2011 2012 GODISNJI PLAN IP ROGRAM

Document Sample
2011 2012 GODISNJI PLAN IP ROGRAM Powered By Docstoc
					R E P U B L I K A    H R V A T S K A
ŽUPANIJA ISTARSKA

GRAD LABIN

CENTAR „ LIČE FARAGUNA “ LABIN

Klasa: 602-02/11-02/1
Urbroj: 2144-11-01
 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA

    ŠKOLSKA 2011. /12. GODINA
LABIN, 29.rujna 2011.
                     1
                 OSOBNI PODACI O CENTRU


Naziv ustanove             Centar „ Liče Faraguna „

Adresa ( mjesto, ulica i broj )     Labin, Šćiri 3

Broj i naziv pošte           Labin, 52220
                    bBroj telefona i telefaxa        Tel. / fax : 052-856-468
                    Tel. 052-854-604
E mail:                 os-labin-oo3@skole.htnet.hr
Županija                Istarska

                    15 učenika u odgojno-obrazovnom radu, od toga
Broj učenika               6 učenika u petodnevnom domskom smještaju


                      1.  odgojno-obrazovna skupina – AUTISTI
Ukupno razrednih odjela           2.  odgojno-obrazovna skupina – UTMR
                      3.  odgojno-obrazovna skupina – UTMR
                      4.  odgojno-obrazovna skupina – UTMR
                      5.  PSP – AUTIST+ UMR
                      6.  PSP – UTMR

PSP – pri redovnim školama         - Pružanje stručne pomoći učenicima,
Labina                   učiteljima i roditeljima učenika redovnih
                      osnovnih škola koji se školuju po
                      prilagođenom programu ili individualiziranom
                      pristupu.

                    Učitelji defektolozi /rehabilitatori    3
                    Učitelji RN – nestruč.zamjena        2
                    Prvostupnik socijalne pedagogije      1
                    Stručni suradnici              2
                    Ravnatelj               1
Broj djelatnika             Tajnik-računovođa              1
                    Spremačice                 2
                    Kuharica                  1
                    Kućni majstor                1
                    Noćni pazitelj               1
                    SVEUKUPNO djelatnika            15
                      Od toga:
                    - s punim radnim vremenom:      14 djelatnika
                    - s pola radnog vremena     :   1 djelatnik*

Ravnateljica              Sunčana Jokić, telefon 052- 854 – 604

Voditelj smjene                   /       //
                                  /
Voditelj područnog odjela

      * NAPOMENA: psihologu se priznaje pravo na rad sa polovicom punog radnog
vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu sa rješenjem Centra za
socijalnu skrb Labin Klasa: Up/I-355-05/05-04/4 od 26. rujna 2005. godine.

                                               2
Elementi godišnjeg plana rada za školsku 2010. / 11. godinu


1.1. Podatci o prostoru
1.2. Prostorni uvjeti
1.3. Stanje okoliša i namjena

2. ZAPOSLENI DJELATNICI
2.1. Podatci o učiteljima
2.2. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima
2.3. Podatci o ostalom osoblju
2.4. Podatci o stručnom sastavu zaposlenih djelatnika

3. ORGANIZACIJA RADA
3.1. Podatci o učenicima i odgojno-obrazovnim skupinama8
3.2. Organizacija rada u domu
3.3. Organizacija smjena i dežurstvo
3.4 Godišnji kalendar rada
3.5. Raspored sati

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA
4.1. Godišnji fond sati odg.-obraz. sadrzaja po odgojno-obrazovnim skupinama
4.2. Tjedni fond sati po odgojno-obrazovnim područjima


5. PLAN ORGANIZACIJE KULTURNO - JAVNE DJELATNOSTI
6. PLAN BRIGE CENTRA ZA ZDRAVSTVENU, SOCIJALNU
  I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

7. PODTACI O TJEDNIM RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA
7.1. Tjedno zaduženje učitelja
7.2. Tjedno zaduženje ostalih djelatnika Centra

8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA UČITELJA
  I OSTALIH DJELATNIKA

9. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA I TIJELA UPRAVLJANJA CENTROM

10. PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE OVISNOSTI,SMA-
  NJENJE NASILJA I POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLAMA

12. NACIONALNI PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE
                                        3
Županija Istarska
Grad Labin
Centar «Liče Faraguna» Labin

U Labinu,   2010.
    Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08), i članka 11. Statuta Centra „Liče Faraguna“, a
uz raspravu sa sjednice Učiteljskog vijeća od 28. rujna 2011. i na
prijedlog Vijeća roditelja sa sjednice od 29. rujna.2011.,Školski odbor na
sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donosi:
   GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA
     ZA ŠKOLSKU 2011. / 12. GODINU
Predsjednik školskog odbora:             Ravnateljica:

_______________________            _______________________
   Nada Zupičić                  Sunčana Jokić
                                     4
5
1. UVJETI RADA


1.1. PODATCI O PROSTORU

     Upisno područje Centra ostaje nepromijenjeno i obuhvaća djecu s teškoćama u
razvoju s područja grada Labina i okolice u odgojno-obrazovnim sadržajima školovanja na
dnevnoj osnovi te za djecu s teškoćama u razvoju s područja cijele županije koji nakon
obaveznog odgojno-obrazovnog školskog programa ostaju u stacionaru (domski smještaj
štićenika u petodnevnom radnom tjednu).
     Djecu u Centar dovoze roditelji.
     Centar se nalazi u naseljenom mjestu u blizini glavnih prometnica u središtu grada,
ali se nalazi u mirnom dijelu, u slijepoj ulici sa smanjenim dnevnim prometom (uglavnom
stanari okolnih zgrada i roditelji učenika susjedne OŠ).
Upisno područje Centra „Liče Faraguna“ Labin


     Centar polaze djeca iz grada Labina (5), općine Raša (1), općine Kršan (1), općine
Sv. Nedjelja (2), općine Potpićan (1), općine Sv. Lovreč (1) te gradova Rovinja (1), Poreča(1)
i Buzeta (2).
     Kao što je vidljivo iz ovih podataka, djeca osim iz grada Labina, koji je ujedno i
osnivač Centra, dolaze s područje šire i dalje okolice i za normalno funkcioniranje Centra
nužno je što hitnije podići financiranje i ostalu podršku na razinu Županije Istarske.
 1.2 PROSTORNI UVJETI
      Objekt u kojem djeluje Centar u vlasništvu je same škole i o njemu Centar ne
posjeduje djelomičnu dokumentaciju o godini gradnje, nacrte i sl.
      1975./76. školske godine useljeno je u postojeću zgradu i od tada je ona u
namjeni odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.
      Za potrebe obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja, zgrada je obnavljana
1978. i 1986. godine, a u kolovozu 2009. je muški WC s kupaonicom rekonstrukcijom
prilagođen za korištenje invalidnim osobama, a 2009/2010. i ženski WC s kupaonicom
također.
      2009./2010. klimatizirane su učionice i dnevni boravak, a 2010./2011. je
zamijenjena dotrajala drvena stolarija u dnevnom boravku, četiri učionice i u dvije kancelarije.
Ovu aktivnost treba nastaviti kao prioritetnu.

       Nastava se odvija u četiri (4) opremljene učionice i likovnoj radionici, dok se
ostali oblici rada odvijaju u korektivnoj dvorani, igraonici – biblioteci (jer Centar nema
knjižnicu ni knjižničara), dnevnom boravku, kabinetima logopeda i psihologa, servisnom i
tehničkom dijelu, blagovaonici, kuhinji, praonici sa ukupnom površinom 835,68 m2 od kojeg
je 705,68 m2 grijanog prostora s OŠ Matije Vlačića. Budući da nemamo samostalno grijanje,
a za razliku od redovne OŠ radimo 24h/5 dana u tjednu, grijanje nije adekvatno riješeno, u
kolovozu 2010. su postavljene klimatske jedinice u 4 učionice, 2 kancelarije (u dnevni
boravak je uvedena klima još u prosincu 2009.) kako bi se u popodnevnim i večernjim satima
osigurali normalni uvjeti za boravak i rad u Domu.
       Ukupan prostor zadovoljava u fizičkom dijelu prihvata učenika, ali ne u
funkcionalnom i jednim dijelom i higijensko - tehničkom. Od 2008./2009. radi se na
prilagođavanju prostora za djecu s tjelesnim invaliditetom i nastoji se pribaviti opremu za
učionice koja bi bila prikladna i sigurna s obzirom na sve teža stanja i dijagnoze učenika i
štićenika (tjelesni invaliditeti, epi-napadaji, sve veća nesamostalnost u kretanju i sjedenju).
                                               6
1.3. STANJ E ŠKOLSKOG OKOLIŠA I NAMJENA

     Iako su djeca sigurna od prometnih nezgoda, jer je zgrada ograđena, gotovo u
potpunosti, nisu primjereno riješene površine dvorišta. Prednji dio, kod glavnog ulaza u
zgradu koji gleda na prometnicu, u potpunosti je asfaltiran i bez hladovine. Naime,
uređenjem parkirnih mjesta na ulici, od strane grada Labina, Centru je oduzet dio zemljišta
gdje su bila zasađena stabla koja su sada izvan našega dvorišta. Taj se prostor dvorišta
koristi kao parkiralište za roditelje koji dovoze i odvoze djecu prije i nakon završetka nastave,
a tijekom nastave kao poligon za vježbanje prometne kulture susjednoj OŠ i kao igralište za
njihove učenike RN tijekom odmora i nastave u produženom boravku te povremeno
provođenje tjelesne aktivnosti za naše učenike.
     Zeleni dio dvorišta s lijeve strane zgrade, u odnosu na glavni ulaz, je neprimjeren
radi betonskih ivičnjaka i neodgovarajućeg raslinja što otežava kretanje djece u invalidskim
kolicima. S Osnivačem i Gradskim društvom Crvenog križa dogovorena je akcija preuređenja
uz potporu roditelja, drugih volontera i donatora, jer je početkom pretprošle šk. god. s
predstavnicima Grada snimiljeno stanje. Tada su obećali riješiti zelenu površinu na primjeren
način kako bi bila u funkciji naših učenika koji za sada ne mogu provoditi niti nastavu TZK niti
izvanučioničku nastavu u našem dvorištu.
2. ZAPOSLENI DJELATNICI
2.1 PODACI O UČITELJIMA
Tablica 2.1
RB  Ime i prezime     God.   Staž        Struka        Školska
              rođenja  31. 12.                 sprema  Posao
                                             Učitelj  u
1.  Dragana Ninić     1982.   2    Dipl.defektolog-        VSS   nastavi
                        oligofrenolog
                                             Učitelj  u
2.  Elide Juričić     1955.   34   Učitelj defektolog       VŠS   nastavi

                                             Učitelj  u
 3.  Ivana Marušić     1985.   0    Magistra    primarnog    VSS   nastavi
                        obrazovanja
                                             Učitelj  u
4.  Sanja Buzadžić     1982.   5    Diplomirani učitelj       VSS   nastavi

                                             Učitelj  u
5.  Mira Pilipović     1948.   39   Učitelj defektolog       VŠS   PSP-u

                                             Učitelj  u
6.  Andrea Klapčić     1985.   1    Prvostupnik    socijalne   VŠS   PSP-u
                        pedagogije                                                    7
2.2 PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

Tablica 2.2
RB    Ime i prezime   Godina  Staž        Struka       Školska     Posao
               rođenja                      sprema
                                             Ravnateljica
1.  Sunčana Jokić      1968.   16   Učitelj razredne nastave     VŠS
                                             Stručni suradnik
2.  Lorena Černjul     1963.   13   Prof. psihologije        VSS

3.  Nada Zupičić      1958.   26   Dipl. defektolog - logoped    VSS    Stručni suradnik
2.3. PODACI O OSTALOM OSOBLJU

Tablica 2.3
RB    Ime i prezime   Godina   Radni      Struka        Školska      Posao
              rođenja  staž                 sprema
                                             Tajnik     i
1.  Franka Kravanja     1954.   37   Gimnazija           SSS     računovođa
                                             Noćni
2.  Guerrino Gobbo *    1946.   37   Učitelj TZK          VŠS     pazitelj

3.  Violeta Diminić     1973.   13   KV - kuharica         SSS     Kuharica
                                             Kućni
4.  Edi Božičković     1957.   25   Tehničar           SSS     majstor

5.  Grozdana Demetlika   1957.   35     OŠ            NKV     Spremačica

6.  Ksenija Merlin     1972.    6   Slastičar           SSS     Spremačica
                        (+njegovateljica)
                                             Noćni pazitelj
**  Nilvana Černjul     1962.   16   Odgajatelj          SSS     (zamjena    za
                        (+ njegovateljica)            bol.)
                                              Spremačica
**  Ratka Brezičević    1960.   18   Odgajatelj          SSS      (zamjena za
                        (+ njegovateljica)               bol.)

* zaposlenik 4.10.2011. ispunjava uvjete za punu mirovinu i prestaje mu radni odnos – uslijedit će
izmjene i dopune tablice
** zaposlenice su trenutno na zamjeni za dugotrajna bolovanja
                                                       8
2.4. PODACI O STRUČNOM SASTAVU ZAPOSLENIH DJELATNIKA (bez osoblja koje je
na zamjeni)

Tablica 2.4

 RB       Naziv zanimanja     VSS    VŠS    SSS     KV      NKV

  1.  Učitelji              3      3     -     -       -
  2.  Stručni suradnici i ravnatelj   2      1     -     -       -
  3.  Ostalo osoblje           -      1*     4**    -       1
    U K U P N O:            5      5     4     -       1
* zaposlenik 4.10.2011. ispunjava uvjete za punu mirovinu i prestaje mu radni odnos – uslijedit će
izmjene i dopune tablice
** trenutno rade još 2 zaposlenice sa SSS na zamjeni za dugotrajna bolovanja (prikazane u tablici 2.3)
                                                  9
3. ORGANIZACIJA RADA
3.1 PODACI O UČENICIMA I ODGOJNO-OBRAZOVNIM SKUPINAMA
     U školskoj 2011./ 2012. godini, sukladno propisanim zakonskim okvirima,Odlukom
Ureda državne uprave u IŽ, Centar će imati ukupno formiranih 6 odgojno-obrazovnih skupina
i to 4 u redovnoj nastavi i 2 u produženom stručnom postupku (PSP-u) za štićenike doma,
organizirane u poslijepodnevnim satima.

     Ukupan broj učenika za tekuću školsku godinu je 15, od toga ih 6 koristi domski
smještaj od ponedjeljka ujutro do petka poslijepodne.

     Odgojno-obrazovne skupine su formirane, koliko je god bilo moguće, prema dobi
djece i sličnim teškoćama. Podjela u skupine je uvijek iznimno zahtijevna i odgovorna, jer je
sve veći broj učenika s tjelesnim oštećenjima koji koriste kolica kao pomagalo te postaje
nemoguće učitelju biti mobilan, obzirom da ima troja kolica u skupini, a Centar nema
bolničara niti osobnog asistenta. Pomoć oko odvoženja djece u nužnik, presvlačenja,
hranjenja i podizanja te prevoženja, pružaju kućni majtor (za dječake) i spremačice.
Podaci o učenicima, odgojno-obrazovnim skupinama i razrednicima
Tablica 3.1-1: Odgojno-obrazovni rad ( nastava)
Odgojno-      Broj učenika
obrazovne
skupine

       Ukupno     Odjela  Djevoj.  Dječaci   Razrednik

1. OOS     2         1   1     1    DRAGANA NINIĆ
Autisti

2. OOS     3         1   1     2    SANJA BUZADŽIĆ
UTMR

3. OOS     4         1   1     3    ELIDE JURIČIĆ
UTMR

4. OOS     6         1   4     2    IVANA MARUŠIĆ
UTMR
                                             10
TABLICA 3.1-2: PSP ZA DJECU IZ DOMA
Odgojno-        Broj učenika
obrazovne
skupine

        Ukupno      Odjela  Djevoj.    Dječaci     Učitelj u PSP - u

1. OOS       3         1   3        -    Mira Pilipobvić
Autist+UMR

2. OOS       3         1   2        1    Andrea Klapčić
UTMR
3.2 ORGANIZACIJA RADA U DOMU
      Za djecu u domskom smještaju u jutarnjim satima, od 7.15 – 7.50 organizirano je dežurstvo
učitelja defektologa i to od utorka do četvrtka svaka učiteljica ima zaduženje uvijek isti dan u tjednu, a
ponedjeljkom se izmjenjuju sve učiteljice i 2 struč.suradnice.
      U 7.50 odlazak djece i učiteljica u učionice, priprema za početak nastave.
      Redovna nastava 8.00-12.20.
      Od 12.45 sati počinje rad sa štićenicima koji do 21.30 prema rasporedu provode učiteljice
defektolozi / rehabilitatori.
      U 21.30 kada su djeca već na počinku, preuzima ih noćni pazitelj i ostaje do 7.30 ujutro i
dočekuje dežurne učiteljice.


Tablica 3.2: Dnevni raspored učenika štićenika

         DNEVNI RASPORED UČENIKA-ŠTIĆENIKA

            7,00- 7,30       Ustajanje i osobna higijena
                        (noćni paz., dežurna učiteljica)
            7,30-7.50        Doručak i priprema za
                        nastavu,odlazak u
                        učionice(dežurne učiteljice)
            7.50-8.00        -odlazak u učionice
            8.00-12.20       Odgojno-obrazovni rad
            12,20-12,45       Dežurst. učiteljica -ručak
            12,45-13,00       Dežurstvo PSP –
                        pospremanje blagovaonice
            13,30-14,00       Priprema za pasivni odmor
            14,00-15.00       Dežurstvo PSP – pasivni
                        odmor
            15.00-15.15       Ustajanje, pripreme    za
                        daljnji rad
            15.15-16.00       Rehabilitacijski programi –
                        1 učit. PSP-a
            15.55          Dolazak druge učit.
                        Rehabilitacijski programi
            16.00-18.15        2 učit. PSP-a
            18.15-18.45       Večera
            18.45-19.30       INA   (vođene  slobodne
                        aktivnosti)
            19.30-20.30       Kupanje,   pripreme  za
                        spavanje
            20.30-21.00       Slobodno vrijeme, TV
            21.00          Počinak
            21.00-21.30       Dežurstvo, dokumentacija
            21.30-07.30       Noćni pazitelj

                                                   11
3.3 ORGANIZACIJA SMJENA I DEŽURSTVO


      U Centru se nastava i život i rad u Domu isprepliću.
      Odgojno-obrazovni rad se provodi u jutarnjoj smjeni.
      Dežurni učitelj počinje sa dežurstvom u 7,15 sati, s noćnim paziteljem budi
štićenike, nadzire provođenje osobne higijene, oblačenje i pospremanje soba, vodi na
doručak, dijeli terapiju, a nakon toga odlazi na početak nastave. U 12.20 nastavlja dežurstvo
za djecu iz doma i vodi ih na ručak. U 12.45 djecu preuzima učitelj PSP-a.

Učiteljice PSP-a:

Ponedjeljak do četvrtak (izmjenjuju se svaki tjedan):
1.) 12.45 do 18.15
2.) 15.55 do 21.30

Petak (izmjenjuju se svaki tjedan):
1.) 11.30 (zajedničke aktivnosti u nastavi do 12.20) - 14.00
2.) 14.00 – 16.30 (do odlaska zadnjeg djeteta kući)Prijevoz i prehrana učenika
    Mreža i upisno područje su prostorno na udaljenostima od malih do jako velikih,ali
nema više polaznika s istih područja pa roditelji sami organiziraju prijevoz i pratnju svoje
djece, jer Centar nema vlastiti prijevoz. Završena je humanitarna akcija za prikupljanje novca
za kupnju vozila kojim bi se djeca iz Labina i djeca iz bližih općina dnevno dovozila i
odvozila, a moglo bi se organizirati i povratak štićenika petkom poslije nastave čime bi se
znatno smanjili troškovi prijevoza učenika. Međutim, još uvijek MZOŠ nije odobrio vozača i
materijalne troškove za vozilo. Stoga se do daljnjeg takav prijevoz ne može osigurati.

    U Centru se za naše štićenike priprema pet obroka, a učenici koji polaze samo
nastavu korisnici su prijepodnevne užine.

