; Eesti Orienteerumisliit
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Eesti Orienteerumisliit

VIEWS: 108 PAGES: 17

 • pg 1
									                 Lisa 12
LIIGU KAARDIGA
 Üleriigiline projekt
               Projektijuht
               Tõnu Lauter
             Projekti toimkond
               Madis Pettai
               Rein Rooni
               Paul Poopuu
               Priit Överus
              Tarmo Klaar
               Jüri Tarmak
               Viiu Rebane
                Ella Shved
   Tallinn 2005
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga                      2


Sisukord

SISUKORD................................................................................................................... 2
KONTSEPTSIOON ..................................................................................................... 3
EESTI ORIENTEERUMISLIIT ON SEADNUD ENDALE EESMÄRGID: ........ 3
KAVATSUS .................................................................................................................. 4
EESMÄRGID ............................................................................................................... 4
TULEMUSED .............................................................................................................. 5
AEG ............................................................................................................................... 5
TAOTLUS .................................................................................................................... 5
PROJEKTI KIRJELDUS ........................................................................................... 6
    Projekti liik (kohalik, regionaalne või üleriigiline): .............................................. 6
    Projekti nimetus, ajaline kestvus, alguse ja lõpu kuupäev: ................................... 6
    Projekti juht, toimkond ja teostajad: ..................................................................... 6
KOOSTÖÖPARTNERID: .......................................................................................... 7
PROJEKTI VALDKOND, EESMÄRK JA SIHTGRUPP: ..................................... 8
PROJEKTI VAJALIKKUSE PÕHJENDUS: ........................................................... 9
    Eesti Orienteerumisspordi arengukava 2003 – 2007 TEEVALIK* ....................... 9
    Üleriigiline tasand ................................................................................................. 9
    Kohalik tasand ....................................................................................................... 9
    Riiklik sihtprogramm (Projekt) ............................................................................ 10
    Eesti Spordikongress 2002 ja Spordifoorum 2004 .............................................. 10
    Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava ........................................................ 11
    AINEKAVA 7.–9. KLASSILE ............................................................................... 11
    KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE ............................... 11
    LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 1.–3. KLASSILE ............................................. 12
    GEOGRAAFIA AINEKAVA PÕHIKOOLILE ...................................................... 12
    Statistikaameti kokkuvõte ..................................................................................... 13
    Päevakute statistika ............................................................................................. 13
TEGEVUSE KIRJELDUS JA ETAPID:................................................................. 13
SPORTIMISPAIGAD, RAJATISED....................................................................... 14
KOOLITUSED........................................................................................................... 14
ÕPPEVAHENDID ..................................................................................................... 14
MEEDIA ..................................................................................................................... 15
PROJEKTI EELARVE, KAASFINANTSEERIJAD, OMAFINANTSEERIMISE
JA KAASFINANTSEERIMISE SUMMAD (EELARVE ESITADA
KULUKIRJETE KAUPA, LISADES PÕHJENDATUD ARVESTUSED): ........ 15
OODATAV TULEMUS: ........................................................................................... 16
Tallinn                                                              2
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  3Kontseptsioon

Tänapäeva spordielu korraldamisel on vajalik märksa enam rõhku panna
tervisesportlikule suunale, sest võistlustele orienteeritud sportimist harrastab
elanikkonnast vaid 4 - 5% täiskasvanuist ja 15 - 20% noortest, lisaks toob elanikkonna
pideva vananemise tendents kaasa spordielu soikumise. Gümnaasiumi lõpetanud
noormeeste terviseuuringu tulemused näitavad ilmekalt eesti noorte negatiivset
hoiakut tervisespordile, sest ainult 1/5 noormeestest on sobilikud ajateenistusse
minema. Orienteerumisalased oskused on tõusnud jõustruktuurides (Kaitsejõud,
Kaitseliit, Piirivalve, Politsei, Päästeamet) laskespordiga ühele astmele, mis seab
kõrged eesmärgid üldhariduskoolidele.

Elanikkonna tunduvalt ulatuslikum kaasamine liikumisharrastusse on tervik ehk
kompleksne ülesanne, mis suurel määral sõltub objektiivsetest tingimustest
(spordirajatised – orienteerumisjooksu (edaspidi OJ) kaardid; treeninguvahendid –
kontrollpunkti (edaspidi KP) tähised OJ püsirajal; personal – motiveeritud ja
koolitatud spordiõpetajad; organisatsiooniline süsteem – ülesannete jaotus alates laps
> kool/lasteaed > klubi > KOV > reg. spordiliit > Eesti Koolispordi Liit > spordialaliit
> Eesti Olümpiakomitee > ministeerium; koolitus – täiendkoolituse ja seminaride
korraldamine sporditöötajatele; infosüsteem – info-, juhend- ja õppematerjalide
väljatöötamine, koostamine ning levitamine, meediakava väljatöötamine jne.).

