Docstoc

Mikro Ekonomi Test Sorulari ve cevaplari

Document Sample
Mikro Ekonomi Test Sorulari ve cevaplari Powered By Docstoc
					                M KRO EKONOM TEST SORULARI                       1
1-Ekonomide hangi malların üretileceğine yanıt    6-Bütün ekonomik faaliyetlerin temel aracı
ararken   toplumu    sınırlayan  unsur    hangi soruna çözüm bulmaktadır?
aşağıdakilerden hangisidir?
                           A)Tüketim
A)Toplumun gelir dağılımı              B)Üretim
B)Üretici sayısı                   C)Dağıtım
C)Tüketici Sayısı D)Ekonomideki teknoloji düzeyi   D)Bölüşüm
E)Üretim teknolojisi                 E)Kıtlık

2-Aşağıdaki  sorunlardan   hangisi   üretim  7-Aşağıdaki üretim imkanları eğrisi       için
teknolojisi ve üretimin organize     edildiği  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
ekonomik sistemle yakından ilgilidir?
                               TV
A)Malların neden üretildiği              V1
B)Malların nerede üretildiği
C)Malların nasıl üretildiği                    A
D)Kimler için üretildiği
E)Hangi malların üretildiği                        B

3-Malların kimler için üretileceği sorusuna
aşağıdakilerden hangisi cevap verir?                             radyo
                                       K1
A)Sahip olunan teknoloji               A)B noktasında kaynak yetersizliği vardır
B)Mevcut kaynak dağılımı               B)A ve B noktalarında eksik istihdam söz
C)Üretimin organize olduğu sistem          konusudur.
D)Üretim teknikleri                 C)Azalan fırsat maliyetlerini ifade eder
E)Toplumun gelir dağılımı              D)üretilmeyen her televizyona karşılık bir adet daha
                           fazla radyo üretilir
4-Piyasa  ekonomilerine   ilişkin  aşağıdaki  E)Bu eğri artan fırsat maliyetlerini gösterir
ifadelerden hangisi yanlıştır?
                           8-Bir üretim olanakları eğrisi üzerinde
A)Kimler için üretileceği sorununun çözümünü     kaynakların tam istihdam edilmesi varsayımı ile
tüketici geliri belirler               yataydaki mal miktarını artırmak için düşeydeki
B)Hangi malın üretileceğini bu sistemde       malın üretimiyle ilgili ne yapılmalıdır?
monopolcü güç belirler
C)Fiyatı piyasa kar-zarar gibi unsurlar egemendir  A)Azaltılmalıdır
D)Firmalar minimum maliyetle üretim yapmayı     B)Yataydaki malın üretimi ile düşeydeki malın
amaçlar                       üretimi arasında bir fark yoktur
E)Temel sorunların çözümü üretici ve tüketici    C)Önce artırılmalı sonra azaltılmalıdır
faaliyetleri                     D)Artırılmalıdır
                           E)Aynı kalmalıdır
5-Üretim ve dağılımla ilgili bütün önemli
kararların  devlet  tarafından   alındığı   9-Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları
toplumlarda hangi ekonomik sistem geçerlidir?    eğrisini sola kaydırır?

A)Kumanda ekonomisi                 A)Toplumun sahip olduğu kaynakların azalması
B)Kumanda ekonomisi                 B)Ülkenin stoklarının artması
C)Kapitalist ekonomi                 C)Etkin kaynak kullanımı
D)Trampa ekonomisi                  D)Teknolojisin gelişmesi
E)Piyasa ekonomisi                  E)Ekonominin büyümesi
                   M KRO EKONOM TEST SORULARI                    2
10- Aşağıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi   14- Orjine göre iç bükey üretim imkanları eğrisi
yanlıştır?                      aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
 A
                           A)Sabit verimliliğin
                           B)Artan verim yasasının
                  IS        C)Artan fırsat maliyetlerinin
        X                  D)Basit fırsat maliyetlerinin
                           E)Azalan fırsat maliyetlerinin

