�zemie p�sobnosti (regi�n)

Document Sample
�zemie p�sobnosti (regi�n) Powered By Docstoc
					    KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
         V BANSKEJ BYSTRICI
   Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
  INFORMAČNÁ DATABÁZA
     O POTENCIÁLI REGIÓNU
OKRESY BANSKÁ BYSTRICA, DETVA A ZVOLEN
         december 2010
                            1
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
Tento dokument bol spracovaný na základe zadaných úloh uvedených v článku I. predmet
zmluvy, odsek 3, písmeno e) Zmluvy č. 107/610/2010 o poskytnutí finančného príspevku na
realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúry. Uvedený dokument bol spracovaný podľa
zadania poskytovateľa – Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a bude slúžiť pre účely prípravy strategických dokumentov na podporu regionálneho rozvoja.
    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     2
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
ÚVOD

S rozlohou 9 455 km2 je Banskobystrický kraj najväčším krajom v Slovenskej republike.
Rozprestiera sa v južnej časti stredného Slovenska, pričom na juhu hraničí s Maďarskou
republikou, na východe s Košickým krajom, na severe s Trenčianskym a Žilinským krajom a
na západe s Nitrianskym krajom. Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona
NR SR č. 221/1996 Z. z. sa člení na 13 okresov (Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen,
Žarnovica a Žiar nad Hronom), v ktorých sa ku koncu roka 2008 nachádzalo 516 obcí z toho
24 miest. Z miest iba Banská Bystrica (6. najľudnatejšie mesto SR) a Zvolen presiahli
počtom obyvateľov ku koncu roka 2008 počet 40 tisíc. Územie kraja patrí do povodia riek
Hron, Ipeľ a Slaná. Pre Banskobystrický kraj je charakteristická veľká rozmanitosť
geomorfologickej modelácie, od vysokohorských polôh na severe územia cez členitú strednú
časť až po mierne zvlnené a rovinné plochy Juhoslovenskej kotliny na juhu územia. Na
územie kraja zasahuje päť národných parkov (Národný park Nízke Tatry, Národný park
Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Veľká Fatra a Národný park
Slovenský kras), 4 chránené krajinné oblasti a množstvo národných prírodných rezervácií,
chránených priestorov, lokalít a objektov s nižším stupňom ochrany. Maximálna nadmorská
výška je 2 043 m n. m. (Ďumbier) a minimálna nadmorská výška je 130 m n.m. (Ipeľská
kotlina).

Zdroj : www.e-obce.sk - informačný portál o obciach a mestách Slovenska

1.    HISTÓRIA

1.1   Stručná história
1.1.1 Okres Banská Bystrica

Celé územie dnešného okresu Banská Bystrica od 13. stor. do r. 1848 patrilo do Zvolenskej
stolice, neskôr až do r. 1922 do Zvolenskej župy. Okres Banská Bystrica vznikol pri prvom
administratívnom členení Slovenska v rámci novej ČSR v r. 1923. Líšil sa len o obce
Brusno a Pohronský Bukovec, ktoré v tej dobe boli začlenené do okresu Brezno. V rokoch
1923 - 1928 bol okres Banská Bystrica súčasťou Zvolenskej župy a v rokoch 1938 - 1945
bol súčasťou Pohronskej župy. Pri správnom členení v roku 1949 z mesta Banská Bystrica
vznikol okres Banská Bystrica mesto a zo zvyšku územia sa stal okres Banská Bystrica
okolie. Obidva okresy boli v rokoch 1949 - 1960 súčasťou Banskobystrického kraja. Po
znížení počtu okresov v r. 1960 vznikol veľmi veľký okres Banská Bystrica, ktorého
súčasťou sa stal celý okres Brezno s rozsiahlym územím na východe. Okres Banská
Bystrica v rokoch 1960 - 1990 patril do Stredoslovenského kraja.
Súčasný okres zaberá časť bývalého okresu Banská Bystrica. Svojou rozlohou 809 km2
patrí medzi stredne veľké okresy v SR, v Banskobystrickom kraji má štvrtú najväčšiu
rozlohu. Počtom obyvateľstva 110 809 patrí medzi najľudnatejšie okresy v SR s hustotou
obyvateľstva 138 obyvateľov na km2 medzi okresy s nadpriemernou hustotou osídlenia.

Zdroj : www.e-obce.sk - informačný portál o obciach a mestách Slovenska

1.1.2 Okres Zvolen

Od 13. stor. do r. 1848 podstatná časť územia dnešného okresu Zvolen patrila do Zvolenskej
stolice, neskôr do Zvolenskej župy. Okres Zvolen, ktorý vznikol r. 1923 pri prvom


      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     3
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

administratívnom usporiadaní Slovenska v rámci novej Československej republiky, mal s
dnešným rovnakú západnú a severnú hranicu. Na juhu bol väčší o celý dnešný okres Detva.
Okres Zvolen patril do r. 1928 do Zvolenskej župy. V rokoch 1938 - 1945 patril do
Pohronskej župy. Pri správnom členení r. 1949 okres Zvolen stratil na juhu v prospech
okresu Krupina územie 4 dnešných obcí - Babiná, Sása, Bzovská Lehôtka a Pliešovce. Oba
tieto okresy boli do r. 1960 súčasťou Banskobystrického kraja. Pri administratívnych
zmenách r. 1960, keď sa počet okresov na Slovensku znížil z 92 na 33, okres Zvolen zostal,
pričom sa na juhu rozšíril o celý okres Krupina a severnú časť okresu Modrý Kameň a stal sa
okresom Stredoslovenského kraja. K malej úprave južnej hranice okresu došlo ešte r. 1968,
keď na juhu vznikol okres Veľký Krtíš.
Okres patrí do Banskobystrického kraja a leží v jeho západnej časti. Rozprestiera sa na
oboch stranách rieky Hron a jej prítokov Slatiny a Neresnice. Rozloha 759 km2 a počet
obyvateľov 67 533 zaraďuje okres Zvolen medzi väčšie okresy Slovenska. Má veľmi
pravidelný tvar, z jeho jadra na severovýchod a juhovýchod vybiehajú dva úzke výbežky.

Zdroj : www.e-obce.sk - informačný portál o obciach a mestách Slovenska

1.1.3 Okres Detva

Od 13. stor. do r. 1848 podstatná časť územia dnešného okresu Detva bola vo Zvolenskej
stolici a neskôr, až do roku 1922 patrila do Zvolenskej župy. Územie troch dnešných obcí
Látky, Stará Huta a Horný Tisovník patrilo do Novohradskej stolice a neskôr do
Novohradskej župy. Administratívnym členením v r. 1923 po vzniku ČSR bolo územie
dnešného okresu Detva v troch okresoch. Obce Látky a Podkriváň pripadli okresu Lučenec,
obce Stará Huta a Horný Tisovník na juhozápade Modrému Kameňu a zvyšná, väčšia časť
územia sa stala súčasťou okresu Zvolen. Takéto rozdelenie územia okresu vydržalo až do r.
1948. Jediná zmena sa udiala roku 1939, keď juh Slovenska zabralo Maďarsko. Okresným
mestom severnej časti pôvodného okresu Lučenec sa vtedy stala Lovinobaňa. V r. 1922 -
1928 patrili všetky spomínané okresy do Zvolenskej župy a v r. 1938 - 1945 do Pohronskej
župy. Pri administratívnom členení v r. 1949, keď sa počet okresov Slovenska zvýšil zo 79
na 92, vo východnej časti pôvodného okresu Lučenec vznikol okres Poltár, kam sa dostala
obec Látky, ktorá je dnes obcou okresu Detva. Ostatok územia okresu bol ako v r. 1923 -
1939. Všetky štyri okresy, Poltár, Lučenec, Modrý Kameň a Zvolen patrili v r. 1949 - 1960 do
Banskobystrického kraja. Pri správnom členení v r. 1960, keď sa počet okresov Slovenska
znížil z 92 na 33, obce Látky a Podkriváň boli priradené k okresu Lučenec, zvyšok dnešného
okresu Detva patril do Zvolenského okresu. Okresy Zvolen i Lučenec boli v r. 1960 - 1990 v
Stredoslovenskom kraji. Novým územným členením v r. 1996 vznikol okres Detva.
Nový okres Detva bol zriadený Zákonom NR SR č.221/1996. Územie okresu patrí do
Banskobystrického kraja a leží v jeho strednej časti. Rozlohou 475 km2 a počtom obyvateľov
32 642 patrí okres Detva medzi menšie okresy Slovenska.

Zdroj : www.e-obce.sk - informačný portál o obciach a mestách Slovenska

1.2   Kultúrne a historické pamiatky

Banskobystrický kraj je bohatý na kultúrne a historické pamiatky. Väčšina kultúrnych hodnôt
je spojená s bohatou banskou históriou. V kraji sa nachádzajú 3 geomontánne parky –
banskobystrický, banskoštiavnický a lučenecký a 10 banských miest. Celkom je v kraji 21
pamiatkových zón a v nich 1 274 objektov.
Medzi najvýznamnejšie kultúrno – historické pamiatky V Banskobystrickom kraji patria
mestský hrad v Banskej Bystrici, Pustý hrad nad Zvolenom, Benedektínsky kláštor
      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     4
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

v Beňadiku nad Hronom, mestský hrad s areálom v Kremnici a starý zámok v Banskej
Štiavnici. Významné sú aj areály ľudovej architektúry a skalných obydlí.
Tri mestá z Banskobystrického kraja boli vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie,
jedným z nich je aj mesto Banská Bystrica. Špania Dolina bola vyhlásená za pamiatkovú
rezerváciu vidieckych sídiel.

V meste Banská bystrica predstavuje kultúrne dedičtvo najmä historické centrum mesta,
mestský hrad, Matejov dom, Thurzov dom, stredoveké a novoveké kostoly, zvyšky
opevnenia, Stredoslovenské múzeum, Múzeum SNP, Múzeum ľudového tanca,
Tihányovský, Bárczyovský a Radvanský kaštieľ. Najmä posledné dva menované ponúka
investičné možnosti, pretože sa nachádzajú v dezolátnom stave a ich využitie nezodpovedá
potenciálu stavby a okolitých parkov. Z pohľadu návštevnosti je situácia rôznorodá. Staré
mestské centrum sa teší dobrej návštevnosti, no väčšina turistov sa pohybuje len
v exteriéroch kultúrnych a historických pamiatok a navštevuje skôr stravovacie zariadenia.
Návštevnosť mestského hradu, Stredoslovenského múzea, Matejovho a Thurzovho domu
a Múzea SNP je malá. Tihányovský kaštieľ slúži najmä pre vzdelávanie žiakov miestnych
škôl a Radvanský kaštieľ nie je verejnosti prístupný vôbec. Bárczyovský kaštieľ je opustená
ruina. Druhú skupinu, t.j. neprevádzkované potenciálne kultúrne pamiatky zastupujú v okrese
tri objekty historickej hodnoty. Radvanský kaštieľ a Bárczyovský kaštieľ v mestskej časti
Radvaň a kaštieľ v Dolnej Mičinej. Všetky tri stavby sú zlom stave, pričom Bárczyovský
kaštieľ a kaštiel v Dolnej Mičinej sú opustené a voľne prístupné. Stav všetkých troch objektov
je zlý, pričom najmä posledné dva sú v dezolátnom stave. Masa stavieb je stále zachovaná,
takže umožňujú kompletnú rekonštrukciu. Všetky tri stavby majú dobrý prístup, pričom najmä
Radvanský a Bárczyovský kaštieľ sú umiestnené v lukratívnych lokalitách s veľkým
potenciálom ďalšieho rozvoja.

V okrese Zvolen patria medzi najdôležitejšie kultúrne a historické pamiatky Zvolenský zámok
a Pustý hrad, ktoré sa tešia veľkému záujmu turistov a patria medzi obľúbené rekreačné
miesta obyvateľov Zvolena. Okrem nich sa v okrese nachádza aj ruina hradu Dobrá Niva.
V meste Zvolen patria medzi dôležité historické pamiatky aj kostol sv. Alžbety a evanjelický
kostol sv. Trojice. V centre mesta sa nachádza mnoho zachovaných meštianskych domov,
napr. Finkova kúria, Modranská vináreň, Ricottiovský dom, Lesnícke a drevárske múzeum,
Almášiho dom a Ferjenčíkov dom. Skupinu uzatvára židovská synagóga, divadlo J.G.
Tajovského, či pancierový vlak.

Kultúrno-historickou dominantou okresu Detva je Vígľašský hrad, ktorého zrúcanina už
dlhodobo čaká na rekonštrukciu. Okrem nej zastávajú popredné miesto v zozname pamiatok
Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi, či staré meštianske domy v centre mesta
Detva. Vo všetkých troch okresoch sa nachádza veľké množstvo pomníkov a pamätných
tabulí, odkazujúcich na udalosti 2. svetovej vojny.                 Pamiatkové zóny (vyhlásené)

                  Počet                   Rok
         Okres                 Obec
                  objektov                 vyhlásenia
      Banská Bystrica     284     Banská Bystrica        1955
      Zvolen           3     Babiná            2000
      Zvolen           7     Dobrá Niva          1992
      Zvolen          80     Zvolen            1991    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     5
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

                   Zdroj: Pamiatkový úrad SR           Významné objekty národných kultúrnych pamiatok

          Okres         Obec          Identifikácia objektu
                  Banská Bystrica      Kostol s areálom
                  Banská Bystrica      Mestský hrad s areálom
       Banská Bystrica
                  Baláže – Kalište      Pamätné miesto SNP
                  Banská Bystrica      Múzeum SNP
                  Zvolen           Mestský hrad
       Zvolen
                  Zvolen           Pustý hrad
                   Zdroj: Pamiatkový úrad SR


1.3   Mapa územia
 Mapa zobrazuje územie celého Banskobystrického kraja s okresmi Banská Bystrica,
              Zvolen a Detva v jeho strede.
                Zdroj: www.vucbb.sk

2.    ÚZEMIE

2.1   Hustota obyvateľstva
      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     6
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
             Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Celková hustota obyvateľstva v Banskobystrickom kraji predstavuje 69,1 obyvateľov na 1
km². Hustota obyvateľstva v Okrese Banská bystrica dosahuje hodnotu 137 obyvateľov na 1
km², v okrese Detva 72,7 obyvateľa na 1 km² a v okrese Zvolen 89 obyvateľov na 1 km².


