Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

transfomasi_pendidikan

VIEWS: 6 PAGES: 32

									  KURIKULUM TRANSFORMASI
                              1


PRASEKOLAH DAN SEKOLAH RENDAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


               Standard Transformasi Prasekolah
          KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
               Standard Standard Sekolah Rendah
          KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                      dan
               Kurikulum Kurikulum
        Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                2

LATAR BELAKANG

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
untuk melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa depan
                  Standard Transformasi Prasekolah
             KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                  Standard Standard Sekolah Rendah
             KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                         dan
                 Kurikulum Kurikulum
          Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                 3

 PUNCA KUASA
• Konsep kurikulum transformasi prasekolah
 dan sekolah rendah telah diluluskan oleh
 Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2008
 pada 4 Ogos 2008


• Skop kandungan kurikulum transformasi
 prasekolah dan sekolah rendah telah
 diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum
 Pusat Bil. 1/2009 pada 21 April 2009
                   Standard Transformasi Prasekolah
              KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                   Standard Standard Sekolah Rendah
              KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                          dan
                   Kurikulum Kurikulum
            Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                        4

LATAR BELAKANG
Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana
Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:

   Pembangunan modal insan
   Penghasilan pelajar celik minda
   Pembentukan warga yang menguasai
   ilmu, kemahiran dan maklumat
   Program membangunkan akal
   manusia dalam melahirkan
   insan ulul al bab
                          Standard Transformasi Prasekolah
                     KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                          Standard Standard Sekolah Rendah
                     KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                 dan
                         Kurikulum Kurikulum
                  Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                        5

LATAR BELAKANG
Pembangunan kurikulum merupakan
satu proses yang dinamik dan
berterusan.
Penambahbaikan Program
Prasekolah:
 1986 –  Buku Panduan Prasekolah
     Malaysia
 1993 –  Garis Panduan Kurikulum
     Pendidikan Prasekolah Malaysia
 2003 –  Kurikulum Prasekolah
     Kebangsaan (KPK)
 2010 /2011 –  Kurikulum Transformasi
        Prasekolah


                          Standard Transformasi Prasekolah
                     KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                          Standard Standard Sekolah Rendah
                     KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                 dan
                         Kurikulum Kurikulum
                  Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
LATAR BELAKANG
                                      6Penambahbaikan Kurikulum Sekolah
Rendah

1983 – Kurikulum Baru Sekolah
    Rendah
1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah
    Rendah (KBSR)
2003 – KBSR (Semakan)
2010 /2011 – Kurikulum Transformasi
       Sekolah Rendah                        Standard Transformasi Prasekolah
                   KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                        Standard Standard Sekolah Rendah
                   KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                               dan
                       Kurikulum Kurikulum
                Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                        7
PERUBAHAN
KURIKULUM
          Standard Transformasi Prasekolah
     KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
          Standard Standard Sekolah Rendah
     KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                 dan
         Kurikulum Kurikulum
  Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Konsep Kurikulum Transformasi
                                    8


Prasekolah dan Sekolah Rendah


  Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  Berasaskan prinsip-prinsip KBSR
  - Pendekatan Bersepadu
  - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
  - Peluang dan Kualiti pendidikan yang Sama untuk
   Semua Murid
  - Pendidikan Seumur Hidup                      Standard Transformasi Prasekolah
                 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                      Standard Standard Sekolah Rendah
                 KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                             dan
                      Kurikulum Kurikulum
               Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Transformasi
                                 9
Dalam konteks transformasi kurikulum,
transformasi membawa maksud proses
melakukan satu bentuk perubahan yang
holistik berdasarkan kurikulum
persekolahan sedia ada dengan
mengambil kira keperluan-keperluan
perubahan kepada aspek asas kurikulum:
struktur kandungan, pedagogi, peruntukan
masa, kaedah pentaksiran, bahan
kurikulum dan pengurusan sekolah

                   Standard Transformasi Prasekolah
              KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                   Standard Standard Sekolah Rendah
              KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                          dan
                  Kurikulum Kurikulum
           Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                     10

Transformasi Kurikulum
 Perubahan dalam Kurikulum Prasekolah
 Kebangsaan (KPK) 2010 & Kurikulum
 Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2010:
   Reka Bentuk Kurikulum
   •  Organisasi kurikulum
   •  Bahan kurikulum
   •  Pentaksiran
   •  Peruntukan masa


