BERGEN KOMMUNE - DOC 13

Document Sample
BERGEN KOMMUNE - DOC 13 Powered By Docstoc
					BERGEN KOMMUNE
Byrådsleders avdeling

                                     Protokoll

Byrådet - saker avgjort av byrådet

Den 09. mars 2005 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.


Til stede:         Monica Mæland (H)
              Trude H. Drevland (H)
              Lisbeth Iversen (KrF)

Forfall:          Henning Warloe (H)
              Hans-Carl Tveit (V)

Fra administrasjonen:   Arne Mikael Landro, Robert Rastad

Møteleder:         Monica Mæland (H)

Sekretær:         Svein Klæboe

              Møtet startet kl. 09.00Sakliste

Saksnr.   Arkivsak   Sakstittel

1123-05   200401317   Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 28.02.05

1124-05   200501920   Høringsnotat om utkast til ny barnehagelov -
              forskriftshjemmel for saksbehandlingsregler for opptak i
              barnehagen

1125-05   200310055   Oppnevning av politisk representant i
              samarbeidsutvalget ved Apeltun barnehage

1126-05   200408830   Laksevåg, gnr 143 bnr 869 Fæsterlien 35 b, tiltakshaver
              Anita og Bernhard Lohne, Klage over avslag på melding
              om oppføring av tilbygg til bolig.

1127-05   200000752   Spar Skjoldtun, Hjortevegen 2 - Søknad om
              salgsbevilling for øl frem til 30.06.2008. Overdragelse
1128-05  200500238  Rimi Øvregaten, Øvregt. 37 - Søknad om salgsbevilling
           for øl frem til 30.06.2008. Overdragelse

1129-05  200500965  Malabar, Starvhusgt. 4 - Søknad om ny alminnelig
           skjenkebevilling for øl og vin frem til 30.06.2008 etter
           overdragelse

1130-05  200500516  Norge Hårstudio, Christiesgt. 13 B - Søknad om ny
           alminnelig skjenkebevilling for øl og vin frem til
           30.06.2008

1131-05  200416513  Kafe Kranen, Solheimsgt. 9B - Søknad om
           skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne samt øl og
           vin ute

1132-05  200501444  Ricks`s Stuene, Veiten 3 - Søknad om alminnelig
           skjenkebevilling for øl, vin og brennevin frem til
           30.06.2008 etter overdragelse

1133-05  200001096  Akvariet, Nordnesbakken-Søknad om utvidelse av
           skjenkeareal/antall gjesteplasser for øl, vin og brennevin
           frem til 30.06.2008

1134-05  200501117  Damsgaardstuen, Damsgårdsgt. 120 - Søknad om
           alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne
           og ved uteserveringen frem til 30.06.2008

1135-05  200308089  Laksevåg,gnr.129 bnr.636, Medhaugen 16,Jan Magnar
           Drengenes. Klage på tillatelse til oppføring av
           sikringsgjerde rundt terrasse.

1136-05  200500926  Kamelon, Vågsalmenningen 16-22- Søknad om
           alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne
           og ved uteserveringen frem til 30.06.2008

1137-05  200407757  Startlånet, erfaringer 2003-2004

1138-05  199700201  Fana, gnr 119 bnr 56 m. fl. Delegasjon av fullmakt til å
           behandle eventuell klage på ekspropriasjonsvedtak.

1139-05  200008266  Ytrebygda, gnr 105/bnr 39 - Hjellestadvegen 327.
           Tiltakshaver Tone Steinseth og Tore Torvund. Klage på
           avslag vedrørende innredning og bruksendring til bolig
           av 2. etasje i naust

1140-05  200404122  Årstad, gnr 160 bnr 797, Mannsverk 4. Klage på vedtak
           om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg.
1123-05
Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 28.02.05

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1123-05 og fattet følgende vedtak:

Protokoll fra møte i byrådet 28.02.2005 godkjennes.1124-05
Høringsnotat om utkast til ny barnehagelov - forskriftshjemmel for
saksbehandlingsregler for opptak i barnehagen

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1124-05 og fattet følgende vedtak:

1.   Bergen kommune oversender høringsuttalelse i samsvar med vedlagte saksutredning
    vedrørende forskriftshjemmel for saksbehandlingsregler for opptak i barnehagen.