2.2   Rozloha územia

Banskobystrický kraj má rozlohu 9 455 km2 čím sa radí na prvé miesto v republike. Rozloha
územia okresu Banská Bystrica je 809,43 km². Okres Zvolen má územie o rozlohe 759,04
km² a okres Detva má územie o rozlohe 449,18 km².

2.3    Výmera územia (v tabuľkách je uvedená v m²)   Územie                           Výmera


           Celková výmera     Poľnohospodárska    Orná pôda       Chmeľnica
           územia         pôda spolu
Banskobystrický   9454673535       4181988546       1665762754       1693
kraj
Okres BB       809430802       284620640        49829813        0
Okres DT       449209655       223463581        64157514        0
Okres ZV       759037348       285374138        104692178       0
   Územie                           Výmera


           Vinica         Záhrada         Ovocný sad       Trvalý trávny porast
Banskobystrický   33036351        111279636        18489181        2353418931
kraj
Okres BB       0           10777679        81911         223931237
Okres DT       683          3980000         18516         155306868
Okres ZV       7           7324560         106992         173250401
   Územie                           Výmera


           Nepoľnohospodárska     Lesný pozemok    Vodná plocha   Zastavaná plocha a
           pôda spolu                           nádvorie
Banskobystrický   5272684989         4626067009     78924606     331288813
kraj
Okres BB       524810162         472321481      4360851     32261735
Okres DT       225746074         199717813      2648732     16207882
      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)        7
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


Okres ZV       473663210        349425933      5518204      29869956

                     Zdroj: Štatistický úrad
3.    OBYVATEĽSTVO

3.1   Počet obcí

V okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva existuje celkovo 88 sídel, z toho 83 dedín a 5
miest (Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Sliač, Hriňová). V okrese Banská Bystrica je 42 obcí
a jedno mesto, v okrese Zvolen 26 obcí a dve mestá a v okrese Detva 15 obcí a dve mestá.
Okres Banská Bystrica má vo svojom území nasledujúce obce: Badín, Baláže, Brusno,
Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná
Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín,
Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský
Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča,
Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová,
Okres Zvolen má vo svojom území nasledujúce obce: Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča,
Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kováčová, Lešt, Lieskovec,
Lukavica, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Tŕnie,
Turová, Veľká Lúka, Zvolenská Slatina, Železná Breznica.
Okres Detva má vo svojom území obce: Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč,
Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vigľaš, Vigľašská
Huta-Kalinka.

3.2   Počet obyvateľov v mestách a ostatných obciach

V okrese Banská Bystrica žilo v roku 2008 spolu 110 908 obyvateľov, z toho 80 106
v meste Banská Bystrica a 30 802 v ostatných obciach. Z tohto počtu bolo 52 730 žien
a 58 178 mužov. V okrese Zvolen žilo v roku 2008 spolu 67 533 obyvateľov, z toho 47 383
v mestách Zvolen a Sliač a 20 150 v okolitých obciach. Z tohto počtu bolo 35 213 žien a
32 320 mužov. V okrese Detva žilo v roku 2008 spolu 32 642 obyvateľov, z toho 22 692
v mestách Detva a Hriňová a 9 949 v okolitých obciach. Z tohto počtu bolo 16 710 žien a
15 931 mužov. V piatich mestách troch okresov žilo v roku 2008 spolu 150 181 obyvateľov
a ďalších 62 901 žilo v ostatných obciach.

         Zdroj: ŠÚ - Mestská a obecná štatistika - Slovenská republika


              Počet obyvateľov podľa veľkosti obcí.

                       Počet
                                Počet    Počet    Počet
                     obyvateľov k
                                obcí    mužov     žien
                      31.12. 2008
      Okres Zvolen
      Spolu                  67 533      26   32 320    35 213
      0 - 199                  511      5    242     269
      200 - 499                3 195      9   1 616    1 579
      500 - 999                1 497      2    747     750      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     8
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

      1 000 - 1 999              7 275      5   3 561    3 714
      2 000 - 4 999              12 524      4   6 049    6 475
      5 000 - 9 999                0      0     0      0
      10 000 - 19 999               0      0     0      0
      20 000 - 49 999             42 531      1   20 105    22 426
      50 000 - 99 999               0      0     0      0
      100 000+                   0      0     0      0
      Okres Banská Bystrica
      Spolu                 110 908      42   52 730    58 178
      0 - 199                  860      6    425     435
      200 - 499                3 892      12   1 914    1 978
      500 - 999                8 165      12   3 946    4 219
      1 000 - 1 999              10 425      8   5 050    5 375
      2 000 - 4 999              7 460      3   3 631    3 829
      5 000 - 9 999                0      0     0      0
      10 000 - 19 999               0      0     0      0
      20 000 - 49 999               0      0     0      0
      50 000 - 99 999             80 106      1   37 764    42 342
      100 000+                   0      0     0      0
      Okres Detva
      Spolu                  32 641      15   15 931    16 710
      0 - 199                   0      0     0      0
      200 - 499                1 873      5    909     964
      500 - 999                3 698      5   1 814    1 884
      1 000 - 1 999              4 378      3   2 163    2 215
      2 000 - 4 999                0      0     0      0
      5 000 - 9 999              7 859      1   3 828    4 031
      10 000 - 19 999             14 833      1   7 217    7 616
      20 000 - 49 999               0      0     0      0
      50 000 - 99 999               0      0     0      0
      100 000+                   0      0     0      0
                     Zdroj: Štatistický úrad


4.    SOCIÁLNE ŠTATISTIKY

4.1   Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

V okrese Banská Bystrica pracovalo v roku 2008 celkovo 56 791 obyvateľov, z toho 30 432
mužov a 26 359 žien. V okrese Zvolen pracovalo v roku 2008 celkovo 33 141 obyvateľov,
z toho 17 831 mužov a 15 310 žien. V okrese Detva pracovalo v roku 2008 spolu 15 750
obyvateľov, z toho bolo 8 708 mužov a 7 042 žien.

Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

4.2   Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo a miera evidovanej nezamestnanosti


       Uchádzači o zamestnanie podľa okresov Banskobystrického kraja
     Územie            Stav k 31.12.2009           Stav k 30.9.2010      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     9
    Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
               Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


                  Uchádzači o      Miera              Uchádzači          Miera
                  zamestnanie      nezamestnanosti         o zamestnanie        nezamestnanosti
                              v%                             v%
       Okres BB       5 361         8,43              5 612            8,99
       Okres ZV                   9,39                            9,51
       Okres DT                   20,63                            15,94
          Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Štatistický Úrad


     Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2009 a 2010 v okrese Banská Bystrica v
                      %
     1.     2.    3.      4.    5.      6.      7.      8.      9.     10.     11.     12.
     mesiac   mesiac  mesiac    mesiac  mesiac    mesiac    mesiac    mesiac    mesiac   mesiac    mesiac   mesiac

2009   4,80%   5,25%   5,61%     6,19%   6,79%    7,18%     7,40%     7,55%     7,96%   8,10%    8,17%    8,43%

2010   8,87%   8,89%   8,97%     8,60%   8,49%    8,71%     8,69%     8,51%     8,99%   8,96%    8,84%
     Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2009 a 2010 v okrese Banská Bystrica

     1.     2.    3.      4.    5.      6.      7.      8.      9.     10.     11.     12.
     mesiac   mesiac  mesiac    mesiac  mesiac    mesiac    mesiac    mesiac    mesiac   mesiac    mesiac   mesiac

2009   3 155   3 439   3 787     4 041   4 328    4 577     4 699     4 774     5 039   5 171    5 262    5 361

2010   5 596   5 640   5 690     5 495   5 449    5 581     5 518     5 384     5 711   5 648
         Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici – štatistiky


     Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Zvolen v rokoch 2009 a 2010 v %

     1.     2.    3.      4.    5.      6.      7.      8.      9.     10.     11.     12.
     mesiac   mesiac  mesiac    mesiac  mesiac    mesiac    mesiac    mesiac    mesiac   mesiac    mesiac   mesiac

2009   6,72%   7,20%   7,41%     7,84%   8,30%    8,64%     9,02%     9,14%     9,27%   9,35%    9,25%    9,39%

2010   9,94%   9,96%   9,94%     9,63%   9,43%    9,49%     9,42%     9,24%     9,51%
           Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene - štatistiky


     Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Detva v rokoch 2009 a 2010 v %

     1.     2.     3.      4.    5.        6.      7.      8.      9.      10.     11.     12.
     mesiac   mesiac   mesiac    mesiac  mesiac      mesiac    mesiac    mesiac    mesiac    mesiac   mesiac   mesiac

2009   14,75%   15,88%   18,05%    19,24%  19,57%      20,14%    20,17%    20,29%    19,85%    20,19%   20,27%   20,63%

2010   20,21%   19,84%   18,66%    17,77%  16,83%      16,55%    16,27%    16,01%    15,94%
           Zdroj: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene - štatistiky

4.3      Počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi

V okrese Banská Bystrica bolo v 10. mesiaci roku 2009 evidovaných spolu 5 171
nezamestnaných. Z tohto počtu bolo 915 vo veku do 24 rokov. Z tohto počtu je 430


        Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)                            10
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

absolventov do 1 roku od ukončenia školy t.j. 8,31%. Štruktúru vzdelania týchto absolventov
ukazuje tabuľka.               Štruktúra uchádzačov o zamestnanie -
               absolventov v okrese Banská Bystrica

              Vysokoškolské                    243
              Stredná odborná škola                 4
              Gymnázium                      36
              Stredné odborné učilište s maturitou        147
              Stredné odborné učilište bez maturity        24

          Zdroj: Úrad práce sociálnych veci a rodiny v Banskej Bystrici

5.    INVESTIČNÉ MOŽNOSTI V OKRESOCH BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN A DETVA

5.1   Okres Banská Bystrica

V okrese Banská Bystrica sa nachádza viacero priemyselných, obchodných a viacúčelových
areálov, ktorých priestorové kapacity nie sú v súčasnosti plne využívané. Najviac z nich sa
nachádza v meste Banská Bystrica a jeho bezprostrednom okolí. Momentálne nevyužívané
priestory sa nachádzajú v lokalitách bývalej cementárne, závodov ZŤS v Slovenskej Ľupči,
závodov STS na Podháji, vojenských kasární v Radvani – Kráľovej, obchodnom centre
Europa, ale aj v historickom centre mesta. V okolí mesta sa nachádza viacero lokalít, ktoré
sú absolútne nevyužité, napr. areál skladov a priľahlé pozemky na Pršianskej Terase, či haly
v areály ZVT na Zvolenskej ceste. V centre mesta sú okrem obchodných priestorov
k dispozícií aj reštauračné a pivničné priestory. Úplný prehľad lokalít v meste s ich rozlohou
je uvedený v tabuľke.
Špecifickou lokalitou pre priemysel je lokalita priemyselného parku Majer-Šálková s výmerou
36 ha s napojením a cestu I/66 (E77) prechádzajúcu celým mestom a v priamom susedstve
železničnej trate a stanice. V lokalite sú umiestnené inžinierske siete, plyn, voda
a kanalizácia. Areál priamo susedí s tokom rieky Hron. Ďalšou lokalitou, ktorá umožňuje
umiestnenie podnikov väčšieho rozsahu je priemyselná zóna Badín - Sielnica, ktorá sa
nachádza na polceste medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Areál s rozlohou 127 ha priamo
susedí s cestou 1. triedy a vypĺňa polia a pasienky medzi obidvoma obcami. Je napojený na
plyn, vodu, kanalizáciu a elektrinu. Pri umiestňovaní vhodného investora je nutné mať na
zreteli, že areál sa nachádza v blízkosti letiska Sliač. Charakter výroby preto nesmie
ohrozovať leteckú premávku.
            Názov lokality    Výmera v ha     Typ možného využitia


         Lom Kostiviarska            33,0  Služby
         Karlovo                 8,0  Služby      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     11
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


         Ploštiny                 7,1  Obytná zóna
         Breziny                 4,7  Obytná zóna
         RS IV (Sásová)             13,9  Obytná zóna
         RS II (Sásová)              4,6  Multifunkčná zóna
         Rudlová                 21  Obytná zóna
         Graniar                11,2  Obytná zóna
         Dopravná ihrisko             1,2  Multifunkčná zóna
         Vajanského nábrežie              Multifunkčná zóna
         Štadlerovo nábrežie              Multifunkčná zóna
         Štefánikovo nábrežie              Multifunkčná zóna
         Stavebná ulica                 Multifunkčná zóna
         Skleníky (Fončoda)            4,4  Multifunkčná zóna
         Plážové kúpalisko           19,3  Šport o oddych
         Pršianska terasa             40  Obytná zóna
         ZVT Zvolenská cesta          14,7  Multifunkčná zóna
         Kremnička                23  Služby
         Rakytovce                30  Obytná zóna
         Rakytovce                8,5  Služby
         PP Majer-Šalková             35  Priemyselná zóna
         Cementáreň                32  Priemyselná zóna
         Práčovňa (Majer)                Priemyselná zóna
         Králiky                    Šport a oddych
         Šachtičky                   Šport a oddych
                Zdroj: Banskobystrický samosprávny kraj


