KURUMLARDA I� HIZMET K�LT�R�N�N GELISTIRILMESI by I5bF59

VIEWS: 7 PAGES: 174

									     KURUMLARDA
   İÇ HİZMET KÜLTÜRÜNÜN
     GELİŞTİRİLMESİ
HAZIRLAYAN: HÜSNÜ KUMBASAR
     KURUM NEDİR ?

KURUM; Ocak bacalarında biriken veya
  çevrede savrulan kalın is anlamını
          taşır.
 KURUM; İsim, hukuk, evlilik, aile,
 ortaklık,mülkiyet gibi köklü bir yapıyı
 içeren genellikle devletle ilişkisi olan
   yapı veya birlik, müessesedir.
           KURUM

  KURULUŞ, TESİS ANLAMINI İFADE EDER.
Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının bireyler
    arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin
   oluşturduğu, kökü bir takım törelere dayalı
        toplumsal örgütlenmedir.
        Devlet-Din-Aile gibi.
BELİRLİ BİR AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE
   KURULAN ÖZEL VEYA KAMU ÖRGÜTÜDÜR.
    RESMÎ KURUM

    DEVLETİN OLAN,
     DEVLETE AİT,
    DEVLETLE İLGİLİ
KURULUŞ, MÜESSESE VE TESİSLERE
   RESMİ KURUM DENİR.
  BAŞARILI KURUM

  BAŞARILI KURUMLAR;
GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN
    KURUMLARDIR.
      KÜLTÜR NEDİR ?

Toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün
    maddi ve manevî değerler ile bunları
    yaratmada sonraki nesillere iletmede
          kullanılan
   insanın doğal ve toplumsal çevresine
  egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların
          bütünüdür.
      AİDİYET

 AİDİYET; Ait olma durumu içinde
  bulunma, sahip olma demektir.
 Bir Kurumun Ruhu; İçinde çalışan
insanların meydana getirdikleri Kurum
   Kimliği ve Kurum Kültürüdür.
    KURUM KİMLİĞİ


Kurumun kendine özgü inanç ve
 değerlerinin, kişiliğinin olmasıdır.
 Bir topluluğun sahip olduğu ve
   paylaştığı yaşam biçimidir.
    KURUM KÜLTÜRÜ

 Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve
 inançların bütünüdür, Kurumun Ruhudur.
  Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan
    alışkanlıklar, tutum ve davranış
       kalıplarından oluşur.
Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak
   inançlar, değerler ve alışılagelmiş
       davranış kalıplarıdır.
      KURUM KÜLTÜRÜ
İnsanların;
• Giyim tarzları,
• Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve
 davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri
• Telefon konuşmaları,
• Toplantı düzeni, fiziksel ortamları
• Yeni fikir geliştirme,
• Öğrenme ve öğretme,
• Araştırma,
• Yaratıcılık,
• Fedakârlık
konuları Kurum Kültürünün parçalarıdır.
      KURUM KÜLTÜRÜ
• Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar
 motivasyonu ve verimliliği artırır.
• İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır.
• Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve
 etkileşim biçimini belirler.
• Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi
 verir.
• İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır.
• Çalışanlar arasında sinerji yaratır.
     KURUMSAL İMAJ
 Kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler,
   deneyimler, inanç ve değerler,
   bunların karşılıklı etkileşimleri
 sonucunda oluşan ve o kurumun dış
  görünümünün özünü temsil eden
    izlenim olarak tanımlanır.
Çalışan kişi, kurumun aslî ve en önemli
         organıdır.
      KURUMSAL İMAJ
 Kurumun tarihçesi      Çalışan kalitesi, niteliği,
 Kurumun misyon ve      davranışları, verdiği
 vizyonu           mesajlar
 Kurumun hedefleri,      Logosu, broşürleri
 ortak inanç ve değerleri
 Kurumun           Sosyal/kültürel etkinlikler,
 ürünleri/verdiği       sponsorlukları
 hizmetler          Kurumun fiziksel dış
 Kuruma bağlı şirketler    görünümü
 ve iştirakler        Kurumun mal varlıkları,
 Kurumun ortakları      tesisleri
 Şubeler/Genel müdürlük    Kullandıkları teknoloji
 Reklâm ve tanıtım
 faaliyetleri
Bireylerin kültürle olan ilişkisinde
   4 boyut bulunmaktadır.
Kurum çalışanı, kurum kültürünün
       Eseri
      Kullanıcısı
      Taşıyıcısı
     Yaratıcısıdır.
 Bu dört boyut yerine gelebildiğinde
 kurum kültürü güçlü ve dinamik bir
    yapıya sahip olacaktır.
  KURUMSAL KÜLTÜRÜ
  ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 KİŞİSEL KALİTE

 ÜRÜN KALİTESİ
 HİZMET KALİTESİ
 TAKIM KALİTESİ
 KURUM KALİTESİ
    KURUM KÜLTÜRÜNÜ
   OLUŞTURAN KAVRAMLAR
•  Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler
•  Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş
  biçimleri
•  Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan
  güveni
•  Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları
•  Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara
  sahip çıkma dereceleri
•  Misyon, vizyon, ilke ve değerler
•  Politika ve prosedürler
    TÜRK KÜLTÜRÜ
 Plânlı ve programlı çalışmaktan çok,
       insanlara odaklıdır,
  sözel anlaşmalara göre hareket etme
      alışkanlığı egemendir.
Plânlar her zaman değişebilir, randevular
     kolaylıkla iptal edilebilir.
 Durumsal ruh hâllerine göre davranılır.
    Durumsallık ve sözsüz iletişim
   ağırlıktadır. Ortak değerler ve biz
       duygusu egemendir.
      TÜRK KÜLTÜRÜ
  Çalışanlar, kurumun
  kendilerinden sorumlu
 olmasını ve onları korumasını
       bekler.
Çalışan, görüşlerini yöneticiye
   söylemekten çekinir.
 Otoriter yönetici tarzı tercih
       edilir.
  Kararlar babacan tavırlı
 yöneticiler tarafından verilir.
     TÜRK KÜLTÜRÜ
İnsanlar ödün vermekten kaçınır, uzlaşma
      yenilgi olarak görülür.
  Anlaşmaya varmak uzun zaman alır.
Yöneticiler çatışmayı görmezden gelir, ya
      da hafifletmeye çalışır.
 Yönetici tarzı talimat ağırlıklıdır. Çalışan
 yöneticiden kesin yanıtlar bekler, ayrıntılı
    iş tanımlarına ihtiyaç duyar.
  KÜLTÜR ÇEŞİTLİLİĞİ
Ahlâk    Televizyon
Davranış   Kahve
Tanışma ve  Tuvalet
 tokalaşma  İçki
Konuşma   Yemek
Dinleme   Eğlence
Giyim    Müzik
Telefon
   AİDİYET KÜLTÜRÜ

Bir yere ait olmak için; diğerlerinden
 farklılaşan, kendine özgü kültürü ve
   değerleri olan BİR YER olması
         gerekir.
 Tanınma ve takdir, çok önemlidir.
 AİDİYET KÜLTÜRÜ DÖNGÜSÜ
Her şeyde en iyi olmak mümkün değildir.
 Ancak, odaklanılacak temel bir hedef
   Kurumun başkaları tarafından
  algılanmasını da kolaylaştıracaktır.

KURUMUN HAYRANLIK DUYULACAK BİR
    ÖZELLİK İNŞA ETMESİ
   (ELDE ETMESİ) GEREKİR
AİDİYET KÜLTÜRÜ DÖNGÜSÜ
    Kültürün gelişimi sırasında,
     Farklı Olgularla Etkileşim
 dolayısıyla pek çok çatışma ve sorun
         yaşanabilir.
Bazıları kurumu tamamen sahiplenmeye
           çalışır,
Bazıları sürekli iyileşme süreci içinde eski
 konumlarını koruyamama endişeleri için
   süreci durdurmak isteyebilirler.
AİDİYET KÜLTÜRÜ DÖNGÜSÜ

  SAĞLIKLI BİR
   GELİŞMENİN
 BAŞLANGIÇ NOKTASI
AİDİYET KÜLTÜRÜDÜR.
  GÜNÜMÜZÜN İŞ HAYATIYLA
BAĞDAŞMAKTA Kİ ZORLUK KÜLTÜRÜN 4
ÖZELLİĞİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR.

    Güvenli Davranış Eksikliği :
    Sert olmadan kararlı olmak,
 güler yüzlü ve ciddi olmak, karşımızdakini
  kırmadan düşüncelerimizi dile getirmek
    konusunda eksikliklerimiz var.
Ya kavgaya giriyoruz yada çekimser kalıyoruz.
GÜNÜMÜZÜN İŞ HAYATIYLA BAĞDAŞMAKTA Kİ
  ZORLUK KÜLTÜRÜN 4 ÖZELLİĞİNDEN
     KAYNAKLANMAKTADIR.

  Geri bildirim almaktan hoşlanmamak :
   Kurumlarda görüşmelerin sağlıklı
    işlememesine neden olunmakta.
 Büyük çoğunlukla kontrol odağı dışarıda bir
         toplumuz :
 Problem yaşanan durumların sorumlusunu
     dışarıda aramaya yatkınız.
GÜNÜMÜZÜN İŞ HAYATIYLA BAĞDAŞMAKTA Kİ
  ZORLUK KÜLTÜRÜN 4 ÖZELLİĞİNDEN
    KAYNAKLANMAKTADIR.

