szuksegletek finanszirozas 0215b by Auzudc2

VIEWS: 10 PAGES: 20

									 SZÜKSÉGLETEK VIZSGÁLATA ÉS A
FINANSZÍROZÁSI RENDSZER KAPCSOLATA


                   Skultéti József
                  Szociális Klaszter

  Nyíregyháza, 2011. február 15.
         ELŐZMÉNYEK

 A „normatív állami hozzájárulás születése”
 A következetlenség következményei

 2004 MÉCS

 2007 HGCs-1

 2009 HGCs-2

 2011 HGCs-3

 ………???
 AZ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK VÁLTOZÁSAI

    Normatíva megnevezése        2005.     2006.     2007.      2008.     2009.     2010.      2011.
Idősek Otthonai (Ft/ellátott/év)                           700 000 v.  689 000 v.
 - átlagos szintű ápolás         769 200    730 000    700 000     785 000    772 700    635 650     635 650
 - demens betegek ápolása                815 000    800 000     800 000    787 450    710 650     710 650
 - emelt színvonalú ellátás               640 000*   560 000*    560 000*    543 200    309 350     309 350
Értelmi Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthonai      820 600    815 000    800 000     800 000    787 450    710 650     710 650
(Ft/ellátott/év)
Átmeneti szállás, éjjeli
                     548 000    548 000    525 000     525 000    516 750    468 350     468 350
menedékhely (Ft/ellátott/év)
Nappali ellátás (Ft/ellátott/év)     200 000    197 000    220 000     220 000    214 650    206 100     206 100
                                           173 000 -   171 000-
Házi segítségnyújtás           120 000    104 800    111 500                           166 080
                                            275 000    270 000
                                                          221 450 -
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                       otthonközeli   pályázat
                     62 000     50 000     40 000     30 000     29 500
                                                           ellátás*
Étkeztetés
                     75 600     70 800     81 200     82 000   64000-91050           55 360
Utcai szociális munka
                     6 300 000   5 750 000   5 000 000    5 000 000   4 921 600   4 543 750    4 543 750
(szolgálatonként)

Kötött normatíva
Szociális továbbképzés és         23 000     9 400     9 400      9 400     9 400     9 400      9 400
szakvizsga (Ft/fő)
   *az otthon-közeli ellátás (221 450.-Ft/fő) 65 %-át igényelheti a települési önkormányzat szociális étkeztetés+nappali ellátás után.
                                        BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2011.
    AZ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK VÁLTOZÁSAI
                                           jelzőrendszeres házi
 év               házi segítségnyújtás                                   étkeztetés
                                             segítségnyújtás
2000.               1030 forint/fő (L) 1.
2001.   1100 Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,2 mFt- 3,3 mFt. 3-5 efős település
2002.   1160 Ft./fő (L)/ Gond Központ 2,4 mFt- 3,5 mFt. 3-5 efős település
2003.    1300 Ft./fő (L)/ Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település      2 500 000 forint/szolgálat
      1300 forint/fő (L)/Gond Központ3 mFt- 4 mFt 3-5 efős település
2004.
          /GondKörzet 1 313 300 forint/körzet max 3 efő
2005.            120 000 ft/számított ellátott 2.             62 000 forint/ellátott      75 600 forint/ellátott
2006.                104 800 forint/fő                  50 000 forint/fő        70 800 forint/fő
2007.                111 500 forint/fő                  40 000 forint/fő        81 200 forint/fő
     190 000 forint/fő(275 000 forint/fő- 173 700 forint/fő – az 1 főre eső
2008.                                          30 000 forint/fő        82 000 forint/fő
       jöv. a NYMIN 150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja)
                                                         91 050 forint/fő – 1 főre NYMIN
                                          29 500 forint/fő 10 efőnél
      270 700 forint/fő - 171 000 forint/fő (az 1 főre eső jöv. a NYMIN                   150%-a alatt, 80 700 Ft/fő 150-
2009.                                       nagyobb és 40 készülék szoc
          150%-át nem haladja meg, vagy meghaladja)/                           300 % között, 64 000 Ft/fő
                                             rászorultaknak
                                                           meghaladja a 300 %-ot
2010.               221 450 forint/fő 3.