Orienteerumine on noorte jaoks atraktiivne spordiala, mis arendab neid nii vaimselt
kui füüsiliselt, samas peame tõdema asjaolu, et orienteerumisalane juhend- ja
õppematerjal on täna raskesti kättesaadav. Orienteerumine tervikuna populariseerib
tervislikke eluviise looduses ning seda saab harrastada kõrge vanuseni.
Orienteerumisalane õpe on mitmekülgne ja kasvatava iseloomuga ning arendab lapse
mõttemaailma. Orienteerumisega tegelemine pakub meeldivat seltskonda, muljeid ja
haaravat tegevust.

Orienteerumisoskus – oskus läbida looduses vahemaid kaardi abil, mis peaks kuuluma
iga inimese loomulike vilumuste hulka. Viibimine värskes õhus parandab elanikkonna
tervist. Orienteerumine on sobiv treeninguvorm ka mitmete teiste spordialade
esindajatele.

Võimaldada orienteerumisega tegelda soovivatele koolidele ja spordiasutustele
algõppeks ja tervisespordiks kaasaegne kaart, mis seni on olemas vaid vähestel. Samu
kaarte on võimalik kasutada ka loodusõpetuse ja geograafia tundides.

Eesti Orienteerumisliit on seadnud endale eesmärgid:
-  koolitada spordiklubide noortetegevuse juhte ja koolide kehalise kasvatuse
   õpetajaid;
-  valmistada koolitusmaterjale spordiklubidele ja koolidele;
-  korraldada üleriigilisi noortelaagreid ja kokkutulekuid;
-  toetada üleriigiliste projektide kaudu õppekaartide valmistamist ning arendada
   koostöös vastava ministeeriumiga spordiõpetajate orienteerumisalast koolitust;Tallinn                                          3
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga   4


-  võimaldada orienteerumisega tegelda soovivatele koolidele ja spordiasutustele
   algõppeks ja tervisespordiks kaasaegne kaart, mis seni on olemas vaid vähestel.

Kavatsus
Käesoleva projekti eesmärgiks on anda Eesti elanikkonnale võimalus tegeleda
orienteerumisega - looduslähedase, keskkonda säästva, tervisliku, odavaima
liikumisharrastuse viisiga.
Igapäevase orienteerumise võimaldamise seisukohalt on esmatähtis nn.
lähiliikumisalade (orienteeruvalt kuni 15 - 20 min kaugusel) võrgu kaardistamine, mis
lähtuks elamurajoonide, liikumisradade, mänguväljakute ja koolide paiknemisest.

Projekt Liigu kaardiga sobib igas vanuses tavainimesele ja saab toimuda igas
Eestimaa piirkonnas, asulas, koolis, liikumisrajal.

Projekti käigus kaardistatakse koolide, mänguväljakute,             spordikeskuste,
liikumisradade jne. ümbrus mõõtkavas 1:2 000 – 1:10 000.


Eesmärgid
Projekti Liigu kaardiga eesmärk on teadvustada idee:
Kõigil on võimalus harrastada orienteerumist.

Nimetatud põhiülesande täitmiseks keskenduda järgmistele tegevussuundadele:

Avardada     orienteerumisspordi   käsitlust   laiemalt, propageerides
orienteerumispäevakute põhimõtteid, ideid ja tegevusvorme, laiendada vastavat
koolitust ja pälvida enam avalikku tähelepanu meedia kaudu.

Suurendada tunduvalt nii organiseeritult kui ka omaalgatuslikult tervisespordiga
regulaarselt tegelejate arvu, kaasata rohkem järgmiste sihtrühmade esindajaid –
spordist kõrvale jäänud lapsed ja noorukid, naised, üle keskea mehed, puuetega
inimesed.

Aidata kaasa tervisesporti teenindavate orienteerumise püsiradade ehitamisele ja
korrastamisele, lugedes prioriteetseks õppeasutused ja spordibaasid, seejuures
arvestades elanikkonna paiknemist. Pidada vajalikuks, et orienteerumise püsiradade
ehitamine toimuks põhjendatult.

Viia läbi mitmeaastane kampaania “Liigu kaardiga”, mis on suunatud eelkõige uute
harrastajate, harjutusvormide ja –võimaluste rohkendamisele. Rakendada pidevalt
mitmekülgset kampaaniate süsteemi (sihtgruppide kaasamise kampaaniad, uudsete
tegevus- ja organiseerimisvormide tutvustamise kampaaniad jms).

Hoogustada orienteerumisalast tegevust kõigis asjast huvitatud omavalitsustes.

Tõsta orienteerumise organiseerituse taset (harjutusrühmad, klubid jms.), rakendades
selleks märksa enam ettevõtete (firmasport) ja õppeasutuste potentsiaali.Tallinn                                           4
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga   5Luua orienteerumisalase      treeningrühmade    instruktorite   ja  spordiõpetajate
koolitussüsteem.

Luua EOLi juurde üks ja ühine liikumisharrastuse toimkond, mis haaraks
piirkondlikke spordiliite, omavalitsusi ja spordiasutusi.


