EG-rechtelijke aspecten van hybride entiteiten in outbound by 920bW6rs

VIEWS: 24 PAGES: 25

									EG-rechtelijke aspecten van
  hybride entiteiten in
  outbound situaties

    Mr. S.R. Pancham

     EFS seminar
     26 mei 2009


          PwC    1
      Te bespreken
• Hybride entiteiten en het primaire
 gemeenschapsrecht
• Hybride entiteiten en het secundaire
 gemeenschapsrecht
• Oplossingsrichtingen?
      PwC              2
Primair gemeenschapsrecht
   PwC          3
Fiscale autonomie van EG-lidstaten
• Bevoegdheid om autonoom
 aanknopingspunten voor belastingheffing
 vast te stellen
• In het internationaal belastingrecht
 erkende aanknopingspunten ook erkend
 door het HvJ EG
  -Woonplaats, C-324/01 (Gerritse)
  -Nationaliteit, C-513/03 (Van Hilten-van der Heijden)
  -Bron, C-250/95 (Futura)
      PwC                     4
   Kwalificatie van buitenlandse
     (hybride) entiteiten
Hoe zit het met de kwalificatie van buitenlandse (hybride) entiteiten
op grond van het primaire gemeenschapsrecht?


              A

        of   ?         M
                     D


              B

        PwC                           5
         Twee visies
1. Kwalificatie staat vestiging hybride
  entiteit is doorslaggevend.
   - Bijvoorbeeld C-208/00 (Uberseering), C-167/01 (Inspire Art),
   C-411/03 (Sevic Systems AG)2. Kwalificatie staat vestiging participant is
  doorslaggevend.
   - Bijvoorbeeld C-298/05 (Columbus Container Services)


       PwC                         6
Columbus Container Services BVBA
    (zaak C-298/05)
                -Duitsland merkte Belgische Vof aan
                als transparant. In België was Vof als
                subject onderworpen.

                -Omdat Vof ‘laagbelast’
                was, gaf Duitsland verrekening
                in plaats van vrijstelling.
             vof
D                -HvJ EG: geen discriminatie
                ten opzichte van binnenlandse
B                hybride entiteit. Immers, Duitse
  vof  ‘laagbelast’     belastingdruk voor participanten
                in beide gevallen gelijk.

                -Bij vergelijking kennelijk niet relevant
                dat Vof is belast.

                -Nadelige gevolgen switch-over is
                parallelle uitoefening

     PwC          heffingsbevoegdheid.
                                 7
    Columbus Container Services BVBA
        (zaak C-298/05)

‘53.Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de fiscale
autonomie waaraan in de punten 44 en 54 [51; SP]
van het onderhavige arrest wordt gerefereerd, tevens
inhoudt dat de lidstaten vrij zijn om te bepalen onder
welke voorwaarden en op welk niveau de
verschillende vestigingsvormen van nationale
vennootschappen die in het buitenland opereren,
zullen worden belast, mits deze vestigingsvormen
daardoor niet worden gediscrimineerd ten opzichte
van vergelijkbare nationale vestigingen.’
       PwC                 8
Columbus Container Services BVBA
    (zaak C-298/05)
‘43. In omstandigheden als die in het
hoofdgeding zijn de nadelige gevolgen
die de toepassing van een regeling voor
winstbelasting zoals die van het AStG kan
meebrengen, het gevolg van de
parallelle uitoefening van
belastingbevoegdheid door twee
lidstaten (zie arrest Kerckhaert en
Morres, reeds aangehaald, punt 20).’
    PwC                 9
   Kwalificatie van buitenlandse
     (hybride) entiteiten
Columbus Container Services BVBA (C-298/05)
• Lidstaat participant mag kennelijk
 autonoom bepalen hoe fiscale kwalificatie
 geschiedt van buitenlandse entiteit.
• Autonomie houdt in: toepassing
 internrechtelijke kwalificatieregels
 woonstaat participant.


       PwC               10
  Enkele gevolgen autonome
      kwalificatie
        Autonome kwalificatie:
   A     B is transparant voor
        belastingrecht staat M
M
D        Mogelijke gevolgen transparantie:
        -Winst B wordt dubbel belast
        -Verlies B wordt 2 keer
   B     in aanmerking genomen
        -Mismatches (ook onder
        belastingverdragen)

     PwC                11
      Autonome kwalificatie
• Het gemeenschapsrecht dwingt in beginsel niet tot het
 voorkomen van grensoverschrijdende dubbele belasting.
 - C-513/04 (Kerckhaert-Morres); C298/05 (Columbus)