1. Alap-hozzájárulás a települési önkormányzatoknak 1993. évi III. törvényben meghatározott különösen a szociális étkeztetés, a házi
  segítségnyújtás fizetendő térítési díj normatív kedvezményének biztosítása. Az alap-hozzájárulás a települési önkormányzatot az 1999.
  január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg.
2. A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtásban részesített személyek száma és az egy ellátottra vonatkozó
  átlagos gondozási óraszám alapján illeti meg.
3. Az otthonközeli ellátáshoz nyújtott hozzájárulás x %-át igényelheti a tel. Önk., aki a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek
  nappali ellátását együttesen/vegyesen biztosítja.
       A fővárosi szociális intézmények
  működési bevételeinek arányváltozásai - 2000.-2010.


                         2000.           2010.Állami normatív hozzájárulás          48%           32.50%térítési díj és egyéb bevételek      40.50%           38.40%    Fenntartói kiegészítés     11.20%         29.00%


                 0%   20%   40%    60%     80%    100%


                      BPFPH Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa (SZIIR) 2011.
A  SZOCIÁLIS ÉRDEKEGYEZTETŐ MUNKACSOPORT (2004-
  Hazai szakemberek a Szociális Érdekegyeztető Munkacsoport
  (SZÉM) keretei között 2004-ben kialakítottak egy új fogalmat a
  bentlakásos intézményekben élő idősek ápolási – gondozási
  rászorultságának mérésére: ez a Homogén Gondozási Csoport (HGCS)
  A munkacsoport tagjai között szociális szakemberek és
  gerontológiával foglalkozó orvosok voltak: Csepregi Teréz - Csoó
  Lászlóné - dr. Egervári Ágnes - dr. Gabányi József - Pesti Györgyné -
  Tóth Árpádné.
  Több hónapos munkával, az egészségügyi és szociális nyelvezet
  összehangolásával, a pontrendszer többszöri átdolgozásával és az
  intézményekben való kipróbálásával született meg a Homogén
  Gondozási Csoport fogalma és az adatlap.
  A szakmai kérdések körével foglalkozó munkacsoport első lépésben
  az ápolási – gondozási igények felmérésére szolgáló egyszerűbb
  adatlapot dolgozott ki, a későbbiekben az egyes tevékenységek
  normaidejének meghatározására, ill. az ápolási- gondozási kategóriák
  megállapítására tett javaslatot.
MIT ÉS HOGYAN MÉR A HGCS-BESOROLÁS?
 Az ápolási- gondozási függőség mérésének egyszerű, jól
mérhető, reprodukálható módja a HGCS besorolás.
  6 kérdéscsoport köré rendezett adatlapon vizsgáljuk az egyes
  funkciókat és képességeket, valamint az egészségügyi ápolási
  tevékenység szükségességét
  A gondozottak besorolása 4 gondozási csoportba történik,
  melyek a megközelítően hasonló gondozási tevékenység,
  a függőség mértékében „homogének”.
  A szociális gondoskodás szempontjából vizsgálva a gondozási
  függőséget; irreleváns, milyen betegség idézte elő a kialakult
  állapotot. Nem az egészségkárosodás folyamatát és mértékét,
  hanem az ennek eredményeként kialakult aktuális állapotot
  vizsgálja a módszer.
  A   következő  oldalakon  a  HGCs-2   modellkísérlet
  dokumentumait tekintjük át:
                                                            SZAKMAI TEVÉKENYSÉGENKÉNT
                EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI TÁBLÁZAT 2008 DECEMBER 31-ÉN
                                                            (pl. idős, demens mozgássérült stb.)
INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

             INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

             CÍME, ELÉRHETŐSÉG                                            E-MAIL

             SZAKMAI PROFIL                                              ÖSSZES HGCS
   ADATAI
                                                                 TEL.
             ÜGYINTÉZŐ NEVE                                   ELÉRHETŐSÉG
                                                                 E-MAIL

             GONDOZÁSI NAPOK SZÁMA 2008                   NAP  ÉLELMEZÉSI NAPOK SZÁMA 2008                   NAP

             ÖSSZES DOLGOZÓ                           fő ÁPOLÁSBAN DOLGOZÓK SZÁMA                     fő

                                   MEGNEVEZÉS                                ÉRTÉK   E/FT
BEVÉTELEK
                 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS
                 FENNTARTÓI TÁMOGATÁS
                 SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ
                 PÁLYÁZATI FORRÁSOK
                 EGYÉB BEVÉTEL
                 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
                 SZAKMAI ANYAGOK (gyógyszer, egyszer használatos eszközök)
Anyagköltség
                 GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
                 ÉLELMEZÉSI ANYAGOK
                 EGYÉB ANYAGOK
                 ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN (7-TŐL 10-IG
                 ÁPOLÁSBAN, ELLÁTÁSBAN DOLGOZÓK MUNKABÉRE BÉRJELLEGŰ KIFIZETÉSE
MUNKABÉR
        KÖLTSÉG
                 EGYÉB TEVÉKENYSÉGBEN DOLGOZÓK MUNKABÉRE BÉRJELLEGŰ KIFIZETÉSE
                 ÖSSZES MUNKABÉR
                 MUNKABÉREK KÖZTERHE
                 BÉR + KÖZTEHER ÖSSZESEN
                 FENNTARTÓÜZEMEK, SEGÉDÜZEMEK KÖLTSÉGE; (konyha költség nyersanyagköltség nélkül, segédüzemek
EGYÉB
                 költsége bér nélkül!)
                 EGYÉB KÖZVETLEN KÖLTSÉG
                 ÖSSZESEN KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK (11+16+17+18)
                 ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK (REZSI KÖLTSÉGEK)
                 TEVÉKENYSÉG SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉGE
FEDEZET
                 INTÉZMÉNYI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG
                 ELLÁTÁS TELJES ÖNKÖLTSÉGE
                 Beruházási kiadások
                 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
                 BEVÉTELEK – KIADÁSOK EGYENLEGE
           Tevékenység                                        Segítség
                              1: ha mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően tájékozott esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul,
1.Térbeli- időbeni tájékozódás
                              2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma, 5: általában térben, időben tájékozatlan
                              1: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre,
2. Helyzetnek megfelelő viselkedés             korrekcióra szorul, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma, 5: az adott helyzetnek nem
                              megfelelő viselkedés
3. Tevékenységek, funkciók
3.1. Étkezés
3.2. Öltözködés                      1: a tevékenységet az ellátott önállóan rendszeresen és helyesen elvégzi (segédeszközzel vagy anélkül) illetve az
3.3. WC használat                     adott funkciónak birtokában van. Ha a tevékenységet az ellátott önállóan nem rendszeresen és/vagy nem helyesen
                              végzi el, értékelje, milyen mértékű segítségre szorul, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos
3.4. Tisztálkodás
                              probléma, 5: ha a tevékenységre az ellátott nem képes
3.5. Kontinencia
                              A 3.3 ill. 3.5 nem ugyanazt jelenti, lehet, hogy a gondozott számára WC használata már nem kivihető, de székletét-
3.6. Kommunikáció
                              vizeletét tartani képes. 3.6: Képes-e megfogalmazni, ill. elmondani a panaszát, megérti-e amit mondanak neki.
3.7. Terápia követés                    3.7: Rábízható-e az előírt gyógyszerek adagolása, szedése. 3.8: Ágyban megfordulni, felülni, ágyból kiülni-átülni
3.8. Helyzetváltoztatás                  székre, asztalhoz, stb. 3.9: Ha valaki pl. kerekes székkel önálló, akkor ez a válasz 2!
3.9. Helyváltoztatás
                              1: ha jól lát, átlagos fényviszonyok mellett tájékozódik, tárgyakat felismer, de olvasni,       TV-t
4. Látás
                              kezelni már nem tud…, 2: enyhe probléma, 3: közepes probléma 4: súlyos probléma, 5: nem lát
                              1: ha átlag-közeli hangerő mellett a beszédet megérti halláskárosodása kommunikációs zavart okoz, 2: enyhe
5. Hallás                         probléma, 3: közepes probléma, 4: súlyos probléma
                              5: ha nem hall
6. Szakápolási teendők
6.1. Vitális funkciók megfigyelése naponta többször
                naponta
                 hetente
6.2. Vizsgálati anyagok vétele -  hetente
                gyakrabban
6.3. Kötözés, sebellátás
6.4. Decubitus kezelése, kötözése I. stad
64. Decubitus kezelése, kötözése II. stád
                                          egyszerű választás: rászorul-e az adott szakápolási tevékenységre
64. Decubitus kezelése, kötözése III. stád
                                                         2: igen
6.5. Táplálkozási intervenció (gyomorszonda, PEG szonda)