Tulemused

        Uuringu tulemusena selgub:
           o spordispetsialistide ja õpetajate täiendkoolituse vajadus
           o koolide valduses olevate orienteerumisalaste õppevahendite
             hetkeseis
           o OJ kaartide vajadus
           o Liikumisradade ja spordirajatiste arv ning hetkeseis
        Koolid, spordikeskused ja omavalitsused omavad erinevaid OJ kaarte,
         mis oleks elanikkonnale kergesti kättesaadavad.
        Koolide, asulate, liikumisradade, spordikeskuste, mänguväljakute
         juurest saab iga inimene soetada OJ kaardi ning tegeleda ühe levinuma
         liikumisharrastuse viisiga.
        Spordiga tegelev personal (noorte juhendajad, kehalise kasvatuse
         õpetajad, sporditöötajad, teabepunktide töötajad jne.) on pädev
         juhendama tervisesportlasi.
        Tagatakse käepärased õppevahendid igas koolis, omavalitsuses.
        Tagatakse informatiivne juhend- ja õppematerjal infopunktides, RMK
         teabekeskustes, koolides, spordibaasides ja –keskustes, omavalitsustes
         jne.
        Käivitub liikumisharrastust kajastav ja reklaamiv raadiosaade ning
         saatesari “Okas päkka !” läbi orienteerumise prisma.
        Valmivad orienteerumise püsirajad.

Aeg
Projekti koostamine:                august – oktoober 2005
Uuring ja andmebaaside korrastamine:        november – detsember 2005
Projekti üldpikkus:                algus 01.11.2005
                          lõpp 31.12.2009.a.
Taotlus

1. Taotleja nimi:                 Eesti Orienteerumisliit

2. Kontaktandmed:                 Regati 1, 11911 TALLINN
                          6398681, 53441044

3. Juriidilise isiku registrikood:         80040568

4. Pangakonto number:               221002100295


Tallinn                                           5
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  65. Projekti nimetus,                LIIGU KAARDIGA
millele toetust taotletakse:

6. Taotletav summa:                380 000 aastas (kuus 32 000 krooni)
7. Taotleja esindaja nimi ja ametikoht:      Tõnu Lauter
                          Eesti Orienteerumisliidu tegevdirektorProjekti kirjeldus

Projekti liik (kohalik, regionaalne või üleriigiline):

Projekt “Liigu kaardiga” on üleriigiline, mis laieneb skeemi järgi: maakond > kohalik
omavalitsus (edaspidi KOV) > klubi > kool/spordirajatis.

Projekti nimetus, ajaline kestvus, alguse ja lõpu kuupäev:

Projekti nimetus:    Liigu kaardiga
Ajaline kestvus:     4 aastat ja 2 kuud

Alguse kuupäev:     01.11.2005
Lõpu kuupäev:      31.12.2009


Projekti juht, toimkond ja teostajad:

Projektijuht:    Tõnu Lauter
Projektijuhi ülesanded: projekti koostamine, juhtimine ja koordineerimine, eelarve
           koostamine, koolituse korraldamine ja läbiviimine, lepingute
           sõlmimine)

Projekti toimkond: Madis Pettai EKSL peasekretär
           Tarmo Klaar OK Ilves
           Jüri Tarmak SK Tallinna Kompass
           Rein Rooni OK Orvand
           Ella Shved SRD SK
           Paul Poopuu JOKA
           Priit Överus SK Mercury
           Viiu Rebane OK Orion
Toimkonna ülesanded: interneti väljundi lahendus ja teostus, kontaktandmestik,
koordineerimine, juhend- ja õppematerjali koostamine harrastajale, koolitus,
lepingud, meedias kajastamine.

Teostajad:
Järvamaa         Paul Poopuu OK JOKA


Tallinn                                          6
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  7


Läänemaa       Ülle Raudsepp Läänemaa OK Okas
Pärnumaa       Sander Blehner OK West
Tallinn        Ella Shved SRD SK
           Mait Tõnisson SK LSF Pronoking Team
Saaremaa       Anne Keerberg Saaremaa OK
Hiiumaa        Helen Mast Hiiumaa OK
Põlvamaa       Nikolai Järveoja OK Põlva Kobras
Võrumaa        Sixten Sild OK Võru
Lääne-Virumaa     Kuno Rooba Rakvere OK
Harjumaa       Tõnu Lauter Piirivalve SKK
           Priit Överus SK Mercury
Tartumaa       Margus Sarap OK Ilves
Raplamaa       Rein Rooni OK Orvand
Valgamaa       Arvo Saal Otepää SK
Viljandimaa      Koit Paasma Viljandi OK Lehola
Jõgevamaa       Uno Valdmets Jõgevamaa Spordiliit Kalju
Ida-Virumaa      Harry Heinrichsen RSK Jõhvikas
Teostajate ülesanded: Kaardid, kontaktandmestik, sisuline töö.


