Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mikro iktisat ders notlari

VIEWS: 8,787 PAGES: 78

									             MİKROİKTİSAT
      TEMEL ÇERÇEVE DERS NOTLARI


   I- GİRİŞ

   MİKROİKTİSADIN KONUSU VE MİKROİKTİSADİ ANALİTİK
   YAKLAŞIMIN TEMEL ÇERÇEVESİ
   Bilindiği gibi ekonomi biliminin temel sorunsalı kıt kaynaklarla, sınırsız olduğu
varsayılan insan ihtiyaçlarının nasıl giderileceğidir. İnsan ihtiyaçlarının sınırlanamayacağı
varsayımı altında burada iki amaç ortaya çıkar. Birincisi varolan ihtiyaçların mevcut
kaynaklarla en iyi şekilde nasıl giderileceği (burada kaynakların optimal dağılımı incelenir.
Optimal mal bileşimi, optimal girdi bileşimi gibi), ikincisi ise mevcut kaynakların miktarına
etki eden faktörlerin incelenerek mevcut üretimin nasıl artırılacağıdır.
   Mikroiktisatta bir bütün olarak ekonomiyi oluşturan birimlerin ve kısımların
davranışının ekonomik analizi yapılır. Makroiktisatta toplulaştırılmış iktisadi değişkenler
(toplam talep, toplam tüketim, toplam arz gibi) analiz edilirken, mikroiktisatta birey veya
birim talebi, firma veya endüstri arzı gibi kısmi analizler yapılır.
  Gerek makroiktisadi ve gerekse mikroiktisadi yaklaşımlarda tüm ekonomik birimlerin
Homo Economicus’luk davranışını (yani iktisadi insan davranışını veya rasyonellik
prensibini) göstereceği varsayılır.
   Mikroiktisadi analiz ile makroiktisadi analizin analitik yaklaşımları birbirlerinden
farklılık gösterir.
   Mikroiktisadi analizde inceleme konusu olan mikroiktisadi değişkenin ilişki içerisinde
olduğu iktisadi değişkenlerle bağlılıkları analiz edilirken oldukça standart bir analiz
yaklaşımı uygulanır. Örneğin: Bir mikroiktisadi analiz konusu olan bir bireyin bir mala
olan talebini ele alırsak, burada önce bireyin ilgili mala olan talep miktarı üzerinde etkili
olan iktisadi değişkenleri tanımlayarak soyut bir model oluşturmamız gerekir. Talep
edilecek miktar bağımlı değişken olmak üzere, talep edilecek miktar üzerinde etkili
olduğunu varsaydığımız değişkenleri de bağımsız değişkenler olarak tanımlarız.
   Bir malın talebini (D), miktarını da (Q) ile simgeleştirirsek, talep edilecek miktarı QD
olarak gösterebiliriz.
   Bu talep miktarı (QD) üzerinde etkili olan değişkenlerinde şunlar olduğunu kabul
edelim:
   a- İlgili malın fiyatı (P)
   b- Talep edilen malın tamamlayıcısı veya rakibi olan malın fiyatı (PD)
   c- Talep eden bireyin gelir düzeyi (G)
   d- Talep eden bireyin zevk ve tercihleri (Z)
   e- Talep eden bireyin geleceğe yönelik beklentileri (B)
4                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Bu durumda talep fonksiyonunu şu şekilde oluştururuz.

   QD = f(P, PD, G, Z, B)

   Burada talep miktarı (QD) bağımlı değişken, talep edilen miktar üzerinde etkili
olduğunu varsaydığımız değişkenler ise bağımsız değişkenler olarak tanımlanır.

   Burada şu sorun ortaya çıkar. Bir bağımlı değişken birden çok bağımsız değişkene
bağlı olduğu durumda, herhangi bir bağımsız değişkendeki değişmenin bağımlı değişken
üzerinde nasıl bir etki yapacağını (artırıp veya azaltacağını) bilmemiz mümkün
olmayacaktır. Örneğin; ilgili malın fiyatının düştüğü bir dönemde tüketicinin geliri de
azaldı ise talep miktarının bundan nasıl etkilendiğini bilmemiz mümkün değildir. Bu
nedenle mikroiktisadi analizde herhangi bir bağımsız değişkenin değişmesinin bağımlı
değişkeni ne yönde ve nasıl etkilediğini bilebilmek için diğer bağımsız değişkenlerin
değişmediği varsayılır. Buna “Ceteris Paribus” varsayımı denir.

    Şimdi, talep miktarı üzerinde etkili olan malın fiyatı dışındaki diğer değişkenlerin
değişmediği varsayımı altında bir malın fiyatının değişiminin talep miktarı üzerinde nasıl
etkili olduğuna bakalım.

   QD = f (P, PD, G, Z, B )

   Bu durumda talep edilecek miktar sadece malın fiyatına bağlı olacaktır.

   QD = f (P)

   Yine burada malın fiyatındaki değişmelerin talep edilecek miktarını ters yönde
etkilediğini varsayalım. Varsayalım diyoruz çünkü; bazen malın fiyatının değişimi bazı
mallara özgü olmak üzere talep miktarını aynı yönde değiştirir. Yani malın fiyatı arttığında
talebi artar, fiyatı düştüğünde talebi düşer (Giffen Mallar). Bazı özel mallar dışında bir
malın fiyatının değişimi talep edilecek miktarını ters yönde etkiler. Bu duruma Talep
Kanunu denir. Yani talep kanunu Ceteris Paribus varsayımı altında geçerli bir kanundur.

   Böyle bir ilişkiyi biz de kabul edelim. Yani diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı
arttığında talep edilen miktar düşer, fiyatı düşünce de artar varsayalım.

   Bir malın fiyatı sıfır olduğunda (serbest mal olduğunda) tüketicimizin bu malı 100
birim tükettiğini kabul edelim (Serbest malda tüketici toplam faydası maksimum yani
marjinal faydası sıfır oluncaya kadar tüketir). Eğer malın fiyatı olursa da bir birim fiyat
yükselmesinin tüketicimizin tükettiği miktarı 2 birim azaltacağını varsayalım. Bu durumda
talep fonksiyonumuz;

   QD =100-2P şeklinde olacaktır.

   Fonksiyonumuzda talep miktarı bağımlı değişken olmak üzere; fonksiyondaki 100
malın fiyatı sıfır iken talep edilen miktarını, -2 ise bağımsız değişken olan fiyatın
değişiminin miktar üzerinde yaratacağı etkinin derecesini, 2’nin önündeki (-) işareti ise
fiyatın miktarı ters yönde etkileyeceğini gösterir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                    5


   Bu matematiksel ilişkiyi geometriksel olarak gösterirsek;
                            Talep eğrisi şekildeki gibi olacaktır. Malın fiyatı
P                         (P) sıfır iken 100 birim talep edilecek. Fiyattaki her
                          birim artış 2 birim miktarı azaltacağından P=50
                          olduğunda mal hiç talep edilemeyecektir.
                            Burada talep eğrisinin eğimi meselesi
50                         karşımıza çıkacaktır. “Herhangi bir eğrinin eğimi
                          dikey eksende yer alan değişkendeki değişmenin,
                          yatay eksende yer alan değişkendeki değişmeye
                          oranı (bölümü) ile bulunabilir.”
                             Fonksiyonumuzda fiyatın miktarı etkileme
                          gücü 2 olduğunda bir birim fiyat yükselmesi 2 birim
                 D        miktarı azaltır. Bu durumda QD=100-2P şeklindeki
 0               100    Q    bir talep fonksiyonuna göre çizilmiş talep eğrisinin
                              ΔP 1
                          eğimi   =  = -0,5 olacaktır.
                              ΔQ - 2
   Yani miktar bağımlı değişken olarak verilmiş bir talep fonksiyonunda bağımsız
değişken olan P’nin önündeki katsayının tersi talep eğrisinin eğimini verir. Katsayı –2 ise
     1
eğim -   dir.
     2
   Aslında bir fonksiyonel ilişkinin geometrik gösteriminde bağımlı değişkenin dikey
eksende, bağımsız değişkenin ise yatay eksende gösterilmesi gerekir. Dikkat edilirse
talep eğrisi elde edilirken gösterim ters yapılmıştır.


                       P                       50
                       P2
                   ΔP  1    P1
                                     D
                         0    Q2  Q1  100   Q
                                1
                              ΔQ  2
   Bağımlı değişken olan miktar yatay eksende, bağımsız değişken olan fiyat ise dikey
eksende gösterilmiştir. Bu Alfred Marshall’ın yaptığı bir gösterimdir. A. Marshall talep
eğrisi ile marjinal fayda eğrisini özdeş kabul etmiştir. Bir malın tüketim miktarı arttıkça
marjinal faydası azalır. Fiyat sıfır iken yapılan tüketimde toplam fayda maksimum,
marjinal fayda sıfır olacağından talep eğrisi aynı zamanda ilgili malın marjinal fayda eğrisi
olur. Yani dikey eksende P’nin yanısıra Marjinal Fayda (MU) da gösterilirse; fiyat
düştükçe tüketim artar ve marjinal fayda azalır.
6                                     Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları
                (MU)P
                                D=MU

                      0
                                Q


    Talep fonksiyonunu A. Marshall gibi göstermeseydik;


    QD=100-2P fonksiyonunda miktarı dikey eksende, fiyatı yatay eksende gösterseydik
    100   2
eğim    veya  den –2 olacaktı.
    50   1

                  Q

                  100


                    a

                        α      D

                    0    b
                            50       P


    Eğim tan     açısının değerine eşit olacaktı.

           karşı kenar    a 100
    tan    =         =  =  =2
           komşu kenar    b 50
   O zaman da fonksiyonumuzun içinde görülen bağımsız değişkenin önündeki katsayı
olan -2 talep eğrisinin eğimi olacaktı.
  Ancak talep eğrileri böyle gösterilemeyeceğinden, talep fonksiyonlarındaki fiyatın
önündeki katsayıların tersi eğimi verecektir.
   Talep eğrilerine ilişkin bu gösterim özelliği arz eğrisi için de geçerlidir. Yine arz eğrisi
elde edilirken bağımlı değişken olan miktar yatay eksende, fiyat dikey eksende gösterilir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                7


   Örneğin; QS=10+2P şeklindeki bir arz fonksiyonunu çizersek;


         P                      Fonksiyonu yukarıdaki gibi verilmiş
                                         P 1
                             bir arz eğrisinin eğimi   ’den 0,5
                                         Q 2
                        S     olacaktır.


         P2
                               İncelediğimiz arz ve talep eğrileri
ΔP  1                          birer doğrusal fonksiyonlardır. Bağımsız
         P1
                             değişkendeki    değişmeler  bağımlı
                             değişkeni daima sabit bir katsayı
         0   10   Q1   Q2     Q  ölçüsünde etkiler.

                ΔQ  2


   Y= a-bx veya Y= a+bx tipindeki fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlardır.
   Y= a+bx veya Y=a-bx tipindeki fonksiyonların eğimini bulmak istersek, dikey
                                   Y      dy
eksende Y, yatay eksende X’in gösterilmesi gerekeceğinden eğim=      ya da
                                   X      dx
olacaktır. Bu da bağımlı değişken olan Y’nin, bağımsız değişken olan X’e göre alınmış
                                       dy
türevinden başka bir şey değildir. O halde Y= a-bx fonksiyonunun eğimi;       -b
                                       dx
olacaktır.
   Talep ve arz fonksiyonlarımız eğri olarak gösterilirken bağımlı ve bağımsız
değişkenler ters gösterildiğinden;
   Örneğin; QD=100-2P fonksiyonunun türevini aldığımızda bulacağımız -2 eğim
         1
olmayıp, eğim=    olacaktır. Ya da fonksiyonda fiyatı bağımlı değişken haline getirirsek
         2
elde edeceğimiz “ters talep fonksiyonunun” türevi eğimi verir.
   QD=100-2P ise P= 50-0,5Q olur. Türevi olan 0,5 eğimi gösterir.
   Eğim konusundaki bu bilgilerimizi doğrusal olmayan fonksiyonlara da uygulayabiliriz.
   Y=20X-2x2 şeklinde doğrusal olmayan bir fonksiyon verilmiş olsun.
 y
                   y=f(x)
                          Bir eğrinin eğimi sabit olmayıp, her noktasında
                       farklı bir eğimi olacaktır. Bir eğrinin herhangi bir
                       noktasındaki eğimi o noktadan teğet geçen
                       doğrunun eğimine eşit olur.

   o
                x
8                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları     Fonksiyonumuzun türevini alarak eğimini görürsek;
     dy
      =20-4x olacaktır. Bu da her X düzeyine karşılık gelen farklı bir eğim olacağını
     dx
gösterir.
     Örneğin;

                 E        x=1 iken eğim 16
     y          D max       x=2 iken eğim 12
              C A
         B                x= 3 iken eğim 8
              A
        A A                x= 4 iken eğim 4
                         x= 5 iken eğim 0 olacaktır.
                         Eğrimiz azalarak artan (yani eğimi gittikçe
                      azalan) bir eğridir. Bir eğrinin herhangi bir
                      noktasındaki eğimi o noktadan teğet geçen
                      doğrunun eğimine eşit olur demiştir.
        1    2  3  4  5  x
                         Y=f(x)   fonksiyonunun      maksimum
                      noktasında x=5 iken eğimi sıfırdır.
                          Eğriye teğet geçen doğrunun eğimi
  dx                   bilinirse türev değerine eşitlenerek eğrinin o
  dy                   düzeyindeki   bağımsız  değişken  miktarı
                      bulunabilir.
     16                   Varsayalım B noktasındaki teğetin eğiminin
     1
     12                 12 olduğunu biliyoruz.
     16                    dy
     8                      = 20 - 4 x iken
     1                     dx
     4                    20-4x=12
                           4x=8
     0               x        8
        1    2  3  4  5         X = =2
                             4


   Bu bilgilerimizle fonksiyonumuzun maksimum düzeyindeki bağımsız değişken
miktarını bulmak istersek şu kuraldan yararlanırız. ‘Herhangi bir eğrinin maksimum veya
minimum noktasında teğet geçen doğrunun eğimi yani eğrimizin eğimi sıfır olacaktır.’


y                              y

       maksimum
                       veya
                                           minimum          x                              x         x
                  x
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                            9


   Örnek fonksiyonumuzun hangi X düzeyinde maksimum olduğunu hesaplayalım;
   20-4x=0
      4x=20

         20
       x=   =5       x= 5 iken maksimumdur.
          4
   Not: Birbiriyle kesişen veya teğet olan iki doğru veya bir eğri ile bir doğru veya iki
eğrinin o noktasındaki bağımlı ve bağımsız değişken değerleri aynı olacaktır.
   Örneğin:            Talep fonksiyonu QD= 100 - 2P
                   Arz fonksiyonu  QS= 20 + 3P   ise;


                     QD= QS
                   100-2P=20+3P
                     5P=80

                        80
                      P=   = 16
                         5
                     QS= 20+3.16=68
                     QD=100-2.16=68
           P


           50                    S


                        E
         P=16


                              D
             0      20   Q=68     100   Q
10                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları            II- FAYDA, FAYDA TEORİLERİ,
           TÜKETİCİ DENGESİNİN OLUŞUMU
                  ve TALEP ANALİZİ

   Fayda ve Fayda Fonksiyonu:
   Giriş kısmında bahsettiğimiz üzere mikroiktisadi inceleme konuları fonksiyonel ilişki
tekniği ile ele alınarak incelenir. Bu bakımdan fayda ile ilişkili olduğu düşünülen
değişkenler tanımlanmalıdır
   Faydanın tüketim sonucu elde edilen doyum olduğunu biliyoruz. Fayda bağımlı
değişken olmak üzere bir fonksiyon oluşturursak;
    U=f(XYZ...n) fonksiyonunda U faydayı (XYZ...n) ise tüketilen değişik mal ve
hizmetleri gösterdiğinde U bağımlı değişken, (XYZ...n) ise bağımsız değişkenlerdir. Yine
bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkileri analiz etmek için (ceteris
paribus) varsayımını kullanıp, diğer malların tüketim miktarı sabitken bir malın tüketimi
artırıldığında fayda üzerinde oluşturacağı etkiler incelenebilir.
   Bu incelmeye geçmeden önce fayda fonksiyonuna ait özelliklerden bahsetmekte
yarar vardır.

   Fayda Fonksiyonunun Özellikleri:
   a- Fayda fonksiyonu malların ve hizmetlerin tüketim miktarının artan fonksiyondur.
    Yani pozitif eğimli bir fonksiyondur.
   b- Diğer malların tüketim miktarı sabitken belli bir zamanda bir malın tüketim
    miktarı artırıldıkça toplam fayda “azalarak artar.” Yani marjinal fayda azalır. (Bu
    durumu birazdan sayısal ve geometriksel olarak inceleyeceğiz.)
   c- Her bireyin fayda fonksiyonu birbirinden bağımsızdır (dışsallık yoktur).
   d- Bir malın faydası her birey için farklıdır.
   e- Fayda fonksiyonu “sürekli” ve “iki kez türevi alınabilir” fonksiyonudur.

   Fayda Teorileri:
   Faydaya ilişkin iki önemli teori vardır. Bunlardan birincisi faydanın ölçülebilir bir olgu
olduğu varsayımından hareket eden Kardinalist yani sayısalcı yaklaşım, diğeri ise
faydanın ölçülemeyen fakat sıralanabilen bir olgu olduğu varsayımından hareket eden
Ordinalist yani sırasalcı yaklaşımdır.

   Kardinalist yaklaşıma göre;
   a- Fayda teorik bir ölçü birimiyle (util) ölçülebilir.
   b- Fayda objektif bir kavramdır, bireyden bireye değişmez.
   c- Bireylerin tek tek faydalarının toplamı toplam faydaya eşittir.
   d- Birey bir malın tüketimini artırırken, tüketeceği her ek birimin kendisine
     sağlayacağı faydayı sayısal olarak bilir.
   e- Malların tek başına tüketilmeleri durumunda sağladıkları fayda ile birlikte
     tüketilmeleri durumunda sağlayacakları fayda arasında fark yoktur.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                           11


   Bu yaklaşımın önde gelen isimleri; Gossen, Jewons, Walras’tır. Sayısalcılar tüketici
dengesini incelerken dengenin oluşumunu sayısal bir yöntem olan “eş marjinal fayda”
ilkesi ile açıklamaya çalışırlar (Birazdan sayısal yaklaşımla dengenin oluşumunu yani,
tüketicinin belli bir parasal bütçesi ile faydasını maksimize ettiği durumu inceleyeceğiz).

   Ordinalist yaklaşıma göre:
   a- Fayda ölçülemez, sıralanabilir.
   b- Mallar sağlayacakları faydalar açısından büyüklük - küçüklük sıralamasına
     sokulabilir. Ancak aralarındaki fark sayısal olarak bilinemez.
   c- Fayda objektif değil, subjektif bir kavramdır. Bir malın faydası bireyden bireye
     farklılık gösterir.
   Ordinalist yaklaşım tüketici dengesinin oluşumunu “sıralama mantığına” dayanan
“farksızlık eğrileri” ile açıklamaya çalışır.
   Ordinalist görüşün önde gelen isimleri; Edgeworth, Antonelli ve Fisher’dir.
   Şimdi tekrar Kardinalist görüşe dönelim ve tüketici dengesinin oluşumunu bu görüş
açısından inceleyelim.

   Kardinalistlerin tüketici dengesinin oluşumuna ilişkin varsayımları:
   a- İnceleme döneminde tüketicinin bütçesi sabittir.
   b- İnceleme döneminde tüketicinin tükettiği malların fiyatları sabittir.
   c- İnceleme döneminde tüketicinin zevk ve tercihleri sabittir.
   d- Tüketici tüketeceği malın her ek biriminin kendisine sağlayacağı faydayı yani
     malın marjinal faydasını sayısal olarak bilmektedir.
   e- Bir malın tüketiminin artırılması durumunda her ek birimin faydası yani marjinal
     fayda giderek azalacaktır. Azalan marjinal fayda ilkesi tüm mal ve hizmetler için
     geçerlidir (I. Gossen Yasası).
   Fayda fonksiyonumuzu tekrar yazarsak; U=f(XYZ...n). Burada diğer malların tüketim
miktarının sabit olduğunu varsayalım. Tüketimi artırılan mal X malı olsun. X malının
tüketiminin artırılmasının bağımlı değişken olan U üzerindeki etkilerini inceleyelim.
   Tüketicimizin susamış bir insan olduğunu ve belli bir zamanda sadece su içerek bu
ihtiyacını gidermeye çalıştığını düşünelim.

       X (İçilen su Bardak)   Toplam Fayda (U)      Marjinal Fayda (MU)
            0           0               0
            1           5               5
            2           9               4
            3          12               3
            4          14               2
            5          15               1
            6          15               0
            7          14              -1

   Burada marjinal faydanın, X tüketimindeki birim değişikliğin toplam faydada
                           U
yaratacağı değişikliğe eşit olduğunu yani; MU=     , bununda toplam fayda fonksiyonun
                           X
artış hızını yani eğimini vereceğini söyleyebiliriz.
12                                   Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Öyleyse yukarıdaki verilere göre toplam ve marjinal fayda fonksiyonlarını
oluşturalım.

   Toplam fayda fonksiyonu “azalarak artan” bir fonksiyon olarak karşımıza çıkar. Her
noktasında eğimi farklı olan bu fonksiyonda belli bir noktanın eğimi o noktadan teğet
                           U
geçen doğrunun eğimine eşit olacaktır. Bu da      ile hesaplanacağından toplam
                           X
                                      U
fonksiyonun eğiminin marjinal fonksiyona eşit olacağı görülür. (mu=        )
                                       X
     Bu durumda marjinal fayda sıfır iken toplam fayda maximum değerinde olacaktır.   U
   y                      Tüketici burada ek bir birim daha tüketmek
            max         istemeyecektir. Peki marjinal faydanın her ek
   15
   A
                      birimde azaldığını ve tüketicinin her yeni birim
   14                   tüketimden alacağı faydayı bildiğini varsayalım. Bu
                  U
   12                   durumda tüketici ek birimi elde etmek için
                  y    ödeyeceği fiyat ile alacağı fayda oranını
   9
                      kıyaslayarak bu malı mı yoksa başka bir malı mı
   5
                      tüketeceğine karar verebilir.

   0    1 2 3 4 5 6    7
                    x     Örneğin: Malın bir biriminin fiyatı 50 olsun ve
                      tüketici bu maldan belli bir miktar tüketirken,
                      tüketeceği ek birimden 100 birim marjinal fayda
mu                     alabileceğini bilsin. Bu durumda bu tüketim
                      düzeyinde mala harcayacağı son lira ile 2 birim
                      fayda alacağı açıktır.
   5
   4
                         Fiyatı yine 50 lira olan başka bir maldan
   3
                      tüketeceği ek birimden 150 birim marjinal fayda
   2                   alabileceğini bilen bu tüketici, birinci mal yerine bu
                      ikinci maldan tüketmek isteyecektir.
   1


   0    1 2 3 4 5 6   7     x
                mu
   Buradan yola çıkarak Kardinalist yaklaşıma göre tüketicinin dengesinin oluşumunu
yani, belli bir parasal bütçesi ile optimal mal tüketim bileşimini oluşturmasını ve fayda
maximizasyonunu inceleyelim.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                            13


    Tüketicimizin sabit bütçesinin 400 birim TL olduğunu varsayalım. Tüketicimizin
tükettiği X ve Y gibi her iki malın fiyatı da 50 TL olsun. Her malın tüketiminin artırılması
sonucunda her ek birimin vereceği faydanın azalma derecesi aynı olmayacaktır. Tüketimi
artırılacak olan bu iki malın marjinal faydalarının azalan değerleri aşağıdaki gibi olsun.