  Merak duygusu :
  İnsanların özel
hayatlarında yaptıklarına
yöneliyor ve kurumlarda
  dedikodu kültürü
    oluşuyor.
      SORUMLULUK
 Bir kimsenin kendisinin ya da başkalarının
   davranışları için bir kimseye veya bir
   yetkiliye hesap verme, bu davranışların
  doğurabileceği sonuçlara katlanmayı kabul
    etme zorunluluğu ya da bunun ahlâk
      açısından gerekliliği demektir.
Bir görevden, bir işten sorumlu olma durumu.
 Karar alma yetkisinin yanı sıra hesap verme
     zorunluluğunu da içeren görev.
   Bir kişinin genellikle hukuk kuralları
 çerçevesinde içinde üstlendiği yükümlülükler.
     KURUM OLMAK
• HİZMET ODAKLIYIZ,
• MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇ VE
 BEKLENTİLERİNE DUYARLIYIZ,
• GİZLİLİK İLKESİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ,
• NAZİK VE SAYGILIYIZ,
• MESAFELİYİZ,
• DÜZENLİYİZ,
• TUTARLIYIZ,
• KİŞİSEL VE KURUMSAL
 PERFORMANSIMIZA ÖNEM VERİRİZ.
     KURUM OLMAK

• SORUMLULUK SAHİBİYİZ,
• GÜVENİLİRİZ,
• GİRİŞİMCİYİZ,
• SONUÇ ALMAYA ODAKLIYIZ,
• DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞIRIZ,
• SİNERJİ YARATMAYA ÇALIŞIRIZ,
• PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRME
 KONUSUNDA İSTEKLİYİZ,
• GÜCÜMÜZÜ İNSANIMIZDAN ALIRIZ.
       KURUM OLMAK

•  KURUMUMUZA BAĞLIYIZ,
•  İNANÇLIYIZ, KENDİMİZE GÜVENİRİZ,
•  GÜÇLÜ MUHAKEME SAHİBİYİZ,
•  OLGUNUZ VE YAPICIYIZ,
•  KİŞİLERLE İLİŞKİLERİMİZE ÖZEN GÖSTERİRİZ,
•  ADİL DAVRANIRIZ, YARATICIYIZ,
•  BİRBİRİMİZE SEVGİ VE SAYGI GÖSTERİRİZ,
•  TAKIMIN PERFORMANSINI ARTIRMAK İÇİN
  ÇALIŞIRIZ.
ETKİLİ BİR TAKIM ÜYESİ OLMAK
   GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN BECERİLER

       1- İLETİŞİM BECERİLERİ
 Dinleme, konuşma, kendini ifade etme, okuma,
 okuduğunu anlama,hafızada tutma, hatırlama,
      yazma,sözsüz iletişim, beden dili
   2- KENDİNİ İDARE ETME BECERİLERİ
Kas becerileri, mekânsal farkındalık,Organizasyon,
   zaman yönetimi, güvenlik, sağlıklı yaşam
 şekilleri,davranış kuralları, bilinçli seçim yapma.
 ETKİLİ BİR TAKIM ÜYESİ OLMAK
   GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN BECERİLER
        3- SOSYAL BECERİLER
Sorumluluğu kabul etme, başkalarına saygılı olma,
    başkaları ile beraber çalışabilme, takım
   çalışması, çatışma yönetimi ve çözümleme
   şekilleri, farklı rollere uyum sağlayabilme
      4- ARAŞTIRMA BECERİLERİ
Soru sorma, soru üretme, gözlem yapabilme, plân
  yapma, veri toplama, veriyi kaydetme, veriyi
  organize etme, veriyi yorumlama, araştırma
          sonuçlarını sunma.
ETKİLİ BİR TAKIM ÜYESİ OLMAK
 GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN BECERİLER

      5- DÜŞÜNME BECERİLERİ
Bilgi edinme, anlama, uygulama, analiz etme,
  sentez yapma, değerlendirme, birden fazla
   bakış açısını değerlendirme, düşünme,
düşünme üzerine düşünme, muhakeme yapma.
   İLETİŞİM BECERİLERİ
        İLETİŞİM NEDİR ?
 İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alış
            verişidir.
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek
   her yolla başkalarına aktarılabilmesidir.
 İki ya da daha fazla sayıdaki insan arasındaki
   sesler, yüz ifadeleri, mimikler ve vücut
 hareketleri yoluyla iletilen ve anlam taşıyan bir
            süreçtir.
         İLETİŞİM SÜRECİ
Sağlıklı ve doğru ,iletişimi gerçekleştirmek için
  öncelikle iletişim sürecini anlamak gerekir.
      ANLAMAK VE ANLAŞILMAK
      İLİŞKİ NEDİR ?
   İki insan ( iki şey) arasında
      karşılıklı ilgi, bağ,
   bağlantı,münasebet, temas
       anlamını taşır.
İlişkiler de; yaşayan organizmalar
  olarak karşılaştıkları durumlara
 uyum sağlar ve sürekli değişirler.
   İLETİŞİM-İLİŞKİ
BİRLİKTELİĞİ KURMAK İÇİN
  İletişim mi ilişkinin sonucudur?
  İlişki mi iletişimin sonucudur ?

 İlişki; sürekli ilgi ve özen isteyen bir
          canlıysa
İletişim de, onun damarlarından akan
          kandır.
İlişkiyi sağlıklı tutmanın yolu, onu etkili
   iletişimle besleyebilmekte yatar.
İLİŞKİ- İLETİŞİM BİRLİKTELİĞİ
            ETKİLEŞİM NEDİR ?
      Birbirini karşılıklı olarak etkileme işidir.
             ETKİ NEDİR ?
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki
             gücüdür, tesiridir.
           ETKİLEMEK NEDİR ?
        Etkiye uğratmak, tesir etmektir.
            DAVRANIŞ NEDİR ?
   Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin
       bütünüdür. Tutum, muamele, hareket
            KARAKTER NEDİR ?
  Bir bireyin ya da topluluğun kendine özgü olan, onu
  başkalarından ayıran temel belirti, onun davranışlarını
           belirleyen ana özelliktir.
ETKİLİ BİR İLETİŞİM KURMAK

• DAVRANIŞLARININ FARKINDA OL,
• SÖZLERİNİN FARKINDA OL,
• MİMİKLERİNİN VE JESTLERİNİN
 FARKINDA OL,
• DUYGULARININ FARKINDA OL,
• ŞUUR VE BİLİNCİNİN FARKINDA OL,
• KENDİ VARLIĞININ FARKINDA OL.
    DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
     İletişim sırasında duygu,
 düşünce, istek ve ilgiler değişik davranış
       biçimleri ile ifade edilir.
 Bu davranış biçimleri dört grupta incelenir:
 Pasif Davranış
 Saldırgan Davranış
 Manüplatif Davranış
 Atılgan Davranış
   DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
       PASİF DAVRANIŞ
•  Kişiler duygu ve düşüncelerini ifade
  etmezler
•  Benlik saygıları düşüktür
•  Kaygılıdır
•  Suçluluk ve öfke duygusu yaşarlar
•  Kişinin verdiği mesaj: “BEN ÖNEMLİ
  DEĞİLİM, SEN ÖNEMLİSİN”
  DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
    SALDIRGAN DAVRANIŞ
• Diğer kişileri aşağılar,saygı
 göstermezler
• Başkalarının duygu ve düşünceleri ile
 ilgilenmezler
 Kişinin verdiği mesaj: “SEN ÖNEMLİ
 DEĞİLSİN , BEN ÖNEMLİYİM”
   DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
    MANÜPLATİF DAVRANIŞ
•  Pasif görünür ama saldırgan
  davranırlar
•  Dürüst olmazlar ve imalı konuşurlar
•  Karşı tarafı suçlu hissettirirler
•  Kişinin verdiği mesaj: “ BEN
  ÖNEMLİ DEĞİLİM, SEN DE
  ÖNEMLİ DEĞİLSİN,ÖNEMLİ
  OLAN ÇIKAR”
   DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
      ATILGAN DAVRANIŞ
•  Kişi, kendisinin ve başkalarının
  haklarına saygılıdır
•  Kendisine olan güveni ve benlik
  saygısı yüksektir
•  Başkalarının duygu ve düşünceleri ile
  ilgilenir
•  Kişinin verdiği mesaj: “ BEN
  ÖNEMLİYİM, SEN DE ÖNEMLİSİN”
    Güven Nedir ?
Güvenmek, inandığını açıkça ifade etmek
 ve buna uygun biçimde davranmaktır.
Güvenmek; bilinçli bir insan eylemidir.
  Güven önce güvenmekle başlar.
Güven Duygusu; kişilerin birbirlerine
 değer verdiği, destek olduğu bir ilişki
     ortamı içinde gelişir.
   Güven Nedir ?
  Bireyler kendilerini doğru ifade
 edebildikleri sürece güvenilir olurlar.
  Güven duygusu zayıf olan insan,
    karşısındakine güvenmez.
Benzer şekilde de; onlardan kendisine
güvenmelerini beklemez. Bu kısır döngü
  zamanla; korku, kaygı, endişe ve
  sinirlilik davranışlarıyla gelişir.
   Güven Nedir ?
  Hayatta başarılı olmak istiyorsanız
birlikte çalıştığınız insanlara güvenmeyi
       öğrenmelisiniz.
Kendinizi ve işinizi paylaşmak güveni
          artırır.
 Güven Duygusu değişik durumlarda
 kişilerin hiçbir art düşünce olmadan
 kendine yardım edeceği ve karşılaşılan
 zorlukları çözmede işbirliği yapacağı
        duygusudur.
    Güven Duygusu
        Güven Duygusu;
    İletişimin yönünü belirler.
 Birey, güvene dayalı ilişkiler kurmak
 istiyorsa, her şeyden önce kendisinin de
     güvenilir olması gerekir.
Sözünün sahibi olan, söylediği sözü yerine
  getiren ve bunu yaşam biçimi olarak
 benimseyen kişi ya da kişiler, güvenilir
         insanlardır.
 Güven’in 3 Boyutu
  KİŞİNİN KENDİNE
    GÜVENMESİ

