Az emberi eroforr�s gazd�lkod�s - PowerPoint

Document Sample
Az emberi eroforr�s gazd�lkod�s - PowerPoint Powered By Docstoc
					           Az emberi erőforrás
             gazdálkodás
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  1
                 EEG levelező
Az előadás vázlata, témakörei
1. Kompetencia alapú interjú (Lakatos Andrea)
2. Ösztönzésmenedzsment
3. Teljesítmény-tényezőktől a
  teljesítmény-értékelésig (Gyökér Irén)
4. Karriertervezés, karriertámogatás
5. Személyzet-fejlesztés
6. Humán controlling

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  2
               EEG levelező
    1. Kompetencia alapú interjú
            (Lakatos Andrea)
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  3
               EEG levelező
Kompetencia profil kialakítása
4 szintű kompetencia profil


           Milyen                   Mely
           feladatokat kell           személyiségjegyek
           megoldani?               szükségesek?


                     SZAKMAI   SZEMÉLYISÉG                       KOMPETENCIA


                   MÓDSZERTANI   SZOCIÁLIS           Hogyan kell                 Hogyan kell
           alkalmazni a                eredményesen
           tudást?                   együttműködni?
Eger, 2008. 10. 03.           Matiscsákné dr. Lizák Marianna      4
                         EEG levelező
Az interjú folyamat elemei

                      1.
               KOMPETENCIA PROFIL KIALAKÍTÁSA
                   ÉS ELEMZÉSE


                                   2.
           8.
                                 PÁLYÁZATI
      SHORT LIST PREZENTÁCIÓ
                               ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE           7.                        3.
        ZÁRÓ ÉRTÉKELÉS                  TELEFON INTERJÚ          6.                         4.
     ÖSSZBENYOMÁS ÉRTÉKELÉS                 HÁTTÉR INTERJÚ                       5.
                    KOMPETENCIA
                    ALAPÚ INTERJÚEger, 2008. 10. 03.       Matiscsákné dr. Lizák Marianna           5
                    EEG levelező
 Színvonalas kérdések alkotása

                           Az elmúlt két évben mi volt
                           a legnagyobb konfliktusa?


                  HELYZETA viselkedésének
milyen következményei
voltak?
                                     Mit tett?
            EREDMÉY          CSELEKVÉS       Hogyan járt el?
 Eger, 2008. 10. 03.     Matiscsákné dr. Lizák Marianna              6
                   EEG levelező
 Az interjú funkciói
                    ISMERET MÉLYÍTÉS
               * a pályázati háttér mélyebb megismerése

MOTIVÁCIÓ
* a magasan kvalifikált jelölt                           DIAGNÓZIS
megnyerése                               * a jelölt alkalmasságvizsgálata


                  AZ INTERJÚ FUNKCIÓI
  INFORMÁCIÓ                       HELYZETFELTÁRÁS, KÉPALKOTÁS
* a jelölt elvárásairól               * a jelölt megfigyelése szociális interakcióban
   a szervezetről
  Eger, 2008. 10. 03.        Matiscsákné dr. Lizák Marianna                7
                       EEG levelező
Az interjú folyamata

                           ZÁRÁS
                           a következő lépések tisztázása
                           megköszönjük a részvételt


                    MOTIVÁCIÓS FÁZIS
                    a pozíció bemutatása
                    a szervezet bemutatása
                    a jelölt kérdéseinek megválaszolása

              INTERJÚ FÁZIS
              információ gyűjtése a jelöltről
              az idő 80%-át erre fordítjuk

       NYITÁS - KONTAKTUS FÁZIS
       a jelölt üdvözlése
       kapcsolat kialakítása
       az interjú struktúrájának ismertetése


Eger, 2008. 10. 03.      Matiscsákné dr. Lizák Marianna             8
                   EEG levelező
           1. feladat: Kérdezés

• Tegyen fel kéréseket egy-egy konkrét
 kompetencia mérésére (min. 3
 kompetenciát határozzon meg!)
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  9
                 EEG levelező
   2. Ösztönzésmenedzsment
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  10
               EEG levelező
   Az ösztönzésmenedzsment célja
• Az ösztönzésmenedzsment fő célja olyan ösztönzési
 politikának, stratégiának, gyakorlatnak és
 rendszereknek a kifejlesztése és alkalmazása,
 amelyek elősegítik a szervezet céljainak elérését a
 megfelelő emberek megszerzése, megtartása és
 motiválása által.
• További célja, hogy ösztönözze a dolgozókat a
 munkaidő ledolgozására, a szaktudás és a képességek
 fejlesztésére, a rugalmas munkavégzésre, az
 előléptetésre való törekvésre és a szervezet
 eredményéhez való minél nagyobb hozzájárulásra
• Az ösztönzésmenedzsment nemcsak bérezést jelent,
 hanem annál tágabb fogalom, - beletartozik a külső,
 belső motiváció, a nem pénzbeli és a pénzbeli ösztönzés
 minden fajtája, s ezek arányának meghatározása.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  11
               EEG levelező
     Ösztönzésmenedzsment célja

