Docstoc

punim_siminarik_kontabilitet_bruno_lanej

Document Sample
punim_siminarik_kontabilitet_bruno_lanej Powered By Docstoc
					 Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare             April 8, 2011
               Punim Seminarik
             Universiteti AAB-Riinvest Ferizaj
 PHD kandidat : Medaim Hashani            Student : Bruno Lanej
                            Grupi : IIIKONTABILITET       QËLLIMI I KRIJIMIT TE PASQYRAVE FINANCIARE
                                         0
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare               April 8, 2011
               Përmbajtja
Përmbajtja................................................................1
Hyrje……………………...........……............……...…2
Objekti.....................................................................3
Qellimi i pasqyrave          financiare...............................4
Parimet baze per Pasqyrat Financiare....................5
Pasqyrat Financiare në planin e Biznesit................6
Objektivat e Pasqyrave Financiare.........................7
Shpjegim ne paqyrat kryesore financire.................8
Bilanci i Gjendjes ne Banke Shembull .1...............9
Bilanci i Gjendjes ne Banke Shembull .2..............10
Paqyrat e te ardhurave ne Banke Shembull .1.....11
Literatura..............................................................12

                                          1
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare                 April 8, 2011
                   Hyrje


   Pasqyrat financiare

Pasqyrat financiare janë përgatitur shpesh nga njerëzit e biznesit për t'i ndihmuar
ata në vlerësimin ne gjendjen e tyre financiare. Ndonjëherë është e nevojshme që
të sigurojnë pasqyrat financiare të veçanta me kërkesë të një bankier ose furnizuesi.
Një grup bazë të pasqyrave financiare do të përbëhet nga një pasqyrën e të
ardhurave, e cila tregon fitim ose humbje për një periudhë kohore , dhe një Bilanci , e
cila është një përmbledhje e aseteve pasiveve dhe kapitalit
neto të biznesit në një datë të veçantë.
Ndonjëherë, një pasqyr e fluksit të parasë mund të jetë i përgatitur, e cila përmbledh
 faturat dhe pagesat e parave të gatshme gjatë nje periudhë .
Kjo është shpesh një mjet i dobishëmpër menaxhimin dhe per pronarët për të parë se
ku është paraja me të vërtetë .– Janë produkti final i procesit të kontabilitetit që na
tregojnë se si ka punuar biznesi dhe ku ka mbetur.

                                             2
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare             April 8, 2011


Pasqyrat financiare janë fotografi të kompanisë në
 terma financiar.
Secila pasqyrë financiare ka të bëjë me datë
specifike apo mbulon periudhë të veçantë.
            Objekti

Pasqyrat financiare për qëllime të përgjithëshme janë ato pasqyra që
synojnë të plotësojnë nevojat e përdoruesve
që nuk janë në pozitën të kërkojnë raporte speciale që të plotësojnë
nevojat e tyre të veçanta për informacion.
Pasqyrat financiare për qëllime të përgjithëshme përfshijnë ato të
paraqitura veçmas ose brenda një dokumenti
tjetër publik si psh.një raport vjetor ose një prospektus. Ky Standard nuk
zbatohet për strukturën dhe përmbajtjen
e pasqyrave financiare të shkurtuara të përgatitura në përputhje me SNK
34 Raportimi Financiar i Ndërmjetëm.
Megjithatë paragrafët 13–41 zbatohen për pasqyra financiare të tilla. Ky
Standard zbatohet njëlloj për të gjitha
njësitë ekonomike dhe pavarësisht nëse ato kanë nevojë ose jo të
përgatisin pasqyra financiare të konsoliduara
ose pasqyra financiare individuale, sic përcaktohet në SNK 27 Pasqyrat
Financiare të Konsoliduara dhe
Individuale.
 Ky Standard përdor një terminologji që është e përshtatshme për njësitë
ekonomike fitimprurëse, përfshirë njësitë
e biznesit të sektorit publik. Njësitë ekonomike me aktivitet jo fitim prurës
në sektorin privat, sektorin publik ose