   Tahap Persekolahan

                        Standard Transformasi Prasekolah
                   KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                        Standard Standard Sekolah Rendah
                   KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                               dan
                        Kurikulum Kurikulum
                 Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
    Reka Bentuk Kurikulum Transformasi                                  11

                        Komunikasi
                     Penggabungjalinan kemahiran
                     berbahasa semasa berinteraksi
                     dalam bahasa Malaysia, bahasa
                     Inggeris, bahasa Cina dan
                     bahasa Tamil


  Literasi Sains & Teknologi                         Kerohanian, Sikap & Nilai
Penguasaan pengetahuan sains,                        Penghayatan amalan agama,
kemahiran dan sikap saintifik                        kepercayaan, sikap dan nilai
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan
                         Insan
kemahiran berasaskan teknologi         seimbang
                                           Kemanusiaan
                                      Penguasaan ilmu dan amalan tentang
     Fizikal & Estetika                        kemasyarakatan dan alam sekitar
 Perkembangan jasmani dan kesihatan                     setempat, negara dan global
 untuk kesejahteraan diri                          Penghayatan semangat patriotisme
 Pemupukan daya imaginasi, kreativiti,                   dan perpaduan
 bakat dan apresiasi

                        Keterampilan Diri
                      Pemupukan kepimpinan dan
                      sahsiah diri melalui aktiviti
                      kurikulum dan kokurikulum


                                    Standard Transformasi Prasekolah
                               KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                    Standard Standard Sekolah Rendah
                               KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                           dan
                                    Kurikulum Kurikulum
                             Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Kurikulum Berasaskan Standard                          12Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah
Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan
standard pembelajaran
   Standard Kandungan         Standard Pembelajaran
Penyataan spesifik tentang     Satu penetapan kriteria atau
perkara yang murid patut ketahui  indikator kualiti pembelajaran dan
dan boleh lakukan dalam suatu   pencapaian yang boleh diukur bagi
tempoh persekolahan        setiap standard kandungan.
merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
                           Standard Transformasi Prasekolah
                      KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                           Standard Standard Sekolah Rendah
                      KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                  dan
                          Kurikulum Kurikulum
                   Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                          13
                                          13
CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARAN

STD KANDUNGAN              STD PEMBELAJARAN
 • Bahasa Malaysia           • Bahasa Malaysia
  Mendengar dengan penuh         Mendengar pertuturan yang
  perhatian                mudah


 • English Language           • English Language
  Able to form letters and words in    Coordinate hand-eye movement
  clear legible print including
  cursive writing             Trace letters of the alphabet


 • Mathematics             • Mathematics
  Count objects in a given set and    Count up to 100 objects, using
  write the corresponding numeral     the correct counting sequence to
                      tell how many objects are in a
                      set

                            Standard Transformasi Prasekolah
                       KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                            Standard Standard Sekolah Rendah
                       KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                   dan
                           Kurikulum Kurikulum
                    Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Justifikasi Penggunaan Standard
                                        14
 Akauntabiliti guru
•  Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan
•  Mengatasi masalah murid keciciran


 Skema dan piawai pengukuran
•  Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas
•  Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)
•  Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah                          Standard Transformasi Prasekolah
                     KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                          Standard Standard Sekolah Rendah
                     KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                 dan
                          Kurikulum Kurikulum
                   Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Tahap & Jangkamasa Persekolahan
                                   15
  KBSR – sedia ada     Kurikulum transformasi
  11+  6            11+  6


  10+  5            10+  5
       Tahap II             Tahap II
  9+  4            9+  4

  8+  3            8+  3

  7+  2            7+  2
       Tahap I              Tahap I
  6+  1            6+  1

  5+               5+
     P               P
  4+    Prasekolah      4+     Prasekolah
                     Standard Transformasi Prasekolah
                KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                     Standard Standard Sekolah Rendah
                KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                            dan
                    Kurikulum Kurikulum
             Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Tahap Persekolahan                                  16                      Tahap ll Sekolah Rendah
                      (Tahun 3 – 6)
                      pengukuhan dan aplikasi 4M,
                      kemahiran asas ICT, perkembangan
                      sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap
                      dan nilai