Célja olyan ösztönzési politika, stratégia
és eljárások kidolgozása, amely elősegíti
   – a szervezet céljainak megvalósulását (üzleti célok)
   – a megfelelő emberek megszerzését és megtartását
    (EEM célok)
   – a munkaidő kihasználását (hatékonyság)
   – a szaktudás és képesség fejlesztését (fejlődés)
   – rugalmas alkalmazás lehetőségét (alkalmazkodás)Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna     12
               EEG levelező
   Az ösztönzésmenedzsment fő
        elemei
• - ösztönzési politika: az ösztönzésre vonatkozó főbb
  elvi iránymutatás. Alapelvek, amelyek szerint a
  szervezet alkalmazottait javadalmazni kívánja.
• - ösztönzési stratégia: az ösztönzési politika által
  meghatározott elvek alapján az ösztönzést hosszabb
  távon a szervezet üzleti stratégiájához rendeli.
• - ösztönzési gyakorlat: az ösztönzési stratégia konkrét
  megvalósulása, - azon szabályok, eljárások, és
  módszerek összessége, amelyek alapján a szervezet
  dolgozóinak konkrét javadalmazását megállapítja.
• - ösztönzési rendszer: azon elemek összessége,
  amelyekkel az ösztönzés megvalósul. Az ösztönzési
  rendszernek hatékonynak, rugalmasnak,
            és olcsónak kell lenni.
  differenciábilisnek Matiscsákné dr. Lizák Marianna
Eger, 2008. 10. 03.                   13
             EEG levelező
   Követelmények a bérrel szemben
                   Menedzsment ill. munkaadó
Alkalmazottak             • Minimális bérráfordítás DE
• Minél magasabb bér         • Legjobb munkaerőt szerezze
• Kedvező bérezési rendszer       meg
 (Kor, képzettség, gyakorlat)
                   • Az anyagi ösztönzést
• Hosszú távú biztonság és       motivációként kezeli
 fejlődés              • Teljesítmény növelés


                   A bér legyen
  versenyképes a munkaerőpiacon
  összhangban az elvégzett munkával
 Eger, 2008. 10. 03. a szervezeten belüli más munkakörökhöz képest
   méltányos         Matiscsákné dr. Lizák Marianna  14
                 EEG levelező
A bérrendszer kialakításának lépései

 Bérszínvonal meghatározása
       Versenyképesség


 Bérszerkezet kialakítása
       munkakörök közötti különbség


 Bérmegállapítás
       munkavégzéssel arányos bérezés a munkaköri
       csoporton belül

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna   15
                EEG levelező
           Az ösztönzési csomag
Az ösztönzési csomag részei:
• - alapbér ( a szokásos kiegészítésekkel, pl. 13. havi bér)
• - változó bér
• - juttatások
Az alapbér formái lehetnek:
• - időbérek (órabér, havibér, éves fizetés)
• - teljesítménybérek (egyéni, csoportos)
• - kombinált idő és teljesítménybér
• A változó bérrész általában valamilyen egyéni, vagy
 csoportos teljesítménykövetelményhez kapcsolódik
• A juttatások igen sokfélék lehetnek, igazodva a
 pénzügyi-adóügyi megfontolásokhoz és a dolgozók
 igényeihez.
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  16
                 EEG levelező
A teljesítményhez kapcsolódó bérrendszerek
•A teljesítményhez kapcsolódó ösztönzés nem azonos a
teljesítménybérrel.

A teljesítményhez kapcsolódó ösztönzés a javadalmazást az
egyéni, csoport, vagy vállalati teljesítményszinthez köti.
Általános célja, hogy a szervezetet és az egyéneket ill.
csoportokat teljesítményük javítására késztesse:
• - motiválja a dolgozókat
• - növelje elkötelezettségüket
• - megteremtse,megerősítse a teljesítményorientált szervezeti
kultúrát és értékrendet
• - differenciáljon a teljesítmény alapján
• - pozitív üzenetet közvetítsen a teljesítmény elvárásokról
• - segítse a teljesítményorientált munkaerő megszerzését,
megtartását
• - rugalmasabbá tegye a bérköltségeket
 Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna   17
              EEG levelező
  Az egyéni teljesítményhez kapcsolódó bér

• - a sávos bérezés - meghatározott sávon belül (pl.
  80-120%) a teljesítménytől függően
• - bérosztályok rendszere - A dolgozókat
  bérosztályokba sorolják. A teljesítményértékelés,
  minősítés alapján (korlátozott) béremelést
  (többletbeállást) kaphatnak.
• - a változó béremelés - a bérkategóriák közötti
  automatikus, időtől függő előrelépés helyett/mellett
  teljesítménytől függő változó béremelés
• - a kompetencia alapú bérrendszer - a
  szakértelmet meghatározó tényezőkből (képzettség,
  gyakorlat, esetleg más kompetencia jellemzők)
  alapján sávokat képeznek, és ezekhez
  teljesítménysávokat rendelnek.
 Eger, 2008. 10. 03. Matiscsákné dr. Lizák Marianna 18
            EEG levelező
   Az egyéni teljesítményhez kapcsolódó bér

Az egyéni teljesítményhez kapcsolódó bérrendszerek
 előnyei:
• - a teljesítmény és bér közvetlen kapcsolata
• - egyénre szabott bérezés
• - elismeri a kompetenciát
Hátrányai:
• - alapvetően függ a teljesítményértékelés színvonalától, -
 csak akkor hatékony ha világosan kötődik a
 teljesítményhez
• - egyes alkalmazottakat demotiválhat
• - a jó teljesítmény mérés drága lehet
• - az elmúlt teljesítményre adott béremelést nem biztos,
 hogy a jövőbeli teljesítmény is igazolni fogja
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna   19
               EEG levelező
           Bónusz - Egyéni bónusz
  Egyénileg az alapbéren felül fizetik ki bizonyos feladatok elvégzéséért a
  bónuszt.