              Y            15-Üretim imkanları eğrisi sağa doğru
     T                     kaydığında aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
                Z
                           A)Ekonomi sabit kalmıştır
                           B)Kaynakların etkinliği azalmıştır
                      B
                           C)Ekonomi büyümüştür
A)Z noktasında tüm kaynaklar istihdam edilmiştir   D)Teknoloji gelişmiştir
B)U ve Y kaynak yetersizliğini gösterir       E)Toplumun kaynakları artmıştır
C)A ve B iki malı temsil eder
D)T noktasında eksik istihdam vardır         16-I-Hangi mallar üretilecek
E)X ve Y tam istihdamı verir              II-Mallar nerede üretilecek
                            III-Nasıl üretilecek
11-Belli bir süre içerisinde mevcut tüm         IV-Kimler için üretilecek
kaynaklar ve teknoloji ile üretilebilecek nihai   Ekonominin bu 3 temel sorunu aşağıdakilerden
mal ve hizmetlerin alternatif bileşimlerini     hangisinde doğru verilmiştir?
gösteren eğriye ne ad verilir?
                           A)I,III,IV B)IV C)I,IV D)I,II,IV   E)I,II
A)Lorenz eğrisi
B)Ortalama maliyet eğrisi              17-Toplam fayda artarken marjinal fayda için
C)Üretim imkanları eğrisi              ne söylenebilir?
D)Eş ürün eğrisi                   A)Sıfırdır
E)Talep eğrisi                    B)Negatiftir,azalır
                           C)Pozitiftir, azalır
12- Aşağıdakilerden hangisi dönüşüm eğrisinin    D)Negatiftir,artar
varsayımlarından biri değildir?           E)Pozitiftir,artar
A)Tüm kıt kaynaklar etkin kullanılmıştır       18-Diğer malların tüketim miktarları sabitken
B)Teknoloji sabittir                 bir malın tüketim miktarı arttırıldıkça toplam ve
C)Kaynakların kalitesi sabittir           marjinal fayda nasıl değişir?
D)Sabit kaynak miktarları aynı üretim türleri
arasında tahsis edilir                A)Toplam fayda değişmez, marjinal fayda azalır
E)Farklı kaynakların miktarı sabittir        B)Toplam fayda artar,marjinal fayda azalır
                           C)Her ikisi de azalır
13- Aşağıdaki durumların hangisinde toplam      D)Her ikisi de artar
üretim imkanları eğrisi içindeki noktalarda yer   E)Toplam fayda azalır marjinal fayda artar
alır?
                           19-Faydanın   ölçülebilirliği  konusundaki
A)Borçlanmaya gidildiğinde              tartışmalara son veren iktisatçı aşağıdakilerden
B)Gelir adil olarak dağıldığında           hangisidir?
C)Kişi başı gelir arttığında
D)Kaynakların tümü kullanıldığında          A)Jevons B)Gossen C)Slutsky D)Hicks E)Pareto
E)Kaynaklar etkin kullanılmadığında
                M KRO EKONOM TEST SORULARI                        3
20- Aşağıdaki tabloya göre X: Bir malın tüketim   26-Azalan marjinal fayda prensibinin temeli
miktarını, TU: Toplam faydayı,MU: Marjinal      aşağıdakilerden hangisidir?
faydayı gösterdiğinde marjinal fayda değerleri
sırasıyla kaçtır?                  A)Toplam faydanın artması
                           B)Nadir malların analiz dışı bırakılması
X  TU  MU  A)0,1,2,3,4              C) htiyaçların sonsuz olması
1  6  -  B)6,4,2,1,0              D)Toplam faydanın azalması
2  10  -  C)6,5,4,3,2              E) htiyaçların giderildikçe şiddetinin azalması
3  12  -  D)0,1,2,4,6
4  13  -  E)6,10,4,2,1              27-Bir tüketici x ve y gibi iki malı tüketirken x
5  13  -                      malı tüketimini 2 birim artırıp y malı tüketimini
                           6 birim azaltmıştır. Ve toplam faydası
21-Marjinal fayda sıfır iken toplam fayda için ne  değişmemiştir. Bu noktada Y’nin X’e göre
söylenebilir?                    marjinal ikame oranı MRSY,X kaçtır?