                                                         1: nem
6.6.Gyógytorna, egyéb rehabilitáció (masszázs)
6.7. Egyéb egészségügyi szaktevékenység
  injekció
  infúzió
  peritoneális dialysis
  oxigénterápia
  fájdalomcsillapítás (kanül, gyógyszer, eszköz)
6.9. Állandó felügyelet igénye
                    összpontszám:   HGCS :
       I. TÁRSAS KAPCSOLATOK ÉS SEGÍTŐK             Pontszám              III. ÉLETKÖRÜLMÉNYEK                   Pontszám
          1. Milyen családi környezetben él?                                  1. Lépcső
               Családtagokkal él              0         Lakás/ház földszinten, lépcső nélkül, vagy liftes házban.         0
                 Egyedül él                1                 Sok lépcső, lakás az emeleten               1
  2. Van-e a lakóhelyén a törvényben előírt alapellátási szolgálat?                     2. A lakóhely kényelmessége
           (ha nincs, ugorjon az 5. kérdésre)              A lakás kellően tágas, egy szinten helyezkedik el, kerekes sszékkel bejárható.   0
                   Igen                 0              Zsúfolt lakás, küszöbökkel, sok szőnyeg             1
                   Nem                  3         Több szintű lakás/ház, kerekes szék számára alkalmatlan          2
     3. Milyen gyakran találkozik a hivatásos segítőkkel?                              3. Fűtés
            Mindennap, akár többször is            0                  Kényelmes és hatékony                  0
               Hetente többször               1              Költséges, vagy fizikai munkát igényel              1
           Ritkán (havonta egyszer- kétszer),          2                        4. Víz
                   Soha                 3          Meleg víz hozzáférhető a konyhában / fürdőszobában           0
        4. Milyen a kapcsolata ezekkel a segítőkkel?                             Nincs meleg víz                  1
             Harmónikus, bizalomteli             0                    Nincs vezetékes víz                 2
            Konfliktus, feszültség terheli           1                   5. Fürdőszoba / WC
              Tarthatatlan, ellenséges            3       Lakáson belül, kényelmesen megközelíthető, kerekes székkel is         0
    5. Hogyan alakultak társas kapcsolatai az utóbbi időben?                Kis méretű, vagy nem jól megköelíthető, lakáson kívüli          1
         Új embereket ismert meg, nem változott          0                     Lakáson kívüli                  2
              Néhányan elmaradtak              1                       6. Telefon
          Szinte minden kapcsolata megszakadt           2         Lakásban van (vagy mobiltelefon használata megoldott)           0
6. Meg van elégedve társas kapcsolataival és az elérhető segítséggel?                            Nincs                    1
   Úgy érzem, figyelnek rám, szükség esetén gondoskodnak rólam      0                      7. Világítás
               Elfogadható, ez van              1                   Van áramszolgáltatás                 0
           Egyedül, elhagyatva érzem magam            2                   Nincs áramszolgáltatás                 1
          II. TÁRSAS TEVÉKENYSÉGEK                               Az áramszolgáltatást kikapcsolták               2
                 1. Életkor                                     8. Bevásárlás
                  70 alatt                0          A mindennapi élethez szükséges boltok jól elérhetőek          0
                 70- 80 között               1            Korlátozott lehetőségek, pl. csak egy kis üzlet.           1
                 80- 90 között               2                  Minden bolt messze van                 2
                  90 fölött                3                   9. Tömegközlekedés
             2 Mi volt a foglalkozása?                                Megálló 1 km-en belül                 0
       Rendszeres, önálló kereső tevékenységet folytatott      1                  Nincs a közelben megálló                 1
      Alkalmi munkákat végzett, illetve nem volt munkája       2                 IV. ANYAGI HELYZET
         3. Milyen gyakran hagyja el otthonát?                          1. Van-e rendszeres jövedelme?
                  Naponta                 0                z 1993.lvi III.tv.4. § (1) a szerint
           Legalább hetente egyszer- kétszer           1          - mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét meghaladó            0
                 Szinte soha               2                - háromszoros és ötszörös között               3
    4. Hogyan változott érdeklődési köre az utóbbi időben?                      - kétszeres és háromszoros között               5
                Nem változott               0                     - kétszerese alatt                 7
   Szinte semmilyen érdeklődésének megfelelő programja nincs.      1    2. Van-e saját megtakarítása, a szociális törvény értelmében vett vagyona?
        5. Meg van elégedve jelenlegi helyzetével?                           A törvény 4§ (1) b szerint                0
A HGCS-1 MODELLKÍSÉRLET - 2007
A vizsgálat célja: a módszer      alkalmassága  az  intézményi  ellátás
 szükségességének megítélésére.
A vizsgált minta: az idősellátás területén, az alapszolgáltató (4)- és szakellátó
  (26) intézmények gondozottai közül 794 idős ember az idősotthonok-, +98
  fő várólistán szereplő várakozó állapota lett az eszközzel vizsgálva.

