mba kepzes kontrolling vizsgaanyag 5

Document Sample
mba kepzes kontrolling vizsgaanyag 5 Powered By Docstoc
					Vállalatértékelés

 Copeland-Coller-Murrin:

 Vállalatértékelés
 McKinsey & Company, Inc.
       VállalatértékelésAz előadás célja két DCF alapú elemzési keret
ismertetése a vállalat értékelésével kapcsolatban,
valamint annak bemutatása, hogy milyen
kulcstényezők határozzák meg az értéket.
        A vállalat értéke

• A DCF megközelítésmód szerint a vállalat értéke
 megegyezik a jövőben várható pénzáramlásainak a
 megfelelő diszkontrátával diszkontált értékével.

• Két ismert megközelítésmód:
  – az entitás DCF modell,
  – és a gazdasági profit modell (EVA).
      Az entitás DCF modell
• Az entitás DCF-modell a vállalat saját tőkéjének
 értékét a vállalat üzleti tevékenysége értékének
 (a befektetők összességének rendelkezésre álló érték),
 valamint a hitelek és egyéb, a törzsrészvényeket
 megelőző követelések (pl. elsőbbségi részvények)
 értékének különbségeként határozza meg.
• A vállalati működés üzleti értéke, illetve az adósság
 értéke megegyezik a hozzájuk tartozó
 pénzáramlásoknak az azok kockázatának megfelelõ
 diszkontrátával diszkontált értékével.
Egy üzletágas vállalat entitás alapú értékelése
                                     MŰKÖDÉSI SZABAD CASH FLOW

                                                 150  160
                                           130  140

                 SAJÁT TŐKE ÉRTÉKE ADÓSSÁG ÉRTÉKE
                                      90  100
                                  70
   TEVÉKENYSÉG ÜZLETI ÉRTÉKE
                                     PÉNZÁRAMLÁS A HITELEZŐK FELÉ

                                                 80  85
                                           69  74

                                      36  43
                                  20                                   PÉNZÁRAMLÁS A TULAJDONOSOK FELÉ


                                                 70  75
                                           61  66
                                  50   54  57
 Adósság – saját tőke meghatározása

• Ez a megközelítésmód a számviteli kategóriáktól eltérő
 módon értelmezi a saját tőke értékét csakúgy, mint
 az adósság értékét.
• Az adósság üzleti értéke a fizetett díj nagyságának -
 a pótlólagos források alternatívaköltségének -
 függvényében annak könyv szerinti értékénél
 alacsonyabb és magasabb is lehet.
  – Ebben a megközelítésben a finanszírozás is teremthet
   értéket a tulajdonosoknak.
    A tevékenység üzleti értéke

A tevékenység üzleti értékének számításánál a szabad
cash flow (várható jövőbeli pénzáramlás) egyenlő a
vállalat adózás utáni működési eredménye (NOPLAT),
– + a pénzkiadással nem járó elszámolt költségek,
– - a tevékenység folytatása során a működő tőkébe, a
 tárgyi eszközökbe, illetve egyéb eszközökbe eszközölt
 befektetések.
  ° A modell minden, a működéshez szükséges tőkelekötést
   befektetésnek tekint, függetlenül attól, hogy gépekbe,
   készletekbe vagy akár vevőállományba történt-e.
  ° Nem tartalmaz semmilyen, a finanszírozáshoz kapcsolódó
   pénzáramlást, mint például kamat-, illetve osztalékfizetést.
        Szabad cash flow


         Hershey Élelemiszeripari vállalat:
A szabad cash flow összefoglalása, millió dollárban  1991
Kamat és adófizetzés előtti nyereség (EBIT)      401
Készpénzes adófizetés az EBIT után          -137
A korrigált adóval csökkentett
                           264
nettó működési profit (NOPLAT)
Amortizáció                      73
Bruttó cash flow                   337
Buttó befektetés                   204
Működési szabad cash flow               134
Az alkalmazott diszkontráta (WACC)

A szabad cash flow-ra vonatkozó diszkontrátának
tükröznie kell a forrásbiztosítók mindegyikének
alternatívaköltségét az összes forráshoz való relatív
hozzájárulásuk függvényében. Ezt hívjuk súlyozott
átlagos tőkeköltségnek (WACC).
 – Egy adott befektetői csoport alternatív tőkeköltsége az
  a megtérülés, amire más, hasonló kockázatú
  befektetések esetében számíthatna.
 Az alkalmazott diszkontráta (WACC)


          Hershey Élelmiszeripari Vállalat:
  A súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) összefogalása
Tőkeforrás  Részarány   Alternatíva-  Adókulcs  Adó utáni   Hozzájárulás
       a forrásokon   költség         költség  a súlyozott átlagos
        belül                        tőkeköltséghez
Adóság     10%      7,50%     39%    4,60%      0,70%
Saját tőke   85%     10,90%          10,90%      9,30%
WACC                                   10%
        A vállalat élettartama
 A vállalat értékelésekor fontos kérdés a határozatlan
 élettartama. Ennek kezelésére két alapvető módszer
 létezik:
 – 100 évre jelzik előre a várható cash flow-t, és az azt
  követő évekkel nem foglalkoznak, vagy
 – a vállalat élettartamát két részre bontják.
      Az explicit előrejelzési periódus    Az explicit előrejelzési periódus
ÉRTÉK =  alatti pénzáramlások jelenértéke
                        +  utáni pénzáramlások jelenértéke