2.   Saken oversendes Bystyrets kontor til orientering.1125-05
Oppnevning av politisk representant i samarbeidsutvalget ved Apeltun barnehage

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1125-05 og fattet følgende vedtak:

Som representant/vararepresentant til samarbeidsutvalget ved Apeltun barnehage oppnevnes:

Veslemøy Selvik –   representant
Inger Helgeland -   vararepresentant1126-05
Laksevåg, gnr 143 bnr 869 Fæsterlien 35 b, tiltakshaver Anita og Bernhard Lohne,
Klage over avslag på melding om oppføring av tilbygg til bolig.

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1126-05 og fattet følgende vedtak:

Administrasjonens vedtak datert 30.06.04 opprettholdes.

Klagen tas ikke til følge.
1127-05
Spar Skjoldtun, Hjortevegen 2 - Søknad om salgsbevilling for øl frem til 30.06.2008.
Overdragelse

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1127-05 og fattet følgende vedtak:

A.  Søknad om salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,8 volumprosent for
   Spar Skjoldtun, Hjorteveien 2, innvilges.

   Bevillingshaver er Skjold Mat AS, org.nr. 976 493 753.

   Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Børre Lunde, f. 27.02.61.

   Som stedfortreder for styrer godkjennes Hege Krogsrud, f. 01.12.75.

B.  Bevillingen er gitt for inneværende periode frem til 30.06.2008

   Følgende salgstider for øl gjelder i følge Bergen kommunes forskrift om salgs-,
   skjenke- og åpningstider:

   Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 - kl. 20.00 på hverdager.

   Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 - kl.18.00 på dager før søn- og
   helligdager og fra kl. 08.00 til kl. 15.00 påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.

   Bevillingshaver er ansvarlig for at øl med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent ikke
   lenger er tilgjengelig i butikken ved salgstidens slutt. Betaling kan imidlertid skje etter
   dette tidspunkt dersom kunden har forsynt seg med ølet før salgstidens slutt.

   Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai eller på
   stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
   folkeavstemming vedtatt ved lov.

C.  Det vises til ”Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen.” Før
   bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker
   sende inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker:
   a. Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene
   b. Kopi av godkjennelsen fra mattilsynet
   c. Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet
   d. Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende del av året
   e. Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, at alle ansatte
    har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle ansatte.

D.  Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det kan reises
   sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det tidspunkt underretning
   om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet frem til klager. Jfr. lov om
   rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.
1128-05
Rimi Øvregaten, Øvregt. 37 - Søknad om salgsbevilling for øl frem til 30.06.2008.
Overdragelse

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1128-05 og fattet følgende vedtak:

A.  Søknad om salgsbevilling for øl med lavere alkoholinnhold enn 4,8 volumprosent for
   Rimi Øvregaten, Øvregaten 37, innvilges.

   Bevillingshaver er Jack-Mat AS, org.nr. 987 337 559.

   Som styrer for salgsbevillingen godkjennes Espen Kvamme, f. 28.02.78.

   Som stedfortreder for styrer godkjennes Flemming Hoel, f. 13.12.78.

B.  Bevillingen er gitt for inneværende periode frem til 30.06.2008

   Følgende salgstider for øl gjelder i følge Bergen kommunes forskrift om salgs-,
   skjenke- og åpningstider:

   Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 - kl. 20.00 på hverdager.

   Salg og utlevering av øl kan skje fra kl. 08.00 - kl.18.00 på dager før søn- og
   helligdager og fra kl. 08.00 til kl. 15.00 påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.

   Bevillingshaver er ansvarlig for at øl med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent ikke
   lenger er tilgjengelig i butikken ved salgstidens slutt. Betaling kan imidlertid skje etter
   dette tidspunkt dersom kunden har forsynt seg med ølet før salgstidens slutt.

   Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai eller på
   stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og
   folkeavstemming vedtatt ved lov.

C.  Det vises til ”Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen.” Før
   bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker
   sende inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker:
   a. Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene
   b. Kopi av godkjennelsen fra mattilsynet
   c. Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet
   d. Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende del av året
   e. Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, at alle ansatte
     har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle ansatte.

