Docstoc

turismebilag

Document Sample
turismebilag Powered By Docstoc
					P…Bilag      Den Lærerige Miljøoplevelse                         …………
….……………………………………
Projektbeskrivelse
En særdeles styrket global opmærksomhed på klima, økologi samt miljø & sundhedsforhold
aktualiserer Region Sjællands potentiale for at tilbyde turister en lærerig oplevelse af positive miljøtiltag.
Projektet skal aktivere, markedsføre og forankre en internationalt stærkt voksende interesse for
Danmarks forskellige kvalitetsbaserede miljøtiltag, så at det fremstår som koordinerede og kulturbårne
oplevelser for turister og erhvervsturister i Region Sjælland.

Hidtil er kombinationen af miljø og turisme blevet forstået som et spørgsmål om at reducere
miljøbelastningen fra turismen. Men energi-vand-affald-husholdning har dog ikke nogen
attraktionsværdi i sig selv, det har derimod synligt grønne profiler som naturmaterialer, smagfuld
økologisk kvalitet, socialt meningsfulde tiltag, smart teknologi, natur-nærhed, fred, ren luft mm.
Potentialet for aktivering af miljøturisme som tematurisme er at der blandt amerikanske, asiatiske og
skandinaviske turister forekommer en stigende efterspørgsel efter turismeprodukternes kvalitet, de
"historier" de fortæller, de etiske holdninger de repræsenterer, den identitet og indlevelse, produktet
tilbyder. Globalt set har den internationale turisme øget efterspørgslen efter nye oplevelser – nye events
– aktive og lærerige ferieoplevelser, hvor turisten selv er med i oplevelsen og ikke kun er tilskuer. De
traditionelle turprodukter med kulturoplevelser sælges stadigt på det internationale turistmarked. Men
destination Danmark har behov for en fornyelse, hvis den danske turistindustri skal kunne overleve og
tiltrække internationale turister globalt set. Den type oplevelser kan udvikles i Region Sjælland, da den
geografiske nærhed til destination København kan opfylde behovet for udvikling af nye attraktioner til
Danmarks største destination for indkommende turisme. Det drejer sig dels om ferieturister, som i
kombination med andre aktiviteter efterspørger lærerige miljøoplevelser, dels om erhvervsturister og
tekniske besøgende, som har vist interesse for at se og høre om de danske miljørigtige og bæredygtige
miljøtiltag.

Væksten i turismeindustrien retter sig i dag primært mod mere oplevelsesrige turprodukter, hvor
turisten kommer i tæt kontakt med den lokale befolkning, og får en mere intensiv oplevelse af et
levende samfund på en turisttur. Region Sjælland matcher hertil med et unikt og diverst udbud af
miljøtiltag, der med den rette målgruppe forståelse og baggrundskendskab til miljøcasene kan modnes
til attraktioner:
    økologiske kvalitetsproducenter på gårde og i fødevareindustri, fremstilling og servering af mad
     fra jord til bord ud fra økologiske principper, del af allerede eksisterende netværk
    vedvarende energiproduktion, forsøgs- og demoudstillinger
    ordinære, high-og low-tech miljøbyggeri og byggematerialefremstilling, flere kommuners aktive
     support heraf i sagsbehandling og planlægning
    lokalt holdbare institutioner - boligområder, beboerhuse, sociale institutioner mm.
    lokale communities for bæredygtig fremtid - lokal agenda 21, grønne familier, øko-landsbyer
    naturvejlederes fremvisning af historiske former for bæredygtig landskabs- og naturudnyttelse
    avanceret miljøvenlig produktion af isolering, tekstiler, møbler, plastik, brød, elektronik mm.
    industriel symbiose, kædesamarbejde, avancerede miljøkrav fra detailhandel
    kommunale frontcases, nye genbrugsstationer, avancerede fej-for-egen-dør initiativer som
     miljøcertificering, økologisk bespisning mm
    historiske værksteds-museer med bæredygtig produktion af skibe, tekstiler mm.
    Miljøcertificerede campingpladser og hoteller
    Musikfestival med genbrug, miljøstyring, miljøvenlige materialer mm.
Med projektet ønskes temabaseret turistguidning på Region Sjælland aktiveret ved at satse på
synliggørelse, modning til visit, branding, og logistisk planlægning af en fornem række af regionens
miljøindsatser. Målet er en øget tilstrømning af kvalitetsturisme der giver øget indtjening for såvel
turismeerhvervet som for miljøattraktioner, og som generer positiv læring om danske miljøtiltag.