    Osnivač je u Centru osigurao prostor i plaća udruzi Centar za inkluziju i poršku u
zajednici provođenje dnevnih aktivnosti za učenike koji nakon 21. godine prestaju polaziti
našu ustanovu te i oni koriste uz određenu naknadu prijepodnevnu užinu i ručak.
Tablica 3.3: Prehrana i prijevoz učenika


                      UČ.U ŠKOLI      UČ. U DOMU
OBROCI     Škola     Dom      Vlastiti prijevoz   Vlastiti prijevoz
                           9            6
ZAJUTRAK                6
UŽINA           9       6
RUČAK                  6
UŽINA                  6
VEČERA                 6
UKUPNO:          9      30       9            6                                              12
3.4 GODIŠNJI KALENDAR RADA
PRAVILNIKOM O KALENDARU RADA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SE PROPISUJE POČETAK I
ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE, TRAJANJE POLUGODIŠTA I TRAJANJE UČENIČKIH ODMORA U
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.

Nastava počinje 5. rujna 2011. godine, a završava 15. lipnja 2012. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

    Prvo polugodište traje od 5. rujna 2011. godine do 23. prosinca 2011. godine
    Drugo polugodište traje od 16. siječnja 2012. godine do 15. lipnja 2012. godine.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2011. godine, a završava 13. siječnja 2012. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2012., a završava 6. travnja 2012. godine.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2012. godine.

Tijekom šk. god. 181 je nastavni dan, a naš Centar će ostvariti 179 nastavnih i 2 radna dana
(Stručno usavršavanje učitelja i zaposlenika – 30.09.2011. i 31.10.2011.).Ukupan broj nastavnih radnih dana: ........................................179Ukupan br. dana vikenda i praznika u šk.god. 2011./12.: ........113

Ukupan broj radnih dana u šk. god. 2011/2012.: .................. ..253

                                    - 30 dana GO

                                 ________________

Ukupan br. radnih dana zaposlenika u šk. god. 2011/2012.: ....223
                                                13
Tablica 3.4: GODIŠNJI KALENDAR RADA


  Obrazovno              Broj dana          Učenički

  razdoblje   Mjesec   Radnih      Nast.       praznici                 Blagdani
                       /radnih za
              za učitelje     učenike

          IX.     20        19

    1.      X.     21        20                   8. X.. - Dan neovisnosti- subota


          XI.     21        21                   1.XI. Svi sveti - utorak

          XII.     22        17    27. XII.11.– 13.I. 12.     25. XII. Božić –nedjelja
                                              26.XII. Sv.Stjepan – pon.

 Ukupno 1. O. R.         84        77

           I.     21        12                   1.I.Nova godina - nedjelja
                                              6.I.Sveta tri kralja - petak

           II.     21        21

    2.      III.    22        22

          IV.     20        15   2.-6.IV. – proljetni učenički  8. IV. Uskrs - nedjelja
                                   praznici
                                              9. IV. Uskrsni ponedjeljak


           V.     22        22                   1.V. Međunarodni praznik rada - utorak


          VI.     19        10                   7.VI. Tijelovo - četvrtak

                                              22..Dan antifašist. borbe - petak

                                              25. Dan državnosti - ponedjeljak


          VII.     22         -          -

          VIII.    22         -          -         5.VIII. Dan domovinske zahv. - nedjelja

                                              15.VIII Velika Gospa - srijeda


 Ukupno 2. O. R.         169        102


  SVEGA:            253        179


NAPOMENA: UKOLIKO ĆEMO IMATI PROBLEMA S ORGANIZACIJOM NASTAVE ZA 30.4.2012. UOČI PRAZNIK A
RADA I ZA 8.06.2012. NAKON TIJELOVA ZBOG ORGANIZACIJE OBITELJI DA DOVEDU DJECU U DOM, U DOGOVORU
SA ŠKOLSKIM ODBOROM ĆEMO TE DANE IMATI NENASTAVNE AKO ĆEMO ISPUNJAVATI POTREBAN FOND
NASTAVNIH RADNIH DANA. MOGUĆE IZMJENE I DOPUNE ĆEMO PRILOŽITI GODIŠNJEM PLANU I PROGRAMU RADA.
                                                                   14
3.5. RASPORED SATI
a) RASPORED SATI ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE
    U odgojno-obrazovnim skupinama izrađuje se raspored sati i to prema korištenju
učionica i ostalih prostorija (dvorana, likovna radionica-glina). Primjenjuju se pedagoški
normativi za predmete uz poštivanje nastavnog plana (broja sati) i dnevnog i tjednog
opterećenja učenika.
    Raspored izrađuju učitelji defektolozi i primjenjuje se od prvog nastavnog dana.
    Rasporedi su izvješeni u zbornicama i služe svima zainteresiranima. Roditelji
posjeduju rasporede sati za svoju djecu.
    Tijekom godine, učitelji mogu mijenjati raspored sati za svoju skupinu, ako imaju
pedagoški opravdane razloge i o tome su dužni obavijestiti roditelje i ravnatelja.
  RASPORED RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH SKUPINA ZA
  ŠKOLSKU 2009. / 10. GODINU

1.odgojno-obrazovna skupina (AUTISTI) - razrednica DRAGANA NINIĆ

SAT     PON       UTO       SRI      ČET       PET
 1.   Komunikacija    UŠUIO     Komunikacija  Komunikacija  Komunikacija
 2.    UŠUIO      TZK       TZK        TZK      TZK
 3.    Skrb o sebi  Socijalizacija  Skrb o sebi  Skrb o sebi   UŠUIO
 4.    Lik. kreat.   Radni odgoj   UŠUIO     Glazb. kreat.  Radni odgoj
 5.   Glazb. kreat.  Radni odgoj   Radni odgoj  Radni odgoj   Skrb o sebi


2. odgojno-obrazovna skupina (UTMR) - razrednica SANJA BUZADŽIĆ

SAT     PON       UTO       SRI      ČET       PET
 1.   Komunikacija    UŠUIO      UŠUIO     UŠUIO    Glazb. kreat.
 2.    UŠUIO     Komunikacija   Komunikacija  Komunikacija  Radni odgoj
 3.    Skrb o sebi    LK/GK     Skrb o sebi  Radni odgoj  Skrb o sebi
             (svaki dr.tj.)
 4.   Radni odgoj   Radni odgoj   Radni odgoj  Radni odgoj   Socijalizacija
 5.    Lik. kreat.    TZK       TZK      TZK       TZK3. odgojno-obrazovna skupina (UTMR) - razrednica ELIDE JURIČIĆ

SAT     PON       UTO       SRI      ČET       PET
 1.   Komunikacija  Komunikacija   Komunikacija  Komunikacija  Radni odgoj
 2.    UŠUIO      UŠUIO      UŠUIO     UŠUIO     Radni odgoj
 3.    Skrb o sebi   Skrb o sebi   Skrb o sebi  Glazb. kreat.  Glazb. kreat.
 4.    Lik. kreat.    TZK       TZK      TZK       TZK
 5.   Radni odgoj   Radni odgoj   Radni odgoj   Radni odgoj  Socijalizacija      4. odgojno-obrazovna skupina (UTMR) – razrednica IVANA MARUŠIĆ

SAT     PON       UTO       SRI      ČET       PET
 1.   Komunikacija  Komunikacija   Komunikacija  Komunikacija  Glazb. kreat.
 2.    UŠUIO       TZK       TZK      TZK        TZK
 3.    Skrb o sebi   UŠUIO              UŠUIO     Radni odgoj
 4.    Lik. kreat.   Skrb o sebi   Skrb o sebi  Radni odgoj   Radni odgoj
 5.    Lik. kreat.  Radni odgoj   Radni odgoj  Radni odgoj   Socijalizacija
15.30-          Vjeronauk
 17.0                                             15
RASPORED RADA STRUČNIH SURADNIKA ZA
ŠKOLSKU 2011. / 12. GODINU


    Učenicima s teškoćama u razvoju integriranim u redovne osnovne škole
pruža se stručna pomoć stručnih suradnika Centra Odlukom Ureda državne uprave
Istarske Županije (27.04.2006.g.) i primjenjuje se od 2006./2007. školske godine.
Logopedinja će provoditi PSP za 2 gradske redovne OŠ (OŠ „Matija Vlačić“ 5 školskih sati i
OŠ I.L.Ribara 5 školskih sati).
    Stručne suradnice logopedinja i psihologinja rade poslove predviđene za njihova
radna mjesta u Centru.
Planovi i programi rada stručnih suradnika su sastavni dio ovog Plana kao prilozi.
RASPORED SATI U PSP-u - DOMSKI SMJEŠTAJ

    Raspored sati PSP-a za učenike iz doma je izrađen za 2 odgojno-obrazovne skupine
(autist/UMR i UMR) i ima ista odgojno-obrazovna područje za obje skupine. U PSP-u rade
defektologinja Mira Pilipović i prvostupnica soc. pedagogije Andrea Klapčić.
         12,45-13,00     Dežurstvo PSP –
                   pospremanje blagovaonice
         13,30-14,00     Priprema za pasivni odmor
         14,00-15.00     Dežurstvo PSP – pasivni
                   odmor
         15.00-15.15     Ustajanje, pripreme   za
                   daljnji rad
         15.15-16.00     Rehabilitacijski programi –
                   1 učit. PSP-a
         15.55        Dolazak druge učit.
                   Rehabilitacijski programi
         16.00-18.15      2 učit. PSP-a
         18.15-18.45     Večera
         18.45-19.30     INA   (vođene  slobodne
                   aktivnosti)
         19.30-20.30     Kupanje,   pripreme  za
                   spavanje
         20.30-21.00     Slobodno vrijeme, TV
         21.00        Počinak
         21.00-21.30     Dežurstvo, dokumentacija
         21.30-07.30     Noćni pazitelj
                                            16
4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA CENTRA
4.1. GODIŠNJI FOND SATI ODG.-OBRAZ. SADRŽAJA PO ODGOJNO-OBRAZOVNIM
   SKUPINAMA
Br./ PODRUČJE RADA              1.OOS 2.OOS 3.OOS 4.OOS

1.Tjelesno-zdravstvena kultura        140    140    140   140


2. Radni odgoj                210    210    210   210


3. Upoznavanje škole i uže okoline      140    140    140   140


4. Skrb o sebi                105    105    105   105


5. Komunikacija                140    140    140   140


6. Razvoj kreativnosti (GK,LK)        105    105    105   105


7. Socijalizacija               35    35    35    35


8. Vjeronauk                                70


                       875    875    875   945
NAPOMENA:
Vjeronauk predaje vanjska suradnica, sestra Biserka Kos, VŠS, 19 god. radnog staža
4.2. TJEDNI FOND SATI ODG.-OBRAZ. PODRUČJA PO SKUPINAMA
    Tjedni nastavni plan po predmetima propisuje broj sati za svako odgojno-obrazovno
područje, izbornu nastavu vjeronauka i izvannastavne aktivnosti.

    Ostvarenje plana i programa odvija se u min. 35 tjedana nastavne godine sa
min.175 nastavnih dana. Neće biti odstupanja od propisanog nastavnog plana. Izvješća
ostvarenja pratit će razredno i učiteljsko vijeće i ravnateljica.     Planiranje i programiranje
     Provesti temeljito izvedbeno programiranje na sljedeći način:
     - globalno u Godišnjem planu rada
     - tematski – mjesečno planiranje
     -planiranje i programiranje provesti po propisanom nastavnom planu odgojno-
obrazovnih područja (mjesečno planiranje) koristeći najnovije programe Ministarstva
prosvjete i športa (HNOS) te specifičnostima odgoja i obrazovanja djece s teškoćama.

     Svi sadržaji izvanučioničke nastave planirani u Kurikulumu moraju biti detaljno
isplanirani i dostavljeni ravnateljici minimalno 10 dana prije realizacije (posao koordinatora),


                                               17
zajedno sa suglasnostima roditelja za koje su zaduženi razrednici, a izvješće o ostvarenjima
najkasnije 3 dana nakon provedenih sadržaja (koordinator).
    Aktivnosti koje se neće pravovremeno isplanirati i koje neće pravovremeno biti
dostavljene ravnateljici, NEĆE SE MOĆI OSTVARITI.
5. PLAN ORGANIZACIJE KULTURNO - JAVNE DJELATNOSTI

Uz odgoj i naobrazbu djece nužno je kod djece poticati i razvijati različite sposobnosti
osobnog umijeća u kulturi, športu i ostalim aktivnostima. Sav takav rad i stvaralaštvo
proizlaze iz aktivnog rada u vannastavnim i vanškolskim aktivnostima učenika.
     On će se pozitivno usmjeriti na javnu, kulturnu i ostalu aktivnost škole u sredini u
kojoj djeluje, a težit će i prema rezultatima višeg dometa.

     Budući da su naši učenici nerijetko marginalizirana skupina društva i da imaju
smanjen izbor aktivnosti svakodnevnog života sredine u kojoj žive, a neki su kao štićenici
izdvojeni iz obitelji, te pet dana žive u domu našeg Centra, izuzetno je važno:

    a)  osigurati im maksimalni angažman u dometu njihovih sposobnosti i interesa

    b) stalno uključivati zajednicu  u naše aktivnosti i educirati sugrađane o
      problematici djece s teškoćama u razvoju

    c) osiguravati kontakte s vršnjacima iz redovnih škola

    d) poticati njihovu samosvijest, vjeru u vlastite sposobnosti i kreativnost kojoj su
      ionako vrlo skloni

    e) promovirati ideje tolerancije i sretnog suživota sa svima koji su drugačiji
     Kroz godinu će se ova djelatnost korigirati i izmjenjivati sukladno pozivima redovnih
škola, organizacija, udruga i društava koji će nuditi svoju pomoć i suradnju, a koji će se
realizirati uz pomoć roditelja i volontera, ali uvijek u okvirima aktivnosti zacrtanih
Kurikulumom. Jedan dio aktivnosti koje nisu isplanirane, a učitelji procijene kao vrijedne za
ostvarivanje ciljeva na dobrobit djece, moći će se predložiti Školskom odboru da ih naknadno
izglasa te će se u obliku dopuna priložiti Kurikulumu.

 Obilježavat će se važni državni, općinski i vjerski blagdani, u suradnji škole, učenika i
roditelja i zajednice.Detaljan plan aktivnosti može se vidjeti u Kurikulumu.
                                              18
     6. PLAN BRIGE CENTRA ZA ZDRAVSTVENU, SOCIJALNU I
       EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

Red.                                                 Orjentaciono
broj             Sadržaj zadatka              Nositelj aktivnosti    vrijeme ostvarenja
1.     Mjere zaštita zdravlja učenika
      - dnevno održavanje i čišćenje učioničkog i ostalog   - spremačice          - dnevno, tjedno
       prostora, svakodnevno sredstvima za dezinfekciju
      - dnevno održavanje sanitarnog čvora, tjedno      - spremačice i kućni      - dnevno, tjedno,
       osvježenja sredstvima za dezinfekciju, mjesečno   majstor            godišnje
       jačim sredstvima za ispiranja
      - održavanje okoliša, svakih 14 dana košnja okoliša,  - kućni majstor        - dnevno, svakih 14
       dnevno metenje i pobiranje smeća,                          dana
      - odvajanje otpada u kante za recikl.          - PSP, svi u školi,      - tijekom nastavne
                                  komunalno poduzeće       godine
                                  Grada
      - godišnje održanje tavana i drugih prostora od     - domar i spremačice      - godišnje
       suvišnih materijala, zaštite od požara
      - jedan puta god. izvršiti zaštitu od glodavaca -    - domar i spremačice,     - 1 puta godišnje,
       deratizacija, a mjesečno u prostorima škole i    djelatnici službe za      mjesečno
       ostalog prostora                   deratizaciju
2.     Prehrana učenika
      - obuhvatiti sve učenike i štićenike          - razrednici          -godišnje
      - jelovnici mliječno - kuhani sa potrebnim       - kuharica, razrednici,    - tjedno
       vitaminskim i ostalim sastojcima           psihologinja i učit. PSP
      - tjedni jelovnik                         "          - tjedno na početku
      - zdravstveni pregledi kuhara svakih 6 mjeseci, -    - tajnica,HZZO, Dom      - polugodišnje
       redoviti pregledi prema procjeni od opasnosti,    zdravlja, poliklinika     -prema planu procj.
       sistematski pregledi djelatnika                           -svake 3 god.
      - upoznati roditelje sa stanjem prehrane i mjerama   - razrednici          - roditeljski sastanak
       za poboljšanje
      - organizirati higijenu ruku prije obroka        - učiteljice i spremačice   - dnevno
      - dnevno i tjedno održanje prostora kuhinje, pranje   - kuhari, Higijenski zavod   - dnevno, tjedno -
       posuđa u “halarnidu” uzimanje “brisa” dva puta                   polugodišnje
       godišnje, pregledi vode i ljudi
      - mjere za zdravu prehranu                - kuharica, tajnica,     - dnevno
                                  ravnatelj
   3.  Sistematski pregledi i zaštita zdravlja učenika
      - provođenje tjelesnog vježbanja u dvorani i na     - učitelji           - dnevno i tjedno
       dvorištu učenika po nastavnu planu
      - Izleti učenika                    - razrednici          - godišnje po planu
      - predavanja za zaštitu zdravlja učenika i kontakti s  - medicinska služba i škola
       hitnom medicinskom ambulantom te stanicom                        “
       hitne pomoći po potrebi
      - cijepljenje štićenika protiv gripe          - Centar i Dom zdravlja    - studeni
      - prevencija zaštite zuba svakodnevnim pranjem     - razrednici i odgajatelji   - svakodnevno
       poslije obroka
   4.  Socijalne akcije
      - ustanoviti brojno stanje učenika sa socijalnim    - razrednici          - rujan
       iskaznicama, socijalnom pomoći i posebno slabih
       socijalno ekonomskih prilika u obitelji
      - sudjelovanje u akcijama Crvenog križa i Caritasa   - škola, učenici i roditelji  - listopad - kraj
       za prikupljanje novca
      - stalni kontakti s Centrima za soc. skrb i ostalim   - psihologinja, ravnateljica  - godišnje po potrebi
       ustanovama te po potrebi s obit. liječnikom
                                                              19
7. PODACI O TJEDNIM RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA
7.1. TJEDNO ZADUŽENJE UČITELJA
     Na temelju broja odjela učenika i odrednica nastavnog plana i programa te
Pravilnika o tjednoj radnoj obvezi učitelja, provedenom natječaju za stručnu zastupljenost u
nastavi, prikazuju se svi elementi u tablici. Ostali djelatnici radit će po potrebama unutarnje
organizacije i drugim zakonskim obvezama.
Broj izvršitelja u nastavi i ostalim djelatnostima u šk. 2010. / 11. g.
                              Broj izvršitelja
Redni     Naziv skupine poslova     Puno radno vrijeme      Nep. radno vrijeme  UKUPNO
                        40 h tjedno
broj                    Neodr.    Određ.    Neodr.   Određ.
 1.   Učitelj-defektolog/rehabilitator   3       3       -      -   6
 2.   Ravnatelj               1       -       -      -   1
 3.   Defektolog-logoped, stručni. sur.   1       -       -      -   1
 4.   Psiholog, str.sur.          -       -     1/20h tj.     -   1
 5.   Noćni pazitelj            1       -       -      -   1
 6.   Tajnik/ Računovođa          1       -       -      -   1
 7.   Kućni majstor             1       -       -       -   1
 8.   Kuharica               1       -       -      -   1
 9.   Čistačice               2       -       -      -   2

    UKUPNO:                11       3      1       -    15

    SVEUKUPNO UČITELJI:          3       3      -       -    6
    SVEUKUPNO OSTALI:           8       -      1       -    9
    S V E G A:              11       3      1       -    15
                                                   20
      2.1. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

      2.1.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

           Zaduženje u satima neposrednog rada s učenicima tjedno.
           Zaduženje treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestručno
      zastupljenu nastavu (ako je u školi ima) i druge probleme koji utječu na organizaciju i
      kvalitetu odgojno-obrazovnog programa.