 KİŞİNİN BAŞKALARINA
    GÜVENMESİ

KİŞİNİN GÜVENİLİR OLMASI
     ÖZGÜVEN
  İnsanın kendine olan güvenme
duygusudur. Kendimiz ve yeteneklerimiz
hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa
sahip olduğumuz anlamına gelmektedir.
 Özgüven; önemli bir kişisel özelliktir.
 Yaşamla baş etmemizi ve sorunlarla
 gerçekçi bir şekilde mücadele etmemizi
  sağlar ve zorluklara dayanmamızı
        kolaylaştırır.
     ÖZGÜVEN
Özgüven; Kazanma sürecidir. Yaşamın
 önemli zorlukları ile başa çıkma gücüne
sahip ve mutlu olmaya lâyık bir kişi olma
        deneyimidir.
 Özgüven; Hedeflerimizin peşinden
 giderken bize güç verir. Özgüvenimizin
    güçlü olması durumunda;
  başarı bize doğal ve doğru gelir.
ÖZGÜVEN KAVRAMLARI
   RİSK ALMAK-İÇ KONUŞMA YAPMAK –
   KİŞİSEL DEĞERLENDİRME YAPMAK –
   KENDİNİ SEVMEK VE TANIMAK – HEDEF
 KOYMAK – GURUR VE BAĞIMSIZLIK – POZİTİF
         DÜŞÜNMEK –
İYİ VE DOĞRU BİR İLETİŞİM KURMAK – DİYALOG
  DOĞRU BİR İFADE YETENEĞİ – İYİMSERLİK
  GÜÇLENMEK – ENERJİ – FİKİRLERİNİ KABUL
    ETTİRMEK – İSTEKLİ OLMAK – GÜVEN
      ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMAK
       DUYGUSAL OLGUNLUK
   KAPASİTESİNİ DOĞRU DEĞERLENDİRME
      BECERİSİNE SAHİP OLMAK
    İLETİŞİM SİSTEMLERİ
           KİŞİ İÇİ İLETİŞİM
Kendi içimizde ve kendi kendimizle kurduğumuz iletişimdir.
             1- DUYMA
            2- ALGILAMA
            3- DÜŞÜNME
           4- YORUMLAMA
         KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
   Küçük bir topluluğun kendi içindeki iletişimdir.
          GRUP İÇİ İLETİŞİM
  Daha geniş bir kitlenin (grubun) kurduğu iletişimdir.
          KİTLE İLE İLETİŞİM
  Geniş bir kitleye ulaşan ya da bu kitle tarafından
       kullanılan, yararlanılan iletişimdir.
      SİNERJİK İLETİŞİM
      Sinerji doğada her yerde vardır.
  İki bitkiyi yan yana diktiğinizde kökler birbirine
      karışır ve toprağın niteliği de gelişir.
İki tahta parçasını bir araya koyduğunuz zaman ayrı
    ayrı taşıyabilecekleri ağırlıktan daha fazlasını
             kaldırırlar.
 Sinerjiyle iletişim kurduğunuz zaman zihninizi ve
   yüreğinizi yeni olanaklara ve yeni seçeneklere
     açmış olursunuz. Sinerji heyecan verir.
  KURUMUMUZDA SİNERJİYE ÖNEM VERELİM
 İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ
  BAZEN BİR HAREKET, BİN SÖZE BEDELDİR.

         DIŞ GÖRÜNÜŞ
         GÖZ TEMASI
OMUZ, BAŞ, BEDENİN DURUŞ BİÇİMİ, HAREKETLER
         ÖZEL MESAFE
          JESTLER
      YÜZ İFADELERİ, MİMİKLER
        BEDENSEL TEMAS
       DOĞRU TOKALAŞMA
      KARŞILAMA VE UĞURLAMA
       PARMAKLAR VE ELLER
       KOLLAR VE BACAKLAR
         KARTVİZİTLER
    NEDEN BEDEN DİLİ ?
• Başkaları üzerinde olumlu bir etki
 yaratarak amacımıza ulaşmak,
• Karşımızdakileri daha iyi anlayarak etkili
 bir iletişim kurmak,
• Kendi beden hareketlerimizi denetleyerek,
 sosyal ortamlara daha çabuk uyum
 sağlayabilmek,
• Başkalarının gerçekte ne söylemek
 istediğini anlamak.
       İLK İZLENİM
  İnsanlar üzerindeki etkimiz, sözlü ve
  sözsüz iletişimimize, görüntümüze, tavır
      ve davranışlarımıza bağlıdır.
• % 55 Görüntü ve Beden Dilinden oluşur.
• % 38 Konuşma, ses tonu, akıcılık,
 tonlama,vurgulamadan oluşur.
• % 7 Ne söylediğimizdir.
         KİŞİSEL İMAJ;
  Başkalarının üzerinde bırakılan ilk iz, ilk
   izlenimdir. Çok kısa bir sürede oluşur.
  İLETİŞİMDE NEZAKET
NEZAKET BULAŞICIDIR, KARŞINIZDAKİNE
       DE GEÇER

     TEŞEKKÜR ETMEK
     LÜTFEN DEMEK
      İZİN İSTEMEK
     ÖZÜR DİLEMEK
   KİBARCA YÖNLENDİRMEK
 İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEK
 NEDEN FARKLI BAKIŞ AÇILARIMIZ VAR ?
BAKIŞ AÇILARIMIZIN ARASINDAKİ FARKIN
      TEMELİ NEDİR ?


  BU FARKLI BAKIŞ AÇILARI;
  FARKLI DEĞERLERDEN Mİ ?
  FARKLI DENEYİMLERDEN Mİ ?
   FARKLI BİLGİLERDEN Mİ ?
    KAYNAKLANIYOR.
İNSANIN KENDİNİ TANIMASI
İnsanın kendini tanıması için en az dört konuda
  tam ve doğru bilgi sahibi olması gerekiyor.
     » BİLGİLERİ
     » BECERİLERİ
     » İSTEKLERİ
     » İNANÇLARI
     Bir insan her şeyden önce;
 Ne bildiğini ve de ne bilmediğini bilmelidir.

Daha iyi bir performans için kıyaslama şarttır.
 SORGULAYIN+DEĞİŞTİRİN+İYİLEŞTİRİN
İLETİŞİMİ ANLAMLANDIRMAK
  – HEDEFLERİ NETLEŞTİRMEK
  – KARARSIZLIKLARI AŞMAK
  – BAKIŞ AÇISINI DURUMLARA GÖRE DEĞİŞTİRMEK
  – FARK YARATMAK
  – MOTİVASYONU YÜKSELTMEK
  – GÜVEN VE ÖZGÜVENİ ARTIRMAK
  – ZAMANI DOĞRU YÖNETMEK
  – KENDİ DENEYİMLERİNİN FARKINDA OLMAK
  – BAŞARI ODAKLI OLMAK
  – DEĞİŞİME, ÇAĞA AYAK UYDURMAK
  – İMAJ YENİLEMEK
  – SOSYAL İLETİŞİM VE EMPATİ SAĞLAMAK
  – YARATICI BİR BEYİNE SAHİP OLMAK
  İLETİŞİMDEN SONRA SOSYAL
      İNSAN OLMAK
  İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİREN İNSAN SOSYAL
               OLUR
•  Sosyal olmak birey olmaktır.
•  Toplumun üyesi olmak demektir.
•  Topluma ait olmak demektir.
•  Toplumla ilgili olmak demektir.
•  Sosyal olmak soru sormaktır.
•  Nerede ne var öğrenmektir, bilmektir.
•  İradeli olmaktır, Dünya ile iletişime girmektir,
•  Dünyayı sorgulamaktır,
•  Boyutlu olmaktır
•  Farklı düşünebilmektir,
•  Sosyal İnsan İletişim Mühendisidir.
    İLETİŞİM GÜÇLÜĞÜ
    İNSANLAR KONUŞA KONUŞA ANLAŞIR.
İNSANLAR KONUŞA KONUŞA BİRBİRİNDEN UZAKLAŞIR.
 HATTA BİRBİRLERİNDEN NEFRET EDERLER
 İnsanların anlaşmamasına değil, insanların
    anlaşmasına hayret etmek gerekir.
 İnsanların anlaşamama nedenleri anlaşma
     nedenlerinden daha fazladır.
FARKLILIK EVRENDEKİ TEK MÜKEMMELLİKTİR
  HEPİMİZ BİRBİRİMİZDEN FARKLIYIZ.
       İNSANLAR
• FARKLI  DAVRANIRLAR
• FARKLI  DÜŞÜNÜRLER
• FARKLI  YAŞARLAR
• FARKLI  KARARLAR ALIRLAR
• FARKLI  İLİŞKİLER KURARLAR
• FARKLI  ALGILARLAR
• FARKLI  ANLATIRLAR
• FARKLI  ANLARLAR
• FARKLI  DUYGULARI VARDIR
• FARKLI  TEPKİLER VERİRLER
• FARKLI  ŞEKİLDE SORUNLARINI ÇÖZERLER
• FARKLI  ETKİ VE TEPKİ VERİRLER
• FARKLI  KONUŞURLAR, FARKLI DİNLERLER
• FARKLI  STRES YAŞARLAR
  İLETİŞİM SORUNLARININ
     NEDENLERİ
1- İLİŞKİLERE BAĞLI NEDENLER
2- MİZAÇ ( Huy, tabiat, yaradılış)
3- SÜREÇLERİN DOĞRU VE İYİ
 TANIMLANMAMIŞ OLMASINA BAĞLI
 NEDENLER. HAREKETLER DİZİSİ
    İLETİŞİMDE DURUM ANALİZİ.
  HERKES MİZACINI ERDEM KABUL EDER
 KENDİNE BENZEMEYEN İNSANLARI YANLIŞ
          BULUR.
  İLETİŞİMİ ENGELLEYEN
     FAKTÖRLER
•  ANLATIM HATALARI
•  ALGI FARKLILIĞI
•  ALGI SEVİYESİ
•  ALGIDA SEÇİCİLİK
•  DUYGULARIN DİKKATE ALINMAMASI
•  GÜVEN VE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
•  GERİ BİLDİRİM EKSİKLİĞİ
•  ORTAMIN UYGUN OLMAMASI
•  YANLIŞ KANAL SEÇİMİ
    İLETİŞİM GÜÇLÜĞÜ
•  DARGINLIK VE GÜCENME
•  SUÇLULUK VE UTANMA DUYGULARI
•  KORKU VE KAYGI DURUMLARI
•  ODAKLANAN BİR DURUM OLMAMASI
•  YÖNÜNÜZÜN – DEĞERLERİNİZİN –
  HEDEFLERİNİZİN AÇIKÇA
  BELİRLENMEMİŞ OLMASI
   İLETİŞİM SİSTEMİNDE
   DİNLEMENİN ÖNEMİ
       ETKİN DİNLEME
  Hak Vermek mi ? Önem Vermek mi ?
Kendi isteklerimiz - Başkalarının istedikleri
    İddialaşmak - Münakaşa etmek
     Alışkanlıklardan vazgeçmek
 Etkin Dinleme ya da karşı tarafın duygu ve
   düşüncelerini kabul etmek, onlara hak
 vermek, onaylamak ya da ikna olmak demek
           değildir.
   DİNLEMEK VE DUYMAK
Dinlemekle duymak arasında önemli bir fark vardır.
    Bakmakla görmek arasındaki fark gibi
  İyi bir dinleyici olmak ama aynı zamanda da
   dinlediğinizi konuşan kişiye belli etmek gerekir.
       Bu da ETKİLİ DİNLEMEKTİR.
 Dinlemek ancak dinlediğini belli etmek, karşınızdaki
 kişinin gözlerine bakmak ve görmekle mümkün olur.
   OKUMAK, OKURKEN İYİ ANLAYABİLMEK
  DİNLEMEK, DİNLERKEN İYİ ANLAYABİLMEK
         İZLEYİP GÖZLEMEK
   ETKİN DİNLEME
   YAPTIĞINIZDA
KABUL ETMEKLE + HAKVERMEYİ
  birbirine karıştırmamalıyız.