           Tahap l Sekolah Rendah
           (Tahun 1 – 2)
           penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT,
           perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,
           kognitif, sikap, dan nilai
  Prasekolah
  perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan
  ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M                              Standard Transformasi Prasekolah
                         KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                              Standard Standard Sekolah Rendah
                         KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                     dan
                             Kurikulum Kurikulum
                      Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                        17
 KOMPOSISI
 KURIKULUM
TRANSFORMASI           Standard Transformasi Prasekolah
      KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
           Standard Standard Sekolah Rendah
      KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                  dan
          Kurikulum Kurikulum
   Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Komposisi KPK 2010/2011                              18
             MODUL TERAS ASAS
             Bahasa Malaysia
             Bahasa Inggeris
  1  Bahasa
             Bahasa Cina (SJKC)
             Bahasa Tamil (SJKT)
  2  Aktiviti fizikal
  3  Pendidikan Islam/Pendidikan moral
  4  Matematik Awal
             MODUL TERAS TEMA
  5  Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan
    unsur kreatif, kritis dan inovatif


                            Standard Transformasi Prasekolah
                       KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                            Standard Standard Sekolah Rendah
                       KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                   dan
                           Kurikulum Kurikulum
                    Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Komposisi KBSR 2010/2011 Tahap I                             19


                 MODUL TERAS ASAS
                   Bahasa Malaysia
                   Bahasa Inggeris
  1      Bahasa
                   Bahasa Cina (SJKC)
                   Bahasa Tamil (SJKT)
  2  Matematik
  3  Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
  4  Malaysia Negaraku
  5  Pendidikan Jasmani

                 MODUL TERAS TEMA
  6  Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur
    kreatif, kritis dan inovatif.
                   MODUL ELEKTIF
  7  B. Cina/B. Tamil/ B. Arab untuk SK

                                Standard Transformasi Prasekolah
                           KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                Standard Standard Sekolah Rendah
                           KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                       dan
                               Kurikulum Kurikulum
                        Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Komposisi KBSR 2010/2011 Tahap II                              20

 BIL      TUNJANG                   MODUL
                  Bahasa Malaysia
                  Bahasa Inggeris
 1  Komunikasi
                  Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT)
                  BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab
                  Sains
                  Matematik
 2  Literasi Sains & Teknologi
                  Reka Bentuk & Teknologi (Keusahawanan, Inovasi, Kreativiti)
                  dan ICT
                  Sejarah
 3  Kemanusiaan
                  Malaysia Negaraku
 4  Kerohanian, Sikap & Nilai  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
                  Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
 5  Fizikal & Estetika
                  Pendidikan Kesenian (Seni Visual & Muzik)
                  Aspek Kepimpinan & Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum &
 6  Keterampilan Diri
                  sukan                                Standard Transformasi Prasekolah
                           KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                Standard Standard Sekolah Rendah
                           KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                       dan
                               Kurikulum Kurikulum
                        Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Justifikasi Penggunaan Modul                      21 Kurikulum terbahagi kepada Modul:
   Teras Asas, Teras Tema & Elektif


 Bersifat dinamik
   Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh
   dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul

 Pelaksanaan p&p yang fleksibel
  Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut
  kesesuaian

                       Standard Transformasi Prasekolah
                  KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                       Standard Standard Sekolah Rendah
                  KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                              dan
                      Kurikulum Kurikulum
               Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Wajaran Masa bagi Prasekolah dan Tahap I                            22


                                  Tahun 1      Tahun 2
      MODUL                Prasekolah
                                  P1   P2    P1   P2
                  BM
      BAHASA         BI
                 BC/BT    Fleksibel
TERAS
 ASAS                    (Awal tahun: 50 %  80%   80%    70%  70%
         MATEMATIK
                       Akhir tahun: 40%)
          PJ & PK
      PEND. ISLAM / MORAL

      MODUL BERSEPADU
                       Fleksibel
TERAS
TEMA                     (Awal tahun: 20%   20%   20%    30%  30%
                       Akhir tahun: 30%)
     AKTIVITI RUTIN (baca doa,         30%             -
     makan, perbualan pagi, refleksi)