5.2   Okres Zvolen

V okrese Zvolen môžu investori pre výstavbu využiť priemyselnú zónu Budča. Zóna sa
nachádza v susedstve cesty 1. triedy a železničnej trate na hlavnej spojnici Banská Bystrica
– Nitra. Rozloha zóny je 8 ha, pričom pozemok má napojenie na elektrinu, plyn, vodu aj
kanalizáciu. Ďalšie lokality, určené pre investorov sú uvedené v tabuľke.
               Investičné možnosti v okrese Zvolen – pozemky
                      a budovy
          Názov lokality    Rozloha v m2      Typ územia      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     12
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
          Čierne zeme – 350000            Zelená plocha
          Rákoš
          Tepličky – Pod 30000            Zelená plocha
          strážami
          CMZ - Balkán     30000         Zelená plocha
          Lieskovská      40000         Zelená plocha
          cesta
          Lieskovec      168800        Zelená plocha
          Hájniky Juh     80 000        Zelená plocha
          M.R.Štefánika – 4281            Komerčný objekt
          polyfunkčná
          budova
          Býv.areál LIAZ   120000      Hnedá plocha
               Zdroj: Banskobystrický samosprávny kraj


5.3   Okres Detva

V okrese Detva sú pre investorov k dispozícií dva priemyselné parky. Prvý sa nachádza
v lokalite Vígľaš – Pod Bachtárom. Jeho rozloha je 14 ha, je napojený na cestu 1. triedy aj
železnicu. V lokalite je dostupná voda, plyn, kanalizácia a elektrická energia. V lokalite je
pomerne vysoká miera nezamestnanosti, pričom podľa profesijnej skladby obyvateľstva by
bolo možné do lokality umiestniť strojárenský alebo elektrotechnický podnik.
Druhý priemyselný park sa nachádza v lokalite obce Kriváň. V danej lokalite už existuje
zástavba a celý areál má rozlohu 80 ha. K dispozícii je elektrina, plyn, voda aj kanalizácia,
areál je napojený na cestu 1. triedy aj železnicu.
Treťou významnou lokalitou je priemyselná zóna Detva – Trstená. Lokalita má rozlohu 12 ha,
je napojená na cestu 1. triedy a železnicu. K dispozícií je plyn, elektrická energia
a kanalizácia.

5.4   Výhody poskytované investorom

Výhody poskytované investorom v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva sú individuálne
a záležia od veľkosti a významu plánovanej investície. Za bežné nástroje je považovaný
odpredaj pozemku alebo nehnuteľnosti za výhodnú cenu, daňové úľavy alebo pomoc pri
budovaní infraštruktúry, či vytváranie spoločných podnikov obce a investora. Jedným
z nástrojov je aj vytváranie verejno-súkromných partnerstiev pre investičné projekty vo
verejnom záujme. Medzi ďalšie výhody, ktoré sú však kapacitne obmedzené patrí možnosť
umiestnenia do podnikateľského inkubátora alebo priemyselného parku za výhodných
finančných podmienok existencie, čo znižuje prevádzkové náklady potenciálneho investora.
Samospráva môže ďalej poskytnúť investorom podporu pri získavaní výhod rôzneho druhu
zo strany štátu alebo prostredníctvom úpravy administratívnych procesov, čim podnikateľom
zjednoduší úradné úkony.

6.    KULTÚRA A ŠPORT

6.1   Typy kultúrnych organizácií a kultúrna vybavenosť v Banskobystrickom kraji


      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     13
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Sieť kultúrnych inštitúcií v Banskobystrickom kraji je pestrá z hľadiska jednotlivých typov
(múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská, hvezdárne, divadlá, domy kultúry, alternatívne
divadelné scény, neprofesionálne súbory a spolky, kiná, kluby a pod.) a tiež z hľadiska
zriaďovateľa, resp. zakladateľa. Okrem 21 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK ďalšie kultúrne inštitúcie zriaďujú ústredné orgány štátnej správy (rezortné
ministerstvá), mestá a obce, iné právnické osoby, občianske združenia a neziskové
organizácie.
Graf vypovedá o počte kultúrnych zariadení, nie o ich význame, veľkosti, pôsobnosti ani o ich
finančnom a personálnom zabezpečení.

    Zdroj: Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, územného
    plánovania a životného prostredia, Analýza súčasného stavu – Rozvoj ľudských
             zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov

6.2     Kultúrne a športové zariadenia okresu Banská Bystrica

V banskobystrickom okrese sa kultúrny život sústreďuje najmä v samotnom meste Banská
Bystrica. V meste sa nachádza Štátna opera, Štúdiou tanca, Bábkové divadlo a Divadlo
z Pasáže. Múzejnú a galerijnú činnosť vykonávajú nasledujúce inštitúcie : Stredoslovenské
múzeum, Štátna galéria Banská Bystrica, Múzeum SNP, Literárne a hudobné múzeum pri
       H                    HH      H
ŠVK, Poštové múzeum Slovenskej pošty, Kultúrne a informačné stredisko, Stredoslovenské
    H                     HH                   HH
osvetové stredisko, Dom kultúry SKC. V okrese pôsobia Štátna vedecká knižnica a Knižnica
             HH
Mikuláša Kováča. V okrese má okrem toho sídlo sedem folklórnych súborov, z toho tri
detské.
Priaznivci športu môžu v okrese Banská bystrica využiť viacero športových zariadení. Medzi
hlavné patria zimné štadióny v Banskej Bystrici a klzisko v Slovenskej Ľupči, Futbalový
štadión v Banskej Bystrici a futbalové ihriská v okolitých obciach, či plážový komplex na
Štiavničkách, ktorý zahŕňa veľké plážové kúpalisko aj krytú plaváreň hneď v susedstve
futbalového štadiónu. V lokalite sa nachádzajú aj kryté tenisové kurty. Špecifickú úlohu
zohrávajú v okrese zimné športy. Hlavnou lokalitou zimnej športovej rekreácie je obec
Donovaly, ktorá každoročne privíta desiatky tisícov návštevníkov a je miestom konania
majstrovstiev sveta v pretekoch psích záprahov.

6.3     Kultúrne a športové zariadenia okresu Zvolen

Šport v okrese Zvolen sa sústreďuje najmä do mesta, kde existuje okrem veľkých
futbalových a hokejových klubov až 50 rôznych športových združení a klubov. V hokejovej
Slovnaft extralige mesto reprezentuje klub HKM Zvolen, ktorý využíva priestory zimného
štadióna. Mestský volejbalový klub využíva halu ZŠ na Námestí mládeže a Zvolenský
tenisový klub sídliaci na Neresnickej ceste. Lokalita Ostrá Lúka na území okresu Zvolen je
známa konaním majstrovstiev Slovenska v pretekoch do vrchu motorových vozidiel.
Nezanedbateľnú úlohu v okrese zohráva rieka Hron, ktorá je využívaná na rýchlostnú
kanoistiku, vodácky viacboj, rafting a vodácku turistiku.       Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)    14
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

6.4   Kultúrne a športové zariadenia okresu Detva

V meste Detva sa nachádza Podpolianske múzeum, ktoré vlastní bohatú zbierku folklórnych
predmetov, ľudových odevov a krojov, pracovného náradia a vecí každodennej potreby.
Medzi ďalšie dôležité inštitúcie patrí Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Mestská knižnica
K. A. Medveckého, Mestské kultúrne stredisko a prírodný amfiteáter.
V Detve sa každoročne odohrávajú Folklórne slávnosti pod Poľanou. Toto podujatie s dlhou
tradíciou sa koná vždy v júli a rok čo rok sa ho zúčastní asi 1 500 účinkujúcich. Podujatie má
aj viacero sprievodných podujatí, akými sú tradičný jarmok a pod.
Detva má okrem kultúrnej aj športovú vybavenosť. Na ulici M.R. Štefánika spolu susedia
zimný a letný štadión a v meste je aj športová hala. O letnú rekreáciu a šport sa stará aj letné
kúpalisko a tenisové kurty.


7.    CESTOVNÝ RUCH

Okresy Banská Bystrica, Zvolen a Detva majú veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu.
Ich územiu dominujú historické mestá a osady, prepletené s nedotknutou prírodou, vhodnou
pre všestrannú rekreáciu. Všetky tri okresy majú dobré napojenie na železničnú sieť a turisti
môžu využiť autobusové spojenia do hlavných metropol celého stredoeurópskeho priestoru.
Prístupnosť atraktívnych lokalít regiónu je však obmedzená nedostatkami cestnej siete
a napojenia na hlavné diaľničné trasy. V regióne tiež nefunguje letecké spojenie, čo odrádza
náročnejších turistov. Z turizmu vo všeobecnosti profitujú najmä mestá Banská Bystrica
a Zvolen, z menších obcí najmä lokality umožňujúce zimnú rekreáciu. Medzi návštevníkmi
regiónu značne prevažujú turisti z okolitých regiónov, čo poukazuje, že na medzinárodnej
úrovni sú okresy málo propagované. Zahraničných turistov zároveň odrádza náročná cesta
do regiónu, ktorý nemá diaľničné ani letecké spojenie s európskymi metropolami.

Okres Banská Bystrica je v rámci celého kraja na prvom mieste, pokiaľ ide o počet
ubytovacích zariadení, ale aj počet turistov. Pre cestovný ruch v okrese Banská Bystrica sú
dôležité pamiatky, viažuce sa k pestrej minulosti mesta Banská Bystrica a okolitých dedín.
Okrem historických pamiatok lákajú do okresu turistov aj prírodné krásy. Turisticky
zaujímavou je najmä lokalita Harmanec, kde sa nachádza verejnosti prístupná jaskyňa.
Okrem toho je v okolí mesta viacero dôležitých lyžiarskych stredísk. Hlavnými sú Donovaly,
Turecká, Selce a Šachtičky. Najmä Donovaly sa dočkali v uplynulom období prudkého
nárastu návštevníkov, čo malo za následok ďalekosiahle zmeny na vzhľad a hospodárstvo
obce a okolia. Lyžiarske strediská dosiahli v uplynulých rokoch vo väčšine vrchol svojej
kapacity. Na druhej strane kapacity týchto stredísk sú nevyužité v letných mesiacoch.
Absentuje dostatok lákavých destinácií, ktoré by motivovali turistov cestovať do okresu
a využívať jeho turistické zariadenia v letných mesiacoch, napr. športových a kultúrnych
podujatí veľkého formátu, či prírodných alebo historických objektov nadregionálneho
významu.

Z pohľadu stravovacích a ubytovacích kapacít sa situácia odlišuje podľa miesta pobytu
a cenovej kategórie. Vo všeobecnosti možno povedať, že možnosti ubytovania v mestách
Banská Bystrica a Zvolen sú dobré. Okrem piatich hotelov štandardu 3 a viac hviezdičiek sa
v meste Banská Bystrica nachádza aj 9 penziónov a ubytovacích zariadení štandardu 1
hviezdička. V meste je aj lacné ubytovanie v podobe dvoch internátov a dvoch ubytovní.

V okrese Detva lákajú turistov okrem Podpolianskeho múzea a bohatej ľudovej kultúry aj
prírodné krásy CHKO Poľana, lokality Biele Vody, či prírodná pamiatka Kaľamárka
a Melichova skala. Najmä CHKO Poľana, ktorá bola vyhlásená za biosférickú rezerváciu      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     15
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

UNESCO sa teší veľkej pozornosti turistov v lete aj zime. Napomáha tomu aj horský hotel
Poľana.

V okrese Zvolen predstavujú okrem kultúrnych a historických pamiatok hlavné turistické
lákadlo najmä kúpele Sliač a Kováčová, ktoré sú schopné uspokojiť aj náročnú turistickú
klientelu. V obci Kováčová sú kúpele s liečivými minerálnymi prameňmi. Nachádza sa tu
Národné rehabilitačné centrum a Špecializovaný liečebný ústav Marína ako kúpeľno-
rehabilitačné zariadenie pre pohybovo postihnuté deti. V obci je turistami obľúbené termálne
kúpalisko s autocampingom. Termálne kúpalisko v Kováčovej ponúka plavecký bazén (26
°C), neplavecký bazén (28 °C), detský bazén (33 °C) a oddychový sedací bazén s teplotou
40 ºC, 90-metrový tobogán, športoviská, (stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, tenis,
futbal), občerstvenie, šatne, sociálne zariadenia, opaľovacie ležadlá, masérske služby.
Súčasťou areálu je autocamping a parkovisko s kapacitou 300 miest. Z prírodných krás sú
v okrese Zvolen zaujímavé najmä CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy.


       Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu Banskobystrického
                 kraja za rok 2008
                           Banskobystrický
           Ukazovateľ         SR
                              kraj
       Počet ubytovacích zariadení spolu        3 434            483
       Počet izieb spolu               58 182           7 607
       Počet lôžok spolu               151 991          20 379
       v tom
       stále                     136 091          18 216
       príležitostné                 15 900           2 163
       Počet návštevníkov spolu          4 082 645        455 914
       v tom
       domáci návštevníci             2 316 116        349 056
       zahraniční návštevníci           1 766 529        106 858
       Počet prenocovaní
       návštevníkov spolu            12 464 104       1 624 485
       v tom
       domáci návštevníci             7 202 628       1 270 595
       zahraniční návštevníci           5 261 476        353 890
       Tržby za ubytovanie spolu v tis. Sk     8 480 647        865 150
       v tom
       domáci návštevníci             3 689 876        632 286
       zahraniční návštevníci           4 790 771        232 864
       v tis. EUR                 281 505,9        28 717,7
       domáci návštevníci             122 481,4        20 988,1
       zahraniční návštevníci           159 024,5         7 730,0
       Priemerný počet prenocovaní spolu         3,1           3,6
       v tom
       domáci návštevníci                 3,1           3,6
       zahraniční návštevníci               3,0           3,3
       Priemerná cena za ubytovanie spolu
                                680           533
       v Sk
       v tom
       domáci návštevníci                512           498
       zahraniční návštevníci              911           658
       v EUR                      22,59          17,68    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     16
Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

        domáci návštevníci                17,01          16,52
        zahraniční návštevníci              30,22          21,84
                     Zdroj: Štatistický úrad SR


 Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji za január až
                december 2008
                             v tom podľa druhu ubytovacieho zariadenia

                           Hotely
        Ukazovateľ        Spolu   (motely, turistické chatové ostatné     ubytovanie
                           botely) ubytovne osady hromadné      v súkromí
                          a penzióny          ubytovanie     spolu
Počet ubytovacích zariadení
                       483     159    58    7     190       69
spolu
Počet izieb spolu             7 607    4 398   1 035   112     1 832      230
Počet lôžok spolu             20 379    10 505   3 143   517     5 506      708
v tom
stále                   18 216    9 079   2 959   475     5 077      626
príležitostné               2 163    1 426    184    42     429       82
Počet návštevníkov spolu         455 914   317 404  39 849  6 968   85 684      6 009
v tom
domáci návštevníci            349 056   227 750  33 305  6 367   77 428      4 206
zahraniční návštevníci          106 858    89 654   6 544   601     8 256     1 803
Prenocovania návštevníkov         1 624
                           974 066  144 103  30 585   455 447     20 284
spolu                    485
v tom
                      1 270
                           690 841  117 335  28 514   420 004     13 901
domáci návštevníci              595
zahraniční návštevníci          353 890   283 225  26 768  2 071   35 443      6 383
Tržby za ubytovanie spolu v tis.
                     865 150   657 382  32 733  6 248   161 777      7 010
Sk
v tom
domáci návštevníci            632 286   450 694  26 047  5 712   145 220      4 613
zahraniční návštevníci          232 864   206 688   6 686   536   16 557      2 397
 v tis. EUR                  28
                           21 821,1  1 086,5  207,40   5 370,0     232,69
                      717,7
                       20
                           14 960,3  864,60  189,60   4 820,4     153,12
domáci návštevníci             988,1
zahraniční návštevníci          7 729,7   6 860,8  221,93  17,79   549,59      79,57
Priemerný počet prenocovaní
                       3,6     3,1    3,6   4,4      5,3      3,4
spolu
v tom
domáci návštevníci              3,6     3,0    3,5   4,5      5,4      3,3
zahraniční návštevníci            3,3     3,2    4,1   3,4      4,3      3,5
Priemerná cena za ubytovanie
 spolu v Sk                 533     675    227   204     355      346
v tom
domáci návštevníci              498     652    222   200     346      332
zahraniční návštevníci            658     730    250   259     467      376
     2)
 v EUR                   17,68    22,40   7,54   6,78     11,79     11,47    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)           17
Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

domáci návštevníci            16,52    21,66     7,37    6,65     11,48   11,02
zahraniční návštevníci          21,84    24,22     8,29    8,59     15,51   12,47
                   Zdroj: Štatistický úrad SR


             Ubytovanie v okrese Banská Bystrica podľa
              výšky ubytovacieho štandardu
                                Počet lôžok
                          10-30    30-60    60-120
                Hotel ****                     1
                Hotel***                2      2
       Typ
       ubytovacieho   Hotel**        1        1
       zariadenia
                Hotel*         4        1
                Penzión        4
                Motel         1
                Ubytovňa                      4
                    Zdroj: Prieskum KRA BB


        Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu podľa okresov
         Banskobystrického kraja za január až december 2008

                                      v tom okres:
                           Kraj
      Ukazovateľ                        BB     DT     ZV
                           spolu
      Počet ubytov. zariadení spolu           483     94      13    51
      Počet izieb spolu                7 607   1 446     264   1 136
      Počet lôžok spolu                20 379   3 632     872   2 874
      v tom
      stále                      18 216   3 207    746    2 755
      príležitostné                  2 163    425    126     119
      Počet návštevníkov spolu            455 914  96 514   21 483    74 915
      v tom
      domáci návštevníci               349 056  69 803   17 874    56 828
      zahraniční návštevníci             106 858  26 711   3 609    18 087
      Počet prenocovaní
      návštevníkov spolu
                           1 624 485   268 335   46 772   325 776
      v tom
      domáci návštevníci             1 270 595   208 083   38 029   282 316
      zahraniční návštevníci            353 890   60 252   8 743    43 460
                       1)
      Tržby za ubytov. spolu v tis. Sk        865 150  162 258   19 068   188 441
      v tom
      domáci návštevníci               632 286  113 464   15 011   149 273
      zahraniční návštevníci             232 864  48 794   4 057    39 168
             2)                     5 386,0  632,94   6 255,1
      v tis. EUR                 28 717,7
      domáci návštevníci             20 988,1   3 766,3  498,27   4 955,0
      zahraniční návštevníci            7 729,7   1 619,7  134,67   1 300,1   Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)            18
    Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
              Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

        Priem. počet prenocovaní spolu          3,6    2,8    2,2    4,3
        v tom
        domáci návštevníci                3,6    3,0    2,1    5,0
        zahraniční návštevníci              3,3    2,3    2,4    2,4
        Priemerná cena za ubytovanie
               1)
         spolu v Sk
                                 533    605   408    578
        v tom
        domáci návštevníci                498    545   395    529
        zahraniční návštevníci              658    810   464    901
            2)                         20,07  13,53   19,20
        v EUR                      17,68
        domáci návštevníci               16,52   18,10  13,10   17,55
        zahraniční návštevníci             21,84   26,88  15,40   29,92
                      Zdroj: Štatistický úrad SR

8. ŠPECIFICKÉ STRÁNKY A EKONOMICKÝ POTENCIÁL SLEDOVANÝCH
OKRESOV.

8.1.   Silné stránky okresov

-  Geograficky výhodná poloha v centre Slovenska
-  Existencia voľných „hnedých a zelených“ plôch vhodných pre budovanie priemyselných
  zón, obchodných, administratívnych a iných centier
-  Silné zastúpenie administratívnych inštitúcií
-  Zastúpenie inšitúcií s národnou pôsobnosťou (Daňové riaditeľstvo, Slovenská pošta,
  SAŽP, Úrad priemyselného vlastníctva, Lesy SR, UMB, TU Výskumný ústav spojov,
  Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Slovenská asociácia
  informačných centier Európskej únie)
-  B.Bystrica je regionálnym centrom vzdelávacích a zdravotníckych inštitúcií
-  Dobré podmienky pre rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily – široké spektrum odborov na
  stredných školách, UMB a TU
-  Existencia siete podporných, poradenských a profesných inštitúcií a konzultačných
  centier (BIC, Krajská rozvojová agentúra, Regionálne európske informačné centrum,
  SOPK, SARIO a i.)
-  Existencia veľkého množstva malých firiem
-  Dostatok drevnej hmoty
-  Tradícia stavebných firiem v meste Banská Bystrica
-  Vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu – geomorfológia terénu, estetické
  aspekty krajiny, vysoký podiel chránených území v okolí
-  Kultúrne dedičstvo, kultúrno-historické pamiatky
-  Banícka história regiónu
-  Dlhoročná tradícia a relatívne rozvinutá materiálno-technická základňa cestovného ruchu
-  Urbanisticky a architektonicky hodnotná pôvodná mestská štruktúra miest Banská
  Bystrica a Zvolen
-  Pamätník SNP je architektonický unikát, patrí do prvej desiatky najnavštevovanejších
  pamiatok v SR
      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     19
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

-   Veľký počet ľudí a inštitúcií pôsobiacich v kultúre ako potenciál pre rozvoj ponuky pre
   cestovný ruch
-   Existencia odborného vzdelávania pre oblasť cestovného ruchu na úrovni stredných
   i vysokých škôl


8.2    Slabé stránky okresov


-   Nevyužitý vedecko-výskumný potenciál (výskumné ústavy, vysoké školy)
-   Nedostatočné zapojenie podporných inštitúcií pre rozvoj podnikania do ekonomického
   rozvoja okresov
-   Nevyužítý partnerský princíp, nedostatočná spolupráca, nefungujú verejno-súkromné
   partnerstvá
-   V regionálnom projekte Geomontánneho parku chýba hlavný koordinátor za Banskú
   Bystricu
-   Nevysporiadané plochy pre investovanie a nepripravená infraštruktúra
-   Neexistuje tím, ani prostriedky na výkup pozemkov na územiach vhodných pre
   investovanie
-   Aktivity občianskych iniciatív pôsobia skôr za zrušenie, ako za vznik aktivít
-   Nepostačujúca propagácia na národnej a medzinárodnej úrovni a vytváranie imidžu
   okresov
-   Nepostačujúca spolupráca s medzinárodnými partnermi a zapojenie do medzinárodných
   programov a projektov
-   Nedostatočné komunikačné zručnosti pracovníkov prvého kontaktu v úradoch
-   Pokles počtu stredne veľkých podnikov
-   Absencia nosného podniku/nosných podnikov
-   Nedostatočný prílev investícií
-   Nízka technologická a technická úroveň výroby a konkurencieschopnosť výrobkov
   0B
-   Nízka finalizácia výroby v drevospracujúcom priemysle
   1B
-   Chýbajú informácie pre podnikateľov (komplexnosť, dostupnosť z 1 miesta, vrátane
   grantov, finančných možností, projektov)

-   Historicky cenné stavby chátrajú
-   Nízka kvalita a nevyhovujúca štruktúra ubytovacích zariadení vzhľadom na súčasnú
   i potenciálnu ponuku v cestovnom ruchu a obchode
-   Nedostatočne atraktívna prezentácia histórie a historických pamätihodností
-   Nedostupnosť sakrálnych stavieb pre turistov
-   Prísne požiadavky pamiatkového úradu na obnovu pamiatkových objektov a riešenie
   pamiatkových zón
-   Neboli zatiaľ preskúmané možné geotermálne zdroje vody
-   Slabá úroveň marketingu v cestovnom ruchu
-   Nedostatočný informačný systém cestovného ruchu
-   Absencia jednotného priestorového informačného systému cestovného ruchu
-   Chýbajú krátke – vyznačené a prístupné trasy pre turistov      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     20
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

-   Nedostatočná spolupráca pri združovaní prostriedkov a uplatňovaní marketingu najmä
   v oblasti tvorby produktu a propagácie a koordinácii činností subjektov cestovného ruchu
-   Chýbajú „silné“ cestovné kancelárie zamerané na aktívny zahraničný cestovný ruch
-   Obchody v centrách miest sú zatvorené v čase vhodnom pre turistov (večer, najmä v
   lete)
-   Reštaurácie v centrách miest sú zatvorené v čase vhodnom pre turistov (doobeda, dlhšie
   večer)
-   Jazyková bariéra v službách súvisiacich s cestovným ruchom
-   Málo služieb voľného času pre návštevníkov (i občanov zároveň)
-   Nedostatok informácií o kultúrnych podujatiach
-   Málo atraktívnych kultúrnych podujatí v lete
-   Absencia priestorov pre masové podujatia
-   Nedostatočné zabezpečenie informačných technológií v sektore priemyslu,
   obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejnej správy
-   Zaostávame v oblasti elektronických komunikácií (možnosti širokopásmového, rýchleho
   spojenia)
-   Nedostatočná pripravenosť vzdelanostnej infraštruktúry v okresoch pre moderné
   informačné technológie
-   Nedostatok pracovných príležitostí
-   Odliv pracovnej sily do Bratislavy a do zahraničia, najmä kvalifikovanej
-   Starnutie populácie
-   Nedostatočne zaplatená pracovná sila
-   Nevyhovujúci základný komunikačný systém bez napojenia na nadradené vnútroštátne
   a medzinárodné dopravné koridory
-   Ubúdajú možnosti parkovania v mestách
-   Preťaženosť niektorých úsekov cestnej siete na území okresov

8.3   Možnosti okresov


-   Existencia dvoch významných mestských sídel – Banská Bystrica a Zvolen vzájomne
   prepojených dopravnou a technickou infraštruktúrou (potenciál spotrebiteľov, pracovných
   príležitostí a i.)
-   Uznesenie vlády č. 315/ 1996, ktoré schválilo návrh projektu rozvoja infraštruktúry
   priestoru Stredoslovenského regiónu centra Banská Bystrica – Zvolen a úlohy
   podmieňujúce rozvoj Stredoslovenského regionálneho centra Banská Bystrica - Zvolen
-   Medzinárodné letisko Sliač
-   Podpora vlády urýchleniu sprevádzkovania celého ťahu R1 Trnava – Banská Bystrica
   (Programové vyhlásenie vlády)
-   Významný železničný uzol a prekladisko nákladnej dopravy v meste Zvolen
-   Perspektíva rozvoja optických sietí
-   Posun ekonomického rozvoja regiónov zo západnej časti
-   Štrukturálne fondy EÚ
-   Medzinárodné programy spolupráce      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     21
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