                           Marjinal Faydalar
         Miktarı    Fiyatı  1   2   3   4  5   6  7  8
          X       50   110  70   50  40  30  20  9  4
          Y       50   110  100  80  70  50  40  20  9   Tüketicimiz “Homo Economicus”luk varsayımı gereği tüm parasını harcayarak
kendisine en yüksek fayda sağlayan mal bileşimini seçmek isteyecektir. Dilerse
tüketicimiz sadece tüm parasını bir mala da harcayabilir. Burada birkaç farklı tüketim
seçeneğinin vereceği toplam fayda değerlerini araştıralım.
   1- Tüm parasıyla sadece X malı alırsa 8 birim X alabilir. Bu durumda toplam faydası;
      110+70+50+40+30+20+9+4=333 birim olur.
   2- Bu kez tüm parasıyla Y malı aldığını varsayalım. Yine 8 birim Y alabilecektir. Bu
     durumda toplam faydası;
      110+100+80+70+50+40+20+9=479 birim olur.
   3- Bu kez her iki maldan da 4’er birim aldığını varsayalım. Bu durumda toplam
     faydası;
      X için: 110+70+50+40=270
      Y için: 110+100+80+70=360

   Toplam= 630 olur. Peki tüketicimizin bu bütçesi ile alabileceği en yüksek fayda bu
mudur? Tüketicimiz kendisine en yüksek faydayı sağlayan mal bileşiminin hangisi
olduğunu nasıl bilebilir? İşte burada Kardinalistler bu durumun “eş marjinal fayda” ile
bulunacağını ileri sürerler. Yani tüketici mallara harcadığı son lira ile mallardan sağladığı
marjinal faydaları eşitlemişse dengededir ve fayda maksimizasyonunu sağlamıştır (II.
Gossen Yasası).

   Yukarıdaki verilere göre tüketicimiz X malından 3, Y malından 5 birim tüketmelidir.
Malların fiyatları 50 ve tüketicimizin bütçesi de 400 birim TL olduğundan bu tüketimi
yaparsa tüm bütçesini de harcamış olacaktır. Peki bu seçenek için tüketicimizin toplam
faydasına bakalım;
   X için: 110+70+50=230
   Y için: 110+100+80+70+50=410
   Toplam= 640
   Görüldüğü gibi tüketicimize en yüksek toplam faydayı sağlayan tüketim bileşimi bu
olacaktır. Çünkü son birimlere harcanan bir liralar ile alınan marjinal faydalar
eşitlenmiştir. Bu son seçenek için;
    MU x   MU y  50
              1 olmuştur.
    Px    Py   50
14                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Bir önceki tüketim bileşimi seçeneğimizde bu eşitliği görememiştik. X ve Y 4’er birim
tüketildiğinde son birimlere harcanan bir liralar ile alınan faydalar eşit olmuyordu. Son
birimler için;
   MU x   40   MU y   70
          ve       oluyor ve görüldüğü gibi Y malı harcanan son lira ile
    Px   50    Py   50
daha yüksek marjinal fayda sağlıyordu. Bu durumda tüketicimiz rasyonellik prensibi
gereği Y malının tüketimini artırıp X malını azaltacaktır.
   Sonuçta Kardinalistlere göre tüketicinin dengeye gelmesi sayısal olarak ölçülebilen
marjinal faydaları eşitleme davranışlarıyla sağlanır.
   Bu kez iki mal için tüketici dengesinin sağlanmasını ordinalist yaklaşım çerçevesinde
ele alalım. Ordinalistler tüketici dengesinin oluşumunu farksızlık eğrileri ile incelerler.
   Farksızlık Eğrisi: Tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan, iki malın değişik
tüketim bileşimlerinin geometrik yeridir.
   Farksızlık eğrileri ölçülebilir bir tatmin miktarını değil, sadece karşılaştırılabilir bir
tatmin düzeyini ifade ederler.
   Farksızlık Eğrilerinin Özellikleri:
               Y


                    A    D
               Y1
                    X
                      B
               Y2
                        C
               Y3


                 0  X1 X2 X3
                             X
   1- Farksızlık eğrisi üzerindeki bütün noktalar aynı tatmin düzeyini gösterir.
   2- Orijine göre daha uzakta olan daha yüksek bir tatmin düzeyini gösterir.
   3- Mal düzleminde her tüketicinin kendi tercih sıralamasını yansıtan sonsuz sayıda
     farksızlık eğrisi vardır.
   4- Farksızlık eğrileri birbirini kesmezler. Ancak iki malın birlikte kullanılma
     zorunluluğu yoksa eksenleri kesebilirler.
   5- Farksızlık eğrileri negatif eğimlidirler. Çünkü aynı tatmin düzeyinde kalabilmek
     için bir maldan tüketilen miktar azaltıldığında, diğer malın tüketim miktarı
     artırılmalıdır. Yani negatif eğimli olmasının nedeni malların birbiri yerine ikame
     edilmesidir.
   6- Farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeydirler. Bu durum “Azalan marjinal ikame
     oranı kavramı” ile açıklanabilir. Dışbükeyliğin nedeni; aynı eğri üzerinde
     kalındıkça tüketilen mallardan birinin miktarı azaltıldığı zaman toplam faydanın
     azalmaması için diğer mal miktarının artırılması gerekecektir.
   Sürekli ikame yapıldığında tüketimi azaltılan maldan her defasında daha büyük bir
marjinal fayda kaybı yaşanırken, yerine ikame edilen maldan her defasında daha az bir
marjinal fayda elde edilecektir. Bu durumda tüketimi azaltılan malın her birimi yerine
tüketimi artırılan maldan her defasında daha çok tüketmek gerekecektir. O halde
mallardan birinin tüketimi azaltılıp diğer malın tüketimi artırılırken ikame oranı (birbiri
yerine kullanılma oranı) sabit kalmayıp azalacaktır.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 15


   Marjinal İkame Oranı: Aynı fayda düzeyini koruyabilmek için, bir malın bir
biriminden vazgeçildiği zaman öteki maldan ikame edilmesi gereken miktarı ifade eden
bir kavramdır.

                     Tüketiminden Vazgeçilen Mal Miktarı
Marjinal İkame Oranı MRS                              olarak hesaplanır.
                       Yerine İkame Edilen Mal Miktarı


Y                              A noktasından B noktasına geçişte
                            marjinal ikame oranı;
 6          A
                                      ΔY 2
                                 A
                               MRS Y , X =   = = 1 dir.
 4              B                       ΔX 2
                     C         B’den C’ye geçişte marjinal ikame
 2                           oranı;
                                      ΔY 2
   0     2     4      8       X       B
                               MRS Y , X =   = = 0,5 dir.
                                      ΔX 4

   Görüldüğü gibi bir farksızlık eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket
edildikçe, dikey eksende yer alan malın yatay eksendeki mal ile marjinal (yani ilave)
ikame oranı düşmektedir. Bunun nedeni “azalan marjinal fayda ilkesi”dir.
   Farksızlık eğrisine bakınca iki malın birlikte toplam faydasını gösteren bu
fonksiyonun azalan eğimli bir fonksiyon olduğunu ve her noktasındaki eğimin farklı
olacağını söyleyebiliriz. Çünkü ancak bir doğrunun her noktasındaki eğimi aynıdır.

                            Y
     Farksızlık eğrisinin her nokta için eğimi     ile yani marjinal ikame oranı ile ölçülür.
                            X
     Çünkü farksızlık eğrisinin eğimini belirleyen marjinal ikame oranıdır. İkame oranı hiç
          ΔY
değişmese,      sabit kalsaydı, eğim de sabit olurdu.
          ΔX
  O halde farksızlık eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın eğimi o noktadan teğet
geçen doğrunun eğimine eşit olacaktır.
   Yine marjinal ikame oranının derecesi, yani farksızlık eğrisinin eğimi o nokta
itibariyle malların marjinal faydalarının birbirine oranına eşit olacaktır. B noktasındaki
ikamede 2 birim Y malı azaltılmasında 4 birim X malı artırarak aynı toplam faydayı
koruyabiliyorsak o noktada Y’nin marjinal faydasının X’in marjinal faydasının 2 katı
olduğunu söyleyebiliriz. O zaman B noktası için marjinal ikame oranı;
             ΔU
        ΔY
       B
     MRS Y , X
       =   = - ΔX şeklinde yazılır.Burada ikame oranını belirleyen X malının
        ΔX    ΔU
             ΔY
marjinal faydasının, Y malının marjinal faydasına oranıdır.
16                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları    Örneğin; B noktasında X malının marjinal faydası 50, Y malının marjinal faydası
                  ΔY 1
100 ise marjinal ikame oranı     = olacaktır. Yani bir birim Y azaltıldığında aynı
                  ΔX 2
fayda düzeyini koruyabilmek için 2 birim X malı artırılması gerekecektir. O halde
toparlarsak “farksızlık eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın eğimi marjinal ikame
                                 ΔY
oranına yani, o noktadan teğet geçen doğrunun eğimi olan       ’e eşittir.
                                 ΔX
   Tipik farksızlık eğrilerinde dikey eksende yer alan malın, yatay eksende yer alan mal
ile marjinal (ilave) ikame oranı gittikçe azalacağından farksızlık eğrisinin eğimi gittikçe
azalacak ve eğri dışbükey bir yapıda olacaktır.
   Bunun yanı sıra belli varsayımlar altında farklı tiplerde (atipik) farksızlık eğrileri de
olabilecektir. Şimdi bunları inceleyelim:


    a- Malların Birbirinin Tam İkamesi Olduğu Durumda Farksızlık Eğrileri   Horoz
                    Mallardan biri horoz eti, biri tavuk eti gibi birbirlerini
    eti            tam ikame edebilen mallar söz konusu olduğunda
                  farksızlık eğrisi doğrusal ve eksenleri kesebilen bir eğri
                  olacaktır. Dolayısıyla marjinal ikame oranı sabit
                  kalacaktır.
    0
             Tavuk
               eti
    b- Birbirini İkame Edemeyen Malların Farksızlık Eğrileri
   Mallardan biri ayakkabının sağ teki, diğeri sol teki olduğunda aralarında bir ikame
söz konusu olmayacağından farksızlık eğrisi köşeli bir biçimde olacaktır. Sağ tek
 Ayakkabı                      Farksızlık eğrilerinin değişik tiplerini de
                        gördükten   sonra   tekrar  tüketicimizin
                        davranışını   incelemeye    dönelim.  Her
       3                tüketicinin kendine ait bir farksızlık eğrileri
                        sistemi olacaktır. Tüketicinin zevk ve tercih
       2                yapısını yansıtan bu farksızlık eğrileri sistemi
       1
                        iki mal düzleminde mallara ilişkin tercih
                        yapısına göre eksenlerdeki yer alan mallardan
                        herhangi birine daha yakın olabilecektir.
       0  1    3
           2
                   Sol tek
                  Ayakkabı
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                         17


   Kendine ait tercih sistemini oluşturmuş olan tüketicinin tercih sisteminde, hangi
farksızlık eğrisi üzerinde tüketim bileşimi oluşturacağı, malların fiyatı ve tüketicinin
parasal bütçe olanaklarına bağlı olacaktır.


Y                       Y                   Y

            l3
         l2
       l1                                              l3
                                                   l2
                                    l3            l1
                                 l2
                               l1
 0               X        0                  0            X
                                    X

Tercihlerinde     Y            Tercihlerinde     X        Tercihlerinde her iki
malına daha çok yer              malına daha çok yer          mala da aynı oranda
veren    tüketicinin           veren    tüketicinin        yer veren tüketicinin
farksızlık eğrileri              farksızlık eğrileri          farksızlık eğrileri   “Homo Economicus”luk varsayımı gereği tüketici belli bir bütçe olanağı ile
alabileceği en yüksek faydayı sağlayan farksızlık eğrisi üzerinde tüketim bileşimini
oluşturacaktır.
   Şimdi ise tüketicimizin parasal bütçe kısıtını ve mal fiyatlarına göre belirlenecek
bütçe kısıtı fonksiyonunu inceleyelim.
   Bütçe Kısıtı Fonksiyonu (Bütçe Doğrusu):
   Tüketicimizin parasal bütçesi M= 1000 birim TL,
   X malı fiyatı ..........................Px= 50 birim TL,
   Y malı fiyatı .........................Py= 40 birim TL olsun. Bu durumda tüketicimiz tüm
                                    M 1000
parasal olanağı ile X malı almak istediğinde         X=      =  = 20 birim X alabilecektir.
                                    Px  50
                                           M 1000
   Yine tüm parasal olanağı ile Y malı almak istediğinde           Y=   =  = 25 birim
                                           Py  40
Y alabilecektir. İki malı birlikte tüketme durumunda ise tüm bütçe olanağını iki mala
bölüştürecektir.
   İki malın birlikte kullanıldığı durumda bütçe kısıtı M=Px.X+Py.Y biçiminde olacaktır.
Elde ettiğimiz bu bütçe kısıtı denkleminden mallardan birini bağımlı değişken haline
getirerek bütçe fonksiyonunu elde edebiliriz.
   Y malını bağımlı değişken olarak alırsak; denklemimizi;

       M       Px
    Y             . X şeklinde yazabiliriz.
       Py      Py
18                                       Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Görüldüğü gibi bütçe doğrusu Y=a-bx gibi bir azalan doğru fonksiyonudur.
                              M
Fonksiyonun birinci terimi olan (a) yani     bağımsız değişkenimizin değerinin sıfır
                      Py
olması durumunda bağımlı değişkenimiz Y’nin alacağı maksimum değeri, yani Y malından
alınabilecek maksimum miktarı (-b) fonksiyonumuzun eğim derecesini yani bir birimlik X
artışı karşısında Y’de oluşacak azalmayı ve (X) ise bağımsız değişkenimiz olan X malını
gösterir.
   Fonksiyonumuzu çizersek;
   Aşağıdaki fonksiyonumuza bakarsak bütçe doğrusunun eğiminin X malı fiyatının, Y
                     Px
malının fiyatına oranı olan      -     ’ye eşit olduğunu görürüz. Bu durumda bütçe fonksiyonu
                     Py

     Px     50
eğimi -           1, 25 olacaktır.
     Py     40


     Y
                                 Görüldüğü gibi mallardan herhangi
                              birinin fiyatı veya aynı oranda ve aynı
                              yönde olmamak üzere ikisinin birden fiyatı
 M
   = 25                         değiştiğinde bütçe doğrusunun eğimi
 P
 y                             değişecektir.


       0           20     25
                            X
                   M
                        = 20
                   P
                    x    Y
                                 Mallardan ikisinin de fiyatı aynı oranda
                              artar veya azalırsa, bütçe doğrusunun eğimi
                              değişmeden sağa veya sola kayacaktır. Aynı
                              durum malların fiyatları sabitken parasal
                              bütçenin artması veya azalmasında da
                              geçerlidir. Parasal bütçe artarsa bütçe
                              doğrusu aynı eğimde kalmak üzere sağa,
                              azalırsa sola kayar.

      0                      X

   Bütçe fonksiyonumuza ilişkin bu incelemelerimizi tamamladıktan sonra şimdi belli bir
bütçe olanakları ve sabit mal fiyatları ile karşı karşıya olan tüketicimizin bu parasal
olanağında bireysel fayda maksimizasyonunu nasıl oluşturduğunu yani, tüketici dengesini
Ordinal yaklaşıma göre inceleyelim.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                  19Y
                             Şekildeki gibi bir bütçe kısıtına sahip
    A
Y                          tüketicimizin bütçe olanakları, İ3 ve İ4 farksızlık
                          eğrileri üzerinde olacak bir tüketim bileşimini
Y         D                 gerçekleştirmeye yetmeyecektir.


Y             B          İ4    Tüketici bu bütçe olanağı ile dilerse A
                     İ3
                 İ1 İ2       noktasının ifade ettiği mal bileşimi veya B
                          noktasının ifade ettiği mal bileşimini seçerek İ1
 0  X     X    X         X    farksızlık eğrisinde aynı toplam faydayı iki durumda
                          da elde edebilecektir.   Fakat fayda maksimizasyonu güdüsüyle davranan tüketicimiz bu bütçe olanağı ile D
noktasının ifade ettiği tüketim bileşimini seçecek ve İ2 farksızlık eğrisi üzerinde faydasını
maksimize edecektir.
   Görüldüğü gibi D noktasında farksızlık eğrisi bütçe doğrusuna teğet olmaktadır. D
noktası hem farksızlık eğrisi hem de bütçe doğrusu üzerinde bir noktadır. “Bir eğrinin
herhangi bir noktasının eğimi o noktadan teğet geçen doğrunun eğimine eşit
olacağından” D noktasında bütçe doğrusunun eğimi farksızlık eğrisinin eğimine yani,
marjinal ikame oranına eşit olacaktır. Denge noktası için;
            U
      D    Y  X  Px
    MRS Y , X     -  dengenin cebirsel ifadesi olacaktır.
          X  U  Py
            Y
   Yani tüketici dengesinde malların marjinal faydalarının birbirine oranı (farksızlık
eğrisinin eğimi), fiyatlarının da birbirine oranına (bütçe doğrusunun eğimine) eşit
olacaktır. Bu durumda Kardinal yaklaşımın tüketici dengesi koşulu olan “eş marjinal
fayda” da gerçekleşmiş olacaktır.
   Örneğin; tüketici dengede iken X malının fiyatı 50, Y malının fiyatı 40 ve X malının
marjinal faydası 100 ise, Y malının marjinal faydası 80 olacaktır. Bu durumda her malın
marjinal faydasını fiyatına bölersek dengede “eş marjinal fayda” nın sağlandığını görürüz.
        U    U
      100    X     Y    80
    2                  2  Bu durumda denge noktasında ikamenin söz
     50  PX   PY         40
konusu olmayacağı açıktır.
   Fakat yukarıdaki şekilde B noktasına bakarsak o noktada bütçe doğrusunun
eğiminin, farksızlık eğrisinin eğiminden büyük olduğunu görürüz. Yine X malı fiyatı 50, Y
               Px  50
malı fiyatı 40 olduğundan -       1, 25 ise,
               Py  40
20                                       Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   X malının marjinal faydası 100 olduğunda Y malının marjinal faydası B noktasında
80’den fazla olacaktır. Y malının marjinal faydasının 100 olduğunu yani farksızlık eğrisinin
      U

eğiminin; X 
        100
           1 olduğunu varsayalım. Bu durumda;
     U  100
        Y

        U     U
   100    X     Y    100
2              2,5 B noktasında harcanan son liralar ile Y malından 2,5
                
   50  PX   PY  40
birim, X malından 2 birim fayda alınmaktadır. Tüketicimiz bu durumda ikame yapmaya
başlayacak ve Y malının tüketimini artırıp X malının tüketimini azaltacak, bütçe doğrusu
üzerinde D noktasında bu ikame son bulacaktır. Diğer koşullar değişmediği sürece
(Bütçesi, malların fiyatları zevk ve tercihleri) tüketicimiz tüketim bileşimini
değiştirmeyecektir.

   Tüketici Dengesinin Değişimi
   Tüketici dengesini incelerken tüketicimizin parasal bütçe olanaklarının, malların
fiyatlarının ve zevk ve tercihlerinin sabit olduğunu varsaydık. Analizimize zaman
unsurunu kattığımızda bunların herhangi birinin zaman içerisinde değişimi tüketici
dengesini değiştirecektir. Tüketici dengesini değiştirebilecek bu durumları sırayla
inceleyelim.

   1- Tüketicinin Bütçesinin Değişiminin Dengeye Etkisi
   Şekilde tüketicinin parasal olanaklarının artması sonucu (mal fiyatları
değişmediğinden bütçe doğrusunun eğimi ve zevk ve tercihleri değişmediği için farksızlık
eğrileri paftası sabit kalacağından) tüketici dengesi D1’den D2, D3 gibi yeni fayda
maksimizasyonunu sağlandığı noktalara kaymıştır.


Y

                              Bütçesi artan tüketicimiz görüldüğü gibi bu
             Gelir Tüketim Eğrisi
                           bütçe artışıyla her iki malın tüketimini artırmıştır.
                           Bu iki malın da tüketicimiz açısından “normal
           D3
                           mal” olduğunu söyleyebiliriz (Gelir artışı
Y3       D2                  karşısında tüketimi artırılan mallara normal mal,
Y2
      D1                    azaltılan mallara düşük mal adı verilir). Oluşan
Y1                          tüketici denge noktalarından geçen eğriye ise
                           “Gelir Tüketim Eğrisi” adı verilir.

 0     X1 X2 X3
                         X


   Gelir Tüketim Eğrisi: Tüketicinin parasal olanaklarının (bütçesinin) değişmesi
durumunda oluşan yeni denge noktalarının geometrik yeridir. Gelir tüketim eğrisinin
biçimi hep yukarıdaki gibi olmaz. Eğer mallardan birisi tüketicimiz için “düşük mal”
olsaydı Gelir Tüketim Eğrisi aşağıdaki gibi olurdu.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                21


   Tüketicimiz için X malının düşük mal olduğunu varsayalım. Bu durumda bütçe
olanakları artan tüketicimiz X malının azaltırken normal mal olan Y’yi artıracaktır. Şekilde
görüleceği üzere geliri artan tüketicimizin tercih sistemi bu gelir artışıyla değişmiş ve Y
malına doğru kaymıştır.


Normal mal
(Y)                           Bu durum gelir artışının zevk ve tercihleri
                          değiştirmesinin bir sonucudur. Ayrıca gelir
                          değişmeden de zevk ve tercihler değişebilir. Bu
               Gelir         durumu birazdan inceleyeceğiz.
 Y2              Tüketim
      D2        Eğrisi
                             Gelir değişmelerinin malların tüketimi
                          üzerinde oluşturacağı etki “Engel Eğrileri” ile
                          incelendiğinden, Gelir Tüketim Eğrisinden ilgili
                          malların Engel Eğrisi elde edilebilir. Bu durumu
                          “talep esnekliği” konusunu incelerken göreceğiz.
 Y1
         D1

       X2  X1
                Düşük mal (X)


   2- Malların Fiyatlarının Değişmesinin Dengeye Etkisi
   Malların fiyatlarının değişiminde birkaç farklı olasılık olabilir. Bunlar;
   a- Mallardan birinin fiyatı sabitken, diğer malın fiyatı değişebilir.
   b- Mallardan birinin fiyatı artarken, diğer malın fiyatı aynı oranda düşebilir.
   c- Mallardan birinin fiyatı artarken, diğer mal fiyatı daha fazla düşebilir.
   d- Malların her ikisinin de fiyatı aynı oranda düşüp, artabilir.
   Yukarıdaki olasılıklardan ilk üçünde bütçe doğrusunun eğimi değişir. Dördüncü
durumda ise bütçe doğrusunun eğimi değişmezken, aynı gelir değişmesinde olduğu gibi
paralelce orijine yaklaşıp, uzaklaşabilir.