          BC/BT/BA
ELEKTIF                        -        2 1/2 jam seminggu
       (kecuali Prasekolah)                                  Standard Transformasi Prasekolah
                             KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                  Standard Standard Sekolah Rendah
                             KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                         dan
                                  Kurikulum Kurikulum
                           Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Peruntukan Masa Modul KPK 2010/2011                                  23
Mengikut Bahasa Pengantar
                                  Peruntukan masa (minit/seminggu)
  Bil               Modul              Bahasa     Bahasa Pengantar
                                  Kebangsaan       lain
                       MODUL TERAS ASAS
  1   Bahasa Malaysia                       120         120
  2   Bahasa Inggeris                       120         60
  3   Pendidikan Islam / Moral                   120         120
  4   Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK)            -         120
  5   Aktiviti fizikal                       100         100
  6   Matematik                          60         60
                       MODUL TERAS TEMA

     Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6
  6                                 230         170
     tunjang dan unsur kreatif, kritis dan inovatif

                        AKTIVITI RUTIN
  7   Perbualan pagi                        100         100
  8   Rehat (Doa, makan, gosok gigi, Free Play)          150         150

  9   Refleksi                           50         50
             Jumlah minit dalam seminggu         1050        1050


                                    Standard Transformasi Prasekolah
                               KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                    Standard Standard Sekolah Rendah
                               KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                           dan
                                    Kurikulum Kurikulum
                             Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Peruntukan Masa Modul KBSR 2010/2011 Tahap I                                     24
                                           PERUNTUKAN MASA
 BIL      TUNJANG               MODUL               SEMINGGU/MINIT
                                       SK      SJKC      SJKT
                        MODUL TERAS ASAS
                   Bahasa Malaysia             360      360       360
  1      Komunikasi      Bahasa Inggeris             240      60       60
                   Bahasa Cina / Bahasa Tamil        -      360       360
      Kerohanian, Sikap dan
  2                 Pendidikan Islam / Moral       180/180   90 (+90)/90  90 (+90)/90
          Nilai

  3    Fizikal dan Estetika   Pendidikan Jasmani            60      60       60

  4      Kemanusiaan      Malaysia Negaraku            60      60       60

  5   Literasi Sains & Teknologi  Matematik                210      210       210
                        MODUL TERAS TEMA
      Kesepaduan semua     Modul Bersepadu
  6                                     240      150       150
         tunjang       (Pendekatan bertema)
                   Jumlah minit dalam seminggu       1350    1350 (+90)   1350 (+90)
                         MODUL ELEKTIF
  7      Komunikasi      BCSK, BTSK , *Bahasa Arab            2 ½ jam seminggu
 * Dua waktu Bahasa Arab dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan di SK


                                        Standard Transformasi Prasekolah
                                   KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                        Standard Standard Sekolah Rendah
                                   KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                               dan
                                        Kurikulum Kurikulum
                                 Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Peruntukan Masa KBSR 2010/2011 Tahap II                                     25

                                           PERUNTUKAN MASA
BIL    TUNJANG                MODUL                SEMINGGU/MINIT
                                       SK      SJKC      SJKT
               Bahasa Malaysia                300      300      300
 1    Komunikasi     Bahasa Inggeris                240      90       90
               Bahasa Cina / Bahasa Tamil            -      300      300
    Kerohanian, Sikap
 2              Pendidikan Islam / Moral           180/180   90(+90) / 90  90(+90) / 90
      dan Nilai
               Matematik                            210
    Literasi Sains &   Sains                              150
 3
      Teknologi
               Reka Bentuk & Teknologi (Keusahawanan,
                                       90      60       60
               Inovasi, Kreativiti) dan ICT
               Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik)   90      60       60
 4  Fizikal dan Estetika
               Pendidikan Jasmani dan Kesihatan        90      90       90
               Sejarah                             30
 5    Kemanusiaan
               Malaysia Negaraku                        60

                    Jumlah minit dalam seminggu     1440    1440 (+90)   1440 (+90)

 6    Komunikasi     BCSK, BTSK, *B. Arab, B.Etnik              2 ½ jam seminggu
* Dua waktu Bahasa Arab dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan di SK


                                      Standard Transformasi Prasekolah
                                 KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                      Standard Standard Sekolah Rendah
                                 KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                             dan
                                      Kurikulum Kurikulum
                               Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Contoh Modul Kurikulum Prasekolah                            26                Modul Teras Asas

     •  Bergembira Dengan Huruf
     •  Getting To Know The Letters of The Alphabets
     •  Akidah
     •  Mengenali Pola

