TRK Handlingsplan 2011 by wanghonghx

VIEWS: 3 PAGES: 16

									       Handlingsplan for Trondheim Røde Kors
             2010 – 2011DEL 1
DELPLANER FRA RÅDENE

   Omsorg
   Ungdom
   Hjelpekorps


DEL 2 HANDLINGSPLAN FOR LOKALFORENINGSSTYRET
                1
DEL 1

                 OVERORDNET MÅL
    RØDE KORSSKAL VÆRE TALSPERSONFOR MENNESKER I SÅRARE LIVSSITUASJONER

         UNDERORDNET MÅL FOR LOKALRÅD OMSORG
   Å VÆRE EN SYNLIG HUMANITÆR FAKTOR I LOKALSAMFUNNET, SOM YTER BISTAND TIL
                 SÅRBARE GRUPPER
    HVA    HVORDAN             METODE     HVOR
  ØKE ANTALLET    TILBY OG YTE HJELP TIL     BEHOVSANALYSER I   SENTRALT OG LOKALT
 AKTIVITETER OG     DEFINERTE GRUPPER     SAMARBEID I SAMARBEID
ARENAER FOR OMSORG                    MED NRK FOR Å
                             DEFINERE BEHOV
  ØKE ANTALLET      REKRUTTERE         INFO-MØTER, STANDS
 FRIVILLIGE AKTØRER     FRIVILLIGE           OPPSØKENDE
                             VIRKSOMHET PÅ
                            AKTUELLE ARENAER
 ØKE KVALITETEN PÅ    KVALIFISERE DE          UTDANNE     SENTRALT OG LOKALT
   TILBUDET     FRIVILLIGE TIL INNSATS       KURSHOLDERE,
             I TRÅD MED RK’S       FORBEREDENDE OG
               PRINSIPPER       OPPFØLGENDE FAGLIGE
                               KURS
STYRKE TILHØRIGHETEN  SKAPE TILHØRIGHET OG      MEDLEMSMØTER, DER   SENTRALT OG LOKALT
    TIL RK     LOJALITET TIL RK’S IDÉ      RK’S PROGRAM ER
              OG PROGRAM         DAGSORDEN, FAGLIGE
                            OG SOSIALE TREFF
 STYRKE TILHØRIGHET  STYRKE ARBEIDET INNAD      TILBY KURSING FOR  SENTRALT OG LOKALT
 TIL EGEN AKTIVITET    I DEN ENKELTE       AKTIVITETSLEDERE -
               AKTIVITET         RAPPORTSKRIVING
                            TRIVSELSTILTAK -
ØKE SYNLIGHETEN AV    DELTA I SYNLIGE      INFO-MØTER I AKTUELLE   KOSMORAMA,
 RK SINE TILBUD      AKTIVITETER         ORGANISASJONER,   MANGFOLD TIL TOPPS, 8.
                           STANDS, UTTALELSER I     MAI
                               MEDIA
GOD INTEGRERING AV    KLARE AVTALER       MØTE MED INVOLVERTE
VITNESTØTTEORDNING                  SAMARBEIDSPARTNERE
MED TRONDHEIM RØDE
 KORS AVD OMSORG
                        2
Handlingsplan for Trondheim Røde Kors Ungdom – 2011
Mål:                Hovedprogram mål 1: Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner
Lokalt betyr dette å:
–   være en synlig humanitær aktør som sier i fra der vi ser at urettferdighet og overgrep finner sted i lokalsamfunnet.
–   utvikle tillitsvalgte til å bli gode talspersoner som deltar aktivt i samfunnsdebatten.
–   bidra til oppslutning om internasjonal humanitær rett.
–   opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige organisasjoner.
–   være en aktiv pådriver for et trygt og tolerant lokalsamfunn.