D.  Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det kan reises
   sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det tidspunkt underretning
   om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet frem til klager. Jfr. lov om
   rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.
1129-05
Malabar, Starvhusgt. 4 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for øl og vin frem til
30.06.2008 etter overdragelse

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1129-05 og fattet følgende vedtak:

A.   1.  Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for øl og vin ved Malabar,
       Starvhusgt. 4 (Telegrafbygningen) ,innvilges.

    2.  Bevillingshaver er Malabar A/S, org.nr. 987 553 154

    3.  Styrer for skjenkebevillingen er Jannike Vabø, f. 30.01.77
      Stedet søker fritak for kravet om stedfortreder.

   4.  Bevillingen er gitt til et spisested

    5.  Avdeling            Areal   Ant.gjesteplasser

       Malabar            84 m²  60

      Totalt             84 m²  60

B.   Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til 30.06.2008.

C.   Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det kan reises
    sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det tidspunkt underretning
    om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet frem til klager, jfr. lov om
    rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.1130-05
Norge Hårstudio, Christiesgt. 13 B - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for øl og
vin frem til 30.06.2008

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1130-05 og fattet følgende vedtak:

   A. Søknaden fra Bergen Hårstudio & Klippoteque A/S om ny alminnelig
    skjenkebevilling for øl og vin ved Norges Hårstudio, Christiesgt. 13 B, innvilges ikke.
    Begrunnelsen fremgår av saksfremstillingen.

   B. Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det kan
    reises sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det tidspunkt
    underretning om den administrative klageavgjørelsen er kommet frem til klager, jfr
    lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr 6 §§ 435 og 437.
1131-05
Kafe Kranen, Solheimsgt. 9B - Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne
samt øl og vin ute

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1131-05 og fattet følgende vedtak:

  A.   1. Søknaden om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne i 1. etg, øl og vin
       ved uteserveringen samt øl, vin og brennevin til sluttet lag i 2. etg ved
       Kranen, , Solheimsgt. 9 b, innvilges. Bevillingshaver er
       Kafe Kranen, org.nr 987 461 691.

     2. Styrer for skjenkebevillingen er Astri Steinsland, f. 21.02.65
       Stedfortreder godkjennes senere.

     3. Bevillingen er gitt til et spisested i 1. etg og ved uteserveringen og til
       selskapslokaler i 2. etg.

     4. Avdeling               Areal       Antall gjesteplasser

       Kafe Kranen, 1. etg:          51 m2         40
       Kafe Kranen, uteservering:      212 m2         24
       Kafe Kranen, 2. etg          43 m2         30
       Total:                306 m2         94

       For uteserveringen gjelder følgende:

       Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av elektrisk
       anlegg/høyttaler på uteserveringen etter kl. 22.00. Musikk eller underholdning
       må uansett ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller ulempe for dem
       som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen foregår.

       Før tillatelse til uteservering kan tas i bruk, skal søker sende inne
       egenerklæring til Kontor for skjenkesaker som bekrefter:
       a. at søker har lovlig adgang til å benytte lokalet til uteservering
       b. at plan og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med
        eventuelle innretninger
       c. at Mattilsynet har gitt de nødvendige tillatelser for bruk av uteserveringen

  B.   Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til 30.06.2008.

  C.   Det vises til ”Retningslinjer for salgs-og skjenkebevillinger i Bergen.” Før
     bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker sende
     inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker:
     a. Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene
     b. Kopi av godkjennelsen fra mattilsynet
     c. Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet
     d. Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende del av året
     e. Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, at alle
       ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring
       for alle ansatte
  D.   Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det
      kan reises sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det
      tidspunkt underretning om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet
      frem til klager, jfr Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. aug 1915 nr 6 §§
      435 og 437.