Előnye:
- a jól végzett munkáért azonnal kifizetik a jutalmat
- jól meghatározott célokhoz, teljesítményekhez köthető
- nem válik az alapbér részévé a jövőbeli teljesítménytől függetlenül
- az egy összegű nagyobb kifizetés sokaknak szimpatikus
- rugalmas, könnyen kezelhető
Hátránya:
- nehezen alkalmazható ha a kibocsátás nem mérhető egyértelműen
- háttérbe szorítja az innovációt, a konkrét feladatok elvégzése ösztönöz
- gondot okozhat az elért eredmény és az érte járó jutalom összhangja
- a team munkát háttérbe szorítja, elsősorban rövidebb távra szól
  Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna         20
                   EEG levelező
      Bónusz - Csoportos bónusz

A jutalmat a csoport meghatározott teljesítmény
 elérése esetén kapja.
Előnye, hogy támogatja a team munkát, a csoport
 célok kitűzését.
Hátránya, hogy csak ott alkalmazható ahol
 ténylegesen együttműködő csoportok
 dolgoznak, - csökkenti az egyéni motivációt,
 viszont a csoporton belüli gyengébb
 teljesítményt elérők kiközösítéséhez vezet.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  21
               EEG levelező
            A nyereségrészesedés
Fő célja a vállalat és a dolgozók céljainak
összehangolása, - további céljai: a dolgozók vállalattal
való azonosulásának erősítése, a menedzsment és a
dolgozók közötti együttműködés erősítése, annak
elismerése, hogy a dolgozóknak erkölcsileg joguk van
részesedni a profitból, amelynek termeléséhez
hozzájárultak.

Az ösztönző hatáshoz szükséges, hogy az erőfeszítés
és a jutalom között közvetlen kapcsolat legyen, a
kifizetés a lehető legrövidebb időn belül bekövetkezzen,
a számítás egyszerű és könnyen érthető kell legyen.
 Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  22
                  EEG levelező
           A nyereségrészesedés
A nyereségrészesedés fő típusai:
• - készpénz
• - dolgozói részvény
• - készpénz és részvény vegyesen

A nyereségrészesedés összege lehet:
• - az alapfizetés %-ában
• - az alapfizetés %-ában és a vállalatnál töltött idő
 függvényében
• - az alapfizetés és az egyéni teljesítmény
 kombinációjaként
• - fix összegként.

Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  23
                 EEG levelező
              Juttatások
A juttatások a javadalmazás azon elemei, amelyeket a
munkáltató   a  béren  és   az  esetleges
nyereségrészesedésen kívül nyújt a dolgozóknak.

A juttatások céljai:
• növelni a dolgozók elkötelezettségét a szervezet iránt
• biztosítani a személyes szükségletek kielégítését
• kimutatni, hogy a szervezet törődik dolgozóival
• vonzó és versenyképes ösztönzési csomag
• adószempontból kedvező javadalmazást kínálni
• presztízs nyújtása
 Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  24
                EEG levelező
           A juttatások fő fajtái

• nyugdíjbiztosítás
• személyes biztonság növelése (élet-, baleset-, eü biztosítás,
 végkielégítés stb.)
• pénzügyi támogatás (kedvezményes vállalati hitelek, utazási
 hozzájárulás, albérleti támogatás, költözési segély, vállalati
 termékek kedvezményes vásárlása stb.)
• személyes szükségletek kielégítése (pótszabadság, szabadnapok,
 alkotói szabadság, tanulmányi szabadság, vállalati bölcsöde, óvoda,
 sport-, szabadidő tevékenység)
• vállalati gépkocsi, vagy gépkocsi-költségtérítés
• egyéb juttatások (étkezési hozzájárulás, kedvezményes étkezés,
 ruhapénz, telefon-számla térítés, hitelkártya stb.)
• nem specifikus juttatások (képzési lehetőségek, előmenetel, jó
 munkakörülmények stb.)Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna      25
                 EEG levelező
   Felsővezetői ösztönzés sajátosságai
A felsővezetők kulcsemberek, ezért ösztönzésüket külön
kezelik. A felsővezetők bérezési filozófiája hosszú távon a
felelősségteljesebb,   megerőltetőbb    és  nagyobb
követelményeket támasztó munka elismerése, - rövidebb
távon a teljesítményösztönzés.

A felsővezetői ösztönzési csomag elemei:
• alapbér - az ösztönzési csomagon belüli aránya általában
alacsonyabb mint a többi alkalmazottnál (bár abszolút
mértékben persze magas)
• rövid távú ösztönzők - a vállalati teljesítményhez
igazodnak, időtávjuk általában egy év.
• hosszú távú ösztönzők - részvényopció, részvény-tuljadon
diszkont áron, részvényjuttatás, készpénz
• juttatások
 Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  26
                EEG levelező
   2. feladat: Esettanulmány: béremelés

• Kiosztásra kerülő esettanulmány
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  27
               EEG levelező
   3. Teljesítmény-tényezőktől a
  teljesítmény-értékelésig (Gyökér Irén)
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  28
               EEG levelező
       Teljesítmény-tényezők
  A teljesítmény meghatározás első lépése annak
  megállapítása, hogy mit mérünk (minek, kinek a
  teljesítményét).
- az egész intézmény……
- egy részleg…..
- egy szolgáltatás……….
- egy munkatárs…………
- egy berendezés………
- egy szakterület dokumentumainak
  ………teljesítményét, stb.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  29
               EEG levelező
 A teljesítmény-tényezők meghatározása
       általánosságban
• Gazdaságosság: a tevékenység nyereségessége
• Piaclefedés: a tényleges használók aránya a lehetséges
 használókhoz képest
• Eredményesség: sikerrel, eredménnyel járó tevékenység
 megvalósulása (illetve a cél elérése)
• Hatékonyság: a ráfordításokat és a hatásokat tükröző
 eredmények viszonya
• Költséghatékonyság: adott költségre jutó
 eredményesség
• Költségek: kiadások (közvetlenül pénz, vagy közvetve:
 munkaerő, idő, helyiség stb.)
• Termelékenység: egységnyi idő alatt nyújtott
 szolgáltatás

