Power point ???Ulead Video Studio by Auzudc2

VIEWS: 52 PAGES: 4

									                        (ร่ าง)
              ัิ
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบตการ เรื่ องการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ เครื อข่ายประกันสุขภาพอาเภอวังจันทร์

3. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
              ่
     3.1 งานบริหารงานทัวไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังจันทร์
     3.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารอาเภอวังจันทร์

4. หลักการและเหตุผล
                ั
            ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เข้ ามามีส่วนช่วยลดภาระในการปฏิบติงานด้ านการ         ั
               ้
ส า ธ า ร ณ สุ ข ม า ก ขึ น เ ช่ น ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว เ ป็ น ร ะ บ บ
ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว                                   ฯ ล ฯ
ป ร ะ ก อ บ กั บ ปั จ จุ บั น ร ะ บ บ ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข บ า ง ส่ ว น
ได้ เริ่ ม ปรั บ รู ป แบบการส่ ง รายงานจากเอกสาร เป็ นรายงานแบบ Electronic                    data      เช่ น
กระทรวงสาธารณสุ ข ขอให้ สถานี อ นามัย ทุ ก แห่ ง รายงานข้ อมู ล งานยาเสพติ ด งานออกก าลั ง กาย
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต แต่จากการ SWOT เพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานสาธารณสุข ปี งบประมาณ
2549      พบว่ า เจ้ าหน้ าที่ ยัง ขาดความรู้ ในการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ จ าเป็ นหลายโปรแกรม
ทาให้ เป็ นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และในปี งบประมาณ 2550 สานักงานสาธารณสุขอาเภอวัง จันทร์
จ ะ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด แ ผ น ที่ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ( GIS) ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมเจ้ าหน้ าที่
            ดั                ง                  นั ้                  น
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ การปฏิบัติงานมีประ
             ้
สิทธิ ภ าพมากยิ่งขึน เครื อข่ายประกันสุขภาพอาเภอวัง จันทร์ จึงได้ จัดทาโครงการ “อบรมเชิ งปฏิบัติการ
เรื่ องการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข “ นี ้ขึ ้น

5. วัตถุประสงค์
        5.1 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการสามารถใช้ อินเตอร์ เน็ตเป็ นและสามารถส่ง
ข้ อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้
        5.2 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการสามารถใช้ โปรแกรม Excel และ Access
ในการจัดเก็บและประมวลผลข้ อมูลของหน่วยงานได้
       5.3 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการสามารถใช้ โปรแกรม Photo shop ,
MS- Front Page และ Dreamweaver ในการจัดทา Web Site เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
       5.4 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการสามารถใช้ โปรแกรม Power point
และUlead Video Studio ในการนาเสนอผลงานได้
       5.5 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการมีความรู้
สามารถจัดทาและใช้ แผนที่ภมิศาสตร์ (GIS)ได้
              ู                       /5.5.เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่…

6. เปาหมาย อบรบเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข จานวน 5 โปรแกรม รวม 16 รุ่น/24 คน จาแนกเป็ น
   ้
    -หลักสูตรการใช้ โปรแกรม Excel                2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 24 คน
    -หลักสูตรการใช้ โปรแกรม Access               2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 24 คน
    -หลักสูตรการใช้ อินเตอร์ เน็ต /Power point         2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 24 คน
    -หลักสูตรการใช้ โปรแกรม Photoshop/ Ulead VideoStudio    2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 24 คน
    -หลักสูตรการ เขียน Homepage                 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 24 คน
                    ั
    -หลักสูตรการใช้ เครื่ องกาหนดพิกดดาวเทียมจัดทาแผนที่    1 รุ่นๆ ละ 3 วัน รวม 20 คน
7. วิธีดาเนินการ
        1. ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอวังจันทร์
        2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศของอาเภอวังจันทร์
         เพื่อจัดทาหลักสูตรการอบรม
                        ั
        3. จัดทาแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมติ
        4. ดาเนินการตามแผน
        5. สรุปและประเมินผล

8. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2549 – ธันวาคม 2549

9. สถานที่จัดอบรม ห้ องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอวังจันทร์

10. งบประมาณ จากเครื อข่ายประกันสุขภาพอาเภอวังจันทร์ เป็ นเงิน 31,700.- บาท จาแนกเป็ น
      1.ค่าใช้ สอย
      1.1 หลักสูตรการใช้ Excel
        - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2 รุ่น x12คนx 1 วันx115 บาท = 2,760 บาท
      1.2 หลักสูตรการใช้ โปรแกรม Access
        - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2 รุ่น x12คนx 1 วันx115 บาท = 2,760 บาท
      1.3 หลักสูตรการใช้ โปรแกรม MS- Front Page และ Dreamweaver (เขียน Homepage)
          - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2 รุ่น x12คนx 1 วันx115 บาท = 2,760 บาท
        1.4 หลักสูตรการใช้ โปรแกรม Photoshop / Ulead VideoStudio
          - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2 รุ่น x12คนx 1 วันx115 บาท = 2,760 บาท
        1.5 หลักสูตรการใช้ Internet/ Power point
          - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2 รุ่น x12คนx 1 วันx115 บาท = 2,760 บาท
                                          /-ค่าอาหารว่าง....
                           ั
        1.6 หลักสูตรการใช้ เครื่ องกาหนดพิกดดาวเทียมจัดทาแผนที่
          - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 1 รุ่น x20คนx 3 วันx115 บาท = 6,900 บาท
                                        ู
        1.7 ค่าจ้ างเหมารถยนต์นาเจ้ าหน้ าที่ไปศึกษาดูงาน การใช้ แผนที่ภมิศาสตร์ (GIS)
                 ้
           จานวน 1 ครัง เป็ นเงิน = 5,000 บาท
        2.ค่าวัสดุ         จานวน 24 คน x 50 บาท x5 รุ่น = 6,000 บาท
                                 *ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้

11. การประเมินผล
         11.1 จากการสังเกตุความสนใจของผู้เข้ ารับการอบรมและจากผลการฝึ กปฏิบตงาน   ัิ
         11.2 จากผลงานการเขียน Home Page ของหน่วยงาน
                        ู
         11.3 จากผลการจัดทาแผนที่ภมิศาสตร์ ของหน่วยงาน
12. ผลที่คาดว่ าจาได้ รับ
         12.1เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆของสานักงานสาธารณสุขอาเภอวังจันทร์ มีHome Page
ของตนเอง และสถานีอนามัยทุกแห่ง มี Web Site ของหน่วยงาน (โดยการนามาฝากไว้ กบ Web Site  ั
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอวังจันทร์ )
         12.2 เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริการ มีความรู้ ความเข้ าในเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม
Excel ,Access, Photoshop, Ulead VideoStudio
                         ัิ
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
         12.3
                                   ู
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกหน่วยบริ การมีความรู้และสามารถใช้ แผนที่ภมิศาสตร์ (GIS)ได้


                 (ลงชื่อ) …………………………………………... ผู้เสนอโครงการ
                       (นายประสงค์ ยมหา )

                 (ลงชื่อ) …………………………………………... ผู้ตรวจสอบโครงการ
                       (นายชัยวัฒน์ จัตตุพร)
                  ั
(ลงชื่อ) …………………………………………... ผู้อนุมติโครงการ

								
To top