  DİNLEMEK BİR SANATTIR
   Pek az kuralı vardır.
    DİNLEMENİN ÇEŞİTLERİ
PASİF DİNLEME;
  Sessizlik, karşımızdakini yüreklendiren çok güçlü
  sözsüz bir iletidir. Kabul tepkileri vermek gerekir.
  Baş sallamak, gülümsemek, kaş çatmak
KAPI ARALIYICI MESAJLAR;
  Bazı insanlar konuşmayı sürdürmek için
  yüreklendirilmeye gereksinim duyabilirler. Bu tür bir
  destekleme için verilen mesajlara “kapı aralayıcı
  mesajlar” denir.
  Bu konuda daha fazla bir şey söylemek ister misin ?
  Devam etmek ister misin ?
 DİNLEMENİN ÇEŞİTLERİ
   ETKİN KATILIMLI DİNLEME;
Konuşan bireyin söylediği sözleri, açarak
tekrar etmekten oluşan etkin katılımlı
dinleme, insanlar arasında yalın, daha
anlamlı bir ilişkinin gelişmesine fırsat
verir.
Burada dinleyen suskun ve pasif
değildir. Anlatanın duygu ve
düşünceleriyle ilgili konuşmasını
onaylayan bir görüntü içindedir.
      ETKİN DİNLEME
KATILIM; Zihin ve dikkatinizi dağıtmayın
İZLEME; Söylenmek istenilenleri anlayın
ÖZETLEME; Anladıklarınızı kısaca özetleyin
SORU SORMA; İletişim devresini tamamlayın
      GERİ BİLDİRİM ALIN
  DİNLEMEYİ GÜÇLEŞTİREN ETMENLER
 DİKKATSİZLİK – İLGİSİZLİK – ÖNYARGI
     ETKİLİ KONUŞMAK
• İnsanın duygu ve düşüncelerini, çeşitli
 sesler aracılığıyla karşısındaki kişi ya da
 kişilere aktarmasıdır.
• Konuşma, bütün düşüncelerin çeşitli
 renk ve derinlikler verilerek sesler
 yoluyla bestelenmesidir.
• Konuşma bir harekettir. İyi bir
 konuşmacı kullandığı sözcüklerle, ses
 tonuyla, vurgulamaları ile beynimizde
 bir resim çizer.
  KONUŞMAK BİR SANATTIR
 İyi bir konuşmacı olmanın birinci koşulu,
   zengin bir bilgi birikimiyle donanmaktır.
        Kendi konusunda
 Bilgi Birikimi+Sosyal ve Kültürel Donanım.
Kişiler ya da topluluklarla kurulan iletişimin en
       önemli aracı konuşmadır.
Konuşmanın kalitesi kişiliğin bir göstergesidir.
  Konuşurken sesimizin duyulabilir ve
   anlaşılabilir olması da çok önemlidir.
  KONUŞMAK BİR SANATTIR
     KENDİNİ İFADE ETMEK
Kişinin kendini değerlendirmesi ve kendini
  karşısındakine doğru anlatmak için özel
      çaba göstermesi gerekir.

 Duygu ve Düşüncelerini karşısındaki kişi
 veya kişilere doğru, anlaşılabilir, ve ikna
   edecek şekilde anlatabilmektir.
KONUŞMAK-İKNA ETMEK
İkna; inançları, tutumları, niyetleri veya
davranışları değiştirmeye yönelik iletişim sürecidir.

Konuşurken dikkat edilmesi gereken durumlar:
•Beden Duruşu       •Anlaşılabilirlik
•Baş, Ense, Sırt      •Boğumlanma
•Gözler          •Ses Bilimi Fonetik
•Parmaklar ve Eller    •Diksiyon
•Duyulabilirlik      •Vurgulama
•Nefes           •Tonlama
•Ses            •Söyleyiş yanlışları.
  İLETİŞİM ÇATIŞMALARI
İş rollerinin gerektirdiği farklılıkları bir
fırsat olarak görmek yerine, kendi
özelliklerini ve bundan kaynaklanan farklı
fikir ve yaklaşımları üstünlük olarak
karşısındakine kabul ettirmeye çalışmak,
ÇATIŞMA doğurur.
         ÇATIŞMA;
İki ve daha çok insan veya grup arasında
yaşanan farklı ihtiyaç ve fikirlere dayanan
rekabetçi davranış ve anlaşmazlıklardır.
ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENLERİ
 •  BİLGİ FARKLILIKLARI
 •  ALGILAMA FARKLILIKLARI
 •  DEĞER VE İNANÇ FARKLILIKLARI
 •  KAYNAKLARIN KISITLI OLUŞU
 •  REKABET
 •  BEN MERKEZCİLİK
 •  GÜVEN EKSİKLİĞİ
KURUMSAL ÇATIŞMANIN ÜÇ
    SEVİYESİ

 KİŞİNİN İÇİNDEKİ ÇATIŞMA

– GRUP İÇİ ÇATIŞMA

– GRUPLARARASI ÇATIŞMA
     ZOR İNSANLAR
İletişim kurmakta zorluk çeken insanları
    zor insan diye tanımlayabiliriz.
     ZOR İNSAN YOKTUR
    ZORLAYICI DAVRANIŞLAR
         vardır
      İNSANLARI DEĞİL
 DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMELİYİZ.
  ZOR İNSANLARA YAKLAŞIM
    NASIL OLMALIDIR ?
–  AGRESİF İNSANLAR
–  HERŞEYİ BİLENLER
–  ŞİKÂYETÇİLER
–  MAĞDURLAR
–  GİZLİCE SALDIRANLAR
      PARADİGMALAR
         PARADİGMA;
 Bireyin iç ve dış dünyasını algılama, anlama,
       yorumlama ve bilmesidir.
Liderlik Otoritesi Kurumsal Danışman ve Yazar
        COVEY’in söyledikleri;
–  PROAKTİF OL
–  SONUCU DÜŞÜNEREK İŞE BAŞLA
–  ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VER
–  KAZAN KAZAN DİYE DÜŞÜN
–  ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞ , SONRA ANLAŞILMAYA
–  SİNERJİK OL
–  BALTAYI BİLE
     PARADİGMALAR
 Günümüzde bu model kurum algı
  varsayım ya da referans kaynağı
   anlamında da kullanılmaktadır.
Dünya görüşü olarak da tanımlayabiliriz.
 ALGILAMAK-ANLAMAK-YORUMLAMAK
   Kafamızın içindeki haritalardır.
     PROAKTİF-REAKTİF
      PROAKTİF KİŞİLER;
 Kendi davranışlarının kontrolünü ele almak
 ve bir adım önden gitmek anlamına gelir.
      KİŞİSEL LİDERLİKTİR.
        REAKTİF KİŞİLER;
  Çabuk tahrik olurlar, diğerlerini suçlarlar,
         şikâyet ederler,
bir şeylerin olmasını bekleyip sadece gerektiği
        zamanlarda değişirler.
    PROAKTİF DİL
• SEÇENEKLERİMİZE BİR BAKALIM
• FARKLI BİR YAKLAŞIMI SEÇEBİLİRİM
• DUYGULARIMI KONTROL EDEBİLİRİM
• BEN ETKİLİ BİR SUNUŞ YAPABİLİRİM
• UYGUN OLAN BİR TEPKİYİ
 SEÇECEĞİM
• SEÇERİM
• YEĞLİYORUM
• YAPACAĞIM
     REAKTİF DİL
•  YAPABİLECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK
•  İŞTE BEN BÖYLEYİM
•  BENİ ÖYLE KIZDIRIYOR Kİ
•  BUNA İZİN VERMEZLER
•  BUNU YAPMAM GEREKİYOR
•  YAPAMAM
•  YAPMALIYIM
•  KEŞKE
   ALIŞKANLIKLARIMIZ
Alışkanlıklar bir halata benzer, her gün bir
  ilmik daha atarız ve çok geçmeden halat
   koparılamayacak bir duruma gelir.

  ETKİLİ ALIŞKANLIKLAR AÇILIMI
BİLGİ    : Ne yapmalı? Neden yapmalı ?
BECERİLER  : Nasıl yapmalı ?
ARZU     : Yapma isteği
     ZAMAN YÖNETİMİ
Zaman kullanımını kontrol altına alma
sürecidir. 24 saat, 1440 dakika, 86400
saniyelik süreyi yaşamımıza katkı
sağlayacak şekilde kullanmaktır.Zaman
Yönetiminde yönetmeye çalıştığımız
KENDİMİZ-KENDİ AKTİVİTELERİMİZDİR
 •  Sorumluluklarımız
 •  Görevlerimiz
 •  Kişisel ve Kurumsal Misyon ve Vizyonumuz
 •  Temel Değerlerimiz Stratejilerimiz
 •  İş ve Özel yaşamımızdaki tüm aktivitelerimizdir.
  ZAMAN YÖNETİMİ
1 DİLİM; 8 SAAT UYKU
2 DİLİM; 8 SAAT ÇALIŞMA
3 DİLİM; 8 SAAT SOSYAL ZAMAN

• ZAMANI EKONOMİK KULLAN
• YAŞAM HEDEFLERİNİ BELİRLE
• HARCANAN ZAMANLA ELDE EDİLEN
 ZAMANI SORGULA
 ZAMAN YÖNETİMİ
KİŞİSEL VERİMİN ANAHTARI
   AJANDALARIMIZ

 »  12 AYLIK TAKVİM
 »  TELEFON DEFTERİ
 »  KARTVİZİT ALBÜMÜ
 »  NOT DEFTERİ
   ZAMAN YÖNETİMİ
        PLÂNLAR KISMI
       Doğru bir plânlama
     Düzenlemekle mümkündür.
Zamanı etkin bir şekilde plânlayabilmek için değişik
   plânlama dönemlerinde çalışmak gerekir.
      ZAMAN YÖNETİMİ
         HEDEF NEDİR ?
     Hedef arzulanan bir sonuçtur.
Hedef yapacağınız bir takım eylemler neticesinde
   bulunmak istediğiniz durumun tarifidir.
Yaşamı anlamlı kılmak için bir takım hedeflerinizin
   olması ve bu hedeflere ulaşabilmek için
  geçirdiğiniz anlardan mutluluk duymanızdır.
          HEDEFLER
     » Büyük veya küçük
     » Kısa veya uzun dönemli
     » Maddi veya manevi olabilir.
   ZAMAN YÖNETİMİ
 ZAMAN YÖNETİMİNDE ÜÇ AŞAMA
KİLİT ALANLAR+GÖREVLER+FAALİYETLER
        KİLİT ALANLAR
İş ve Özel hayatınızda hedeflerinize ulaşmak
için üzerinde çabalarınızı yoğunlaştırmanız
gereken alanlardır.
      ZAMAN YÖNETİMİ
           GÖREVLER
Her kilit alanla ilgili tamamlanması gereken bir
          çok görev vardır.