Målgruppen er dels incomingbureauer, turistførere, turistorganisationer naturvejledere samt kultur- og
historievejledere og dels aktører inden for miljøattraktionerne (virksomheder mm.). De
erhvervsmæssige samarbejdspartnere omkring udviklingsprojektet er Roskilde Handelsskole, ØstDansk
Turisme samt 2 incoming bureauer med servicering af amerikanske, norske og japanske/kinesiske tour-
turister og specialturister. De skal kommercielt bære projektet videre, og vil opnå en unik vidensdeling
mellem miljø- og turismesektorerne, få en permanent adgang til viden om nye miljøattraktioner, og
opnå en opgradering af attraktions-formidlere.
Målet er at Region Sjælland skal gøres kendt for miljøturisme for danske og udenlandske turister af alle
slags. Projektet ligger i forlængelse af Regeringens udmøntning af Globaliseringsrådets anbefalinger om
at Danmark ”bliver markedsført aktivt som kreativ nation, der tænker nyt og skaber godt design og kultur- og
oplevelsesprodukter af høj klasse.”


Detaljeret om aktiviteter, tidsplan og metode
Der søges om tilskud til finansiering af interviews, indhentning og læsning af skriftligt materiale og film,
arbejdstid til kategorisering, kortlægning og identifikation af oplevelsespotentiale, besøg på
miljøattraktioner, udvikling af efteruddannelsespakker til turistaktører f.eks. turistførere, narrativ-
service, opgradering af miljøattraktioner, netværksmøder og referencegruppemøder. Projektet er delt op
i en pilot-del med videnbase opbygning og vidensdeling, oplæring af bl.a. naturvejledere, turistførere,
kultur- og historieformidlere mm, træning af destinationspersonale til turismeservicering, samt
afprøvning af miljøturisme på udvalgte destinationer. Hvis succes, så anmodes om gennemførelse af 2.
fase med udvidet miljøturisme mm.

2007
September-Oktober
  Gennemføre kvalitativ brugerundersøgelse blandt indlands- og indkommende turister til
  identifikation af hvilke miljøemner og oplevelsesformer, der vil kunne fænge forskellige
  turistgrupper (RUC).
  Kortlægge, i sparring med referencegruppen, eksisterende netværk af virksomheder eller
  organisationer der rummer lærerige miljøoplevelser (RUC, ØstDansk og Roskilde Handelsskole).
  Begrebslig- analytisk beskrivelse af lærerig miljøturisme ifht. bæredygtig eller grøn turisme (RUC).
  Indhøste erfaringer fra miljøturisme-lignende events og steder i Danmark, gn. interviews og
  litteratur-søgning om naturvejledning og turisme, økologiske sommeraftener, Kulturby 1996 og
  byøkologiske oplevelser, stærkt besøgte miljøtekniske anlæg som Kalundborg symbiose, samt lære
  af de spæde grønne turist-projekter i tilknytning til Destination 21 på Møn og i Odsherred (RUC)
Oktober-November
  Kortlægge og rubricere eksisterende mulige lærerige miljøoplevelser ved kontakt med
  referencegruppen, Miljøstyrelsen, søgning på RUC´s forsknings- og specialprojekter,
  Erhvervschefer, Økologisk Landsforening, Landsforeningen for Økologisk Byggeri, Dansk
  Standard mm.. (ØstDansk, RUC)
  Opsøge identificerede nye miljøattraktioner med et besøgspotentiale (incoming, ØstDansk, RUC)
  Definere målgrupper (individuelle besøgende/grupper/tekniske besøg). (RUC, incoming, Roskilde
  Handelsskole, ØstDansk).
 Udvælgelse af miljøattraktioner til de forskellige typer besøgende. (incoming, RUC)
 1. e Møde i samarbejdsgruppen (ØstDansk, incoming, RUC og Roskilde Handelsskole)
November.- December
 Opbygge vidensbase – registrering og tematisering af miljøattraktionerne (RUC, ØstDansk).
 Overføre aktuel miljøpædagogisk viden fra Miljø og Sundhedspædagogik på DPU til miljøturismen
 (RUC).
 Modning af produkter og besøgssteder til de forskellige typer besøgende.(incoming, Roskilde
 Handelsskole)
 Indsamling af produkter/besøgsstedernes miljøhistorier og identifikation af de relevante
 baggrundsomstændigheder der giver mening for at fange forskellige turistgruppers interesse (RUC).
 Markedsføring af produktet ”den lærerige miljøoplevelse” (RUC, Incoming, ØstDansk og Roskilde
 Handelsskole)
 Markedsføring for grupper og tekniske besøg: (incomingbranchen/Visit Denmark)
 Delatgelse i international eco-tourism konference med projekt-problemstillinger og metode (RUC).
 2. Møde i samarbejdsgruppen (RUC, incoming, ØstDansk og Roskilde handelsskole)
 Seminar for interessenter: Forskningsbaglande, incomingbranchen, Vækstforum, Region Sjælland,
 turistorganisationer (V. Roskilde Handelsskole).

