Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Systemutvikling I og II by HC12030416227

VIEWS: 19 PAGES: 43

									Systemutvikling I og II
in 102
Aktuelle oppgaver
 Gjenbruk er blitt mer og mer aktuelt
 ved utvikling av datasystemer
   Drøft former for gjenbruk
 Mange software-prosjekter ender i
 fiasko
   Drøft mulige årsaker til dette og hva som
   kan gjøres for redusere risikoen
Innledning
 Hvorfor i dette kurset?
 Software engineering
   anskaffelse
   utvikling
Fra skreddersøm til hyllevare
 Skreddersøm (Bespoke software)
   Lages på bestilling
   Mer og mer gjenbruk også her
     Rimeligere
     Raskere

 Hyllevare (COTS)
   Lages for salg
   Har passert Skreddersøm i verdi
   Er ofte laget med utgangspunkt i skreddersøm
Former for gjenbruk I
 Småskala-gjenbruk
   Ferdige komponenter
     Store komponenter sparer mye tid om de
     passer
     Egenutviklede, Gratis eller Innkjøpte
     Fordeler og ulemper med bruk av komponenter
   Kodebibllioteker
   Krav, Designmønstre, Testdata,
   Dokumentasjon
Former for gjenbruk II
 Storskalagjenbruk
   En stor komponent f.eks. ERP
     Tilpasses til organisasjonen - stor oppgave (-2
     år)
     Betongeffekten
   Åpen kildekode (Gratis programvare)
     Ferdig program som kan tilpasses.
     Gratis i utgangspunktet
     Tilpasning koster
     Må tilpasning gjøres tilgjengelig for andre?
Hyllevare (99% gjenbruk)
 ShrinkWare
   Bare maskinkode tilgjengelig
   Mye ferdig funksjonalitet
   Kan øke funksjonalitet ved
   makroprogrammering
   Support kan være et problem
Hyllevare vs. Skreddersøm -
Rammebetingelser
 Utvikling og anskaffelse
   Skreddersøm: sammenvevd i et prosjekt
   Hyllevare: anskaffelse etter utvikling
 Økonomisk risiko
   Skreddersøm: Stor risiko for kunden
   Hyllevare: Mindre risiko- valg mellom flere
   leverandører, mindre penger involvert
 Brukermedvirkning
   Skreddersøm: Brukerne sentrale
   Hyllevare: Mindre brukermedvirkning
Aktuelle oppgaver
 Tegn et dataflyt-diagram som illustrerer disse
 arbeidsoperasjonene: ...
 Hvorfor ender så mange IT-prosjkter med fiasko, og
 hva kan gjøres for å unngå dette.
  Skriv et use-case som beskriver interaksjonen med
 en bensinpumpe
 Prototyping kan være aktuelt i flere situasjoner Hva
 er poenget med prototyping og hvilke typer
 prototyping har vi.
 Hva mener vi med inkrementell systemutvikling og
 vilke fordeler kan den gi framfor andre
 prosessmodeller.
Fiaskoliste skreddersøm
 Rikstrygdeverket TRESS-90          (tap 1,2 milliard)
      ikke ferdig i 90, fortsatt uferdig i 95 - stoppet
 Denver flyplass     (365 millioner $)
      Ett år forsinket pga bagasjehåndteringssystem
 Statens veivesen 1995        (tap 150 million)
      Ubrukelig system
 Oslo Lokaltrafikk e-Billetten        (tap 300 millioner)
      Nedlagt prosjekt
 Ariane 5 styrtet i 1996       (tap 5 milliarder)
      Programmeringsfeil
 ....
Fiaskoliste ERP
 Medisinfirma FoxMeyer gikk konkurs
   Bostyret saksøker konsulentfirma som gjorde
   dårlig jobb med innføring av SAP
 Gore-Tex produsenten
   Saksøker datafirmaer som endte opp med det
   doble av anslått pris og for dårlig system.
 Hershey (kjent sjokoladeprodusent)
   ERP system for dårlig slik at de ikke fikk ut varene
   fort nok->19% svikt i omsetningen i 3.Q 1999
Fiaskoliste massemarkedsvare
 Vanskelig å finne tall -
   Ikke så tett integrert med virksomheten
   Mulig å erstatte med alternativt produkt
 USA 1996
   Supporttelefoner 200 millioner samtaler *
   23$ =4,6 milliarder $
   30 000 årsverk med venting
Vanligste fiasko-årsaker
 Skreddersøm
   Dårlig prosjektledelse
   Manglende forståelse av kundens behov
 ERP
   Manglende forståelse av kundens behov
   Feilaktig valg av programpakke
Hvor ligger vanskelighetene?
 Ikke i programmering, men
 å styre et prosjekt med mange deltakere
 å finne ut hva kunden egentlig trenger
 å få organisasjonen til å ta systemet i bruk