                                 Nasjonale indikatorer
                       Beskrivelse av     Antall
Nr        Tiltak       Mål                      Ansvarlig            Kommentarer
                        indikator     gjennomført
1.1   Gi informasjon om regler i 2    Antall skolebesøk/                  Regler i Krig
    krig ved å gjennomføre       temakvelder
    skolebesøk og temakvelder
1.2   Markeringer om regler i   5   Antall                        Regler i Krig
    krig ved å ha aktiviteter/     aktiviteter/stands
    stands
1.3   Representere eller uttale  8   Antall offentlige                   Alle (spesielt i forbindelse med 1. desember )
    seg offentlig på vegne av      uttalelser og/eller
    Røde Kors (også media)       mediaoppslag
                  Lokalavdelingens målsetninger (som kommer i tillegg til de nasjonale indikatorene)
                       Beskrivelse av    Antall
Nr        Tiltak       Mål                     Ansvarlig              Kommentarer
                         indikator    gjennomført
1.4  Involvere oss i distriktets  4   Deltakelse på                     Alle
    Kenya-prosjekt            aktiviteter.
                                    3
Mål:                  Hovedprogram mål 2: Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer
Lokalt betyr dette å:
–   arbeide for en bred deltakelse i organisasjonens beredskaps- og redningsarbeid tilpasset regionale og lokale behov.
–   prioritere søk, redning og pasienttransport på og utenfor vei, inkludert vannredning.
–   ha oversikt over egne ressurser som kan mobiliseres i forhold til ekstraordinære hendelser.
–   sørge for at alle frivillige, uavhengig av aktivitet, har forståelse av hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon.
–   delta aktivt i kommunalt beredskapsarbeid.
–   legge til rette for at alle i organisasjonen, både aktive medlemmer og ansatte får tilbud om kurs i livreddende førstehjelp og kjennskap til
   Røde Kors’ omsorgsarbeid.
                                  Nasjonale indikatorer
                         Beskrivelse av     Antall
Nr         Tiltak         Mål                     Ansvarlig         Kommentarer
                          indikator     gjennomført
2.1   Sikre kvalitet i hjelpe-        Antall aktive med
    korpset ved å gjennomføre        godkjent
    basisopplæringen og           basiskompetanse
    hjelpekorpsprøven for alle
    aktive
2.2   Sikre motiverte og           %-vis oppmøte av
    kompetente frivillige som        antall innkalte
    deltar på søk og
    redningsoppdrag
2.3   Sikre kompetente hjelpe-        Antall ledere i
    korpsledere ved å tilby         RKH som har
    videreutviklingsprogram         gjennomført
                        videreutvikling
2.4   Sikre kompetente frivillige       Antall frivillige
    ved å tilby førstehjelp for       som har
    de frivillige i             gjennomført
    lokalforeningen             førstehjelpskurs


                         Beskrivelse av     Antall
Nr         Tiltak         Mål                     Ansvarlig          Kommentarer
                          indikator     gjennomført
2.5   Sikre en aktiv rolle i lokalt      Antall ledere som
    beredskapsarbeid ved å få        har gjennomført

                                     4
    lederne til å delta i opp-       opplæring i
    læring i beredskapsarbeid       beredskapsarbeid
2.6   Sikre beredskapsoversikt        Ja/Nei
    ved å ha en oppdatert liste
    over eiendeler, utstyr og
    frivillige
                 Lokalavdelingens målsetninger (som kommer i tillegg til de nasjonale indikatorene)
                       Beskrivelse av    Antall
Nr        Tiltak       Mål                     Ansvarlig             Kommentarer
                        indikator    gjennomført
2.7   Videreføre representasjon i 1   Antall                         Styret
    Beredskapsutvalget i TRK.     representanter i
                     Beredskapsutvalget
Mål:                 Hovedprogram mål 3: Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner
Lokalt betyr dette å:
–   opparbeide god kontakt med lokale myndigheter, private aktører og andre frivillige organisasjoner og være en aktiv pådriver for et trygt og
   tolerant og inkluderende lokalsamfunn
–   skape trygge oppvekstvilkår for barn og unge.
–   gi mennesker mulighet til å få økt sosial kontakt.
–   skape møteplasser for mennesker som trenger et nettverk.
–   drive forebyggende helsearbeid og helseopplysning overfor ungdom