 Az explicit előrejelzési periódus utáni értéket
 maradványértéknek hívják.
    A maradványérték becslése

A maradványérték becslésére egyszerű képletet lehet
használni, így elkerülhető, hogy a vállalat cash flow-ját
teljes részletességgel az idők végezetéig előre kellene
jelezni.
A szemléltetés kedvéért egy egyszerű megoldás a
következő képlet alkalmazása:


            Korrigált adóval csökkentett nettó működési profit
MARADVÁNYÉRTÉK   =
                 Súlyozott átlagos tőkeköltség
        A hitelek értéke

• Ahogy már említésre került, a vállalat hiteleinek
 értéke egyenlő a hitelnyújtók felé irányuló pénzáramlás
 jelenértékével, ahol a pénzáramlás kockázatának
 megfelelő rátával diszkontálunk.
• A diszkontráta nem más, mint a hasonló kockázatú
 adósságra hasonló feltételek mellett jelenleg fizetendő
 piaci kamatláb.
• A legtöbb esetben csak a vállalatnak az értékelés napján
 fennálló adósságát kell értékelni, a jövőbeli
 hitelfelvételre vonatkozóan feltételezhetjük azok nettó
 jelenértékét.
      A saját tőke értékeA vállalat saját tőkéjének értéke egyenlő a
tevékenységének értékével, csökkentve a hiteleinek
értékével és korrigálva a működéshez nem
kapcsolódó eszközeinek és forrásainak értékével.
              A saját tőke értéke

Hershey Élelmiszeripari vállalat: a szabad cash flow alapú értékelés összefoglalása, millió $
Év                Szabad cash flow (FCF) Diszkonttényező (10%) Szabad cash flow jelenértéke
1993                         227        0,9091              206
1994                         202        0,8264              167
1995                         216        0,7513              162
1996                         232        0,683              158
1997                         249        0,6209              155
1998                         268        0,5645              151
1999                         287        0,5132              147
2000                         309        0,4665              144
2001                         331        0,4241              140
2002                         356        0,3855              137
Maradványérték                   6604        0,3855             2546
Tevékenység üzleti értéke                                       4115
A tevékenységhez nem kapcsolódó
befektetések értéke                                          207
Teljes entitásérték                                         4322
Adósság értéke                                            (560)
Saját tőke értéke                                          3762
 Mi határozza meg a vállalat értékét?


• A vállalat értékét meghatározó tényezők a szabad
 cash flow nagyságát meghatározó tényezők.
• A szabad cash flow nagyságát két kulcstényező
 határozza meg:
  – a befektetett tőke hozama (ROIC),
  – az az ütem, amellyel a vállalat a bevételeit, nyereségét
   és az igénybe vett forrásokat növeli.
Hogyan növelheti a menedzsment a
    vállalat értékét?

Ha a vállalat vezetése növelni akarja a vállalat
értékét, akkor a következőket teheti:
 – Növelheti a már meglévő befektetett tőke után elért
  eredményt (befektetett tőke hozamának növelése).
 – Növelheti az új tőkebefektetések hozamát.
 – Emelheti a növekedési ütemet - mindaddig, amíg az új
  tőkebefektetések hozama meghaladja a WACC-ot.
 – Csökkentheti a WACC-ot.
     A gazdasági profit modell


• A gazdasági profit modell (EVA) egy másik lehetséges
 értékelési keret.
• Ebben a modellben a vállalat értéke egyenlő a
 befektetett tőke összege plusz a következő években
 létrehozott többletérték jelenértékének megfelelő
 prémium (MVA).
      A gazdasági profit modell

 • A gazdasági profit modell szerint a vállalat értéke:

Érték = Befektetett tőke + Várható gazdasági profit jelenértéke


 • A fenti képlet logikája az, hogy ha a vállalat minden
  időszakban pontosan a WACC-nak megfelelő hozamot
  érne el, akkor a várható szabad cash flow diszkontált
  értéke pontosan egyenlő lenne a vállalat befektetett
  tőkéjével.
     A gazdasági profit modell


• Másképpen fogalmazva a vállalat pontosan annyit
 érne, mint amennyi az eredeti befektetés volt.
• Egy vállalat csak annyival többet vagy kevesebbet a
 befektetett tőkéjénél, amennyivel a nyeresége
 meghaladja vagy elmarad a WACC-tól.
• Így a befektetett tőke összegéhez képest a
 prémiumnak meg kell egyeznie a vállalat jövőbeli
 gazdasági profitjának jelenértékével.
     A gazdasági profit modell

• Technikai szempontból ahhoz, hogy a gazdasági profit
 alapú értékeléssel pontosan ugyanazt az eredményt kapjuk
 mint az entitás DCF alapú értékeléssel, az időszak eleji
 tőkeértékeket kell használni.
• A gazdasági profit jelentősége abból ered, hogy a méret
 és a ROIC hatását egyetlen számban összegzi. A vállalatok
 gyakran vagy kizárólag a méretre, a növekedésre
 koncentrálnak vagy kizárólag a ROIC-ra.
  – A méretre (nyereségtömegre) koncentrálás túl alacsony
   tőkearányos hozam mellett értéket rombolhat.
  – Az alacsony tőkeállomány mellett elért magas ROIC
   kihagyott lehetőségekre utalhat.
             Példa
• Az IPSTAR AG az időszak elején 1000 €-t fektetett be
 működő tőkébe és állóeszközökbe. Ezt követően
 minden évben 100 €-s NOPLAT-ot ér el (WACC=8%).
 A vállalat nettó befektetése nulla*.
 *A korábbiakban a szabad cash flow-t a bruttó cash flow és a
 bruttó befektetések különbségként határoztuk meg. Ha mindkét
 kategóriát csökkentjük az amortizációval, akkor a szabad cash
 flow alternatív meghatározását kapjuk.  Szabad cash flow = NOPLAT - Nettó befektetések
    Példa - entitás DCF modell