2008.
Januar – Maj.
  Bearbejdelse af historierne til narrative fakta-ark pr. attraktion som ”en lærerig
  miljøoplevelse”.(RUC)
  Indsamling af eksisterende film-materiale om danske energi- miljø- og økologiprojekter med
  henblik på
  bearbejdning heraf til præsentationsmateriale for turistgrupper (RUC)
  PR-arbejde om Region Sjællands udvikling af miljøturisme (ØstDansk, RUC).
  Serviceringskurser til miljøattraktionerne (Roskilde Handelsskole)
  Udvælgelse af turistførere til fokusgrupperne (RUC, incoming).
  Efteruddannelseskurser til turistførerne, naturvejledere mm. med feltbesøg (RUC).
  Markedsføring af produktet ”den lærerige miljøoplevelse”: på hjemmeside, brochure, info til
  Turistkontorer mm. (ØstDansk, incoming, Roskilde handelsskole og delvist RUC)
  Individuelle besøgende: udarbejdelse af en vejviser/stifinder som papirfolder og elektronisk
  (ØstDansk, Rosklide handelsskole)
  Markedsføring for grupper og tekniske besøg: (incomingbranchen, og Visit Denmark) står for
  markedsføringen.
  3. Møde i samarbejdsgruppen (incoming, ØstDansk, RUC og Roskilde Handelsskole)
  Seminar for interessenter: Forskningsbaglande, incomingbranchen, Vækstforum, Region
  Vestsjælland, turistorganisationer.(v. Roskilde Handelsskole).