                                 Nasjonale indikatorer
                         Beskrivelse av    Antall
Nr        Tiltak        Mål                     Ansvarlig          Kommentarer
                          indikator    gjennomført
3.1   Gi omsorg til mennesker        Antall som har
    ved å drive besøkstjeneste       besøksvenn

                        Antall besøks-
                        venner på

                                    5
                      institusjoner

                      Antall besøks-
                      venner én til én
                      Antall institusjoner
3.2  Gi omsorg til mennesker        Ja/nei
   ved å etablere andre
   sosiale nettverk /døråpner
3.3  Bidra til et inkluderende   1   Antall møteplasser                Alle, organisert av styret
   samfunn ved å etablere
   sosiale møteplasser


                       Beskrivelse av     Antall
Nr       Tiltak        Mål                     Ansvarlig           Kommentarer
                        indikator     gjennomført
3.4  Bidra til å øke mangfold    2   Antall skolebesøk/                Alle
   ved å arrangere            temakvelder
   skolebesøk, temakvelder
   og stands med migrasjon    2   Antall stands
   eller flerkultur som tema
3.5  Bidra til et inkluderende       Antall                      Aktiviteter på Transittmottak
   samfunn ved å drive          flyktningguider                 Antall deltakere vil være umulig å si da antallet på
   flyktningguide og                                   mottaket heletiden vil variere.
   aktiviteter på asylmottak   30   Antall aktiviteter
                      på asylmottak

                   40   Antall deltakere

                   20   Antall frivillige på
                      aktiviteter på
                      asylmottaket
3.6  Bidra til sosial inkludering  120  Antall deltakere                 Leksehjelpa
   ved å arrangere leksehjelp   (per  som får leksehjelp
   for elever som trenger     uke)
   hjelp til skolearbeid     50   Antall frivillige

                                    6
3.7   Bidra til trygge og gode       Antall deltakere i
    oppvekstvilkår for barn        barnas Røde Kors
    ved å drive barnas Røde
    Kors                 Antall frivillige i
                       barnas Røde Kors
3.8   Bidra til trygge           Antall kvelder
    lokalsamfunn ved å delta i
    eller gjennomføre           Antall frivillige
    nattevandring
                  Lokalavdelingens målsetninger (som kommer i tillegg til de nasjonale indikatorene)
                       Beskrivelse av    Antall
Nr         Tiltak      Mål                     Ansvarlig             Kommentarer
                        indikator    gjennomført
3.9   Opprettholde         10  Antall aktive                     Aktivt Valg
     aktivitetsnivået innenfor     medlemmer i
     Aktivt Valg.            Aktivt Valg
                      gruppa.
3.   Fortsette samarbeidet med   6  Antall frivillige på                  Aktivt Valg
10   HivNorge, Kirkens         stand i forbindelse
    Bymisjon, Skeiv ungdom,      med 1.desember.
    LLH, IMFSA med flere, i
    forbindelse med Verdens
    aidsdag 1. desember.
                  Hovedprogram mål 4: Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt
Mål:
                  organisasjon
Lokalt betyr dette å:
–   la lokale behov ligge til grunn for vår lokale aktivitet.
–   oppfordre kommunene til å utvikle egen frivillighetspolitikk bygd på lokale behov og organisasjonsliv.
–   aktivt rekruttere nye medlemmer og sikre stabile inntekter.
–   legge til rette for et åpent organisasjonsdemokrati som sikrer et levedyktig lokalt Røde Kors.
–   få nye frivillige raskt i aktivitet og inkludert i organisasjonen og gi dem aktuell opplæring i henhold til vedtatt standard for Røde Kors.
–   sørge for mangfold i aktivitet og rekruttere frivillige og tillitsvalgte med ulik alder, bakgrunn og funksjonsnivå.

