New English File Elementary - DOC by 6z14YM

VIEWS: 0 PAGES: 8

									  Adventures Elementary
  (tanmenet)


Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,           Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /       témakörök, szókincs              kifejezése, kiejtés
 hét
Szept.  1  Unit 1
       Szabadidős tevékenységek           Az egyszerű jelen gyakorlása minden
       Olvasás és hallás után történő        számban és személyben – állítás, kérdés,
       szövegértés                 tagadás, rövid válasz
       Harmadik személy rendszeres         Kiejtési gyakorlatok az -s végződéssel
       tevékenységeinek leírása           A have got szerkezet gyakorlása – állítás,
       Beszélgetés magunkról és           kérdés, tagadás, rövid válasz
       osztálytársainkról
       Mondatok írása kedvenc
       tevékenységeinkről
     2  Otthoni tevékenységek, házimunka       Gyakoriságot jelentő határozószók (never,
       Kérdőív házimunkával kapcsolatos       somtimes, often, usually, always)
       kifejezések használatával          Kérdésfeltevés a how often kérdőszóval
       Társalgás otthoni tevékenységeinkről     A mondat szórendjének gyakorlása
       Napirend, rendszeres tevékenységek
     3  Olvasott szöveg értése – rendszeres,     Magas számokat jelölő számnevek
       szokásos cselekvések             Az also határozószó és az and és but
       Fogalmazás írása otthoni és egyéb      kötőszó használata
       tevékenységekről
       Ismétlés, önellenőrzés, írásbeli tesztelés
     4  Unit 2
       Az emberi kommunikáció            A folyamatos jelen gyakorlása minden
       Beszéddel és jelbeszéddel kapcsolatos    számban és személyben – állítás, kérdés,
       szavak és kifejezések            tagadás, rövid válasz
       Olvasott szöveg értése: vélemények a     Kiejtési gyakorlatok: két- és többszótagú
       mobiltelefonról               szavak hangsúlya
Okt.   5  Társalgás a mobiltelefon használatáról    A folyamatos és egyszerű jelen
       Telefonáláshoz kapcsolódó kifejezések    összehasonlítása és gyakorlása
       A fiatalok beszélgetési szokásai       A pont és a nagybetűs szavak szerepe a
       Az élő nyelv – szövegértés és társalgás   mondatban
       Országnevek és a hozzájuk kapcsolódó     Melléknév képzése országnévből
       melléknevek
     6  Információgyűjtés olvasott szövegből –    A folyamatos és egyszerű jelen további
       email olvasás és írás            gyakorlása, a gyakoriságot jelentő
       Ismétlés, önellenőrzés, írásbeli tesztelés  határozószók ismétlése

       The World of English 1
       Barátok és szomszédok – szövegértési     Kérés kifejezése a can segédigével
       és társalgási feladatok           Intonációs gyakorlatok a párbeszédminták
       A hallott párbeszédekben szereplő      alapján
       hasznos kifejezések gyakorlása
                         1
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,         Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /      témakörök, szókincs            kifejezése, kiejtés
 hét
    7  Lakás, otthon – szövegértési feladat   Az eddig tanult szerkezetek ismétlése,
      Házunkkal, lakásunkkal kapcsolatos    gyakorlása
      szavak és kifejezések          Kiejtési és írásbeli gyakorlatok, a
      Magunk és mások otthonának        beszédkészség fejlesztése
      bemutatása                Ismétlő feladatok megoldása írásban
      Projekt munka: plakát készítése
      Zenehallgatás, hiányos szöveg
      kiegészítése
    8  Unit 3
      Díjak és nyertesek – olvasott szöveg   Az egyszerű múlt gyakorlása minden
      értése, a feladat megoldásának      számban és személyben – állítás, kérdés,
      ellenőrzése hallás után         tagadás, rövid válasz
      Ismert díjak megnevezése         Kiejtési gyakorlatok a szabályos igék -ed
      Verseny, versengés – hallás utáni    végződésével
      szövegértés, társalgás képek       A rendhagyó igék múlt idejű alakja
      segítségével               A létige alakjai múlt időben (was/were)
      Olvasott szöveg értése, kérdésfeltevés  Eldöntendő és kiegészítendő kérdések
      a szöveg alapján             gyakorlása szóban és írásban
Nov.  9  Kulturális ismeretek: a labdarúgó    Az egyszerű múlt gyakorlása
      világbajnokság              Igék és főnevek megkülönböztetése
      Olvasott szöveg értése, kérdésfeltevés  Időhatározók a múlt idejű mondatban
      és társalgás a szöveg alapján      (then, later stb.)
      Életrajz olvasása és írása        Évszámok használata
    10  Önéletrajz összeállítása: vázlat és   Az egyszerű múlt további gyakorlása
      fogalmazás írása             szóban és írásban
      Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés

      Unit 4
      Természeti elemek/jelenségek       A folyamatos múlt használata – állítás,
      megnevezése és jellemzése        kérdés, tagadás, rövid válasz
      A vulkán – történet olvasása és     A folyamatos és egyszerű múlt
      elmondása                megkülönböztetése és együttes
      Hegymászással, természeti        használata
      jelenségekkel és balesetekkel
      kapcsolatos szókincs
    11  Megrázó élmény (villámlás) – olvasott  Kiejtési gyakorlat: az -ing végződés
      szöveg értése, a feladat megoldásának  Különféle igealakok megkülönböztetése
      ellenőrzése hallás után         hallás után
      Kérdésfeltevés az adott szövegre,    A folyamatos múlt további gyakorlása
      válasz a kérdésekre           szóban és írásban
      Kérdésfeltevés és válasz napi      Időmegjelölés: óra
      tevékenységünkkel kapcsolatban      Folyamatos vagy egyszerű múlt
                           használata különféle időhatározókkal
                       2
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,           Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /      témakörök, szókincs              kifejezése, kiejtés
 hét
    12  A tornádó – hallás után történő       Folyamatos és egyszerű múlt használata
      szövegértés és társalgás képek és      összetett mondatban, megfelelő
      kérdések segítségével            időhatározókkal
      Történetírás adott szempontok alapján:    Történet cselekményének és hátterének
      a történet szerkezetének átgondolása,    megkülönböztetése
      vázlat vagy rövid összegzés készítése,
      megbeszélése
      A fogalmazás végső változatának
      megírása
      Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés
Dec.  13  The World of English 2
      Barátok és szomszédok – szövegértési     Az eddig tanult szerkezetek ismétlése,
      és társalgási feladatok           gyakorlása
      A hallott párbeszédekben szereplő      Tanácskérés, tanácsadás
      hasznos kifejezések gyakorlása        Intonációs gyakorlatok a párbeszédminták
      A fiatalok és a pénz – olvasott és hallott  alapján
      szöveg értése, beszélgetés a hallott     Brit és amerikai angol kifejezések
      szöveg alapján                értelmezése
      Kérdőív összeállítása és értékelése     Ismétlő feladatok megoldása írásban
      Zenehallgatás, hiányos szöveg
      kiegészítése
    14  Unit 5                    Az egyszerű jövő a will segédigével –
      A jövő – olvasott szöveg értése, a      állítás, kérdés, tagadás és rövid válasz
      feladat ellenőrzése hallás után       A will összevont alakjai
      Beszélgetés jövőbeli, elképzelt vagy     Kiejtési gyakorlat: összevont alakok
      megvalósítható tárgyakról és         felismerése és megkülönböztetése (pl. I /
      eseményekről                 I’ll get up early.)
      A modern technikával kapcsolatos
      szavak és kifejezések
    15  Ellentétes jelentésű melléknevek       Ellentétes jelentésű melléknevek képzése
      Álmoskönyv – olvasott szöveg értése,     A something/anything (someone/anyone)
      szimbólumok értelmezése           határozatlan névmás
      Ok és okozati összefüggéseket        A feltételes mondat első típusa (If … + …
      tartalmazó mondatok alkotása         will …)
      Fogoly a jövőben – olvasott szöveg      Az egyszerű jövő és a feltételes mondat
      értése, a feladat megoldásának        gyakorlása szóban és írásban
      ellenőrzése hallás után
      Társalgás a jövőről
Jan.  16  Vélemény nyilvánítása, édeklődés       Az egyszerű jelen és jövő gyakorlása
      egymás véleményéről, véleményt        Gyakran használt szerkezetek ismétlése,
      kifejező fogalmazás írása          gyakorlása
      Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés

      Unit 6
      A zene világa – hallás után történő     Jövőre vonatkozó szándék kifejezése: a be
      szövegértés és társalgás           + going to szerkezet – állításban,
      Zenéhez, zenészek életéhez          kérdésben és tagadásban
      kapcsolódó szavak és kifejezések                         3
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,          Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /      témakörök, szókincs             kifejezése, kiejtés
 hét
    17  Hangszereket jelentő szavak        Az -s végződés kiejtésének gyakorlása
      Divatos slágerek – szövegértés hallás   A személyes névmás alanyi és tárgyi
      után                   alakja (I – me stb.)
      Jövőre vonatkozó szándék illetve tény   A going to szerkezet és az egyszerű jövő
      vagy vélemény kifejezése         (will) megkülönböztetése és gyakorlása
      Beszélgetés zenészekről és        A will segédige használata I think / I’m sure
      zenekarokról               stb. szerkezet után
      Olvasott szöveg értése, a feladat     Kiejtési gyakorlat: a zárt és nyílt ’e’ hang
      ellenőrzése hallás után          (pl. sell, can)

    18  Interjú készítése, kérdések és válaszok  A so és because kötőszó
      összeállítása szóban és írásban – minta  megkülönböztetése
      alapján illetve saját ötleteinkből    Kérdésfeltevés gyakorlása
      Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés     Az egyszerű jelen és jövő, és a going to
                           szerkezet gyakorlása
      The World of English 3
      Barátok és szomszédok – szövegértési   A going to szerkezet és az egyszerű jövő
      és társalgási feladatok          gyakorlása
      A hallott párbeszédekben szereplő     Intonációs gyakorlatok a párbeszédminták
      hasznos kifejezések gyakorlása      alapján
      Párbeszéd összeállítása képek       Ajánlkozás segítségre, szívességre és a
      segítségével               felajánlás elfogadása
    19  Országismeret: iskolák hazánkban,     Az eddig tanult szerkezetek ismétlése,
      valamint a brit és amerikai        gyakorlása
      iskolarendszer – társalgás, olvasott   Brit és amerikai angol kifejezések
      szöveg értése, válaszadás tartalmi    összevetése
      kérdésekre, szövegértés hallás után    Ismétlő feladatok megoldása szóban és
      Tantárgyak, iskolához kapcsolódó     írásban
      szavak és kifejezések
      Fogalmazás írása iskolarendszerünkről
      Zenehallgatás, hiányos szöveg
      kiegészítése
Feb.  20  Unit 7
      Képek társítása melléknevekkel      A melléknév középfoka: egy-, két- és
      Új otthon – mondatok értelmezése     többszótagú melléknevek, rendhagyó
      képek segítségével            melléknevek
      Emberek és tárgyak összehasonlítása    Kiejtés: a hangsúlytalan -er végződés
                           Összehasonlító szerkezet than
                           elöljárószóval
      Mondatalkotás: jövőre vonatkozó      A folyamatos jelen jövőre vonatkozó
      programok                 használata
      Városok összehasonlítása – olvasott    A melléknév felsőfoka: egy-, két- és
      szöveg értése, és a szövegrészek     többszótagú melléknevek, rendhagyó
      képekhez való társítása, kérdés/válasz  melléknevek
      gyakorlatok a szöveg és a képek      A felsőfok használata mondatban
      alapján
                       4
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,          Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /       témakörök, szókincs             kifejezése, kiejtés
 hét
    21  Beszélgetés, kérdés, válasz        A melléknév fokozása és összehasonlító
       világrekordokról, írásbeli mondatalkotás  mondatok gyakorlása szóban és írásban
       Los Angeles – hallott szöveg értése    Ismert nyelvtani jelenségek, szerkezetek
       képek és kérdések segítségével,      ismétlése és gyakorlása szóban és írásban
       társalgás az adott témáról
       Párbeszéd összeállítása: turista a
       lakóhelyünkön
       Levél olvasása és írása: olvasott szöveg
       értése, majd hasonló levél írása
       megadott szempontok alapján
    22  Mondatalkotás írásban, adott nyelvtani   Egyszerű jelen és múlt – állítás ás kérdés,
       jelenségek használatával          a folyamatos jelen jövőbeli jelentése, a
       Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés     melléknév fokozása stb. gyakorlása