 Er det riktig å bygge et system?
 Hva er det riktige systemet?
 Hvordan bygger man systemet riktig?
Analyse og kravspesifikasjon (A&K)
 Analyse
    Beskriver nåværende situasjon
    Hva er problemet?
    Analyse er deskriptiv
 Kravspesifikasjon:
    Hva skal det nye systemet gjøre?
    Analyse er preskriptiv
    Beskriver systemets ytre: utseende og oppførsel
 Design:
    Hvordan må systemet konstrueres for å gjøre det
    som kreves?
    Beskriver systemets indre oppbygning
A&K Ved skreddersøm
 Gjøre det selv eller bruke konsulent
   Kan man selv klare å formulere kravene til
   et system som løser de aktuelle
   problemene?
 Kravspesifikasjon er grunnlag for anbud
   Presis beskrivelse på grunnlag av behov
   Brukermedvirking
A&K Arbeidsmåter og dokumentasjon

   Arbeidsmåter - granske organisasjonen
     intervjuer
     Spørreundersøkelser
     observasjon
     dokumentasjonsstudier
   Dokumentasjon - oversiktelig/forståelig
     Finne vesentlige punkter
     Krav til tekstutforming - konsistens,
     kryssreferanser
     Bruk av diagrammer og illustrasjoner
     Bruk av kjørbare prototyper
Problemanalyse beskriver
 Organisasjon og generelle problemer
 nå.
 Problemet beskrevet i ulike gruppers
 perspektiv
 Sammenheng mellom bedriftens mål og
 krav til systemet (målhierarki)
 Forretningsregler
Diagramteknikk egnet for analyse - DFD


  Dataflyt
  Datakilde/sluk  Lignings-
          kontoret
  Prosess

  Eksempler/Øvelse
Hvordan spesifiseres kravene
 Tekst i naturlig språk
 eller formelle språk (Sjelden aktuelt - uforståelig for ikke-spesialister)

 To hovedløsninger
   Erklæringer:
        "Systemet skal vise tilgjengelige flygninger"
   Use Case (Brukstilfeller)
     Skrittvis beskrivelse av brukerinteraksjonen
      1.  Kundebehandler registrerer avreisedag, fra_by, til_by
      2.  Systemet viser tilgjengelige flygninger ...
 Krav grupperes i
   Funksjonelle krav: Hva systemet skal kunne
   gjøre.
   Ikke funksjonelle krav: Andre krav.(f.eks svartid)
Use Case –
Kravspesifiseringsteknikk
  Bruker         System

1  Kunden stikker inn   Ber om pin
  bankkortet
2  Kunden taster inn pin  Verifiserer pin og ber om
              beløp
3  Kunden velger beløp   Sjekker om dekning på
              konto, returnerer kort
4  Kunden tar kortet    Betaler ut pengene og
              belaster konto
5  Kunden tar pengene   Viser saldo ...
Eksempler på brukstilfeller (Use
Case)

 Betjene kunde som vil ha opplysninger
 om siste faktura
 Gi ledelsen oversikt over utvikling i
 omsetning
 Gi driftspersonalet liste over numre som
 skal blokkeres
Use Case 1 Siste Faktura
   Bruker          System

 1              Viser meny

 2  Velger kunder      Ber om kundeid

 3  Registrerer kundenavn,  Finner riktig kunde. Viser
   telefonnummer eller   personopplysninger og
   kundenummer       meny for denne kunden