• Mivel a vállalat nettó befektetése nulla, így a szabad
   cash flow is 100 € az elkövetkező években.  Szabad cash flow jelenértéke = 100€/8% = 1250€
  Példa - A gazdasági profit modell

• Az IPSTAR AG évente 20 €-val keres többet, mint
 amennyit a befektetők elvárnak tőle (WACC=8%), ezért a
 vállalat értékének egyenlőnek kell lennie az 1000 € (a
 vállalat tőkéje az értékelés pillanatában) plusz a vállalat
 gazdasági profitjának jelenértéke.


    Gazdasági profit jelenértéke = 20€/8% = 250€• A vállalat értéke összesen 1000€ + 250€ = 1250€.
Alapfogalmak
    Alapfogalmak - NOPLAT

A NOPLAT a korrigált adóval csökkentett nettó
működési profit, ami a vállalat adózott működési
eredményét mutatja, készpénzes adófizetést
feltételezve.
– A készpénzes adófizetés kalkulált adófizetési
 kötelezettség. Ezt úgy kalkulálják, hogy az adót a
 vállalatnak azonnal, készpénzben be kellene fizetnie, és
 mintha a vállalat csak saját tőkéből lenne finanszírozva
 és nem lenne kamatfizetési kötelezettsége.
– A hitelek adópajzsát nem itt, hanem a diszkontráta
 megállapításánál veszik figyelembe azáltal, hogy annak
 kalkulálásánál a kamatok adóhányaddal csökkentett
 értéke kerül a tőkeköltségbe.
      Alapfogalmak - EBIT

A NOPLAT számítása az EBIT-tel indul. Az EBIT (Earnings
Before Interest Rates and Taxes) a vállalat adózás előtti
nyeresége lett volna, hanem vett volna fel hiteleket. Az
EBIT minden, a folyó működéshez kapcsolódó bevétel- és
költségtételt tartalmaz.
– Általában kimaradnak a kapott kamatok, a fizetett
 kamatok, a tevékenységek megszüntetése révén elért
 nyereség vagy veszteség, a rendkívüli bevételek és kiadások,
 illetve a nem a működéshez kapcsolódó befektetésekből
 származó jövedelem.
– Az EBIT számításánál a tárgyi eszközök amortizációját
 figyelembe kell venni.
   A NOPLAT meghatározása, (millió $)

       Hershey Élelmiszeripari Vállalat


NOPLAT                             1990
Nettó árbevétel                        2715,6
Értékesített termékek közvetlen költsége           (1526,6)
Értékesítési, általános és adminisztatíav költségek      (765,7)
Tárgyi eszközök amortizációja                 (61,7)
Kamat és adófizetés előtti működési nyereség (EBIT)      361,6
Az EBIT után fizetendő adó                  (141,4)
A halasztott adófizetési kötelezettségek állományváltozása   12,9
NOPLAT                             233,1
     Az EBIT után fizetendő adó

• Az EBIT után fizetendő adó az EBIT alapján fizetendő
 vállalati nyereségadót takarja.
  – Ennyi adót fizetne a vállalat akkor, ha nem lennének adósságai, a
   működéshez nem szükséges fölös piacképes értékpapírjai, illetve a
   működéshez nem kapcsolódó bevételei és költségei.
• Az EBIT után fizetendő adó egyenlő az összes adófizetési
 kötelezettség értékével (eredménykimutatás szerint), amit a
 kifizetett kamatok, a kapott kamatok és a működéshez nem
 kapcsolódó tételek adóvonzatával módosítunk.
  – Az adóvonzatokat úgy kapjuk meg, hogy az adott tételt
   megszorozzuk a marginális adókulccsal.
   Hershey Élelmiszeripari Vállalat
Az EBIT után fizetendő adó
Adófizetési kötelezettség összesen (az eredménykimutatás szerint)  145,6
Kamatfizetésből származó adópajzs (39% adó mellett)         10,3
Kapott kamatok után fizetendő adó (39% adó mellett)         (0,7)
Nem a működéshez kapcsolódó tételek után
                                  (13,9)
   fizetendő adó (39% adó mellett)
Az EBIT után fizetendő adó                     141,4
Halasztott adófizetési kötelezettség

A halaszott adófizetési kötelezettség az amerikai
adórendszer egyik specialitása, ami lehetővé teszi az
esedékes adónak egy későbbi hosszabb időre történő
elosztását, bizonyos feltételek (pl. beruházások
vállalása) esetén.
 – A halasztott adófizetési kötelezettségek
  állományváltozásával módosítani kell az EBIT után
  fizetendő adót, így a nyereségadót készpénzes alapra
  helyezzük.
        A befektetett tőke