Lisbeth Iversen dissenterte1132-05
Ricks`s Stuene, Veiten 3 - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin frem til 30.06.2008 etter overdragelse

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1132-05 og fattet følgende vedtak:

  A.   1.  Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ved
        Rick`s Stuene, 3. etg, innvilges.
        Bevillingshaver er Rick`s stuene A/S, org.nr 987 741 260

     2. Styrer for skjenkebevillingen er Stig Abelsen, f. 14.06.61
       Stedfortreder for styrer er Ottar Henning Liseth, f. 06.04.55

     3. Bevillingen er gitt til selskapslokaler.

     4. Avdeling              Areal   Antall gjesteplasser

        Rick`s Stuene 3. etg      480m2     428

        Total              480 m2     428

  B.      Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til 30.06.2008.

  C.      Det vises til ”Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen”. Før
        bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker
        sende inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker:
          a. Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene
          b. Kopi av godkjennelsen fra mattilsynet
          c. Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet
          d. Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende
             del av året
          e. Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret,
             at alle ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet
             yrkesskadeforsikring for alle ansatte

  D.      Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det
        det kan reises sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det
        tidspunkt underretning om den siste administrative klageavgjørelsen er
        kommet frem til klager, jfr Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13.
        august 1915 nr 6 §§ 435 og 437.
1133-05
Akvariet, Nordnesbakken - Søknad om utvidelse av skjenkeareal/antall gjesteplasser for
øl, vin og brennevin frem til 30.06.2008

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1133-05 og fattet følgende vedtak:

A.  1.  Søknaden om utvidelse av antall gjesteplasser/arealutvidelse for
      skjenkebevillingen for øl, vin og brennevin til sluttet selskap ved Akvariet,
      Nordnesbakken 4, med 490 m² og 526 gjesteplasser, innvilges.

   2.  Bevillingshaver er Neptun Restauranter A/S, org.nr 959 636 966

   3  Styrer for skjenkebevillingen er Elna Hellen Åsen, f. 03.04.53
     Stedfortreder for styrer er Kai Øverby, f. 21.02.62

   4.  Bevillingen er gitt til et spisested

   5.  Avdeling            Areal   Ant.gjesteplasser

     Nøstet Restaurant        121 m²     100
     Storsal m/ hall         446 m²     200
     Rotunde m/ fiskebasseng     879 m²     140
     Kino               100 m²     86
     Uteservering          490 m²     526
     Totalt             2036 m²     1052

B.  Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til 30.06.2008.

C.  Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det kan reises
   sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det tidspunkt underretning
   om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet frem til klager, jfr. lov om
   rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6 §§ 435 og 437.

Lisbeth Iversen dissenterte1134-05
Damsgaardstuen, Damsgårdsgt. 120 - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin
og brennevin inne og ved uteserveringen frem til 30.06.2008

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1134-05 og fattet følgende vedtak:

A.    1. Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne og
       ved uteserveringen ved spisestedet Damsgårdstuen, Damsgårdgt. 120,
       innvilges. Bevillingshaver er Cafe Damsgaardstuen A/S, org.nr 987 676 523.

     2. Styrer for skjenkebevillingen er Anita Bang, f. 14.02.58
       Stedfortreder for styrer er Oddny M Iversen, f. 29.01.38
     3. Bevillingen er gitt til et spisested. Med spisested menes steder hvor
       matserveringen utgjør minst 25% av totalomsetningen.

     4. For uteserveringen gjelder følgende:

       Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av elektrisk
       anlegg/høytalere ved uteserveringen etter kl 22.00. Musikk eller underholdning
       må uansett ikke være til sjenanse eller vesentlig ulempe for dem som bor eller
       oppholder seg ved området hvor uteserveringen foregår.

     5. Avdeling             Areal      Antall gjesteplasser

       1. etg. inne           68 m2      40
       Uteserv. 1. etg         27 m2      45
       2. etg. inne           63 m2      40
       Uteserv. 2. etg         55 m2       20
       Total              213 m2      145

  B.   Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til 30.06.2008.

  C.   Det vises til ”Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen”. Før
     bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker sende
     inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker:
          a. Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene
          b. Kopi av godkjennelsen fra mattilsynet
          c. Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet
          d. Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende
             del av året
          e. Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret,
             at alle ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet
             yrkesskadeforsikring for alle ansatte

  D.  Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det
     det kan reises sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det
     tidspunkt underretning om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet
     frem til klager, jfr Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr 6
     §§ 435 og 437.1135-05
Laksevåg,gnr.129 bnr.636, Medhaugen 16,Jan Magnar Drengenes. Klage på tillatelse til
oppføring av sikringsgjerde rundt terrasse.

