department Activity
             Ward work
1. Ward round เริ่มที่ ICU
2. New cases Conference : Extern
3. Service Conference : Pre-op round (Intern and Resident) Journal Club (Extern and Intern)

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย D

วัน      7.00 - 8.00    8.00 - 9.30      9.30 - 12.00     12.00-13.00    13.00 - 16.30
                                Service           Journal Club +
จันทร์    Ward round       Ward work
                               Conference         Breast Planning Clinic
                          Major Operation (Room 1 and 9)
อังคาร    Ward round
                      Ward work                Ward work
                     OPD & Minor               OPD & Minor OR
พุธ      Ward round
                      Ward work                Ward work
                           Major Operation (Room 7)
พฤหัสบดี Ward round
                      Ward work                Ward work
            Ward round &
ศุกร์                      Department Activity           Department Activity
            Ward work
1. Ward round เริ่มที่ ICU
2. Service Conference : Pre-op round (Intern) New cases conf. (Extern เตรียม)
14                             คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยกรรมตกแต่งวัน       7.00 - 8.00    8.00 - 9.00     9.00 - 12.00 12.00-13.00        13.00 - 16.30
                              Major Operation (Room 1)
จันทร์     Ward round
                                  Ward work
                             Conference
อังคาร     Ward round      Ward work                          OPD
                             + Minor OR
                              Major Operation (Room 1)
พุธ       Ward round
                   Ward work                         Ward work
              OPD, OR minor                 Major operation
พฤหัสบดี    Ward round
                   Ward work                         Ward work
                           Major Operation (Room 1,3)
ศุกร์      Ward round
               Ward work Department Activity           Department Activity
1. Ward round เริ่มที่ศัลยกรรมหญิง 5 (ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ)
2. Topic review (resident) Journal club (resident)

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยกุมารศัลยศาสตร์

วัน       7.00 - 8.00    8.00 - 9.30     9.30 - 12.00   12.00-13.00     13.00 - 16.30
                       OPD                             Ward
จันทร์     Ward round                               Service Conf.
                      Ward work                           round
                             Major Operation(Room 3)
อังคาร     Ward round
                      Ward work                      Ward work
                x-ray conf.     OPD                     OPD
พุธ      Ward round
                      Ward work                      Ward work
                           Major Operation (Room 12)
พฤหัสบดี Ward round
                      Ward work                      Ward work

ศุกร์          Ward round        Department Activity           Department Activity

1.  Ward round เริ่มที่ศัลยกรรมหญิง 3 (ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ)
2.  Service conference - Journal club (Extern) Interesting cases (Dent and Intern) ห้องเรียน 3
3.  Surgico-pediatric conference ห้องเรียน 2
4.  X-rays conference - ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                      15


ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด

วัน      7.00 - 8.00    8.00 - 9.30   9.30 - 12.00   12.00-13.00    13.00 - 16.30
                           Major Operation (OR CVT)
จันทร์     Ward round
                    Ward work, OPD 1
                                Major Operation(OR CVT)
อังคาร     Ward round    Service conf.
                          Ward work             Ward work
                           Major Operation (OR CVT)
พุธ      Ward round
                      Ward work                 Ward work
                           Major Operation (OR CVT)
พฤหัสบดี    Ward round
                      Ward work               Interdepartment Conf
                           Major Operation (OR CVT)
ศุกร์     Ward round
                    Ward work, OPD 1              Department Activity
1. Ward round เริ่มที่ ICU CVT (ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์)
2. Service Conference1 (Extern เตรียม) (ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์)
3. Interdepartment Conference (Ped, Med, Surg - Intern) (ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์)

ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วัน      7.00 - 8.00    8.00 - 9.00   9.00 - 12.00   12.00-13.00    13.00 - 16.30
                          Major Operation (Room 12,14A)
จันทร์     Ward round
                      Ward work                 Ward work
                          Major Operation (Room 12, 14a)
อังคาร     Ward round
                      Ward work
                      OPD & Minor                  OPD
พุธ      Ward round
                      Ward work                Minor surgery
                      OPD & Minor               OPD &    Journal
พฤหัสบดี    Ward round
                      Ward work              Minor OR    Club
                         Major Operation (Room2,12,14a)
ศุกร์     Ward round
                     Ward work               Department Activity
1. Ward round เริ่มที่ศัลยกรรมหญิง 2 (ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ)
2. Journal club (resident)
16                           คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


ตารางการปฏิบัติงานในหน่วยประสาทศัลยศาสตร์

วัน     7.00 - 8.00 8.00 - 9.00      9.00 - 12.00   12.00-13.00     13.00 - 16.30
             Service            Major Operation (OR Neuro )
จันทร์   Ward round
             Conf.2       Ward work               Ward work
                          Major Operation (OR Neuro )          Neuro-xray
อังคาร      Ward round
                     Ward work, OPD                     Conference3
              Service             Major Operation (OR Neuro )
พุธ     Ward round      2
              Conf.       Ward work                 Ward work
                              Major Operation (OR Neuro )
พฤหัสบดี     Ward round
                       Ward work                Patho conf.4
              Service             Major Operation (OR Neuro )
ศุกร์    Ward round      2
              Conf.     Ward work, OPD             Department Activety
1. Ward round เริ่มที่ ICU Neurosurgery (ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์)
2. Service conference ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ที่ห้องเรียน 3
3. Neuro-xray conference ทุกวันอังคาร เริ่ม 15.00 น. ที่ห้องประชุมภาควิชารังสี
4. Neuro-patho conference ทุกวันพฤหัสสุดท้ายของเดือน เริ่ม 13.30 น. ที่ห้องประชุม patho

ตารางการปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรมทั่วไป (ICU-S)

วัน      7.00 - 10.00     10.00 - 12.00  12.00 - 13.00    13.00-15.00      15.00 - 17.00
       Ward round &
จันทร์               CCD round               Ward work       CCD round
        Word work
       Ward round &                       Journal club &
อังคาร               CCD round                          CCD round
        Word work                         Topic review
       Ward round &
พุธ                 CCD round               Ward work       CCD round
        Word work
       Ward round &
พฤหัสบดี              CCD round               Ward work       CCD round
        Word work
       Ward round &
ศุกร์                CCD round             MM conference      CCD round
        Word work
คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์                                                          17

แบบประเมินผลเจตคติและทักษะ นศพ.ปี 6 ภาควิชาศัลยศาสตร์
                                                     อาจารย์ผู้ประเมิน....................................
ชื่อ......................................................................รหัส..............................................ชั้นปีที่ 6 กลุ่มที่……………..
ฝึกปฏิบัติงานหน่วยสาขาวิชา.............................................................สถาบัน................................................
ตั้งแต่วันที่...........................................................ถึงวันที่...................................................................

                                                      ดีมาก       ดี     ปานกลาง ไม่เป็นที่พอใ
                    หัวข้อประเมิน                                             (2)     จ
                                                       (4)       (3)            (1)
ความรู้ (10%)
เจตคติ (25%)
     ความรับผิดชอบ
     มนุษยสัมพันธ์-ความประพฤติ
     การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
ทักษะ (25%)
     ทักษะการรายงานและสื่อสารด้วยวาจา
     ทักษะในการตรวจ วินิจฉัย และสั่งการรักษาผู้ป่วย
     ทักษะหัตถการและการผ่าตัด
คะแนนเฉลี่ยที่นศพ.ได้รับ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

หมายเหตุ        1. เกรดในการประเมิน       (4) ดีมาก     มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.5 – 4.0
                            (3) ดี       มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.0 – 3.5
                            (2) ปานกลาง    มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2.0 – 3.0
                            (1)ไม่เป็นที่พอใจ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.0
            2. หัวข้อประเมินใดที่ไม่สามารถประเมินได้ ให้ว่างไว้และระบุประเมินไม่ได้
            3. หัวข้อประเมินที่ได้คะแนนไม่เป็นที่พอใจ กรุณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
            4. กรุณาส่งแบบประเมินคืนสานักงานภาควิชา สัปดาห์แรกหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน                                       ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ……………………………………….
                                                 วันที่ ……………………………………
 18                                         คู่มือนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์


 แบบประเมินผลการบันทึกรายงานผู้ป่วยและบันทึกการเปลี่ยนแปลง นศพ.ปี 6 ภาควิชาศัลยศาสตร์

                                                        อาจารย์ผู้ประเมิน....................................
 ชื่อ......................................................................รหัส..............................................ชั้นปีที่ 6 กลุ่มที่…………….
 ฝึกปฏิบัติงานหน่วยสาขาวิชา.............................................................สถาบัน................................................
 ตั้งแต่วันที่...........................................................ถึงวันที่...................................................................

หัวข้อประเมิน          เต็ม 4       ดีมาก              ดี            ปานกลาง             ไม่พอใจ
                  ได้        (4)              (3)              (2)              (1)
1.                      บันทึกได้ละเอียด        บันทึกได้ในเรื่อ       ไม่ค่อยได้บันทึก        ไม่ค่อยได้บันทึกกา
การเปลี่ยนแปลงปร               ทั้งอาการ           งใหญ่ๆที่เห็นไ        การเเปลี่ยนแปลง        รเปลี่ยนแปลงประ
ะจาวัน                    สิ่งตรวจพบ ผล         ด้ง่าย            ประจาวัน            จาวัน
                       lab              แต่ขาดระบบที่        แต่เมื่อบันทึกก็ทา       และเมื่อบันทึกก็มีคุ
                       เป็นระบบและแบ         ดี              ได้ดีพอใช้           ณภาพต่า
                       บแผนที่ดี
2. Work-up Plan                บันทึก work-up         บันทึก work-up ไม่ค่อยได้บันทึก               ละเลยการเขียน
(การวางแผนการวินิ               plan              plan      work-up plan                 work-up plan
จฉัยหรือแผนการรั               ได้ถูกต้องตรงตา        ได้ดีพอสมควร แต่เมื่อบันทึกก็ทา
กษา)                     มปัญหาได้ดีมาก                ได้ดีพอใช้
3. ความเห็น                  บันทึกความเห็นแ        บันทึกความเห็ ไม่ค่อยได้บันทึก               ละเลยการเขียนควา
และการแปลผล                  ละการแปลผลต่าง         นและการแปลผ ความเห็น                    มเห็นต่างๆที่มีต่อข้
                       ๆ               ลต่างๆ     แต่เมื่อบันทึกก็ทา              อมูล
                       ได้ถูกต้องตามข้อ        ได้ดีพอสมควร ได้ดีพอใช้
                       มูลที่ได้รับดีมาก
4. ความประณีต                 ดีมาก             ดีพอใช้           ปานกลาง            ไม่เป็นระเบียบ
สะอาด เรียบร้อย                                                             สับสน
คะแนนเฉลี่ยที่นศพ.ได้รับ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 หมายเหตุ      1. หัวข้อประเมินที่ได้คะแนนไม่เป็นที่พอใจ กรุณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
           2. กรุณาส่งแบบประเมินนี้คืนสานักงานภาควิชา หลังการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน

                                     ลงชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ……………………………………….
                                               วันที่ ……………………………………
   2. หัวข้อประเมินใดที่ไม่สามารถประเมินได้ ให้วางไว้และระบุประเมินไม่ ได้
            3. หัวข้อประเมินที่ได้คะแนนไม่เป็ นที่พอใจ กรุณาให้ ความเห็นเพิมเติม
                                           ่
            4. กรุ ณาส่งแบบประเมินคืนสานักงานภาควิชา สัปดาห์แรกหลังสิ้นสุดการฝึ กปฏิบติงานั                                              ู้
                                       ลงชื่ออาจารย์ผประเมิน ……………………………………….
                                                วันที่ ……………………………………
 18                                        คู่มือนักศึกษาแพทย์ช้ นปี ที่ 6 (พ.ศศ.601) ภาควิชาศัลยศาสตร์
                                                     ั


                          ่
 แบบประเมินผลการบันทึกรายงานผู้ป่วยและบันทึกการเปลียนแปลง นศพ.ปี 6 ภาควิชาศัลยศาสตร์

                                                               ู้
                                                        อาจารย์ผประเมิน....................................
 ชื่อ......................................................................รหัส..............................................ชั้นปี ที่ 6 กลุ่มที่…………….
        ั
 ฝึ กปฏิบติงานหน่วยสาขาวิชา.............................................................สถาบัน................................................
       ั
 ตั้งแต่วนที่...........................................................ถึงวันที่...................................................................

หัวข้อประเมิน          เต็ม 4        ดีมาก              ดี           ปานกลาง             ไม่พอใจ
                 ได้         (4)              (3)              (2)             (1)
1.                      บันทึกได้ละเอียด        บันทึกได้ในเรื่ อ      ไม่ค่อยได้บนทึก
                                                           ั        ไม่ค่อยได้บนทึกกา
                                                                          ั
การเปลี่ยนแปลงปร               ทั้งอาการ           งใหญ่ๆที่เห็นไ       การเเปลี่ยนแปลง        รเปลี่ยนแปลงประ
ะจาวัน                    สิ่ งตรวจพบ ผล         ด้ง่าย           ประจาวัน           จาวัน
                       lab              แต่ขาดระบบที่        แต่เมื่อบันทึกก็ทา      และเมื่อบันทึกก็มีคุ
                       เป็ นระบบและแบ         ดี             ได้ดีพอใช้          ณภาพต่า
                       บแผนที่ดี
2. Work-up Plan                บันทึก work-up         บันทึก work-up ไม่ค่อยได้บนทึก
                                                     ั               ละเลยการเขียน
(การวางแผนการวินิ               plan              plan      work-up plan                work-up plan
จฉัยหรื อแผนการรั               ได้ถูกต้องตรงตา        ได้ดีพอสมควร แต่เมื่อบันทึกก็ทา
กษา)                     มปั ญหาได้ดีมาก                ได้ดีพอใช้
3. ความเห็น                  บันทึกความเห็นแ        บันทึกความเห็ ไม่ค่อยได้บนทึก ั              ละเลยการเขียนควา
และการแปลผล                  ละการแปลผลต่าง         นและการแปลผ ความเห็น                   มเห็นต่างๆที่มีต่อข้
                       ๆ               ลต่างๆ     แต่เมื่อบันทึกก็ทา             อมูล
                       ได้ถูกต้องตามข้อ        ได้ดีพอสมควร ได้ดีพอใช้
                       มูลที่ได้รับดีมาก
4. ความประณี ต                ดีมาก             ดีพอใช้           ปานกลาง            ไม่เป็ นระเบียบ
สะอาด เรี ยบร้อย                                                            สับสน
คะแนนเฉลี่ยที่นศพ.ได้รับ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 หมายเหตุ      1. หัวข้อประเมินที่ได้คะแนนไม่เป็ นที่พอใจ กรุ ณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
                                               ั
           2. กรุ ณาส่งแบบประเมินนี้คืนสานักงานภาควิชา หลังการสิ้นสุดการฝึ กปฏิบติงาน

                                            ู้
                                     ลงชื่ออาจารย์ผประเมิน ……………………………………….
                                              วันที่ ……………………………………

								
To top