   Şimdi bu dört durumu sırasıyla inceleyelim:
   a- Mallardan birinin fiyatı sabitken diğer malın fiyatının değişmesi    Y
                              Şekildeki X malının fiyatının düşmesi
                           sonucu tüketici D1 notkasında iken D2 denge
                           noktasında dengeye gelmiştir. Fiyatı düşen X
                           malının tüketiminin X1’den X2’ye artması fiyat
                   Fiyat      düşmesinin yarattığı toplam etkidir.
    Y2     D1
            D2      Tüketim
    Y1              Eğrisi
            D3
    Y3         X1 X3 X2           X
22                                     Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   X’in fiyatının düşmesinin yarattığı toplam etki iki ayrı etkinin birleşmesiyle
oluşmuştur. Bu etkiler gelir ve ikame etkileridir.
   Gelir Etkisi: Tüketicinin karşılaştığı mallardan birinin fiyatının düşmesi reel olarak
gelir artışı yaratır. Tüketici artan bu gelir ile fiyatı düşen mal ve diğer mallardan daha çok
satın alma olanağına kavuşur. Buna fiyat düşmesinin yarattığı gelir etkisi denir. Şekilde
gelir etkisi nedeniyle X’in tüketiminde oluşan artışı görmek için fiyat düşmesinden sonra
oluşan yeni bütçe doğrusunu artan gelir kadar sola kaydırmak gerekir. Şekilde D 3-D2
arası (X3-X2 arası) gelir etkisidir.
   İkame Etkisi: Mallardan birinin fiyatının düşmesi, fiyatı düşen malı diğer mallara
göre daha ucuz hale getireceğinden tüketicinin talebi düşen mal lehine değişecektir.
Şekilde X1-X3 arası.
   Hicks, gelir ve ikame etkilerini geometrik olarak yukarıdaki gibi incelemiştir. Slutsky
ise matematiksel denklemini geliştirmiştir.
  Mallardan birisinin fiyatı diğer mal fiyatı sabitken değiştiğinde ortaya çıkan yeni
denge noktalarından geçtiği düşünülen eğriye “fiyat tüketim eğrisi” adı verilir. (Şekilde
D1-D2’den geçen eğri) Fiyat tüketim eğrisinden bir malın talep eğrisi elde edilebilir.

b- Mallardan birinin fiyatı artarken diğer malın fiyatının aynı oranda düşmesi
 Y
  K
                            Tüketicinin parasal bütçesi (geliri) sabitken
  K  1                     mallardan birinin fiyatı (Y malı) artarken, X malı
         D1               fiyatı aynı oranda düştüğünden tüketicinin reel
  Y1                      olarak gelirinde bir artış olmamış, herhangi bir
                         gelir etkisi olmadan sadece ikame etkisi
               D2         gerçekleşmiştir. Tüketici Aynı farksızlık eğrisi
  Y2                      üzerinde malları birbirine ikame etmiştir.

  0      X1     X2 L  L1
                       X


c- Mallardan birinin fiyatı artarken, diğer mal fiyatının daha fazla düşmesi

Y                         Y malının fiyatında belli bir yükselme olurken X
                      malı fiyatı daha fazla düşerse bu durum bir reel gelir
                      artışı yaratacağından tüketici daha yüksek bir tatmin
                      düzeyini gösteren İ2 farksızlık eğrisi üzerine
      D1     D2          geçebilecektir.
               İ2
            İ1
  0                  X
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                     23


d- Malların ikisinin de fiyatlarının aynı oranda artması veya düşmesi

Y
                                Malların fiyatlarının her ikisinin de aynı
                             oranda artması veya azalması durumunda nispi
                             fiyatlar değişmeyeceğinden bütçe doğrusunun
                             eğimi değişmeyecek ve mallar arası bir ikame
 Y1          D2                 söz konusu olmayacak ve sadece reel gelir
 Y2        D1                   etkisiyle daha yüksek yada daha düşük tatmin
 Y3     D3                      düzeylerine ulaşılabilecektir.


       X1 X2 X3
                           X

    3- Tüketicinin Zevk ve Tercihlerinin Değişmesinin Dengeye Etkisi
   Tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi tümüyle tüketici farksızlık eğrileri
paftasının mal düzleminde eksenlere doğru kayması sonucunu doğuracaktır.

 Y                               Şekildeki tüketicimiz zevk ve tercihlerin
                             değişmesi sonucu X malını, Y malına daha çok
                             tercih eder hale gelmiş ve farksızlık eğrileri
                             tümüyle kayarak X eksenine yaklaşmış, D2
                             noktasında dengeye gelmiştir. Bütçesi ve mal
Y1     D1        İ2
                 İ3           fiyatları sabitken tüketicimiz için belli bir tüketim
              İ1              bileşiminde X malının marjinal faydası Y malının
Y2             D2
                             marjinal faydasına göre artış göstermiştir.
                         İ3
                      İ2
                    İ1           Bu durumda dengeye gelebilmek için X
                             malı tüketimini artırıp Y malı tüketimini
  0    X1     X2
                             azaltmıştır.
                           X


   Burada D2 dengesinin D1 dengesine göre tüketicimize daha yüksek bir tatmin
sağlayan tüketim bileşimi olduğunu söyleyebiliriz. Tüketici davranışlarının rasyonel
olacağı varsayımının bir sonucu olarak, malların fiyatları ve bütçesi sabitken bir tüketici
tüketim bileşimini değiştiriyorsa bunu mutlaka daha yüksek bir tatmin düzeyine
ulaşacağını bildiği için yapıyordur.


    TALEP ANALİZİ
   Talebin “ekonomik birimlerin satın alma gücü ile desteklenen ve çeşitli mal ve
hizmetlere veya üretim faktörlerine yönelen satın alma istekleri” olduğunu biliyoruz. Bu
bölümde tüketici birimlerin mal ve hizmetlere yönelik talebini analiz edeceğiz. Yine bunu
yaparken talep miktarının hangi değişkenlerin bir fonksiyonu olduğunu göstererek
başlayalım.
   Talep miktarı; QD, İlgili malın fiyatı; P, diğer mal fiyatları PD. Tüketicimizin gelir
düzeyi; G, tüketici beklentileri B, zevk ve tercihleri; Z olduğunda talebe etki eden
değişkenleri bir fonksiyon şeklinde gösterelim:
24                                           Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   QD=f(P, PD, G, Z, B....) Talep miktarı QD bağımlı değişken ve (P, PD, G, Z, B....) ise
bağımsız değişkenlerdir. Bağımsız değişkenlerin hepsinin birden analize sokulduğu bir
durumda bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında bir ilişki analiz etmek çok
karışık bir durum yaratır. Burada analizimizi kolaylaştırmak için bir mikroanaliz tekniği
olan “Ceteris Paribus” varsayımında bulunmamız gerekecektir. Talep üzerinde etkili
olduğu düşünülen değişkenlerden fiyat dışındaki değişkenleri sabit varsayalım. Bu
durumda talep miktarı sadece fiyatın fonksiyonu olacaktır. QD=f(P)
   Diğer koşullar sabit iken genelde bir malın fiyatı ile talep miktarı arasındaki ilişki ters
yönlü olacaktır. Yani fiyat düştükçe talep artacak, yükseldikçe talep azalacaktır. Bu
durum “talep kanunu” olarak adlandırılır. Talep kanunu Ceteris-Paribus koşullarında
geçerli bir kanundur.
   O halde talep kanununun geçerli olduğu bir durumda bir malın fiyatı ile talep miktarı
arasındaki ilişkiyi analiz edelim.
            P                           İlgili malın değişik fiyatlarından
 P       Q                             talep edilen miktarları gösteren talep
50       5                             tablosu değerlerine göre; bağımsız
40       10      50
                                     değişkenin dikey eksende, bağımlı
30       15      40
                                     değişkenin    yatay    eksende
20       20      30                      gösterildiği    bir     düzlem
10       25      20                      oluşturduğumuzda    talep   eğrisi
              10                      negatif eğimli (azalan eğimli) bir eğri
                                 D    olarak karşımıza çıkacaktır.
              0    5  10  15  20  25      Q

   Talep eğrisinin negatif eğimli olması bir malın fiyatı değiştiğinde ortaya çıkan “gelir
ve ikame” etkilerinin bir sonucudur. Tüketici dengesi incelememizde hatırlarsak bir malın
fiyatı düştüğünde tüketici gelir ve ikame etkisi nedeniyle fiyatı düşen malın talebini
artırıyordu.
     Yukarıda elde ettiğimiz eğri bir tüketicinin “Bireysel talep eğrisi”dir.
   Piyasa Talebi ise; Belirli bir piyasada bir malı talep eden tüm tüketicilerin o mala
olan taleplerinin toplamıdır.

 P                        P                   P

 20                       20                   20

 15                       15                   15

 10                       10                   10

                         5
   5             D                     D
                                             5           D
   0   1  2  3  4             0   1   2  3            0   1  3  5  7
                  Q                     Q                    Q
     (A) Tüketicisi                (B) Tüketicisi             Piyasa Talebi


   Piyasa talebinde; bir malın fiyatı düştüğünde o malı mevcut talep edenler talep
miktarını artırırken, daha önceki fiyattan talep etmeyenlerde talep etmeye
başlayacaklarından malın piyasa talep eğrisi daha yatık olacaktır.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                          25


   Talep kanunu gereği talep eğrilerinin genelde negatif eğimli olacaklarından
bahsetmiştik: ancak bazı durumlarda negatif eğimli olmayan talep eğrilerine de
rastlayabilmekteyiz. Bunlar;
                                             P
P                     P
          D
                                                        D
 P1                                            P3
                                             P2
 P2                    P              D         P1
 P3


                                                   Q1 Q2 Q3
 0       Q1      Q        0                        0
                                      Q                     Q
   Fiyattan bağımsız,            Sadece tek bir                 Giffen mallara ait
   sabit bir miktarda            fiyattan talep edilen              pozitif eğimli talep
   talep edilen malların          mallara ait talep                eğrisi
   talep eğrisi.              eğrisi (Tam rekabet
   (Tuz, tabut gibi)            piyasasında firma
                        malına olan talep)

  Normal talep eğrisinde fiyatın değişimi talep miktarını değiştirir. Fiyat değişimi
sonucu “talep miktarının değişmesi” ile “talebin değişmesi” farklı kavramlardır.

P                          P

 P1
                           P1
 P2
            D
                                 D2  D1    D3

 0    Q1  Q2
              Q             0   Q1  Q2    Q3
                                           Q
Şekilde fiyat düştüğü için            Talep değişmesi ise fiyat dışı faktörlerin (Ceteris-Paribus
talep miktarı değişmiştir             kabul ettiğimiz faktörlerin) değişmesinden kaynaklanır.
                         Örn: Normal bir mal için aynı fiyat düzeyinde gelir artarsa
                         daha çok talep edileceğinden talep eğrisi sağa kayar.

    Talebin Sadece Fiyatın Fonksiyonu Olduğu Durumda Talep Fonksiyonu:
P
                          Şekildeki gibi doğrusal bir talep fonksiyonunu
                       cebirsel olarak yazarsak;
20
                          QD=40-2P biçiminde gösteririz.
P                         Fiyat sıfır iken talep miktarı 40 tır. -2 miktarın
                D       fiyattan etkileme katsayısıdır. Bir birim fiyat değişimi iki
                                         Q
                       birim miktarı değiştirir.        =-2 ‘dir.
 0      Q         40  Q                     P
26                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları     TALEBİN ESNEKLİĞİ
   Genel olarak esneklik bir bağımlı değişkenin fonksiyonel ilişki içinde olduğu bağımsız
değişkendeki değişmelere karşı gösterdiği duyarlılık olarak tanımlanır. Talep esnekliğinde
bağımlı değişken olan talep miktarının, bağımsız değişkenler olan, fiyat, diğer mal
fiyatları, tüketici gelir düzeyi gibi sayısal (kantitatif) olarak ölçülebilen değişkenlere karşı
olan duyarlılığı ölçülür. Daha önceki talep fonksiyonumuzu tekrar yazarsak;
   QD=f(P, PD, G) gibi talebin esnekliğini bu üç bağımsız değişken açısından
inceleyeceğiz. Yine esneklik (duyarlılık) incelememizde bağımsız değişkenlerin belli bir
oransal (yüzde) değişmesi karşısında, bağımlı değişkende oluşturacağı oransal (yüzde)
değişme incelenecektir. Yani değişkenlerdeki değişmeler mutlak değil oransal (yüzde)
değişme olarak ele alınacaktır.

                         Talep miktarındaki oransal (yüzde) değişme
     Talebin fiyat esnekliğinde Esneklik=
                         Malın fiyatındaki oransal (yüzde) değişme
şeklinde yani, talep miktarındaki oransal değişmenin, fiyattaki oransal değişmeye oranı
olarak hesaplanır.
   Talebin diğer mal fiyatlarına göre esnekliğinde (çapraz esneklik) ise yine bağımlı
değişkenimiz olan talep miktarının, diğer malların fiyatındaki oransal değişmeye
gösterdiği duyarlılık olarak ölçülür.

                     Talep miktarındaki oransal (yüzde) değişme
 Talebin çapraz fiyat esnekliği=
                     Diğer malların fiyatındaki oransal (yüzde) değişme
şeklinde hesaplanır.
   Talebin gelir esnekliğinde ise gelirdeki oransal değişmeye karşı ilgili malın talep
miktarında oluşacak oransal değişme hesaplanır.
     Şimdi analizimize talebin fiyat esnekliğinden başlayalım.

                     Q Q2  Q1
                     Q   Q1
     1. Talebin Fiyat Esnekliği:    
                     P  P2  P1
                     P   P1

  biçiminde hesaplandığında talep eğrisi üzerinde bir noktada iken o noktada fiyattaki
yüzde değişimin miktarda oluşturacağı yüzde değişimi hesaplamış oluruz. Bu formül ile
hesapladığımız esnekliğe talebin nokta fiyat esnekliği adını veririz.
 P
                        Örnek:
                       Talep eğrisi üzerinde A noktasında fiyattaki
                     oransal değişmenin miktarda yaratılmış olduğu
P1=50                   oransal değişmeyi hesaplayalım.
P2=40
               D

   0    Q1=5 Q2=7    40  Q
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 27


      Q2  Q1
          75    2
      Q1     5    5  2 50  100
   e=              .      2
     P2  P1  40  50   10 5  10  50
        P       50     50
        1
   A noktası için talebin fiyat esnekliği 2 olacaktır.
  Not: Talebin fiyat esnekliğinde farklı bir esneklik formülü olarak Yay (Aralık)
esnekliği formülü de kullanılır.

                       Q2  Q1
                       Q2  Q1
   Talebin yay esnekliği=               bu formülle şekildeki A ve B noktaları
                       P2  P1
                   P2  P1
ortasındaki bir esneklik değeri hesaplanmış olacaktır. Talep eğrisinde esneklik oransal
olarak incelendiğinden bir talep eğrisinde her noktada farklı esneklik değerleri olacaktır.
   Fakat esnekliği her noktasında aynı olan üç tip talep eğrisi vardır.

P                  P                P
           D

 P1
                        e=
 P2                 P
                               D
           e=0
 P3                                        e=1
                                                D

 0       Q1          0     P1  P2  P3      0
                 Q                Q                 Q
 Şekildeki gibi bir           Şekildeki gibi bir        Şekildeki gibi bir
 talep fonksiyonunda           talep fonksiyonunda       ikizkenar hiperbol
 fiyat değişimi talebi          ise tek bir fiyattan       şeklinde talep
 etkilemiyorsa              talep söz konusu ise       eğrisinde ise her fiyat
 esneklik sıfır değerini         esneklik sonsuz         düzeyinde esneklik
 alır. Y=a-bx bir talep         olacaktır.            bire eşit olacaktır.
 fonksiyonu olduğunda
 (b) katsayısının değeri
 sıfır ise böyle bir eğri
 geçerlidir.

   Doğrusal bir talep eğrisinde ise yüksek fiyat düzeylerinde fiyattaki belli bir değişimin
miktar üzerinde oluşturacağı nispi değişiklik kendisinden fazla olacağından esneklik 1’den
büyük, düşük fiyat düzeylerinde ise 1’den küçük olur.
28                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları
P                                   ΔQ
                      Doğrusal talep eğrisinde
   e=∞                                ΔP
      e>1               QD=120-2P biçiminde verilmiş       olan   talep
         e=1          fonksiyonunda (-2)’yi gösterir.

            e<1
                      Bunu fonksiyon eğiminin tersi olarak kabul ederiz.
               e=0

 0                 Q

   Q
   P  Q . P  Q . P       eşitliğinde
                           ΔQ
                             fonksiyondaki (-2) yi gösterir. Bir
   P  Q P    P Q               ΔP
   P
talep fonksiyonunda eğim belli iken verilen bir fiyat düzeyinde talebin o noktadaki
esneklik değeri hesaplanabilir.
  Örnek: Talep fonksiyonu QD=40-2P olduğunda P=10 ise talebin nokta fiyat
esnekliği;
   QD=40-2.10 ve QD=20 yani P=10 ise Q=20 olarak bulunur. Fonksiyonun eğiminin
tersi -2 olduğundan;

   ΔQ P   10 20
    . = -2.  =  =1        esneklik 1 olarak bulunur.
   ΔP Q   20 20
   Talebin fiyat esnekliği bir malın değişik fiyatlarındaki değişmelerin talep miktarı
üzerinde oluşturacağı değişmeler açısından da ele alınabilir. Bu sayede değişik malların
talep esnekliklerinin karşılaştırılması mümkün olur.

   Malların talebinin esnekliği üzerinde etkili olan faktörler
   a- Mala harcanan toplam paranın tüketici bütçesindeki payı yüksek ise tüketici malın
    fiyatındaki değişmelere daha duyarlı olacağından ilgili malın talebinin fiyat
    esnekliği yüksek olacaktır. Tersi durumda ise esneklik düşük olur.
   b- Bir malın ikame malları çok ise talebinin fiyatı esnekliği yüksek olur. Bir fiyat
    değişmesinde bu maldan diğer mallara yönelme veya diğer mallardan bu mala
    yönelme yoğun olacağından fiyat değişimi karşısında talep miktarının değişmesi
    oldukça güçlü olur.
   c- İlgili malın marjinal faydası yavaşça azalıyorsa yine fiyat değişmesinde talebi
    güçlü etkilenir. Bir fiyat düşmesi malın talebini çok artırır.
   d- Esneklikte etkili bir diğer etken ise zamandır. Fiyat düşmesi üzerinden geçen
    zaman uzadıkça malın talebi daha çok artacaktır.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                              29


   Malların talebinin fiyat esnekliği ile malı satan işletmenin toplam geliri arasında
doğrudan bir ilişki vardır. Esnekliği birden büyük olan mallarda fiyattaki bir düşme talebi
daha yüksek oranda artıracağından işletmenin toplam geliri artar. Yine esnekliği düşük
bir malda ise fiyat yükseltildiğinde talep miktarı az azalacağından toplam gelir artacaktır.
Esneklik e=1 olduğunda ise fiyat değişimi TR’yi değiştirmez. Toplam Gelir TR=P.Q ‘dur.

   2- Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği

 P                        P
         e<1 olduğunda fiyat              e>1 olduğunda fiyat
P1        yükseltilirse TR artar.            düşürülürse TR artar.
         Düşürülürse de azalır.     P1       Fiyat artırılırsa azalır.

P2                        P2
                                     D
         D
O    Q2 Q1                  O     Q1  Q2
             Q                            Q


   Çapraz fiyat esnekliğinde, ilgili malımızın talep miktarı başka bir malın fiyatındaki
değişmelerden ne yönde etkilenir? Bunu inceleriz. Bu bakımdan malları tanımlarsak;

   a- Tamamlayıcı mallar (Otomobil – Benzin gibi)
   İlgili malımız otomobil olduğunda benzin fiyatlarındaki değişmeler malımızın talep
miktarını ters yönde etkiler.
           (-)
      X malı talebindeki % değişme
 ex.y=                     olduğundan e değeri (-) çıkar.
      Y malı fiyatındaki % değişme
           (+)
   b- İkame mallar (Et-Tavuk gibi)
   İlgili malımız et olduğunda tavuk fiyatındaki değişmeler etin talebini doğru yönde
etkiler.
           (+)
      X malı talebindeki % değişme
 ex.y=                      olduğundan e değeri (+) çıkar.
      Y malı fiyatındaki % değişme
           (+)
   c- Bağımsız mallar (Buzdolabı – Pantolon gibi)
  Mallar arasında herhangi bir ikame veya tamamlayıcılık ilişkisi söz konusu
olmadığından çapraz fiyat esnekliği e=0 olur.

   3- Talebin Gelir Esnekliği
   Talebin gelir esnekliğinde ilgili malın talep miktarının tüketici gelirinin fonksiyonu
olduğu varsayılır. QD=f(G) gibi. Buna “Engel Fonksiyonu” adı verilir. Bu fonksiyonun
geometrik bir çizimle gösterilmesine “Engel Eğrisi” adı verilir.
30                                      Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları    Engel eğrilerini ortaya koyan iktisatçı Engel tüketim mallarını üç ana gruba ayırmıştır.
    a- Zorunlu tüketim malları (gıda gibi): Gelir arttıkça toplam harcama içindeki oranı
      azalan mallardır.
    b- Giyim, barınma harcamaları gibi gelirle yaklaşık aynı oranda artan mallar.
    c- Gelirdeki oransal artıştan daha fazla oranda artan lüks mallar.                            Malın talebindeki % değişme
               Gelir Esnekliği eg=
                            Tüketici gelirindeki % değişme


   Tüketici gelirindeki artma karşısında talebi artan mallara topluca “normal mallar” adı
verilir. Normal malların gelir esnekliği pozitif değerli olur.
   Talebin gelir esnekliği bazı özel mallarda negatif değer taşıyabilir. Bu mallara “düşük
mal” adı verilir. Bu mallarda tüketicinin geliri arttığında talebinde azalma görülür. Engel
eğrisi negatif eğimli olur.


Q

 Q2
                               Not: Engel eğrileri    “Gelir   Tüketim
                             Eğrisinden” elde edilir.
Q1        0<e<1
    e>1    zorunlu mallar
    Lüx mallar
                  e<0
                  düşük mallar


  0     G1                  G

    Fiyat Tüketim Eğrisinden Talep Eğrisinin Elde Edilişi
   Tüketici dengesinde bir malın fiyatı, diğer koşullar sabit iken (ceteris-paribus)
değiştiğinde oluşan yeni tüketici denge noktalarından geçtiği düşünülen eğriye Fiyat
Tüketim Eğrisi adını vermiştik. Sadece bir malın fiyatının değişmesinin tüketici
dengesinde oluşturacağı değişiklik ve fiyatı değişen malın talebinde oluşabilecek
değişiklik, fiyatı değişen malın nasıl bir mal olduğuna göre farklılıklar gösterecektir.
Örneğin; tüketici dengesinde bir malın fiyatı düştüğünde fiyatı düşen malın diğer mal ile
ikamesi yoğun olabiliyorsa fiyatı düşen malın talebi daha fazla artacaktır (ikame etkisi
nedeniyle). Yok eğer fiyatı düşen malın ikamesi yoksa veya daha fazla tüketmek toplam
faydayı artırmayacaksa (tuz gibi) bu durumda fiyatı düşen malın talebinin artması
beklenmez. Bu durumu iki ayrı şekille inceleyelim.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                   31   Tavuk                        Tavuk
     T1                                     Fiyat Tüketim
          D1                           D1    Eğrisi
                 D2             T1
     T2                            D2
                               T2
                     FTE


     0     E1    E2               0      E1 E2
                        Et                          Ekmek
     Tavuk fiyatı sabitken et fiyatı           Bu kez ekmek fiyatındaki düşme gelir
     düştüğünde oluşacak güçlü ikame           etkisi ile tavuk tüketimimizi artıracağı
     etkisiyle etin talebi daha fazla          için aynı bütçeye sahip tüketici
     artacaktır. Aynı bütçe ile tüketici         tavuğa daha çok para harcamış
     tavuğa harcadığı toplam parayı           olacağından ekmeğe harcanan para
     azaltacağından ete harcanan toplam         azalmıştır. Fiyatı düşen bir mala
     para artmış olacaktır. Etin fiyatındaki       harcanan toplam para azalıyorsa e<1
     düşme ete harcanan toplam parayı          olacaktır.
     artırdığı için etin talebinin esnekliği
     e>1 olacaktır.