A)1’e eşittir B)Maksimumdur             A)4    B)-1/3  C)1/3     D)-3    E)3
C)Minimumdur D)Negatiftir E)Sıfırdır
                           28-Bir tüketicinin parasal bütçesi 600 TL, X
22-Tüketilen her ek birimin sağladığı faydaya ne   malının fiyatı 200 TL, Y malının fiyatı 100 TL
ad verilir?                     olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bütçe
                           doğrusunu gösterir?
A)Tüketim B)Dışsal fayda
C)Sosyal fayda D)Marjinal fayda           A)Y=40+3X B)Y=20-3X C)Y=60-2X
E)Toplam fayda                    D)Y=60+2X   E)Y=30+2X

23- ki mal bileşiminde tüketiciye eşit toplam    29-Farksızlık eğrilerinin orjine göre dış
faydayı sağlayan noktaların geometrik yerine ne   bükeyliği aşağıdaki varsayımlardan hangisinin
ad verilir?                     geçerli olmasının sonucudur?

A) Gelir-Tüketim eğrisi B)Eş ürün eğrisi       A)Sabit marjinal ikame oranı varsayımı
C)Eş maliyet doğrusu D)Bütçe doğrusu         B)Azalan marjinal ikame oranı varsaımı
E)Farksızlık eğrisi                 C)Mallar arası ikamenin mümkün olmadığı
                           varsayımı
24- Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrilerinin  D)Marjinal ikame oranının sıfır olduğu varsayımı
bir özelliği değildir?                E)Artan marjinal ikame oranı varsayımı

A)Farksızlık eğrileri orjinden uzaklaştıkça daha   30-Aşağıdaki şekle göre mallar arasında nasıl bir
yüksek toplam faydayı sağlar             ikame varsayılmıştır?
B)Farksızlık eğrileri üzerindeki her nokta eşit
                           X2
toplam faydayı sağlar
C)Farksızlık eğrileri asla birbirini kesmez
D) Farksızlık eğrileri pozitif eğimlidir
E) Farksızlık eğrileri orjine dış bükeydirler

25- ki mal için bütçe kısıtının mal düzlemindeki               I2
geometrik çizimine ne ad verilir?                  I1
                                                X1
A)Genişleme yolu B)Eş maliyet doğrusu
C)Bütçe doğrusu D)Eş ürün eğrisi           A) Değişen ikame B)Sıfır ikame
E)Farksızlık eğrisi                 C)Artan ikame D)Azalan ikame
                           E)Sabit ikame
                    M KRO EKONOM TEST SORULARI                          4
 31-Bütçe kısıtı 10.000 TL olan bir kişi fiyatı 200     34-X’in marjinal faydası Y’nin marjinal
 TL olan X1 malını ve fiyatı 100 TL olan X2         faydasına eşit ise ve tüketici tüm bütçesini
 malını tüketiyorsa bu kişinin bütçe doğrusu X1ve      harcamışsa; X ve Y’nin fiyatları arasında nasıl
 X2 eksenlerini hangi noktalarda keser?           bir ilişki vardır?
  X1 X2
 A)50 100                          A)X’in fiyatı Y’nin fiyatının dört katıdır
 B)100 50                          B) X’in fiyatı Y’nin fiyatının yarısıdır
 C)500 100                         C) X’in fiyatı Y’nin fiyatı arasında bir ilişki yoktur
 D)60 30                          D) X’in fiyatı Y’nin fiyatına eşittir
 E)30 30                          E) X’in fiyatı Y’nin fiyatının iki katıdır

 32- Aşağıdaki şekilde tüketici        dengesinin  35-Aşağıdaki şekilde marjinal ikame oranı MRS X2,
 sağlandığı nokta hangisidir?                X1 kaçtır?
   X2                           X2

