Gazdas�gi ismeretek by p9E529bB

VIEWS: 0 PAGES: 6

									   FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
             SZÓBELI VIZSGATÉTELEK


        54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
            A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai:      A: Mikrogazdasági rendszereket működtető folyamatok
         B: Makrogazdaság és marketing ismeretek
      C: Pénzügyi, beruházás értékelési vagy jogi ismeretek
A 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket a képző intézmény állította
össze.

                                Csizmadia Márta
                                  igazgató

                     2007
                       2
1.
a.   A közgazdaságtan alapfogalmai
(A közgazdaságtan fogalma, jellemzői. A termelési tényezők, szűkösség, alternatív költség
értelmezése, a közgazdaságtan alapkérdései, tárgya, elemzési módszerei, gazdasági
rendszerek jellemzői.)
b.   A gazdaságpolitika és pénzügypolitika céljai és eszközei
(A gazdaságpolitika és pénzügypolitika fogalma, és szabályozó eszközei. A magyar pénzügyi
rendszer.)
c.   A marketing kommunikációs-mix
(Az egyes kommunikációs eszközök –reklám, PR, eladásösztönzés, személyes eladás-
bemutatása, jellemzése, szerepük.)


2.
a.   A piac és működése
(A szükséglet fogalma, fajtái. A kereslet és a kínálat fogalma, meghatározó tényezői,
grafikus ábrázolása és jellemzése, a függvények változásának elemzése. A piac fogalma és
működése. A piaci egyensúly, a túlkereslet és a túlkínálat értelmezése.)
b.   A bankrendszer
(Felépítése, feladatai. Az MNB feladatai és a monetáris politika szabályozó eszközei.)
c.   A marketing fejlődése és a marketingstratégia
(A marketing fogalma, fejlődése, szerepe, eszközei. A marketingstratégia értelmezése,
megvalósításának    folyamata,   információgyűjtés,    elemzés,   piacszegmentálás,
versenystratégiák.)


3.
a.   A fogyasztói döntés elemzése
(A fogyasztói döntés belső tényezői és külső feltételei. Hasznossági függvény egy termék
fogyasztása esetén, teljes haszon és határhaszon kapcsolata. Haszonmaximalizálás több
termék fogyasztása esetén. Közömbösségi térkép, költségvetési egyenes, optimális választás.)
b.   A bankok és pénzintézetek tevékenysége
(A pénzügyi intézmények, hitelintézetek típusai, tevékenységük, pénzügyi szolgáltatások és a
biztonságos működés törvényi garanciális feltételei.)
c.   Az üzleti tervezés
(Az üzleti terv készítésének szerepe, kialakításának folyamata, tipikus felépítése.)


4.
a.   Keresletrugalmasság
(A piaci kereslet jellemzői, a keresletrugalmasság értelmezése, rugalmassági mutatók
(árrugalmasság, jövedelem-rugalmasság, kereszt-árrugalmasság) kiszámítási módszerei és
értelmezése. A termékek csoportosítása a rugalmassági mutatók alapján.)
b.   Hitelezés
(A hitelek közgazdasági funkciói, típusai, a hitelezés alapelvei, a hitelezési eljárás menete,
hitelbiztosítékok.)
c.   Termékmarketing
(Termékpolitika kialakítása, feladatai, termék-életgörbe elemzése, termékfejlesztés.)
                        3
5.
a.   A vállalat piaci kapcsolatai és gazdálkodása
(A vállalat fogalma és környezete, céljai. Választás a technológiák között, technikai és
gazdasági hatékonyság. A termelési függvény fogalma, ábrázolása, jellemzése, a határtermék,
átlagtermék fogalma, kiszámítása.)
b.   A pénzforgalom
(A pénzforgalom fogalma, lebonyolításának általános szabályai, a fizetési módok
csoportosítása, az egyes típusok főbb jellemzői. A készpénz kímélő fizetési módok, a váltó és
a csekk összehasonlítása.)
c.   Vállalati árpolitika
(Az árpolitika kialakítása, feladatai, árképzési elvek, árstratégiák.)


6.
a.   Gazdasági elemzések költségoldalról
(Gazdasági időtávok és azok jelentőssége a vállalat életében. A költség fogalma,
csoportosítási szempontjai, a költségfüggvények jellemzése. A költségek és profitok
kapcsolata.)
b.   A nemzetközi elszámolások eszközei
(Valuta, deviza fogalma, típusai, konvertibilitás. Árfolyamok kialakítása, típusai.)
c.   Marketingcsatornák
(Az értékesítési csatorna értelmezése, szerepe, kialakítási módjai.)