     Malların Talep Esnekliği ile Satıcı Toplam Geliri Arasındaki İlişki
   Bir malın satışı sonucu elde edilen toplam gelir. TR=P.Q biçiminde ifade edilir. Bu
durumda malın fiyatındaki değişmelerin talep miktarında oluşturabileceği değişiklik
(talebin fiyat esnekliği) toplam geliri etkileyecektir.
   Örneğin: e>1 olduğunda fiyattaki değişmeler miktarı daha fazla oranda etkilerken,
e<1 olduğunda daha az etkileyecektir. e=1 olduğunda ise fiyat değişimi toplam geliri
etkilemeyecektir.


 P                          P P1         e<1 olduğunda                        e>1 olduğunda
           fiyat artırılırsa                      fiyat düşürülürse
           toplam gelir artar       P1
                                         toplam gelir artar

                           P2                   D
 P2
               D


   0     Q1  Q2                 0        Q1     Q2
                      Q                         Q
32                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları          III- ÜRETİM, ÜRETİM TEORİLERİ,
     ÜRETİCİ DENGESİNİN OLUŞUMU ve ARZ ANALİZİ


   Üretim dar anlamı ile çeşitli girdileri bir araya getirerek mal ve hizmetlerin meydana
getirilmesi faaliyetidir. Geniş anlamı ile üretim ise her türlü fayda yaratma faaliyetidir. Bu
anlamda dört ayrı fayda yaratma faaliyeti söz konusudur.
   1- Şekil Faydası: Malların fiziksel yapılarını veya kimyasal bileşimlerini değiştirerek
    yeni ürünler meydana getirme faaliyeti ile yaratılan faydadır. Kısaca imalat ile
    yaratılan faydadır.
   2- Yer Faydası: Malları bol miktarda bulunduğu yerlerden az bulunduğu veya hiç
    bulunmadığı yerlere ulaştırarak tüketime sunma sonucu yaratılan faydadır.
    Kısaca taşıma faaliyeti ile yaratılan faydadır.
   3- Zaman Faydası: Malları bol bulunduğu dönemlerde saklayarak az bulunduğu
    veya hiç bulunmadığı dönemlerde tüketicilere sunarak yaratılan faydadır. Kısaca
    saklama veya stoklama faaliyeti ile yaratılan faydadır.
   4- Mülkiyet Faydası: Malları tüketicilere satarak onların fayda görmesini sağlama
    faaliyetidir. Kısaca satış faaliyetleri ile yaratılan faydadır.
   Üretim incelememizde yine daha önce bahsettiğimiz mikroiktisadi analiz tekniklerini
aynen uygulayacağız. Yani önce bir üretim fonksiyonu oluşturup ilgili değişkenleri
tanımlayıp, daha sonra üretime etki eden faktörlerden diğerlerini sabit varsayıp tek bir
faktörün değişiminin üretim üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Bağımlı değişkenimiz
üretim miktarı, bağımsız değişkenlerimiz ise üretimde kullanılan girdiler olacaktır.
   Bu incelemede varsayımlarımız;
   a- Sadece bir tane değişken girdi vardır.
   b- Diğer tüm girdilerin kullanım miktarı sabittir.
   c- Üretim miktarı değişken girdinin fonksiyonudur.
   d- Değişken girdi ile diğer girdiler her oranda birleştirilip üretime sokulabilir.
   Bu varsayımlar altındaki incelmemize “Kısa dönemli üretim analizi yada Marshall
analizi” adı verilir. Bu arada üretime ilişkin dönemleri tanımlamada yarar vardır.
  a- Çok Kısa (Pazar-Piyasa) Dönemi: Üretimde hiçbir girdinin değiştirilmesinin
ve üretimin artırılmasının mümkün olmadığı ancak elde hazır bulunan malların satışına
imkan veren bir dönemdir. Bu süre her mal için değişebilen bir süredir.
    Örneğin: Tarımsal ürünlerde iki hasat dönemi arasında bir dönemde üretim hiçbir
şekilde artırılamaz. Hasat sonucu elde edilen ürün ertesi hasat dönemine kadar sabittir.
Ancak ürünün satışı yapılabilir. Bir çok tarım ürününde bu süre bir yılı bulmaktadır Fakat
bir konfeksiyon işletmesinde üretim birkaç gün içerisinde yeni girdiler kullanılarak
artırılabilir. Burada çok kısa dönem bir gün kadar kısa olabilmektedir.
    b- Kısa Dönem: Yine her üretim biçimi için değişebilen bu dönemde, üretimde bazı
girdilerin (değişken girdi adını verdiğimiz emek, hammadde gibi) miktarının artırılarak
üretimin bir miktar artırılabildiği ancak bina, büyük teçhizat gibi sabit girdilerin
değiştirilemediği ve mevcut kapasite içerisinde üretimin kapasite sınıra kadar
artırılabildiği bir dönemdir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                           33


  c- Uzun Dönem: Mevcut üretim tesisinin ve teknolojisinin değiştirilebildiği,
kapasitenin artırılabildiği; hiçbir sabit girdinin olmadığı bir dönemdir.
   Üretim incelememizde önce kısa dönemli bir üretim analizi yapacağız. Üretim
miktarına; Q ve girdilere de; V dersek;
   Üretim Fonksiyonu Q=f(V1,V2………Vn) şeklindedir. Burada V1 tek değişken girdimiz
(örneği; emek) olsun. Tek değişken girdinin kullanım miktarının artışı karşısında üretimin
artış seyrini analiz edelim.
   Tanım:
   - Toplam Fiziki Ürün (TPP): Belli miktarda değişken girdi ile sağlanan toplam
üretimi göstersin (üretim fonksiyonumuzun bağımlı değişkeni Q)
   - Ortalama Fiziki Ürün (APP): Değişken girdi başına sağlanan üründür. Toplam
üretimin değişken girdi miktarına bölünmesi ile bulunur.

         TPP
    APP =     biçiminde hesaplanır.
          V1
   - Marjinal Fiziki Ürün (MPP): Değişken girdi miktarının bir birim artırılmasının
toplam fiziki üründe yarattığı artıştır.

        ΔTPP
   MPP=     biçiminde hesaplanır.
        ΔV1

   Şimdi Kısa Dönemli Üretim İncelememize Geçebiliriz.
   Elimizde işgücü dışındaki tüm girdilerin sabit olduğu ve kapasitesinin
değiştirilemediği bir üretim işletmesi olsun. Burada sıfır değerinden başlayarak sadece
işgücünü artırıp üretimi kapasite sınırına kadar ulaştırmaya çalışalım. İşçi sayısını
artırdıkça elde ettiğimiz üretim verileri aşağıdaki gibi olsun.


     V1     TPP     MPP  APP
      0     0      0   0      Görüldüğü  gibi  kısa dönemde
      1     20     20  20  işletmenin maksimum üretim kapasitesi
      2     50     30  25  150 birimdir. Bu üretime ulaşmak için
      3     90     40  30  değişken    girdimizi   artırmaya
      4     120     30  30  başladığımızda üretimde işbölümü ve
                       uzmanlaşma sonucu marjinal ürün önce
      5     140     20  28
                       artmaktadır.
      6     150     10  25
      7     150     0  21,3
      8     140     -10  17,5
   Bu durum ortalama ürünü de artırmaktadır. Fakat diğer girdilerin (bina, makine gibi)
sabit olması sonucu artan değişken girdi belli bir yerden sonra (3. işçiden sonra) üretime
daha az katkı yapabilmekte ve marjinal verim azalmaktadır. Burada “azalan verimler
yasası” işletemeye başlamaktadır. Verim gittikçe azalmakla beraber 6. işçiye kadar
devam etmekte ve toplam ürünü azalarak ta olsa artırmaktadır. 7. işçinin ise üretime
hiçbir katkısı yoktur. 8. işçi de aşırı değişken girdi üretime zarar vermektedir. Marjinal
ürün negatif olmuştur.
34                                Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları  Toplam ürün fonksiyonu aşağıdaki gibi, önce artarak artan, sonra azalarak artan ve
maksimum değerinden sonra azalan bir eğri olacaktır.

               TPP
     Ortalama ürün APP=    olduğundan toplam ürün eğrisi üzerinde herhangi bir
                V1
noktada ortalama ürün değeri, toplam ürün değerinin o noktadaki değişken girdi
miktarına bölünmesi ile bulunur.TPP
               F            Bu durumda toplam ürün eğrisi
                         üzerindeki bir noktayı orijine birleştiren
                         doğrunun eğimi (tan açısı) ortalama
          D               ürün değerini verir. Ortalama ürün D
                    TPP    noktasına kadar artıp daha sonra
                         azalacaktır.
            C

                           Yine  toplam ürün   eğrisine
                         herhangi bir noktada çizilen teğetin
                         eğimi toplam ürün eğrisinin o
                                           ΔTTP
   0                    V  noktadaki  eğimini   yani      ’i
                                           ΔV1
                         vereceğinden teğetin eğimi marjinal
                         ürün değerini gösterir. Teğetin eğimi
APP                        arttıkça    marjinal     ürün
MPP                           ΔTTP
                         MPP=    artıyor demektir. MPP
                             ΔV1
                  APP max.
                  APP=MPP    (C) noktasında maksimum olacaktır.
                         (F) noktasında ise MPP sıfır değerini
                         alır. Yani MPP sıfır ise TPP
                         maksimumdur.

                  APP
                            Yine D noktasında MPP=APP
                         olmuştur. Kısa dönemde ortalama
                         ürünün maksimum olduğu nokta tam
   0                    V  kapasite  kullanım  noktasıdır.  Bu
                         noktadan   sonraki  noktalar   aşırı
                 MPP       kapasitedir ve ortalama ürünü azaltır. Bu
noktadan önceki noktalar ise atıl kapasitedir.


   Toplam fizik ürün fonksiyonu verildiği taktirde tam kapasiteyi sağlayan değişken
girdi miktarı matematiksel olarak hesaplanabilir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                         35


   Örnek:
  Q=-V3+12V2+63V biçimindeki TPPV fonksiyonunda                     kaç  işçi  kullanıldığında
APPv=MPPv olur? (Tam kapasite girdi kullanım düzeyi)

   Çözüm:
                    3      2
         TPPV      V     12V     63     2
    APPV                           V     12V  63 tür.
           V             V

          dTPPV          2
    MPPV            3V      24V  63 tür.
           dV
   Ortalama ve marjinal fiziki ürün fonksiyonlarını birbirine eşitlersek;
   -V2+12V+63=-3V2+24V+63=2V2-12V=0
   2V-12=0
   V=6 değeri bulunur.
  V=6 olduğunda MPP ile APP eşittir. Değişken girdi miktarı 6 iken ortalama ürünün
maksimum olduğunu buluruz.
  Diğer bir yol ise ortalama fiziki ürün fonksiyonunu maksimum yapan V değerini
bulmaktır.
  APP ve MPP fonksiyonları APP’nin maksimum olduğu düzeyde birbirine eşit
olmaktadır. APP’yi maksimum yapan V değeri aynı zamanda APP=MPP düzeyindeki V
değeri olacaktır.
  Ortalama ürün fonksiyonunun türevini alıp, sıfıra eşitlediğimizde maksimum
düzeyindeki V değerini bulmuş oluruz.
                 2
    d ( APPV )    d ( V     12V  63)
                             2V  12  0    V=6
      dV             dV


   Üretim incelememizde bu kez tek değişken girdi değil de aynı anda bütün
girdilerin değişken olduğunu varsayalım.


   Bu kez yeni incelememiz için varsayımlarımız;
   a- Üretimde sadece iki girdi kullanıldığını (V1 ve V2 gibi) varsayalım.
   b- V1 emek, V2 sermaye girdisi olsun.
   c- Girdilerin sürekli olarak birbirleriyle ikamesi mümkün olsun.
   Üretimde sadece iki girdinin kullanıldığı ve bu iki girdinin de değişken olduğu bir
durumda, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan veren girdi bileşimlerinin, iki girdi
için çizilmiş bir girdi düzlemindeki geometrik yerlerini birleştiren eğrilere “eşürün eğrisi”
adı verilir.
36                                              Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları    Eşürün Eğrilerinin Özellikleri
                                       1- Eşürün eğrileri üzerindeki her nokta
V2                                   eşit üretim düzeyini gösterir.
                                       2- Eğriler orijinden uzaklaştıkça daha
                                    yüksek üretim düzeyini gösterirler.
                                       3- Eşürün eğrileri birbirlerini kesemezler.
 V2        A
                  F                    4-   Tek   girdi    ile  üretimin
             E                      gerçekleştirilemeyeceği varsayımı altında
V2          B
             C
                                    eşürün eğrileri eksenleri de kesemezler.
V2
                  D
                                      5- Eşürün eğrileri girdiler arası ikame
 V2                                  yapıldığı varsayımı altında sürekli negatif
                              300    eğimli olurlar.
                           200
                          100           6- Eşürün eğrileri genellikle orijine göre
                                    dışbükey bir yapıda olurlar. Bunun nedeni
 0      V1 V1 V1     V1             V1     azalan  marjinal  teknik  ikame   oranı
                                    varsayımıdır. Birazdan bunu inceleyeceğiz.
    Girdiler arası ikamede dört ayrı durum söz konusu olabilmektedir. Bunlar:

    a- Girdiler arası ikamenin azalan oranda olması
     (Azalan marjinal teknik ikame oranı durumu)

 V2                                     Şekildeki gibi bir eşürün eğrisi
                                     üzerinde aynı üretim düzeyini korumak
                                     koşulu ile V2 girdisi eşit miktarlarda
                                     azaltıldığında üretimin aynı kalabilmesi için
   V2       A                         V1 girdisi artan oranda artırılacaktır. Burada
                E
                    F                kullanımı artırılan V1 girdisinin marjinal
   V2         B
                                     verimi gittikçe azalırken (azalan verimler
   V2            C                     yasası gereği), kullanımı azaltılan V2
                    D                girdisinin marjinal verimi gittikçe artacaktır.
   V2
                               300       Dolayısıyla aynı üretimi koruyabilmek
                            200
                                     için her defasında azaltılan bir birim V2’ye
                           100
                                     karşılık daha fazla V1 kullanılması
    0     V1 V1 V1       V1             V1   gerekecektir.

   Marjinal Teknik İkame Oranı: Aynı üretim düzeyini sağlamak, yani aynı eşürün
eğrisi üzerinde kalmak koşuluyla iki girdi arasındaki değişim oranına verilen addır.

             Kullanımından vazgeçilen girdi miktarı               ΔV2
   MRTS =                                       =        ‘dir
      V2V1      İkame edilen girdi miktarı                     ΔV1
                      ΔV2
    Bu oran yani=              eşürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın eğimini
                      ΔV1
verecektir.
    Eşürün eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya doğru hareket edildikçe eğim
azalacağından MRTS sürekli azalacaktır.
               V2V1
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                37


   b- Girdiler arası ikamenin mümkün olmaması durumu


   V2
                               Girdilerden biri un ve diğeri de su
  (Un)                        olduğu varsayımı ile ekmek üretildiğini
                            düşünelim. Bu durumda ancak girdilerin
                            belli  oranda   birleştirilmesi üretim
                            sağlamaya imkan vereceğinden bu oran
                200          bozulamaz. Yani girdiler birbirlerine ikame
                100           edilemez.

    0
                     V1 (Su)


   c- Girdiler arası ikamenin sabit oranda olması ve tam ikame durumu

   V2
                              Girdiler bazı üretimler için sabit oranda
(fuel-oil)                      ve birbirleriyle tam ikame edilebilirler.
                           Örneğin; Bir termik santralde ısıtmada
     2                      kullanılabilir bir birim fuel-oil’in yerini iki
                           birim kömür alabiliyorsa bu durumda
     1                      azaltılan her birim fuel-oil için iki birim
                           kömür kullanılarak üretim sürdürülebilir.
                           Yada tercih olarak tek başına bir girdi de
                           kullanılarak aynı üretim yapılabilir.
     0        2      4   V1
                     (kömür)


   d- Girdiler arasında artan oranda ikame olması durumu

    V2
                              Girdiler arası ikamenin artan oranda
     V2
                           olabilmesi için, bir girdinin daha fazla
                           kullanıldıkça veriminin her defasında artıyor
     V2
                           olması gerekir.
     V2
                                    ΔV2
                              MRTS =     gittikçe artar.
                               V2V1   ΔV1
      0    V1  V1 V1         V1
   Eş ürün eğrileri üzerinde her nokta farklı bir teknolojiyi gösterir. İktisadi anlamda
teknoloji, belli bir üretimi mümkün kılan girdi bileşimi olarak tanımlanır. Eş ürün eğrisi
üzerinde her nokta farklı bir girdi bileşimini temsil ettiği için aynı üretim farklı
teknolojilerle gerçekleştirilebilir. Tabi burada en uygun teknolojinin hangisi olduğu sorunu
ortaya çıkacaktır. En uygun girdi bileşimi yani teknoloji seçimi iki girdinin fiyatları oranına
bağlı olacaktır.
38                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Eş ürün eğrisi üzerinde bir noktada iken girdilerin birbirine göre kullanım oranlarını
bozmadan her iki girdiyi de artırdığımızda üretimin artacağı kesindir. Ancak artış hızının
girdilerin artış hızından daha fazla veya daha az mı olacağını bilemeyiz. Bu durum bizi
“ölçeğe göre getiri” kavramını açıklamaya götürür.
   Ölçeğe Göre Getiri: Bir malın üretiminde geçerli olan teknoloji (yani girdilerin
birbirine oranı) sabit kalmak koşulu ile girdi miktarları artırıldığında üretimin hangi hızla
artacağını belirleyen bir kavramdır.


   Girdiler       Sabit Getiri      Artan Getiri      Azalan Getiri
   V1   V2     Üretim  Artış    Üretim  Artış     Üretim  Artış
   10   20      200          200           200
   20   40      300    100     320   120      280    80
   30   60      400    100     480   160      340    60
   40   80      500    100     680   200      375    35
   50   100      600    100     950   270      400    25


   Girdi miktarları artırıldığında üretimin artış hızı üç ayrı durumda gerçekleşebilir;
   1- Ölçeğe göre sabit getiri
   2- Ölçeğe göre artan getiri
   3- Ölçeğe göre azalan getiri
   Girdileri birbirine oranı sabit kalmak koşuluyla belli miktarlarda artırdığımızda, üretim
eşit aralıklarla artıyorsa sabit getiri, artarak artıyorsa artan getiri, azalarak artıyorsa
azalan getiri durumu söz konusudur.
   Ölçeğe göre getirinin ölçülmesinde Coob-Douglas fonksiyonundan yararlanılır.
Q = A.Lα K β tipindeki fonksiyonda L ve K’nin üst katsayıları toplamı 1 ise ölçeğe göre sabit
getiri, 1’den büyükse artan getiri, 1’den küçük ise azalan getiri durumu olur.
   Örnek:

   Q= 4 L0,5 K 0,5 ise sabit getiri

   Q= 4 L0,7 K 0,4 ise artan getiri

   Q= 4 L0,3K 0,6 ise azalan getiri vardır.


   Tekrar eş ürün eğrileri ve uygun teknoloji seçimine dönelim.
   Eş ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın eğiminin o noktadaki marjinal teknik
              ΔV2
ikame oranına  MRTS =     eşit olacağını söylemiştik. Bu aynı zamanda o noktadan
         V2V1   ΔV1
geçen teğetin eğimi demektir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 39


V2                                      ΔV2
                         Bu durumda   MRTS =     değeri o noktadaki
                                   V2V1  ΔV1
         A
 V2                     iki girdinin marjinal fiziki ürünlerinin birbirine oranına
           B            eşit olacaktır. İki girdinin o noktadaki marjinal fiziki
 V2
                       ürünleri birbirine eşit ise bir girdideki azalma ile diğer
                       girdideki artış miktarları aynı olacak ve eğim bir
                       olacaktır.
                         O halde marjinal teknik ikame oranını yani eş
 0     V1 V1              ürün eğrisinin eğimini şu şekilde de yazabiliriz.
                    V1

                 TTP
       V2   V1
    MRTS               yani marjinal teknik ikame oranı girdilerin marjinal
    V2V1  V1  TTP
           V2
ürünlerinin birbirine oranına eşit olacaktır. Hangi girdi bileşiminin en uygun olacağı girdi
fiyatlarına bağlıdır demiştik. O halde girdi fiyatları ile firmanın maliyet olanaklarını analiz
edelim.

    Firmanın Maliyet Kısıtı
  Eşmaliyet Doğrusu: Belli bir maliyetle (firma bütçesi ile) iki girdiden alınabilecek
maksimum bileşim noktalarının geometrik yerine verilen addır.
    Örneğin; Firmanın maliyet olanağı C= 1000 birim TL.
    V1 girdisinin fiyatı.........................r1= 50 birim TL
    V2 girdisinin fiyatı.........................r2= 40 birim TL olsun.
    Bu durumda tüm maliyetle V1 girdisi alınmak istenirse.
       C 1000
    V1 =   =  = 20 adet alınabilecek, yine tüm maliyetle V2 girdisi alınmak
       r1  50
istenirse de;
        C 1000
    V2 =    =  = 25 adet alınabilecektir.
        r2  40

   V2
                            Ortaya çıkan doğruya “eş maliyet doğrusu”
                         adını veririz. İki girdinin de kullanımı durumunda
 C                        eş maliyet kısıtı; C=r1.V1+r2.V2 olacaktır.
   = 25
r2
                            Buradan eş maliyet doğrusu fonksiyonunu
                         elde edebiliriz. V2 girdisini bağımlı değişken
                         haline getirelim.


    0          20
                       V1
            C
               20
            r1
40                                     Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                C r1
    r2.V2=C-r1.V1=V2=     -  V1 şeklini alır. Elde ettiğimiz fonksiyon Y=a-bx tipinde bir
                r2 r2
        C
fonksiyondur.   , bağımsız değişken V1’in değeri sıfır iken fonksiyonun alabileceği en
        r2
        r1
yüksek değeri,   fonksiyonun eğimini gösterir. O halde eş maliyet doğrusunun eğimini
        r2
belirleyen şey girdilerin fiyatlarının birbirine oranıdır. Bu oran değişirse eğim değişir.

                       50       40
    r1=50’den 40’a düşerse eğim       =1,25 ‘ten,  = 1 ‘e değişecektir.
                       40       40
V2   25                        Ancak girdi fiyatları oranı değişmeden
                         firmanın maliyet olanakları değişirse bu kez eş
                         maliyet doğrusunun orijine göre konumu
                         değişecektir. 0         20     25
                      V1


   Şimdi de üretici dengesinin oluşumunu (yani belli bir parasal olanakla maksimum
üretimin nasıl gerçekleştirildiğini) ve aynı zamanda en uygun teknoloji seçiminin nasıl
oluştuğunu eş ürün eğrisi ve eş maliyet doğrusu ile birlikte inceleyelim.


    Üretici Dengesi İçin Varsayımlarımız.
    a- Firmanın maliyet olanakları sabittir.
    b- Girdilerin fiyatları sabittir.
    c- Teknoloji sabittir.