-  Využitie domácej a zahraničnej pomoci v oblastiach: finančnej, poradenstva, vzdelávania,
   informácií a inštitucionálnej
-  Existencia národných a nadnárodných inštitúcií a sietí, prostredníctvom ktorých je možné
   propagovať mesto a jeho zámery (SACR, Europe Direct, Dom regiónov v Bruseli ai.)
-  Podpora vlády na naštartovanie turistického a hotelového priemyslu s cieľom zvýšiť
   podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte SR (Programové vyhlásenie
   vlády)
-  Plánovaná finančná podpora vlády samosprávam a podnikateľom v rozvoji mestského
   a kultúrneho turizmu (Programové vyhlásenie vlády)
-  Finalizácia národného jednotného informačného programu cestovného ruchu (NUTIS)
   (koordinuje SACR, zapojených 10 TIC)
-  Pohronský región je v Regionalizácii cestovného ruchu v SR (Ministerstvo hospodárstva
   SR) zaradený medzi regióny s vysokou prioritou
-  Potenciál prímestských rekreačných oblastí
-  Existenia turistických ciest – možnosť napojenia alebo inšpirácie (Jantárová, Magna Via,
   vínne cesty ap.)
-  Realizácia projektu Geomontánneho parku v regióne
-  Inšpirácie z iných miest v drobných i veľkých nápadoch
-  Trendom v cestovnom ruchu sú krátkodobé výjazdy v podobe pracovných ciest, druhých
   dovoleniek a krátkodobých pobytov v mestách
-  Rast vzdelanosti posilňuje vo sfére turizmu kultúrno-poznávací prvok, významné sa
   stávajú formy kultúrneho turizmu a mestského turizmu
-  Zvýšený záujem zahraničných investorov o SR
-  Systém podpory vlády pre zahraničných strategických investorov
-  Plochy vhodné na vybudovanie priemyselných parkov
-  Produktívnosť investícií do technológií (1% investície do technológií povzbudí
   ekonomický rast o 0,1 %) (SAV)
-  Poznatková ekonomika, podpora inovácií a podpora konkurencieschopnosti budú
   prioritou vlády, bude podporovať vzdelávacie, vedecko-výskumné, informačné a
   inovačné aktivity škôl, súkromných a firemných vývojových pracovísk, podnikateľských
   subjektov s väzbou na verejné a súkromné zdroje (Programové vyhlásenie vlády)
Vláda vytvorí podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy v oblasti
informatizácie spoločnosti, bude zvyšovať informačnú gramotnosť občanov, vytvárať vhodné
podmienky pre výrazné zväčšenie prepojenosti územia Slovenska vysokorýchlostným
internetom, rozmanitého využívania informačno-komunikačných technológií (Programové
vyhlásenie vlády)
          Zdroj: SWOT analýzy miest Banská Bystrica, Zvolen, Detva

9.   OBCE PODĽA EXISTENCIE PHSR

V okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva má program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja vypracovaných 79 obcí. V okrese Banská Bystrica má program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na základe prieskumu KRA BB spracovaných 40 obcí. Prehľad obcí
podľa existencie PHSR je uvedený nižšie.

   Názov obce /         PHSR            Názov obce /        PHSR
     Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     22
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

   mesta        áno       nie         mesta         áno      nie
   Badín         x                 Medzibrod        x
   Baláže        x                 Moštenica        x
 Banská Bystrica      x                  Motyčky        x
   Brusno        x                  Môlča         x
    Čerín        x                  Nemce         x
  Dolná Mičiná       x                  Oravce                 x
 Dolný Harmanec      x                 Podkonice        x
   Donovaly        x              Pohronský Bukovec       x
   Dúbravica       x                  Poniky         x
  Harmanec        x                 Povrazník        x
   Hiadeľ        x                 Priechod        x
  Horná Mičiná       x                  Riečka         x
  Horné Pršany       x               Sebedín - Bečov       x
   Hrochoť        x                  Selce         x
   Hronsek                 x       Slovenská Ľupča       x
   Kordíky        x                 Staré Hory        x
   Králiky        x                 Strelníky                x
  Kynceľová        x                Špania Dolina       x
   Ľubietová       x                  Tajov         x
   Lučatín        x                  Turecká        x
   Malachov        x                 Vlkanová        x
                  Zdroj: Prieskum KRA BB

V okrese Zvolen má program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na základe prieskumu
KRA BB spracovaných 24 obcí. Prehľad obcí podľa existencie PHSR je uvedený nižšie.

  Názov obce /         PHSR                            PHSR
                             Názov obce / mesta
   mesta        áno       nie                    áno      nie
   Babiná        x                  Očová         x
   Bacúrov        x                 Ostrá Lúka        x
   Breziny        x                 Pliešovce        x
   Budča         x                 Podzámčok        x
 Bzovská Lehôtka      x                  Sása         x
  Dobrá Niva       x                  Sielnica        x
   Dubové        x                  Sliač         x
 Hronská Breznica      x                  Tŕnie         x
   Kováčová        x                  Turová         x
    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     23
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


     Lešť                 x         Veľká Lúka       x
    Lieskovec        x                   Zvolen        x
    Lukavica        x                Zvolenská Slatina     x
    Michalková                x        Železná Breznica     x
                    Zdroj: Prieskum KRA BB

V okrese Detva má program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na základe prieskumu
KRA BB spracovaných 15 obcí. Prehľad obcí podľa existencie PHSR je uvedený nižšie.

                                  PHSR
              Názov obce / mesta
                             áno         nie

                  Detva          x
               Detvianska Huta        x
                  Dúbravy         x
               Horný Tisovník        x
                  Hriňová         x
                  Klokoč         x
                  Korytárky        x
                  Kriváň         x
                  Látky          x
                Podkriváň          x
               Slatinské Lazy        x
                Stará Huta         x
                  Stožok         x
                  Vígľaš         x
             Vígľašska Huta-Kalinka       x
                    Zdroj: Prieskum KRA BB

10.   OBCE PODĽA EXISTENCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

V okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva má územný plán vypracovaných 54 obcí.
V okrese Banská Bystrica má územný plán na základe prieskumu KRA BB spracovaných 25
obcí. Prehľad obcí podľa existencie územného plánu je uvedený nižšie.

   Názov obce /      Územný plán obce          Názov obce /      Územný plán obce
     mesta        áno       nie         mesta        áno     nie

     Badín         x                  Medzibrod       x
     Baláže                 x         Moštenica       x
 Banská Bystrica       x                  Motyčky              x
     Brusno        x                   Môlča               x
     Čerín        x                   Nemce        x      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     24
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


  Dolná Mičiná       x                  Oravce                 x
 Dolný Harmanec      x                 Podkonice          x
   Donovaly        x              Pohronský Bukovec               x
   Dúbravica       x                  Poniky           x
  Harmanec                 x         Povrazník                x
   Hiadeľ                 x         Priechod          x
  Horná Mičiná       x                  Riečka           x
  Horné Pršany               x       Sebedín - Bečov               x
   Hrochoť        x                  Selce           x
   Hronsek                 x       Slovenská Ľupča         x
   Kordíky        x                 Staré Hory                x
   Králiky        x                 Strelníky                x
  Kynceľová                x       Špania Dolina         x
   Ľubietová       x                  Tajov           x
   Lučatín        x                  Turecká          x
   Malachov        x                 Vlkanová                x
                  Zdroj: Prieskum KRA BB

V okrese Zvolen má územný plán na základe prieskumu KRA BB spracovaných 20 obcí.
Prehľad obcí podľa existencie územného plánu je uvedený nižšie.

  Názov obce /      Územný plán obce         Názov obce /        Územný plán obce
   mesta        áno       nie        mesta          áno     nie
   Babiná        x                 Očová          x
   Bacúrov                 x       Ostrá Lúka               x
   Breziny        x                Pliešovce         x
   Budča         x                Podzámčok         x
 Bzovská Lehôtka      x                 Sása          x
  Dobrá Niva       x                 Sielnica         x
   Dubové      nezistené    nezistené        Sliač         x
 Hronská Breznica              x         Tŕnie          x
   Kováčová        x                 Turová          x
    Lešť                 x       Veľká Lúka         x
   Lieskovec       x                 Zvolen         x
   Lukavica        x              Zvolenská Slatina       x
  Michalková                x      Železná Breznica       x
                  Zdroj: Prieskum KRA BB
    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      25
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

V okrese Detva má územný plán na základe prieskumu KRA BB spracovaných 9 obcí.
Prehľad obcí podľa existencie územného plánu je uvedený nižšie.

                             Územný plán obce
              Názov obce / mesta
                             áno       nie
                  Detva          x
               Detvianska Huta                x
                 Dúbravy          x
               Horný Tisovník                x
                 Hriňová          x
                 Klokoč          x
                 Korytárky         x
                 Kriváň          x
                  Látky          x
                Podkriváň                  x
               Slatinské Lazy                x
                Stará Huta         x
                 Stožok          x
                 Vígľaš          x
             Vígľašska Huta-Kalinka               x
                    Zdroj: Prieskum KRA BB


11.   MESTÁ PODĽA ÚČASTI V INTEGROVANOM PLÁNE ROZVOJA MIEST

V okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva sa nachádza 5 miest, Banská Bystrica, Zvolen,
Detva, Sliač a Hriňová. Dve z týchto miest sú na základe zistení KRA BB zapojené do
integrovaného plánu rozvoja miest. Ide o mestá Banská Bystrica a Zvolen, ktoré sú okrem
iného zapojené do programov udržateľného rozvoja miest v rámci Regionálneho
enviromentálneho centra pre krajiny strednej a východnej Európy.

12.   OBCE VYUŽÍVAJÚCE FINANČNÉ NASTROJE EK A EIB

Na základe zistení Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica využívajú z oslovených
miesta a obcí finančné nástroje Európskej komisie a Európskej investičnej banky, konkrétne
programy JEREMIE, JASPERS, JESSICA len 6 obcí. Podrobný zoznam je uvedený
v tabuľke. Obce využívajúce dané finančné nástroje v okrese Banská Bystrica sú uvedené
v tabuľke nižšie. Pri prieskume medzi obcami v súvislosti s touto otázkou nebola
zohľadňovaná ich oprávnenosť alebo reálna možnosť zapojiť sa do využívania daných
finančných nástrojov – KRA BB pracovala len s vyjadreniami predstaviteľov danej obce.   Názov obce /      Finančné nástroje         Názov obce /        Finančné nástroje
     mesta      Európskej komisie a EIB         mesta         Európskej komisie a EIB      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      26
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


             áno        nie                    áno     nie
    Badín                x         Medzibrod              x
   Baláže                x         Moštenica        x
 Banská Bystrica              x          Motyčky               x
   Brusno        x        x          Môlča               x
    Čerín                x          Nemce               x
  Dolná Mičiná              x          Oravce               x
 Dolný Harmanec              x         Podkonice              x
   Donovaly        x        x       Pohronský Bukovec             x
   Dúbravica               x          Poniky               x
   Harmanec                x         Povrazník              x
    Hiadeľ                x          Priechod              x
  Horná Mičiná               x          Riečka               x
  Horné Pršany               x        Sebedín - Bečov            x
   Hrochoť                x          Selce         x
   Hronsek                x       Slovenská Ľupča             x
   Kordíky                x         Staré Hory              x
   Králiky                x          Strelníky              x
   Kynceľová               x         Špania Dolina             x
   Ľubietová       x                   Tajov        x
   Lučatín                x          Turecká               x
   Malachov                x          Vlkanová              x
                   Zdroj: Prieskum KRA BB

Obce využívajúce dané finančné nástroje v okrese Detva sú uvedené v tabuľke nižšie.

                           Finančné nástroje
            Názov obce / mesta     Európskej komisie a EIB
                            áno        nie
                 Detva                  x
             Detvianska Huta                 x
                Dúbravy                  x
              Horný Tisovník                 x
                Hriňová                  x
                 Klokoč                  x
                Korytárky                 x
                 Kriváň                  x
                 Látky                  x
    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     27
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


                  Podkriváň                 x
                Slatinské Lazy                 x
                  Stará Huta                x
                   Stožok                  x
                   Vígľaš                 x
             Vígľašská Huta-Kalinka               x
                     Zdroj: Prieskum KRA BB

Obce využívajúce dané finančné nástroje v okrese Zvolen sú uvedené v tabuľke nižšie.

                Finančné nástroje                      Finančné nástroje
 Názov obce / mesta     Európskej komisie a EIB      Názov obce / mesta    Európskej komisie a EIB
                 áno       nie                     áno      nie

     Babiná                  x          Očová                 x
     Bacúrov                  x         Ostrá Lúka                x
     Breziny                 x         Pliešovce                x
     Budča                  x         Podzámčok                x
   Bzovská Lehôtka               x          Sása                 x
    Dobrá Niva                 x          Sielnica                x
     Dubové                  x          Sliač                 x
 Hronská Breznica                 x          Tŕnie                 x
     Kováčová                 x          Turová                 x
      Lešť                  x         Veľká Lúka                x
     Lieskovec                 x          Zvolen                 x
     Lukavica                 x       Zvolenská Slatina              x
    Michalková                 x       Železná Breznica              x
                     Zdroj: Prieskum KRA BB

13.   OBCE PODĽA ÚČASTI VO VEREJNO-SÚKROMNOM PARTNERSTVE.

V rámci okresov Banská Bystrica, Zvolen a Detva sa 35 obcí účastní verejno-súkromného
partnerstva, akým je napr. Hontiansko – Dobronivské verejno - sukromné partnerstvo. Obce
účastniace sa verejno - súkromného partnerstva v okrese Banská Bystrica sú uvedené
v tabuľke nižšie.