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  30
               EEG levelező
 Használói és fenntartói érdekek
      súlyozása
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  31
               EEG levelező
     Teljesítmény-mérés (input-adatok
          gyűjtése)

• A teljesítmény-mutatók értékének
 meghatározása összeszámlálással,
 megfigyeléssel illetve felméréssel történhet. A
 módszerek különböző pontosságú illetve típusú
 adatokkal szolgálnak.
• A teljesítmény-mérés szoros kapcsolatban van a
 marketingkutatással, ugyanis annak során is
 meghatározott kimenetek (output) mennyiségi
 paramétereit keresik, például hogy hányan
 nevezik az adott szolgáltatást kielégítőnek vagy
 közepesnek.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  32
               EEG levelező
           Információgyűjtés

• Összeszámlálás
  Lényege a mennyiségi mérés, valaminek, valakiknek a
  megszámolása.
  Az összeszámlálás módja lehet cenzusos, amely azt
  jelenti, hogy az összes esetet számoljuk meg, például az
  év minden napján számoljuk a látogatók vagy a
  lekérdezések számát. Másik lehetőség a mintavétel,
  amely gondosabb előkészítést, de kevesebb időt
  igényel. A mintavételes módszerrel igyekszünk az
  alapsokaságnak megfelelő, de jóval kisebb csoportot
  létrehozni, aminek a jellegzetességeit számoljuk. Ilyenre
  lehet példa, hogy a halmaz minden huszadik vagy
  századik esetének jellegzetességeit vizsgáljuk, majd a
  kapott eredményeket az egész halmazra kiterjesztjük.

Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna   33
                EEG levelező
           Információgyűjtés

• Megfigyelés
 Az előbbinél szubjektívebb, jobban függ a
 felmérést végző személy beállítódásától.
 Leginkább akkor végzik, amikor nincs más
 lehetőség, vagy az egzaktabb mérés túl
 bonyolult vagy költséges lenne. Nehéz például
 megállapítani objektív módon, hogy a használók
 milyennek ítélik meg a könyvtár vagy
 információs központ helyiségének
 kellemességét vagy áttekinthetőségét.
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  34
                EEG levelező
           Információgyűjtés

• Felmérés
 Felmérésnek nevezzük, ha az emberek
 véleményére, tapasztalatára, viselkedésére,
 emlékezetére következetesen kérdezünk rá.
 Történhet szemtől szemben, interjú formájában,
 vagy kiosztott papíron, kérdőíven. A felmérés
 általában sokkal pontosabb adatokkal szolgál,
 mint a megfigyelés vagy az informális
 megkérdezés, mivel következetes kérdéseket
 rendszerezett keretek között tesz fel.
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  35
                EEG levelező
           Teljesítménymutatók

• Indikátorok
• OVI
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  36
                 EEG levelező
         Teljesítmény meghatározás

    Először a szervezet szintjén kell
    meghatározni, majd ebből kell lebontani,
    hogy ehhez a különböző szervezeti
    egységek, csoportok és egyének mivel
    járulnak hozzá.

    Quinn (16 szervezeti sikerkritériuma)


Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  37
                EEG levelező
  A szervezet eredményességének kritériumai
 Termelékenység           Információsmenedzsment,
 Hatékonyság             kommunikáció
 Minőség              Készenlét
 Növekedés             Erőforrásokhoz való hozzáférés
 Munkamorál
                   Külső támogatottság
 Kohézió
                   Stabilitás
 Rugalmasság/
  alkalmazkodóképesség       Az emberi erőforrások értéke

 Tervezés és célkitűzés       Képzési és fejlesztési hangsúly

                   Ellenőrzés


Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna         38
                EEG levelező
           Balanced scorecard

             Pénzügyi mutatók
                              Működési
      Vevők       Stratégia         folyamatok
                             (Menedzsment)
               Növekedés
                Tanulás
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna          39
                EEG levelező
   Miért fontos a teljesítmény értékelése?
  Költségtényező: az alkalmazottak költsége az
  egyik legnagyobb
  költség – személyi jellegű ráfordítás
  Összehasonlítás: más erőforrások teljesítményét
  is értékeljük.
  Döntési folyamat: a teljesítmény értékelés más
  döntéseket is megalapoz.
  Motíváció: a alkalmas a motiváció építésére és
  lerombolására is.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  40
               EEG levelező
  A teljesítmény értékelés kulcskérdései

  Mi a cég stratégiai irányvonala?
  Szükséges-e, hogy a dolgozók munkája a
  stratégiai irányba hasson?
  Milyen konkrét viselkedést várunk a
  dolgozóktól, hogyan mérjük?
  Hogyan biztosítja a teljesítmény értékelési
  rendszer a a stratégiai célok
  megvalósítását?

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  41
               EEG levelező
        Értékelő technikák

Egyéneket értékelő technikák
 Kvalitatív
  – Kötetlen formájú jelentés
  – Kritikus esetek módszere
 Kvantitatív módszerek
   – Osztályozó v. értékelő skálák
   – Munkanorma módszere
   – BARS (Magatartásformákkal jellemzett osztályozó
     skála)
   – BOS (magatartás megfigyelő skála)
Eger, – Célközpontos vezetés,dr. Lizák Marianna
   2008. 10. 03.  Matiscsákné MbO          42
             EEG levelező
         A teljesítményértékelés fajtái


                Ítélkező         Fejlesztő
  Időbeliség           Múlt           Jövő
  Cél          Telj. növelés Telj. növelés
             jutalmazással  tanulással
  Módszer        Rangsorolás  Célkitűzés,
             osztályozás karriertervezés
  Felettes       Bírál, megítél Tanácsot ad,
                     megvitat
  Beosztott       Hallgat, rea- Aktív részt-
             gál, védekezik   vevő
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna        43
                EEG levelező
           Ítélkező (értékelő) célok