A vizsgálat tapasztalatai:
  A gyakorlatban is jól használható a HGCS I.-IV. gondozási csoportok
  kialakítása.
  A módszer egyszerű, a napi munkába illeszthetően elvégezhető,
  időigénye néhány perc rutinos vizsgáló esetében.
  Alkalmas arra, hogy a gondozott állapotváltozásait kövessük – így akár
  rendszeres jelentésre, a finanszírozás lehívásához is használható.
  Összehasonlítva a gondozási függőség alapján kialakított gondozási
  csoportok rendszerét más európai modellekkel,       a HGCS jól
  megfeleltethető azokkal.
  A HGCS-1 MODELLKÍSÉRLET - 2007
Összességében:
 Gyakorlati használata tervezhetőbbé teszi az intézményi munkát, a gondozási csoportok kialakítását és
  a gondozószemélyzet létszámát és összetételét,
 az intézmény-alapú finanszírozás helyett a gondozott állapotától függő, differenciált finanszírozás
  alapjául szolgálhat,
 Az eszköz (a HGCS) jól alkalmazható mind alapellátások, mind a szakosított ellátások esetén. A
  felmérés által homogén csoportok alakíthatók ki, amelyeknél a közös nevező, a gondozási függőség.
 A szociális szolgáltatás felhasználói számára a HGCS egyik fő kihatása, hogy kiszámítható, a
  felmérési adatlap közismertté, nyilvánossá tehető, így a potenciális felhasználók számára is világossá
  tehető a bekerülés feltétele. S ez arra is lehetőséget nyújt hosszú távon, hogy maguk az érintettek is
  befolyásolni tudják a szolgáltatások formáját és minőségét.
 A HGCS előnye, hogy az állapotfüggő ellátások felmérése által a kompetencia határok világossá
  válhatnak egészségügy és szociális terület között.