               Verejno-súkromné                      Verejno-súkromné
   Názov obce /        partnerstvá           Názov obce /        partnerstvá
     mesta                           mesta
               áno        nie                   áno      nie
     Badín         x                 Medzibrod        x
     Baláže         x                 Moštenica               x
 Banská Bystrica        x                  Motyčky        x
      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      28
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


   Brusno                 x          Môlča               x
    Čerín                 x          Nemce               x
  Dolná Mičiná               x          Oravce               x
 Dolný Harmanec      x                 Podkonice       x
   Donovaly                x      Pohronský Bukovec             x
   Dúbravica       x                  Poniky               x
   Harmanec        x                  Povrazník       x
   Hiadeľ        x                  Priechod              x
  Horná Mičiná               x          Riečka               x
  Horné Pršany               x        Sebedín - Bečov            x
   Hrochoť                 x          Selce               x
   Hronsek                 x        Slovenská Ľupča     x
   Kordíky        x                 Staré Hory              x
   Králiky        x                  Strelníky       x
   Kynceľová       x                 Špania Dolina             x
   Ľubietová       x                   Tajov               x
   Lučatín                x         Turecká               x
   Malachov                x         Vlkanová              x
                   Zdroj: Prieskum KRA BB

Obce účastniace sa verejno-súkromného partnerstva v okrese Detva sú uvedené v tabuľke
nižšie.

                            Verejno-súkromné
            Názov obce / mesta        partnerstvá
                            áno        nie
                 Detva         x
             Detvianska Huta                 x
                 Dúbravy                 x
              Horný Tisovník                 x
                 Hriňová         x
                 Klokoč                  x
                Korytárky        x
                 Kriváň                 x
                 Látky                  x
                Podkriváň                 x
              Slatinské Lazy        x
                Stará Huta                x
                 Stožok                  x    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     29
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


                   Vígľaš                x
            Vígľašska Huta-Kalinka               x
                     Zdroj: Prieskum KRA BB

Obce účastniace sa verejno-súkromného partnerstva v okrese Zvolen sú uvedené v tabuľke
nižšie.

               Verejno-súkromné                       Verejno-súkromné
 Názov obce / mesta       partnerstvá         Názov obce / mesta       partnerstvá
               áno       nie                      áno     nie
    Babiná          x                 Očová                 x
   Bacúrov                   x        Ostrá Lúka         x
    Breziny          x                 Pliešovce         x
    Budča           x                Podzámčok          x
  Bzovská Lehôtka        x                  Sása           x
   Dobrá Niva         x                 Sielnica               x
    Dubové                   x         Sliač                x
 Hronská Breznica        x                  Tŕnie          x
   Kováčová                  x         Turová                x
    Lešť                   x        Veľká Lúka               x
   Lieskovec                  x         Zvolen          x
   Lukavica                  x      Zvolenská Slatina              x
   Michalková         x               Železná Breznica        x
                     Zdroj: Prieskum KRA BB

14. OBCE  PODĽA  ZAPOJENIA DO  PROGRAMOV                     CEZHRANIČNEJ,
MEDZINÁRODNEJ A NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE.

V rámci okresov Banská Bystrica, Zvolen a Detva sa 9 obcí zúčastňuje programov
cezhraničnej, medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce. Obce, ktoré sa zúčastňujú
programov cezhraničnej, medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce v okrese Banská Bystrica
sú uvedené v tabuľke nižšie.


            Programy cezhraničnej,                    Programy cezhraničnej,
  Názov obce /      medziregionálnej          Názov obce /       medziregionálnej
   mesta      a nadnárodnej spolupráce          mesta       a nadnárodnej spolupráce
              áno        nie                    áno     nie
   Badín                  x         Medzibrod              x
   Baláže                 x         Moštenica              x
 Banská Bystrica      x                  Motyčky         x
   Brusno                 x          Môlča               x
    Čerín                 x          Nemce               x    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     30
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr


  Dolná Mičiná               x          Oravce               x
 Dolný Harmanec               x         Podkonice        x
   Donovaly                x       Pohronský Bukovec             x
  Dúbravica                x          Poniky               x
  Harmanec         x                 Povrazník              x
   Hiadeľ                 x          Priechod              x
  Horná Mičiná               x          Riečka        x
  Horné Pršany               x        Sebedín - Bečov             x
   Hrochoť                 x          Selce               x
   Hronsek                 x       Slovenská Ľupča             x
   Kordíky                x         Staré Hory              x
   Králiky                x          Strelníky              x
  Kynceľová                x        Špania Dolina             x
   Ľubietová                x           Tajov               x
   Lučatín                x          Turecká               x
   Malachov                x          Vlkanová              x
                   Zdroj: Prieskum KRA BB

Obce, ktoré sa zúčastňujú programov cezhraničnej, medzinárodnej a nadnárodnej
spolupráce v okrese Zvolen sú uvedené v tabuľke nižšie.

             Programy cezhraničnej,                    Programy cezhraničnej,
               medziregionálnej                       medziregionálnej
 Názov obce / mesta      a nadnárodnej         Názov obce / mesta      a nadnárodnej
                spolupráce                          spolupráce
               áno       nie                      áno     nie
    Babiná                  x         Očová                x
   Bacúrov                  x        Ostrá Lúka               x
    Breziny                  x         Pliešovce               x
    Budča                   x        Podzámčok               x
 Bzovská Lehôtka                x          Sása                x
   Dobrá Niva                 x         Sielnica               x
    Dubové       nezistené    nezistené         Sliač                x
 Hronská Breznica                x          Tŕnie                x
   Kováčová                  x         Turová                x
    Lešť                   x        Veľká Lúka               x
   Lieskovec                 x         Zvolen          x
   Lukavica                  x      Zvolenská Slatina             x
   Michalková                 x       Železná Breznica             x
                   Zdroj: Prieskum KRA BB    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      31
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Obce, ktoré sa zúčastňujú programov cezhraničnej, medzinárodnej a nadnárodnej
spolupráce v okrese Detva sú uvedené v tabuľke nižšie.

                          Programy cezhraničnej,
                            medziregionálnej
            Názov obce / mesta       a nadnárodnej
                             spolupráce
                            áno         nie
                Detva          x
             Detvianska Huta                 x
               Dúbravy                   x
              Horný Tisovník                 x
                Hriňová          x
                Klokoč                   x
               Korytárky                  x
                Kriváň                   x
                Látky                   x
               Podkriváň                   x
              Slatinské Lazy                 x
               Stará Huta                  x
                Stožok          x
                Vígľaš                   x
           Vígľašska Huta-Kalinka                x
                  Zdroj: Prieskum KRA BB

15. OBCE S PODNIKATEĽSKOU ČINNOSŤOU ZAMERANOU NA PODPORU
INOVATÍVNYCH  PROCESOV, TRANSFER  NOVÝCH A ENVIROMENTÁLNYCH
TECHNOLÓGIÍ A POZNATKOVO NÁROČNOU VÝROBOU.

V rámci okresov Banská Bystrica, Zvolen a Detva podľa zistení KRA BB existuje 1.
slovenský strojárenský klaster. Ide o záujmového združenia právnických osôb, ktorého
cieľom je podporovať rozvoj strojárskeho priemyslu v regióne. Lídrom klastra je firma PPS
                        H            H
Group Detva, záujem o vstup doň prejavilo 11 strojárskych firiem v Banskobystrickom kraji,
jedna výskumno-vývojová firma, jedna poradensko-vzdelávacia firma, sedem stredných škôl    H
v pôsobnosti kraja, Technická univerzita Zvolen a Slovenská technická univerzita Bratislava.
      H
Cieľom klastra je zvýšiť konkurencieschopnosť strojárskych podnikov, ich propagácia  H
a najmä zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily a inovácií, aby sa strojárske podniky
    H
uplatnili nielen vo výrobe, ale aj vo vývoji. Členovia klastra spolupracujú pri budovaní
regionálneho inovačného centra, pri medzinárodnej spolupráci a tiež uskutočňujú spoločné
projekty s možnosťou získať na ne podporu z eurofondov. V okrese Banská Bystrica okrem
toho v roku 1997 vznikol a dodnes pôsobí Podnikateľský inkubátor Technologické centrum
so sídlom na Rudohorskej ulici v Banskej Bystrici. Cieľom inkubátora je rozvoj regiónov
prostredníctvom podpory podnikateľov a verejného sektora. Jeho činnosť zahŕňa prenájom
priestorov, poradenstvo a vzdelávanie a realizáciu grantov.
    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     32
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
16.   OBCE NENAPOJENÉ NA VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIU.

V okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva je z celkového počtu obcí 43 obcí
nenapojených na kanalizáciu a 4 obce niesu napojené ani na vodovod. Ide o obce Horný
Tisovník v okrese Detva a obce Babiná, Bacúrov a Dubové v okrese Zvolen.

             Názov obce            Vodovod Kanalizácia
             Okres Banská Bystrica
             Baláže              Áno     Nie
             Čerín              Áno     Nie
             Dolná Mičiná           Áno     Nie
             Dúbravica            Áno     Nie
             Harmanec             Áno     Nie
             Horná Mičiná           Áno     Nie
             Horné Pršany           Áno     Nie
             Hronsek             Áno     Nie
             Kordíky             Áno     Nie
             Králiky             Áno     Nie
             Moštenica            Áno     Nie
             Motyčky             Áno     Nie
             Môlča              Áno     Nie
             Oravce              Áno     Nie
             Poniky              Áno     Nie
             Povrazník            Áno     Nie
             Riečka              Áno     Nie
             Sebedín - Bečov         Áno     Nie
             Staré Hory            Áno     Nie
             Špania Dolina          Áno     Nie
             Tajov              Áno     Nie
             Turecká             Áno     Nie
             Vlkanová             Áno     Nie
             Okres Detva
             Detvianska Huta         Áno     Nie
             Horný Tisovník          Nie     Nie
             Látky              Áno     Nie
             Podkriváň            Áno     Nie
             Stará Huta            Áno     Nie
             Vígľaš              Áno     Nie
             Vígľašská Huta - Kalinka     Áno     Nie
             Okres Zvolen
             Babiná              Nie     Nie
             Bacúrov             Nie     Nie
             Breziny             Áno     Nie
             Bzovská Lehôtka         Áno     Nie
             Dubové              Nie     Nie
             Hronská Breznica         Áno     Nie
             Lukavica             Áno     Nie
             Michalková            Áno     Nie      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     33
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

             Podzámčok            Áno     Nie
             Sása               Áno     Nie
             Tŕnie              Áno     Nie
             Turová              Áno     Nie
             Železná Breznica         Áno     Nie
                    Zdroj : Štatistický ústav SR

17.   OBCE VYVÍJAJÚCE SPOLUPRÁCU V RÁMCI MIKROREGIÓNOV

V Okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva sa v desiatich mikroregiónoch združuje 82
obcí. Podrobný zoznam obcí združujúcich sa v mikroregiónoch v okresoch Banská Bystrica,
Zvolen a Detva a tiež v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji je uvedený
v tabuľkách nižšie.