               D
                               8
                      1

     A                         1
             E           2
     C                                                  X1
                 B
                           X1       2   7

                              A)5/7 B)-7/5 C)-8/7 D)3/5 E)-5/3
 A)E B)D C)C D)B E)A
                              36- Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesini
 33-Bir tüketici fiyatı 20 TL olan X ve 50 TL olan     etkileyen ögeler arasında yer almaz?
 Y malından tüketirken 2000 TL lik geliriyle
 faydasını maksimize ettiğinde yukarıdaki          A)Maliyetkerindeki değişmeler
 noktalardan hangisinde bulunabilir?            B)Fayda fonksyonundaki değişmeler
   Y                           C)Tüketicinin zevk ve tercihlerindeki değişmeler
                              D)Tüketicinin gelirindeki değişmeler
                              E)Malların fiyatındaki değişmeler
60
                              37-I-Parasal bütçe
40                               II-Zevk ve tercihler
                                III-Malların fiyatları
                              Yukarıdakilerden hangileri fayda fonksyonunun
20           III
         II                    parametreleridir?
                              A)I,III
       I
                              B)I,II,III
                              C)I,II
                              D)II
                            X  E)I
            50    100 200


 A)V B)IV C)III D)II E)I                  38-Aşağıdaki şekle göre hangisi söylenebilir?
                 M KRO EKONOM TEST SORULARI                      5
                           41-Tüketicinin parasal bütçesi zevk ve tercihleri
        1
X1                          sabitken X2 malının fiyatının düşmesi sonucunda
                           aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
        D1                   X2              X2


              D2            A)            B)
                     2


                        X2                          X1
                                     X1

                           X2         X2        X2
 A)Bütçe kısıtı değişmiştir
 B)Tüketicilerin parasal bütçesi değişmiştir              D)
 C)Mallardan birinin fiyatı değişmiştir       C)                 E)
 D)Tüketicinin zevk ve tercihleri değişmiştir
 E)Hepsi değişmiştir
                                                      X1
                                    X1
 39- Tüketici X ve Y gibi iki mal tüketirken X
 malının   fiyatının  yükselmesi  sonucu
 aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?       42-I- kame etkisi
                             II-Ürün etkisi
 A)Herhangi bir değişiklik olmaz             III-Gelir etkisi
 B)Bütçe doğrusu Y ekseni üzerinde kayar         IV-Kar maksimizasyonu etkisi
 C)Bütçe doğrusu x ekseni üzerinde kayar       Diğer koşullar sabitken bir malın fiyatında medana
 D) lk konumuna paralel olarak orjinden uzaklaşır  gelen bir değişme yukarıdaki etkilerden hangilerini
 E) lk konumuna paralel olarak orjine yaklaşır    artırır?

 40- X ve Y gibi iki tüketim malı düşünüldüğünde   A)Yalnız III   B)Yalnız I   C)I,II,III  D)I,III
 tüketicinin aşağıdaki durumlardan hangisi      E)I,II,III,IV
 ortaya çıkar?
                           43-Diğer koşullar sabitken bir malın fiyatında
 A)Değişiklik ortaya çıkmaz             meydana gelen sürekli değişiklikler sonucu oluşan
 B) lk konumuna paralel olarak orjine yaklaşır    denge noktalarının geometrik çizimine ne ad
 C)ilk konumuna paralel olarak orjinden uzaklaşır  verilir?
 D)Bütçe doğrusu Y ekseni üzerinde kayar       A)Eş ürün eğrisi
 E)Bütçe doğrusu X ekseni üzerinde kayar       B)Fiyat tüketim eğrisi
                           C)Bireysel talep eğrisi
                           D)Gelir tüketim eğrisi
                           E)Engel eğrisi

                           44-Fiyat tüketim eğrisinin yardımıyla aşağıdaki
                           eğrilerden hangisi elde edilir?

