Don xin hoc lai do tri benh by IGYv5bY

VIEWS: 119 PAGES: 1

									                                                                         Mẫu 1b
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                     ------------------------------------

                          ĐƠN XIN HỌC LẠI
            Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 Tôi tên: ............................................................................Mã số sinh viên: ..................................
 Sinh ngày:............................ Nơi sinh::.........................................................................................
 Hộ khẩu:........................................................................................................................................
     .................................................................................................................................................
 Lớp:...................................................................khóa:..........(............-............) hệ:........................
     tại: ...........................................................................................................................................
     Trong năm học: .......................... tôi có làm đơn xin nghỉ học .......... học kỳ vì lý do:
.................................................................................................. và được Ban Giám hiệu đồng ý theo
Quyết định số: ......../ĐHCT.GV ngày ..... tháng ..... năm.............

     Nay đã hết thời gian xin tạm nghỉ học, tôi làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu cho phép
tôi được trở lại Trường để học tiếp tục.

     Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

                                         Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm ..................
     Ý KIẾN PHỤ HUYNH                                    Người viết đơn
  XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN                                    Ý KIẾN CỦA KHOA
(Kèm theo Quyết định cho tạm nghỉ học)
Mẫu này áp dụng đối với sinh viên tạm nghỉ học để điều trị bệnh

								
To top