• Het gemeenschapsrecht verbiedt in beginsel niet het
 dubbel in aanmerking nemen van het verlies.
 - C-446/03 (Marks & Spencer)


• Het gemeenschapsrecht verplicht niet tot het sluiten van
 belastingverdragen.
 - C298/05 (Columbus)
          PwC                  12
    Columbus Container Services BVBA
        (zaak C-298/05)

‘53.Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de fiscale
autonomie waaraan in de punten 44 en 54 [51; SP]
van het onderhavige arrest wordt gerefereerd, tevens
inhoudt dat de lidstaten vrij zijn om te bepalen onder
welke voorwaarden en op welk niveau de
verschillende vestigingsvormen van nationale
vennootschappen die in het buitenland opereren,
zullen worden belast, mits deze vestigingsvormen
daardoor niet worden gediscrimineerd ten opzichte
van vergelijkbare nationale vestigingen.’
       PwC                 13
   Autonome kwalificatie
         Lidstaat A maakt onderscheid in
         kwalificatiecriteria voor resp.
         binnenlandse en buitenlandse entiteiten.
A
         Eventueel nadeligere behandeling buitenlandse
         entiteit EG-rechtelijk verdacht?

   D1      Oplossingen?
       M  1. D1 ook transparant beschouwen?
         2. D2 als deelneming beschouwen?
       D
D2  belast
     PwC                        14
    Autonome kwalificatie
           Lidstaat A maakt onderscheid in
           kwalificatiecriteria voor resp.
           binnenlandse en buitenlandse entiteiten.
 A
           Eventueel nadeligere behandeling buitenlandse
           entiteit EG-rechtelijk verdacht?

    VOF1      Oplossingen?
        M   1. VOF1 ook als deelneming beschouwen?
           2. VOF2 als transparant beschouwen?
         D
VOF2  niet belast
       PwC                        15
Secundair gemeenschapsrecht
   PwC         16
        Moeder-dochterrichtlijn
           specifieke regeling
4, lid 1 bis        •Staat M mag B als transparant aanmerken.
              •Aan A toegerekende winst – mag wel
         A     worden belast in staat M
              •Echter voorkoming van dubbele belasting
     M         door staat M voor toegerekende winst
     D         (vrijstelling of verrekening)
              •Dividenduitkering – mag niet worden
              belast in staat M (objectvrijstelling)
         B     •Geen inhouding bronbelasting in staat D
              (art. 5)         PwC                        17
         Moeder-dochterrichtlijn
           specifieke regeling
 4, lid 1 bis


           BV

                 VI
        NL
        EU


           CV


BV brengt haar onderneming met stille reserves in buitenlandse entiteit.
Vervolgens verkoop van onderneming. Gevolgen?
           PwC                      18
          Moeder-dochterrichtlijn
              specifieke regeling
4, lid 1 bis
                  • Dividenduitkering door C.
            A
                  • Staat M vindt B transparant.
        M          • B heeft materiële onderneming.
        D          • Hoe verloopt heffing in resp. staat
            B      M en D?
            C

           PwC                      19
       Fusierichtlijn
       specifieke regeling
    A        -Lidstaat deelgerechtigde mag entiteit
            in andere staat autonoom kwalificeren.

            -Indien die entiteit als transparant wordt
            gekwalificeerd, geeft richtlijn onder
  B          omstandigheden een tegemoetkoming
A        C    aan deelgerechtigde (geen heffing of
            heffing met voorkoming van
X            dubbele belasting).
      C
      PwC                       20
   Rente-/royaltyrichtlijn
Geen specifieke regels met betrekking tot
hybride entiteiten.
     PwC                21
 Secundair gemeenschapsrecht
• Zowel in moeder-dochterrichtlijn als in
 fusierichtlijn keuze voor autonome kwalificatie
 door lidstaat participant. In de rente-
 /royaltyrichtlijn is er hierover niets geregeld.
• Dit sluit aan bij hetgeen uit het primaire
 gemeenschapsrecht lijkt te volgen (autonome
 kwalificatie).
• Door deze kwalificatiemethode blijven veel
 problemen bestaan.

       PwC                   22
      BELEID
CCCTB/WP/057, par. 81-83 (26 June 2007)

“Where an entity owned by a taxpayer is treated
as non-transparant by the Member State of the
entity, this would be recognised by the state of
residence of the taxpayer.”
      PwC               23
     Hybride entiteiten
Oplossingsrichtingen?
- Kwalificatie vestigingsstaat entiteit
 volgen
- Keuze geven aan de
 belastingplichtige (‘check the box’)
- Lijst EU met transparante entiteiten

     PwC               24
EINDE
  PwC  25

								
To top