Koostööpartnerid:
Maakondade Omavalitsuste Liit       Tatari23/25, 10116 Tallinn
Harjumaa Omavalitsuste Liit        Gonsiori 29 - 510,10147 Tallinn toomas@rae.ee
Hiiumaa Omavalitsuste Liit        Leigri väljak 5, 92401 Kärdla
hol@mv.hiiumaa.ee
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit      Keskväljak 1,41531Jõhvi urve.erikson@ivmv.ee
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit       Suur 3, 48306 Jõgeva ants@jogevamv.ee
Järvamaa Omavalitsuste Liit        Rüütli 25, 72713 Paide krista.nurm@jarvamv.ee
Läänemaa Omavalitsuste Liit        Metsa 44, 90505 Haapsalu lovl@haapsalulv.ee
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit       Fr.R.Kreutzwaldi 5-43, 44314 Rakvere
jaan.loonik@l-virumv.ee
Põlvamaa Omavalitsuste Liit        Kesk 20, 63308 Põlva hele@polvamaa.ee
Pärnumaa Omavalituste Liit        Akadeemia 2, 80010 Pärnu pol@mv.parnu.ee
Raplamaa Omavalitsuste Liit        Tallinna 14, 79513 Rapla jaak@raplamaa.ee
Saaremaa Omavalitsuste Liit        Lossi 1, 93816 Kuressaare jyrip@saare.ee
Tartumaa Omavalitsuste Liit        Riia 15, 51010 Tartu tol@tartumaa.ee
Valgamaa Omavalitsuste Liit        Kesk 12, 68203 Valga ellen@valgamv.ee
Viljandimaa Omavalitsuste Liit      Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi
mart.moll@vol.ee
Võrumaa Omavalitsuste Liit        Jüri 12, 65606 Võru mirjam@mv.werro.ee


Eesti Koolispordi Liit      Merivälja tee 24, Tallinn 11911
Jõgevamaa Spordiliit Kalju
Ida-Virumaa Spordiliit
Hiiumaa Spordiliit
MTÜ Tallinna Koolisport
Harjumaa Spordiliit
Järvamaa Noorte Spordiliit


Tallinn                                          7
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga   8


Läänemaa Koolispordiliit
Lääne-Virumaa Kehalise Kasvatuse Liit
Põlva Maakonna Spordiliit
Pärnu Maakoolide Spordiliit
Pärnu Koolispordi Liit
Rapla Maakonna Spordiliit
Saaremaa Spordiklubi
Tartu Maaspordi Liit
Tartu Kehalise Kasvatuse Liit
Valgamaa Spordiliit
Viljandimaa Spordiliit
Võrumaa Koolispordi Ühendus


Eesti Kaitsejõud
Omavalitsused

RMK teabekeskused
RMK Aegviidu loodusmaja-teabepunkt         Aegviidu.teabepunkt@rmk.ee 604 7212
RMK Mustjala loodusmaja-teabepunkt         Mustjala.teabepunkt@rmk.ee 457 9737
RMK Kiidjärve loodusmaja-teabepunkt        Kiidjarve.teabepunkt@rmk.ee 799 2122
RMK Kauksi loodusmaja-teabepunkt          Kauksi.teabepunkt@rmk.ee 339 3833
RMK Nõva looduskeskus-teabepunkt          Nova.teabepunkt@rmk.ee 508 1180
RMK Kabli looduskeskus-teabepunkt         Kabli.teabepunkt@rmk.ee 505 8242
RMK Võru teabepunkt                Voru.teabepunkt@rmk.ee 501 9564
RMK Tallinna teabepunkt              Tallinn.teabepunkt@rmk.ee 502 0564

Eesti Matkarajad
Eesti Televisioon
Eesti Päevaleht
Maaleht
Eesti Spordileht
EOMap


Projekti valdkond, eesmärk ja sihtgrupp:
Projekt jaguneb üldjoontes 4 põhiosaks:

I osa Projekti   koostamine,   käivitamine, küsitluse/uuringu        korraldamine,
spordirajatiste andmebaasi korrastamine, meeskonna loomine

II osa Objektid, mille lähiümbrus kaardistatakse:
    - koolid;
    - mänguväljakud (KOV);
    - spordikeskused;
    - spordibaasid;
    - liikumis- ja terviserajad;
    - turismi infopunktid;
    - RMK teabepunktid;


Tallinn                                           8
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  9


     -  terviseasutused (sanatooriumid jt.)

III osa Täiendkoolituse   korraldamine   kehalise  kasvatuse  õpetajatele   ja
liikumisõpetajatele ning erinevate seminaride ja teabepäevade korraldamine noorte
juhendajatele, infopunkti töötajatele, spordikeskuste ja –baaside administraatoritele,
omavalitsusspetsialistidele jne.

IV osa Õppevahendite soetamine; mitmesuguste õppe- ja juhendmaterjalide
koostamine, trükkimine, levitamine; infokanalite ja meedia kaasamine reklaamimaks
liikumisharrastust.

Projekti eesmärk: Eesti elanikkond omandab oskused ja suudab orienteeruda metsas,
linnas, asulas, reisil jne.
Sihtgrupp: Projekt “Liigu kaardiga” kindlustab igas Eesti maakonnas, kohaliku
omavalitsuse territooriumil, koolis, spordikeskuses ja –baasis, turismi infopunktis jne.
Orienteerumiskaardi kättesaadavuse igale huvilisele, olgu selleks laps või
täiskasvanu, tavainimene või sportlane.