    R                                                    UKUPNO
                                   Rad u     Ukupno
Red.  Ime i prezime      Odg.-obr. Redovna          I             Ostali        T   G
                                   PSP-u     neposr.
    b učitelja        skupina nastava       INA                poslovi    tjedno godišnje
                                 (reh.prog.)    rad
broj
 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.
      7.2 Tjedno zaduženje ostalih djelatnika Centra
      Tablica 7.2
    RB   Ime i prezime djelatnika               Naziv posla    Broj     Radno vrijeme
                          Struka     kojeg obavlja   sati
                                          tjedno
    1.   Sunčana Jokić       učiteljica RN       ravnateljica    40      7.00 - 15.00

                                               (i po potrebi u popodnevnoj
                                                  smjeni 2x tjedno)
    2.   Franka Kravanja      gimnazija        tajnik/računov  40       06.30-14.30
                                    ođa         (i po potrebi u popodnevnoj
                                                  smjeni 2x tjedno)
    3.   Violeta Diminić      kuharica          kuharica    40       6.30 - 14.30*

    4.   Ksenija Merlin       Slastičar +        spremačica    40       7.00-15.00 ili
                     njegovatelj                        13.30-21.30
    5.   Grozdana Demetlika     NK            spremačica    40       7.00-15.00 ili
                                                  13.30-21.30
    6.   Edi Božičković       strojar         kućni majstor   40       7.00 - 15.00

    7.   Guerrino Gobbo       Učitelj TZK       noćni pazitelj  40       21.30-07.30**


                                                              21
* Djelatnica će samo po potrebi raditi dvokratno, jer će podjelu večere izvršavati  spremačica koja
ima higijenski minimum.

**Djelatnik radi od ponedjeljka uvečer do petka ujutro (4 dana) 10 sati tjedno s neradnim
periodom od petka ujutro do ponedjeljka uvečer.
8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJANJA                   UČITELJA      I OSTALIH
  DJELATNIKA
1. Provođenje stalnog osposobljavanja u struci provodit će se kroz sljedeće dijelove:
      1. učitelji koji rade sa učenicima (učit. defektolozi)
      2. stručni suradnici
      3. ravnatelj škole
      4. ostali djelatnici - tajnik i računovođa
2. Osposobljavanje će se provoditi:
      1. samostalno:      Stručna literatura, časopisi, mediji, predavanja, TV
      2. u školi:       Stručni skupovi učitelja defektologa
                   Stručni skupovi stručnih suradnika
                   Učiteljsko vijeće škole
                   Projekt: „Zajedno s THAI“ – edukacija za roditelje i zaposlenike
                   Projekt: „Umijeće putovanja od učinkovitosti do izvrsnosti“ –
                   edukacija za članove UV + edukacija za ostale zaposlenike
      3. Izvan škole:     Stručni skupovi učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja
                          na lokalnoj razini
                          na razini županije
                          na međužupanijskim razinama
                          na državnoj razini

                  Doškolovanje učitelja
                  Edukacijski seminari
     Stručni skupovi učitelja u školi radit će po planu rada koji je sastavni dio godišnjeg plana
rada škole s učiteljima voditeljima uz stručnu pomoć psihologinje.
     Ostali oblici provodit će se po planu nadležnih stručnih tijela, a odluku o upućivanju donosit
će ravnatelj škole sukladno potrebama i odlukama učiteljskog vijeća i materijalnih mogućnosti škole.
     Sva stečena dokumentacija pohranjivat će se u osobne obrasce djelatnika.
                                                  22
Program rada Aktiva učitelja defektologa
                                 Voditeljica:
RB                Sadržaj/ zadaće                 Vrijeme
                                         ostvarenja

1.   - Dogovor o organizaciji rada u šk.god. 2011. / 12. godini         Rujan-
    - Nabava potrebnih sredstava i pomagala, nacrti za izradu         listopad
    specifičnih didaktičkih materijala, podjela zaduženja i rokova
    -Izrada kulturne djelatnosti škole i izvanučioničke nastave,
    kurikuluma, praćenje i ocjenjivanje učenika – pravilnik interni
    - Planiranje i programiranje nastave

2.   -Planiranje prosinačkih aktivnosti i ostalih aktivnosti iz Kurikuluma   Studeni-
    - Radionice za roditelje i učenike – božićne teme             veljača
    - Izvješća s održanih edukacija i seminara
    - Analiza djelotvornosti i iskoristivosti novih didaktičkih materijala
    - Mjesečno planiranje nastave
    - Praćenje ostvarivanja Kurikuluma
    - Tekuće teme

    - Vježbe i igre za motoriku                        Ožujak-
3.   - Pripreme za sportske igre                        travanj
    - Planiranje proljetnih aktivnosti
    - Izvješća s održanih edukacija i seminara
    - Mjesečno planiranje nastave
    - Praćenje ostvarivanja Kurikuluma
    - Tekuće teme

4.   - Odgovornosti učitelja i roditelja                    Svibanj-
    - Emocije u razredu i obitelji                       lipanj
    - Izvješća s održanih edukacija i seminara
    - Mjesečno planiranje nastave
    - Praćenje ostvarivanja Kurikuluma
    - Tekuće teme
Ovaj će se program dopunjavati i mijenjati prema potrebama koje će proizlaziti iz situacija i dinamike rada s
djecom te njihovim stanjima u odnosu na dijagnoze.
                                                     23
9. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA I UPRAVLJANJA CENTROM

Naziv tijela         Zadaća i sadržaj            Vrijeme      Ostvaritelj
                                  ostvarenja
Učiteljsko   1. Održati najmanje 4 sjednice učiteljskog       Tijekom       ravnatelj
 vijeće    vijeća (dvije u 1. i dvije u 2. obraz. razdoblju)    godine
        2. Izvješća o radu za proteklu šk. godinu i na     kolovoz,      ravnatelj
        kraju svakog obrazovnog razdoblja           siječanj
        3. Organizacija rada na početku školske       kolovoz, rujan     ravnatelj
        godine i donošenja godišnjeg plana i
        programa rada i Kurikuluma
        4. Mjere i zadaće za unapređivanje odgoja i      studeni,    ravnatelj, stručne
        znanja učenika                     travanj    suradnice, učitelji
        5. Unapređivanje rada Centra i Vijeća roditelja   rujan, travanj  ravnatelj,defektol.,
        6. Ostale zadaće iz Plana rada Centra          stalno    učitelji
                                           ravnatelj, voditelji,
                                           učitelji

Razredno    1. Održati najmanje 4 sjednice vijeća u toku    9., 12., 4., 6.    razrednici
 vijeće    školske godine                     mjesec       razrednici
        2. Donijeti plan i program aktivnosti tijekom    9. mjesec      razrednici
        godine
        3. Donijeti plan izleta                9. mjesec      razrednici
        4. Raspraviti plan održanja roditeljskih       9. mjesec
        sastanaka i pojedinačnih razgovora                    Razrednici,
                                             struč.sur.
        5. Pratiti napredovanje učenika u znanju i       stalno
        ponašanju i poduzimati zadaće za                     Razrednici,
        unapređivanje rezultata                          struč.sur.
        6. Provoditi i ostale zadaće skupa, ekološke      stalno
        akcije, izvannastavne aktivnosti                     razrednici
 Vijeće    1. Održati najmanje 2 sastanka Vijeća        rujan, veljača,
 roditelja   roditelja                        lipanj
        2. Raspraviti izvješće o radu u protekloj        rujan
        školskoj godini
        3. Raspraviti o prijedlogu novog godišnjeg       rujan
        plana rada i Kurikuluma
        4. Poboljšanje rada Centra i suradnje doma i      Tijekom
        učeničke sredine                    godine
        5. Izleti, priredbe                  Veljača,
                                    travanj
        6. Analiza rada                     lipanj
 Školski    1. Razmatranje izvješća o radu Centra za      rujan, veljača    ravnatelj,
 odbor     proteklu školsku godinu i za svako obrazovno               predsjednik
        razdoblje                               školskog odbora
        2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i
        programa rada Centra i Kurikuluma            rujan       ravnatelj
        3. Donošenje plana investicijskog ulaganja za
        tekuću i novu školsku godinu              listopad      ravnatelj
        4. Ostale zadaće iz Statuta i rada Centra        stalno       ostali

        5. Davanje mišljenja i suglasnosti na prijedlog   prema potrebi      članovi
        ravnatelja pri zapošljavanju novih djelatnika     (natječaju)
                                                       24
10. PREVENTIVNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE OVISNOSTI,
  SMANJENJE NASILJA I POVEĆANJE SIGURNOSTI U ŠKOLAMA
Preventivni program izrađen je sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe sredstava ovisnosti u Republici
Hrvatskoj ( dio koji se odnosi na školstvo ) i Programu za smanjenje nasilja i povećanju sigurnosti u školama.


PLAN AKTIVNOSTI PREVENTIVNOG PROGRAMA U ŠKOLSKOJ 2009./2010. GODINI

1. SURADNJA S RODITELJIMA
     Osnovni ciljevi suradnje s roditeljima su:
- poučavanje roditelja kojim pristupom odgajati djecu
- poticanje roditelja da nauče djecu vrjednovati i ocjenjivati pojedine važne životne uloge
- pomoći roditeljima kako bi, zajedno sa svojom djecom, prevladali njihovu adolescentnu krizu.
Osnovni oblici suradnje s roditeljima će biti roditeljski sastanci, informacije i radionice.

     Teme se mogu mijenjati i nadopunjavati s obzirom na sastav, a time i potrebe pojedinog razrednog odjela.
Razrednici mogu i sami predlagati teme prema svojim sklonostima, odnosno potrebama roditelja ili djece, a koje će se
svake školske godine pri planiranju uvrstiti u godišnji program.


2. RAD S UČENICIMA
    Opće preventivne mjere odnose se na specifične edukativne programe kojima je cilj unapređenje tjelesnog i
duševnog zdravlja i društveno prihvatljivo ponašanje mladih te prevenciji štetnih ponašanja ( konzumiranje ilegalnih
droga, pušenju duhana, pijenju alkohola, prometnim rizicima, kršenju zakona, nezdravoj prehrani, rizicima u sferi
seksualnog ponašanja i sl.).
Mjere koje će se poduzeti podrazumijevaju učenje socijalnih vještina:
    - vježbanje samokontrole
    - vještine nadvladavanja životnih problema
    - vještine odupiranja pritiska grupe
    - adekvatni načini iskazivanja osjećaja
    - razvoj ustrajnosti
    - vježbanje komunikacije
    - stvaranje i održavanje zdravih međuljudskih odnosa

Edukacija učenika će biti:
- putem redovne nastave
- putem zidnih novina, plakata, panoa
- radom u kurikularnim aktivnostima
- videokazetama u slobodno vrijeme učenika u Centru
- predavanjima stručnih predavača (školski liječnik, djelatnici policijske uprave i sl.).
- pedagoške radionice


3. DISKRETNI PROGRAM ZAŠTITE
      Učitelji će pratiti događanja u životu obitelji učenika kako bi uočili djecu čiji je život opterećen teškim
problemima putem suradnje s roditeljima, razgovori s roditeljima, promatranje ponašanja učenika, individualni
razgovori s učenicima.
      Pri identifikaciji učenika kojima je potreban diskretni program zaštite, stručni suradnici Centra
izradit će dosje praćenja za svakog takvog učenika ukoliko ih bude, gdje će evidentirati personalni zaštitni program, tj.
metode i načine razvoja samopouzdanja i samopoštovanja.
       Učenike koji manifestiraju bilo koji oblik psihičkih smetnji treba uputiti nadležnim službama
( liječnik, psiholog i sl. ).

4. RAD S UČITELJIMA                                                           25
      Osnovni preduvjet uspješnog rada je edukacija koordinatora i učitelja koji će educirati učenike i roditelje.
Potrebno je educirati učitelje kroz višegodišnje razdoblje, uglavnom kroz predavanja koja će se realizirati u suradnji s
ravnateljicom, samostalno ili u suradnji sa stručnjacima Centra za ovisnosti i izvanbolnički tretman.
      Osim predavanja, učitelji će samostalno proučavati literaturu vezanu za ovu problematiku prema svojim
interesima unutar individualnog stručnog usavršavanja.
      Svojim osobnim primjerom i njegovanjem zdravih navika kao i kulturom nenasilničkog suradničkog
komuniciranja među sobom, kao i s djecom, njihovim obiteljima i u svakodnevnim situacijama u školi i izvan nje,
učitelji i svi zaposlenici najupečatljivije će djelovati na percepciju učenika.


5. ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA
     Za aktivno i sadržajno provođenje slobodnog vremena učenika, u školi se održavaju 2x tjedno aktivnosti
radionica Zdravog grada u poslijepodnevnim satima za djecu s teškoćama u razvoju.
     U školi djeluju izvannastavne aktivnosti iz različitih područja u koje su uključeni štićenici doma. Zbog
nedostatka financijskih sredstava za djecu se ne mogu organizirati drugi sadržaji.

7. VREDNOVANJE I ANALIZA AKTIVNOSTI ŠPP
    Na kraju školske godine nositelji će programa analizirati ostvarenje plana, utvrditi što je, a što ( i zašto ) nije
ostvareno, istaknuti ono što se pokazalo uspješnim i to uvažiti pri donošenju idućeg programa, te predlagati daljnje
aktivnosti ŠPP-a.
     Afirmacijom pozitivnih vrijednosti, osim na prevenciju ovisnosti, djeluje se na razvoj tolerantnog ponašanja te
smanjenje nasilja i drugih oblika nepoželjnog ponašanja učenika.
8. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE BOLJIH UVJETA RADA, PREVENCIJU OVISNOSTI I NASILJA TE
KREATIVNOG PROVOĐENJA SLOBODNOG VREMENA

- Napraviti dugoročne planove i programe investicijskog ulaganja u nabavu opreme i sredstava kako bi se postigli bolji
uvjeti rada škole, posebno u dogovoru s lokalnom zajednicom i županijom
- U programima nastavnih predmeta odgojno-obrazovnih skupina i drugim područjima označiti i kroz sve oblike
ostvarivati odgojnu ulogu škole, roditeljskog doma, društva u cjelini i time poboljšati odgojni rad
- Proučavati i primjenjivati u radu te naručivati stručnu literaturu za Centar
- Provoditi edukaciju roditelja i značajno više surađivati s roditeljima u afirmaciji pozitivnih vrijednosti
- Težiti za zanimljivom nastavom uz upotrebu svih medijskih izvora informacija, nastavnih sredstava i pomagala
- Obzirom da je Pravilnik o normi rada učitelja u izvjesnoj mjeri onemogućio intenzivni rad izvannastavnih aktivnosti,
predložiti dodatne programe oživljavanja i provođenja ovih važnih dijelova rada škole i sredine
- Napraviti plan i osigurati sredstva u lokalnoj samoupravi za korištenje prostora za aktivnosti učenika u školi za
vrijeme praznika
11. NACIONALNI PROGRAM SUZBIJANJA KORUPCIJE
Korupcija se definira kao svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi.

Naša škola, kao javna ustanova u okviru obavljanja javne službe, poduzimat će preventivne mjere i djelovati na
suzbijanju korupcije (temeljem Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. kojeg je donio Hrvatski sabor
31.ožujka 2006.) kroz sljedeće:


I. ODGOJNO – OBRAZOVNI PROGRAMI

U redovnoj nastavi: provoditi teme vezane uz korupciju kako bi djeca na njima razumljiv način mogla pojmiti korupciju
i njene opasnosti.
Razvijati kod učenika poštenje, pravednost, ravnopravnost, jednakost i sigurnost.
Ukazivati da korupcija povećava i zaoštrava društvene razlike, potiče nastojanja da se nepoštenim načinom živi iznad
mogućnosti i bogati omalovažavanjem vrijednosti strpljivog rada, štednje i poštenja.                                                            26
U opredijeljenosti za europski suživot prihvaćanje novih društveno-kulturnih vrijednosti te nacionalnog identiteta, a sve
kroz aktivnosti primjerene intelektualnim sposobnostima naših polaznika.
Razvijanje etičke dimenzije potrebne za život dostojan čovjeka: razvoj stavova, javno iskazivanje mišljenja, motivacije,
volje, rječnik važnih pojmova, međusobno poštivanje ( suodnos učenik-učitelj-djelatnik).

Kroz odgojno-obrazovne zadaće ukazivati na vrijednost znanja i učenja kao individualnog i društvenog dobra,
poučavati individualnim i kolektivnim pravima i odgovornostima, stavovima, vještinama i činjenicama.


II. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Odgovorno i zakonito postupati pri donošenju odluka prema načelu savjesnosti, poštenja, dobrog gospodara i prema
pravilima struke:
       - u sferi materijalnog poslovanja škole
       - u sferi zasnivanja radnih odnosa
       - obavljanje računovodstvenih poslova
       - obavljanje tajničkih poslova
       - u radu i poslovanju općenito.
Razvijati redovitu i trajnu suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom na području poslovanja škole i donošenja
odluka, te dostupan protok informacija.
Osmisliti zajedničke radionice učenika i roditelja vezane uz moralne i društvene vrijednosti, zajednički roditeljski
sastanci.
Puna odgovornost i transparentnost škole u korištenju namjenskih materijalnih sredstava.
Transparentnost financijskog sustava škole i stručnog rada u njoj.
                               Ravnateljica Centra:

                                 _____________________
                                    Sunčana Jokić
                                                           27
   PLAN RADA RAVNATELJA


R                                      Razdoblje
B              Programski sadržaji               planiranog
                                       ostvarenja

1.  Poslovi planiranja i programiranja
   - Pregled pedagoške dokumentacije i ustanovljenje nedostataka        kolovoz
                                        prosinac,lipanj
   - Izrada izvješća o ostvarenju rezultata rada škole u prethodnoj     Kolovoz, rujan
     godini
   - Održavanje sjednice Učiteljskih vijeća                Tijekom godine
   - Održavanje sjednice školskog odbora                  Tijekom godine
   - Pregled i preuzimanje poslova investicijskog održavanja        Tijekom godine
     objekata škole                            prema kvartalnim
                                         planovima
   - Izrada programa rada ravnatelja                    Kolovoz, rujan
   - Prikupljanje podataka, tablica za izradu godišnjeg plana i       Kolovoz, rujan
     programa
   - Izrada plana i programa                          Rujan
   - Praćenje i pregled ostvarenja zadataka kod planiranja i        Tijekom godine
     programiranja učitelja po predmetima i područjima
   - Izrada tjednih zaduženja učitelja i izdavanje rješenja          Rujan
   - Planiranje nabave učila, udžbenika i struč. literature za učitelje  Rujan, prosinac
2.  Poslovi organizacije rada
   - Izrada prijedloga koncepcije org. rada u nastavi i ostalim      Kolovoz, rujan
     oblicima sukladno svim uvjetima rada Centra i donošenje
     zaključaka na Učitelj. vijeću
   - Izrada smjernica i pristup izrade rasporeda sati u nastavi      rujan
   - Određivanje tjednog zaduženja u nastavi i ostalim oblicima      Rujan, tijekom
     stručnog usavršavanja                        godine
   - Prijedlog organizacije prehrane učenika, izrada i izračun      Rujan, listopad
     jelovnika prehrane i početak prehrane

3.  Poslovi vođenja
   - Pripremanje i vođenje sjednica Uč. vijeća              tijekom godine po
                                        planu str. tijela
   - Pripremanje i vođenje sjednica Vijeća roditelja           tijekom godine po
                                        planu str. tijela
   - Izrada podsjetnika učiteljima - razrednicima za vođenje i        do 30. rujna
     sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća
   - Izrada i ispis ljetopisa Centra za proteklu godinu             rujan
   - Provođenje i praćenje svih oblika stručnog usavršavanja učitelja    stalna zadaća
     i ostalih zaposlenih početkom i tijekom školske godine        tijekom godine
   - Izrada i provođenje plana i programa uvođenja učitelja        početkom školske
     pripravnika i osiguranje polaganja stručnog ispita            godine
   - Zapošljavanje djelatnika                         po potrebi


4.  Praćenje i vrednovanje ostvarivanja plana i programa rada
   - Pedagoško instruktivni rad u nastavi                 listopad, prosinac,
                                       ožujak, svibanj
   - Praćenje ostvarenja i nedostataka u provođenju programa rada     listopad, prosinac,


                                                  28
    (hospitacije na nastavi učitelja)                  ožujak, svibanj
   - Izrada analiza i izvješća o ostvarenju programa i nastavi za    siječanj, lipanj
    svako obrazovno razdoblje

5.  Savjetodavni rad
   - Razgovor sa svim učenicima i roditeljima na početku šk. god. i    do 10. rujna
    upoznavanje sa osnovnim zadaćama iz kućnog reda
   - Susret s učenicima i roditeljima učenika na prvom danu nastave     05. rujna
   - Suradnja, pomoć i izrada naputaka za rujan učiteljima oko      kolovoz, rujan
    ostvarenja zadaća
   - školskog odbora: stalni rad s roditeljima u svezi svih problema   tijekom godine
    na početku i tijekom šk. godine
   - Sudjelovanje na roditeljskim sastancima razrednih odjela s     prosinac, svibanj
    većim problemima                           (po potrebi)
   - Svakodnevni savjetodavni rad s učenicima u rješavanju        stalna zadaća
    problema, kao i s učiteljima, stručnim suradnicima i rodit.)