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1135-05 og fattet følgende vedtak:

Fagetatens vedtak, datert 29.10.03 til oppføring av åpent gjerde opprettholdes.
Klagen tas ikke til følge
1136-05
Kamelon, Vågsalmenningen 16-22- Søknad om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og
brennevin inne og ved uteserveringen frem til 30.06.2008

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1136-05 og fattet følgende vedtak:

A.    1.  Søknaden om ny alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inne
        og ved uteserveringen ved Kamelon, Vågsalmenningen 16,
        innvilges. Bevillingshaver er Den Stundesløse A/S.

     2. Styrer for skjenkebevillingen er Dag Rekkedal, f. 17.03.77
       Stedfortreder for styrer er Linda Berg, f. 13.09.77

        Bevillingen er gitt til et sted med liten eller ingen matservering.

     3. For uteserveringen gjelder følgende:

        Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av elektrisk
        anlegg/høytalere ved uteserveringen etter kl 22.00. Musikk eller underholdning
        må uansett ikke være til sjenanse eller vesentlig ulempe for dem som bor eller
        oppholder seg ved området hvor uteserveringen foregår.

     4. Avdeling              Areal    Antall gjesteplasser

         Kamelon              271 m2      250

         Uteserveringen          60 m2       66

         Total               331 m2      316

   B.    Bevillingen gis for bevillingsperioden frem til 30.06.2008.

   C.    Det vises til ”Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen”. Før
        bevillingsdokumentet blir utferdiget og bevillingen kan tas i bruk, må søker sende
        inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker:
            a. Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene
            b. Kopi av godkjennelsen fra mattilsynet
            c. Kopi av registreringsbevitnelse i merverdiavgiftsmanntallet
            d. Kopi av kvittering for innbetaling av bevillingsgebyr for resterende
               del av året
            e. Egenerklæring på at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret,
               at alle ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet
               yrkesskadeforsikring for alle ansatte
  D.   Dersom søker ønsker å påklage vedtaket, må klageadgangen benyttes før det det
      kan reises sivilt søksmål. Søksmålet må være reist innen 6 måneder fra det
      tidspunkt underretning om den siste administrative klageavgjørelsen er kommet
      frem til klager, jfr Lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr 6
      §§ 435 og 437.

Lisbeth Iversen dissenterte.1137-05
Startlånet, erfaringer 2003-2004

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1137-05 og fattet følgende vedtak:

  1. Retningslinjene for tildeling av Startlån endres slik at maksimal kjøpesum for boligen
    er kr. 1 875 000,- inklusivt fellesgjeld.
  2. Administrasjonen tilpasser årlig beløps- og inntektsgrenser i retningslinjene.
  3. For øvrig tas saken til orientering1138-05
Fana, gnr 119 bnr 56 m. fl. Delegasjon av fullmakt til å behandle eventuell klage på
ekspropriasjonsvedtak.

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1138-05 og fattet følgende vedtak:

Kommuneadvokaten gis fullmakt til å behandle eventuelle klager på vedtak i byrådsak
1040/05, og oversende klagene til fylkesmannen.1139-05
Ytrebygda, gnr 105/bnr 39 - Hjellestadvegen 327. Tiltakshaver Tone Steinseth og Tore
Torvund. Klage på avslag vedrørende innredning og bruksendring til bolig av 2. etasje i
naust

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1139-05 og fattet følgende vedtak:

Avslag datert 20.02.04 oppheves.

Det gis tillatelse til innredning av 2. etasje i naust på gnr. 105, bnr. 39, til bruk for
boligformål.

Klagen tas til følge.
1140-05
Årstad, gnr 160 bnr 797, Mannsverk 4. Klage på vedtak om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg.

Byrådet behandlet saken i møtet 090305 sak 1140-05 og fattet følgende vedtak:

”Etat for byggesak og private planer” sitt vedtak av 18.11.2004 med krav om tilknytning til
fjernvarmeanlegg, oppheves.

Klagen tas til følge.
Bergen, den 9. mars 2005Monica Mæland
byrådsleder

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:3/4/2012
language:Norwegian (Nynorsk)
pages:13