    GÖREVLERİN TANIMLANMASI
     » Ne yapılacak ?
     » Kim yapacak?
     » Ne zaman yapılacak ?
     » Nasıl bir sonuç elde edilecek ?
      ZAMAN YÖNETİMİ
          FAALİYETLER
   Kilit alanlarınızla ilgili görevlerinizi
    tamamladıktan sonra bu görevlerin
     aşamalarını ve yapmanız gereken
     faaliyetleri de tanımlama ihtiyacı
          hissedeceksiniz.
           FİKİRLER
Yaratıcılığınızı geliştirmenize yardımcı olur. Bu
    Bölüme aklınıza gelen her türlü fikri
          kaydedebilirsiniz.
      ZAMAN YÖNETİMİ
          NOT KISMI
 Not Formu-Kareli Sayfa-Çizgili Sayfa-Beyaz Sayfa
    TELEFON VE ADRES DEFTERİ
    Alfabetik telefon rehberinizdir.
 Günümüzde teknolojik gelişme ile bu işlev, cep
    telefonları, bilgisayarlar ile de takip
         edilebilmektedir.
Aile – Arkadaşlar – Çalışanlar - Dernek ve Kulüpler -
Acil Numaralar - Otel ve Restoranlar - İş Temasları -
  Müşteriler – Şubeler - Resmi Daireler - Okullar
     ZAMAN TUZAKLARI
 Plânsızlık       Rutin ve gereksiz
 Öncelikleri      işler
 belirleyememek ve   Hayır diyememek
 sıralayamamak     Gereksiz telefonlar
 Ertelemek       Gündemsiz ve
 Kendini gereğinden   verimsiz toplantılar
 fazla işe adamak    Kararsızlık
 Acelecilik       Yetki verememek
 Kırtasiyecilik ve   Dağınık masa ve
 verimsiz okuma     büro düzeni
    ZAMAN TUZAKLARI

Düzensizlik     Etkin
 Geciktirme    dinlememe
 Beklemeler     Koordinasyon
 Aksaklıklar    eksikliği
 İletişimsizlik   Yetersiz bilgi
 Empati      Yetersiz ve
 kuramamak     Sorunlu
          personel
     ZAMAN TUZAKLARI

Birden fazla üst  Komite kararları
 olması       Ziyaretçiler
Her şeyi kendi   Posta
 yapma isteği
          Dedikodu
Aşırı kontrol
          Gereksiz titizlik
Kriz yönetimi
          Kahve, sigara
Çok açık veya
 kapalı olma     sohbetleri
Gereğinden fazla
 toplantı yapma
Kendimizi Değerlendirelim
 Enerjimin en yüksek olduğu
 zamanı biliyorum.        Etkinliği artırmak için her
 Günlük çalışmamı buna      yolu aradım.
 göre ayarladım.         Her hafta neler başarmak
 Telefon görüşmelerimi      istediğimi plânladım.
 plânladım.            Günlük yapılacaklar listesi
 Sorumluluklarımı kapsayan    hazırladım.
 bir özet yazdım.
                  Ani işler için zaman
 Zamanımı öncelikler sırasına
 göre plânladım.         bıraktım.
 Gelecek üç ay için amaç     Her işi yapamayacağımı ve
 listesi hazırladım.       en iyi alternatifleri seçmem
 Uygunsuz ve gereksiz bütün    gerektiğini fark ettim.
 işleri ortadan kaldırdım.
 ZAMAN YÖNETİMİNDE GENİŞ
BAKIŞ AÇISI SİZE NE SAĞLAR ?

• Daha iyi performans ve daha çok enerji,
• Daha fazla esneklik ve faaliyet rahatlığı,
• Açıkça tanımlanmış öncelikler ve daha doğru
 kararlar,
• Daha fazla yaratıcılık,
• Daha az stres, daha az sinirlilik hâli,
• Yaşamınız üzerindeki kontrolünüzün artması.
  ZAMAN PLÂNLAMASINDA SON
      ÖNERİLER
•  İşleri plânla,     •  Günün %20 sini boş
•  Gereksiz detaylarla     bırak,
  uğraşma,        •  Enerji periyoduna göre
•  Mükemmeli arama,      çalış,
•  Zorlu işleri sabah   •  Yıllık tatilini kullan,
  yap,          •  Haftada bir gün erken
•  Hataların nedenini     kalk,
  ara,          •  Benzin deponu boş
•  Bir zor bir kolay iş    bırakma,
  yap,          •  Deniz soğuk diye
•  İşini erteleme, şimdi    dönme,
  yap,          •  Attan düşsen bile
                yılma.
         KİŞİLİK
  Bir kişinin fiziksel ve sosyal ortamıyla
   etkileşme tarzını tanımlayan, düşünce,
   duygu ve davranışlarının ayırt edici ve
     karakteristik örüntüleri olarak
          tanımlanabilir.
Bir kimseye özgü, belirgin özellik, manevî ve
    ruhî niteliklerin bütünü, şahsiyet.
  İnsanlara yakışacak durum davranış.
  Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği
    alışkanlık ve davranışların bütünü
         KİŞİLİK
 HAYATTA SAHİP OLACAĞINIZ EN DEĞERLİ ŞEYDİR.
        1 KİŞİLİKTİR
Yanına eklenecek her 0, kişiliği 10 kat artırır.
      SIFIRLAR ŞUNLARDIR:
BAŞARIDIR – TECRÜBEDİR – YETENEKTİR
AHLÂKTIR – DİSİPLİNDİR – ÖZGÜVENDİR
  SORUMLULUKTIR – YARATICILIKTIR
  EMEKTİR – SEVGİDİR – SAYGIDIR.
KİŞİLİĞİNİZ YOKSA, DİĞERLERİ SIFIRDIR.
      KİŞİSEL KALİTE
 Bir Kurumda, kaliteyi geliştirmenin en
    önemli tarafı, insanların kalite
     konusundaki tutumlarıdır.
        KİŞİSEL KALİTE
  Her yönetimdeki kalitenin yüksek
  düzeyde olmasında büyük rol oynar
Kültür farklılıklarına dikkat etmek gerekir.
      KİŞİSEL GELİŞİM
•  Bireyin yaşamda daha aktif rolleri
  edinmek, renkli kişiliğe sahip olmak,
  özgüvenini ve pozitifliğini yansıtmak, akılcı
  pozitif değerlerini korumak için önerilen
  bir sistemdir.
•  Bireyin sahip olduğu niteliklerin
  bilgi,beceri, ve davranışların geliştirilmesi
  anlamına gelmektedir. Kişisel Gelişimde ilk
  adım bireylerin kendini doğru
  tanımasından geçer.
         DİYALOG
KURUMSAL ORTAK BİLİNÇ İÇİN DİYALOG
• Diyalog, iletişimin daha yüksek düzeyde
 özel bir biçimidir.
• Diyalogda kimin haklı, kimin inandırıcı
 olduğuna odaklanılmaz, karmaşık ve zor
 konular farklı bir bakış açısıyla araştırılır.
• İnsanların günlük yaşantılarını oluşturan
 süreçler, varsayımlar ve normların topluluk
 halinde sorgulanmasıdır.
       DİYALOG
DİYALOGDA AMAÇ;
  İnsanların birlikte düşünmeyi
  öğrenmelerini sağlamaktır.
DİYALOG EVRELERİ;
• YARGILAMADAN DİNLEMEK
• DİNLEMEYİ SÜRDÜRMEK
• DUYARLILIK VE FARKLILIKLARI
  KABULLENMEK
• ORTAK BİR BİLİNÇ OLUŞTURMAK
        DİYALOG
DİYALOG sayesinde ekipler ve kurumlarda
oluşan iletişim, düşünmeyi ve insanlar
arasındaki ilişkilerin kalitesini yükseltir.
Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru
biçimde, doğru gerekçeyle, doğru düzeyde
olmak esastır.
İnsan ilişkilerinde haklı olmak değil, haklı
       kalabilmek önemlidir.
DUYGULARIMIZIN YÖNETİMİ
DUYGU; Herhangi bir zihin, his, tutku
devinimi demektir.
DUYGU; Bir his ve bu hisse özgü belirli
düşünceler, psikolojik ve biyolojik haller ve
bir dizi hareket eğilimidir.
DÜŞÜNCE; Bir sonuca varmak amacıyla,
bilgileri, kavramları incelemek,
karşılaştırmak ve aralarındaki ilgilerden
yararlanarak başka düşünceler üretmek
işlemidir. Aklımızın bir fonksiyonudur.
Görüş – Fikir.
DUYGULARIMIZIN YÖNETİMİ
            ZEKÂ;
Bu işlem sonucunda tipik olmayan bir durumun
    hemen kavranmasına zekâ diyoruz.
Zekâ soyut düşünme akıl yürütme yeteneğidir.
 Edinilen bilgilerden faydalanarak meseleleri
     durumları halletme kabiliyetidir.
      DÜŞÜNME + ALGILAMA
    AKIL YÜRÜTME + YORUMLAMA