                Modul Teras Tema

 Diri saya    Negara saya    Alam Hidupan  Alam Fizikal    Alam Bahan
 • Anggota    • Perayaan Hari  • Haiwan    • Cahaya dan    •Air
  Badan Saya   Raya      • Tumbuh-    Bayang-bayang  •Makanan
 • Sekolah    • Hari       tumbuhan   • Cuaca      •Pakaian
  Saya      Kemerdekaan                    •Peralatan
 • Keselamatan  • Pelbagai
  Diri      kebudayaan
                              Standard Transformasi Prasekolah
                         KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                              Standard Standard Sekolah Rendah
                         KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                     dan
                              Kurikulum Kurikulum
                       Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Kurikulum Tahap I                                       27
Contoh Modul Teras Tema

1. Diri Saya         2. Perhubungan & Perpaduan    3. Living Things
  • Kesihatan Diri       • Saya dan Keluarga       • Alive or Not?
  • Pemakanan         • Saya dan Masyarakat      • How Do I Stay Alive?
  • Penyalahgunaan Bahan    • Saya dan Sekolah        • My Body Parts
  • Pengurusan Emosi      • Malaysia Negaraku       • Why Do We Have.....?
  • Kekeluargaan        • Warisan Kita          • Do We Look The Same?
  • Perhubungan        • Saya dan Persekitaran     • Who Am I?
  • Penyakit          • Saya dan Ekonomi        • Nice To Know You Plants!
  • Keselamatan                         • Wonderful Animals
                                 • Similar But Not The Same

4. Dunia Teknologi Saya   5. Kreativiti & Seni Visual   6. Kreativiti & Muzik
  • Dunia Warna        • Menggambar           • Aku dan Muzik
  • Mata Oh Mata        • Mencorak            • Mulanya Di Sini
  • Saya Seorang Jurubina   • Membentuk           • Dunia Muzik Ku
  • Bagaimana Saiznya?     • Kraf tradisional        • Alunan Muzik Ku
  • Jom Susun
  • Emm… Wanginya
  • Emm… Bau Apa Tu?
  • Apa Rasanya?


                                 Standard Transformasi Prasekolah
                            KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                                 Standard Standard Sekolah Rendah
                            KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                        dan
                                Kurikulum Kurikulum
                         Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                 28

Bahan Kurikulum
 1. Dokumen Standard
   • Standard kandungan
   • Standard pembelajaran

 2. Modul Pengajaran
   Panduan untuk guru melaksanakan p&p

 3. Modul Pembelajaran
   Bahan pembelajaran untuk murid


                   Standard Transformasi Prasekolah
              KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                   Standard Standard Sekolah Rendah
              KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                          dan
                   Kurikulum Kurikulum
            Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
Pendekatan Pengajaran dan                          29

Pembelajaran
 1. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai
   pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti:
     •  hands-on learning
     •  pembelajaran melalui bermain
     •  inkuiri penemuan
     •  pembelajaran berasaskan projek
     •  pembelajaran luar bilik darjah
     •  pembelajaran secara kontekstual
     •  pembelajaran secara konstruktivisme
     •  pembelajaran masteri
 2. Pendekatan yang digunakan mesti memberi          peluang
   pembelajaran yang tidak terhad kepada murid
 3. Mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid


                         Standard Transformasi Prasekolah
                    KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                         Standard Standard Sekolah Rendah
                    KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                dan
                        Kurikulum Kurikulum
                 Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                         30

Pentaksiran
 • Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:
   Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan
   dan pencapaian murid dalam pembelajaran

   Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

   Bersifat autentik dan holistik


 • Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi
  cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan                           Standard Transformasi Prasekolah
                      KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                           Standard Standard Sekolah Rendah
                      KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                                  dan
                           Kurikulum Kurikulum
                    Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                                 31

KESIMPULAN

 Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah
 dan pendidikan rendah agar lebih relevan
 dengan cabaran masa kini dan cabaran abad
 ke-21

 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan
 komitmen menyeluruh daripada semua pihak
 termasuk  pembuat   dasar,  pelaksana,
 pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak
 berkepentingan
                   Standard Transformasi Prasekolah
              KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
                   Standard Standard Sekolah Rendah
              KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
                          dan
                   Kurikulum Kurikulum
            Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah
                      32
        Standard Transformasi Prasekolah
   KurikulumKurikulumPrasekolah Kebangsaan &
        Standard Standard Sekolah Rendah
   KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan &
               dan
       Kurikulum Kurikulum
Bahagian Pembangunan Standard Sekolah Rendah

								
To top