6.  Zdravstvena i socijalna zaštita učenika
   - Suradnja s liječnikom i zubarom šk. medicine kod liječničkog       lipanj
    pregleda tijekom upisa u Centar
   - Preventivni programi zaštite zdravlja učenika (cijepljenje,     tijekom godine
    pregled zubi) tijekom šk. g. ( Zavod za javno zdravstvo,Centar )
   - Suradnja s ustanovama socijalne skrbi u zbrinjavanju učenika s   rujan i cijela šk.
    lošim stanjima socio-ekonomskih prilika roditelja            godina
   - Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo, Medicinom rada,       Po potrebi cijele
    Poliklinikom za sistematski pregled, sa poduzećem Elkron –       godine
    procjena opasnosti i dr.

7.  Administrativno - upravni poslovi
   - Rad i suradnja s tajnicom na izradi programa             stalna zadaća
    rada Centra i ostalih zadaća u poslovanju
   - Praćenje i primjena zakona i provedbenih propisa i          stalna zadaća
    naputaka Ministarstva
   - Pravodobna izrada pedagoške i druge dokumentacije za         stalna zadaća
   potrebe gradskog Ureda i Ministarstva
   - Pomoć učiteljima kod suradnje sa tajništvom u rješavanju       stalna zadaća
   osobnih i učeničkih potreba

8.  Financijsko - računovodstveni poslovi
   - Suradnja s računovođom kod izrade financijskih izvješća i     tijekom šk. godine
   završnih računa, stalno nadziranje namjenskog trošenja sredst.
   - Pribavljanje financijskih sredstava kod lokalne samouprave i    listopad, studeni,
   donatora za poboljšanje higijensko-tehničkih i prostorno-       i tijekom godine
   materijalnih uvjeta rada škole i učenika
   - Izrada programa i izvješća za lokalnu samoupravu          siječanj, listopad
    kod zahtjeva, ostvarenja i utroška sredstava

9.  Poslovi održavanja
   - Izrada plana investicijskog održavanja objekata i opreme      rujan, listopad,
                                        siječanj
   - Izrada prijedloga nabave nastavnih sredstava i pomagala       rujan, siječanj
   - Praćenje održavanja okoliša i ostvarenja KV               stalno
    majstora i čistača                                                29
   - Svakodnevna kontrola čistoće Centra i okoliša            stalno

   Suradnja s važnijim ustanovama
10  - S Ministarstvom                          stalna zadaća
 .  - S gradskim uredom                         stalna zadaća
   - Suradnja s gradovima i općinama iz kojih dolaze          stalna zadaća
   učenici/štićenici i na području kojih djeluje mobilni tim
   - Stručnim skupom ravnatelja županije i Udrugom ravnatelja     stalna zadaća
   Hrvatske
   - Sa športskim klubovima u mjestu, Školskim sportskim savezom    stalna zadaća
   - S liječnikom i zubarom na području grada             stalna zadaća
   -S izvanškolskim organizacijama i drugim institucijama kulture,   stalna zadaća
   naobrazbe i sl.
                             Ravnateljica:
                             Sunčana Jokić
                                             30
          GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA
                 DEFEKTOLOGA - LOGOPEDA
               ZA ŠKOLSKU GODINU 2011/2012.
     Stručni suradnik defektolog-logoped, zaposlen je u Centru «Liče Faraguna» Labin na puno radno
vrijeme. Temeljem Odluke Ureda državne uprave Istarske županije, na temelju članka 60. stavka 2. Zakona
o osnovnom školstvu ( «Narodne novine» broj 59/90, 26/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05,) te članka
11. stavak 2. u svezi s člankom 6. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s
teškoćama u razvoju       ( «Narodne novine» broj 23/91), stručni suradnik dipl. Defektolog-logoped
provodi produženi stručni postupak za učenike s teškoćama u razvoju integrirane u redovne osnovne
škole:

        -   OŠ « Ivo Lola Ribar» Labin, pet sati tjedno

        -   OŠ «Matija Vlačić» Labin, pet sati tjedno

        -   deset sati tjedno sa učenicima Centra « Liče Faraguna»     Prema Pravilniku o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, stručni suradnik
defektolog obavezan je u sklopu neposrednog pedagoškog rada obavljati poslove u neposrednom odgojno
obrazovnom radu s učenicima 20 nastavnih sati tjedno, ( NN 23/91).    Najveći dio svojeg radnog vremena stručni suradnik provodi u neposrednom individualnom radu
sa učenicima,
                                                    31
    SADRŽAJ RADA:    Neposredni rad s učenicima

         -  identifikacija učenika sa poteškoćama govornoglasovne komunikacije

       -     defektološko-logopedski tretman učenika sa poteškoćama govorno glasovne
    komunikacije ( teškoće izgovora, usporeni razvoj govora, dizartrije, jezične teškoće)

       -    rad na otklanjanju poteškoća u čitanju, pisanju i računanju( poteškoće početnog
    ovladavanja čitanja i pisanja , disleksija,disgrafija i diskalkulija)

         -   rad sa djecom koja imaju specifične teškoće u učenju i teškoće učenja drugih
    etiologija    Rad sa roditeljima

        -    Uspješan defektološko- logopedski rad u velikoj mjeri ovisi o suradnji stručnog
    suradnika i roditelja, zato je važno redovito imati individualne razgovore s roditeljima, savjetovanje
    i upoznavanje roditelja sa pravima djece i nastojati ih uključiti u rehabilitacijske postupke.
    Suradnja s učiteljima i stručnim suradnicima

         -   Jedna od uloga defektologa- logopeda u školi je unapređenje odgojno obrazovnog
    procesa, a on se ostvaruje kroz stručnu suradnju sa učiteljima i stručnim suradnicima u cilju što
    bolje integracije i inkluzije učenika s posebnim potrebama u redovno obrazovanje.      Rad u stručnom timu

         -  pregled djece pri upisu u prvi razred

         -  timski rad na otkrivanju i dijagnosticiranju učenika s posebnim potrebama

         -  suradnja sa drugim stručnjacima izvan škole

         -  rad u komisiji za određivanje primjerenog oblika školovanja učenika

    Individualni rad sa učenicima Centra « Liče Faraguna i učenicima OŠ «Matija Vlačić» odvija se u
logopedskom kabinetu u Centru «Liče Faraguna», a za učenike OŠ «Ivo Lola Ribar» u prostorijama te
škole.
                                                     32
  RUJAN 2011 – LIPANJ 2012

    -   Planiranje i programiranje

    -   Suradnja s učiteljima, nastavnicima i defektolozima prilikom planiranja i programiranja
rada po skupinama/razredima

    -   Rad na izradi školskog kurikuluma

    -   Uvođenje novih djelarnika u rad ( pomoć)

    -   Suradnja s roditeljima, individualni razgovori,

    -  Suradnja s vanjskim suradnicima, stručnim suradnicima ostalih škola Istarske županije i
grada Labina

    -   Neposredni individualni rad s učenicima: planiranje i realizacija

    -   Neposredni rad u razredu (grupni rad)

    -   Rad na digitalnoj dokumentaciji

    -   Edukacija – sudjelovanje na stručnim skupovima prema katalogu

    -   Prisustvovanje sjednicama UV i RV

    -   Praćenje stručne literature

    -   Poslovi sindikalnog povjerenika

    -    Sudjelovanje u aktivnostima Škole u dječjem tjednu i za Dane kruha, obilježavanje
blagdana, obilježavanje Dana škole, sudjelovanje u kulturno zabavnim zbivanjima u školi

     -   Suradnja s učiteljima defektolozima – pomoć pri organizaciji izvanučioničke nastave,
individualni razgovori, pomoć pri opremanju učionica didaktičkim materijalom

    -   Suradnja s roditeljima – individualni razgovori
                                                 33
    GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA

    ŠKOLSKA GODINA: 2011/2012.

    PSIHOLOG: LORENA ČERNJUL
                                 SURADNICI    VRIJEME
POSLOVI I ZADACI PSIHOLOGA


1.ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE                     Ravnatelj    rujan
                                 Učitelji
Suradnja u organizaciji i planiranju rada škole za školsku godinu Stručni
2011/12.                             suradnik2.PLANIRANJE,PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA
ŠKOLE                             Ravnatelj     Rujan
                                Učitelji      lipanj
Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole te Stručni
školskog kurikuluma za školsku godinu2011/12.         suradnik
Izrada plana i programa rada stručnog suradnika psihologa za
školsku godinu2011/12.
Planiranje rada za učenike s teškoćama u razvoju
Priprema dokumentacije
Sudjelovanje u izradi plana i programa stažiranja nastavnika
početnika
Statistika za kraj i početak školske godine3.STATISTIČKI PODACI    NA  POČETKU   I  NA  KRAJU
ŠKOLSKE GODINE                          Stručni suradnik Rujan
                                         Lipanj
Sudjelovanje u prikazu statističkih podataka Ministarstvu
znanosti obrazovanja i sporta, Županijskom i gradskom uredu
4. RAD SA UČENICMA NA INDIVIDUALNOJ I / ILI SKUPNOJ
RAZINI OD PRIPREME,REALIZACIJE         DO EVALUACIJE Učitelji
RADA                             Stručni       Tijekom
                               suradnik       Školske
Utvrđivanje stanja učenika na području            Stručnjaci      godine
    -intelektualne razvijenosti              određenih
    -emocionalnog razvoja i osobina ličnosti       specijalnosti
                                              34
    -socijalnih vještina i značajki ponašanja       Roditelji
    -školske/razredne klime
    -posebnih potreba
    -psihofizičke spremnosti za upis u prvi razred osnovne
    škole
Savjetodavni rad sa učenicima
Intervencije u radu sa učenicima
Rad s učenicima na promjenama u području prepoznatih
teškoća
Intervencije na razini škole/razreda u svrhu poboljšanja uvjeta
učenja i prilagodbe na školsku okolinu
Prevencija
Pozitivan odnos učenika s vršnjacima i odraslim osobama
Podupiranje uvažavanja različitosti


5. RAD SA RODITELJIMA

Utvrđivanje stanja učenika provođenjem anamnestičkog       Učitelji     Tijekom
intervjua                             Stručnjaci    školske
Individualni i /ili grupni savjetodavni rad sa svrhom pomoći   određenih    godine
roditelju u razumijevanju razvojnih potreba            specijalnosti
Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u      Stručni suradnik
području prepoznatih teškoća
Emocionalna podrška roditeljima u savladavanju svakodnevnih
problema vezanih za dijete sa težim intelektualnim oštećenjima
(radionice)
Izmjena informacija o stanju i napredovanju djeteta


6. RAD SA UČITELJIMA

Utvrđivanje stanja učenika prikupljanjem anamnestičkih      Stručni suradnik Tijekom
podataka                             Stručnjaci    školske
Individualni i/ili grupni savjetodavni rad s učiteljima u     određenih    godine
razumijevanju razvojnih potreba učenika te dogovori o najboljim  specijalnosti
načinima pružanja podrške učeniku u svladavanju specifičnih
teškoća
Intervencija
Razvijanje strategija individualizacije u poučavanju u svrhu
optimalnog učenikovog napredovanja
7. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI

Pomoć učiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata i Stručni suradnik Tijekom
integrativnih oblika nastave                        školske
                                      godine
                                               35
Pomoć u realizaciji:
- izvanučioničke nastave: Dan policije                         29.rujan
             Posjet vatrogasnoj postaji                  04.svibanj


- terenske nastave: Tunarica                              23.rujan
           Dubrova                             14.listopad
           Rezervat magaraca                        27.ožujka
           Skitača                             20. travanj
           Rabac                              04. lipanj
- aktivnosti: prosinačke svečanosti, maskenbal, valentinovo
- projekata: Dani kruha-dani zahvalnosti za plodove zemlje
       Kad se male ruke slože
       I u mojoj školi miriše lavanda
                                  Stručni suradnik
Koordiniranje vanjskih programa u školi:                        Tijekom
      Grad prijatelj djeci                            školske
                                            godine
Humanitarne aktivnosti


8. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Suradnja s ostalim stručnjacima u području mentalne,
zdravstvene i socijalne skrbi
Partnerstvo s roditeljima i učiteljima kako bi se postigla zdrava           Tijekom
školska i obiteljska klima                               školske
Suradnja sa školskom liječnicom, socijalnim radnikom i drugim             godine
stručnim osobama prema potrebi odgojno obrazovnih problema
učenika
Suradnja sa stručnim, upravnim, građanskim, gospodarskim i
političkim organizacijama i tijelima van centra

9. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG PROCESA

Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praćenja rada              Tijekom
pojedinih učenika i/ili učitelja                            školske
Prisustvovanje sjednicama Razrednih i Nastavničkih vijeća               godine

10. RAD U FUNKCIJI ČLANA PRVOSTUPANJSKE KOMISIJE
ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA I
UTVRĐIVANJE PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA
                                                  36
11. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE                   Tijekom
                                  školske
Sudjelovanje i prisustvovanje na stručnim vijećima, seminarima,   godine
konferencijama, verificiranim edukacijama (u organizaciji i/ili s
preporukom AZOO, MZOŠ, DPH, Komore)
Praćenje inovacija putem literature i interneta
Izvanškolski stručni rad (predavanja i sl.)12. VOĐENJE DOKUMENTACIJE O RADU
 Dnevnik rada (svakodnevno)                     Tijekom
 Individualni dosjei učenika                    školske
                                  godine
                                       37
PLAN RADA TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE
TAJNICA: FRANKA KRAVANJA

 PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA

   1.NORMATIVNO PRAVNI I UPRAVNI POSLOVI
     -praćenje pravnih propisa
    -izrada ugovora,rješenja i odluka

            2.PERSONALNO-KADROVSKI POSLOVI
   -raspisivanje oglasa,natječaja,prikupljanje zahtjeva,odgovori kandidatima
   -evidentiranje primljenog radnika/prijave i odjave/
   -izrada rješenja o godišnjem odmoru radnika
   -vođenje matične knjige radnika
    -izrada prijedloga godišnje odmora,organizacija i kontrola pomoćno-tehničkog
    osoblja,evidencija odsustvovanja

   3.OPĆI POSLOVI
    -rad na izradi godišnjeg plana i programa Centra,izrada statističkih
    evidencija,spiskova

   4. SURADNJA
    -suradnja sa Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa
    -suradnja sa Županijskim uredom za prosvjetu i kulturu Labin i Pazin
    -suradnja sa Crvenim križem,Caritasom,Centrom za socijalnu skrb i sl.
    -suradnja sa ostalim centrima i školama za odgoj i obrazovanje(Pula,Rijeka)
    -suradnja s radnicima  5. ADMINISTRATIVNO-DAKTILOGRAFSKI POSLOVI
    -pripremanje,zavođenje i razvrstavanje pošte
    -izrada dopisa
    -izdavanje uvjerenja i potvrda
    -izvođenje i arhiviranje pošte
    -otpremanje pošte
    -daktilografski poslovi

   6.OSTALI POSLOVI
    -nabava OSA i slično
    -rad sa strankama
    -rad na osiguranju
    -stručno usavršavanje

   7.FINANCIJSKI POSLOVI
    -obračun i isplata plaća
    -obračun i isplata putnih troškova,putnih naloga,obračun i isplata prijevoza
     učenicima-štičenicima
    -prijem uptata,obračun gotovine
    -vođenje blagajničkog dnevnik


                                           38
 -vođenje poreznih kartica i sl.

  UKUPNO TJEDNO:          2O SATI

 PLAN RADA RAČUNOVOĐE
 RAČUNOVOĐA: FRANKA KRAVANJA
1. IZRADA REBALANSA I FINANCIJSKIH POSLOVA
  -praćenje prihoda i rashoda Centra
  -praćenje svih propisa koji se odnose na poglavlje računovodstva

    2. IZRADA IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU PO PERIODIČNOM I
 ZAVRŠNOM RAČUNU
 -izrada poslovanja po izvještaju
 -izrada statističkih izvještaja
 -kontrola izvršenja plana i programa za buduće planiranje

 3. SASTVALJANJE PERIODIČNIH OBRAČUNA U TOKU GODINE,NA
 KRAJU ZAVRŠNI RAČUN

4. UVOĐENJE FAKTURA U KNJIGU EVIDENCIJE
  -plaćanje faktura(upis u knjigu faktura)
  -mjesečno i ostale obrasce vezane za plaće
  -pravljenje faktura kupcima

       5. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA

       6. KONTIRANJE I KNJIŽENJE IZVODA BANAKA
 -kontiranje i knjiženje blagajničkih dnevnika,raspodjele dobiti

     7. ZBRAJANJE KARTICA GLAVNE KNJIGE I DNEVNIKA
 -izrada bruto bilance na kraju godine         8. IZRADA GODIŠNJEG OBRAČUNA OSA
 -izrada i knjiženje godišnjeg otpisa sitnog inventara,OSA i revalorizacije sredstava

 9.USKLAĐIVANJE KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE SA STVARNIM
             STANJEM

10. SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA AMORTIZACIJE NA DAN
  1.SIJEČNJA

11. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA NA KRAJU KALENDARSKE
  GODINE

12. OSTALI POSLOVI PO POTREBI

  UKUPNO TJEDNO: 2O SATI                                           39
CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
Šk. god.: 2011./2012.
       GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
   ZA 1. ODGOJNO – OBRAZOVNU SKUPINU (AUTISTI)
               RAZREDNI UČITELJ: Dragana Ninić                             40
      PODRUČJE RADA: Tjelesna i zdravstvena kultura
 RUJAN
          - Vježbe iz svakodnevnog praktičnog života (oblačenje i svlačenje)
          - Hodanje i trčanje sa zadacima
          - Opće pripremne vježbe bez pomagala
          - Hvatanje i dodavanje lopte
          - Korektivna gimnastika
          - Prirodni oblici kretanja


          - Hodanje i trčanje sa zadacima
 LISTOPAD
          - Skokovi i poskoci
          - Hvatanje i dodavanje lopte
          - Kolutanje i kotrljanje
          - Udaranje lopte nogom
          - Korektivna gimnastika, prirodni oblici kretanja


          - Opće pripremne vježbe u parovima
 STUDENI
          - Kolutanje i kotrljanje
          - Puzanje
          - Igre s loptom
          - Skokovi i poskoci
          - Korektivna gimnastika
 PROSINAC
          - Puzanje
          - Penjanje i provlačenje
          - Pokreti uz glazbu
          - Vježbe opuštanja
          - Prirodni oblici kretanja
SIJEČANJ
          - Pokreti uz glazbu
          - Penjanje i provlačenje
          - Puzanje
          - Elementarne igre


          - Gađanje u cilj
VELJAČA
          - Puzanje
          - Pokreti uz glazbu
          - Hvatanje i dodavanje lopte
          - Prirodni oblici kretanja


          - Gađanje u cilj
OŽUJAK
          - Opće pripremne vježbe uz švedske ljestve
          - Bacanje i kotrljanje predmeta
          - Korektivna gimnastika
          - Prirodni oblici kretanja
                                            41
         - Poligon sa umjetnim preprekama
TRAVANJ         - Hodanje i trčanje sa zadacima
         - Poskoci i skokovi
         - Hvatanje i dodavanje lopte
         - Igre s obručima
         - Igre s vijačom (zmija, ribice)