V2
                           Şekildeki gibi bir eşmaliyet doğrusuna sahip
                        firmamızın parasal olanakları 300 birimlik üretimi
       A                 gösteren eşürün eğrisi üzerinde girdi kullanmaya
 V2                      yetmeyecektir.
           D                Firma bu maliyetle dilerse A noktasının ifade
 V2
                 300      ettiği girdi bileşimini veya B noktasının ifade ettiği
 V2
             B   200      girdi bileşimini seçerek 100 birimlik üretimi yapabi-
                 100
                        lir.
 0     V1   V1   V1
                    V1
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                       41


   Fakat üretim maksimizasyonu güdüsü ile davranacak olan firma bu maliyet olanağı
ile D noktasının ifade ettiği girdi bileşimini seçerek 200 birimlik üretimi temsil eden
eşürün eğrisi üzerinde üretimini maksimize edecektir. İşte bu bileşim en uygun teknoloji
olacaktır.
   Görüldüğü gibi D noktasında eşmaliyet doğrusu eşürün eğrisine teğet olmaktadır. D
noktası hem eşürün eğrisi üzerinde hem de eşmaliyet doğrusu üzerinde bir noktadır. “Bir
eğrinin herhangi bir noktasının eğimi, o noktadan teğet geçen doğrunun eğimine eşit
olacağından” D noktasında eşmaliyet doğrusunun eğimi, eşürün eğrisinin eğimine, yani
marjinal teknik ikame oranına eşit olacaktır.

                   TPP
        V2   V1  r1
    MRTS D         dengenin cebirsel ifadesi olacaktır.
    V V   V1  TTP  r2
     2 1
            V2

   Yani, üretici dengesinde girdilerin marjinal fiziki ürünlerinin birbirine oranı (eşürün
eğrisinin eğimi), fiyatlarının da birbirine oranına (eş maliyet doğrusunun eğimine) eşit
olacaktır.
   Örneğin: Üretici dengede iken V1 girdisinin fiyatı 50 ve V2 girdisinin fiyatı 40 ve V1
girdisinin marjinal fiziki ürünü 100 ise, V2 girdisinin marjinal fiziki ürünü 80 olacaktır. Bu
durumda dengede girdilere harcanan son lira ile eşit marjinal fiziki ürünler elde edilmiş
olacaktır.

            TPP     TPP
      100    V1      V2     80
    2                      2
       50     r1      r2     40

   Bu durumda denge noktasında ikame olmayacağı açıktır. Bu nokta en uygun
teknoloji seçimi noktasıdır.
   Oysa yukarıdaki şekle bakarsak, B noktasında eşmaliyet doğrusunun eğiminin,
                          r1   50
eşürün eğrisinin eğiminden büyük olduğunu yani         1, 25 iken ve V1 girdisinin
                          r2   40
marjinal fiziki ürünü 100 iken V2 girdisinin marjinal fiziki ürünü 80’den fazladır. V2’nin
marjinal fiziki ürünün 100 olduğunu varsayalım.

    TPP                                TPP    TPP
     V1     100                     100    V1    V2    100
              1    olduğu    durumda,  2=                     2,5  B
    TPP     100                     50     r1     r2    40
    V2
noktasında harcanan son liralar ile V2 girdisinden 2,5 birim, V1 girdisinden 2 birim
marjinal fiziki ürün elde edilmektedir. Üreticimiz bu durumda ikame yapmaya başlayacak,
V2’nin kullanımını artırıp, V1’in kullanımını azaltacak, eşmaliyet doğrusu üzerinde D
noktasında bu ikame son bulacaktır. Bu bileşim belli bir parayla gerçekleştirilen en
yüksek üretim ve en uygun teknolojik bileşim olacaktır.
42                                      Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Üretici Dengesinin Değişmesi
   Üretici dengesinin değişmesi için üç koşul gerekir.


V2                 V2                    V2

                                           D1
       D3
     D2                      D3
    D1                  D1 D2                       D3


 0               V1  0                 V1  0               V1
   Maliyetlerin artması        Girdilerin birinin fiyatının       Teknoloji değişmesi
   sonucunda denge           değişmesi sonucunda           sonucu denge noktasında
   noktasında değişme         denge noktasında değişme         değişme


   Genişleme Yolu: Eş ürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken değişik maliyet
olanaklarına göre ortaya çıkan üretici dengelerinin geometrik yeridir.
V2                 V2                    V2
          Genişleme                                Genişleme
          Yolu                                  Yolu
                              Genişleme
                              Yolu
 0               V1  0                 V1 0                 V1
   Burada üretim ölçeği         Burada ise firma üretim         Burada ise firma üretim
   büyüdükçe her iki girdi       ölçeği arttıkça emek          ölçeği büyüdükçe
   kullanımı da birbirine        yoğun teknolojiye            sermaye yoğun
   yakın oranlarda           yönelmiştir.              teknolojiye yönelmiştir.
   artırılmıştır. Firmanın
   teknoloji seçimi
   değişmemiştir.
   Üretici dengesini ve üretici davranışını analiz ettikten sonra şimdi de üretici
davranışının bir diğer boyutu olan arz konusunu incelemeye geçelim.
                       ARZ ANALİZİ
   Arz: Üreticilerin belli bir piyasada belli bir dönemde mal ve hizmetleri satma istek ve
arzularına verilen addır.
   Arz Fonksiyonu: Bir mal veya hizmetin arzı ile bunun miktarını etkileyen faktörler
arasındaki ilişkiye arz fonksiyonu adı verilir.
  Arz Miktarı: Qs, ilgili malın fiyatı:P, diğer malların fiyatı: PD Faktör fiyatları: Pf,
Teknoloji: T, Vergiler V, Devletin sınırlamalarına: K, Sübvansiyonlara S dersek
   Qs=f(P, PD, Pf, T, V, K, S) biçiminde bir arz fonksiyonu yazabiliriz.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                        43


   Burada ilgili malın fiyatı dışındaki değişkenleri “Ceteris-paribus” kabul edersek arz
fonksiyonu; Qs=f(P) şeklinde yazabiliriz.

            P
                                      Bu fonksiyonda arz miktarı bağımlı,
                       S1
  P   Qs                    S2         fiyat ise bağımsız değişkendir. “Arz
 10   5                              Kanunu” gereği arz miktarı fiyatla doğru
            40
 20   10       30                      yönlü ilişki içerisindedir. Arzın sadece
 30   15       20                      fiyatın fonksiyonu olduğu durumda böyle
 40   20
            10                      bir ilişkinin nedeni “azalan verimler
                                   kanunu”dur.
              0  5 10 15 20          Q

   Malın fiyatındaki artışlar arzını artırırken, azalışlar azaltır. Fakat fiyat artmadan da
arz artıyorsa bu diğer bağımsız değişkenlerdeki değişmelerin bir sonucudur deriz.
   Toplam (Piyasa) Arz Eğrisi, bireysel (firma) arz eğrilerinin yatay olarak
toplanması yoluyla bulunur.

P                    P                       P


          S                  S                        S
15                   15                      15
 10                   10                      10

 0    15 18              0  10 13                  0   25 31
                Q                      Q                Q
    X firması                   Y firması              Piyasa Arzı

   Arz fonksiyonları daha önce talep fonksiyonunda bahsettiğimiz gibi ters
fonksiyonlardır. Yani bağımsız değişken dikey eksende, bağımlı değişken ise yatay
eksende gösterilmek üzere çizilirler.
   Y=a+bx tipinde fonksiyonlardır. Q=10+2P gibi bir fonksiyonda +2 arz fonksiyonun
duyarlılık katsayısıdır. Bağımlı değişken olan arz miktarının bağımsız değişken olan
fiyattan etkilenme derecesini gösterir. Fiyattaki her birim değişme arz miktarını 2 birim
artırır.

   Arz Esnekliği
   Arzın esnekliğinde genellikle arzın fiyat esnekliği hesaplanır. İlgili malın fiyatındaki
belli bir oransal (yüzde) değişme karşısında, arz miktarında oluşacak oransal (yüzde)
değişim incelenir.

                               Q      Q2  Q1

          Miktardaki % değişme             Q      Q1
     es=                              
           Fiyattaki % değişme           P      P2  P1
                                 P      P1
biçiminde hesaplanırsa arzın nokta fiyat esnekliği bulunur.
44                                            Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları     Aynı talepte olduğu gibi arzda da yay esnekliği hesaplanabilir.
     Fiyat esnekliği her noktasında sabit olan üç tip arz eğrisi vardır.
     Bunun dışında kalan arz eğrilerinde ise her noktanın esnekliği farklı olacaktır.


P        S               P                     P


P2                                                          S
         e=0                     e=∞
                                     S
P1                         P
                                                        e=1 0     40                   0                   0
                  Q                     Q                     Q
  Esnekliği her noktasında            Esnekliği sonsuz olan,           Orijinden çıkan tüm arz
  sıfır olan arz eğrisi              sadece tek bir fiyattan          eğrilerinin esnekliği
  Qs=40 gibi bir                 arzı olan arz eğrisi            daima 1’e eşit olacaktır
  fonksiyondur. Ya da
  Y=a+bx gibi bir arz
  fonksiyonunda b
  katsayısının değeri
  sıfırdır
       Q
         Q     Q    P    Q P                 ΔQ
     e          .       .    olduğundan ve        arz fonksiyonun duyarlılık
         P    Q    P    P Q                 ΔP
      P
katsayısını vereceğinden fonksiyonu verilmiş bir arz eğrisinde belli bir fiyattaki esneklik
değeri bulunabilir.


     Örneğin: Arz fonksiyonu Qs=10+0,5P gibi olsun. P=20 ise arzın esnekliği kaçtır?   P                       Çözüm: Qs=10+0,5.20         Qs=20

                S               20
                          e=0,5.   = 0,5 olur. P=40 olduğunda arz esnekliği
 P2                             20
P                      ise;
   P1                                         40 20
                       Qs=10+0,5.40     Qs=30 e=0,5.      =  = 6,6 olacaktır.
                                            30 30
   0      Q1 Q2
                     Q
           Q
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 45                IV- PİYASA DENGESİ ANALİZİ

   Piyasa, alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldiği her türlü ortama verilen addır. Burada
mal piyasalarını incelediğimizden, bir mal veya hizmeti satmak arzusu ile arz edenlerle,
söz konusu mal ve hizmeti satın almak için talep edenlerin tümü piyasayı oluşturur. Yani
piyasada, piyasa talebi ve piyasa arzı karşı karşıya gelir.
   Alınıp satılan malların farklılaşma derecesine ve alıcı ve satıcı sayısına göre piyasalar
farklı isimler alırlar. Piyasada alıcı sayısı çok fazla ise alıcılar ve satıcı sayısı çok fazla ise
satıcılar fiyatı etkileyemez. Yine çok sayıda firma varsa ve sattıkları mal homojen ise fiyat
üzerinde belirleyici olamazlarken, firma malları farklılaştırıldıkça fiyatlar üzerinde
firmaların belirleyiciliği artar.
   Bu anlamda piyasalar iki temel gruba ayrılır;
   1- Tam Rekabet Piyasası: Çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu ve alınıp satılan
     tüm malların homojen olduğu piyasadır.
   2- Eksik Rekabet Piyasaları
     a- Tekel piyasası: Çok sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu ve malın
       homojen ve yakın ikamesinin olmadığı bir piyasadır.
     b- Monopson piyasası: Homojen bir malı satan çok sayıda satıcı karşısında tek
       alıcının olduğu bir piyasadır.
     c- Monopolcü (tekelci) rekabet piyasası: Çok sayıda satıcı ve alıcının olduğu
       fakat her firma malının belli ölçülerde diğerlerinden farklılaştırılmış olduğu bir
       piyasadır.
     d- Oligopol: Az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının olduğu malların homojen
       veya farklılaştırılmış olduğu bir piyasadır.
     e- Oligopson: Çok sayıda satıcı karşısında az sayıda alıcının yer aldığı bir
       piyasadır.
     f- Düopol: Sadece iki satıcı karşısında çok sayıda alıcının olduğu bir piyasadır.
     g- Düopson: Sadece iki alıcı karşısında çok sayıda satıcının yer aldığı bir piyasadır.
     h- İki yanlı tekel: Bir satıcı ile bir alıcının karşı karşıya geldiği bir piyasa yapısıdır.
   Burada tam rekabet koşullarında piyasada fiyat oluşumunu ve değişimini
inceleyeceğiz.

   Tam Rekabet Piyasalarının Özellikleri
   a- Atomize olma özelliği: Bu özellikten, bu piyasada alıcı ve satıcıların sayısının
     çok fazla olduğu anlaşılır. Alıcı ve satıcıların miktarı sınırlı ise rekabet tam
     olmayacaktır. Çünkü böyle bir durumda sınırlı sayıdaki alıcı ve satıcı bir araya
     gelip anlaşarak piyasada oluşan fiyatı etkileyebilecektir. Alıcı ve satıcı sayısı çok
     olduğunda ise piyasada oluşan fiyat her alıcı ve satıcı için veri olacaktır.
   b- Homojenlik özelliği: Bu özellik tam rekabet piyasasına arz edilen belirli bir mal
     veya hizmetin tüm birimlerinin aynı kalitede ve aynı görünümde olmasını
     gerektirir. Bu durumda da her satıcının malı aynı olduğundan farklı fiyatlar
     uygulanmaması gerekir.
46                                   Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları    c- Mobilite özelliği: Bu özellik alıcıların satıcıların, mal ve hizmetler ile üretim
      faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan tam bir hareket (piyasa giriş-çıkış)
      serbestliğine sahip olmaları anlamını taşımaktadır.
    d- Şeffaflık özelliği: Bu özellik piyasadaki tüm alıcı ve satıcıların olup bitenler
      konusunda tam bilgi sahibi olmalarını gerektirmektedir.
   Bu özellikler sonucunda tam rekabet piyasasında belirli bir malın sadece bir tek fiyatı
olurken, alıcılar bu fiyattan söz konusu malı almaya, satıcılarda satmaya razı olurlar.
  Tam rekabet piyasasında fiyat piyasa arzı ile piyasa talebinin karşı karşıya gelmesi
sonucu oluşur. Buna denge fiyatı adı verilir.
   Piyasa arz ve talep fonksiyonları verildiğinde denge fiyatı ve denge miktarı
bulunabilir.

P                        Piyasa arz fonksiyonu: QS=5+2P ve Piyasa
                      talep fonksiyonu QD=30-3P ise denge fiyatı ve
                S      miktarı kaç olur?

  P                      Dengede S=D olacağından;
                         5+2p=30-3p  ve   5p=25,   P=5  olur.
                D
                      Bulduğumuz denge fiyatını arz ve talep
                      fonksiyonundan herhangi birinde yerine koyarsak;
                        S=5+2.5=15 olarak denge miktarını buluruz.
  0         Q        Q

    Bu denge arz ve talep eğrileri değişmedikçe (ceteris-paribus) değişmeyecektir.
   Tam rekabet piyasasında toplam piyasa talebini oluşturanlar içinde malı denge
fiyatının üstünde bir fiyatta da olsa alabilecek kişilerin olduğu bir durumda, bu kişiler de
oluşan denge fiyatından malı satın alarak avantaj elde ederler. Elde edilen bu avantaja
“tüketici rantı” adı verilir. Piyasa arz ve talep fonksiyonları verildiğinde tüketici rantı
geometrik olarak hesaplanabilir.
    Yukarıdaki arz ve talep fonksiyonları geçerli olsun;P                      Taralı alan toplamı piyasada elde edilen tüketici
                    rantı toplamını gösterir. Üçgenin alanı rant toplamını
        Tüketici         vereceğinden;
10       rantı    S
                                15.5
                       Tüketici rantı=    = 37,5 birimdir.
5                                2
                       Tam rekabet piyasasında yine bir malı daha
                    düşük fiyatla da olsa satabilecek olan satıcılar oluşan
                D    piyasa fiyatından satış yaparak “üretici rantı” elde
 10        15      30    edeceklerdir. (çizgili alan)
                  Q
                       Dengede yine üretici rantı da hesaplanabilir.
   Üretici
   rantı
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 47


    Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiyatı ve Miktarının Değişmesi
   Tam rekabet piyasasında denge fiyatı ve      miktarı,  piyasa    arz  ve    talep
fonksiyonlarında oluşacak değişmelerle değişebilir.
 1- Talep Sabitken Arzın Değişmesi          2- Arz Sabitken Talebin Değişmesi

  P                         P
                                           S
              S3
                 S1
   P3                        P3
                   S2
   P1
                            P1
   P2                                        D3
                            P2
                   D                      D1
                                    D2

                            0     Q3 Q1 Q2
   0       Q3 Q1 Q2                                    Q
                         Q
 3- Arz ve Talebin Aynı Oranda Artması        4- Arz Artarken Talebin Aynı
                            Miktarda Azalması
  P
                           P
                                             S1
                      S1                         S2
                      S2     P1
   P1
                            P2

                        D2                       D1
                                           D2
                     D1
   0          Q1   Q2            0        Q1
                         Q                         Q   Arz ve talepte oluşacak farklı miktardaki kaymalarda ise kaymanın şiddetine bağılı
olarak denge fiyatı ve miktarı farklı farklı değişebilecektir.
48                               Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları     Piyasa Dengesinde Dönemler Analizi (A. Marshall)
   Piyasada talepte oluşan değişimler karşısında arzın göstereceği tepki zamana bağlı
olarak değişecektir.

     1- Çok Kısa (Piyasa-Pazar) Dönemi
         S
P
                      Piyasa döneminde arz miktarı sabittir. Bu
                    dönemde talep arttığında üretim artırılamaz.
                    Sadece fiyat artar. Arz esnekliği sıfırdır.
 P2
                       e=0
  P1
              D2        Bir talep artışı karşısında en çok fiyat
                    yükselmesi bu dönemde görülür.
             D1

   0      Q1         Q     2- Kısa Dönem

P             S
                       Kısa dönemde talep artışı karşısında
                    üreticiler   ellerindeki üretim  kapasitesini
                    değiştirmeden mevcut kapasiteyi daha yoğun
 P2                   kullanmak suretiyle üretimi bir miktar
                    artırabilirler. Arzın esnekliği sıfırdan büyük
  P1                 ancak 1’den küçük olacaktır. 0<e<1
               D2
            D1

   0    Q2 Q1         Q     3- Uzun Dönem

P
                       Uzun dönemde talep artışı karşısında
                    üreticiler  ellerindeki  üretim  olanaklarını
              S      genişletip kapasiteyi artıracaklardır. Ayrıca ilgili
                    malın    üretimine    yeni    firmalarda
                    girebileceklerdir. Bu durumda fiyat artışı
 P2                   karşısında arz çok artacak ve esneklik yüksek
  P1                 olacaktır.

           D1
              D2        Bir talep artışı karşısında en az fiyat
                    yükselmesi bu dönemde görülür.
   0     Q2 Q1        Q
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                    49
    Örümcek Ağı Teoremi
  Burada kullanılan varsayım; “inceleme konusu olan bir malın talebinin değişmesi
durumunda arzın uzunca bir süre sonra buna uyum göstermesidir.”
   Bu nedenle bu teorem açıklanırken örnek mal olarak tarım ürünleri ele alınır. Çünkü
tarımda üretim kararı verildiğinde ürün ancak uzun bir süre sonra elde edilir.
   Yani t gibi bir dönemdeki talep t döneminin fiyatının fonksiyonu iken, bu dönemdeki
arz (t-1) döneminin fiyatının fonksiyonudur.
    QDt=f(Pt) iken QSt=f(Pt-1)
   Tarım ürünlerinin talebi incelendiğinde bu ürünlerin taleplerinin fiyat esnekliklerinin
farklı farklı olacağı görülür. Meyvelerin fiyat esnekliği genelde sebzelerin fiyat
esnekliğinden büyük olurken, arzında da sebzelerin arzının fiyat esnekliği meyvelerin bir
çoğunun arzının fiyat esnekliğinden yüksektir. Örneğin: Patatesin talep esnekliği, elmanın
talep esnekliğinden düşük iken, muhtemelen arz esnekliği daha yüksek olacaktır. Bu
yüzden birkaç farklı varsayımla teoremi inceleyeceğiz.

    1- Arz ve Talebin Aynı Esnekliğe Sahip Olduğu Bir Tarım Ürünü Piyasası


  P
                                 t döneminde arz S ve talep D1 olsun.
                              Malın fiyatı P1 ve arz ve talep miktarı Q1 ‘dir.
                     S         Herhangi bir nedenle talebin artarak D 2 haline
  P2                            geldiğini düşünelim. Bu tarım ürününün arzı
                              Q1’de sabit kalacağından fiyat P2’ye çıkacaktır.
  P1                              Bir sonraki dönemde üreticiler bu fiyatı
                     D2        veri alarak arzlarını bu fiyata göre yapacak ve
                              miktar Q2’ye çıkacaktır. Talep D2 iken Q2
                   D1
                              kadar mal piyasada P1 fiyatından alıcı
                              bulabilecek ve fiyat tekrar P1’e düşecektir.
  0           Q1 Q2            Q

   Eğer piyasaya dışarıdan bir müdahale olmazsa bu süreç böyle devam edip
gidecektir. Esneklikleri bu biçimde olan bir tarım ürünü piyasasında devlet tarafından
müdahale edilip ertesi dönemin fiyatı önceden deklere edilerek dengeye yöneltilebilir. Ya
da üretim miktarı sınırlanabilir.

    2- Talep Eğrisi Arza Oranla Daha Esnek (Yatık) Olursa:
                          S
  P
  P2
  P4                               Bu   durumda   fiyat  ve  miktar
  P3                            dalgalanmaları  gittikçe   küçülecek  ve
  P1
                               kendiliğinden istikrarlı dengeye yöneliş
                            D2  olacaktır. Piyasaya devlet müdahalesine
                               gerek kalmayacaktır.
                       D1

  0           Q1 Q3    Q2      Q
50                                      Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları     3- Arzın Talebe Oranla Daha Esnek (Yatık) Olması:  P
                       S
   P2
   P4                           Bu durumda dengeden gittikçe uzaklaşan
                             hareketler gerçekleşecek,  yine  devlet
                             müdahale etmezse denge kurulamayacaktır.

   P1
   P3
   P5               D2
              D1
   0       Q3 Q1    Q2 Q4
                         Q     Bazı Tarımsal Ürünlerin Fiyatlarının Belirlenmesinde Devlet Etkisi
     (King-Kanunu)-(Bolluk Paradoksu)
   Tarımda daha fazla ürün elde edilen yıllarda hasılatın daha az , daha üz ürün elde
edilen yıllarda ise hasılatın daha çok olacağını ileri süren “King Kanunu” şu cümle ile
özetlenir: “iyi ürün kötü hasılat, kötü ürün iyi hasılat sağlar.”
  Bunun nedeni genelde tarım ürünlerinin talebinin fiyat esnekliğinin 1’den küçük
olmasıdır.
     Bunu bir şekille daha iyi görebiliriz.P
                                Toplam gelir TR=P.Q ile hesaplanır. Arz
                   S1
                             S1 olduğunda satıcıların elde ettiği toplam
                      S2      gelir TR=P1.Q1 kadardır. Herhangi bir
                             nedenle ürünün bol yetiştiği bir yılda arz S2
 P1                            haline geldiğinde toplam gelir TR=P2.Q2
                             kadar olacaktır.
 P2                 e<1

                                Arz artınca fiyat daha çok düşerken
                    D         talep edilen miktar az artacağından toplam
                             hasılat azalacaktır.
 0             Q1 Q2
                           Q


   Devlet bu gibi durumlarda üreticiyi korumak amacıyla parite fiyatı denen bir fiyat
belirleyerek (taban fiyat) söz konusu ürünün fiyatının asgari seviyesini belirleyebilir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                     51


     Taban Fiyatlar
 P

                                 Taban fiyatının piyasa denge fiyatının
             Arz fazlası             altında belirlenmesi durumunda piyasada
                      S         kendiliğinden   oluşacak   denge fiyatına
  P0                            çıkılması için bir engel olmadığından hiçbir
                               etki görülmeyecektir. Ancak taban fiyatlarının
  P1               E
                               denge fiyatının üstünde belirlenmesi önemli
                               ve bağlayıcı bir etki yaratacaktır.

