Na osnovu cl by fKOZ4i

VIEWS: 37 PAGES: 3

									Na osnovu čl.64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.glasnik RS,br.47/2006) i
čl.4.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom
glasa(Sl.glasnik RS,br.100/06) GALEB FSU ad Beograd objavljuje

                GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
                     I OPŠTI PODACI
1. Naziv                 „Galeb FSU “ad
  Sedište                Beograd
  Adresa                 Ustanička 12 A
  Matični broj              07007400
  PIB                  100165343
2. Web site                www.galeb.com
  e-mail adresa              verica.jakovljevic@dziti.com
3. Broj i datum rešenja o upisu      BD 39214/2005 od 17.10.2005.g.
  u registar privrednih subjekata
4. Delatnost (šifra i opis)       31622-proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale električne opreme
5.Broj zaposlenih            70
6.Broj akcionara             525
                                                 % učešća u osnovnom
                                         Broj
               Ime i prezime/naziv pravnog lica
                                         akcija     kapitalu
              Galeb Group                          61.795              69,99
              Alimpić Slobodan                          88               0,09
              Bukomir Olivera                          88               0,09
7. Deset najvećih
              Cvetanović Slobodan                        88               0,09
  akcionara
              Dacković Jovan                           88               0,09
              Filipović Milan                          88               0,09
              Glišić Svetislav                          88               0,09
              Grbić Dragan                            88               0,09
              Ilijev Kosta                            88               0,09
              Isailović Ivanka                          88               0,09
8.Vrednost osnovnog kapitala 000    89.368
                             Obične                    Prioritetne
                     Broj      88.279           Broj
9.Broj izdatih akcija
                     CFI kod    ESVUFR
                     ISIN broj   RSFSUBE12581
                           Naziv           Sedište          Poslovna adresa


10. Podaci o zavisnim društvima11.Naziv,sedište i poslovna adresa revizorske kuće koja je        „Revizija plus pro“doo,Beograd, Vojvode Dobrnjca
revidirala poslednji finansijski izveštaj                 28
12.Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije        Beogradska berza ad Beograd

                     II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1.Članovi uprave
                                      Članstvo u
                                                         Broj i % akcija
                        Sadašnje zaposlenje    upravnim i       Isplaćen
                                                         koje poseduju u
Ime,prezime          Prebivalište   (naziv firme i radno    nadzornim        neto iznos
                                                         akcionarskom
                        mesto)           odborima drugih     naknade
                                                         društvu
                                      društava
Radoslav Veselinović     Šabac       Predsednik kompanija    UO Galeb
                        „Galeb group“       Metaloplastika,
                                      Zimpa, Galeb
                                      Gte, Sigma
Nataša Veselinović       Šabac       Galeb Group,generalni  Član UO Galeb-
                         direktor         Metaloplastika,
                                      Galeb Fsu,
                                      Galeb Gte,
                                      Sigma
                                      Član NO Zimpa
Dejan Džagić         Šabac       Potpredsednik       Predsednik UO
                         kompanije Galeb Group   Zimpa,
                                      Galeb GTE,
                                      Sigma Član UO
                                      Galeb-
                                      Metaloplastika
Slobodan Veselinović     Šabac       Galeb group, direktor   Član UO Zimpa
                         prodaje          , Galeb-
                                      Metaloplastika,
                                      Galeb GTE,
                                      Galeb Fsu,Sigma

Zoran Stanković        Beograd      Galeb Gte, generalni
                         direktor
Vlado Pavlović       Beograd        Simens, direktor
Bogdan Radeka       Beograd        Dipl ing saobraćaja                     76-0,054
2. Članovi nadzornog odbora
                                     Članstvo u
                                                       Broj i % akcija
                        Sadašnje zaposlenje    upravnim i     Isplaćen
                                                       koje poseduju u
Ime,prezime          Prebivalište   (naziv firme i radno   nadzornim     neto iznos
                                                       akcionarskom
                        mesto)          odborima drugih  zarade
                                                       društvu
                                     društava
Milivoje Pucarević       Šabac       Galeb Group,      Član NO Galeb-
                        komercijalni direktor   Gte, Sigma
Snežana Džagić         Šabac      Galeb Group, interni   Član UO Galeb
                        kontrolor         Metaloplastika,
                                     Zimpa, Član NO
                                     Galeb Gte, Sigma
Jelena Gajic          Šabac    Galeb             Član NO Galeb
                      group,dir.prav.sektora    GTE, Sigma
3. Kodeks ponašanja i web site na kome je objavljeno           nema
                  III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1.Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike
 „Galeb Fsu“ a.d. Beograd realizovao je plan poslovanja za 2007. godine

2.Analiza poslovanja
Ukupan prihod(u hilj.RSD)    81.033
Ukupan rashod(u hilj.RSD)    75.146
Neto dobit(u hilj.RSD)     5.887
Prinos na ukupni kapital    -
Neto prinos na sopstveni    0,07
kapital
Poslovni neto dobitak     -
Stepen zaduženosti       -
I stepen likvidnosti      0.44
II stepen likvidnosti     0.21
Neto obrtni kapital(u     -106.343
hilj.RSD)
Cena akcija                   Obične akcije                Prioritetne akcije
                Najviša                     Najviša
                Najniža                     Najniža
Tržišna kapitalizacija-    273.664.900,00
31.12.2007.g.
Dobitak po akciji       66,68
                       Obične akcije                Prioritetne akcije
               2004.                    2004.
Isplaćena dividenda
               2005.                    2005.
               2006.                    2006.
3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihodi od prodaje eksternim kupcima u ooo din        51.454
Prihodi od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva
Imovina i obaveze segmenata
Glavni kupci i dobavljači                   Železnica Srbije,Kolubara Lazarevac, TENT
                               Obrenovac,Galeb Group, Energetika i održavanje, Minel
Način formiranja transfernih cena
4. Promene bilansnih vrednosti u
Imovini i obavezama
Neto dobitku/gubitku
5. Neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih
troškova
6. Sopstvene akcije
7. Izvršena ulaganja                     Investiranje vlasnika po osnovu Ugovora o prodaji
                               društvenog kapitala u iznosu od 50.491.000,00 dinara
8. Rezerve
9.Bitni poslovni događaji
10. Ostale bitne promene
                           IV OSTALO
Beograd,08.08.2008.g.                                 Generalni direktor,
                                           Ljubomir Bečejac s.r.

								
To top