A HGCS a szociális ellátásban meglévő „természetes” volumenkorlát (a gondozási nap alapú
 elszámolás) mellett az állapotfüggő differenciált finanszírozás eszköze lehet a csoportosítva
 megjelenő szakápolási teendőkkel esetleg az egészségügyi kasszát is megcélozva!
HGCS: a Multifunkciós rendszer amely alkalmas arra, hogy viszonylag objektívan bemutassa az ellátott
 rászorultságát, dependenciáját, függőségét és ellátási igényét, akkor az a rendszer alkalmassá tehető az
 állami támogatás (NORMATÍVA); a személyi térítési díj és a létszámnorma megállapítására.
A HGCS-2 MODELLKÍSÉRLET - 2009
  A helyzet kezelése 2008.01.01. után!!!
Szakmai program: a szociális és egészségügyi határterületi tevékenységek
  tartalmi feltérképezése – az alap- és szakápolási tevékenység mérése
  prospektív vizsgálat keretében.

Hipotézis:
 az alap- és szakápolási, gondozási tevékenység az ápolási osztályon ill.
 tartós bentlakásos intézményben hasonló, a szakmai tartalom mérhető
 és összevethető.
 A HGCS módszer alkalmas eszköz az intézményekben ellátottak
 állapotának követésére.
 A HGCS alkalmas a gondozási tevékenység alapján történő jelentésre és
 a teljesítmény finanszírozás alapjául szolgálhat
 Lehetséges a szakápolási tevékenység mérése és kiegészítő finanszírozása
 a HGCS besorolás alapján.
A HGCS-2 MODELLKÍSÉRLET - 2009
 A projekt paraméterei:
   20 szociális és 5 eü. intézmény 1829 adatlap, közülük 1554-en szociális intézmények lakói. Ez az
   összes idősotthoni lakó mintegy 3 %-a, az egészségügyi intézményekben ápoltak közül 275 főt
   vizsgáltunk. A minta közel hatoda, 16,3%-a bekerült az előző modellkísérlet mintájába is.
   A vizsgáltak átlagéletkora 77,2 év, ffi/nő: 26,9-76,1 %.
 intézmények:
     19 intézmény szolgáltatott adatot
     A 19 intézményben 3033 idős él
     2446 normál szinten, 256 emelt szinten, 331 demens
     Átlagos ellátotti létszám: 159,6 – de 3 intézmény jelentősen felhúzza az átlagot
     1519 betöltött álláshely – 80 álláshely intézményenként, 1,9967 állás idősenként
     Érdekesség: 2003-ban éppen ennyi volt
     Gondozók száma: 885 - 58,2%-a a teljes állománynak, 3,4 idős jut egy gondozóra

 költségoldal – intézményi adatok
   A 19 intézmény összköltsége 6,1 milliárd Ft volt,
   3,3 milliárd Ft a személyi jellegű kiadások (54,03%) (2003: 59,3%)
   0,6 milliárd Ft élelmezés (10,08%) (2003: 10,4%)
   0,1 milliárd Ft gyógyszer (1,59%) (2003: 2,0%)
   A HGCS-2 MODELLKÍSÉRLET - 2009
A kutatás tapasztalatai:
  A HGCS ápolási-gondozási szükségletfelmérést alkalmasnak ítélték, hogy a szociális és egészségügyi
  ellátórendszerben az idősek állapotának követésére, időszakos jelentések alapjául szolgáljon.
  A felmérés tapasztalatai azt mutatták, a szociális intézmények munkatársai éppen úgy képesek az adatlapok
  kitöltésére és a kérdőívek megválaszolására - mint ahogyan az egészségügyben ez már gyakorlat.
  A HGCS alapú állapotfüggő differenciált finanszírozás.