 Kompenzációs, adminisztratív döntések
 (béremelés, bónuszok, tulajdonosi opciók)
 Belső munkaerőmozgás (előléptetés,
 áthelyezés, elbocsátás)
 Toborzási, kiválasztási, fejlesztési
 programok értékeléseEger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  44
                  EEG levelező
           Fejlesztési célok

   Teljesítmény visszajelzés az
   alkalmazott számára - motiváció,
   elégedettség.
   Jövőbeli teljesítménnyel kapcsolatos
   előrejelzés, a megerősítést igénylő
   területek kijelölése.
   Képzési, fejlesztési igények
   megfogalmazása.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  45
                EEG levelező
        A teljesítményértékelés célja
            (Randell szerint)
  A bérezés megalapozása
  A jövőbeli potenciálok felmérése
  A teljesítmények vizsgálata, elemzése

  FONTOS: Egy értékelő rendszer csak egy
  célt szolgáljon!


Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  46
                EEG levelező
           Teljesítménymérés

Mérőrendszer:
 mit, mikor, mennyit
  megfigyelni
 Indikátorok, mércék.
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  47
                EEG levelező
     Több személy egyidejű értékelése

 Rangsorolás
   – egyszerű rangsorolás (preferencia sorrend
    meghatározása)
   – páros összehasonlítás
 Kényszertett megosztás (meghatározott
 arányok szerinti megosztás, pl. felső 10%,
 középső 40%, stb.)


Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  48
               EEG levelező
      Teljesítményértékelés dimenziói


                 Munkakörhöz
                 kapcsolódó
                 tulajdonságok
           Munkakörhöz        Munkakörhöz
           kapcsolódó        kapcsolódó
           eredmények        magatartás,
                        tevékenységEger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna    49
                 EEG levelező
            Mit értékelünk?

 Tulajdonságok Viselkedés                 Eredmények
 A munkakör ismerete   Feladatok elvégzése       Forgalom
 Fizikai erő       Utasítások betartása       Termelés mennyisége
 Szem-kéz koordináció  Problémák jelzése        Termék minősége
 Jogosítványok      Berend. karbantartása      Hulladék, selejt
 Üzleti ismertek     Feljegyzések vezetése      Balestek
 Ambíció         Szabályok követése        Berendezés javítások
 Szociális képességek  Kevés hiányzás          Kiszolgált vevők
 Megbízhatóság      Javaslatok kialakítása      Elégedett vevők száma
 Hűség          Nemdohányzás
 Tisztesség
 Kreativitás
 Vezetői készség

Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna            50
                 EEG levelező
              Értékelők

        Közvetlen felettes.
        Közvetlen irányító felettese.
        Humán osztály munkatársai.
        Munkatársak, beosztottak.
        Értékelő Központok.
        Önértékelés.


Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  51
                 EEG levelező
            Módszerek
 Tesztek
    Személyiségjegy vizsgáló tesztek
    Magatartás megfigyelésére alapuló tesztek
    (BARS, BOS skálák)
    Célelérés vizsgálata
 Kérdőívek
 Értékelő interjú


Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  52
               EEG levelező
        3. feladat: Esettanulmány

• A kialakított munkakör kapcsán miket
 mérne és hogyan?
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  53
               EEG levelező
Munkavállalói értékelés

Név:
Szervezeti egység megnevezése:

Képességek megnevezése            Kompetens  Még nem
                              kompetens
1. Vezetői kompetenciák:
Célorientáltság
Folyamatok figyelemmel kisérése
Beosztottak támogatása

2. Szakmai felkészültség:
A szakma általános ismerete
A cég ismerete általános szinten
A cég ismerete szakma specifikus szinten
Munkakörhöz tartozó ismeretek, szaktudás
Munkakörhöz tartozó tapasztalatok
Szakmai nyitottság Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna     54
                 EEG levelező
                       Kompetens  Még nem
  3. Szervezői képességek:                kompetens
  Hatékony folyamatokat vezet be
  Képes optimális megoldásokat kidolgozni
  Betartja a határidőket_
  4. Kommunikációs jellemzők:
  Irásbeli kommunikáció
  Szóbeli kommunikáció
  Tárgyalókészség
   Prezentációs készség
  5. Team munkára való alkalmasság
  Kezdeményezőkészség
  Rugalmasság, alkalmazkodás
  Konfliktus kezelési készség
  6. Személyiség jellemzők:
  Empátiás készség
  Lendületesség, megújulásra való képesség
  Felelősség vállalás
  Pontosság
  Elkötelezettség
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna     55
                 EEG levelező
           Értékelés:
           Kiváló
           Jó
           Megfelelő
           Nem
           megfelelő


     Munkaköri feladatok         Legutóbbi
     értékelése:             teljesítményértékelés
     1….                 során kitűzött feladatok
     2….                 értékelése:
     3…                  1….
                       2….
                       3…

Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna        56
                  EEG levelező
Új célok


      Munkaköri feladatok                                 Megjegyzés
      Egyedi feladatok                                   Megjegyzés
      Vezetői feladatok                                  Megjegyzés
Képzési igények

      Az 200..-ben jelzett igények                                      Teljesült-e
Képzési igények 200... júniusig

    A vezető által szükségesnek tartott továbbképzések      Az alkalmazott által szükségesnek tartott továbbképzések

  Eger, 2008. 10. 03.              Matiscsákné dr. Lizák Marianna                        57
                             EEG levelező
     7. Fejlődési igények*:
     Tervbe vett szakterületek                     Tényleges munkakör megnevezése                Besorolás
     * Pl.:  Számvitel               Revizor                    csopvez
                           Vállalkozói hitel            Hitelminősítő                 tev. irányító