         - Opće pripremne vježbe s palicom
SVIBANJ
         - Gađanje u cilj
         - Vođenje lopte
         - Vježbe s vijačom
         - Korektivna gimnastika
         - Prirodni oblici kretanja


         - Vođenje lopte
LIPANJ
         - Elementarne igre
         - Udarci lopte nogom
         - Korektivna gimnastika
         - Prirodni oblici kretanja
      PODRUČJE RADA: Briga o sebi         - Održavanje čistoće i reda u razredu
RUJAN
         - Adekvatno pranje ruku
         - Pranje zubi
         - Pribor za higijenu
LISTOPAD
         - Osobna njega i čistoća
         - Pranje zubi i lica
         - Češljanje i četkanje kose
         - Čišćenje ušiju i noktiju
STUDENI
         - Pribor za osobnu urednost
         - Uporaba papirnatih maramica
         - Adekvatno mazanje kremama
         - Adekvatno obavljanje nužde i odijevanje
PROSINAC
         - Navike ishrane - kulturno ponašanje za stolom
         - Samoposluživanje - potreban pribor za jelo
         - Samoposluživanje - adekvatna priprema stola za obrok
         - Adekvatno hranjenje
                                      42
 SIJEČANJ


           - Navike svlačenja i oblačenja (obuća i odjeća)
           - Oblačenje gornjeg dijela odječe (košulja, vesta, majice, jakne)
           - Izuvanje i obuvanje obuće           - Vezivanje vezica na cipelama
 VELJAČA
           - Ispravna uporaba dugmadi i zatvarača
           - Uporaba zaštitne odjeće i dodataka (pregača, ubrusi pri jelu, šalovi i
       rukavice)
           - Odijevanje u skladu sa vremenskim prilikama


           - Sigurnost i čuvanje zdravlja
 OŽUJAK
           - Ozljede (tuđe i vlastite) – svjesnost
           - Samopomoć
           - Zaštita od struje
   T
RAVANJ
           - Zaštita od oštrih i šiljatih predmeta
           - Opasnosti (promet, stube, prozori, skliske površine)
           - Stavljanje jela u tanjure
 SVIBANJ
           - Jednostavni poslovi (brisanje prašine, metenje)
           - Adekvatno održavanje odječe
           - Adekvatno održavanje obuće
 LIPANJ
           - Skladištenje obuće i odjeće
           - Tuširanje
           - Zaštita od sunca
       PODRUČJE RADA: Komunikacija           - Spontani razgovor (Kako sam proveo raspust)
 RUJAN
           - Imenovanje zanimanja i prostorija u školi
           - Uočavanje i opisivanje promjena u prirodi
           - Obrada pjesmica: VINOGRAD, JESEN
           - Vježba grafomotorike


           - Poticanje na spontano izražavanje
 LISTOPAD
           - Opisivanje slikovnog materijala
           - Vježba grafomotorike
           - Imenovanje životinja (po slikama i po glasanju)
           - Pjesmice za razvoj govora                                                43
      - Poticanje na samostalno izražavanje
 STUDENI      - Opisivanje slikovnog materijala
      - Prepričavanje po nizu slika
      - Test nedovršenih rečenica (Moja mama je, moj tata je…)
 PROSINAC
      - Obrada tekstova o Sv. Nikoli, Božiću
      - Usvajanje prigodnih oblika čestitanja
      - Opisivanje slikovnog materijala
      - Pjesme i igre za razvoj govora
SIJEČANJ
      - Prepričavanje osobnih doživljaja (zimski praznici)
      - Poticanje na izražavanje cjelovitom rečenicom
      - Imenovanje dana u tjednu
      - Imenovanje dnevnih aktivnosti i samostalno opisivanje


      - Samostalno opisivanje maski
 VELJAČA
      - Obrada pjesme o Danu zaljubljenih
      - Imenovanje dijelova tijela
      - Imenovanje pribora za osobnu higijenu i pravilna upotreba
      - Obrada slova
      - Vježba grafomotorike


      - Opisivanje slikovnog materijala
OŽUJAK
      - Opisivanje radova u vrtu, voćnjaku
      - Imenovanje kukaca
      - Obrada teksta PROLJEĆE, VISIBABA, PAUK I MUHE
 TRAVANJ
      - Obrada tekstova o Uskrsu
      - Sudionici u prometu, imenovanje
      - Imenovanje gradskih objekata
      - Opisivanje slikovnog materijala


      - Poticanje na samostalno izražavanje
 SVIBANJ
      - Pjesme za razvoj govora PASTIR I KOZLIČI, MAČKA I VRAPČIĆI,
      - Imenovanje voća i povrća
      - Opisivanje prirode


      - Poticanje na izražavanje cjelovitom rečenicom
 LIPANJ
      - Imenovanje i opisivanje ljetnih sportova i igara
      - Imenovanje životinja u moru
      - Obrada tekstova RIBA DUGINIH BOJA, LJETO
                                      44
      PODRUČJE RADA: Radni odgoj         - Dekoracija panoa povodom početka školske godine
 RUJAN
         - Priprema jednostavnih napitaka
         - Rad u kuhinji ( pranje i rezanje voća)
         - Serviranje stola
 LISTOPAD
         - Izrada plakata povodom Dječjeg tjedna, Dana kruha
         - Slano tijesto – bojanje
         - Priprema slastica od jabuka
         - Pospremanje učionice


         - Vježbe za razvoj fine motorike i okulomotorne koordinacije
 STUDENI
         - Odlazak na tržnicu, kupovina i priprema kestena
         - Priprema sendviča
         - Dekoracija učionice
 PROSINAC
         - Vježbe za razvij fine motorike
         - Priprema za dolazak Sv. Nikole i Djeda Božičnjaka
         - Dekoracija učionice i božičnog drvca
         - Rad u kuhinji (priprema toplog napitka)
SIJEČANJ
         - Pranje i brisanje posuđa
         - Priprema jednostavnog obroka (hrenovke)
         - Izrada plakata – zimske radosti


         - Izrada čestitke za Valentinovo
VELJAČA
         - Dekoracija učionice i školskog hodnika
         - Priprema doručka
         - Postavljanje stola za doručak
         - Čišćenje učionice


         - Izrada plakata – vrt u proljeće
OŽUJAK
         - Serviranje i točenje napitka
         - Izrada plakata – životinje
         - Priprema svježih napitaka
 TRAVANJ
         - Uređivanje školskog dvorišta
         - Izrada pisanica i uskršnjih čestitki
         - Sadnja cvijeća
                                         45
          - Izrada plakata sa životinjama
 SVIBANJ          - Korištenje tupog noža za mazanje
          - Priprema stola za objed
          - Izrada plakata sa obilježjima ljeta
 LIPANJ
          - Priprema salate (povrtna)
          - Priprema salate (voće)
          - Mazanje palačinki
      PODRUČJE RADA: Upoznavanje škole i uže okoline          - Vratili smo se u školske kupe
 RUJAN
          - Život i rad u školi
          - Vrijeme i priroda, vremenske prilike
          - Vremenska orijentacija: glavna obilježja jeseni


          - Promjene u prirodi, jesenji plodovi
 LISTOPAD
          - Životinje u jesen
          - Ptice selice i ptice sanjarice
          - Domače životinje
          - Kućni ljubimci
 STUDENI
          - Obitelj i dom
          - Članovi obitelji
          - Moj dom
          - Odgovorno ponašanje u domu i briga za obitelj
 PROSINAC
          - Vremenska orijentacija, glavna obilježja zime
          - Obilježavanja blagdana Sv. Nikole, Božića i Nove godine
          - Adekvatno odijevanje zimi
          - Zimski sportovi


          - Kako smo proveli zimske praznike
SIJEČANJ
          - Snalaženje u vremenu, dani u tjednu
          - Dan i doba dana
          - Jučer, danas, sutra
          - Zimske radosti
                                        46
VELJAČA


          - Valentinovo, obilježavanje
          - Moje tijelo
          - Briga o zdravlju
          - Osobna čistoća i čistoća okoline


          - Poklade, obilježavanje
OŽUJAK
          - Vremenska orijentacija: glavne karakteristike proljeća
          - Priroda se budi
          - Proljeće u šumi i parku, proljetnice
 TRAVANJ
          - Mjesto gdje živim
          - Grad i selo
          - Prostorni odnosi
          - Promet


          - Obilježje Majčinog dana
 SVIBANJ
          - Zanimanje ljudi
          - Uzgoj životinja
          - Vremenska orijentacija: glavne karakteristike ljeta


          - Morske životinje
 LIPANJ
          - Adekvatna zaštita od sunca
          - Što raditi ljeti?
          - Ljetna hrana
      PODRUČJE RADA: Socijalizacija          - Igre upoznavanja (kroz pokret, s loptom)
 RUJAN
          - Igre povjerenja (igre u parku, uspostavljanje tjelesnog kontakta)
          - igre s pjevanjem
          - Društvene igre
 LISTOPAD
          - Igre upoznavanja (imenovanje – ime i dio tijela)
          - Igre povjerenja (igre u paru)
          - Ritmičko oblikovanje (zaustavljanje aktivnosti na zadani signal)
          - Društvene igre


          - Igre upoznavanja ( imenovanje – ime i dio tijela)
 STUDENI
          - Igre povjerenja (igre u krugu)
          - Ritmičko oblikovanje (promjena smjera ili aktivnosti na zadani signal)
          - Igre natjecanja (pogodi tko sam – imitacija životinja)                                               47
 PROSINAC


      - Igre povjerenja (igre u krugu – slobodan pad)
      - Ritmičko oblikovanje (formiranje kruga)
      - Igre natjecanja – gađanje loptom
      -
SIJEČANJ
      - Igre povjerenja
      - Ritmičko oblikovanje (formiranje kruga)
      - Igre natjecanja (glazbeni obruč)
VELJAČA
      - Ritmičko oblikovanje (formiranje kolone)
      - Igre natjecanja ( koliko se sati)
      - Društvene igre      - Igre povjerenja (palačinke)
OŽUJAK
      - Ritmičko oblikovanje (formiranje vrste)
      - Igre natjecanja ( Koliko je sati)
      - Društvene igre
 TRAVANJ
      - Igre povjerenja po izboru učenika
      - Igre natjecanja (ide maca oko tebe, mačka i miš)
      - Vježbe opuštanja
      - Odlazak na gradsku tržnicu


      - Motoričke igre sa sredstvima (lopta, obruč, čunj)
 SVIBANJ
      - Igre na zraku
      - Igre u krugu (naokolo salata, slijepi miš)
      - Vježbe opuštanja
 LIPANJ
      - Motoričke igre na zraku
      - Brojalice
      - Oblikovanje različitih formi uz ritam
                                 48
      PODRUČJE RADA: Glazbena kreativnost          - Naša škola
 RUJAN
          - Kako se što radi (hrvatska narodna)
          - Slušanje glazbe po izboru učenika
          - En, ten, tini
 LISTOPAD
          - Zvukovi vremenskih nepogoda
          - Jesen (Hristo Nadjalkov)
          - Mlin (Janez Bitenc)
          - Slušanje glazbe
 STUDENI
          - Svatko ima dom (hrvatska narodna)
          - Dječja poskočica (Istra)
          - Rođendanska pjesma
          - Praćenje ritma pljeskanjem
 PROSINAC
          - Sv. Nikola
          - Spavaj mali Božiću
          - Slušanje prigodnih pjesama
          - Zvončići
SIJEČANJ
          - Tika-taka
          - Zvukovi satova
          - Padaj, padaj snježiću
VELJAČA
          - Životinjski glasovi
          - Zvukovi seoskog dvorišta
          - Djeca i maca          - Združena slova
OŽUJAK
          - Zvončić u proljeće
          - Kišica
          - Slušanje i oponašanje zvukova – proljetni zvuci
 TRAVANJ
          - Semafor
          - Miš mi je polje popasel
          - Veseljak
          - Slušanje i oponašanje zvukova – glasanje ptica
                                    49
 SVIBANJ


          - Naokolo salata
          - Praćenje ritma udaraljkama
          - Čestitka majčici
          - Mi smo djeca vesela
 LIPANJ
          -Veselo mi plovimo
          - Teče, teče bistra voda
          - Ribice i kit
      PODRUČJE RADA: Likovna kreativnost          - Moje ljeto – drvene bojice
 RUJAN
          - Moja škola – tehnika po izboru učenika
          - Jesenji plodovi – tempere
          - Jesenji listovi – otisak
 LISTOPAD
          - Ptice – kolaž
          - Izrada kučice za ptice – kombinirana tehnika
          - Izrada jesenjih motiva od slanog tijesta
          - Izrada životinja od jesenjih plodova


          - Moja obitelj – pastele
 STUDENI
          - Crtanje uz pomoć šablona
          - Bojanje prstima – tema po izboru učenika
          - Bojanje raspuhivanjem – kiša
 PROSINAC
          - Izrada novogodišnjih ukrasa – kombinirana tehnika
          - Izrada čestitki
          - Izrada čizmica
          - Božićno drvce – vodene boje
SIJEČANJ
          - Zima – izrada plakata (rezanje i ljepljenje)
          - Izrada snjegovića – krep papir
          - Zimske radosti – flomaster
          - Zima, snijeg, pahuljice – tempere
VELJAČA
          - Izrada srca
          - Izrada maski – kaširanje
          - Bojanje i ukrašavanje maski
                                     50
      - Prešanje bilja
OŽUJAK      - Izrada herbarija
      - Proljetnice – tehnika po izboru učenika
      - Koka i pilići – kolaž
 TRAVANJ
      - Bojanje pisanica
      - Izrada proljetnog vjenčića – prirodni materijali
      - Maketa proljetne livade – kombinirana tehnika
      - Cviječe – krep papir


      - Košarica sa voćem – glinamol
 SVIBANJ
      - Jagode, trešnje – plastelin
      - Izrada čestitki povodom Majčinog dana
      - Moja mama i ja – tehnika po izboru učenika
 LIPANJ
      - Ljetna obuća i odjeća (rezanje i ljepljenje)
      - Morsko dno – tempere
      - Riba – kolaž
                                51
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG PODRUČJA UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE

                               ŠK. GOD. 2011./2012.

                        II. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA


    TJEDNI BROJ SATI: 4
    GODIŠNJI FOND SATI: 140
    CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznati rad djelatnika i prostorije u školi, razvijati osjećaj za orijentacijom u prostoru i vremenu,
uočavati odnose među predmetima, uočavati vremenska obilježja pri izmjeni godišnjih doba, naučiti upotrebljavati prikladnu odjeću
s obzirom na godišnja doba, uočavati važnost obilježavanja blagdana i razvijati kulturu ponašanja pri obilježavanju istih, naučiti
razlikovati život i rad u gradu i na selu, naučiti imenovati članove obitelji, razvijati poštovanje prema drugim članovima obitelji i
ljudima iz životne zajednice, razvijati odgovorno ponašanje u domu, usvojiti dijelove tijela, naučiti razlikovati spolove, isticati važnost
očuvanja zdravlja, naučiti imenovati i razlikovati pojedine kulturne i zdravstvene ustanove, naučiti imenovati nekoliko osnovnih
zanimanja ljudi iz učenikovog okruženja te upoznati njihovu djelatnost, razlikovati prometna sredstva i usvojiti pravilno ponašanje u
prometu, osvijestiti moguće opasnosti sudjelovanja u prometu.


    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici
    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava, različite metode rada u nastavi
    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni papir, CD player, TV, DVD player, CD i
DVD mediji.
    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema radu.


                                                        Učiteljica: Sanja Buzadžić                                                                    52
MJESEC                         T E M A                 Planiran
                                                br. sati

 IX.  Škola                                          16
     Orijentacija u prostoru
     Odnosi među predmetima
     Zanimanja ljudi: Policajac  X.  Godišnja doba: Ususret jeseni (vremenska obilježja, promjene u prirodi, odijevanje)   16
     Blagdani:
     Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
     Svi sveti
     Život u gradu i na selu XI.  Život u gradu i na selu                                 17
     Plodovi zemlje
     Dom i obitelj:
     Članovi obitelji
     Živim u stambenoj zgradi / obiteljskoj kući
     Odnosi među članovima obitelji
     Odgovorno ponašanje u domu (Kućanski aparati, Zaštita od nezgoda)
                                                     53
MJESEC                       T E M A             Planiran
                                           br. sati

 XII.  Odnosi sa susjedima i ponašanje prema starijim osobama            13
     Blagdani:
     Sveti Nikola
     Božić
 I.   Godišnja doba: Zima (vremenska obilježja, promjene u prirodi, odijevanje)    10
     Orijentacija u vremenu:
     Izmjena dana i noći
     Doba dana
     Pozdravi
     I u mojoj školi miriše lavanda - projekt
 II.  Orijentacija u vremenu: Jučer, danas, sutra                    17
     Ljubav nas veže i spaja
     Ples pod maskama
     I u mojoj školi miriše lavanda - projekt
                                                 54
MJESEC                         T E M A                          Planiran
                                                         br. sati

 III.  Kulturne i zdravstvene ustanove                                      17
     Naše tijelo i zdravlje
     Blagdani: Uskrs
     I u mojoj školi miriše lavanda - projekt IV.  Zanimanja ljudi                                               12
     Godišnja doba: Proljeće (vremenska obilježja, promjene u prirodi, vjesnici proljeća, odijevanje)
     Zanimanja ljudi: Stomatolog
     I u mojoj školi miriše lavanda - projekt V.   Promet:                                                     18
     Prometna sredstva
     Ponašanje učenika u prometu
     Zanimanja ljudi: Vatrogasac
     Što smo učili tijekom nastavne godine?
     I u mojoj školi miriše lavanda – predstavljanje projekta VI.  Obilježavamo Dan škole                                             7
     Godišnja doba: Bliži se ljeto (vremenska obilježja, promjene u prirodi, odijevanje); Život uz more i u
     moru
     Ususret praznicima (slobodno vrijeme)

                                                              55
           GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG PODRUČJA KOMUNIKACIJA

                             ŠK. GOD. 2011./2012.

                       II. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA    BROJ SATI TJEDNO: 4
    GODIŠNJI FOND SATI: 140

    CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju, razvijati jezično - komunikacijske sposobnosti, razvijati
verbalnu i neverbalnu komunikaciju s drugim učenicima i učiteljima, vježbati koncentraciju učenika pri izvršavanju zadataka.


    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici
    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava, različite metode rada u nastavi
    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni papir, CD player, TV, DVD player, CD i
DVD mediji.


    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema radu.


    NAPOMENA: Navedene teme obrađivat će se svaki mjesec tijekom nastavne godine. Teme će se pri mjesečnom planiranju
raščlanjivati na nastavne jedinice.                                                     Učiteljica: Sanja Buzadžić
                                                                 56
                                Planiran
MJESEC                        T E M A
                                br. sati

       Sporazumijevanje                 IX. mj. 16
       Pjesma
       Priča                      X. mj. 15
       Vježbe i igre za razvoj govora
       Izgovor glasova                 XI. mj. 17
       Slikovnica
       Vidni i slušni doživljaj             XII. mj. 13
       Slušanje i govorenje
 IX. – VI.
       Animirani film                  I. mj. 10
       Dopunjavanje rečenica
       Pravila pristojnog komuniciranja         II. mj. 17
       Objava doživljaja
                                III. mj. 17
       Dječja predstava* (siječanj, ožujak)
                                IV. mj. 12


                                V. mj. 18


                                VI. mj. 7
                                       57
            GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG PODRUČJA RADNI ODGOJ

                             ŠK. GOD. 2011./2012.

                      II. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA    BROJ SATI TJEDNO: 6
    GODIŠNJI FOND SATI: 210

    CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijati radne navike, vještine i sposobnosti, razvijati manuelne sposobnosti, razvijati samostalnost
učenika.


    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici
    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava, različite metode rada u nastavi
    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni papir, pribor za likovnu kulturu.
    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema radu.