Projekti vajalikkuse põhjendus:
Projekti toimumise tingivad mitmesugused uurimused ja vastuvõetud otsused, mille
tegelik ellurakendamine on jäänud kesiseks. Järgnevad väljavõtted erinevatest
dokumentidest:

Eesti Orienteerumisspordi arengukava 2003 – 2007 TEEVALIK*
http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/2003/teevalik0307.htm

Ülesanded

Üleriigiline tasand

Eesti Orienteerumisliit (edaspidi EOL):
- koolitab klubide noortetegevuse juhte ja koolide kehalise kasvatuse õpetajaid;
- valmistab koolitusmaterjale klubidele ja koolidele;
- korraldab üleriigilisi noortelaagreid ja kokkutulekuid;
- toetab üleriigiliste projektide kaudu õppekaartide valmistamist;
- arendab koostöös vastava ministeeriumiga spordiõpetajate orienteerumisalast
  koolitust;
- annab massimeedia kanalitele infot orienteerujate mitmekülgsest tegevusest;
- annab jätkuvalt välja ajakirja "Orienteeruja", mis on tähtsaim alasisene
  infolevikanal paberkandjal;
- arendab interneti põhist infovahetust ja infotöötlust;
- koolitab ja tunnustab orienteerumisest huvitatud ajakirjanikke.

Kohalik tasand

Orienteerumisklubi (edaspidi OK):
- viib läbi erinevale vanusele ja orienteerumisoskusele vastavat mitmekülgset
  aastaringset noortetegevust;


Tallinn                                          9
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  10


-  osaleb koostöös spordiõpetajatega orienteerumise õpetamisel koolis;
-  teeb piirkonna õppekaardid ja hangib nende trükkimiseks vajalikud vahendid;
-  kaasab noortetöösse laste vanemad;
-  teeb koostööd maaomanike ja teiste kohalike maastikukasutajatega;
-  annab aktiivselt oma olemasolust ja tegemistest teada kohalikele elanikele,
   vallale/linnale, kohalikule ajalehele, raadiole.

Riiklik sihtprogramm (Projekt)
Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee

Eesti Spordikongress 2002 ja Spordifoorum 2004

V EESTI SPORDI KONGRESS Vanemuise teatrimajas Tartus, 29. novembril
2002a.
V Eesti Spordi Kongressi Spordimudeli Sektsiooni lõppdokument:
http://www.eok.ee/est/organisatsioon/eesti_spordi_kongress/eesti_spordimudel

1. Eesti Spordimudel tegutseb terviksüsteemina, mis peab pakkuma spordis
osalemise võimalust igale inimesele vastavalt tema vajadustele, sõltumata tema
vanusest, soost, kehalisest võimekusest või tervislikust seisundist.

2. Inimeste vabatahtliku ühinemise ja spordis osalemise põhivormiks on
spordiklubi, mis tegutseb eelkõige oma liikmete vajaduste rahuldamiseks.
Spordiklubid, pakkudes avalikul huvil põhinevat mitmekülgset teenust, saavad oma
tegevuses lisaks liikmetelt ja omavahenditest toetust ka kohalikult omavalitsuselt.
Spordiklubid võivad piirkondliku huvi põhjal ühineda piirkonna (linn, vald, mitu
valda, ajalooline piirkond vms.) spordiliiduks. Spordiklubid võivad tegutseda ka
teenusepakkuja rollis äriühinguna. Möödapääsmatuks tuleb lugeda treenerite
kutsekvalifikatsiooni omamine.

3. Lastele ja noortele sportlikku tegevust pakkuvaid spordiklubisid ja spordikoole pole
otstarbekas vastandada. Spordiklubi on üksus, mis osaleb sportlikus konkurentsis.
Spordikool on koolitusloa alusel tegutsev haridusasutus. Õpilaste toetamisel tuleb
lähtuda võrdse kohtlemise printsiibist sõltumata tema kuuluvusest kas spordikooli või
–klubi ridadesse.

4. Maakondliku spordielu katusorganisatsiooniks on maakonna spordiliit (MSL),
kuhu ühinevad maakonnas tegutsevad spordiklubid ja piirkonnaliidud. MSL
kompetentsis on eelkõige spordialase info koondamine ja edastamine, koolituse ja
metoodilise abi osutamine, maakondliku võistlussüsteemi ja ühisürituste toimimise
kindlustamine. MSL tegevuse rahastamine toimub nii liikmete, kohalike
omavalitsuste (KOV) ja KOV-ide liidu kui ka riigi keskvõimu poolt. Eesmärgiga
kaasata maakonna kõik omavalitsused spordiotsuste tegemisse, oleks otstarbekas
delegeerida MSL liikmeklubide üldkoosoleku volitused neid ühendusi territoriaalsel
põhimõttel esindavate volinike koosolekule.