   8. Képzési igények:
     Képzés típusa                          Képzési forma konkrét megnevezése              Tervezett év

     Belső szakmai tanfolyam

     Külső szakmai tanfolyam

     Iskolarendszerű
     posztgraduális képzés
     Tréning

   ............................................
 Dátum:                                       ..............................................
 munkavállaló
Eger, 2008. 10. 03.
 .........................................                  munkáltatói jogkört gyakorló vezető
                              Matiscsákné dr. Lizák Marianna                                  58
                                  EEG levelező
        Az értékelő beszélgetés célja


  A teljesítmény minősítése.
  Az értékelő indokai az adott értékelésről.
  A munkafeladatok problémái.
  Elvárások, gondok megvitatása.
  Továbbképzési, fejlesztési igény
  megfogalmazása.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  59
                EEG levelező
Teljesítményértékelés és teljesítmény-
      menedzsment

                A feladatok kijelölése
                   • munkaköri leírás
                   • az osztály feladata  A célelérés vizsgálata
     • folyamatos
                               Egyéni célok kijelölése
     • évenkénti
                 Egyéni fejlesztési terv
                 Tanácsadás, coaching
Eger, 2008. 10. 03.     Matiscsákné dr. Lizák Marianna               60
                   EEG levelező
  A sikeres értékelő rendszer feltételei
  Célok tisztázottsága.
  A vezetés elkötelezettsége.
  Nyitottság és részvétel lehetősége.
  Az értékelési kritériumok elfogadása.
  Tréning.
  Minimális adminisztráció.
  Nyomon követés.
  Kultúra és rugalmasság.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  61
               EEG levelező
           4. Karriertervezés,
            karriertámogatás
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  62
                 EEG levelező
     Karriertervezés, karriertámogatás


A karrier: a munkavállaló élete során
 betöltött pozícióinak a sora.
A karriertervezés egy olyan folyamat,
 amelynek során a munkáltató a
 szervezet igényei alapján fejlődési
 és/vagy előrelépési lehetőséget biztosít
 az alkalmazottak számára azok egyéni
 elképzeléseivel, adottságaival
 összhangban.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  63
               EEG levelező
    A karrierutak, karrierfejlesztési irányok
  Vertikális felépítésű           Horizontális felépítésű
   karrierutak                 karrierutak

    szakmán belüli                szakmaközi
    (funkcionális             (keresztfunkcionális
    specifikáció)             specifikáció, mobilitás)

            szakmai karrierút

             vezetői karrierút

           munkakör-gazdagítás, -
            bővítés és - rotálás
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna         64
                 EEG levelező
    A karriertámogatási rendszer (KTR)
         fogalma, célja

A karriertámogatási rendszer tervszerűen és
 tudatosan működtetett rendszer, amely
 lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a szervezet saját
 feltételei szerint menedzselje a támogatásra
 érdemes munkatársait.
A karriertámogatási rendszer célja, hogy pontosan
 megtervezze, melyik munkakörbe ki kerüljön, de
 célja az is, hogy a rendelkezésre álló szűkösebb
 erőforrásokat a lehető legjobban kihasználja.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  65
               EEG levelező
        4. feladat: Esettanulmány

Milyen előnyei vannak a
 karriertámogatásnak, sorolja fel a
 szervezeti és a munkavállalói előnyöket!
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  66
               EEG levelező
           5. Személyzet-fejlesztés
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  67
                  EEG levelező
        A személyzetfejlesztés célja

  az egyéni tudás és a kompetenciák
  fejlesztésével a szervezet
  hatékonyságának emelése a stratégiai
  célkitűzések megvalósítása érdekében.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  68
                EEG levelező
           A cél elérésének módjai

• Szervezetfejlesztés,
• Vezetőfejlesztés,
• Karriertámogatás.
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  69
                  EEG levelező
  A személyzetfejlesztési rendszer tartalma
      Szükségletfelmérés (fő forrásai)

szervezeti            elérendő         szükséges tudás,
 stratégia HR        eredmények,
 stratégia éves                      kompetencia
                elvégzendő           igény
 tervek            feladatok


     teljesítményértékelés  karriertámogatási rendszer              meglévő tudás,
 keretében kidolgozott előmeneteli             kompetencia
    tervek (létszámigény)                 igény
 Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna         70
                 EEG levelező
           5. feladat: Képzési terv

• Feladat: esetleírás alapján képzési tervet
 készíteni.
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  71
                  EEG levelező
    A személyzetfejlesztési módszerek

  Munkahelyen:
  – képzés jellegű (iskolai rendszerű, vagy
   iskolarendszeren kívüli)
  – nem képzés jellegű elsajátítandó ismeretek
  Munkahelyen kívül:
  – iskolai rendszerű képzések, vagy
   iskolarendszeren kívüli
  – tréningek
  – tapasztalatcsere
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  72
               EEG levelező
           6. Humán controlling
Eger, 2008. 10. 03.    Matiscsákné dr. Lizák Marianna  73
                  EEG levelező
           Vállalkozások erőforrásai

• Anyagi eszközök (gépek, berendezések
  anyagok)
• Emberi erőforrás
   – Kiemelt jelentőségű
   – A vállalkozás legértékesebb erőforrása
• Jellemzői
   – termelés nélkülözhetetlen tényezője
   – önálló gondolkodás
   – szabad akarat
   – cselekedeteit, teljesítményét befolyásolni tudja

Eger, 2008. 10. 03.     Matiscsákné dr. Lizák Marianna  74
                  EEG levelező
           Emberi tőke