       Unit 8
       Félelem – ijesztő dolgokat jelentő     Present perfect, állító és tagadó mondatok
       kifejezések értelmezése          Az ige harmadik alakja (past participle)
       Kérdőív kitöltése és társalgás az adott  A rendhagyó igék ismétlése és harmadik
       témáról                  alakjuk megismerése, gyakorlása
       Írásbeli feladatok present perfect és   A mondat szórendjének ismétlése és
       adott igék harmadik alakjának       gyakorlása
       használatával
    23  Ne féljünk – veszélyes foglalkozásokat   Hosszabb szavak és kifejezések
       jelentő kifejezések            kiejtésének gyakorlása
       Válaszadás kérdésekre képek és hallott   Present perfect – az eddig tanultak
       szöveg alapján               gyakorlása, majd kérdő mondatok
       Kérdésfeltevés képekkel illetve adott   megismerése és aktív gyakorlása, rövid
       tényekkel kapcsolatban           válasz adása
       Mondatalkotás gyakorlása, a feladat    Az egyszerű múlt és a present perfect
       ellenőrzése hallott szöveg alapján     használata során jelentkező különbségek
       Munka, foglalkozás – rövid párbeszédek   felismerése hallás után
       alkotása
Márc.  24  Kísértetek – szövegértés olvasás és    A present perfect gyakorlása: állítás,
       hallás után, adott történethez       tagadás, kérdés, rövid válasz
       kapcsolódó mondatok sorbarendezése,    Határozószó képzése melléknévből (-ly)
       társalgás az adott témáról         A mondat szórendjének gyakorlása
       Fogalmazás írása adott témáról.      Az ’s és of birtokos szerkezet gyakorlása
       előzetesen megbeszélt kérdések
       alapján
       Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés
    25  The World of English 4
       Barátok és szomszédok – szövegértési    A present perfect és más igeidők
       és társalgási feladatok          gyakorlása
       A hallott párbeszédekben szereplő     Kiejtési és hanglejtési gyakorlatok a hallott
       hasznos kifejezések gyakorlása       párbeszédek segítségével
       Vélemény kérése és adása
       Tetszés és nemtetszés kifejezése
                        5
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,           Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /      témakörök, szókincs              kifejezése, kiejtés
 hét
    26  Zene és divat – társalgás, olvasott     A present perfect és más igeidők további
      szöveg értése, válaszadás tartalmi     gyakorlása szóban és írásban
      kérdésekre, szövegértés hallás után, a   Brit és amerikai angol kifejezések
      brit és amerikai kultúrához tartozó zenei  összevetése
      irányzatok megbeszélése           Ismétlő feladatok megoldása szóban és
      Zenéhez és divathoz kapcsolódó szavak    írásban
      és kifejezések
      Szövegértés hallás után az adott
      témával kapcsolatban
      Zenehallgatás, hiányos szöveg
      kiegészítése
    27  Unit 9
      Testrészeket jelentő szavak         Képesség kifejezése a can/could
      Készség, képesség – olvasott szöveg     segédigével jelen és múlt időben – állítás,
      értése kérdések segítségével, képleírás,  tagadás és kérdés
      társalgás az adott témával kapcsolatban   Az egyszerű jelen és múlt ismétlése és
      Személyek általános leírása         gyakorlása
      Pármunka: rövid párbeszédek alkotása    Kép- és személyleíráshoz szükséges
      és gyakorlása meglévő és múltbeli      kifejezések és szerkezetek ismétlése és
      képességeinkről               gyakorlása
Ápr.  28  Vigyázz magadra! – betegséget,       A should és a must segédige használata,
      fájdalmat jelentő kifejezések, képek és   jelentésük különbsége, illetve a shouldn’t
      jelek társítása ezekkel a kifejezésekkel  és mustn’t használatának különbsége
      Szövegértés hallás után: mi baja van    A should és must segédige gyakorlása
      valakinek, illetve ilyenkor mi a teendő,  főleg állító mondatban
      mit tanácsolunk               Kiejtés és intonáció: összeolvadó hangok a
      Betegség megállapítása, tanácsadás     mondatban – ismétlés hallás után
      állító mondatban              Ismétlés: régebben tanult módbeli
      Rövid, a témához kapcsolódó         segédigék (pl. can) gyakorlása
      párbeszédek összeállítása és        Kiegészítő gyakorlat: should és must kérdő
      gyakorlása                 mondatban
    29  Sport és egészség – szövegértés hallás   A good/bad at …-ing szerkezet használata
      után, képek társítása a témához       A should és must segédige további
      kapcsolódó kifejezésekkel,         gyakorlása
      mondatalkotás, válaszolás adott és     Vessző és pont használata a mondatban
      rögtönzött kérdésekre            Felsorolás és az and kötószó használata
      Olvasott szöveg értése, szövegrészek    Ismétlés: régebben tanult kötőszók (pl.