                                        3
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare             April 8, 2011


qeveritar që duan të zbatojnë këtë Standard mund të kenë nevojë të
ndryshojnë përshkrimet lidhur me zëra të
veçantë të pasqyrave financiare dhe për pasqyrat financiare në vetvete.
Në mënyrë të ngjashme, njësitë ekonomike që nuk kanë kapitalin neto të
përcaktuar si në SNK 32 Instrumentat
financiarë: Paraqitja (p.sh. disa fonde të përbashkëta) dhe njësitë, kapitali
aksionar i të cilave nuk është kapitali
neto (p.sh. njësitë ekonomike kooperativa) mund të kenë nevojë të
përshtasin paraqitjen në pasqyrat financiare të
anëtarëve ose “mbajtësve të pjesëve” të interesit.
         Qellimi i pasqyrave
           financiarePasqyrat financiare janë një paraqitje e strukturuar e pozicionit financiar
dhe performancës financiare të një
njësie ekonomike. Objektivi i pasqyrave financiare për qëllime të
përgjithëshme është të sigurojnë informacion
lidhur me pozicionin financiar, performancën financiare dhe fluksin monetar
të një njësie ekonomike që është i
dobishëm për një grup të gjerë përdoruesish në marrjen e vendimeve
ekonomike. Pasqyrat financiare tregojnë
gjithashtu dhe rezultatet e drejtimit lidhur me administrimin e burimeve që u
janë besuar. Për të arritur këtë
objektiv, pasqyrat financiare sigurojnë informacion lidhur me këto elementë
të njësisë ekonomike:
(a) aktivet;
(b) detyrimet;
(c) kapitalin neto;
(d) të ardhurat dhe shpenzimet, përfshirë fitimet dhe humbjet;
(e) ndryshime të tjera në kapital; dhe

                                        4
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare            April 8, 2011


Ky informacion, së bashku me informacion tjetër në shënimet shpjeguese
ndihmon përdoruesit e pasqyrave
financiare në parashikimin e flukseve të ardhshme monetare të njësisë
ekonomike dhe veçanërisht kohën dhe
sigurinë e ndodhjes së tyre.
        Parimet Baze per
        Pasqyrat Financiare


Parimet baze per pasqyrat financiare jane parimet qe do te zbatohen si
bashkim me parimet kontabile ne pergatitjen e pasqyrave financiare.
KUPTUESHMERIA
Informacioni i parqitur ne pasqyrat financiare duhet te jete i qarte, i
kuptueshem dhe i plote. Per me teper informacioni i nevojshem duhet te
paraqitet ne shenimet dhe anekset e pasqyrave financiare. Ne pergatitjen e
pasqyrave financiare, supozohet se personat e interesuar kane njohurite
dhe aftesite e nevojshme ne analizen e informacionit te paraqitur.
PERKATESIA
Informacioni i paraqitur nga pasqyrat financiare duhet te kete cilesite e
duhura, me qellim    qe perdoruesit e informacionit financiar te marrin
vendimet e duhura. Informacioni ka cilesine e perkatesise kur ndikon ne
vendimet e perdorueseve te pasqyrave financiare duke i ndihmuar ata ne
vleresimin e periudhave te kaluara, te se tashmes apo periudhave te
ardhme, apo ne konfirmimin apo ne korrigjinim e vleresimeve te
mepareshme. Informacioni i paraqitur ne pasqyrat financiare duhet te
pasqyrohet ne kohe.
BESUESHMERIA
Informacioni i parqitur ne pasqyrat financiare duhet te jete i besueshem.