          İDRAK;
Anlama sürecidir. Herkes bilgisi ölçüsünde idrak
           edebilir.
 DUYGULARIMIZIN YÖNETİMİ
          AKIL;
 Eğer zihin, Anlama+Bilme+Hatırlama belli
  problemleri tasarlar onları kavramlarla
 anlatır ve bunlar arasında ilişkiler kurarsa,
 düşünmenin bu şekli akıl olarak tarif edilir.
Akıl; zekâ’nın çok üstünde ve çok daha derin
        bir kavrayış şeklidir.
Düşünmek+Gerçekleri Algılamak ve Anlamak
Kavrama Gücü+Yargılamak+Sonuç çıkarmak
       BEYİN YAPIMIZ
Beyin mekanik değil
organiktir.
Öğreniyor, öngörüyor,
gelişiyor ve uyum
sağlıyor.
İşlemleri bir bütün
olarak, sağlam ve
tutarlı şekilde
gerçekleştiriyor.
  İnsan Beyninin ortalama ağırlığı 1,4 Kg.’ dır.
         İnsan beyninin % 80’i sudur.
  %10’ u yağ, % 8’i proteinden oluşmaktadır.
Geri kalan bölümünü karbonhidrat, tuz ve diğer
           mineraller kaplamaktadır.
                 Beynimiz 2m.
              uzunluğunda olup,
             kıvrılarak bir ceviz içi
              görünümü almıştır.
Yaşantımızın
5.haftasından itibaren
oluşan omurilikte çok
süratli bir üretimle, saniye
de 5 bin tane nöron adlı
özel sinir hücreleri
üretilmeye başlanacaktır.
Bu bölgede daha sonra
beyin oluşacaktır.
(100 milyar sinir hücresi)
BEYNİN KULLANILMA TAHMİNLERİ
      (%)
  YILLAR        KULLANIM

  1940         %  50
  1960         %  20
  1980         %  10
  2000         %  1

 Beyin gücünün sonsuza giden bir kapasitesinin
   olduğunun ortaya çıkması…
 Beyinde iç içe üç farklı
 bilgisayar
 bulunmaktadır.
1. İlkel Beyin :
 Beynin en iç kısmı
 yumurtanın sarısını
 temsil etmektedir. Bir
 tehlike anında ya
 savaş, ya kaç der.
2. Orta Beyin:
Beynin orta bölümü,
yumurtanın akını temsil
etmektedir.
Hafıza için çok önemli bir
kısımdır. Tüm duyguların
merkezidir. Bilgilerin hafızaya
geçip geçmeyeceğine karar veren
kısım. (Hipokamp) Beynin yazıcısının
çalışıp çalışmamasına karar veren
kısımdır.
3. Korteks :
  Beynin en üstünü
  mantar gibi kaplayan
  bölümüdür. Orta
  beynin kararı sonucu,
  bilginin kaydedildiği
  yer burasıdır.
  Düşünme, konuşma,
  görme, duyma…
   SOL LOB                    SAĞ LOB
   Konuşma,                  Hayal kurma,
  Matematiksel                Duygular,Ritm,
    İşlemler,               Renkler,Boyut, Müzik
Diziler,Sayılar, Analiz             Fonksiyonları
  Fonksiyonları
                       (DUYGU VE HAYALLER)
    (BİLGİ)
               BAĞLANTI
            KORPUS KALLASUM
             (Yoğun sinir lifleri)
      Beynin her iki lob fonksiyonlarının birlikte ve
          dengeli olarak kullanılması.
       BEYİN LOBLARI VÜCUDU ÇAPRAZ
           İDARE EDER.
  BİR
 TAŞLA
 İKİ KUŞ
KUŞ VURMAK
          Bu yazıyı
    “BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK”
şeklinde okuyorsanız beyninizin sağ bölümü
   sol bölümünün yanında pasif kalıyor
          demektir.
           Oysa,
   “BİR TAŞLA İKİ KUŞ KUŞ VURMAK”
          yazıyor.
Kalıplaşmış bilgiler beyninizin sol bölümünü
    harekete geçiriyor, dikkat düşüyor,
     yanılsamaya itiliyorsunuz.
MAVİ YEŞİL KIRMIZI MOR
  KIRMIZI MAVİ SARI
  YEŞİL YEŞİL SARI
 PEMBE MAVİ KIRMIZI
 MOR SARI SARI SARI
 MOR MOR YEŞİL MOR
  KIRMIZI MAVİ MAVİ
    YEŞİL MOR
 MAVİ YEŞİL
 KIRMIZI MOR   Okumakta ne
 KIRMIZI MAVİ     kadar
 SARI YEŞİL
 YEŞİL SARI   zorlanıyorsanız
 PEMBE MAVİ     beyninizin
 KIRMIZI MOR
SARI SARI SARI  sol bölümünün
MOR MOR YEŞİL
 MOR KIRMIZI     o kadar
 MAVİ MAVİ     kölesisiniz
  YEŞİL MOR
          demektir!!
  Bir ignliiz üvnsertsinede ypalıan
   arşaıtramya gröe,kleimleirn
 hrfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı
       ömneli dğeliimş.
  Öenlmi oaln brinci ve snonucnu
    hrfain yrenide olmsaımyış.
Arkdakai hfraliren sraısı krıaışk oslada
        ouknyuorumş.
 Çnükü kleimlrei, hraf hraf dğeil bri
   btüün oalark okuoryumuşz.
BU İKİ BEYNİN DUYGULARIMIZDA VE
 HAYATIMIZDA OYNADIĞI ROLLER;

  Duygusal zekâ araştırmasının en
  önemli odak noktalarından biridir.
 Her beynin değişik bir işlevi vardır ve
  en iyi sonucu bu iki beyin beraber,
   uyum içinde çalıştıklarında alırız.
   Birbirleriyle zıtlaşırsa değil…
    DUYGUSAL ZEKÂ
Kişinin kendi duygularını anlaması,
başkalarının duygularına Empati beslemesi
ve duygularını yaşamı zenginleştirecek
biçimde düzenleyebilme yetisidir.
Duygusal zekâya katkıda bulunan en temel
beceri, duygusal ifadeleri doğru tanıma
yeteneğidir.
Olgun birey olmanın işareti, o kişinin kendi
duygularını yönetebilme yeteneğidir.
   DUYGUSAL ZEKÂ
   Yaşamımızda Duyguları
      TANIMA
      ANLAMA
     DÜZENLEME
ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANABİLME
      Becerisidir.

  4 TEMEL DUYGU VARDIR.
MUTLULUK+HÜZÜN+ÖFKE+KORKU
DUYGULARIN YÖNETİMİ
Hızla büyüyen organizasyonların
yenilikçi, motivasyonu yüksek ve
verimli çalışanlara ihtiyacı vardır.

Köklü değişimler, çatışmalar, stres,
iletişimsizlik düşük motivasyonu
doğurmaktadır.
 DUYGULARIN YÖNETİMİ
      EMPATİ NEDİR ?
Bir kişinin kendisini karşısındaki
kişinin yerine koyarak olaylara onun
bakış açısıyla bakması, o kişinin
duygularını ve düşüncelerini doğru
olarak anlaması, hissetmesi ve bu
durumu ona iletmesi sürecine EMPATİ
adı verilir.
  DUYGULARIN YÖNETİMİ
   EMPATİNİN ÜÇ YÖNÜ VARDIR;
BİLİNÇ; Empatik kişi, başkalarının hislerinin
bilincindedir ve onlara karşı duyarlıdır.
ANLAYIŞ; Empatik kişi, söz konusu hislere
yol açan veya onları tetikleyen durumları
kavrar.
KABULLENME; Empatik kişinin iletişim tarzı,
diğer insanların kendilerini kabullenilmiş ve
anlaşılmış hissetmesini sağlar.
 DUYGULARIN YÖNETİMİ

DUYGUSAL DURUMLARI TANIMAK
Kendi duygularımızı tanıma becerimizi
geliştirmedeki en etkili yöntem, kendi
duygusal durumlarımıza gösterdiğimiz
dikkatin niteliğini ve niceliğini
artırmaktır.
   DUYGULARI TANIMAK
   DUYGULARI TANIYALIM
ÖNCELİKLE 6 DUYGU VE AÇIKLAMALARI
    OLUMLU DUYGULAR
    OLUMSUZ DUYGULAR
    POZİTİF DUYGULAR
    NEGATİF DUYGULAR
   TAKIM ÜYELERİNİN İÇ
    MOTİVASYONU
Takım lideri
• Amaç belirlemeli ve kararlara katılımı
 sağlamalı,
• Görevlerin içeriğini düzenlemeli,
• Takım üyelerini yetkilendirmeli,
• Kişisel gelişim olanağı tanımalı,
• Çalışanın güçlü yanlarına odaklanmalı,
• Yetkinliklere uygun pozisyon belirlemeli.
   DUYGU-MOTİVASYON
  MOTİVASYONU OLUMLU ETKİLEYEN
     DUYGULAR POZİTİF