• A működésbe befektetett tőke a vállalat üzleti
 tevékenységébe fektetett pénzösszeget képviseli. A
 következő kategóriákból áll:
  – működő tőke,
  – nettó tárgyi eszközök,
  – nettó egyéb eszközök.
• Ha a működésbe befektetett tőkét kiegészítjük az
 egyéb, a működéshez nem kapcsolódó eszközökkel,
 akkor a befektetői források összegéhez jutunk.
           Működő tőke

• A működő tőke egyenlő a működéshez kapcsolódó
 forgóeszközök mínusz a kamatfizetéssel nem járó rövid
 lejáratú források.
  – A működő tőke (working capital) tartalmilag tehát a saját
   tőkével, illetve kamatfizetéssel terhelt forrásokkal
   finanszírozott forgótőkét jelenti, nincsenek benne az
   ingyenes források, pl. szállítók.
• A működéshez kapcsolódó forgóeszközök összegében
 nem szerepelhetnek a működéshez nem szükséges
 pénzeszközök és piacképes értékpapírok.
  – Ezek értékét külön veszik figyelembe a vállalat értékének
   meghatározásánál.
  – A rövid lejáratú piacképes értékpapírokat a piaci árukon kell
   értékelni.
      Nettó tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök nettó értéke a vállalat tárgyi eszközeinek
könyv szerinti értéke.
Alternatív számbavételi lehetőségek:
– eszközök pótlási értéke,
  • A pótlási érték alapvető hátránya, hogy az eszközöket
   nem feltétlenül kell pótolni és lehet, hogy sohasem
   lesznek pótolva.
– eszközök piaci értéke.
  • A piaci érték számbavétele általában nem indokolt, mivel
   a legtöbb vállalatnál alacsony a könyv szerinti értéket
   jelentősen meghaladó piaci értékkel rendelkező eszközök
   aránya. Inflációs gazdaságban ez az érvelés nem állja
   meg a helyét.
      Nettó egyéb eszközök


• Az egyéb működéshez kapcsolódó eszközök egyéb
 forrásokkal csökkentett összege kategória számításába
 a különleges befektetések kivételével minden egyéb, a
 működéshez kapcsolódó eszközt vagy kamatfizetéssel
 nem járó forrást figyelembe kell venni.
  – Ez egyenlő az egyéb, működéshez kapcsolódó
   eszközökbe - pl. immateriális javakba - eszközölt
   befektetésekkel, csökkentve a nem rövid lejáratú, nem
   kamatozó forrásokkal.
 A működéshez nem kapcsolódó
      eszközök


Minden olyan eszköz, amit a működésbe befektetett
tőke számítása során nem vettünk figyelembe. Ilyen
például a működéshez nem szükséges piacképes
értékpapír.
  Hershey Élelmiszeripari Vállalat

                           1990
A működéshez kapcsolódó forgóeszközök        661,8
Kamatfizetéssel nem járó rövid lejáratú források  (276,4)
Működő tőke                     385,4
Nettó tárgyi eszközök                952,1
Egyéb működéshez kapcsolódó eszközök
                          (18,9)
    egyéb forrásokkal csökkentett értéke
A működésbe befektetett tőke            1318,6
A működéshez nem szükséges piacképes értékpapírok   0
Goodwill                       417,6
A működéshez nem kapcsolódó befektetések        0
Befektetői források összesen            1736,3
 Befektetői források a passzíváknál
Ha a forrásoldalról nézzük, akkor a befektetői források
összegében a következő sorok szerepelnek:
– A korrigált saját tőke a saját tőke tételek és az
 esetleges kvázi saját tőke tételek összege.
  • A saját tőke minden, a törzsrészvényekhez kapcsolódó tételt
   tartalmaz, így a jegyzett és befizetett tőkét, az eredménytartalékot,
   valamint az egyéb, a saját tőkéhez kapcsolódó tételeket is.
  • A halasztott adófizetési kötelezettségek kvázi saját tőke
   elemnek tekinthetők. Mindaddig, amíg az adót meg nem fizették az
   államnak, a pénz a részvényeseké, akik hozamot várnak el utána.

– A kamatköteles adósságba tartozik a hosszú lejáratú
 adósság, a rövid lejáratú adósság valamint a tőkésített
 lízingek.
Az értékteremtő tényezők számítása
 Miután a NOPLAT és a befektetett tőke kiszámításra
 került, a következőekben a befektetett tőkével
 arányos hozam és a szabad cash flow kerül
 bemutatásra.

• A befektetett tőkével arányos hozam:
              NOPLAT
      ROIC =
            Befektetett tőke

• A befektetett tőkét általában vagy az időszak elején
 mérik, vagy az időszak eleji és végi állomány
 átlagaként.
        Szabad cash flow
• A szabad cash flow (free cash flow) nem más, mint
 a vállalat tényleges működési cash flow-ja.
• Ez egyenlő a vállalat által megtermelt és a tőkét
 biztosítók összessége számára rendelkezésre álló
 teljes adózás utáni pénzáramlással.
• A szabad cash flow értéke egyenlő a a NOPLAT
 mínusz nettó befektetések, ahol a nettó befektetések
 az egyes befektetett tőkeelemek állományváltozását
 jelenti.