                                     7
                                Nasjonale indikatorer
                      Beskrivelse av      Antall
Nr        Tiltak      Mål                      Ansvarlig           Kommentarer
                       indikator      gjennomført
4.1  Bidra til å utvikle gode  2   Antall ledere                     Styret
    lokalforeninger ved å       gjennomført LU-
    sende ledere på LU.        program
4.2  Sikre alle frivillige en  60   Antall deltakere på                  Alle
   forståelse av Røde Kors      grunn-modulen
   grunnverdier ved å
   arrangere Røde Kors´
   skolens grunnmodul
4.3  Tilby ungdom ett       100  Antall aktive                     Alle
   engasjement innenfor Røde     medlemmer i Røde
   Kors´ grunnverdier ved å      Kors´
   ha en aktiv Røde Kors´       Ungdomsaktivitete
   Ungdom               r
                Lokalavdelingens målsetninger (som kommer i tillegg til de nasjonale indikatorene)
                      Beskrivelse av    Antall
Nr        Tiltak     Mål                     Ansvarlig             Kommentarer
                       indikator    gjennomført
4.4  Opprettholde et godt     4   Antall                         Styret
   samarbeid med de andre       temakvelder vi
   avdelingene i Trondheim      åpner for hele
   Røde Kors             Trondheim Røde
                     Kors.


4.5  Få til et samarbeid med   6   Antall møter                     Styret
   Ungdoms-AU             mellom styret i
                     TRKU og
                     Ungdoms-AU.
4.6  Arrangere prosjektleder-   4   Antall møter per                   Styret
   møter i løpet av året.       år.
4.7  Sikre stabile inntekter og  20  Antall parkerings-                  Alle, organisert av styret
   søke midler ved behov.       vakter på
                     Rosenborgkamper.

                                   8
                  HANDLINGSPLAN 2011 – TRK           HJELPEKORPS
Handlingsplanen skal være et overordnet og brukervennlig verktøy som skal legger føringer for årets prioriteringer og fokusområder. Denne er
basert på den overordnede strategiplanen for 2009-2018. Handlingsplanen skal ikke dekke daglig drift og elementer som er selvfølgelige for vår
aktivitet.


Overordnet mål
TRKH skal utføre og spre kunnskap om redningstjeneste, beredskap, forebyggende arbeid, førstehjelp og annen humanitær innsats.

Spesiell satsing i 2011
Søk og Redningsarbeid
   Øke oppmøte på aksjoner, og styrke deltagelse i alle ledd ved øvelsesarbeid.

MÅL 1: Mange, motiverte og kompetente FRIVILLIGE

Delmål: 140 aktive med godkjent basiskompetanse (hjelpekorpsprøven)
For å oppnå dette:
     Rekruttere tidligere medlemmer fra andre hjelpekorps
     Restrukturere nye medlemmers oppfølging, herunder fadderordningen
     Ta vare på eksisterende medlemmer

Delmål: 20 medlemmer skal delta i utarbeidelsen av neste års handlingsplan.
For å oppnå dette:
     Åpen workshop rundt utarbeidelse av handlingplan
     Tidlig informasjon

Delmål: Gjennomsnitt på 30 oppmøtte på leteaksjoner innen en time etter alarmering
For å oppnå dette:
     Informere om viktigheten av aksjoner
     Motivere for deltakelse
     Informere arbeidsgivere

Delmål: Antall godkjente på hvert nivå i kompetansestigen i henhold til langsiktig strategiplan for 2018.
For å oppnå dette:

                                    9
      Kartlegge kompetansen i korpset
      Lage kompetanseutviklingsplan for TRKH

MÅL 2: Skaper TRYGGHET i LOKALMILJØET

Delmål: For å kunne opprettholde høy kompetanse innenfor førstehjelp for å kunne bidra med å skape trygghet i samfunnet trenger medlemmer
en bred kompetanse innenfor dette feltet.