                      D

  0        Q1    Q0    Q2
                             Q

  Dengenin üstünde belirlenen taban fiyat arz fazlası yaratır. Bu fazlalık “destekleme
alımları politikası” ile devlet tarafından alınmaz ise üretici zarar görür. Devletin alım
yapmadığı bir durumda üreticilerin bazıları mallarını satabilirler.

     Tavan Fiyatlar

P
                                Devlet bazen tüketiciyi korumak için tavan
                               (azami) fiyat belirler. Bu fiyat denge fiyatının
                               altında bir fiyattır. Bu durum talep fazlası
                               yaratır. Eğer devlet bu durumda üreticileri
                    S           sübvanse ederek arzın talebi karşılayacak bir
                        S1      düzeyde   artırılmasını   sağlamaz   ise
                               muhtemelen karaborsa oluşacaktır.
 PE            E
                                Devlet üreticileri sübvanse ederek arzı S1
 P1                             haline getirirse talep edilip de bulunamayan
      Talep fazlası        D          mal olmayacaktır.
 0     Q1    Q0    Q2
                             Q


     Tavan Fiyatlar ve Karaborsa Fiyat İlişkisi


P                            Devlet tavan fiyatı P1 olarak belirleyip üreticileri de
                           sübvanse etmezse arz Q1 kadar olacaktır. Talep Q2
                           kadar olup talep fazlası oluşur. Talep fazlasına rağmen
                    S
         K                  fiyatlar yasal olarak yükselemez.
 P2
 P0            E              Burada satıcılar Q1 kadar malın tamamını yasal
                D           piyasada satmak yerine karaborsada satarlarsa, bu
 P1                         kadar miktar mal tüketiciler tarafından P2 fiyatından
         L
                           talep edilecektir.

 0     Q1 Q0 Q2                  Bu durumda karaborsacılar (P2,K,P1,L) alanı kadar
                        Q
                           karaborsa kazancı elde edeceklerdir.
52                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları
   V- KISA ve UZUN DÖNEMDE FİRMA MALİYETLERİ

   A- Kısa Dönemde Maliyet Fonksiyonu
   Kısa dönemde firmanın üretimde kullandığı girdilerin büyük bir bölümü değişmez bir
nitelik taşır (Bina, büyük makine, araç-gereç, kira, faiz, amortismanlar, idari personel
aylığı gibi).
  Bazı maliyet öğeleri ise üretim miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir (işçilik,
hammadde, enerji, bakım-onarım giderleri gibi).
   Firma kısa dönemde bir takım sabit ve değişken olmak üzere “açık maliyetlere”
katlanır.
   Bunun yanı sıra firma tarafından üretimde kullanılan fakat bir parasal ödeme
yapılmayan firmanın kendine ait kaynakları varsa ayrıca “örtük bir maliyete” katlanması
söz konusudur. Ne kadarlık bir örtük maliyete katlandığı ise bu kaynakların başka
alanlarda değerlendirilmesi ile elde edilebilecek olan “fırsat maliyeti” ile ölçülür.
  Bu yüzden firmaların “muhasebe kârı” ile örtük maliyetleri de hesaba katan
“ekonomik kârı” farklı kavramlardır.
   - Muhasebe Kârı: Toplam Gelir-Toplam Açık Maliyetler iken
   - Ekonomik Kâr: Toplam Gelir-(Toplam Açık + Örtük Maliyetler) dir.
  “Normal Kâr” ise firmanın toplam gelirinin, açık ve örtük maliyetler toplamına eşit
olmasıdır. Normal kâr elde den bir firma, tüm açık maliyetlerinin yanı sıra, kendisine ait
kaynakların fırsat maliyetini de kurtarmış ancak bunun üzerine çıkamamış demektir. Yani
ekonomik anlamda kâr sıfırdır. Sadece muhasebe anlamında kâr görülür.
   Kısa dönemde firmanın toplam maliyet fonksiyonunu yazarsak;
   TC= Toplam Maliyetleri,
   (V1.r1+V2.r2+......Vn.rn)= kullanılan değişken girdi maliyetlerini,
   T: Teknolojiyi,
   K: Kısa dönemdeki sabit Maliyetleri,
   N: Örtük maliyetleri gösterdiğinde;
   TC=f(V1.r1+V2.r2+......Vn.rn,K,T,N) şeklinde yazabiliriz.
   Kısa dönemde teknoloji, örtük maliyetler, sabit maliyetler değişmez kalacağından
toplam maliyet üretim miktarına bağlı olarak değişken maliyetlerin değişmesi ile
değişebilecektir. Kısa dönemde girdi miktarı arttıkça, yani üretim arttıkça toplam maliyet
artacak, azaldıkça azalacaktır.
  O halde toplam maliyet üretim miktarının fonksiyonu olacaktır. TC=f(Q) şeklinde
yazabiliriz.
   TC=aq2+bq3+dq+e gibi bir fonksiyonda (e) sabit maliyetleri (aq2+bq3+dq) ise
değişken maliyetleri gösterecektir.
   Kısa dönemli üretimde önce artan marjinal verimlilik, sonra azalan marjinal verimlilik
söz konusu olacağından,üretilen her ek birim önce daha ucuza sonra daha pahalıya mal
olmaya başlayacaktır. Bu nedenle toplam maliyet eğrisi önce azalarak artarken belli bir
düzeyden sonra artarak artmaya başlayacaktır.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                  53


    Şimdi firmanın kısa dönemli toplam maliyet fonksiyonunun öğelerini inceleyelim.
   1- Toplam Sabit Maliyetler (TFC): Firmanın üretimi ne olursa olsun katlanmak
zorunda olduğu harcamaların tümüne verilen addır.
TFC
                            Toplam sabit maliyetler üretim miktarından
                         bağımsız bir maliyeti oluşturur ve yatay eksene paralel
                         bir doğru şeklinde gösterilir.
 TFC
               TFC


  0                   Q


    2- Toplam Değişken Maliyetler (TVC):

TVC
                 TVC
                             Firmanın belli bir üretimi gerçekleştirmek için
                          kullandığı değişken girdilerin maliyetini gösterir.
                          Üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.
                          Kısa dönemli üretimde önce artan, sonra azalan
                          marjinal verimlilik varsayımı nedeniyle önce azalarak
                          artan, sonra artarak artan bir eğri biçiminde
                          gösterilir.
  0                     Q


    3- Toplam Maliyet (TC): Sabit ve değişken maliyetlerin toplamıdır.

                   TC
TVC                           Toplam maliyet eğrisi, toplam değişken maliyet
                     TVC   eğrisinin, toplam sabit maliyetler düzeyinden
                          başlatılması ile elde edilir.
         TFC
                            Üretim sürecinde toplam değişken maliyetler
                          nasıl bir seyir izliyorsa, toplam maliyetlerde de aynı
 TFC                        seyri izleyecektir.


 0                    Q

    ORTALAMA MALİYETLER

   1- Ortalama Sabit Maliyet (AFC): Ortalama sabit maliyet, toplam sabit maliyetin
üretim miktarına bölünmesi ile bulunur. Birim başına sabit maliyettir.

         TFC
    AFC        üretim miktarı arttıkça birim başına sabit maliyetler sürekli azalacaktır.
          Q
54                                     Mikroiktisat Temel Çerçeve NotlarıAFC


                           Ortalama sabit maliyet eğrisi yatay eksene
                         yaklaşan bir hiperbol şeklindedir. Üretim miktarı
                         ne olursa olsun sıfır değerini alamaz.


                 AFC

   0
                     Q

   2- Ortalama Değişken Maliyet (AVC): Birim başına düşen değişken maliyet
anlamına gelir. Toplam değişken maliyetlerin üretim miktarına bölünmesi ile bulunur.
Toplam değişken maliyetlerin kısa dönemde önce azalarak sonra artarak artması
nedeniyle, ortalama değişken maliyet önce azalıp sonra artacaktır.

         TVC
     AVC =    ile hesaplanır.
         Q
                     TVC
TVC
                       D
 TVC3
 TVC2            B        C
                                Ortalama   değişken  maliyet,
                              toplam değişken maliyet eğrisi
                              üzerindeki (c) noktasına kadar
      A
 TVC1                           azalmakta, daha sonra artmaktadır.
                              Yani orijinden çıkan doğrunun toplam
                              değişken maliyet eğrisine teğet
                             olduğu noktada ortalama değişken
   0      Q1     Q2     Q3         maliyet minimum değerdedir.
                         Q


AVC
                                    a
                                tan=      ortalamanın değerini
                                    b
                              gösterir. O halde toplam değişken
                              maliyet eğrisini orijine birleştiren
                              doğruların eğimi ortalamayı verir.
                           AVC
   0     Q1      Q2     Q3
                         Q
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                            55


   3- Ortalama Maliyet AC (Ortalama Toplam Maliyet): Her üretim düzeyinde
toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesi ile bulunur.


                              TC
            TC

                     B       C
                   A
             TC


                   

              0     Q1  Q2    Q3        Q


            AC

                                 AC
              0     Q1  Q2    Q3         Q


        TC
    AC =    Biçim olarak yine AVC görünümünde olacaktır.
         Q


   4- Marjinal Maliyet (MC): Üretimi bir birim artırabilmek için katlanılması gereken
ek maliyettir. Kısa dönemde marjinal maliyetin sabit maliyetle bir ilişkisi yoktur. Değişken
maliyetteki artışa eşit bir seyir izler.

        TC
    MC        Toplam maliyetteki değişimin üretim miktarındaki değişime bölünmesi
        Q
ile bulunur. Kısa dönemli üretimin özelliği nedeniyle önce artan sonra azalan verimler
görüleceğinden, marjinal maliyet önce azalıp sonra artacaktır. Marjinal maliyet
     ΔTC
MC =     , toplam maliyet eğrisinin her hangi bir noktasının eğimini verecektir. Bu
     ΔQ
nedenle toplam maliyet eğrisine değişik noktalarda teğetler çizersek teğetlerin eğimi bize
marjinalin seyrini gösterir.
56                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                       TC

TC
                        TVC
TVC                  D                (E)  noktasında  AVC
                                 minimumdur. (D) noktasında
             C
                                 ise (AC) minimumdur. (MC)
                  E               ise (C) noktasına kadar azalıp
                                 daha sonra artmaya başlar.
                                 MC (E) noktasında AVC’ye ve
                                 (D) noktasında AC’ye eşit
                                 olur.


                                   (D)  noktası       AC’nin
   0                        Q     minimum noktasıdır.
                              AC
AC                     MC
                                   Marjinal  maliyet   ve
AVC
                                 ortalama maliyet eğrilerinin U
                             AVC  biçiminde olmasının nedeni
MC
                                 değişen verimler ilkesidir.


                                   Not:  Kısa  dönemli
                                 toplam maliyetlerin örtük
                                 maliyetleri de  kapsadığı
                                 varsayılır.

   0          Q1    Q2 Q3       Q


   Kısa Dönemde Kapasite Kullanımı
   a- Tam kapasite: Kısa dönemde ortalama üretim maliyetinin minimum olduğu
     düzeyde üretimde bulunulması durumudur.
   b- Atıl (Eksik) Kapasite: Tam kapasite üretiminin altındaki üretim düzeyidir.
   c- Aşırı Kapasite: Tam kapasite üretiminin üstündeki üretim düzeyidir.
   d- Maksimum Kapasite: Firmanın kısa dönemde mevcut tesisleri ile üretebileceği
     en yüksek üretim miktarıdır.


        AC
                                 AC
                      Tam
                      Kapasite             Maksimum
                                       Kapasite                 Atıl         Aşırı
                Kapasite        Kapasite

         0   Q1          Q2         Q3      Q
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                             57


   B- Uzun Dönemde Maliyetler
   Firmalar uzun dönemde, kısa dönemde değişmez olan bir takım maliyet öğelerini
değiştirerek (bina, makine, araç-gereç, teknoloji) daha büyük üretim kapasitesine
geçebilirler. Bir üretimi daha büyük ölçekte gerçekleştirmek başlangıçta maliyeti düşürür.
Bu duruma ölçek ekonomileri adı verilir.

   Ölçek Ekonomileri: Üretim ölçeğindeki artış nedeniyle firmanın sağladığı
tasarruflara veya maliyet avantajlarına verilen addır.
   Ölçek ekonomileri uzun dönemde ortalama maliyetleri azaltır. Uzun dönemde ölçek
ekonomilerinin ortaya çıkmasına ve maliyetlerin azalmasına yol açan faktörler iki grupta
toplanır.

   1- Gerçek ölçek ekonomisi
   a- Üretimde emeğin işbölümü ve uzmanlaşması
   b- Teknolojik avantajlar
   c- Satış ve pazarlama avantajları

   2- Parasal ölçek ekonomisi
   a- Hammadde fiyatlarında daha ucuza alma ile sağlanan avantajlar
   b- Düşük faizle finansman avantajları
   c- Daha ucuza reklam
   d- Düşük tarifeli taşıma gibi parasal iskontolardır.

  Negatif Ölçek Ekonomileri: Yönetim etkinliğinin kaybolması,           israf  ve
denetimsizlik sonucu büyümeye bağlı maliyet artışlarıdır. (Disekonomi)


AC                                  Uzun dönem ortalama
                                maliyet eğrisi (LAC) kısa
                                dönem    ortalama  maliyet
           MC            MC    LAC  eğrilerine teğet geçen eğridir.
                          AC
              AC                     Uzun dönem marjinal
                   MC            maliyet eğrisi (LMC) üretim
                     AC          kapasitesinin   bir   birim
                                artırılması sonucu toplam
                                maliyetteki değişimi gösterir. 0
                             Q
                                Uzun dönemde işletme
ölçeği büyüdükçe birim maliyetler önce azalır (ölçek ekonomileri işler). Fakat aşırı büyük
bir kapasitede ise yönetsel etkinliğin zayıflaması nedeniyle maliyetler artar. Bu nedenle
uzun dönem ortalama maliyet eğrisi (LAC) (U) biçiminde olur.
58                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   İşletmelerde büyümenin yanı sıra maliyetleri düşüren başka faktörler de vardır.
Bunları iki ana başlıkta toplayabiliriz.
   1- İçsel ekonomiler
   2- Dışsal ekonomiler
   İçsel ekonomiler; işletme üretim yaptıkça bilgi beceri ve deneyim artışı ile
maliyetlerini düşürebilir. İşletme büyümeden de oluşan bu maliyet düşmeleri öğrenme
sonucudur. Bu durum öğrenme eğrileri ile analiz edilir.
   Dışsal ekonomilerde ise; firmaların faaliyetlerini etkileyen ancak firmanın
faaliyetlerinin dışından gelen kazanç ve kayıplar söz konusudur. Dışsal ekonomilerde ikiye
ayrılır.
   a- Pozitif Dışsallıklar:
    1- Satın alınan yarı işlenmiş mamullerden sağlanan avantajlar
    2- Uzmanlaşmış işgücü temini sonucu sağlanan avantajlar.
    3- Satın alınan hizmetlerden sağlanan avantajlar
    4- Altyapı tesis ve hizmetlerinden sağlanan avantajlar (Kamusal dışsallıklar)
    5- Başka bir üretim faaliyetinin dolaylı olarak sağladığı yararlar
   b- Negatif Dışsallıklar: Endüstrinin büyümesi sonucu artan firmaların birbirlerine
    verdikleri zararlar veya başka bir üretim faaliyetinden kaynaklı dolaylı zararlardır.
   Dışsallıklar uzun dönem ortalama maliyet eğrilerini yükseltip, alçaltabilirler.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                59          VI- PİYASALARDA FİRMA DAVRANIŞLARI

   A- TAM REKABET PİYASASINDA FİRMA DAVRANIŞI
   Daha önce tam rekabet piyasasından bahsederken bu piyasada belirli bir malın
sadece bir tek fiyatı olacağını gerek alıcılar ve gerekse satıcıların bu fiyatı veri kabul
edeceklerini söylemiştik. Öyleyse tam rekabet koşullarında malını arz eden bir firmanın
davranışını ve gelir eğrilerini inceleyelim.


     P
                    S


     P                                 D=AR=MR
                          P

                    D
     0                Q    0              Q
   Tam rekabetçi firma piyasada oluşan fiyatı veri kabul edip tüm ürününü bu fiyatla
piyasaya arz eder. Alıcılarda bu ürünü piyasa fiyatından talep ederler. Bu nedenle tam
rekabet piyasasında bir firmanın malına olan talep sonsuz esneklikte olur. Firma yüksek
fiyat uygulamak isterse malına olan talep sıfır olur. Alıcılar ise daha düşük bir fiyat
öneremeyeceklerinden fiyat düşürmesine gerek yoktur.
  Bu piyasada ürün tek fiyattan satılacağı için firmanın toplam hasılatı TR=P.Q ile
hesaplanır.

                   TR
   Ortalama hasılat AR=       olduğundan P’ye eşit olacaktır.
                   Q

                      ΔTR P.ΔQ
   Yine marjinal hasılat MR=        =   = P olacaktır.
                      ΔQ  ΔQ
   Satılan her birim aynı fiyattan satılacağından TR orijinden çıkan bir doğru şeklinde
olacaktır. P=MR olduğundan TR’nin eğimini P belirleyecektir.
TR           P1>P2>P3
                               TR1’deki fiyat TR2’dekinden, TR2’ deki
            TR1
                            fiyat da TR3’dekinden büyüktür.
                              TR eğimi sabit bir doğru olduğundan
               TR2
                               TR
                            eğimi   ile hesaplanır.
                   TR3           Q

                              TR=a.q ise MR=a olur.
                              TR=P.Q olduğundan MR=P ‘dir.
   0
                        Q
60                               Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları  Şimdi de maliyet eğrilerini de analize sokarak tam rekabetçi bir firmanın kısa
dönemdeki kâr analizini yapalım.
     Toplam kâr TP= TR-TC ‘dir.
                        TC          A ve B noktalarında
                        TR       başabaş durumu vardır.
TR                    B
                                Q2 üretim düzeyine kadar
TC                  C            ve Q4 üretim düzeyinden
                A                sonra toplam zarar söz
                     D          konusudur. Q3 üretim
      E
                                düzeyinde kısa dönemde
                                toplam        kâr
                                maksimumdur.
                                  Marjinal   maliyet
                                (MC) ile marjinal hasılat
                                (MR) ‘nin, MC’nin pozitif
 0      Q1       Q2  Q3 Q4           eğimli olduğu kısmında
                            Q    eşit   oldukları   Q3
                                düzeyinde marjinal kâr
AC
                                sıfır ve toplam kâr
AR                       AC       maksimumdur.
MR
                  C1 MC      D=AR=MR    Kısa    dönemde
   P                             toplam kâr (P,H,C1,D1)
                                dörtgeninin alanı kadar
   H                             olacaktır. Ortalama kâr
                     D1
                                ise C1, D1 arası kadardır.
                                Ortalama kâr AP=AR-
                                AC’dir.

 0      Q1       Q2  Q3 Q4
                              Q

   Tam rekabette kısa dönemde maksimum toplam kâr sağlandığı durumda firma aşırı
kapasite durumundadır. Üretim ortalama maliyet eğrisinin artıyor olduğu bir yerde
gerçekleştirilmektedir. Firma ekonomik kâr ile çalışmaktadır.
   Kısa dönemde tam rekabetçi firmanın kârını maksimum yapan üretim düzeyi, toplam
maliyet ve toplam hasılat fonksiyonları yardımı ile bulunabilir.
     TC=q3-12q2+51q+20
   TR=30 q biçiminde olsun. Buradan marjinal maliyet ve marjinal hasılat
fonksiyonlarını elde ederek kârı maksimumlaştıran üretim düzeyi bulunabilir.
     TC=q3-12q2+51q+20 ise MC=3q2-24q+51’dir.
     TR=30q ise MR=30 ‘dur.
     MR=MC maksimum kârı sağlayan üretim miktarını vereceğinden;
     30=3q2-24q+51
     3q2-24q+21=0q2-8q+7=0
     q=7 olarak bulunur.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                          61


    Tam Rekabette Uzun Dönem Firma Dengesi
   Tam rekabet piyasaya serbest girişe imkan veren bir piyasa türüdür. Kısa dönemde
bu piyasada ekonomik kâr ile çalışan işletmeleri gören diğer üreticiler bu piyasaya
girmek isterler ve girebilirler. Bu durumda piyasa arzı artar ve ürün fiyatı düşer. Ta ki
ekonomik kâr sıfır oluncaya kadar bu eğilim sürer. Fiyat düşüp ekonomik kâr sıfır
olduğunda tam rekabetçi bir firma ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında
normal kâr elde ettiği bir duruma gelir. Bu durumda, kısa dönemde ekonomik kâr elde
eden ve aşırı kapasite ile çalışan firma, normal kâr durumunda tam kapasite ile çalışır
hale gelir. Uzun dönemde fiyatlar maliyetin minimum noktasına eşit olunca aşırı kapasite
ile çalışan yüksek maliyetli firmalar bu fiyattan satış yapmak zorunda olduklarından tam
kapasite düzeyine gelmek zorundadırlar. Piyasa fiyatı veri olduğundan uzun dönemde
piyasada firmalar bu fiyatla üretim yapabilecek ölçekte bir firma haline geleceklerinden,
uzun dönemde bu fiyatın üstünde bir maliyetle üretimde bulunan küçük ölçekli ve aşırı
büyük ölçekli firmalarda ortalama maliyeti bu fiyata eşit olan bir büyüklüğe çekilmek
zorunda kalacaklardır. Yani bütün firmalar aynı ölçeğe ulaşacaklardır.
   Uzun dönemde tam rekabet piyasasında sadece normal kâr elde edileceğinden
bütün üretim faktörleri ancak fırsat maliyetleri kadar bir gelir elde edecektir. Yani tam
rekabet piyasasında uzun dönemde bir girişimci başka bir firmada yönetici olarak
çalıştığında ne kazanacaksa ancak onu kazanır. Bütün üretim faktörleri tam ve etkin
olarak kullanılır. Faktörlerin üretimler arası yer değiştirmesi toplam üretimi artırmaz.
Kaynak kullanımı optimal düzeye ulaşmıştır.
 P               S1         P
                                      MC
                                        LAC
                   S2                  AC
                          P1
 P1                                      D1.AR1.MR1
                          P2
 P2                                       D2.AR2.MR2
 0     Q1    Q2             0      Q2   Q1
                   Q                      Q    Tam Rekabette Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi
   Daha önce arz eğrisi analizimizde kısa dönemde “Azalan Verimler Kanunu”
nedeniyle arz eğrilerinin pozitif eğimli olacaklarından bahsetmiştik. Kısa dönemde her ek
birimi üretmenin maliyeti artacağından fiyat arttıkça arzın artabileceğini ve düştükçe de
arzın azalacağını görmüştük. Şimdi tam rekabet koşullarında malını arz eden bir firmanın
fiyat değişimi karşısında arz davranışını görelim.
62                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                         P
P                                  Kısa Dönem   MC
           S1                        Arz Eğrisi
                         AC                  AC
              S2         AVC
                                               AVC
                        MC
P1
                 S3       P1                   D=AR=MR1
P2
                         P2       K            D=AR=MR2
P3
                         P3                   D=AR=MR3
                    D

0                         0     Q2 Q2 Q1
               Q                              Q
   Tam rekabet koşullarında malını arz eden bir firma için fiyat veridir. Malını piyasada
oluşan fiyattan arz etmek zorundadır. Fiyat P1 olduğunda Q1 kadar arz ederek kârını
maksimize edecektir. Fiyat piyasa arzının artması sonucu P2’ye düşünce Q2 kadar arz
ederek, bu fiyat düzeyinde firma sabit maliyetlerinin bir kısmını kurtaramayacak ve
toplamda zarar edecektir. Ancak bu fiyat değişken maliyetlerin üzerinde olduğu için
üretimi durdurmayacaktır. Fiyat P3 düzeyine indiğinde üretimi Q3 düzeyine gerileyecek ve
bu düzey firmanın arz edebileceği en alt fiyat düzeyi olacaktır.
   P3 fiyat düzeyinde firma ancak değişken maliyetlerini kurtarabiliyor, sabit
maliyetlerin tamamı kadar zarar ediyordur. Burada firma üretimi durdurursa zaten sabit
maliyetleri kadar zararı olacağından üretim yapmanın anlamı olmayacaktır. Bu nedenle
şekildeki K noktası firmanın kapama noktasıdır. Firma bu noktanın üzerindeki fiyat
düzeylerinde MC=MR eşitliği noktalarında arzda bulunacaktır.
  Firmanın kısa dönem arz eğrisi MC eğrisinin AVC üstünde kalan kısmı olacaktır.
Firmanın kapama noktası ise P=AVC (minimum) olacaktır.