7.
a.   A piaci formák jellemzése; versenyszabályozás
(A tökéletes verseny, a monopolizált piacok jellemzői. A piacszabályozás szükségessége, a
versenyszabályozás Magyarországon.)
b.   Értékpapírok
(Értékpapírok fogalma, szerepe a gazdaságban, csoportosítása. Az értékpapírok főbb fajtáinak
jellemzése, részvény, kötvény összehasonlítása.)
c.   A fogyasztói magatartás
(A fogyasztói magatartást befolyásoló külső, belső jellemzők, a vásárlás folyamata.)

8.
a.   A tökéletesen versenyző vállalat piaci stratégiája
(Teljes bevétel és határbevétel, teljes profit és határprofit. A profitmaximalizálás lehetőségei.
Fedezeti pont és üzemszüneti pont, a gazdasági profit és a veszteség nagyságának grafikus
ábrázolása.)
b.   Az értékpapírpiacok és a tőzsdék szerepe
(Az értékpapírpiacok típusai. A tőzsdék szerepe a gazdaságban, fajtái, működése, tőzsdei
ügyletek típusai.)
c.   Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
(Az üzleti év, a beszámolás és könyvvezetés formái, választhatóságuk, az egyes formák
közötti különbségek. A beszámoló részei.)
                       4
9.
a.   A monopolvállalatok piaci stratégiája
(A monopolpiac jellemzői, a monopóliumok kialakulását elősegítő tényezők. Piaci korlátok.
A monopólium profitmaximalizálási stratégiája a határbevétel és határköltség elemzése
alapján.)
b.   Beruházások és befektetések értékelése
(Ismertesse a befektetés, beruházás fogalmát, szerepét a vállalkozások működtetésében, a
beruházási szükségletet kiváltó okokat. Mutassa be a beruházások típusait, a megvalósításuk
folyamatát, a beruházás-gazdaságossági számítások tipikus módjait.)
c.   A mérleg és az eredménykimutatás. A vállalkozás eszközei, forrásai, költségei,
bevételei
(Fordulónap, mérlegegyezőség, a mérleg és eredménykimutatás kapcsolata, készíthető formái,
a vagyonelemek csoportosítása, tartalma.)


10.
a.   A tényezőpiac sajátosságai
(A termelési tényezők értelmezése, jellemzőik, az optimális tényező felhasználás. Egy
szabadon választott termelési tényező keresletének és kínálatának elemzése.)
b.   A készpénz nélküli fizetési formák
(A készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolításának feltételei, a bankszámlaszerződés, az
egyes fizetési módok jellemzői, az átutalás és a beszedési megbízás összehasonlítása.)
c.   A könyvelési bizonylatok és csoportosításuk
(A bizonylat fogalma, bizonylati elv, bizonylatok kiállításának szabályai.)


11.
a.   Az externália, mint piaci elégtelenség
(Az externália fogalma, az externhatások csoportosítása, az egyes fajták bemutatása.
Társadalmi határköltség, társadalmi határhaszon, a piaci és a társadalmi optimum eltérései. Az
állami beavatkozás szükségessége: internalizálás, a javak csoportosítása.)
b.   Vállalkozások finanszírozása
(A finanszírozás fogalma, jelentősége. Finanszírozási döntések rövid ill. hosszú távon,
finanszírozási források és értékelési módszerek.)
c.   A leltár és a mérleg
(Leltár és leltározás, a leltár fajtái, bizonylatai, kapcsolat leltár és mérleg között.)

12.
a.   A makrogazdasági körforgás
A makrogazdasági modell alapvető sajátosságai, a makrogazdaság szektorai, piacai, a
szektorok közötti piaci kapcsolatok, jövedelmek keletkezése és elosztása; termékek és
jövedelmek áramlása a szektorok között.)
b.   Bankműveletek
(A bankműveletek csoportosítása, jellemzői. A passzív bankügyletek, betétgyűjtés
bemutatása. Kamatszámítási módok.)
c.   Gazdasági műveletek
(A gazdasági műveletek fogalma, hatása a mérlegre. A könyvelési tétel megszerkesztése.)
                       5
13.
a.   A nemzetgazdasági teljesítmény mérése
(A makroszintű kibocsátás és összetevői. A makroszintű költségek és jövedelem értelmezése
és azok összetevői. Az SNA rendszer főbb mutatók értelmezése. Nominál és reáltípusú
mutatószámok értelmezése.)
b.   Általános forgalmi adó
(Az áfa fogalma, jellemzői, elszámolásának főbb szabályai.)
c.   A könyvviteli számlák
(Fogalma, fajtái, könyvelés a könyvviteli számlákon.)