Måltall 1: 30 % medlemmer med førstehjelpskompetanse høyere enn basalt nivå
For å oppnå dette:
      Arrangere kurs
      Sende motiverte deltakere på kurs

Måltall 2: TRKH skal benyttes på alle (100 %) ettersøkningsaksjoner i Trondheim hvor frivillige mannskaper benyttes.
For å oppnå dette:
      Opprettholde det høye faglige nivået innen ettersøkning blant medlemmer og aksjonsledelse
      Ha regelmessige møter med politiet
      Presentere operativt utstyr for politiet

MÅL 3: Organisasjonen styrker de frivilliges evne til EFFEKTIV innsats

Delmål: Økt ressursbruk til kompetansebygging, øvelser, praksis og sosialt, søk og redning, utstyr og tilretteleggelse for beredskap

Måltall: 75 % av medlemmene deltar på minst en øvelse årlig
For å oppnå dette:
      Arrangere varierte øvelser hvor alle deler av korpset får mulighet til målrettet trening
      Oppfordre medlemmer til å delta
      Høyere faglig nivå på regelmessige øvelser
      Registrere aktivitet

Måltall: Fullt besatte utrykningslag (100 %)
For å oppnå dette:
      Aktiv informasjon og rekruttering
      Heve status gjennom synliggjøring i korpset (viktigheten, prioritering på kurs, øvelser, kompetanseheving)
      Informere arbeidsgivere

                                    10
Måltall: Ha eksterne* representert på minst 50 % av større kurs og øvelser
For å oppnå dette:
      Invitere tidlig og følge opp dette
      Tilrettelegge øvelser

Måltall: TRKH har representanter i styret i lokalforeningen og i distriktsråd hjelpekorps
For å oppnå dette:
      Drive aktivt informasjonsarbeid om prosessene i lokalforeningsstyret og distriktsråd hjelpekorps
      Lete aktivt etter gode kandidater og motivere disse


* Andre hjelpekorps, medlemmer fra FORF, Redningshundene, politiet etc.


MÅL 4: SYNLIG lokal aktivitet og frivillig innsats

Delmål: 20 oppslag i lokalmedia
For å oppnå dette:
     Planlagt og offensiv holdning til media
     Særlig plan for vintersesong, påske, ismåling

Delmål: 100 % av medieomtalte ettersøkningsaksjoner hvor Røde Kors nevnes
For å oppnå dette:
     Proaktivt følg opp media
     Styrke medlemmers kunnskap rundt mediehåndtering

Delmål: 15 frivillige som er synliggjort
For å oppnå dette:
     Deleger oppgaver fra troika
     Bygge opp bildedatabase til bruk mot media

MÅL 5: Utvikler og støtter sine FRIVILLIGE LEDERE

Delmål: 20 ledere i videreutviklingsprogram*
For å oppnå dette:
     Inspirere medlemmer til å ta ledelse innen interesseområder
                                  11
      Tilby individuelle opplæringsplaner
      Tett oppfølging fra mentor/støttespiller
      Videreføring av lederutviklingsprogram

Delmål: Evaluere operativ ledelse for 10 % av alle aksjoner med politiet
For å oppnå dette:
     Dialog med innsatsleder etter aksjon
     Halvårlig dialog rundt erfaringer fra gjennomførte aksjoner

Delmål: 15 medlemmer med mentor / støttefunksjon**
For å oppnå dette:
     Sørge for at alle aksjonsledere under opplæring har mentor
     Samtlige verv skal gjennom en medarbeidersamtale med Operativ
     Nye i verv skal gjennom en oppstarts- og planleggingssamtale med Troika


* Aksjonslederopplæring, vaktlederopplæring, lederutviklingsprogram og instruktøropplæring
**Korpsets mentorordning og mentorer for aksjonsledere under opplæring
                                   12
DEL 2

Handlingsplan for Lokalforeningsstyret.

For lokalforeningsstyret faller satsningsområdene ikke inn under de
enkelte Hovedprogrammålene slik som for de enkelte rådene.
Lokalforeningsstyrets hovedsatsninger for perioden er :