    NAPOMENA: Navedene teme obrađivat će se svaki mjesec tijekom nastavne godine. Teme će se pri mjesečnom planiranju
raščlanjivati na nastavne jedinice.                                                    Učiteljica: Sanja Buzadžić
                                                                58
                                                             Planiran
MJESEC                             T E M A
                                                             br. sati

       Rad s nizaljkama (horizontalno, vertikalno)                                IX. mj. 22
       Rad s umetaljkama
       Igre razlikovanja veličina                                        X. mj. 24
       Igre razlikovanja oblika
       Igre razlikovanja boja                                          XI. mj. 25
       Konstruktivne igre kockicama (samostalno)
       Konstruktivne igre kockicama (po zadatku)
                                                            XII. mj. 21
       Rad papirom (trganje, savijanje, ljepljenje)
       Rad sa škarama
                                                             I. mj. 14
 IX. – VI.
       Rad olovkom
       Rad vezicom na zadanom predlošku
                                                            II. mj. 25
       Rad masom za modeliranje
       Rad sa slagalicama
       Vježbe motorike                                              III. mj. 27
       Skupljanje prirodnih materijala
       Uređenje radnog prostora                                         IV. mj. 18
       Pripremanje školskog pribora
       Izrada plakata                                              V. mj. 27
       Oblikovanje materijala iz prirode
       Čišćenje okoliša                                             VI. mj. 11
       Sadnja biljaka
       Briga o životinjama
       Situacije iz svakodnevnog života (otključavanje/zaključavanje brave, stavljanje jakne na vješalicu,...)
                                                                   59
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG PODRUČJA GLAZBENA KREATIVNOST

                             ŠK. GOD. 2011./2012.

                              II. UTMR SKUPINA
    CILJEVI AKTIVNOSTI: uvoditi učenike u glazbenu kulturu, razvijati glazbene kreativnosti, razvijati osjećaj za ritam, tempo i
pokret, poticati pozitivne emocije pri slušanju glazbe.

    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava, različite metode rada u nastavi


    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni papir, CD player, glazbeni instrumenti,
synthesizer


    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća (slušanje, sviranje, glazbeno stvaralaštvo) i odnosa prema
radu
                                                     Učiteljica: Sanja Buzadžić
                                                                 60
                                   Planiran
MJESEC                        NASTAVNA TEMA
                                   br. sati

 IX.  Izrada zvečaka i improvizacija ritma              5
     Ponavljanje zadanog ritma
     Improvizacija malih glazbenih cjelina
     Pjevanje i recitiranje pjesmica
     Slušanje i ritmiziranje dječje pjesme

     Sviranje ritma                         6
 X.   Slušanje i ritmiziranje brojalica
     Upoznavanje folklorne glazbe
     Ponavljanje zadanog ritma
     Glazbena priča
     Slušanje dječjih skladbi

 XI.  Sviranje doba                         6
     Slušanje i ritmiziranje dječje pjesme
     Upoznavanje folklorne glazbe
     Improvizacija ritma
     Glazbena igra
     Slušanje popularne glazbe

 XII.  Sviranje ritma; Ponavljanje zadanog ritma
     Upoznavanje folklorne glazbe                  6
     Slušanje prigodnih pjesama (sv. Nikola, Božić)
     Glazbena priča
     Oponašanje zvukova iz prirode
                                        61
                                 Planiran
MJESEC                      NASTAVNA TEMA  br. sati

 I.   Glazbena igra                       3
     Improvizacija i ponavljanje zadanog ritma
     Upoznavanje dječjih glazbala
 II.  Slušanje i ritmiziranje dječje pjesme
     Upoznavanje folklorne glazbe                6
     Glazbena igra
     Sviranje doba
     Upoznavanje dječjih glazbala
     Slušanje dječjih skladbi

     Glazbena igra
 III.  Slušanje i ritmiziranje brojalica
     Prepoznavanje i oponašanje zvukova iz prirode
     Ponavljanje zadanog ritma                 7
     Slušanje prigodnih pjesama (Uskrs)
     Slušanje dječjih skladbi
                                    62
                                 Planiran
MJESEC                      NASTAVNA TEMA  br. sati


 IV.  Glazbena priča                       5
     Upoznavanje folklorne glazbe
     Prepoznavanje i oponašanje zvukova iz prirode
     Sviranje doba
     Slušanje i ritmiziranje dječje pjesme

 V.   Prepoznavanje i oponašanje zvukova iz prirode
     Upoznavanje folklorne glazbe
     Sviranje ritma                       6
     Slušanje dječjih skladbi
     Slušanje popularne glazbe
     Slušanje i ritmiziranje brojalica

     Ponavljanje naučenih dječjih pjesama uz sviranje ritma
 VI.  Ponavljanje naučenih brojalica
     Slušamo najdraže skladbe                  3
                                     63
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG PODRUČJA LIKOVNA KREATIVNOST

                            ŠK. GOD. 2011./2012.

                             II. UTMR SKUPINA
    CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijati kreativne sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju, vizualnoj komunikaciji, razvijati
vizualnu percepciju i spoznajne vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo.

    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, različite metode rada u nastavi


    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, likovni pribor, magnetići za ploču, CD player


    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema radu.
                                                   Učiteljica: Sanja Buzadžić
                                                               64
                                    Planiran
MJESEC                         NASTAVNA TEMA
                                    br. sati

 IX.  Modeliranje (plastelin)                      5
     Simbolika boja
     Izrada slika salvetnom tehnikom
     Lakiranje slika
     Slikanje – boja – tempera (Prirodne ljepote moga zavičaja)

     Slikanje – boja – osnovne i izvedene boje             7
 X.   Glatka i hrapava površina – prirodni materijali
     Modeliranje – slobodna tijela (Kruh)
     Izrada slika salvetnom tehnikom
 XI.  Slikanje – simbolika boja – vodene boje (Svi sveti)        6
     Slikanje – boja – tonovi boja - tempere
     Slikanje – boja – tonovi boje
 XII.  Primijenjeno oblikovanje – dizajn (Čestitka)
     Izrada ukrasa za bor – prirodni materijali            4
                                          65
                                        Planiran
MJESEC                       NASTAVNA TEMA       br. sati

 I.   Kromatski i akromatski tonovi boje – kreda (Zima)            5
     Modeliranje i građenje – slobodna tijela
     Grafika – otisak prsta – tempere
 II.  Slikanje – boja, površina – kombinirana tehnika (Maske)
     Slikanje – miješanje boja                        6
     Primijenjeno oblikovanje – dizajn naslovnice
     Izrada slika salvetnom tehnikom
 III.  Slikanje – simbolika boja – tempere (Proljeće)
     Modeliranje i građenje – kolaž papir i prirodni materijali (Livada)
     Ukrašavanje pisanica                           6
                                           66
                                                 Planiran
MJESEC                       NASTAVNA TEMA                 br. sati


 IV.  Boja – slikanje prstima – tempere (Cvijet)                         4
     Slikanje – tonovi boja – gvaš (Nebo)
     Modeliranje i građenje – izrada reljefne slike – prirodni materijali


 V.   Modeliranje i građenje – oblikovanje žicom i sintetičkim materijalom (Cvijet za mamu)
     Slikanje – boja – osnovne i izvedene boje (Sunčan dan)
     Izrada oblika origami tehnikom                               6
     Slikanje – boja – kontrast – akvarel i tempere (More)
 VI.  Modeliranje – površina - glinamol (Medalja)
                                                  3
                                                    67
           GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG PODRUČJA SOCIJALIZACIJA

                              ŠK. GOD. 2011./2012.

                        II. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
    TJEDNI BROJ SATI: 1
    GODIŠNJI FOND SATI: 35


    CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijati svijest o emocijama, razvijati različite interese, mišljenja, socijalne vještine, usvajati pravila
ponašanja u različitim situacijama, razvijati empatiju.


    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici
    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava, različite metode rada u nastavi
    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni papir, CD player, TV, DVD player, CD i
DVD mediji.
    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema radu.
                                                       Učiteljica: Sanja Buzadžić
                                                                   68
MJESEC                       T E M A         Planiran
                                       br. sati

 IX.  Društvene igre                             3
     Igre s pjevanjem
     Ponašanje u vožnji
  X.   Bonton u prirodi                           4
     Zrno do zrna – pogača (zajednička aktivnost učenika i roditelja)
     Bundevijada
     Svi sveti – primjereno ponašanje
 XI.   Podjela obveza unutar obitelji                    4
     Obavljanje jednostavnih poslova
     Pomaganje vršnjacima
     Igra pantomime
                                            69
MJESEC                        T E M A     Planiran
                                    br. sati

 XII.  Veselimo se svetom Nikoli                    4
     Veselimo se Djedu Božićnjaku
     Izrada čestitki – suradnja s drugim učenicima i roditeljima
     Moje - tuđe
 I.   Dječja predstava – primjereno ponašanje               2
     Društvene igre
 II.  U ljubavi svi zajedno                          4
     Bal pod maskama
     Čarobne riječi
     Bonton za stolom III.  Bonton na javnim mjestima                          5
     Socijalizacijske igre
     Šarana jaja bojama proljeća
     Igre s pjevanjem                                             70
MJESEC                        T E M A   Planiran
                                  br. sati

 IV.  Na svježem zraku u društvu prijatelja            3
     Prihvaćanje mađusobnih različitosti
     Sposobnost traženja pomoći (informacija o nepoznatom)
 V.   Šetnja parkom                          4
     Obavljanje jednostavnih poslova (samostalno bez uputa)
     Prihvaćanje autoriteta odraslih
     Igre s pjevanjem
 VI.  Sudjelujemo u obilježavanju Dana škole             3
     Ponašanje na plaži
     Prijatelji u sjećanju
                                     71
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

                 PODRUČJA SKRB O SEBI

                    ŠK. GOD. 2011./2012.

            II. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
     TJEDNI BROJ SATI: 3
     GODIŠNJI FOND SATI: 105


     CILJEVI   AKTIVNOSTI:razvijanje   osjećaja  za  uređenje  radnog  prostora,
upoznavanje vlastitog tijela i isticanje osobne higijene, upoznavanje i isticanje važnosti
pravilne prehrane, upoznavanje učenika sa prikladnim ponašanjem za stolom te razvijanje
samostalnosti pri hranjenju, odlasku na wc, rukovanju kućanskim aparatima, upoznavanje
učenika sa prikladnim odijevanjem sukladno odgovarajućem godišnjem dobu, isticanje
važnosti očuvanja odjeće i obuće, upoznavanje sa opasnostima, ozljedama i njihovom
saniranju, upoznavanje dobi dana, upoznavanje sa važnijim ustanovama i zanimanjima,
upoznavanje sa prometnim sredstvima, te isticanje važnosti snalaženja u prometu.


     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni
papir


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.
                                 Učiteljica: Sanja Buzadžić


                                             72
                                         Planiran
MJESEC                    TEMA
                                         broj sati
     Uredan prostor
     Dijelovi tijela
     Higijena tijela
 IX.                                         11
     Pravilno pranje ruku
     Pravilno pranje zubi i održavanje usne šupljine
     Češljanje
     Različita hrana- zdravo-nezdravo
     Voće- povrće
     Meso- riba
     Ponašanje za stolom
     Držanje i ispijanje tekućine
 X.                                         12
     Postavljanje stola
     Upotreba pribora za jelo
     Samostalno točenje u čaše
     Upotreba ubrusa
     Čišćenje i sklanjanje stola nakon objeda
     Priprema jednostavnih zdravih obroka
     Odjeća i obuća – uredna i čista odjeća i obuća
     Slaganje odjeće i obuće
 XI.   Vezanje vezica                               13
     Svlačenje i oblačenje
     Prikladna odjeća
     Briga za sebe: upotreba odgovarajuće odjeće po odgovarajućem god. dobu
     Pravilna uporaba kućanskih aparata
     Požar
     Nenasilje
 XII.                                        10
     Pravo na privatnost
     Zima - prikladna odjeća i obuća
           -Zaštita od hladnoće
     Igre na snijegu i ledu- opasnosti
     Terapija smjehom
 I.   Doba dana: dan- noć                             7
     Prikladni pozdravi za doba dana
     Odgovorno ponašanje pri ophođenju prema vršnjcima te starijim osobama
                                             73
    Ljubav- to smo mi
    Maskenbal
    Tijelo i zdravlje: važnost pravilne prehrane
II.  Važnost osobne higijene            13
    Pravilno kihanje i kašljanje
    Bolest- kome se obratit
    Ozljeda- prva pomoć
    Važne ustanove : Bolnica
    Policija
    Vatrogasna postaja
    Kazalište i škola
III.                         13
    Zanimanja: liječnik, policajac, vatrogasac
    Igra: Kod doktora
    U trgovini
    Kod stomatologa
    Ususret proljeću – odijevanje
    Samostalnost: odlazak na wc
    Samostalno hranjenje
IV.  Osobna higijena                9
    Briga o odjeći i obući
    Kućanski aparati
    Kretanje u prirodi- Skitača
    Promet: ponašanje na cesti ( pješaci)
    Semafor i zebra
V.                          13
    Kod vatrogasaca
    Što smo dosad naučili?
    Ljeto-odijevanje
    Na moru
VI.                          6
    Ususret praznicima
                              74
       GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

        PODRUČJA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

                  ŠK. GOD. 2011./2012.

                   II. UTMR SKUPINA
    TJEDNI BROJ SATI: 4
    GODIŠNJI FOND SATI: 140


     CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijati osnovne psihosomatske sposobnosti,
razvijati koordinaciju, preciznost, ravnotežu, gibljivost, snagu, osposobiti učenike za
primjenu motoričkih znanja koja omogućuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće
kvalitete življenja, razvijati motoričke sposobnosti u svrhu promicanja zdravlja kao
nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih aktivnosti.

    NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


    NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: nastava u dvorani, na školskom ili
drugom igralištu, u prirodi, različite metode rada u nastavi


    TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, sportska oprema za
provođenje nastave TZK.


    NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje motoričkih znanja i sposobnosti,
funkcionalnih sposobnosti, odnosa prema radu, usvojenosti higijenskih navika.
                                Učiteljica: Sanja Buzadžić
                                           75
      RED.BR.
MJESEC                 NASTAVNE TEME / JEDINICE
       SATA
       1.   Vježbe opuštanja
       2.   Vježbe istezanja
       3.   Igre s papirnatom lopticom
       4.   Vježbe disanja i relaksacije
       5.   Gađanje nepokretne mete
       6.   Gađanje nepokretne mete
       7.   Bacanje i hvatanje taktilne vrećice
 RUJAN
       8.   Vježbe oblikovanja ramenog pojasa
       9.   Vježbe jačanja ramenog pojasa
       10.   Vježbe na strunjači – valjanje
       11.   Elementarne igre
       12.   Bacanje kamenčića u more
       13.   Igre papirnatom lopticom
       14.   Elementi košarke
       15.   Oponašanje prirodnih pojava

      RED.BR.
MJESEC                 NASTAVNE TEME / JEDINICE
       SATA
       16.   Vježbe oblikovanja
       17.   Vježbe istezanja
       18.   Igre različitim pomagalima
       19.   Vježbe disanja
           Gađanje nepokretne mete
 LISTOPAD
       20.
       21.   Vježbe na strunjači
       22.   Bacanja i hvatanja
       23.   Elementarne igre
       24.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
       25.   Elementi košarke
       26.   Vježbe opuštanja                                 76
       27.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti
       28.   Igre loptom
       29.   Gađanje nepokretne mete
       30.   Elementi košarke
       31.   Vježbe na strunjači

      RED.BR.
MJESEC                 NASTAVNE TEME / JEDINICE
       SATA
       32.   Vježbe oblikovanja
       33.   Vježbe istezanja
       34.   Igre različitim pomagalima
       35.   Vježbe disanja
       36.   Gađanje nepokretne mete
       37.   Vježbe na strunjači
       38.   Bacanja i hvatanja
       39.   Elementarne igre
 STUDENI
       40.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
       41.   Elementi košarke
       42.   Vježbe opuštanja
       43.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti
       44.   Igre loptom
       45.   Gađanje nepokretne mete
       46.   Elementi košarke
       47.   Vježbe na strunjači
       48.   Vježbe disanja

      RED.BR.
MJESEC                   NASTAVNE TEME
       SATA
       49.   Vježbe oblikovanja
 PROSINAC
       50.   Vježbe istezanja
       51.   Igre različitim pomagalima
       52.   Vježbe disanja                                 77
       53.   Gađanje nepokretne mete
       54.   Vježbe na strunjači
       55.   Bacanja i hvatanja
       56.   Elementarne igre
       57.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
       58.   Elementi košarke
       59.   Vježbe opuštanja
       60.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti
       61.   Igre loptom
       62.   Gađanje nepokretne mete

      RED.BR.
MJESEC                 NASTAVNE TEME / JEDINICE
       SATA
       63.   Vježbe istezanja
       64.   Igre različitim pomagalima
       65.   Vježbe disanja
           Gađanje nepokretne mete
 SIJEČANJ
       66.
       67.   Vježbe na strunjači
       68.   Bacanja i hvatanja
       69.   Elementarne igre
       70.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
       71.   Elementi košarke


      RED.BR.
MJESEC                 NASTAVNE TEME / JEDINICE
       SATA
       72.   Vježbe oblikovanja
       73.   Vježbe istezanja
 VELJAČA
       74.   Igre različitim pomagalima
       75.   Vježbe disanja
       76.   Gađanje nepokretne mete
       77.   Vježbe na strunjači
                                 78
      78.   Bacanja i hvatanja
      79.   Elementarne igre
      80.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
      81.   Elementi košarke
      82.   Vježbe opuštanja
      83.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti
      84.   Igre loptom
      85.   Gađanje nepokretne mete
      86.   Elementi košarke
      87.   Vježbe na strunjači
      88.   Vježbe disanja


     RED.BR.
MJESEC                NASTAVNE TEME / JEDINICE
      SATA
      89.   Vježbe oblikovanja
      90.   Vježbe istezanja
      91.   Igre različitim pomagalima
      92.   Vježbe disanja
      93.   Gađanje nepokretne mete
      94.   Vježbe na strunjači
      95.   Bacanja i hvatanja
 OŽUJAK
      96.   Elementarne igre
      97.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
      98.   Elementi košarke
      99.   Vježbe opuštanja
      100.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti
      101.   Igre loptom
      102.   Gađanje nepokretne mete
      103.   Elementi košarke
      104.   Vježbe na strunjači                                79
      105.   Vježbe disanja
      106.   Igre loptom

      RED.BR.
MJESEC                NASTAVNE TEME / JEDINICE
      SATA
      107.   Vježbe oblikovanja
      108.   Vježbe istezanja
      109.   Igre različitim pomagalima
      110.   Vježbe disanja
      111.   Gađanje nepokretne mete
 TRAVANJ
      112.   Vježbe na strunjači
      113.   Bacanja i hvatanja
      114.   Elementarne igre
      115.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
      116.   Elementi košarke
      117.   Vježbe opuštanja
      118.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti

      RED.BR.
MJESEC                NASTAVNE TEME / JEDINICE
      SATA
      119.   Igre loptom
      120.   Gađanje nepokretne mete
      121.   Elementi košarke
      122.   Vježbe na strunjači
      123.   Vježbe disanja
 SVIBANJ
      124.   Igre loptom
      125.   Vježbe oblikovanja
      126.   Vježbe istezanja
      127.   Igre različitim pomagalima
      128.   Vježbe disanja
      129.   Gađanje nepokretne mete
      130.   Vježbe na strunjači                                 80
      131.   Bacanja i hvatanja
      132.   Elementarne igre
      133.   Vježbe jačanja ruku i ramenog pojasa
      134.   Elementi košarke
      135.   Vježbe opuštanja
      136.   Igre za razvoj ravnoteže i spretnosti