2008
Maj – September.
  Gennemførelse af en turistsæsons besøgsaktiviteter som pilotprojekt. (incoming, ØstDansk)
  Seminar for interessenter: Forskningsbaglande, incomingbranchen, Vækstforum, Region Sjælland,
  turistorganisationer.(v. Roskilde Handelsskole).
September – November.
  Opsamling af 1.sæsons erfaringer og evaluering (incoming, virksomheder og RUC).
  43. Møde i samarbejdsgruppen (RUCØstDansk, incoming, ØstDansk). Sop eller RUC), beslutning
  om fortsættelse eller stop af projektet.
2009
Februar – Maj.
  Indarbejdelse af erfaringer (sortering af besøgssteder, forbedringer på virksomheder, formidling og
  markedsføringen osv.).
  Udpegning af mulige nye attraktioner for et udvidet produktmiljøturisme (RUC)
  Opsøge identificerede nye miljøattraktioner med et besøgspotentiale (ØstDansk, RUC)
  Modning af produkter og besøgssteder til de forskellige typer besøgende.(incoming, Roskilde
  Handelsskole)
  Indsamling af produkter/besøgsstedernes miljøhistorier og identifikation af de relevante
  baggrundsomstændigheder der giver mening for at fange forskellige turistgruppers interesse (RUC).
  Serviceringskurser til miljøattraktionerne (Roskilde Handelsskole)
  Markedsføring af produktet ”den lærerige miljøoplevelse” (RUC, Incoming, ØstDansk og Roskilde
  Handelsskole)
  Markedsføring for grupper og tekniske besøg: (incomingbranchen/Visit Denmark)
  Bearbejdelse af historierne til ”en lærerig miljøoplevelse”.(RUC)
Maj – September
  Serviceringskurser til miljøattraktionerne (Roskilde Handelsskole)
  Efteruddannelseskurser til turistførere, naturvejledere mm med feltbesøg (RUC, incoming).
  Markedsføring af produktet ”den lærerige miljøoplevelse”: på hjemmeside, brochure, info til
  Turistkontorer mm. (ØstDansk, incoming)
  Individuelle besøgende: udarbejdelse af en vejviser/stifinder som papirfolder og elektronisk
  (ØstDansk, Roskilde handelsskole)
  Markedsføring for grupper og tekniske besøg: (incomingbranchen, og Visit Denmark) står for
  markedsføringen.
  4. Møde i samarbejdsgruppen (incoming, ØstDansk, RUC og Roskilde Handelsskole)
  Gennemførelse af 2. turistsæsons besøgsaktiviteter. (incoming, ØstDansk)
  Seminar for interessenter:: Forskningsbaglande, incomingbranchen, Vækstforum, Region Sjælland,
  turistorganisationer.(v. Roskilde Handelsskole).
September – November.
  Opsamling af sæsonens erfaringer og indarbejdelse af erfaringerne.(RUC, ØstDansk, incoming,
Roskilde
  Handelsskole)
  Deltagelse på international eco-tourism konference med projektresultater (RUC).
  Afrapportering af projektets forløb og resultater, af erfaringer om udvikling af miljøindsats til
attraktion (RUC).
  5. Møde i samarbejdsgruppen (ØstDansk, incoming, RUC og Roskilde Handelsskole)
  Afsluttende evaluering og seminar for interessenter: Forskningsbaglande, incomingbranchen,
  Vækstforum, Region Sjælland, turistorganisationer.(v. Roskilde Handelsskole).
Organisering, deltagere og samarbejdspartnere
Udviklingsprojektet er organiseret omkring fire samarbejdspartnere for at få en unik blanding af
kompetencer og netværkstilgang: RUC instituttet ENSPAC, 2 incoming selskaber, ØstDansk Turisme
og Roskilde Handelsskole.
1 RUC v. ENSPAC instituttet
Den 20-årige Turistføreruddannelse ved Susanne Haraszuk og Inger Højbjerg er valgt for dens
praktiske og kulturelle viden om turismesektoren, dens kontakt til regionens turistorganisationer og
lokale turistførere. Turistføreruddannelsen har en lang tradition for at samarbejde med turismesektoren,
især incoming bureauerne, da de er de største aftagere af de uddannede turistførere.
Diplomuddannelsen skal bruges til faglig opgradering af formidlere i miljøturisme. Forskningsbaglandet
i forskningsområdet Rum, Sted og Mobilitet er førende i regionens turismeforskning og står
internationalt stærkt med en række samarbejdspartnere og publiceringer med en stigende satsning på
oplevelsesøkonomi.
Forskningscentret Governance of Environmental Transition ved Jesper Holm er valgt for dets
styrke i internationale, tværfaglige F&U projekter i tæt kontakt med erhvervsliv mm.. omkring
miljøinnovationer i virksomheder, i lokal forebyggende miljøpolitik som Agenda21 mm. Herfra kan
trækkes viden om de unikke miljøtiltag og hvad der i deres baggrund og omstændigheder kan gøre dem
interessante for danskere som udlændinge.

2 ØstDansk Turisme
Søren Sørensen i projektet og Glenn Polano i referencegruppe er valgt som regionens
nøgleorganisation for turismeerhvervet i Region Sjælland, som port for individuelle turister i regionen
og for deres centrale udvikling af nye turismeprodukter med eksterne partnere. Søren Sørensen er
involveret i det europæiske Regional Fødevarekultur projekt for regionen, hvor bl.a.
fødevareproducenter aktiveres til at modtage besøgende. ØstDansk Turisme skal videreføre projektet
som fast tematurisme.