5. Spordialaliidud, kui oma spordiala juhtimise ja korraldamise vääramatud
autoriteedid, peaksid senisest tasakaalustatumalt tegelema oma spordiala
arendamisega, pöörates võistlusspordi kõrval eritähelepanu ka tervisespordiTallinn                                          10
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  11


arendamisele. Otstarbeks oleks spordialaliitude poolt juurutada spordijärkude
süsteem.

6. Muutused spordiklubi ja maakonna spordiliidu staatuses, treenerite
kutsekvalifikatsiooni omamise nõudes peaksid olema seadustatud. Otstarbekas oleks
riigieelarveline toetus spordile seadustada kindla tulubaasina.


Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=174787

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 56 «Põhikooli ja gümnaasiumi
riiklik õppekava» lisa 20

1. Kehaline kasvatus põhikoolis ja gümnaasiumis
1.1. Kehaline kasvatuse vahendusel omandab õpilane kehaliseks aktiivsuseks
vajalikud teadmised ja oskused. Aktiivse tegevuse käigus kujundatakse motivatsioon
elukestvaks (tervise-)treeninguks, arusaam, et terveolek (kehaline ja vaimne heaolu)
sõltub regulaarsest ja eesmärgistatud tegelemisest kehaliste harjutustega. Kehalist
aktiivsust väärtustavat suhtumist/käitumist toetab kehakultuuri (nii tervise- kui ka
võistlusspordi) käsitlemine (ka ajaloolises aspektis) ühiskonna lahutamatu osana.

1.3. Kehalise kasvatuse keskseks ülesandeks on õpilase kehalise ja motoorse arengu
toetamine. Tundides õpitakse ennekõike niisuguseid harjutusi/spordialasid, mida
õpilased saavad kasutada oma vaba aja liikumisharrastustes. Järjekindla harjutamise
käigus täiustuvad liigutusoskused ja paraneb kehatunnetus, saavutatakse liigutuste
dünaamilisus, graatsilisus ja kergus. Oluline koht kehalise kasvatuse tundides on rühti
kujundavatel/korrigeerivatel harjutustel.

1.4. Liikumine/treenimine looduses ei toimu kehalise kasvatuse tundides ainult tervist
tugevdavatel (karastavad, pingeid maandavad) eesmärkidel. Õpilased saavad siin
integreeritult omandada uusi teadmisi ja kogemusi, õppida loodust väärtustavat ja
hoidvat, keskkonnateadlikku käitumist. Koostöös kohaliku omavalitsusega seisab
kool hea ujumisõpetuse korraldamise eest.

AINEKAVA 7.–9. KLASSILE

2.7. Orienteerumine. Kaart ja kompass. Plaani lugemine. Kaardil orienteerimine.
Kaardi ja maastiku võrdlemine, asukoha määramine, lihtsama tee valik.
Orienteerumistehnika.

3.2. Põhikooli lõpetaja oskab:
• läbida orienteerumise õpperada;

KEHALISE KASVATUSE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE

4.6. Orienteerumine.     Harjutamismetoodika,    võistlustaktika.   Kaardilugemine.
Rajaläbimise analüüs.Tallinn                                          11
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  12


5.1. Gümnaasiumi lõpetaja teab:
•iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise metoodikat
jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud spordialadel;

5.2. Gümnaasiumi lõpetaja oskab:
•orienteeruda maastikul;


LOODUSÕPETUSE AINEKAVA 1.–3. KLASSILE

2. Õppesisu

2.3. Minu kodukoht Eestis. Tutvumine plaanide, kaartide ja piltidega. Koolitee
kujutamine plaanil. Kodukoha loodus, taimed ja loomad. Tutvumine
kodu(kooli)ümbrusega õppekäikudel.

2.11. Kaart. Kaardi legend. Ilmakaared ja nende määramine kaardil ja looduses. Eesti
kaart: olulisemad kõrgustikud, tasandikud, madalikud, saared, poolsaared, lahed,
järved, jõed ja asulad Eesti kaardil.

3. Õpitulemused

3. klassi lõpetaja:
• oskab kasutada plaani ja kaarti, tunneb plaani lihtsamaid leppemärke;
• oskab kasutada kompassi põhiilmakaarte määramiseks.


GEOGRAAFIA AINEKAVA PÕHIKOOLILE

2. Õppetegevus

2.3. Geograafia õppimisel on olulisel kohal õpilaste pidev ja mitmekülgne töö
kaartidega. Erinevate kaartidega töötades areneb õpilaste ruumiline maailmapilt ja
arusaamine nähtuste vahelistest seostest, mis on igapäevaelus vajalik eeltingimus
ruumiga seotud info vastuvõtmisel, sellest arusaamisel ja interpreteerimisel. Analüüsi
ja sünteesi oskusi arendab õpilaste iseseisev töö erinevate andmete, diagrammide,
tabelite, piltide ja tekstidega.