 4  Velger siste faktura   Viser siste faktura
Use case
 Lett å forstå for bruker og utvikler
 Beskriver i utgangspunktet standardforløpet
 (at alt går bra)
 Avvikende hendelsesforløp beskrives for seg
 selv
 Viktig at bare ytre egenskaper beskrives
 Use-case diagrammer
   Gir oversikt over hvilke use-case systemet har.
   Kan ikke erstatte use-case-teksten.
 Eksempel/Øvelse
Kravadministrasjon
 Hvem kom med kravet?
 Hvor høy prioritet har det?
 Hva er kostnaden med å innfri kravet?
 Er det konflikter mellom krav?
Problemer med
kravspesifisering
 Vanskelig å kvalitetssikre
 kravspesifikasjon
 Lett å forstå spesifikasjonen forskjellig
 Kravene utvikler seg etterhvert
 Løses ved:
   Use Case
   Prototyping
   Inkrementell utvikling
Prototyping
 Papirprototyping
   Skjermbilder av papir med muntlig gjennomgang og
   diskusjon
   Rimelig og effektivt
 Bruk og kast-prototyper
   Liksom-system for å anskueliggjøre noe det er vanskelig å
   spesifisere.
   Kode nok til at det viser interaksjonen.
 Evolusjonær prototyping
   Bygge systemet med ferdig funksjonalitet, men der bit for
   bit blir videreutviklet i samarbeid med bruker.
   Begynne med delene der det er klare krav eller?
 Farer –tidlig design og brukergrensesnittsentrering
Analyse og kravspek ved hyllevareinnkjøp
    Forskjeller fra skreddersøm:
     Hyllevare løser kjente problemer
     Det finnes ferdige produkter å velge mellom
     Reduserte muligheter for brukermedvirkning
       Hyllevare kan tilpasses
       Farer ved tilpasning
    Tretrinns eliminering anbefalt
     Sjekk leverandørenes økonomi og produktinfo i brosjyre
     eller nett
     Få gjenværende produkter demonstrert
     Gjør en prøveinstallasjon for å teste det mest aktuelle
    Hva om man ikke finner passende produkt
     Endre krav?
     Tilpasse produkt?
     Vente?
Analyse og kravspek ved
hyllevareutvikling
 Kunde med kravspesifikasjon mangler
 Må finne krav som er felles for potensielle
 kunder
 Etter leveranse – utvikle videre på bakgrunn
 av tilbakemeldinger
 Prioritering av krav
 Spesialtilpasning av produktet
Design og programmering
 Hvordan skal programvaren tilfredsstille kravene
 Mindre konsekvenser av feil enn ved kravspek
 Innvendig struktur viktig for vedlikeholdbarhet
 Kravtilfredsstillelse vanskeligere for ikke funksjonelle
 krav
   IFK vanskeligere å kontrollere
   IFK gjelder helheten
   IFK er ofte motstridende
Design
 Arkitektur- Hvordan systemet deles opp i delsystemer
   Klient –tjener eller Repository eller Lagdeling
 Brukergrensesnitt
   Utvikling av skjermbilder og rapporter - brukbarhet
 Moduldesign
   Oppdeling av delsystemer. Kohesjon og kopling
   To tilnærminger Objektorientert og Funksjonsorientert
 Algoritmedesign
   Bestemme en trinnvis løsning av problemet
 Programmering
   Utforme detaljene slik at det kan utføres av en datamaskin
   Forståelighet viktig
Testing og inspeksjon
 Testing
   Sjekke programmet mot spesifikasjonen
   Ulike former for testing: Feiltesting, Statistisk testing,
   Stresstesting, Rygg mot rygg-testing, Akseptansetesting
   Testplaner
   Testmetoder – dekning
   Hvitboks og svartboks-testing
   Systemtester, enhetstester og integrasjonstester
 Inspeksjon
   Gå gjennom for å luke ut feil
   Kan brukes på alt – ikke bare programkode
   Ofte mer effektivt enn testing
Bruk og vedlikehold
 Dyreste fase ved skreddersøm
 Ikke bare feilretting også tilpasning
 påbygging
 Vedlikeholdstyper
   Korrigerende