14.
a.   Az árupiaci kereslet
(Az összkereslet fogalma, összetevői. A fogyasztás, megtakarítás és jövedelem fogalma,
összefüggéseik, a fogyasztási és a megtakarítási függvény. A beruházási kereslet fogalma,
meghatározó tényezői, függvénye. Az egyensúlyi jövedelem.)
b.   A személyi jövedelemadó
(Az szja fogalma, jellemzői, elszámolásának főbb szabályai.)
c.   Tulajdonjog
(A tulajdonviszony alanyai, tárgya, tartalma.)


15.
a.   A munkapiac
(A munkakereslet és a munkakínálat meghatározó tényezői, a munkapiac állapotai: egyensúly,
munkanélküliség, túlfoglalkoztatottság. A munkanélküliség mérése, főbb típusainak
ismertetése, elemzése)
b.   A vállalkozások stratégiája
(A stratégia lényege, szerepe, a stratégiai tervezés folyamata.
c.   A szerződések közös szabályai
(Ajánlat, érvénytelenség, módosítás, megszűnés, teljesítés, szerződés megszegése.)


16.
a.   A pénzpiac
(A pénzpiac értelmezése. A pénzkereslet és pénzkínálat összetevői, függvényei, a pénzpiac
egyensúlya és az egyensúlyi kamatláb. A kamatláb és a pénzmennyiség változásának hatásai a
pénzpiacra és az árupiaci egyensúlyra.)
b.   Emberi erőforrás-gazdálkodás
(Az emberi erőforrás-menedzsment jellemzői, feladatai, fő tevékenységi területei, az emberi
erőforrás tervezés folyamata.)
c.   A szerződés megerősítése, biztosítékai
(Foglaló, kötbér, jótállás, garancia, zálogjog, óvadék, kezesség.)
                       6
17.
a.   Az infláció
(Az infláció lényege, fajtái és mérése, okai. Az ár-bér spirál folyamata, az infláció hatása a
gazdaságra.)
b.   Forgóeszköz-gazdálkodás
(A logisztika helye a vállalati rendszerben. Az anyag- és készletgazdálkodás területei,
mutatói, készletgazdálkodási modellek.)
c.   Szerződéstípusok
(Adásvétel, bérlet, vállalkozás,, megbízás.)


18.
a.   A költségvetési politika és hatása az árupiaci keresletre
(Az államháztartás fogalma, alrendszerei. A központi költségvetés főbb elemei, egyenlege. Az
adóztatás szerepe és az adóztatás gazdasági hatásai
b.   Innováció és a tárgyi eszközök
(Az innováció értelmezése, szerepe, az innovációs lánc. A tárgyi eszközök lényege, főbb
csoportjai, a beruházások szerepe, az amortizációs rendszer.)
c.   Vállalkozási formák
(Vállalkozások alapítása, a vállalkozási formák típusai, egyes formák jellemzése.)


19.
a.   Az állam feladatai és a gazdaságpolitika a makrogazdasági célok szolgálatában
(Az állam feladatai és a gazdaságpolitikai irányzatok jellemzői. A költségvetési és monetáris
politika lényege. Az állami beavatkozás hatása a makroegyensúlyra. Az antiinflációs politika,
a foglalkoztatáspolitika, a jövedelem növekedését célzó politika. A gazdasági növekedés
fogalma, típusai, mérése.)
b.   Vállalkozások pénzügyi tervezése
(A pénzügyi tervezés területei, a vállalkozás vagyoni helyzete, a pénzgazdálkodás, a
befektetés és finanszírozás. Határozza meg a vállalkozások pénzgazdálkodásának feladatait,
pénzügyi tervének főbb pontjait, kiemelve a Cash flow jelentőségét! Ismertesse a
vállalkozások válságát előidéző belső és külső okokat, a válság szakaszait és típusait!)
c.   Az adatvédelmi törvény
(Főbb előírásai, vírusvédelem módjai, kockázati tényezők.)


20.
a.   A modern pénz
(A pénz kialakulása, funkciói. A modern pénz tulajdonságai, készpénz és bankszámlapénz,
forgalomképesség és likviditás, pénzteremtés a kétszintű bankrendszerben.)
b.   A magyar adórendszer
(Az adórendszer fogalma. Az adók lényege, jellemzői, csoportosításuk. Fő adófajták. Adózási
alapfogalmak, az adózás rendje.)
c.   Jogképesség – cselekvőképesség
(Értelmezése, lényeges elemei.)

								
To top