2.4. Geograafia õppimisel on oluline roll täita välitöödel, sh ekskursioonidel,
matkadel, õppekäikudel, mida tuleks läbi viia nii loodusobjektidega tutvumiseks,
loodusnähtuste jälgimiseks ja neist arusaamiseks kui ka linnakeskkonnas sotsiaalsete
nähtuste ning inimese ja looduse vastastikuste seoste paremaks mõistmiseks.
Välitööde käigus õpivad õpilased vaatlusi sooritama, kasutama lihtsaid
mõõtmisvahendeid, probleeme nägema ja küsimusi esitama, kaardi järgi maastikul
orienteeruma ja ise lihtsaid kaartskeeme koostama, vaatlusandmeid töötlema ja
järeldusi tegema.
Tallinn                                          12
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  13
4. Õpitulemused

Põhikooli lõpetaja:
• oskab kasutada kaarte ja teisi geograafiliste nähtuste esitusviise ning tehnikaid, et
hankida, töödelda ja väljendada ruumiliselt esitatud teavet;


Statistikaameti kokkuvõte
http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Database/Sotsiaalelu_regionaalne/07Kultuur/16Sport/16Sport.asp

                     2000   2001  2002   2003  2004
Kogu Eesti    Tegutsejad kokku     2440   2659  2265   2437  3239
         Naised          850   923   846   903   1193
         Noored          961   1096  789   798   1257
         Klubid          86    96   74    87   83

Päevakute statistika
http://www.orienteerumine.ee/paevak/2005osalus.htm

Enne 15 viimast päevakut on harrastajate stardikordade seis:

2005 aasta
Starte koodiga :     29205 / 240 = 121,69
Starte kokku:      30614 / 240 = 127,56
Keskmiselt starte :   29205 / 3925 = 7,44
SPORTident :       20953 71,7%

Võrdluseks 2004 aasta:
Starte :       28203 / 253 = 111,47
Starte :       30226 / 253 = 119,47
Starte :       28203 / 3483 = 8,10
SPORTident :     16866 59,8%


Tegevuse kirjeldus ja etapid:
1. Projekti sissejuhatus:

august – september 2005
       projekti koostamine, kooskõlastamine
       - projekti vormistus
       - partnerite, toetajate leidmine
       teostajate leidmine
       - projekti juhi määramine
       - projekti toimkonna kinnitamine
oktoober 2005Tallinn                                          13
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  14


       
       projekti esitamine Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja
       Teadusministeeriumile
      projekti toimkonna ümarlaud
      projekti teostajate ümarlaud
      küsitlusvormi koostamine
      ülesannete jagamine, tähtajad
      eelarve koostamine
november – detsember 2005
      küsitluse korraldamine koolides, spordikeskustes, omavalitsustes
      andmebaasi korrastamine
      hetkeolukorra hinnangu koostamine
      asjast huvitatud koolide, valdade jne. nimekirja koostamine
      piirkondade jagamine gruppidesse
      kaardi ühtse kujunduse väljatöötamine (tingmärgid, kirjad, vormistus,
       reklaam jne.)
      leida kaardistajad, kaardistaja(te)ga lepingute vormistamine,
       kooskõlastamine
      leida kaasfinantseerijad, koostöölepingute sõlmimine partneritega
      kaartide väljaandmise graafiku koostamine2. Projekti põhiosa:
jaanuar – detsember 2006
(tegevuse kirjeldus ja ajad kajastuvad Plaanis - lisana kaasas)

Sportimispaigad, rajatised
Eesti Orienteerumisliit viib läbi uuringu ja küsitluse lähiliikumispaikade võrgu
hindamise kohta ning kaardistab need valdkonnad ja alad, kuhu tellida OJ kaart.


Koolitused

     Maakondlikud seminarid – orienteerumisealased seminarid koos praktilise
     juhendamisega 2-4 korda aastas igas maakonnas.

     Sporditöötajate ja spordiõpetajate koolitused – igas maakonnakeskuses toimuv
     40 - tunnine (24 tundi teoreetiline osa ja 16 tundi praktiline töö) koolitus
     tervisespordi alustest ning liikumisharrastuse seostest orienteerumisega. 4-
     aastase projekti raames saavad koolitust enamus Eesti spordiõpetajaid.

     Muud koolitused – koolitused tervisespordiüritustel, kohalike omavalitsuste
     tervisepäevadel, näitlikud treeningtunnid vastava spordiõpetaja juhendamisel.

Õppevahendid
Tallinn                                          14
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  15


     Väiketrükised, brošüürid - orienteerumisealaste juhend- ja õppematerjalide
     koostamine.

     Infoatlas – antakse välja maakonniti; selles on toodud antud maakonna
     liikumisradade kaardid, orienteerumise päevakud, OJ kaartide hankimise
     andmed, juhised orienteerumise harrastamiseks; kontaktisikud informatsiooni
     või nõuannete saamiseks jne.

     Ajakiri “Orienteeruja” – ajakirjas leiab käsitlust orienteerumise korraldamine
     Eestis,  spordiala  iseloomustus,   tervisespordiüritused  (päevakud),
     treeningmetoodika jne. Ajakiri ilmub 2006 aastal 6 korda, alates 2007 aastast
     8 korda aastas.