      társítása, társalgás az adott témáról    and, but, so, because) gyakorlása
      Levélírás a frissen tanult nyelvi
      jelenségek használatával
      Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés
                        6
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,          Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /      témakörök, szókincs             kifejezése, kiejtés
 hét
    30  Unit 10
      A háztartásban és a ház körül használt   Megszámlálható és megszámlálhatatlan
      dolgokat jelentő szavak és kifejezések   főnevek
      Olvasott szöveg értése, egyes       Az a/an határozatlan névelő használata
      szövegrészek társítása képekkel, a     A some/any határozatlan névmás
      különféle tárgyakat jelentő szavak     használata állító és tagadó mondatokban
      értelmezése és listázása adott       Megszámlálható és megszámlálhatatlan
      szempont alapján, társalgás a szöveg    főnevek egyeztetése a some/any
      témájáról                 névmással
      Mondatalkotás a most tanult nyelvtani   A megszámlálhatóság, az a/an
      jelenségek használatával, kép és/vagy a  határozatlan névelő és a some/any
      tanteremben lévő tárgyak segítségével   névmás gyakorlása szóban és írásban
    31  Szemetelés vagy újrafelhasználás? –    Mennyiség kifejezése: a lot of / much /
      kérdőív kitöltése, a feladat ellenőrzése  many
      hallás után történő szövegértés alapján;  A határozatlan névmások használatának
      társalgás az adott témáról         különbözősége állításban és tagadásban,
      Rövid kérdés–felelet párok alkotása az   illetve az adott főnév megszámlálhatósága
      éppen tanult nyelvtani jelenségek     szerint
      használatával, képek illetve a       Gyakorlás szóban és írásban
      tanteremben lévő tárgyak segítségével   Ismétlés: a there is/are szerkezet és a
                            számnevek gyakorlása
Máj.  32  Adott szavak, kifejezések         Szótárhasználat gyakorlása
      meghatározása               Bizonyos szavak és kifejezések
      Szövegértés olvasás és hallás után, a   kiejtésének, a hallott szövegben szereplő
      szöveghez kapcsolódó mondatok       mondatok hanglejtésének gyakorlása
      sorbarendezése, a szöveg önálló      Az egyszerű múlt és más igeidők
      összefoglalása, társalgás az adott     gyakorlása a szóbeli feladatok során
      témáról és a mellékelt képekről      Általános mondatalkotási, szórendi és
      Pármunka: kérdésfeltevés és        nyelvhelyességi gyakorlatok szóban és
      válaszadás adott példa alapján       írásban
      Szövegösszefoglalás írása
      Ismétlés, önellenőrzés, tesztelés
    33  The World of English 5
      Barátok és szomszédok – szövegértési    Kiejtési és hanglejtési gyakorlatok a hallott
      és társalgási feladatok          párbeszédek segítségével
      A hallott párbeszédekben szereplő     Ismétlés: a mennyiség kifejezése, módbeli
      hasznos kifejezések gyakorlása       segédigék, egyszerű és folyamatos jelen,
      Szövegértés hallás és olvasás után,    felszólító mondatok
      kérdésfeltevés, mondatalkotás, a
      szöveghez hasonló párbeszédek
      összeállítása
      Engedély kérése és adása rövid
      párbeszéd és képek segítségével
                        7
Haladási
 ütem:      Kommunikációs szándék,           Fogalomkörök és azok nyelvi
hónap /      témakörök, szókincs              kifejezése, kiejtés
 hét
    34  A „Barátok és szomszédok” történet      A tanév során megismert nyelvi jelenségek
      epizódjainak szóbeli összefoglalása,     ismétlése és gyakorlása: igeidők, kérdés–
      társalgás a történet szerplőiről, spontán  válasz, személy- és képleíráshoz
      párbeszédek előadása             kapcsolódó szerkezetek stb.
      Azonos városnevek egyes országokban     A melléknév fokozása és az
      – olvasott szöveg értése, szövegrészek    összehasonlító mondatok gyakorlása
      értelmezése, társalgás az adott témáról   Brit és amerikai angol kifejezések
      Szövegértés hallás után kérdések és     összevetése
      nem egyértelmű állítások segítségével
    35  Zenehallgatás, hiányos szöveg        Általános nyelvtani ismétlés: ismétlő és
      kiegészítése                 gyakorló feladatok megoldása szóban és
      A tankönyv leckéi során megbeszélt      írásban, az esetlegesen kihagyott vagy
      zenei és egyéb kulturális témák       kevésbé gyakorolt részek pótlása illetve
      felelevenítése, kötetelen és/vagy      fokozott gyakorlása
      irányított társalgás, egyes témák írásbeli  A nehezebb kiejtési és intonációs feladatok
      összefoglalása                ismétlése
Jún.  36
      Év végi ismétlés, gyakorlás, tesztelés
    37
                        8

								
To top