17.1   Mikroregióny v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Detva

                                       Obce, ktoré patria do
Organizácia       Štatutár      Kontakt
                                       mikroregiónu
ADELA – Kremnicko    Miroslava     OcÚ Lhenická 33,         Bacúrov, Budča, Dubové,
– Štiavnické       Bučanová                       Hronská Breznica, Ostrá Lúka,
                      962 33 Budča
združenie                                   Tŕnie, Turová, Železná Breznica
                      045/5391124            (8)
(okres Zvolen)
                      ostraluka@stonline.sk
Mikroregión       MVDr.Juraj     SNP 330/110,962 23 Očová     Lieskovec, Očová, Zvolenská
HUČAVA –         Kubiš       045/5349069            Slatina, Zvolen (4)
Zvolensko                  obecocova@mail.t-com.sk
(okres Zvolen)
Mikroregión       Ing.Marian     OcÚ Tajov 79,           Kordíky, Králiky, Riečka, Tajov
             Spišiak                       (4)
KREMNICKÉ                  976 34 Tajov
VRCHY-VÝCHOD
                      048/4197213
(okres Banská                obec.tajov@stonline.sk
Bystrica)
Mikroregión       Ing. Štefan    OcÚ Nám. SNP 329/1,        Babiná, Bzovská Lehôtka, Dobrá
             Sýkora                        Niva, Podzámčok, Pliešovce,
PLIEŠOVSKÁ                   962 62 Sása 045/5562551
                                       Sása, Michalková, Breziny (8)
KOTLINA                   H  sasa@slovanet.sk
(okres Zvolen)
Mikroregión       Ing. Martina    OcÚ 39, Kynceľová         Baláže, Kynceľová, Nemce,
             Kubišová PhD.                    Podkonice, Priechod, Selce,
POD PANSKÝM                 974 01 Banská Bystrica
                                       Slovenská Ľupča, Špania Dolina
DIELOM
                      048/4146016            (8)
(okres Banská                kyncelova@kyncelova
Bystrica)
Mikroregión       Jozef Výbošťok   Záhradná 11/13,          Detva, Detvianska Huta,
                                       Dúbravy, Horný Tisovník,
PODPOĽANIE        RNDr. Juraj    962 12 Detva
                                       Hriňová, Klokoč, Korytárky,
             Bódi - tajomník
Koordinačné                 045/5459076            Kriváň, Látky, Podkriváň,
združenie                  obecklokoc@stonline.sk
                      H
                                       Slatinské Lazy, Stará Huta,
                                       Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta-
(okres Detva)                juraj@bodi.sk           Kalinka, Zvolenská Slatina,      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      34
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

                                      Očová (17)
Mikroregión      Ing. Stanislav   OcÚ Sládkovičova ul.4,      Badín, Horné Pršany, Hronsek,
POZDOLA        Moravčík                       Malachov, Sielnica, Veľká Lúka,
                      976 32 Badín
BYSTRICE                                  Vlkanová (7)
                      048/4182601
(okres Banská
                      badin@obecbadin.sk
Bystrica, Zvolen)
                      H
Mikroregión      Zdenka       Nám. Hrdinov SNP 1, 976     Brusno, Hiadeľ, Ľubietová,
            Huťková       96 Medzibrod           Lučatín, Medzibrod, Moštenica,
RENTÁR
                                      Pohronský Bukovec, Povrazník,
                      048/4184339
(okres Banská                                Strelníky (9)
                      oumedzibrod@stonline.sk
Bystrica)
Mikroregión      Pavol Škamla    OcÚ Sebedín č.37,        Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravica,
                                      Horná Mičiná, Hrochoť,
SEVERNÉ                  974 01 Sebedín-Bečov
                                      Lukavica, Môlča, Oravce,
PODPOĽANIE                 048/4192211 sebedín-
                                      Poniky, Sebedín-Bečov (10)
                      becov@mail.t-com.sk
(okresy Banská
Bystrica, Zvolen)
Mikroregiónu      Ján Kováč      OcÚ 317,             Dolný Harmanec, Donovaly,
                                      Harmanec, Motyčky, Staré Hory,
STAROHORSKÁ                976 02 Staré Hory
                                      Špania Dolina, Turecká (7)
DOLINA                   048/41992 02
                      oustarehory@stonline.sk
(okres Banská
Bystrica)
                    Zdroj: Prieskum KRA BB

17.2  Mikroregióny v Banskobystrickom krajiOrganizácia      Štatutár      Kontakt          Obce patriace do mikroregiónu


ADELA – Kremnicko   Miroslava      OcÚ Lhenická 33,      Bacúrov, Budča, Dubové,
– Štiavnické      Bučanová                    Hronská Breznica, Ostrá Lúka,
                      962 33 Budča
združenie                               Tŕnie, Turová, Železná Breznica
                      045/5391124        (8)
                      ostraluka@stonline.sk
ČIERNOHRONSKÝ     Mária        Obecný úrad Hronec     Čierny Balog, Drábsko, Hronec,
            Weissová      976 45           Lom nad Rimavicou, Osrblie,
Mikroregión
                                   Sihla, Valaská (7)
                      048/6710401
                      starostahronec@stonlin
                      e.sk
Mikroregión      Mgr. Márta     OcÚ Malý rad 294,     Cakov, Číž, Dubovec, Chrámec,
DOLNÉHO        Studenbek                   Ivanice, Janice, Lenartovce ,
                      980 42 Rimavská Seč
GEMERA združenie                           Martinová , Orávka,Rimavská Seč
obcí                    047/5593226        ,Vlkyňa, Zádor (12)
                      simonova@gemernet.s
                      k.
Mikroregión      Ing. Ľubomír
            H          OcÚ č. 161,        Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná
            MelišH       966 03           Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná     Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      35
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

                      Sklené Teplice       Ždaňa, Lehôtka pod Brehmi,
HLINICKÉ
                      045/677 10 70        Lovča, Močiar Prestavlky,
POHRONIE
                      Starosta@sklene-      Podhorie, Prochot, Repište,
                      teplice.sk         Sklené Teplice, Vyhne,
                                    Ladomerská Vieska (15)


Mikroregión      Rudolf Gábryš    OcÚ 962 71 Hontianske    Drážovce, Dudince, Hontianske
                      Moravce           Moravce, Hontianske Tesáre,
HONTIANKA
                                    Ladzany, Lišov, Sudince,
                      045/5583915
                                    Súdovce, Terany (9)
                      H  urad@moravce.sk
Mikroregión      Jozef Roziak    OcÚ č. 1,          Devičie, Domaníky, Hontianske
KONKORDIA                 962 66 Sebechleby      Nemce, Kráľovce-Krnišov,
                                    Ladzany, Medovarce, Rykyčice,
                      045/55 917 13
                                    Sebechleby (8)
                      obecsebechleby@mail.
                      H
                      t-com.sk
Mikroregión      Ing.Marian     OcÚ Tajov 79,        Kordíky, Králiky, Riečka, Tajov (4)
            Spišiak
KREMNICKÉ                 976 34 Tajov
VRCHY-VÝCHOD
                      048/4197213
                      obec.tajov@stonline.sk
Mikroregión      Zoltán Mács     OcÚ Bátka 161,       Bátka, Dulovo, Radnovce,
                                    Rakytník, Tomášovce, Uzovská
BLŽSKÁ DOLINA               980 21 Bátka
                                    Panica, Vieska nad Blhom, Žíp
                      047/5697101         (8)
                      ocu.batka@rsnet.sk
Mikroregión      Jozef Líška     OcÚ 53,           Breznička, Kalinovo, Nové Hony,
                                    Pinciná, Veľká Ves, Mládzovo (6)
HÁJ                    985 01 Veľká Ves
                      047/4390922
                      velkaves@stonline.sk
Mikroregión      Ing. Igor Čepko   OcÚ 474, 985 26       Cinobaňa, Hradište, Krná,
                                    Málinec, Ozdín, Rovňany,
HORNOHRAD                 Málinec
                                    Uhorské, Zlatno, České Brezovo
                      047/4291121         (9)
                      malinec@stonline.sk
Mikroregión      MVDr.Juraj     SNP 330/110,962 23     Lieskovec, Očová, Zvolenská
HUČAVA -        Kubiš        Očová            Slatina, Zvolen (4)
Zvolensko                 045/5349069
                      obecocova@mail.t-
                      com.sk
Mikroregión      Károly Zólyomi   OcÚ 991 31 Vrbovka     Čeláre, Glabušovce, Kiarov,
                      047/4881116         Kováčovce, Olováry, Vrbovka,
IPEĽSKÁ DOLINA -
                      ipolyvarbo@szm.sk
                      H           H   Zombor (7)
- IPOLY VŐLGYE
MIKRORÉGIÓ
Občianske združenie  Mgr Ľubica     OcÚ 300,          Baďan, Beluj, Kráľovce – Krnišov,
mikroregión      Kuková                     Počúvadlo, Prenčov, Žibritov (6)
                      969 73 Prenčov
JUŽNÉ SITNO                045/6726243


    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)       36
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

                      juznesitno@stonline.sk


Mikroregión      Ján Repiský     OcÚ 45,           Horné Hámre, Hrabičov, Kľak,
                                    Ostrý Grúň, , Župkov, Veľké Pole,
KĽAKOVSKÁ                 966 71 Horné Hámre
                                    Píla, Voznica, Žarnovica (mesto),
DOLINA                   045/6812780
                                    Hodruša Hámre (10)
                      hhamre@stonline.sk
                      H
Mikroregión      Ing. Dalibor    Komenského 3, 990 01    Veľký Krtíš, Malý Krtíš, Nová Ves,
            Surkoš       Veľký Krtíš         Sklabiná, Obeckov, Želovce (6)
KRTÍŠSKEHO
                      047/4911079
POTOKA
                      cpk.velkykrtis@velky-
                      krtis.sk
Mikroregión      Ing. Miloš     OsÚ Dolné Strháre      Dolné Strháre, Horné Strháre,
            Beňov        126,            Veľký Lom, Suché Brezovo,
KOPROVNICA
                                    Vieska, Slovenské Kľačany, Pôtor
                      991 03 Pôtor
                                    (7)
                      047/4896325
                      dolnestrhare@procomp
                      H
                      .sk
Mikroregión      Štefan Henžel    Nevoľné č.d. 127,      Bartošova Lehôtka, Dolná Ves,
                      967 01 Kremnica       Horná Ves, Ihráč, Jastrabá,
KREMNICA
                      045/6743050         Kopernica, Krahule, Kremnica,
A OKOLIE
                      starosta@nevolne.sk
                      H              Kremnické Bane, Kunešov,
                                    Lúčky, Nevoľné, Hronská
                                    Dúbrava, Trnavá Hora, Piteľová,
                                    Kremnica (16)
Mikroregión      Ing. Jaroslav    OcÚ Svätotrojičné nám.   Bzovík, Čabradský Vrbovok,
            Belák        4/4, 963 01 Krupina     Čekovce, Dolné Mladonice, Dolný
KRUPINSKÁ
                      045/5550327         Badín, Drienovo, Horný Badín,
PLANINA
                                    Horné Mladonice, Jalšovík, Kozí
                      0918492826
                                    Vrbovok, Krupina, Selce, Trpín,
                      prednosta@krupina
                                    Uňatín, Zemiansky Vrbovok (15)
Mikroregión      Ján Greguš     OcÚ Lubeník č. 222,     Chyžné, Jelšava, Lubeník,
                                    Magnezitovce, Mokrá Lúka,
MAGNEZIT                  049 18 Lubeník
                                    Revúcka Lehota, Revúca,
                      058/488 2310
                                    Muránska Vzdychava, Nandráž,
                      obec.lubenik@revnet.s
                                    Rákoš (10)
                      k
Občianske združenie  Jozef Hrotek    OcÚ Radobica – 191,     Veľké Pole, Horná Ves, Oslany,
                                    Radobica, Veľké Uherce (5)
MEDZIHORIE                 972 48 Horná Ves
                      046/5492049
                      obechornaves@atlas.s
                      k
Mikroregión      Zoltán Farkaš    OcÚ Nová Bašta 54,     Blhovce, Dubno, Gemerský
MEDVEŠ                                 Jablonec, Hajnáčka, Nová Bašta,
                      980 34 Nová Bašta
                                    Petrovce, Stará Bašta, Studená,
                      047/5691111
                                    Šiatorská Bukovinka, Tachty,
                      gemerskyjablonec@sto    Večelkov (11)
                      nline.sk
Mikroregión      Oto Agócs      OcÚ 275,          Boľkovce, Bulhary, Buzitka,
                                    Fiľakovské Kováče, Holiša, Nitra
POD BUČEŇOM                986 01 Fiľakovské
                                    nad Ipľom, Prša, Šávoľ (8)
                      Kováče    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)       37
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

                     047/4380233
                     filkovace@post.sk
Mikroregión      Jozef Výbošťok   Záhradná 11/13,       Detva, Detvianska Huta, Dúbravy,
                                   Horný Tisovník, Hriňová, Klokoč,
PODPOĽANIE      RNDr. Juraj      962 12 Detva
                                   Korytárky, Kriváň, Látky,
           Bódi - tajomník
Koordinačné               045/5459076         Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará
združenie                obecklokoc@stonline.s
                     H              Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská
                     k juraj@bodi.sk
                       H
                                   Huta-Kalinka, Zvolenská Slatina,
                                   Očová (17)
Mikroregión      Bc. Marián     Lenka 11,          Abovce, Gemer, Hubovo,
           Habovčík                    Chanava, Kráľ, Lenka,
PRI SLANEJ                980 50 Včelince
                                   Neporadza, Riečka, Rumince,
                     047/5812196
                                   Štrkovec, Tormaľa, Včelince (12)
                     047/5523369
                     obec.lenka@post.sk


Mikroregión      JUDr. Pavel    OcÚ nám. Karola Salvu    Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec,
           Struhár      1,             Kokava nad Rimavicou, Lehota
SINEC –
                                   nad Rimavicou, Rimavská Baňa,
KOKAVSKO                 980 55 Klenovec
                                   Rimavské Brezovo, Šoltýska,
                     047/5484302
                                   Utekáč (9)
                     rodon@stonline.sk