     FCF  =  NOPLAT  -  Nettó befektetések
        A szabad cash flow

• A NOPLAT-hoz, illetve a nettó befektetésekhez
 hozzáadva az amortizációt, megkapjuk a bruttó cash
 flow és a bruttó befektetések értékét. FCF = NOPLAT + Amortizáció - (Nettó befektetések + Amortizáció)     FCF = Bruttó cash flow  - Bruttó befektetések
 A szabad cash flow meghatározása

• Az amortizáció tartalmazza az EBIT-ből levont
 összes pénzmozgással nem járó tételt.
• A bruttó cash flow a vállalat által termelt összes
 cash flow. Ez az összeg ami a vállalatba a fenntartás
 és növekedés érdekében újra befektethető.
• A bruttó befektetések a vállalat által a működő
 tőkébe, a tárgyi eszközökbe és az egyéb,
 működéshez kapcsolódó eszközökbe történő
 befektetések összegét takarja.
    A működéshez nem kapcsolódó
        pénzáramlások
• A működéshez nem kapcsolódó pénzáramlások az
 egyéb, normál üzleti tevékenységhez nem kapcsolódó
 tételek adózott pénzáramlásait jelentik. Ezek értékének a
 vállalat értékében explicit módon tükröződnie kell.
• Ez úgy érhető el, hogy a vállalat értéke a szabad cash
 flow diszkontált jelenértékének, valamint az adózott,
 működéshez nem kapcsolódó pénzáramlások diszkontált
 jelenértékének összegeként lesz meghatározva.


 A vállalat értéke    A vállalati szabad    Adózott működéshez nem kapcsolódó
   összesen     =  cash flow értéke
                        +    pénzáramlások jelenértéke
  A működéshez nem kapcsolódó
      pénzáramlások

• Ide sorolható a megszüntetett tevékenységekből
 származó pénzáramlásokat, a rendkívüli tételeket és
 a más területen tevékenykedő leányvállalatoktól
 származó pénzáramlásokat.
• A szabad cash flow és a működéshez nem
 kapcsolódó pénzáramlások összege képezi a
 befektetők számára rendelkezésre álló források
 összegét.
   A vállalatértékelés lépései

I.  A múltbeli teljesítmény elemzése
II.  A jövőbeli teljesítmény előrejelzése
III. A tőkeköltség becslése
IV. A maradványérték becslése
V.  A végeredmény kiszámítása és
     értelmezése
 I. A múltbeli teljesítmény értékelése

• A vállalat értékelése során első lépés a múltbeli
 teljesítmény értékelése
  – A múltbeli teljesítmény alapos megértése
   elengedhetetlen, ez hátteret biztosít a jövőre
   vonatkozó előrejelzések elkészítéséhez és
   kiértékeléséhez.
  – A múltbeli teljesítmény elemzésének középpontjában a
   kulcsfontosságú értékteremtő tényezők állnak. A
   ROIC mellett annak legfontosabb összetevőit is
   elemezni kell.
  – A múltra vonatkozó elemzés utolsó lépése a vállalat
   pénzügyi helyzetének hitelezői szempontból történő
   vizsgálata.
    Átfogó kép kialakítása a múltbeli
        teljesítményről

• Miután meghatároztuk az értékteremtő tényezők múltra
 vonatkozó értékeit elemezni kell a kapott eredményeket.
  – Keressünk trendeket, illetve végezzük el összehasonlításokat az
   iparág más vállalataival.
  – Igyekezzünk egy átfogó képet kialakítani, ahol a pénzügyi
   helyzetnek és az iparági versenytényezőknek az elemzését a
   vállalat erős és gyenge pontjainak feltárásával egészítjük ki.
  – Az értékteremtő tényezőket a lehető legnagyobb mértékben
   bontsuk fel tényezőikre, kerüljünk minél közelebb a működési
   teljesítményt leginkább jellemző mutatókhoz.
  Átfogó kép kialakítása a múltbeli
      teljesítményről
– Mindig olyan messzire tekintsünk vissza, amennyire csak lehet.
 Ezáltal képet kaphatunk arról, hogy vajon a vállalat és az iparág
 teljesítménye idővel rendszeresen visszaáll-e valamilyen normál
 szintre, és vajon a rövid távú trendek mögött a múlttól való tartós
 elszakadás húzódik-e meg.

– Ha a teljesítményben radikális változások vannak, akkor
 azonosítsuk a változások forrásait. Tisztázzuk, hogy valóságos
 változásról vagy csak valamilyen számviteli hatásról van-e szó,
 illetve hogy a változás várhatóan hosszabb távon is fennmarad-e.
  A pénzügyi helyzet hitelezői
      szemszögből

A múltbeli teljesítmény elemzésének utolsó lépése a
vállalat pénzügyi helyzetének hitelezői szempontból
való áttekintése.
– Kamatfedezettség
– Tőkeszerkezet
– Újrabefektetési hányad
– Osztalékfizetés
– Finanszírozási pénzáramlás elemzése
          II. Előrejelzés
• A vállalat múltbeli teljesítményének elemzése után a
 következő lépés a jövő előrejelzése.
  – Ennek legfontosabb eleme, hogy képet alkossunk a
   kulcsfontosságú értékteremtő tényezőknek – a
   növekedésnek és a befektetett tőke hozamának – a
   várható alakulásáról.
• A következő lépéseket kell tenni:
  – Értékelni a vállalat stratégiai helyzetét, figyelembe véve
   mind az iparági sajátosságokat, mind pedig a vállalat
   versenyelőnyeit és versenyhátrányait. Ennek segítségével
   megítélhető a vállalat növekedési potenciálja, valamint
   hogy képes-e a tőkeköltsége feletti hozamok elérésére.
         Előrejelzés

– Ki kell dolgozni a vállalat és az iparág teljesítményére
 vonatkozóan több scenáriót, amelyek kvalitatíve leírják a
 vállalat teljesítményének alakulását és a teljesítményt
 várhatóan jelentősen befolyásoló kritikus eseményeket.