  MOTİVASYONU OLUMSUZ ETKİLEYEN
      DUYGULAR NEGATİF

BU DURUMLARIN DAVRANIŞLARIMIZLA OLAN
       BAĞLANTILARI
    YÜKSEK MOTİVASYON           DÜŞÜK MOTİVASYON
  Tüm çalışanların gülümseyen      Asık Suratlar
  bakışları
  Ekibe ve müşterilere içtenlikle    Birbirini engelleme
  yardımcı olma
  Sorumluluk alma ve paylaşma      İşten kaçma, birbirine
  isteği                 sorumluluk atma
  Çalışanlar arasında sağlıklı bir    Hiyerarşi, gerginlik, yapay
  iletişim                iletişim
  Katılım ve işbirliği          Yardımdan Kaçınma
  Problem çözümünde işbirliği      Gereksiz problemler yaratma
  Birbirine pozitif yaklaşma ve     Her konunun olumsuz yönlerini
  destek olma              görme
  Olumlu bakış açısı           Nedensiz çatışmalar
  Sevgi ve saygı             Sevgisizlik, Saygısızlık
  İşe kanalize olma ve başarıyı     Mesai bitse de gitsek düşüncesi
  paylaşma
                      İşe gelirken isteksizlik
  İşe isteyerek gelme
        STRES NEDİR ?
             STRES;
•   Belli bir nedene karşı verilen tepkidir.
•   Gerilim ve zorlanma halidir.
•   Kişiyi normal süreçten ayıran normal dışı duruma
   sürükleyen bir süreçtir.
•   Kaçınılmaz etkenlerin, durumların bireyin ruhsal
   dengesini bozması ile ortaya çıkan gerilim ve
   zorlanma halidir.
  PROBLEMİ YARATAN BEYİNLE PROBLEMİ ÇÖZMEK
         MÜMKÜN OLAMAZ.
   STRES DURUMLARI
•  HUZURSUZLUK VE TEDİRGİNLİK
•  YAKIN DUYGUSAL İLİŞKİLERDEN
  KAÇINMAK
•  HAYATTAN ZEVK ALAMAMAK
•  ÜRETKEN OLMAKTA ZORLANMAK
•  BAŞARI GRAFİĞİNDE DÜŞME
•  GENEL BİR HOŞNUTSUZLUK HÂLİ
•  KARAR VERMEDE GECİKME
•  İNİSİYATİF AZALMASI
       STRES SEBEPLERİ
•  MOTİVASYON EKSİKLİĞİ,
•  FİZİKSEL VE DUYGUSAL SEBEPLER,
•  BİREYSEL ETKENLER, BİREYSEL FARKLILIKLAR,
•  ÇEVRESEL FAKTÖRLER,
•  POLİTİK/TEKNOLOJİK BELİRSİZLİKLER,
•  ÇALIŞANIN İŞİNDEN KAYNAKLANAN DURUMLAR,
   •  Görev Gerekleri – Çalışma Koşulları
   •  Rol Gerekleri – Rol Çatışmaları – Rol Belirsizliği
   •  Görevin Karmaşıklığı
   •  Görevin sağladığı bağımsızlık
   •  Çalışılan Ortamdan kaynaklanan sorunlar
   •  Aşırı bürokratik yöntemler
   •  Kurumun yaşam seyri (Büyüme – Olgunlaşma –
     Yapılanma)
   •  Yaşın etkisi.
  STRES SEBEPLERİ
ZİHİNSEL VE DUYGUSAL AÇIDAN
  » Kaygı Bozuklukları
  » Depresyon Çökkünlük
  » Öfke, aşırı sinirlilik hâli
  DAVRANIŞSAL AÇIDAN
  » İçe Kapanma
  » Alkol, madde bağımlılığı
  » Saldırganlık
     STRESLE BAŞ ETMEK
  STRESLE BAŞ ETMEDE 3 YOL VARDIR.
•  MEVCUT DURUMU DEĞİŞTİRMEK
•  DURUMA GÖSTERİLEN TEPKİLERİ
  DEĞİŞTİRMEK
•  FARKINDALIK KAZANARAK UYUM
  SAĞLAMA BECERİSİ GELİŞTİRMEK

   SAVAŞ – KAÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ
  Doğru programlarla denetleyebilmeliyiz.
       TAKIM NEDİR ?
  TAKIM, BİREYLER TOPLULUĞUDUR.
  Meslek, düşünce, duygu, davranış, durum vb.
  yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu
  topluluktur.
•  Takım içinde bireyler birbirlerini tamamlayıcı
  bilgi, beceri ve yeteneklere sahiptirler.
•  Ortak bir amaç için bir arada bulunurlar.
•  Bir araya gelmelerine neden olan konu ile ilgili
  ortak bir yaklaşım kullanırlar.
•  Hepsinin gerçekleştirmek için uğraştığı
  performans hedefleri ortaktır.
•  Ortak amaç ve hedeflere ulaşmada her bir birey
  sorumluluk taşır.
      TAKIM KALİTESİ
 Bir grubun, bir birlikteliğin ortaya koyduğu
ortak ve yüksek performansın bir sonucudur.
         TAKIMDAŞLIK
Bir kurumda ne iş yapıyor olursa olsun, hangi
   kademe de bulunursa bulunsun herkesi
   kapsar. Çalışanlardan takımdaşlık bakış
     açısına sahip olmaları ve bunları
    gerçekleştirmeleri yani takımdaşlık
   kültürünü yaratmaları beklenir. Bunlar;
 SORUMLULUK+BAĞLILIK+İNİSİYATİFDİR.
     TAKIM KALİTESİ
     TAKIMDAŞLIKTA AMAÇ;
Tüm Kurum Çalışan, Yönetici ve Paydaşların
 enerjisinin, kurumun geleceğini güvence
  altına almak için devreye sokmaktır.

     TAKIMDAŞLIK KÜLTÜRÜ;
 Her bir çalışanın hem kendisinin hem de
  takımının kazanması için oynamasıdır.
TAKIM OLUŞTURMA
BAŞARILI BİR TAKIM OLUŞTURMA

»  TAKIMIN OLUŞTURULMASI
»  ÜYELERİN BİRBİRİNE ALIŞMASI
»  ÜYELERİN GÜÇ KAZANMASI
»  UYGULAMALARIN BAŞLAMASI
»  SİNERJİ YARATILMASI
 TAKIMLARIN BAŞARI İLKELERİ
1. Çalışma grubunun amaçlarının açık olması,
2. Gelişme planının mevcut olması,
3. Grup içerisinde görevlerin açık bir şekilde
  belirlenmiş olması,
4. Açık iletişim,
5. Grup üyelerinden azami fayda sağlanması,
6. İyi tanımlanmış karar verme süreci,
7. Dengeli katılım,
8. Kuralların (normların) oluşturulması,
9. Grup sürecinin işleyişinden haberdar olma,
10. Bilimsel yaklaşımın kullanılması.
İDEAL BİR TAKIMIN NİTELİKLERİ
  Güven,
  Destek,
  İletişim,
  Takımın Hedefleri,
  Çatışmaların Çözümlenmesi,
  Üyelerin Kullanılması,
  Kontrol,
  Çalışma Ortamı.
   TAKIMINIZI ANLAYIN…
 Takımının yenmek istediği biri varsa, bu kimdir?
 Takımım başka takımlarla rekabet halinde mi?
 Bu rakipler kurumun içinde mi yoksa dışında mı?
 Rekabetin yararları neler?
 Dezavantajlar neler?
 Takımımın uygun olmayan bir biçimde rekabet
 etme riski var mı?
 Takımım için diğer takımlarla rekabet ve
 kazanmak mı yoksa işbirliği yapmak mı daha
 önemli?
   TAKIMINIZI ANLAYIN…
 Takım içinde roller açıkça tanımlanmış mı?
 Takımımın hedefleri ne ölçüde iki yada daha çok
 takım üyesinin yakın çalışmasına bağlı?
 Önceden kestirilebilir ve düzenli olarak, ne
 ölçüde etkileşim, bilgi alışverişi ve ortak çalışma
 yapılıyor. Eğer bunlar tesadüfi ise takımım yine
 de başarılı olabilir mi?
 Takım üyelerinin her biri herhangi bir rolü yerine
 getirebilir mi, yoksa çok sayıda “uzman” rolü mü
 var?
 Takım üyelerinin rollerini değiş tokuş ettiklerini
 gözünüzde canlandırabiliyor musunuz?
  İNSANLARIN İSTEDİKLERİ
     DURUMLAR
  Karar vermede ve hareket etmede serbest olmak.
  Değer kazanmak, kıymet verilmek.
  Anlaşılmak.
  İyi bilgilendirilmek.
  Övülmek, takdir edilmek.
  Yetenekli Olmak.
  Katılımcı olmak.
  Kendini güvende hissetmek.
  Tarafsız davranılması.
  İlgi çekici işler yapmak.
 İNSANLARIN İSTEMEDİKLERİ
    DURUMLAR
 Kontrol altında tutulmak, koyu bir disipline
 hedef olarak emir almak.
 Yok farz edilmek, değer verilmemek.
 Yanlış anlaşılmak.
 Bilgisiz kalmak.
 Azarlanmak, tenkit edilmek.
 Yetersiz olarak görülmek.
 Takım dışında bırakılmak.
 Kendini güvenli hissetmemek.
 Taraflı davranılmak.
 Sıkıcı işler yapmak.
      TAKIM DİNAMİKLERİ
    Zayıf Takım Oluşturma Kapasitesi
  Liderlik yeteneklerinden    Rolleri tanımlamada zorluk
  yoksundur.           çeker.
  Tutarsızdır.          Eleştiri ve tenkitleri birleştirir.
  Takım karşıtı felsefeye     Bireysel gelişimi göz ardı
  sahiptir.            eder.
  Uygun olmayan üyeleri      Yaratıcı potansiyele zorla
  seçer.             boyun eğdirir.
  Takımdaki diğer kişilere    Zayıf takım içi ilişkilere
  bağlılığı yoktur .       hoşgörü gösterir.
  Olumlu ortam yaratmada     Çelişkiyi yıkıcı olarak kullanır.
  başarısızdır.          Risk almayı teşvik etmez.
  Başarıya ilgisizdir.      Kişisel tepki yollarını tıkar.
  Kurumsal rol hakkında net    Zamanı kötü kullanır.
  değildir.
  Etkili çalışma yöntemleri    Düşük standartlara izin verir.
  yoktur.
     TAKIM DİNAMİKLERİ
   Güçlü Takım Oluşturma Kapasitesi
  Güçlü liderlik yeteneklerine    Kişisel eleştirisiz tenkit
  sahiptir.             yapar.
  Tutarlıdır.            Bireysel gelişimi destekler.
  Takım felsefesini destekler.
                    Yaratıcı potansiyeli
  Uygun üyeleri seçer.
                    cesaretlendirir.
  Takımdaki diğer kişilere
  bağlılığı vardır.         Sağlıklı takım içi ilişkiler
  Olumlu ortam yaratır.       geliştirir.
  Başarıya motive edilmiştir.    Çelişkiyi yapıcı yönde
  Kurumsal rolü açıkça        kullanır.
  tanımlar.
                    Risk almayı teşvik eder.
  Etkili çalışma yöntemleri
  kullanır.             Tepki almayı ister.
  Bireysel rolleri tanımlar.     Zamanı iyi kullanır.
                    Yüksek standartlar koyar.
  TAKIMDA ENGELLER...