Mikroregión      Ing. Vladimír   OcÚ Gemerská Ves,      Držkovce, Gemer, Gemerská
           Vaculčiak     982 62, Otročok 35     Ves, Chvalová, Leváre, Levkuška,
TURIEC V GEMERI
                     047/5582189         Otročok, Poliná, Rašice,
Združenie obcí                            Skerešovo, Višňové, Žiar
                     047/5597538
                     turiec.v.gemeri@gmeil .
                     H            H  (12)
                         com
Mikroregión      Ing. Peter     MsÚ             Michalová, Muráň, Muránska
           Mináč       Nám.Dr.V.Clementisa     Huta, Muránska Lehota,
MURÁNSKA
                                   Pohronská Polhora, Tisovec,
PLANINA                 č.1, 980 61 Tisovec
                                   Muránska Dlhá Lúka, Čierny
                     047/5493267
                                   Balog (8)
                     tisovec@.sk
                     H
Mikroregión      Ľubomír Kršjak   OcÚ 16, 966 51 Rudno    Brehy, Hronský Beňadik, Malá
                     nad Hronom         Lehota, Nová Baňa, Orovnica,
NOVÁ BAŇA
                     045/6856253         Rudno nad Hronom, Tekovská
                     ocurudno@stonline.sk    Breznica, Veľká Lehota , Voznica
                                   (9)
Mikroregión      Mgr. Ján      OcÚ Lehôtka 23,       Ábelová, Gregorova Vieska,
           Bernát                     Halič, Lehôtka, Lentvora,
NOVOHRADSKÉ               985 11 Halič
                                   Ľuboreč, Lupoč, Mašková,
PODZÁMČIE                047/4392346
                                   Polichno, Praha, Stará Halič,
                     oculehotka@stonline.s
                                   Tomášovce (12)
                     H
                     k
Mikroregión      Aladár Gášpár   Radzovce 506,        Belina, Biskupice, Čakanovce,
                                   Čamovce, Fiľakovo, Radzovce,
OBRUČNÁ                 985 58 Radzovce
                                   Ratka, Šiatorská Bukovinka, Šíd,
                     047/4491134
                                   Šurice (10)
                     obecradzovce@mail.t-
                     com.sk    Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)      38
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
Mikroregión      Ing. Emil      OcÚ 146,           Drňa, Dubno, Gemerské
PALÓCSKA        Madarázs                     Dechtáre, Hostice, Jesenské,
                      980 03 Šimonovce
VRCHOVINA                                Jestice, Petrovce, Rimavské
                      047/5666137
                                    Janovce, Šimonovce, Širkovce,
- PALÓC                  zagyis@stonline.sk
                                    Pavlovce (11)
                      H           H
DOMBVIDÉK
                      obec.simonovce@stonli
                      ne.sk


Mikroregión      Ing. Štefan     OcÚ Nám. SNP 329/1,     Babiná, Bzovská Lehôtka, Dobrá
            Sýkora                      Niva, Podzámčok, Pliešovce,
PLIEŠOVSKÁ                 962 62 Sása
                                    Sása, Michalková, Breziny (8)
KOTLINA                  045/5562551
                      sasa@slovanet.sk
                      H
Združenie obcí     Katarína      OcÚ 39,           Gemerské Teplice, Gemerský
            Majorošová                    Sad, Hucin Licince, Prihradzany,
POD MUTNOM                 049 14 Licince
                                    Šivetice (6)
                      058/4881961
                      obeclicince@stonline.s
                      k


Mikroregión      Ing. Martina    OcÚ 39, Kynceľová      Baláže, Kynceľová, Nemce,
            Kubišová PhD.                  Podkonice, Priechod, Selce,
POD PANSKÝM                974 01 Banská Bystrica
                                    Slovenská Ľupča, Špania Dolina
DIELOM                   048/4146016
                                    (8)
                      kyncelova@kyncelova


Mikroregión      Ing. Stanislav   OcÚ Sládkovičova ul.4,    Badín, Horné Pršany, Hronsek,
POZDOLA        Moravčík                     Malachov, Sielnica, Veľká Lúka,
                      976 32 Badín
BYSTRICE                                Vlkanová (7)
                      048/4182601
                      badin@obecbadin.sk
                      H
Mikroregión      Ing. Juraj Šuba   OcÚ 86,           Jelšovec, Kalonda, Lipovany,
                                    Mučín, Panické Dravce, Pleš,
PRI VELICKÝCH               985 32 Veľká nad
                                    Rapovce, Trenč, Veľká nad Ipľom
JAZERÁCH                  Ipľom
                                    (9)
                      047/4374102
                      obec.velkanadiplom@a
                      zet.sk
Mikroregión      Dušan Bodnár    Ratková 1,          Hrlica, Kameňany, Krokava,
                                    Ploské, Ratková, Ratkovské
RATKOVÁ A                 982 65 Ratková
                                    Bystré, Ratkovská Suchá,
OKOLIE
                      047/5491160         Ratkovská Lehota, Rybník, Sása,
                      ratkovskebystre@stonli    Sirk, Turčok (11)
                      ne.sk
                      H  ou.ratkova@stonline.sk


Región         Alena        OcÚ 300,           Baďan, Banská Belá, Banská
            Giglánová      969 73 Prenčov        Štiavnica, Banský Studenec,
JUŽNÉ SITNO
                                    Beluj, Dekýš, Hodruša-Hámre,
                      045/6726243
občianske združenie                           Ilija, Kozelník, Kráľovce-Krnišov,
                      starostka@prencov.sk
                                    Močiar, Počúvadlo, Podhorie,     Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)       39
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
          Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

                                   Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické
                                   Bane, Vysoká, Žibritov, Sklené
                                   Teplice, Vyhne, Repište (21)
Regionálne      JUDr. Ján     Námestie mieru 429,     Budiná, Divín, Dobroč,
združenie JAVOR    Nociar                     Kotmanová, Lovinobaňa, Mýtna,
                     985 52 Divín
                                   Píla, Podrečany, Ružiná, Tuhár,
                     047/4512527
                                   Točnica, Tomášovce (12)
                     divin@mikroregiavor.sk
Mikroregión      Zdenka       Nám. Hrdinov SNP 1,     Brusno, Hiadeľ, Ľubietová,
           Huťková      976 96 Medzibrod      Lučatín, Medzibrod, Moštenica,
RENTÁR
                     048/4184339         Pohronský Bukovec, Povrazník,
                     oumedzibrod@stonline.    Strelníky (9)
                     sk
Mikroregión      Ondrej Knechta   Ul. Sama Vozára 154,    Čerenčany, Hrachovo, Kociha,
                                   Kružno, Lehota nad Rimavicou,
RIMAVA                  980 52 Hrachovo
                                   Nižný Skálnik, Rimavská Baňa.
A RIMAVICA                047/5695533
                                   Rimavské Brezovo, Rimavské
                     047/5695126         Zalužany, Veľké Teriakovce,
                     obechrachovo@stonlin    Vyšný Skálnik, Zacharovce,
                     e.sk            0žďany, Sušany (14)
Mikroregión      Pavol Škamla    OcÚ Sebedín č.37,      Čerín, Dolná Mičiná, Dúbravica,
                                   Horná Mičiná, Hrochoť, Lukavica,
SEVERNÉ                 974 01 Sebedín-Bečov
                                   Môlča, Oravce, Poniky, Sebedín-
PODPOĽANIE                048/4192211
                                   Bečov (10)
                     sebedín-becov@mail.t-
                     com.sk
Mikroregiónu     Ján Kováč     OcÚ 317,          Dolný Harmanec, Donovaly,
                                   Harmanec, Motyčky, Staré Hory,
STAROHORSKÁ               976 02 Staré Hory
                                   Špania Dolina, Turecká (7)
DOLINA                  048/41992 02
                     oustarehory@stonline.s
                     k
Mikroregión      Miroslav      OcÚ Hlavná 52,       Brusník, Bušince, Dolná
DOLNOSTREHOVS     Kalmár                     Strehová, Horná Strehová,
                     991 02 Dolná Strehová
KEJ DOLINY                              Chrťany, Ľuboriečka, Senné,
                     047/4877132
                                   Slovenské Kľačany, Šula, Vieska,
                     obec@dolnastrehova.s
                                   Závada, Veľké Zlievce, Malé
                     k
                                   Zlievce, Pôtor, Veľké Straciny,
                                   Malé Straciny (16)
Mikroregión      Mária       OcÚ 237,          Buzitka, Dolné Zahorany,
           Perželová                   Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske
SUCHÁNSKA                980 13 Hrnčiarska Ves
                                   Zalužany, Husiná, Ožďany,
DOLINA                  047/5674317
                                   Selce, Sušany, Šávoľ, Veľké
                     hrnciarskaves@inMail.s
                                   Dravce (10)
                     k
Mikroregión      Bc. Jaroslav    OcÚ 80,           Babinec, Budikovany, Dražice,
           Benda                     Driečany, Horné Zahorany,
TEPLÝ VRCH                980 23 Teplý Vrch
                                   Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo,
                     047/5696176
                                   Kyjatice, Lipovec, Lukovištia,
                     mrtv@mrteplyvrch.info    Padarovce , Potok, Sliské,
                                   Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký
                                   Blh (17)
Mikroregión      Ján Janšto     Rimavské Janovce 300,    Belín, Bottovo, Pavlovce,
                     980 01 Rimavské       Rimavské Janovce, Sútor (5)
RIMAVSKÁ
                     Janovce


     Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     40
  Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
           Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

DOLINA
                      047/5677116
                      pavlovce@t-com.sk
                      ou.rimjanovce@rsnet.s
                      k
Mikroregión      František Zaťko   OcÚ             Bátorová, Čebovce, Chrastince,
                                    Koláre, Kosihovce, Lesenice,
ÚDOLIE                   991 25 Čebovce
                                    Malá Čalomija, Nenince, Opava,
ČEBOVSKÉHO                 047/4882211
                                    Opatovská Nová Ves, Selany,
POTOKA                   obec.cebovce@slovan
                                    Slovenské Ďarmoty, Záhorce (13)
                      et.sk
Mikroregión      Margita       OcÚ 141,          Blhovce, Čierny Potok,
            Zagyiová                    Gemerček, Gortva, Hodejov,
ÚDOLIE GORTVY –              980 31 Hodejov
                                    Hodejovec, Kondrádovce (7)
GORTVA VŐLGYE               047/5683102
                      ocuhodejov@mail.t-
                      H
                      com.sk
Mikroregión      Ing. František   OcÚ 62,           Bárca, Figa, Gemerské
            Máté                      Michalovce, Kaloša, Valice,
VALICKÁ DOLINA               982 52 Kaloša
                                    Vyšné Valice (6)
                      047/5595321
                      kalosa@kalosa.sk
                      H
Združenie obcí     Pavel Bendík    OcÚ H 526,         Balog nad Ipľom, Čelovce,
VEĽKÝ POTOK –                             Dolinka, Ďurkovce, Hrušov,
                      99142 Hrušov
IPEĽ                                  Ipeľské Predmostie, Kamenné
                      obechrusov@slovanet.
                                    Kosihy, Kleňany, Kosihy nad
                      H
                      sk
                                    Ipľom, Sečianky, Širákov,
                                    Trebušovce, Veľká Čalomija,
                                    Veľká Ves nad Ipľom, Vinica (15)
Mikroregión      Anna Triznová    OcÚ Sucháň 90,       Cerovo, Dačov Lom, Dolné
VÝCHODNÝ HONT                             Plachtince, Horné Plachtince,
                      990 01 Sucháň
– občianske                              Lackov, Litava, Príbelce,
                      047/4514137
združenie                               Senohrad , Stredné Plachtince,
                      obec.suchan@slovanet
                                    Sucháň (10)
                      H
                      .sk


Mikroregión      Štefan Bella    OcÚ Dolná Lehota 162,    Bystrá, Dolná Lehota, Horná
CHOPOKJUH                               Lehota, Jarabá, Jasenie, Mýto
                      976 98 Lopej
                                    pod Ďumbierom, Nemecká,
                      048/6179237
                                    Podbrezová, Predajná, Ráztoka
                      dolnalehota@zoznam.s
                                    (10)
                      k
Združenie obcí pre   Ing. Ján Lihan   OcÚ Osloboditeľov 12,    Bacúch, Beňuš, Braväcovo,
rozvoj mikroregiónu                          Heľpa, Pohorelá, Polomka,
                      976 66 Polomka
HOREHRON                                Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa,
                      048/6193102
                                    Závadka nad Hronom (10)
                      polomkastarosta@stonl
                      ine.sk
Mikroregión      Ján Pružina     OcÚ Štefánikova 84,     Janova Lehota, Kosorín, Lovčica
                      966 22 Lutila        – Trubín, , Lutila, Slaská, Žiar nad
ŽIARSKE
                                    Hronom
PODHORIE                  045/6789080
                      lutila@lutila.sk      (6)
                      Zdroj: Prieskum KRA BB
     Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)       41
   Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 3, 974 01 Banská Bystrica
            Zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

18.   IDENTIFIKOVANIE OBLASTÍ V SLEDOVANÝCH OKRESOCH, V KTORÝCH JE
     ZAZNAMENANÁ NAJVYŠŠIA DOCHÁDZKA ZA PRÁCOU.

V okrese Banská Bystrica dochádza za prácou najviac ľudí najmä do Zvolena, Brezna, zo
vzdialených miest je to hlavne Bratislava. Zo zahraničia je to predovšetkým Anglicko a Írsko.
Tieto údaje nám informatívne poskytol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej
Bystrici, na základe údajov požiadania o finančný príspevok na dochádzku za prácou.
V okrese Detva dochádza sa za prácou najviac do okolitých obcí a miest predovšetkým do
Kriváňa, Hriňovej a Zvolena. Zo vzdialenejších miest je to hlavne Bratislava.
Zo zahraničia je to hlavne Anglicko, Írsko a Rakúsko.
Tieto údaje nám informatívne poskytol úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Detve, na
základe údajov požiadania o finančný príspevok na dochádzku za prácou.
V okrese Zvolen dochádza za prácou najviac občanov najmä do Banskej Bystrice, Detvy,
Krupiny a Bratislavy. Zo zahraničia sú to predovšetkým štáty európskej únie, najmä
Rakúsko, kde sa zamestnávajú predovšetkým ženy a dievčatá ako opatrovateľky. Potom
nasleduje Anglicko.
Tieto údaje nám informatívne poskytol úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, na
základe údajov požiadania o finančný príspevok na dochádzku za prácou.
      Informačná databáza o potenciáli regiónu (okresy Banská Bystrica, Detva a Zvolen)     42

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:3/5/2012
language:
pages:42