– Az eredménykimutatás és a mérleg egyes sorait ezen
 scenáriók alapján kell előre jelezni. A szabad cash flow, a
 ROIC és az egyéb értékmeghatározó tényezők
 előrejelzéséhez ezen tételek aggregálása útján jutunk el.

– Ellenőrizni az előrejelzés - azon belül is kiemelten a
 kulcsfontosságú értékteremtő tényezők - valószerűségét.
     III. A tőkeköltség becslése

• Mind a hitelezők, mind a részvényesek elvárják, hogy
 kárpótolják őket azért az alternatívaköltségért, hogy a
 pénzüket egy adott vállalatba és nem más, hasonló
 kockázattal rendelkező vállalatokba fektették.
• A súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) az a diszkont-
 ráta, amely segítségével a befektetők összessége
 számára a várható jövőbeli pénzáramlások jelenértékre
 fordíthatók le.
     A tőkeköltség becslése
Az adózás utáni WACC becslésére szolgáló képlet:

               B   P   S
      WACC=kb(1-Tc)   +kp  +ks
               V   V   V


kb = a vissza nem hívható, nem átváltoztatható adósság várható
    adózás előtti lejáratig számított hozama
TC = az értékelés alatt álló entitás marginális adókulcsa,
B = a kamatfizetési kötelezettséggel járó adósság piaci értéke,
V = az értékelés alatt álló entitás piaci értéke (V=B+P+S)
kp = a vissza nem hívható, nem átváltható elsőbbségi részvények
    adózás utáni tőkeköltsége
P = az elsőbbségi részvények piaci értéke,
ks = a saját tőke piacon kialakult alternatívaköltsége,
S = a saját tőke piaci értéke.
      A tőkeköltség becslése

• A WACC meghatározásának három, egymással
 összefüggő lépése:
  – A megcélzott tőkeszerkezetnek megfelelő, piaci értéken
   alapuló súlyok meghatározása.
  – A nem-saját-tőke-típusú finanszírozási források
   alternatívaköltségének meghatározása.
  – A saját tőke források alternatívaköltségének
   meghatározása.
• A gyakorlatban a három feladatot párhuzamosan
 hajtják végre.
     Egyszerűsítő feltevésA vállalat részvényeivel és kötvényeivel nyilvánosan

 kereskednek, továbbá minden adósság kötvény

  formában van fix kamatozással és befektetési

          minősítéssel.
 A megcélzott tőkeszerkezetnek megfelelő,
 piaci értéken alapuló súlyok használata

A megcélzott tőkeszerkezetre vonatkozó súlyokat érdemes
használni, mert:
– bármikor előfordulhat, hogy a vállalat tőkeszerkezete nem
 felel meg annak, ami várhatóan a fennállása nagy része
 során jellemezni fogja.
– így feloldható a WACC meghatározása során fellépő
 körkörösség. Ennek lényege, hogy a saját tőke piaci
 értékének ismerete nélkül nem tudjuk meghatározni a
 WACC-ot, ugyanakkor a WACC ismerete nélkül nem tudjuk
 meghatározni a saját tőke piaci értékét.
A megcélzott tőkeszerkezetnek megfelelő, piaci
  értéken alapuló súlyok meghatározása

 A vállalat megcélzott tőkeszerkezetének meghatározá-
 sához:
 – meg kell becsülni a vállalat jelenlegi piaci értékek szerinti
  tőkeszerkezetét (a piaci értéken alapuló tőkeszerkezet
  legjobban úgy határozható meg, ha az egyes értékpapírok
  darabszámát beszorozzuk azok piaci értékével),
 – át kell tekinteni a hasonló vállalatok tőkeszerkezetét,
 – át kell tekinteni a vállalatvezetésnek a finanszírozásra
  vonatkozó explicit vagy implicit politikáját és ennek a
  megcélzott tőkeszerkezetre gyakorolt hatását.
  A nem saját tőke jellegű források
    költségének becslése• Itt két alapkategória értékelése kerül bemutatásra:
  – sima befektetési minősítésű adósság,

  – sima elsőbbségi részvény.
Sima befektetési minősítésű adósság A befektetési minőségű adósságnál alacsony a csőd
 kockázata, ezért az ígért jövőbeni fizetések és az
 ismert piaci ár felhasználásával megbecsülhető az
 elvárt piaci hozam.
    Sima elsőbbségi részvény

