RAHASIA ZAKAT by TmgColex

VIEWS: 25 PAGES: 1

									                            RAHASIA ZAKAT
Alloh SWt berfirman :
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menfkahkannya pada jalan alloh , maka beriahukanlah kepada
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih (QS. At Taubah(9): 34)
Yang dimaksud adalah menhan zakat . Zakat merupakan salah satu asas Islam dan termasuk rukunnya yang lima.
Abu Dzar berkata’” Aku datang kepada Rasululloh SAW. Ketika beliau sedang duduk-duduk di bawah naungan Ka’bah. Tatkala
meihatku, beliau bersabda , demi Tuhan pemilik Ka’bah , kebanyakan mereka sangat merugi Aku bertanya siapa mereka itu?” Nab
Saw. Menjawab’” Orang yangpaling banyak hartanya , kecuali siapa yang mengatakan begini dan begitu di hadapan , dan di
belakang , di kanan dan di kirinya , dan alankah sedikitnhya mereka . Tiadalah pemilik unta , sapi dan domba yang tidak
membayarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat binatang itu datang dalam keadaan yang lebih besar dan lebih gemuk seraya
menanduk dan menginjak-injaknya. Setelah selesai yang terakhir datang lagi yang pertama hingga diputuskan (hukumannya )
diantara manusia.”
Hadits ini diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Wallahu a’lam.
Sebab Wajibnya Zakat
Zakat itu ada enam bagian : zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat penemuan harta terpendam(rikaz) ,
zakat sepersepuluh (tanaman) dan zakat fitrah
Zakat dari gaji Pegawai adalah dapat dimasukan dalam zakatemas dan perak.
Zakat tidak diwajibkan kecuali atas Muslim yang merdeka, tidak disyaratkan baligh. Maka wajib dikeluarkan zakat dari harta anak-
anak dan orang gila.
Zakat Binatang Ternak
Di dalam zakat binatang ternak ada lima syarata yang harus dipenuhi : binatang ternak, digembalakan di padang rumput, pemiliknya
telah mencapai stu tahun(haul) , sempurna nisabnya , dan sempurna pemilikannya.
Pertama, yang dikenai zakat adalah binatang ternak . Maka tidak dikenai zakat kecuali unta, sapi , dan domba, sedangkan kambing
hutan, rusa , kuda, dan keledai tidak dikenai zakat. Kedua, digembalakan. Maka tidak wajib zakat bagi binatang ternak yang
diambilkan makanannya. Dan Harus mencapi nisab yang sempurna.
Unta.
Tidak dikeluarkan zakatnya hingga mencapai jumlah lima ekor . zakatnya seekor domba yang berumur setahun dan memasuki tahun
ke dua, atau seekor kambing yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga (tsaniyyah)
Sepuluh ekor unta, zakatnya dua ekor domba. Lima belas ekor unta, zakatnya tiga ekor domba. Dua puluh ekor onta, zakatnya
empat ekor domba. Dua puluh lima ekor unta zakatnya seekor unta betina yang berumur setahun dan memasuki tahun kedua(bintu
makhad). Jika tidak ada, maka boleh dengan seekor unta jantan yang umurnya memasuki tahun ketiga, walaupun pemiliknya
mampu membeli bintu makhad. Tiga puluh enam ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya tahun ketiga (bintu labun).
Empat puluh enam ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya memasuki tahun empat hiqqah) . Enam puluh satu ekor
unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya memasukitahun kelima (jidzah). Tujuh puluh enam ekor unta, zakatnya dua
ekor bintu labun.Sembilan puluh ekor unta, zakatnya dua ekor hiqqah. Seratus dua puluh satu ekor unta, zakatnya tiga ekor bintu
labun. Jika jumlahnya mencapai seratus tiga puluhekor unta, maka ditetapkan perhitungannya bahwa setiap empat puluh ekor unta
zkatnya seekor bintu labun dan pada setiap lima puluh ekor unta zakatnya seekor hiqqah.

								
To top