Meedia
Orienteerumise tähtsuse teadvustamiseks         elanikkonna   hulgas   koostatakse
orienteerumist propageeriv meediakava.

Meediakava –
           telesari “Okas päkka!” Eesti Televisioonis;
           koostöö kommertstelekanalite Kanal 2 ja TV3-ga, -telereklaamid
           orienteerumisega tegelemiseks;
           orienteerumist tutvustavad raadiosaated;
           koostöö trükimeediaga, üleriigilistes päevalehtedes (Postimees,
           Päevaleht) - regulaarsed nõuanded orienteerumiseks, päevakute
           kalendri tutvustamine, erinevate ürituste ja tegijate tutvustamine,
           viited telesaatele ja koduleheküljele;
           orienteerumise temaatika sügavam käsitlemine Eesti Spordilehes,
           Terviselehes ja ajakirjas Tervis;
           orienteerumist käsitlevad rubriigid ja päevakute kalendri
           tutvustamised Maalehes ning kohalikes lehtedes.

Projekti Liigu kaardiga veebilehekülg www.liigukaardiga.ee kujundada terviklikuks
tervisesportlaste ja koolide infoallikaks orienteerumisspordi valdkonnas, leheküljel
kajastada orienteerumise võimalikud asukohad Eestis, selgitada orienteerumise
põhitõdesid, jagada treeningnõuandeid ja informatsiooni orienteerumiskaartide kohta;
koostöö suuremate internetiportaalidega jne.

Projekti toimkond koostab iga poole aasta tagant tegevuse vahearuande, mis
esitatakse Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vastavalt
01.08.2006, 01.02.2007, 01.08.2007, 01.02.2008 jne.
Projekti eelarve, kaasfinantseerijad, omafinantseerimise ja
kaasfinantseerimise summad (eelarve esitada kulukirjete kaupa,
lisades põhjendatud arvestused):
Projekti kogumaksumus:        2,4 miljonit krooni
Projekti kogu eelarve koos kaasfinantseerimisega aastas:      610 000 krooni

Projekti eelarve taotlus aastas:     380 000 krooni


Tallinn                                           15
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga    16


Projekti eelarve taotlus kuus:      32 000 krooni

Kulud:
     Projekti koostamine, käivitamine,             35 000
     uuringu / küsitluse korraldamine

     Kaardistamine (lepingud)                 200 000
     * ühe km2 kaardi maksumus 3500 – 4000 krooni
     Täiendkoolitus, seminarid                 70 000
     Infomaterjali koostamine, trükkimine, levitamine     50 000
     reklaam meedias
     Õppevahendite soetamine                  100 000
     Liikumisradadele KP tähiste ehitus            20 000

     Töötasud, maksud                     135 000

KOKKU:                               610 000


     Projekti põhitoetaja               380 000 (aastas)

Kaasfinantseerimise summad:

     Eesti Kaitsejõud             50 000 (toetus ühele kaardile 1000 kr)
     Toetajad (erasektor, klubid jne.)    90 000 (õppevahendid, kaardid)
     KOV                   50 000 (toetus ühele kaardile 1000 kr)
     Regionaalne spordiliit          20 000 (koolituse korraldamine)
     Koolid                  koolitusruumid
     Muud ühendused (RMK jpt.)        20 000

KOKKU:                           610 000


Oodatav tulemus:
     1. Koolid, spordikeskused ja omavalitsused omavad erinevaid OJ kaarte, mis
       on elanikkonnale kergesti kättesaadavad. Igaühel on võimalus harrastada
       orienteerumist.

     2. Koolide, asulate, liikumisradade, spordikeskuste, mänguväljakute,
       teabepunktide juurest saab iga inimene soetada OJ kaardi ning tegeleda
       ühe levinuma liikumisharrastuse viisiga.

     3. Spordiga tegelev personal (noorte juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad,
       sporditöötajad jne.) on pädev juhendama noori, tervisesportlasi, turiste jne.
       Igas maakonnas on vähemalt üks noortetreener (Orienteerumistreener II)
       ning tegutsevad noorte treeningrühmad.

     4. Käepärased orienteerumisalased       õppevahendid    on   igas   koolis,
       omavalitsuses.


Tallinn                                            16
“Liikumisharrastuse riiklik sihtprogramm 2006-2010”, Üleriigiline projekt Liigu kaardiga  17     5. Informatiivne juhend- ja õppematerjal on infopunktides, RMK
       teabekeskustes, koolides, spordibaasides ja –keskustes, omavalitsustes jne.

     6. Käivituvad liikumisharrastust reklaamiv raadiosaade ja telesaatesari “Okas
       päkka !”, mis tutvustab elanikkonnale orienteerumist kui parimat
       liikumisviisi oma kodukandi looduses ja asulas.

     7. Valmivad orienteerumise püsirajad.
Tõnu Lauter
Projekti juht
Tallinn                                          17

								
To top
;