                           A)Bireysel talep eğrisi
                           B)Bütçe doğrusu
                           C)Gelir tüketim eğrisi
                           D)Eşmaliyet eğrisi
                           E)Engel eğrisi
                 M KRO EKONOM TEST SORULARI                           6
45-Gelir-Tüketim eğrisinin yardımıyla aşağıdaki      49-“Ceteris paribus varsayımı” aşağıdakilerden
eğrilerden hangisi elde edilir?              hangisini ifade eder?
A) Bireysel talep eğrisi
B) Bütçe doğrusu                      A)Bütün koşulların değiştiğini
C) Gelir tüketim eğrisi                  B)Azalan marjinal faydayı
D) Eşmaliyet eğrisi                    C)Diğer koşulların değişmediğini
E) Engel eğrisi                      D)Artan fırsat maliyetlerini
                              E)Sabit fırsat maliyetlerini
46-Aşağıdaki şekle göre tüketicinin denge noktası
D1’den D2’ye kayıyorsa D1 ve D2 ye geçtiği         50-Talep ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
düşünülen eğriye ne ad verilir?
   Y                           A)Talep eğrisi üzerinde bir hareket talebin
                              artmasında neden olur?
                              B)Fiyat ve gelir hakkındaki bakteriler talep
 M/P2                           eğrisinin kaymasına neden olur
                              C)Tüm bireysel ttalep eğrisinin yatay toplamı
                              piyasa talebini verir
              D2               D) kame ve gelir etkisi talep eğrisinin azalan eğimli
                              olmasını açıklar
         D1                    E)Temel talep yasası malın talep miktarı ile fiyatı
                              arasındaki ters ilişkiye dayanır
                      X
            M/P11  M/P22           51-Bir malın nisbi fiyatı arttığında tüketicinin o
                              malı yerine başka mallar talep etmesi aşağıdaki
                              etkilerin hangisi ile açıklanır?
A)Talep eğrisi                       A)Tüketici etkisi
B)Miktar eğrisi                      B)Kar maksimizasyonu etkisi
C)Fiyat Tüketim Eğrisi                   C)Ürün etkisi
D)Engel eğrisi                       D)Gelir etkisi
E)Gelir-Tüketim eğrisi                   E) kame etkisi
47-Yatay eksende tüketicinin geliri, düşey eksende
ise her gelir düzeyinde tüketicinin bir maldan
tükettiği miktarın gösterildiği bir çizimde gelir ile
bu malın tüketimi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Giffen paradoksu
B)Gelir-Tüketim eğrisi
C)Fiyat-Tüketim eğrisi
D)Engel eğrisi
E)Miktar eğrisi

48- ki malın mutlak fiyatlarının        birbirine
ayarlanması ile bulunan fiyata ne denir?

A)Denge fiyatı
B)Nisbi fiyat
C)Nominal fiyat
D)Reel fiyat
E)Mutlak fiyat
                    M KRO EKONOM TEST SORULARI                           7
 52-                               D)Malın fiyatının artması
         Fiyat    Miktar               E) kame malın fiyatının artması
          100     50
          100     60                55-Malların standart para birimi cinsinden fiyatıdır?
          100     70
                                 A)Piyasa fiyatı
          100     80
                                 B)Değer
 Yukarıda verilen talep şekline ilişkin talep eğrisi
                                 C)Reel fiyat
 aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
                                 D)Nisbi fiyat
 gösterilmiştir?
                                 E)Mutlak fiyat
   P               P               56-Malın fiyatındaki bir artış arzı nasıl etkiler?

       D                         A)Arz miktarını azaltır
                         D        B)Arz miktarını artırır
A)                B)               C)Azaltır
                                 D)Artırır
             Q               Q    E)Etkilemez

   P               P               57-Tüketicinin geliri azalırken bir mala olan talebi
                                 de azalıyorsa bu mal nasıl bir maldır?