  Økonomi
   o Finansforvaltning
   o Eiendomsforvaltning
  Ett TRK
  Samarbeid Trondheim Kommune
  Beredskapsutvalget
  8. mai aksjonen
  Opplæring
                 13
Mål:               Tilrettelegging for rådene i TRK
Lokalt betyr dette å:
–  Lokalsforeningsstyrets funksjon er å legge forholdene best mulig til rette for rådene slik at disse for gjennomført sine aktiviteter i henhold til
  røde Kors sitt formål og lokale behov.
                                    Indikatorer
                          Beskrivelse av     Antall
                   Mål                          Ansvarlig           Kommentarer
      Tiltak                  indikator     gjennomført
Økonomi – Finansforvaltning    Felles     Gjennomført /            Lokalforeningsstyret   Videreføre målet i 2011 om å få en
                  forvatning   ikke gjennomført                       omforent enighet om felles forvaltning
                                                        av TRKs finansielle verdier for å
                                                        oppnå best mulig avkastning til beste
                                                        for fellesskapet.
Økonomi – Eiendomsforvaltning   Felles     Gjennomført /            Lokalforeningsstyret   Videreføre målet i 2011 om å få en
                  forvatning   ikke gjennomført                       omforent enighet om felles forvaltning
                                                        av TRKs eiendommer for å oppnå best
                                                        mulig forrentning til beste for
                                                        fellesskapet.
Samarbeid Trondheim Kommune    Etablere         Ja / nei         Lokalforeningsstyret   Fortsettelse og videreføring av
                  avtale                                    igangsatt dialog og møter med
                                                        Trondheim kommune med det formål
                                                        å etablere en Partnerskapsavtale som
                                                        både regulerer og utvikler forholdet
                                                        mellom TRK og TK.
Beredskapsutvalget         Sikre     Ja / nei              Lokalforeningsstyret   Sette fokus og tiltak for å oppnå en
                  stabil drift                                 felles og operativ beredskap som
                                                        involverer og ansvarliggjør hele
                                                        lokalforeningen. Beredskapsutvalgets
                                                        sammensetning, mandat og ”tyngde”
                                                        må støttes ytterligere for å sikre
                                                        gjennomslagskraft, funksjon når det
                                                        gjelder (smeller!) og ikke minst
                                                        kontinuitet. Kan også settes mer
                                    14
                                            bevisst   i   sammenheng    med
                                            samarbeidet     med    Trondheim
                                            kommunen.
Opplæring         Gjennomf               Lokalforeningsstyret  Introkurs (erstatter tidligere infomøter
             øring                            for nye medlemmer), tilbud om min. 3
                                            timers kurs for alle medlemmer,
                                            org.kurs, grunnkurs ledelse,
                                            talspersonkurs, samt delta på
                                            hovedkursholderkurs i regi av
                                            distriktet for å lære opp nye
                                            instruktører i Røde Kors-skole
                                            kursene.
                                            Etablere et opplæringsutvalg som
                                            sammen med kurskoordinator ved
                                            distriktskontoret kan koordinere
                                            kursvirksomheten i TRK. Det faglige
                                            ansvaret og selve gjennomføringen av
                                            kursene skal fortsatt ligge i
                                            avdelingene – med unntak av
                                            felleskursene.
8. – mai aksjonen     Gjennom-   Ja / nei         Lokalforeningsstyret  Landsstyret har i des. 2010 bekreftet at
             føring                            8. mai skal benyttes til en nasjonal
                                            profilerings-,   rekrutterings-  og
                                            innsamlingsaksjon. Vi ser det som en
                                            utfordring at NRK ikke skal gjøre noe
                                            felles markedsføring på dette, og det
                                            er behov for å gjøre spesielle
                                            aktiviteter både for å gjøre det kjent.
                                            Gir lokalforeningen en fin mulighet til
                                            felles aktivitet på tvers av avdelinger
                                            og aktiviteter.
ETT Trondheim Røde Kors  Sam-     4 Fellessamlinger    lokalforeningsstyret  Det er behov for å fortsette det
             handling                           arbeidet som er startet opp i 2009 med
             og felles-                          å arrangere Fellesmøter mellom alle
             skap                             rådsstyrene og Lokalforeningsstyret
                                            med formål å utvikle bedre

                              15
   samhandling og forståelse for våre
   felles mål og verdier. Det er et poeng å
   kunne fremstå som ett TRK og at vi
   greier å utvikle en kultur som
   avspeiler dette.
16

								
To top