                                      5
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare            April 8, 2011


Informacioni eshte i besueshem kur eshte pa gabime materiale, pa
anembajtje dhe paraqitje besnike te asaj cfare kerkon te paraqese.
KRAHESUESHMERIA
Perdoruesit e pasqyrave financiare duhet te jene ne gjendje te krahesojne
pasqyrat financare te Agjencise gjate periudhes ne menyre qe te
identifikojne tendencat ne pozicionin dhe performanc financiare.
Krahesueshmeria specifikon politikat kontabile te perdorura ne pergatitjen e
pasqyrave financiare dhe ndryshimet ne keto politika, po ashtu edhe
informacionin mbi efektin e ketyre ndryshimeve.
           Pasqyrat Fianaciare
           ne planin e Biznest
Pasqyrat financiare të kompanisë janë pjesa thelbësore e informacioneve
financiare të planit të biznesit. Ato tregojnë rezultatet e kaluara të
kompanisë dhe parashikimet e saj për të ardhmen.

Për një kompani që kërkon kapital, investitorët e mundshëm do të
dëshirojnë që të shohin bilancin e gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, dhe
pasqyrat e rrjedhës së kesh-it për tri vite paraprake bashkë me rrjedhën e
kesh-it për pesë vite, pasqyrat financiare dhe parashikimet e suksesit. Për
kompanitë e reja që kërkojnë kapital për fillim mund të mjaftojë parashikimi
i shitjeve me informacionet për koston e operimeve, shitjen dhe koston
                                        6
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare            April 8, 2011


administrative. Në situata të tjera, informacione më të shumta financiare
mund të jenë të dëshirueshme. Për shembull, nëse shuma të mëdha do të
investohen në asetet kapitale, ju mund të ofroni një listë të blerjeve të
parashikuara. Përgatitja e këtyre pasqyrave kërkon ekspertizë në financa
dhe kontabilitet.
          Objektivat e
          Pasqyrave FinanciareObjektivat e pasqyrave financiare janë që të sigurajne Informacion :

   Mbi Poziten finaciare , veprimtarine financiare dhe ndryshimet e
   gjendjes financiare ;
   Mbi perdorimin e pasurive dhe resurseve te ndermarrjes nga ana e
   udheheqesise ;
   Investitoreve per marrjen e vendimeve se a te shitet apo te mbahen
   investimet ; dhe
   Që është i nevojshëm për marrjen e vendimeve ekonomike bazuar në
   rezultate financiare të raportuara dhe rrjedhat e keshit në ndërmarrje.                                      7
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare             April 8, 2011
            Pasqyrat Kryesore
              Fianaciare
Pasqyrat financiare zakonisht na paraqiten në disa forma:
  •  Bilanci – paraqet një listë të aseteve, të detyrimeve dhe të ekuitetit
    të pronarëve për periudhen specifike kohore,

  • Pasqyra e të ardhurave – paraqet përmbledhjen e të ardhurave
   dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore,

  •  Raporti i fitimeve të mbajtura – paraqet përmbledhjen e
    fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhen specifike kohore,


                                        8
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare               April 8, 2011


  •   Raporti i rrjedhjes së parasë – paraqet përmbledhjen e të
      pranuarave të gatshme (cash)
            Bilanci i Gjendjes ne
              Banke p.sh.
Shembilli .1.

               Bilanci gjendjes
Aktiva:                     Pasiva:
1.Permisat e biznesit 1000€         Kapitali vetanak- 5000€

2.Librat      400€           Kapitali huazuar- 5000€

3.Raftet      2000€

4.Kartela.regji   500€

5.Tavolina leximi  1000€

6.Kompjutera    1000€


                                         9
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare             April 8, 2011


7.Libra regjistrues 100€

8.Mjetet qarkulluese 400

Vlera totale:   10000€           Vlera totale: 10000€
Shembulli .2.
                                       10
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare  April 8, 2011
              Pasqyra e Te
            ardhurave Ne Bankë
                            11
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare  April 8, 2011
             Literatura :
                            12
Qëllimi i krijimit te Pasqyrave Financiare  April 8, 2011


  -   Gjitheqka bazuar ne internet ...
          >  ... !
                            13

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:51
posted:3/5/2012
language:
pages:14