3 Incomingselskaber.
Best Destination Partners BDP, ved Hanne Nehmar, er valgt for dets økonomiske styrke på
markedet for krydstogsturisme, der primært består af amerikanere, men også enkelt- grupper fra
nærmarkederne Tyskland, Sverige og Norge.
ViewPoint, ved Peer Kjær, er valgt for dets specialisering på en lovende gruppe fra fjernøsten (Kina og
Japan) som ønsker tekniske besøg.
De to incoming bureauer vil derfor markedsføre ”den lærerige miljøoplevelse” til vidt forskellige
sproggrupper med både serieprodukter til tematurisme og tekniske besøgende til enkeltgrupper. De skal
kommercielt videreføre projektet

Til koordinering, fremdrift og som projektansvarlige er nedsat en styregruppe på RUC, bestående af
lektor Jesper Holm og seniorrådgiver Inger Højbjerg RUC.

4 Roskilde Handelsskole, ved Jes Hedensted på vegne af Future Akademy (erhvervsakademierne i
Region Sjælland) pga. deres innovative kompetencer inden for oplevelsesøkonomien, særligt til
modning af attraktionsstedernes medarbejdere til at servicere turister.

Til faglig sparring og realitetsvurdering mm. nedsættes en Referencegruppe, der aktivt vil blive
anvendt til kritiske modspil og rådgivning. Referencegruppen er udvalgt for at tilgodese krav om lokal
og branchespecifik viden fra både turisme- og miljøsektoren:

    VisitDenmark, er med som den nationale turismeorganisation for markedsføring af dansk
    turisme nationalt som internationalt. De har af interesse for projektet udformet tematurisme om
    positive oplevelsesmuligheder i Danmark hvad angår natur, wellness og det gode liv. De skal
    ved positivt udfald af pilotprojektet stå for en kommende markedsføring af miljøturisme som
    tema
    Økologiske Sommeraftener v. Pernille Plantener, har udviklet og afprøvet besøgsaftener på
    økologiske gårde i 2006, der skal fortsætte som fast begivenhed i sommerhalvåret for forbrugere
    og danske turister over hele landet.
    IWAL – International Wind Academy Lolland, Gunnar Mikkelsen, direktør, samlet
    videnscenter for vedvarende energiaktiviteter i regionen, planlægger et videnscenter for
    vedvarende energi, vil arbejde med erhvervsturisme.
    Region Sjælland, afd. For Natur & Miljø, ved Bjarne Rasmussen, kender til regionens LA21
    aktiviteter, miljøinnovationer i industrien, grøn turisme og natur
    ØstDansk Turisme, ved direktør Glenn Polano er også med i referencegruppen for at sikre
    forankring og spredning til regionens turisterhverv
    Skov og Landskab, KU. Mette Åskov Knudsen, har været med i udviklingen af nye
    innovationer omkring naturvejlederordningen og repræsenter de mange naturvejledere i
    regionen.
    LØB, Landsorganisationen for Økologisk Byggeri, v. Troels Jørgensen har været pionerer
    inden for miljørigtigt byggeri og kender landskabet af interessante destinationer.Budgettets udgifter
Der er følgende poster - groft fordelt -, på RUC-timer: udvikling forskning udd/kurser
rapport

2007: 1400 timer er fordelt således            900     500
2008: 900 timer                      600     180      70
2009: 750 timer                      600
150

Totalt 3050 timer, fordelt på               2.100     680     70
150Forklaringen på kravet om 20 % overhead til RUC er vedlagt i form af et internt notat af
20.11.2002 fra RUC’s økonomiske afdeling.

De timesatser, vi har beregnet på de to forskellige former for virksomheder, vi udvikler
besøgsmål med er baseret dels på deres egne informationer, dels på vore erfaringer.

Timesatsen på kr. 700 for de to incomingbureauer er deres egne oplysninger.

Timesatsen på kr. 500 for de mange små og mellemstore virksomheder er et gennemsnitstal,
baseret på timebetalingen i den brede vifte af offentlige, privat og NGO-virksomheder, hvis
hovederhverv ikke er miljøturisme.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:3/5/2012
language:
pages:6