  Küçük düşünmek
  Uygunsuz davranışlarda bulunmak
  Dedikodu yapmak
  Uygunsuz davranışlarda bulunmak
  İnatlaşmak
  Eleştiriye kapalı olmak
  Yalnız bırakmak
  Suçlamak
  TAKIMIN BAŞ BELÂLARI
 Takımın misyonunu konusunda fikir
 birliğine varılamaz.
 Takımınızın toplantıları aşırı resmi ve sert
 geçer.
 Toplantılara geri görüşlü fikirler hâkimdir.
 Toplantılar çok kalabalıktır ve sonuç elde
 edilememektedir.
 Çok konuşma, fakat az iletişim ve icraat
 vardır
 Toplantıdaki uyuşmazlıklar toplantının
 dışına da taşınır. Özel anlaşmazlıklar
 toplantıdan sonra da devam eder.
  TAKIMIN BAŞ BELÂLARI
 Bütün kararlar yalnızca lider tarafından
 alınmaktadır.
 Takım üyelerinin kendi rollerinin ne olduğu
 veya yapacağı işler konusunda şüpheleri
 vardır.
 Takım dışındaki önemli ve kilit personelle
 işbirliği yapılamamaktadır.
 Takım ile bütün problemleri takım lideri
 çözmekte ve bütün ihtiyaçları takım lideri
 karşılamaktadır. Takım üyeleri, takımın hiçbir
 problemi ile uğraşmamaktadır.
 Takım, programlandığı şekilde çalışmamakta
 ve proseslerini gerçekleştirememektedir.
TAKIMDAKİ SORUNLARI TEŞHİS
  Bu takım neden kuruldu?
  Neler yapıyor?
  Baştan sona kadar amaç nedir?
  Kritik başarı faktörleri nelerdir?
  Öncelikleri nelerdir?
  Takımın bilgilenmesini etkileyecek dışsal bilgiler
  nelerdir?
  Takım çalışmasının sonucu olarak değişmesi
  gerekenler nelerdir?
  Takımın ulaşabileceği en iyi nokta nedir?
  Takım başarısız olursa ortaya çıkabilecek sonuçlar
  nelerdir?
  Bu takım kuruma nasıl katkıda bulunabilir?
TAKIMDAKİ SORUNLARI TEŞHİS
 Bu takım kurumun başarısızlığına nasıl
 katkıda bulunabilir?
 Baştan itibaren takımın hedefleri dışında
 yaptıklarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
 Bunları söylemenizin sebebi nedir?
 Geliştirilmesi gereken yönler nelerdir?
 Takım hedeflerine zamanında ulaşabilecek
 mi?
 Hangi hedefe ulaşma ihtimali en fazla?
 Neden?
 Başarısızlık ihtimali hangi hedefte daha fazla?
 Neden?
TAKIMDAKİ SORUNLARI TEŞHİS
 Baştan düşünülen hedeflerden daha fazlasına
 ulaşma ihtimali var mı? Nasıl? Neden?
 Takımın , gelecekte başarısız olması
 durumunda neler olabilir?
 Takımın gelecekteki başarısını tehdit edecek
 ya da etkileyecek dışsal koşullar neler
 olabilir?
 Takım, bu tür güçlüklerin üstesinden gelip
 başarılı olabilir mi? Neden?
 Takımın başarısından tamamen emin
 değilseniz, değiştirmeniz gereken bir şey
 varsa nedir?
ÜSTÜN YÖNETSEL BECERİLER
        Organizasyonu
          Bütünüyle
          Görebilme
   Uzağı           Yetki
   Görme          Verme

  İnsan + Bilgi        Ortaklık
   Odaklı          Yaratma
          Hedef
          Oluşturma
   TAKIMLAR ARASI REKABET
  Takımlar arası rekabet, yalnızca kurumun bütününe zarar
  verdiğinde bir sorundur. Bazen birbiriyle yarışan satış
  takımları satışları sürekli yukarı taşıdıklarında, yada delice
  rekabet eden “ geliştirme grupları” maliyetleri sürekli aşağı
  çektiklerinde, son derece yararlı da olabilir.
Sorun yaratan takımlar arası rekabetin belirtileri şunlardır:
 İş yapılmaz, takımlar birbirlerini suçlar.
 Bilgi çok önemli de olsa takımlar arası bilgi akışı son derece
  düzensiz ve yavaştır.
 Bir takım ötekinden yardım istediğinde "bu sizin sorununuz"
  cevabını alır.
 Takımlar arasında işbirliği gerektiren işlerde sürekli olarak
  ciddi sorunlar çıkar.
 İnsanlar bir takımdan diğerine geçmekten hiç hoşlanmazlar.
   TAKIMLAR ARASI REKABET
  Takımlar arası uygunsuz rekabetin üstesinden gelmek
  için iki yol önerilebilir.
  İlki tüm takımları yada parçaları bir araya getirmektir.
  Şunlar olabilir:
  Sosyal faaliyetler,
  Gerçekte var olan takımların birbirine karıştığı takım
  kurma çalışmaları,
  Diğer takımların üyelerini davet edebileceğimiz
  davetler,
  Sizinkiyle öteki takım arasındaki sorunları tanımlayıp
  bu sorunları çözmek için oluşturulacak karışık bir
  grup.
   TAKIMLAR ARASI REKABET
  İkinci yol, bir takımın ötekine yardım etmesi
  durumunda etkinliğin ne kadar yükseldiğini
  göstermektir.
  Şöyle örnekler verilebilir:
•  Rakip takıma, sizin takımın yaptığı işlerden
  hangilerinin onların da işine yarayabileceğini ve bu
  işlerin yapılma biçiminde ne gibi değişikliklerin onlara
  daha fazla yardım sağlayacağını sorun.
•  Kendi takımınıza ve öteki takımlara ortak bir "müşteri
  mutluluğu" anketi gönderin.
•  Kurumdan bir üst düzey yetkiliyi sizin takımın
  diğerlerini nasıl destekleyebileceği konusunda
  tartışmak üzere davet edin.
ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI İÇİN
  GEREKLİ ÖZELLİKLER
 Çalışma grubunun üyeleri birbirini dinlemelidir ve
 tolerans gösterilmelidir.
 Eleştiriler "yıkıcı” değil, “yapıcı" özellikte olmalıdır.
 Çalışma grubu üyeleri birbirlerinin duygularını da
 anlamaya çalışmalıdır.
 Çalışma grubunun lideri ya da başkanı üyeler
 üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmamalıdır.
 Liderler esnek olabilmelidir.
 Çalışma grubu kendi faaliyetlerini kendisi gözden
 geçirmelidir.
 Grup üyelerine verilen görevler açık ve anlaşılır
 olmalı ve görev verilen kişi tarafından kabul
 edilmelidir.
           SONUÇ
 Ekip ruhunu özümsemek
 Kendi çalışma alanları dışında birlikte aktivite yaparak
 ekip olmanın faydalarını yaşatmak
 Ekip içinde çatışmaların olumlu hale döneceğini
 kanıtlamak
 Ekip çalışmasını oluşturma sonucunda verimlilik
 sağlandığını göstermek
 İletişim, iş bölümü ile hedefe ulaşıldığını ve liderliğin
 önemini anımsatmak
 Ortak dil oluşturmak
 Ortak problem çözme yetileri kazanmak
 Birlikte çalışma becerisi geliştirmek
 Bireylerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak
  TAKIM ÇALIŞMASI VE GÜVEN
  Takım çalışması için öncelikle güvenin oluşması gerekiyor.
  Gerçek takım çalışmasının temeli güven olduğunu bilen
  bir lider, takım üyelerini bir araya getirecek çalışmalarda
  bulunur. Birbirini anlamayan, birbirine açık olmayanlar bir
  takım oluşturmaz.
  Uzmanlara göre Takım olmanın temel unsurları şöyle:
  Birbirinize açık olun
  Çatışmaya girmekten korkmayın
  Tartışın
  Birbirinizin olumsuz yönlerini ortaya dökün
  Aradaki mesafeyi kaldırın
  Birbirinizin hatalarını, zayıf yanlarını eleştirin
  TAKIM ÇALIŞMASI VE GÜVEN

Uzmanlara göre Takım olmanın temel unsurları şöyle:
   Birbirinizi dinleyin
   Birbirinize yeterli zaman ayırın
   Birbirinizi iyi tanıyın
   Ortak faaliyetlerde bulunun
   Yaralanmaktan, üzülmekten korkmayın
   Birbirinize yalan söylemeyin, dürüst olun
   Yapay birliktelikten kaçının
   Birbirinizle dost olun
    KAZAN-KAZAN İLKESİ
•  Bir çiçeğin büyümesini beklerken
  sulanmasına da önem vermek gerekiyor.
•  İş birliği meyvelerini almak için de zaman
  zaman kökü değiştirmek gerekiyor.
•  KAZAN-KAZAN bir teknik değildir. İnsanlar
  arasındaki etkileşimle ilgili bütüncül bir
  felsefedir.
•  KAZAN-KAZAN, bütün insan
  etkileşimlerinde sürekli olarak karşılıklı
  yarar arayışındadır.
   KAZAN-KAZAN İLKESİ

Anlaşma ya da çözümlerin karşılıklı yarar ve
   hoşnutluk sağlaması anlamına gelir.
KAZAN-KAZAN paradigmasında herkes için
    her şeyden yeterince vardır.
 KAZAN-KAZAN ilkesi bütün ilişkilerimizde
      başarının temelidir.
KAZAN-KAZAN DURUMLARI

  »  KARAKTER
  »  İLİŞKİLERE DOĞRU İLERLEME
  »  ANLAŞMALAR
  »  DESTEKLEYİCİ SİSTEMLER
  »  SÜREÇLER
  KAZAN-KAZAN DURUMLARI
   KARAKTER; KAZAN-KAZAN temelidir.
•  Dürüstlük, kendimize verdiğimiz değer
•  Olgunluk, cesaretle duyarlılık arasındaki
  dengedir.
•  Bolluk zihniyeti, her şeyden herkes için
  yeterince var .
KAZAN-KAZAN DURUMLARI
        İLİŞKİLER;
    Karşılıklı inanılırlık gerekir.
 Birbirimize olan güven duygusudur.
       ANLAŞMALAR
  İlişkilerden anlaşmalar doğar,
 Performans ve ortaklık anlaşmaları.
KAZAN-KAZAN anlaşmaları çok geniş bir
 karşılıklı bağımlı etkileşim alanını kapsar.
   KAZAN-KAZAN ÖNERİLERİ
1. Sorunu diğer bakış açısıyla görün. Karşı
  tarafın gereksinim ve kaygılarını onlar kadar
  iyi ya da onlardan daha iyi anlayıp ifade
  etmeye çalışın.
2. Konuyla ilgili önemli sorunları ve kaygıları
  (konumları değil) belirleyin.
3. Tam anlamıyla kabul edilecek bir çözümü
  hangi sonuçların oluşturacağına karar verin.
4. O Sonuçları elde etmek için mümkün olan
  yeni seçenekleri belirleyin.

								
To top