   B- MONOPOL PİYASASI
   Monopol piyasasında bir malın tek satıcısı söz konusu olduğundan, piyasa talebi
monopolcü firmanın malına olan taleptir. Yani, monopolcü firma azalan eğimli piyasa
talebi ile karşı karşıyadır.
  Monopol homojen bir malın tek satıcısının olduğu ve satılan malın yakın ikamesinin
olmadığı bir piyasadır.

   Monopol Piyasasının Özellikleri
   a- Tek satıcı, çok sayıda alıcı,
   b- Homojen olan bir mal
   c- Piyasaya başka firmaların girişinin engellenmiş olması
   d- Alıcıların tam bilgi sahibi olmaları

   Monopolü Yaratan Nedenler
   a- Yasal nedenler: Pazar imtiyazı, patent hakları gibi.
   b- Ekonomik nedenler: Üretim ölçeğinin sadece tek firmanın faaliyetine olanak
     tanıması (doğal tekel), yerleşim üstünlükleri, hammadde kaynaklarının denetimi
     gibi nedenlerden dolayı başka firmaların girişinin mümkün olmaması.
   c- Fiili nedenler: Birleşmeler yoluyla oluşan tekeller (Kartel, Tröst gibi).
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 63


     Monopolde Firma Analizi

     Monopolcü Firmanın Gelir Eğrileri:
   Monopolcü firma negatif eğimli piyasa talebi ile karşı karşıya olduğundan belirlediği
bir fiyattan belirli bir miktar satar. Eğer fiyat düşürmesi toplam hasılatını artıracaksa fiyat
düşürerek daha çok satma girişiminde bulunur. Karşı karşıya olduğu piyasa talep
eğrisinde esnekliği bir (1) olduğu düzeye kadar fiyat düşürerek daha çok satma
girişiminde bulunur. Esnekliğin bir olduğu fiyatta toplam hasılatı maksimuma ulaşır. Bu
fiyat düzeyinin altında esneklik birden küçük olacağından, fiyat düşürüp daha çok
sattığında toplam hasılatı azalır. Sonuçta monopolcünün gelir eğrileri aşağıdaki gibi
olacaktır.
  Tam rekabetçi firma malını sabit bir fiyattan sattığı için toplam hasılatı (TR=P.Q)
AR,
        max            orijinden çıkan bir doğru şeklindeydi. Oysa
MR,                    monopolde daha çok satmak için fiyat
TR,
                     düşürmek gerekeceğinden TR eğrisi parabol
 D,                    şeklinde olacaktır.
 P,
                              Yine belirli bir fiyattan belli bir miktar
                           sattığında ortalama hasılat satış fiyatına eşit
          e>1
                           olacağından talep eğrisi D=AR olacaktır.
                           Daha çok satmak için fiyat düşürmek
 P             e=1            gerekeceğinden marjinal hasılat MR negatif
                   e<1       eğimli ve esneklik e=1 oluncaya kadar pozitif
                           değerli olacak, e=1 iken MR=0 ve TR
                      TR
                           maksimum olacaktır. e<1 olduğu fiyat
                         Q  seviyelerinde ise MR negatif değerli olacaktır.
     0      MR
                   a                1
                              MR=P[1-   ]  dir ve e=1 olduğunda
                   2                e
                           MR=0 olur.
            a            Monopolcünün talep fonksiyonundan,
marjinal hasılat fonksiyonu elde edilir. Yukarıdaki şekilde marjinal hasılatın sıfır olduğu
                                          a
üretim miktarı, talebin maksimum olduğu miktar olan a’nın yarısı kadar (       ) dır.
                                          2

   P                          Talep fonksiyonunda bağımsız değişken P
                           iken, marjinal hasılat fonksiyonunda bağımsız
MR,                         değişken Q’dur.
                             D=120-4P biçiminde bir piyasa talebi ile
                           karşı karşıya olan monopolcünün marjinal
 30
                           hasılat fonksiyonu MR=30-0,5 Q şeklinde ola-
                           caktır.
                             Yine marjinal hasılat toplam hasılat fonk-
                           siyonunun herhangi bir noktasına çizilen teğe-
                       D=AR  tin o noktadaki eğimini vereceğinden toplam
                           hasılat fonksiyonu verilir ise marjinal hasılat
   0        60          120  Q  fonksiyonu bulunabilir. Marjinal hasılat toplam
                 MR         hasılat fonksiyonun türevine eşit olacaktır.
64                               Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Monopolde Firma Dengesi

   Monopolde kâr maksimizasyon koşulu yine tam rekabette olduğu gibi MC=MR
                       olduğu üretim düzeyinde üretim
 TR               TC      yapmaktır.
 TC
                          Şekildeki QX üretim düzeyinde
                       toplam kâr maksimumdur.
                          Kısa   dönemde    monopolde
        X      B         toplam kârı maksimumlaştıran üretim
    A                   düzeyi firmanın atıl kapasite ile
        Y               çalıştığı bir düzeydir.
                          Aynı maliyetlerle çalışan bir tam
                       rekabetçi firma olsaydı kısa dönem
                 TR      dengesinde    marjinal   maliyetlerin
                       fiyata eşit olduğu q2 düzeyinde
  0                Q    üretimde bulunacak ve P1 fiyatı
                       uygulanacaktı.
 AR                        Tekelci firma kâr maksimizas-
 MR                      yonu sağladığı düzeyde fiyatı marjinal
D, P                     maliyetten büyüktür. Buna monopol
TC                                 P  MC
                       gücü adı verilir ve      ile formüle
                 MC                  P
          X             edilir.
  PX
                          MC’nin fiyata eşit olduğu q2
                   AC   düzeyi monopolcünün karşı karşıya
         Y              olduğu    piyasa   talep  eğrisinde
  P1
                       esnekliği 1’den küçük olduğu bir
                D=AR
                       nokta olduğu için monopolcü bu fiyatı
  0  Q1    QX  Q2        Q   asla uygulamak istemeyecektir.

            MR               Monopol piyasasına giriş engelli
                         olduğundan bu durum uzun dönemde
de değişmeyecektir. Bu durumun sonucu olarak monopol piyasasında kaynak kullanım
düzeyi tam rekabete göre daha etkinsiz olacaktır. Uygulanan fiyat da tam rekabete göre
her zaman daha yüksek olacaktır. Tam rekabette uzun dönemde ekonomik kâr ortadan
kalkarken, monopolde kısa dönemde kâr var ise uzun dönemde de ekonomik kâr var
olacaktır.

   Monopolde Fiyat Farklılaşması
  Monopolcü piyasa talep eğrisi ile karşı karşıya olduğu için malına bir fiyat
koyduğunda tüm malını bu fiyattan satmaktadır. Ancak alıcı kitle içerisinde bu malı daha
yüksek fiyat seviyelerinde de olsa alacak birileri vardır.
   Fiyat farklılaştırması: Monopolcünün malını talep eden büyük kitle içerisinde
birbirinden farklı alım gücüne sahip tüketicilerin olduğu bir durumda, aynı malı alım gücü
yüksek olanlara daha yüksek fiyattan satmasıyla fazladan bir hasılat elde etme
durumudur.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                            65


   Fiyat farklılaştırması yapabilmek için 4 temel koşul vardır:
   1- Piyasanın bölümlü olması (lüks semt, fakir semt gibi)
   2- Bu bölümler farklı talep esnekliğine sahip olmalıdır. Talep esnekliği düşük
     olanlara yüksek fiyat uygulanır.
   3- Piyasaları ayırmanın maliyeti, fiyat farklılaştırarak elde edilecek ek geliri
     aşmamalıdır.
   4- Malın ucuz olan piyasadan alınıp, pahalı olan piyasada tüketilmesini engelleyen
     yasal veya ekonomik kısıtlar olmalıdır (Örneğin; elektrik meskenlere daha ucuz,
     işyerlerine daha pahalı satılır. Ancak meskenlerden hat çekerek işyelerlerinde
     kullanmak yasaktır).


   C. MONOPOLCÜ (TEKELCİ) REKABET PİYASASI
   Monopolcü Rekabet Piyasasının Özellikleri
   a- Çok sayıda satıcı firma ve alıcı vardır.
   b- Satıcıların malları farklılaştırılmıştır. Bu farklılaştırma gerçek veya görünüşte
     farklılaştırma olabilir. Mallarını rakiplerine göre daha çok farklılaştıran firmanın
     malına olan talebin esnekliği azalır.
   c- Piyasaya girişte herhangi bir kısıt yoktur.
   d- Piyasada eksik bilgi oluşur.

   Bu piyasanın en önemli özelliği birbirleriyle tam olarak ikame edilebilen malları
üreten firmalara ayrı ayrı monopolcü gücü kazandıran “farklılık imajının” tüketici gözünde
yaratılmış olmasıdır. Bu farklılık imajı marka, reklam, renk, koku, görünüm, desen,
ambalaj vs. gibi unsurlarla yaratılmaktadır. Türkiye’de deterjan piyasası buna en güzel
örnektir.
   Tekelci rekabetçi firmanın malına olan talep eğrisi aynı tekelci firmanın talep eğrisi
gibi azalan eğimlidir. Değişik firma mallarının ikame edilebilir olması nedeniyle esnekliği
tekelciye göre daha yüksektir.
   Yine bu piyasada kâr maksimizasyonu MC=MR koşulu ile sağlanır.
   Tekelci rekabetçi firmanın kısa dönem dengesi tekelciden farksızdır. Sadece uzun
dönemde farklılık söz konusudur. Uzun dönemde bu piyasada aynı tam rekabetteki gibi
ekonomik kâr ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni ise piyasaya girişin aynı tam
rekabetteki gibi serbest olmasıdır.
  Bu nedenle tekelci rekabetçi için kısa dönem denge analizi şekli çizmeyeceğiz.
Monopolcünün denge analizine tekrar bakınız.
66                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Monopolcü Rekabette Uzun Dönem Dengesi                 LMC
                     LAC     Monopolcü rekabette uzun dönemde
       D                 üretim P=LAC olduğu düzeyde yapılmakta
PX
                        ve ekonomik kâr ortadan kalkmaktadır.
P1                       Firma ekonomik kâr elde etmemesine
                D=AR=MR     karşın, tam rekabetçi bir firmanın uzun
                        dönem dengesi ile karşılaştırıldığında üretim
                        miktarı daha az (atıl kapasite) ve uygulanan
                        fiyat daha yüksektir.
                  AR=D

 0     QX       Q1

           MR

   Tam rekabet koşulları geçerli olsaydı, yani mallar homojen olsaydı firma P1 fiyatını
uygulayıp Q1 kadar üretecekti. Fakat firmalar mallarını farklılaştırarak kendi mallarına
özgü bir talep eğrisi yarattıklarından ve bu talep eğrisi de azalan eğimli olduğundan
dolayı, tam rekabetle kıyaslandığında kaynak kullanımında yine etkinsizlik ortaya
çıkacaktır.


   D- OLİGOPOLDE FİRMA DENGESİ
   Oligopol ve düopol piyasaları monopolcü rekabet piyasasında firma sayısının az
olması sonucu olaşan piyasalardır. Yani bu iki piyasa monopolcü rekabet piyasasının alt
piyasaları durumundadır. Bu nedenle hasılat ve maliyet eğrileriyle denge analizi
incelemesinde pek farklılık yoktur. Sadece bu piyasalarda bazı özel durumlar geçerlidir.
Şimdi bunları inceleyelim.
   Oligopol: Birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda satıcı firma ile çok sayıda alıcının
karşı karşıya geldiği piyasa türüdür. Alınıp satılan mallar birbirini ikame edebilen
farklılaştırılmış mallar olabileceği gibi, homojen de olabilir. Örneğin; Türkiye’de
oligopolistik bir piyasa özelliği gösteren çimento sektöründe firma malları homojendir.
Yine oligopolistik bir piyasa özelliği gösteren bira sektöründe ise firma malları
farklılaştırılmıştır.
   Bu piyasada alıcılar birbirlerini etkileyemezken, satıcı kararları birbirini etkiler.
Oligopolde firmalar fiyat belirlerken genellikle işbirliği yaparlar. Çünkü az sayıda firma
olduğundan fiyat yükselten bir firma önemli bir miktarda pazar payını diğerlerine
kaptırabilir. Bu nedenle oligopolde fiyat dışı rekabet vardır.
   Oligopolde fiyat belirlemede birkaç değişik durum ortaya çıkabilmektedir. Eğer
firmalardan biri diğerlerine göre çok güçlü ise egemen firmanın fiyat önderliği geçerlidir.
Fiyatları egemen firma belirler ve diğerleri de ona uyar. Ancak belli bir egemenlik
kurulamıyorsa ve mallar homojen veya çok yakın ikame ise “Kartel” tipinde anlaşmalarla
fiyat belirlenir.
   Bu konuyla ilgili olarak Sweezy tarafından “Dirsekli talep teorisi” geliştirilmiştir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 67
   Dirsekli Talep Eğrisi Teorisi
   Bu teori oligopol firmalarından birinin satış fiyatını düşürdüğü zaman rakipleri
tarafından taklit edileceğini, buna karşılık fiyat artırdığı zaman rakiplerince izlenmeyeceği
varsayımına dayanır.
   Oligopolde satılan ürüne karşı bir piyasa talebi ve her satıcı firma için kendi malına
olan talep olmak üzere iki ayrı talep eğrisi vardır.
   D2 oligopolcü bir firmanın, D1 ise ürünün piyasa talep eğrisidir. Başlangıçta fiyatlar
P1 olarak belirlenmişken bir firma fiyat düşürüp P2 fiyatını belirlerse diğer firmalarda aynı
fiyat uygulayacaklardır.


P                            Yani oligopolde bir anlaşma olmadan da
                          piyasa fiyatları düşürülebilir. Yani fiyatlar aşağı
                          doğru esnektir. Ancak bir firma anlaşma
               K           olmadan fiyat yükseltirse rakipleri onu
 P1                         izlemezler ve eski fiyatı sürdürürler. Bunun
                          nedeni fiyat yükseltenin müşterilerini çalma
 P2                    D2    düşüncesidir. Bu nedenle anlaşma olmadan
                          piyasa fiyatları yükseltilemez. Sadece bir firma
                   D1
                          yükseltir. Bu nedenle fiyatlar yukarıya doğru
                          katıdır. Talep eğrisi K noktasının altında az
                          esnek, üstünde daha esnektir.
 0           Q1    Q2
                        Q

   Firma mallarının homojen olduğu oligopole tam oligopol, fakat homojen değil de
birbirini ikame edebilen mallar sözkonusu ise noksan oligopol adı verilir.


   E- DÜOPOL
   İki satıcı firma karşısında, çok sayıda alıcının bulunduğu piyasaya verilen addır.
Farklı düopol teorilerinden en önemlileri Cournot, Chamberlin ve Hotteling’in teorileridir.


   F- İKİ YANLI TEKEL
  Bir malın tek satıcısı ve tek alıcısının olduğu piyasadır. Bu piyasada fiyat tarafların
pazarlık güçlerine bağlı olarak oluşur.
68                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları
   VII- FAKTÖR PİYASALARI

   Faktör piyasaları analizimizde önce faktör talebini daha sonra faktör arzını
inceleyeceğiz.
   Faktör Talebi: Üretimde bulunmak üzere firmalar tarafından üretim faktörlerine
yönelik taleptir. Firmaların üretim faktörlerine olan talepleri birçok değişken tarafından
etkilenir. Bu nedenle bir faktör talebi fonksiyonu oluşturalım.
   QDf   = Firmanın faktör talep miktarı
   Pf   = Faktörün fiyatı
   PfD   = Diğer faktörlerin fiyatı
   Vf   = Faktörün marjinal verimliliği
   P    = Faktörün üretiminde kullanıldığı malın piyasa satış fiyatı olsun.
   QDf=f(Pf, PfD, Vf, P) şeklinde oluşturduğumuz fonksiyonda faktör talep miktarı
bağımlı değişkendir. Bağımsız değişkenlerdeki değişmeler faktör talep miktarını
etkileyecektir.
   İlk incelememizde faktörü talep eden firmanın tam rekabet koşullarında malını satan
tam rekabetçi bir firma olduğunu ve faktör piyasasında da tam rekabet koşullarının
geçerli olduğunu varsayalım. Faktör piyasasında tam rekabet koşullarında faktör fiyatları
veridir. Tüm faktörler homojendir. Firma piyasada oluşan fiyattan istediği kadar faktör
talep edebilir.
   Ürününü kısa dönemde sabit bir fiyattan satan tam rekabetçinin, azalan verimler
yasası nedeniyle elde ettiği marjinal fiziki ürün belli bir noktadan sonra azalmaya
başlayacaktır. Marjinal ürün ile bunun piyasa fiyatı ile çarpımı ilave faktörün firmaya
parasal katkısı olan marjinal ürün gelirini verecektir.
   Marjinal ürün geliri MRP=MPP.P ‘dir. Firma faktörü tam rekabet koşullarında sabit
bir fiyattan talep edeceğinden faktörün fiyatı marjinal faktör maliyetini oluşturacaktır.
   Marjinal faktör maliyeti MFC= Pf ‘dir.                        Firma marjinal ürün geliri eğrisinin azalan
                      kısmında MRP=MFC olduğu düzeyde faktör istih-
Pf1             MFC1
                      dam kararını verecektir. Pf1 fiyatından, Qf1 kadar
Pf2               MFC2    faktör talep edecektir. Eğer faktör fiyatları Pf2’ye
                      düşerse bu kez Qf2 kadar faktör talep edecektir.
              MRP         Bu nedenle MRP eğrisinin negatif eğimli kısmı
        Qf1  Qf2     Qf    firmanın faktör talep eğrisi olacaktır.
 0

   Faktörün fiyatı dışında faktör talebini etkileyen diğer etkenleri sabit varsaydığımızda
(ceteris-paribus) faktör talep miktarı, faktör fiyatının fonksiyonu olacaktır. Fiyat düştükçe
faktör talebi artacak, yükseldikçe azalacaktır. Faktörün fiyatı dışındaki diğer etkenlerin
değişmesi ise faktör talep eğrisini (MRP’yi) sağa veya sola kaydıracaktır.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                 69


                           Örneğin; Tam rekabet koşullarında çalışan bir
                         firma belli bir faktör fiyatında istihdam kararını
                         vermiş iken, üretimde kullandığı faktörün marjinal
                         verimliliği artarsa (MPP) veya ürettiği ürünün piyasa
Pf                  MFC     satış fiyatı artarsa (P) bu durumda MRP=MPP.P
                         artacağından faktör talep eğrisi MRP sağa kayacak
                   MRP2
              MRP1         ve belli bir faktör fiyatında daha fazla faktör
                         talebine yol açacaktır.
 0         Qf1  Qf2        Qf    Faktör Talep Esnekliği
    Faktör talep esnekliğinde faktörün fiyat esnekliğini inceleyeceğiz.

                                          Qf
                   Faktörün miktarındaki % değişme        Qf
   Faktör fiyat esnekliği=                          =
                   Faktörün fiyatındaki % değişme        Pf
                                          Pf

    Faktör Talep Esnekliğini Belirleyen Faktörler
    1- Faktörün üretiminde kullanıldığı malın talep esnekliği: Malın talep esnekliği
     yüksek ise faktör talep esnekliği de yüksektir.
    2- Marjinal ürün geliri (MRP)’nin azalma seyri: Firmada azalan verimler yasası yavaş
     işliyorsa MPP eğrisi yavaşça azalacak ve MRP de yavaşça azalacağından esneklik
     yüksek olacaktır.
    3- Faktörün maliyetinin firmanın toplam maliyeti içindeki payı yüksek ise esneklikte
      yüksek olacaktır.
    4- Faktörler arası ikame kolay ise esneklik yüksek olacaktır.
    5- Faktör fiyatının değişmesi üzerinden geçen zaman ne kadar çoksa esneklik o
     kadar yüksek olacaktır.


  Mal Piyasasında Monopolcü Olan Firmanın Faktörü Tam                   Rekabet
Koşullarında Talep Etmesi:
   Faktör piyasasında faktörü tam rekabet koşullarında veri bir fiyattan talep eden
firma eğer ürününü monopolcü olarak satıyorsa sabit bir fiyattan satamayacaktır. Daha
çok satmak isterse fiyat düşürmesi gerekeceğinden marjinal geliri MR tam rekabetçi gibi
P’ye eşit olmayacak ve gittikçe azalan bir seyir izleyecektir. Bu nedenle marjinal ürün
geliri MRP=MPP.MR’de hem MPP ve hem de MR azalıyor olacaktır. Oysa tam rekabetçi
firma ürününü sabit bir fiyattan sattığı için MRP=MPP.P’de sadece MPP’si azalıyordu. Bu
nedenle monopolcü firma için MRP daha hızlı azalan bir eğri olacaktır.
70                                  Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları
                            Faktör piyasalarında aynı koşullarda
                          faktör talep eden tam rekabetçi firmaya
                          göre monopolcü firmanın istihdamı daha
Pf                   MFC    az olacaktır. Tam rekabetçi firma Qf2 kadar
                 MRP=MPP.P
                          talep ederken, monopolcü Qf1 kadar talep
                          edecektir.
              MRP=MPP.MR
                       Qf
 0         Qf1  Qf2


   Faktör Piyasalarında Tek Alıcı (Monopson) Durumu
                          Monopson bir girdinin tek alıcısı olma
                       durumudur. Girdiyi tüm arz edenler tek alıcıyla
Pf                      karşı karşıyadır. Bu nedenle monopsoncu girdi
                MFC
                       alım fiyatını kendi belirler. Yani girdi fiyatları
                       piyasada oluşmaz ve kendisi için veri değildir.
                       Bu durumda monopsoncu kendisine daha çok
                       girdi arz edilmesini istiyorsa fiyatı yükseltmek
                       zorundadır. MFC eğrisi sabit değil artan
                 MRP     eğimlidir.
                 P        Monopsoncu faktör istihdam kararını yine
                       MFC=MRP olduğu düzeyde belirler.
 0         Qf
                  Qf

   Faktör Arzı
   Faktör arzını her üretim faktörü için ayrı ayrı incelemek gerekecektir. Çünkü her
faktörün arzı farklı değişkenlere bağlıdır. Emek arzını etkileyen faktörlerle, sermaye veya
toprak arzını etkileyen faktörler farklıdır.
   1- Emek Arzı: Emek arzı temelde reel ücretin ve bir derece diğer etkenlerin
fonksiyonudur. Diğer etkenler olarak işin niteliği, yoruculuğu vs. de etkilidir. Burada
                     W
emek arzını (Ls) reel ücretin fonksiyonu  olduğunu kabul edelim. Reel ücret arttıkça
                     P
emek arzı artacaktır.
   Bir bireyin çalışma ve boş durmaya ilişkin zevk ve tercihleri olacaktır. Tüm zamanını
boş durmaya yada tüm zamanını çalışmaya ayıramaz. 24 saatlik bir günde ne kadar süre
çalışıp, ne kadar süre boş durulacağı kararında ücretler etkili olacaktır.
   Her bireyin çalışma ve boş durmaya ilişkin zevk ve tercihleri farklı olacağı için, her
bireyin çalışma ve boş zaman arasındaki tercihlerini yansıtan farksızlık eğrileri olacaktır.
Yine bütçe doğrusuna benzeyen bireyin zaman kısıtı doğrusu da vardır. Bunları bir grafik-
le inceleyelim.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                    71


                                   Birey az boş durup çok çalışırsa çok
Çalışma                                   W
Zamanı                              reel ücret   elde ederken ve daha çok
                                       P
   W                             mal tüketip faydasını artırırken, az boş
 (   )                            durmakla boş zamanın faydasını kaybeder.
   p
                                   Çok boş durarak boş zamanın faydasını
                                 artırmak isterse, bu kez az çalışacağı için,
                            İ3            W
                                 az reel ücret   ve az mal tüketip fayda
                         İ2               P
                      İ1          kaybı yaşar.
    0              Boş zaman (s)          Bir farksızlık eğrisi üzerindeki toplam
                                 faydası değişmez.
   Birey için saat ücretinin (w) 1 milyon olduğunu varsayalım. 24 saat boş durursa hiç
gelir elde edemez iken, 24 saat çalışırsa 24 milyon gelir elde eder.
   Bu duruma ilişkin bireyin zevk ve tercihlerini yansıtan farksızlık eğrilerini devreye
sokarak ne kadar saat çalışmak isteyip, ne kadar saat boş durmak isteyeceğini bu ücret
düzeyi için bulabiliriz.