         D                       A)Hazır mal
C)                D)               B)Serbest mal
                           D      C)Normal mal
                                 D)Fakir mal
               Q               Q  E)Düşük mal
           P                     58-Bir toplumda gelir dağılımının bozulması
                                 sonucu aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

       E)                         A)Sadece düşük mala olan talep artar
                                 B)Sadece normal mala olan talep artar
                                 C)Normal mala olan talep artar,düşük mala olan
                     Q
                                 talep azalır
                                 D)Hem normal hem de düşük mala olan talep artar
                                 E)Hem normal hem de düşük mala olan talep azalır
 53-Aşağıdakilerden    hangisi    talebi    azaltan
 etkenlerden biri değildir?                   59-“Bir malın fiyatı arttıkça talep edilen miktar
                                 azalır” bu ifadeye ne ad verilir?
 A) kame malın fiyatının düşmesi
 B)Gelirin azalacağı yönünde artması               A)Arz fonksiyonu
 C)Alıcıların sayısını artması                  B)Arz yasası
 D)Tamamlayıcı malın fiyatının artması              C)Talep şedülü
 E)Normal mal için gelirin azalması               D)Talep fonksiyonu
                                 E)Talep yasası
 54-Aşağıdakilerden hangisi talebin artmasına(sağa
 kaymasına) neden olmaz?

 A)Gelirin normal mal için artması
 B)Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi
 C)Alıcı sayısının artması
                 M KRO EKONOM TEST SORULARI                       8
60- Aşağıdaki arz eğrisinin S iken SI halini alması  63-Aşağıdaki şekle göre aralıkların hangisinde talep
aşağıdaki nedenlerin hangisine bağlanabilir?     fazlası vardır?

                           P
  P
                                   A   B
       SI
           S

                                        E
                                 C          F

              Q
                                               Q
A)Sübvasyonlar artmıştır
B)Üretici sayısı artmıştır              A)CF  B)CE C)BE       D)AE E)AB
C)Malın fiyatında azalma bekleniyordur
D)Teknoloji ilerlemiştir               64-Bir malın fiyatı sabitken arzının artması sonucu
E)Kaynak maliyeti artmıştır              aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

61-Arz fazlasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden    A)Denge fiyatı artar,miktar sabit kalır
hangisi yanlıştır?                  B)Denge fiyatı ve miktarı artar
                           C)Denge fiyatı ve miktar azalır
A)Arz fazlası fiyatlarda aşağıya doğru bir hareket  D)Denge miktarı azalır, denge fiyatı artar
yaratır                        E)Denge miktarı artar denge fiyatı azalır
B) Arz fazlasına mal fazlası da denir
C) Arz fazlası her zaman denge fiyatının altında
oluşur                          1. D
D)Piyasanın dengede olmadığı durumlardan biridir     2. C
E)Malın arz edilen miktarın talep edilen miktardan    3. E
fazla olmasıdır                      4. B
                             5. A
62-Denge fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden      6. E
hangisi yanlıştır?                    7. D
                             8. A
A)Denge fiyatı talep fazlasının olmadığı fiyattır     9. A
B)Denge fiyatında mal darlığına rastlanır         10. B
C)Piyasayı temizleyen fiyattır              11. C
D)Denge fiyatında arz fazlasına rastlanmaz        12. D
E)Arz ve talep miktarlarının eşitlendiği fiyattır     13. E
                             14. C
                             15. B
                             16. A
                             17. C
                             18. B
                             19. E
                             20. B
                             21. B
                             22. D
                             23. E
                             24. D
                             25. C
    M KRO EKONOM TEST SORULARI  9
26. E
27. D
28. C
29. B
30. E
31. A
32. A
33. D
34. D
35. B
36. A
37. D
38. D
39. C
40. C
41. E
42. D
43. B
44. A
45. E
46. C
47. D
48. B
49. C
50. A
51. E
52. B
53. D
54. D
55. E
56. B
57. C
58. D
59. E
60. E
61. C
62. B
63. A
64. E

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10300
posted:3/5/2012
language:Turkish
pages:9