• Az emberi tőke sajátossága, hogy az ember
 részét képezi, szabad társadalmakban sem
 adható el, piacon nem forgalmazható, az
 embereknek önmagukba történő beruházásával
 szerezhető meg.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  75
               EEG levelező
A humán tőke ráfordítás alapú értékelése

A számviteli alapú megközelítések.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  76
               EEG levelező
    Az erőforrások pótlási költsége alapján
     történő meghatározás (Flamholz)
1. A munkaerő felvétel ráfordításai:
  1.1 Személyzeti munkaügyi igazgatás költségei
  1.2 Hirdetés költségei
  1.3 A kiválasztás költségei
  1.4 A betanítás költségei
  2.   A folyamatos munkavégzés költségei.
  2.1 Bérek, jövedelmek (megfelelő csoportosításban)
  2.2 Szakértői, megbízási díjak (megfelelő csoportosításban)
  2.3 Választott tisztségviselők díjazása
  2.4 T.B. járulék
  2.5 A továbbképzés költségei
  2.6 Szociális ráfordítások
  2.6.1 Orvosi rendelő
  2.6.2 Üdülők fenntartási ráfordítása
  2.7 Az igazolt, vagy igazolatlan távollét ráfordításai
  2.7.1 A vállalat által a távollét alatt fizetett bérjellegű ráfordítások, rövid idejű
  betegség esetén a betegszabadságra járó bér
  2.7.2 A távollétből adódó elmaradt haszon vagy többletráfordítás, (helyettesítés,
  túlóra, stb.)
3. A kilépés ráfordításai
3.1 Végkielégítés
  3.2 A kilépésből adódó elmaradt haszon vagy többletráfordítás

Eger, 2008. 10. 03.       Matiscsákné dr. Lizák Marianna               77
                    EEG levelező
    A munkaerő költség alapján történő
       meghatározás (ILO)
•  A munkáért járó kifizetések
•  A le nem dolgozott időre járó kifizetések
•  Jutalmak, prémiumok, túlmunka díjazása
•  Természetbeni juttatások, érkezési hozzájárulás,
  lakástámogatás
•  Szociális és egyéb juttatások
•  A munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulása
•  Továbbképzési költségek
•  A munkaerő toborzásával kapcsolatos költségek
•  A bérekhez kapcsolódó adó jellegű kifizetések, ill. kapott
  támogatások, amelyek a munkavállaló költségeit növelik
  vagy csökkentik.
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna     78
               EEG levelező
    A munkaerő költség alapján történő
       meghatározás (KSH)
•    Kompenzációs költségek (a kompenzációs költségek és a
     szociális juttatások összege)
   –     Munkajövedelem
      •   Kereset (munkaviszony keretében pénzben vagy természetben nyújtott
         díjazás – a számviteli bérköltség)
      •   Egyéb munkajövedelem (kötelezően vagy önként nyújtott juttatások, pl.
         étkezés, vissza nem térítendő lakástámogatás és járulékaik)
   –     Szociális költségek
      •   A munkáltató által kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások (pl. tb
         járulék, munkaadói járulék, rehabilitációs hozzájárulás)
      •   Kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés
         szerint teljesített hozzájárulások, költségek (pl. biztosítási díjak, segély,
         végkielégítés)
•    Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
•    Egyéb munkaerő költség (munkaerő toborzás és kiválasztás
     költségei, pl. hirdetés, alkalmassági vizsgálat költsége)
•    Adók, támogatások (jelenleg adó teher nincs, lehetséges
     támogatás a foglakoztatás elősegítésért kapott támogatás)
Eger, 2008. 10. 03.        Matiscsákné dr. Lizák Marianna                 79
                     EEG levelező
      A szellemi tőke meghatározása
• Direkt módszerek, ezek a szellemi tőke összetevőit próbálják
 megállapítani, majd megbecsülték annak pénzben kifejezett
 értékét
• A piaci kapitalizáción alapuló modellek, amelyben a cég piaci
 értéke és a könyvszerinti értéke különbségére koncentráltak.
• A befektetések megtérülése (ROA) alapján történő
 számítások. EA cég adózás előtti eredményét elosztva az
 eszközök értékével a cég ROA mutatója. Ennek az ipari
 átlagtól való eltérését visszaszorozva az eszközök értékével,
 állapították meg a szellemi tőke hozadékát. Ha ezt a hozamot
 elosztjuk a megtérülési rátával (pl tőkeköltségek alapján), a
 kapott értéket a szellemi tőke értékeként foghatjuk fel.
• Scorecard típusú módszerek: Meghatározzák a szellemi tőke
 egyes összetevőit, majd ezeket nem pénzügyi (kvantitatív és
 kvalitatív) mutatókkal értékelik, és összevetik a stratégiából
 levezetett elvárásokkal.

Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna     80
               EEG levelező
        Piaci érték összetevői
Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  81
               EEG levelező
          Kontrolling
• A kontrolling egy vezetési alrendszer,
  amelynek
• célja a hatékony rendszerműködés biztosítása,
• feladatai pedig főként a költségek és
  eredmények összevetésére, a teljesítmények és
  a ráfordítások nyomon követésére irányulnak.
• A működés folyamatában értelmezve olyan
  irányítási rendszert valósít meg, amely felöleli a
  célok meghatározását, a tervezést, a céloktól
  történő eltérések korai észlelését és az
  eltérésekhez kapcsolódó korrekciós
  intézkedések meghozatalát.
Eger, 2008. 10. 03. Matiscsákné dr. Lizák Marianna   82
            EEG levelező
           Humán controlling

A humán (emberi erőforrás) controlling lényegében
 az általános controlling elvek alkalmazása az
 emberi erőforrásokkal kapcsolatos
 tevékenységek területén.
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  83
                EEG levelező
        A humán controlling területei