                   W
                   P
                   36                   24
                              D2
                   18

                                     İ2
                   10           D1

                                        İ1

                   0        12   14      24    S

   Bu ücret düzeyi için (saat ücreti w=1 milyon) bireyin 14 saat boş durduğunu ve 10
saat çalışarak 10 milyon gelir ettiğini D1 noktasında dengeye geldiğini varsayalım.
   Şimdi aynı zevk ve tercihlere sahip bu birey için saat ücretinin emek arzı üzerinde
etkisini görelim. Saat ücreti w=1,5 milyon olsun. Bu durumda 24 saat çalışmakla 36
milyon elde edebileceğinden zaman kısıtı doğrusu dikey eksende yukarı doğru kayar. Bu
durumda birey D2 noktasında dengeye gelerek boş zamanı 12 saate azaltıp, çalışma
zamanını 10 saatten 12 saate çıkartarak 18 milyon gelir elde eder.
    Yani ücret düzeyinin artması bireyin emek arzını artırmıştır.
   Bu duruma “ikame etkisi” adı verilir. Birey ücret haddinin artması ile boş
zamanını çalışma zamanına ikame ederek kendisine daha yüksek fayda sağlayan i2
farksızlık eğrisinde D2 noktasında dengeye gelmiştir.
72                                    Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları    Şimdi ücretlerin daha da artmasının bu bireyin emek arzı üzerindeki etkisine bakalım.

    w
    p                              Saat   ücretinin  w=2,5
    60
                                milyona çıktığını düşünelim. Birey
                                24 saatlik çalışmayla 60 milyon
                                kazanabileceğinden zaman kısıtı
                                doğrusu dikey eksende daha
                                yukarı kayar.
    36                              Aynı tercihlere sahip birey
                  D3
    25                           bu kez D3 noktasında dengeye
    24        D2                   gelir. Boş zamanını artırarak (14
    18                           saate) çalışma süresini 10 saate
                                indirir.
                  D1  İ2
    10                              Ücretlerin artmasıyla birey
                         İ1
                                öncekine göre daha az süre
                                çalışarak daha yüksek bir gelir
                                elde edebileceğinden emek arzını
      0      12    14              azaltır. Bu duruma “gelir etkisi”
                              s  adı verilir.


    Şimdi bireyin iş gücü arz eğrisini çizersek;
w
p        Ls
                          İşgücü arz eğrisi belli bir ücret düzeyine kadar
                       pozitif eğimli olurken (ikame etkisi ile işgücü arzı
                       artarken), belli ücret düzeyinden sonra gelir etkisi
w                       nedeniyle negatif eğimli hale gelir.
p  0       Ls          Ls
    Sermaye Arzı
Reel                          Sermaye arzını, tasarruf sahiplerinin
faiz                       girişimcilere parasal tasarruflarını sermaye
                         teşkili için arz etmeleri olarak düşünelim.
                         Bireylerin daha az tüketmeleri tüketimin
                         marjinal yararını artıracağından, daha çok
               Sk
                         tasarruf ederek ödünç vermek ancak faizler
                         yükselirse mümkün olacaktır. Çünkü bireyler
                         gelecekteki tüketimin bu günkü değeri bugün
                         tüketmekten yüksek olacaksa tasarruf yapmaya
                         ve ödünç vermeye başlayacaktır. Parasal
                         sermayeye ödenecek faiz arttıkça gelecekteki
                         tüketimin bu günkü değeri yükseleceğinden
    0                     tasarruf (sermaye) arzı artacaktır.
                       Ks
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                           73


   Toprak Arzı


   Normalde faktör arzı faktör fiyatı arttıkça artar. Bu durumun tek istisnası topraktır.
Toprak miktar bakımından sabit bir faktördür. Başka yere taşınması ve çoğaltılması
mümkün değildir. Bu nedenle kullanım yerinde toprağa talep yoksa rant elde edemez.
Talep artarsa sadece rant artar. Arzı sabittir.


                   R
                           SN
                   R3
                              D3
                   R2
                             D2


                   0          D1   Q
   Değişik Rant Tanımları
   Diferansiyel Rant: Topraklar arası nitelik farkından veya pazara uzaklık farkından
dolayı aynı büyüklükteki iki toprak arasında oluşan rant farkıdır. Şehir içerisinde arsanın
konumuna göre de bu fark oluşabilir. Buna şehir rantı denir.
   Rant Benzeri: Kısa dönemde arzı artırılamayan toprak dışı bazı faktörlerde yoğun
talep karşısında yüksek gelir elde edebilirler. A. Marshall buna rant benzeri adını verir
(Ünlü bir ses sanatçısı veya doktorun yüksek gelir elde etmesi gibi).

   Ekonomik Rant ve Transfer Kazancı
   Transfer Kazancı: Bir faktörün arzını teşvik için ödenmesi gereken asgari gelirdir.
Bir faktöre en az fırsat maliyeti kadar ödeme yapılması halinde arzı mümkün olacaktır.
   Ekonomik Rant: Bir faktör sahibinin fırsat maliyetinin üstünde elde ettiği gelirdir.
Vasıflı faktöre ekonomik rant ödenmesi gerekir. Toprağın başka yere taşınması mümkün
olmadığı için fırsat maliyeti sıfır kabul edilir. Bu nedenle toprağın elde ettiği gelirin
tamamı ekonomik ranttır.
   Vasıfsız bir faktöre ise fırsat maliyeti üstünde bir ödemede bulunulmaz. Bu nedenle
vasıfsız bir işçinin elde ettiği gelirin tamamı transfer kazancıdır.
74                                       Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları
ücret                             Vasıflı emekten daha çok yararlanılmak
                       SL
                            isteniyorsa daha çok bedel ödenerek arzını
                            artırması sağlanabilir.

                               Faktöre yapılan toplam ödeme ( w , D , O.L )
     w             D                               p
     p Ekonomik                   dörtgeninin alanı kadardır. Taralı alan ekonomik
      rant                     rant, alt bölge transfer kazancıdır. Ekonomik
           Transfer             rant üretici rantına benzer.
           kazancı        DL

     0           L
                          L
ücret
                              Vasıfsız iş gücüne fırsat maliyeti kadar bir
                            bedel ödenir. Daha çok yararlanmak için daha
                            yüksek bedel ödemeye gerek yoktur.
     w                  SL
     p
                              Bu nedenle vasıfsız işçiler sadece transfer
          Transfer              kazancı elde ederler.
           kazancı
                       D


       0           L   R


                  SN           Toprak gibi arzı sabit ve taşınması mümkün
                            olmayan, fırsat maliyeti olmayan faktörler sadece
                            ekonomik rant elde ederler.
   R

         Ekonomik
          rant         SN     0           N
                          N
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                            75          VIII- GENEL DENGE ve TOPLUMSAL REFAH   Genel denge, tüm girdi ve çıktı piyasalarında arz ve talep eşitliğinin eşanlı olarak
sağlanması demektir.
   Ekonominin genel dengesine ilişkin ilk görüşlerin 18. yüzyılda Fizyokratlar tarafından
ortaya atıldığını görürüz. Fizyokrasi düşüncesinin önde gelen ismi Dr. Quesnay’ın genel
ekonomik işleyişe ilişkin görüşleri genel denge analizinin temelini oluşturur.
  Daha sonra Neoklasik iktisatçılardan L. Walras, W. Pareto, K. Arrow, G. Debreu ve
Edgeworth mikroekonomik analizlerle genel dengeyi açıklamaya çalışmışlardır.
   Daha önceki analizlerimizde tüketici dengesi,üretici dengesi gibi kısmi denge
analizleri yapmıştık. Şimdi ise genel denge analizlerine geçelim. Genel dengeyi belli
varsayımlar altında inceleyeceğiz.
   Varsayımlarımız
   1- Ekonomide X ve Y olmak üzere iki mal, A ve B olmak üzere iki tüketici, emek (V1)
     ve sermaye (V2) olmak üzere iki girdi vardır.
   2- Gerek girdi ve gerekse mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir. Yani
     emek ve sermayenin fiyatı tüm üreticiler için aynı ve X ve Y malının fiyatı tüm
     tüketiciler için aynıdır.
   3- Üretimde tam istihdam koşulları vardır.
   4- Üretim ve tüketim aynı yer ve zamanda yapılmaktadır. Yani belli bir dönemde
     üretilen malın tamamı o dönemde o ülke bireyleri tarafından tüketilmektedir.
     Artık mal yoktur. Ekonomi dışa kapalıdır.
   5- Ekonomide dışsallıklar yoktur.

   Genel Dengeye İlişkin Kavramlarımız
   Pareto Optimalite Kriteri: Başkalarının refahını azaltmaksızın bazılarının refahını
artıran her türlü değişiklik toplumun refahını artırır. Başkalarının refahını azaltmadan bir
bireyin refahını artırmak mümkün değilse optimallik koşulları sağlanmıştır.
   Refah Ekonomisi: Birbirine alternatif olabilecek birden fazla ekonomik durum
arasından hangisinin toplumsal açıdan en uygun seçenek olduğu araştırılır. Bu seçeneği
belirlemek için “Pareto Optimalite Kriteri” kullanılır.

   MAL PİYASASINDA GENEL DENGE
   (MALLARIN TÜKETİCİLER ARASINDA DAĞILIMINDA ETKİNLİK)
   Burada iki birey arasındaki mübadeleyi (değişimi) Edgeworth Kutu Diyagramı ile
inceleyeceğiz. Her iki tüketicinin de orijine göre dışbükey farksızlık eğrilerine sahip
olduğunu varsayalım. Tam rekabet koşullarında malların fiyatları her iki tüketici için aynı
olacağından bütçe doğrusunun eğimi her iki tüketici için aynı olacaktır. Tüketilmeyen
artık mal olmadığını düşüneceğiz.
76                                 Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Y
   YA         D             YB        D
   0     XA                   0    XB
                    X                          X
                                B tüketicisi

A tüketicisi dengede XA kadar X malı       B tüketicisinin denge durumunu gösteren
YA kadar Y malı tüketmektedir. Geriye       şeklimizi ok yönünde çevirerek A tüketi-
kalan X ve Y mallarını ise diğer tüketici     cisinin denge şekli üzerine kapatırsak
tüketmektedir.                  Edgeworth Kutu Diyagramını elde ederiz.


          X                              B
              XB1 XB2    XB3  XB4          0

                                        Tüketicilerarası
                  Z            G          “Anlaşma Eğrisi”
       YA2                            YB2

                       K   F
       YA4                            YB4
       YA3                            YB3
                D
                  E
       YA1                            YB1
            C

                                      Y
        0      XA1 XA2    XA3  XA4        X
     A


   İki tüketici arasında mallar etkin olarak C, D, E, F ve G gibi noktalarda dağılmıştır.
Dağılım bu noktalarda iken bir tüketiciyi daha yüksek refah düzeyine çıkartmak ancak
diğer tüketicinin refahının azalması pahasına olacaktır. Bu noktalarda Pareto Optimalite
Kriteri sağlanmıştır.
   Ancak Z gibi bir noktada yine tüm mallar iki tüketici arasında tüketilmekte ve artık
mal olmamakla beraber bu noktada dağılımda etkinlik yoktur. Bu noktada farksızlık
eğrilerinin eğimi bütçe doğrusunun eğimine eşit değildir. Bu durumda tüketiciler ikame
yapmaya başlayacak ve K noktasında denge sağladığında her iki tüketicide aynı parayla
daha yüksek bir fayda elde edebileceklerdir.
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                  77


  Tüketiciler eğer bir kazanç sağlayacaklarını düşünüyorlarsa malları mübadele
edeceklerdir. Eğer değişim tüketicilerin faydalarını artırmıyorsa değişim olmaz. Bu
durumda mallar etkin dağılmıştır.
  Eğer tüketici tercihleri normal davranış özelliklerine sahipse ve tüketimde dışsallık
yok ise, rekabetçi bir piyasanın değişim dengesi Pareto Optimaldir. Bu sonuç refah
ekonomisinin “birinci en iyi teoremi”dir.
  Eğer toplumda rekabet koşullarında bir aksama mübadele yapmayı engelliyorsa bu
durumda devlet tarafından piyasaya müdahale edilerek tüketiciler için farklı fiyatlar
uygulanarak etkin dağılım sağlanabilir.
   Yukarıdaki şekilde A tüketicisi için X ve Y mallarının fiyatı daha düşük belirlenerek
tüketim noktası Z’den F’ye getirilebilir. Bu durumda B’nin faydası azaltılmadan A’nın
faydası artırılmıştır. Yani toplumsal refah kamu müdahalesi ile artırılmıştır. Bu sonuç refah
ekonomisinin “ikinci en iyi teoremi”dir.
   Mal piyasasında tüketiciler arasında etkin dağılım sağlandığı noktalarda her iki
tüketici için marjinal ikame oranı birbirine ve aynı zamanda malların fiyatlarının birbirine
oranına eşit olacaktır.
             U        U
   A     Y    X  B     X   PX
    MRS          MRS      
    Y ,X   X    U   Y ,X   U   PY
             Y       Y
   Bu koşul mal piyasasında tüketiciler arası denge koşuludur. Bu denge koşulunun
gerçekleştiği noktaların geometrik yeri olan eğriye tüketiciler arası “Anlaşma Eğrisi” adı
verilir.
    Pareto Optimal noktalarda tüketicilerden birinin refahı azaltılmadan diğerinin refahı
artırılamaz.


    GİRDİ PİYASALARINDA GENEL DENGE
    (GİRDİLERİN ÜRETİCİLER ARASINDA ETKİN DAĞILIMI)


                              Y
    V1    YV11 YV12              0
 V2
                                Sözleşme     Girdi piyasalarında et-
                       G         Eğrisi   kinlik yine Edgeworth Kutu
           Z            Z
                       F    YV21        Diyagramı ile incelenir. Emek
 XV1                                   ve sermaye kullanarak üre-
                     K                tim yapan iki üretici için
                                     orijine göre dışbükey eşürün
 XV22
             D     E                  eğrilerine göre çizilmiş birey-
                           YV22
                                     sel dengelerini birleştirerek
                                     kutuyu oluşturalım.
       C
                             V2

  0       XV11 XV12
X                        V1
78                                         Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları   Üreticiler arasında C, D, E, F, G noktalarında tüm girdiler kullanılmakta ve üretim
etkin biçimde gerçekleştirilmektedir. Z noktasında da tüm girdiler X ve Y üretimi için
kullanılmış, boş girdi bulunmamaktadır. Fakat Z noktası etkin dağılım noktası değildir. Z
noktasında eşürün eğrilerinin eğimi, eşmaliyet doğrusunun eğimine eşit değildir. Bu
durumda üreticiler ikame yapmaya başlayacak ve bu ikame her iki üretim için belli bir
eşmaliyet kısıtıyla en yüksek üretimin sağlandığı (D) noktasında sona erecektir. Bu nokta
Pareto Optimaldir. Tam rekabet koşullarında bu durum kendiliğinden sağlanır. Ancak
piyasa koşullarında bir aksama bu durumu gerçekleştirmiyorsa müdahale ile girdi
piyasalarında etkinlik sağlanabilir. V1 ve V2 girdileri X üretimi için daha düşük fiyatla
belirlenerek X üretimi için eşmaliyet doğrusu sağa kaydırılıp E noktasına getirilirse, Y
üretimi azalmadan X üretimi artırılmış olur.
     Üretimde Genel Denge Koşulu:

                       TPP             TPP

     X    V2   V1 Y    V2   V1  r1
      MRTS        MRTS       
      V2 ,V1 V1  TPP  V2 ,V1 V1  TPP  r2
             V2         V2     ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ
   Üretimde etkinliği incelerken iki mal üretildiği durumda girdilerin etkin olarak
kullanıldığı noktaların geometrik yerine “Sözleşme eğrisi” veya “etkin üretim eğrisi”
denildiğini gördük. Etkin üretim eğrisi üzerinde girdilerin bir malın üretiminde kullanılan
miktarları artırılırsa diğer malın üretimi azalır. Girdilerin tamamı bir malın üretimine tahsis
edildiğinde ise diğer malın üretimi sıfır olur. İşte etkin üretim eğrisi üzerindeki bazı üretim
düzeylerinin X ve Y ekseninden oluşan bir şekil üzerinde gösterilmesiyle “üretim imkanları
eğrisi” elde edilir.
     Üretim imkanları eğrisi üzerinde bir malın üretimi azaltılmadan diğeri artırılamaz.
     Üretim imkanları eğrisi üç farklı biçimde olabilir.

     1- İçbükey Üretim İmkanları Eğrisi
   Eğri üzerinde C, D, E, F, G noktalarında girdilerin etkin kullanımı söz konusudur. Z
gibi noktalarda ise etkin üretim yoktur ve eksik istihdam söz konusudur. K gibi bir
noktadaki üretim ise mevcut kaynaklar ve teknoloji ile gerçekleştirilemez. İç bükey
üretim imkanları eğrisinde X üretiminin fırsat maliyeti gittikçe artar.

Y                              Üretim imkanları eğrisinin içbükey olmasının
     C
                            nedenleri:
  Y1
          D           K          a- Her iki mala ilişkin üretim fonksiyonu azalan
  Y2
                            getiriye sahip olabilir.
              E
  Y3
                               b- Üretim fonksiyonlarından biri azalan, diğeri
          Z      F            sabit getiriye sahip olabilir.

  Y4                G

  0     X1    X2    X3         X
Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                   79


     2- Dışbükey Üretim İmkanları Eğrisi

Y
   Y1
                             Üretim imkanları eğrisinin dışbükey olmasının
                          nedeni; Üretim fonksiyonlarından birisi ölçeğe göre
   Y2
                          artan getiriye sahip iken, diğerinin azalan veya geti-
   Y3                      riye sahip olmasıdır.
                             Bu durumda X üretiminin fırsat maliyeti gittikçe
   Y4                      azalır.
   Y5

   0   X1  X2    X3    X4    X


     3- Doğrusal Üretim İmkanları Eğrisi
                               Üretim imkanları eğrisinin doğrusal olması-
Y                           nın nedeni; her iki üretim fonksiyonu da ölçeğe
                            göre sabit getirili ve etkin üretim eğrisinin doğru-
                            sal olmasıdır.
                               Bu durumda fırsat maliyeti sabit olur.
 Y1
                              Üretim imkanları eğrisine herhangi bir nok-
                            tada çizilen teğetin eğimi Y malının X malına
 Y2                                            ΔY
                            marjinal dönüşüm oranı MRT=      ’i verir. Bu
 Y3                                            ΔX
                            oran dönüşüm eğrisinin (üretim imkanları eğrisi-
 Y4                          nin) o noktadaki eğimini gösterir. Eğri doğrusal
                               ΔY
                            ise   sabit olur. Bu durum sabit fırsat maliyeti
 0      X1  X2    X3    X4       X     ΔX
                            durumunun geçerli olduğunu gösterir.
   Eğri içbükeyse, artan marjinal dönüşüm oranı ve artan fırsat maliyet söz konusu i-
ken, eğri dışbükeyse; azalan marjinal dönüşüm oranı ve azalan fırsat maliyeti geçerlidir.
   Bir ekonomide üretimde etkinliğin sağlanmış olması tüketimde de etkinliğin sağlan-
dığı anlamına gelmez. Yine bir ekonomide üretimde etkinliğin sağlandığı nokta toplumsal
tercihlerin doğrultusunda en yüksek toplumsal faydanın sağlandığı anlamına da gelmez.
 Y                            Şekilde A ve B noktaları üretimde etkin nokta-
                          lardır. Ancak toplumsal farksızlık eğrileri toplumun
                          tercihlerini gösterdiğinde bu noktaların en yüksek
      A                   refah sağlayan noktalar olmadığı görülür. Toplumsal
                  C       tercihler doğrultusunda D noktasındaki etkin üretim
 Y
            D              daha yüksek bir toplumsal fayda sağlamaktadır.
                       İ3
                     İ2       O zaman üretim bu noktada yapılmalıdır. Y ve X
                       İ1  mallarından ne kadar üretilmesi gerektiğini sadece
                B         üretim olanakları belirleyemez. D noktasının belirle-
                          diği X, Y bileşimi toplum için en uygun üretimdir.
 0          X         X
80                                   Mikroiktisat Temel Çerçeve Notları                                                 ΔY
   Bu noktadan teğet geçen doğrunun eğimi; “marjinal dönüşüm oranı” MRT=
                                                 ΔX
Y ve X mallarının fiyatları oranını verecektir. Toplumun tercihleri değişip X malına kayarsa
üretim B noktasına doğru kayacak Y üretimi azaltılıp X üretimi artacak artan fırsat mali-
yetinden dolayı X malı fiyatı artarken Y malı ucuzlayacaktır. Malların fiyatlarının oranını
gösteren doğru bu kez B noktasından teğet geçen doğrudur.
   Tam rekabet koşullarında X ve Y malı fiyatları bu malları tüketen tüm tüketiciler için
aynı olacağından genel dengede;            U                  U
        Y              P  Y
                         Y
           X  MRS     X   X 
   A         B
    MRS                      MRT
   Y,X   X   U  Y,X  X   U   P  X  Y,X
                        Y
           Y        Y
                 Y
                             A
                 Y
                         F
                       E
                     D
                   C

                 0          X
               B                   X   Yani marjinal dönüşüm oranı MRT, bütçe doğrusunun eğimine eşit olacaktır.
  Genel dengede bir bireyin refahı artırılırken diğer bireyin refahı azalacak, ancak top-
lumsal refah değişmeyecektir.

								
To top