     RED.BR.
MJESEC                NASTAVNE TEME / JEDINICE
      SATA
      137.   Vježbe oblikovanja
      138.   Vježbe istezanja
      139.   Igre različitim pomagalima
 LIPANJ
      140.   Vježbe disanja
      141.   Gađanje nepokretne mete
      142.   Vježbe na strunjači
      143.   Bacanja i hvatanja
      144.   Elementarne igre
                                81
  OKVIRNI GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA III. UTMR SKUPINU ZA
        ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.
PROGRAM IZRADILA : Elide Juričić, učitelj defektolog
                               82
  1. TJELESNO ZDRAVSTVENA KULTURA

vježbe razigravanja
    oopuštanje, vježbe ravnoteže, vježbe jačanja
elementarne igre
    orazvijanje brzine reagiranja i oponašanja
prirodni oblici kretanja
    opuzanje, hodanje uz pripomoć, snalaženje u invalidskim kolicima (izvježbati
      sjedanje i ustajanje), valjanje
    orazaznavanje prepreka (samostalno ili uz pripomoć)
vježbe za razvijanje navika organiziranog skupljanja i kretanja
    ona lijevo – na desno; cijeli krug; kretanje u parovima – inv. kolica; kolona i
      pojam gore – dolje; iza – iznad – pokraj
boravak na zraku (školsko dvorište ili park)  CILJEVI:
  povećanje gibljivosti
  poticanje međusobne komunikacije (učenik – učenik, učenik - rehabilitator)
  razvoj koordinacijskih sposobnosti (UŠ i UO)
  primjereno ponašanje na javnim mjestima
  sprječavanje pretilosti
  naglasak na vježbama motorike (fine i grube)  2. UŠ i UO

  CILJEVI:
  kretanje školom (samostalno ili uz pomoć)
  pravilna uporaba njenih sadržaja
  prepoznavanje bliže okolice škole
  primjereno ponašanješkola (prostor za igru i rad)
    oblagovaonica
    osanitarni čvor
    ogarderoba
    oškolsko dvorište i park
    okorektivna dvorana
razvijanje prostornih i vremenskih pojmova                                          83
  oupoznavanje veličina
  oprostor : gore – dolje; bliže – dalje
  ovrijeme: dan – noć; godišnja doba
  okarakteristike vremena: vedro, oblačno, kišovito, vjetrovito, snježno
  oupoznavanje životinjskog svijeta: slikovnice i didaktičke igračke
  oprometna sredstva: opasnosti u prometu
  onekoliko važnijih zanimanja: slikovnice i konkreti
 3. SKRB O SEBI

 CILJEVI:
pravilna uporaba odjeće i obuće: upoznavanje
svlačenje i oblačenje (s obzirom na ind. sposobnosti)
samostalnost u održavanju osobne njege i čistoće
    očešljanje
    opranje ruku
    oodlazak na WC
pravilna prehrana
    oprimjereno ponašanje za vrijeme obroka
    obrisanje ustiju i ruku
    oprihvačanje različitih okusa hrane
    opokušaj razvijanja samostalnosti za stolom
    orazlikovanje pribora za jelo
    orazvijanje samostalnosti pri držanju i ispijanju tekućine
sigurnost i zdravlje
    osvijest o ozlijedi (opasnosti)
    ozaklanjanje usta prilikom kihanja i kašljanja
    oponašanje u prometu (cesta – igra)
        ponašanje u prijevoznim sredstvima 4. KOMUNIKACIJA

 CILJEVI:
povećanje interakcije među učenicima
komunikacija (verbalna i neverbalna) sa rehabilitatorom i ostalim djelatnicima centra
usmjeravanje pažnje na zadani sadržaj (povećanje koncentracije)
   opozdravljanje (dodirom, davanjem petice)
   oizražavanje osnovnih potreba (glad, žeđ, bol, WC, sreća, tuga)
                                          84
      ogledanje slika i konkreta (pokazivanje interesa; selektivno prepoznavanje
       osoba i predmeta)


   OSNOVNE POSTAVKE (vježbe)

otvaranje usta, dodirivanje gornje usne zubima, dodirivanje zubiju vrhom jezika pa sve
  do pokušaja usvanjanja slova, jednostavne riječi
    opotrebna je velika suradnja sa logopedom
nastavni listići
    oveoma konkretni i jednostavni
učenje pojedinih glasova uz igru ili uz ilustraciju
memoriranje (sudjelovanje) pjesmica uz različita muzička pomagala   5. SOCIJALIZACIJA

razvijanje znanja vještina i navika koje će učeniku omogućiti da se što adekvatnije
  ponaša u svojoj prirodnoj sredini
    oprimjereno ponašanje za vrijeme obroka
    oprimjereno ponašanje na radnom mjestu (učionica, korektivna dvorana)
    oprimjereno ponašanje na javnim mjestima (trgovina, park, promet)
    opoticanje interakcije s drugim učenicima i djelatnicima centra


   OSNOVNE POSTAVKE (vježbe)

moje – tuđe, pomaganje i briga za druge, učenje pravila ponašanja, surađivanje sa
  drugima, čekanje u redu, prihvaćanje autoriteta, ispunjavanje obaveza, sposobnost
  traženja pomoći, primanje i prenošenje uputa, obavljanje jednostavnih poslova (sa
  uputom ili bez upute)   6. RADNI ODGOJ

   CILJEVI:
stvaranje radne navike
pravilna upotreba materijala za rad
učenje redoslijeda rada (priprema materijala; obavljanje zadanog; raspremanje
  materijala; vraćanje pribora za rad na postojeće mjesto)


   PRAVILNO RUKOVANJE DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA                                            85
   Osnovne postavke
rekreativno proizvodni rad
    oizrada prigodnih ukrasnih i upotrebnih predmeta: tema ovisna o godišnjim
      dobima i prigodnim danima (Božić, Nova godina, Valentinovo, Uskrs ...)
rukovanje predmetima i didaktičkim materijalom (razvrstavanje, pridruživanje prema
  nekim osnovnim karakteristikama)
vježbe iz svakodnevnog praktičnog života
kućanski poslovi (s obzirom na ind. sposobnosti)   KREATIVNOST

važno područje za relaksaciju i opuštanje


   7. LIKOVNA KREATIVNOST

   CILJEVI:
    orazvijanje kreativnosti
    orazvijanje fine motorike
    orazvijanje radnih navika (počistiti radno mjesto i pribor spremiti na svoje mjesto)


upotreba škara
modeliranje (glina, valjanje, gnječenje i oblikovanje plastelina, glinamola)
razlikovanje boja
različite tehnike (s obzirom na sposobnosti)
    odrvene bojice, flomasteri, vodene bojice, tempere, voštane bojice (kistovi,
       spužve, pečati, prsti, puhanje (slamka))
bockanje
ljepilo, ljepljiva traka
   8. GLAZBENA KREATIVNOST

   CILJEVI:
    oopuštanje i relaksiranje
    oučenje izgovora pojedinih glasova
    orazlikovati i naučiti pojam glasno – tiho


slušanje muzike
učenje jednostavnih pjesmica i brojalica


                                            86
razvijati osjećaj za ritam, tempo i pokret
oponašanje zvukova iz prirode
upotreba ritmičkih pomagala i instrumenata
                       87
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

        PODRUČJA UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE

                     ŠK. GOD. 2011./2012.

            IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
     CILJEVI AKTIVNOSTI: upoznati rad djelatnika i prostorije u školi, razvijati osjećaj
za orijentacijom u prostoru i vremenu, uočavati odnose među predmetima, uočavati
vremenska obilježja pri izmjeni godišnjih doba, naučiti upotrebljavati prikladnu odjeću s
obzirom na godišnja doba, uočavati važnost obilježavanja blagdana i razvijati kulturu
ponašanja pri obilježavanju istih, naučiti razlikovati život i rad u gradu i na selu, naučiti
imenovati članove obitelji, razvijati poštovanje prema drugim članovima obitelji i ljudima iz
životne zajednice, razvijati odgovorno ponašanje u domu, usvojiti dijelove tijela, naučiti
razlikovati spolove, isticati važnost očuvanja zdravlja, naučiti imenovati i razlikovati pojedine
kulturne i zdravstvene ustanove, naučiti imenovati nekoliko osnovnih zanimanja ljudi iz
učenikovog okruženja te upoznati njihovu djelatnost, razlikovati prometna sredstva i usvojiti
pravilno ponašanje u prometu, osvijestiti moguće opasnosti sudjelovanja u prometu.


     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magneti za ploču, fotokopirni
papir, CD player, TV , CD mediji.


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.
                                               88
MJESEC        TEMA                    PLANIRAN
                                 BROJ SATI

     Škola
     Orijentacija u prostoru
 IX.
     Odnosi među predmetima
                                   16
     Zanimanja ljudi: Policajac

     Godišnja doba: Ususret jeseni (vremenska obilježja,
     promjene u prirodi, odijevanje)
     Blagdani:
  X.                                 16
     Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
     Svi sveti
     Život u gradu i na selu

     Život u gradu i na selu
     Plodovi zemlje
     Dom i obitelj:
     Članovi obitelji
 XI.                                 17
     Živim u stambenoj zgradi / obiteljskoj kući
     Odnosi među članovima obitelji
     Odgovorno ponašanje u domu (Kućanski aparati, Zaštita
     od nezgoda)

     Odnosi sa susjedima i ponašanje prema starijim
     osobama
 XII.  Blagdani:                          13
     Sveti Nikola
     Božić

     Godišnja doba: Zima (vremenska obilježja, promjene u
     prirodi, odijevanje)
     Orijentacija u vremenu:
  I.  Izmjena dana i noći                     10
     Doba dana
     Pozdravi
     I u mojoj školi miriše lavanda - projekt
                                       89
    Orijentacija u vremenu: Jučer, danas, sutra
    Ljubav nas veže i spaja
II.  Naše tijelo i zdravlje                        17
    Ples pod maskama
    I u mojoj školi miriše lavanda - projekt

    Kulturne i zdravstvene ustanove
    U trgovini
III.                                    17
    Zanimanja ljudi
    I u mojoj školi miriše lavanda - projekt

    Blagdani: Uskrs
    Godišnja doba: Proljeće (vremenska obilježja, promjene u
IV.  prirodi, vjesnici proljeća, odijevanje)               12
    Zanimanja ljudi: Stomatolog
    I u mojoj školi miriše lavanda - projekt

    Promet:
    Prometna sredstva
    Ponašanje učenika u prometu
V.                                     18
    Zanimanja ljudi: Vatrogasac
    Što smo učili tijekom nastavne godine?
    I u mojoj školi miriše lavanda – predstavljanje projekta

    Obilježavamo Dan škole
    Godišnja doba: Bliži se ljeto (vremenska obilježja,
VI.  promjene u prirodi, odijevanje)                   7
    Život uz more i u moru
    Ususret praznicima (slobodno vrijeme)                           Učiteljica : Ivana Marušić
                                         90
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

                      PODRUČJA

               TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

                      ŠK. GOD. 2011./2012.

            IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA     CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za primjenu motoričkih znanja koja
omogućuju samostalno tjelesno vježbanje radi veće kvalitete življenja, razvijati motoričke
sposobnosti u svrhu promicanja zdravlja kao nezamjenjivog čimbenika svih ljudskih
aktivnosti.

     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: nastava u dvorani, na školskom igralištu, u
prirodi, različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, sportska oprema za provođenje
nastave TZK.


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje motoričkih znanja i sposobnosti,
funkcionalnih sposobnosti, odnosa prema radu, opisno praćenje usvojenosti higijenskih
navika.
                                            91
MJESEC  TEMA                               PLANIRAN
                                      BROJ SATI
     Hodanje s poskocima
     Hodanje po zadanom okviru
     Plesovi
     Elementarne igre
  IX.                                      15
     Vježbe disanja
     Vježbe relaksacije
     Prenošenje predmeta
     Puzanje i provlačenje
     Bacanje loptice u dalj
     Štafetne igre
     Ciklička poigravanja
  X.                                      16
     Vođenje i provlačenje lopte
     Bacanje lakših lopti u vis na različite načine i hvatanje lopti
     Bacanje lakših lopti o tlo na različite načine i hvatanje lopti
     Preskakanje kratke vijače
     Elementarne igre
     Poskoci na označenim mjestima
  XI.                                      17
     Bočno valjanje ulijevo i udesno
     Hodanje i trčanje na različite načine
     Hodanje uzduž prepreka
     Hodanje i trčanje uz glazbenu pratnju
     Oponašanje prirodnih pojava raspoloženja uz glazbenu
  XII.                                     14
     pratnju
     Hodati što dužim koracima ( sa ili bez prepreka)
     Bacanje loptica u zadanu metu ( pokretna i nepokretna)
     Bočno valjanje
  I.                                      9
     Ciklička kretanja
     Štafetne igre
     Preskakanje kratke vijače
     Vođenje lopte nogom(N)
  II.  Udarci po lopti(N)                           17
     Vođenje lopte rukom(R)
     Dodavanje i hvatanje lopte u pokretu(R)
     Dodavanje lopte objema rukama od prsiju(K)
     Vođenje lopte
  III.                                     18
     Vođenje lopte s promjenom smjera kretanja(K)
     Ubacivanje u koš(K)
     Dizanje i nošenje predmeta
     Potiskivanje
  IV.  Bacanje lopti u dalj                          12
     Gađanje mete
     Štafetne igre
     Bočno valjanje
     Ciklička kretanja
  V.                                      18
     Poligon*
     Plesovi


                                            92
          Vježbe opuštanja
          Vođenje lopte rukom
          Vođenje lopte nogom
    VI.    Ubacivanje u koš                         8
          Udarci loptom
          Elementarne igre
      * zavisno o opremljenosti dvorane

                              Učiteljica: Ivana Marušić
         GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

                 PODRUČJA SKRB O SEBI

                     ŠK. GOD. 2011./2012.

             IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
      CILJEVI   AKTIVNOSTI:razvijanje  osjećaja  za  uređenje  radnog  prostora,
upoznavanje vlastitog tijela i isticanje osobne higijene, upoznavanje i isticanje važnosti
pravilne prehrane, upoznavanje učenika sa prikladnim ponašanjem za stolom te razvijanje
samostalnosti pri hranjenju, odlasku na wc, rukovanju kućanskim aparatima, upoznavanje
učenika sa prikladnim odijevanjem sukladno odgovarajućem godišnjem dobu, isticanje
važnosti očuvanja odjeće i obuće, upoznavanje sa opasnostima, ozljedama i njihovom
saniranju, upoznavanje dobi dana, upoznavanje sa važnijim ustanovama i zanimanjima,
upoznavanje sa prometnim sredstvima, te isticanje važnosti snalaženja u prometu.


      NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


      NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


      TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni
papir
                                             93
     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.
    MJESEC                TEMA          Planiran  broj
                                   sati
          Uredan prostor
          Dijelovi tijela
          Higijena tijela
     IX.    Pravilno pranje ruku                   13
          Pravilno pranje zubi i održavanje usne šupljine
          Češljanje
          Umivanje
          Različita hrana- zdravo-nezdravo
          Voće- povrće
          Meso- riba
          Ponašanje za stolom
          Držanje i ispijanje tekućine
     X.                                 13
          Postavljanje stola
          Upotreba pribora za jelo
          Samostalno točenje u čaše
          Upotreba ubrusa
          Čišćenje i sklanjanje stola nakon objeda
          Priprema jednostavnih zdravih obroka
          Odjeća i obuća – uredna i čista odjeća i obuća
          Slaganje odjeće i obuće
          Vezanje vezica
     XI.                                 13
          Svlačenje i oblačenje
          Prikladna odjeća
          Briga za sebe: upotreba odgovarajuće odjeća po
          odgovarajućem god. dobu
          Pravilna uporaba kućanskih aparata
     XII.                                9
          Požar                                          94
    Nenasilje
    Pravo na privatnost
    Zima - prikladna odjeća i obuća
         -Zaštita od hladnoće
    Igre na snijegu i ledu- opasnosti
    Terapija smijehom
    Doba dana: dan- noć
 I.                             8
    Prikladni pozdravi za doba dana
    Odgovorno ponašanje pri ophođenju prema vršnjacima
    te starijim osobama
    Ljubav- to smo mi
    Maskenbal
    Tijelo i zdravlje: važnost pravilne prehrane
II.  Važnost osobne higijene               13
    Pravilno kihanje i kašljanje
    Bolest- kome se obratit
    Ozljeda- prva pomoć
    Važne ustanove : Bolnica
    Policija
    Vatrogasna postaja
    Kazalište i škola
III.                            12
    Zanimanja: liječnik, policajac, vatrogasac
    Igra: Kod doktora
    U trgovini
    Kod stomatologa
    Ususret proljeću – odijevanje
    Samostalnost: odlazak na wc
    Samostalno hranjenje
IV.                             9
    Osobna higijena
    Briga o odjeći i obući
    Kućanski aparati
    Promet: ponašanje na cesti ( pješaci)
V.                             13
    Semafor i zebra                                 95
           Kod vatrogasaca
           Što smo dosad naučili?
           Ljeto-odijevanje
    VI.      Na moru                             6
           Ususret praznicima                                  Učiteljica : Ivana Marušić
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

               PODRUČJA KOMUNIKACIJA

                     ŠK. GOD. 2011./2012.

            IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
     CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenike za jezičnu komunikaciju, razvijati
jezično - komunikacijske sposobnosti, razvijati verbalnu i neverbalnu komunikaciju s drugim
učenicima i učiteljima, vježbati koncentraciju učenika pri izvršavanju zadataka.


     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni
papir, CD player, TV, DVD player, CD i DVD mediji.


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.


     NAPOMENA: Navedene teme obrađivat će se svaki mjesec tijekom nastavne
godine. Teme će se pri mjesečnom planiranju raščlanjivati na nastavne jedinice.                                              96
MJESEC           TEMA           Planiran broj
                              sati

     Sporazumijevanje
     Pjesma
     Priča
     Slikopriča
     Vježbe i igre za razvoj govora
     Izgovor glasova
     Slikovnica
     Vidni i slušni doživljaj
     Animirani film
IX - VI                          143
     Dopunjavanje rečenica
     Pravila pristojnog komuniciranja
     Objava doživljaja
     Prepričavanje
     Opisivanje
     Obrada tiskanih slova


     Dječja predstava* (prosinac, siječanj,
     ožujak)
                       Učiteljica: Ivana Marušić
                                  97
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

                    PODRUČJA

                     RADNI ODGOJ

                    ŠK. GOD. 2011./2012.

            IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
     CILJEVI AKTIVNOSTI:Stvaranje radne navike, razvijanje osjećaja za spretnost i
koordinaciju, osamostaljivanje u radu, pravilna uporaba radnog materijala te razvijanje navike
za provođenje sustavnih predradnji tijekom rada.


     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magneti za ploču, fotokopirni
papir


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.


     NAPOMENA: Navedene teme obrađivat će se svaki mjesec tijekom nastavne
godine. Teme će se pri mjesečnom planiranju raščlanjivati na nastavne jedinice.
                                              98
MJESEC                    TEMA           Planiran broj
                                      sati

             Rad s nizaljkama
             Rad s umetaljkama
             Konstruktivne igre kockicama
             Slaganje materijala
             Uređivanje panoa
             Rad sa slanim tijestom
             Vježbe fine motorike
             Pripreme za priredbe
             Dekoracija povodom blagdana
             Izrada plakata
             Izrada čestitki
             Čišćenje radnih površina
             Izrada pisanica
             Izrada figurica
 IX - VI                                  216
             Upotreba škara
             Rad vezenjem
             Rad s papirom
             Rad olovkom
             Oblikovanje papira
             Oblikovanje materijala iz prirode
             Oblikovanje kartona
             Izrada vjetrokaza
             Izrada oblaka*
             Izrada vulkana*
             Uređenje okoliša
             Pravilna uporaba kućanskih aparata
             Izrada makete učionice


*Zavisno od materijala
                               Učiteljica: Ivana Marušić
                                          99
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

            PODRUČJA LIKOVNA KREATIVNOST

                    ŠK. GOD. 2011./2012.

            IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
     CILJEVI AKTIVNOSTI: razvijanje kreativnosti, razvijanje osjećaja za finu
motoriku, usvajanje radnih navika, usvajanje različitih likovnih tehnika


     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, različite metode rada u
nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magneti za ploču, fotokopirni
papir, pibor za likovnu kulturu


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu
                                        100
MJESEC     TEMA                     PLANIRAN
                               BROJ SATI
        Izrada zijevalica ( lutki od kolaž papira)
     IX.  Izrada dijela slovarice ( 1.dio)
                                 6
        Boja- crtanje i slikanje
        Točka i crta
        Skupljeno i raspršeno
        Vrste crta
        Obrisna crta
     X.                           10
        Likovi
        Otvorena i zatvorena crta
        Modeliranje ( glina)
        Crtanje i slikanje prema izmišljanju
        Imenovanje boja
        Osnovne i izvedene boje
     XI.                           8
        Tonovi boja
        Mehaničko miješanje boja
        Slikanje prema priči
     XII.  Izrada božićnih i novogodišnjih čestitki     6
        Izrada božićnih i novogodišnjih ukrasa
        Kontrast svijetlo – tamno
        Crtani film ( omiljeni lik)
     I.                           6
        Moja obitelj
        Izrada slike od stiropora
        Izrada čestitki za zaljubljene
        Optičko miješanje boje
     II.  Slikanje po promatranju              8
        Izrada dijela slovarice (2. dio)
        Karneval
        Reljefna slika
        Mrtva priroda
     III.                           8
        Crtanje prema taktilnom osjetu
        Izrada pisanica                                   101
                 Oslikavanje platnenih vrećica
                 Glatko – hrapavo
       IV.                                     6
                 Znak moga razreda( papirna ambalaža)
                 Ukrasna vrećica
                 Modeliranje ( plastelin)
                 Oslikavanje kamenja
       V.          Izrada dijela slovarice (3. dio)            8
                 Modeliranje ( das masa)
                 Salvetiranje
                 Slikanje po sjećanju
       VI.                                     4
                 Pozivnica za razrednu priredbu                                   Učiteljica : Ivana Marušić
        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

                     PODRUČJA

                   GLAZBENA KREATIVNOST

                     ŠK. GOD. 2011./2012.

            IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA     CILJEVI AKTIVNOTI: razvijanja osjećaja za ritam, poticati interes za glazbenim
sadržajima, poticati potrebu za glazbenim izražavanjem,naučiti pjevati i izgovarati tekst
naučenih pjesama

     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magneti za ploču, fotokopirni
papir, CD player, CD mediji.                                               102
     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.
                                      PLANIRAN BROJ
MJESEC                 TEMA
                                        SATI
      Slušanje pjesmica te izvođenje pokreta na zadane pjesme
 IX.    Pljeskanje dlanovima na zadani ritam                 3
      Pjevanje i recitiranje pjesmica( terenska nastava u Tunarici)
      Brojalice
      Oponašanje životinja
  X.                                       4
      Obrada pjesme «Jesen»
      Jesenska razglednica
      Obrada pjesme «Ovako se..»
 XI.    Bim-bam –bom                             4
      Obrada pjesme « Blistaj, blistaj zvijezdo mala»
      Padaj, padaj snježiću
 XII.   Veselimo se blagdanima                        4
      Božićne pjesme
      Tko se boji zime još
  I.                                      2
      Mačke i miševi
      Raspjevana veljača
  II.   Obrada pjesme « Združena slova»                    4
      Maskenbal
      Stare pjesme i običaji
      Naša himna
  III.                                      5
      Obrada pjesme « Pjevala je ptica kos»
      Obrada pjesme i plesa « Zeko pleše»
      Ptičji razgovori
 IV.    Zapjevajmo proljeću                          3
      Dragi dome
  V.    U majčinu krilu                            4                                            103
      S pjesmom u prirodi
      Obrada pjesme « Semafor»
  VI.   Vodene radosti                             2


                                  Učiteljica: Ivana Marušić

        GODIŠNJI PLAN I PROGRAM IZ ODGOJNO – OBRAZOVNOG

                PODRUČJA SOCIJALIZACIJA

                       ŠK. GOD. 2011./2012.

             IV. UTMR ODGOJNO – OBRAZOVNA SKUPINA
     CILJEVI AKTIVNOSTI: osposobiti učenika za jezičnu komunikaciju u društvu,
stjecati potrebna znanja za razvijanje samostalnosti, isticati važnost primjerenog ponašanja u
društvu, razvijati vještine socijalizacije


     NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica, učenici


     NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: učionička nastava, izvanučionička nastava,
različite metode rada u nastavi


     TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavni materijali, magnetići za ploču, fotokopirni
papir, CD player, TV,CD mediji.


     NAČIN VREDNOVANJA: opisno praćenje učenikovih postignuća i odnosa prema
radu.
                                             104
MJESEC     TEMA                PLANIRAN BROJ SATI
        Društvene igre
                               3
     IX.  Igre s pjevanjem
        Druženje u prirodi
        Bonton u prirodi
        Zrno do zrna – pogača
        (zajednička aktivnost učenika
     X.   i roditelja)                 4
        Bundevijada
        Svi sveti    –  primjereno
        ponašanje
        Podjela obveza unutar obitelji
        Obavljanje      jednostavnih
        poslova
     XI.                         4
        Pomaganje vršnjacima
        Igra pantomime


        Veselimo se svetom Nikoli
        Veselimo     se    Djedu
        Božićnjaku
     XII.  Izrada čestitki – suradnja s         4
        drugim    učenicima   i
        roditeljima
        Moje - tuđe
        Dječja   predstava     –
        primjereno ponašanje
     I.                         2
        Društvene igre
        Igre s pjevanjem
        U ljubavi svi zajedno
        Bal pod maskama
     II.                         4
        Čarobne riječi
        Bonton za stolom
        Bonton na javnim mjestima
     III.  Socijalizacijske igre            5
        Šarana jaja bojama proljeća
        Na svježem zraku u društvu
     IV.                         3
        prijatelja                                   105
   Prihvaćanje    međusobnih
   različitosti
   Sposobnost traženja pomoći
   (informacija o nepoznatom)


   Šetnja parkom
   Obavljanje  jednostavnih
   poslova (samostalno bez
V.  uputa)                    4
   Prihvaćanje       autoriteta
   odraslih
   Igre s pjevanjem
   Sudjelujemo u obilježavanju
   Dana škole
VI.                         2
   Ponašanje na plaži
   Prijatelji u sjećanju


                      Učiteljica: Ivana Marušić
                                106
                              PROGRAM RADA RAZREDNIKA


    Razrednici: Dragana Ninić, Sanja Buzadžić, Elide Juričić, Ivana Marušić (sve skupine)


                                                                               NAČIN
PODRUČJE –     CILJEVI RADA,
                        METODE, NAČIN                                    TROŠKOVNIK,     VRJEDNOVANJA
 SADRŽAJ,      NAMJENA,                       NOSITELJI    VREMENIK
                         REALIZACIJE                                     RESURSI       I KORIŠTENJA
AKTIVNOST       ZADAĆA
                                                                              REZULTATA
                      Formiranje odgojno –       učiteljica
Suradnja s
                      obrazovne skupine;      članovi RV – a                                 Samoprocjena rada
učenicima                                                              Papir
         Pedagoško –        Analiza rada i ponašanja;     stručni                                  i uporaba za daljnje
kroz odgojno                                                            Hamer papiri
         psihološke aktivnosti   Radionice;            suradnici                                  planiranje
– obrazovna                                                             Flomasteri
                      Sudjelovanje u organizaciji    roditelji                                 aktivnosti
područja
                                                Tijekom nastavne i školske godine
                      priredbe            ravnateljica
                                       učiteljica                                 Evaluacijski listići,
                      Roditeljski sastanci                                  Papir
Suradnja s    Pedagoško –                          stručni                                  upitnici, uporaba za
                      Individualni razgovori                                 Računalo
roditeljima   psihološke aktivnosti                    suradnici                                  daljnje planiranje
                      Predavanja i radionice                                 Stručna literatura
                                      ravnateljica                                 aktivnosti
         Mjesečni plan rada po                                                          Realizacija plana,
         odgojno – obrazovnim                                                          programa, zadaća i
Suradnja s
         područjima         Izlaganje                                                  aktivnosti kroz
članovima RV                                                            Papir
         (planiranje sadržaja i   Statistička obrada podataka   učiteljica                                 statističku obradu i
– a i stručnom                                                           Računalo
         aktivnosti), učenje i   Sjednice RV – a          stručni                                  izvješća, uporaba za
službom
         disciplina u skupini –                   suradnici                                  daljnje planiranje i
         analiza stanja                      članovi RV – a                                 korekcije u radu
         Njegovanje kulturne                    ravnateljica
Kulturna i                 Individualni, skupni rad,                                Hamer papir,     Evaluacijski listići,
         baštine, socijalizacija,
društvena                  prezentacijske izložbe,                                 kolaž papir,     vrjednovanje
         edukacija; razvoj
djelatnost                 prigodne priredbe                                    fotokopirni papir  uradaka
         tolerancije                                                                                    107
Zdravstvena i               Radionice, predavanja,                      Realizacija
         Preventivne aktivnosti                  Škola, Javno
socijalna                 cijepljenja, liječnički            Fotokopirni papir planiranih
         i edukacija                        zdravstvo
zaštita                  pregledi                             aktivnosti

         Pravodobno vođenje
Razredna                 Pisanje, organizacija, obrada         Papir, računalo,  Uvid u izvršene
         pedagoške i učeničke                   učiteljica
administracija              podataka                    pribor za pisanje  radnje
         dokumentacije
                                                             108
  Aktivnost, program ili
                Katolički vjeronauk
     projekt

  Nositelji aktivnosti,
                s. Biserka (Nevenka) Kos
  programa ili projekta

                Duhovni odgoj i razvoj duhovne dimenzije postojanja.

                Upoznati bitne značajke rimokatoličke vjere.
   Ciljevi aktivnosti
                Razviti pozitivan odnos prema vjeri, molitvi i slavljenju

                blagdana.

                Učvršćivanje i izgradnja stava prema Božjoj objavi, te

Osnovna namjena aktivnosti pozivanje iste sa životnim iskustvom, tj. spremnost na

                djelovanje u skladu sa vjerom.

                Nastava se izvodi u učionici posebnim odgojno –
Način realizacije aktivnosti,
                obrazovnim skupinama i izvan ustanove, terenska nastava –
  programa ili projekta
                posjet sakralnim objektima.


Vremenski okviri aktivnosti   Tijekom cijele školske godine, 2 sata tjedno, 70 sati godišnje.


 Način vrednovanja i način   Odgojno – obrazovna skupina vrednuje se opisnim

  korištenja rezultata    praćenjem prema vlastitim mogućnostima, po propisu i

    vrednovanja       standardima Odgojno – obrazovne ustanove.

  Detaljan troškovnik
                Troškovi se podmiruju iz materijalnih sredstava Odgojno –
 aktivnosti, programa ili
                obrazovne ustanove.
     projekta
                                              109
    Centar „Liče Faraguna“ Labin

    Vjeroučiteljica: s. Biserka (Nevenka) Kos


        Godišnji plan i program iz vjeronauka (2011. – 2012. šk. god.)

 Mjesec                                        Broj
                     Nastavne cjeline i teme
(broj sati)                                      sati

       Uvodni sat – upoznavanje s nastavnim programom              2
 Rujan
       Isus Krist je naš učitelj                         2
 (6 sati)
       Crkva je zajednica ljudi                         2

       Ponavljanje i uvježbavanje                        2
Listopad
       Bog je naš dobri otac                           3
 (8 sati)
       Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje                3

       Novi život s Bogom                            3
 Studeni
       Sveci su prijatelji Božji                         3
 (8 sati)
       Ponavljanje                                2

       Radujem se sv. Nikoli                           2

Prosinac   Marija – Isusova majka – NAVJEŠTENJE                   2

 (7 sati)   Božić – Isusovo rođenje                          2

       Ponavljanje – uvježbavanje                        1

       Poklon mudraca                              2
Siječanj
       Isusa prikazuju u hramu                          2
 (6 sati)
       Dvanaestogodišnji Isus ide u hram                     2
                                         110
 Mjesec                                     Broj
                       Nastavne cjeline i teme
(broj sati)                                   sati

       Ponavljanje                             2


 Veljača   Ivan krstitelj krsti Isusa                     2

 (8 sati)   Isus pretvara vodu u vino (prvo čudo)                2

       Isus propovjeda radosnu vijest                   2

       Ponavljanje                             2


 Ožujak    Isusova čudesa                           4

 (9 sati)   Korizma                               2

       Ponavljanje                             1


 Travanj   Veliki tjedan                            3

 (6 sati)   USKRS                                3

       Ponavljanje                             2
 Svibanj
       Krist živi i djeluje u Crkvi                    2
 (8 sati)
       Sveta misa – euharistija                      4

       Na praznicima svjedočimo Isusovu dobrotu              1
 Lipanj
       Ponavljanje gradiva                         2
 (4 sata)
       Zaključivanje ocjena                        1
                                    70 SATI
                                     111
   OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA U

PRODUŽENOM STRUČNOM POSTUPKU (PSP)

 SA SKUPINOM UMR, TUMR I AUTISTA ZA

   ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.
 ODGAJATELJI PSP-a:
 MIRA PILIPOVIĆ, učitelj defektolog
 ANDREA KLAPČIĆ, prvostupnik socijalne pedagogije

 LABIN, 16.09.2011.
                           112
     Planirani godišnji program u PSP-u potpuno je prilagođen skupini djece koja
imaju teža oštećenja. Program prvenstveno obuhvaća aktivnosti, zadaće i ciljeve
osobnog životnog osposobljavanja djeteta u okviru njegovih psihofizičkih mogućnosti.
     Što to znači?
     Da dijete s godinama nauči prevladati prepreke između sebe i okoline; da
komunicira, poštuje se, samo se opslužuje, kreće se užom i širom okolinom da bi
zadovoljilo svoje osnovne potrebe kao član ljudske zajednice. Program mora pomoći
djetetu da razvija osobnu higijenu, kulturu, da se socijalizira i da razvija radne navike,
te da razvija maksimum potrebne skrbi o samome sebi.
     Program u PSP-u se realizira kroz cjelodnevni život u Centru (domu) da bi
dijete osjetilo što manji nedostatak obiteljskog okruženja. Život i ponašanje u Centru
su do maksimuma prilagođeni obiteljskoj atmosferi: spavaće sobe, kupatila, kuhinja,
praonica rublja, igraonica, korektivna dvorana i dnevni boravak. Svi ti elementi koriste
se u cilju dječjeg osamostaljenja, stjecanja korisnih navika za osobni život. Kroz
program dijete uči biti socijalizirano, te ga se također potiče na pravilnu komunikaciju.
Posebno se svakodnevno trudimo savjetovati se s roditeljima/skrbnicima te si
međusobno pomažemo s ciljem dobrobiti djeteta.
     Odgojno-obrazovni dio programa realizira se kroz tri područja, koja su
međusobno veoma povezana i nadopunjuju se:
  1.RADNO-LIKOVNO PODRUČJE
  2.GLAZBENO-JEZIČNO PODRUČJE
  3.TJELESNO-ZDRAVSTVENA KULTURA


    Sva tri područja podrazumijevaju strogi individualni rad, budući je riječ o
teškoj populaciji djece.
  1.RADNO-LIKOVNO PODRUČJE
    Razvijanje radnih, kulturno-higijenskih i navika samoposluživanja
  a)RADNI ODGOJ:
  Briga oko školskih i osobnih stvari (održavanje i spremanje pribora, igračaka,
   odjeće i obuće)
  Čišćenje obuće i uređivanje ormarića za obuću
  Održavanje urednosti po sobama (slaganje odjeće u ormare, pospremanje
   kreveta)
  Održavanje osobne urednosti, osposobljavanje za samostalno i pravilno
   oblačenje, otkopčavanje, zakopčavanje, obuvanje, vezanje obuće
  Pravilno korištenje sanitarnog čvora (wc, tuš, voda), te nakon korištenja
   održavati urednost (kupanje, prljava odjeća, menstruacija)                                           113
Briga o okolišu (sakupljanje papira, razvrstavanje otpada, čupanje korova)
Dežuranje i posluživanje u blagovaonici, ispomoć u kuhinji i vešeraju
Međusobno pomaganje


b)LIKOVNO KREIRANJE
    Upoznavanje s tehnikama rada, materijalima, bojama (kolaž, rad sa
     papirom, žicom, glinom, plastelinom i prirodnim materijalima)
    Posebne tehnike oblikovanja materijala (tijesto, glinamol)
    Stvaralački radovi i ukrasi za prodaju, poklone i izložbe (ukrasne kutijice,
     okviri za slike ukrašeni raznim školjkama, figuricama, perlicama, kolaž
     slike, izrada nakita)
    Posebna izrada ukrasa i čestitki za razne prigode (uskrsne
     pisanice,ukrasi za Sv. Nikolu, ukrasi za bor, maškare, ukrasi za
     Valentinovo, Majčin dan i sl.)
2.GLAZBENO-JEZIČNO PODRUČJE
Razvijanje i poticanje usmenog govora kroz individualni rad i teme iz
 svakidašnjeg života: priče o obitelji-tko živi u obitelji, u kojem gradu (selu),
 imena roditelja/skrbnika i uže rodbine; „moj drugi dom“-prijatelji iz Centra,
 učitelji, tehničko osoblje i sl.
Gledanje, slušanje i oponašanje; TV program, slikovnice, bajke, basne, dnevna
 štampa, dramske grupe-izvlačenje pozitivnih poučaka, te razlikovanje dobrog
 od lošeg
Pjesmice, recitacije, brojalice, glasovne priče (muzikaši, oluja na moru, ježeva
 kućica)
Imitiranje glasova i zvukova iz prirode, te glasova životinja
Prigodne pjesme: božićne, majčine, domoljubne i rođendanske
Stvaranje ritma i muzike, udaraljke, staklene boce, štapići, frulice i bubnjevi
Zabavne pjesme i moderni ritam-opuštanje uz glazbu
Jezično pisanje i izgovaranje osobnog imena, mjesta stanovanja, te godina
 starosti
Individualni razgovori na temu obaveza u obitelji, školi, domu, pozitivni oblici
  ponašanja prema okolini, oslovljavanje, „čarobne riječi“ (molim, izvoli, hvala,
  oprosti)                                           114
Ponašanje u određenim situacijama (putovanje, trgovina, posjeti, priredbe, na
 ulici)
Poticanje i obučavanje na samostalno kretanje i komunikaciju sa okolinom
Vremenska orijentacija: jutro, podne, večer, sat, tjedan, mjesec, godina
Telefon i pozivi u pomoć-važni telefonski brojevi (hitna služba, policija,
 vatrogasci), opasnost od nepoznatog, zlostavljanje u obitelji, razne ovisnosti
Proslave rođendana, obilježavanje važnih datuma, blagdani, posebne aktivnosti
 u Centru (Dan Centra), posjeti, gostovanja
Putovanja i izleti
3.TJELESNO-ZDRAVSTVENA KULTURA
  Pješačenje do 1,5 km
  Hodanje, ubrzano i sporo, hodanje uz i niz stepenice, samostalno hodanje
   po malim zidićima
  Opušteno šetanje
  Boravak u prirodi i igre u prirodi
  Dječji park i igre: tobogan, ljuljačke, vrtuljak, penjalice, klackalice
  Vježbe oblikovanja za sve mišićne skupine
  Vježbe ravnoteže (hodanje po zadanoj crti, stajanje na jednoj nozi, hodanje
   zatvorenih očiju i prenošenje predmeta prstima)
  Vježbe sa rekvizitima (lopta, palice, kolutovi)
  Kolektivne igre (lovice, žmurice, polupani lončići, školice, ribica u mreži i sl.)
  Igre i vježbe opasnosti (avioni, vatra, poplava i sl.)
  Igre u pješčaniku
  Ritmičke vježbe uz glazbu


  * SKRB O SEBI
Osobna higijena, redovita provedba radnji i poticanje na samostalnost (kupanje,
 presvlačenje, pranje zubi, pranje ruku prije jela, pranje kose)
Čuvanje vlastitog zdravlja: važnost kretanja, umjerenost u jelu, pohlepa,
 pravilna prehrana, kulturne navike za stolom
Prehlade: kihanje, kašljanje-stavljanje ruku na usta, uporaba maramice


                                          115
Vid i nošenje naočala; pravilno i ravno držanje
Lijekovi-važnost pravilnog i redovitog uzimanja propisanog lijeka (suradnja sa
  roditeljima i osobnog liječnika)
Oblačenje u skladu sa vremenskim prilikama
Štetnost pušenja, konzumiranja alkohola i droga
Razvijanje sposobnosti samozaštite od kućanskih aparata (struja i voda),
 samozaštita od nepoznatih osoba i predmeta
Organiziranje slobodnog vremena (igra, TV program, učenje i društvene igre)
                                       116

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:326
posted:3/6/2012
language:
pages:116