• Az örökjáradék jellegű, nem visszahívható és nem
 átváltható elsőbbségi részvény tőkeköltsége a
 következőképpen számítható:

                div
            kp =
                P    Kp = az elsőbbségi részvény tőkeköltsége,
    div = az elsőbbségi részvény által ígért osztalék,
    P = az elsőbbségi részvény piaci ára.
   A saját tőke tőkeköltségének
         becslése
• A saját tőke alternatívaköltségének becslésére
 elterjedt a tőkepiaci árfolyamok modelljének (CAPM)
 vagy az arbitrált árfolyamok modelljének (APM)
 használata.
• Mindkét modell alkalmazása során problémák – pl.
 mérési problémák - merülnek fel, azonban ezek a
 modellek elméletileg megalapozottak: figyelembe
 veszik a kockázatot és a várható inflációt.
• A tőzsdén lévő vállalatok bétáinak az USA-ban
 nyilvánosan publikált becslései vannak.
   IV. A maradványérték becslése

• A maradványérték a vállalatnál az explicit módon
 előrejelzett időszakot követően keletkező
 pénzáramlások jelenértéke.
• A vállalat ezen időszak alatti teljesítményét illetően
 egyszerűsítő feltevésekkel élve – pl. állandó
 növekedési ütem, - lehetővé válik, hogy a
 maradványértéket képlettel becsüljük.
• A maradványérték pontos előrejelzése
 elengedhetetlen mivel a vállalat összértékének
 jelentős hányadát adja.
A maradványérték az összérték százalékában 8
   éves előrejelzési időszak mellett
 Az előrejelzési időszak
 pénzáramlásai                    125%

 Maradványérték
                   100%

              81%


   56%
 44%


           19%

                 0%

 Dohány      Sportszerek  Kozmetikai  Csúcstechnológia
                  termékek

                         -25%
    A maradványérték becslése

• Noha ezek a maradványértékek nagyon magasak, ez
 nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vállalat értékének
 döntő része csak a maradványérték-időszak alatt
 realizálható.
• Gyakran ez csak annyit jelent, hogy az első években a
 vállalathoz beáramló pénzeket a tőkekiadások és a
 működő tőkébe eszközölt befektetések ellensúlyozzák.
  – ezek a befektetések azonban a későbbi években
   magasabb cash flow-hoz vezetnek
    A maradványérték becsléseA maradványérték becslése három lépést foglal magába.
  1. a megfelelő módszer kiválasztása,
  2. az előrejelzési időszak hosszának megválasztása,
  3. az értékelési paraméterek becslése és a maradványérték
   kiszámítása,
  1. Megfelelő módszer kiválasztása

• A növekvő tagú szabad cash flow örökjáradék
 képlet azt feltételezi, hogy a vállalat szabad cash flow-ja
 a maradványérték-időszakban állandó ütemben fog
 növekedni, a következő képlet alapján:
                    FCFT+1
       Maradványérték  =
                   WACC-g


   FCFT+1 = az explicit előrejezési időszakot követő első év
        normalizált szabad cash flow-ja,
   WACC = súlyozott átlagos tőkeköltség
   g   = a szabad cash flow-nak az idők végtelenségéig
        várható növekedési üteme.
  Megfelelő módszer kiválasztása

• Az értékteremtő tényezők képlete a növekvő tagú
 szabad cash flow örökjáradék képletet az értékteremtő
 tényezők függvényében fejezi ki.

              NOPLATT+1(1-g/ROIC)
   Maradványérték  =
                WACC-g

 NOPLATT+1 = az explicit előrejezési időszakot követő
        első év normalizált szabad cash flow-ja,
 g     = a NOPLAT-nak az idők végtelenségéig
       várható növekedési üteme.
 ROIC   = a nettó új befektetések várható hozama
  Megfelelő módszer kiválasztása

• Az értékteremtő tényezők képletének másik variációja
 a kétfázisú értékteremtő tényezők képlete.
• Ez a képlet lehetővé teszi, hogy a maradványérték
 időszakot két szakaszra bontsuk, amelyekre
 eltérhetnek a növekedést és a ROIC-ot illető
 feltételezéseink.
     Megfelelő módszer kiválasztása


         [                           )
                                      N-1


                       ][ (
           NOPLATT+1(1-gA/ROICA)         (1+gA )
Maradványérték=                   1-            +
                                       +
             WACC-gA              (1+WACC)
           [                   ]
              NOPLATT+1(1+gA )N-1(1-gB/ROICB)
         +
             (WACC-gB)(1+WACC)N-1


 N   = a maradványérték-időszak első szakaszának hossza években
 gA  = a várható növekedési ütem a maradványérték-időszak 1. szakaszában
 gB  = a várható növekedési ütem a maradványérték-időszak 2. szakaszában
 ROICA = a várható ROIC a maradványérték-időszak 1. szakaszában
 ROICB = a várható ROIC a maradványérték-időszak 2. szakaszában
A gazdasági profit módszer maradványértéke

     A gazdasági profiton alapuló megközelítésnél a maradványérték
     nem a vállalatnak az explicit előrejelzési időszak végi értékét
     testesíti meg, hanem azt a pótlólagos értéket, ami a vállalat – az
     explicit előrejelzési időszak végén mért – befektetett tőkéje felett
     keletkezik a maradványérték időtartama során.                       Az explicit előrejelzési    Az explicit előrejelzési
         A befektetett tőke
                       időszak alatt képződő     időszak után képződő
 Érték   =  értéke az előrejelzés  +   gazdasági profit
                                    +   gazdasági profit
            kezdetén
                         jelenértéke           jelenértéke
A gazdasági profit módszer maradványértéke