1. az emberi erőforrásokkal való1.
  gazdálkodás eredményességének,
  hatékonyságának nyomon követésére
  irányul.
2. funkcionális tevékenységek célelérés
  és eltérés vizsgálata.Eger, 2008. 10. 03.  Matiscsákné dr. Lizák Marianna  84
                EEG levelező
       A szervezeti hatékonyság
           mérése
Magyar név                   Me.        BSC           Számítás, elemzés

Angol név
                             P  V     M  T


Egy főre jutó bevétel             Ft/fő   +                   Bevétel
(Revenue per FTE)                                       Létszám

Egy főre jutó költség             Ft/fő   +                 Összes költség
(Costs per FTE)                                        Létszám

Egy főre jutó működési költség         Ft/fő   +               Nettó működési költség
(Eladott áru költsége egy főre)                                Létszám
(Net Operating Costs per FTE [Cost of Goods
   Sold per FTE])
Egy főre jutó eredmény             Ft/fő   +               Adózás előtti eredmény
(Profit per FTE)                                       Létszám

Egy fő által létrehozott érték         Ft/fő   +           Adózás utáni eredmény– Saját tőke 10%-a
(Wealth Created per FTE)                                    Létszám

Emberi befektetési mutató            X:1   +       +  +  Bevétel – (Összes költség – Kompenzáció
(Human Investment Ratio)                                    és járandóságok)
                                         Összes kompenzáció és járandóságok


Eger, 2008. 10. 03.            Matiscsákné dr. Lizák Marianna                   85
                         EEG levelező
            Innováció mérőszámai
S.BM        Magyar név         Me.       BSC      Szint      Számítás, elemzés
          Angol név
                            P  V   M  T  E  Sz   R


S    Egy főre jutó újítási javaslatok    %        +      +      Kapott újítási javaslatok
     (Staff Suggestion Rate)                              Alkalmazottak létszáma


  S  Munkavállaló újítási          db        +  +  +        A munkavállaló által beadott
       javaslatainak száma                               újítási javaslatok száma

  S  Elfogadott újítási javaslatok     %        +      +     Elfogadott újítási javaslatok
        aránya                                     Kapott javaslatok
     (Staff Suggestion Succes)
  S  A munkavállaló által benyújtott    %        +    +        Elfogadott újítási javaslatok
       újítási javaslatok elfogadási                        Benyújtott újítási javaslatok
       aránya
  S  Új termékekből származó bevétel    %   +     +      +       Új termékből vagy új
        szintje                                    szolgáltatásból származó
     (Level of New Product Revenue)                             bevételek összege
                                                Összes bevétel


  S  Egy főre jutó új termékből vagy    Ft/fő  +     +      +       Új termékből vagy új
       szolgáltatásból származó                            szolgáltatásból származó
       bevétel                                       bevételek összege
    (New Product/Service Revenue                              Összes létszám
Eger, 2008. 10. 03.             Matiscsákné dr. Lizák Marianna                      86
       per FTE)
                           EEG levelező
        Az EEG-funkció mérése
         Magyar név           Me.       BSC           Számítás, elemzés
         Angol név
                             P  V     M  T


  EEG-funkció (szervezet) költségaránya az    %   +       +    EEG-funkció (szervezet) költségei
    összes költségben (HR Department
    Costs/Total Cost)                            Összes költség
  HR-funkció (szervezet) költségaránya a     %   +       +     EEG-funkció (szervezet) költségei
    működésben (HR Department                           Nettó működési költség
    Costs/Net Operating Costs)
  EEG-vezetők és szakértők aránya az EEG-    %           +    Vezetők és szakértők létszáma az EEG-
    funkcióban (szervezetben)                             funkcióban (szervezetben)
    (Mgmt.&Prof. FTE per All HR                          EEG-funkció teljes létszáma
    Department FTE)
  Átlagos javadalmazás az EEG-szervezetben   Ft/fő  +       +      EEG-funkció (szervezet) összes
    (Average HR Remuneration)                              javadalmazása
                                           EEG-funkció (szervezet)
                                               létszáma
  Teljes EEG-kiszolgálási aránya (FTEs per    X:1          +         Összes létszám
     Total HR FTE)                              (EEG-funkció (szervezet) létszáma +
                                            Vonalbeli EEG-tevékenység
                                                létszáma)
 EEG-funkció (szervezet) kiszolgálási      X:1          +         Összes létszám
    aránya (FTEs per HR Department                       EEG-funkció (szervezet) létszáma
    FTE)
Eger, 2008. 10. 03.             Matiscsákné dr. Lizák Marianna                      87
                          EEG levelező
           Felhasznált irodalom

• www.controlling.lap.hu
• Bacsur Kálmán: Emberi erőforrás gazdálkodás
 kontrolling. in: Személyügyi ABC. Dashöfer.
 Budapest, 1999.
• Gyökér Irén: A vállalat szellemi tőkéje –
 számolatlan vagyon. Harvard Business
 manager. 2004. december. 48-58. oldal, weben:
 Emberi Erőforrás Menedzsment, Az emberi
 erőforrások értékelése, controlling az emberi
 erőforrások területén, BME, MBA képzés, ppt.
• www.fn.hu

Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  88
                 EEG levelező
      Köszönöm a figyelmet:

   Matiscsákné dr. Lizák Marianna
         e-mail: matiscsake@chello.hu
            www.minoies.hu
            tel.: 30-418-25-49
Eger, 2008. 10. 03.   Matiscsákné dr. Lizák Marianna  89
                EEG levelező

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:58
posted:3/6/2012
language:Hungarian
pages:89