   Tilpassende (til ny plattform)
   Perfeksjonerende
Prosjektorganisering
 Dårlig prosjektstyring gir ofte fiasko
 Livssyklusmodeller
Fossefallsmodellen
 Fasene:
   Kravanalyse
   Design
   Koding og enhetstesting
   Integrasjons- og system- og akseptansetest
   Bruk og vedlikehold
 Dokument i slutten av hver fase – lett å planlegge
 Modellen fikk etter hvert mye kritikk
   Lite fleksibel
   Fleksibilitet er mer nødvendig her enn ved veibygging
Inkrementell utvikling
 Systemet utvikles bit for bit
 Prosess
    Kravspesifikasjon
    Inkrementell utviklingsplan
    Inkrement 1
    Inkrement 2 ..
 Kunden tar bitene i bruk etter hvert som de blir ferdig
 Kvalitetstester og tilbakemelding for hver bit
 Fordeler
    Tidlige fordeler av systemet
    Kravene forbedres undervieis
    Krever mer modulært design
Andre prosesser
 Iterativ utvikling
   Starter uten ferdig kravspesifikasjon
   Videreutvikle spek og system etter hvert som kunden
   prøvekjører og utvikler nye ideer
   =evolusjonær prototyping
 Extreme programming (XP)
   Inkrementell – Brukerhistorier
   Arkitekturprototyper
   Iterativ – Brukermedvirkning
   Akseptansetest for hvert inkrement
   Hvis akseptert – tatt inn i systemet.
Valg av prosess
 Fossefall
   Store prosjekter og godt forstått problemområde
   Kan være risikabel
 Inkrementell
   Redusert risiko.
 Iterativ
   Egnet ved vage krav
 XP
   Egnet for prosjekter med vage krav og små team – kan
    være svært effektivt.
Spiralmodellen (Boehm)
 Kombinasjon av ulike metoder med risikoanalyse
 Spiralmodell
   Starte innerst
   Bestemme mål og avgrensninger
   Vurdere alternativer og vurdere og løse risikoer
   Lage prototyper eller modellere/simulere
   Gjennomføre det som er planlagt
   Evaluere og verifisere utført arbeid
   Planlegge neste runde
   Hver runde kan være krav, konstruksjon eller
   implementering
   Det er mulig å ta flere runder på samme nivå.
   Avklare store risikoer først - hvis umulig- avbryt prosjektet.
Prosjektplaner
 Lages i starten -følges opp og blir mer detaljert etter
 hvert.
 Innhold
    mål, kunde, systembeskrivelse
    Rammer
    Team og roller
    Ressursbehov
    Risikoanalyse og håndtering
    Oppdeling av arbeidet
    Tidsplaner
    Leveranseplan
Risiko
 Noe som kan true prosjektets suksess
 Typiske risikoer:
    Nøkkelpersoner slutter eller blir syke
    Kravene endrer seg
    Mer komplisert enn ventet
    Teknologiendringer kan gjøre systemet avlegs
    Organisasjonsendringer kan gjøre systemet unødvendig
 Risikohåndtering
    Redusere sannsynligheten for at den inntreffer
    Ha planer for å redusere negative konsekvenser
    Avklare risiko tidlig
    Usikkerhet kan avhjelpes med prototyping
Milepæler og leveranser
 Leveranse kan være dokumentasjon eller deler av
 programvaren
   (Deliverable el release)
 Milepæl er en tidsfrist for når noe skal være ferdig
   Avhengig av livssyklusmodell
     Fossefall - fasedelte milepæler
     Inkrementell - moduldelte milepæler
 Aktivitetsplan viser hvordan aktiviteter avhenger av
 hverandre og tidfester dem.
   Eksempel
Etiske problemstillinger
 Kvaliteten til systemene er viktig.
 Ikke enkelt
    Tidspress
    Krav som endrer seg
 Det er motsetning mellom pris/tidspress og kvalitet
    Vedlikeholdbarhet og fleksibilitet krever arbeid
    Å redusere feil krever arbeid.
 Ofte for lave anbud
 Vanlig problem i databransjen - rovdrift på de ansatte
 God kontakt mellom kunde og utviklere er nødvendig

								
To top