A projekt ajánlásai:
  Geriátriai szemléletű idősellátás (nappali centrum )
  Kövesse az ellátottat a finanszírozás
  Szakápolási feladatok finanszírozása
  Ágazatok közti együttműködés
  Képzési átjárhatóság

költségoldal – HGCS2 struktúra Teljes kiadás =
  Szakmai (ápolás-gondozás) költsége: 2,48 milliárd Ft - 41,3% (2004: 52,2%)
  Hotelszolgáltatás költsége: 3 milliárd Ft – 49,9% (2004: 47,8%)
  Központi irányítás költsége: 0,53 milliárd Ft - 8,8% (2004: nem volt mérve)

A program felvetette egy új finanszírozási modell kereteit: önköltség= 1.bázis normatíva +2. HGCS I-IV szerint
  állapotfüggő kiegészítő finanszírozás (III –IV ) +3. kiegészítő OEP támogatás (ha van szakápolási tevékenység is)
  + 4. térítési díj (amit az ellátott fizet)
SZÜKSÉGLETEK ÉS FINANSZÍROZÁS ELLENTMONDÁSAI

   Kiszámíthatatlan és folyamatosan változó finanszírozás
   és szabályozás,
   határterületi finanszírozatlanság,
   nem épül egymásra az alap- és a szakellátás
   az eredményesség nem számít
   kikényszeríthetetlen ellátási kötelezettség
   előírások vannak, de nincs hozzá elégséges forrás – és
   nincs is számon kérés,
   az ellátási felelősség – települési szint, adminisztratív
   előírások   (településnagysághoz    kötött ellátási
   kötelezettség)
   szükséglet és ellátás közvetlen megfeleltetése.
  SZAKELLÁTÁS-FINANSZÍROZÁSI MÁTRIX
       javaslat a HGCs-2 tapasztalatai alapján                 Közfinanszírozás       Magánfinanszírozás


              HGCS-klaszterek (3 vagy 4)   rögzített jövedelemhatár alatt
 Szakmai költségek –      alapján differenciált,   nyugdíj meghatározott része,
gondozási rászorultság   az utolsó klaszterben belépő   afölött további kiegészítés
                OEP-finanszírozás

                               családon belüli transzfer,
 Szakmai költségek –   jegyzői jövedelemvizsgálathoz
                                intézményen belüli
jövedelmi rászorultság      kötött voucher
                                  kiegyenlítés

                  fix összegű
                                 változó összegű
               központi költségvetésből
  Hotelköltségek                     egyszeri belépési díj és térítési
                 relatíve alacsony
                                  díj is tükrözi
RÖVIDTÁVÚ ÉS HOSSZÚTÁVÚ DETERMINÁCIÓK

 Középtávon:
   a demográfia, a gondozási rászorultság és a
   szolgáltatások által nyújtott ellátás kapcsolatának
   elemzése és előrejelzése
   rugalmas szabályozás az alapellátási szolgáltatókra,
   erős civilesítés, belépési korlátok enyhítésével, több
   klienscsoportra kiterjedő szakmai profillal
   modellkísérletek
   szolgáltatáscsomagok előkészítése, sztenderdizáció
   a jövedelmi rászorultság szempontjának érvényesítése
   a finanszírozásban
RÖVIDTÁVÚ ÉS HOSSZÚTÁVÚ DETERMINÁCIÓK

Hosszú távon:
    gondozási rászorultság visszaépítése a jogosultságszabályozásban
    gondozási rászorultsághoz igazított szolgáltatáscsomagok, és
    ezekhez társuló finanszírozás
    fejkvóta helyett gondozási rászorultsági csoport alapú
    finanszírozás
    egészségügyi források bevonása
    ápolásbiztosítási rendszer
    magánforrások fokozott bevonása
    kliensút-szabályozás: esetmenedzser
    a gazdasági növekedés miatti aktivizálódás megnöveli a
    keresletet a minőségi elhelyezéssel párosuló magas színvonalú
    ellátás iránt
KÖSZÖNÖM
  A
FIGYELMET!

								
To top