 • A gazdasági profit modell szerinti maradványérték
  eltér az entitás DCF alapú maradványértéktől.
 • Az entitás DCF-módszerrel meghatározott
  maradványérték egyenlő a gazdasági profit modell
  szerinti maradványérték plusz a vállalat befektetett
  tőkéje az explicit előrejelzési időszak végén.
A gazdasági profit módszer maradványértéke


           Gazdasági profitT+1    (NOPLATT+1)(g/ROIC)(ROIC – WACC)
Maradványérték  =             +
              WACC            WACC(WACC – g)Gazdasági profitT+1 = az explicit előrejelzési időszak után következő első év
           normalizált gazdasági profitja
NOPLATT+1      = az explicit előrejelzési időszak után következő első év
           normalizált NOPLAT-ja
g          = a NOPLAT-nak az idők végtelenségéig várható növekedési
           üteme
ROIC        = a nettó új befektetések várható hozama
WACC        = a súlyozott átlagos tőkeköltség
A gazdasági profit módszer maradványértéke

 • A képlet értelmében az explicit előrejelzési időszak után
  keletkező gazdasági profit értéke egyenlő az explicit
  előrejelzési időszak utáni első év örökkévalóságra
  kivetített gazdasági profitjának jelenértéke plusz az ezt
  követő évek során a tőkeköltséget meghaladó hozam
  melletti növekedés által teremtett pótlólagos gazdasági
  profit jelenértéke.
 • Ha a várható ROIC egyenlő a WACC-cal, az egyenlet
  második tagja nullával egyenlő és a gazdasági profit
  modell szerinti maradványérték egyenlő az első év
  örökkévalóságra kivetített gazdasági profitjának
  jelenértékével.
 2. Az előrejelzési időszak hosszának
      megválasztása
• Bár fontos az explicit előrejelzési időszak hosszára
 vonatkozó választás, azonban ez a vállalat értékét
 nem, hanem csak az értéknek az explicit előrejelzési
 időszak és az azt követő évek közti megoszlását
 befolyásolja.
• Az explicit előrejelzési időszaknak elég hosszúnak kell
 lennie ahhoz, hogy végére a vállalat működését
 stabilitás jellemezze.
  – Erre azért van szükség, mert minden maradványérték-
   becslési módszer bizonyos tényezők időbeli
   állandóságát tételezi fel.
  Az előrejelzési időszak hosszának
       megválasztása


• Az értékelésnél minél hosszabb időszakot érdemes
 választani. A McKinsey & Company ritkán használ 7
 évnél rövidebb előrejelzési időszakot.

• Nem szabad, hogy az előrejelzési időszak hosszát a
 vállalat belső tervezési időtávja határozza meg.
   V. A végeredmény kiszámítása

Ha az értékelés korábbi lépéseit már minden szcenárióra
végrehajtottuk, a vállalat szcenáriókénti saját tőkéje
értékének meghatározása a következő lépéseket jelenti.
1. A vállalat üzleti tevékenysége értékének meghatározása az
  előrejelzett szabad pénzáramlásoknak és a maradvány-
  értéknek a WACC-cal való diszkontálása révén.
 A gazdasági profit modell estében az előrejelzett gazdasági
 profitot és a gazdasági profit maradványértékét diszkontáljuk
 a WACC-cal, majd az eredményhez hozzáadjuk a befektetett
 tőke értékét az explicit előrejelzési időszak elején.
    A végeredmény kiszámítása

2. Mindazon, a működéshez nem kapcsolódó eszközök
  értékének hozzáadása, amelyek pénzáramlásait az
  entitásérték meghatározása során kihagytunk a
  szabad cash flow-ból.
    Ezen eszközök értékét a várható pénzáramlásaik és a
    kockázatuknak megfelelő diszkontráta alapján, vagy a
    piaci értékük alapján becsülhetjük meg.

3. Az összes adósság és egyéb, a saját tőkét megelőző
 követelések piaci értékének levonása.
  A végeredmény kiszámítása

          Értékelési összefoglaló
A tevékenység üzleti értéke                    5000
A működéshez nem szükséges piacképes értékpapírok          300
Nem konszolidált leányválallatokba eszközölt befektetések értéke   50
Egyéb, a működéshez nem kapcsolódó eszközök             100
A vállalat értéke                         5450
Rövid lejáratú kamatköteles adósság                 200
Hosszú lejáratú kamatköteles adósság                1200
Pénzügyi lízingek                          300
Operatív lízingek tőkésített értéke                 100
Kisebbségi részesedés                        20
Elsőbbségi részvények                        100
Elsőbbségi részvények                        101
Elsőbbségi részvények                        102
Opciós utalványok                          50
A saját tőke értéke                        3480
   A végeredmény kiszámítása

• Az értékelés eredményeinek szintetizálása során az
 egyes scenáriók értékét szembe kell állítani
  – az adott szcenárió értékteremtő tényezőivel, valamint
  – a működésre vonatkozó legjelentősebb
   feltételezésekkel.
• Az utolsó lépés az egyes scenáriók valószínűsége
 alapján a legvalószínűbb érték megbecslése.
  – Az egyes szcenáriókhoz valószínűségeket rendelve, a
   szcenáriók értékét ezzel a valószínűséggel megszorozva
   és a végeredményeket összeadva megkapjuk a
   legvalószínűbb értéket.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:40
posted:3/6/2012
language:Hungarian
pages:79